Rifat Kartal Anaokulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rifat Kartal Anaokulu"

Transkript

1 Rifat Kartal Anaokulu Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Kamil Öntaþ Ayýlar Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin deðdiði her þey canlanýyor dedim kendi kendime, çizgi kahramaný, o görkemli gövdeleri nasýl da sevdirirler bize. Sonra Ýstanbul un sabah trafiðine çýktýðýmda direksiyonda biraz boþ bulunmuþ olmalýyým ki ohaa Ormandan mý geldin AYI I I kulaðýmýn yanýndan ucu kesik kurþun sesi gibi geçti, üstüne de korna sesi beni kendime getirdi. 6 DA Ali Duran Gülçiçek SÝMAVNE KADISIOÐLU ÞEYH BEDREDDÝN VE EYLEMÝ (3) Balkan harbi nden önceydi, Ben dokuz yaþýndaydým. Dedemle Rumeli nde bir köylüye konuk olduk. Köylü mavi gözlü, bakýr sakallý bir adamdý. Bol kýrmýzý biberli tarhana içtik. 4 DE Alevi olduðunu iddia eden AKP li Hüseyin Tuðcu yine zýrvaladý Ýlk önce zorunlu din derslerinin seçmeli hale getirilmesi önerisine karþý çýkýp, zorunlu olmalýdýr, din dersi almayan dinden uzaklaþýr ve hýrsýz, ahlaksýz olur þeklinde bir yaklaþýmý savundu. >7 DE tarihinde hizmete açýlmýþtýr. Hayýrsever, Hacýbektaþlý iþ adamý Rifat KARTAL tarafýndan yaptýrýlarak Milli Eðitim Bakanlýðýna devredilmiþtir. Okul Nevþehir Merkezinde bulunan 23 Nisan Anaokulundan sonra il genelinde açýlan ikinci anaokuludur. Hacýbektaþ Ýlçesi nin Zir Mahallesinde bulunmaktadýr Yýlýndan bu yana 3-5 yaþ grubu çocuklara okul öncesi eðitim vermektedir. Bu alanda ilçemizde büyük bir boþluðu doldurmaktadýr. >7 DE Memur vatandaþýn çocuðuna burs yok! Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði nin okuyan öðrencilere verdiði bursu kendi istedikleri kiþilere verdikleri iddia ediliyor. 2 yýlý aþkýn süredir üniversitede okuyan çocuklara burs vermek için yurttaþlardan yardým ve baðýþ toplayan Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði bunu almak için baþvuran öðrenciler arasýnda deðerlendirme yapýlarak muhtaç durumda olanlara yardým yapýldýðý biliniyordu. >3 DE Ýsmail. Akçan : Biz Babapýnarlýlar olarak hep kenarda býrakýldýk Zir mahallesi Babapýnar Çiftliði nde oturduðunu açýklayan Ýsmail Akçan isimli vatandaþ gazetemize gelerek mahallelerinin sorunlarýyla belediyenin ilgilemediðini belirtti. Babapýnar Çiftliði nde 16 hane evin bulunduðunu söyleyen Akçan mahalle sakinlerinin zordurumda olduðunu açýkladý. Akçan mahallelerinin sorunlarýný ise þu þekilde ifade etti: >2 DE Atatürk Ýlköðretim Okulu nda görev deðiþikliði Foto : Sertaç Danacý Atatürk Ýlk Öðretim Okulu nda müdür yardýmcýlýðý yapan Nafiz Sökün ün yerine, ayný okulun öðretmenlerinden Özgür Bektaþ getirildi. Müdür yardýmcýlýðý görevini sürdüren Nafiz Sökün ün, kendi isteði ile görevden ayrýlmasý sonucu boþalan yerine, Özgür Bektaþ atandý. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >3 DE Celal Necati Üçyýldýz: MUTLULAR RUHÝ SU ÝLE MUTLU OLDU Perþembe, 20 Eylül yýlýnda bir Haziran sabahýnda kaysý bahçesinde kuþ sesleri, derelerden çaðýldayan su sesleri arasýnda Ruhi SU uyandý. Ev sahibi ile söyleþi yaptý. Sonra Çýnar altýnda Karacaoðlan Þenliklerine katýldý. Aþýklar söyledi, o dinledi. Belediye binasýna geçti. >8 DE

2 2 Ýsmail. Akçan : Biz Babapýnarlýlar olarak hep kenarda býrakýldýk Ýsmail Akçan Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Aydýn Þimþek Zir mahallesi Babapýnar Çiftliði nde oturduðunu açýklayan Ýsmail Akçan isimli vatandaþ gazetemize gelerek mahallelerinin sorunlarýyla belediyenin ilgilemediðini belirtti. Babapýnar Çiftliði nde 16 hane evin bulunduðunu söyleyen Akçan mahalle sakinlerinin zordurumda olduðunu açýkladý. Akçan mahallelerinin sorunlarýný ise þu þekilde ifade etti: Biz Babapýnar Çiftliði nde oturan tüm evlerin, ailelerin sorunu tuvaletlerin kanalizasyona baðlý olmamasýdýr. Biz daha eski düzeni Biz daha eski düzeni kullanýyoruz. Yani hala foseptik çukurlarý var bizim mahallede. Bu olaçak iþ deðil. kullanýyoruz. Yani hala foseptik çukurlarý var bizim mahallede. Bu olaçak iþ deðil. Çukurlar çocuklarýmýz için tehlikeli ve saðlýk olarakta iyi deðil. Biz sorunumuzu Belediye Baþkanýna götürdük. Bir çözüm bulunmasýný istedik. Bizden sorunu çözmek için 250 YTL para istendi. Biz bu parayý verecek durumda deðiliz. Veremedik. Kimsenin bu parayý vereçek gücü york. Veremediðimiz için de bugüne kadar bu sorunumuza bir care bulunmadý. Bizim oralara insanlarýn yazýn deðil, özellikle kýþýn gelmesini istiyorum. Gelsinler misafirim olsunlar. Göreçeklerdir ki ; kendileriyle birlikte kýþýn çamurunuda evime getireceklerdir. Bu sorunumuz yýllardýr var. Çözülmedi. Çözülecek gibi de görülmüyor. Kanalizasyon sorununun çözülmediðini belirten Akçan sorunlarýnýn bununla sýnýrlý olmadýðýný da ifade etti. Akçan Mahallelerinin adeta kenarda býrakýldýðýný söyledi. Babapýnar Çiftliði sakinlerinden Akçan konuyla ilgili olarak: Bizim oralara insanlarýn yazýn deðil, özellikle kýþýn gelmesini istiyorum. Gelsinler misafirim olsunlar. Göreçeklerdir ki ; kendileriyle birlikte kýþýn çamurunuda evime getireceklerdir. Biz kýþýn evimize çamurdan gidemeyiz. Her taraf çamur içindedir. Bu Akçan Belediyenin haftada bir gün (Cuma) gelip çöpleri aldýðýný belirterek, belediyenin uygulamasý na baðlý olarak çöplerin koktuðunu ifade etti. sorunumuz da týpký kanalizasyon sorunu gibi yýllardýr çözülmedi. Biz Babapýnarlýlar olarak hep kenarda býrakýldýk. Söz verenler sözünün eri olmadý. Bizi duymadý. Bugün ise; sorunumuzun çözülmesi için giriþimlerde bulunuyoruz. Ama adeta bize paran varsa iþinizi yaparýz deniliyor. Dedi. Mahallelrinde çöp sorunununda bulunduðunu açýklayan Akçan Belediyenin haftada bir gün (Cuma) gelip çöpleri aldýðýný belirterek, belediyenin uygulamasýna baðlý olarak mahallelerinde çöplerin koktuðunu ifade etti. Akçan konuyla ilgili olarak þunlarý söyledi: Belediye hafta da bir gün gelip bizim mahallede çöpleri alýr. Bu Cuma günü yapýlýr. Haftada bir gün çöplerin alýnmasý çöplerin birikmesine ve kokmasýna neden oluyor. Belediye bu uygulamayý deðiþtirirse iyi olur. Örneðin haftada iki gün çöpler alýnabilir. Kokma ve birikme olmaz. Akçan sýkýntýsýnýn bunlarla sýnýrlý olmadýðýnýda belirterek 16 Aðustos Anma Etkinliði nin temizlik iþlerinde kendilerine iþ verilmemesini de doðru bulmadýðýný anlatý. Akçan þu açýklamalarda bulundu: Ben Hacýbektaþ ta traktörümle nakliye iþleri yaparým. Yýllardýr biz traktörcüler olarak bu iþi yaparýz. 16 Aðustos temizliðini belediye bu yýl bize vermedi. Bu yýl Karaburna dan arkadaþlara verdiler. Bizi ihaleye çaðýrmadýlar. Benim tarlam yok, tapaným yok. Gecimimi traktörümle saðlýyorum. Bu yýl kim uçuza çekerse biz ona vereceðiz dediler. Karaburnalý arkadaþlara verme nedeni olarakta bunlar daha çalýþkan diyerek verdiler. Hacýbektaþtan hiç bir arkadaþýmýz bu etkinliklerde iþ alamadý. Belediyenin hangi koþullarda 16 Aðustos temizliðini belediye bu yýl bize vermedi. Bu yýl Karaburna dan arkadaþlara verdiler. Bizi ihaleye çaðýrmadýlar. Benim tarlam yok, tapaným yok. Gecimimi traktörüm le saðlýyorum. Karaburnalý traktörcülere iþ verdiðini sorduðumuz Akçan bu konuda da þu açýklamalarda bulundu: Ýhale yapmadýlar. Emin deðilim ama duyduðum bir traktöre 6 günlüðüne YTL verilmiþ. Bizimle eðer görüþülse idi biz 6 gün için 800 YTL ile bu iþi yapabilirdik. Bize vermediler. Hacýbektaþta bu iþle geçimini saðlayan arkadaþlarýmda bu iþe kýzýyorlar. Not: Akçan ýn açýklamalarýnda yanýt hakký doðan Belediye Baþkaný ve belediyeden yetkili birinin yapacaðý açýklamalarý olduðu gibi yayýnlayacaðýmýzý kamuoyuna bildiririz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Atatürk Ýlköðretim Okulu nda görev deðiþikliði Memur vatandaþýn çocuðuna burs yok! Foto : Sertaç Danacý Sulucakarahöyük Suavi Cesur HACIBEKTAÞ- Atatürk Ýlk Öðretim okulunda müdür yardýmcýlýðý yapan Nafiz Sökün ün yerine, ayný okulun öðretmenlerinden Özgür Bektaþ getirildi. Müdür yardýmcýlýðý görevini sürdüren Nafiz Sökün ün, kendi isteði ile görevden ayrýlmasý sonucu boþalan yerine, Özgür Bektaþ atandý. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn açmýþ olduðu sýnavlara katýlarak, müdür yardýmcýlýðý (idareci) yapmaya hak kazanan Özgür Bektaþ, 20. Eylül tarihinde Cuma günü yeni görevine baþladý. Uzun yýllardýr müdür yardýmcýlýðý görevini sürdüren Nafiz Sökün ün, kendi isteðiyle görevinden ayrýldýðý, idarecilik yapmaya hak kazanan, genç ve dinamik arkadaþlarýnýn önünü açmak için, özveride bulunduðu öðrenildi. Sulucakarahöyük Suavi Cesur HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði nin okuyan öðrencilere verdiði bursu kendi istedikleri kiþilere verdikleri iddia ediliyor. 2 yýlý aþkýn süredir üniversitede okuyan çocuklara burs vermek için yurttaþlardan yardým ve baðýþ toplayan Hacýbektaþ Kültür ve Yardýmlaþma Derneði bunu almak için baþvuran öðrenciler arasýnda deðerlendirme yapýlarak muhtaç durumda olanlara yardým yapýldýðý biliniyordu. Ancak edinilen bilgiye göre iki çocuðu Üniversitede okuduðu halde derneðin ilgili kiþilerine baþvuru yapan vatandaþýn dikkate alýnmadýðý öðrenildi. Burs için baþ vuruda bulunup ve burs hakký elde edmeyen vatandaþa ise kendisinin memur olduðu ve burstan yararlanamayaçaðý belirtildi. Baþ vurupta burstan yararlanamayan vatandaþlar uygulamanýn adeta bir keyfilik içerdiðini dile getirdiler. Diðer yandan memur olan, arazisi olan, evi olan ve baþka alanlardan yan geliri olan bir çok kiþiye, bir çocuðu Üniversitede iki yýllýk yüksek okulda okuduðu halde burs verildiði vatandaþlar tarafýndan iddia edildi. Geçen yýllarda 50 kiþiye burs verilirken bu yýl artarak 65 kiþiye çýkartýldýðý, okuldan mezun olduklarý için burs alan üç kiþinin haklarýnýn da ihtiyati olarak ileride acil ihtiyacý olabilecek kiþilere verilebileceði için bekletmeye aldýklarý dile getirildi. Söke'de Cemevine Ahlaksýz Saldýrý Sulucakarahöyük / HACIBEKTAÞ Alýnan bilgiye göre, Söke Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan yaptýrýlan Cem Evi'ne giren ve kimliði henüz tespit edilemeyen zanlý yada zanlýlarýn, bina içerindeki eþyalara zarar verip camlarýný kýrdýklarý tespit dildi. Aydýn'ýn Söke ilçesinde bulunan Cem Evi'nin bulunduðu binanýn tahrip edildiði belirtildi. Alýnan bilgiye göre, Söke Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan yaptýrýlan Cem Evi'ne giren ve kimliði henüz tespit edilemeyen zanlý yada zanlýlarýn, bina içerindeki eþyalara zarar verip camlarýný kýrdýklarý tespit dildi. Söke Hacý Bektaþ Veli Derneði Baþkaný Hatice Tütüncü, olaydan büyük üzüntü duyduklarýný ve polise gerekli müracaatý yaptýklarýný ifade etti. Cem Evine yapýlan çirkin saldýrýyý kýnadýklarýný bildiren Tütüncü, ''Dernek olarak çok küçük baðýþlarla, dernek gönüllülerinin katkýlarýyla cem evimizi inþa ettik. Bu olay bizi çok üzdü''diye konuþtu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Kaynak: Aydinim.com SATILIK DAÝRE Zir Mahallesi Bengiler mevkiinde 120 m2 üzerine 3 katlý daire satýlýtýr. Müracaat: Mustafa Tiflis Karaburna Kasabasý Tel: ederi 55 bin euro

4 Ali Duran Gülçiçek SÝMAVNE KADISIOÐLU ÞEYH BEDREDDÝN VE EYLEMÝ (3) Balkan harbi nden önceydi, Ben dokuz yaþýndaydým. Dedemle Rumeli nde bir köylüye konuk olduk. Köylü mavi gözlü, bakýr sakallý bir adamdý. Bol kýrmýzý biberli tarhana içtik. Kýþtý, Rumeli nin kuru, býçak gibi keskin, aðýrbaþlý kýþlarýndan biri. Köyün adýný hatýrlamýyorum. Yalnýz, yarý yola kadar bizimle gelen jandarma, bu köyün köylülerini dünyanýn en inatçý, en vergi vermez, en kafa tutar insanlarý diye anlattýydý. Jandarmaya göre, bunlar ne Müslüman, ne gâvurdular... Belki Kýzýlbaþtýlar... Ama tam da Kýzýlbaþ deðil... Köye giriþimiz hâlâ aklýmdadýr. Güneþ battý, batacak. Yol don tutmuþ. Yolda cam parçalarý gibi parýldayan donmuþ su birkintilerinin aynalarýnda kýzýllýklar... Köyün karanlýklara karýþmaya baþlayan ilk çitlerinde bir köpek bizi karþýladý. Ýri, akþamýn gölgeleri içinde kendi kendinden daha iri görünen bir köpek havlýyordu. Donmuþ, rekli havalarý boydan boya yýrtarak havlýyordu. Arabacý dizginleri kastý. Bedreddin in asýldýðý aðacýn altýna geldiler... Soldaki pabuçlarýný çýkardý ve Sakýzlý bir gemicinin ustalýðýyla aðaca týrmandý. Aþaðýda kalanlar kollarýný açýp beklediler. Aðaca çýkan adam, Bedreddin in uzun ak sakalý altýndan ince boynuna bir yýlan çevikliðiyle sarýlmýþ olan ýslak, sabunlu ipin düðümünü kesmeye baþladý. Býçaðýn ucu birdenbire ipten kaydý ve ölünün uzamýþ boynuna saplandý. Kan çýktý. Ýpi kesmekte olan adam sapsarý oldu. Sonra eðildi, yarayý öptü, doðruldu, býçaðý aþaðý attý ve yarýsýndan çoðu kesilen düðümü elleriyle açarak uyuyan oðlunu anasýnýn kollarýna býrakan bir baba sevgisiyle Bedreddin in ölüsünü aðaðýda bekleyenlerin kucaklarýna teslim etti. Onlar, çýplak ölüyü çýplak atýn üstüne koydular. Aðaca çýkan aþaðý indi ve bu üç kiþiden en genci, çýplak ölüyü taþýyan atý yedeðinde çekerek, çiseleyen yaðmurla ýslanmýþ gecenin içinde kayboldu... Köpek atlarýn göðüslerine doðru sýçrayýp saldýrýyor. kasýndan dýþarý uzattým... Arabacýnýn kamçýyý tutan kolu, dirseðiyle yüzüme çarparak kalktý ve ince bir þaklamayla köpeðin baþýna indi. Tam bu sýrada kalýn bir ses duydum: Hey!.. O vurduðun köylü de, sen kaymakam mýsýn?.. Dedem arabadan indi, köpeðin sahibine merhaba, dedi... Konuþtular... Sonra köpeðin sahibi, bakýr sakallý, mavi gözlü adam bizi evinde konuk etti. Kulaklarýmda çocukluðumdan kalan birçok konuþma vardýr. Bunlardan çoðunun manasýný büyüdükçe anlamýþ, kimisine gülmüþ, kimisine þaþmýþ, kimisine kýzmýþýmdýr. Fakat çocukken, yanýmda büyüklerin yaptýklarý hiçbir konuþma, mavi gözlü, bakýr sakallý köylüyle dedemin o geceki konuþmalarý gibi, bütün hayatým boyunca dokunaklý olmamýþtýr. Dedemin yumuþak, çelebice bir sesi vardýr; ötekisi, kalýn, hýrçýn ve inançlý bir sesle konuþuyordu. Onun kalýn, hýrçýn ve inançlý sesi diyor ki: Çýplak ölüsünü aðaçtan indirip eðersiz atýn üstünde kaçýranlardan biri bizim köydendi... Ýlkönce ölüsünü bizim köye getirdi. Þeyh Bedreddin in düþünceleri, Bedreddinilik (Simavilik) adýyla Alevi- Bektaþilik bünyesinde geliþerek günümüze geldi. Bedreddiniler daha çok Trakya taraflarýnda, Deliorman ve Dobruca bölgelerinde yaþamaktadýrlar. Buralarda halen Bedreddin erkânýný yürüten kimi Alevilere Amucalar denir. Bk. Amucalar/Bedreddiniler. ÞEYH BEDREDDÝN Yamacýn üstündeki kara aðacýn altýna gömdü... Sonra Hünkâr atlýlarý Köyü bastýlar... Atlýlar gittikten sonra yamacýn üstün-deki kara aðacýn altýnda ölüyü çýkardý, belki bir daha basarlar da bulurlar diye aldý ölüsünü çýktý köyden... Bir daha dönmedi... Dedem soruyordu: Buna emin misin? Elbette... Bunu bana anamýn babasý söylerdi. Ona da dedesi söylemiþ, onun dedesine de dedesi... Bu böyle gider... Odada bizden baþka sekiz on köylü daha var. Ocaðýn kýzýla boyadýðý alaca aydýnlýk dairenin çevresinde oturuyorlar. Ara sýra bir ikisi kýmýldanýyor ve bu alaca aydýnlýk dairenin çemberinden içeri giren elleri, yüzlerinin bir parçasý, omuzlarýndan birisi kýrmýzýlaþýyor. Bakýr sakallýnýn sesini duyuyorum: O gelecek yine... Çýrýlçýplak aðaca asýlan, çýrýlçýplak gelecek yine... Dedem gülüyor: Sizin bu itikadýnýz, diyor, Hýristiyanlarýn itikadýna benziyor. Onlar da Ýsa Peygamber tekrar dünyaya gelecektir, derler... Hatta biz Müslümanlarýn içinde bile, Ýsa Peygamber in günün birinde Þam-ý Þerif te gözükeceðine inananlar vardýr... Dedemin bu sözlerine o birden karþýlýk vermiyor... Kalýn parmaklý elleriyle dizlerini tuta tuta, aðýr aðýr doðruluyor... Þimdi bütün gövdesiyle ocaðýn kýzýl aydýnlýðý içindedir. Yüzünü yandan görüyorum. Sakalý daha kýrmýzý, gözleri daha mavi gibi... Büyük düz bir burnu var. Kavga eder gibi konuþuyor: Ýsa Peygamber in ölüsü etiyle, kemiðiyle, sakalýyýla dirilecekmiþ... Bu yalandýr... Bedreddin in ölüsü etsiz, kemiksiz, sakalsýz, býyýksýz, gözün bakýþý, dilin sözü, göðsün soluðu gibi dirilecek... Bunu bilirim iþte... Biz, Bedreddin kuluyuz, ahrete, kýyamete inanmayýz ki, daðýlan, fena bulan bedenin yine bir araya toplanýp dirileceðine inanalým. Bedreddin yine gelecek diyorsak, sözü, bakýþý, soluðu gelecektir diyoruz... Sustu, yerine oturdu... Dedem Bedreddin in geleceðine inandý mý, inanmadý mý, bilmiyorum. Ben dokuz yaþýmda buna inandým, otuz bu kadar yaþýmda yine inanýyorum. (Nâzým Hikmet, Resimli Her Þey dergisi, 9 Ýkinci Teþrin 1935). 17 Osmanlý tarihçisi Ahmet Cevdet Paþa nýn Þeyh Bedreddin hakkýnda verdiði bilgilere göre, Þeyh Bedreddin, baþýna Ýslâm ve Hýrýstiyanlardan birçok kalabalýk topladý. Ýnsanlar arasýnda tam bir eþitlik, tam bir özgürlük ve mal ortaklýðý gibi bozuk düþünceler çabuk tutulduðu ve bu düþüncenin herkesçe, hele yoksul kimseler arasýnda hoþ görüldüðü için Dede Sultan a saygýyla sarýldýlar. Bu bozuk düþüncelerin sanki Osmanlý ülkelerindeki halký, din ve m e z h e p gözetmeksizin bir ulus olarak yaþatmak için en güzel bir çare olduðu Þeyh Bedreddince öðretilerek yayýldýðý söylenir 18 Ahmet Cevdet Paþa nýn pozitif olmayan bu deðerlendirmesinden de çýkartabileceðimiz gibi, Þeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal in asýl hedefleri, diðer Alevi içerikli eylemlerde olduðu gibi, din, dil, ýrk, cinsiyet ve düþünce ayrýmý yapmadan, insanlarýn adil bir düzende insanca, özgürce, eþit ve kardeþçe yaþamalarýydý Fransýz Devriminin de özü de bu deðil miydi?: Ýnsan haklarý, özgürlük, eþitlik, laiklik, akýlcýlýk ve kardeþlik de Birleþmiþ Milletlerce kabul edilen Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi de ayný amaçlarý içermiyor muydu? ve 18. yüzyýlda batý Avrupa da baþlatýlan bu yenilikçi hareketler, Baba Ýlyas, Hacý Bektaþ Veli, Yunus Emre ve Þeyh Bedreddin öncülüðünde Anadolu da yüzyýlda baþlatýlmýþtý. Þeyh Bedreddin in düþünceleri, Bedreddinilik (Simavilik) adýyla Alevi- Bektaþilik bünyesinde geliþerek günümüze geldi. Bedreddiniler daha çok Trakya taraflarýnda, Deliorman ve Dobruca bölgelerinde yaþamaktadýrlar. Buralarda halen Bedreddin erkânýný yürüten kimi Alevilere Amucalar denir. Bk. Amucalar/Bedreddiniler. Siroz (Serez) deki Þeyh Bedreddin tekkesinin mihmandarlarýndan Moralý þair Vehbi ( yy.), Vehbi Baba Divaný19 adlý yapýtýnda vahdet-i vücut öðretisinin önemli temsilcilerinden Þeyh ül Ekber Ýbn Arabi ye benzettiði Þeyh Bedreddin i þöyle övmektedir: ÞEYÝM SULTAN BEDREDDÝN HÛ! Zat-ý Hak dan bir nur doðdu Doðdu da Siroz a (Serez e) kondu Hak yolunda þehid oldu Derdi Ýlâhiden haste Ledün ilmine þâyeste Tecelli nurýyla beste Simavna doldu âvâzý Tarýykat fethine gaazi Ehlullâhý kýldý þâzi Mahveyleyip kibr ü kini Ýhyâ eyledi ol dini Þeyhü l-ekber in yakýný Enel-Hak dârýna Mansur Huvel-Hak sýrrýna manzur Visâl-i yâr ile mesrur Sýrr-ý tevhiddir sözü Þekden halâs etdi bizi Hakk a tapþýrmýþtýr özü Keþf-i kerâmete kaadir Hakaayýk ilmine mâhir Vâridât ý olub zâhir Þeyhim Sultan Bedreddin Hû Dergâhýnda Vehbi bende Ýnâyet mürüvvet sende Þefâat rûy-ý mahþerde DEVAM EDECEK

5 Hasan Harmancý Sosyal Antropolog Kuþlarýn daðlardan daðlara, ormanlardan ormanlara öyküler anlata anlata dostluklarýný þakýmasýdýr festivaller. Bazen en yükseklerde uçup bilinmez öyküler anlatmaktýr. Bazen kimseye sormadan kurban olunan bir yolun yolcusu olmaktýr. Tadý insanlýk tadý, sesi turna avazý. Kimin kimi sorduðu deðil, kimin kimle dansa tutuþtuðudur. Hele bir de yaz gününün soluðunda yapýlýyorsa festivaller, soluk kesilmesi için hiçbir ek yaratýcýlýða gerek kalmaz. Ýnsanlarýn içindeki delilik, abdallýk tastamam gün yüzüne çýkar. Buna yýldýzlý gecelerin serinliði eklenince, gündüzden kalmýþ ýsý ile güneþ ile sývanmýþ bedenlerimizin yorgunluk atmaya hazýrlandýðý tenlere, canlara döneriz. Elimizde bir uzak diyarýn ezgisi deðildir artýk tadýna doymayý beklediðimiz yer, ömrümüzü biçtiðimiz tozlu yollar veya gurbet baðlarýna kapýldýðýmýz türküler deðildir artýk baþýmýzdakiler. Ýçinde bulunduðumuz hallerin ezgisi coþkusu olur bir an yaþadýðýmýz yer. Ýçimizde ki insan sevgisinin, dost sevgisinin ölüme direniþi baþlar. Ýnadýna demir gibi ezmeye çalýþanlarýn yüreklerine birlikte, can cana çýðlýklarýmýzla bir tutam yürek savururuz. Akþamlarýn ýþýklý ezgili, güçlü temposu içinde o seslerimizin geceyi yýrtmasýnýn yanýnda birde bizi asalaklaþtýrmaya çalýþanlara, kendisi gibi dilimizi yozlaþtýrmaya çalýþanlara inat bir turna uçuþu ile semalarýn aydýnlýðýna bir adým daha atarýz. Adýmýzý andýmýz gibi seslendiririz. Biz bu topraklarýn aydýnlýk yüzlü insanlarýyýz. Ýçimizdeki gözyaþý damlalarýný Hacýbektaþ ýn kuru havasýna savururuz, bir tutam coþku olur Hacý Bektaþ Veli nin yüreðinde bu. Ýnsaný insana getiririz. Yolumuz insanlýk yoludur. Karanlýklarý yýrtarýz her gece her gece, birlik olarak. Bentlerini yýrtarýz, tüm abdallarýn seslerini, avazlarýný bu binlerce yýllýk dükkana taþýyarak. Karnavallar, festivaller içimizdeki sesi, amacý, toplumsal beklentilerimizi ortak haykýrmaktýr. Kimine/kimi iktidarlara çýlgýnlýk, absürtlük ve normal dýþý davranýþ gibi gelse de, temelde isyanýn, kurulu hayatlarýn bir nebze de olsa hareketlendirilmesidir karnavallar, festivaller. Mardi Gras Karnavalý (New Orleans), Brezilya Karnavalý (Rio de Janerio), Karayip Karnavalý (Aruba, Barbados, Çuraçao), Rhineland Karnavalý (Almanya), Fasching (Avusturya), Aziz Stefan Günü (Venedik), Las Palmas Karnavalý (Kanarya Adalarý), Carnival Queen Elections, Carnival Parades, Newroz festivalleri, Hýzýr festivalleri, Alevilerde yapýlagelen ancak yeni boyutlarla çeþitlendirilen; Hacý Bektaþ Festivali, Pir Sultan anmalarý, Abdal Musa Festivali, Hubyar Sultan Festivali vb. belli baþlý karnaval kutlamalar hep içimizdeki insani ve toplumsal birlik susuzluðunu gidermek amaçlýdýr. Tüm insanlýða karþý, yozluða ve sindirmeye karþý gün yüzüne çýkmaktýr amacýmýz. Bizim Karnavallarýmýz Bazý topluluklarda bu etkinlikler festival, karnaval gibi adlar alýrken bazýlarýnda da bayram adýný alýr. Karnaval günlerinde deþarj olan insanlarýn yýlýn diðer günlerinde daha huzurlu ve içlerinde bulunan yukarýda belirtilen dürtülerden arýnmýþ þekilde yaþayacaklarý varsayýlýr. Bu etkinlikler içinde birçok amacý barýndýrýr çünkü. Kimi topluluk bilincine ulaþýr, kime kutsal ve töresel deðerleriyle karþýlaþýr ve onun göz kamaþtýran çeþitliliðiyle kendini var HACIBEKTAÞ Sýra þimdi Hacýbektaþ ta. Þimdi en büyük birlik çadýrýmýzda; Serçeþme de ayný sorumsuzluk. Orayý da kirletmeliler, daðýtmalýlar ki rahat etsinler. Gidecek yerleri, söyleyecek sözleri kalmasýn. Yoksa nasýl rahat ederiz ki. Ayaða kalktýðýmýz her etkinliði, kendimizi, sesimizi birlik bilip alanlarda olduðumuz her yeri ayaklar altýna almak zorundalar küçük çýkarlarý ve kaprisleri karþýlýðýnda. Yeni Alevi önderlerinin böyle bir özelliði var. Ýçlerine nasýl sindiriyorlar aykýrý kalmayý anlamak zor olsa da, onlar bir cümleyle halklarýný inançlarýný felsefelerini bölebiliyorlar. kýlar. Kimi inanç tazeler veya totemsel, tarihsel bilgisiyle yüzleþir, kendini daha çok kültürüne, kimliðine ait hisseder. Hizmetini kimliðine nasýl birleþtireceði çabasý içine girer. Bu tür etkinliklerde Hacýbektaþ ta, Banaz da Abdal Musa da örneklerini ev ev, sokak sokak, insan insan yaþadýðýmýz gibi bütün bir kent, köy, sokaklar caddeler festivalin parçasýna dönüþür. Festivallerin sokaklarda yapýlmasý ayný zamanda salonlara sýkýþtýrýlmanýn, yalnýzlaþtýrýlmanýn da kýrýlmasýdýr. Ekolojik bir tavýrdýr ayný zamanda. Açýk alanlarda, doðal ortamlarda sürdürmek Aleviliðin mizacýnýn sürmesidir. Kendini insan merkezli sürdürmesidir. Festivaller, bayramlar, karnavallar ekonomik, politik, kültürel, sanatsal ve estetik dönüþümünün toplumsal yaþamda yeniden uyarýlmayý, varolmayý ve çok sesliliðin kendini göstermesidir. Festival insanýn yaratýcýlýk düzlemidir. Festivallerde belirleyici güç kurgu biçimiyle bir üretim alaný olmasý dolayýsýyla ekonomipolitik sistemdir. Bunu müzikle, dansla ve sloganlarla, kültürel giysilerle veya içimizden geldiði gibi esriyerek, içimizdeki birlik olma, coþkulu olma taþýrýmýný þýmartarak, çoðul ve içten gülerek yapmamýz, dýþýmýzdaki her güce ve köleleþtirmeye karþý baðýrmamýzdýr. Maskeli maskesiz ve tamamen içsel duygu ve davranýþlarýmýzla hem de. Bir topluluðun kendini gizlemeden alanlara çýkmasý, bunun için korkularýný geçici olarak da olsa yenmesidir festival. Bütün baský dönemlerine raðmen bu Alevi merkezlerinin dolup taþmasý, Aleviliðin haykýrma alanlarý olmasý baþka nasýl açýklanabilir ki. Bunu demokratikleþme talebinin veya aleniliðin zorlanmasý olarak da okumak mümkündür. Kültür ve kimlik talebinin en iyi anlatýldýðý bu toplumsal uzlaþý zamanlarýnýn çoðalmasý beklenirken, aleni her tür bölünmenin varlýðý ve çoðalmasý ile uðraþan kastlaþma peþindekilerin buralardan ne gibi bir olumlu veya yaratýcý kimliði olabilir ki. Hacýbektaþ tek baþýna bir haykýrmadýr, Banaz gibi, Abdal Musa ve daha nice Alevi stratejik yer ve inanç merkezi gibi. Kendinizi soyutlayabilir veya yalnýzlaþabilirsiniz. Ancak o merkezlerin topluluk bilincine katkýlarýný köreltemez ve geriletemezsiniz. Alevilerin moral deðerleri ile oynamaya çalýþmanýn yanýnda o merkezlerin boþaltýlmasýna neden olamazsýnýz. Þimdilerde bu istek yalpalatýlmaya çalýþýlýyor. Bunu yapmaya çalýþan iktidarlara karþý direne direne yarattýðýmýz bu festivallerimiz, kutlamalarýmýz, anmalarýmýz karnavallarýmýz bir bir sönmekte. Bunu kendimizden baþkalarý yapmýyor. Bir önceki dönemlerde bunu Abdal Musa da yaþadýk. Kýsa bir süre önce de Banaz da yaþadýk. Ve kimi boþ amaçlarla bu en deðerli, bu inanç boyutu yüksek olduðu kadar kimliklerimizi haykýrdýðýmýz, tarihimizi baðýrdýðýmýz alanlarý sýðlaþtýrdýk, saðýrlaþtýrdýk. Sýra þimdi Hacýbektaþ ta. Þimdi en büyük birlik çadýrýmýzda; Serçeþme de ayný sorumsuzluk. Orayý da kirletmeliler, daðýtmalýlar ki rahat etsinler. Gidecek yerleri, söyleyecek sözleri kalmasýn. Yoksa nasýl rahat ederiz ki. Ayaða kalktýðýmýz her etkinliði, kendimizi, sesimizi birlik bilip alanlarda olduðumuz her yeri ayaklar altýna almak zorundalar küçük çýkarlarý ve kaprisleri karþýlýðýnda. Yeni Alevi önderlerinin böyle bir özelliði var. Ýçlerine nasýl sindiriyorlar aykýrý kalmayý anlamak zor olsa da, onlar bir cümleyle halklarýný inançlarýný felsefelerini bölebiliyorlar. Her nerede bu halkýn misyonu güçlü bir biçimde öne çýkýyorsa orayý kendilerine bir pazara dönüþtürmenin çabasýndalar. Yüzbinlerce insanýn nasiplerini gurbette aramalarýna karþýn o yollarý hiç çekinmeden, tatillerinin yollarda geçmesine karþýn Hacýbektaþ a gelmelerini, gelmek istemelerini hiçe sayarak. Muratlarýný Pirleri Hacý Bektaþ Veli de aramaya gelmelerini hiçe sayarak. Kendilerine mahþer saydýklarý Hacýbektaþ ý umursamayarak. Alevilerin, Bektaþilerin, Abdallarýn, Poþalarýn Romanlarýn, Tahtacýlarýn, Nusayrilerin birbirini gördüðü o dünyanýn merkezi ni kendileri için pazar seçebiliyorlar. Birlik sorunu olmayan bir topluluðun birlik sorununu nasýl bir mucizedir ki; birlik amacýyla, Aleviliðin insanlýða uyanýþý amacýyla ortaya çýkan örgütler gerçekleþtirebiliyor. Tam bir trajikomedi. Hacýbektaþ gibi uygar, demokratik bir yerel yönetimin amacý ile Alevilerin istekleri çatýþabiliyor. Alevi örgütleri ile Alevi insaný karþý karþýya gelebiliyor. Kendi topluluklarýný yönetemeyenler, baþka ideolojilerin karþýsýna nasýl çýkabilirler ki. Nasýl Hacýbektaþ sokaklarýnda dolaþabiliyorlar. Nasýl yüzsüzler. Nasýl kimliksiz ve umarsýzlar. Alevi insanlarýn Hacýbektaþ sokaklarýndaki varlýklarýný göremeyip, kin ve nefretle yüzyüze gelmemeye çalýþanlar, günü, aný kotarmaya çalýþabilirler. Ancak Alevi insanýn orada çatýþan ideolojilerle, isteklerle bir iliþkisi olmadýðý gibi, bir beklentisi de yoktur. Oraya gelenlerin çoðu, Belediyenin göstermelik etkinlikleriyle de, sadece bildiri daðýtmanýn arkasýna sýðýnanlarla bu koþullarda nasýl bir iliþki kurulabilir ki. Örgütlerin gücü ve deðeri ayrýþmayý pompalamalarýyla deðil, ayrýmlarý azaltmalarýyla anlaþýlabilir. Bu kadar çok ayrýlýðý söyleyecekseniz, söyleyebiliyorsanýz ne Aleviliði anladýðýnýzý, ne de o merkezlerin deðerini görebildiðinizi söyleyemezsiniz. Aleviliði okuyanlar, gözleyenler ve yazanlar her çalýþmalarýnda olduðu gibi en çok böylesi festival, karnaval ve kültür merkezlerinde deðerli veriler elde ederler ve bunu önemserler. Peki, Aleviliðe kurumsal olarak sahip çýkmaya çalýþanlar ve buna deðer katmaya çalýþanlar ne yapýyor; Alevilerin direniþlerini kýrmakla uðraþýyorlar. Ne uðruna? Birlik ve beraberlik! Bu çemberi kýracak olanlar bir araya gelmeliler artýk. Yoksa festivallerimiz bizi anlamayacak kadar kin ve nefretle donanmýþ olanlarca tarumar olup gidecek, birçok yerde örneðini ve deneyimini yaþadýðýmýz gibi.

6 AYILAR Kamil Öntaþ Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin deðdiði her þey canlanýyor dedim kendi kendime, çizgi kahramaný, o görkemli gövdeleri nasýl da sevdirirler bize. Sonra Ýstanbul un sabah trafiðine çýktýðýmda direksiyonda biraz boþ bulunmuþ olmalýyým ki ohaa Ormandan mý geldin AYI I I kulaðýmýn yanýndan ucu kesik kurþun sesi gibi geçti, üstüne de korna sesi beni kendime getirdi. El iþaretleri ve küfürlere tanýk olup yazýlarýma almamak için olanca dikkatimi seyir halinde giden trafiðe verdim. O görkemli hayvaný yalnýz býrakmadýðýmýzý anýmsadým. Koskoca þehirde ormanda yaþayan hayvanlarý insanlara yakýþtýrmak ne kadar güzel, hayvan sevgisi ile iç içe olduðumuzu gösteriyor herhalde,.... Yalnýz, yöresel lügat ta çeliþkili ifadeler gördüm, benim bildiðim ( hatam varsa düzeltin) Oha kelimesi Anadolu da çift týrnaklý hayvanlara hitaben, kýþt kümes hayvanlarýna hitaben, kist koyunlara hitaben, oþt köpeklere hitaben, pisi pisi kedilere hitaben, çüþþ eþek gibi tek týrnaklý hayvanlara kullanýlýrken, beni Ohaa Ormandan mý geldin Ayý cümlesi ile uyaran þoför beyefendi niçin çift týrnaklý ve ormanlarda yaþayan pençeliler grubunda yaþayan Ayý lar grubuna niçin dahil etti hala anlamýþ deðilim. Biraz gururlandým da, bana ayý denildiði için, oysa ki ben kenar ---köhne mahallede evinden iþine gidip gelen, ay sonu kirasýný zor denkleþtiren, elimden geldiðince kimsenin tavuðuna kýþt diyecek birisi deðilim. Þehir yeri dedikte böyle küçük bir mahalle deðil, adýyla sanýyla koskoca Ýstanbul, Ýstanbul da Ayý nýn iþi ne dedim kendi kendime, güldüm de. O görkemli hayvanýn yeri elbette ormanlýk alan, elbette ormanda sýðýnabileceði evi olacak, elbette kendine benzemeyenlerden ayrý bir yaþamý olacak, bunlarý düþünürken, þoförün o benzetmesine layýk olmaya çalýþmak aklýma geldi. Þu iþten güçten uzaklaþýp bir günlüðüne, keþke bir seferliðine de Ayýlar gibi olsam, ormanda kiradan uzak bir evim olsa, iþaret parmaklarýný çevirerekten gösterseler Ayý nýn evine bak, ormaný kökünden sökmüþ mübarek,, talan etmiþ ormaný deseler, iþe babamý da katsalar, vay hayvan, vay ayý oðlu vay deseler, tabela da koysalar Ayý nýn evine gider diye. Bunlarý bilgisayar karþýsýnda yazarken dünya insanlarýnýn oksijene ihtiyacý olduðunu gözden kaçýrdýðým için yüzüm kýzardý, bir kaþýk su ile büyüyen, içtiði bir bardak suyun kirlenmesini görmeyen, savunmasýz çocuklarýmýzýn kirli su içmesine yol açmaya kalkýþtýðým için, minik yavrularýn oksijensiz hava solumasýna kalkýþtýðým için, onlarýn defter, kalem, kitap almalarýný engelliyebilecek insanlar arasýna karýþmayý düþündüðüm için, bencillikten uzaklaþmam gerektiðini düþündüm. Geleceðimize yönelik faydasýz bir yazý yazdýðým için utandým. Bu yazýmý akþamdan açýk kalan televizyondaki çizgi film kahramaný Ayý olduðu için ve trafikte bir an dikkatimin daðýlmasý sonucu beni Ayýya benzeten þoförümüzün anýsýna.... KURBANLIK KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR WORLD CARD INIZA ÖZEL PEÞÝN FÝYATINA + 5 WORLD TAKSÝT VE KUZU KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 9 YTL KUZU CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 4 YTL KOYUN KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 7 YTL KOYUN CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 3,5 YTL Kamil ÖNTAÞ CEP: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði YIL:2 SAYI:540 35 YKR 14 ARALIK 2007 CUMA Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Emekli öðretmenler ziyaret edildi YIL:2 SAYI:528 35 YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı