SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k"

Transkript

1 SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik

2 ED TÖR 1000 ler kulübü büyümeye devam ediyor... Siz müflterilerimizin ilgi, pozitif elefltiri ve yönlendirmeleri, ülkemizde ve dünyadaki olumlu ekonomik koflullar, Volvo nun hiçbir flekilde taviz vermedi i yüksek kalite, güvenlik ve çevreye sayg temel ilkeleri fl ndaki müflteri memnuniyeti flart na ba l yaflama felsefesi... Ve sonuç; son üç y l içerisinde ülkemizde faaliyete geçen 3000 e yak n yeni Volvo ifl makinesi. Lakin çok iyi biliyoruz ki, ifl makineleri peçete gibi de il. Kirlendi i zaman buruflturup atas n z ve hemen yenisini alas n z. Ad üzerinde ifl makinesi. Sürekli aktif olmal. Ar zaland takdirde arkas nda güvenebilece iniz, güçlü bir teknik destek olmal. Ve her kepçesinde kasan za daha çok de er ekleyebilmeli. Bu amaçla artan makine çeflitlili imize daha da iyi sat fl sonras hizmetler sunabilmek için yat r mlar m z artarak devam ediyor. Yepyeni servis mühendislerimiz flirketimize enerji ve heyecan kat yorlar. E er servislerimize u rayabilirseniz, y ll k tecrübeli ustalar m z n yan nda çal flan, askerli ini yeni yapm fl, teknik okul mezunu ve gelece in ustalar olmaya aday yine birçok gençle tan flacaks n z. Volvo Club dergimizin bu say s nda, ülkemizin en önemli do al kaynaklar ndan birisi olan mermer sektörüne a rl k vermek istedik. Bu karar m zda, hem mermerin 2006 y l rakamlar na göre 1 milyar dolar aflan ihracat hacmiyle ülkemizin yüzünü güldürmesi ve hem de Volvo için çok önemli bir sektör olmas etkili oldu. Ülkemizde, hemen hemen hangi mermer oca na giderseniz gidin, bir Volvo ifl makinesi ile karfl laflacaks n zd r. Sizleri, Mart 2007 tarihleri aras nda zmir de düzenlenecek olan 13. Uluslararas Mermer Fuar ndaki stand m za bekliyoruz. Mermer sektörünün duayenlerinden Sn. Burhan Aksoy, stanbul Maden hracatç lar Birli i Baflkan Sn. Ahmet Kelefl ve Ege Maden hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Arslan Erdinç ile yapm fl oldu umuz söyleflilerin ilginizi çekece ini düflünüyoruz. Biz kendileriyle bu çal flmalar yaparken çok keyif ald k. Ülkemizdeki ve dünyadaki mermer sektörüne yönelik farkl bak fl aç lar - n yakalamaya çal flt k. sveç te her sene yeni bafltan yap lan Ice Hotel ile ilgili sayfalar m zda belki kendinizi tatile ç km fl hissedeceksiniz ama küresel s nma sayfalar m zdaki baz konular sizleri biraz üflütecek... Yeni bekolu yükleyicilerimiz, her türlü ihtiyac n z karfl - lamak bir yana, yüksek performans ve düflük iflletme maliyetleri ile de art k flantiyelerinizin tam birer jokerleri haline geldiler. Bundan sonraki say lar m zda art k sizlere sadece ülkemizden de il, yönetim ve lojistik olarak Volvo Türk e ba lanm fl olan sekiz Ba ms z Devletler Toplulu u ülkesinden de haberler sunaca z. Yenilemifl oldu umuz iletiflim formumuzu doldurarak bize göndermenizi rica ediyoruz. Sizin görüflleriniz olmadan rotam z do ru çizemeyiz. Ayr ca formumuzu doldurarak bize gönderenler için düflündü ümüz yeni sürprizlerimiz de var... Sevgiyle ve Volvo yla kal n... Gökhan Kuyumcu Ürün Pazarlama Müdürü 3

3 Ç NDEK LER V ZYON MART 07 SAYI:9 SAH B Volvo Türk Ltd. fiti. fl Makineleri Bölümü Ad na Mahir Hocao lu SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gökhan Kuyumcu 6 GENEL YAYIN YÖNETMEN Suat Nazaro lu DANIfiMA KURULU U ur Bafltürk Hasan Çal Levent Do urga Hadi Gür fl k Mahir Hocao lu fiükrü Kayac lar Hakan Koralp Levent Orcan Dilek Özkan Dila Topal YAYIN HAZIRLIK Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No:15 Kat:3 Fulya fiiflli - stanbul Tel: Faks: YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI Mask Matbaas Tel: Volvo Club üç ayda bir yay mlan r. Volvo Türk Ltd. Cevat Aç kal n Cad. No:1 Tozkoparan/Merter/ stanbul Tel: Volvo Club dergisinde kullan lan yaz ve foto raflar n tüm kullan m haklar Volvo Türk Ltd. fiti. ye aittir. zin almaks z n kullan lamaz. 6 Mermer ve Türkiye 9 Müflteri Memnuniyeti Ölçme ve Gelifltirme Program (CSS) 10 Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k 12 Mermerin Efendileri 14 Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var 18 Mermerin Anavatan Marmara Adas 20 Mermer Ocaklar nda Neden Volvo 22 Buzdan Rüya; ICE OTEL 24 Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez 28 Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik 30 kinci El De erlendirmesinde Volvo 31 Sekiz CIS Ülkesi Volvo fl Makineleri Türkiye ye ba land 32 Küresel Is nma Alarm Veriyor; Dünyan n Atefli Ç kt 33 Makinelerimiz fiantiyede Çal fl rken Biz... Say n Dostlar m z, Volvo Club dergimizi sizlerin görüflleri ve önerileri do rultusunda gelifltiriyoruz ve Volvo ifl makineler dünyas ndan bilgileri sizlere iletmeye çal fl yoruz. Kat l mlar - n zdan dolay teflekkür ediyorum. fl makineleri sektöründe dünyada oldu u gibi Türkiye de de son y llarda güzel geliflmeler olmaktad r ve bu do rultuda ülkemizde sektörün toplam büyüklü ü adeti geçmifltir. Ve buna paralel olarak Volvo ifl makinelerinin pazardaki konumu da, sürekli geliflme göstererek daha birkaç y l önce çok zor görülen dört basamakl rakamlara ulaflm flt r. Bu tamamen sizlerin Volvo ya duydu u güven ile sa lanmaktad r ve bundan sonra da bu güvene lây k olmak için çal flmalar m z devam edecektir. Türkiye de çok güçlü bir sat fl sonras yap s kurulmufl ve Akça Makina ile Ceylan Otomotiv in yapt klar yeni yat r mlarla sizlere daha iyi hizmet götürülmeye bafllanm flt r. Son y llarda Volvo ifl makinelerinin geliflimine bakt - n zda ürün baz nda eksik olan tüm ürünlerin birer birer tamamland n ve çok genifl bir ürün yelpazesinin sizlere sunuldu unu takip ediyorsunuzdur. Özellikle bugün dünyada 6-16 litre aral ndaki dizel motor üretim liderli ini Volvo yapt için, ifl makinelerindeki Volvo gücünü art k tüm kullananlar bilmekte, Volvo ifl makineleri iflletme maliyetlerinin düflürülmesinde çok büyük avantajlar sa lamaktad r. Volvo nun kamyon konusunda dünyadaki gücü, Volvo deniz motorlar n n tart fl lmaz imaj ve Volvo nun uçak motorlar konusundaki üretimleri, çok yüksek teknolojik avantajlar bir sinerji yaratarak Volvo ya kazand rm fl ve bunlar da ifl makinelerinde sizlerin kullan m na sunulmaktad r. Son olarak, Türkiye de ifl makinelerindeki geliflmelere paralel olarak Türkiye, Volvo nun bölgedeki bir üssü olarak anons edilmifl ve Eylül 2006 dan itibaren bütün BDT ülkeleri Türkiye üssünün sorumluluk alan na verilmifltir. Bu da önümüzdeki y llarda Türkiye de Volvo ifl makinelerinin varl n n çok daha güçlü hissedilece i anlam na gelmektedir. Bu vesile ile bizlere sürekli fikir ve önerilerinizle yön verdi iniz için sizlere bir kez daha teflekkür ederken sayg lar sunuyorum. Mahir Hocao lu Genel Müdür 4 5

4 ANAL Z MERMER VE TÜRKIYE Do al kaynaklar miras gibidirler. Varisleri taraf ndan verimli bir flekilde de erlendirilebildikleri takdirde ekonomik bir güç, yüksek bir refah düzeyi sa lamaktad rlar. Petrol, krom, bor, bak r ve Türkiye nin yükselen de eri mermer... smini ç kar ld yerden, renginden ya da deseninden alan mermer, endüstriyel anlamda kesilip parlat labilen hemen her türlü kayaca verilen ortak isimdir. Girdi i her yere güzelli i, esteti i ve zerafeti beraberinde getiren mermer, yüzy llard r insano lunun elinde flekillenerek farkl biçimlere girdi. Kimi zaman hayranl k uyand - ran bir sanat eseri, kimi zamansa günlük yaflant m z n bir parças olan s radan bir eflya olarak ç kt karfl m za. Hep onun ifllenmifl, göz al c zerafetini gördük, hayran olduk. Bazen sade fl kl ile masalar m z süsleyen mermer, oldukça uzun bir süreçte oluflan do al bir güzellik. Oluflumu milyonlarca y l süren mermerin, ocaklardan ç kar - l p ifllenmesi de oldukça zahmetli ve maliyetli bir süreç. Do altafllar n kullan m alanlar n n çeflitlenmesi, dünya do altafl üretiminin de artmas na neden olmufltur. Mermer günümüzde yap ve dekorasyon malzemesi olarak kullan ld gibi karayolu, beton, asfalt ve son kat dolgu malzemesi ve kimya sektöründe ise yem ve gübre katk s olarak da kullan lmaktad r. Genel olarak bilinen ve kullan lan mermer türleri klasik mermer, oniks, traverten ve granittir. Dünyadaki verimli mermer rezervlerinin % 30 una sahip oldu u tahmin edilen ülkemizde 80 den fazla yap da, 120 den fazla desende ve renkte mermer ç kar lmaktad r. Afyon, Bilecik, Bal kesir, Denizli, Mu la, Amasya, Elaz ve Diyarbak r mermer rezervlerinin yo unlukla bulundu u illerimizdir. Uluslararas mermer piyasalar nda en çok tan nan Türk mermerleri, Süpren, Elaz Viflne, Akflehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz, Marmara Beyaz ve Afyon fieker dir. Ülkemizde 1980 li y llarda geliflme göstermeye bafllayan mermer sektörü, 2006 y l sonu itibari ile y ll k 1 milyar dolarl k ihracat hedefine ulaflm flt r. 6 7

5 ANAL Z Türkiye de her y l mermer ihracat nda art fl görülmesi önemli bir geliflme. Sektör özellikle 90 l y llar n bafl ndan itibaren ifllenmifl mermer talebinin artmas n n da etkisiyle sürekli bir geliflim gösterdi. Dünya do al tafl rezervinin % 30 unu bar nd ran ve 5,1 milyar m 3 do al tafl ve mermer rezerviyle 280 mermer çeflidi bulunan Türkiye de, 90 l y llar n bafl nda do al tafl ihracat 34 milyon dolar iken, 2000 y l nda 189 milyon dolara, 2001 y l nda 223,5 milyon dolara, 2002 y l nda 303 milyon dolara, 2003 y l nda 430 milyon dolara ç kt. Toplam maden ihracat m z n yar dan fazlas n tek bafl na sa lamakta olan sektörün yak n gelecekteki hedefi ise bu rakam n çok üstünde. stanbul Maden hracatç lar Birli i ( MM B), her sene düzenli olarak bu rakamlar, Türkiye genelindeki do al tafl ihracat n, geliflme ve gerilemeleri araflt r p istatistiksel olarak de erlendiriyor. Ham, yar ifllenmifl ve ifllenmifl do al tafllar n ihracat miktar ve de erlerinin, hem ürün cinsine göre tek tek, hem de toplam olarak de erlendirildi i raporu da MM B taraf ndan yay mland. Raporda; do al tafllar genel toplam ihracat miktar n n 2005 te kg. iken, 2006 da kg. a ç kt da yer al yor. Müflteri Memnuniyeti Ölçme ve Gelifltirme Program (CSS) Volvo Grubu olarak temel ilkelerimiz olan kalite, güvenlik ve çevreye sayg çerçevesinde, tüm hizmet sürecimizde mükemmeliyeti yakalayabilmek en önemli önceli imizdir. Biliyoruz ki, müflterilerimizle birlikte kazanma esas na dayal ticari anlay fl m z n baflar s ; sizlerin ihtiyaç ve istekleri karfl s nda her zaman dürüst, aç k ve eriflilebilir olmam z, özveri göstermemiz, dinlememiz ve proaktif çözümler gelifltirebilmemiz halinde mümkün olabilecektir. Mükemmel hizmet verme idealimize do ru yol al rken, kendimize sizin gözleriniz ile bakabilmek, fikirlerinizi rahat bir flekilde aktarabildi iniz bir ortam yaratmak ve gerekli alanlarda kendimizi gelifltirebilmek amac yla CSS ad n verdi imiz müflteri memnuniyeti de erlendirme sistemimizi kullanmaktay z. HABER Ayberk Yüksel Servis Sistem Uzman ranti koflullar hakk nda bilgilendirmesi, makine teknik özellikleri hakk nda do ru ve etik bir flekilde bilgi vermesi, vb. Makinenizin; zaman nda ve eksiksiz bir flekilde teslim edilmesi, Servis elemanlar m z n makinenizin teslimat aflamas nda; makinenin kullan m ve bak m ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgilendirmesi, olas bir ar za durumunda servisimize ulafl labilecek telefon numara ve yetkililer hakk nda bilgilendirmesidir. Sat fl sonras hizmet kalitesi ve makine verimlili imiz konusunda yap lan ikinci görüflmede ise; Makinemizin genel teknik özellikleri ve verimlili i, Servis ekiplerimizin teknik yeterlili i, irtibat kolayl ve problem çözme yetileri, Yedek parça bulunabilirli i, teslimat süreleri, garanti hizmetleri ile ilgili sorular yer almaktad r. CSS sürecimizde; müflterilerimiz ile sat fl ve sat fl sonras hizmetlerimiz nezdinde yapt m z görüflmelerimiz, bu görüflmeler neticesinde tavsiye ve öngörüleriniz, kendimizi ölçebilece imiz görüfllerinize dayal sonuçlar ve bu sonuçlara dayal proaktif çözümlerimiz yer almaktad r. Bu görüflmeleri takiben sizlerden al nan bilgiler; memnuniyetsizlik yaratan unsurlar, memnuniyetsizlik derecesini ölçmek ve h zl bir flekilde iyilefltirme faaliyetlerimizde kullan lmak üzere istatistiksel veri taban m za yüklenir. CSS kapsam ndaki ilk görüflme, makine teslimat ndan hemen sonra, sat fl ve teslimat süreci ile ilgili olarak yap lmaktad r. Birinci y l sonunda yap lan ikinci görüflmede ise sat fl sonras hizmetlerimiz ve makinelerimizin verimlili i konular sorgulanmaktad r. Bu görüflmeler, Volvo dan ba ms z profesyonel firmalar arac l ile gerçeklefltirilmektedir. Sat fl ve teslimat sürecinin sorguland ilk görüflmedeki baz konu bafll klar ; Sat fl dan flman m z n; müflterimizi do ru makine seçimi konusunda yönlendirmesi, farkl finansal ödeme alternatifleri sunmas, e er var ise 2. el makine de erlendirilmesi, zaman nda ve detayl bir teklif vermesi, ga- statistiksel raporlar n gerçekleri yans tabilmesi için yeterli bir örnekleme hacmine sahip olmas gerekmektedir. Bu amaçla, müflterilerimizin hemen hemen tamam ile görüflme yap lmaktad r. CSS çal flmalar çerçevesinde müflterilerimiz ile yap lan görüflmelerde, herhangi bir önemli uyar veya güzel bir öneri ile karfl lafl lmas durumunda, en geç 48 saat içerisinde konunun yetkili veya sorumlular harekete geçerek sonuca ulafl lmaktad r. Siz de erli müflterilerimizin tecrübe, görüfl ve önerilerine sistematik bir flekilde ulaflabilmek için gelifltirmifl oldu umuz CSS çal flmalar m - za göstermifl oldu unuz hassasiyet ve sab r için teflekkür ediyoruz. 8 9

6 SÖYLEfi Maden sektörü, hele de mermer sektöründe tonluk tafllarla çal flt m z için bize çok güçlü makineler lâz m. Ben Volvo dan çok memnunum ve bütün makineciler Volvo gibi hizmet vermeli diyorum BIZ VOLVO YLA NIKÂHLANDIK! Aksoylar Mermer in sahibi Burhan Aksoy, dünyan n en zor ifllerinden birini yap yor; madencilik! Evlerimizde kulland m z o estetik, güzelim mermerlere sahip olmam z için onlar ham haliyle ocaklardan ç kartarak kesiyor ve iflliyor. Aksoy un 1970 y l nda kurdu u ilk iflletmesini o günlerden bugünlere kadar getirense; eme i, öngörüsü, çal flma arkadafllar, flans ve kendisinin de alt n çizdi i gibi Volvo fl Makineleri nin katk lar... Bugün 7 ocakla 3 fabrikaya sahip olan ve mermeri kendi ocaklar ndan ç kar p kendi fabrikalar nda iflleyen Burhan Aksoy, mermercilik, Aksoylar Mermer ve ifl makineleri hakk ndaki sorular m z cevaplad. Kuruluflunuzdan bafllayabilir miyiz, Aksoylar bugünlere nas l geldi? Aksoylar, 1970 y l nda Aksoy Mermer Ticaret ad alt nda kuruldu. Mermeri blok olarak al r, piyasada fabrikalardan fason olarak kestirirdik y l nda bu ifle çok h zl girdik. Piyasa güzeldi bizim için rekor y llard. 5-6 tane fabrikay fason olarak çal flt r yorduk Haziran ay nda, fabrika için Aksoylar Mermer e bir yer ald k. Bir tane makine kurduk. Ard ndan bir tane daha kurduk ama yetmiyordu. Biz 4-5 tane makine çal flt r yorduk ve 5 fabrika vard o zamanlar. fliniz nas l büyüdü, sektörün gelifliminden mi kaynakland bu büyüme? Sektörel geliflme var ama sen bu geliflmeyi iyi izleyemezsen geri gidersin. Neydi sizin fark n z yaratan? Bizim fark m z, iflimizi çok iyi takip etmek. O tarihlerde gece 12 de makine ar za yapsa, ben yata mdan kalkar, ustay evinden ça r rd m ve o makine tamir edilirdi. Sabah sekizi beklemezdi. Hem ifli iyi takip eder, hem de mal gider kendim al rd m. Ocaklardan mal kendin almak, kaliteli almak önemlidir. Ocaklara giderdim, 500 m3, 300 m3, 100 m3 içinde en iyisini nakit al rd m. Di er fabrika sahipleri benden sonra kalanlar al rd. ki önemli faktör vard r: Kaliteli mal almak m, yoksa pahal mal almak m? Ben kaliteden yanay m lere kadar fabrikac l k çok güzel, ocakç l k hamall kt. Çünkü fabrikac l k daha kârl yd. Ama zamanla bu ifl ocakç l a do ru dönmeye bafllad. Ama neticede iflin ocakç l a gelece ini görmüfltüm. lk oca n z ne zaman açt n z? lk oca m 1989 da Marmara Adas nda açt m. Ayn y l ikincisini Akhisar da açt m. Ondan sonra di er ocaklar aç ld. Bugün piyasada oca- olmayan fabrika sahibinin yaflama flans % 1 bile de il, ancak kendini geçindirir. Kaç çeflit mermer ürününün sat - fl n yap yorsunuz? D flar dan mal alm yoruz. Kendi ocaklar m zda üretti imiz 10 un üzerinde çeflitte mermerimiz var. Bünyenizde kaç kifli çal fl yor? Aksoylar da ve yan firmalar nda civar nda kifli çal fl yor. K fl n civar nda kifli fabrikada çal fl yor, yaz nsa 400 kifliyi buluyor. Ocaklar k fl n da çal fl r ama rölantidedirler ve ya mur, hava flartlar vb. nedeniyle yavafl çal fl labilir. Mermerin kalitesi ve ocaklar n verimlili i çok önemli ama kulland n z ifl makineleri olmazsa bunlara ulaflmak mümkün de il. Bugüne gelmenizde ifl makinelerinin katk s nedir? Onlars z olmaz. Bizim zaman m zda böyle makineler yoktu. Tafllar kal n demirlerle flark lar, türküler söyleyerek ocaktan ç kart yorduk ve ç kard m z tafllar n yar s bozuluyor, zayi oluyordu. Ama flimdi ekmek makinesiyle ekmek keser gibi tafl kesiyoruz, ifl makineleri olmasayd bu ifl olmazd. ki damar var bu iflin; biri ifl makinesi biri de maden. kisi de olmazsa bu ifli yapamazs n. Kaç y ld r Volvo ile çal fl yorsunuz? 1995 y l ndan beri. 12 y ld r Volvo cuyum. Afla yukar 20 adet makinem var. Makinelerinizin kaç tanesi Volvo? Makinelerimizin hepsi de Volvo. O zaman sizin bugünlere geliflinizde Volvo nun da katk lar var diyebilir miyiz? Volvo gerçekten bu hizmeti veriyorsa ve 1970 ten 2007 ye kadar bizim trendimiz yukar do ru gidiyorsa, bu gidiflte Volvo nun büyük katk lar vard r. Neden Volvo yu seçtiniz ve Volvo ile beraberli iniz nas l bugünlere kadar sürdü? fle ilk bafllad mda, makine bilgim yoktu. Biz kara sistem çal flt m z için duymufluz bir yerlerden, görmüflüz uzaklardan vb. o kadar da ocaklar aç nca talya ya gittim, geldim. O zaman gözüm aç ld ; paletlilere, seri makinelere bakt m. Bir saatte yükledi imiz tafl 15 dakikada yüklediklerini ve lastik

7 SÖYLEfi OPERATÖR Nurettin Çevik Ürün Pazarlama Md. Yrd.-Teknik lerin zincirlerle korundu unu gördüm. Ve ilk makinemi lastik tekerli ald m. Bu makine Volvo de ildi, bu makinede s k nt yaflay nca Volvo ya döndüm. Ve biz Volvo yla nikâhland k. Ben Volvo dan her türlü hizmeti al yorum. Neden özellikle Volvo? Bütün makineciler Volvo gibi hizmet vermeli. Volvo nun hizmetinden Burhan Aksoy olarak memnunum. Hiçbir s k nt yaflamad m, servisten çok memnunum. Ayr ca Volvo lar yak t tüketimi konusunda da oldukça avantajl. S k nt m olsayd hemen satar yeni makineler al rd m. Toplam üretiminizin ne kadar ihracat? Ocak ve fabrikadaki toplam üretimimizin % 80 ini ihraç ediyoruz. Hangi ülkelere ihracat yap yorsunuz? En çok Çin ve Tayvan a plaka ihracat yap yorum. Amerika, srail ve Avrupa ülkeleriyle Suriye de var. Toplamda birinci s rada Çin, ikinci s rada Suriye var. Sizce Türkiye de mermer sektöründeki en büyük sorun nedir? Türkiye de en büyük sorunumuz nakliye. Al c lar mermeri büyük bloklar halinde almak istiyorlar. Bloklar m z kamyon ile naklediyoruz. Ama tonaj s n rlamalar ndan dolay bloklar küçültmek zorunday z. Böyle olunca iflçilik ve nakliye maliyetlerimiz yükseldi i gibi tafllar m z da zarar görüyor, verim düflüyor. Mermer sektöründe kolayl kla kalifiye eleman bulmak mümkün mü? Çok ma dur olaca z ama 5 sene sonra çok daha fazla ma dur olaca z, bu millet sanat okullar n çok arayacak. Devlet bu ifle el atmal, sanat okullar na mutlaka ve mutlaka öncelik vermeli. Türkiye nin hayat sanat okullar ndan geçiyor. Bir makineye kaç para veriyorsun? bin Euro. Kim kullan yor bunu? Operatör. Operatör arkadafllar ma sayg duyuyorum ama makineyi teknik bilgisi olmayan bir arkadafla teslim etmifl oluyoruz. Böyle giderse yak nda operatör ithalat na bafllayaca z çünkü bulamayaca z. Bu sektörün en eskilerindensiniz, çal flmalar n z s ras nda yaflad n z, unutamad n z bir an n z var m? Bursa Kemalpafla dayken ilk defa ocak aç yoruz. Kayan n etraf n açt k ama kayan n rengini anlamam z geceye kald. Oca n bafl ndayd k ve hayatta en mutlu günümdü o gün. 50 kifli çal fl yordu ocakta ve 50 si de benden daha heyecanl ; renk nas l, iyi mi, kötü mü diye o kayan n aç lmas n bekliyordu. O 50 adam m n en az benim kadar heyecanlanmas beni çok mutlu etti. Hiç unutmayaca- m bir gündür. Aflç s, operatörü, ç ra, ustas hepimiz beraberdik. Çocu un do sa bu kadar sevinmezsin, iflçilerin seninle o an paylaflmalar ndan çok haz al yorsun. Ço u insan vard r ki beklemez, çeker gider çünkü çal flma saatleri bitmifl... Ama benimle beraber fl klar tutuyor, hücum ediyorlard. Geçmifle bakt mda unutamad - m mutlu bir gündü. Mermerin Efendileri 60 n üzerinde Volvo ifl makinesinin aktif bir flekilde çal flmakta oldu u Marmara Adas nda, hangi operatörümüzle röportaj yapaca m z konusunda oldukça zorland k. Ve bu sebeple, birbirinden k ymetli, tecrübeli ve asl nda Mermerin Efendileri olan Volvo operatörlerimizle ortak bir söylefli yaparak Volvo ile ilgili fikirlerini ald k. Operatörler der ki; 20 y ll k operatörüm. Ama hâlâ hurdaya ç kan bir Volvo görmedim. Volvo dan önce, patrona ö le saati gidip Mazot bitti. demeye utan yordum. fiimdi patronum gelip bana Mazotun hâlâ bitmedi mi? diye soruyor. Kabin bizim evimiz. Volvo larda kendimizi rahat ve güvende hissediyoruz. Pamuk gibi yumuflak levyeler ile dar kademeler aras nda rahatça dolaflabiliyorum. Hafriyat atarken ekskavatörüm hiç sallanm yor. Yere sa lam bas yor. Ne kadar iyi operatör olursan ol alt ndaki makine iyi de ilse kendini gösteremezsin ve ad n kötü operatöre ç kar. Ama Volvo EC360B LC ile da lar devirdim. Bir ekskavatörde kabin çok önemli. Ocak içersinde bomu 6-7 metreye kald r p, blo un üzerine riperi tak p, mermeri devirmemiz gerekiyor. Bu durumda yukar y iyi göremezseniz blok üzerinize y k l r. Bu makinede tüm çevreyi, yukar y rahatl kla görebilirsiniz. Makinenin motor sesi kabine öyle az geliyor ki, kafam z yorulmuyor. Lastiklilerde zincirden gelen sesler de olmasa makine çal flm yor san rs n z. Operatörlerimizin mermer ocaklar nda do ru makine kullan m ile ilgili tavsiyeleri ise flöyle; Maksimum torkun elde edilebildi i motor devirleri aras nda çal fl lmal. Sökü yaparken mermerle savaflmamak lâz m. Tafl n zay f yeri bulunmal. Yüke girerken mutlaka yük vitesi (1.vites) seçilmeli. Forklift çatal ile çal fl rken, iki t rna n da blok alt nda olmas na dikkat edilmeli. Büyük tafllar döndürmek ve çekmek için tek t rnak ataçman kullan lmal. Mermer blo unu al rken, blo un makinenin a rl k merkezine yak n olacak flekilde kucaklanmas na dikkat edilmeli. Ekskavatörlerde; hassas ve a r yükleri kald r rken, yani vinç göreci yap l rken F modu kullan lmal. Yumuflak ve sökü ifllemi kolay malzemelerde G modu kullan lmal. Mermer hafriyat ve blok devirme ifllerinde H modu kullan lmal. Yüksek koparma gücüne ihtiyaç oldu unda, Power Boost yap lmas yeterlidir. Kule dönüfl hareketi esnas nda tesviye yap lmamal. Paletli ekskavatörler mümkün oldu unca az yürütülmeli

8 SÖYLEfi DAHA KATEDILECEK ÇOK YOL VAR stanbul Maden hracatç lar Birli i nin Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Kelefl le mermer sektörü üzerine konufltuk. Kelefl, Türkiye deki üretimi, üretim, finansal alan ve pazarlamada yaflanan s k nt lar, mermer ihracat ndaki durumumuzu, daha baflar l ve sektörde lider olabilmemiz için varolan engel ve sorunlara dair çözüm önerilerini ayr nt lar yla anlatt. Bu keyifli ve bilgilendirici söylefliyi mermer sektörünü iflledi imiz bu say m zda sizlere sunuyoruz. Türk mermercili inin bugün gelinen noktada bir de erlendirmesini yapabilir misiniz? Mermer sektörü büyümesini h zl bir flekilde sürdürüyor. Son befl y ll k rakamlara bakt n z zaman, sektör 188 milyon dolardan 1 milyar USD ye ulaflm fl durumda. Tabii buralara, çeflitli s k nt lar da yaflayarak geldi. Bence geçti imiz dönemdeki ortalama % 27 lik büyüme trendi önümüzdeki günlerde de devam edecek. D flardan bak ld zaman sektör büyüyor ve bizim hiçbir s k nt m z n olmamas lâz m. Ama sektörün üretim, pazarlama ve finansal alt yap larla ilgili s k nt lar söz konusu. Üretimlerle ilgili s k nt - lar gerek hükümet, gerek ilgili kurumlar nezdinde bir çok defa gündeme getirdik. Üretimdeki as l sorun ve s k nt nedir sizce? Bizim üretimdeki en önemli maliyet unsurumuz enerji. Ocaklarda mazot kullan yoruz ve mazot bizim toplam maliyet tablomuz içerisinde % 50 lik bir paya sahip. Bu çok ciddi bir oran. Biz bu oran iyilefltirme yönünde hükümetimizden ÖTV deste i istedik. Fakat bu konuda baflar l olamad k. Bize; Hele bir s n f atlay n bakal m, milyar USD lik bir sektör haline gelin, o zaman konufluruz. gibi fleyler söylendi. Biz de 1 milyar USD yi aflt k. Mazot konusu çok önemli. Ayr ca bugün bir mermer oca n n aç lmas için birçok kurumdan 17 tane farkl imza alman z gerekiyor. O sebeple bürokratik engeller çeflitli s k nt lar yarat yor. Ama bu foto raf n bir yüzü, di er yüzüne gelirsek katetmemiz gereken daha çok yol var. Çünkü Türk mermercili i ocakç l k anlam nda çok fakir. Topu topu 1960 lardan 2000 lere uzanan y ll k bir süreç var. Ama dünya mermercili ine bakt n zda bu sürecin bir asr aflk n oldu unu görüyoruz. Tabii rekabet flartlar ve olanaklar, geliflen fiimdi sinerji yaratma zaman, elele olursak hiçbir problem kalmaz, istemesini iyi biliriz, çok k sa sürede ihracat rekoru k rar, üretim kabu umuzu de ifltirir, dünyay da tepeden t rna a Türk mermeriyle giydiririz. ddia ediyorum; Türkiye de bunu yapacak ak l da, alt yap da, güç de var. piyasa flartlar, pazarlama olanaklar gibi konularda da henüz istenilen seviyelere ulaflm fl de iliz. Ürün kalitesi olarak hangi noktada mermerlerimiz? Bugün Türkiye de dünyada istenilen ürün kalitesini % 100 yakalayacak kapasiteye ulaflm fl bir mermer sektörü var. Fakat bu sadece emtia anlam nda geçerli. Katma de erinin daha yüksek seviyelere ulaflabilmesi için, ürün kalitesinin bir miktar s n f atlamas lâz m. Buradaki kast m z, art k nihai ürüne ve nihai kiflilere yönelik üretim flekilleri içeren bir kapsam içerisinde olmam z gerekiyor. Nihai ürüne a rl k vermeliyiz diyorsunuz, blok sat fl n n toplam içindeki pay nedir? Blok sat fl toplam ihracat m z n içerisinde sadece % 13 lük bir paya sahip den bugüne hep kendili- inden oluflmufl bir optimum nokta içerisinde % ortalamas nda y ise % 13.6 ile kapatt k. Tür

9 SÖYLEfi Bu gidiflatla bakarsan z, emtia cinsinden hareketlili i koruyup biraz da rehabilite edersek, bu art fl oranlar devam etti inde 2010 y l nda 2.5 milyar USD yle liderli e oturabiliriz. kiye nin blok ihracat na ihtiyac var. Türkiye nin mermer ve do altafl ihracat nda en büyük pazar Amerika d r. 1 milyar 27 milyon USD lik ihracat m z n 380 milyon USD lik k sm n Amerika ya yap yoruz. Bunun 270 milyon USD si traverten, 110 milyon USD si mermer ve di er tafllar. Blok ihracat Çin taraf ndan da çok talep edilmekte, Çin e verebiliriz. Yar n baflkas talep edecek ve oraya verece iz. Do u taraf nda Diyarbak r tafllar na bakarsak; do u tafllar, Amerika ve Avrupa pazar na blok ihracat olarak gidiyor. fllenmifl ürünlerde mi yoksa blok sat fl nda m daha fazla kâr var? Ben iddia ediyorum ki; bugün Çin e yap lan blok sat fl ndan elde edilen katma de er, Amerika ya ihraç edilen, a rl kl kalem olarak geçen traverten malzemesinden elde edilen katma de erden daha de erlidir. Bugün dünya mermer ticaretine bakt n zda sadece emtia cinsinden de erlendirirsek 10 milyar USD lik bir ticaret söz konusu. Dünyan n üçte birlik rezervi Türkiye de ama maalesef emtia cinsinde bile üçte bir noktas na ulaflabilmifl de iliz. Bu noktaya ulaflmak için neler yap - labilir? Çok kolay. Bu arkadafllarla mücadele etmemiz ve kendi içimizdeki dengeleri iyi oturtmam z gerekiyor. Amerika da bir kural vard r; kalite ve miktar verecek ortam bir arada ararlar. Türkiye, Amerika için travertende vazgeçilmesi imkâns z bir güçtür. Ayn kalitede, ayn miktarda, ayn süreklili i sa layacak baflka ülke yok. Biz Amerikan pazar na girerken talyanlar, Belçikal lar, spanyollar ve baflkalar vard. Mücadele edecek insan çoktu. fiimdi hiç kimse kalmad. Mücadele edecek adam kalmay nca birbirimizi baltalamaya bafllad k. Daha gitmedi imiz, keflfetmedi imiz çok pazarlar var, o pazarlarla ilgili stratejiler ortaya koyarak o pazarlara gidece iz. Bu gidiflatla bakarsan z, emtia cinsinden hareketlili i koruyup biraz da rehabilite edersek, zaten bu art fl oranlar devam etti inde 2010 y l nda 2.5 milyar USD yle liderli e oturabiliriz. Ama mesele sadece bu de- il, gelifltirmek, nihai unsurlara yönelik çal flmalar yapmak lâz m. Sektörde yer alan firmalar nas l de- erlendiriyorsunuz, üretim ve yönetim anlam nda profesyoneller mi? Bizler mermer sektörü olarak profesyonel alt yap larla oluflturulmufl firmalar de iliz. Bu iflin çekirde inden yetiflmifl belli noktalara gelmifl firmalar z. çimizde profesyonel anlamda iflleyen firmalar m z da var fakat bunlar yeterli de il. O sebeple firmalar kendi yap lar n çok k sa bir zaman içerisinde de erlendirmeli ve rehabilite etmeli. Bizim sektörümüz bundan kurtuldu u ve kendine bir yol haritas belirledi i zaman, o yol haritas içerisinde elde etti i nokta, hak etti i nokta olacakt r. stanbul Maden hracatç lar Birli i bu konuda destek oluyor mu? Birli imizin görevi bu. Yol gösterici pozisyonunday z. Bu yönde tan t m ve pazarlamaya yönelik bir proje haz rlad k ve D fl Ticaret Müflteflarl - na sunduk. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili geliflmeler de olacak. Natura adl sektöre ve mimarlara ulaflt rd m z, do al tafl ve mimariyi bir arada de erlendiren bir dergimiz var. Bu derginin akademi ve seminer yönünü de gelifltirip sektördeki insanlar m za gidip vizyonlar m z, gördüklerimizi, projelerde haz rlad klar m z anlatabilece imiz bir ortam oluflturaca z, pilot uygulamalara geçece iz. Hükümet nezdinde de destek arzu ediyoruz. Destek gelirse, sektör Biz de var z. derse ve ortak sinerji bu noktada oluflursa -ki bu nokta çok önemli- sektördeki h zl de iflimleri herkes görecek. Sektör üretim teknolojileri anlam nda dünyay takip edebiliyor mu? Entegrasyon anlam nda Türkiye bunu gelifltirdi diye düflünüyorum. Mermer sektörü olarak hep iyiyi yapmak, iyiyi elde etmek yönünde müthifl bir adaptasyonumuz var. Teknolojik anlamda hiçbir s k nt yok. Mermer sektörü bütün teknolojilere aç k ve k sa zamanda adaptasyonu gerçeklefltirecek yap ya da sahip. Yaz lar n zda, konuflmalar n zda sektöre yönelik birlik ça r s yap yorsunuz, böyle bir birliktelik mümkün mü sizce? Ben aç kças iyimserim. yi fleyler olaca na yönelik düflüncemi koruyorum, korumak da zorunday m. Birilerinin bunun için mücadele vermesi lâz m. Ortada iyi niyet varsa, ortak noktada buluflmamak için hiçbir neden yok. Hepimiz iyi niyetli miyiz? Herkes bu sektörün faydas n m düflünüyor? O zaman herkes ortak de- erlerde buluflacak. Çünkü baflka çare yok. fiimdi sinerji yaratma zaman, elele olursak hiçbir problem kalmaz, istemesini de iyi biliriz, sonucunu da çok k sa bir sürede al r z. O zaman ihracat rekoru da k rar, üretim kabu umuzu da de ifltiririz. Dünyay tepeden t rna a Türk mermeriyle giydiririz. ddaa ediyorum; Türkiye de bunu yapacak ak l da, alt yap da, güç de var. Birlik, beraberlik olursa kimse bozamaz. Bize rakip olacak kimse yok. Her zaman söylüyoruz, insan n rakibi yine kendisidir. Bu sektörün her zamankinden daha fazla birlik, beraberli e ihtiyac var. Firmalar geçmiflte hep birbirinden bir fleyler saklayan yap - lar içerisinde olmufllar. Gizlilik çok fazla fleyi ifade etmiyor, paylaflmak çok daha fazla fleyi ifade ediyor. Gizledi iniz zaman bir yerlerde kal rs n z ama paylaflt n z zaman bütün olanaklara aç k olursunuz

10 BAKIfi MERMERIN ANAVATANI MARMARA Bal kesir'e ba l ve Marmara Denizi nin en büyük yüzölçümüne sahip adas olan Marmara Adas, Marmara ilçesinin merkezi ve bölgenin de en önemli turizm merkezlerinden biridir. Ad n Grekce mermer anlam na gelen marmaro dan alan Marmara Adas, yanl zca turistik güzellikleriyle de il eski ça lardan bu yana iflletilen mermer ocaklar yla da bölgenin önemli yerleflim yerlerindendir. Marmara Adas, en önemli beyaz mermer ocaklar n bünyesinde bar nd r r. Mermer ocaklar n n çal flt Saraylar Beldesi nde yap lan arkeolojik çal flmalar, bu bölgede 2500 y l önce mermer ç kart lmaya baflland n ortaya koydu. Mavimsi beyaz renkteki Marmara mermerlerinin ç kar ld ocaklar, Romal lar taraf ndan geniflletilerek büyük iflletmeler haline getirildi ve büyük bloklar tafl yabilen Roma gemileri ile mermerler Akdeniz le Karadeniz e gönderildi. Mermerler adadan sadece bloklar halinde ihraç edilmedi. Önceleri yar ifllenmifl, yani süslemeleri gitti i yerde yap lacak flekilde bir sütun, lahit ya da benzeri ürünler olarak, geç antik ça da ise tam ifllenmifl olarak sat l yordu. Roma döneminde, Marmara Adas n n, antik ça daki ad yla Prokonnesos un mermerini kullanmak prestijin, lüksün ve ihtiflam n bir göstergesi say l yordu. ADASI Adan n kuzey kesiminin tamam, safl k oran % 95'e varan mermerlerden oluflur. Bu kesimde antik ça lardan beri iflletilen ünlü mermer ocaklar vard r. Mermer yataklar n n tüm kal nl 2000 m ye kadar var r. Özellikle Badalan Körfezi çevresinde, kristalleri daha küçük olan dolomitli mermerler görülmektedir. Marmara Adas n n ana mermer üretim merkezi ise Saraylar Beldesi dir. Günümüzde özellikle klasik hamam mimarisinin ayr lmaz bir parças olan Marmara Adas mermerleri, merdiven basamaklar, pencere pervazlar ve mutfak tezgâhlar nda da s kl kla görmeye al flt m z akl m za ilk gelen mermer türüdür ama onu böylesine özellikli k lansa 1. Grup mermer olmas d r. Bu grup mermerlerin % 95 inin saf oluflu kalitelerinin bir iflaretidir. 1. Grup mermerler ço unlukta iyi kristalleflmifl ve terkiplerinde daha az yabanc maddeler bulunan, daha çok beyaz ve aç k renkli mermerlerdir. Adada y ll k mermer blok üretimi 300 bin m 3 civarlar ndad r. Üretim blok a rl kl yap l r ve Marmara Adas mermeri yaln z iç piyasadan de il yurtd fl ndan da büyük talep al r. Suriye, Ürdün, Yunanistan, Çin, srail bugün Marmara mermerinin ihraç edildi i ülkelerdir ve ihracat büyük ölçüde blok olarak yap lmaktad r. Marmara Adas nda 25 adet fabrika atölye vard r. 40 firman n do al tafllar ç kar p iflledi i adada, yaklafl k 35 ocak bulunmaktad r. Marmara Adas ülkemizde ilk mermer fabrikas n n kuruldu u yer olmas nedeniyle de mermer sektörü için önemli bir merkezdir. Bu ocaklar n tamam na yak n geliflen mermer sektöründe daha verimli çal flabilmek ve üretimlerini art rabilmek için Volvo Lastik Tekerlekli Yükleyiciler, Volvo Paletli Ekskavatörler ve Volvo Belden K rma Kaya Kamyonlar kullanmaktad r. Mermecilik Zor Zanaat! Mermer tüm zerafetinin yan s ra ifllenmesi ve ç kar lmas oldukça zor olan do al bir hazinedir. Kaliteli mermer üretimi oldukça zordur. Kalitenin ilk olarak etkilendi i yer mermer ocak iflletmecili idir. Mermer üretimine geçmeden yap lmas gereken ilk fley oca n rezervinin, renk ve kalite aç lar ndan detayl ca inceletilmesidir. flletmeye daha sonra bafllanmak gerekir. Bir mermer oca iflletmesinin ihtiyaç duyaca ekipmanlar paletli ekskavatör, lastik tekerli yükleyici, tel kesme makinesi ve NSANd r. Mermer üretiminin uzun y llara dayand ülkemizde, mermer ocaklar nda çeflitli çal flma yönntemleri gelifltirilmifltir. Blok üretimi genellikle elmas tel kesme yöntemi ile yap lmaktad r. Kesilmesi gereken bölüm sondaj makineleri sayesinde delinir ve elmas tel bu deliklerden geçirilip bu ifl için tasarlanm fl makineye ba lan p döndürülerek mermerin kesilmesi sa lan r. Tepeleme, alt kesim ve bo azlama diye isimlendirilen kesim ifllemi bitirildikten sonra s ra bu parçay aynadan ay rmaya yani y kmaya gelmifltir. Y k m ifllemi genellikle paletli ekskavaörler yard m ile yap lmaktad r. Devrilmifl olan mermer, tel kesme makineleri vas tas ile bloklara ayr l r, ideal blok m 3 civar ndad r. Haz rlanm fl olan bloklar n stok sahas na tafl nmas, kamyonlara yüklenmesi ve ocak sahas temizleme iflini lastik tekerlekli yükleyiciler üslenmektedir. Günümüz teknolojisi ile yap lan çal flmalarda, ocaklardaki verim art r larak daha az maliyetlerle daha yüksek ve kaliteli üretim yap lmaktad r. Oysa uzun y llar önce mermerin ocaktan kesimi, kesilen blo un aynadan devrilmesi uzun zaman alan zahmetli ve yorucu bir çal flmayd. Mermer bloklar n n aynadan kesildikten sonra devrilme ifli bom denilen hidrolik krikolarla yap l rd, daha sonra bu bloklar hidrolik krikolar vas tas ile yuvarlanarak ocak içersinden ç kar l r, küçük ve kapasitesiz paletli makineler yard m ile kamyonlara yüklenmeye çal fl l rd. Durum böyle olunca hem ocak ömrü çabuk bitirilir hem de yuvarlamak sureti ile tafl nan bloklar n üzerinde k r lmalar ve çatlamalar oluflurdu. Mermer blo unun kesilmesi hariç ocak içerisinden ç kar lmas bile günlerce sürerdi. Oysa bu gün geliflen teknoloji ile birlikte, Volvo ifl makineleri bir ilke imza atarak mermer blok ataçmanl makinelerini mermer sektörünün hizmetine sunmufl ve ocaklardaki verimin artmas n sa lam flt r. Geçmiflte bir blo un tafl nma ve yükleme ifllemi günlerce sürerken, bugün birkaç dakikay geçmemektedir de, Marmara Adas nda-aksoy Mermer Firmas na sat lan ilk mermer blok ataçmanl makinelerden biri olan-volvo L180C nin, operatör e itimlerinin verilmesi s ras nda, blok ataçman n n ç kar l p tak lmas gösterilirken, flantiye çal flanlar ndan biri firma sahibine makinenin bomunun k r ld n ifade eder. Daha once kova ile hafriyat yapan, birkaç saniye sonra forklift çatal n tak p blok tafl yan bir makineyi hiç görmedi i için böyle bir yan lg ya düfler. Onu yan ltan Volvo fark, bugün onun en büyük ifl orta

11 ÜRÜN Mermer OcaklarInda Neden Volvo? Mermer üretimi oldukça zordur, büyük emek ister. Mermer ocaklar ndaki zorlu flartlar ile mücadele eder, mümkün olan en iyi sonuca ulaflmaya çal fl rs n z. Mermer damarlar yla verdi iniz mücadelede her zaman güçlü olmak ve mermeri en verimli flekilde ç karmak zorundas n zd r. Mermer ocaklar ndaki ifliniz mermeri kesmekle bitmez. Mermere zarar vermeden tafl mal, ifllemeye en uygun ve h zl bir flekilde ocaktan ç karmal s n z. Mermer damar yla bafllayan mücadeleniz, blo u fabrikaya ulaflt rana kadar sürecektir. Bütün bunlar yaparken ayn zamanda ifl güvenli i aç s ndan çok dikkatli olman z gerekir. Volvo ifl makineleri, uzun y llard r gelifltirdi i ifl makineleri ve ataflmanlar ile mermer ocaklar nda kullan c lar na yüksek performans ve düflük iflletme maliyetleri sunmay amaçl yor. Mermer ocaklar nda en çok tercih edilen ifl makineleri; Volvo lastik tekerlekli yükleyiciler, Volvo paletli ekskavatörler ve Volvo belden k rma kaya kamyonlar d r. Volvo ifl makinelerini mermer ocaklar nda vazgeçilmez yapan bir çok özellik var. Bunlar n bafl nda yüksek performansl Volvo motor geliyor. Tüm Volvo ifl makinelerinin yüksek performans n n temelinde düflük devirlerde yüksek tork üretebilen Volvo motorlar vard r. fl makineleri konusunda dünyadaki en son emisyon standartlar na göre dizayn edilmifl yeni Tier 3 Volvo motorlar düflük yak t tüketimi ile kullan c lar n yüzünü güldürmektedir. Volvo Patentli Tork-Paralel Bom Sistemi: Volvo patentli tork paralel bom sistemi ile Volvo lastikli yükleyiciler mermer ocaklar nda, blok kald rma ve tafl ma konusunda üreticilerin en önemli yard mc lar ndan biridir. Mermer bloklar n n zarar görmeden kald r l p tafl nabilmesi, mermerin kalitesi aç s ndan oldukça önemlidir. Volvo lastikli yükleyicilerde, tork paralel bom sistemi sayesinde mermer bloklar flaseye daha yak n bir flekilde tafl nabilir. Blok tafl n rken pistona çarpmaz. fiaseye daha yak n tafl - nabildi i için a rl k merkezi makineye daha yak nd r. Bu durum blo un tafl nmas esnas nda makinedeki dengenin artmas n sa lar ve makinenin üzerindeki stresler dengelenir. Kamyon yüklemelerde de yere paralellik sa land - ndan ötürü bozulmadan yükleme yap l r ve hem de h z artar. Hidrolik Ataflman De ifltirme Tertibat : Ayn makineyi farkl bir çok uygulama için kullanabiliyor olman z, ocaklar n zda ve fabrikalar n zda size büyük kolayl klar sa layacakt r. Volvo hidrolik ataçman de ifltirme tertibat sayesinde Volvo lastikli yükleyiciler ve Volvo ekskavatörlerde operatörleriniz kabinden inmeden ataçman de ifltirebilirler. Farkl uygulamalar için farkl makineler kullanman za gerek kalmaz. Birim zamandaki üretiminiz ve operatörünüzün verimlili i artar. Yüke Duyarl Hidrolik Sistem: Volvo ifl makineleri belden k rma kaya kamyonlar, ekskavatörleri ve lastikli yükleyicilerinde sahip oldu u yüke duyarl hidrolik sistem sayesinde, makinenin sadece yap lan iflin ihtiyac na uygun miktarda güç üretmesi sa lan r. Günümüzün zorlu çal flma koflullar nda ve yo un rekabet ortam nda iflinizi hem ç k h zl, hem hassas hem de düflük maliyetlerle gerçeklefltirmeniz gerekiyor. Yüke duyarl hidrolik sistem sayesinde ifl çevrim süreleriniz k sal rken, yak t sarfiyat n z düfler ve joystick hassasiyetiniz yükselir. Ya Banyolu Hava Filtresi: Mermer ocaklar tozlu ortamlard r. Mermer ocaklar nda çal flan makinelerin motorlar taraf ndan emilen havan n temiz olmas motor ömrü ve verimlilik aç s ndan oldukça önemlidir. Volvo ifl makineleri belden k rma kaya kamyonlar, lastikli yükleyicileri ve ekskavatörlerinde kulland ya banyolu hava filtreleri sayesinde motra gidecek olan hava kuru filtrelerden önce % 95 oran nda temizlenmifl olur. Kuru filtrelerinize giden toz minimum seviyeye indirgendi i hem filtre maliyetleriniz ciddi oranda azal rken, motor revziyon süreleriniz uzar. Volvo APS 3.0 Seçenekli Otomatik fianz man: Yap lacak ifle ve h za göre vites de ifltirme imkan sa lar ve gerekti inde manuel kullan m imkan sunar. Tafl nmas nda zorluklar yaflanan büyük bloklar n ocak içerisinde tafl nmas esnas nda kullan lan a r tafl ma modu flanzuman ömrünü uzatt gibi, güç kayb n da engeller. Konforlu ve Güvenli Kabin: Operatörler verimlilikte en önemli etkenlerin bafl nda gelmektedir. Rahat ve güvenli bir ortamda çal flamalar na devam edebilmeleri verimliliklerini artt racakt r. Parmak hareketleri ile çok rahat bir flekilde kullanabilecekleri levyeler, süspansiyonlu koltuk ve yüke duyarl direksiyon operatöre çal flma esnas nda rahatl k sa larken, devrilme ve tafl düflme testlerinden geçirilen ROPS ve FOPS kabin güvenli bir çal flma ortam sa lamaktad r. Matris: Makinelerin performans n en iyi flekilde analiz edebilmek için Volvo ifl makineleri bilgisayar destekli Matris program n kullanmaktad r. Matris program sayesinde operatörün ve makinenin performans analiz edilir. Makinenizden maksimum performans alabilmeniz için daha do ru kullan m ve bak m ile ilgili olarak hem siz hem de operatörünüz profesyonel bir flekilde bilgilendirilir. Sat fl Sonras Hizmetler: Müflteri memnuniyeti Volvo ifl makinelerinin odakland en önemli konudur. Memnun müflteriler makinesi ile sorun yaflamayan, yaflad sorunlara ise mümkün olan en k sa sürede yan t alabilenlerdir. Volvo ifl makineleri tüm Türkiye de kurdu u genifl servis a ile ihtiyaç duyduklar her an müflterilerinin yan nda olabilmek için çaba sarfetmektedir. Volvo leri Servis Anlaflmalar (V SA) ile orjinal ya lar ve sarf malzemeleri ile makinelerin periyodik bak mlar ve kontrolleri Volvo nun tecrübeli sat fl sonras ekibi taraf ndan yap lmaktad r. Ya analizleri sayesinde, ar zalar daha erken teflhis edilebilmekte ve düflük maliyetlerle çözülebilmektedir. Yüksek finans maliyetlerine katlan larak sa lanabilen yüksek yedek parça bulundurabilme oran Volvo kalitesi için olmazsa olmazd r

12 GEZ Gökhan Kenar Ürün Pazarlama Asistan Entrance Photo Big Ben ICEBAR Nilsson Armstrong Larsson Photo Big Ben BuzDAN RÜYA; ICE HOTEL 2007 Photo Big Ben Suite The Helices by Doug Meerdink & David E Scott, Photo by Big Ben 2007 ICE HOTEL Y llarca do aya boyun e di insan. Gücü karfl - s nda çaresiz kald. Teknoloji ne kadar geliflirse geliflsin, do a hep galip gedi, istedi ini yapt. Ancak insano lu zekâs yla do ay kullanmay ö rendi. Korktu u güç onun en büyük yard mc s oldu. Bazen onu o kadar iyi flekillendirdi ki kendisi bile hayran kald sonuca. Asl nda biraz da böyle bir hikâye ICE HOTEL in hikâyesi. Uzak kal p korunmaya çal flt m z so uk, biraz fazla ya sa hayat felç eden kar, buz bir anda bir sanat eserine dönüfltü insano lunun elinde. Bir peri masal gerçek oldu, saatler on ikiyi vurunca de il ama mevsim bahar olunca, balkaba na dönüflmese de masal n küçük kahramanlar, su olup yerlerini ald lar misafirlerinin an lar nda. sveç in baflkenti Stockholm e bir buçuk saat mesafede, Kutup Dairesi nin 200 km uza nda Jukkasjarvi de do an n insana sundu u ya da insan n do ay en güzel flekillendirdi i yap lardan biri ICE HOTEL. Torne nehrinin k - y s nda, 65 odas, bar, kilisesi ve tiyatro salonuyla onu herhangi bir otelden ay ran, her fleyin buzdan yap lm fl olmas, barda içki içti iniz kadehten, gece uyudu unuz yata a kadar. ICE HOTEL in hikâyesi her y l Ekim ay nda bafll yor. Torne nehrinin k y s nda otuz kiflilik uzman bir ekip taraf ndan, buldozer ve kar üretme araçlar ile toplanan kar y - nlar, çelik kal plar n üzerine y l yor ve buz kal plardan oluflan sütunlar ile destekleniyor. Bu yöntem ile yan yana duran birden çok buz kemer olufluyor. En büyü ü yaklafl k 5 m yüksekli inde ve 6 m geniflli inde olan bu kemerlerin birleflmesi ile ICE HOTEL olufluyor. Küçük tüneller kullan larak yatak odalar ve koridrolar yap l yor. Tünellerin içerisindeki odalar ayr l rken kar duvarlar kullan l yor ve her detayda oldu u gibi camlar da berrak buzlardan yap l yor. Her oda farkl ülkelerden gelen mimarlar taraf ndan yap l yor ve bu her odan n farkl bir dizayn ile tasarlanmas sonucunu getiriyor. Masalar, oturma gruplar yataklar bir otel için ihtiyaç duyulacak her fley buzdan yap l yor. Y lda yaklafl k kiflinin gece konaklad, yaklafl k ziyaretçinin ziyaret etti i ICE HOTEL in inflaas için ton kar, 4000 ton berrak buz kullan l yor. Her y l Aral k ay nda bafllayan ICE HOTEL maceras May s ay nda buzlar n erimesi ile son buluyor ve her y l farkl bir tat b rak yor misafirlerinin zihinlerinde. Çünkü her y l yeniden yap l yor, her y l farkl bir anlay fla, her y l farkl bir görünüme hayran oluyorsunuz. Her ayr nt s buzdan yap lm fl ICE HOTEL de konaklamak ise ayr bir macera. Köpeklerin çekti i k zaklar ile bafll yorsunuz yola. Otele vard n zda barda buzdan kadehlerde ikram edilen içkilerinizi yudumlarken, buzdan yap lm fl yap n n keyfini ç kar yorsunuz. -5 derecede buzdan yap lm fl yataklar n üzerine serilmifl postlar n üzerinde uyuyorsunuz. Tabii ki size verilmifl uyku tulumlar n tamamen kapat p, burnunuzu ve a z n z donmaktan korumak için kulland n z korumalar ile. Otelde konaklayan ziyaretçilerin ortak görüflü flu; Gecenin bir yar s uyand n zda gördü ünüz manzaradan o kadar çok etkileniyorsunuz ki Ben neredeyim? sorusu hiç bu kadar büyük bir hayranl kla ve korkuyla geçmiyor akl n zdan.buz d fl nda bu oteli di erlerinden ay ran iki özelli i daha var. Bu otelde banyo ve restaurant yok. Yemek yemek isterseniz otelin çok yak n ndaki restauranta gidiyorsunuz. Otelin ilginç yönlerinden birisi de otelde bir kilisenin bulunmas. Her y l ICE HOTEL hayranlar ndan bir kaç kifli bu kilisedeki törenle evlenerek kendileri için özel olan bu günün an lar na ICE HOTEL in eflsiz güzelli ini kat yorlar. May s ile Aral k aras na s k flm fl bir peri masal n bir yerlerinden yaflamak istiyorsan z, yapman z gereken fley ICE HOTEL de bir gece geçirmek, ama tabii so ukla aran z n iyi olmas gerekli

13 SÖYLEfi MADENSIZ Arslan Erdinç Ege Maden hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan. Arslan Bey e mermer ve do al tafl cenneti Ege de misafir olduk ve Türkiye deki do al tafl ihracat n, bunun içinde mermerin yerini, iç piyasay ve dünya pazar n sorduk. Tüm dünya dengelerinin ekonomi temelinde flekillendi i günümüzde, Arslan Erdinç in Türkiye ekonomisinde belirleyici bir yere sahip do al tafl, uluslararas pazardaki rekabet ve dengeler konusundaki BIR YASAM DÜSÜNÜLEMEZ de erlendirmelerinin sizin de ilginizi çekece ini düflünüyoruz. Ege Maden hracatç lar Birli i nin kuruluflu ve yap s ndan sözedebilir miyiz? Ege Maden hracatç lar Birli i 1991 de kuruldu üyesi ve 16 y ll k mazisi olan, tamamen maden ve do al tafl ihracat na hizmet eden bir sivil toplum kurulufludur. Do al tafl ihracat ndaki son rakamlar ve Ege ye düflen pay nedir? Bu sene maden ihracat nda y ll k % 25 ile 30 aras art fl göstererek -ki her y l bu art fl gösteriyoruz- 2 milyar dolar aflt k. Bunun içinde do al tafl n pay ise 1 milyar dolar n üzerinde ve y ll k Türkiye ihracat n n yar s ndan fazlas do al taflta. Bu ihracat n 500 milyon dolar n üzerinde bir bölümü Ege Maden hracatç lar Birli i kanal yla yap lmakta. Geçmifl y llara bakarsak do al tafl ihracat n n bir hayli yükseldi ini ve sürekli geliflti ini görüyoruz, bu geliflimin nedeni sizce nedir? Bu geliflimi sa layan en önemli etken Amerika da natürel tafllara olan ilgi. Kalsiyum karbonat içeren tafllar mikrop, bakteri bar nd rm yor, çok sa l kl ve yüzy llarca kalabiliyor. Bu tafllarda afl nmadan kaynakl yok olma diye bir fley söz konusu de il ve binlerce senedir yaflamlar - na devam ediyorlar. Geliflimi sadece yurtd fl ndaki talep mi sa lad, Türkiye bundan nas l pay ald? Dünya do al tafl rezervinini % 35 ten fazlas Türkiye de bulunuyor de ilk kez Denizli de traverten ihrac na bafllad m zda bu ifli yapabilecek sadece 8-10 tane fabrika vard, flimdiyse yüzlerce fabrika üretim yapmakta. Bu da tabii do rudan do ruya taleple ba lant l. Talep, a rl kl olarak Amerika yla bafllad, onun arkas ndan Kanada, Avrupa, Avustralya, Güney Afrika gibi ülkeler de büyük miktarda tafl talep ettiler. Bunlar d fl nda daha yüzlerce ülkeye do al tafl gidiyor. Ama en fazla ihracat yapt m z ülke ABD. Blok sat flla ifllenmifl tafl ihracat n n birbirine oranlar nedir, hangisi kârl sizin için? Blok apayr bir konu. Blok sat fl tüm do al tafl ihracat n n % 10 udur. Blo u a rl kl Çin al yor ve genelde kendi pazarlar nda tüketiyor. Çünkü Çin de çok yüksek oranda inflaat Her fleyde maden var, oturdu unuz masan n cam nda, giydi iniz gömlekte, içti iniz su barda nda, kulland m z arabada, kolumuza takt m z saatte, hatta ald m z vitaminlerde bile maden var, insan madenle iç içedir... çal flmas var. Bunlar hem büyük yap lar hem de kendi vatandafllar na sosyal olarak yard m için yap lan binalar. Blok mermerler genelde otel, al flverifl merkezi gibi devletin yapt genifl çapl yap larda kullan - l p tercih ediliyor. Bundan dolay da bizden blok al yorlar. Çin e bitmifl haz r mamûl satmam z imkâns z. Çünkü onlardaki fiyatlar ve üretim maliyetleriyle bizimki mukayese edilemeyecek derecede farkl. Onlarda petrol ve yak t gayet ucuz, bizde ise % 70 ÖTV ile malûm dünyan n en pahal yak t. flçi giderleri, % 40 sosyal sigorta giderleri ve elektrik de bizde pahal. Elektrik Çin de 3,5 Cent iken bizde 11 Cent in üzerinde. Bu bak mdan Çin, kendi maliyetini düflürmek için bizden blok al yor, iflliyor ve kullan yor. Ama bu da faydal d r, tafllar m z n dünyada tan nmas ve ocakç l n düflük döviz kuruyla ayakta kalabilmesi için blok sat fllar da gerekli. Türkiye de % 90 ifllenmifl mermer sat fl yap l yor ama menfi koflullar, sigorta, iflçi giderleri, elektrik vb. nedenlerden dolay blo u iflleyip tüm giderlerinden sonra satt m zda, blo u do al haliyle satt m zdaki kâr elde edemiyoruz. Yabanc firmalar n Türkiye de üretim konusunda faaliyetleri var m? Türkiye de hem maden hem do al tafl mermer ocaklar yabanc lar taraf ndan sat n al nmakta. Bu konuda Çin, uzmanlar n gönderiyor ve uzmanlar mermer ya da traverten ocaklar nda incelemelerini yap yorlar. Uygun görürlerse bu alanda adeta s f r faizle yat r m yapmak için yat r mc s na destek ç k yor ve ocaklar al yorlar. Bu Türkiye için ileri vadede baya büyük bir risk. Ocaklar onlar n eline geçecek ve kendi de erlerimizi baflkalar na ver

14 SÖYLEfi mifl olaca z. Biz bu konuda çal flmalar yap yoruz. Ben bu konunun raporlar n haz rlatt r yorum. Bundan 6 ay kadar önce, Fethiye de bir olay gördüm. Orada spanyollar ocak iflletiyorlard, bakt m baz bloklar ay rm fllar, di er bloklardan küçük olanlar, moloz dedi imiz masa büyüklü ündeki tafllar da at yor, üzerlerinden dozerle geçiyor, kullan lamaz hale getiriyorlar. Niçin böyle yap yorsunuz, al c m yok? diye sordum. Al c çok fakat o firma piyasada rekabet yaratmamak için tafllar bu flekliyle israf ediyor, at - yor. Sadece iyileri al p ülkesine götürüyor ve orada ya da Çin de iflleyip dünyaya sat yor. Bundan 2-3 ay sonra gitti imde ö rendim ki oca n yan nda 4 sahay daha sat n alm fllar ama iflletece inden de il, baflkas iflletmesin ve ona ayn taflla rekabet olmas n diye. Bu bak mdan Türkiye de bir tak m s n rlamalar ve önlemlere gitmek lâz m. Türkiye ye gelen yabanc yat r mc 50, 100 bin USD ile de il, minimum 50 milyon, 100 milyon USD gibi yat r mlarla gelmeli ve hatta Türkiye de ithal etti i blok miktar kadar haz r ifllenmifl üretilmifl mal için üretim tesisi kurmal. Bu flartlar getirilirse bir tak m dengeler sa lanm fl olur. Mermer ve do al tafl sektörü sürekli yükseliyor, önümüzdeki günlerde ne gibi geliflmeler bekliyorsunuz? Mermer sektöründe her fleyi birden durduram yorsunuz. Belli bir üretim devam etmek zorunda. Ba lant lar - n z, yapt n z kontratlar, verdi iniz sözler var. Bu yüzden devam ediyor ve daha da devam eder. Fakat sanayici mutlu de il çünkü sanayici para kazanam yor. Bunun sebebi a rl kl olarak yurtiçindeki ve yurtd fl ndaki rekabet mi yoksa maliyetler mi? Tamamen maliyetten dolay. Rekabetçi bir piyasa var ve salt sat fl yapamazs n z çünkü üretici sadece biz Üretici sadece biz de iliz, Amerika n n ran la iliflkisi düzeldi i takdirde, ran dan tüm dünyaya traverten gidecek ve bu bizi ekonomik yönden çok etkileyecek. de iliz. Hele Amerika n n ran la olan iliflkisi düzeldi i takdirde, ran - dan tüm dünyaya traverten gidecek ve bu bizi ekonomik yönden çok etkileyecek. fiu anda ran travertenleri her ne kadar Dubai üzerinden, orijin de ifltirerek Amerika ya gidiyorsa da s n rl kal yor. Bu iliflki düzelir de gitmeye bafllarsa bizi çok zorlayacak. Çünkü ran daki maliyetle buradaki maliyetler farkl. Birçok de iflik ülkede de üretim yap lmakta ve en büyük pazar olan Hindistan ve Amerika ya ihraç edilmekte. Bu bak mdan Fiyat yükseltelim! diye herkes ba r yor ama dünyada oluflmufl bir piyasa var ve birden fiyat yükseltemezsin. O zaman tek yapaca m z maliyetleri düflürmek... Evet, maliyetleri düflürmek. Türk mermer sektörü yurtd fl yla rekabet edecek teknolojiye sahip mi? Bundan 7-8 y l önce bunu söylemek mümkün de ildi ama flimdiyse mükemmel flekilde üretim yap l yor, teknoloji de iyi. Bizin yerli üretimimimiz hiçbir flekilde talya n n gerisinde de il. leriyi nas l görüyorsunuz, Ege Bölgesi ihracatç lar olarak rakamsal hedefiniz nedir? Ben y ll k art fllar n % 20 lerin alt na düflece ini zannetmiyorum. Ege Bölgesi do al tafl n çok yo un ç kar ld bir bölge. Fakat önemli olan konulardan biri, bizim halk m z n madencili i sevmesi lâz m. Her fleyde maden var; oturdu unuz masan n cam nda, giydi iniz gömlekte, içti iniz su barda nda, kulland - m z arabada, kolumuza takt m z saatte, hatta ald m z vitaminlerde bile maden var. nsan madenle iç içedir ve madensiz bir yaflam düflünülemez. Bu bak mdan da madencili in sürmesi, devam etmesi lâz m. Halk m z bu yönden ayd nlatmak gerekli. Popülist ve reyting yaratmaya çal flan çal flmalarla madencili i öcü gibi, do ay bozan bir sektör gibi göstermenin hiçbir anlam yok. hracat n önemli oldu u bir gerçek ama mermerin yurt içinde kullan lmas konusunda yeterince çal flma yap l yor mu ülkemizde? Maalesef yap lm yor. Bizim çok de- erli mimarlar m z var, fakat çok büyük bir k sm bizim do al tafl m z bilmiyor. Tabii bu konuda görev bize düflüyor, ayd nlat lmalar lâz m. Bu konuda da TÜMMER (Türkiye Mermer Do altafl ve Makinalar Üreticileri Birli i) var. Biz birlikte çal flmay daha uygun görüyoruz. Önümüzdeki devrelerde mimarlar m z ve mühendislerimizi toplant ya davet ederek, tafllar m z tan t m çal flmalar yapaca z. Mesela bak n geçen sene Türk Hava Yollar Hava Meydanlar nflaat haleleri fiartnamesi nde flart olarak ithal granit konmufltu. Olacak fley de il, Türkiye de bir devlet kuruluflu ihalede ithal granit flart koyuyor. Biz bunu gidip Türk Hava Yollar Genel Müdürlü- ü yle görüfltük. Sa olsunlar yak n ilgi gösterdiler ve kendilerinin de bundan haberleri olmad n söylediler, sonuçta bu flart de ifltirildi. Yine Türkiye de birçok mahalli idareye bak yoruz, maliyet olarak daha ucuz yerli tafl m z kullanmak varken Çin den granit getiriyorlar. Biz bir özenti fleklinde ithal granit kullanmaya kalk yoruz. Mutlaka yerli tafllar m z n iç piyasada tüketimini özendirmek, teflvik etmek ve tafllar - m z tan tmak gerekiyor. Birlik olarak bunun d fl nda sektörün geliflimine yönelik neler yap yorsunuz? Yapt m z bir çal flma da CE raporu ile ilgili. Önümüzdeki y llarda gerek Avrupa gerek Amerika, tüm dünya, tafl n ihrac s ras nda bu CE raporunu isteyecek. CE raporu, tafl n kimyasal ve fiziksel özelliklerine dair ve akredite olmufl, dünyaca tan nm fl firmalarla laboratuarlar taraf ndan veriliyor. fiu anda Türkiye de bu laboratuar yok, Avrupa da ise üç tane var. Bu alanda da bir tafl n tahlili bize 8-9 bin Euro ya mal oluyor. Çok yüksek rakamlar ve büyük bir zaman kayb. Onun için zmir de Dokuz Eylül Üniversitesi nde cihazlar n finansman n biz sa layarak bu laboratuar n kurulmas n sa lamaya çal fl yoruz. Her halde 8 ayl k bir devrede bitirilecektir. Akreditesini ald takdirde ülkemizde yap lacak testler 8-9 bin Euro yerine birkaç yüz YTL ye hallolacak. Ayr ca yine üniversiteyle yapt m z anlaflmada bizim üyelerimize % 50 indirim sa layacaklar. Bu gerek ifllemin çabuk görülmesi, gerek giderler bak m ndan büyük kolayl k sa layacak

15 YEN ÜRÜN Yeni Nesil Volvo Bekolu Yükleyiciler; BL61 PLUS Powershift ve BL71 PLUS Powershift tüm dünya ile birlikte ayn zamanda Türkiye de. Siz Ilham Verdiniz Biz GeliStirdik Paris de düzenlenen ve Türkiye den de farkl makineler kullanan operatörlerin kat ld customer clinic ismi verilen makine takip ve gelifltirme toplant lar, müflteri anketleri ve Volvo nun yeni teknolojik yat r mlar ile gelifltirilen yeni Volvo bekolu yükleyiciler sektördeki, kalite standartlar n oldukça yükseltecek. Volvo bekolu yükleyiciler Volvo nun temel ilkeleri kalite, güvenlik ve çevreye sayg süzgecinden geçirilerek gücünü Volvo motordan al yorlar ve düflük devirlerde yüksek performans sa larken, düflük yak t tüketimi ile müflterilerinin ideal çözüm orta oluyorlar. Tam otomatik flanz manl olan makinelerdeki kick down özelli i sayesinde ifl çevrim süreleri oldukça k salmaktad r. Motor, flanz man ve Volvo patentli ön kova sistemi sayesinde makinenizin ön kovas ile bir çok ortamda k r c bile kullanmaya ihtiyaç duymayacaks n z. Ergonomik olarak dizayn edilen Volvo kabinleri operatörlerinizi rahat ettirecek ve verimlili inizi art racakt r. Volvo bekolu yükleyicinin bak m da kullan m kolayd r. Motor kapa- n kolay bir flekilde aç nca bak mla ihtiyaç duyabilece iniz her türlü ekipman önünüze serilmektedir. Daha az gresleme noktas size zaman kazand racakt r. Diferansiyel kilidi, özenle gizlenmifl metalik beko hidrolik hortum ve borular, yükleyici için bom güvenlik çubu u, hidrolik kontrollü beko bom kilidi, arka yatak güvenlik valfleri ve ROPS/FOPS kabini Volvo nun bekolu yükleyicilerinde güvenlik ilkesi ile ilgili olarak yer alan olmazsa olmazlard r. Yenilenen beko ve yükleyici bomlar yüksek koparma, kazma ve yükleme kapasiteleri sa layacakt r. 20 inçlik ön lastikler daha yüksek kamyonalara ulafl labilirken, ayn zamanda çok iyi bir manevra kabiliyeti sunulabilmektedir. Dar alanlarda çal flmak Volvo için hiç de zor de il. Volvo bekolu yükleyiciler ile en k - sa zamanda tan fl n. Sadece bekolu yükleyici de il, hem bir ekskavatör hem de lastikli yükleyici

16 2. EL Alper Kaya 2. El Makine Sat fl Müdürü HABER U ur Bafltürk Bölge Sat fl Müdürü kinci El De erlemesinde Volvo Di er sektörlerde oldu u gibi ifl makineleri sektöründe de al m karar verilirken makineler üç ayr süzgeçten geçirilir; - Ürünün Sat n Al m Bedeli, - Ürünün kullan lmas aflamas nda oluflan maliyetler (yak t tüketimi, yedek parça ve iflçilik gibi bak m maliyetleri) - Söz konusu ürünün sat labilirli i ve sat fl bedeli. Hem müflterilerimizin ihtiyaçlar na alternatif çözümler sunabilmek, hem 2. el dünya pazar na hitap edebilmek ve hem de müflterilerimizin 2. el makinelerini daha iyi de- erlendirebilnek amac yla Volvo Türk 2. el departman kurulmufl ve yap lanmas n oluflturmak üzere çal flmalara bafllam flt r. fl makinesi sektörünün farkl pazarlarda mevcut durumu ve geliflimi göz önüne al nd nda, müflterilerin farkl ihtiyaçlar için 2. el ürün veya kiralama gibi farkl çözümler üretildi i ve bu çözümlerin flirketler için gerek müflteri memniyetini art rmada ve gerekse cirosal büyüklüklerine yard mc olmak hususunda etkin olduklar bilinmektedir. Makinesini yenilemek isteyen müflterilere optimum teklifler sunulmas ve müflteri ihtiyaçlar n n 2. el ürün do rultusunda olmas durumunda söz konusu ürün ile ilgili olarak maksimum bilgi temini ve bu bilginin güvenilir ve do ru flekilde paylafl m çok daha önemli hale gelmektedir. Volvo olarak bu sorumluluk ve geliflim bilinci içerisindeki yap lanma ile birlikte gerek 2. el ürünün al m aflamas nda yap lacak kontroller, toplanacak bilgiler ve bu verilerin de erlendirilmesi, gerek söz konusu ürünü ile ilgili yap lmas gerekli bak m ve onar m ifllemleri ve son etapta da söz konusu ürünün sat l fl na kadar geçecek süre içerisinde yap lacak pazarlama faaliyetleri için belli standartlar oluflturulmas çabas içerisindeyiz. Volvo mühendislik birikimi ve deneyimi ile ürünün detayl ekspertiz raporlar ç kart lmakta, söz konusu çal flma neticesinde elde edilen bilgiler ve makinan n daha önce nerelerde çal flt, ne tip onar mlar n n yap ld gibi tarihçesi ile ilgili bilgiler derlenmektedir. Tüm bu bilgileri derlenmesi aflamas nda flüphesiz Volvo ifl makinelerinin sahip oldu u MATRIS makine performas n izlenmesi ve geçmifli de içerisine alan bilgilerin raporlanmas olarak özetlenebilecek, iflimizi çok kolaylaflt ran bir program sayesinde makinenin nas l kullan ld, ne kadar yak t tüketti i gibi çok detayl bilgilere sahip olabilme ayr cal - m z da mevcuttur. Tüm bu bilgilerin paylafl m ve gerekli görülen k s mlar n onar m ile müflterilerimizle paylafl m konusunda gösterdi imiz netlik müflterilerimizle dost olmam z kaç n lmaz k lacakt r. Söz konusu ürünün sat fl aflamas nda yayg n ve ulafl labilir bilgi ve iletiflim a bu iflin vazgeçilmezidir. Çeflitli özelliklere sahip ürünlerin farkl pazarlarda farkl fiyatlarla al c bulabilmesi bu iflin do ru ve etkin yap labilmesi için daha farkl donan mlara sahip olmay gerektirir. Volvo Türk olarak 2. el ürünlerin yurtd fl pazarlara sat fl - n nda bafllad, 6.5 milyon Euro gibi toplam cirolara ulafl ld bir 2006 yaflam fl bulunuyoruz. 2. el ürün sat fl - n n daha fazla sorumluluk ve deneyim gerektirdi inin fark nda olarak 2007 y l nda büyümemizin devam edece i ve Garantili 2. El ve Farkl Finansman Çözümleri gibi yenilikleri müflterilerimize sunaca m z bir sene olaca na inan yoruz. Sekiz BDT Ülkesi Volvo fl Makineleri Türkiye ye ba land Volvo ifl makineleri sat fl ve sat fl sonras departman, % 100 Volvo sermayeli Volvo Türk Ltd. operasyonunun önemli bir parças d r. Volvo Türk Ltd. nin kurulufl amaçlar ndan birisi de Türkiye yi bölge ülkelerine lojistik ve yönetim deste i veren bir üs yapmakt r. K saca CIS ülkeleri olarak adland r lan eski Sovyet Cumhuriyeti eyaletleri olan sekiz ülkedeki Volvo ifl makinesi yap lanmalar tamamen Türkiye den yönetilecektir. Böylece, Kazakistan, Türkmenistan, K rg zistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan ülkelerinin Volvo ifl makineleri sat fl ve sat fl sonras yönetimini Volvo Türk Ltd. Volvo ifl makineleri departman taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Bu sekiz adet CIS ülkesinin bölge sat fl müdürlü ünü U ur Bafltürk, bölge sat fl sonras müdürlü ü görevini de Hadi Gür fl k yürütmektedir. Volvo Türkiye ifl makineleri ekibi, bu yeni ve büyük sorumluluk ile yeniden yap lanm fl ve gücünü daha da art rm flt r. Hedef: bu ülkelerdeki mevcut Volvo ifl makinesi bayilerinin gelifltirilmesi, yeni bayilerin atanmas ve bölgedeki Volvo ifl makinesi ve sat fl sonras varl n art r p güçlendirmektir. Volvo nun Türkiye deki çal flmalar, yap s, kadrolar ve yetiflmifl elemanlar CIS ülkelerine de yans yacak, Türkiye bu ülkelere hem bilgi - birikim ve deneyim ak fl sa larken hem de ç kabilecek zorluklarda tecrübeli bir yol gösterici misyonu tafl yacakt r. Bu bileflim Volvo ailesini daha çok büyütecek ve güçlendirecektir. Volvo nun yat r mlar ndan biri olan stanbul daki yedek parça depolama ve da t m merkezi, halihaz rda çevre ülkeler için ulafl m son derece kolay olan lojistik bir üs konumuna gelmifltir. fiimdi, Türki Cumhuriyetlerdeki yedekparça ihtiyaçlar da Türkiye den karfl lanabilecektir. Volvo nun, yetiflmifl ve tecrübeli sat fl sonras ekibi de komflu ülkelere Volvo deste ini götürebilmektedir. Volvo ifl makineleri, dünyan n birçok ülkesinde üretilmektedir. Volvo Türk ifl makineleri ekibinin hedefi, yeni oluflturulan üs yap s nda da baflar l olmak, Türkiye ye ba l ülke say s n art rmakt r

17 ÇEVRE KÜRESEL ISINMA ALARM VERIYOR: DÜNYANIN ATESI ÇIKTI Sanayinin geliflmesi ile birlikte, özellikle fosil yak tlar n kullan lmas, ormanlar n çeflitli sebeplerle yok olmas, flehirleflme ve insani etkilerle atmosferdeki do- al sera etkisinin artmas sonucunda yeryüzündeki ve atmosferin alt bölümlerindeki s cakl k art fl na küresel s nma ad veriliyor. Is n n yükselmesinin ise hayat m z ve gelece imiz üzerinde çok çeflitli etkileri var. Hâl böyleyken bu konuda araflt rmalar yapan BM Hükümetleraras klim De iflikli i Paneli, 6 y ll k çal flma sonucunda haz rlad raporu aç klad. 2 fiubat ta aç klanan ve tüm dünyada büyük yank uyand ran raporda uzmanlar; Küresel s nma k s r döngüye girdi. Dünyay kirletmeyi flu an b raksak bile 2100 y l na kadar ortalama s cakl k en az 3 derece artacak. Meteoroloji kay tlar n n tutuldu u 1850 den bu yana en s cak 12 y ldan 11 i, 1995 ten sonra oldu nin en s cak y l olmas bekleniyor. Buzullar eriyecek, deniz seviyeleri yüzy l n sonuna kadar 18 ila 59 cm yükselecek, büyük flehirler sular alt nda kalacak, kar tarihe kar flacak diyorlar. Dünyam z n ortalama s cakl son yüzy lda 0,6 derece yükseldi. Gerekli önlemler al nmazsa 21. yüzy l n sonunda s cakl k art fl n n 5 dereceyi geçebilece i öngörülüyor. Son 200 y ldaki en s cak 10 y l son 20 y lda yafland. Dünyam z ve do a için hâlâ yapabilece imiz bir fleyler var. Her türlü enerjinin kullan lmas konusunda eskisinden çok daha özenli davranmal, fosil yak tlar n kullan - m n azaltmal y z. Ormanlar kasten ve bilinçsizlikle yak p kül etmek yerine, yeni yeni fidanlar, ormanlar yaratmal y z. Elektronik araçlar m z, ayd nlatma sistemlerimizi ve suyu ihtiyaç duymad m z zamanlarda kapatmal y z. Çevreye sayg Volvo nun üç ana ilkesinden biridir. Makinelerdeki emisyon de erlerini daha da düflürmek için büyük AR-GE maliyetlerine katlanan Volvo nun çabalar na, Volvo Türk olarak satt m z her ifl makinesi için, TEMA Vakf arac l yla müflterilerimiz ad na birer fidan dikerek biz de kat l yoruz. Unutmayal m ki dünya bize miras kalmad, çocuklar - m zdan emanet ald k ve ona verilen her zarar gelece imize verilen zarard r

18 Ç M ZDEN Ebru Nihan Celkan Makine Sat fl Asistan Makinelerimiz fiantiyenizde Çal fl rken Biz Bulundu umuz nokta her neresi ise orada sizi konufluyoruz. Birbirimize selam vermelerimizin arkas illa ki ya yolda flantiyeye varmak üzere olan bir makine ya da henüz gemiye yeni yüklenmifl, bizlerin hiç göremedi i ve belki de hiç görmeyece i denizleri geçen baflka bir makine oluyor. Sat fltan baflar ile dönmüfl bir arkadafl m z n mutlulu unu paylafl rken yine konu size geliyor ve neyi daha iyi yapmal y z konuflulmaya bafllan yor. Her zaman kazanmak için sahaya ç kan bir tak m n oyuncular olmak kolay de il. Kazanman n tek taraf mutlu etmesi gerekti ine de il, kazanc n ancak karfl - l kl olmas durumunda anlaml oldu una inanan bir tak m. Üzerindeki sorumlulu un bilinci ile elimizden gelenin en iyisini yapmak için yol alan bir tak m. Size daha yak n olabilmek için, hani iki dost gibi s rt s rta verebilmek için, yapabileceklerimizi tasarl yor ve düflünüyoruz. Üretimi art rmak için kendi kapasitelerimizi zorluyoruz t pk makinelerimizin sizin flantiyelerinizde kapasitelerini zorlad klar gibi. Volvo yu Volvo yapan de erleri akl - m zdan ç karmadan kendi tak m m za de er katmak için çabal yoruz. Say sal hedeflere ulafl larak kazan lan baflar lar n geçici oldu unu biliyoruz ve önemli olan n sizin flantiyelerinizde makinelerimizin kazand baflar ve bizlerin sa layaca güven oldu unu düflünüyoruz. Gün boyu çal flma ritmimizi, bir orkestran n farkl üyelerinde oldugu gibi melodiyi kaybetmeden birbirimize destek vererek sürdürüyoruz. flte biz bunlar yaparken sizlerin de bunlari bilmenizi, görmenizi, hissetmenizi dilemekten baflka seçene imiz yok. Çünkü bir futbol tak m veya bir orkestra ancak izleyenleri ve dinleyenleri varoldu u sürece mutlulu unu ve çal flma h rs n art rabilir. Sizleri de bu ailenin bir üyesi yapabilmek inanc ve ümidi ile... 34

19

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı