Rifat Kartal Anaokulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rifat Kartal Anaokulu"

Transkript

1 Rifat Kartal Anaokulu Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Kamil Öntaþ Ayýlar Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin deðdiði her þey canlanýyor dedim kendi kendime, çizgi kahramaný, o görkemli gövdeleri nasýl da sevdirirler bize. Sonra Ýstanbul un sabah trafiðine çýktýðýmda direksiyonda biraz boþ bulunmuþ olmalýyým ki ohaa Ormandan mý geldin AYI I I kulaðýmýn yanýndan ucu kesik kurþun sesi gibi geçti, üstüne de korna sesi beni kendime getirdi. 6 DA Ali Duran Gülçiçek SÝMAVNE KADISIOÐLU ÞEYH BEDREDDÝN VE EYLEMÝ (3) Balkan harbi nden önceydi, Ben dokuz yaþýndaydým. Dedemle Rumeli nde bir köylüye konuk olduk. Köylü mavi gözlü, bakýr sakallý bir adamdý. Bol kýrmýzý biberli tarhana içtik. 4 DE Alevi olduðunu iddia eden AKP li Hüseyin Tuðcu yine zýrvaladý Ýlk önce zorunlu din derslerinin seçmeli hale getirilmesi önerisine karþý çýkýp, zorunlu olmalýdýr, din dersi almayan dinden uzaklaþýr ve hýrsýz, ahlaksýz olur þeklinde bir yaklaþýmý savundu. >7 DE tarihinde hizmete açýlmýþtýr. Hayýrsever, Hacýbektaþlý iþ adamý Rifat KARTAL tarafýndan yaptýrýlarak Milli Eðitim Bakanlýðýna devredilmiþtir. Okul Nevþehir Merkezinde bulunan 23 Nisan Anaokulundan sonra il genelinde açýlan ikinci anaokuludur. Hacýbektaþ Ýlçesi nin Zir Mahallesinde bulunmaktadýr Yýlýndan bu yana 3-5 yaþ grubu çocuklara okul öncesi eðitim vermektedir. Bu alanda ilçemizde büyük bir boþluðu doldurmaktadýr. >7 DE Memur vatandaþýn çocuðuna burs yok! Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði nin okuyan öðrencilere verdiði bursu kendi istedikleri kiþilere verdikleri iddia ediliyor. 2 yýlý aþkýn süredir üniversitede okuyan çocuklara burs vermek için yurttaþlardan yardým ve baðýþ toplayan Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði bunu almak için baþvuran öðrenciler arasýnda deðerlendirme yapýlarak muhtaç durumda olanlara yardým yapýldýðý biliniyordu. >3 DE Ýsmail. Akçan : Biz Babapýnarlýlar olarak hep kenarda býrakýldýk Zir mahallesi Babapýnar Çiftliði nde oturduðunu açýklayan Ýsmail Akçan isimli vatandaþ gazetemize gelerek mahallelerinin sorunlarýyla belediyenin ilgilemediðini belirtti. Babapýnar Çiftliði nde 16 hane evin bulunduðunu söyleyen Akçan mahalle sakinlerinin zordurumda olduðunu açýkladý. Akçan mahallelerinin sorunlarýný ise þu þekilde ifade etti: >2 DE Atatürk Ýlköðretim Okulu nda görev deðiþikliði Foto : Sertaç Danacý Atatürk Ýlk Öðretim Okulu nda müdür yardýmcýlýðý yapan Nafiz Sökün ün yerine, ayný okulun öðretmenlerinden Özgür Bektaþ getirildi. Müdür yardýmcýlýðý görevini sürdüren Nafiz Sökün ün, kendi isteði ile görevden ayrýlmasý sonucu boþalan yerine, Özgür Bektaþ atandý. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >3 DE Celal Necati Üçyýldýz: MUTLULAR RUHÝ SU ÝLE MUTLU OLDU Perþembe, 20 Eylül yýlýnda bir Haziran sabahýnda kaysý bahçesinde kuþ sesleri, derelerden çaðýldayan su sesleri arasýnda Ruhi SU uyandý. Ev sahibi ile söyleþi yaptý. Sonra Çýnar altýnda Karacaoðlan Þenliklerine katýldý. Aþýklar söyledi, o dinledi. Belediye binasýna geçti. >8 DE

2 2 Ýsmail. Akçan : Biz Babapýnarlýlar olarak hep kenarda býrakýldýk Ýsmail Akçan Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Aydýn Þimþek Zir mahallesi Babapýnar Çiftliði nde oturduðunu açýklayan Ýsmail Akçan isimli vatandaþ gazetemize gelerek mahallelerinin sorunlarýyla belediyenin ilgilemediðini belirtti. Babapýnar Çiftliði nde 16 hane evin bulunduðunu söyleyen Akçan mahalle sakinlerinin zordurumda olduðunu açýkladý. Akçan mahallelerinin sorunlarýný ise þu þekilde ifade etti: Biz Babapýnar Çiftliði nde oturan tüm evlerin, ailelerin sorunu tuvaletlerin kanalizasyona baðlý olmamasýdýr. Biz daha eski düzeni Biz daha eski düzeni kullanýyoruz. Yani hala foseptik çukurlarý var bizim mahallede. Bu olaçak iþ deðil. kullanýyoruz. Yani hala foseptik çukurlarý var bizim mahallede. Bu olaçak iþ deðil. Çukurlar çocuklarýmýz için tehlikeli ve saðlýk olarakta iyi deðil. Biz sorunumuzu Belediye Baþkanýna götürdük. Bir çözüm bulunmasýný istedik. Bizden sorunu çözmek için 250 YTL para istendi. Biz bu parayý verecek durumda deðiliz. Veremedik. Kimsenin bu parayý vereçek gücü york. Veremediðimiz için de bugüne kadar bu sorunumuza bir care bulunmadý. Bizim oralara insanlarýn yazýn deðil, özellikle kýþýn gelmesini istiyorum. Gelsinler misafirim olsunlar. Göreçeklerdir ki ; kendileriyle birlikte kýþýn çamurunuda evime getireceklerdir. Bu sorunumuz yýllardýr var. Çözülmedi. Çözülecek gibi de görülmüyor. Kanalizasyon sorununun çözülmediðini belirten Akçan sorunlarýnýn bununla sýnýrlý olmadýðýný da ifade etti. Akçan Mahallelerinin adeta kenarda býrakýldýðýný söyledi. Babapýnar Çiftliði sakinlerinden Akçan konuyla ilgili olarak: Bizim oralara insanlarýn yazýn deðil, özellikle kýþýn gelmesini istiyorum. Gelsinler misafirim olsunlar. Göreçeklerdir ki ; kendileriyle birlikte kýþýn çamurunuda evime getireceklerdir. Biz kýþýn evimize çamurdan gidemeyiz. Her taraf çamur içindedir. Bu Akçan Belediyenin haftada bir gün (Cuma) gelip çöpleri aldýðýný belirterek, belediyenin uygulamasý na baðlý olarak çöplerin koktuðunu ifade etti. sorunumuz da týpký kanalizasyon sorunu gibi yýllardýr çözülmedi. Biz Babapýnarlýlar olarak hep kenarda býrakýldýk. Söz verenler sözünün eri olmadý. Bizi duymadý. Bugün ise; sorunumuzun çözülmesi için giriþimlerde bulunuyoruz. Ama adeta bize paran varsa iþinizi yaparýz deniliyor. Dedi. Mahallelrinde çöp sorunununda bulunduðunu açýklayan Akçan Belediyenin haftada bir gün (Cuma) gelip çöpleri aldýðýný belirterek, belediyenin uygulamasýna baðlý olarak mahallelerinde çöplerin koktuðunu ifade etti. Akçan konuyla ilgili olarak þunlarý söyledi: Belediye hafta da bir gün gelip bizim mahallede çöpleri alýr. Bu Cuma günü yapýlýr. Haftada bir gün çöplerin alýnmasý çöplerin birikmesine ve kokmasýna neden oluyor. Belediye bu uygulamayý deðiþtirirse iyi olur. Örneðin haftada iki gün çöpler alýnabilir. Kokma ve birikme olmaz. Akçan sýkýntýsýnýn bunlarla sýnýrlý olmadýðýnýda belirterek 16 Aðustos Anma Etkinliði nin temizlik iþlerinde kendilerine iþ verilmemesini de doðru bulmadýðýný anlatý. Akçan þu açýklamalarda bulundu: Ben Hacýbektaþ ta traktörümle nakliye iþleri yaparým. Yýllardýr biz traktörcüler olarak bu iþi yaparýz. 16 Aðustos temizliðini belediye bu yýl bize vermedi. Bu yýl Karaburna dan arkadaþlara verdiler. Bizi ihaleye çaðýrmadýlar. Benim tarlam yok, tapaným yok. Gecimimi traktörümle saðlýyorum. Bu yýl kim uçuza çekerse biz ona vereceðiz dediler. Karaburnalý arkadaþlara verme nedeni olarakta bunlar daha çalýþkan diyerek verdiler. Hacýbektaþtan hiç bir arkadaþýmýz bu etkinliklerde iþ alamadý. Belediyenin hangi koþullarda 16 Aðustos temizliðini belediye bu yýl bize vermedi. Bu yýl Karaburna dan arkadaþlara verdiler. Bizi ihaleye çaðýrmadýlar. Benim tarlam yok, tapaným yok. Gecimimi traktörüm le saðlýyorum. Karaburnalý traktörcülere iþ verdiðini sorduðumuz Akçan bu konuda da þu açýklamalarda bulundu: Ýhale yapmadýlar. Emin deðilim ama duyduðum bir traktöre 6 günlüðüne YTL verilmiþ. Bizimle eðer görüþülse idi biz 6 gün için 800 YTL ile bu iþi yapabilirdik. Bize vermediler. Hacýbektaþta bu iþle geçimini saðlayan arkadaþlarýmda bu iþe kýzýyorlar. Not: Akçan ýn açýklamalarýnda yanýt hakký doðan Belediye Baþkaný ve belediyeden yetkili birinin yapacaðý açýklamalarý olduðu gibi yayýnlayacaðýmýzý kamuoyuna bildiririz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Atatürk Ýlköðretim Okulu nda görev deðiþikliði Memur vatandaþýn çocuðuna burs yok! Foto : Sertaç Danacý Sulucakarahöyük Suavi Cesur HACIBEKTAÞ- Atatürk Ýlk Öðretim okulunda müdür yardýmcýlýðý yapan Nafiz Sökün ün yerine, ayný okulun öðretmenlerinden Özgür Bektaþ getirildi. Müdür yardýmcýlýðý görevini sürdüren Nafiz Sökün ün, kendi isteði ile görevden ayrýlmasý sonucu boþalan yerine, Özgür Bektaþ atandý. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn açmýþ olduðu sýnavlara katýlarak, müdür yardýmcýlýðý (idareci) yapmaya hak kazanan Özgür Bektaþ, 20. Eylül tarihinde Cuma günü yeni görevine baþladý. Uzun yýllardýr müdür yardýmcýlýðý görevini sürdüren Nafiz Sökün ün, kendi isteðiyle görevinden ayrýldýðý, idarecilik yapmaya hak kazanan, genç ve dinamik arkadaþlarýnýn önünü açmak için, özveride bulunduðu öðrenildi. Sulucakarahöyük Suavi Cesur HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði nin okuyan öðrencilere verdiði bursu kendi istedikleri kiþilere verdikleri iddia ediliyor. 2 yýlý aþkýn süredir üniversitede okuyan çocuklara burs vermek için yurttaþlardan yardým ve baðýþ toplayan Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði bunu almak için baþvuran öðrenciler arasýnda deðerlendirme yapýlarak muhtaç durumda olanlara yardým yapýldýðý biliniyordu. Ancak edinilen bilgiye göre iki çocuðu Üniversitede okuduðu halde derneðin ilgili kiþilerine baþvuru yapan vatandaþýn dikkate alýnmadýðý öðrenildi. Burs için baþ vuruda bulunup ve burs hakký elde edmeyen vatandaþa ise kendisinin memur olduðu ve burstan yararlanamayaçaðý belirtildi. Baþ vurupta burstan yararlanamayan vatandaþlar uygulamanýn adeta bir keyfilik içerdiðini dile getirdiler. Diðer yandan memur olan, arazisi olan, evi olan ve baþka alanlardan yan geliri olan bir çok kiþiye, bir çocuðu Üniversitede iki yýllýk yüksek okulda okuduðu halde burs verildiði vatandaþlar tarafýndan iddia edildi. Geçen yýllarda 50 kiþiye burs verilirken bu yýl artarak 65 kiþiye çýkartýldýðý, okuldan mezun olduklarý için burs alan üç kiþinin haklarýnýn da ihtiyati olarak ileride acil ihtiyacý olabilecek kiþilere verilebileceði için bekletmeye aldýklarý dile getirildi. Söke'de Cemevine Ahlaksýz Saldýrý Sulucakarahöyük / HACIBEKTAÞ Alýnan bilgiye göre, Söke Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan yaptýrýlan Cem Evi'ne giren ve kimliði henüz tespit edilemeyen zanlý yada zanlýlarýn, bina içerindeki eþyalara zarar verip camlarýný kýrdýklarý tespit dildi. Aydýn'ýn Söke ilçesinde bulunan Cem Evi'nin bulunduðu binanýn tahrip edildiði belirtildi. Alýnan bilgiye göre, Söke Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan yaptýrýlan Cem Evi'ne giren ve kimliði henüz tespit edilemeyen zanlý yada zanlýlarýn, bina içerindeki eþyalara zarar verip camlarýný kýrdýklarý tespit dildi. Söke Hacý Bektaþ Veli Derneði Baþkaný Hatice Tütüncü, olaydan büyük üzüntü duyduklarýný ve polise gerekli müracaatý yaptýklarýný ifade etti. Cem Evine yapýlan çirkin saldýrýyý kýnadýklarýný bildiren Tütüncü, ''Dernek olarak çok küçük baðýþlarla, dernek gönüllülerinin katkýlarýyla cem evimizi inþa ettik. Bu olay bizi çok üzdü''diye konuþtu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Kaynak: Aydinim.com SATILIK DAÝRE Zir Mahallesi Bengiler mevkiinde 120 m2 üzerine 3 katlý daire satýlýtýr. Müracaat: Mustafa Tiflis Karaburna Kasabasý Tel: ederi 55 bin euro

4 Ali Duran Gülçiçek SÝMAVNE KADISIOÐLU ÞEYH BEDREDDÝN VE EYLEMÝ (3) Balkan harbi nden önceydi, Ben dokuz yaþýndaydým. Dedemle Rumeli nde bir köylüye konuk olduk. Köylü mavi gözlü, bakýr sakallý bir adamdý. Bol kýrmýzý biberli tarhana içtik. Kýþtý, Rumeli nin kuru, býçak gibi keskin, aðýrbaþlý kýþlarýndan biri. Köyün adýný hatýrlamýyorum. Yalnýz, yarý yola kadar bizimle gelen jandarma, bu köyün köylülerini dünyanýn en inatçý, en vergi vermez, en kafa tutar insanlarý diye anlattýydý. Jandarmaya göre, bunlar ne Müslüman, ne gâvurdular... Belki Kýzýlbaþtýlar... Ama tam da Kýzýlbaþ deðil... Köye giriþimiz hâlâ aklýmdadýr. Güneþ battý, batacak. Yol don tutmuþ. Yolda cam parçalarý gibi parýldayan donmuþ su birkintilerinin aynalarýnda kýzýllýklar... Köyün karanlýklara karýþmaya baþlayan ilk çitlerinde bir köpek bizi karþýladý. Ýri, akþamýn gölgeleri içinde kendi kendinden daha iri görünen bir köpek havlýyordu. Donmuþ, rekli havalarý boydan boya yýrtarak havlýyordu. Arabacý dizginleri kastý. Bedreddin in asýldýðý aðacýn altýna geldiler... Soldaki pabuçlarýný çýkardý ve Sakýzlý bir gemicinin ustalýðýyla aðaca týrmandý. Aþaðýda kalanlar kollarýný açýp beklediler. Aðaca çýkan adam, Bedreddin in uzun ak sakalý altýndan ince boynuna bir yýlan çevikliðiyle sarýlmýþ olan ýslak, sabunlu ipin düðümünü kesmeye baþladý. Býçaðýn ucu birdenbire ipten kaydý ve ölünün uzamýþ boynuna saplandý. Kan çýktý. Ýpi kesmekte olan adam sapsarý oldu. Sonra eðildi, yarayý öptü, doðruldu, býçaðý aþaðý attý ve yarýsýndan çoðu kesilen düðümü elleriyle açarak uyuyan oðlunu anasýnýn kollarýna býrakan bir baba sevgisiyle Bedreddin in ölüsünü aðaðýda bekleyenlerin kucaklarýna teslim etti. Onlar, çýplak ölüyü çýplak atýn üstüne koydular. Aðaca çýkan aþaðý indi ve bu üç kiþiden en genci, çýplak ölüyü taþýyan atý yedeðinde çekerek, çiseleyen yaðmurla ýslanmýþ gecenin içinde kayboldu... Köpek atlarýn göðüslerine doðru sýçrayýp saldýrýyor. kasýndan dýþarý uzattým... Arabacýnýn kamçýyý tutan kolu, dirseðiyle yüzüme çarparak kalktý ve ince bir þaklamayla köpeðin baþýna indi. Tam bu sýrada kalýn bir ses duydum: Hey!.. O vurduðun köylü de, sen kaymakam mýsýn?.. Dedem arabadan indi, köpeðin sahibine merhaba, dedi... Konuþtular... Sonra köpeðin sahibi, bakýr sakallý, mavi gözlü adam bizi evinde konuk etti. Kulaklarýmda çocukluðumdan kalan birçok konuþma vardýr. Bunlardan çoðunun manasýný büyüdükçe anlamýþ, kimisine gülmüþ, kimisine þaþmýþ, kimisine kýzmýþýmdýr. Fakat çocukken, yanýmda büyüklerin yaptýklarý hiçbir konuþma, mavi gözlü, bakýr sakallý köylüyle dedemin o geceki konuþmalarý gibi, bütün hayatým boyunca dokunaklý olmamýþtýr. Dedemin yumuþak, çelebice bir sesi vardýr; ötekisi, kalýn, hýrçýn ve inançlý bir sesle konuþuyordu. Onun kalýn, hýrçýn ve inançlý sesi diyor ki: Çýplak ölüsünü aðaçtan indirip eðersiz atýn üstünde kaçýranlardan biri bizim köydendi... Ýlkönce ölüsünü bizim köye getirdi. Þeyh Bedreddin in düþünceleri, Bedreddinilik (Simavilik) adýyla Alevi- Bektaþilik bünyesinde geliþerek günümüze geldi. Bedreddiniler daha çok Trakya taraflarýnda, Deliorman ve Dobruca bölgelerinde yaþamaktadýrlar. Buralarda halen Bedreddin erkânýný yürüten kimi Alevilere Amucalar denir. Bk. Amucalar/Bedreddiniler. ÞEYH BEDREDDÝN Yamacýn üstündeki kara aðacýn altýna gömdü... Sonra Hünkâr atlýlarý Köyü bastýlar... Atlýlar gittikten sonra yamacýn üstün-deki kara aðacýn altýnda ölüyü çýkardý, belki bir daha basarlar da bulurlar diye aldý ölüsünü çýktý köyden... Bir daha dönmedi... Dedem soruyordu: Buna emin misin? Elbette... Bunu bana anamýn babasý söylerdi. Ona da dedesi söylemiþ, onun dedesine de dedesi... Bu böyle gider... Odada bizden baþka sekiz on köylü daha var. Ocaðýn kýzýla boyadýðý alaca aydýnlýk dairenin çevresinde oturuyorlar. Ara sýra bir ikisi kýmýldanýyor ve bu alaca aydýnlýk dairenin çemberinden içeri giren elleri, yüzlerinin bir parçasý, omuzlarýndan birisi kýrmýzýlaþýyor. Bakýr sakallýnýn sesini duyuyorum: O gelecek yine... Çýrýlçýplak aðaca asýlan, çýrýlçýplak gelecek yine... Dedem gülüyor: Sizin bu itikadýnýz, diyor, Hýristiyanlarýn itikadýna benziyor. Onlar da Ýsa Peygamber tekrar dünyaya gelecektir, derler... Hatta biz Müslümanlarýn içinde bile, Ýsa Peygamber in günün birinde Þam-ý Þerif te gözükeceðine inananlar vardýr... Dedemin bu sözlerine o birden karþýlýk vermiyor... Kalýn parmaklý elleriyle dizlerini tuta tuta, aðýr aðýr doðruluyor... Þimdi bütün gövdesiyle ocaðýn kýzýl aydýnlýðý içindedir. Yüzünü yandan görüyorum. Sakalý daha kýrmýzý, gözleri daha mavi gibi... Büyük düz bir burnu var. Kavga eder gibi konuþuyor: Ýsa Peygamber in ölüsü etiyle, kemiðiyle, sakalýyýla dirilecekmiþ... Bu yalandýr... Bedreddin in ölüsü etsiz, kemiksiz, sakalsýz, býyýksýz, gözün bakýþý, dilin sözü, göðsün soluðu gibi dirilecek... Bunu bilirim iþte... Biz, Bedreddin kuluyuz, ahrete, kýyamete inanmayýz ki, daðýlan, fena bulan bedenin yine bir araya toplanýp dirileceðine inanalým. Bedreddin yine gelecek diyorsak, sözü, bakýþý, soluðu gelecektir diyoruz... Sustu, yerine oturdu... Dedem Bedreddin in geleceðine inandý mý, inanmadý mý, bilmiyorum. Ben dokuz yaþýmda buna inandým, otuz bu kadar yaþýmda yine inanýyorum. (Nâzým Hikmet, Resimli Her Þey dergisi, 9 Ýkinci Teþrin 1935). 17 Osmanlý tarihçisi Ahmet Cevdet Paþa nýn Þeyh Bedreddin hakkýnda verdiði bilgilere göre, Þeyh Bedreddin, baþýna Ýslâm ve Hýrýstiyanlardan birçok kalabalýk topladý. Ýnsanlar arasýnda tam bir eþitlik, tam bir özgürlük ve mal ortaklýðý gibi bozuk düþünceler çabuk tutulduðu ve bu düþüncenin herkesçe, hele yoksul kimseler arasýnda hoþ görüldüðü için Dede Sultan a saygýyla sarýldýlar. Bu bozuk düþüncelerin sanki Osmanlý ülkelerindeki halký, din ve m e z h e p gözetmeksizin bir ulus olarak yaþatmak için en güzel bir çare olduðu Þeyh Bedreddince öðretilerek yayýldýðý söylenir 18 Ahmet Cevdet Paþa nýn pozitif olmayan bu deðerlendirmesinden de çýkartabileceðimiz gibi, Þeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal in asýl hedefleri, diðer Alevi içerikli eylemlerde olduðu gibi, din, dil, ýrk, cinsiyet ve düþünce ayrýmý yapmadan, insanlarýn adil bir düzende insanca, özgürce, eþit ve kardeþçe yaþamalarýydý Fransýz Devriminin de özü de bu deðil miydi?: Ýnsan haklarý, özgürlük, eþitlik, laiklik, akýlcýlýk ve kardeþlik de Birleþmiþ Milletlerce kabul edilen Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi de ayný amaçlarý içermiyor muydu? ve 18. yüzyýlda batý Avrupa da baþlatýlan bu yenilikçi hareketler, Baba Ýlyas, Hacý Bektaþ Veli, Yunus Emre ve Þeyh Bedreddin öncülüðünde Anadolu da yüzyýlda baþlatýlmýþtý. Þeyh Bedreddin in düþünceleri, Bedreddinilik (Simavilik) adýyla Alevi- Bektaþilik bünyesinde geliþerek günümüze geldi. Bedreddiniler daha çok Trakya taraflarýnda, Deliorman ve Dobruca bölgelerinde yaþamaktadýrlar. Buralarda halen Bedreddin erkânýný yürüten kimi Alevilere Amucalar denir. Bk. Amucalar/Bedreddiniler. Siroz (Serez) deki Þeyh Bedreddin tekkesinin mihmandarlarýndan Moralý þair Vehbi ( yy.), Vehbi Baba Divaný19 adlý yapýtýnda vahdet-i vücut öðretisinin önemli temsilcilerinden Þeyh ül Ekber Ýbn Arabi ye benzettiði Þeyh Bedreddin i þöyle övmektedir: ÞEYÝM SULTAN BEDREDDÝN HÛ! Zat-ý Hak dan bir nur doðdu Doðdu da Siroz a (Serez e) kondu Hak yolunda þehid oldu Derdi Ýlâhiden haste Ledün ilmine þâyeste Tecelli nurýyla beste Simavna doldu âvâzý Tarýykat fethine gaazi Ehlullâhý kýldý þâzi Mahveyleyip kibr ü kini Ýhyâ eyledi ol dini Þeyhü l-ekber in yakýný Enel-Hak dârýna Mansur Huvel-Hak sýrrýna manzur Visâl-i yâr ile mesrur Sýrr-ý tevhiddir sözü Þekden halâs etdi bizi Hakk a tapþýrmýþtýr özü Keþf-i kerâmete kaadir Hakaayýk ilmine mâhir Vâridât ý olub zâhir Þeyhim Sultan Bedreddin Hû Dergâhýnda Vehbi bende Ýnâyet mürüvvet sende Þefâat rûy-ý mahþerde DEVAM EDECEK

5 Hasan Harmancý Sosyal Antropolog Kuþlarýn daðlardan daðlara, ormanlardan ormanlara öyküler anlata anlata dostluklarýný þakýmasýdýr festivaller. Bazen en yükseklerde uçup bilinmez öyküler anlatmaktýr. Bazen kimseye sormadan kurban olunan bir yolun yolcusu olmaktýr. Tadý insanlýk tadý, sesi turna avazý. Kimin kimi sorduðu deðil, kimin kimle dansa tutuþtuðudur. Hele bir de yaz gününün soluðunda yapýlýyorsa festivaller, soluk kesilmesi için hiçbir ek yaratýcýlýða gerek kalmaz. Ýnsanlarýn içindeki delilik, abdallýk tastamam gün yüzüne çýkar. Buna yýldýzlý gecelerin serinliði eklenince, gündüzden kalmýþ ýsý ile güneþ ile sývanmýþ bedenlerimizin yorgunluk atmaya hazýrlandýðý tenlere, canlara döneriz. Elimizde bir uzak diyarýn ezgisi deðildir artýk tadýna doymayý beklediðimiz yer, ömrümüzü biçtiðimiz tozlu yollar veya gurbet baðlarýna kapýldýðýmýz türküler deðildir artýk baþýmýzdakiler. Ýçinde bulunduðumuz hallerin ezgisi coþkusu olur bir an yaþadýðýmýz yer. Ýçimizde ki insan sevgisinin, dost sevgisinin ölüme direniþi baþlar. Ýnadýna demir gibi ezmeye çalýþanlarýn yüreklerine birlikte, can cana çýðlýklarýmýzla bir tutam yürek savururuz. Akþamlarýn ýþýklý ezgili, güçlü temposu içinde o seslerimizin geceyi yýrtmasýnýn yanýnda birde bizi asalaklaþtýrmaya çalýþanlara, kendisi gibi dilimizi yozlaþtýrmaya çalýþanlara inat bir turna uçuþu ile semalarýn aydýnlýðýna bir adým daha atarýz. Adýmýzý andýmýz gibi seslendiririz. Biz bu topraklarýn aydýnlýk yüzlü insanlarýyýz. Ýçimizdeki gözyaþý damlalarýný Hacýbektaþ ýn kuru havasýna savururuz, bir tutam coþku olur Hacý Bektaþ Veli nin yüreðinde bu. Ýnsaný insana getiririz. Yolumuz insanlýk yoludur. Karanlýklarý yýrtarýz her gece her gece, birlik olarak. Bentlerini yýrtarýz, tüm abdallarýn seslerini, avazlarýný bu binlerce yýllýk dükkana taþýyarak. Karnavallar, festivaller içimizdeki sesi, amacý, toplumsal beklentilerimizi ortak haykýrmaktýr. Kimine/kimi iktidarlara çýlgýnlýk, absürtlük ve normal dýþý davranýþ gibi gelse de, temelde isyanýn, kurulu hayatlarýn bir nebze de olsa hareketlendirilmesidir karnavallar, festivaller. Mardi Gras Karnavalý (New Orleans), Brezilya Karnavalý (Rio de Janerio), Karayip Karnavalý (Aruba, Barbados, Çuraçao), Rhineland Karnavalý (Almanya), Fasching (Avusturya), Aziz Stefan Günü (Venedik), Las Palmas Karnavalý (Kanarya Adalarý), Carnival Queen Elections, Carnival Parades, Newroz festivalleri, Hýzýr festivalleri, Alevilerde yapýlagelen ancak yeni boyutlarla çeþitlendirilen; Hacý Bektaþ Festivali, Pir Sultan anmalarý, Abdal Musa Festivali, Hubyar Sultan Festivali vb. belli baþlý karnaval kutlamalar hep içimizdeki insani ve toplumsal birlik susuzluðunu gidermek amaçlýdýr. Tüm insanlýða karþý, yozluða ve sindirmeye karþý gün yüzüne çýkmaktýr amacýmýz. Bizim Karnavallarýmýz Bazý topluluklarda bu etkinlikler festival, karnaval gibi adlar alýrken bazýlarýnda da bayram adýný alýr. Karnaval günlerinde deþarj olan insanlarýn yýlýn diðer günlerinde daha huzurlu ve içlerinde bulunan yukarýda belirtilen dürtülerden arýnmýþ þekilde yaþayacaklarý varsayýlýr. Bu etkinlikler içinde birçok amacý barýndýrýr çünkü. Kimi topluluk bilincine ulaþýr, kime kutsal ve töresel deðerleriyle karþýlaþýr ve onun göz kamaþtýran çeþitliliðiyle kendini var HACIBEKTAÞ Sýra þimdi Hacýbektaþ ta. Þimdi en büyük birlik çadýrýmýzda; Serçeþme de ayný sorumsuzluk. Orayý da kirletmeliler, daðýtmalýlar ki rahat etsinler. Gidecek yerleri, söyleyecek sözleri kalmasýn. Yoksa nasýl rahat ederiz ki. Ayaða kalktýðýmýz her etkinliði, kendimizi, sesimizi birlik bilip alanlarda olduðumuz her yeri ayaklar altýna almak zorundalar küçük çýkarlarý ve kaprisleri karþýlýðýnda. Yeni Alevi önderlerinin böyle bir özelliði var. Ýçlerine nasýl sindiriyorlar aykýrý kalmayý anlamak zor olsa da, onlar bir cümleyle halklarýný inançlarýný felsefelerini bölebiliyorlar. kýlar. Kimi inanç tazeler veya totemsel, tarihsel bilgisiyle yüzleþir, kendini daha çok kültürüne, kimliðine ait hisseder. Hizmetini kimliðine nasýl birleþtireceði çabasý içine girer. Bu tür etkinliklerde Hacýbektaþ ta, Banaz da Abdal Musa da örneklerini ev ev, sokak sokak, insan insan yaþadýðýmýz gibi bütün bir kent, köy, sokaklar caddeler festivalin parçasýna dönüþür. Festivallerin sokaklarda yapýlmasý ayný zamanda salonlara sýkýþtýrýlmanýn, yalnýzlaþtýrýlmanýn da kýrýlmasýdýr. Ekolojik bir tavýrdýr ayný zamanda. Açýk alanlarda, doðal ortamlarda sürdürmek Aleviliðin mizacýnýn sürmesidir. Kendini insan merkezli sürdürmesidir. Festivaller, bayramlar, karnavallar ekonomik, politik, kültürel, sanatsal ve estetik dönüþümünün toplumsal yaþamda yeniden uyarýlmayý, varolmayý ve çok sesliliðin kendini göstermesidir. Festival insanýn yaratýcýlýk düzlemidir. Festivallerde belirleyici güç kurgu biçimiyle bir üretim alaný olmasý dolayýsýyla ekonomipolitik sistemdir. Bunu müzikle, dansla ve sloganlarla, kültürel giysilerle veya içimizden geldiði gibi esriyerek, içimizdeki birlik olma, coþkulu olma taþýrýmýný þýmartarak, çoðul ve içten gülerek yapmamýz, dýþýmýzdaki her güce ve köleleþtirmeye karþý baðýrmamýzdýr. Maskeli maskesiz ve tamamen içsel duygu ve davranýþlarýmýzla hem de. Bir topluluðun kendini gizlemeden alanlara çýkmasý, bunun için korkularýný geçici olarak da olsa yenmesidir festival. Bütün baský dönemlerine raðmen bu Alevi merkezlerinin dolup taþmasý, Aleviliðin haykýrma alanlarý olmasý baþka nasýl açýklanabilir ki. Bunu demokratikleþme talebinin veya aleniliðin zorlanmasý olarak da okumak mümkündür. Kültür ve kimlik talebinin en iyi anlatýldýðý bu toplumsal uzlaþý zamanlarýnýn çoðalmasý beklenirken, aleni her tür bölünmenin varlýðý ve çoðalmasý ile uðraþan kastlaþma peþindekilerin buralardan ne gibi bir olumlu veya yaratýcý kimliði olabilir ki. Hacýbektaþ tek baþýna bir haykýrmadýr, Banaz gibi, Abdal Musa ve daha nice Alevi stratejik yer ve inanç merkezi gibi. Kendinizi soyutlayabilir veya yalnýzlaþabilirsiniz. Ancak o merkezlerin topluluk bilincine katkýlarýný köreltemez ve geriletemezsiniz. Alevilerin moral deðerleri ile oynamaya çalýþmanýn yanýnda o merkezlerin boþaltýlmasýna neden olamazsýnýz. Þimdilerde bu istek yalpalatýlmaya çalýþýlýyor. Bunu yapmaya çalýþan iktidarlara karþý direne direne yarattýðýmýz bu festivallerimiz, kutlamalarýmýz, anmalarýmýz karnavallarýmýz bir bir sönmekte. Bunu kendimizden baþkalarý yapmýyor. Bir önceki dönemlerde bunu Abdal Musa da yaþadýk. Kýsa bir süre önce de Banaz da yaþadýk. Ve kimi boþ amaçlarla bu en deðerli, bu inanç boyutu yüksek olduðu kadar kimliklerimizi haykýrdýðýmýz, tarihimizi baðýrdýðýmýz alanlarý sýðlaþtýrdýk, saðýrlaþtýrdýk. Sýra þimdi Hacýbektaþ ta. Þimdi en büyük birlik çadýrýmýzda; Serçeþme de ayný sorumsuzluk. Orayý da kirletmeliler, daðýtmalýlar ki rahat etsinler. Gidecek yerleri, söyleyecek sözleri kalmasýn. Yoksa nasýl rahat ederiz ki. Ayaða kalktýðýmýz her etkinliði, kendimizi, sesimizi birlik bilip alanlarda olduðumuz her yeri ayaklar altýna almak zorundalar küçük çýkarlarý ve kaprisleri karþýlýðýnda. Yeni Alevi önderlerinin böyle bir özelliði var. Ýçlerine nasýl sindiriyorlar aykýrý kalmayý anlamak zor olsa da, onlar bir cümleyle halklarýný inançlarýný felsefelerini bölebiliyorlar. Her nerede bu halkýn misyonu güçlü bir biçimde öne çýkýyorsa orayý kendilerine bir pazara dönüþtürmenin çabasýndalar. Yüzbinlerce insanýn nasiplerini gurbette aramalarýna karþýn o yollarý hiç çekinmeden, tatillerinin yollarda geçmesine karþýn Hacýbektaþ a gelmelerini, gelmek istemelerini hiçe sayarak. Muratlarýný Pirleri Hacý Bektaþ Veli de aramaya gelmelerini hiçe sayarak. Kendilerine mahþer saydýklarý Hacýbektaþ ý umursamayarak. Alevilerin, Bektaþilerin, Abdallarýn, Poþalarýn Romanlarýn, Tahtacýlarýn, Nusayrilerin birbirini gördüðü o dünyanýn merkezi ni kendileri için pazar seçebiliyorlar. Birlik sorunu olmayan bir topluluðun birlik sorununu nasýl bir mucizedir ki; birlik amacýyla, Aleviliðin insanlýða uyanýþý amacýyla ortaya çýkan örgütler gerçekleþtirebiliyor. Tam bir trajikomedi. Hacýbektaþ gibi uygar, demokratik bir yerel yönetimin amacý ile Alevilerin istekleri çatýþabiliyor. Alevi örgütleri ile Alevi insaný karþý karþýya gelebiliyor. Kendi topluluklarýný yönetemeyenler, baþka ideolojilerin karþýsýna nasýl çýkabilirler ki. Nasýl Hacýbektaþ sokaklarýnda dolaþabiliyorlar. Nasýl yüzsüzler. Nasýl kimliksiz ve umarsýzlar. Alevi insanlarýn Hacýbektaþ sokaklarýndaki varlýklarýný göremeyip, kin ve nefretle yüzyüze gelmemeye çalýþanlar, günü, aný kotarmaya çalýþabilirler. Ancak Alevi insanýn orada çatýþan ideolojilerle, isteklerle bir iliþkisi olmadýðý gibi, bir beklentisi de yoktur. Oraya gelenlerin çoðu, Belediyenin göstermelik etkinlikleriyle de, sadece bildiri daðýtmanýn arkasýna sýðýnanlarla bu koþullarda nasýl bir iliþki kurulabilir ki. Örgütlerin gücü ve deðeri ayrýþmayý pompalamalarýyla deðil, ayrýmlarý azaltmalarýyla anlaþýlabilir. Bu kadar çok ayrýlýðý söyleyecekseniz, söyleyebiliyorsanýz ne Aleviliði anladýðýnýzý, ne de o merkezlerin deðerini görebildiðinizi söyleyemezsiniz. Aleviliði okuyanlar, gözleyenler ve yazanlar her çalýþmalarýnda olduðu gibi en çok böylesi festival, karnaval ve kültür merkezlerinde deðerli veriler elde ederler ve bunu önemserler. Peki, Aleviliðe kurumsal olarak sahip çýkmaya çalýþanlar ve buna deðer katmaya çalýþanlar ne yapýyor; Alevilerin direniþlerini kýrmakla uðraþýyorlar. Ne uðruna? Birlik ve beraberlik! Bu çemberi kýracak olanlar bir araya gelmeliler artýk. Yoksa festivallerimiz bizi anlamayacak kadar kin ve nefretle donanmýþ olanlarca tarumar olup gidecek, birçok yerde örneðini ve deneyimini yaþadýðýmýz gibi.

6 AYILAR Kamil Öntaþ Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin deðdiði her þey canlanýyor dedim kendi kendime, çizgi kahramaný, o görkemli gövdeleri nasýl da sevdirirler bize. Sonra Ýstanbul un sabah trafiðine çýktýðýmda direksiyonda biraz boþ bulunmuþ olmalýyým ki ohaa Ormandan mý geldin AYI I I kulaðýmýn yanýndan ucu kesik kurþun sesi gibi geçti, üstüne de korna sesi beni kendime getirdi. El iþaretleri ve küfürlere tanýk olup yazýlarýma almamak için olanca dikkatimi seyir halinde giden trafiðe verdim. O görkemli hayvaný yalnýz býrakmadýðýmýzý anýmsadým. Koskoca þehirde ormanda yaþayan hayvanlarý insanlara yakýþtýrmak ne kadar güzel, hayvan sevgisi ile iç içe olduðumuzu gösteriyor herhalde,.... Yalnýz, yöresel lügat ta çeliþkili ifadeler gördüm, benim bildiðim ( hatam varsa düzeltin) Oha kelimesi Anadolu da çift týrnaklý hayvanlara hitaben, kýþt kümes hayvanlarýna hitaben, kist koyunlara hitaben, oþt köpeklere hitaben, pisi pisi kedilere hitaben, çüþþ eþek gibi tek týrnaklý hayvanlara kullanýlýrken, beni Ohaa Ormandan mý geldin Ayý cümlesi ile uyaran þoför beyefendi niçin çift týrnaklý ve ormanlarda yaþayan pençeliler grubunda yaþayan Ayý lar grubuna niçin dahil etti hala anlamýþ deðilim. Biraz gururlandým da, bana ayý denildiði için, oysa ki ben kenar ---köhne mahallede evinden iþine gidip gelen, ay sonu kirasýný zor denkleþtiren, elimden geldiðince kimsenin tavuðuna kýþt diyecek birisi deðilim. Þehir yeri dedikte böyle küçük bir mahalle deðil, adýyla sanýyla koskoca Ýstanbul, Ýstanbul da Ayý nýn iþi ne dedim kendi kendime, güldüm de. O görkemli hayvanýn yeri elbette ormanlýk alan, elbette ormanda sýðýnabileceði evi olacak, elbette kendine benzemeyenlerden ayrý bir yaþamý olacak, bunlarý düþünürken, þoförün o benzetmesine layýk olmaya çalýþmak aklýma geldi. Þu iþten güçten uzaklaþýp bir günlüðüne, keþke bir seferliðine de Ayýlar gibi olsam, ormanda kiradan uzak bir evim olsa, iþaret parmaklarýný çevirerekten gösterseler Ayý nýn evine bak, ormaný kökünden sökmüþ mübarek,, talan etmiþ ormaný deseler, iþe babamý da katsalar, vay hayvan, vay ayý oðlu vay deseler, tabela da koysalar Ayý nýn evine gider diye. Bunlarý bilgisayar karþýsýnda yazarken dünya insanlarýnýn oksijene ihtiyacý olduðunu gözden kaçýrdýðým için yüzüm kýzardý, bir kaþýk su ile büyüyen, içtiði bir bardak suyun kirlenmesini görmeyen, savunmasýz çocuklarýmýzýn kirli su içmesine yol açmaya kalkýþtýðým için, minik yavrularýn oksijensiz hava solumasýna kalkýþtýðým için, onlarýn defter, kalem, kitap almalarýný engelliyebilecek insanlar arasýna karýþmayý düþündüðüm için, bencillikten uzaklaþmam gerektiðini düþündüm. Geleceðimize yönelik faydasýz bir yazý yazdýðým için utandým. Bu yazýmý akþamdan açýk kalan televizyondaki çizgi film kahramaný Ayý olduðu için ve trafikte bir an dikkatimin daðýlmasý sonucu beni Ayýya benzeten þoförümüzün anýsýna.... KURBANLIK KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR WORLD CARD INIZA ÖZEL PEÞÝN FÝYATINA + 5 WORLD TAKSÝT VE KUZU KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 9 YTL KUZU CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 4 YTL KOYUN KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 7 YTL KOYUN CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 3,5 YTL Kamil ÖNTAÞ CEP: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

7 7 Rifat Kartal Anaokulu Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Aydýn Þimþek tarihinde hizmete açýlmýþtýr. Hayýrsever, Hacýbektaþlý iþ adamý Rifat KARTAL tarafýndan yaptýrýlarak Milli Eðitim Bakanlýðýna devredilmiþtir. Okul Nevþehir Merkezinde bulunan 23 Nisan Anaokulundan sonra il genelinde açýlan ikinci anaokuludur. Hacýbektaþ Ýlçesi nin Zir Mahallesinde bulunmaktadýr. Sulucakarahöyük / HACIBEKTAÞ Ýlk önce zorunlu din derslerinin seçmeli hale getirilmesi önerisine karþý çýkýp, zorunlu olmalýdýr, din dersi almayan dinden uzaklaþýr ve hýrsýz, ahlaksýz olur þeklinde bir yaklaþýmý savundu. AKP li Tuðcu þimdi de türbana sahip çýktý. Türbana sahip çýkarken de güzel sanatlarýn bölümleri var hepimizin bildiði çýrýlçýplak soyuyorsunuz. Dedi. Tuðcunun son incisi ise, bazý müteahhit ya da iþadamlarýnýn kendilerini yönetime yakýn göstermek ve bu sayede yönetimle iþ yapmak adýna eþlerinin baþýný örtebileceðini söyledi (Referans Gazetesi) Hüseyin Tuðcu nun Alevilikle ilgili ettiði sözler de oldukça ilginç. Bakýn Tuðcu Alevilik konusunda ne demiþ ; Alevilerle ilgili devam eden projeleri sonuçlandýracaðýz. 24 büyük Türk boyunun her boyunda Alevi ve Sünni inançlý kesimler var. Yýllarca aralarýnda hiçbir sorun çýkmamýþ. Gerçek bir Alevi ayný zamanda Sünni `dir, gerçek bir Sünni ayný zamanda Alevi `dir. Ýki kaynak da tek kaynaða ulaþýyor. Bazý ideolojiler iþin içine çomak soktuðu için iyi niyetli insanlarýn kafalarý karýþtýrýlmýþ. Alevilik 2000 Yýlýndan bu yana 3-5 yaþ grubu çocuklara okul öncesi eðitim vermektedir. bir boþluðu doldurmaktadýr. Okul tam gün esasýna göre eðitim vermekte olup, öðrencilerin eðitim ihtiyaçlarýný yaný sýra yemek, uyku, oyun ve diðer bakým hizmetleri gün boyunca karþýlamaktadýr. Okul, iki katlý okul binasýnýn alt katýnda hizmet vermektedir. Ýçerisinde; iki derslik, mutfak, tuvalet, yönetim odasý bulunmaktadýr ve kalorifer ile ýsýtýlmaktýr. Öðrenci sayýsý yýllara göre 15 ile 20 arasýnda deðiþmektedir öðretim yýlýnda bir Müdür,bir öðretmen,bir hizmetliden oluþan personel ve 15 öðrenci ile öðretime devam etti Eðitim yýlýnda 1 öðretmen, bir kaynaktan farklý þekillerde beslenmektir. Ýran Þia `sýndan çok Ehli Sünnet `e Hanefi Ýslam kültürüne daha yakýndýr. Bir Alevi namaz kýlýp oruç tuttuðunda, Hanefi fýkhýný esas alýr. `Zorunlu din dersleri kaldýrýlsýn` diyenlere karþý `Alevi Bektaþi Ýslam kültürü, din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarýnda yer alsýn` diyen tek kiþi benim. (Zaman Gazetesi) Hüseyin Tuðcu kimdir : 1959 yýlýnda Kütahya'da doðdu. Selçuk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi (1984) ile ikinci Fakülte olarak Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi-Eðitim Yönetimi ve Planlamasý bölümünü bitirdi. (1987) Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Mastýr ve Doktora (2000) yaptý. Ankara da öðretmenlik, yöneticilik ( ) ve Sivas Ýlköðretim Müfettiþliði ( ) hizmetli ve 1 müdür kadrosu ve 10 öðrenci ile göreve baþladý. Okulun Müdüresi ise; Ümmihan Taþdemir dir. NOT: Rifat kartal Anaokulu nun tanýtýmýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün Okullarýmýz adý altýnda vermiþ olduðu bilgilerin yaný sýra Okulun yetkililerinin vermiþ olduðu bilgilerden yararlanýlmýþtýr. Yarýn: Kýz Meslek Lise Alevi olduðunu iddia eden AKP li Hüseyin Tuðcu yine zýrvaladý görevlerinde bulundu. Hacettepe Üniversitesi nde Araþtýrma Görevlisi ve Öðretim Elemaný olarak çalýþtý.( ) Milli Eðitim Bakanlýðý araþtýrma bursu ile bir yýl Suriye de kaldý (1998). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði bünyesindeki Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan da araþtýrma-incelemelerde bulundu (1991). Atatürk Kültür Merkezi nin yürüttüðü Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileþimi Projesi için Makedonya da araþtýrmalar yaptý (1995). Genç Erenler adýyla, uzun süreli, aylýk kültürel bir dergi yayýnladý ( ). Erenler Bilim-Kültür Birliði Derneði ni kurdu (1999). Onur Hareketi'ni baþlattý (2001). Alevi-Bektaþi kültürü konusunda sosyolojik çok sayýda eseri olup, çeþitli program, konferans, panel ve sempozyumlarda, yerel ve ulusal medyada konuþmalar yaptý. AK Parti Kurucu Üyesi, MKYK Üyesi, Genel Baþkan Danýþmaný. Halen, Kýrýkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.). Evli ve üç çocuk babasý. Ýngilizce, Arapça ve Uygurca bilmektedir. Haber : Hubyar org 1 MUSTAFA SÜMEN SATILIK MANDIRA Kangallý Mevkii nde m2 üzerinde biriket yapýlý 150m2 kapalý alan 250m2 yarý açýk mandýra 2 dekar bað ve 150 adet meyve aðacý bulunan mandýra satýlýktýr. Müracat: Emin Türkmen Tel:

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C 11 6 Celal Necati Üçyýldýz: MUTLULAR RUHÝ SU ÝLE MUTLU OLDU Perþembe, 20 Eylül yýlýnda bir Haziran sabahýnda kaysý bahçesinde kuþ sesleri, derelerden çaðýldayan su sesleri arasýnda Ruhi SU uyandý. Ev sahibi ile söyleþi yaptý. Sonra Çýnar altýnda Karacaoðlan Þenliklerine katýldý. Aþýklar söyledi, o dinledi. Belediye binasýna geçti. Orada onu bekleyen Mut lu Naki Özcan ve Ortaköylü mahalli sanatçýlarla bir araya geldi. Teybini açtý onlardan derleme yaptý. Karacaoðlan mezarý baþýnda anýlacaktý. Anýmsadýðým kadarý ile; Ruhi SU, Ümit Kaftancýoðlu, Ýhsan Hýnçer, Vecdi Yarman, Sýtký Soylu, Müfit Seymen, Hilmi Dulkadir, Ýrfan Ünver Nasrattýnoðlu, Aþýk Murat Çobanoðlu, Aþýk Reyhani, Hacý Karakýlçýk, TRT Çukurova Radyosundan Kemal Öðretmen, Ali Aslan gibi kalabalýk bir sanatçý gurubu vardý. Sonra Karacaoðlan köyüne (Çukur köyü) gidildi. Orada yaþlý bir köylüye bir saz verdik. Bunu en iyi siz çalar mýsýnýz. Öyle söylediler. Siz çalarsanýz, ben de oynayacaðým. dedi ve sazý Ruhi SU nun eline tutuþturdu. Sazý eline aldý, akordunu yaptý, bir zeybek çalmaya baþladý. Haydi oyna bakalým. Gür sesi ile köy kahvesi yankýlandý. Yaþlý amca aðýr, aðýr kendi bildiðine göre yeri incitmeden, tek, tek basarak oynadý. Oradakiler duygulandý. Ruhi SU nun gözlerinden bir iki damla yaþ damladý. Sazý bir halk aþýðýna verdi. Köylü geldi. Eline sarýldý. Sen kimsin. Ben Karacaoðlan aþýðý Ruhi SU. Öyle mi? Beni Ruhi SU mu oynattý þimdi. Evet. Tuttuðu eli öpmeye kalktý. Ruhi SU ayaða kalktý, ikisi sarýldýlar. Öpüþtüler. Ýþte Karacaoðlan ýn ruhu tekrar doðdu. Kendi adýný verdikleri köyde böylesine güzel bir tablo yaþandý. Mut a dönüldü. Konferansta Vecdi Yarman, Ümit Kaftancýoðlu, Ýrfan Ünver Nasrattýnoðlu, Sýtký Soylu, konuþma yaptýlar. Ruhi SU Karacaoðlan dan bir ezgi demeti sundu. 20 Haziran 1975 tarihinde Ýstanbul da Uluslarasý Folklor Sempozyumu yapýlmýþtý. Halk Bilimi Uzmaný Özcan Seyhan ile birlikte ben de katýlmýþtým. Bir gün Vedat Nedim Tör, sempozyuma katýlanlarý evinde kabul etti. Orada Vecdi Yarman Karacaoðlan dan bir þiir söyleþisi yaptý. Vedat Nedim Tör: Size bir açýklama yapacaðým. Bu içimde kaldý. Böylesi bir grubun huzurunda açýklayayým ki içim rahatlasýn. Merakla gözlerin bakýþý içinde: 100 Türk Halk Oyunu kitabýný çýkardý. Birer tane daðýttý. Dostlarým, þu gördüðünüz kitabý Ruhi Su hazýrladý. Yapý Kredi yayýnlarýnda yayýmlanacaktý. Ancak onun ismi ile yayýna girmesi olanaksýzdý. Çünkü, sakýncalý idi. Ben de ona teklif ettim. Kitaba benim adým yazýldý, ama telif hakkýný ona verdim. Ýyi yapmýþsýn, Sizi kutlarýz. Dediler. Artýk rahatladým. Ýþte Ruhi SU nun aramýzdan ayrýlýþýnýn 22. yýlýnda bir aný böyle canlandý yýlýnda sakýncalý yaþamý devam ediyordu. Bilindiði üzere yut dýþýna çýkmasýna izin verilmediðinden aramýzdan erken ayrýldý. Ama yapýtlarý bütün canlýlýðý ile aramýzda. Dinliyoruz, onun yapýtlarý çalýnýyor. Onun sayesinde Üniversitelerde, gruplarýn dilinde. Operada, balede. Karacaoðlan, Pir Sultan, Yunus Emre. Kuvayý Milliye Destaný. Ýþte onu yaþatmaya yetecek yapýtlar. Þimdi Karacaoðlan ile Ruhi SU birlikte Toroslarý o tepeden, bu tepeye geziyordur. Bir çeþme baþýnda dinlenirken, çoban kaval çalarak sürüsünü çeþmeye doðru; sürmektedir. Çingeneler göçe zorlanýyor Aðýr sosyal sorunlara sahip Çingenelerin, mevcut durumlarý iyileþtirileceðine, daha fazla maðdur býrakýlarak insanlýk dýþý bir yaþama mahkum edildikleri bildirildi. 'Ulaþýlabilir Yaþam Derneði' Genel Baþkaný Belgin Cengiz ve ekibi tarafýndan Trakya Bölgesi'ndeki çalýþmalar soncunda oluþturulan raporda, söz konusu durum "insanlýk inkarý ekibi tarafýndan Trakya Bölgesi'ndeki çalýþmalar soncunda oluþturulan raporda, söz konusu durum "insanlýk inkarý ve reddi olarak görülmelidir" diye deðerlendirildi. Raporda Çingenelerin tüm çaresizliklerine ve itirazlarýna raðmen baþta büyük þehirler olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentinde zorunlu tahliyeyle yer deðiþtirmek durumunda býrakýldýðý belirtiliyor. Dernek raporunda "Ýstanbul ve diðer illerde yoksul ve çeþitli olanaklara ulaþmada yoksun olan yasal sosyal haklarýný arayamayan aile topluluklarý, maruz kaldýklarý haksýz uygulamalar karþýsýnda savunma yapamamakta, yol ve yöntem geliþtirememektedir. Zorunlu tahliyeler, Türkiye'nin de taraf olduðu çeþidi uluslar arasý hukuk çerçevesinde ele alýndýðýnda hak ihlalleri olarak deðerlendirilebilecek sonuçlara yol açmaktadýr" denildi. 'Kentsel dönüþüm' adý altýnda gerçekleþtirilen yýkýmlarýn çoðunlukla Çingene/Koman vatandaþlarýn yaþadýðý semtler olmasýnýn dikkat çekici olduðunun belirtildiði raporda þunlar kaydedildi: "Söz konusu semtlerdeki geçim kaynaklarýnýn, iyi ihtimalle müzisyenlik/çalgýcýlýk, küçük esnaflýk, hurda/kaðýt toplayýcýlýðý, çiçek satýcýlýðý, hamallýk, boyacýlýk gibi mesleklerden oluþtuðu gözlenmiþtir. Dolayýsýyla sosyal güvencesi, düzenli geliri olmayan, tanýmlý ve kayýtlý iþ grubuna girmeyen, eðitim seviyesi oranýnýn düþük olduðu, saðlýk sorunlarýnýn bölge nüfusunun yarýsýndan fazlasýný kapsadýðý bu semderin sakinleri belirsiz bir gelecek riskine terk edilmiþlerdir." Zorunlu göçe maruz kalarak özellikle akrabalarýnýn bulunduðu Trakya Bölgesi'ne gelen Çingene/Roman ailelerin çadýrlara ya da gecekondulara yerleþtiklerinin belirtildiði rapordu þu bilgiler verildi: "Göç etmek zorunda kalan vatandaþlarýn temel sorunlarý arasýnda, yaþadýklarý durum hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmamalarý, hukuksal destek alamamalarý gelmektedir. Trakya'ya gelen ailelerin önemli bölümü hurda/ kaðýt toplayýcýlýðý ya da hamallýk yapmayý denemekte ancak yeterli kazanç saðlayamamaktadýr. Ailelerde özelliklede kadýnlarda, romatizma, bronþit, böbrek, karaciðer ve kalp rahatsýzlýklarý gibi tedavisi uzun dönem gerektiren hastalýklarý olduðu ve tedavi ettiremedikleri görülmektedir. Önemli bir kýsmýnýn muhtarlýklarda kayýtlarý bulunmamaktadýr. Söz konusu mahallelerde var olan roman derneklerinin hak arama, sorunlar karþýsýnda kendini ifade etme, ortak hareket etme gibi konularda bilgi eksikliði olduðu gözlenmiþtir." Söz konusu uygulamalarýn hükümet tarafýndan politik gerekçeler dýþýnda tanýmlanmasýna karþýn, sonuçlarý bakýmýndan orta vadede siyasallaþmaya açýk olduðunun ifade edildiði raporda, "Süreç, vatandaþýn katýlýmýyla, eþit vatandaþlýk haklarý, hukuka ve kendini savunmaya, eðitim, saðlýk, barýnma ve sosyal haklar gibi temel insan haklarýna eriþimin önündeki engeller kaldýrýlarak iþlemelidir" denildi.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Çilehane, kayalar ve insan sureti. Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu

Çilehane, kayalar ve insan sureti. Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Halil Bozdað SAYIN HÜSAMETTÝN EKÝM E Hoþ gelmiþsin Her ne için uðramýþsýn bu yere Sevgi gösterin yatan yaþlýlara Kýymetini bilip sözünü anlayana 8> DE Sevim Çelik : Baþýmdan kaynar sular döküldü Çilehane,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı