Amerikan Savunma Sanayisi ve Çatýþmalarýn Geleceði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amerikan Savunma Sanayisi ve Çatýþmalarýn Geleceði"

Transkript

1 Amerikan Savunma Sanayisi ve Çatýþmalarýn Geleceði Dr. Burak Çýnar (*) Amerikan savunma sanayi, dünyada en ileri teknolojiye sahip olan Amerikan Ordusu'nun silah ihtiyacýnýn büyük çoðunluðunu karþýlamaktadýr. Ayný zamanda dünya silah piyasasýnýn çoðunu da beslemektedir. Bu sayede A- merikan ekonomisine hem yurtiçi piyasadaki sirkülâsyona, hem de ihracata baðlý önemli bir girdi saðlamaktadýr. Amerikan ulusal çýkarlarýna ve stratejik hedeflerine yönelik realist dýþ politika anlayýþýnda ordunun kullanýmýna sýklýkla baþvurulmasý da bu sektörü önemli oranda beslemektedir. Dolayýsýyla, Amerikan savunma sanayi ABD açýsýndan stratejik bir öneme sahiptir. Buna baðlý olarak savunma bütçesine ciddi bir pay ayýran Amerikan Hükümeti ordunun ihtiyacýný karþýlamak ve ihracatý artýrmak için savunma sanayisini beslemek zorundadýr. Bunun için de yeni araþtýrmalara kaynak yaratmak zorundadýr. Bu yazýda Amerikan silah teknolojisindeki son geliþmeler ve dünya silah piyasasýnda ABD'nin yeri birlikte incelenecek ve bu doðrultuda A- merikan gücünün gelecekte nasýl olacaðý ile bunun dünyayý nasýl etkileyeceði konusunda varsayýmlarda bulunulacaktýr. Amerikan Savunma Sanayisi'nin Geliþimi 19. yüzyýlda geliþmeye baþlayan Amerikan Silah Sanayisi, Ýç Savaþ ile birlikte yoðun bir üretim ihtiyacýyla tanýþmýþtý. Birinci Dünya Savaþý'nda A- merikan Ordusu'nun donanýmý aðýrlýkla Avrupa ülkelerinde saðlanmýþtý. Dolayýsýyla savaþýn ardýndan NDIA'nýn (Ulusal Savunma Sanayi Ortaklýðý) kurulmasý, Amerikan savunma sektöründe sanayi, bürokrasi, Ordu, siyaset ve örgütler arasýnda koordinasyon saðlayarak ileriye yönelik önemli bir adým 1 olmuþtur. * 21.Yüzyýl Türkiye Enstitüsü ABD Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný. 1 [17]

2 Dr. Burak Çýnar Ýki Savaþ Arasý Dönem'de Amerikan Ordusu'nun donanýmýnýn yaklaþmakta olan Ýkinci Dünya Savaþý'na göre oldukça zayýf kalmasý, hem Birinci Dünya Savaþý sonrasýnda ABD'nin dünya siyasetinde bir güç olarak bulunmamasýndan, bu dönemdeki ekonomik kötü gidiþattan ve askeri liderlerin çoðunun piyade odaklý savaþ tarzýna baðlý klasik askeri düþünceye baðlýlýðýndan kaynaklanmýþtýr. Ancak arasýndaki Alman zaferlerinin ardýnda yatan teknolojik savaþ odaklý yeni sistem, Amerikan Ordusu'nun teknolojik savaþa hýzlý bir geçiþ yapmasýný saðlamýþtýr. 1941'de savaþa girmesiyle birlikte aðýr sanayisini önemli oranda silah üretimine yönlendiren ABD, kýsa zamanda kitlesel silah üretim yeteneðine sahip olarak savaþtan süper güç o- larak çýkmýþtýr. Amerikan silah sanayisi savaþ boyunca kitlesel silah üretimi sayesinde tank, parça top, havan, adet makineli tüfek, kamyon, uçak, 847 parça savaþ gemisi, toplam tonluk nakliye gemisi ve 203 denizaltý üretmiþtir. Bu sayede A- merikan Gayrisafi Yurtiçi Hâsýlasý da 1938'den 1945'e kadar % 80 oranýnda 2 artmýþtýr. Ayrýca lojistik destek için gerekli donanýmý da saðlamýþtýr. Savaþýn sonunda ilk jet uçaðýný üretmiþ ama bunu Almanlar gibi hizmete sokmayý baþaramamýþtýr. Ancak bununla birlikte Atom Bombasý'nýn üretiminde Almanlarýn önüne geçerek bu silahý ilk kullanan olmasý, Amerikan Savunma Sanayisi'nin Ar-Gesinin en büyük baþarýlarýdýr. Bu olaðanüstü üretim ve Ar- Ge kapasitesi artýþý ABD'yi süper güç yapan önemli bir etmen olurken, bugünün Amerikan gücünün de altyapýsýný hazýrlamýþtýr ile 1990 arasýna damgasýný vuran Soðuk Savaþ, Amerikan Savunma Sanayisi'nin daha hýzlý geliþmesini saðlamýþtýr. Ýleri Alman teknolojisine sahip olan ve Kore ile Vietnam savaþlarý sayesinde sürekli artan çok miktarda kaliteli silah ihtiyacý, Amerikan Savunma Sanayisi'ni beslemiþtir. Bu sayede Amerikan Ordusu dünyanýn en kaliteli donanýmýna sahip olurken, ABD dünya silah ticaretinde önemli bir pay elde ederek birinci sýraya yerleþmiþtir. ABD bu dönemden itibaren dünya silah pazarýnda öncü konumundadýr. Soðuk Savaþ'ýn ardýndan ilk baþlarda kan kaybý yaþayan silah sanayisi, 'deki Körfez Savaþý'nýn Amerikan Ordusu'nun silah üstünlüðünü gözler önüne sermesiyle 1990'larýn ortalarýndan itibaren canlanmaya baþlamýþtýr. Bu arada artmakta olan asimetrik savaþa baðlý olarak Amerikan Savunma Sanayisi de yeniden yapýlanmýþtýr. 11 Eylül 2001'deki terör saldýrýlarý sonrasýnda konvansiyonel savaþa uygun olan birçok silah projesinden 2 [18] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

3 Amerikan Savunma Sanayisi ve Çatýþmalarýn Geleceði vazgeçilmiþ, bazý silahlarýn üretimiyse kýsýtlanmýþ ya da durdurulmuþtur. Bundan itibaren konvansiyonel savaþýn yanýnda terör ve gerilla odaklý gayri nizami harbe yönelik projelere daha çok yer verilmeye baþlanmýþtýr. Özellikle 2003'te baþlayan Irak Savaþý þehir gerillasýna karþý, 2001'de baþlayan Afganistan Savaþý da daðda üslenen gerillalara karþý yeni projelerin geliþtirilmesini ve yürürlükteki bazý projelerin hýzlandýrýlmasýný gerektirmiþtir. Bu sayede Amerikan Savunma Sanayisi'nde 2001'den bu yana bir canlanma yaþanmaktadýr. Hükümetin savunmaya ayýrdýðý bütçe de buna paralel olarak týrmanýþa geçmiþtir. Amerikan Savunma Bütçesi ABD'nin Konsolide Savunma Bütçesi 2001'de 297 milyar dolarken, 11 Eylül saldýrýlarý sonrasý hýz kazanmýþ ve 2002'de 328 milyar dolara yükselmiþti. Irak ve Afganistan savaþlarýnýn etkisiyle týrmanýþa geçen bütçe 2005'te 400 milyar dolarý bulmuþtu. 2009'da 513 milyar dolar olan bütçenin 2010'da 534 milyar dolar olmasý beklenmektedir. Ayrýca savaþ harcamalarý için gelen 21. YÜZYIL Aralýk 2009 [19]

4 Dr. Burak Çýnar ek talepler de karþýlanmýþtýr. Bunun için 2001'de 13 milyar dolar ek destek saðlanýrken, 2004'te 91, 2008'de 187 milyar dolara yükselmiþtir. Böylece sa- 3 vaþa ve savunmaya ayrýlan toplam pay 700 milyar dolara yaklaþmýþtýr. Bütçe içinde araþtýrma-geliþtirme (ar-ge) programlarýna yýllýk 80 milyar dolar ayrýlmaktadýr. Bu programlarda 2008'den 2009'a geçiþte iki milyar dolarlýk artýþ görülürken, 2010 yýlýnda ayný miktarda bir azalma beklenmesi dikkat çekicidir. Alt programlara bakýldýðýnda sadece harekât sistemlerinin 4 geliþtirilmesinde artýþ görülmektedir. Dolayýsýyla ekonomik krizin savunma bütçesi üzerinde de etkili olduðu görülmektedir. Kongre Araþtýrma Servisi'nin tahminine göre, Kongre Savunma Bakanlýðý için 2001 ile 2009 arasýnda Irak ve Afganistan savaþlarý için 864 milyar dolarlýk savaþa baðlý desteði onaylamýþtýr. Bunun 657 milyar dolarý Irak Savaþý'na harcanýrken, 173 milyar dolarý ise Afganistan Savaþý'na yönlendi- 5 rilmiþtir. 2028'e kadar savunma bütçesi dýþý toplam % 38'inin yurtdýþý hare- 6 kât bölgelerine harcanacak olmasý öngörülmektedir. Projeler Ve Tedarik Programlarý 1980'lerden beri devam eden ve büyük masraflar edilen birçok proje 2001 yýlýnda iptal edilmiþtir. Hayalet teknolojisine sahip olan, uzun menzilli RAH-66 Comanche saldýrý/keþif helikopteri projesi iptal edilmiþti. Yine hayalet teknolojisine sahip ve her birinin üretim masrafý birim B-2 Spirit stratejik bombardýman uçaklarýnýn üretimi, Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýndan sonra bu tip uçaklara olan ihtiyacýn azalmasý nedeniyle kesilerek 21 ile sýnýrlandýrýlmýþtý. Hatta nükleer yetenekli füze atmak için geliþtirilmiþ bu uçaklar, yeni savaþ tarzýna uygun olabilmesi için iki kez modernize edilerek bomba taþýma kapasiteleri geliþtirilmiþtir. 3 Fiscal Year 2010 Budget Request, Office of the Under Secretary of Defense, May 2009, 4 RDT-E Programs (R-1), Office of the Under Secretary of Defense, May 2009, ABD'nin ar-ge için ayýrdýðý pay, bütün ülkelerin konsolide savunma bütçelerinden fazladýr. 5 Travis Sharp, Iraq and Afghanistan War Funding, February 26, 2009, r_funding 6 Congressional Budget Office, Long-Term Implications of the Department of Defense's Fiscal Year 2010 Budget Submission, defense-aerospace.com, Oct. 14, 2009, [20] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

5 Amerikan Savunma Sanayisi ve Çatýþmalarýn Geleceði 2008'den beri iyice etkin olan küresel ekonomik krizin Amerikan ekonomisine getirdiði yükten payýný alan projeler de bulunmaktadýr. Bunlardan 7 birim maliyeti 143 milyon dolar olan F-22 Raptor uçaklarýnýn üretim sayýsý ihtiyacý 240 olarak tespit edilmiþken, bunun Amerikan Hükümeti tarafýndan 187 ile sýnýrlanmasý önemli bir örnektir. Toplam 65 milyar dolarlýk F-22 projesinin bitmesiyle birlikte 44 eyalete yayýlmýþ olan üretim firma ve tesisleri- 8 nin sýkýntý yaþamasý söz konusudur. Yine de F-22 yerine yakýn destek kapasitesi daha yüksek olan F-35 Lightning çok maksatlý bombardýman uça- 9 ðýna öncelik verilmiþtir. 2009'dan 2010'a geçiþte bazý silahlarýn tedarikine aktarýlan kaynaklardaki artýþlar dikkat çekmektedir. ABD'nin 2010'da öncelik verdiði konularda, helikopter kabiliyetinin artýrýlmasý, özel harekâtlara destek veren silahlý heli- 10 kopter ve uçaklarýnýn tedarikinin yeniden finanse edilmeleri yönündedir milyar dolarý bulan projelerde Afganistan'daki savaþýn etkisi açýkça görülmektedir. Bunlardan Mayýna Dirençli Pusu Korumalý Araçlar, A-10 Thunderbolt taarruz uçaklarý, C-5 Galaxy stratejik nakliye uçaklarý, KC-X yeni tanker uçaklarý, F-15 Strike Eagle av/bombardýman uçaklarý, UH-60 Blackhawk genel maksat helikopterleri, hafif genel maksat helikopterleri, AH-64 Apache Longbow ile AH-1 Super Cobra taarruz helikopterlerinin tedariði için ayrýlan paylar artýrýlmýþtýr. Bunlara göz atýldýðýnda hava yoluyla stratejik taþýma ile uzun menzilli destek saðlama yeteneklerinin, yakýn destek gücünün ve kara araçlarýnýn korumalarýnýn artýrýlmasý konularýnýn ön plana çýktýðýný görüyoruz. Ayrýca tedarikte arka sýralara düþen bazý araçlarýn da savaþ bölgelerinden(aðýrlýkla Afganistan'dan) gelen taleplerde ayrýca yer aldýk- 12 larý bilinmektedir. Bununla birlikte avcý uçaklarý, Hummer, Stryker ve M-1 Abrams modernizasyonuna ayrýlan kaynaklar oldukça sýnýrlandýrýlmýþtýr. Konvansiyonel savaþýn vazgeçilmez hava araçlarý olan avcý uçaklarýnýn asimetrik savaþta Matthew D. LaPante, Defense cuts won't kill F-22 program in Utah, The Salt Lake Tribune, , 9 RDT-E Programs (R-1), Office of the Under Secretary of Defense, May 2009, 10 Çok sayýda silah ve mühimmat yüklenebilen hava araçlarý 11 Program Acquisition Costs by Weapon Systems, Office of the Under Secretary of Defense, May 2009, 12 A.g.e. 21. YÜZYIL A ralýk 2009 [21]

6 ki yer destek görevlerindeki yeteneklerinin oldukça sýnýrlý olmasý, Irak ve Afganistan'daki Hummer kayýplarýnýn oldukça yüksek olmasý, M-1 Abrams ana muharebe tankýnýn gerilla savaþýna fazla uygun olmamasý ve geliþtirilirken kendisinden çok þey umulan yeni tarz zýrhlý muharebe aracý Stryker'ýn çarpýþmalarda bekleneni verememesi, bu sýnýrlamalarýn asýl nedeni olarak gösterilebilir. Sonuç Dr. Burak Çýnar Amerikan Ordusu'nun dýþ politika hedeflerinde etkin rol oynayabilmesi için Amerikan Savunma Sanayisi'nin öncelikle Ordu ihtiyaçlarýna sürekli cevap verebilmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla savunma sektöründe araþtýrma faaliyetlerinin devamý son derece önemlidir. Üretim konusunda Amerikan sanayisinde zaten bir sýkýntý gözükmemektedir. Ancak ihracatýn da bu sektörde önemli bir yer tutmaktadýr. Diðer ülkelere olan silah satýþlarýnýn devamý için pazarlar gereklidir. Bu pazarlarýn daralmasýnýn Amerikan ekonomisinde ciddi sýkýntýlara yol açmasý kaçýnýlmazdýr. Hatta pazar hacminin büyüklüðüne bakarsak, ciddi bir daralmanýn çöküntüye bile neden olabileceðini söyleyebiliriz. Son on yýl içinde savunma bütçesinde iki katýna yaklaþan önemli artýþýn bu hacmi geniþletmiþ olmasý, ani bir daralmanýn önce Amerikan ekonomisinde ciddi bir yara açmasýný, buna baðlý olarak da küresel bir ekonomik huzursuzluk yaratacaðýný düþünebiliriz. Her þeyden önce, Amerikan askeri kültürünün etkisinde geliþen teknoloji odaklý savaþ tarzý gelecekte de Amerikan Ordusu'nda hüküm sürecektir. Dolayýsýyla savunma programlarýnda zaman zaman deðiþikliðe gidilse bile, savunma sanayi uzun vadede beslenmeye devam edecektir. Bununla birlikte, Amerikan Savunma Sanayisi arasýndaki araþtýrma ve üretim faaliyetlerini asimetrik savaþa doðru kaydýrmaktadýr. Savunma Bakaný Robert Gates bunun sinyallerini verirken, konvansiyonel savaþ için üretilen 13 silahlardan vazgeçilmediðini de belirtmiþti. Yine de 2009'dan itibaren en ö- nemli etkenin Afganistan'daki mücadele olacaðý ortadadýr. Afganistan Savaþý'nýn külfeti de gitgide yükselmektedir. Bununla birlikte Baþkan Obama'nýn bütün kozlarýný Afganistan için oynamýþ olmasý, savunma çevrelerindeki bazý kýsýntýlara raðmen gerektiðinde Afganistan'a yönelik ek aktarýmlara gidebileceðini göstermektedir. Dolayýsýyla Afganistan'a yönelik yeni stratejinin açýklanmasýndan sonra, buraya daha fazla ek kaynaðýn saðlanmasý bek- 13 Robert M. Gates, A Balanced Strategy: Reprogramming the Pentagon For a New Age, Quadrennial Defense Review 2010, [22] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

7 Amerikan Savunma Sanayisi ve Çatýþmalarýn Geleceði lenmektedir. Hatta bu kaynaðýn önceki yýllardaki yýllýk Irak ve Afganistan'a saðlanan toplam miktarý aþabileceðini de tahmin edebiliriz. Bu durum kendi evinde bir yandan ekonomiyi düzeltmeye, bir yandan da saðlýk reformu yapmaya çalýþan Obama'yý zorlayacaktýr. Ancak Afganistan Savaþý þu anda ABD'nin öncelikli konusu olduðundan, Obama'nýn savaþý kazanabilmek için daha fazla harcama yapmasý dýþýnda kuvvetli bir seçeneði yoktur. Bu yüzden Afganistan'daki savaþ tarzýna göre acil bir üretim ve geliþtirme programýna gidileceðini söyleyebiliriz. Bu durumda Amerikan Savunma Sanayisi'nin önümüzdeki yýllarda kan kaybetmek bir tarafa dursun, canlanacaðýný bile söyleyebiliriz. Amerikan Savunma Sanayisi, ordunun gerilla ve terörle mücadelesi için destek kuvvetlerin ihtiyaçlarýný yanýsýra otomatik hedeflemesiyle atýþ doðruluk oranlarý yüksek akýllý silahlar ve bunlar için geliþtirilen akýllý mühimmatlarýn kullanýmý için doðan ihtiyaçlar doðrultusunda, ek üretim ve araþtýrmalarýn da dâhil olacaðý birçok yeni projenin ortaya çýkmasý beklenmelidir. Silah konularýndaki araþtýrmalar çok kýsa zamanda yapýlarak üretime geçirilebilecek gibi deðildir. Bir ana muharebe tankýnýn ilk olarak servise girmesi on yýlý bulmaktadýr. Ancak gerilla ve terörle mücadele kapsamýnda elde edilen elektronik istihbaratý daha hýzlý çözümleyen mevcut bilgi teknolojileri ile uydu teknolojilerinin daha da geliþtirilmesi bu açýdan ön plâna çýkmaktadýr. Amerikan uydu teknolojisi nokta hedeflere odaklanma konusunda her ne kadar olaðanüstü yeteneðe sahip olsa bile, on binlerce savaþçýyý tek tek ya da 21. YÜZYIL Aralýk 2009 [23]

8 gruplar halinde tespit ederek ordunun imha gücünü faaliyete geçirmesi sýnýrlýdýr. Coðrafi þartlar meteorolojik faaliyetler bu yeteneði zaman zaman sýnýrlamaktadýr. Uydu ve bilgi teknolojilerinin geliþmiþliðine raðmen Afganistan'da Taliban'ýn etkili olmasý, askerî teknolojinin hâlâ sýnýrlarýnýn olduðunu göstermektedir. Buna raðmen teknoloji baðýmlýsý Amerikan Ordusu'nun ihtiyacýný karþýlayabilmek için, yine Amerikan Savunma Sanayisi'ndeki geliþmelere baþvurulacaktýr. Çünkü Amerikan savaþ tarzý kýsa vadede bu duruma bir alternatif sunamamaktadýr. Araþtýrma ve üretim asimetrik savaþa yönlendirildikçe, Amerikan konvansiyonel savaþ gücünün azalmasý da kaçýnýlmazdýr. Dr. Burak Çýnar Asimetrik savaþa odaklanmýþ bir savunma sanayi üretiminde ana sistemlerden alt ya da yan sistemlere doðru kayma gerçekleþeceðinden, büyük üreticileri isyan ettirebilecek ölçüde düþüþlerin yaþanmasý beklenebilir. Bununla birlikte orta ölçekli üreticilerin karlarýndaki artýþ fazla olduðu takdirde Amerikan ekonomisinde bir canlanmanýn yaþanma ihtimali vardýr. Çünkü alt ya da yan sistemleri üreten firmalar büyük savunma sanayi firmalarýna göre genellikle sivil sektörde daha fazla çalýþmaktadýrlar. Aslýnda savunma sektöründen sivil sektöre böyle bir kayma olmasý, demokrat bir baþkan için ideal bir tutum sayýlabilir. Ancak böyle bir durumun Obama'nýn siyasî kariyerinin kýsa sürmesine neden olmasý beklenmelidir. Çünkü büyük silah üreticileri daha çok Cumhuriyetçilerle iþbirliði içinde olup, Demokratlar aleyhine yüklü miktarda sponsorluklar yapabilirler. Ayrýca Pentagon ile iliþkileri oldukça sýký olan bu firmalar, Gates'in görevden alýnmasý gibi radikal talepleri gündeme getirerek Obama üzerinde yoðun bir baský kampanyasýna girebilirler. Bu arada Irak Savaþý'na harcamalar hýzla azalýrken, Afganistan'da artmasý doðaldýr. Ancak bu pay Afganistan'a göre ciddi bir rakam olup, baþka savaþ bölgelerinin olabileceði düþüncesini akla getirmektedir. 2028'e kadar yapýlan deðerlendirmelerde harekât bölgelerine yapýlacak harcamalarýn yüksek olmasýnýn beklenmesi, Ýran ve Suriye gibi ülkeler ile savaþa girme olasýlýðýný göz önüne getirmektedir. Bu durumda hem konvansiyonel, hem de asimetrik savaþa yönelik üretim politikasýnýn sürdürülmesi beklenebilir. Araþtýrma ve üretim asimetrik savaþa yönlendirildikçe, Amerikan konvansiyonel savaþ gücünün azalmasý da kaçýnýlmazdýr. Bu durum 2008'den beri uluslararasý siyasette daha çok söz sahibi olmaya baþlayan ve artýk süper güç adaylýðýný da pek saklamayan Rusya için bir fýrsattýr. ABD'nin kanayan yarasý olan savaþlar sayesinde, savunma sanayisinde Rusya ile arasýndaki far- [24] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

9 Amerikan Savunma Sanayisi ve Çatýþmalarýn Geleceði kýn yavaþ yavaþ kapanmasýna neden olmaktadýr. Bu alanda iki ülke arasýndaki fark henüz fazla gözükse de, enerjiyi silah olarak kullanarak ekonomik iyileþmesine hýz kazandýrmayý öðrenmiþ olan Rusya, savunma sanayisine gitgide daha iyi yatýrým yapabilmektedir. Ayrýca Çin ile yaptýðý stratejik iþbirliði de önemlidir. Dolayýsýyla Afganistan'a baðlý bu üretim kaymasý ABD ile Rusya arasýndaki savunma alanýndaki farkýn kapanmasý 2010'larda hýz kazanabilir. Bunlarýn yanýnda Çin de askeri teknolojisini modernize ederek kaliteli ve kitlesel silah üretimini kendi ihtiyaç seviyesine çekebilmek için uzun zamandýr çalýþmaktadýr. Çin'in dýþa baðlý ekonomik kalkýnmasý ve Çin mallarýna uygulanacak yaptýrýmlar, Çin ile ABD arasýndaki askeri teknoloji farkýnýn kapanmasýný önleyebilir. Bununla birlikte ar-ge yapýsýný kuvvetlendirmiþ ve bunu da uzaya insan yollayarak kanýtlamýþ olan Çin'in Savunma Sanayisi'nin istikrarlý ama hýzlý olmayan bir þekilde büyüyeceðini düþünebiliriz. Burada muallâkta olan soru, Çin'in Amerikan silah pazarlarýný delebilecek güce kavuþup kavuþmayacaðýdýr. Dolayýsýyla ABD ile gelecekte silahlanma yarýþýna girebilecek tek ülke olarak Rusya'yý görmekte fayda vardýr. 2008'deki ekonomik krizin olumsuz etkilediði silah pazarlarý, ABD'nin baþýný çekebileceði yeni bir savaþ ile canlandýrýlabilir. Afganistan ve çevresinde böyle bir canlanma görülmemiþtir. Körfez Savaþý ile gelen Ortadoðu'daki canlanmanýn benzeri, Irak Savaþý sonrasýnda ortaya çýkmamýþtýr. Zaten ABD de iki cephede birden savaþabilecek durumda deðildir. Yine de çýkmasý muhtemel yeni bir savaþýn etrafýnda belli bir ülke kalabalýðýnýn bulunduðu ve bu ülkelerin Ortadoðu'da güçlenmeyi baþardýðý takdirde, Irak'ýn Amerikan güdümüyle Ýran ya da Suriye üzerine saldýrmasý gibi bir senaryo ortaya atýlabilir. de stratejik kaynaklara sahip olduðu bölgelere bakmak gerekmektedir. Bu durumda gözler Avrupa ve Ortadoðu'ya dönecektir. Avrupa'daki savaþ ihtimali çok düþüktür. Ancak Ortadoðu'da güçlenmeyi baþardýðý takdirde, Irak'ýn Amerikan güdümüyle Ýran ya da Suriye üzerine saldýrmasý gibi bir senaryo ortaya atýlabilir. Bu durumda Irak, Türkiye, Suudi Arabistan, Ýsrail ve Kuveyt'in yeni silah alýmlarýna gitmesi ve bunlarý önemli ölçüde ABD'- den saðlamasý da kaçýnýlmaz olur. Yine de, kýsa vadede böyle bir geliþmenin yaþanmasý pek mümkün gözükmemektedir. 21. YÜZYIL A ralýk 2009 [25]

10 Kaynaklar Dr. Burak Çýnar Matthew D. LaPante, Defense cuts won't kill F-22 program in Utah, The Salt Lake Tribune, , Office of the Under Secretary of Defense, Fiscal Year 2010 Budget Request, May 2009, Office of the Under Secretary of Defense, Program Acquisition Costs by Weapon Systems, May 2009, Office of the Under Secretary of Defense, RDT-E Programs (R-1), May 2009, ABD'nin ar-ge için ayýrdýðý pay diðer ülkelerin savunma bütçelerinden fazladýr. Robert M. Gates, A Balanced Strategy: Reprogramming the Pentagon For a New Age, Quadrennial Defense Review 2010, Travis Sharp, Iraq and Afghanistan War Funding, February 26, 2009, r_funding [26] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Patriot Üzerinden Karmaþýk Siyaset

Patriot Üzerinden Karmaþýk Siyaset Patriot Üzerinden Karmaþýk Siyaset Dr. Erdoðan Karakuþ (*) Türk Silahlý Kuvvetleri(TSK)'nin çaðýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik, yüksek irtifa hava savunma kabiliyeti kazanma ihtiyacý ile devletlerarasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 Pentagon yetkilileri Fransa'nın talep ettiği Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) veya dronların satışına yönelik olarak Kongre'de

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406 TÜRKÝYE ELEKTRONÝK SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETÝMÝ VE PROJE ÝLETݪÝM YÖNETÝMÝ ÝÇÝN BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ KULLANIMI ªeniz TUNCER Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikasý Çalýºmalarý STPS WP - 0406 ÖZ Bu çalýºmada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

KURUM YÖNETÝMÝNDEN KENT YÖNETÝMÝNE

KURUM YÖNETÝMÝNDEN KENT YÖNETÝMÝNE KURUM YÖNETÝMÝNDEN KENT YÖNETÝMÝNE EROL KAYA EROL KAYA 1959 Adapazarý-Akyazý doðumlu. 27 Mart 1994, 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 seçimlerinde Pendik Belediye Baþkaný olarak seçildi. Belediyelerde "Toplam

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ

6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ 6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ KARÞISINDA TÜRKÝYE 63 25 yýlý verilerine göre Çin Halk Cumhuriyeti artýk dünyanýn en büyük dördüncü ekonomisi, satýn alma gücü göz önüne alýndýðýnda ise ABD nin ardýndan ikinciliðe

Detaylı

Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13

Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13 Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13 2 Saygýdeðer ortaklarýmýz; 2003 yýlýný geride býrakýrken,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor.

ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor. ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor. ABD ordusu her iki günde Türkiye'nin tükettiği günlük toplam yakıtı tüketiyor 17 07 2013 topraksuenerji -ABD Savunma Bakanlığı'nın yakıt tüketimi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2012. Türkçe

WORLD ENERGY OUTLOOK 2012. Türkçe WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 Türkçe WORLD ENERY OUTLOOK 2012 TEMEL BULGULAR 2035 yýlýna doðru enerji piyasalarý nasýl geliþecek? Bütün yeni geliþmeler ve politikalar dikkate alýndýðýnda küresel enerji sistemi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇILIÞ KONUÞMALARI Dr.Doðan CANSIZLAR / Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný... 9 Osman BÝRSEN / Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Baþkaný... 13 Müslüm DEMÝRBÝLEK / Türkiye Sermaye Piyasasý Aracý

Detaylı

Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý

Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý Yrd.Doç.Dr.Sait YILMAZ (*) 2008 yýlý uluslararasý iliþkiler alanýnda çok önemli geliþmelerin evrilmekte olduðu bir dönemi iþaretlemektedir. Bu geliþmeler TV lere yansýyan

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE

WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE WORLD ENERGY 2 0 11 OUTLOOK TÜRKÇE iþbirliði ile TÜRKIYE TANITIMI Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/521 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

İNSANSIZ UÇAK PROGRAMLARINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER ASSSA SAM ŞUBAT 2013. ASSSA Stratejik Araştırma Merkezi -1-

İNSANSIZ UÇAK PROGRAMLARINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER ASSSA SAM ŞUBAT 2013. ASSSA Stratejik Araştırma Merkezi -1- İNSANSIZ UÇAK PROGRAMLARINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER ŞUBAT 2013-1- İNSANSIZ UÇAK PROGRAMLARINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER 1 ABD'nin Yeni Ağırlık Merkezi; Asya-Pasifik Bölgesi Pentagon insansız uçak proje ve

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor

Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor Alman Ordusu Kürt Savaşçıları Eğitmek için Oyuncak Tank Kullanıyor YAZAN: ERCAN CANER Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA THKP-C/HDÖ BDS : Bir Pragmatik Sapma, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Türkiye Ekonomisi için Kriz Önlemleri

Türkiye Ekonomisi için Kriz Önlemleri TEPAV Küresel Kriz Çalýþma Grubu Mart 2009 Economic Policy Research Foundation of Turkey TEPAV Küresel Kriz Çalýþma Grubu Raporu Mart 2009 Yönetici Özeti 1. Giriþ 2. Krizin Türkiye ye Etkileri ve Mevcut

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN (*) GÝRÝÞ Türk ekonomisinde istikrar politikalarýný 1980 öncesi ve 1980 sonrasý olarak deðerlendirmek mümkündür. Çünkü

Detaylı