Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy"

Transkript

1 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü, bask c, asimilasyoncu egemenlerin, yaflad klar ekonomik ve siyasi krizlerinin bir sonucu olarak ortaya daha fliddetli bir flekilde yay - lan çat flmalar n n d fl nda halk n kendi sorunlar ve gündemleri var. 8 Halk n gündeminde, stanbul da coplanan belediye iflçileri gibi insanca yaflayacak bir ücret talebi var. Halk n gündeminde, Rantsal Dönüflümün yeni u rak yeri zmir-kuruçeflme de evlerinin bafl nda barikat kurup nöbet tutan halk gibi bar nma hakk var. Halk n gündeminde, Nazi döneminin sald r lar na benzer sald r larla yüz yüze olan Kürt ulusunun talepleri var. Halk n gündeminde, her gün ya mur gibi ya an zam gündemi var... 8 Egemenlerin bizlere verdi i teflhir olana n iyi kullanarak, halk n gündemlerine yo unlaflal m. Emekçi halk m z n güvenini ancak böyle sa layabiliriz. Tutsak yak nlar na arama ad alt nda iflkence Hapishaneler sadece tutsaklar için de il, tutsak yak nlar için de iflkencehane durumunda. zmir Tire B Tipi Kapal Hapishanesi nde yaflanan arama iflkencesinin ard ndan K r klar F Tipi Hapishanesi nde de benzer bir olay yafland. Hat rlanaca üzere zmir Tire B Tipi Kapal Hapishanesi ndeki Mehmet Deste yi ziyarete giden k z Derya Deste nin ç r lç plak soyularak, genital bölgesi bile aranm flt. Konuyla ilgili C ye bir mektup yazan Mehmet Deste olay, 4 Temmuz 2008 tarihinde k z m ziyaretime geldi. Nizamiye kap s nda bayan polis memurunun, arama ad alt nda yapt uygulamay anlat nca dehflete kap ld m. Bayan polis memuru s rayla kad nlar bir odaya al - yor. ç çamafl rlar da dahil olmak üzere tüm giysiler ç kar l - yor. Giysilerin ç kar lmas yeterli görülmedi i için, cinsel organlara bak l yor ve çömelip kalkmalar söyleniyor. Bir kad - n n aranmas tam yar m saat sürüyor. Bu uygulamaya sadece k z m de il, di er mahkumlar n eflleri ve yafllar ndaki anneler de maruz kal yor fleklinde anlatm flt. Sayfa 7 flçinin halinden iflçi anlar Unilever iflçileriyle direniflin 52. gününde görüfltük ve gidiflata iliflkin bilgi almaya çal flt k. Gebze nin hemen ç k fl ndaki Muallimköy kavfla nda bulunan Unilever iflçileri, 26 May s tan bu yana, fabrika önüne kurduklar çad rda direniflteler. Patronlar n örgütsüzlefltirme sald r lar ndan biri de Unilever de yaflanm fl ve örgütlendikleri için iflten at lan 70 kifli, direnifle geçmiflti. Unilever iflçileriyle direniflin 52. gününde görüfltük ve gidiflata iliflkin bilgi almaya çal flt k. Sayfa 4 Karadeniz toplama kamp Kad n gerillalardan ortak eylem Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dersim in Çemiflgezek ilçesi Emniyet Mü- dürlü ü ne yönelik a r silahlarla yap lan eyle- mi YJA STAR ile TKP/ML-T KKO kad n geril- lalar üstlendi. Yine yerel kaynaklar n verdi i bilgilere göre kad n gerillalar taraf ndan ortak örgütlenen eylemde, 3 polis ile 8 asker öldü. Sayfa 6 Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy 19say s na ulaflamamas nedeniyle 21 Temmuz tarihinde ikinci kez yap lan devlet baflkanl seçiminde Nepal Kongresi nin aday Dr. Yadav 308 oy alarak Nepal Cumhuriyeti nin ilk baflkan seçildi. Maoist aday Singh 282 oy alabildi. Konuyla ilgili aç klama yapan Prachanda yoldafl, seçimden 1 saat önce kurulan ittifak n fleytani ve do al olmayan bir ittifak oldu unu ve bunun bar fl sürecini tehlikeye düflürdü ünü belirtti. Partileri ittifak bozmalar konusunda uyaran Prachanda bu yeni geliflmeden sonra kurulacak yeni hükümetin liderli ini al p almamay yeniden gözden geçireceklerini aç klad. Sayfa 10 Tar m iflçileri düflük ücret, day - bafl bask s d fl nda flovenist sald r larla da karfl karfl ya. Tar m iflçileri aç s ndan her y l yaflanan manzaran n benzerleri sezonun aç lmas ile birlikte tekrar televizyon ekranlar na yans maya, gazete sayfalar na düflmeye bafllad. Yaflamlar n devam ettirebilmek için kamyon kasalar nda yollara düflen iflçilerin sorunlar sadece düflük ücretler, day bafl bask s, trafik kazalar ile s n rl de il. Karadeniz in baz illerinde oldu u gibi kimi yerlerde kalacak yer s k nt s ve gittikleri yerlere al nmama gibi sorunlarla da karfl karfl ya kal yorlar. Sayfa 5 flçi köylü den Saflar m z do ru belirleyelim! Ülkemizde s n f mücadelesinin k zg nl yaz n s cakl ile yar fl yor. Gerek ezilenlerle ezenler aras nda gerekse de ezenlerin kendi aralar ndaki çat flmalar h z n kaybetmiyor. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl ç hesaplaflmadan, halkla hesaplaflmaya do ru Darbe gürültüsüyle emekçilere yönelen sald r lar do ru anlayal m Sayfa 3 Sayfa 4 Nereden bafllayaca z? Sayfa 11 Çöküfl h zlan yor! Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü 2 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 Bar nma hakk m z engellenemez! zmir in Buca ilçesine hemen hemen ayn sebeplerden dolay göç etmifl ço unlu u Kürt ulusuna mensup Dereboyu Mahallesi halk son süreçte devletin y k m sald r s ile karfl karfl ya. Kuruçeflme Mahallesi nin otoban kenar nda tüm olanaks zl klarla 25 y l önce bafllayan bu zorunlu ve de zorlu yaflam 62 hane halk n biraraya getirmifl. Yaflad s k nt lar n sebebi olan mevcut sistem do ald r ki bu halk n sorunlar - na çözüm olmam flt r. Zaman zaman çözümü insanlar yerlerinden etmek olarak görse de bunda da pek baflar l oldu u söylenemez. En son 2002 y l nda denedi i bu giriflimini flimdi yine denemek istemektedir. Mahalleye girildi inde s vas olmayan evler, sokakta oynayan çocuklar, evlerin pencerelerinden bakan birkaç ürkek göz, mahallenin yoksullu unu ve insanlar n yaflananlardan kaynakl mahalleye gelen insanlardan ürktü ünü çok bariz gösteriyor. Mahalleye, y k m ekiplerinin giremedi i günün hemen ertesi günü röportaj yapmak üzere gidiyoruz. Bizleri uzaktan tan maya çal flan bak fllarla karfl lafl yoruz. Yaklaflt m zda bizlerin bir gün önceki barikat bafl nda omuz omuza verdikleri gençler oldu umuzu fark ettiklerinde yüzlerindeki o mutlu fl ldama görülmeye de er. S cak bir merhaba ve sar lmalar n ard ndan niçin geldi imizi ve gazetemizin k sa bir tan t m n yap p röportaj yapmak üzere çal flmalara bafll - yoruz. Ve ilk olarak fiehmus abimize sözü veriyoruz: Sadaka de il, hakk m z istiyoruz Yaklafl k 1987 y l ndan beri Kuruçeflme deyim. O tarihten günümüze kadar defalarca y k m tehlikesiyle karfl karfl ya kald k ama her defas nda direniflle bertaraf ettik. Dereboyu halk olarak 24 y ll k bir tarihimiz var. Seçim dönemleri geldi i zaman bize vaatlerde bulunuyorlar. Elektri inizi, suyunuzu verece iz diyorlar ama hangisi iktidara gelse ilk olarak evlerimizi y kmakla u rafl yor. Bütün bunlar da buralar sermaye babalar na peflkefl çekmek için yap yorlar. Dereboyu Mahallesi halk olarak hiçbir zaman buralar hiç kimseye peflkefl çektirmeyece iz. Kesinlikle ve kesinlikle kararl y z. Ya yerlerimizi bizlere satacaklar, ya bu halka iki tane blok dikecekler, onlar satacaklar ya da bize Kuruçeflme de Kentsel Dönüflüm Kentsel Dönüflüm Projesi ile bir rant alan olan emekçi semtleri yine y k mlarla gündeme geliyor. Birçok yerde y k m giriflimleri devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de zmir in Buca ilçesinin Kuruçeflme Mahallesinde gerçeklefltirilmeye çal fl l yor. Mahallenin dere bölgesinde oturan 62 evin y - k lma karar daha önce oldu u gibi Buca Belediyesi ne ba l zab ta ekipleri taraf ndan arabalardan yap lan anonslarla duyuruldu. Tapusuz oldu u gerekçe gösterilerek ve hiçbir çözüm sunulmadan evleri y karak insanlar sokakta kalmaya iten bu y k m yoksul emekçi ve ço unlu unu Kürt halk n n oluflturdu u mahalle sakinlerinin tepkisine yol açt. Bu temelde örgütlenen halk ilk olarak Kuruçeflme Mahallesi Dere Bölgesi Halk nisiyatifi ni kurdu. Böylelikle bafllayan y k m süreci sonras nisiyatif ad na seçilen iki kifli Ankara ya AKP ile görüflmek üzere gittiler, ama sonuç alamadan geri döndüler. Bu arada mahalle halk bildiri yazarak Kuruçeflme halk n duyarl olmaya ça rmak için da tt. Bununla birlikte her akflam da mahalle halk n n inisiyatifinden kifliler ve devrimci kurum temsilcileri ile beraber toplant lar yap ld. Ayn zamanda bu toplant lar sonucunda oluflan kararlar duyurmak için genifl halk toplant lar örgütlenerek al nan kararlar daha do rusu önerileri paylaflarak halk n onay al nd. Ayr ca zmir de devrimci ve demokrat kurumlar gezilerek destek istendi. Bu esnada 16 Haziran günü ise zmir deki AKP il baflkanl ile de görüflüldü ama bir sonuç al namad. Halk 16 Haziran Perflembe akflam son toplant s n yaparak, bütün yollar denediklerini ama bütün kap lar n yüzlerine kapand n ve son olarak meflru bir hak olan direnmenin kald n belirterek son sözler alk fllar ve z lg tlar eflli inde söylendi. Ve mahalle halk ve devrimciler o gece saat 03:00 den itibaren barikatlar kurmaya ve çeflitli haz rl klar yapmaya bafllad. Buradaki direniflin öznesi olan halk barikatlarda yerini ald. En önde çocuklar, arkalar nda kad nlar ve s ras yla bizler. Bu al nan bir karard ve gece boyunca düzenin kolluk kuvvetlerinin mahallede terör örgütleri var propagandas n k rmak için bilinçli bir davran flt. Ama yapt klar propaganda pek baflar l olmam flt r. Sabah saatlerinde 8 otobüs, 5 panzer ve say s n hesaplayamad m z sivil kolluk kuvvetleri y nak yapmaya bafllam flt. Barikatlar n bafllar nda beklerken görüflmelere kat lmak üzere HD ve Oktay Konyar gelmifllerdi. Kitlenin kararl l - n gören devlet pazarl k yapmaya yanaflm fl, yap lan görüflme sonucu k smi olarak baflar sa lanm flt r. Partizan olarak de inmek istedi imiz bir konu ise pazarl k esnas nda daha önce konuflulmamas na karfl n halk ad na 15 gün pazarl yapan Oktay Konyar n tutumudur. Çünkü bizim tasarlad m z gibi olsayd ve HD nin avukatlar dinlenseydi bu süreç yasalarla beraber 8 ay gibi bir zamana yay lacakt. Bu noktada halk n büyük bir tepkisi söz konusu. Yani halk 15 gün daha diken üstünde yaflayacaklar. Ama bizler aç s ndan da 15 gün sonras için deneyimler kazanmam za ve eksikliklerimizi görmemize neden oldu. Önümüzdeki günlerde de y k m ekipleri geldi inde örgütlü gücümüzle bu y k m engelleyebilece imize olan inanc m z tamd r. Y k m protesto eden halk, Buca Belediyesi önünde bir bas n aç klamas yapt. 16 Temmuz 2008 Çarflamba günü Buca Belediyesi önünde yap lan aç klamas nda metni Necla Özdemir Canen okudu. Canen uzun y llardan beri bu evlerde ikamet ettiklerini, faturalar n ödediklerini, vergilerini verdiklerini, hiç kimseden sadaka istemediklerini söyledi ve uygulanabilir bir çözüm beklediklerini belirtti. Canen, Bizlere y k mla gelen de- il, projeler ile gelen bir Buca Belediyesi görmek istiyoruz, y k m de il çözüm istiyoruz dedi. Bas n aç klamas s ras nda s k s k Kuruçeflme de y k mlara son, Kuruçeflme burada, baflkan nerede?, Direne direne kazanaca z sloganlar at ld. herhangi bir yer gösterip oran n alt yap s n haz rlay p yine bize satacaklar. Biz sadaka istemiyoruz, hakk m z istiyoruz. Çünkü biz buralara kendi iste imizle gelmedik. Ama bizleri yerimizden ç karmak istiyorlarsa Dereboyu Mahallesi halk olarak bu zamana kadar nas l direndiysek bundan sonra da direnece iz ve ne gerekiyorsa yapaca z. Buralar hiç kimseye peflkefl çektirmeyece iz. fiu anda söyleyeceklerim bu kadar, teflekkür ederim. Y k m haricinde bir çözüm istiyoruz! Ad m Nejla, Buca Kuruçeflme de oturuyorum. 20 y la yak nd r Buca n n en ücra köflesinde suyu olmayan, birçok fleyden mahrum yafl yoruz. 7 y la yak nd r sürekli y k mla karfl karfl yay z. Hemen hemen 60 a yak n ev var burada. Bu da e yak n insan demek. nsanlar soka a atarak bu ifli çözmeye çal fl yorlar. Ama biz de 7 y l boyunca direndik. Çözüm üretilmeden, insanlar n bar nma sorunu çözülmeden hiçbir flekilde yerimizi terk etmeyece iz. Bu nedenle 7 y ld r her y k mda da direndik. Ve y k m geri gönderdik. fiimdi bu durumla yine karfl karfl yay z. Bize bir duyuru yap ld. Evlerinizi boflalt n Cuma günü y k ma gelece iz dediler. Tabii ki biz bu hafta içerisinde baflvurabilece imiz her yere baflvurduk. Ama bir çözüm bulamad k. Tek söyledikleri fley bu evleri boflaltacaks n z ve sokakta yaflayacaks n z. Bütün yollar denedikten sonra geriye sadece kendi gücümüz kald. Onlar bize çözüm üretmedi i için kendi gücümüzü kullanarak bu evleri y kt rmayaca z dedik. Nitekim y k m geldi. Destek sunan kurumlar ve siyasetlerle mahallede bir örgütlenme yap ld. Ve bu örgütlenme sonunda y - k m geri çevrildi. Öleceksek onurluca ölelim! Celal amca anlat yor bir de yaflananlar : 15 y ld r Kuruçeflme Mahallesi sakinlerindeniz. Bütün alt yap bedellerini ödedi imiz halde, oylar m z Buca Belediye Baflkan na verdi imiz halde bu tav rdan bir fley ç karamad k. Bizi buradan ç karmak istemelerinin sebebi ise herhalde Buca Belediye Baflkan Cemil beyin buradan rant elde etmek istemesidir. Yoksa bu kadar zamand r buralar srarla y kmak istemezler. Biz hiçbir zaman ba l oldu umuz davadan vazgeçmifl de iliz, geçmeyece iz de. Biz bu mücadeleyi yapmak zorunday z. Bir kufl bile yuvas y k ld nda ç rp n r, bir dala konar ve yuva aramaya bafllar. Biz kufl de iliz. Biz Buca Belediye Baflkan n padiflah olarak ilan ettik. Bizden oy isterken dilencilik yapmas n çok iyi baflard. Onun y k m fermanlar bize sökmez. Biz onun babas say l r z, babalar o ullar na dünyay ba fllar ama o bize bir çöpü bile çok gördü. Bize oturdu umuz yerin arsas n versin, ya bu hanelerin yerine kooperatif yap ls n, bize sat ls n ya da bu yerler milli emlaktan belediye taraf ndan sat n al n p imar yap l p verilsin. Bu üç flart m zdan muhakkak birisinin kabul edilmesini istiyoruz. Bu konuda hiçbir tavizimiz yoktur. Her zaman için mücadelemizden y lmayaca z. Sonuna kadar direnece iz. Bunun ucunda ölüm dahi olsa, ister bizden ister karfl dan olsun biz zaten ölmüflüz. Öleceksek sonuna kadar onurluca mücadele edip ölelim. Ya Cemil fieboy gidecek ya da biz gidece iz. Y k m geldi mi, ya ölüm ya kal m Sohbetimize K ymet anam zla devam ediyoruz: Evlendik evlenmedik böyle fakirlik yaflad k. Dedik zmir e ç kal m. Bir parça ekmek, bir köflede yeriz. Biz buraya yine gariban geldik, parayla ald k. Tabii ki temel yoktu, iki üç kere bozduk yapt k. Bana bu da dan gelmifl dediler. Sabah 5.00 te ifle gidip gece de iflten gelip bir de üstüne evde çal fl yordum. Kap m z yoktu, suyumuz halen yok. Çok eziyet çektik burada. Bir sene komfludan ald m elektri i. Sonra konufltular, ceyran serbest oldu. Yemedik-içmedik, gittik onu ba latt k. Ondan sonra da her türlü vergiyi verdik. ki gözlü gecekondumuza göz koymufllar. Bize diyorlar köye gidin. Biz Biz kendi yerimizi istiyoruz Emine Abla: 20 senedir buraday m. Üç tane çocu um var. Zaten tek kifli çal fl yor. O da asgari ücretle. Biliyorsunuz ekmek bile kaç para oldu. ( zmir de ekmek 0,75 kurufl) Ne yapaca m, nereye gidece imi flafl rd m. Biz kendi yerimizi istiyoruz, taksite ba las nlar, ödeyelim. Bir iflte çal flmay düflünüyorum ama ifl de yok, keflke çal flsayd m da yard mc olabilseydim. Geçen sene bana vergi ka d geldi. Bir hafta içinde ödemezsen icra getiriyorum dediler. Bir hafta geçti ben götürdüm yat rd m. 52 milyon benden faiz ald - lar. Buras madem benim yerim de il, beni sahiplenmiyorsun benden niye vergi al yorsun? Sen o zaman bana ceyran niye sat yorsun? Ben onu anlam yorum. Y k m n 15 gün ertelenmesine (pazarl k sonucu) hiç raz de ilim. Yine korku içinde yafl - yorum. köye gittik mi ne yapaca z? Valla y - k m geldi mi ya ölüm ya kal m. Halk n bu kararl l n gördükten sonra, y k m ekiplerinin iflinin zor oldu- unu bir kez daha anl yoruz. ( zmir K okurlar ) işçi-köylü den Saf m z do ru belirleyelim! Ülkemizde s n f mücadelesinin k zg nl yaz n s cakl ile yar fl yor. Gerek ezilenlerle ezenler aras nda gerekse de ezenlerin kendi aralar ndaki çat flmalar h z n kaybetmiyor. Devrimci güçler için önemli olanaklar n ortaya ç kt bu dönemi anlamak, do ru yerde saf tutmak ve emekçi halk m z gerçek sorunlar temelinde örgütlemek önemli bir görev olarak önümüzde duruyor. flçi s n f n n mücadelesi birçok fabrikada gerçekleflen irili ufakl grevlerle, örgütlenen eylemlerle devam ediyor. flçi s n f n n öfkesi ve yükselen tepkisi ne sar -sendikal bürokrat önderliklerce ne de devletin gaz -copu-bombas ile sindirilebilecek durumda de ildi. 1 May s ta iflçi s n - f n n uluslararas birlik-mücadele ve dayan flma gününü engellemek için uygulanan yo un devlet terörüne, at lan yüzlerce gaz bombas na, on binlerce polise, binlerce askere ra men emekçiler, devrimci ve demokratik güçler nas l direnerek 1 May s ta militanca taleplerini hayk rm flsa; devletin benzer politikas sendikalar öncülü ünde haklar ve insanca bir yaflam için mücadele eden belediye iflçilerinin grev karar n asmas na ve taleplerini dillendirmesine de engel olamamaktad r. stanbul Büyükflehir Belediyesi baflta olmak üzere birçok ilçe belediyesinde patronun kabulü mümkün olmayan dayatmalar na karfl grev karar alan binlerce belediye iflçisinin eylemine polisin azg nca sald rmas na karfl iflçilerin direnmesi ve Belediye önünde toplanarak grev karar n asmakta srar etmesi hem sistemin iflçi düflman yüzünü göstermekte hem de iflçilerin öfke ve direngenli inin böylesi sald r larla yok edilemeyece ini kan tlamaktad r. Baflta k dem tazminat olmak üzere kazan lm fl haklara yönelik yeni sald r paketlerinin gündeme gelmesi kitlesel mücadeleleri daha da öne ç karacakt r. Emperyalizmin derinleflen krizini yar -sömürgesi ülkeler üzerinde sömürü ve bask s n artt rarak ertelemeye çal flmas bizimki gibi ülkelerde petrol ve g da fiyatlar baflta olmak üzere temel ihtiyaçlara yönelik yo un bir zam ya murunu, artan sömürüyü, yükselen enflasyonu ve iflsizli i tetiklemektedir. Yaflam flartlar n n her geçen gün zorlaflt, yoksullu un artt bu dönemde bunlar yetmezmifl gibi birçok flehirde y k m sald r lar da yine gündeme gelmektedir. Emekçilerin al n terleriyle elde etti i evlerin zorla y karak yerine zenginler için villa-lüks daire yaparak büyük rantlar n peflinde koflanlar bu düzenin kendi düzenleri oldu unun gayet bilincindedir. Bu düzenin emekçilerin düzeni olmad n emekçilere anlatmak, bar nma hakk m z için emekçilerle birlikte y k mlara karfl direnmek önemlidir ve stanbul, zmir, Mersin, Ankara gibi kentlerde yap lan çal flmalar oldukça de erlidir. Halka yönelik sald r larda ortaklaflanlar n kendi içlerinde ç kar çat flmalar na-iktidar kavgalar na girmesi de sistemin giderek derinleflen ekonomik-siyasi krizinin sonucudur. ABD ve AB emperyalistlerinin do rudan müdahalesi ile devam eden süreçte AKP nin kapatma davas karfl l nda gerekli merkezlerden icazet alamayan ve daha görevleri esnas nda tasfiye edilen emekli askerlere yönelik yap lan Ergenekon Operasyonu kopar lan onca gürültüye ra men ne iddia edildi i gibi temiz eller operasyonudur ne de darbecili e karfl mücadeledir. ABD emperyalizminin bölgedeki manevralar na da uygun flekilde konumlanmak amac yla sürdürülen ve pazarl k ifllevi gören gizli belge ya muru ve bilgi kirlili i gerekli ifllevi yerine getirdikten sonra rafa kald r lacak, da yine fare do- uracakt r. Halk düflmanl tescilli faflist AKP kadrolar - n n, TSK n n sessiz kalarak destek sundu u bir ortamda reklam yap lan çapta bir harekata giriflmesi zaten mümkün olmad gibi devletin iflledi i her suçun devlet içindeki küçük kötü niyetli bir çeteye aktar larak devletin kendini temize ç karmas na da izin vermemeliyiz. Demokrat yurtsever kitlelerin srarla taraf olmaya ça r ld bu dönemde ezilenlerin gerçek sorunlar temelinde örgütlenmesi ve faflizme karfl halk demokrasisi, özgürlük mücadelesi veren gerçek saflar nda yer almas için oldukça fazla olanak vard r. Bu dönemde gerek halk m z n giderek artan tepkisi gerekse de egemenlerin kendi içlerindeki ç kar çat flmalar sonucu ortaya dökülen sistemin pisli i kitle çal flmas nda bize önemli olanaklar sunmaktad r. Özellikle A ustos ay n n bafl nda sekizincisi örgütlenecek olan Munzur Festivali nde sosyal y k ma, devlet terörüne, askeri operasyonlara, imha-inkar-asimilasyon sald r lar na, barajlara ve do a katliam na, en temel insani hak ve taleplerimizin yok say lmas na ve yoksullu a karfl birleflmenin, örgütlenmenin ve bu kirli düzeni y k p özgür, demokratik bir düzen için mücadele etmenin, devrimci saflarda yer alman n gereklili ini anlatabilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle baflta Munzur Festivali olmak üzere yaz ay boyunca kitlelerle iç içe olmak, sürece yan t olmak için harekete geçmek için karfl m za ç kan her f rsat de erlendirelim, faflizmin yaratt bilgi kirlili i ile kitleleri yan na çekmesine karfl ç kal m.

3 25 Temmuz -7 Ağustos 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Çöken çeteler de il, sistemin kendisidir! Egemen s n f klikleri aras nda süren çat flmalar, ülke gündemini meflgul etmeyi sürdürüyor. Çat flmalar n seyrine iliflkin hemen her cepheden çeflitli yorumlar yap l yor, yorumlar n da ötesinde, birçok kesimde çat flmalar ba lam nda kimi beklentilerin oldu u ortaya ç k yor. Bu beklentilerin bafl nda ise, iktidar klikleri aras ndaki çat flman n son evresini oluflturan Ergenekon un gidiflat na ve bu gidiflat n getirece i sonuca dair beklentiler geliyor denebilir. Oysa sadece yüzeysel olarak, ç plak gözle bak ld nda bile, bu dalafltan kimlerin kârl ç kaca, daha do rusu oyunu kazanan n kimler olaca aç k ve net bir biçimde görülmektedir. fiunu peflinen söylemekte yarar var ki, kazanan n-kazananlar n iflçi-emekçi y nlar olmayaca kesinden de öte bir durumdur. Egemen s n flar aras ndaki son dönem çat flmalar n n gösterdi i bir konuya da yine hemen yaz n n bafl nda dikkat çekmek gerekiyor. Bu süreç, kendine ilerici, devrimci, demokrat vb. misyonlar yükleyen, kendini bu kesimin güçleri aras nda gören kimilerinin, gerçekte durduklar noktay da göstermifltir. Geçti imiz y l yap lan genel seçimler öncesinde e-muht ra ile h zlanan, toplumu kamplara bölme sürecinin bir versiyonu olan bu süreç, anlafl lan kimileri taraf ndan çok da iyi okunamamaktad r. Ancak esen rüzgarla sokaklara dökülenler öyle görünüyor ki, oldukça büyük bir hayal k r kl n da beraberinde yaflamaktalar. Laf daha fazla döndürüp-dolaflt rmadan, aç kça koymak gerekirse; Ergenekon la birlikte beklentiye girenlerin hayalleri, Ergenekon dava dosyas n n aç klanmas n n akabinde, suya düflmüfl görünüyor. Tüm polisler ABD ye feda olsun! Bafl döndürücü bir h zla ak p giden ülke gündemi büyük temizlik le meflgul olmay sürdürürken, k sa bir süre önce yaflanan önemli bir geliflme, bomba gibi düfltü ü gündemden, yine ayn h zla kalk verdi. Söz konusu geliflme 9 Temmuz günü ABD stanbul Konsoloslu u na yönelik düzenlenen sald r yd. Yap l fl biçiminden yapanlar n siciline kadar bir gariplik görülen bu eyleme iliflkin kopart lan gürültü de yine, ne oldu u, nas l oldu u anlafl lmadan yerini sessizli e b rakt. ABD de gerçekleflen 11 Eylül sald r lar n n ard ndan aç a ç kan bir dizi bulgu ve belgenin tümü, nas l ki sald r n n en iyi niyetle yönlendirme oldu una, birilerinin parma na iflaret ediyorduysa, anlafl lan stanbul daki sald r da da benzer izlere ve parmaklara rastlanm flt. Fazla kurcalanmas da herhalde bu veya benzer nedenlerle uygun görülmedi ve tart flmalar, sald r da ölen polislerin flehit say l p say lmayaca etraf nda döndü durdu ve kapand denebilir. Kartal yuvas olarak adland r - lan, en son teknolojiyle donat ld ve binan n inflas ndaki tüm malzemelerin ABD den getirtildi i söylenen konsolosluk binas na pompal tüfekle sald rman n bile tek bafl na safl ktan öte olarak aç klanaca bu sald r - n n, egemen s n flar ve onlar n güdümündeki medyada nas l yer buldu una da burada k saca vurgu yapmak gerekiyor. Bu vurgu ayn zamanda emperyalizme uflakl k derecesinin hangi safhaya vard n n da vurgusu olmakta. Sald r s ras ndaki en çarp c ayr nt, yaral polisin konsoloslu a girme çabas ve ABD li görevlilerin kap y açmamas olarak yans d kamuoyuna. flte uflakl n ne dereceye vard, bir kez daha, hem de oldukça aleni bir biçimde, bu geliflmenin akabinde d fla vuruyordu. Polislere, kendini emperyalistlere siper etme, gerekirse, onlar n yerine ölme görevini verenler, bu görevi hakk yla yerine getiren polislerine de sahip ç km yordu. Yaral polisin beni içeri almad lar minvalinde söylediklerini düzeltme ye dönük, bununla da yetinmeyip, kap n n aç lmamas n hakl gösteren (ABD nin aç klamalar yla bile çeliflen) aç klamalar yap yorlard. Bir kez daha kraldan çok kralc kesilmede sak nca görmüyorlard. Çünkü uflakl k s n r tan mazd! Yaral polis ad na özür dileme mahiyetindeki aç klamalara, egemen güdümlü medyan n da elinden gelen katk y sunmas, elbette kaç n lmaz bir zorunluluk olarak kendini gösterecekti. ABD konsolosunun, polisi hastanede ziyaret etmeye çal flmas, ancak polisin ne konsolosu ne de elindeki çiçe i kabul etmemesi, anlafl lan en çok da sahibinin sesi medyan n önde gelen isimlerini üzmüfltü. Bunun içindir ki, bu isimlerin en bildik olan, her devrin adam, Mehmet Ali Birand, bu densiz davran fl affettirmek için flekilden flekile giriyordu. Ancak normal koflullarda da ne dedi- i pek anlafl lamayan, cümlenin bafl - n -sonunu toparlamakta güçlük çeken Birand, yüzündeki büyüklük sizde kals n ifadesiyle, yaral oldu u için ne dedi ini, ne yapt - n bilmiyor, siz onun kusuruna bakmay n gibilerinden bir fleyler geveliyor, sanki birkaç polisin laf m olur, tüm polisler size feda olsun demeye getiriyordu. Çeteler ve darbeciler devletten ba ms z de ildir Tekrar AKP nin kapat lmas davas yla da yak ndan ilintili oldu u kesin olan çete veya kendi deyimleriyle Ergenekon terör örgütü operasyonuna ve bu gündeme iliflkin gelinen son aflamaya dönecek olursak. Geçti imiz günlerde, bu operasyon kapsam nda tutuklanan emekli generallerden Tolon un, kendilerinin okyanusta sadece birer damla oldu- u yönlü bir imas yans d gündeme. Ayr ca kendilerinin örgütün bafl na monte edildi ini de söylüyordu Tolon. Bu noktadan bak ld nda, asl nda çok da yanl fl söylemiyor. Evet, darbecilere karfl olarak getirilen, sözde devletin içindeki çeteleri çökertmeye dönük olarak lanse edilen bu operasyonla, ne çeteler çökertilmek, ne kontra faaliyetler aç a ç kar lmak, ne de bunlar n bafl deflifre edilmek istenmektedir. Çünkü ne çeteler ne de darbeciler, faflist TC devletinden özellikle de hizmetinde olduklar ve sürecin d fl ndaym fl izlenimi yaratmaya özen gösteren, emperyalist odaklardan ba ms z de ildir. Devletin tüm kademeleri hem çeteci hem de darbecidir. Kendilerini yok etmeye dönük bir operasyon da yapamayacaklar na göre, mevcut operasyonun, deflifre olmufl kifliliklerle s n rl kalmas kaç n lmazd r. Bu unsurlar n ayn zamanda ulusalc denilen cephede yer ald klar na, aç k AKP karfl tl klar na bak ld nda ise, neden hedef seçildikleri de zaten daha iyi anlafl lacakt r. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, yaflananlar iki faflist-gerici egemen kli in (emperyalistlerden ba ms z olmayan) hegemonya kavgas d r. Yeri gelmiflken; bu operasyon, yaz n n giriflinde gönderme yapt m z esen rüzgara kap lan kesimlerin baz lar n n yaklafl m yla, talya daki temiz eller operasyonuyla bile uzaktan yak ndan benzerlik tafl mamaktad r. Bu arada talya da gerçeklefltirilen temiz eller operasyonunun da öyle sömürü ve talan sistemini yerinden oynatmaya dönük olmad n, sadece süreç içinde ihtiyaç olmaktan ve böylelikle de denetimden ç kan, kontra güçleri da tmaya ve de iflen dünya koflullar na uygun yeni bir kontra yap lanmaya gitmeye dönük oldu unu da, bu vesileyle söylemek gerekiyor. AKP nin kapatma davas na karfl koz olarak kulland bu operasyonun iddianamesine bak ld nda, bunun AKP nin polis içindeki hâkimiyetini ordu içinde de sa lama çabas oldu u kadar, kapatma davas na dönük pazarl klar n devam oldu u da bir kez daha anlafl lacakt r. Sistem çöküyor, fatura emekçilere ç kar lmak isteniyor Son olarak ise, tüm bu yaflanan geliflmelerin, faflist-gerici egemen s - n f klikleri aras ndaki tüm çat flmalar n, dünya ekonomik-siyasal sistemindeki çöküfle paralel geliflti ini de vurgulamak gerekmekte. Egemen s - n flar n, tüm inkarlar na ve yok sayma çabalar na karfl n, ülkedeki ekonomik krizin boyutu, siyasal krizle birlikte had safhaya ulaflm fl bulunmaktad r ve bu durum dünya ekonomik-siyasal sistemindeki çöküflün do rudan yans mas ndan baflka bir fley de ildir. Filler tepiflirken, altta ezilenlerin çimenler olaca da bir o kadar görülmek durumundad r. Evet, tüm dünyada oldu u gibi, ülkemizde de krizin faturas emekçi y - nlara ç kar lmak istenmektedir. Bunun içindir ki, hak arama mücadelelerine dönük sald r lar da, egemenler aras kavgaya paralel olarak t rman fla geçmifltir. Ancak görülen o ki, iflçiemekçi y nlar art k önlerine konulmaya çal fl lan faturay ödememekte kararl lar. Her geçen gün say lar artan grev vb. direnifller bu kararl l n bir ifadesi olarak okunmak durumundad r. Bu kararl l, s n fsal zemine çekerek, örgütlü bir güce dönüfltürmek ise, devrimci ve komünistlerin bu süreçteki en acil görevidir! Gazi halk katliamc lar n yakas n b rakmayacak! Ergenekon ad verilen operasyonla Gazi katliam n düzenleyenlerin bas na yans mas üzerine devrimci ilerici kurumlar taraf ndan bir bas n aç klamas gerçeklefltirilerek Gazi halk hesap sormaya ça r ld. 19 Temmuz akflam bir araya gelen Partizan, ESP, DTP, EMEP, SDP ve TÖP son geliflmelerle birlikte Gazi katliam n n devlet taraf ndan gerçeklefltirildi inin bir kez daha aç a ç kt n dile getirdi. Eski karakol önünde toplanan kitle buradan Gazi Cemevine do ru Kahrolsun M T, CIA Kontr-gerilla, Faflizme karfl omuz omuza sloganlar n hayk rarak yürüyüfle geçti. Marafl, Çorum ve Sivas ta yaflanan katliamlar hat rlatan kitle kontrgerillan n da t lmas n istedi. Cemevi önünde yap lan bas n aç klamas nda; Gazi halk n n katliam n hesab n sormak üzere harekete geçmesi gerekti i ifade edildi. Bas n aç klamas sloganlarla sona erdi. ( stanbul) S n fsal Yaklafl m Ç HESAPLAfiMADAN HALKLA HESAPLAfiMAYA DO RU Son sürecin çok de iflik boyutlar büyük bir kaos ve karmafla içerisinde tart fl la dursun, egemen s n f ideologlar inceden inceye çok önemli bir mesaj kitlelere yaymaya bafllad lar: rejim en ciddi krizleri bile demokratik usullerle atlatacak olgunlu a eriflmifltir ve her seferinde daha da güçlenerek ç kacakt r! Burada kast edilen kriz, hiç kuflkusuz hem ekonomik hem de siyasi kapsamda ele al nmaktad r. Üstelik, zam ya murlar n n yoksulluk felaketini büyüttü ü ülkemizde, geçenlerde yapt konuflmada Tayyip Erdo an, Ne krizi kardeflim, kriz mriz yok türünden klasik inkarc l n sürdürürken Finansal ve ekonomik kriz bütün dünyada kabul görmüfl ve esas f rt - na/fatura merkezi olarak yar -sömürgeler belirlenmifl, bunun çok geçmeden ilk dalgas May s-haziran derken Temmuz la beraber ülkemizi etki alt na alm flken, hala hormonlu ve çarp t lm fl rakamlarla demagoji yapmaya çal flan Tayyip Erdo an yerine, bunun di er sorunlarla beraber siyasal alandaki görüngüsü karfl s nda bambaflka bir strateji gelifltirenlere kulak vermek ve meseleyi bir de buradan tart flmak daha ak lc olacakt r. Evet, emperyalistlerin ekonomik ve siyasi politikalar n n uygulanmas, mevcut projelerine uygun konumda hareket tarz n n tutturulmas, ülkedeki s n f mücadelesinin seyri, temel sorunlar aç s ndan kendini dayatan bir müdahale ihtiyac vb. birçok parametreye bak ld nda ülkemizde askeri darbe koflullar bugün için yoktur. Kastetti imiz, emir-komuta zincirine hâkim bir darbedir. 1960, 1971,1980 gibi. Bu, ayn zamanda TSK n n ba ms z bir hareket tarz tutturamayaca anlam na gelmektedir. Bu zincirin d fl nda çeflitli giriflimler her zaman için olabilecektir ve olmufltur. Dolay s yla, 12 Eylül den bu yana 28 y l geçmifl olmas ndan yola ç karak, Art k Türkiye de darbeler dönemi geride kald, olsa olsa 28 fiubat gibi post-modern biçimleri olur ya da en fazla 27 Nisan gibi e-muht ralar gündeme gelebilir diyenler, kitleleri faflist rejimin karakteristik flekillenifli konusunda yanl fl biçimde e itmeye çal fl yor. Burada, örtülü biçimde TSK nin darbeci kimli inden s yr ld ve demokratikleflti i mesaj verilmeye çal fl lmakta, yar n bu kimli i kullanmak durumunda kald nda yeniden destek sa lamas n n yollar döflenmektedir. Ergenekon vesilesiyle emekli baz generallerin AKP nin ihtiyac na binaen eski darbe dosyas ile beraber paspas edilmesinde TSK n n en büyük kâr bu olmufltur. Hâkim s n f klikleri aras ndaki çat flmay, önce TC tarihinin en büyük krizi, rejim tehlikede vb. sözlerle niteleyen, k l çlar çekildi, k yamet kopacak sözleriyle duyuranlar; ilk flok ve heyecan dalgas n n ard ndan flimdi yavafl yavafl sistemin, devletin kudreti ve meziyetleri üzerinde durmaya bafllad lar. Kamplaflma ve yedekleme ifllemi elbette ki sürmektedir ama dikkat çekici olan her iki kesimin de benzer ifadelerle faflist diktatörlü e sahip ç kan bir söylem tutturmas d r. Yine dikkatlerin toplanmas gereken husus, bu çat flmadan her iki kli in de öldürücü darbeler almadan s yr laca n n flimdiden ortaya ç kt d r. Sistemin temel çizgilerini oluflturan ve devletin esas kurumlar nda örgütlü bulunan kliklerin birbirlerine öldürücü darbeler indirmesini bekleyenler büyük bir yan lg içerisindedir. Yine, bu çat flma vesilesiyle darbecilerin yarg lanaca, kitleler nezdinde teflhir olan kimi örgütlenmelerin (kontr-gerilla/gladio vd.) da t laca, halka karfl ifllenen suçlar n ayd nlat - laca (katliamlar, faili belli cinayetler, kay plar vb.), halk düflmanlar ndan hesap sorulaca, faflist diktatörlü ün flifrelerinin çözülece ine dair beklenti içerisinde olanlar da, e er bilinçli bir çarp tma içerisinde de illerse, büyük bir aymazl k yaflamaktad r. Taraf gazetesi vas tas yla de kamuoyuna servis edilen TSK ya ait Eylül 2007 tarihli Bilgi Destek Faaliyetleri Eylem Plan AKP nin yeniden hükümet olmas ndan sonraki süreci kapsamaktayd. TSK, yapt aç klamada Komuta Kat nda onaylanm fl böyle bir plan bulunmamaktad r diyordu. Ulusal Hareket e, yurtsever, demokrat, devrimci bütün muhalif güçlere yönelik azg n bir faflist terör kampanyas n n merkezi olarak örgütlenmesini içeren bu plan n nas l pratiklefltirildi ini burada anlatmak herhalde gereksiz olacakt r. Bu, ayn zamanda AKP nin de ortak oldu u bir pland. Nitekim, bu plan n gere i olarak hükümet taraf ndan ç kar lan di- er uygulama yönergeleri ve talimatlara iliflkin (valiliklere gönderilen) belgeleri de birkaç gün sonra Gelecek Gazetesi yay mlam flt. AKP, TSK ile iflbirli i/mutabakat n görmek istemeyen gözlere kör gözüm parma na m yapmak istemektedir, yoksa TSK içerisindeki hesaplaflma sonucu mu bu ve benzeri belgeler s zmaktad r bilinmez ama döne döne vurgulamak istedi imiz gerçek; ABD-AB emperyalistlerinin tam deste i ile yol alan AKP nin temsil etti i klik ile Kemalist klik aras ndaki çat flmada TSK belli bir süredir AKP nin yan nda saf tutmaktad r. Bu konuda baflka senaryolar yazmaya kalkanlar, sözü kar flt r p, doland - r p kitlelerin kafas n buland rmaya çal flanlar büyük bir hata yap yorlar! TSK n n tarihi sürecini söylem ve biçim üzerinden yanl fl okuyanlar n, emperyalizm ve devlet tahlili konusunda da ciddi ölçüde sorunlar bulunmaktad r. Özal dan Demirel e, Tansu Çiller den Tayyip Erdo an a uzanan bir hatta emperyalizmin bölge ve ülkemizdeki ekonomik ve siyasi politikalar n n gere i olarak TSK emre amade bir konumdad r. Bunun böyle olmas da çok do ald r. TSK n n ülkedeki konumunu oldu- undan çok fazla abartan tahlillerde bulunmak; sermayenin ve bütün kurumlar n üstünde tayin edici rol biçmek, son derece yan lt c d r. Kemalist kli in bürokrasideki etkinlik alan TSK dan ibaret de ildir. Yarg, e itim, d fliflleri vd. merkezi devlet kadrolar içerisinde de belli bir etkinlik sahibidir. A rl kl olarak CHP de politik temsilini bulan Kemalist kli in TSK n n komuta kademesine karfl reaksiyonlar devam etmektedir de medyadaki kimi yaz lar üzerine yay mlanan ve Tayyip Erdo an n destek verdi i, TSK ye yöneltilen sald r lara karfl yüce Türk milletinin de yasal ve demokratik tepki göstermesi do al bir beklentidir fleklinde ifadeler içeren TSK bildirisini CHP Genel Sayman Mustafa Özyürek, fiimdi halk n buna sahip ç kmas nas l olacak, orada bir aç kl k yok. ( ) Eski komutanlar tutuklayanlar, beni haydi haydi tutuklar diyebilirler. Bu yönde genel bir korku var. TSK, bu korkuyu da tma yönünde bir durufl sergilemedi ( ) sözleriyle karfl lam flt r. ÖDP nin Ergenekon davas na sar lma tutumu, darbecili e darbe hevesi ile EMEP vb. çevrelerin kontr-gerilla aç a ç kar ls n talebini yükselterek davan n sonuna kadar götürülmesi istemiyle harekete geçilmesi önerisi ayn kap ya ç kmaktad r. AKP den ya da davadan bir fley beklemiyoruz, düzenin teflhiri amac yla böyle bir kampanya yürütülmelidir tezi, kitlelerin aldat lmas ve oyalanmas na hizmet eden, sistemin de bafl ndan beri üzerinde yat r m yapt tezlerden birisi olagelmifltir. Davan n bir biçimde etkisiz/sonuçsuz kalaca n faflist rejimin efendileri bilmemekte midir? Susurluk vb. bütün davalarda ayn fley olmam fl m d r? Birileri göstermelik ceza lar ile harcanacak, (zaten skartaya ç km fl olan) birileri aklanacak ve dosya planland üzere kapat lacakt r! Ergenekoncular n yan nda saf tutan Kemalist cephenin savunucular - na gelince, bunlar n tutumundan öte bunlara flafl ranlar n durumu enteresand r. Konu edilen S P-TKP dir. AKP ye karfl olma görünümüyle ama asl nda yürekten ve cansiperane biçimde general eskilerinin, katiller sürüsünün, bilumum rkç faflist güruhun avukatl na soyunan S P- TKP yi elefltirme zahmetine giren EMEP ve At l m n çabas flafl rt c d r! M. Suphi yoldafltan sonraki süreçte h zla karfl -devrimin saflar na koflan, SSCB deki geri dönüfl sürecine paralel sosyal-faflist bir kimlik edinen TKP miras, S P-TKP de yaflat lmaktad r. Bunlar n, Kemalist kimli ini yeni keflfedenlere diyece imiz yok. Ulusal sorunla ilgili flovenist politikalar n takip edemeyenler için, Ergenekon operasyonunda gözalt na al - nan ve tutuklanan askerlere neden sahip ç kt klar n anlamalar na da yard m edecek flu sözler anlaml d r: Ergenekon soruflturmas n n amac belli Bütün ömrünü terörle mücadeleye hasretmifl iki yüksek rütbeli komutan terörist diye yarg lamak ne demek? Evet, bu sorunun da yan t sorunun içinde ve içeri indedir ( lhan Selçuk, ) Daha önce de yazd k, belirttik; hâkim s n f klikleri aras ndaki dalaflta istihbarat, medya ve yarg kurumlar eliyle kozlar oynanmaktad r. Uzun bir dönemdir ifllenen darbe ve fleriat tehlikeleri ni/temalar n görünür k - lan ad mlar at lmaya çal fl lmaktad r. Esasen her iki kli in de fleriat ve darbe gibi olgularla sorunu yoktur. Kemalistler, özünde fleriatla her zaman iliflki içerisinde olmufllard r. Gerçek manada laik de illerdir. Hakeza AKP nin temsil etti i gelene in darbelere, darbecili e karfl olmas söz konusu bile de ildir. Darbe anayasas ve yasalar sayesinde hükümettedir. Darbecilere dokunmamaktad r. Nitekim bu olayda bile darbecilere gerçek manada bir yönelim yoktur (Özden Örnek in günlükleri soruflturma d fl, Hilmi Özkök aç ktan darbeyi teyit eden konuflmalar yap yor ancak ifadesini alan yok vb.!). Olay kendi ç karlar ile iliflkili biçimde gündemlefltirilmektedir. Bu dalafl, ekonomik ve sosyal kriz dalgas n n üzerinde geliflmekte, ulusal sorunun ald boyut ve s n f mücadelesinin kazand ivmeye paralel hâkim s n flar köfleye s k flt rmaktad r. Gelinen aflamada, belli bir uzlafl yla süreçten ç kacak ve asli ifllerine daha büyük bir ifltahla koyulacaklar na dair iflaret verdikleri de görülmektedir. Buna mecbur ve zorunlu olduklar da muhakkakt r. Kitleleri oyalama arac na dönüflen bu tuza bozmak ve gerçek gündem üzerinde yo unlaflmak durumunday z. Sistemin süreçten yenilenerek ç kaca na dair beklenti ve gayretlerini bofla ç karman n yolu, son süreçte yarat lan sis bulutunun da t lmas ndan geçmektedir.

4 İşçi/köylü Madenlerden ard ard na göçük haberleri geliyor. Türkiye Tafl Kömürü (TTK) Kozlu Müessesesi ne ba l madende yaflanan ve 1 iflçinin yaflam n yitirdi i göçü ün ard ndan Ayd n da da göçük meydana geldi. Baltaköy mevkiinde bulunan Ayd n Linyit flletmesi ne ait maden oca nda yaflanan olayda 1 iflçi yaflam n yitirdi. Yaral olarak hastaneye kald r lan di er iflçinin durumu ise ciddi. Çal flma Bakanl müfettifllerinin raporu ise bu kazalar n tesadüf olmad n aç kça gösteriyor. Geçti imiz aylarda 50 ildeki madende yap lan denetim sonuçlar nda tam eksiklik bulunmufltu. Ard ard na yaflanan ölümler ise bu eksikliklerin giderilmesi yönünde hiçbir ad m at lmad n gösteriyor. Maden flletmelerinde fl Sa l ve Güvenli i Teftifl Projesi kapsam nda haz rlanan rapor için 200 ü kömür oca, 106 s metal madeni ve 1066 s endüstriyel hammadde oca olmak üzere 62 bin 26 iflçinin çal flt toplam 1372 maden denetlendi. Projenin de erlendirme raporuna göre kurma izni ve iflletme belgesi olmas gereken 1087 madenden sadece 35 i kurma iznine, 218 i iflletme belgesine sahip. Sosyal y k m sald r lar na paralel olarak geliflen iflçi-emekçi eylemleri yükseliflini sürdürüyor. Çok say da iflyerinde, baflta örgütsüzlefltirme sald r lar olmak üzere, hak gasp na u rayarak, iflten at lan iflçilerin grev ve direniflleri birbirini tetikleyerek, art yor. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde çal fl rken iflten ç kar lan, OLEY S üyesi iflçilerin, 200 lü günleri geçen direnifli gibi, kimi direnifller aylar boyu kararl l ndan hiçbir fley yitirmeden sürerken, kimi iflyerlerinde hak gasp na u rayan iflçiler haftalard r kavgas na sahip ç k yor. Bu direnifllerden biri de Unilever iflçilerinin direnifli. Gebze nin hemen ç k fl ndaki Muallimköy kavfla nda bulunan Unilever iflçileri, 26 May s tan bu yana, fabrika önüne kurduklar çad rda direniflteler. Patronlar n örgütsüzlefltirme sald r lar ndan biri de Unilever de yaflanm fl ve örgütlendikleri için iflten at lan 70 kifli, direnifle geçmiflti. Unilever iflçileriyle direniflin 52. gününde görüfltük ve gidiflata iliflkin bilgi almaya çal flt k. Toplam 500 iflçinin çal flt Unilever de, fiimflek ve Çipe adl iki ayr tafleron flirket bulunuyor. Sendikal örgütlenme çal flmalar - na ilk olarak fiimflek iflçileri bafllam fl ve 18 fiubat 2008 itibariyle ço unlu u sa lam fllar. Örgütlendikleri sendika TÜM-T S. Sendikal örgütlenme çal flmalar belli bir aflamaya gelen, baz kazan mlar elde eden iflçiler, örgütlenme çal flmalar n di er flirkette, Çipe de de bafllatm fllar. Bu süre içinde sendikal faaliyet patron taraf ndan duyulmufl ve duyuldu- u gün 1 kifli, daha sonraki günlerde ise 6 kifli iflten ç kar lm fl. İşçi-köylü 4 hmalkarl k ve ölümler devam ediyor Tersanelerde yaflanan ifl cinayetleriyle birlikte oluflan kamuoyu tepkisi, göstermelik önlemlerle yat flt r lmaya çal fl l yor. Bu önlemler aras nda, tersane kapatma ve de iflçilere güvenlik e itim verme gibi giriflimler bulunuyor. Ancak 14 Temmuz da kapat lan 3 tersanenin, tersanelerdeki ölümlerin bafll ca sorumlular ndan olan G SB R üyesi olmamas bile tek bafl na bu önlemlerin göstermelik oldu unu göstermeye yetiyor. Böylelikle Geçti imiz aylarda 50 ildeki madende yap lan denetim sonuçlar nda tam eksiklik bulunmufltu. Ard ard na yaflanan ölümler ise bu eksikliklerin giderilmesi için ad m at lmad n gösteriyor. Öte yandan, 50 ve daha fazla iflçi çal flt - r lan 202 iflyerinden 36 s nda ifl güvenli i ile görevli mühendis veya teknik eleman, 63 ünde iflyeri hekimi istihdam edilmedi i, 68 inde ise ifl sa l ve güvenli i kurulu oluflturulmad belirlendi. Denetimlerde madende toplam eksiklik belirlendi. Eksikliklerin sinin sa l k gözetimine, inin organizasyona, 1662 sinin genel çal flma flartlar na, sinin mekanik ve elektrik ekipman ve tesislere, 115 inin tahkimata, 153 ünün havaland rmaya, 414 ünün yang n ve patlamaya, 177 sinin ulafl m yollar na, 969 unun kurtarma ve tahliyeye, 167 sinin nakliyata, 792 sinin sosyal tesislere, 703 ünün kiflisel koruyucu donan mlara iliflkin oldu u kaydedildi. fl kazalar n önlemede bir baflka önemli unsur olan kiflisel koruyucu donan m konusunda da önemli oranda eksiklik bulundu u görülüyor. flyerlerinden yaklafl k dörtte birinde (305) kiflisel koruyucu donan m kullan m konusundaki gerekliliklerin yeterince yerine getirilmedi i belirtiliyor. flçinin halinden ancak iflçi anlar Praktiker de sendika düflmanl Uluslararas yap marketi zincirlerinden Praktiker de sendikalaflt klar için iflten at lan iflçilerin sendikal örgütlenmeye dönük bask lara karfl mücadeleleri sürüyor. 12 Temmuz Cumartesi günü saat da iflten atmalar ve bask lar protesto etmek isteyen Türk- fl e ba l Koop- fl ve di er sendikalar Ankara Etlik teki Praktiker önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdiler. Türk- fl Bölge Temsilcisi Fahri Y ld r m burada yapt aç klamada iflçilerin sendikaya üye olmalar n n engellendi- ini ve iflten at ld n, sendikal faaliyet içinde bulunanlar n yaflad klar illerden baflka illerdeki flubelere gönderilerek çal flmaya zorland klar n, ifle iadeleri verilen iflçilerin geri al nmad n belirtti. Sendika Genel Baflkan Eyüp Alemdar da iflçilerin yaklafl k üç y l önce sendikalaflmalar yla bafllayan süreçte patronun 70 iflçiyi iflten att n, keyfi bask ve tehditlerle sendikal örgütlenmenin önüne geçmeye çal flt n söyledi. Eyleme kat lan Türk- fl e üye yaklafl k 500 iflçi Bask lar bizi y ld ramaz, fl, ekmek yoksa bar fl da yok, Praktiker iflçisi yaln z de ildir sloganlar n att. (Ankara) flten ç karmalar, çal flan sendikal iflçiler taraf ndan ifl yavafllatma eylemiyle yan tlanm fl. Ve ifl yavafllatma eyleminin ard ndan 70 kifli daha iflten at lm fl. Burada da patronun grev k rma çabalar gündeme gelmifl ve yeni ifle al nanlar olmufl. Bu çabalar engellemeye çal flt klar nda ise, patronun oyalama takti i gündeme gelmifl. Direniflteki iflçiler seslerini yurtd fl na kadar tafl maya çal flm fllar. Yabanc ortakl firmaya, yurtd fl ndan da bask lar gelmeye bafllam fl, ancak patron aç s ndan hiçbir cayd r - Dört ifl kazas daha Ege Gübre Fabrikas nda mal boflaltmak isteyen TIR, çuvallar n aras nda uyuyan 32 yafl ndaki nakliye iflçisi Hikmet Ekinci yi ezdi. A r yaralanan Ekinci, hayat n kaybetti. kinci kaza ise Petkim Bak m Onar m Atölyesi nde meydana geldi. Atölyede altyap onar m iflçisi olarak çal flan Hüseyin Onan, biriken pis suyu tahliye etmek için girdi i kanalizasyonda ayd nlatma lambas olarak çekti i elektri in kaçak yapmas sonucu gerilime kap ld. Kanalizasyondan a r yaral ç kar lan Onan kurtar lamad. Alia a Karaköy de ise bir fabrikan n bahçesinde traktörle sulama yapan Mustafa Tutufl ise sa aya n tankerin pompa mailine kapt rd. Sa aya kopma noktas na gelen Tutufl, Alia a Devlet Hastanesi nde tedavi alt na al nd. Zonguldak ta da bir maden oca nda meydana gelen göçükte 1 iflçi hayat n kaybetti, 2 iflçi de yaraland. Kozlu Müessese Müdürlü ü ne ait kömür oca nda tavan çökmesi sonucu göçük olufltu. Göçükteki iflçilerden 31 yafl ndaki Hasan Çiren hayat n kaybetti. (H. Merkezi) c l olmam fl bu bask lar n. flçiler yasalar n sermayeden yana iflledi ini de kavram fllar bu süreçte. Diyorlar ki: Patron baflka yerlerden (devlet kastediliyor) destek al yor. Mesela bir ifl kazas olsa patrona bir fley olmuyor, ama bir iflçi en küçük bir fley yapsa, hemen mahkemelik oluyor, iflten at l yor. Unilever iflçilerinin birço u ilk kez kat l - yor böylesi bir direnifle ve bu direniflin onlara ne katt n soruyoruz. Ald m z cevap flu oluyor: Damdan düflenin halinden damdan düflen anlar. flçinin halinden de ancak iflçi anlar. Önceden bir iflçi direnifli gördü ümüzde ilgilenmiyorduk bile. Ancak bundan sonra böyle olmayacak! (Kartal) Tersanelerde göstermelik önlemler G SB R in sorumlulu u azalt lmaya çal fl l yor. Ölümlerin s kça yafland tersanelerden biri olan Selah Tersanesi de yine geçti imiz aylarda kapat lm fl, ancak birkaç gün gibi k sa bir süre içinde, istenen koflullar yerine getirdi i gerekçesiyle, tekrar aç lm flt. 14 Temmuz da fiahin Teknecilik, Mengi-Yay Yatç l k ve GESA Gemi tersanelerinin kapat lmas na iliflkin bir aç klama yapan Limter- fl Sendikas, konuya iliflkin tepkisini flu sözlerle dile getirdi: Kapatmalarla hem ölümlerin kayna n gizliyorlar, hem de tersane iflçilerini iflsizlikle tehdit ediyorlar. Bir tek ikilem öneriyorlar: Ya iflsizlik ya ölüm? Tersaneler özgülünde kamuoyuna yans - yan bir di er geliflme ise, tersane iflçilerine Tuzla daki bir okulda güvenlik e itimi dersleri verildi i, ancak yüzeysel olarak ele al nan bu e itimlerin, bundan böyle yaflanacak ifl cinayetlerinin sorumlulu unu patronlardan almaya dönük oldu u yönünde. (Kartal) Umutlar beklemede 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 Fabrika yönetiminden kaynakl sorunlar nedeniyle 4 ayd r maafl alamayan Uzel iflçileri, zor günler geçiriyor. Maafllar n alamayan iflçiler, her geçen gün daha ma dur oluyor. Yaflad klar sorunlara iliflkin bir dönem çeflitli eylemler yaparak dikkat çekmeye çal flan iflçiler, halen sorunlar n n çözülmesini bekliyor. Ba l bulunduklar Türk Metal Sendikas ndan da flikayetçi olan iflçiler, yaflad klar ma duriyeti dile getirerek kamuoyunu duyarl olmaya ça rd. (H. Merkezi) flçiler yan yor, yetkililer seyrediyor! Samanda Belediyesi y llard r kendilerine tam maafl vermedi i için çocuklar na bakamaz hale geldiklerini belirten 1 i emekli 8 belediye iflçisi, üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmak istedi. Aylard r maafl alamad klar için çocuklar - na bakamaz hale geldiklerini söyleyen iflçiler, Aç z, art k bugüne kadar defalarca eylem yapt k, son çare kendimizi yakmak olacak dediler. Aç klamalar n n ard ndan üzerlerine benzin döken 8 iflçi kendilerini yakmak istedi. Eylemi haber alan aileler ve sendika yöneticileri iflçilerin yan na gelerek, kendilerini yakmalar n engelledi. Burada aç klama yapan Hatay Genel- fl fiube Baflkan Mehmet Güleryüz, Bu ay ller Bankas, Samanda Belediyesi ne net 523 bin YTL aktarm flt r. flçinin cari net alaca ayl k olarak yaklafl k 217 bin YTL dir. Zaten Belediye ye az ödenek ayr ld ndan, maafl m za bu flekilde yans yor. Bizim istedi imiz bordro üzerinden tam maafl ödeme yap lmas d r dedi. Bu konuda bir gün önce Belediye ile 4 saatlik bir tart flma sonucunda taleplerini ilettiklerini ifade eden Güleryüz, Belediye bu iste imize kesin bir cevap vermedi. fiu anda iflçilerle beraber bafllatt m z eylem, isteklerimiz verilene kadar devam edecektir fleklinde konufltu. (Mersin) Bilton Beton iflçileri ödenmeyen alacaklar için direniflte Lüleburgaz a ba l Büyükkar flt ran Beldesi nde faaliyet gösteren Bilton Beton A. fi. de çal flan 21 iflçi, iki ayd r ücretlerini alamad klar için direnifle geçti. flçiler, 4 Temmuz da fabrika müdürü Sebahattin Davuto lu ndan alacaklar n n ödenmesini istediler. Müdürün, ücretlerin ödenmeyece ini ve srar edenlerin iflten at laca - n söylemesi üzerine, 10 Temmuz da direnifl bafllad. flçilerden Vahit Beyter, jandarman n kendilerini fabrikadan ç karmak istedi ini ancak haklar n alana kadar fabrikadan ayr lmayacaklar n ifade etti. Sabah de ifle bafllad klar na, ancak mesai bitiminin belli olmad na dikkat çeken iflçiler, kimi zamanlar gece e kadar çal flt klar n söylediler. Çimento ve kumun içinde çal flt klar halde kask, eldiven, gözlük, maske gibi koruyucu malzemelerin verilmedi ini anlatan iflçiler, y ll k izin verilmedi ini, buna karfl n izin ücreti de ödenmedi ini belirttiler. Aylard r zor flartlarda ifl güvenli inden yoksun olarak çal flt klar n belirten iflçiler, yapt klar fedakârl klar n karfl l n istediklerini ifade ettiler. (H. Merkezi) Emekçinin Gündemi Darbe gürültüsüye emekçilere yönelen sald r lar do ru anlayal m! Ergenekon Operasyonu - nun ard ndan egemenler aras nda ivmesi artan dalaflmalar n genifl iflçi ve emekçi kesimlerin bilinçlerde belli bir bulan kl k yaratm fl oldu u görülmektedir. Bu bulan kl gidermek için öncelikle süreci do ru anlamam z ve ülkemizdeki siyasal geliflmelerle iliflkisini do ru tan mlamam z gerekmektedir. lk olarak, bu süreci emperyalist politikalardan ba ms z ele alamayaca m z n alt n çizmek durumunday z. Bu nedenle bugün yaflanan bu çat flma sadece AKP ile TSK aras ndaki bir kap flmadan ibaret de ildir. Emperyalistlerin özellikle de ABD emperyalizminin Ortado u politikalar ekseninde ele ald m zda ülkemizin önemini daha rahat görmek ve Ergenekon Operasyonu da dahil yaflananlar n bu sürecin bir parças oldu unu aç k ve net olarak görebiliriz. Bir yanda siyasi olarak bunlar yaflan rken di er yandan ekonomik olarak da yaflanan krizin tüm faturas iflçi ve emekçilere ç kart lmaktad r. Bugün bu fatura emekçilere sadece son üç ayda % 30 oran nda zam ile yans m flt r. Ve devam da edecektir. Bir yandan zamlar yap l rken di er yandan iflçi ve emekçilerin tüm demokratik haklar na yönelik bask ve fliddet de giderek artmaktad r. Tüm grev ve direnifller fliddet ve gözalt lar ile bast r lmak istenmektedir. Sadece son üç ayda Deri- fl e ba l DESA, Bas n- fl e ba l E Kart, TÜMT S e ba l Unilever, Nakliyat- fl e ba l Arçelik, Tek G da fl e ba l Yörsan iflçilerin örgütlenmesinin engellenmesi süreçteki yönelimi göstermeye yetmektedir. Örgütlenmelere karfl bunlar yap l rken, di er yandan da en demokratik haklar n dahi kullan lmas engellenmektedir. Son günlerde stanbul Büyükflehir ve ilçe belediyelerindeki grev kararlar ile Liman- fl e ba l Ambar iflçilerinin direnifllerine yönelik giderek artan polis ve jandarma bask s egemenlerin yaklafl m n n bir özeti niteli indedir. Bu, ayn zamanda yeni süreçte giderek daha çok bask n n ve fliddetin olaca- n göstermektedir. Bugün art k toplumun tüm kesimlerine karfl artan bir fliddet söz konusudur. Öyle ki, iflçilere karfl bunlar olurken kamu çal flanlar n n grevli toplu sözleflme haklar n n verilmesi mücadelesine de, ö rencilerin sendikalaflmalar na yönelik mücadeleye de ayn oranda fliddet kullan lmaktad r. Tüm bu sald r lar n as l hedefi derinleflerek ve a rlaflarak büyüyen krize karfl geliflebilecek mücadeleyi henüz alt noktalarda ayr ayr bask alt nda tutmak, da- tmak ve de etkisizlefltirmektir. Çünkü sürecin s cakl giderek daha büyük krizlerin kap da bekledi ini göstermektedir. Bu nedenle egemenler bu süreçten daha fazla y pranmadan ç kman n hesab n yapmak istemektedirler. Onlar da biliyorlar ki, bu sürecin en tehlikeli yan bugün tek tek mücadelelerin giderek birleflmesidir. Bu nedenle sürecin bafl ndan itibaren müdahale ederek etkisizlefltirmek istemektedirler. Sald r lar elbette yaln zca bunlarla aç klayamay z. Ancak aç kça görülen bir nokta var ki; o da s n f harekenin da - n kl n n bir an önce örgütlenmesinin sa lanmas gerekti idir. DDSB liler olarak içinden geçti imiz süreci böyle kavramal ve faaliyetlerimizde yo unlaflmal y z. Bunun için sürece yönelik tavr m z daha kapsay c ve bütünlüklü olarak ele almal y z. htiyaç bellidir! Parça parca yaflanan direnifller ile grevlerin birlefltirilmesi ve bu birleflik güçle daha ileri mevziler yaratabilmek

5 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 İşçi-köylü 5 İşçi/köylü Belediye iflçileri polis sald r s na ra men yürüdü! Sa l kta büyük bafl boflluk Aile hekimli i uygulamas 2. y l nda Eskiflehir de protesto edildi. 17 Temmuz Perflembe günü Adalar-Migros önünde biraraya gelen D SK, KESK, EBTO, TMMOB, ESMMMO, STKB üyeleri sloganlar eflli inde l Sa l k Müdürlü ü önüne kadar yürüdü. l Sa l k Müdürlü ü önüne gelen grup Müdürlük binas önüne siyah çelenk b rakarak aç klamada bulundular. EBTO-SES Yönetimi ad na aç klamada bulunan Dr. Muharrem fienel, aile hekimli i pilot uygulamas n n bugün itibari ile ikinci y l n doldurdu- unu kaydederek Aile Hekimli i sa l kta büyük bir bafl boflluk yaratt dedi. (Eskiflehir den bir K okuru) Siirt te su protestosu Siirt te mahallelerine su verilmedi i için halk soka a döküldü. Su s - k nt s yaflayan birçok mahalle sakini Kooperatif Mahallesi nde yolu tafllarla trafi e kapatarak, susuzlu u protesto etti. Karayolunu trafi e kapatan halk, belediyeden su sorunlar n n çözülmesini istedi. Saatlerce süren yol kapatma eylemini bölgeye gelen polislerin engellemeye çal flt ancak giriflimleri bofla ç - kart ld. l Emniyet Müdür Vekili nin de devreye girdi i engelleme çal flmas nda k sa süreli arbede yaflan rken halk belediyeleri protesto eylemini olay ç kmas na f rsat vermeden sonland rd. (H. Merkezi) Belediye- fl Sendikas ile stanbul Büyükflehir Belediyesi aras nda devam eden ve binlerce iflçiyi ilgilendiren Toplu fl Sözleflmelerinin t kanmas üzerine grev karar as ld. 17 Temmuz Perflembe günü sabah saatlerinde Edirnekap da biraraya gelen yaklafl k 4 bin Belediye iflçisi, insanca yaflanacak bir ücret için Büyükflehir Belediyesi nin önüne yürümek istedi. Davul-zurna eflli inde halaylar çeken iflçilerin önüne barikat kuran polis yürüyüfle izin vermedi. Uzun süre devam eden görüflmelerin sonuçsuz kalmas üzerine iflçiler, polis barikat n aflarak yolu trafi e kapatt. flçilerin sloganlarla barikata yüklenmesi ile polis tazyikli su, biber gaz ve coplarla kitleye sald rd. Sald r s s ras nda iflçiler ve eyleme birlikte kat ld klar aileleri yaraland. Polis sald r s na karfl direnen iflçiler s k s k Hükümet istifa sloganlar n hayk rd. Yaflanan bu ilk çat flman n ard ndan iflçiler topland klar yere geri döndü. Burada Belediye- fl Sendikas ad na yap lan aç klamada polis sald r s k nan rken grev karar n asma konusundaki kararl l k dile getirildi. flçiler bunun üzerine yürüyerek Büyükflehir Belediyesi nin yak - n ndaki parkta topland. Kitlenin yürümesine burada da izin vermeyen polis iflçileri tekrar çembere ald. Yap lan görüflmeler sonucunda iflçiler Zafer direnen emekçinin olacak sloganlar ile Belediye önüne kadar yürüdü. Burada bas n aç klamas n okuyan 2 No lu fiube Üyelerinin insanca yaflan las bir ücret almas için T S masas - na oturan sendikalardan biri de Genel- fl Sendikas. Genel- fl Sendikas, 6 fiubat 2008 tarihinden bu yana sürdürülen T S görüflmelerinden istenilen sonucun elde edilememesiyle birlikte, grev karar ald. Greve giden süreci, daha önceki günlerde Genel- fl 3. Bölge, 1 Nolu fiube Baflkan fiahan lseven ile görüfltü ümüzde, aylard r süren görüflmelerde, idari noktalarda anlaflma sa land n, ancak ücretler noktas nda istenilen sonucun henüz al namad n söylüyor ve T S görüflmelerinin gelinen noktada t kand n belirtiyordu. lseven talep ettikleri ücretin öyle çok da astronomik olmad n söylüyor ve ülke koflullar na göre ortalama bir ücret oldu unun alt n çiziyor ve greve gitme noktas ndaki kararl l klar - n vurgulayarak, iflçilerin de bu karar sahiplendi inin alt n çiziyor. Genel- fl Sendikas, bu grev karar n, 21 Temmuz Pazartesi günü, Kartal-Esentepe de bulunan, Kartal Belediyesi ne ba l ek hizmet birimlerinden bafllayan bir yürüyüflle, Kartal Belediyesi ne ast. Sabah n erken saatlerinden itibaren, ek hizmet biriminde toplanmaya bafllayan Belediye iflçileri, saat 10:15 de yürüyüfle geçtiler. Daha bu eylemden birkaç gün önce, Belediye- fl e ba l iflçilerin eylemine tazyikli su ve gaz bombalar yla sald - ran polis, Kartal Belediyesi iflçilerinin eylemine de yo un bir y - nak yapm fl, çok say da polisin yan s ra, panzerler, su s kma araçlar vb. silahlar n bölgeye y m flt. Ancak Belediye çal flanlar, tüm bu polis ablukas na karfl n, pankartlar n açarak, Yaflas n örgütlü mücadelemiz, flçiyiz hakl y z kazanaca z, Direne direne kazanaca z gibi sloganlar eflli inde, kararl bir biçimde yürüyüfle geçtiler. Esentepe ve Karl ktepe üzerinden, caddenin tek fleridini trafi e kapatarak gerçeklefltirilen yürüyüfl boyunca, çevrede bulunan halka ve esnafa dönük propaganda konuflmalar yap ld, eylemin gerekçeleri ve hakl l anlat ld. Emekçiye de il çetelere barikat! Kartal Merkez deki, Ahmet fiimflek Koleji nin yan nda bulunan Belediye Hizmet Binas na yaklafl ld nda, polis iflçilerin önünü keserek, Belediye önüne gidilmesine, böylelikle de grev karar n n as lmas na engel olmaya çal flt. Baflkan Hasan Gülüm, iflçilere yüzde 8 lik zam verildi ine, oysa elektrikten suya, do algaza kadar birçok gidere yüzde 30 lar aflan zam yap ld na dikkat çekerek insanca yaflanacak bir ücret istediklerini dile getirdi. flçilerin laik, antilaik ikilemine sokulmak istendi ini de belirten Gülüm, bu tart flmalar s ras nda SSGSS nin ç kart ld n hat rlatt. Aç klaman n ard ndan iflçiler ad na bir heyet Belediye binas n n kap s na grev karar ast. Eylemin çekilen halaylarla sona ermesinin ard ndan Çapa T p Fakültesi nde iflten at lan ve haklar için direnifle geçen iflçiler ziyaret edildi. Birçok sendika yöneticisinin destek verdi i eylemde iflçilere azg nca sald ran polisin tutumu büyük tepki çekti. Saatler süren eylemde iflçilerin polise, Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl a ve AKP ye karfl oldukça öfkeli olmalar dikkat çekti. Eyleme DDS- B li iflçiler Birlik-mücadelezafer yaz l pankart ile kat l rken birçok devrimci kurum da destek verdi. flçilere gelinen aflamaya dair düflüncelerini sorduk. rfan Küpeli: Büyükflehir Belediyesi nde çal flan iflçilere verilen zam yüzde 8, oysa elektri e suya yüzde 20 zam yap ld. Yüzde 8 lik zam çiklet paras bile yapm yor. Veysel Alp: 5 ayd r toplu görüflme arifesindeyiz. Hakk m z alamad m z için stanbul Büyükflehir Belediyesi ne grev karar asaca z. Biz insanca yaflamak istiyoruz. Ücretlerimizin iyilefltirilmesini istiyoruz. Büyükflehir yüzde 8 veriyor, biz ise son zamlar n üzerinde bir ücret istiyoruz. Polis önümüze barikat kurarak yürümemizi engelledi, ancak bu bizim yasal hakk m z. ( stanbul) Belediye iflçiler polis terörünü protesto etti Polis terörünü protesto etmek amac yla 21 Temmuz Pazartesi günü Belediye- fl Sendikas önünde bir araya gelen kitle buradan Büyükflehir Belediyesi önüne kadar yürüdü. flçiler Belediye- fl pankart açarak sloganlarla yolun bir fleridini trafi e kapatarak belediye önüne geldi. Burada yap lan bas n aç klamas nda polisin hukuksuz bir flekilde yap lmak istenen bas n aç klamas na sald rd dile getirilerek sorumlular n yarg - lanmas istendi. Aç klamada polis sald r s s ras nda bir iflçinin yaraland ve hastaneye kald r ld, as lan grev karar - n n kap dan söküldü ü bunun da suç teflkil etti i ifade edildi. Belediye iflçileri haklar için grevde kararl! Polisle sendikac lar aras nda süren tart flmalar n ard ndan oturma eylemi gerçeklefltiren iflçiler, bir yandan da, Bask lar bizi y ld r maz, Emekçiye de il çetelere barikat sloganlar n hayk rarak, polisin bu keyfi-hukuksuz tutumunu protesto ettiler. flçileri gözalt na almakla tehdit eden polis, bir yandan da sald r haz rl n bafllat rken, iflçiler de geri ad m atmamakta kararl olduklar n hayk rmaya devam ettiler. flçilerin bu kararl tutumu karfl s nda geri ad m atmak zorunda kalan polis güçleri, barikat açmak zorunda kald ve iflçiler grev karar n asmak üzere Belediye önüne yürüdü. Ancak, Belediye önünde de barikat kurarak, iflçileri Belediye önüne yaklaflt rmak istemeyen polis, iflçilerin barikata yüklenmesiyle kenara çekilmek zorunda kald. Grev karar n asma eylemi, polisin tutumunu k nayan ve eylemin hakl l n ve meflrulu unu anlatan konuflmalar n ard ndan, Genel- fl 3 Nolu fiube Baflkan fiahan lseven in yapt bas n aç klamas ve belediyeye girilerek, grev karar n n as lmas yla son buldu. Eyleme, Emekli-Sen, Limter- fl, Harb- fl, Deri- fl, EMEP, flçi Gazetesi ve çok say da sendika ve kurumun yan s ra, flçi Köylü okurlar da kat larak, destek verdi. (Kartal) Önlem yok, ihmal var! Mersin in Gülnar ilçesine ba l Kavakoluk ve Korucuk köylerinde 7 Temmuz da bafllayan ve 3 gün süren yang nda, iki kifli yaflam n yitirdi, yüzü aflk n ev yand, yüzlerce kifli yan k ve duman zehirlenmesinden dolay yaraland ve oldukça büyük bir alan yang ndan etkilendi. Toplam 4 köy boflalt ld. Kavakoluk ve Delikkaya köyleri tamamen yand. Köylülerin sert tepkileriyle gündeme gelen ihmalkârl k, di er yang n olan yerlerde de kendini gösterdi. Köylüler s k s k tekrar ederek gündeme gelen müdahalenin yetersizli ini flöyle aç klad lar: Bu ormanlar flimdiye kadar biz koruduk. Yang - na 36 saat sonra acemi bir flekilde müdahale edildi. Yoksa bu yang n bu kadar hasara neden olmazd. Evlerimizi kurtarmak için yapt m z giriflimler de askerler taraf ndan engellendi. (Mersin) Zam protestolar devam ediyor zmir KESK zmir fiubeler Platformu, kamu emekçilerinin maafllar na yap lan zamm protesto etti. Kamu emekçileri, insanca bir yaflam için insanca ücret talepleriyle 15 Temmuz 2008 Sal günü saat da Konak Sümerbank önünde bir bas n aç klamas yapt ve maafllar na yap lan enflasyon fark dahil % 3.9 luk zamm protesto etmek için maafl bordrolar n yakt. Eskiflehir Eskiflehir Vardar fl Merkezi önünde 16 Temmuz günü toplanan KESK fiubeler Platformu üyeleri, kamu çal flanlar n n 2008 y l n n ikinci 6 ay için verilen 3.9 luk zamm, maafl bordrolar n yakarak protesto etti. fiubeler Platformu ad na aç klamada bulunan SES fiube Baflkan Bülent Naz m Y lmaz, Türkiye deki 2 milyonu aflk n kamu emekçisi dün sözde zaml maafllar n ald lar. AKP hükümeti, kamu emekçilerine y l n ikinci alt ay için enflasyon fark dâhil yüzde 3.9 luk zamm uygun gördü. Bu oran, en düflük derecedeki kamu çal flan - n n bordrosuna 30 YTL olarak yans m flt r. AKP hükümeti, kamu çal flanlar na 2 simit paras zam vermifltir dedi. (Eskiflehir den bir K okuru) Ankara KESK Ankara fiubeler Platformu insanca yaflayabilecekleri ücretler için 10 Temmuz 2008 tarihinde bir eylem gerçeklefltirdi. Saat da YKM önünde toplanan 100 ü aflk n kamu emekçisi buradan Baflbakanl k binas na do ru yürüyerek Güvenpark n Baflbakanl k ç k nda bir bas n aç klamas gerçeklefltirdiler. KESK pankart arkas nda yürüyen emekçiler ve onlara destek veren kitle örgütleri ile siyasi parti temsilcileri sloganlarla AKP nin politikalar - n protesto ettiler. Karadeniz Toplama Kamp... Tar m iflçileri aç s ndan her y l yaflanan manzaran n benzerleri sezonun aç lmas ile birlikte tekrar televizyon ekranlar na yans maya, gazete sayfalar na düflmeye bafllad. Yaflamlar n devam ettirebilmek için kamyon kasalar nda yollara düflen iflçilerin sorunlar sadece düflük ücretler, day bafl bask s, trafik kazalar ile s - n rl de il. Karadeniz in baz illerinde oldu u gibi kimi yerlerde kalacak yer s k nt s ve gittikleri yerlere al nmama gibi sorunlarla da karfl karfl ya kal yorlar. F nd k toplamak amac yla Karadeniz Bölgesi ne giden mevsimlik tar m iflçisi Kürtlerin, Ordu ve Trabzon ile ilçelerine girifli yine yasakland. Valili in karar na göre, Genel Bilgi Taramas (GBT) taramas n geçebilen ve çal flma karnesi olan iflçiler herhangi bir yerde toplanmadan ve kent merkezlerine girmeden do rudan çal flmak üzere anlaflma yapt yere gidebilecek. Ço unlukla Antep, Urfa, Mardin, Batman, Amed, Siirt ve Mufl gibi illerden Karadeniz e tar m iflçisi olarak giden Kürtlere yönelik bu rkç uygulama daha önceki y llarda da gündeme gelmiflti. Mevsimlik tar m iflçilerinin yollara düflmesinin ard ndan geçti imiz günlerde Ordu Valisi Ali Kaban n talimat yla oluflturulan ve baflkanl n, yard mc s Âdem Y lmaz n yapt bir komisyon, mevsimlik tar m iflçisi olarak Kürtlere karfl al nacak önlemleri görüfltü. Buna göre, f nd k toplamak için gelecek tar m iflçilerinin kente girmeden önce kimlikleri polis ya da jandarmaya verilerek GBT sorgulamas yap lacak. flçiler çal flacaklar yeri l Tar m Müdürlü ü ve Ziraat Odas Baflkanl na da bildirecek. Ayr ca iflçilerin hangi bölgeye gidecekleri, kaç gün kalacaklar da tutana a ifllenecek. fiüpheli ve hastal kl görülen iflçi derhal polis ve jandarmaya bildirilerek, hakk nda yasal ifllem yap lmas sa lanacak. flçi temsilcileri bu kurumlardan alacaklar çal flma belgesi karfl l nda iflçi getirebilecekler. Gelen iflçiler de herhangi bir yerde toplanmadan do rudan çal flmak üzere anlaflma yapt yere gidecek. Valili in ald karara göre iflçilerin kent ve ilçe merkezlerine girmesi de yasak. flçiler, daha önce topland klar ve konaklad klar Melet Irma ile Organize Sanayi Bölgesi nde de kalamayacak. Bu rkç uygulamalar sadece Ordu ile s n rl da de il. Trabzon Valili i de benzer önlemler ald. Valilik yapt aç klamada, iflverenlerin çal flt rd klar iflçiler ile il d fl ndan gelen iflçilere ait kimlik bilgileri muhtarl klar arac l yla en yak n güvenlik birimlerine bildirmelerini, kimli i bulunmayan kiflilere ise ifl verilmemesini dayat yor. (H. Merkezi) E-Kart grevcileri: nsan oldu umuzu anlad k! Bas n- fl Sendikas na üye olduklar için iflten at lan E-Kart iflçileri, 15 Haziran da bafllatt klar grevlerini kararl l kla sürdürüyorlar. Bu kararl l k, geçti imiz günlerde fl Mahkemesi taraf ndan verilen grevin yasal oldu u yönlü kararla birlikte, daha da pekiflmifl görünüyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan E-Kart Fabrikas iflçileri, sendikalaflma çal flmalar n bundan iki y l önce bafllatm fllar ve hemen k sa süre sonra, 2006 y l nda, yeterli say olan 64 kifliyle yetki kazanm fllar. Daha sonraki geliflmeleri ve greve götüren süreci, grevin 33. gününde ziyarete gitti imiz E-Kart iflçileriyle görüfltük. 15 kifliyi kapsayan grev dönüflümlü olarak sürdürülüyor. Bizim ziyarete gitti imiz gün nöbet s ras Mehmet Kibar ve dris Y ld - r m dayd. Her iki grevci iflçi dönüflümlü olarak söz alarak, süreçlerini aktar yorlar bize. Yetki al nd ktan sonraki süreci flöyle aktar yorlar: Tam yetkiyi ald k, patron iki gün sonra bask uygulamaya, iflçileri sendikadan istifa etmeye zorlamaya bafllad ve 40 kifli bask lar karfl s nda istifa etti, 24 kifli ise iflten at ld. Ancak 4 sendikal iflçi daha vard ve bunlar yeniden örgütlenme bafllatt. Bu süreçte iflten at lanlar da mahkemeyi kazanm fllar ve May s ay nda ise grev karar n asm fllar. 15 Haziran da grev fiili olarak bafllat lm fl. Gevin kamuoyunda yank bulmas patronlar rahats z etmifl ve bunun göstergelerinden biri de, toplu ziyaretleri engelleme çabalar olmufl. Geçti imiz günlerde D SK stanbul fiubeler Platformu ve daha birçok sendika taraf ndan gerçeklefltirilen ziyaret, daha Organize Sanayinin kap s nda engellenmeye çal fl lm fl ve kolluk güçleri devreye sokularak, ziyaretçiler içeri sokulmak istenmemifl. ki iflçinin de ilk direnifliymifl bu grev. Bunun kendilerinde nas l bir etki yaratt n soruyoruz. Her fleyden önce insan oldu umuz anlad k. Hak arama bilinci kazand k diyorlar. (Kartal)

6 Dengê azadî İşçi-köylü 6 DTP II. Ola an Kongresi gerçekleflti Yaklafl k iki hafta önce Diyarbak r da bir konferans örgütleyen Demokratik Toplum Partisi Birlikte Yaflam, Birlikte Çözüm fliar yla 20 Temmuz da II. Ola an Kongresini gerçeklefltirdi. Özellikle Ahmet Türk ün Meclis Grup Baflkanl ndan istifas yla su yüzüne ç kan, yine Türk ün Irak Kürdistan nda silahl mücadeleye iliflkin yapt konuflma ile daha da belirginleflen fikir ayr l klar, söz konusu konferansa da kongreye de damgas n vurdu. Öncelikle konferansta bu fikirsel ayr flmalar, birlik mesajlar yla kapat lmak istense de, ayr flman n, tart flmalar n suni gündemden ibaret oldu u söylense de parti olarak buna bizzat neden olundu u da özelefltiri olarak ifade edildi. Konferansta öne ç kan baz maddelerin bafll klar n flöyle s ralayabiliriz: - Edî Bese hamlesiyle güçlü bir kitle hareketlili i yakalanm fl, ancak bu, somut örgütlü bir güce dönüfltürülememifltir. Önümüzdeki süreç hareketin s k bir örgütlü güce dönüfltürülmesi sürecidir. Nitekim ikinci hamle çal flmalar sürmektedir. - Türkiye de geliflen siyasi krizin yaratt bofllu u doldurma ba lam nda DTP kendisini yeterince hissettirememifltir. Özellikle Ergenekon la belirginleflen klikler savafl tablosunda, DTP nin üçüncü yol olma misyonunu yeteri kadar yerine getiremedi i kabul edildi. Yine önümüzdeki süreçte bunun afl lmas gerekti i ifade edildi. (Bu aç dan bak ld nda kimi sol etiketli siyasi çevrelerin Ergenekoncular karfl s nda AKP ye yedeklenmesine DTP cephesinden verilen yan t oldukça önemlidir. Hem konferansta hem de kongrede bu iki kli in de devletin bir parças oldu unun alt çizilmifl, hükümetin sözde darbe karfl tl belirtilmifl, kontrgerillan n bölgede gerçeklefltirdi i katliamlar n soruflturmaya konu olmamas n n AKP nin gerçek yüzünü aç k etti ine de inilmifltir.) - Parti içinde güçlü bir teorik üretimin son süreçte geliflti i ancak somut politikalara dönüfltürülemedi i, bunun afl lacak baflka bir mesele oldu- u belirtilmifltir. - Klasik devletçi, iktidarc, erkek egemenli ine dayanan parti anlay fl n n afl lmas nda ciddi bir ilerlemegerçeklefltirilememifltir. - Yerel seçim çal flmalar erkenden bafllat lmal ve bu çal flmalar Çat Partisi projesiyle beraber hayata geçirilmelidir. Çat Partisi projesine mümkün oldu unca sol-demokratik güçler dahil edilmelidir. - Halk n beklentilerine cevap olmamakla beraber Meclis Grubu ve birinci-ikinci hamle çal flmalar m z harekete belli bir ivme kazand rm flt r. Önümüzdeki süreçte daha güçlü bir birlik ruhuyla hareket edilecektir. Konferanstaki ana konu bafll klar - n böyle s ralayabiliriz. Yine konferans ve Kongre do al olarak Kürt ulusal sorununu Türkiye de di er sorunlar n kayna olarak kabul eden bir anlay fl üzerine temellenmifltir. Bu do all nda böyledir ki, hareketin varl k sebebi budur. Ancak burada bir noktaya de- inmekte fayda vard r; Hat rlanaca gibi DTP seçim sonras verdi i özelefltirisinde halk n sosyal ve ekonomik sorunlar ndan kopuk bir siyaset hatt izledi i, bunun da beraberinde halktan uzaklaflmaya yol açt sonucuna varm flt. Geldi imiz aflamada gerek bu özelefltirinin bir devam olarak, gerekse de geliflen ekonomik talepli hareketlilik DTP nin bu yönde geliflen kitle eylemlerine dahil olmas n yer yer de bu tarz eylemler örgütlemesini getirmiflti. (Bak n z May s ve T. Kürdistan ndaki kurakl k mitingleri vs.) DTP nin bu yöne e ilmesi eksiklikleriyle beraber önemlidir. Sonuç almak aç s ndan etkin bir güç sergilenemese de kitlelerin dikkatini ulusal sorun d fl ndaki di er sorunlara çekmesi, bu yönde bir hareketlili in nüvelerini yaratmas önemlidir. Baflka bir nokta da DTP gibi bir gücün bu sorunlar karfl s nda yarat lacak birlikteli in bir bilefleni olmas n n ad mlar olarak okunabilmelidir. Ancak ne var ki ne Konferans ne de Kongre sosyal ve ekonomik sorunlara de inmemifl, hatta tabiri caizse halk n bu sorunlar DTP içi fikir çat flmalar n n giderilmesine kurban gitmifltir. Oysa, devrimci ve demokrat saflarda duran bir hareketin kendi içinde birli i yakalayabilmesi halk n sorunlar na yaklaflmas yla, hatta daha do ru bir ifadeyle halkla daha s k bütünleflebilmesiyle mümkün olabilir. Parti içi fikir ayr l klar n n sürekli olmas bir yana; halk n öz sorunlar ndan uzaklaflan her harekette halk n gerçek gündemleri d fl nda ayr l klar n geliflmesi, derinleflmesi ola and r. Hem DTP liler de bunlar suni gündem derlerken asl nda bu gerçe e iflaret etmiyorlar m biraz da? 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 Kad n gerillalardan ortak eylem Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dersim in Çemiflgezek ilçesi Emniyet Müdürlü- ü ne yönelik a r silahlarla yap lan eylemi YJA STAR ile TKPML-T KKO kad n gerillalar üstlendi. Yine yerel kaynaklar n verdi i bilgilere göre kad n gerillalar taraf ndan ortak örgütlenen eylemde, 3 polis ile 8 asker öldü. HPG Bas n rtibat Merkezi taraf ndan yap lan aç klamada ise flöyle denildi; 8 Temmuz günü YJA-STAR ve TKPML-T KKO kad n gerillalar taraf ndan Çemiflgezek ilçe merkezinde bulunan polis kontrol kulübesi, ilçe Emniyet Müdürlü ü ve ilçe tabur tepesine yönelik olarak 3 koldan eylemler gerçeklefltirilmifltir. Aç klamada ayr ca saat ta polis kontrol kulübesinin roketatarlarla vuruldu u kaydedilerek, burada 2 polisin öldü ü birçok askerin de yaraland bildirildi. Gerillalar n ilçe emniyet müdürlü ü, emniyet lojmanlar ve tabur tepesini de a r silahlarla atefl alt na ald n belirten B M, çat flmalar n 45 dakika sürdü ünü ve 1 polisin öldü ünü, say s netlefltirilemeyen birçok polisin de yaraland n aktard. B M, yapt aç klamada ayr ca flehir merkezindeki eylemlere müdahale etmek isteyen bir askeri konvoyun da kad n gerillalar taraf ndan pusuya düflürüldü ünü belirterek, 1 panzerin büyük oranda tahrip edildi ini ifade etti. Panzerde bulunan 2 askerin öldü ünü, 3 askerin de yaraland n duyuran B M, eylem sonras Çemiflgezek ilçe merkezine girifl ç k fllar n tümden yasakland n ve operasyon bafllat ld n aç klad. 9 Temmuz da ise Çemiflgezek yak nlar nda operasyon güçlerinin konumland tepeye eylem düzenlendi ini bildiren B M, 20 dakika boyunca fliddetli çat flmalar n yafland n kaydetti. B M, Çat flman n ard ndan 4 düflman askeri öldürülürken, gerillalar m z hiçbir kay p vermemifltir denildi. Geri dönüfl yok! Bingöl ün Genç ilçesine ba l Sa göze köyünde geceyar s helikopterlerin köyün bulundu u tepeyi rastgele kurflun ya muruna tutmas s ras nda köyde bulunan bir eve havan topu isabet etti y l nda yak l p y k lan ve A HM de Türkiye nin mahkûm edilmesine neden olan Bahri Mentefl e ait ev, yine hedef oldu. 7 kiflinin yaflad evde tesadüfen can kayb yaflanmad. Bingöl de 1993 y l nda askerlerin bask s yla boflalt lan Sa göze (Rîs) köyü sakinleri, 2000 y l ndan itibaren k smi olarak köye geri dönmeye bafllad. Ancak bölgede çat flmalar n bafllamas yla birlikte köylüler yeniden endifleli günlere döndüler. Genelkurmay Baflkanl na ait oldu u belirtilen ve bölgede operasyonlarla, tacizlerle vatandafllar rahats z etmeyi hedefleyen eylem plan ndaki uygulamalar and ran uygulamalar, özellikle Kulp, Lice, Dicle, Hani ve Genç te yo unlaflmaya bafllad. (H. Merkezi) Köylülere katliam tehdidi Türkiye Kürdistan nda artan operasyonlar ve çat flmalarla birlikte askerlerin köylüler üzerindeki bask lar da giderek art yor. Bahar aylar yla birlikte J TEM elemanlar n n da aralar nda bulundu u birlikler Dicle, Kulp, Lice, Hani, Dersim bölgesinde bask lar n art rmaya bafllad. Son olarak Diyarbak r n Lice ilçesinde operasyona ç kan askeri birlikler Bamitnê köyüne ba l Reflan mezras nda çobanlarla büyük bafl hayvanlar uzun namlulu silahlarla tarad. Olayda 2 büyük bafl hayvan telef olurken, askerler köylülere derhal köyü terk edin, yoksa Atatürk zaman n uygular z diyerek fieyh Sait döneminde uygulanan katliam uygulayacaklar tehdidinde bulundular. Son olaylarla birlikte artan bask terörü 90 l y llarda binlerce köyün yak l p-y k ld, milyonlarca insan n zorunlu göçe tabi tutuldu u bölgede yeniden köy yakma ve boflaltma yöntemi devreye sokulmaya çal fl l yor. (H. Merkezi) Diyarbak r ve stanbul dan Say n Öcalan ihbar kampanyas na kitlesel kat l mlar sürüyor. Diyarbak r n Bismil ilçesinde Savc l n kabul etmedi- i 300 dilekçe posta yoluyla gönderilirken, stanbul da ise kampanyaya yönelik sald r n n ard ndan polisler hakk nda yap lan Kürtçe suç duyurusu da kabul edilmedi. E er say n olarak hitap etmek suç ise ben de Say n Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu iflleyip kendimi ihbar ediyorum kampanyas çerçevesinde, DTP Bismil ilçe binas nda biraraya gelen yüzlerce kifli de dilekçeleriyle Türkçe ve Kürtçe Say n Öcalan slogan n atarak Bismil Adliyesi ne yürüdü. Adliye önünde DTP Bismil lçe Baflkan Garip Kandemir in yapt aç klamadan sonra oluflturulan heyet taraf ndan savc - l a sunulmak istenen 300 dilekçe kabul edilmedi. Dilekçelerin kabul edilmemesine tepki gösteren kitle, dilekçeleri posta yoluyla Savc l a gönderdi. stanbul da da yap lan bir eyleme yönelik sald - Engellere ra men Say n Öcalan! r n n ard ndan polisler hakk nda DTP Fatih lçe Baflkan Mehdi Tanr kulu nun Kürtçe yapt suç duyurusunu stanbul Cumhuriyet Baflsavc l, Kürtçe resmi dil olmad gerekçesiyle kabul etmedi. Say n Öcalan dilekçeleri zmir de de verildi DTP, MKM zmir fiubesi, Bar fl Anneleri nisiyatifi, SDP, ESP, EMEP ve HD gibi çeflitli kurum ve partilerin temsilcileri Say n Öcalan diyerek kendilerini ihbar ettiler. Kurum temsilcileri ve üyeleri Abdullah Öcalan a Say n Öcalan diye hitap etmek suç ise ben de bu suçu iflliyorum ve kendimi ihbar ediyorum yaz l dilekçeleri, yapt klar bir bas n aç klamas ile Cumhuriyet Baflsavc l - na göndererek kendilerini ihbar ettiler. 15 Temmuz Sal günü saat 13:30 da Konak Sümerbank önünde biraraya gelen kitle ad na konuflmay DTP zmir l Baflkan Nametullah Epözdemir yapt. Kürtlerin yarg k skac nca oldu unu belirten Epözdemir, Abdullah Öcalan a Say n olarak hitap edilmesine karfl yap lanlar n tahammülsüzlük oldu unu, bugüne kadar birçok kiflinin bu yüzden ceza ald n, e er bu suç ise Say n Abdullah Öcalan diyerek bu suçu iflledi ini ve kendisini ihbar etti ini söyledi. Bas n aç klamas n n ard ndan Konak Postanesi ne kadar yürüyen kitle burada haz rlad klar dilekçeleri Cumhuriyet Baflsavc l na gönderdi. Kürtlere Nazi yöntemi ile sald r Son dönemlerde artan bask ve terör furyas Kürt iflçilere yönelik olarak devam ediyor. Sakarya da Ahmet Kaya tiflörtü giydi i gerekçesiyle iki Kürt iflçinin sokak ortas nda linç edilmek istenmesinin ve Silivri de Kürtçe konuflan inflaat iflçilerine polis daya n n ard ndan bu kez stanbul da Toplu Konut daresi nin (TOK ) kitelli de yapt rd inflaatta çal flan K rflehirli iflçiler, ayn yerde çal flan Kürt iflçilere sald rd. Olay yerine gelen polislerin ise, sald - r da bulunan iflçileri gözalt na almak yerine, polis arabas n Kürt iflçilerin üzerine sürdü. Çevik Kuvvet ekipleri de Kürt iflçilere coplarla sald rd. Sald r s ras nda üzerine ya varilinin düflmesi nedeniyle omurga kemi i k r lan Sevinç Sever (23), Siirt ten Aral k ay nda gelmifl ve akrabalar yla birlikte Kuzu nflaat ta çal flmaya bafllam flt. Sald r ya u rayan iflçiler Kürt olduklar için bu sald r lara maruz kald klar n aç klad lar. Olay yerine giden DTP yöneticisi Salih Baykal ise, polisin görevinin, Kürt iflçilere varili atanlar hakk nda yasal ifllem yapmak oldu unu ifade ederek, oysa polis burada tam tersini yaparak Kürt iflçileri provoke etmeye çal flm flt r dedi. (H. Merkezi) Roj TV kapatmas na protesto DTP zmir l Örgütü Almanya n n Roj TV yi yasaklamas n protesto etmek amac yla 12 Temmuz 2008 Cumartesi günü Konak Sümerbank önünde bir bas n aç klamas yapt. DTP ad na bas n aç klamas n okuyan Nametullah Epözdemir Almanya n n hiçbir yarg karar olmaks z n Kürtlerin tek iletiflim kayna olan Roj TV yi yasaklama karar n n, tamamen siyasi ve hukuk d fl oldu unu söyledi. Al nan bu karar ile Almanya da yaflayan Kürtlerin en temel hakk olan, kendi kimlik ve kültürleri ile yaflama hakk n n engellendi ini söyleyen Epözdemir, Kürt halk na yönelik bu haks z ve yasakç uygulamalar n son bulmas n istediklerini belirtti. DTP liler Almanya n n Kürt halk na dönük bu tutumu devam etti- i sürece Alman ürünlerini boykot etme ça r s yapt lar ve getirdikleri Alman mal olan bir televizyonu eylem alan na b rakt lar. Eyleme Partizan, ESP, SDP ve HD de destek verdi. ( zmir) Bingöl de mezra bask n Bingöl ün Genç ilçesine ba l Yayla (Warê Mêrg) köyünün Eski köy (Dewa Xiraf) mezras nda 19 Temmuz günü yaflanan sald r da 4 kifli yaflam n yitirirken 2 si a r 7 kiflide yaraland. Akflam saatlerin de mezraya yap lan bask nla sald r ya u rayan köylüler kurflun ya muruna tutuldular. Kurflunlara hedef olan fiefik Ak, Aziz Ak, Hamit Ak ve F rat Bayram olay yerinde hayat n kaybetti. Gazete ve televizyonlara PKK Genç ilçesinde mezraya bask n düzenledi fleklinde yans t lan haber aradan birkaç gün geçtikten sonra köylüler aras nda ki toprak sorunu olarak olarak verildi. Hastaneye kald r lan yaral lar n dile getirdikleri ise televizyon ve gazetelerin iddia etti i gibi bir arazi kavgas olmad n ortaya koyuyor. Sald r dan yaral kurtulan Hakim Ak, olay n bir arazi kavgas olmad n, kimse ile böyle bir sorunlar bulunmad - n, mezra taran rken karakola 3 defa haber verdiklerini, karakolun çok yak n olmas na ra men kimsenin gelmedi ini dile getirdi. Mezrada av tüfe i kullan ld nda helikopterlerle askerlerin geldi ini ifade eden Hakim Ak, mezran n yar m saat boyunca tarand n buna ra men askerin gelmemsinin dikkat çekici oldu unu söyledi. Öte yandan Genç Devlet Hastanesi önünde bir aç klama yapan Bingöl Valisi rfan Balkanl o lu olay n iki aile aras ndaki arazi kavgas ndan ç kt n söyledi. Daha önce de birçok defa tan k oldu umuz bu tablo bölgede faaliyet sürdüren J TEM gerçekli ini gündeme getiriyor. Olay n hemen ard ndan sald r - n n PKK ye mal edilmesi, ard ndan arazi kavgas olarak üstünün kapat lmaya çal fl lmas köylülerin J - TEM taraf ndan kurflunlanm fl olabilece i kuflkusunu güçlendiriyor. Hat rlanaca üzere k sa bir süre önce bir minibüs J TEM taraf ndan taraf ndan taranm fl ve birçok insan hayat n kaybetmiflti. Sald r n n PKK taraf ndan gerçeklefltirildi i iddia edilmiflti. Konuya iliflkin Meclis araflt rma komisyonu kurulmufl ve komisyon yapt araflt rma sonucunda olay n J TEM taraf ndan gerçeklefltirildi ini aç a ç kmas na ra men bunu ret ederek sald r y PKK nin yapt n ileri sürmüfltü. Bölgede yürütülen gerilla savafl karfl s nda çaresiz kalan devlet J TEM gibi Kontr-gerilla örgütlenmeleri ile terör estirmektedir. Köyleri basarak halk katleden minibüsleri kurflunlayan köyleri yakan ve daha birçok insan haklar ihlalinin alt na imza atan J TEM son operasyonlarda genifl kamuoyuna yans d gibi bizzat devlet taraf ndan kurulmufltur. (H. Merkezi)

7 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 İşçi-köylü 7 Halkın gündemi Hapishanelerde aflç yok, doktor yok, su yok, yatak yok! Hapishanelerde her gün yeni bir uygulaman n alt na imza atan devlet yetkilileri ayn zamanda trajikomik aç klamalar da yaparak kendilerini komik duruma düflürüyorlar. Aflç, doktor ve yatacak yerin bulunmad Bingöl M Tipi Hapishanesi ile ilgili DTP Diyarbak r Milletvekili Selahattin Demirtafl taraf ndan verilen soru önergesini cevapland - ran Adalet Bakan Mehmet Ali fiahin de bunlardan biri. fiahin; Yemekleri tutuklular yap yor, ama vitaminlidir, hastaneden belli günlerde doktor geliyor ama s k nt m z yok diyerek devletin bak fl aç s n ortaya serdi. Yine Çanakkale Bayramiç K Tipi Hapishanesi nde kalan tutsaklara günde 2 ö ün yemek verildi i, tutsaklar n bu durumu müfettifllere bildirdiklerinde devlet bu kadar vermeyi uygun görmüfl, siz de idare edin fleklinde ilginç ö ütler ald klar ö renildi. SORUN DA YOK! Tutsaklar n sa l k durumlar na karfl duyarl l k ça r s HD stanbul fiubesi, TUAD ve TUYAB 16 Temmuz günü bir aç klama yaparak hapishanelerdeki sa l ks z yaflam koflullar na dikkat çekti ve hasta tutsaklar n tedavilerinin sa lanmas, hapishanede yaflamlar n sürdüremeyecek duruma gelenlerin ise tahliye edilmesi için gerekli giriflimlerde bulunulmas n talep etti. Toplant ya kat lan kurumlar ad - na aç klama yapan Özgür Ertürk, hapishanelerdeki sa l k koflullar n n yaflam hakk n ihlal etme noktas na geldi ini, ancak devletin hiçbir ad m atmad n belirtti. Hapishanede tutulmamas gerekti i yönünde doktor raporlar olup da Adalet Bakanl taraf ndan srarla tahliye edilmeyen çok say da tutsa n bulundu una dikkat çeken Ertük, En kutsal hak olan yaflam hakk n n önceli i görmezden gelinerek yaflamlar tehlikeye at lmaktad r dedi. Abdullah Öcalan n 1999 y l ndan bu yana askeri yasak bölge kapsam nda tutulan bir adada, tek kiflilik bir hapishanede a r tecrit koflullar nda yaflamak zorunda b rak ld n hat rlatan Ertürk, buna ba l olarak kronik anjin, faranjit, sinüzit, geceleri uyuyamama flikâyetleri bulunmaktad r. Yine saç örneklerinde rastlanan krom ve stronyum maddeleri yaflam na iliflkin ciddi flüpheler uyand rmaktad r dedi. Erol Zavar n mesane kanseri oldu- unu da dile getiren Ertürk, bugüne kadar 30 a yak n ameliyat geçirdi. Hapishane koflullar nda hastal ölümcül boyuta gelmesine ra men tahliye edilmiyor, halen Sincan F Tipi Hapishanesi nde bulunuyor diye konufltu. leri derecede flizofren olan Mesut Deniz in de F tipi hapishanede tutulmamas gerekti i yönünde doktor raporu olmas na ra men halen Sincan F tipi Hapishanesi nde tutuldu una dikkat çeken Ertük, üstelik tek kiflilik hücrede tutuluyor dedi. Ertürk, ayr ca ileri derecede Hepatit B hastas olan Yaflar nce nin de Sincan F Tipi Hapishanesi nde tutuldu unu belirtti. Hükümlü Mehmet Ali Çelebi nin Bolu F Tipi Hapishanesi nde tutuldu unu dile getiren Ertürk, Uzun y llard r cezaevinde. fiu an Wernicke Korsakoff ve flizofren hastal klar var. Kendi ihtiyaçlar n bile karfl layamayacak durumda. Tahliye edilmesi gerekti i halde bu yönlü talebinin içinde bulundu u dosyas sürüncemeye b rak lm fl, aylard r kendisine ve ailesine konu ile ilgili herhangi bir yan t verilmiyor fleklinde konufltu. Ertürk, Wernicke Korsakoff hastas Hatice Bolat n Gebze M Tipi Hapishanesi nde, ileri derecede kanser hastas nayet Mete nin de Siirt E Tipi Hapishanesi nde tutuldu unu belirtti. Ertürk ayr ca, hapishanelerdeki sa l k koflullar n n düzeltilmesi ve sa l k durumu hapishanede kalmaya elveriflli olmayan tutsaklar n tahliye edilmesi talebi ile Adalet Bakanl, Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlü ü ve TBMM nsan Haklar Komisyonu na mektup göndereceklerini söyledi. ( stanbul) Tutsak yak nlar na arama ad alt nda iflkence Cezaevlerinde kad nlara yönelik yap lan ayr mc uygulamalar n yan nda, duruflmalara götürülürken çift kelepçe uygulamas, nakiller s ras nda yaflanan hak ihlalleri, süngerli oda uygulamalar n bunun yan nda sayabiliriz. Hapishaneler sadece tutsaklar için de il, tutsak yak nlar için de iflkencehane durumunda. zmir Tire B Tipi Kapal Hapishanesi nde yaflanan arama iflkencesinin ard ndan K r klar F Tipi Hapishanesi nde de benzer bir olay yafland. Hat rlanaca üzere zmir Tire B Tipi Kapal Hapishanesi ndeki Mehmet Deste yi ziyarete giden k z Derya Deste nin ç r lç plak soyularak, genital bölgesi bile aranm flt. Konuyla ilgili C ye bir mektup yazan Mehmet Deste olay, 4 Temmuz 2008 tarihinde k z m ziyaretime geldi. Nizamiye kap s nda bayan polis memurunun, arama ad alt nda yapt uygulamay anlat nca dehflete Erol Zavar serbest b rak ls n! rol Zavara Yaflama Hakk Ko- gerçeklefltirdi i Eordinasyonu bir eylem ile mesane kanseri olan Erol Zavar n serbest b rak lmas n istedi. 13 Temmuz Pazar günü Galatasaray Meydan nda bir araya gelen kitle Tecrite son, tutsaklara özgürlük yaz l bir pankart açt. Hasta tutsaklar serbest b rak ls n, çerde d flar da hücreleri parçala sloganlar n atan kitle hapishanelerde tutuklu bulunan hasta tutsaklar n isimlerini okudu. Hasta tutsaklar n isimlerinin yaz l oldu u tiflörtler giyen kitlenin coflkusu dikkat çekti. Eylemde yap lan bas n aç klamas nda Ergenekon Operasyonu kapsam nda gözalt na al narak tutuklanan Kuddisi Okk r n kanser hastal nedeni ile serbest b rak lmas na de inilerek Kuddisi Okk r dan daha onlarca tutsa- n hapishanelerde tutuldu una dikkat çekildi. Eylem sloganlarla sona erdi. ( stanbul) Tekirda 1 No lu F Tipi nde 2 Temmuz anmas Tekirda 1 Nolu F Tipi Hapishanesi nde bulunan tutsak Partizanlar, yapt klar bir etkinlikle 2 Temmuz u and klar n duyurdular. Tutsak Partizanlar yazd klar mektupta etkinli imiz hapishanedeki tüm bloklarda gerçekleflti. Alk fllarla bafllayarak, baflta katliamda flehit düflenler olmak üzere tüm devrim flehitleri için sayg durufluna ça- ran metnin okunmas n n ard ndan türkü ve marfllarla etkinlik sona erdi dediler. kap ld m. Bayan polis memuru s rayla kad nlar bir odaya al yor. ç çamafl rlar da dahil olmak üzere tüm giysiler ç kar l yor. Giysilerin ç kar lmas yeterli görülmedi i için, cinsel organlara bak l yor ve çömelip kalkmalar söyleniyor. Bir kad n n aranmas tam yar m saat sürüyor. Bu uygulamaya sadece k z m de il, di er mahkumlar n eflleri ve yafllar ndaki anneler de maruz kal yor fleklinde anlatm flt. Bu insanl k d fl uygulamaya flimdi Buca K r klar F Tipi Hapishanesi eklendi. Burada tutuklu bulunan Zana Yatk n n teyzesi Nispet Üzri ziyarete gitti i görevliler taraf ndan 19 Aral k katliam asla zamanafl m na u rayamayacak! Aral k 2000 tarihinde hapishanelerde 28 devrimci tutsa- n flehit düfltü ü Hayata Dönüfl operasyonlar yla ilgili davan n zaman afl m gerekçesiyle düflürülmesinin ard ndan Bayrampafla Hapishanesi ndeki 167 tutsak hakk nda 7 y ld r devam eden ve bugüne kadar 25 hakimin de iflti i davan n son duruflmas nda, jandarma mahkeme heyetine müdahale etti, savc san k avukatlar na sesinizi kesin, susun lan diyerek hakaret etti ve savc n n talebi üzerine polis mahkeme salonuna girdi. Ayr ca avukatlar n tüm müdahalelerine ra men yaflananlar zapta geçirilmedi. 167 tutsak hakk nda Cezaevine karfl silahl ve toplu isyan etmek iddias yla aç lan davan n duruflmas nda san klardan Kenan Günyel, katliamc lar n ifadeleri al nmadan dava zaman afl m ndan düflürüldü. Katliam n as l sorumlular cezas z b - rak ld dedi. Di er tutuklu san k Serdar Karaçelik ise, zaman afl m na düfltü ü için bu dava utanç davas d r. Bizim davam z n da zaman afl m na u ramas n istemiyoruz, maddi gerçeklerin aç a ç kmas n istiyoruz fleklinde konufltu. San k avukatlar ndan Oya Arslan, taleplerinin sürekli karar alt na al nd na ancak mahkeme baflkan n n sürekli de iflmesi nedeniyle taleplerinin yerine getirilmedi ine dikkat çekerek, kararlar n yerine getirilmemesi onur k r c bir aramadan geçirildiklerini, kad nlar n regl döneminde olmas na ra men üst aramas ad alt nda iç çamafl rlar na kadar soyularak, pedlerinin bile arand n belirtti. Kad n ziyaretçilere yönelik böyle bir uygulaman n yap lmas n n psikolojik olarak kendisini rahats z etti ini ve kendini afla lanm fl hissetti ini dile getiren Üzri, flunlar kaydetti: Geçen hafta ziyarete gitti imde üzerimdeki elbiseleri yukar ya s y r p iç çamafl rlar m za kadar arad lar. Çok utanç verici bir durum. Cezaevi ç - k fl nda di er tutuklu yak nlar ile konufltum, baflka bir kad n da regl oldu unu söyledi i halde pedini bile ç kararak kontrol edildi ini söyledi. nce arama için hakim izni gerekiyor Yaflananlar gündemine alan ÇHD zmir fiubesi Cinsiyetçili e Karfl Kad n Çal flma Gurubu ndan Av. Züleyha K l ç, kiflinin cinsel bütünlü üne yönelik arama yapma hakk n hiçbir görevlinin hiçbir kanun maddesine s d ramayaca n belirterek, ince arama n n ancak flüphe üzerine ve hakim izniyle yap labilece ini, bunun için de x- fl n cihaz ya da detektör gibi teknolojilerden yararlan lmas gerekti ini söyledi. ÇHD zmir fiube Sekreteri Nazan Sakall da, güvenlik gerekçesiyle kifli haklar n n hiçe say ld na suçtur dedi. Duruflma s ras nda salonda bulunan tutsaklar mahkemeye getiren jandarma, san k avukatlar n n müvekkilleri ile duruflma esnas nda konufltuklar n iddia ederek, mahkeme heyetinin avukatlara müdahale etmesini istedi. Jandarman n san k avukatlar na sert ç k fl na ve müdahalesine mahkeme heyeti sessiz kald. Yetkinin mahkemede oldu unu ve hakimin jandarmaya sessiz kalmas n söylemesini isteyen san k avukatlar - na tepki gösteren Savc Demir, bulundu u kürsüden aya a kalkarak san k avukatlar na, kes sesini ulan! fleklinde ba rarak, polisleri duruflma salonuna ça rd. Demir ayr ca, Mahkeme Baflkan Ali Belen e, san k avukatlar n göstererek, d flar at n bunlar diye ba rd. Mahkeme Baflkan ise bu duruma da sessiz kald. San k avukatlar ndan Several Ball kaya, savc n n meslektafllar na ulan demesinin, askerlerin mahkemeye müdahale etmesinin ve polisin duruflma salonuna davet edilmesinin zapta geçirilmesini istedi. Ancak yaflananlar zapta geçirilmedi. Tart flmalar n ard ndan duruflmaya kal nan yerden devam edildi. San k avukatlar ndan Ball kaya, 7 y ld r süren dava hakk nda beyanlarda bulunarak, gerçek deliller, devletin elindedir. Bu delillerin tamam toplan rsa dava ayd nl a kavuflabilir fleklinde konufltu. Ard ndan mahkeme ara karar verdi. Ara karar n ard ndan iddia makam, iddianameye konu olan silahlar n kim taraf ndan kullan ld n n tespit edilememesi durumunda suçun 304/1,2 maddeleri gere ince zaman afl m yönünden incelenmeye al nmas n talep etti. Talep üzerine söz alan san k avukat Ömer Kavili, iddianamenin özensiz haz rland n belirterek, iddianameyi haz rlayan savc n n zmir dikkat çekerek, tutsak yak nlar n n cezaland r ld n belirtti. Devletin güvenli i gerekçe yap larak ço u zaman kifli hak ve özgürlüklerinin hiçe say ld na dikkat çeken Sakall, cezaevlerinde kad nlara yönelik yap lan bu ayr mc uygulamalar n yan nda, duruflmalara götürülürken çift kelepçe uygulamas n, nakiller s ras nda yaflanan hak ihlallerini, süngerli oda uygulamalar n bunun yan nda sayabiliriz. Cezaevinde tutuklu ve hükümlüyseniz ya da bir yak n n z cezaevindeyse yetkililer size bu flekilde davranma hakk n kendinde görüyor diye konufltu. (H. Merkezi) meslek etik kurallar n çi neyerek görevini kötüye kulland n belirtti. Kavil, müvekkilleri hakk nda beraat karar verilmesini talep ederek, mütalaaya kat lmad n belirtti. Mahkeme Baflkan, davay 28 Nisan 2009 tarihine erteledi. Hat rlanaca gibi 12 tutsa n katledildi i, 55 inin de yaraland operasyonda, jandarma hakk nda Görevi kötüye kullanma suçlamas ile aç lan dava zaman afl m - na u rad gerekçesiyle düflürülmüfltü. Bu durumu k namak için birçok demokratik kitle örgütü geçti imiz haftalarda aç klamalar yaparak 19 Aral k katliam n n belleklerimizde asla zaman afl m na u ramayaca n n alt n çizmiflti. HD zmir fiubesi ve TAYD- DER, 19 Aral k katliam ndan sonra kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma ve kötü muamele yapma suçu ile yarg land klar davan n zaman afl m ndan dolay düflürülmesini protesto etti. 12 Temmuz Cumartesi günü Konak Sümerbank önünde biraraya gelen kitle ad na bas n aç klamas n Alp Ayan okudu. Ayan verilen bu zaman afl m karar n n, Türkiye hapishanelerinde çeflitli dönemlerde denenen ve hala yaflanan tecrit ve izolasyon politikalar n n parças olarak yaflama geçirildi ini ve bu karar n bir devlet politikas olarak belirlendi inin de belgesi oldu unu söyledi. 19 Aral k ta tüm toplumun gözünün içine bakarak gerçeklefltirilen bu katliam n asla belleklerde zaman afl - m na u ramayaca n söyleyen Ayan, bu karar n katliamc lar aklayamayaca n da belirtti. 19 Aral k katliam belleklerimizde asla zaman afl m na u ramayacakt r, unutmad k, unutturmayaca z pankart n n aç ld eylemde s k s k nsanl k onuru iflkenceyi yenecek, Zindanlar y k ls n, tutsaklara özgürlük sloganlar at ld. ( zmir) A HM in Ali Gülmez Karar Mart 2000 den beri TKP/ML T K- KO davas ndan tutsak bulunan Ali Gülmez in, avukat Gül Altay arac l - yla A HM ne yapm fl oldu u baflvuru karara ba land. Bilindi i üzere 19 Aral k 2000 hapishaneler katliam sonras nda siyasi tutsaklar F tipi hapishanelere nakledilerek a r tecrit ve tretman alt - na al nm fllard.19 Aral k la hapishanelerdeki hak gasplar artarak ço alm fl bulunmaktad r. Ali Gülmez 24 Aral k 2000 de F tiplerini ve katliam protesto etmek için hücresindeki havaland rma tertibat n k rmak ve daha sonraki süreçte avukat görüflü sonras ayakkab ç kartma dayatmas na direnmek ve çeflitli zamanlarda slogan atmak nedeniyle farkl farkl zamanlarda yaklafl k bir y l görüfl yasa alm flt. Konuyla ilgili uluslararas mevzuatlarda flunlar ifade edilmektedir: 1. Herkes özel hayat na, aile hayat na, konutuna ve haberleflmesine sayg gösterilmesi hakk na sahiptir. 2. Bu hakk n kullan lmas na bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refah, dirlik ve düzenin korunmas, suç ifllenmesinin önlenmesi, sa l - n veya ahlak n veya baflkalar n n hak ve özgürlüklerinin korunmas için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüfl olmak kofluluyla söz konusu olabilir. Bu iki maddeyi göz önünde bulunduran A HM, baflvurucu Ali Gülmez lehine karar vermifltir. Bir y ll k görüfl yasa n n, farkl eylemlere iliflkin olsa da bir bütün olarak ele al nmas gerekti ini vurgulam flt r. kinci olarak; disiplin soruflturmas nda karar verilirken gerek nfaz Hâkimli- i nin gerekse de itiraza bakan A r Ceza Mahkemesinin, karar dosya üzerinden vermesinin savunma hakk n ihlal etti i sonucuna var ld. Türkiye de hapishanelerdeki uygulamalar, sistemik yap daki bozuklu a yoran mahkeme karar nda flöyle demektedir: Tespit edilen sistemik duruma binaen Mahkeme, mevcut karar n infaz nda, Sözleflme nin 6. maddesinde belirtilen garantilerle ba lant l olarak adil yarg lanma hakk n n etkili bir flekilde korunmas n güvence alt na almak için, ulusal bazda genel önlemler al nmas n n arzu edilir oldu u görüflündedir. Bu ba lamda sorumlu devlet, mevzuat n Avrupa Cezaevi Kurallar madde 57/2(b) ve 59 (c) deki ilkelerle uyumlu hale getirmelidir. Devamla, mahkeme baflvurucu için 1000 Euro manevi tazminat, 1500 Euro da masraflar n devlet taraf ndan karfl lanmas na hükmetmifltir. Kararda ayr ca mahkemenin F Tipi hapishaneleri uygun görmesi ve bunlar sistemik yap daki bozuklu a ba lamas mahkemenin durdu u yerle alakal olsa da verilen karar önemlidir ve gelifltirilmeye aç kt r. Zira Sincan F Tipi Hapishanesinde yaflanan bu hak ihlali çeflitli flekillerde tüm F tipi hapishanelerde mevcuttur. (H. Merkezi)

8 Gerilladan... İşçi-köylü 8 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 TKP/ML T KKO gerillalar yla söylefli... Atefl k v lc mdan ç kar ATEfi KIVILCIMDAN ÇIKAR Aç klama; Elimize e-posta kanal yla gelen yaz y güncelli inden ve haber de eri tafl d ndan dolay yaz dizisi halinde yay ml yoruz. Ana birlikle karfl laflma Bir günlük zorlu bir yürüyüflten sonra Komutan, Ana Birli in bulundu u alana geldi imizi bildiriyor. Hemen iki gerilla Ana Birlikle irtibat kurmak için yan m zdan ayr - l yor. Gerillan n gizlili e verdi i önem çok büyük. Burada illegalite kurallar en üst seviyede hayata geçiriliyor. Bu, gerillada olmazsa olmaz bir olgu. Geldi imiz yol güzergah bizler taraf ndan bilinip deflifre olmas n diye yoldafllar ellerinden geleni yap yorlar. Her fley tam bir gizlilik içinde ele al n yor. Bir süre sonra giden gerillalar, birlikle irtibat kurmufl olarak geri dönüyorlar ve onlar n da bizi bekledi ini ifade ediyorlar. Hemen yola koyuluyoruz ve Ana Birli- e ulaflana kadar mola vermeden yürüyoruz. Ana Birli e ulaflt m zda flafak sökmek üzere. Bizim geldi imizi ö renen baz gerillalar uyanm fl ve bizi bekliyor. Onlarla kucaklafl p hal hat r soruyoruz. Tüm gerillalar tek tek yolculu umuzun nas l geçti ini soruyorlar. Sonra uykudan uyanan di er gerillalar ile kucaklafl p hal hat r soruyoruz. Tüm gerilla bilefleni peflpefle bizi soru ya muruna tutuyor. Kimisi yay nlar n son ç - kan say lar n sorarken kimisi de di er faaliyet alanlar ndaki duruma dair sorular soruyor. Yan m zda getirdi imiz yay nlar onlara veriyoruz. Hemen büyük bir ilgiyle okumaya bafll yorlar. Bu arada birli in Siyasi Komiseri de gerillalarla sohbetimize kat l - yor. Biz sohbet ederken Siyasi Komiser yorgun olabilece imizi de düflünerek sohbete ara vermemizi ve dinlenebilece imizi söylüyor. O kadar yorgunluktan sonra geri çevirecek durumda olmad m z bu teklife hemen evet diyoruz TKP/ML T KKO Geçici K fl Üssü Bar nakta tüm gerilla bilefleni canl bir flekilde son haz rl klar tamamlamaya çal fl - yor, her fley son bir kez daha gözden geçiriliyor. Yaklafl k bir hafta süren bu haz rl klar bitti inde art k gerilla tümüyle yer alt - na çekilmifl bulunuyor. Ard ndan Bölge Parti Komitesi komün, sa l k, teknik, kültür, kütüphane-k rtasiye gibi komisyonlar örgütlemek ve k fl üslenim bar na n n ad n belirlemek için tüm bileflenin kat ld ve önerilerinin al nd bir toplant düzenliyor. Gerillalar bu tür toplant lar n demokrasinin bir gere i ve örne i oldu unu belirtiyor. Siyasi Komiser bu konuda bize gerillada merkezi yan esast r, ama bunu dogmatik ve mekanik olarak ele alm yoruz. Biz her fleyden önce Komünist Parti önderli inde savaflan bir gücüz. Koflulunu yaratt m z her yerde demokrasiyi de en ince ayr nt s na kadar iflletiriz diyor. Gerillalar kendilerini uygun gördükleri komisyonlara öneriyorlar. Kimileri de bir baflka gerillay öneriyor. Öneriler tüm ayr nt lar yla al nd ktan sonra s ra Geçici K fl Üssü nün ad n n belirlenmesine geliyor. En zor olan da bu. Gerillalar flehitlerin isimlerini söylüyorlar ve neden o flehit ad yla an lmas n istediklerini aç kl yorlar. En çok Dilek Polat ve Mehtap Kara yoldafllar n ismi telaffuz ediliyor. Devrim yolunun meflalelerinin adlar yo un bir duygu anaforu içinde an l yor. Toplant bitti inde bar nak ismi TKP/ML T KKO Dilek Polat-Mehtap Kara Geçici K fl Üssü Alan olarak belirleniyor. Ve hemen pankart yap m haz rl klar na girifliliyor. Bölge Parti Komitesi toplant da al nan önerileri de erlendirmek ve tüm k fl süreci boyunca verilecek e itimin muhtevas n belirlemek için toplant yap yor. Toplant bitti inde görev da l m yap lm fl, komisyonlar örgütlenmifl oluyor. Siyasi Komiser, bileflene kimin hangi görevi ald n belirtirken, gerillalar da birbirilerine tak l yor. Siyasi Komiser ayr ca e itim tasla n bileflene sunuyor. Ve önerileri almaya çal fl yor. Bu önerilerden sonra teorik-pratik, politik-askeri e itim program na son flekli veriliyor. Bundan sonras komutanl k ve komite kademesi örgütlenen komisyonlar n toplant lar yla geçiyor. Her komisyon yapt toplant dan sonra belirledi i kural ve anlay fllar yaz l hale getirerek panoya as yor. Komün, sa l k, nöbet komisyonlar bu konulardaki anlay fl ve kurallar tüm birli e sunumlarla aktar yor. Her gerilla e itim program nda görev al yor. Yani herkes hem ö renci hem de ö retmen oluyor. Gerillan n e itimindeki temel konular 8. Konferans kararlar, devlet, kitleler, Komünist Parti tarihleri, brahim Kaypakkaya n n görüflleri, kad n sorunu vb. oldukça genifl kapsaml bir e itim program haz rlanm fl. Yine askeri e itim çerçevesinde gerilla savafl, düflman tan ma ve hareket tarz, sabotaj, bask n, pusu, silah ve patlay c e itimi gibi oldukça can al c konular da plan dahilinde. E itimlere bafllama tarihi de saptand ktan sonra gerillalar har l har l e itim haz rl na bafll yorlar. Biz de yapaca m z röportaj n çerçevesini belirlemek için haz rl k yap yoruz. Tüm bunlar olurken Kültür Komisyonu her gerillan n düflüncelerini aktaraca, günün anlam ve önemini belirten yaz lar n yaz labilece i bir pano haz rl yor. Panoya Özgür Pano ismi tak l yor. Panonun Ocak ay sonuna kadar slogan da Mao yoldafl n Birlik-dinamizm-ciddilik-canl - l k sözü olarak belirleniyor. Sonras gerillaya kal yor. Öyle de oluyor. Pano renkli yaz lara, duygu ve düflüncelerin ifade buldu- u cümlelere mekan oluyor. K sa sürede panoda bofl yer kalm yor. Tabi yaz asmayan gerillalar da ironik bir dille elefltiriliyor. Ve y l n ilk kar Çay kardan demliyoruz Havalar her geçen gün daha da so uyor. Ama her fleye ra men günefl kendini esirgemiyor gerilladan. Bir sabah güvenlik nöbetçisi gerilla birli ini telaflla kald r yor. Kalk n, kar ya yor! Gerillalar hemen kendilerini d flar at yor. D flar da ola anüstü bir görüntü var. Daha dün gri, haki ve boz kar fl m olan do a üzerine beyaz bir örtü çekerek, uykuya dalmaya haz rlan yor sanki. Art k gerilla da dar bir alana s k flmak zorunda kal yor. Daha önce kaynaktan getirilen su, art k kardan temin edilecek. Tenekelere doldurulan kar, sobada eritilerek su ihtiyac gideriliyor. Kayna- ndan akan ve do al mineralleriyle kullan lan suyla saf su aras nda fark var m? diye sordu umuzda, kar suyunun susuzlu u yeterince gidermedi i, bunun da minerallerden yoksun oluflundan kaynakl oldu u söyleniyor. Ancak gerilla bunu da çözmüfl. Su konulan kaplar n içine tafl at larak bu sorun da gideriliyor. Günün komün nöbetçisine yaklafl yoruz. Nöbetçi çay ve yemek haz rl klar n yap yor. Her günün yeme-içme iflleri o günün nöbetçisinden soruluyor. Çay demleme ifllemini soruyorum. Nöbetçi önce bak yor, sonra hafif bir gülümseme ile çay kardan demliyoruz diyor. Devrimin atak, bilgili, fedakâr kadrolar olal m! B çak s rt nda f rt nalar içinde bir sevdad r onlar nki, boranlarla ac larla bilgeleflir yaflam ve bu havalarda yürümek yürek ister. Özgürlük tutkusudur onlar f rt nalara götüren. Tarih 23 Kas m 1997 Önce dallarda sararan yapraklar düfltü topra- a, sonra hain ve kallefl düflman mermilerinin kovanlar. Karfl s nda befl Partizan yürek, befl Partizan bilinç, yanan befl meflale. Karadeniz in Ese Yaylas nda gerçeklerin devrimcili inde özünde s nanm fl komünist önder Mehmet Demirda ve dört yoldafl. Tarihin yapraklar 10 y l sonras na gelmifl, her y l oldu u gibi bu y l da bilenen kavga and yla an l yor komünist önder ve dört yoldafl ; Dilek, Duran, Ümit, Ümit... Gerilla birli i komünist önderi anmak için bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte ilk olarak Mehmet Demirda n Genel Sekreter oldu u dönem, partinin toparlanmas nda belirleyici bir önem tafl yan çabalar ve katk lar anlat ld. Daha sonra gençlik kökenli gerillalar Demirda yoldafl n gençlik için tafl d önemi anlatt lar ve sözlerini Devrimin atak, bilgili, fedakâr kadrolar olal m! fliar yla bitirdiler. Ard ndan Demirda yoldafl n sevdi i türküler ve marfllar söylenerek, anma etkinli i sona erdi. Araflt rma yapmayan n söz hakk yoktur Teorik e itimler bafllam fl ve tüm yo- unlu uyla sürüyor. Gerilla, e itime büyük önem veriyor. K fl bar nak süreci, teorikpolitik yo unlaflman n en fazla oldu u dönem. TKP/ML nin yapm fl oldu u 8. Konferans kararlar, e itimlerin merkezinde duruyor. Di er konular da bu kararlar do rultusunda ele al nmaya çal fl l yor. Halk Savafl n n gelifltirilmesi, gerillan n üstlendi i misyon, yönelimin temel halkas n oluflturuyor. Halk Savafl n n neden istenilen düzeyde gelifltirilemedi i, gerilla mücadelesinin motor olma rolünü neden tam olarak oynayamad, önderlik sorunu gibi temel konular en çok tart fl lan, kafa yorulan sorunlar oluyor. Geçmiflte düflülen hatalardan dersler ç karmak, umutsuzlu un de il, umudun ad olmak ve yaflanan güvensizli i yok etmek için daha fazla enerji harcamak gerekti i bilincini kuflanmaya çal fl yor gerilla. Bundan dolay da araflt rma yapmayan n, bilgi sahibi olmayan n söz hakk yoktur anlay fl daha canl flekilde bilinçlerde yer ediniyor. Her gerilla e itimlerde önemli gördü ü en ince ayr nt y bile not ediyor. Kitaplar n sayfalar daha elefltirel gözlerle çevriliyor. Konular büyük bir özenle, tüm bileflenin anlayabilece i flekilde, sade ve yal n iflleniyor. Günlük yaflamdan somut örneklerle zenginlefltiriliyor. Teorik-politik e itim Pazar günleri hariç haftan n alt günü günde befl saat sürüyor. Bunun yan nda her gerilla çeflitli konularda yaz lar, makaleler yazarak e itimini tamaml yor. Bu çal flmalar Siyasi Komiserin yönlendiricili inde ve denetiminde yap l yor. Gerilla yaflam n n olmazsa olmazlar ndan olan askeri e itim de ayn flekilde büyük bir ciddiyetle ele al n yor. Savafl ve psikoloji, gerillan n nitelikleri, düflman kavram vb. konular komutanlar taraf ndan savaflç bileflene anlat l yor. Çal flmalar boyunca özel olarak baz vurgular yap l yor. Savafl n bir politika yapma biçimi oldu u, askeri e itimin de, politik e itimin önemli bir aya oldu u, düflman n ve kendini tan - mayan n yenilmeye mahkum oldu u, diyalekti i kavramadan savafl kavraman n mümkün olmayaca çal flma boyunca s kça vurgulanan noktalar oluyor. Keza e itimlerin bir parças olarak on befl günde bir elefltiri-özelefltiri toplant lar al n yor. Gerillalar n birbirlerine olan elefltirileri tüm bileflence tart fl l p bir sonuca ba lan yor. Yeni bir yol, yeni bir kavga y l D flar da hafif bir kar ya yor. Kar kal nl n n kimi yerlerde iki metreyi geçti ini söylüyor gerillalar. Bizim kald m z yerlere k fl di er alanlara nazaran daha erken geliyor, geç gidiyormufl. Gerilla birli i de bu harika görüntüden ilham alarak y lbafl kutlamas için haz rl klara bafll yor. Pastalar, çörekler haz rlan yor. Gerillan n mahir elleri olanaks zl klar içinde yarat c l n konuflturuyor. Sab rs zl kla akflam bekliyoruz. Akflam oldu unda y lbafl etkinli i bafll yor. Türküler ve fliirler eflli inde bu nefleli y lbafl akflam n Kültür Komisyonu organize ediyor. Mizah yönü geliflkin gerillalar çeflitli skeçlerle birli i kahkahaya bo uyor. Yaflam n içinden komik anlar, ince elefltiriler hem güldürüyor hem düflündürüyor. Bilgi yar flmas nda da birbirinden ilginç sorular ve cevaplar pefli s ra geliyor. Saatler 24 ü gösterdi inde her gerilla yeni y la dair duygu ve düflüncelerini dile getiriyor. Gözler ve sözler ortaklafl yor. Yeni y lda kavgay büyütmek, 8. Konferans yönelimini ileriye tafl - mak Ve 2008 Onlar yaflatmak, zaferi kazan p onlara arma an etmektir! Kan ve can bedeli kazan lan de erleri umut ve direniflle örülen bir kavgan n sönmeyen meflaleleriydi onlar. Onlar ki, gelece i ellerinden al nm fl bir çocu a, gelece ini geri kazand rmak, umudu k r lm fl bir iflçinin umudu olmak, flaltere uzanan el, meydanlardaki ses olmak, bir köylünün al nteri ile yüzünü döndü ü zirveler olmak için bedelini yaflamlar yla ödemekten çekinmediler. Devrimin harc, u runa flehit düflenlerin kan yla kar l r. Ezilenlerin kurtuluflu ölümle yaflam aras ndaki o ince çizgide bir ölü gibi yaflamaktansa devrim u runda ölerek yaflamak onurlu bir gelece in ad olmakt onlar n tercihi. Elbette ki ölüme sevdal de illerdi. En güzel dünyalar hak etmifllerdi. Ama zulmün saltanat oldu- u bir dünyada kölece yaflamak zaten ölüm demekti. Bundand r ki zulmün saltanat n n içinde güzel yaflam yine onlar yaratm flt. Kavgayd onlar n yaflam. Bafl e mezlik ve özgürlük tutkusu. En fazla onlar hissetmiflti ve arzulam flt özgürlü ü. Bir insan özgür olmadan insani olan hiçbir fleyi insanca yaflayamazd. Bunun içindir ki en önünde onlar vard kavgan n. Adlar, ünleri, rklar yoktu. Tek bir adlar vard devrim. Devrimimizin flehitleriydi onlar. Partimizin beyni, iflçisi, yarat lan de erleriydi. Onlar yaflatmak, zaferi kazan p onlara arma an etmektir. Ocak ay n n son haftas nday z. Bilindi i üzere TKP/ML 1978 deki 1. Parti Konferans nda Ocak ay n n son haftas n Parti Ve Devrim fiehitleri Haftas olarak ilan etmiflti. Gerillada flehitler için yap lan anmalar n anlam baflkad r. Ölüm ile yaflam aras ndaki o ince çizgi, gerillan n s rat köprüsüdür. Savafl, insana dair tüm duygular n yo unlu una yafland arenad r. Her gerilla, bu arenada s nan r ve çelikleflir. Ölümü de yaflam da ayn zaman diliminde yaflar. Yan bafl nda vurulan bir yoldafl için yüre inde f rt nalar koparken, çemberin içinde kalan bir yoldafl n kurtarmak için can n feda etmekten çekinmez. Yoldafll k bu ince çizgide s nan r. Özgürlük bu arenada kazan l r. Bundand r

9 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 İşçi-köylü 9 Gerilladan... ki, bu ince çizgide flehitler çok yo- un duygu yo unlu uyla an l r, an msan r. Bir hafta sürecek anma etkinli i için haz rl klar tamamland. Önce pano flehitlerin resimleriyle donat ld. Baflta Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao resimleri as ld. Hemen alt nda TKP/ML nin kurucu önderi, T KKO nun Baflkomutan Türkiye proletaryas n n kasketli devi brahim Kaypakkaya ve yine TKP/ML nin flehit düflen genel sekreterleri Süleyman Cihan, Kaz m Çelik ve Mehmet Demirda panonun tam ortas nda Parti Ve Devrim fiehitleri Ölümsüzdür yaz s bulunuyor. Böylece hafta boyunca birçok flehit yoldafl m z, bak fllar yla, an lar ve selamlar yla bizimle oluyor. lk olarak tüm gerilla birli i silah ve tesisatlar n kuflanm fl, flehitlerimiz için sayg duruflunda bulundu. Ard ndan haftan n anlam na iliflkin konuflmalar yap ld. Sonra marfllar, türküler ve fliirler okundu. Son olarak her gerilla tan d flehitleri anlatmaya bafllad. Kinzir Orman nda flehit düflen Mehtap Kara yoldafl tan yan gerillalar onu anlatt lar. Anma program n n en duygulu anlar n bu anlat mlar oluflturdu. D flar da da do a anmaya kat l rcas na beyaz örtüsünü yeryüzüne serpiyordu. Lapa lapa ya an kar ve milyonlarca kar tanesi flehitleri selaml yordu adeta. Do a ve gerilla bütünleflmifl, gelece- in k z l karanfillerinin karfl s nda kavgan n sloganlar n hayk r yorlard. Anma program n n ikinci bölümünde Aflk n Günel i anlatan bir yaz n n okunmas ndan sonra, yine Mehtap Kara için haz rlanan ve onun dilinden flehitleri anlatan bir yaz okundu. Ard ndan fieyh Bedrettin Destan adl tiyatro oyunu ile anma program sonuçland. Haftaya yay lan üçüncü ve son günde ise Parti ve Ordu bayra ndan oluflan rozetler törenle tak ld. Silahlar n huzurunda içilen T KKO And okunurken yeni y l n kavga yeminleri ve sözleri gerillalarca hayk r ld. Cemre düfltü havaya, toprak, su ise beklemede Art k yavafl yavafl bahar haz rl klar bafll yor. fiarjörlerin tafl nd kütüklükler dikiliyor, silahlar n bak m yap l yor. Bahar aylar operasyonlar n en yo un yafland aylar olmas itibariyle gerillan n da tetikte oldu u aylar. Olas operasyonlar için çeflitli plan ve haz rl klar tamamlan yor. Bu arada TC ordusunun Irak Kürdistan nda PKK ye karfl düzenlemifl oldu u kara operasyonu günü gününe takip ediliyor. Gündem de erlendirilmelerinde konuya dair kapsaml yorumlar yap l yor. TC ordusunun ald bozgun T KKO gerillalar nca da coflkuyla karfl lan yor. lk cemre havaya düfltü ünde, bizler de son haz rl klar m z yap - yoruz. Karlar erimeye, buzlar çözülmeye bafll yor. Günler ve haftalar geçiyor. Bar naktan ç k fl tarihi yaklaflt kça gerillada canl l k ve heyecan art yor. lk kardelenler kar delip do aya merhaba dedi inde gerillan n sab rs zl daha da art - yor. Bahar n müjdecisi kufllar n c - v lt s her geçen gün ço al yor. Bahar n gelmesinin bir kan t da onlar oluyor. Turna katarlar selama duruyor sonra. Dürbünlere iliflen gözler turna selamlar n al yor. Art k, bir hafta on güne kalmaz bar naktan ç kar z söylemleri yap lacak ve yap lmas gereken görevlere dair sohbetlere dönüyor. Ayr l k vakti... Art k ayr l k vakti. Son haz rl klar m z yap yoruz. Geldi imiz gün sanki dün gibi. Her gününü farkl yaflad m z gerilla yaflam nda; insanla do an n nas l bütünleflti ini özgürlük ve yaflam tutkusunun hangi zorluklara kadir oldu unu gördük, yaflad k, hissettik. Dünyan n tüm yoksullar her yerde ayn ütopya için yürüyorlar gelece e. Dünyan n her yerinde iflçiler, köylüler, yurdu iflgal edilmifl ezilen uluslar kurtulufl için, devrim için, sosyalizm için açl n ve zulmün ortas ndan yürümekten çekinmiyor. Çin de 300 bin kifliye on iki bin km. yürüten de, Rus proletaryas na saraylar zapt ettiren de, Nepal de da lar ve flehirleri isyan atefliyle kas p kavuran da ve nihayetinde Dersim da lar n Partizan yüreklere mesken eyleyen de ayn ütopyad r. Bar naktan ç karak arazinin kamufleli bir noktas nda konakl yoruz. Komuta bilefleni, bizi b rakacak birli in kimlerden oluflaca n tespit etmeye çal fl yor. Karanl k çöktü ünde yola ç kaca- z. Ö leden sonra bir u urlama töreni yap laca söyleniyor. Heyecanla o saatleri bekliyoruz. Ö len yeme inde buruk bir sessizlik sar - yor bizi. Aylard r birlikte oldu umuz yoldafllar m zdan ayr lmak ve dile getirilmesi çok zor olsa da bir daha görememe ihtimalinin olmas yüre imizi burkuyor. Her gerillaya daha ayr nt l bak yor, onlar beynimize kaz yoruz. Günefl yavafl yavafl da lar n doruklar ndan yükselirken, gerilla birli i toparlan yor. Saatler ayr l a yaklafl yor. Siyasi Komiserin ve Komutan n uyar s yla gerillalar ellerinde silahlar yla yar m bir çember oluflturuyor. Ve veda bafll yor. Siyasi Komiser bizim buraya gelifl amac m z, birlikte geçirdi imiz zaman k saca özetliyor; Mücadelemiz ezilen milyonlar n özgürlük mücadelesidir. Partimiz TKP/ML ve ordumuz T K- KO Halk Savafl ve gerilla savafl konusunda srarl d r. Tarihimizle geldi imiz aflama aras nda bir fark olsa da biz bu aç kapatmaya kararl y z. Bilimsel dünya görüflümüz, silahl mücadeledeki srar m z zaferimizin teminat d r. Her alanda ve her yerde yüzümüzü savafla çevirmek küçük derecikler de olsak ayn rma a akmak, denize varabilmektir hedefimiz. Bu deniz Demokratik Halk Devrimi dir, Sosyalizmdir. Ayr l k vakti geldi inde biz de bir konuflma yap yoruz ve özetle kavga sonuna kadar fiehirlerde, köylerde, fabrikalarda, tarlalarda, sokaklarda ve da larda Özgürlük her yere Zulüm ve zorbal k saltanat, açl k ve yoksulluk oldukça, ellerde tüfek, dillerde devrimin ezgisi bitmeyecek diyoruz. Tören bitiyor. S rayla bizimle gelecek olan gerillalar n d fl ndakilerle vedalafl yoruz. Karfl l kl duygulu anlar yaflan yor. Ayn ütopyan n ayr kanallar nda yer almak, ayn duygular yaflaman n en büyük nedenidir. Ve ayr l yoruz. Tüm yol boyunca geride b rakt m z gerillalar düflünüyoruz. Bizi b rakan gerillalarla ayr laca m z noktaya, sabaha do ru ancak var yoruz. Uzaktan flehrin tek tük yanan fl klar c - l z bir flekilde yans yor. Birazdan günefl do acak. Bizim varl m zdan habersiz uyanacak flehir. Sessizce alacak içine bizi de, kalabal klara kar flt racak, bu davetsiz misafirlere ev sahipli i yapacak. Genifl kalabal klar bizim varl m zdan habersiz günün mahmurlu undan hayat yaratacak olan atölyelere, tezgahlar n n bafllar na geçecekler, esnaf kap s n n önünde oturup demli çay n yudumlayacak, gazetesini okuyacak. Yaflam onlar n ellerinde her gün yeniden kal ba dökülürken, da lar n zirvelerindeki bir grup silahl insan n onlar gözetledi inden habersiz bakacaklar zirvelere. Bulundu umuz birli in komutan art k ayr l k vaktinin geldi ini bildiriyor. Alacakaranl kta tek tek bak yoruz birbirimize, kucaklafl yoruz. Ve ayr l yoruz. Bizim yönümüz fl klar n gördü ümüz flehre do ru onlar nki ise güneflin do du u zirvelere do ru. Yürüyoruz Kalabal klara kar flmak ve onlarla yeniden yürümek için. Ve röportaj bafll yor - Merhaba siz 80 li y llar n sonundan bu yana kesintili bir flekilde olsa da gerilla mücadelesi yürütmüfl TKP/ ML nin yaflad önemli dönemlere tan kl k etmifl birisiniz. Sizin sürecinizden kalan çok kimse yok. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ünal- Parti ve gerilla savafl, kopmaz ba larla birbirine ba l iki çelik halkad r. Öncü ve önder güç olan parti olmadan gerilla savafl var olamaz, geliflip büyüyemez. Partimizi içten ve d fltan y kmak, tasfiye etmek isteyen irili ufakl birçok tasfiyeci grup ç km flt r. Yoldan ç km fl, yozlaflm fl, bozulmufl bu küçük-burjuvalar n hiçbirinin gücü ve kirli çabas Partimizi gerilla savafl rotas ndan, Halk Savafl güzergah ndan sapt ramam flt r. Partimizin tarihi, gerilla savafl m z n tarihinden ba ms z ve kopuk de ildir. Bu tarih ayn zamanda küçük burjuva anlay fl ve durufllara karfl mücadele tarihi ve ileriyle gerinin, devrimci olanla küçük burjuvazi aras nda kesintisiz bir flekilde devam eden mücadelenin de tarihidir. Son 20 y ll k tarihimizde bir dizi çapl çaps z irili ufakl tasfiyeci grup ortaya ç km flt r ve istisnas z hepsi parlak, ileri ve iddial fleyler söylemifltir. Onlar görünürde baz do ru fleyler söyledilerse de, özde ve bütünde yanl fl fleyler söyleyerek, yanl fl yerde durdular ve konufltular. Parti, gerilla savafl ve kitleler hakk nda yanl fl fleyler söyleyerek, bilincimizi ve irademizi darbelemek, buland rmak istediler. Çok konufltular ama, halk için, özgürlük için hiçbir fley yapmad lar. Ezici bir bölümü bugün burjuva-feodal düzenin bir eklentisi, silik birer nesnesi durumundad r. fiimdi onlar n ço unun ad n bile hat rlayan yoktur. Çünkü onlar Parti ve devrim tarihimizde iddias z ve solgun küçük-burjuva rengin sahibi olarak var oldular. Bizler onlar n peflinden gitmedik. Partiyle var olduk, Partiyle yaflad k ve özgürlük tutkumuzu ve gelece imizi halk m zda ve Partimizde bulduk. Özgürlü ü ne düflmanda ne tasfiyecilerde ne de Parti d fl nda gördük. Bu topraklarda say s z Parti flehidimiz yatmaktad r. Onlar n kan ve yüksek emekle yaratt klar de- erleri her bir kar fl Dersim topra- nda görmek mümkündür. Ayn zamanda Dersim in her kar fl topra nda onlar n derin bilinç ve bitmez tükenmez devrim iddias vard r. Bunlar unutmak kolay m d r? Bilinç ve vicdan sahibi olanlar bunlar unutabilir mi? Geçmiflte gerilla savafl ve Halk Savafl hakk nda daha geri ve yetersiz bir bilince sahiptik. Son on y ll k gerilla savafl m z n yaratt de erlerle bugün daha ileri ve bütünlüklü bir bilince sahip oldu umuzu belirtebilirim. Partimizin baflar yla gerçeklefltirdi i 8. Konferans kararlar da yolumuzu ayd nlatmaya devam ediyor. Onun devrimci kararlar gerilla savafl m z kitleler içinde büyütme kararl l d r. Bu kararl l k; son süreçte gerilla savafl n gelifltirme iddias nda yatmaktad r. Bu kararl - l k; kitlelerin özgürlük tutkusunda yatmaktad r. Bugün 8. Konferans kararlar m zla daha ileri bir gerilla savafl, kitle ve Parti bilincine sahibiz. 8. Konferans m zla birlikte nitel ve nicel gücümüzde geliflme oldu unu söylemeliyim. Ancak bu ad mlar n gelifltirilmeye ve güçlendirilmeye ihtiyac vard r. Bugün bu ihtiyac karfl layacak kararl l ktay z. ddiam z ve cüretimizi güçlendiren emekçi halk m z ve Partimizdir. Partisiz ve kitlesiz devrim mümkün de ilse, bizler Parti ve halk n özgürlük tutkusu olmak için çabam z art raca z. - Uzun y llara ra men sizi TKP/ML den koparmayan srar n ad nedir? Ünal: Dünyaya bak n, ülkemize bak n! Son yüzy la ve günümüze bak n! flçiler, emekçiler ve ezilenler lehine de iflen bir fley var m d r? Toplumsal yaflam m zda emekçiler, ezilenler lehine köklü de iflimlerden, iyileflmelerden bahsedilebilir mi? Son yüzy ll k insanl k tarihinde dünya halklar n n bafl na bela olan emperyalizm canavar n n yapt klar nda bir farkl laflma var m? Egemenlerin s n fsal niteli inde bir de iflim var m d r? Emperyalizm ve gericilik bir zulüm ve k y m makinesi olarak halk m z yoksullaflt - r p, bask alt nda tutmaya, iradesini parçalamaya, özgürlü ünü katletmeye devam etmiyor mu? Cumhuriyet tarihinden bu yana emekçilerin yaflam nda karanl ktan ve umutsuzluktan baflka var olan nedir? Onlar n yaflam nda demokrasi, eflitlik, özgürlük nerede var olmufltur? Yoksulluk ve cehalet dolu bir yaflama mahkum emekçi halk n özgürlü ü bir ihtiyaç olmaya devam etmiyor mu? Bu sorular n yan t yoksullar n özgürlük ihtiyac nda yatm yor mu? Yan t evet olan bu soruyu ben TKP/ML saflar nda yan tlad m. Çünkü Partimiz; Türkiye emekçi halk n kurtulufla götürecek yegane güçtür. Partimiz bu kurtuluflun ancak ve ancak silahl mücadele ile mümkün olaca nda bir an olsun tereddüt etmemifltir. Bu istikrar bizim partimizle aram zdaki ba n en kal n halkas d r. Ve bizler, özgürlük savaflç lar, T KKO gerillalar olarak halk n özgürlük bilinci, de iflim iradesi, devrim tutkusu olmaya devam edece iz. Bu ihtiyac n gerçekleflmesi onlarca y l sürme pahas na, ölüm bizleri affetmezse de da lar özgürlük meydanlar olmaya ve özgürlük savaflç - s kalmaya devam edece iz. Bizler Yeflile sevdal d r her gerilla... Da lar beyaz duva n yüzünden kald ran bir gelin edas yla günefli karfl l yor. Ve yeflil, gerillan n en arzulad renk Çünkü a açlar n yeflermesi gerillan n hareket etmesi demektir. flte bu yüzden gerilla yeflile daha bir sevdal. Düz alanlar çimenler, nergizler, gelincik çiçekleri kapl yor. Bir renk cümbüflü adeta. Öte yandan do aya ihanet edenler, onun kendisine sundu- uyla yetinmeyenler kendisini do- uran do a anaya ellerinden gelen tüm kötülükleri yapmaktan geri durmuyorlar. Gözü aç, kan doymayan zulmün saltanat n tafl - yanlar do aya sald klar sera gazlar yla, kimyasal bombalar yla do- aya ihanet ediyorlar. Dokunduklar her yer insana yabanc lafl yor, kuruyor. flte gerillan n, bu zorbalar n saltanat na son vermek, do- aya ve insanl a karfl ifllenmifl tüm suçlar n hesab n sormak için savaflta yan nda buldu u en büyük müttefiki de yine do a oluyor. Yani da lar yani ormanlar yani dereler yani vadiler Do a, evlatlar n hiç b rakmayan bir anan n flefkatiyle sarmal yor gerillay. buna mahkumuz. Kitlelerin en ileri mücadele biçimi olan gerilla savafl n n gelifltirilip güçlendirilmesi, çözüm gücü ve silah olmaya devam ettikçe bizlere de direnmek, savaflmak ve özgürleflmek düfler. Halk n kurtulufl ihtiyac var oldukça bu ihtiyac n yap tafllar olan bizlere milyonlar n özgürlük bilinci ve devrim tutkusu, de iflim iradesi olmak düfler. - Halk m za, özelde Dersim halk na iletece iniz bir mesaj n z var m? Ünal: Y llard r ac ve st rap çeken halk m z yaflam na, gelece ine ve çocuklar na sahip ç kmak için yaflam n her alan nda demokrasi ve özgürlük için eflitlik ve adalet için örgütlenmelidir. Kendi ç karlar için sömürü ve bask ya karfl örgütlenmelidir. Sendikalarda, kooperatiflerde, kitle ve mesleki örgütlerde örgütlenmelidir. Yoksulluk ve cehalet, sömürü ve bask ancak örgütlenip, mücadele edilerek ortadan kalkar. Kim ki yoksulluktan ve cehaletten flikayet ediyorsa, kim ki yaflam ndan memnun de ilse, kim ki mutsuz ve yaln z ise özgürlük için mücadele etmelidir. Örgütlenip mücadele etmeden ne ekmek ne özgürlük ne de mutluluk gerçek olmayacakt r. Çilekefl halk m z yüzünü da lara çevirsin! Da lar n atefli onlar ayd nlatacakt r. Da lar n özgürlük atefli bütün yoksullar günahlar ndan ar nd r p, kirlerinden temizleyip, dertlerinden kurtaracakt r. Dersim halk y llard r faflist TC devleti taraf ndan katledilip, sürgün edilmekte, her türlü sömürü ve bask ya maruz kalmaktad r. Her fleye ra men demokrasi ve özgürlük bilincinden ve düflünden vazgeçmeyen Dersim halk, bugün daha yo un, daha sinsi bask ve yozlaflt rma politikas na maruz kalmaktad r. Devlet Dersim halk n n birlik ve beraberlik içinde yaflamas n engellemek için her türlü güvensizli i yayarak onlar birbirine düflman etmekte ve örgütsüzlefltirmeye çal flmaktad r. Dün aralar ndaki birlik ve beraberlik çok daha güçlü iken bugün bu duygular zay flam flt r. Herkes birbirinden flüphelenmekte ve birbirini ajan ve muhbir olarak suçlamaktad r. Bu durumu yaratan ve devam ndan yarar gören TC devletidir. Devlet, y llard r halk bölüp parçalamak için içine her türlü fesat ve fitneyi sokarak güvensizlik yaymak için elinden gelen her türlü burjuva-feodal politikaya baflvurmaktad r. Dersim halk bu bölünmüfl, parçalanm fl durumu ortadan kald rmak için düflmana karfl durmal d r. Bask ve fliddetle ya da bir parça ekmek k - r nt s yla kendisini sat n alarak ajanlaflt rmaya, muhbirlefltirmeye çal - flanlara karfl örgütlenmelidir. Onur ve flerefine sahip ç kmal d r. fieref ve onurlar n bir kafl k mercime e satmamal d r. Bu yolu seçenleri yani onur ve flerefini satanlar d fllamal d r. Ajan ve muhbirleri cezaland rmal d r. Onlar kendi aralar na almayarak lanetlemelidir. Gönlü da lardan, yüre i devrimcilerden, bilinci özgürlükten kopamayan Dersim halk örgütlenmelidir. Örgütlenmeden, birlik ve beraber olmadan ne bask ne sömürü ortadan kalkabilir. Örgütlenmeden, birlik ve beraber olmadan ne özgürlük ne ekmek ne de insanca yaflama sahip olabilirler. Yaratan üreten ac ve st rap çeken Dersim halk n n gerçek dostlar proleter devrimcilerdir. Emekçilerin yoksul köylülerin öncüsü partimiz TKP/ML, onlar kurtulufla ve özgürlü e götürecektir. Dersim halk Partimiz etraf nda örgütlenip birleflerek, özgürlük u runa mücadele ederek, insanca yaflama sahip olacakt r. Partimiz, Dersim halk n n ac lar n sar p kucaklayacak ve onu kurtulufla götürecek irade ve kararl l a sahiptir. (Devam edecek)

10 Enternasyonal İşçi-köylü Temmuz-7 Ağustos 2008 Nepal de burjuvazinin ihaneti smi komünist olsa da hakim s n f partilerinden olan ve y llarca Maoistlere karfl mücadele eden UML nin son dakikada Maoistlere ihanet ederek yeni bir kutsal ittifak kurmas burjuva siyasetinin yozlu unu-masa bafl oyunlar n etkisini gösteren bir örnek olmufltur. Milyonlarca kitleyi ülkenin inflas için seferber edece iz Ülkenin inflas için gençli i harekete geçirmenin önemini vurgulayan Prachanda yoldafl ayn zamanda yurt d fl nda çal flan-yaflayan milyonlarca Nepallinin de ülkeye gelerek ülkenin yeniden inflas na katk sunmalar için çaba harcayacaklar n ifade etti. May s tarihinde NKP(Ma- Baflkan Prachanda yol- 27oist) dafl ile görüflen 2 Bat l gazetecinin (Mary Des Chene ve Stephen Mikesell) Nepal Cumhuriyetinin fiafa nda bafll kl röportaj nda Baflkan Prachanda devlet baflkanl seçimlerinde gerçekleflen tabloyu öngören aç klamalarda bulunmufltu. Parlamenter partilerin Maoistlerin önderli inde hükümetin kurulmas n n önüne çeflitli engeller ç kard n, buna karfl partisinin yaklafl - m n n sorulmas üzerine Prachanda yoldafl hükümetin kurulmas, devletin ve hükümetin bafl konular nda çok yo un, sert bir mücadelenin sürdü ünü, bunlar n ideolojik ve politik meseleler oldu unu ve partilerin s n f ç karlar ekseninde flekillendi ini belirtti. Parlamenter partiler, özellikle de Nepal Kongresi (NK) ve UML devletin bafl n n kendi insanlar olmas n istiyorlar. Partimizin hükümeti kurmas n ve devletin bafl n almas n engellemek, kontrol alt na almak istiyorlar. Konsensüse önem verdiklerini ancak devlet baflkan ve hükümetin kurulmas konular nda anlaflabileceklerini düflünmediklerini, o nedenle röportaj n yap ld tarihte anlaflabilecekleri asgari konu olarak cumhuriyetçi sistemin kurulmas n öne ç kard klar n vurgulad. Gazetecilerin NKP(Maoist) in seçimlerden sonra da Geçici Hükümet döneminde oldu u gibi koalisyon kurulmas önerisine partiler taraf ndan NKP(Maoist) in kabul edemeyece i ve anlaflmalara uymayan flartlar getirdiklerini, kendilerinin önderli inde böylesi bir koalisyon kurulmamas halinde bunun nedenini nas l aç klad klar n sormalar üzerine Prachanda yoldafl seçimlerden önce parlamenter partilerin özellikle de NK n n seçimlerden Maoistlerin zaferle ç kaca n öngöremedi ini, NK n n birinci olaca n tahmin etti ini ancak Maoistlerin zaferinin ard ndan tav rlar n de ifltirdiklerini, sözlerine ayk r tutumlar sergilediklerini aç klad. Öncesinde, seçimlere kadar, seçimden yenilgi alacaklar n beklemiyorlard. Böylece rahatça örgütsel yap m z parçalayabileceklerini ve HKO yu kontrol edebileceklerini düflünüyorlard. Seçimden yenilgiyle ç kt ktan sonra ise HKO nun da t lmas gibi saçma öneriler getirdiklerini belirten Prachanda yoldafl bunun mümkün olmayaca n ifade etti. Tek bafllar na hükümeti kurmalar halinde nas l bir tabloyla karfl laflmay bekledikleri sorusu üzerine Prachanda yoldafl stemezlerse onlar n yard m olmadan hükümeti kuraca- z. Onlar 3 ay içinde veya 100 gün içinde balay n n 100 gün sürdü ü üzerine bir atasözü vard r- bizi çevreleyip y kabileceklerini hesapl yorlar. Ancak biz hükümeti kurdu umuzda halk kitlelerinin, ulusun yarar na çok say da önemli kararlar alaca z ve bu kararlar kitle temelimizi geniflletecek ve kesinlikle ileriye do ru gitmemize yard mc olacakt r. Hükümeti kurduktan sonra en önemli görevin ekonomi oldu unu ve ekonomik devrim den bahsedildi ini, ekonomik devrim kavram n aç klamas n istemeleri üzerine Prachanda yoldafl ekonomik kalk nma ile bar fl n korunmas aras nda do rudan iliflki oldu unu, ülkenin zengin kaynaklar n, su potansiyelini, turizmi kullanarak a r sanayiyi kuracaklar n belirtti. Demokratik Devrimin henüz tamamlanmad n, bu süreci tamamlamak için yeni taktikler gelifltirdiklerini, bu anlamda karma ekonomi uygulayacaklar n, bu ekonominin ne Yeni Demokrasinin ne de burjuvazinin ekonomi politikas oldu unu, ikisi aras nda bir yerde oldu unu, geçifl niteli- i tafl d n vurgulad. Ulusal kapitalistleri sanayiye yat r m için destekleyeceklerini, ayn zamanda kendi kurallar na uymak flart yla yabanc sermayeyi de davet edeceklerini, ama kararlar art k Dünya Bankas - n n, uluslararas kurulufllar n almayaca n, istihdam yaratmaya önem vereceklerini, k rsal alanda yaln zca büyük hidroelektrik santralleri de il ayn zamanda küçük ve orta boy santraller de yapacaklar n aç klad. Pratik olarak çürümüfl ve a r flekilde borçlu olan bir devletin yönetimine geleceklerini, bu sorunla nas l bafl edeceklerinin sorulmas üzerine öncelikle milyonlarca kitleyi ülkenin yeniden inflas için seferber edeceklerini, bunun baflar lmas durumunda her fleyin çözülebilece- ini belirten Prachanda yoldafl ülkenin ve dünyan n durumunu, gerçekli i aç kça kitlelere sunacaklar n, sorunlar n kayna n göstereceklerini, halk n görüfllerini de alarak devam edeceklerini ve kalk nma sorununu çözeceklerini vurgulad. Bu nedenle ilk olarak ülkenin ve dünyan n durumu üzerine halk n e itilmesi gerekti- ini, ikinci olarak ulusal kapitalistlerin sürece kat lmas için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar n, Çin ve Hindistan gibi iki büyüyen ekonominin yan bafl nda bunun yarataca imkanlardan da yararlanacaklar n anlatt. Ülkenin inflas için gençli i harekete geçirmenin önemini vurgulayan Prachanda yoldafl ayn zamanda yurt d fl nda çal flan-yaflayan milyonlarca Nepallinin de ülkeye gelerek ülkenin yeniden inflas na katk sunmalar için çaba harcayacaklar n ifade etti. Ekonomiyle ilgili olarak ayr ca bilimsel toprak reformuna olan ihtiyac da gösteren Prachanda yoldafl ovalarda, da l k ve tepelik alanlardaki fark gören, somut ve bütünlüklü planlar yapt klar n, ancak esas yo- unlaflacaklar bölgenin oval k Terai bölgesi oldu unu, buradaki a alar n topraklar n n köylüye da t laca n anlatt. Yine tar m n kalk nmas için pazara aç lmas n n önemini vurgulad ve geleneksel tar m n yerine modern yöntemlerin, tar m temelli sanayilerin öne ç kar lmas n n gereklili- ini aç klad. Nepal de Kurucu Meclis seçimlerinin ard ndan yeni hükümetin kurulmas n ve meclisin çal flmaya bafllamas n engellemek için 2.5 ay boyunca istifa etmeyen Nepal Kongresi üyesi Baflbakan Koirala n n bask lar sonucu görevinden ayr lmas n n ard ndan 19 Temmuz tarihinde Devlet Baflkan, Baflkan Yard mc s ve Meclis Baflkan seçimleri yap ld. Seçimlerden önce 7 maddelik bir anlaflma ile NKP(Maoist) ve UML ittifak kurmufl, devlet baflkan aday n UML nin ve baflbakan aday - n ise NKP(Maoist) in belirlemesini ve devlet baflkanl na herhangi bir partinin önderinin de il, toplum taraf ndan sayg duyulan bir kiflinin önerilmesi konusunda anlaflm fllard. Ancak seçimlerden 4 gün önce UML, devlet baflkan aday olarak seçimden yenilgiyle ç kan genel sekreterleri Madhav Kumar gösterince ittifak y k ld. Bunun üzerine NKP(Maoist) devlet baflkanl na az nl k milliyetten (Madhesi) bir kad n olarak Ram Raja Prasad Singh i aday olarak gösterdi ve UML nin adaylar n desteklemesi ça r s nda bulundu. Seçim gününe kadar pazarl sürdüren UML, tarihi seçimden 1 saat önce NKP(Maoist) le ittifak tamamen bozdu ve Nepal Kongresi ve az nl k milliyet Madhesilerin ulusal partisi MJF ile anlaflt n duyurdu. Buna göre devlet baflkan Nepal Kongresi nden, Meclis Baflkan UML den, devlet baflkan yard mc s ise MJF den aday gösterildi. Mecliste temsil edilen 5 küçük parti ise seçimleri boykot etti. 19 Temmuz günü yap lan seçimlerde gerekli olan 298 oya hiçbir aday ulaflamad için devlet baflkan seçilemedi. Nepal Kongresi nin aday Dr. Yadav 283 oy al rken Maoist aday ise 270 oy ald. Devlet baflkanl seçiminde 25 oy, yard mc s n n seçiminde ise 24 oy geçersiz say ld. 20 Temmuz günü seçimleri boykot eden partilerden 2 si (kraliyet yanl s RJM ve NPFN) baflkanl k seçimine kat lacaklar n ve Yadav destekleyeceklerini ilan etti. ki partinin de mecliste 4 er temsilcisi bulunmakta. Devlet baflkan yard mc l seçiminde ise MJF nin aday Paramananda Jha 305 oy alarak Maoist aday geride b rakt ve yard mc l a seçildi. Seçimlerin ard ndan üst düzey bir UML yetkilisi Maoistlerin seçim zaferinden dolay sarhofllu a kap lmamalar n, her istediklerini yapamayacaklar n belirtirken Nepal Kongresi nin üst düzey bir yetkilisi de Halk Kurtulufl Ordusu nun mevcut orduyla birleflmesinin mümkün olmayaca n, HKO nun da t lmas gerekti ini ileri sürdü. smi komünist olsa da hakim s - n f partilerinden olan ve y llarca Maoistlere karfl mücadele eden UML nin son dakikada Maoistlere ihanet ederek yeni bir kutsal ittifak kurmas burjuva siyasetinin yozlu unu-masa bafl oyunlar n etkisini gösteren bir örnek olmufltur. Seçimlerden aç k farkla galip ç kan ve meclisin % 40 n elinde tutan NKP(Maoist) in seçimler esnas nda tecrit edilmesi ve anayasan n yaz lmas sürecinde etkisinin azalt lmaya çal fl lmas en temel burjuva demokrasilerin kurallar na bile ayk r olmas na ra men komprador burjuvazinin ve toprak a alar n n partilerinin bu kurallara dahi uymamas gerici partilerin do as n bilenler aç s ndan flafl rt c de ildir. Seçimlerden önce ABD, ngiltere ve Hindistan n gerek resmi aç klamalarla gerekse de Nepal e gönderdi i üst düzey bürokratlar ile seçim hakk nda görüfl ileriye sürmesi de emperyalistlerin bu seçimlere verdi i önemi göstermektedir. Demokratik Cumhuriyet taktik slogan yla hareket eden Nepalli Maoistlerin devrimi ilerletmek için 1.5 y la yak n bir süredir yo unlaflt rd çabalar ancak halk kitlelerinin sokaklara ç kmas ile baflar ya ulaflm flt. Bundan sonra da halk kitlelerinin Maoist öncülerinin saf nda harekete geçmeleri ile bu son masa bafl oyun da afl labilecektir. 19 Temmuz da gerekli oy say s - na ulaflamamas nedeniyle 21 Temmuz tarihinde ikinci kez yap lan devlet baflkanl seçiminde Nepal Kongresi nin aday Dr. Yadav 308 oy alarak Nepal Cumhuriyeti nin ilk baflkan seçildi. Maoist aday Singh 282 oy alabildi. Konuyla ilgili aç klama yapan Prachanda yoldafl, seçimden 1 saat önce kurulan ittifak n fleytani ve do al olmayan bir ittifak oldu- unu ve bunun bar fl sürecini tehlikeye düflürdü ünü belirtti. Partileri ittifak bozmalar konusunda uyaran Prachanda bu yeni geliflmeden sonra kurulacak yeni hükümetin liderli- ini al p almamay yeniden gözden geçireceklerini aç klad. Maoist önderlerden Gajurel yoldafl ise NK, UML ve MJF aras nda h zl flekilde kurulan ittifak n bar fl sürecinin önünde engel oldu unu, bunun net bir flekilde kutsal olmayan ve apolitik bir ittifak oldu- unu vurgulad ve partilerinin art k hükümete girmesi için bir sebebin kalmad n, muhalefette kalacaklar n belirtti. Baburam yoldafl ise yeni ittifak n verimsiz ve gerici oldu unu, ülkeyi ileri tafl mayaca n, hükümetin kurulmas için partilerinin öncülü üne karfl ç kmak için kuruldu unu ve Kurucu Meclis seçimlerinde ortaya ç kan halk n istem ve taleplerine ayk r oldu unu ifade etti. 90 lar n ortas ndaki siyasi oyunlar n yeniden oynand n, o dönemde de ilerici reformlar bekleyen halk n istemlerine ayk r davran ld n, Maoistlerin halka giderek süreç hakk nda halk bilgilendirece ini ve bu siyasi kumar teflhir edece ini belirtti. Baburam yoldafl di er partilerin Maoistlere yönelik hükümete girme ça r lar na yönelik ise partilerinin bile bile cehenneme girmeyece ini söyleyerek cevaplad. Nihai sald r için haz rlan yoruz NKP (Maoist) in 15 günlük ngilizce yay n organ K z l Y ld z dergisinin 11. say s nda devlet baflkanl seçiminden önce yay nlanan ve Günümüzdeki kilitlenme ve görevlerimiz bafll kl, NKP(Maoist) MK üyesi Basanta Yoldafl imzal yaz da Nepal de yeni demokratik devrimin yeni bir aflamaya ulaflt n, 240 y ll k feodal monarflinin partinin önderli indeki halk taraf ndan y k l p Federal Demokratik Cumhuriyet in (FDC) kuruldu unu, bu de- iflimin gerçekleflmesinde MLM bilimsel ideolojisini rehber edinen dinamik bir önderli in ve kitleleri emperyalizme ve feodalizme karfl politize eden 10 y ll k Halk Savafl n n ve Nisan 2006 daki Halk Hareketinin belirleyici oldu unu vurgulamaktad r. Yar -feodal yar -sömürge bir ülke olan Nepal özgünlü ünde feodalizm ve emperyalizmin yan s ra Hint yay lmac l n n da toplumsal, ekonomik ve kültürel iliflkilerin radikal de ifliminde ve ulusal birli in ve halk egemenli inin önünde engel oldu unu, ancak FDC nin ard ndan monarflinin feodal kurumlar n n y k ld n, siyasi alanda feodalizmin zay flad n fakat feodalizme karfl mücadelenin sona ermedi ini aç klamaktad r. Kurucu Meclis seçimlerinde s kça at lan Yeni Nepal slogan n n ancak feodalizmi ve emperyalizmi y karak gerçek olabilece ini vurgulayan yaz da bu de- iflimin ancak proletaryan n partisinin önderli inde demokratik ve yurtsever güçlerin ortak diktatörlü ünün hakim oldu u bir devlette mümkün olaca ifade edilmekte, bunun isminin de Yeni Demokrasi oldu u eklenmektedir. FDC nin NKP(Maoist) in merkezi rol oynad bir çeflit burjuva demokrasi oldu unu ancak Nepal proletaryas n n öncüsünün tüm devlet iktidar n ele geçiremedi ini, bu nedenle stratejik hedef olan Yeni Demokrasiye daha ulafl lmad n, bu nedenle FDC nin Yeni Demokrasi yolunda taktiksel bir ad m, proleter devrimin ilk aflamas oldu unu aç klayan yaz da devrimin stratejik sald r aflamas nda oldu u ancak zaferi daha elde edemedi i, karfl -devrimcilerin iktidar geri almak için her yolu deneyece i vurgulanmaktad r. Basanta yoldafl, partinin yeni demokratik devrime do ru taktiksel ad m henüz atmad bu koflullarda ulusal ve uluslararas alanda sol-devrimci güçlerde ve parti içinde kayg lar n olmas n n do al oldu unu, partilerinin 2001 y - l nda gerçeklefltirdi i kinci Ulusal Konferansta geçici hükümet ve Kurucu Meclis seçiminin siyasi taktik olarak formüle edildi ini, 2004 A ustos unda gerçekleflen Merkez Komite toplant s nda bu takti in demokratik cumhuriyet biçiminde daha da somutlaflt r ld n ve art k FDC nin ilan ile bu takti in sona erdi ini aç klamaktad r. Art k partilerinin iktidar tamamen ele geçirmek için nihai sald r için haz rland n, kayg lar n buradan kaynakland n, bu nedenle günümüzdeki cumhuriyeti Yeni Demokratik Devrim öncesinde stratejik bir aflama olarak de erlendirmek gerekti ini Basanta yoldafl vurgulamaktad r. Basanta yoldafl yaz s nda ayr ca halen yar -feodal yar -sömürge yap devam etse de Kurucu Meclis seçimleri ve FDC nin kuruluflunun ard ndan s n f ve toplumsal iliflkilerde büyük de iflimlerin oldu unu, monarflinin kalmad n, kültürel ve ekonomik aç dan feodalizm varl n korusa da Hint yay lmac l n n ç karlar n savunan komprador burjuvazinin öne ç kt n belirtmekte ve bu nedenle Yeni Demokratik Devrimin ulusal yönünün demokratik yönüne nazaran a rl k kazand n eklemektedir. Kongre Partisi ve Madhesi partilerinin ittifak n n, öncesinde yap lan anlaflmalara ayk r oldu una, bunda Hint yay lmac l n n müdahalelerinin belirleyici oldu una ve yeni bir gerici kutuplaflman n (polarizasyonu) ortaya ç kt na de inen Basanta yoldafl Hint yay lmac l n n da demokratik ve yurtsever güçlere yönelik nihai sald r ya haz rland n belirterek ulusal egemenli in ve toprak bütünlü ünün ciddi bir tehdit alt nda oldu u uyar s n yapmaktad r. Basanta yoldafl yaz s n gerici güçlerin kutsal (olmayan) ittifak na karfl tüm demokratik ve yurtsever güçlerin güçlü bir birleflik cephe infla ederek iktidar ele geçirmesi gerekti i ça r s n yapmakta ve siyasi kilitlenmenin ancak bu flekilde afl laca n vurgulamaktad r.

11 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 İşçi-köylü 11 Kavga okulu nand klar n n öznesi olma çabas ve azmi; Zorlu yollar n yolcusuyuz. Bu yollar n yükü a rd r. Çünkü özgür gelece i yaratman n düfllerini tafl r z omuzlar m zda. Ama flunu da biliriz ki, bu düfllerdir bizi yollar n yolcusu yapan. Yükümüzün a rl yürüyüflümüzü biçimlendirir. nanc n, bilincin, özverinin, cesaretin ve azmin ad oluruz bu kavga yürüyüflünde. Kimi zaman duraksad m z da olsa, yeniden koyuluruz yollara. Biliriz ki menzile varmak için, namludan ç kan bir mermi durmaz, geri dönmez. Düfllerin menziline yürüyenler için de kavga böyledir. Bu yollarda düflmek de var. Ama biliyoruz, gelinen noktadan sonra, düfllerimizi gerçe e dönüfltürecek yürekler devam ettirecektir yürüyüflü. Mehtap yoldafl m z, Karadeniz in Hatice si, Dersim in Sevda s, ölüm haberini duymak tüm a rl yla yüreklerimize otursa da, onurluyuz, k vançl - y z seninle. Dolu dolu geçen bir mücadele yaflam yla, zihinlerimizdeki yerin her zamanki gibi ayd nl k. Devrime, kavgam za ve yoldafllar m za ba l l a adlanm fl bir kiflilik yaratman n çabas ve azmiyle tan d k seni. Umudumuzu hiç yitirmedik. Çünkü biliyoruz ki, düflsek de bu yolda, düflenlerimizle tafl n r umutlar m z. Seninle düflüncelerimizi, umutlar m z tafl yaca z gelece e. Bu bilinçle duygu ile karfl lad k ölüm haberini. Devrimcilik, devrime inançla var olur. nanç kuru, soyut bir kavram ya da olgu de ildir. Devrim düflüncesine götüren nesnel gerçekli i kavramaktan geçer inanç. Devrimci düflüncede srar, kararl l k ve pratik durufl inanc n derinli iyle do rudan ilintilidir. nsan, inand düflüncelerin öznesi olabildi i ölçüde, devrimci mücadelenin öznesi olabilir. Koflullar ne olursa olsun, inanan bir kifli, her daim enerjisini, çabas n, kavgas na harcayarak, kendisini ve kavgan n eylemini somutlaflt r r. Tereddütsüzce partisinin kararl bir militan olman n k vanc yla yüklenir zamana. Her türden sald r lara, engellere ra men pusulas elinde menzile yürüyüflünü sürdürür. Mehtap yoldafl denildi inde hat rlanmas ve söylenmesi gereken ilk fleyler bunlard r Temmuz unda Karadeniz de gerilla saflar nda yerini alm flt Mehtap yoldafl. Gerilla olarak kavgan n içinde yer alman n ilk s - k nt lar, güçlükleri, uyumsuzluklar MEHTAP KARA 1 A ustos ta Dersim Hozat Kinzir ormanlar nda flehit düflen TKP/ML T KKO gerillas Mehtap Kara n n olur. Her gerilla için, yaflad bir dizi çeliflkiyle savaflma, çat flma dönemidir ayn zamanda. Maddi koflullar ve zorunluluklar, insan n aynas d r. Birçok noktada kifli kendi gerçekli iyle hesaplaflmak zorundad r. Bu hesaplaflma do ru yönde yap ld nda, ileriye dönük ad mlar at l r ve geliflme sa lan r. Gerilla koflullar n n kavranmas, bilince ç kart lmas ve uyumun yakalanmas önemlidir. Mehtap yoldafl, ö renci kökenli oldu- undan edindi i al flkanl klar yla, kad n olman n toplumsal özellikleriyle gerilla alan ndayd. Do al olarak tafl d özellikleri ölçüp biçmek, al flkanl klar n kalburdan geçirip elemek durumundayd. Gerilla alan n n askeri disiplini, disiplinli yaflam ve yaflamsal zorunluluklar yla cebelleflti Mehtap yoldafl. Disipline gelmemek olarak tan mlanabilecek davran fllar çoktu. Ama gelifliminin dinami i de oradayd. Yapmas gerekenle, kendi gerçekli i aras ndaki aç büyüktü. Bu aç yla yüzleflti. Zay f yanlar n, eksikliklerini gördü. Amaca ulaflman n önündeki engellere bakt nda bir ölçüde kendini gördü ve sanc l bu süreçlerden baflar yla ç kmas n bildi. Co rafi koflullar n a rl ve insan n zorlanmas anlafl l r bir durumdur. Mehtap yoldafl, ilk y llar yollar n uzunlu- undan, engebeli zorlu oluflundan, geceleri karanl ktaki yürüyüflünden, k fl n oldukça sert ve so uk flartlar ndan, yaz n ise bunalt c s caklar ndan yana zorland, etkilendi. Ama srarc özelliklerinden dolay bunlara karfl durmas n bildi ve kazand. Bu cebelleflme içinde güçlendi, yo ruldu. Al flkanl klar n kendinde çizdi i s n rlar n fark na vararak, kendini aflman n iradesine ulaflmas n bildi. Devrimcileflerek devrimin öznesi olunaca n yaflayarak ö rendi. Birçok yoldaflta belli ölçülerde özgüven sorunu vard r. Her fleyde oldu u gibi güven, özgüven de somuttur. Bu noktalarda toplumsal gerçeklikten dolay kad nlar daha da zay f kalmaktad r. Edilgen, pasif, yer yer karars zca düflünceler, duygular ve davran fllar, mevcut durumu kabullenme hali, idare etme gibi bir dizi özelli i kad n yoldafllar m zda daha s k görebiliriz. Bütün bu özellikleri k r p parçalayan ve yaflam n öznesi olan da yine kad n yoldafllar m z olmufltur. Mehtap yoldaflta da önemli denebilecek oranda özgüven sorunu vard. Birçok eksikli ini nas l aflt ysa, bu yönlü de güçlenmesini bildi. Bir yanda görev alma iste i, di er yanda acaba yapabilir miyim? düflüncesiyle içten içe yaflanan tereddüt. Baflarabilir miyim diye düflünmesi ya da iç geçirmesi onun aç kl yd. Mütevazili i kendini bilmesinden geliyordu. Bu da isteklerinin ve yapacaklar n n bilincine iflaret ediyordu. Görev ve sorumluluk bilincini bu çeliflkilerle, süren çat flmalar içinde gelifltirdi. Ald her görevi kavrad ölçüde yapabilen bir düzeyle s n rlamad kendini. Bir ad m daha ilerisini düflünerek davrand. Ad m ad m kendini de ifltirmeyi ve düfllerinin öznesi olmay baflard Mehtap yoldafl. Yaflam n belirleneni olmaktan ç k p, belirleyen, öznesi olan bir niteli e do ru tafl d kendini. Çünkü inan yordu. Ve çabas n bu yönde ortaya koyman n örne i oldu. Devrime, Partiye, yoldafllar na ba l l ktaki duruflu Mehtap yoldafl n yaflam nda önemli bir yere sahipti. Görev bilincini alg lay fl Partinin yönelimine, somut ad mlar na göre flekillendi hep. Gerilla birimlerinde görev almakla s - n rlamad kendisini. Karadeniz den Dersim e uzanan mücadele yürüyüflünde, Partinin belirledi i güzergâha göre flekillendi ve ön saflarda yerini ald. Sürecin geri yanlar - na ra men ilk gün gibi gerilla heyecan yla kavgadaki duruflu korumak ve yaflatmak çok önemliydi. Art k farkl bir Mehtap yoldafl vard. Zincirlerini k rmak, kabu unu de ifltirmek, düfllerinin öznesi olmak, zorlu bir sürecin sonunda yaflamsal ö elere dönüflmüfltü Mehtap yoldaflta. Kendine güvenini kazanm fl, karar verirken daha bir kendinden emin, daha zorlu görevleri alma konusunda kararl ve azimli olmufltu. Düflen yoldafllar n ard ndan gözyafllar na hakim olamazd. O gözyafllar yoldafllara ba l l n, sevginin, onlardaki de erlerimizin ad yd Mehtap yoldaflta. Düflenleri anlatmak, yoldafllar na tafl - mak iste iyle hemen ka da kaleme sar lmas bundand. Kendisini aflman n iç rahatl ndan dolay, yer yer geriye dönüp, zaman nda yap lan yanl fllar, uygunsuz davran fllar üzerine konuflmalar yap ld nda neler yapm fl z gerçekten diyerek farkl laflmay dillendiriyordu. Kendini aflmak geçmifle bak fla da bir nitelik kazand r r. Kendini daha iyi gören, muhasebesini do ru yapan, ö renen ve birikim elde edenler oluruz. Mehtap yoldafl belki a r sanc l bir süreç geçirdi ama her fleye ra men hedeflediklerine ulaflmas n bildi. Gerilla olmak, gerillaya kat lmakla olmuyor. Önemli olan onun ruhunu kavramakt r. Savafla, partinin savafl çizgisine ve siyasetine, gerillan n Halk Savafl stratejisi içindeki yerine, önemine, savafl n yasalar na, gerilla bölgesinin savafl flartlar na, kitle gerçekli ine, düflmana ve savafl n özgün durumlar na kadar bir dizi noktaya dair asgari kavray fla sahip olmak gerekir. Bunlar zamanla kavranacak fleylerdir. Mehtap yoldafl bu noktalarda eksikliklerinin fark ndayd. Gerilla alan na uyum sorununu çözdükten sonra bu konular üzerine yo unlaflm flt. Siyasi olarak yetmezliklerini bildi i için neyle bafllayaca ndan yana s k nt s olmad. Gerilla olman n sadece gerilla koflullar na uyum sa lamakla s n rl olmad n, onun ideolojik-politik özüne ulaflman n as l olan oldu unu kavr yordu. Asgari olarak özgüven elde etmesi ve görevler istemesi de gerillay daha özlüce kavramas ndand. Bir zamanlar askeri disiplinle s k nt lar olan Mehtap yoldafl, denetleyen, sorgulayan, elefltirel davranan olmaya bafllam flt. Önemli olan insan n özgüveni, kararl l, azmi ve bunlarla beslenen cesaretidir. Mehtap askeri olarak da kendini gelifltiren oldu. Geldi i aflama bunun somut göstergesidir. Proletarya Partisi nin 8. Konferans yla Halk Savafl nda, gerilla savafl nda srar n, kitlelerle bütünleflme fliar n n s cakl nda oldu umuz bir süreçte, gerilla ruhunda yönelime yan t olanlar - m zdand Mehtap yoldafl m z. Her türden gericili in, tasfiyecili in, düflünsel dejenerasyonun, inançs zl n yafland bir dönemde, devrim yolunda inad na yürümek, savaflmak ve kararl l ortaya koymak, en güçlü yan tt r düflman s n flara. Mehtap yoldafl; inanc n, kararl l n, azmin ve özne olma bilincinin fl nda Halk Savafl na ba lanmakt r. Kendini aflarak yenilemenin, bir kad n olarak köhnemifl zincirleri parçalay p, devrimci mücadelemizin öncüsü olmay baflarman n ad d r Mehtap yoldafl. S n rlar n aflmakt r, sistemin bedenimize, zihnimize vurdu u kabuklar k rman n ad d r. Her fleye ra men zoru baflarman n imkans z olmad n ve zoru baflarman n, alt etmenin içinde geliflimin olabilece inin ad d r. Mehtap yoldafl, inand klar n n öznesi olmak için inad na yürümenin, srar n ad d r. (Bir yoldafl ) Partinin hesap soran gür sesine... Partiye ve ilkelere ba l l, disiplinli yaflam ile örnek önder kadrolardan Muharrem Horoz Ölüm Orucu direniflinin 236. gününde ölümsüzler kervan na kat ld y l nda Sivas-Divri i de dünyaya gelen Muharrem Horoz Proletarya Partisi nin düflünceleri ile 1989 y l nda Trakya Üniversitesi Makine Mühendisli i nde okurken tan flt.1992 y l nda Komsomol içinde örgütlenen Muharrem Horoz flehit düfltü ü tarihe kadar bitmek tükenmez bir enerji ile Partinin gelifltirilmesi, halk kitleleri içinde kök salmas için çal flt. fiehit düfltü ünde TKP/ML MK Yedek Üyesi olan Muharrem Horoz kararl l ve yarat c l ile düflman n korkulu rüyas oldu. Ölüm Orucu direnifli s ras nda birçok tutsak hastal klar ndan dolay tahliye edilirken devlet onu bilinçli bir flekilde tahliye etmedi. ÖO direnifli s ras nda Ankara DGM ye getirilen Muharrem Horoz un DGM savc s na yönelik; Sizden de hesap soraca- z sözleri devletin bu tavr n da aç kl yordu. O, yüz yüze oldu u gücün s n f düflmanlar oldu unu biliyordu. O, bu bilinci militan, komünist ve savaflç olarak birçok aktif pratikte s n f düflman yla savaflta, iflkencede ö renmiflti. Muharrem Horoz, devrime kat lmak için Partiye kat ld. Tüm yaflam boyunca ona yön veren temel ilke disiplin oldu. 8 gün kald iflkencehanelerde ser verip s r vermeme ilkesine ba l kalan Muharrem Horoz düflman yenilgiye u ratt. Üzerinden ç kan sahte kimli i bile kabul etmeyen Muharrem Horoz un kimli ini tespit etmek için polis gazetelere, televizyonlara ilan vermek zorunda kald. S n f savafl m ndaki kararl l n Ölüm Orucu direnifli s ras nda da sürdüren Muharrem Horoz, bilinç yitimi yaflad anlarda bile Partiye, Kavgada ölümsüzleflenler! Fethi Özdemir: 1967 Dersim Pertek do umlu Fethi Özdemir 1992 y l nda Cumhuriyet Üniversitesi ö rencisi iken gerillaya kat lm flt r. Devrimcili i bofl vakitlerde yap lan bir u rafl olarak de il bir yaflam tarz olarak alg l yor ve öyle yafl yordu. Sanatsal yönü geliflmifl olan Fethi Özdemir (Selim) proleter kültürün gelifltirilmesi amac yla "Gerillan n Sesi" isimli gazetenin yay nlanmas na öncülük etmifltir. 31 Temmuz 1994 y l nda Erzincan K l çkaya köyü yak nlar nda faflist TC güçlerinin sald r s sonucu Özlem Sürgeç ile birlikte flehit düfltü ünde birli in komutan ve siyasi komiseriydi. Özlem Sürgeç: 1991 y l sonlar nda gerillaya kat lan Özlem Sürgeç emekçi bir ailenin çocu u olarak dünyaya geldi. Yaflad co rafyada verilen gerilla savafl na uzak de ildi. Y ld z Ayr ç ile birlikte gittikleri köyde karfl laflt klar gerilladan etkilenerek kat lmaya karar verdi. 28 Temmuz flehitleri: 28 Temmuz 1986 da Do an Mememçil komutas ndaki 10 kiflilik gerilla birli i Sivas-Erzincan- Dersim in kesiflti i noktaya yak n bir bölgeden hareket ederek Yeflilyaz dan Sö ütlüye u rar. Mola verdikleri köyün etraf n saran düflman fark eden gerillalar çekilmeye bafllar. Ancak düflman n kurdu u pusu ile çat flma ç kar. Çat flmada Parti üyesi olan Do an Memeçil ve smail Kaya, Yusuf Y ld r m, Ali Demir, Cumhur çöz, mam Utan, Yusuf Tosun, Süleyman Kaya ve Cahit O uz çat flarak flehit düfler. yoldafllar na olan ba l l n bir an bile yitirmedi. Muharrem Horoz Proletarya Partisi nin hesap sorucu prati inin komutan olarak birçok eylemin de alt na imzas n atm flt r. O Proletarya Partisi nin hesap sorma gelene inin savafl n atefli içinde yo rulan önderi oldu o. Mütevaz, son nefesinde yoldafllar n say klayacak kadar yoldafllar na ba l, tereddütsüz bir flekilde ölümü kucaklayacak kadar kararl bir devrim hamal yd. Muharrem yoldafl n biz ard llar na b rakt kavga ve direnifl bayra daima yükseklerde dalgalanacakt r. Onu kavgan n k zg n alevinde, da bafllar nda hesap soran namlular m zda yaflataca z. Proletarya Partisi nin kitlelerin içinde daha fazla kök salmas için ondan ö rendiklerimizle kavgaya at laca z. Onu anmak devrimci disiplin ve iradenin emretti i biçimde görevlerimizi ve sorumluluklar m z yerine getirmekten geçmektedir. Pusula Nereden bafllayaca z? Devrimci geliflim ve ilerlemenin önünü t kayan, onu engelleyen her yerde düzelme ve düzeltmeye bafllayaca z. Peki nereden? Önce devrim biliminin en temel konular olan devrimci düflüncenin elde edilmesinden, kitle çizgisinin devrimcilefltirilmesinden, hata ve zaaflara karfl mücadele yönteminden, elefltiri ve özelefltiri silah n n do ru tarzda kullan lmas nda ortaya ç kan yanl fl anlay fllar n düzeltilmesinden ifle bafllayaca z. Önderlik ve örgüt sorununa ait temel konularda devrimci düflüncenin politik-örgütsel yaflam n bütününde egemen k l nmas ndan bafllayaca z. Proletarya Partisi ve halkla yürümeyi esas alan prati in örgütlenmesiyle bafllayaca z. Düzelme-düzeltme, de iflim ve de ifltirme prati i önce içimizden yani üstten alta do ru, içeriden d flar ya do ru ele al nmal d r. K sacas düzelmeye ve düzeltmeye önce kendimizden bafllayaca z. Önce kendi faaliyet alan m zda düzelme ve düzeltmeye koyulaca z. Düzelme ve düzeltme prati ini kendisinden, kendi faaliyet alan ndan, kendi komitesinden bafllatmayan asla baflar n n öznesi olamaz. Söz konusu devrimci ad mlar kendi d fl nda gören ve bu tarzda yaklaflanlar asla geliflimin adresi olamayacak, kitleleri ve örgütü örgütlemenin çekim merkezi haline getiremeyecektir. Devrimin temel konular ndan ve sorunlar ndan biri olan halka karfl nas l yaklafl l p, onlarla nas l devrimci ba lar kurulup, hangi politikan n yön göstericili inde örgütleme çal flmas n n süreklilefltirilece i konusundan ifle bafllamal y z. Yani yak c bir flekilde halkla iliflkilerin düzeltilmesi için, devrimcilefltirilmesi için k r lma noktalar n n düzeltilip devrimcilefltirilmesi gerekmektedir. Kitlelerin kendi sorunlar etraf nda, talep ve çeliflkileri temelinde örgütleme prati iyle ifle bafllamal y z. Kitleleri kendi ç karlar etraf nda örgütleme yerine sadece faaliyet alanlar n n ihtiyaçlar n karfl lamay hedefleyen günübirlik bir tarzda örgütleme anlay fl uzun vadede zarar verir. Halk n sorunlar n n, talep ve ihtiyaçlar n n neler oldu unu ö renmeye, anlamaya; halk gerçekli ini bütün yönleriyle tan maya çal flan bir tarz prati imizde egemen k lmaya çal flarak düzelme ve düzeltmeye bafllamal y z. flçi s n f na ve ezilen emekçilere, s n fl topluma ait sömürü ve bask ya dayal gerçekleri gösterip, örgütlenmenin tek ç kar yol oldu unu gösteren pratiklerin alt na imza at larak bu süreç örülmelidir. Halk n yerine, onlara ra men, onlar n olmad anlay fllar mahkûm ederek, süreci tersine çevirme pratik faaliyetine girilmelidir. Tüm faaliyet alanlar nda iç iliflkilerinin devrimcilefltirilmesini sa lamaya çal flarak, do ru bir önderlik ve yönetme prati ini esas almaya bafllayarak düzelme ve düzeltmeye baflland nda baflar l olmamak için bir gerekçe olmayacakt r. Yoldafllar aras iliflkilerinin devrimcilefltirilmesi sorunu, örgütün birli ini sa lamlaflt rma sorunu tüm bunlar birbirine kopmaz ba larla ba l d r. Ortaya ç - kan sorunlarda, yaflanan hata ve zaaflara karfl mücadelede izlenmesi gereken yöntemin mücadele ve yard m etmek oldu unu kavramak ve bu yönde örgütlenme çal flmalar yapmak bizi ileriye tafl yacakt r. Yani yoldafllar önderlik-örgüt-kitleleri örgütleme vb. ana konularda tafl nan yanl fl fikirlerin etkisinden kurtarmak için bir yandan do ru tarzda, do ru anda ve do ru yöntemle mücadele ederken ayn zamanda örgütlülüklerimizi de gelifltirmifl olaca z. Düzelme ve düzeltme, de iflim ve de ifltirme yönünde ileri do ru ad mlar n at lmas, tüm faaliyet alanlar nda yaflanan sorunlar n çözümüne de büyük katk ve yarar sa layacak, örnek olacakt r. Kitle çizgisinin devrimcileflmesi demek halka hizmeti esas almak demektir. Halk n ç karlar n esas alan çal flmay devrimci prati in merkezine koymay esas almak demektir. Kitleleri s n f bilinciyle örgütleyip, savaflt rmak, kendi kaderlerinin ve geleceklerinin sahibi yapmak demektir. Toplumun geliflim yasalar na, s - n f savafl m n n ve Proletarya Partisi nin geliflim gerçekli ine uygun olarak düflünce ve çal flma tarz m z düzeltmek önemlidir. S n f bilincimizi sürekli canl ve diri tutarak, Proletarya Partisi nin politik kararlar ve çizgisiyle donanm fl bir önderlik yarat lmaya çal fl ld oranda kitleler, devrimci savafl ve gerilla faaliyet alan nda baflar lar sa lanabilir. Proletarya Partisi nin son oturumu do rultusunda at lan ileri do ru ad mlar görmek gerekmektedir. Ancak bu ad mlar n güçlendirilmeye ve gelifltirilmeye ihtiyac oldu u da bilinmelidir.

12 Göğün yarısı İşçi-köylü Temmuz-7 Ağustos 2008 ran da kad n tutsaklar açl k grevinde Yafllar 17 ile 70 aras nda de iflen, Evin Hapishanesi ndeki 10 kad n tutsak, hapishanedeki insanl k d fl koflullar protesto etmek için açl k grevine bafllad. Kad n haklar aktivisti olan tutsak kad nlar, Temmuz ay - n n ilk günlerinde, ran n baflkenti Tahran da tutuklanm fllard. Kad n tutsaklar n, kad nlar afla layan uygulama ve yasalar n kald r lmas na dönük imza toplarken tutukland klar bildiriliyor. ran daki gerici molla rejimi, bir süre önce bafllat lan ve 1 milyon imzay hedefleyen kampanyay engellemek için tüm bask ve y ld rma yöntemlerini hayata geçirmekten geri durmuyor. K sa süre önce de yine 21 yafl ndaki psikoloji ö rencisi Hana Abdi, kampanya çerçevesinde imza toplarken, ulusal güvenli i tehdit etmeye dönük toplanma ve gizli örgütlenme iddias ile tutuklanm fl ve befl y l hapis cezas na çarpt r lm flt. Hana Abdi nin tutuklanmas ndan önceki günlerde de, 22 yafl ndaki bir erkek, Tahran da ayn imza kampanyas çerçevesinde imza toplarken gözalt na al nm fl ve devlet düflman propaganda dan suçlu bulunmufltu. Geçti imiz Nisan ay nda ise, gazeteci ve kad n haklar savunucusu Nesrin Afzali ayn gerekçelerle, alt ay hapis ve 10 kamç cezas na çarpt r lm flt. Tecavüz kad n n de il iflkencecinin i rençli idir! Yorumsuz... flkenceciler kad na, çocuklu undan itibaren içsellefltirilmifl de er yarg lar yla sald rd klar nda daha etkili olaca n bilmektedir. Örne in nas l Guantanamo da tutulan slamc tutsaklara, onlar için önemli olan inanç ve de erleri olan Kuran tuvalete atarak, yüzlerine kad n iç çamafl rlar geçirerek iflkence yap l yorsa, kad na da onun için (hala önemli bir de er olan) cinsel kimli- i üzerinden sald rmaktad r. Yani kim için ne de erliyse-etkiliyse onunla sald r lmaktad r. Toplum içerisinde en fazla ezilmiflli i, horlanm fll, sömürü ve yoksullu u kad nlar yafl yor olmas - na ra men ne ki bunlara karfl verilen kurtulufl mücadelelerinde olmas gereken yerde de illerdir. Bunun nedeni, kad nlar n, erkek egemen sistem(ler)in biny llar boyunca alt ve üstyap kurumlar yla, töreleriyle, çeflitli bask yöntemleriyle sisteme daha s k bir flekilde ba lanm fl olmalar d r. Bu ba lar birçok kad n n devrimci mücadele ile tan flmalar n n önünde engelken, devrimci mücadele ile tan flanlar n da edilgenlefltirip, ileriye do ru h zl ad mlar atmas n engellemektegeciktirmektedir. Devrimci mücadeleye kat lan kad n, çok say da engelle karfl lafl p, bir dizi kayg yaflamaktad r. Bu kayg lardan biri de düflman taraf ndan ele geçirilme ve gözalt nda taciz ve tecavüze u rama endiflesi ve u rad nda bunun üstesinden gelip gelemeyece i çeliflkisidir. Di er karfl - lafl labilecek iflkenceler göze al nabilirken ayn rahatl k taciz ve tecavüz iflkencesi için her zaman gösterilememektedir. Taciz-tecavüz ve bunun alg lan - fl na geçmeden önce iflkencenin ne oldu unu tan mlamak gerekmektedir. flkence; egemen olan n egemenli i alt ndaki ezilenlere boyun e dirmek, kendi iradesini kabul ettirmek ve istedi ini alarak hedefine ulaflmak için bedenine ve ruhuna eziyet ederek ac çektirmesidir. Her ne kadar iflkencenin bir yönünün daha a rl kl olarak öne ç kmas ndan dolay fiziki veya psikolojik diye adland r lsa da her iki iflkence çeflidi de di erini içinde bar nd r r. Örne in dayak her ne kadar vücuda ac veriyorsa da bir o kadar da afla lamay, küçük düflürmeyi içinde bar nd r r. flkence, zor kullan larak insan bedenine ve benli ine uygulanan fliddettir. Taciz-tecavüz de bu fliddetin en yo un hallerinden biridir. çerisinde iflkencenin hem fiziki hem psikolojik boyutunu bar nd rarak insan n hem ruhuna hem bedenine ac verir. çinde yaflad m z toplumda taciz-tecavüzün tahribatlar çok daha a r olsa da asl nda özü di er iflkencelerden farkl de ildir. Elektrik verilirken de, falakaya çekilirken de, tecavüz edilirken de amaç ayn d r. Hepsinde de devrimci kad na (ayn flekilde erke e de) ac çektirilerek insani ve devrimci de erlerden ar nd rmak, soysuzlaflt rmak ve kendi iradesini kabul ettirip boyun e dirmektir. flkenceciler kad na, çocuklu- undan itibaren içsellefltirilmifl de- er yarg lar yla sald rd klar nda daha etkili olaca n bilmektedir. Örne in nas l Guantanamo da tutulan slamc tutsaklara, onlar için önemli olan inanç ve de erleri olan Kuran tuvalete atarak, yüzlerine kad n iç çamafl rlar geçirerek iflkence yap l yorsa, kad na da onun için (hala önemli bir de er olan) cinsel kimli i üzerinden sald rmaktad r. Yani kim için ne de erliyseetkiliyse onunla sald r lmaktad r. Özü di er iflkencelerden farkl olmamas na ra men cinsel sald r lar n di erlerinden neden farkl alg - land, neden tahribatlar n n daha fazla oldu u sorusunu sorup nedenleri do ru çözümlenirse düflman n neden bu sald r y daha çok kulland da görülür. Görüldü ü oranda da bu sald r etkisizlefltirilip bofla ç kart labilir. Kad n kendini temiz tutmal Sömürücü sistemlerde, kad n n daha fazla sömürü ve bask alt nda tutulmas na dayanan kurallar erkek egemen zihniyet taraf ndan belirlenir ve kad n n d fl na ç kmamas gereken s n rlar oluflturulur. Ülkemiz gibi feodalizmin tam olarak tasfiye edilmedi i toplumlarda bu kurallar çok daha kat d r. Bu kurallar n bafl nda da kad n n karar ve tasarruf hakk n n yok say lmas gelir. Kad n sadece cinsel kimli i üzerinden de erlendirilir. Toplum içerisinde de bu kimli i üzerinden birilerinin anas -bac s -kar s olarak konumland r l r. Namusunu koruman n yolu olarak da cinsel organ n korumas ö retilir. Koruyamamak kirlenmek olarak de erlendirilir/benimsetilir. Konulan kurallar, verilen kimlik kad n taraf ndan içsellefltirildikçe istenilene göre davranmak, yaflam n bir parças haline gelir. Çizilen çerçevenin d fl - na ç k lmas durumunda ise kad n n yaflam na mal olmaya varana kadar bir dizi bask ve engellere tan kt r ve art k bu sonuç da kan ksanm flt r. Kad n toplumda tecavüzle karfl laflt nda kutsal emanet i koruyamad gerekçesi ile tecavüzcü de il kendisi suçlu ilan edilir. Kirlendi i inanc ile toplumun d fl na itilir. Ya da yaflam na son verilir Kad n yaflam boyunca tan k oldu u ve benimsettirilmifl olan bu gerici de er yarg lar n n iliklerine kadar ifllemifl olmas ndan ve ar namam fl olmas ndan dolay taciz-tecavüz iflkencesini di erlerinden farkl görmektedir. Burjuva-feodal egemenlerin uygulad iflkencelerin bafl nda taciz tecavüz gelmesinin nedeni tam da yukar da sayd m z sebeplerden dolay kad - n n benlik duygusunu, kiflili ini parçalamak amac d r. Kad nl k gururunu ayaklar alt na almak, kad n n kendini kirli, ifle yaramaz hissetmesini sa lamakt r. Kad na yüklenen geleneksel rolleri belli oranda parçalam fl, sistemin karfl s na geçmifl olan devrimci kad na eski geleneksel rolleri hat rlat l p, bunlara geri dönmesi istenir. S n f mücadelesinin gereklilikleri bilince ç kart l p egemenlerin niteli i ve iflkence yapmas n n mant - kavrand oranda, egemenli ini devam ettirebilmesi için yapabilece i zulümler iflkenceler de bilinir. Bu bilinçle yaklafl ld oranda da gerici de er yarg lar ndan s yr labilir, taciz-tecavüz de di er iflkenceler gibi vücudun herhangi bir organ na yap lm fl iflkence olarak alg lanmaya bafllan r. Bilinir-görülür ki yüzy llar boyunca kad na kabul ettirilmeye çal - fl lan namus anlay fl devrimcilere, proletaryaya ait de il. Onlar n namus anlay fl, zulmün önünde e ilmeden sürdürülen onurlu yaflamdad r flkencede gösterilen halk na, davas na, yoldafllar na ba l l ktad r Proletaryan n namus anlay fl T pk iflkencedeki direnifl gibi tecavüz karfl s ndaki çözülüp-çözülmeme tavr da ideolojiktir. Bu fiilin gerçekleflmesi durumunda sonras nda yaratabilece i etki ve travmalara karfl mücadele de ideolojiktir. Tecavüzle karfl laflan her devrimci kad n ideolojik durufluna, geliflkinli ine paralel etkilenir. Kimileri bun- d e direnip, iflkencecilerin acizli ini tüm dünya-âleme teflhir edip mücadeleye daha s k sar l r. Yaflam n içerisinde iflkence de taciz tecavüze karfl onlarca duruflla karfl lafl labilinir. Bu soruna dan kaynakl çözülebilirken kimileri nas l bakmak gerekti i noktas nda düflündürücü güzel bir örnek Nikaragua Devrimi nden verebiliriz. Devrim öncesinde Sandinist Ulusal Kurtulufl Cephesi üyesi bir kad n gözalt na al n yor ve (t pk yüzlerce kad n yoldafl n n yaflad - gibi) iflkencede tecavüze u ruyor. Tecavüz sonras nda hamile kal yor. Bu durum karfl s nda yoldafllar n n ve kad n örgütlerinin içerisinde iki farkl görüfl ortaya ç k yor. Bunlardan birincisi; kad n n bebe i ald rmak zorunda oldu unu, bir katilin çocu unu reddetmesi gerekti- ini savunuyor. kinci görüflse; tam tersini, bebe i do urmas gerekti ini savunup, çocu un mücadelenin sembolü, halk n savaflç ruhunun ve direniflin somut göstergesi, kad n n mücadelesinde kararl l n n ifadesi oldu unu belirtiyor. Aksinin erke- e ba ml -soyun babadan geldi i anlay fl n n- geri bir düflünüflün oldu u ve kabul edilemeyece i dile getiriliyor Gerçekten de kaç devrimci kad n ve erkek ikinci bak fl aç s n yakalayabilmektedir? Ancak ikinci bak fl aç - s yakalanabildi inde tecavüz de di- er iflkenceler içinde s radanlafl r, gerici feodal de er yarg lar na büyük bir darbe vurulur. Unutulmamal d r ki, bu gerici yoz sisteme karfl, daha ayd nl k yar nlar için mücadeleye tutuflan devrimci kad n gerici faflist egemenleri daha fazla korkutmaktad r. Bu korkudan dolay daha vahfli, daha k y c d rlar. Kör olan birinin gözlerini açar fl a kavuflturursan z ayn karanl a tekrar geri dönmek istemez. Egemenler de fl yakalayan kad n n tam olarak ar namad eski gerici, feodal de er yarg lar n, onu vurmak, karanl a çekmek için silaha dönüfltürüyor. Ve biliyoruz ki kad nla erkek eflit hale getirilemedi i sürece egemenler cinselli i ve cinsel sald r lar kad na karfl kullanmaya devam edeceklerdir. Ancak ideolojik ve politik seviye yükseltilip, gerici de er yarg lar na, namus anlay fl na vurup, bilinçte ve pratikte taciz, tecavüz di er iflkenceler gibi s radanlaflt r labildi i oranda bu sald r silah iflkencecilerin elinde çal flmayan bir silah haline dönüflebilir. Ancak o zaman kirletilemeyen yar nlar yarat labilir. * Antalya da misafir gitti i evin balkon korkuluklar na t rmanarak, alt balkonda kocas yla uyuyan kad n taciz etmeye kalk flan Ramazan A. yakaland. H rs z koval yordum diyen tacizci tutukland. * fl bulmak için Adana dan efliyle stanbul a gelen 16 yafl ndaki kad n, akrabas n n tecavüz giriflimi karfl s nda elini kana bulad. Beyo lu ndaki olayda D.T. çalan kap y açt nda karfl s nda Cebrail Akçabey i gördü. Kendisine sald ran adama b çakla karfl l k veren genç kad n, Akçabey i öldürdü. * Antalya n n Alanya lçesinde 2004 y - l nda 11 yafl ndaki Alman Lisa Eder e tecavüz ederek öldüren B. Gülbay, tutuklu bulundu u Karaman n Ermenek lçesi ndeki cezaevinde intihar etti. Alanya Kapal Hapishanesinde mahkumlar n linç etmek istemesi üzerine Ermenek M Tipi Kapal Cezaevi ne sevk edilen Gülbay, ko uflunda intihar etti. * zmir in Konak lçesi Güzelyal semtinde köpe ini gezdiren Nükhet Erk e (41) tecavüze yeltenen M.E. nin tutuksuz yarg lanmas sokak sakinlerinin tepkisini çekti. Karar protesto eden mahalleli, M.K. nin evinin önünde toplanarak bas n aç klamas yapt * Konya da gece yar s ndan sonra cep telefonuyla konuflan 9 ayl k eflinin kendisini aldatt ndan flüphelenen 23 yafl ndaki Mehmet Kalem, 20 yafl ndaki efli Kad n Kalem i dövmeye bafllad. K skançl k kavgas na dayanamay p kendini balkondan atan kad - n, kocas yerde 14 b çak darbesiyle öldürdü. * Siirt in Kurtalan ilçesinde Gülten Günbey (25) ad ndaki genç kad n n intihar etti i ö renildi. Günbey in gece saat s ralar nda odas nda eflarp ile kendini tavana ast iddia edildi. Anne ve babas taraf ndan fark edildi i belirtilen Günbey, Kurtalan Devlet Hastanesi nde yap lan ilk müdahalenin ard ndan Batman Devlet Hastanesi ne götürülürken yolda yaflam n yitirdi. * Mardin in K z ltepe ilçesinde 16 yafl ndaki Nofiya Ça r n (17) adl genç kad n n, Cumhuriyet Mahallesi ndeki evinde av tüfe i ile intihar etti i iddia edildi. Ça r n n cenazesi otopsi için Diyarbak r Araflt rma Hastanesi ne götürüldü. Olayla ilgili soruflturma bafllat ld. Gazetelerin 3. sayfa haberleri olarak magazinel boyutuyla ve ma durlar taciz edercesine tafl d klar çeflitli olaylar ayn zamanda aile içi tecavüz ve ensestin ne kadar yayg n oldu unu gösteriyor. Öykülerin ço- u dehflet dolu ve toplumun genelinde olamaz böyle bir fley denilerek bak lan olaylar n kahramanlar her gün, her yerde görebilece imiz s radan kiflilikler Bunun korku yaratarak insanlar n birbirine karfl güvensizli i körüklemesi için de il, toplumsal yozlaflman n boyutlar n n gözler önüne sürülmesi olarak anlamak gerekir. Ahlak meselelerine ikiyüzlü bak fl n ma duru da çok büyük ço unlukla kad nlar ve çocuklar oluyor. Toplumun kanayan yaras olan ve ço u kez ma dur ve yak nlar taraf ndan utanç duygusuyla saklanan cinsel taciz, tecavüz ve ensest vakalar Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Adli T p Bilim Dal n n gerçeklefltirdi i Çocuk istismar ve bütüncül yaklafl mlar konulu toplant da ele al n rken, tümüyle önüne geçmenin mümkün olmad ancak takip mekanizmalar n n oluflturulabilece i vurguland. Ege Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim dal Baflkan Prof. Dr. Cahide Ayd n Cinsel fliddetin en a r evlilik içi tecavüz ve ensest ile birlikte çocuk istismar izleme ekibi oluflturan ayn fakültenin Pediatri Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Sad k Akflit, çocuklarda taciz ve benzeri vakalar belirlemenin zorluklar na de inerek, bu olgular n genelde travma fleklinde kendini gösterdi ini, ancak istismara u rayan çocu un ifadesinin temas yoksa mahkemelerce delil olarak kabul edilmedi ini söyledi. stismara u ram fl çocuklar birkaç kez muayene etme gibi s k nt lar yafland - n anlatan Akflit, adli süreçte de t bb n bu konuda tereddütler yaflad - n anlatt. Prof. Dr. Sad k Akflit, cinsel istismar ve tacizin ancak gerçekleflmesinden sonra fark edilebildi ini ve ayr m na var ld ktan sonra da hoyratça müdahale edildi ini anlatarak, Çocu u sisteme uydurmaya çal fl yoruz. O zaman da maalesef çocu u kaybediyoruz dedi. Sosyal Hizmetler l Müdür Yard mc s Emel Yeflilkayal da, çocukta ihmal ve istismar belirlemenin güçlü üne de inerek, tespit için kapsaml bilgilere ihtiyaç oldu unu ancak bu bilgilerin iddiadan öteye gitmese bile hemen çocu un bak ma al narak iddialar n incelenmesi gerekti ini anlatt. Yeflilkayal, sadece zmir de 2006 y l nda yafl aras nda 323 k z n SHÇEK in k z sosyal rehabilitasyon merkezinde bak ma al nd n, bu k zlardan 46 s - n n cinsel fliddet, 59 unun fiziksel fliddet nedeniyle tedavisinin yap ld - n söyledi.

13 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 HKP(Maoist) hareketli savafla geçiyor 15 fiubat tarihinde Nayagarh flehrine bask n düzenleyen 500 gerilla 15 polisi öldürmüfl, 9 unu yaralam fl ve 600 otomatik silaha el koyarak Partinin hareketli savafla geçiflte ihtiyaç duydu u a r silahlar edinmede önemli bir mesafe kazanmas n sa lam flt. HKP(Maoist) Ocak 2007 de gerçeklefltirdi i 9. Kongre de Halk Savafl n yükseltme yolunda somut hedefler belirlemifl ve hareketli savafla geçmeyi önüne görev olarak koymufltu. Bu dönemde gerçeklefltirdi i büyük ve baflar l eylemlerle Maoistlerin bu plan do rultusunda önemli ad mlar att - anlafl lmaktad r. 15 fiubat tarihinde Nayagarh flehrine bask n düzenleyen 500 gerilla 15 polisi öldürmüfl, 9 unu yaralam fl ve 600 otomatik silaha el koyarak Partinin hareketli savafla geçiflte ihtiyaç Maoist tutsaklar açl k grevinde Hastaneye kald r lan tutsaklar ziyarete giden kitle örgütü temsilcileri tutsaklar n sa l k durumlar n n iyi olmad - n, doktorlar n kendileriyle ilgilenmedi ini yapt klar bas n aç klamas ile duyurdular. Hindistan da Bat Bengal eyaletindeki Jalpaiguri Hapishanesi nde tutulan 36 Maoist tutsak 11 Haziran dan bu yana açl k grevindeler. Aral k 2000 de Kamtapur Operasyonu ad alt nda Rajbangshi halk n n mücadelesini sindirmek amac yla gerçeklefltirilen operasyonun ard ndan tutuklananlar n büyük ço unlu u halen mahkemeye ç km fl de iller. Mahkeme sürecinin h zland - r lmas, hapishane reformunun gerçeklefltirilmesi ve serbest b rak lmalar için 8 kez açl k grevine giden tutsaklara her defas nda sorunlar n n çözülece i sözleri verilmesine karfl n koflullarda hiçbir de iflim olmam flt r. Yak n zamanda Tapas Dama adl tutsa n koflullar nedeniyle yaflam n yitirmesi üzerine tutsaklar açl k grevine bafllam fllar ve ölene kadar sürdüreceklerini ilan etmifllerdi. Ancak açl k grevinin bafl ndan bu yana verilen dilekçelere, yap lan eylemlere ra men Bat Bengal hükümeti 36 tutsa n taleplerine ilgi göstermemektedir. Hastaneye kald r lan tutsaklar ziyarete giden kitle örgütü temsilcileri tutsaklar n sa l k durumlar n n iyi olmad n, doktorlar n kendileriyle ilgilenmedi ini yapt klar bas n aç klamas ile duyurdular. Tutsaklara yönelik bu tutum hastaneye kald r lmadan önce de sergileniyordu. Açl k grevinin 27. gününde tecrit hücrelerine konulan tutsaklar n d flar ile ba kurmas na, ziyaretçi kabul etmesine izin verilmemekte, almalar gereken diyete uygun g da tedarik edilmemekte, hücrelerine havaland rma-klima konulmamaktad r. Maoist tutsaklar Anti-Naksal Polis Timinin hapishane yönetimine müdahale etti i, bu nedenle Maoistlerin di er tutsaklar n yararland klar haklar kullanamad klar, koflullar n n kötüleflti i aç klamas n yapmaktalar. Avukatlar na düzenli ulaflamad klar n, ziyaretçilere engeller ç kar ld n da belirtmekteler. İşçi-köylü 13 duydu u a r silahlar edinmede önemli bir mesafe kazanmas n sa lam flt. Maoistler buna benzer bir baflka büyük sald r y ise 29 Haziran tarihinde gerçeklefltirdiler. Bat Hindistan daki Orissa eyaletindeki Chitrakonda Baraj Gölü nde devriye gezen polis botuna sald r düzenleyen gerillalar, 40 polisi öldürdüler. Söz konusu polislerin özelli i Maoist isyana karfl özel olarak e itilen ve halk üzerinde estirdikleri terörle kötü üne sahip olan ve kendilerine Boztaz ad - n veren polis kuvvetlerine dahil olmalar d r. Boztaz lar n Andhra Pradesh eyaletinde Maoistlere karfl mücadelede önemli baflar lar elde ettikleri ve çok say da Maoist kadronun flehit düflmesine neden olduklar için merkezi hükümet taraf ndan desteklenmifl ve Halk Savafl n n yükseldi i di er eyaletlerde de benzeri oluflumlara gidilece i ilan edilmiflti. Sald r n n ard ndan Merkezi Askeri Komisyon Sorumlusu Basavaraj yoldaflla Merkez Komitesi Sözcüsü Azad yoldafl yapt klar aç klamada Halk Kurtulufl Gerilla Ordusu nu, gerçeklefltirdi i Chitrakonda Operasyonu nedeniyle kutlad. Boztaz lar n Andhra Pradesh eyaletinde yürüttü ü teröre de inilen aç klamada bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde kalan Boztaz lar n kaderinin ölen arkadafllar ndan farkl olmayaca vurgusu yap ld. Sald r dan k sa süre önce aç klama yapan HKP(Maoist) Orissa Komitesi art k pusu tarz sald r lar n yan s ra planl gerilla eylemleri ni öne ç karacaklar n vurgulam fl ve 29 Haziran daki eylem buna örnek teflkil etmifltir. Bu sald r ayn zamanda HKP (Maoist) in 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri aras nda ilan etti i Bask Karfl t Hafta n n 4. gününe denk gelmifltir. Konuyla ilgili aç klama yapan baz polis yetkilileri istihbaratta yaflad klar eksiklere de inirken baz lar da bu sald r n n Maoistlerin alana hakimiyetini kan tlad n belirtmifltir. Ayr ca 9 Temmuz da Patra da uluslararas flirketler için maden cevheri tafl yan tren bombalanm fl ve 11 vagon devrilmifltir. 11 Temmuz da ise Bihar da polis karakoluna, hükümet binas na ve tren istasyonuna eflgüdümlü sald r lar Çin de göçmen iflçilerin isyan Olimpiyat oyunlar n n bafllamas na k sa süre kald günlerde, Çin in do usunda üç günlük göçmen ayaklanmas gerçekleflti. Ayaklanman n nedeni, Zhejiang Eyaleti ndeki Kanmen kentinde, 100 kadar göçmen iflçinin, bir göçmen iflçinin oturma müsaadesi için baflvuru yapt s rada güvenlik güçleri taraf ndan dövülmesine iliflkin polise suç duyurusunda bulunmaya çal flt klar s rada ortaya ç kt. Polis dövülen iflçinin kendini koflarak duvara çarpt n iddia etmekte. Polisler bu iddiayla birlikte iflçilerin suç gerçeklefltirilmifltir. Yine özellikle petrol fiyatlar ndaki art fl nedeniyle gerillalar n yo un bir ajitasyon çal flmas içinde oldu u ve zamlar protesto etmek için silahl eylemler gerçeklefltirdi i de gazetelere yans maktad r. Hindistan Baflbakan Manmohan Singh taraf ndan ülkedeki en büyük tehdit olarak ilan edilen Maoistler Hindistan n 29 eyaletinin yar s nda faaliyet yürütmekte, Chattisgarh ve Orissa eyaletlerindeki ormanl k bölgede yo unlaflmaktad r. 250 milyon insan n günde 12 rupeeden az gelirle yaflad Hindistan da yoksulluk ve sefaletin derinli i nedeniyle halk n ç - karlar, temel hak ve ihtiyaçlar temelinde mücadele yürüten Maoistlere halk n deste i yükselmektedir. Özellikle devlet mekanizmas n n sorunlara çare üretemedi i, adalet sisteminin y k ld, çürümenin yo un oldu u, toplumsal ayr mc l n ve yoksullu un en yo- un yafland k rsal bölgelerde (Dandajaranya, Chattisgarh, Jharkand gibi) Maoistler halk iktidarlar - n infla etmekteler. Maoistler ayr ca çok say da hareketle ittifak halinde zorunlu göçe, konutlar n y k m na vb. birçok sald r ya karfl güçlü çal flmalar da örgütlemektedir. duyurusunu kabul etmeyince, polislerin motorlar na ve karakolun pencerelerine sald - ran göçmenlerle polis aras nda çat flma ç kt. Çat flmalarla birlikte 123 göçmen iflçi gözalt na al nd. Bunun üzerine olay yerine ak n eden bölgedeki göçmenler, iki polis karakolunu ablukaya ald lar ve karakol binalar na yönelik sald r lar düzenlediler. Bu ayaklanma son aylarda Çin de meydana gelen sars c isyanlardan sonuncusu olmakta. Çin güvenlik güçleri yaklaflan olimpiyatlar nedeniyle ezilen kesimler üzerindeki bask lar n art rm fl olmas na ra men ve ülkede sosyal yönden istikrarl bir tablo görüntüsü yaratmaya çal flsa da, her geçen gün artan ayaklanmalar n önüne geçememekte. Polis grevdeki iflçilere atefl açt Pataz Eyaleti nde bulunan bir alt n madeninde 30 Haziran dan bu yana grevde olan iflçilere atefl açan polise ba l komandolar, bir iflçiyi gö sünden vurarak katlederken, befl iflçiyi de a r yaralad. A rl kl olarak tafleronda çal flan iflçilerin bafll ca talebini, daha yüksek ücret talebi oluflturuyor. flçiler maden tekellerinin yüksek kârlar elde etmesine karfl n, kendilerine ödenen ücretlerin çok düflük oldu unu söylemekteler. Perulu emekçiler sadece maden sektöründe de il, di er sektörlerde de eylemlerini sürdürüyor. Özellikle de köylülerin eylemleri son günlerde tüm ülkeyi sarsmaya devam ediyor. En son üç köylü örgütü taraf ndan 8 Temmuz da gerçeklefltirilen eylemler, ülke genelinde gerçeklefltirilen genel grevden hemen önce yap ld. Bölgesel protestolar fleklinde bafllayan eylemleri, genel grev izledi. Peru flçi Konfederasyonu nun ça r s ile gerçeklefltirilen genel grev ise, tüm ülkede yaflam felç etti. Sendika hayat pahal l na karfl maafllara zam yap lmas n talep ediyor. Grev s ras nda, özellikle de yoksullu un had safhada oldu u bölgelerde, bir hükümet binas, ya malan p, atefle verilirken, polisle kitle aras nda ç kan çat flmalar s ras nda, çok say da gösterici gözalt na al nd. Dünya ALMANYA 18 Temmuz 2008 tarihinde Almanya da tutuklanan ve Türkiye ye iadesi istenen Önder Dolutafl ve Ömer Berber in serbest b rak lmas için Stuttgart ta biraraya gelen AT F ve AG F faaliyetçileri taraf ndan Schlossplatz Meydan nda ortak bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Bas n aç klamas Almanca ve Türkçe okundu. Aç lan stantta Türkiye ye iadelerin derhal durdurulmas na yönelik imza toplan rken, ayn zamanda yo un bir flekilde Almanca ve Türkçe bildiriler da t ld. Bas n aç klamas at lan sloganlarla son buldu. ALMANYA Almanya n n Stuttgart flehrinde Sindelfingen bölgesinde artan rkç l a karfl 19 Temmuz günü bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Özellikle bu bölgede Alman Milliyetçi Partisi (NPD) nin belediye seçimlerinde meclise girme çal flmalar na karfl oluflturulan tepkiyle yürüyüfle 600 kifliyi aflk n kifli kat ld. Yürüyüfle çeflitli Alman ve Türkiyeli örgütler kat l rken AT F taraftarlar da yürüyüflte yerini ald. Yürüyüfle bölge halk n n ilgisi yo undu. Yürüyüfl yer yer yap lan aç klamalar ve konuflmalarla devam etti. Irkç l k karfl t sloganlar n kitlesel bir flekilde at ld yürüyüfl, Marktplatz Meydan na gelindi inde burada yap lan çeflitli konuflmalarla sonland r ld. JAPONYA 400 bin Japon bal kç 15 Temmuz da greve gitti. 200 bin bal kç teknesiyle gerçeklefltirilen grev, yüksek mazot fiyatlar na karfl gerçeklefltirildi. Devlet yard m olmadan ayakta kalma flanslar olmayan bal kç - lar, mazot fiyatlar ndaki fiyat art fl n n geri çekilmesinin yan s ra, vergi indirimi ve do rudan ekonomik yard m talep diyor. BREZ LYA Berzilyal petrol tekeli Petrobras a ait 42 sondaj adas nda çal flan iflçiler, 14 Temmuz dan bafllayarak befl günlük grev gerçeklefltirdiler. flçiler bir gün fazla tatil istemekteler. Bunun anlam ise, adalardaki sondaj kuyular ndan ana karaya dönüfl için ihtiyaç duyulan bir günün, ifl günü olarak say lmas. RUSYA Rus medyas n n Rusya tarihinin en önemli kiflilikleri üzerine yapt bir oylamada, gerek karfl devrimin gerekse reformistlerin tüm karalama kampanyalar na karfl n, Stalin 1. s rada yer al rken, Lenin de 3. s rada yer ald. 1.3 milyon kiflinin kat ld 2008 in tarihi seçimi bafll kl oylama, Rossija TV kanal, tarih enstitüsü ve Toplumsal Görüfl Fonlar taraf ndan organize edilmekte. Oylama Eylül ay na kadar devam edecek. MACAR STAN Maafl art fl talepleri kabul edilmeyen Macaristanl demiryolu iflçileri, 15 Temmuz dan itibaren süresiz greve ç kt. Grev nedeniyle çok say da tren seferi iptal edilirken, di er sektörlerdeki iflçiler de demiryolu çal flanlar n n grevine destek verdi. Evrensel Bak fl Çöküfl h zlan yor! Emperyalist-kapitalist sistem, tarihinin en a r krizlerinden birini yafl yor. Kriz tüm sistem sahiplerini, özellikle de dünyan n en güçlü olarak tabir edilen devletlerini büyük ölçüde etkileyince, krize dair çözüm üretmede de, daha koordineli bir çal flma zorunlulu u ortaya ç k yor. Ancak bu zorunlulu a karfl n, dünyan n en büyük emperyalist devlerinin 7-9 Temmuz aras gerçeklefltirdi i G-8 Zirvesi, bu güçler aras nda ittifak ve iflbirli ini yans tmaktan çok uzakt. Zirvedeki görüfl ayr l klar al nan kararlara da yans maktayd. Örne in çevre kirlili ine iliflkin kulislerde var lan anlaflmada, ozon tabakas na sal nan karbondioksit miktar n n 2050 y l na kadar % 50 azalt lmas öngörülürken, ABD nin bu anlaflmaya imza atmaya yanaflmamas nedeniyle, al nan karar bu küresel düzeydeki talebe, ancak küresel bir çabayla, özellikle de çok nüfuslu ülkelerin çabas yla ulafl labilir biçiminde de ifltiriliyor. Çok nüfuslu ülkeler le kastedilenin ise esas olarak, ABD emperyalizminin en diflli rakiplerinden Çin oldu u biliniyordu. G-8 de gerçeklefltirilen ekonomik anlaflmalar da en az iklim de iflikli ine dair al nan kararlar kadar mu lakt. Bu örgütlenme (G-8) petrol krizinin ard ndan, 1975 y l nda, ortaya ç kacak sorunlara iliflkin koordineli bir reaksiyon göstermek üzere (daha az say da ülkeyle) oluflturulmufl, ancak kuruluflundan bu yana geçen 35 y ll k süreç içinde, bugün dünya ekonomisi büyük buhrandan sonraki en büyük krizi yaflamaktayd. Ancak zirvede al nan kararlara bak ld nda, ekonomik krize dönük de somut bir karar n olmad görülmekte. K sacas, bu zirvede son y llarda yap lan di er zirvelerde oldu u gibi, ne son y llarda artan do al afetlerin de bafll ca nedenlerinden biri olan, çevre kirlili ine, ne g da krizine ne artan yak t fiyatlar na ne de iflgal savafllar na dönük herhangi bir çözüm getirilmedi i gibi, emperyalistler aras çeliflkiler de iyice aç a ç km fl, dünya hegemonyas n ele geçirmeye dönük rekabetin boyutu bir kez daha gözler önüne serilmifltir. Egemen s n flar n sözcüsü medya taraf ndan açl a, savafllara ve çevre kirlili ine karfl çözüm üretmeye dönük olarak lanse edilmeye çal fl lan bu zirve sürecinde de güvenlik önlemleri had safhaya ç km flt. Tüm bu önlemler elbette zirve karfl tlar n hedefliyordu. Ancak tüm bu önlemlere karfl n, binlerce kifli daha günler öncesinden yoksullu a ve savafla karfl Japonya n n birçok kentinde sokaklara dökülmüfltü. Japonya daki bu eylemlere paralel olarak, emperyalist ya ma ve talana ba l olarak, yoksullu un, açl n en fazla vurdu- u çok say da Asya ülkesinde ve de iflçi ve emekçi y nlara dönük sosyal y k m sald r lar her geçen gün artan AB ülkelerinin birçok baflkentinde eylemler gerçeklefltiriliyordu. ABD ile Rusya aras nda uzunca zamand r tart flma nedeni olan, ABD nin eski do u blo u ülkelere füze kalkan kurma projesi, zirve s - ras nda da iki emperyalist güç aras nda gerginli i t rmand ran bafll ca faktörlerden birini oluflturdu. Rusya, güvenli ine dönük do rudan bir tehdit olarak alg lad füze kalkan projesine yönelik ç k fllar n, zirvede de sürdürdü. Çünkü zirvenin sürdü ü günlerde ABD ile Çek Cumhuriyeti aras nda füze kalkan anlaflmas imzalan yordu. Emperyalistler aras rekabete dönük bu çat flmalar, halklara dönük sald r lar söz konusu oldu unda ise, bir kez daha uzlaflmaya dönüfltü. Zirveye kat lan emperyalist güçler, atom enerjisinin en temiz enerji oldu u yönünde görüfl birli- i sa lad lar ve böylece daha çok say da atom üssü açma çabalar n somutlam fl oldular. Halklara dönük aç k tehdit oluflturan bu karara ise, emekçiler cephesinden tepkiler gelmekte gecikmedi. Atom projesinin öncülü üne soyunan Frans z emperyalizminin temsilcisi faflist Sarkozy nin, daha zirve öncesi bafllayan giriflimleri, Fransa sokaklar n yang n yerine çeviren eylemlerle yan tland. Sonuçta zirve emperyalistlerin hiçbir derdine çare olamad. Krizi azaltmaya dönük hiçbir ad m at lamad. Zirve sonras ABD de yaflanan geliflmelere bak ld nda, krizin ne boyutta oldu u da daha net anlafl lacakt r. Ayn günlerde, artan borç yükleri (5.3 trilyon dolar) nedeniyle Fannie Mae and Freddie Mac adl iki büyük bankaya, bu iki piyasa devine el konuluyor ve halk panikleyerek, bankalar n önünde uzun kuyruklar oluflturuyordu. Krizin ABD ye ne derece yans - d n n somut göstergesi olan bu durum, ekonomik-siyasal krizin önümüzdeki süreçte dünya ölçe inde alaca boyuta da iflaret ediyor. Krizin merkezinde yatan nedenin, çökmekte olan dünya emperyalistkapitalist sistemi ve bu sistemin izledi i politikalar oldu u da art k iyice netlik kazan yor. Bu gerçeklik ise sadece sistem sahipleri taraf ndan de il, halklar nezdinde de giderek daha boyutlu bir biçimde bilince ç kar l yor. Bunun içindir ki, spanya, Fransa, talya, ngiltere gibi emperyalist ülkelerin iflçi emekçilerinin, soysal y - k m sald r lar na karfl eylemleri aral ks z sürerken, Hindistan, Nepal, Filipinler, Endonezya ve daha bir dizi Asya ülkesi halklar n n, mahkum edildikleri açl a ve yoksullu a karfl öfkesi giderek artan biçimde d fla vuruyor. Bu durum ise, baflta ABD olmak üzere, emperyalist merkezlerdeki pani i giderek art r yor, böylece sistemin çöküflü h zlan yor. Uluslararas proletaryaya ise, bu çöküfle son darbeyi vurmak kal yor.

14 Tarihten sayfalar İşçi-köylü Temmuz-7 Ağustos 2008 ENGELS; Proletaryan n generali Bilimsel ve felsefi araflt rmalar n n d fl nda pratik yaflamdan asla kopmayan Engels, ayn zamanda büyük bir savafl ustas - d r. Özellikle 1848 devrimlerinde gösterdi i askeri deha onun proletaryan n generali olarak an lmas n getirmiflti. flçi s n f n n sömürücü zorbalara karfl verdi i amans z savafl ma bizzat kat larak barikatlarda çarp flan Engels, barikat savafllar üzerine de birçok fikir gelifltirmifl, silahl ayaklanmalar n temel askeri taktiklerine katk da bulunmufltur. Nas l bir zeka meflalesi söndü Nas l bir yürek durdu flçi s n f na kuflat ld sömürü ve karanl ktan kurtulman n yolunu gösteren büyük ö retmenlerden biri olan Friedrich Engels tüm yaflam n proletarya davas na adad. 28 Kas m 1820 de Protestan bir ailenin çocu u olarak Romanya Barmen de dünyaya geldi. Genç yafllarda aile koflullar n n zorlamas ile Barmen deki bir ticarethaneye kâtip olarak girdi. Burada dil konusunda kendisini yetifltirirken devrimci ve liberal yazarlar n yap tlar n okumaya bafllad. Ludwing, Börme, Karl Gutakow ve Heinrch Heine gibi Alman hareketine ba l yazarlar n eserlerini okudu. Bir süre sonra disiplinsiz ve tutars z buldu u bu hareketten ayr larak Genç Hegelciler le hareket etmeye bafllad. H ristiyanl n temellerine yönelen bu hareket, Engels in materyalist düflüncelerinin geliflmesine olanak sa lad. Friedrich Oswold takma ad yla çeflitli makaleler yazd.1841 de Barmen e döndükten sonra gönüllü olarak topçu birli ine yaz ld. Bu karar onun tüm yaflam n etkileyecek askerlik sanat ile tan flmas n sa lad. Sonraki y llarda savafl sanat üzerinde yo unlaflarak birçok makale yazd. Yazd yaz larda ortaya koydu u savafl dehas ndan dolay dostlar taraf ndan general olarak an lmaya baflland y l nda komünizmi benimsemesinde büyük rol oynayan Moses Hess ile tan flt. Hess, Hegel felsefesinin mant ksal sonucunun komünizm oldu unu ileri sürüyordu. Bu tarihlere kadar Hegel in izleyicisi olan Engels, Hegel in aksine materyalistti. Engels, iflçi s n f ile çal flmak için geldi i Manchester de tan flt. Kendini çal flt büronun duvarlar ile s n rlamayan Engels, iflçi s n f n n yaflad korkunç yoksullu a bizzat tan kl k etti. Ard ndan ngiltere de emekçi s n f n durumu isimli kitab n yazd. Proletaryan n yaln zca ac çeken bir s n f olmad - n, tarihi ileri tafl yacak yegâne gücün de proletarya oldu unu dile getirdi. Engels daha önce yaz flt Marks la Paris te tan flt. Bu buluflma iki büyük ö retmenin tüm yaflamlar boyunca ayn amaç u runa omuz omuza yürümeye bafllamas için bir dönüm noktas oldu. Bundan sonra iki dehay birbirinden ayr düflünmek imkâns z hale geldi. Birlikte haz rlad klar ilk kitap Kutsal Aile oldu. Böylece iflçi s n f n n ayd nlat lmas ve kurtuluflunu sa layacak temel felsefesi u runa birlikte kavgaya at lm fl oldular. Engels 1845 ten 1847 ye kadar Brüksel ve Paris teki Alman iflçiler aras nda pratik faaliyet yürüttü. Bu arada bilimsel çal flmalar na da devam etti. Bu s rada Marks ve Engels gizli Alman Komünistler Birli i ile iliflki kurdular. Birlik, onlar sosyalizmin temel ilkelerinin aç klanmas ile görevlendirdi. Marks ve Engels in ünlü Komünist Parti Manifestosu iflte böyle do du ve 1848 de yay mland. Manifesto ile proletarya için komünizmin temel ilkeleri sade, anlafl l r, yal n bir flekilde gün yüzüne ç kt ve komünizm hayaleti tüm Avrupa ya yay ld. Önce Fransa da patlak veren, ard ndan Bat Avrupa ülkelerine yay lan 1848 Devrimi ile yeniden Marks la birlikte Almanya ya döndü. Burada Marks la birlikte Yeni Ren ad yla bir gazete ç karmaya bafllad. Gerici güçlere karfl, halk n özgürlü ünü ve ç karlar n savunmada sonuna kadar mücadele ettiler. Sonunda gazete kapat ld, Marks s n r d fl edildi. Engels ise silahl ayaklanmaya kat larak barikatlarda çarp flt, özgürlük için dövüfltü. syanc lar n yenilgisinden sonra yeniden Manchester deki fabrikaya çal flmak üzere döndü y l na kadar burada kalan Engels bu s rada birçok eser kaleme ald : Ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni, Ludwing Feuerbarc, Anti-Dühring, Konut Sorunu üzerine 1870 te Londra ya yerleflen Engels, Marks la birlikte Kapital üzerine çal flt. Marks n hayat n kaybetmesinin ard ndan derin bir sevgi ile ba land Marks n tamamlayamad - ikinci ve üçüncü cildi tamamlad. Böylece dünya halklar na Marks n tamamlayamad büyük bir miras b rakm fl oldu. Engels, Marks la birlikte sadece bilimsel araflt rmalarla ilgilenmedi te Marks la birlikte Uluslararas flçi Birli i yani 1. Enternasyonal i kurdular. Engels, uluslararas iflçi hareketi aç s ndan son derece önemli olan bu Birlik te, çok önemli bir rol oynad. Engels, Marks n yaflam n yitirmesinin ard ndan Avrupal devrimcilerin önderi ve dan flman olmay sürdürdü. Onun ö üt ve direktifleri, hükümetin zulmüne karfl n, hem güçleri h zla ve durmadan büyüyen Alman sosyalistleri taraf ndan, hem de ilk ad mlar n iyi düflünmek ve tartmak zorunda olan spanyol, Romanyal ve Ruslar gibi ülkelerin temsilcileri taraf ndan büyük de er gördü. Engels, Marks la birlikte flçilerin kurtuluflu, iflçi s n f n n kendi ifli olmal d r bilimsel tezini durup dinlenmeden iflçi s n f na ö retti. kisi aras ndaki iliflkiyi anlamak için Engels in büyük bir alçakgönüllülükle sarf etti i flu sözleri hat rlamak yeterlidir. Bütün hayat m boyunca yapmaya yatk n oldu- um fleyi yapt m ve ikinci keman olarak kald m; san r m bu ifli oldukça iyi yapt m. Marks gibi mükemmel bir birinci kemanla oldu um çald m için memnunum. Bilimsel ve felsefi araflt rmalar - n n d fl nda pratik yaflamdan asla kopmayan Engels, ayn zamanda büyük bir savafl ustas d r. Özellikle 1848 devrimlerinde gösterdi i askeri deha onun proletaryan n generali olarak an lmas n getirmiflti. flçi s n f n n sömürücü zorbalara karfl verdi i amans z savafl ma bizzat kat larak barikatlarda çarp flan Engels, barikat savafllar üzerine de birçok fikir gelifltirmifl, silahl ayaklanmalar n temel askeri taktiklerine katk da bulunmufltur. Engels, iflçi s - n f mücadelesini baltalamak amac yla burjuvazi taraf ndan ortaya at lan her türlü karfl -devrimci anlay flla militan bir flekilde y lmadan mücadele etmifltir. Do a bilimleri konusunda derin ve yetkin bir birikime sahip olan Engels, Marks la birlikte ortaya koyduklar felsefi düflüncelerinin do rulu unu bilimsel yap tlar ile kan tlam flt r. Bütün yaflam n büyük bir disiplin içinde yaflayan Engels, Marks la birlikte ortaya koydu u yap tlar yla uluslararas iflçi s n f n n, ezilen dünya halklar n n yüre inde sonsuza kadar yaflayacakt r. Kültür-sanat Sanata bak fl m z, sanat n ifllevi ya da devrimci bir elefltiri olarak sanat S n flar n ortaya ç kaca ana kadar, eme in rolüyle bütünsel bir dünya yarat labilece ini fark etmiflti ilkel insan ve toplumsal flekilleniflin ilk biçimi olan komünal sistem Marks n deyimiyle tecrit edilmiflli in zoruyla örgütlenmiflti. Toplumsal diyalekti in ilk evresi olan bu örgütlenme, do aya karfl verilen var olabilme mücadelesinin zorunlulu uydu. nsan bu mücadelede baflar sa lamas n emek e borçludur. Diyalektik Materyalizm, eme in tarihsel-toplumsal dönüfltürücülü- ünün dünyay bütünlefltiren olgu oldu unu söyler. Her nerede olursa olsun insan eme i bütünsel bir dünya yarat r kendine. Bu zorunluluktur da. Avlan rken, tar m u rafl nda vs. bütünsel bir dünyay infla eder. Bu oldukça özel bir iliflki biçimi de yarat r. Bu iliflkiyi özel k lan, toplumsal örgütlenme ve ihtiyaçlar n belirleyici etkisidir. S n flar n ortaya ç kmas ndan sonra da bu bütünsel toplumsal iliflki de iflmemifl, her toplumsal örgütlenme iliflkiyi eskisinden farkl biçimlere (yeni biçimlere) sokmufltur. Elbette bu iliflkiyi ilk kurmay baflarabilen ilkel komünal sistemi örgütleyen ilkel insan olmufltur. Ortaklafla üretim ve ortaklafla tüketim toplumsal n yasas yken, vazgeçilemeyen fleylerden biri olarak imge, üretimin her alan nda etkin bir rol oynam flt r. Üretebilme becerisini kazanm fl bilinçli varl k olan insan, daha bafltan bir taraft. Madem ayakta kalabilmek ve tarihsel yolculu unu sürdürebilmek için karfl s nda olan do ayla mücadele etmesi gerekiyordu, o halde bu taraf olufl, onun yolunu açacak yararl l k fikrine sahip olmas n sa lad. Böyle bir düflünüflün getirisi, temel ihtiyaçlar n karfl lanmas için üretti i bar nak, resim, dokuma, yontma, kesme vb. de er ölçülerinin kullan m alan ndaki yararl olmufltur. Bilinçli yaflanm fl bir süreç olmasa da, alet yapabilme ve kullanabilme yetisine sahip olana kadar bir zorunluluklar zincirinin do al sürecinde hem de ama ondan önceki süreçten farkl olarak alet yapabilme ve kullanabilme yetisini kazand ktan sonraki süreçte zorunlulu un ve gereklili in bilinçli-fark nda olmas yla yaflamsal anlamda do aya karfl verilen mücadelede yararl l k vard. Fakat insan n bilinçli varl n- temel ay rt edici özelli i art k do an n kendisine sunduklar na müdahale edebilme bilinç ve becerisine eriflmifl bunun fark nda- olmas yd. Yararl l k fikrinin yatt nokta da buras d r. Do aya atalar gibi sadece uyum sa lama de il ona müdahale edebilme yetene i Üretimde de er ölçüsünün yararl l k oluflu, ma ara duvar na yap - lan resimle bar na (yararl l k anlam nda) farks z k l yordu. Çünkü yap lan üretimlerden bir beklenti vard ; yap lan bar nak onlar d fl etkenlerden korurken çizilen resimler de büyüsel etkisiyle av hayvanlar na karfl güçlenmeyi sa l yordu. lkel insanda imge ile gerçeklik aras ndaki ayr m çok siliktir. Oklar, baltalar, bar naklar onlar, nas l d fl - do al- tehditlerden koruyorsa imgeler de, do al güçler kadar gerçek olan öteki güçlerden koruyordu. Bunun ifle yaramad n kim söyleyebilir? Ma ara duvar na yap lan resimlerde av hayvan na ok-m zrak saplanmas, insan n hayvandan daha büyük çizilmesi, bir yandan coflku ve motivasyonu art r r, bir yandan olmas istenen seyrin imgenin de gücüyle olabilece ine inan l r. Çok mu mant ks z ya da ilkel görünmektedir? O halde kendinize flöyle bir soru sorun, çok sevdi iniz birinin foto raf n neden duvar n za asars n z ya da cüzdan n zda tafl rs - n z? Ya o resim bir gün kaybolursa ne hissedersiniz? Belki tanr n n sizi cezaland raca n ya da kötü ruhlara davetiye olaca n düflünmezsiniz, ama resmin kaybolufluna duydu unuz üzüntü ve s k c durumu, moral bozuklu unu neyle aç klars n z? Ma- ara duvarlar na çizilen resimler, elbette bizim hissetti imizden daha farkl fleyler sunuyordu o dönem insan na. O resimler büyüsel bir amaçla yararl l k (toplumsal ç kar) fikrine hizmet ediyordu. Sanat, toplumsal hareketin parças d r Sanat, insanl n tarihsel gelifliminin her döneminde ama özellikle de toplumsal hareketlerin öne ç kt dönemlerde ona koflut (ondan kopuk de il) ve onun bir parças olarak önemli belirleyicilerinden biri olmufltur. Bu konuda hepimizin ilk akl na gelen Rönesans (kapitalizmin feodalizme karfl zafer süreci) Sovyet, Çin devrim süreçlerindeki ifllevleridir. S n flar ortaya ç kal beri karfl t güçler aras ndaki her z tl k sanat alan nda da belirmifl, ezen egemenlerin sanat yla ezilen halklar n sanat (t pk toplumsal faaliyetin her alan nda oldu u gibi) çat flma haline geçmifltir. Sanat faaliyetinde ortaya ç - kan bu çat flma hali s n fsal bir karakter tafl r, s n flar oldu u müddetçe de kaç n lmaz zorunluluktur. Karfl t iki kutup aras ndaki bu çat flmada baz dönemlerde sanat n öne ç kt da görülmüfltür. Her iki kutbun da amac kitlelerdir: Biri kitleleri ileriye do ru tafl mak için gerçe e iflaret eder, di eri gerçe i gizlemek için yalana, korkuya iflaret eder. Her ikisinin karfl laflt alansavafl arenas - kitlelerin bilincidir. Ezilenlerin sanat tarihin hemen her döneminde ezenlerin yasaklamalar yla karfl laflm flt r. Kitaplar toplat l p yak lm fl, türküleri ve danslar yasaklanm fl, say s z sanatç uzun y llar hapse at lm fl, idam edilmifltir. Tüm bunlara karfl n ortada olan gerçek sanat hep var olmufl, ifllevini daha güçlendirerek de var olaca d r. Egemenler ezilenlerin sanat n yok say p yasaklamakla yetinmiyor, ayn araçla karfl t sald r da da bulunuyor ve bu sald r lar toplumsal n di er alanlar ndan kopuk olmuyor. Kitlelerin bilincini, kendi sömürü iktidarlar n n ömrünü uzatmak için flekillendiriyorlar. Ne tür bir iktidar olursa olsun ömrü, kitlelerin taleplerinin karfl lan p karfl lanmad yla do ru orant l d r. Bunun fark nda olarak kitlelerin taleplerini minimize etmek, gerçeklikle ba n zay flatmak, kültürü s laflt r p yozlaflt rmak vb. için bilinç bulan kl yaratmaya çal flmaktad r. Bütün bunlar yapabilecek en etkili silah olaraksa sanat görmektedir. Bundan dolay d r ki gerici iktidarlarla halklar aras nda özü s n f çeliflkisi olan daimi, amans z savafl, sanat (ve edebiyat) üzerinden de yürütülür. Toplumsal alanda hiçbir fleyin s n flar üstü olmad gibi sanat ve edebiyat da s n flar-üstü olmad - ndan bu alan n bizi ilgilendirmeyece ini, s n f mücadelemizden ba ms z olaca n, onun kendi bafl na var oldu unu düflünmek s n f savafl - m n anlamayanlar n mümkünüdür. Ya da burjuvaziye hizmet edenlerin yalanlar d r. fiimdi burada dural m ve konuyu baflka yönleriyle ama özü ayn olmak kofluluyla ele almaya çal flal m. Ekonomi Politi in Elefltirisine Katk da Marks flöyle der; Bütün mitologya do a güçlerini hayal gücü içinde ve hayal gücü yoluyla ba ml k lar, denetim alt na al r ve biçimlendirir. flte bu yüzden de insano lu do a güçlerini gerçekten egemenli i alt na ald nda, mitologya ortadan kalkar. Bu al nt y okudu umuzda, ilkel insan n büyüsel ritüellerini hat rl yoruz. mge (büyü) yoluyla do ayla kurdu u iliflkiyi hat rl yoruz. Fakat o kadar eskiye gitmeye gerek var m? Belki iflin kayna n bilmek için evet. Peki ya bugün aç s ndan ne demeliyiz? lkel insanlar çok gerilerde b - rakt k. Aradan on binlerce y l geçti. Bilimsel keflifler flafl rt c dereceye ulaflt. Mitologya hala var. Masallar, efsaneler, dinler, sanat hala var. Neden? Çünkü (insan) toplum-do a aras ndaki çeliflme gerçekten egemenlik alt na al nmam flt r. nsan n do a karfl s ndaki güçsüzlü ü mitoslar n gücüyle elbette düfl dünyas nda- afl lmaktad r. Do ayla insan aras ndaki çeliflmede insan do ay bu yolla kontrol alt na almaktad r. Ne var ki mitoslar belirli koflullarda var olan somut çeliflmeler üzerine kurulmam fllard r ve dolay s yla da gerçe in bilimsel bir yans mas de ildirler. (Mao) Sadece ama sadece özneldüflsel tasar mlard r. Bilimin geldi i noktaya bakarak mitoslar n varl n n anlams zl n düflünebiliriz. Zira ikisi birbirini d fltalar görünmektedir. Fakat hala ve daha uzun süre boyunca insan mitoslara ihtiyaç duyacakt r. Bilimin hala cevap olamad çok soru ve karfl layamad çok ihtiyaçlar teker teker afl lacakt r ama bugün büyüyü, efsaneleri, masallar vd. sadece tarih kitaplar nda bulmuyorsak, hala gündelik yaflam m zda çokça, bir yerlerden okuyor, birilerinden duyuyor, tan k oluyorsak bu bize insanlar n bilinç flekillenmesi hakk nda bilgi vermelidir. Nesnel dayanaklardan yoksun bu hikayeler (masallar-efsaneler) bireyin toplumsal yaflam içerisinde davran fl, düflünüfl s n r ve biçimlerini belirler. Toplumsal ahlak kurallar na göre de üretilen mitoslar bir nevi terbiye etme araçlar olarak kullan l r. Bir kültür yarat r ve bunda da oldukça etkilidir. Hemen akl m za gelebildi i gibi bu, egemenlerin asla görmezden gelemeyece i, sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyece i güçlü bir silah olmufltur. Bizler devrime önder olan proletaryan n saf nday z-yan nday z. O proletarya, kurdu u araç olan Komünist Partisi çat s alt nda özgürlü- e yürüyüflü gerçeklefltirmektedir. Proletaryan n sadece kendisi için de il bütün ezilenler için bafllatt devrim yürüyüflünde ç kar olan köylüler, küçük burjuvazi ve di er ezilen emekçiler, yoksullar da proletaryan n müttefikidirler. Hepsinin ortak amac kendilerini sömüren gerici iktidar ortadan kald r p kendilerinin sahibi olaca bir iktidar kurmakt r. Söylemeye gerek yok ki, y kmak ve yapmak kavramlar, mesele toplumsal bir devrimse, söylendi i kadar ve söylendi i biçimiyle mutlak baflar y getirecek ölçüde basit de ildir. Tarihsel pratikler göstermifltir ki on y llara, yüzy llara yay lan, can alan ve can veren nesnelli e uygun düflen strateji ve onun ekseni içinde çokça takti i bar nd ran, yar n bugünden planlay p kuran, toplumsal n her alan nda sürekli ve kesintisiz olarak eskiyi y kan ve yeniyi o y k nt lar aras nda t pk batakl kta yefleren nilüfer misali- hayat veren bir meseledir. (Devam edecek) Hatay-Samanda 9. Temmuz Kültür ve Sanat Festivali yap ld Temmuz tarihleri aras nda Hatay n Samanda ilçesi sahilinde düzenlenen 9. Evvel-i Temmuz Festivali coflkulu bir flekilde geçti. Festivalde Tar m, Türkiye de Aleviler ve Demokrasi, Hrant Öncesi ve Hrant Sonras gibi birçok önemli ve güncel konular içeren panel de gerçeklefltirildi. Akflam konserlerinin aç l fllar nda ise Marafl, Çorum ve Sivas ta katledilen insanlar an ld. Partizan olarak stand açt m z festivalde Faflizme, emperyalizme, feodalizme, komprador kapitalizme ve her türden gericili e karfl durmak için flçi köylü okuyal m-okutal m!, Demokratik Halk Devrimi için flçi köylü okuyal m-okutal m! sloganlar eflli inde flçi köylü gazetesi da t m yap ld ve Samanda ilçesine ba l Çanakoluk köylülerinin baz istasyonu ile yaflam fl oldu u sorunlar n çözümü için destek verilmesi yönünde sesli ajitasyonlar yap ld. (Hatay K okurlar )

15 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 İşçi-köylü 15 Gazete/Okur Yaflama fl k tutan sözler... * Tafl delen suyun gücü de il, süreklili idir. (Anonim) * Gecenin en karanl k saati sabaha karfl olur. ( ngiliz atasözü) * Hiçbir insan özür bulmada tembel insan kadar baflar l olamaz. (Anonim) * Sorunsuz insan bulabilece iniz tek yer vard r, o da mezarl k. (Anonim) * Al flkanl k demirden bir gömlektir. (Çin atasözü) * lerlemek kendimize verdi imiz bir arma and r. (Joan Rivers) * Yeterli zaman m z hep vard r, yeter ki do ru kullanal m. (Gothe) * Eriflmek istedi i bir hedef olmayanlar, çal flmaktan zevk almazlar. (Emile Rau) * Deneyim bafl n za gelenler de il, bafl n za gelenlerle ne yapt n zd r. (Aldous Huksley) * Böcek olmay kabul edenler ezilince flikayet etmemelidirler. (F. Schiller) * Devekuflu yüke gelince kuflum, uçmaya gelince deveyim der. (Türk atasözü) Gorki nin gitar Faflizmin karanl k güçleri, çeteler halka hesap verecek! Da dan Kopan Atefl Yaflanm fl olaylar, deneyimleri incelemek, deneyim edinmek, olumluluk ve olumsuzluklardan ö renmek aç s ndan önemlidir. An lar da daha çok bir kifliye odakl olmalar na ra men böyledirler. An lar, bir kifli ekseninde asl nda kiflileri yani genel olarak insan anlat r. Da dan Kopan Atefl isimli kitapta bir Sandinist olan Omar Cabezas nsanl k günümüzden befl bin y l önce eflitlikçi ilkel topluluktan katmanl üretici toplulu a geçmifltir. Bu geçifl toplumu, ezen ezilen, sömüren sömürülen biçiminde bölmüfl parçalam flt r. Toplumun üretici güçlerini (üretim araçlar ve gasp edilen emek de eri) eline geçiren egemenleflen yönetici s n f; sömürü ile elde etti i zenginli i ve itibar koruman n arac olarak devlet denilen otorite ayg t n ortaya ç karm flt r. Devlet bir s n f n di er s n f ve katmanlar üzerindeki bask ve kontrol arac d r. Sosyo-ekonomik yap n n devaml l devletin ve onun bürokratik organ n n siyasi-ekonomik ve askeri güçlülü üne ve istikrarl durufluna ba l - d r. Bizim gibi yar - feodal, yar -sömürge ülkelerde sistem istikrarl yap oluflturamaz. Çünkü devlet Osmanl mparatorlu undan devrald yar -feodal yap y tasfiye etmemifltir. Biçimsel k smi de iflikliklerin ötesine gidememifltir... Sosyo-ekonomik yap daki ilkellik nedeniyle sistem idaresi bir bütünsellik içerisinde de ildir. Devlet idaresi bu nedenle çeflitli kliklere Engelliler AKP önünde eylemde Egemenlerin emekçi halka yönelik uygulad klar hak gasplar h z kesmeden devam ediyor. Bu sald - r lar karfl s nda yoksul halk n baflkald r s ve isyan da yayg nlaflarak devam ediyor. Egemenlerin son sald r paketlerinden birisi de özel e itime ihtiyaç duyan ö renci ve ailelerine yönelik haz rlanan yasa tasar s olmufltur. UNESCO deste i ile hayata geçirilen e itim ve bak m program sayesinde fiziksel ve zihinsel engellilerin e itimi sa lanm flt r. Gündeme farkl flekillerde gelen bu program sayesinde birçok Ne Okuyal m? an lar n anlat yor. Örgütlenmesinden ö renci gençlik içindeki faaliyetlerine, ard ndan zorlu gerilla mücadelesi sürecine ve zorunluluk nedeniyle yeniden flehirlerde faaliyetine; k sacas bir kez net karar verdikten sonra mekânlar de iflse de hiç kesintiye u ramayan mücadele hayat n anlat yor. Cebazas henüz bir ö renciyken Sandinistlerle ba kuruyor. Örgütlü olup olmama konusundaki ilk çeliflkilerini yo un bir iç hesaplaflmayla, muhasebeyle çözdükten sonra mücadele etmek konusunda kesin karar n veriyor. Ve bu karar tüm olumsuzluklar na ve zorluklar na ra men kesintisiz olarak sürdürdü- ü mücadelesinin ilk ad m oluyor Büyük zannetti i örgütün küçük ve zay f oldu unu ö rendi indeki hayal k r kl, verilen büyük kay plar, gerilla yaflam n n tüm zorluklar, eflinden ve çocu undan ayr kalmas, kitlelerle ba kurmadaki sorunlar vb Hiçbir olumsuzluk karfl s nda pes etmiyor. Onda, insan n sa lam ideolojik gücüyle neler baflard n UMUT YAYIMCILIK TAN 5 YEN K TAP ve taraflara bölünmüfltür. Her kli- in demokrasiden uzak kendisine ve bekas na uygun çeteleri kontrgerilla birimleri mevcuttur. Gündemde yer eden Ergenekon örgütü de bahsetti imiz karanl k iliflkilerden ba ms z düflünülemez. Bu yap lanman n CHP gibi baz sol maskeli partilerce sahiplenilmesi, mangalda kül b rakmayan vatan millet savunucusu ulusalc larla iliflkileri hangi kliklerin karanl k maflas oldu unun göstergesidir. Genel olarak düflünüldü ünde Ergenekon yap lanmas n n ortaya ç kar lmas ve bol rütbeli paflalar n dahi deflifre edilmesinin ülkede estirilen demokrasi rüzgarlar yla alakas yoktur ve olamaz da. Olsa olsa ülkedeki l ml slam kli i ile Kemalist klik aras ndaki çat flman n sonucunda emekli edilmifl sad k eski dostlar n tasfiyesidir. slamc kli in eline geçirdi i sömürü f rsat nda derinleflme iste i, bunun engelli e itim hakk na kavuflmufl, birçok bak ma muhtaç bak m olana na kavuflmufltur. Halk m za sa l k alan nda dönüflümün meyveleri olarak yans t lan bu projenin ömrü çok da uzun sürmemifltir. IMF, Dünya Bankas, Avrupa Birli i gibi emperyalist kurulufllar n kredi vermek için ön flart koflmas ve UNES- CO nun finansman deste i sunmas sonucunda uygulamaya giren program, son zamanda haz rlanan yasa tasar s yla yeniden yap land r lmakta, kaynaklar baflka ceplere aktar lmak istenmektedir. Engellilerin ö renim görme süreleri yasayla s n rland r lmakta, rapor yenileme haklar yok say larak kaderlerine terk edilmektedir. Yaflanan bu geliflmeler karfl s nda Türkiye Özel E itimciler Derne i yasa tasar s n n Mecliste görüflülmesinden önce bir eylem plan oluflturdu ve uygulamaya koydu. Eylem plan do rultusunda ilk olarak ö renci velileri bütün siyasi partilere, Plan ve Bütçe Komisyonu na faks çekerek bu durumu protesto etti. Bunlara ek olarak AKP ilçe baflkanl klar önünde eylemler yapt. Son olarak tarihinde stanbul AKP il binas önünde yaklafl k 2 bin kiflinin kat l m yla bir protesto eylemi gerçeklefltirildi. görüyoruz. flah n kesen ölüm korkusu hisseden bir insan n da lara sonsuz bir inançla ç - kan bir insana nas l dönüfltü ünü, bu dönüflümün hesaplaflma ve güç kaynaklar n görüyoruz. Büyük bir güç oldu una inançla ç kt da larda, gerilla olman n tüm zorluklar n ve tüm güzelliklerini iç içe yafl yor, anlat yor. Açl k, uykusuzluk, uzun ve zorlu yürüyüfller a r yükler, halk kitlelerinin olumsuz yaklafl mlar, operasyonlar, flehitler Fakat di er taraftan diktatörlü ün, yaflam n her yönünü kirletemeyece inin kan t olan da larda da n, çamurun, ya murun burjuva pisliklerden insan ar nd rmas, yo- un yoldafll k sevgisi, zay f yanlar n n üzerine gitme, birlik olma ruhu ile mütevazili in ve insanc l de erlere ba l l n artmas, çelikleflen irade Yazar, gerilla hayat n n özellikle yeni kat lanlar ve çeliflkilerle dolu oldu unu anlat rken, hep inanca vurgu yap yor. Bu sa lam inanç, kararl l k insanlar n tüm zorluklar aflmada temel anahtar oldu unu, her Eyleme çok say da fiziksel ve zihinsel engelli ö renci ve ailesi kat l rken bu alanda faaliyet gösteren özel e itim merkezleri ö retmen ve yöneticileri de kat ld. l binas önünde toplanan kitle kap lar n yüzüne kapanmas ndan sonra sl klar ve sloganlarla bu durumu protesto etti. K sa sürede gelen Çevik Kuvvet il binas n girifli ve çevresinde güvenlik önlemi alarak binay engellilere karfl korudu. Yaklafl k iki saatlik bekleyiflin ard ndan AKP il baflkan veliler aras ndan seçilen bir grup temsilciyle görüfl- zorlu deneyimlerde bunu sorgulad - n anlat yor. Bir örnek verirsek; Yeni gerillalar, uzun bir yoldan yiyecek tafl ma görevine gidiyorlar. Çantalar da çok a r. Ve hepsi ölesiye yoruluyor. Öyle ki çantalar n yerden kald rmaya dahi güçleri yetmiyor. Fakat gitmeleri de gerekiyor. Aflmalar gereken yüksek, dik bir tepe var. Bunun üzerine gerilla komutan flöyle diyor savaflç lara yeni insan n nerede oldu unu biliyor musunuz? T rmand n z tepenin üstündedir. Tam oradad r. Gidin onunla buluflun, onu yakalay n, aray n, tutun. Yeni insan normal insan aflm flt r. Yeni insan onda süper gayrettedir. Yeni insan yorgun bacaklar aflm flt r. Ortalama insandan daha çok fley vermeye bafllayan ortalama insan vard r. Tipik insanlardan fazla veren Yorgun oldu unu unutmaya bafllay nca kendisini unutunca, bir yana koyunca, yeni insan bulacaks n z. Öyleyse yorgun ve bitkin hissediyorsan z, bunu unutun ve tepeye t rman n. Tepeye ucunda yeni insandan bir parça bulacaks - n z. Yeni insan bulmaya tam buradan bafllayaca z. Tam burada yeni insan flekillenecek. Bunun üzerine yeni savaflç lar, her zaman daha hafif yükle befl mola vererek ald klar yolu, bu defa çok daha a r yüklerle ve yorgunluktan bitkin düflmüflken hiç mola vermeden kat ediyorlar Geliflim mücadeleyle olur; ancak s n rlar n zorlayan insanlar geliflip ilerleyebilir, fiziki ve moral olarak güçlenebilir. Yeni bir insan n do ufl sürecine tan k oluyoruz karfl s nda Kemalist kli in elinde kalan kaleleri koruma içgüdüsü sonucunda ortaya ç kan çeliflkilerin, çat flmalar n ve restleflmelerin sonucudur. Bu yap lanman n suç dosyas oldukça kabar kt r ve gündemde tart fl lanlarla da s n rl de ildir. Bugüne kadar birçok devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici yap lanma, örgüt ve kifli bu kontrgerilla faaliyetinden üzerlerine düflen pay alm flt r. Faili meçhul olarak adland r lan olaylarda bu yap lanmalar n pay y llard r devrimciler taraf ndan dillendirilmesine ra men hâkim s n flar taraf ndan hep üstü kapat lmaya çal fl lm flt r. Bu yap lanman n deflifre edilmesi ülkedeki çete ve kontrgerilla faaliyetlerinin bitti i anlam na gelmez, sadece bu iflin figüranlar - n n de iflti ini gösterir. Ülkemizdeki ve dünyadaki geliflmelere uygun olarak Ergenekon olay nda ne gibi geliflmeler olaca önümüzdeki günlerde ortaya ç kacak. Ancak bu olay n gündem k z flt kça (özellikle ekonomik kriz, siyasal kriz ve ezilenlerin baflkald r - lar ) farkl yönleriyle kullan laca aç kt r. Ülkemizin komünist, devrimci ve ilericileri baflta olmak kayd yla halk m z n yaflananlar n gerçek yönlerini anlama, araflt rma ve do ru yerde saf tutmas gerekmektedir. Yaflananlara karfl kay ts z kalmak, kendili indenci bir tav r almak gelece imizi bir avuç sömürücü ve onlar n karanl k eli kanl cellâtlar na teslim etmektir. Yaz m z ülkedeki sosyo-ekonomik yap y zekice çözümlemeleriyle ortaya koyan devletin niteli ini apaç k teflhir eden önder yoldafl n sözleriyle bitirmek istiyorum. Bütün yoldafllar, ülkemizin bütün komünist devrimcileri! Önümüzde çetin ama flanl mücadele günleri var. S n f mücadelesinin denizine bütün varl m zla at lal m! Bu mücadelede kahraman iflçi s n - f m za fedakâr ve çilekefl köylülerimize, yi it gençli imize sonsuz bir güven duyal m. (Esenler den bir K okuru) meyi kabul etti. Temsilcilere geçifltirme cevaplar veren il yönetiminin tavr bir bas n aç klamas yap larak protesto edildi ve eylem sonland - r ld. ( stanbul dan bir K okuru) Da dan Kopan Atefl te. Yazar inanç ve kararl l n flu ifadeleriyle çarp c olarak anlat yor: Tamam, binlerce insan ölebilir ama düflman devirmek için dövüfle devam etmek zorundas n. Muhaf zlara karfl ç kmak için sen ölebilirsin, gerilla savaflç s olmak kesinlikle onurlu bir tutumdur. Ölümün kendi bafl na bir protestodur Önemli olan bir yurt için ölmesiydi. Düfllerimizi, umutlar m z, isteklerimizi bir yana koyup da lara, bilinmeyene do ru gitmeliydik, her fleyin üstünde bu vard. Cabezas, sadece inanç ve kararl l n de il, tüm duygu ve düflüncelerini, yaflad klar n da olabildi ince do al ve sade anlatm fl. Güçlü ve zay f yanlar yla, çeliflkiler ve çeliflkileri aflma çabas yla devrimci yaflamdaki birçok kesiti sunuyor asl nda an lar yla. Zaman ve co rafyadan oldukça farkl olsa da benzer hedefler için mücadele eden insanlar n aras ndaki benzerliklerin ayn l n görüyoruz. Bu yönüyle kitap bizlerden ve her birimizden çokça parçalar bulunacak, örnek al nacak, özellikle de gerilla yaflam n n zorluklar ve bunlar aflman n anahtarlar aç s ndan birçok deneyim edinilecek güzel bir kitap. Dipten Gelen Dalga n n yüzeye ç kmas n n da dan kopan atefllerle olaca n düflünenlerin ilgiyle okuyaca Omar Cabezas n an tarz ndaki Da dan Kopan Atefl adl kitab Belge Yay nlar taraf ndan bas lm fl ve 228 sayfadan olufluyor. (Bir K okuru) Yazar: Mircan Karaali Yay nevi: Umut Yay mc l k 19 Aral k 2000 de 20 hapishaneye efl zamanl düzenlenen operasyonda 28 devrimci tutsak katledilmifl, yüzlercesi yaralanm flt. F tipi hapishaneleri yaflama geçirmek amac yla 90 l y llardan itibaren haz rl klara bafllayan devlet, bu amac - na 2000 y l nda ulaflt. Operasyon öncesi F tiplerine karfl bafllat lan ölüm orucu direnifli katliam n ard ndan daha da büyüyerek sürdü. Yaklafl k yedi y ll k bir zaman dilimini kapsayan ve Türkiye devrim tarihinin önemli dönemeçlerinden birini oluflturan bu süreç F tiplerinde bask ve zulüm direnifl ve umut ile yol almaya sürdürüyor. Gorki nin Gitar dikkatimizi F tipi hapishanelerin Türkiye tarihinden küçük bir kareye çekiyor. Kahramanlar ise 19 Aral k katliam n yaflam fl, idealleri u runa ortaya koyduklar irade ile büyük bir direnifl meflalesi yakan devrimci tutsaklar. Yazar n da ifade etti i gibi roman aynadan yans - yanlara bir cümle ekleme kayg s tafl - yor. Yazar roman n yaz m na katliamdan 5 y l sonra bafllam fl. Bayrampafla Hapishanesi nin B 4 ko uflunda tedavi amac yla kalan bir tutsa n anlat mlar ndan yola ç kan yazar yaflanan manzaran n bir bölümünü kâ da dökmüfl. skeletorlar n ordusuna karfl halk için savaflan yürekli büyük komutan Gorki nin etraf nda örülen romanda tradeji ile mizah, ac ve sevinç, yaflam n renkleri gibi birarada. Gitar - n elinden düflürmeyen Gorki den gün boyunca volta atarak radyo dinleyen Resul e, haf zas her gün silinen ve yaflama her sabah yeniden bafllayan Mahir e kadar birçok tutsa n özgün öyküleri ve daha birço u Her tutsa n zulme karfl direnifli yarat lan de erlere daha fazla anlam yüklüyor. Korsakof hastal na yakalanan tutsaklar n trajik-komik öyküleri ile gülümseyecek, kanser olmas na ra men tahliye edilmeyen Yaflar la birlikte öfkeniz bilenecek. Yazar halk n özgürlü ü u runa yollara düflen bu u urda solu unu sak nmayan devrimcilerin direniflini günlük yaflam n gözeneklerinden yans t yor. Estetik ve dil anlam nda zay f kalsa da roman dönemin ana renklerini okuyucuya sunmay baflarm fl. Yazar n ilk kitap çal flmas olan Gorki nin Gitar ça dafl prometeuslar daha yak ndan tan mak isteyenler için okunmaya de er. Yazar n hala F tipinde ikamet etti ini de ekleyelim. (Bir K okuru) LAN GAZETEM Z N ANKARA RT BAT BÜROSU TAfiINMIfiTIR. YEN ADRES: SIHHIYE MAH. SÜLEYMAN SIRRI SOK. YUNT AP. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL NO:

16 ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin B Z HALKIZ GELECEK ELLER M ZDED R UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No:8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Gün Matbaac l k Beflyol Mah. Telsizler Mevkii Akasya Sk. No:23/A K.Çekmece/ stanbul Tel: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: SIHHIYE MAH. SÜLEYMAN SIRRI SOK. YUNT AP. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAH. TURGUT TEMELL CADDES BARIfi fihani KAT: 3 NO: 94 ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N Cep: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: Munzur cand r, bu cana bir can da sen kat! nsanlar n yeniden topraklar na geri dönmesi, özüne, geleneklerine sahip ç kmas, kendini rahat bir flekilde ifade etmesi için Munzur Kültür ve Do a Festivali çeflitli DKÖ ve destekleyen ilerici kurumlar taraf ndan organize edildi. Bir ihtiyac n ürünü olarak ortaya ç km flt r bugüne kadar yap lan halktan yana, halk n sorunlar na e ilen festivaller. Ve yine bir tak m ihtiyaçlar n ürünü olarak ortaya ç - kan demokratik kitle örgütleri (baz güçlerin kendi karanl k ifllerini görmek için kurduklar ndan bahsetmiyoruz elbette) öncülü ünde halk n sorunlar n, taleplerini dile getirdi i, kültürlerini yaflatt veya icra ettikleri festivallerde uzun y llard r birçok yerde yap lmaktad r. Yap lan bu festivallere öncülük eden kurum, kurulufl veya flah slar n durumlar na, politik durufllar na göre ileri bir muhtevada olanlar veya tamamen geri bir noktada duranlar bulunmaktad r. Sistem taraf ndan desteklenen, finanse edilen burjuva-yoz kültürün kendine yaflam buldu u; içki vb. su olup akt festivaller (Rock n Coke gibi) bahsetti imiz geri noktan n temsilcileridirler. Bunun yan nda sanata, sanatç ya, dillere, farkl görüfl ve düflüncelere tahammül eden festivaller de (Munzur, Diyarbak r vb. festivaller gibi) bulunmaktad r ülkemizde. lerici ve demokratik bir muhtevaya sahip olsalar da bu festivallerin de elefltirmemiz ve de ifltirmemiz gereken birçok yanlar bulunmaktad r. Bizler devrimciler olarak elefltirileri, önerileri bir fleyin daha iyiye, güzele, do ruya do ru gitmesi; kendini yenilemesi ve de ifltirmesi için yapar z. Bunun ötesinde bir amaç ve niyetimiz olamaz. Bu nedenledir ki, yap lan elefltirilerin ve önerilerin dikkate al narak üzerinde düflünülmesi ve gerekli derslerin ç kar lmas en sa l kl olan d r. Bu yaz m z bu y l 8.si düzenlenecek olan Munzur Kültür ve Do a Festivali ne iliflkin olacakt r. Elbette burada yazd m z görüfl ve önerilerimizi, elefltirilerimizi gerekli platformlarda dile getirdik, getirmeye de devam etmekteyiz. Afla da Dersim halk ndan ald m z görüfllerde de görece iniz gibi, elefltiriler, öneriler hemen hemen ayn noktada buluflmaktad r. Bu nedenle bir kez daha bu sayfalarda bu düflünceleri dile getirme ihtiyac duyduk. Uzun y llar boyunca Dersim de uygulanan OHAL, g da ambargolar, soka a ç kma yasaklar ve bu uygulamalara paralel olarak da yaflanan, yaflat lan iflkenceler, katliamlar, bask lar, köy yakmalar, zorla göç ettirme vb. birçok uygulamayla yüz yüze kald Dersim halk. Dersim co rafyas da bu uygulamalardan fazlas yla nasibini ald. Ormanlar yak ld, köprüleri y k ld, sular - n n önüne baraj ad alt nda setler çekilerek iklimi de ifltirildi. At lan zehirli bombalarla, zararl hayvanlarla var olan bitki örtüsü büyük oranda tahrip edildi. Bu sayd m z uygulamalar n hemen hepsi bugünde yaflanmaktad r Dersim topraklar nda. Neredeyse Dersim de yaflayan halk kadar polis, asker, istihbaratç vs.nin yafland, iflgal alt ndaki topraklar and ran bir flekilde helikopter seslerinin hiç kesilmedi i, sokaklarda sivil araçlardan çok polis arabas, panzer ve z rhl araçlar n dolaflt bir yer bugün hala Dersim. flte böylesi bir dönemde insanlar n yeniden topraklar na geri dönmesi, özüne, geleneklerine sahip ç kmas, kendini rahat bir flekilde ifade etmesi için Munzur Kültür ve Do a Festivali çeflitli DKÖ ve destekleyen ilerici kurumlar taraf ndan organize edildi. Elbette bunun yap lmas sistem taraf ndan hazmedilen, istenilen bir durum olmad için birçok zorluk ç kar ld. ki festival ertelendi, birçok kifli ve kurum hakk nda soruflturmalar, davalar aç ld. Bu dönemlerde yurtiçi ve yurtd fl ndan Dersimliler ve Dersim dostlar taraf ndan festival sahiplenilmifl, inad na yo un kat l mlar olmufltur. Ancak zamanla festivallerin içeri inden tutal m da, ifllenen temas - na kadar birçok konu özünden uzaklaflmaya, bir siyasal düflüncenin politikas do rultusunda belirlenmeye bafllam flt r. Kat l m sa layan kitleler de istediklerini bulamay nca festivallere kat l mlarda da düflüfller yaflanmaya bafllam flt r. (Kat l m n düflmesinde devletin bilinçli olarak yapt anti-propaganda ve yalan haberlerin etkisini es geçmemek gerekmektedir.) Bütün bunlar n yan nda esasta festivalin özünden uzaklaflmaya bafllad noktas ndaki elefltiriler üzerinde durmak gerekmektedir. Yap lan festivaller belirlenen ana temalar do rultusunda içeri i en iyi flekilde doldurularak yap lmaya çal fl l r. En geri durumda bulunan anlay fllar aç s ndan bile bu durum böyledir. Ancak Munzur Kültür ve Do a Festivali bu noktada ortaya ç k fl slogan ve amac na uzak pratikler izlemektedir. Dersim dili ve kültürü özellikle sistemin bilinçli politikalar nedeniyle yok olmakla karfl karfl ya bulunmaktad r. Ülkemizdeki devrim mücadelesinin tohumlar n n ilk at ld yerlerden biridir Dersim. Ve bu gelenek ödenen onca bedele ra men devam ettirilmektedir. Yüzlerce k z ve o lu devrim mücadelesinde sonsuzlu a u urlanm flt r. Bu nedenledir sistemin sald r - lar. Ancak festivallerde son y llarda bu kültürü yans tacak, tan tacak, yok olmaya yüz tutmufl yönlerini aç a ç kartacak bir çal flma bulunmamaktad r. Yerelde yetiflmifl birkaç müzisyenin verdi i müzik dinletileri ve bir-iki tiyatro oyununun ötesine gitmemektedir bu çal flmalar. Özellikle Dersim li halk n n elefltirisi ve beklentisi bu yöndedir. Yine ad nda do a olan bu festivalimizde do aya dair (son gün yap lan Munzur yürüyüflü ve bir-iki panelin d fl nda) bir fley yap lmamaktad r. Örne in 2007 y l nda yap lan festival öncesi ve süresince Hozat ilçesine ba l Kinzir ormanlar ve Pülümür ilçesine ba l ormanlar bir hafta boyunca devlet taraf ndan yak ld. Ancak Festival Tertip Komitesinden bu konuya yönelik herhangi bir tepki, giriflim ya da aç klama yap lmam flt r. Devrimci örgütlerin yapt bir bas n aç klamas n n ötesinde yap lan öneriler ve talepler Tertip Komitesi (TUDEF hariç) taraf ndan reddedilmifltir. Bizim buradan festivalle ilgili Dersim halk na ça r m z halk m z n yo un bir flekilde kat l m sa layarak bu çal flmay sahiplenmesi, eksikliklerini, elefltirilerini gerekli yerlere sesli bir flekilde ileterek yap lan yanl fllar n düzeltilmesi noktas nda müdahil olunmas d r. Kendi kültürüne, diline, do as na sahip ç kan, bu do rultuda yap lacak bir çal flmayla daha genifl kitlelerin kat l m (bu kat l m sadece izleyici olmak anlam nda de il, içinde yer alarak çal flmak anlam nda) sa layan, herkesin kendi özgün düflüncesi ve rengiyle kendini ifade edebilece i, düflüncelerini tart flt rabilece i bir ortam, konserden çok kültürel etkinlikleriyle öne ç kan; popüler isimlerle de il kendi kültürüne uygun çal flmalar yapan isimlerle ifllenen bir festival istenmekte, özlenmektedir. Yaflad bütün ac lara ra men ayakta durmay baflarm fl, onurlu duruflunu korumufl Dersim e Munzur a bir can daha katmak için festivalde buluflal m. Festivale iliflkin görüfller... Festivale iliflkin görüfller... Festivale iliflkin görüfller... Uygar: Bence festival tam bir soru iflaretinden ibaret. Munzur diyoruz, hala barajlar devam ediyor. Kültür diyoruz yozlafl yoruz; do a diyoruz her gün ormanlar m z yan yor. Ve biz hala Munzur Kültür ve Do a Festivali diyoruz. Ve bütün bu sorunlar dört gün içinde çözecekmifl gibi davran yoruz. Ancak 4 günlük süre içinde her gelen bu sorunlara dair bir fleyler söylese de, özüne e lence damgas n vuruyor. Sorunlar ifade etmek bunlar çözmek anlam na gelmiyor. Bence belki de festival insanlar daha fazla duyars zlaflt r yor. nsan çevresinde yaflananlardan çok hangi sanatç n n gelece ini, o akflam nas l e lenece ini düflünüyor. Buna en iyi örnek geçen y lki festivaldir. Hastanede gerilla cenazeleri, bir yanda yanan ormanlar, di er yanda flaaflal ortama adapte olmufl bir y n insan. Ve festival bittikten sonra konuflulan acaba gelecek y l hangi sanatç lar gelecek oluyor. Bence devrimci, demokrat, yurtsever dostlar n bu festivale sahip ç kmas ve özüne kavuflmas n sa lamas gerekiyor. Festivalle ilgili belki de en çok söz hakk olan, ancak ne program n oluflturulmas nda, ne öncesinde, ne de sonras nda fikri sorulmayan Dersim halk na festivalle ilgili ne düflündüklerini sorduk. Beklentiler, flikayetler, istekler benzer. Festivalin içinin doldurulmas, bölge kültürünün ve dilinin iyi ifllenmesi, sorunlar n dile getirilmesidir. Yüksel: Festivalin bafllang ç amac burada yaflanan s k nt lar kamuoyuna yans tmakt r. Ancak bugün bak ld nda özünden uzaklaflt - n, e lence ortam na dönüfltü ünü hep beraber görüyoruz. Dersim de devletin dayatt çeflitli politikalar her zaman oldu u gibi bu halk sindirmek içindir. Koruculuk bunun bafll ca örneklerindendir. Dersim halk n n s k nt lar - n n bafl nda iflsizlik gelmektedir. Ve bugün insanlar n koruculuk dayatmas n kabul etmelerinde bu durum gerekçe olarak öne sürülmektedir. Tüm bunlar n yaflanmas n n nedenlerinden biri de devrimci kurumlar n yetersiz kalmalar d r. Ahmet amca: Ben her sene festivale gidiyorum. Be eniyorum ama festivalde bizim dile önem verilmelidir. Dilimizi konuflal m ki kaybolmas n. Dilimizde filmler ç kar ls n, gençler dilimizi unutmas n. Düzgün (Hese M ste nin torunu): Festivalin bafllang c buradaki göçü duyurmak ve engellemekti. Dersim i devlet d fllam flt r. Ve insans zlaflt rmak için kapsaml bir politika izliyorlar. Sistemin bu politikas ndan sadece insanlar zarar görmedi. Dersim in do as da nasibini ald. Munzur un tepelerine, vadilerine kimyasal bombalar b rak lmaya baflland. Ormanlar yak l p, köyler yak lmaya baflland. Çeflitli barajlar yap - M emed Karer: Festivalde Dersim kültürü ve Zazaca ya yeterince yer verilmedi i için pek gitmiyorum. Ben istiyorum ki Zazaca ve Dersim tarihi üzerine araflt rma yapm fl kiflilerin panelleri olsun. Kürt dil bilimcileri yerine Zazaca dil bilimcileri de olsun. Halk n da bu yönde flikayeti var. Kendileri ile ilgili pek bir fley bulam yorlar. Sadece konser olmas n. larak Dersim do as imha edildi ve edilmeye devam ediyor. Kalan köylere sistemin görevlendirdi i Valiler taraf ndan zorla camiler yapt - r ld. Mescitler aç ld. Dersim deyince ac lar, gözyafllar, kan ve revand r akl - m za gelen. Art k bu bizim kaderimiz haline gelmifltir. limizde yap lan festival yavafl yavafl özünden sapt r lmaya çal fl l - yor. Kimileri bir do a festivali, kimileri bir flenlik, kimileri gezinti amaçl görmektedir. Bana göre ise olanlar hat rlama ve görme festivali olmal. E er bunlar görmezsek, yeni ac lar n her an bafl m zda olaca bilinmelidir. Bu festival onun için Dersim festivali olmal d r. Do am z, insan m z koruma, sahiplenme festivali olmal d r. Ben bir de fluna de inmeden geçemeyece im. Son zamanlarda devlet güçleri yak lan ormanlar m z bu sefer de tahrip edip seyreklefltirerek yeni isimler alt nda do a katliam n sürdürmekteler. Yol boylar nda sa l sollu m geniflli inde güvenlik amaçl orman tahribatlar düflünülmektedir. Civardaki orman köyleri yok edilmeye çal fl lmaktad r. Yani bir taraftan ormanlar m z katlederken bir taraftan da devrimcilerle demokrat köylülerimizi karfl karfl ya getirmeye çal fl yorlar. Buradan sizin arac l n zla seslenmek istiyorum, kimse bu oyuna gelmemelidir. Bize yap lmak istenen oyunlar n karfl s nda tek vücut olmal y z. Çal flma hayat n zda sizlere ve gazete emekçilerine baflar lar diliyorum. Teflekkür ediyorum. Olcay Demir: Devlet bu bölgeyi yok sayarak yat r m yapmad için, bence insanlar kendi inisiyatiflerini kullanarak buradaki ekonomik darlaflmay biraz da olsa aflabilmek için festivallere baflvurdu. Bunun d fl nda bu festivalin siyasal bir yönü de bulunmaktad r. Buradaki s k nt lar duyurmak, çözmek için bir ad m olarak de erlendirildi. Ama bugün buna çok da hizmet etmemektedir. Amaç adeta ekonomik yöne kayd r lm flt r. Bana kal rsa festival biraz daha halk n sorunlar na de inen (sa l k, ekonomik, siyasi vs.) bir içerikte olmal d r. Bu durumda siyasi yap lar n da pay bulunmaktad r. Mesela festivalde halka gitmekten ziyade, halk n onlara gitmesini bekliyorlar. 4 gün boyunca stantlara yo unlafl l - yor. Daha fazla sosyal içerikli etkinlikler, mahalle etkinlikleri düzenlenebilir. Buran n halk n bu etkinliklere katmak gerekmektedir. Festival etkinlikleri oluyor ama halk n ne istedi ini kimse sormuyor. Her kurum kendine yak n sanatç - lar ç karmaya çal fl yor. Bu da çok iyi olmuyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı