Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy"

Transkript

1 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü, bask c, asimilasyoncu egemenlerin, yaflad klar ekonomik ve siyasi krizlerinin bir sonucu olarak ortaya daha fliddetli bir flekilde yay - lan çat flmalar n n d fl nda halk n kendi sorunlar ve gündemleri var. 8 Halk n gündeminde, stanbul da coplanan belediye iflçileri gibi insanca yaflayacak bir ücret talebi var. Halk n gündeminde, Rantsal Dönüflümün yeni u rak yeri zmir-kuruçeflme de evlerinin bafl nda barikat kurup nöbet tutan halk gibi bar nma hakk var. Halk n gündeminde, Nazi döneminin sald r lar na benzer sald r larla yüz yüze olan Kürt ulusunun talepleri var. Halk n gündeminde, her gün ya mur gibi ya an zam gündemi var... 8 Egemenlerin bizlere verdi i teflhir olana n iyi kullanarak, halk n gündemlerine yo unlaflal m. Emekçi halk m z n güvenini ancak böyle sa layabiliriz. Tutsak yak nlar na arama ad alt nda iflkence Hapishaneler sadece tutsaklar için de il, tutsak yak nlar için de iflkencehane durumunda. zmir Tire B Tipi Kapal Hapishanesi nde yaflanan arama iflkencesinin ard ndan K r klar F Tipi Hapishanesi nde de benzer bir olay yafland. Hat rlanaca üzere zmir Tire B Tipi Kapal Hapishanesi ndeki Mehmet Deste yi ziyarete giden k z Derya Deste nin ç r lç plak soyularak, genital bölgesi bile aranm flt. Konuyla ilgili C ye bir mektup yazan Mehmet Deste olay, 4 Temmuz 2008 tarihinde k z m ziyaretime geldi. Nizamiye kap s nda bayan polis memurunun, arama ad alt nda yapt uygulamay anlat nca dehflete kap ld m. Bayan polis memuru s rayla kad nlar bir odaya al - yor. ç çamafl rlar da dahil olmak üzere tüm giysiler ç kar l - yor. Giysilerin ç kar lmas yeterli görülmedi i için, cinsel organlara bak l yor ve çömelip kalkmalar söyleniyor. Bir kad - n n aranmas tam yar m saat sürüyor. Bu uygulamaya sadece k z m de il, di er mahkumlar n eflleri ve yafllar ndaki anneler de maruz kal yor fleklinde anlatm flt. Sayfa 7 flçinin halinden iflçi anlar Unilever iflçileriyle direniflin 52. gününde görüfltük ve gidiflata iliflkin bilgi almaya çal flt k. Gebze nin hemen ç k fl ndaki Muallimköy kavfla nda bulunan Unilever iflçileri, 26 May s tan bu yana, fabrika önüne kurduklar çad rda direniflteler. Patronlar n örgütsüzlefltirme sald r lar ndan biri de Unilever de yaflanm fl ve örgütlendikleri için iflten at lan 70 kifli, direnifle geçmiflti. Unilever iflçileriyle direniflin 52. gününde görüfltük ve gidiflata iliflkin bilgi almaya çal flt k. Sayfa 4 Karadeniz toplama kamp Kad n gerillalardan ortak eylem Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dersim in Çemiflgezek ilçesi Emniyet Mü- dürlü ü ne yönelik a r silahlarla yap lan eyle- mi YJA STAR ile TKP/ML-T KKO kad n geril- lalar üstlendi. Yine yerel kaynaklar n verdi i bilgilere göre kad n gerillalar taraf ndan ortak örgütlenen eylemde, 3 polis ile 8 asker öldü. Sayfa 6 Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy 19say s na ulaflamamas nedeniyle 21 Temmuz tarihinde ikinci kez yap lan devlet baflkanl seçiminde Nepal Kongresi nin aday Dr. Yadav 308 oy alarak Nepal Cumhuriyeti nin ilk baflkan seçildi. Maoist aday Singh 282 oy alabildi. Konuyla ilgili aç klama yapan Prachanda yoldafl, seçimden 1 saat önce kurulan ittifak n fleytani ve do al olmayan bir ittifak oldu unu ve bunun bar fl sürecini tehlikeye düflürdü ünü belirtti. Partileri ittifak bozmalar konusunda uyaran Prachanda bu yeni geliflmeden sonra kurulacak yeni hükümetin liderli ini al p almamay yeniden gözden geçireceklerini aç klad. Sayfa 10 Tar m iflçileri düflük ücret, day - bafl bask s d fl nda flovenist sald r larla da karfl karfl ya. Tar m iflçileri aç s ndan her y l yaflanan manzaran n benzerleri sezonun aç lmas ile birlikte tekrar televizyon ekranlar na yans maya, gazete sayfalar na düflmeye bafllad. Yaflamlar n devam ettirebilmek için kamyon kasalar nda yollara düflen iflçilerin sorunlar sadece düflük ücretler, day bafl bask s, trafik kazalar ile s n rl de il. Karadeniz in baz illerinde oldu u gibi kimi yerlerde kalacak yer s k nt s ve gittikleri yerlere al nmama gibi sorunlarla da karfl karfl ya kal yorlar. Sayfa 5 flçi köylü den Saflar m z do ru belirleyelim! Ülkemizde s n f mücadelesinin k zg nl yaz n s cakl ile yar fl yor. Gerek ezilenlerle ezenler aras nda gerekse de ezenlerin kendi aralar ndaki çat flmalar h z n kaybetmiyor. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl ç hesaplaflmadan, halkla hesaplaflmaya do ru Darbe gürültüsüyle emekçilere yönelen sald r lar do ru anlayal m Sayfa 3 Sayfa 4 Nereden bafllayaca z? Sayfa 11 Çöküfl h zlan yor! Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü 2 25 Temmuz-7 Ağustos 2008 Bar nma hakk m z engellenemez! zmir in Buca ilçesine hemen hemen ayn sebeplerden dolay göç etmifl ço unlu u Kürt ulusuna mensup Dereboyu Mahallesi halk son süreçte devletin y k m sald r s ile karfl karfl ya. Kuruçeflme Mahallesi nin otoban kenar nda tüm olanaks zl klarla 25 y l önce bafllayan bu zorunlu ve de zorlu yaflam 62 hane halk n biraraya getirmifl. Yaflad s k nt lar n sebebi olan mevcut sistem do ald r ki bu halk n sorunlar - na çözüm olmam flt r. Zaman zaman çözümü insanlar yerlerinden etmek olarak görse de bunda da pek baflar l oldu u söylenemez. En son 2002 y l nda denedi i bu giriflimini flimdi yine denemek istemektedir. Mahalleye girildi inde s vas olmayan evler, sokakta oynayan çocuklar, evlerin pencerelerinden bakan birkaç ürkek göz, mahallenin yoksullu unu ve insanlar n yaflananlardan kaynakl mahalleye gelen insanlardan ürktü ünü çok bariz gösteriyor. Mahalleye, y k m ekiplerinin giremedi i günün hemen ertesi günü röportaj yapmak üzere gidiyoruz. Bizleri uzaktan tan maya çal flan bak fllarla karfl lafl yoruz. Yaklaflt m zda bizlerin bir gün önceki barikat bafl nda omuz omuza verdikleri gençler oldu umuzu fark ettiklerinde yüzlerindeki o mutlu fl ldama görülmeye de er. S cak bir merhaba ve sar lmalar n ard ndan niçin geldi imizi ve gazetemizin k sa bir tan t m n yap p röportaj yapmak üzere çal flmalara bafll - yoruz. Ve ilk olarak fiehmus abimize sözü veriyoruz: Sadaka de il, hakk m z istiyoruz Yaklafl k 1987 y l ndan beri Kuruçeflme deyim. O tarihten günümüze kadar defalarca y k m tehlikesiyle karfl karfl ya kald k ama her defas nda direniflle bertaraf ettik. Dereboyu halk olarak 24 y ll k bir tarihimiz var. Seçim dönemleri geldi i zaman bize vaatlerde bulunuyorlar. Elektri inizi, suyunuzu verece iz diyorlar ama hangisi iktidara gelse ilk olarak evlerimizi y kmakla u rafl yor. Bütün bunlar da buralar sermaye babalar na peflkefl çekmek için yap yorlar. Dereboyu Mahallesi halk olarak hiçbir zaman buralar hiç kimseye peflkefl çektirmeyece iz. Kesinlikle ve kesinlikle kararl y z. Ya yerlerimizi bizlere satacaklar, ya bu halka iki tane blok dikecekler, onlar satacaklar ya da bize Kuruçeflme de Kentsel Dönüflüm Kentsel Dönüflüm Projesi ile bir rant alan olan emekçi semtleri yine y k mlarla gündeme geliyor. Birçok yerde y k m giriflimleri devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de zmir in Buca ilçesinin Kuruçeflme Mahallesinde gerçeklefltirilmeye çal fl l yor. Mahallenin dere bölgesinde oturan 62 evin y - k lma karar daha önce oldu u gibi Buca Belediyesi ne ba l zab ta ekipleri taraf ndan arabalardan yap lan anonslarla duyuruldu. Tapusuz oldu u gerekçe gösterilerek ve hiçbir çözüm sunulmadan evleri y karak insanlar sokakta kalmaya iten bu y k m yoksul emekçi ve ço unlu unu Kürt halk n n oluflturdu u mahalle sakinlerinin tepkisine yol açt. Bu temelde örgütlenen halk ilk olarak Kuruçeflme Mahallesi Dere Bölgesi Halk nisiyatifi ni kurdu. Böylelikle bafllayan y k m süreci sonras nisiyatif ad na seçilen iki kifli Ankara ya AKP ile görüflmek üzere gittiler, ama sonuç alamadan geri döndüler. Bu arada mahalle halk bildiri yazarak Kuruçeflme halk n duyarl olmaya ça rmak için da tt. Bununla birlikte her akflam da mahalle halk n n inisiyatifinden kifliler ve devrimci kurum temsilcileri ile beraber toplant lar yap ld. Ayn zamanda bu toplant lar sonucunda oluflan kararlar duyurmak için genifl halk toplant lar örgütlenerek al nan kararlar daha do rusu önerileri paylaflarak halk n onay al nd. Ayr ca zmir de devrimci ve demokrat kurumlar gezilerek destek istendi. Bu esnada 16 Haziran günü ise zmir deki AKP il baflkanl ile de görüflüldü ama bir sonuç al namad. Halk 16 Haziran Perflembe akflam son toplant s n yaparak, bütün yollar denediklerini ama bütün kap lar n yüzlerine kapand n ve son olarak meflru bir hak olan direnmenin kald n belirterek son sözler alk fllar ve z lg tlar eflli inde söylendi. Ve mahalle halk ve devrimciler o gece saat 03:00 den itibaren barikatlar kurmaya ve çeflitli haz rl klar yapmaya bafllad. Buradaki direniflin öznesi olan halk barikatlarda yerini ald. En önde çocuklar, arkalar nda kad nlar ve s ras yla bizler. Bu al nan bir karard ve gece boyunca düzenin kolluk kuvvetlerinin mahallede terör örgütleri var propagandas n k rmak için bilinçli bir davran flt. Ama yapt klar propaganda pek baflar l olmam flt r. Sabah saatlerinde 8 otobüs, 5 panzer ve say s n hesaplayamad m z sivil kolluk kuvvetleri y nak yapmaya bafllam flt. Barikatlar n bafllar nda beklerken görüflmelere kat lmak üzere HD ve Oktay Konyar gelmifllerdi. Kitlenin kararl l - n gören devlet pazarl k yapmaya yanaflm fl, yap lan görüflme sonucu k smi olarak baflar sa lanm flt r. Partizan olarak de inmek istedi imiz bir konu ise pazarl k esnas nda daha önce konuflulmamas na karfl n halk ad na 15 gün pazarl yapan Oktay Konyar n tutumudur. Çünkü bizim tasarlad m z gibi olsayd ve HD nin avukatlar dinlenseydi bu süreç yasalarla beraber 8 ay gibi bir zamana yay lacakt. Bu noktada halk n büyük bir tepkisi söz konusu. Yani halk 15 gün daha diken üstünde yaflayacaklar. Ama bizler aç s ndan da 15 gün sonras için deneyimler kazanmam za ve eksikliklerimizi görmemize neden oldu. Önümüzdeki günlerde de y k m ekipleri geldi inde örgütlü gücümüzle bu y k m engelleyebilece imize olan inanc m z tamd r. Y k m protesto eden halk, Buca Belediyesi önünde bir bas n aç klamas yapt. 16 Temmuz 2008 Çarflamba günü Buca Belediyesi önünde yap lan aç klamas nda metni Necla Özdemir Canen okudu. Canen uzun y llardan beri bu evlerde ikamet ettiklerini, faturalar n ödediklerini, vergilerini verdiklerini, hiç kimseden sadaka istemediklerini söyledi ve uygulanabilir bir çözüm beklediklerini belirtti. Canen, Bizlere y k mla gelen de- il, projeler ile gelen bir Buca Belediyesi görmek istiyoruz, y k m de il çözüm istiyoruz dedi. Bas n aç klamas s ras nda s k s k Kuruçeflme de y k mlara son, Kuruçeflme burada, baflkan nerede?, Direne direne kazanaca z sloganlar at ld. herhangi bir yer gösterip oran n alt yap s n haz rlay p yine bize satacaklar. Biz sadaka istemiyoruz, hakk m z istiyoruz. Çünkü biz buralara kendi iste imizle gelmedik. Ama bizleri yerimizden ç karmak istiyorlarsa Dereboyu Mahallesi halk olarak bu zamana kadar nas l direndiysek bundan sonra da direnece iz ve ne gerekiyorsa yapaca z. Buralar hiç kimseye peflkefl çektirmeyece iz. fiu anda söyleyeceklerim bu kadar, teflekkür ederim. Y k m haricinde bir çözüm istiyoruz! Ad m Nejla, Buca Kuruçeflme de oturuyorum. 20 y la yak nd r Buca n n en ücra köflesinde suyu olmayan, birçok fleyden mahrum yafl yoruz. 7 y la yak nd r sürekli y k mla karfl karfl yay z. Hemen hemen 60 a yak n ev var burada. Bu da e yak n insan demek. nsanlar soka a atarak bu ifli çözmeye çal fl yorlar. Ama biz de 7 y l boyunca direndik. Çözüm üretilmeden, insanlar n bar nma sorunu çözülmeden hiçbir flekilde yerimizi terk etmeyece iz. Bu nedenle 7 y ld r her y k mda da direndik. Ve y k m geri gönderdik. fiimdi bu durumla yine karfl karfl yay z. Bize bir duyuru yap ld. Evlerinizi boflalt n Cuma günü y k ma gelece iz dediler. Tabii ki biz bu hafta içerisinde baflvurabilece imiz her yere baflvurduk. Ama bir çözüm bulamad k. Tek söyledikleri fley bu evleri boflaltacaks n z ve sokakta yaflayacaks n z. Bütün yollar denedikten sonra geriye sadece kendi gücümüz kald. Onlar bize çözüm üretmedi i için kendi gücümüzü kullanarak bu evleri y kt rmayaca z dedik. Nitekim y k m geldi. Destek sunan kurumlar ve siyasetlerle mahallede bir örgütlenme yap ld. Ve bu örgütlenme sonunda y - k m geri çevrildi. Öleceksek onurluca ölelim! Celal amca anlat yor bir de yaflananlar : 15 y ld r Kuruçeflme Mahallesi sakinlerindeniz. Bütün alt yap bedellerini ödedi imiz halde, oylar m z Buca Belediye Baflkan na verdi imiz halde bu tav rdan bir fley ç karamad k. Bizi buradan ç karmak istemelerinin sebebi ise herhalde Buca Belediye Baflkan Cemil beyin buradan rant elde etmek istemesidir. Yoksa bu kadar zamand r buralar srarla y kmak istemezler. Biz hiçbir zaman ba l oldu umuz davadan vazgeçmifl de iliz, geçmeyece iz de. Biz bu mücadeleyi yapmak zorunday z. Bir kufl bile yuvas y k ld nda ç rp n r, bir dala konar ve yuva aramaya bafllar. Biz kufl de iliz. Biz Buca Belediye Baflkan n padiflah olarak ilan ettik. Bizden oy isterken dilencilik yapmas n çok iyi baflard. Onun y k m fermanlar bize sökmez. Biz onun babas say l r z, babalar o ullar na dünyay ba fllar ama o bize bir çöpü bile çok gördü. Bize oturdu umuz yerin arsas n versin, ya bu hanelerin yerine kooperatif yap ls n, bize sat ls n ya da bu yerler milli emlaktan belediye taraf ndan sat n al n p imar yap l p verilsin. Bu üç flart m zdan muhakkak birisinin kabul edilmesini istiyoruz. Bu konuda hiçbir tavizimiz yoktur. Her zaman için mücadelemizden y lmayaca z. Sonuna kadar direnece iz. Bunun ucunda ölüm dahi olsa, ister bizden ister karfl dan olsun biz zaten ölmüflüz. Öleceksek sonuna kadar onurluca mücadele edip ölelim. Ya Cemil fieboy gidecek ya da biz gidece iz. Y k m geldi mi, ya ölüm ya kal m Sohbetimize K ymet anam zla devam ediyoruz: Evlendik evlenmedik böyle fakirlik yaflad k. Dedik zmir e ç kal m. Bir parça ekmek, bir köflede yeriz. Biz buraya yine gariban geldik, parayla ald k. Tabii ki temel yoktu, iki üç kere bozduk yapt k. Bana bu da dan gelmifl dediler. Sabah 5.00 te ifle gidip gece de iflten gelip bir de üstüne evde çal fl yordum. Kap m z yoktu, suyumuz halen yok. Çok eziyet çektik burada. Bir sene komfludan ald m elektri i. Sonra konufltular, ceyran serbest oldu. Yemedik-içmedik, gittik onu ba latt k. Ondan sonra da her türlü vergiyi verdik. ki gözlü gecekondumuza göz koymufllar. Bize diyorlar köye gidin. Biz Biz kendi yerimizi istiyoruz Emine Abla: 20 senedir buraday m. Üç tane çocu um var. Zaten tek kifli çal fl yor. O da asgari ücretle. Biliyorsunuz ekmek bile kaç para oldu. ( zmir de ekmek 0,75 kurufl) Ne yapaca m, nereye gidece imi flafl rd m. Biz kendi yerimizi istiyoruz, taksite ba las nlar, ödeyelim. Bir iflte çal flmay düflünüyorum ama ifl de yok, keflke çal flsayd m da yard mc olabilseydim. Geçen sene bana vergi ka d geldi. Bir hafta içinde ödemezsen icra getiriyorum dediler. Bir hafta geçti ben götürdüm yat rd m. 52 milyon benden faiz ald - lar. Buras madem benim yerim de il, beni sahiplenmiyorsun benden niye vergi al yorsun? Sen o zaman bana ceyran niye sat yorsun? Ben onu anlam yorum. Y k m n 15 gün ertelenmesine (pazarl k sonucu) hiç raz de ilim. Yine korku içinde yafl - yorum. köye gittik mi ne yapaca z? Valla y - k m geldi mi ya ölüm ya kal m. Halk n bu kararl l n gördükten sonra, y k m ekiplerinin iflinin zor oldu- unu bir kez daha anl yoruz. ( zmir K okurlar ) işçi-köylü den Saf m z do ru belirleyelim! Ülkemizde s n f mücadelesinin k zg nl yaz n s cakl ile yar fl yor. Gerek ezilenlerle ezenler aras nda gerekse de ezenlerin kendi aralar ndaki çat flmalar h z n kaybetmiyor. Devrimci güçler için önemli olanaklar n ortaya ç kt bu dönemi anlamak, do ru yerde saf tutmak ve emekçi halk m z gerçek sorunlar temelinde örgütlemek önemli bir görev olarak önümüzde duruyor. flçi s n f n n mücadelesi birçok fabrikada gerçekleflen irili ufakl grevlerle, örgütlenen eylemlerle devam ediyor. flçi s n f n n öfkesi ve yükselen tepkisi ne sar -sendikal bürokrat önderliklerce ne de devletin gaz -copu-bombas ile sindirilebilecek durumda de ildi. 1 May s ta iflçi s n - f n n uluslararas birlik-mücadele ve dayan flma gününü engellemek için uygulanan yo un devlet terörüne, at lan yüzlerce gaz bombas na, on binlerce polise, binlerce askere ra men emekçiler, devrimci ve demokratik güçler nas l direnerek 1 May s ta militanca taleplerini hayk rm flsa; devletin benzer politikas sendikalar öncülü ünde haklar ve insanca bir yaflam için mücadele eden belediye iflçilerinin grev karar n asmas na ve taleplerini dillendirmesine de engel olamamaktad r. stanbul Büyükflehir Belediyesi baflta olmak üzere birçok ilçe belediyesinde patronun kabulü mümkün olmayan dayatmalar na karfl grev karar alan binlerce belediye iflçisinin eylemine polisin azg nca sald rmas na karfl iflçilerin direnmesi ve Belediye önünde toplanarak grev karar n asmakta srar etmesi hem sistemin iflçi düflman yüzünü göstermekte hem de iflçilerin öfke ve direngenli inin böylesi sald r larla yok edilemeyece ini kan tlamaktad r. Baflta k dem tazminat olmak üzere kazan lm fl haklara yönelik yeni sald r paketlerinin gündeme gelmesi kitlesel mücadeleleri daha da öne ç karacakt r. Emperyalizmin derinleflen krizini yar -sömürgesi ülkeler üzerinde sömürü ve bask s n artt rarak ertelemeye çal flmas bizimki gibi ülkelerde petrol ve g da fiyatlar baflta olmak üzere temel ihtiyaçlara yönelik yo un bir zam ya murunu, artan sömürüyü, yükselen enflasyonu ve iflsizli i tetiklemektedir. Yaflam flartlar n n her geçen gün zorlaflt, yoksullu un artt bu dönemde bunlar yetmezmifl gibi birçok flehirde y k m sald r lar da yine gündeme gelmektedir. Emekçilerin al n terleriyle elde etti i evlerin zorla y karak yerine zenginler için villa-lüks daire yaparak büyük rantlar n peflinde koflanlar bu düzenin kendi düzenleri oldu unun gayet bilincindedir. Bu düzenin emekçilerin düzeni olmad n emekçilere anlatmak, bar nma hakk m z için emekçilerle birlikte y k mlara karfl direnmek önemlidir ve stanbul, zmir, Mersin, Ankara gibi kentlerde yap lan çal flmalar oldukça de erlidir. Halka yönelik sald r larda ortaklaflanlar n kendi içlerinde ç kar çat flmalar na-iktidar kavgalar na girmesi de sistemin giderek derinleflen ekonomik-siyasi krizinin sonucudur. ABD ve AB emperyalistlerinin do rudan müdahalesi ile devam eden süreçte AKP nin kapatma davas karfl l nda gerekli merkezlerden icazet alamayan ve daha görevleri esnas nda tasfiye edilen emekli askerlere yönelik yap lan Ergenekon Operasyonu kopar lan onca gürültüye ra men ne iddia edildi i gibi temiz eller operasyonudur ne de darbecili e karfl mücadeledir. ABD emperyalizminin bölgedeki manevralar na da uygun flekilde konumlanmak amac yla sürdürülen ve pazarl k ifllevi gören gizli belge ya muru ve bilgi kirlili i gerekli ifllevi yerine getirdikten sonra rafa kald r lacak, da yine fare do- uracakt r. Halk düflmanl tescilli faflist AKP kadrolar - n n, TSK n n sessiz kalarak destek sundu u bir ortamda reklam yap lan çapta bir harekata giriflmesi zaten mümkün olmad gibi devletin iflledi i her suçun devlet içindeki küçük kötü niyetli bir çeteye aktar larak devletin kendini temize ç karmas na da izin vermemeliyiz. Demokrat yurtsever kitlelerin srarla taraf olmaya ça r ld bu dönemde ezilenlerin gerçek sorunlar temelinde örgütlenmesi ve faflizme karfl halk demokrasisi, özgürlük mücadelesi veren gerçek saflar nda yer almas için oldukça fazla olanak vard r. Bu dönemde gerek halk m z n giderek artan tepkisi gerekse de egemenlerin kendi içlerindeki ç kar çat flmalar sonucu ortaya dökülen sistemin pisli i kitle çal flmas nda bize önemli olanaklar sunmaktad r. Özellikle A ustos ay n n bafl nda sekizincisi örgütlenecek olan Munzur Festivali nde sosyal y k ma, devlet terörüne, askeri operasyonlara, imha-inkar-asimilasyon sald r lar na, barajlara ve do a katliam na, en temel insani hak ve taleplerimizin yok say lmas na ve yoksullu a karfl birleflmenin, örgütlenmenin ve bu kirli düzeni y k p özgür, demokratik bir düzen için mücadele etmenin, devrimci saflarda yer alman n gereklili ini anlatabilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle baflta Munzur Festivali olmak üzere yaz ay boyunca kitlelerle iç içe olmak, sürece yan t olmak için harekete geçmek için karfl m za ç kan her f rsat de erlendirelim, faflizmin yaratt bilgi kirlili i ile kitleleri yan na çekmesine karfl ç kal m.

3 25 Temmuz -7 Ağustos 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Çöken çeteler de il, sistemin kendisidir! Egemen s n f klikleri aras nda süren çat flmalar, ülke gündemini meflgul etmeyi sürdürüyor. Çat flmalar n seyrine iliflkin hemen her cepheden çeflitli yorumlar yap l yor, yorumlar n da ötesinde, birçok kesimde çat flmalar ba lam nda kimi beklentilerin oldu u ortaya ç k yor. Bu beklentilerin bafl nda ise, iktidar klikleri aras ndaki çat flman n son evresini oluflturan Ergenekon un gidiflat na ve bu gidiflat n getirece i sonuca dair beklentiler geliyor denebilir. Oysa sadece yüzeysel olarak, ç plak gözle bak ld nda bile, bu dalafltan kimlerin kârl ç kaca, daha do rusu oyunu kazanan n kimler olaca aç k ve net bir biçimde görülmektedir. fiunu peflinen söylemekte yarar var ki, kazanan n-kazananlar n iflçi-emekçi y nlar olmayaca kesinden de öte bir durumdur. Egemen s n flar aras ndaki son dönem çat flmalar n n gösterdi i bir konuya da yine hemen yaz n n bafl nda dikkat çekmek gerekiyor. Bu süreç, kendine ilerici, devrimci, demokrat vb. misyonlar yükleyen, kendini bu kesimin güçleri aras nda gören kimilerinin, gerçekte durduklar noktay da göstermifltir. Geçti imiz y l yap lan genel seçimler öncesinde e-muht ra ile h zlanan, toplumu kamplara bölme sürecinin bir versiyonu olan bu süreç, anlafl lan kimileri taraf ndan çok da iyi okunamamaktad r. Ancak esen rüzgarla sokaklara dökülenler öyle görünüyor ki, oldukça büyük bir hayal k r kl n da beraberinde yaflamaktalar. Laf daha fazla döndürüp-dolaflt rmadan, aç kça koymak gerekirse; Ergenekon la birlikte beklentiye girenlerin hayalleri, Ergenekon dava dosyas n n aç klanmas n n akabinde, suya düflmüfl görünüyor. Tüm polisler ABD ye feda olsun! Bafl döndürücü bir h zla ak p giden ülke gündemi büyük temizlik le meflgul olmay sürdürürken, k sa bir süre önce yaflanan önemli bir geliflme, bomba gibi düfltü ü gündemden, yine ayn h zla kalk verdi. Söz konusu geliflme 9 Temmuz günü ABD stanbul Konsoloslu u na yönelik düzenlenen sald r yd. Yap l fl biçiminden yapanlar n siciline kadar bir gariplik görülen bu eyleme iliflkin kopart lan gürültü de yine, ne oldu u, nas l oldu u anlafl lmadan yerini sessizli e b rakt. ABD de gerçekleflen 11 Eylül sald r lar n n ard ndan aç a ç kan bir dizi bulgu ve belgenin tümü, nas l ki sald r n n en iyi niyetle yönlendirme oldu una, birilerinin parma na iflaret ediyorduysa, anlafl lan stanbul daki sald r da da benzer izlere ve parmaklara rastlanm flt. Fazla kurcalanmas da herhalde bu veya benzer nedenlerle uygun görülmedi ve tart flmalar, sald r da ölen polislerin flehit say l p say lmayaca etraf nda döndü durdu ve kapand denebilir. Kartal yuvas olarak adland r - lan, en son teknolojiyle donat ld ve binan n inflas ndaki tüm malzemelerin ABD den getirtildi i söylenen konsolosluk binas na pompal tüfekle sald rman n bile tek bafl na safl ktan öte olarak aç klanaca bu sald r - n n, egemen s n flar ve onlar n güdümündeki medyada nas l yer buldu una da burada k saca vurgu yapmak gerekiyor. Bu vurgu ayn zamanda emperyalizme uflakl k derecesinin hangi safhaya vard n n da vurgusu olmakta. Sald r s ras ndaki en çarp c ayr nt, yaral polisin konsoloslu a girme çabas ve ABD li görevlilerin kap y açmamas olarak yans d kamuoyuna. flte uflakl n ne dereceye vard, bir kez daha, hem de oldukça aleni bir biçimde, bu geliflmenin akabinde d fla vuruyordu. Polislere, kendini emperyalistlere siper etme, gerekirse, onlar n yerine ölme görevini verenler, bu görevi hakk yla yerine getiren polislerine de sahip ç km yordu. Yaral polisin beni içeri almad lar minvalinde söylediklerini düzeltme ye dönük, bununla da yetinmeyip, kap n n aç lmamas n hakl gösteren (ABD nin aç klamalar yla bile çeliflen) aç klamalar yap yorlard. Bir kez daha kraldan çok kralc kesilmede sak nca görmüyorlard. Çünkü uflakl k s n r tan mazd! Yaral polis ad na özür dileme mahiyetindeki aç klamalara, egemen güdümlü medyan n da elinden gelen katk y sunmas, elbette kaç n lmaz bir zorunluluk olarak kendini gösterecekti. ABD konsolosunun, polisi hastanede ziyaret etmeye çal flmas, ancak polisin ne konsolosu ne de elindeki çiçe i kabul etmemesi, anlafl lan en çok da sahibinin sesi medyan n önde gelen isimlerini üzmüfltü. Bunun içindir ki, bu isimlerin en bildik olan, her devrin adam, Mehmet Ali Birand, bu densiz davran fl affettirmek için flekilden flekile giriyordu. Ancak normal koflullarda da ne dedi- i pek anlafl lamayan, cümlenin bafl - n -sonunu toparlamakta güçlük çeken Birand, yüzündeki büyüklük sizde kals n ifadesiyle, yaral oldu u için ne dedi ini, ne yapt - n bilmiyor, siz onun kusuruna bakmay n gibilerinden bir fleyler geveliyor, sanki birkaç polisin laf m olur, tüm polisler size feda olsun demeye getiriyordu. Çeteler ve darbeciler devletten ba ms z de ildir Tekrar AKP nin kapat lmas davas yla da yak ndan ilintili oldu u kesin olan çete veya kendi deyimleriyle Ergenekon terör örgütü operasyonuna ve bu gündeme iliflkin gelinen son aflamaya dönecek olursak. Geçti imiz günlerde, bu operasyon kapsam nda tutuklanan emekli generallerden Tolon un, kendilerinin okyanusta sadece birer damla oldu- u yönlü bir imas yans d gündeme. Ayr ca kendilerinin örgütün bafl na monte edildi ini de söylüyordu Tolon. Bu noktadan bak ld nda, asl nda çok da yanl fl söylemiyor. Evet, darbecilere karfl olarak getirilen, sözde devletin içindeki çeteleri çökertmeye dönük olarak lanse edilen bu operasyonla, ne çeteler çökertilmek, ne kontra faaliyetler aç a ç kar lmak, ne de bunlar n bafl deflifre edilmek istenmektedir. Çünkü ne çeteler ne de darbeciler, faflist TC devletinden özellikle de hizmetinde olduklar ve sürecin d fl ndaym fl izlenimi yaratmaya özen gösteren, emperyalist odaklardan ba ms z de ildir. Devletin tüm kademeleri hem çeteci hem de darbecidir. Kendilerini yok etmeye dönük bir operasyon da yapamayacaklar na göre, mevcut operasyonun, deflifre olmufl kifliliklerle s n rl kalmas kaç n lmazd r. Bu unsurlar n ayn zamanda ulusalc denilen cephede yer ald klar na, aç k AKP karfl tl klar na bak ld nda ise, neden hedef seçildikleri de zaten daha iyi anlafl lacakt r. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, yaflananlar iki faflist-gerici egemen kli in (emperyalistlerden ba ms z olmayan) hegemonya kavgas d r. Yeri gelmiflken; bu operasyon, yaz n n giriflinde gönderme yapt m z esen rüzgara kap lan kesimlerin baz lar n n yaklafl m yla, talya daki temiz eller operasyonuyla bile uzaktan yak ndan benzerlik tafl mamaktad r. Bu arada talya da gerçeklefltirilen temiz eller operasyonunun da öyle sömürü ve talan sistemini yerinden oynatmaya dönük olmad n, sadece süreç içinde ihtiyaç olmaktan ve böylelikle de denetimden ç kan, kontra güçleri da tmaya ve de iflen dünya koflullar na uygun yeni bir kontra yap lanmaya gitmeye dönük oldu unu da, bu vesileyle söylemek gerekiyor. AKP nin kapatma davas na karfl koz olarak kulland bu operasyonun iddianamesine bak ld nda, bunun AKP nin polis içindeki hâkimiyetini ordu içinde de sa lama çabas oldu u kadar, kapatma davas na dönük pazarl klar n devam oldu u da bir kez daha anlafl lacakt r. Sistem çöküyor, fatura emekçilere ç kar lmak isteniyor Son olarak ise, tüm bu yaflanan geliflmelerin, faflist-gerici egemen s - n f klikleri aras ndaki tüm çat flmalar n, dünya ekonomik-siyasal sistemindeki çöküfle paralel geliflti ini de vurgulamak gerekmekte. Egemen s - n flar n, tüm inkarlar na ve yok sayma çabalar na karfl n, ülkedeki ekonomik krizin boyutu, siyasal krizle birlikte had safhaya ulaflm fl bulunmaktad r ve bu durum dünya ekonomik-siyasal sistemindeki çöküflün do rudan yans mas ndan baflka bir fley de ildir. Filler tepiflirken, altta ezilenlerin çimenler olaca da bir o kadar görülmek durumundad r. Evet, tüm dünyada oldu u gibi, ülkemizde de krizin faturas emekçi y - nlara ç kar lmak istenmektedir. Bunun içindir ki, hak arama mücadelelerine dönük sald r lar da, egemenler aras kavgaya paralel olarak t rman fla geçmifltir. Ancak görülen o ki, iflçiemekçi y nlar art k önlerine konulmaya çal fl lan faturay ödememekte kararl lar. Her geçen gün say lar artan grev vb. direnifller bu kararl l n bir ifadesi olarak okunmak durumundad r. Bu kararl l, s n fsal zemine çekerek, örgütlü bir güce dönüfltürmek ise, devrimci ve komünistlerin bu süreçteki en acil görevidir! Gazi halk katliamc lar n yakas n b rakmayacak! Ergenekon ad verilen operasyonla Gazi katliam n düzenleyenlerin bas na yans mas üzerine devrimci ilerici kurumlar taraf ndan bir bas n aç klamas gerçeklefltirilerek Gazi halk hesap sormaya ça r ld. 19 Temmuz akflam bir araya gelen Partizan, ESP, DTP, EMEP, SDP ve TÖP son geliflmelerle birlikte Gazi katliam n n devlet taraf ndan gerçeklefltirildi inin bir kez daha aç a ç kt n dile getirdi. Eski karakol önünde toplanan kitle buradan Gazi Cemevine do ru Kahrolsun M T, CIA Kontr-gerilla, Faflizme karfl omuz omuza sloganlar n hayk rarak yürüyüfle geçti. Marafl, Çorum ve Sivas ta yaflanan katliamlar hat rlatan kitle kontrgerillan n da t lmas n istedi. Cemevi önünde yap lan bas n aç klamas nda; Gazi halk n n katliam n hesab n sormak üzere harekete geçmesi gerekti i ifade edildi. Bas n aç klamas sloganlarla sona erdi. ( stanbul) S n fsal Yaklafl m Ç HESAPLAfiMADAN HALKLA HESAPLAfiMAYA DO RU Son sürecin çok de iflik boyutlar büyük bir kaos ve karmafla içerisinde tart fl la dursun, egemen s n f ideologlar inceden inceye çok önemli bir mesaj kitlelere yaymaya bafllad lar: rejim en ciddi krizleri bile demokratik usullerle atlatacak olgunlu a eriflmifltir ve her seferinde daha da güçlenerek ç kacakt r! Burada kast edilen kriz, hiç kuflkusuz hem ekonomik hem de siyasi kapsamda ele al nmaktad r. Üstelik, zam ya murlar n n yoksulluk felaketini büyüttü ü ülkemizde, geçenlerde yapt konuflmada Tayyip Erdo an, Ne krizi kardeflim, kriz mriz yok türünden klasik inkarc l n sürdürürken Finansal ve ekonomik kriz bütün dünyada kabul görmüfl ve esas f rt - na/fatura merkezi olarak yar -sömürgeler belirlenmifl, bunun çok geçmeden ilk dalgas May s-haziran derken Temmuz la beraber ülkemizi etki alt na alm flken, hala hormonlu ve çarp t lm fl rakamlarla demagoji yapmaya çal flan Tayyip Erdo an yerine, bunun di er sorunlarla beraber siyasal alandaki görüngüsü karfl s nda bambaflka bir strateji gelifltirenlere kulak vermek ve meseleyi bir de buradan tart flmak daha ak lc olacakt r. Evet, emperyalistlerin ekonomik ve siyasi politikalar n n uygulanmas, mevcut projelerine uygun konumda hareket tarz n n tutturulmas, ülkedeki s n f mücadelesinin seyri, temel sorunlar aç s ndan kendini dayatan bir müdahale ihtiyac vb. birçok parametreye bak ld nda ülkemizde askeri darbe koflullar bugün için yoktur. Kastetti imiz, emir-komuta zincirine hâkim bir darbedir. 1960, 1971,1980 gibi. Bu, ayn zamanda TSK n n ba ms z bir hareket tarz tutturamayaca anlam na gelmektedir. Bu zincirin d fl nda çeflitli giriflimler her zaman için olabilecektir ve olmufltur. Dolay s yla, 12 Eylül den bu yana 28 y l geçmifl olmas ndan yola ç karak, Art k Türkiye de darbeler dönemi geride kald, olsa olsa 28 fiubat gibi post-modern biçimleri olur ya da en fazla 27 Nisan gibi e-muht ralar gündeme gelebilir diyenler, kitleleri faflist rejimin karakteristik flekillenifli konusunda yanl fl biçimde e itmeye çal fl yor. Burada, örtülü biçimde TSK nin darbeci kimli inden s yr ld ve demokratikleflti i mesaj verilmeye çal fl lmakta, yar n bu kimli i kullanmak durumunda kald nda yeniden destek sa lamas n n yollar döflenmektedir. Ergenekon vesilesiyle emekli baz generallerin AKP nin ihtiyac na binaen eski darbe dosyas ile beraber paspas edilmesinde TSK n n en büyük kâr bu olmufltur. Hâkim s n f klikleri aras ndaki çat flmay, önce TC tarihinin en büyük krizi, rejim tehlikede vb. sözlerle niteleyen, k l çlar çekildi, k yamet kopacak sözleriyle duyuranlar; ilk flok ve heyecan dalgas n n ard ndan flimdi yavafl yavafl sistemin, devletin kudreti ve meziyetleri üzerinde durmaya bafllad lar. Kamplaflma ve yedekleme ifllemi elbette ki sürmektedir ama dikkat çekici olan her iki kesimin de benzer ifadelerle faflist diktatörlü e sahip ç kan bir söylem tutturmas d r. Yine dikkatlerin toplanmas gereken husus, bu çat flmadan her iki kli in de öldürücü darbeler almadan s yr laca n n flimdiden ortaya ç kt d r. Sistemin temel çizgilerini oluflturan ve devletin esas kurumlar nda örgütlü bulunan kliklerin birbirlerine öldürücü darbeler indirmesini bekleyenler büyük bir yan lg içerisindedir. Yine, bu çat flma vesilesiyle darbecilerin yarg lanaca, kitleler nezdinde teflhir olan kimi örgütlenmelerin (kontr-gerilla/gladio vd.) da t laca, halka karfl ifllenen suçlar n ayd nlat - laca (katliamlar, faili belli cinayetler, kay plar vb.), halk düflmanlar ndan hesap sorulaca, faflist diktatörlü ün flifrelerinin çözülece ine dair beklenti içerisinde olanlar da, e er bilinçli bir çarp tma içerisinde de illerse, büyük bir aymazl k yaflamaktad r. Taraf gazetesi vas tas yla de kamuoyuna servis edilen TSK ya ait Eylül 2007 tarihli Bilgi Destek Faaliyetleri Eylem Plan AKP nin yeniden hükümet olmas ndan sonraki süreci kapsamaktayd. TSK, yapt aç klamada Komuta Kat nda onaylanm fl böyle bir plan bulunmamaktad r diyordu. Ulusal Hareket e, yurtsever, demokrat, devrimci bütün muhalif güçlere yönelik azg n bir faflist terör kampanyas n n merkezi olarak örgütlenmesini içeren bu plan n nas l pratiklefltirildi ini burada anlatmak herhalde gereksiz olacakt r. Bu, ayn zamanda AKP nin de ortak oldu u bir pland. Nitekim, bu plan n gere i olarak hükümet taraf ndan ç kar lan di- er uygulama yönergeleri ve talimatlara iliflkin (valiliklere gönderilen) belgeleri de birkaç gün sonra Gelecek Gazetesi yay mlam flt. AKP, TSK ile iflbirli i/mutabakat n görmek istemeyen gözlere kör gözüm parma na m yapmak istemektedir, yoksa TSK içerisindeki hesaplaflma sonucu mu bu ve benzeri belgeler s zmaktad r bilinmez ama döne döne vurgulamak istedi imiz gerçek; ABD-AB emperyalistlerinin tam deste i ile yol alan AKP nin temsil etti i klik ile Kemalist klik aras ndaki çat flmada TSK belli bir süredir AKP nin yan nda saf tutmaktad r. Bu konuda baflka senaryolar yazmaya kalkanlar, sözü kar flt r p, doland - r p kitlelerin kafas n buland rmaya çal flanlar büyük bir hata yap yorlar! TSK n n tarihi sürecini söylem ve biçim üzerinden yanl fl okuyanlar n, emperyalizm ve devlet tahlili konusunda da ciddi ölçüde sorunlar bulunmaktad r. Özal dan Demirel e, Tansu Çiller den Tayyip Erdo an a uzanan bir hatta emperyalizmin bölge ve ülkemizdeki ekonomik ve siyasi politikalar n n gere i olarak TSK emre amade bir konumdad r. Bunun böyle olmas da çok do ald r. TSK n n ülkedeki konumunu oldu- undan çok fazla abartan tahlillerde bulunmak; sermayenin ve bütün kurumlar n üstünde tayin edici rol biçmek, son derece yan lt c d r. Kemalist kli in bürokrasideki etkinlik alan TSK dan ibaret de ildir. Yarg, e itim, d fliflleri vd. merkezi devlet kadrolar içerisinde de belli bir etkinlik sahibidir. A rl kl olarak CHP de politik temsilini bulan Kemalist kli in TSK n n komuta kademesine karfl reaksiyonlar devam etmektedir de medyadaki kimi yaz lar üzerine yay mlanan ve Tayyip Erdo an n destek verdi i, TSK ye yöneltilen sald r lara karfl yüce Türk milletinin de yasal ve demokratik tepki göstermesi do al bir beklentidir fleklinde ifadeler içeren TSK bildirisini CHP Genel Sayman Mustafa Özyürek, fiimdi halk n buna sahip ç kmas nas l olacak, orada bir aç kl k yok. ( ) Eski komutanlar tutuklayanlar, beni haydi haydi tutuklar diyebilirler. Bu yönde genel bir korku var. TSK, bu korkuyu da tma yönünde bir durufl sergilemedi ( ) sözleriyle karfl lam flt r. ÖDP nin Ergenekon davas na sar lma tutumu, darbecili e darbe hevesi ile EMEP vb. çevrelerin kontr-gerilla aç a ç kar ls n talebini yükselterek davan n sonuna kadar götürülmesi istemiyle harekete geçilmesi önerisi ayn kap ya ç kmaktad r. AKP den ya da davadan bir fley beklemiyoruz, düzenin teflhiri amac yla böyle bir kampanya yürütülmelidir tezi, kitlelerin aldat lmas ve oyalanmas na hizmet eden, sistemin de bafl ndan beri üzerinde yat r m yapt tezlerden birisi olagelmifltir. Davan n bir biçimde etkisiz/sonuçsuz kalaca n faflist rejimin efendileri bilmemekte midir? Susurluk vb. bütün davalarda ayn fley olmam fl m d r? Birileri göstermelik ceza lar ile harcanacak, (zaten skartaya ç km fl olan) birileri aklanacak ve dosya planland üzere kapat lacakt r! Ergenekoncular n yan nda saf tutan Kemalist cephenin savunucular - na gelince, bunlar n tutumundan öte bunlara flafl ranlar n durumu enteresand r. Konu edilen S P-TKP dir. AKP ye karfl olma görünümüyle ama asl nda yürekten ve cansiperane biçimde general eskilerinin, katiller sürüsünün, bilumum rkç faflist güruhun avukatl na soyunan S P- TKP yi elefltirme zahmetine giren EMEP ve At l m n çabas flafl rt c d r! M. Suphi yoldafltan sonraki süreçte h zla karfl -devrimin saflar na koflan, SSCB deki geri dönüfl sürecine paralel sosyal-faflist bir kimlik edinen TKP miras, S P-TKP de yaflat lmaktad r. Bunlar n, Kemalist kimli ini yeni keflfedenlere diyece imiz yok. Ulusal sorunla ilgili flovenist politikalar n takip edemeyenler için, Ergenekon operasyonunda gözalt na al - nan ve tutuklanan askerlere neden sahip ç kt klar n anlamalar na da yard m edecek flu sözler anlaml d r: Ergenekon soruflturmas n n amac belli Bütün ömrünü terörle mücadeleye hasretmifl iki yüksek rütbeli komutan terörist diye yarg lamak ne demek? Evet, bu sorunun da yan t sorunun içinde ve içeri indedir ( lhan Selçuk, ) Daha önce de yazd k, belirttik; hâkim s n f klikleri aras ndaki dalaflta istihbarat, medya ve yarg kurumlar eliyle kozlar oynanmaktad r. Uzun bir dönemdir ifllenen darbe ve fleriat tehlikeleri ni/temalar n görünür k - lan ad mlar at lmaya çal fl lmaktad r. Esasen her iki kli in de fleriat ve darbe gibi olgularla sorunu yoktur. Kemalistler, özünde fleriatla her zaman iliflki içerisinde olmufllard r. Gerçek manada laik de illerdir. Hakeza AKP nin temsil etti i gelene in darbelere, darbecili e karfl olmas söz konusu bile de ildir. Darbe anayasas ve yasalar sayesinde hükümettedir. Darbecilere dokunmamaktad r. Nitekim bu olayda bile darbecilere gerçek manada bir yönelim yoktur (Özden Örnek in günlükleri soruflturma d fl, Hilmi Özkök aç ktan darbeyi teyit eden konuflmalar yap yor ancak ifadesini alan yok vb.!). Olay kendi ç karlar ile iliflkili biçimde gündemlefltirilmektedir. Bu dalafl, ekonomik ve sosyal kriz dalgas n n üzerinde geliflmekte, ulusal sorunun ald boyut ve s n f mücadelesinin kazand ivmeye paralel hâkim s n flar köfleye s k flt rmaktad r. Gelinen aflamada, belli bir uzlafl yla süreçten ç kacak ve asli ifllerine daha büyük bir ifltahla koyulacaklar na dair iflaret verdikleri de görülmektedir. Buna mecbur ve zorunlu olduklar da muhakkakt r. Kitleleri oyalama arac na dönüflen bu tuza bozmak ve gerçek gündem üzerinde yo unlaflmak durumunday z. Sistemin süreçten yenilenerek ç kaca na dair beklenti ve gayretlerini bofla ç karman n yolu, son süreçte yarat lan sis bulutunun da t lmas ndan geçmektedir.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın Zor, yeni topluma gebe, eski toplumun ebesidir (K. Marks) Açılım tartışmalarına başladığı ilk günden bu yana düzen partilerinin özelikle şiddeti içerikli açıklamaları gündemdedir. Şiddetin sorunların çözümünde

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı