Devlet terörde s n r tan mad!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet terörde s n r tan mad!"

Transkript

1 ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve k - vanç duyanlar, bundan sonra efendileri Bush un mali piyasaya devletin müdahalesini onaylamas yla beraber görüfllerini savunmakta zorlanmaya bafllayacaklard r. Sayfa 8 Hapishane Endüstrisi iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin 16 *Y l:1 *2-15 May s 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Emperyalist-kapitalist sistemin doymak bilmeyen kâr h rs hapishanelerde de en a r sömürü koflullar n yaratm flt r. Mahkum eme inin kullan - m ve mahkumlar n modern köleler haline getirilmesi uygulamalar hapishanelerin özellefltirilmesi ile daha yayg n bir hale gelmifltir. Sayfa 9 Enternasyonal Baburam Battara ile röportaj Seçimler devrimimizin bir parças yd Son on y lda çarp flmalardan dolay yap çok de iflti. Haklar ndan yoksun b rak lm fl ve s n rland r lm fl Dalitler ve kad nlar, büyük ac lar çektiler ve flehirlerde yaflayan insanlar, bu ac lar n ne kadar büyük oldu unu anlayamazd. Sayfa 10 Belediye- fl te yaflananlar... Devlet terörde s n r tan mad! Her yer 1 May s alan... S n f hareketindeki 2007 y l itibariyle yükselen mücadele çizgisi ayn zamanda iç tart flmalar da beraberinde yürütmektedir. Bugün sendikal hareketin merkezindeki anlay fl, s n f n mücadelesinin önünde dalgak ran olarak rol oynamaktad r. Sayfa 4 Sinan köylüleri topraklar için mahkemede Rüzgar ve günefl bize yeter! Çernobil in etkilerinin hala sürdü ü, egemen s n flar n ise, ya ma ve talan h rs yla, yeni nükleer santrallerdeki srarlar n korudu u bugünlerde, Çernobil 22. y l nda bir kez daha an ld. Bu vesileyle 26 Nisan da Kad köy de yap lan mitingde ayr ca, günümüzdeki nükleer sorununa da dikkat çekildi. Sayfa 6 Sald r lara ra men Taksim iradesi... Özellefltirmeler, tüm halka yönelik ç kart lan ve haz rl klar yap lan sald r yasalar, iflsizlik, geleceksizlik vb. birçok sorunla karfl karfl ya olan iflçi s n f ve emekçiler aç s ndan birlik, mücadele ve dayan flma günü olan 1 May s, coflku ve kararl l kla kutlan rken, di er yandan önümüzdeki mücadele günlerinin çetin ve zorlu geçece ini de gösterdi. Sar, bürokratik, reformist sendikalar n etkisinin k r lmas için yap lacak çal flmalar, ayn zamanda gelece i örmede iflçi s n f n n önünü açacakt r. Özellikle stanbul-taksim de gerçeklefltirilen sald r lar, emekçilerin kararl l klar ile karfl land. Tüm ülkenin emekçilerinin kalbi Taksim de att, her yer Taksim, her yer mücadele alan oldu... Ayaklar n kopartaca k yamet ten kurtulamazs n z! Egemen s n flar n krizi derinlefltikçe, yaflanan geliflmelere de krizden ç kma çabalar ve bu çabalar s ras nda düfltükleri trajikomik durumlar damgas n vuruyor. Sistemin ekonomik-siyasal krizine paralel olarak ortaya ç kan isyanlar n birbirini tetikleyerek genifllemesi, pani in de artmas na neden olmaktad r. Erdo an da dünyadaki ayak tak m n n daha flimdiden rejimleri sarsan, hükümetleri düflüren kahredici gücünü görmekte ve bunun, kendisi ve temsil etti i kesimler aç s ndan ne anlama geldi- ini/gelebilece ini iyi okumaktad r. Okumakta ve korkmaktad r. Ancak korku nafile, ayaklar n koparaca k yametten kurtulamazs n z! Sayfa 3 Sinan köylülerinin, a an n topraklar na el koymas na karfl Diyarbak r da açt klar dava Reflit Sinanl n n iste i ile stanbul a al nd. Kad köy Adliyesi nde devam eden davan n 15 Nisan da görülen duruflmas nda Reflit Sinanl hâkim karfl - s na ç karak ifade verdi. Polis taraf ndan korunan Reflit Sinanl verdi- i ifadede topraklar n yüzy llard r ailesine ait oldu unu, köylülerin de iflgalci oldu unu iddia etti. Sayfa 5 Hapishanelerin d fl güvenli i gardiyanlara... Son aylarda yap lan aç klamalara göre hapishanelerde d fl güvenlikle ilgili yap lacak de ifliklikle, 2009 dan bafllayarak 5 y l içinde hapishanelerin d fl güvenli inin jandarmadan al n p infaz uzman diye tabir edilen gardiyanlara devredilmesi gündemde. Sayfa 7 flçi köylü den Ayaklar bafl olursa... Bütün teröre ve yarat lmak istenen korkuya ra men 1 May s ta Taksim e yürümek için gelen iflçi ve emekçilerin bu yönlü tavr, büyütülmesi ve gelifltirilmesi gereken bir noktad r. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Nepal de Maocular n sürpriz zaferi Sar -bürokratik sendikalar n taktikleri Sayfa 3 Sayfa 4 Militan durufl zorluklarla savaflmay içerir Sayfa 11 Açlar n devrimi... Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü Mayıs 2008 TEKEL in özellefltirilmesi süreci, TEKEL iflçisinin ciddi bir karfl koyuflunu da beraberinde getirdi. TEKEL iflçileri beklemeye al nm fl! Özellefltirme sald r s n n en boyutlu yafland K T lerden biri olan TEKEL, geçti imiz aylarda emperyalist sigara tekellerinden BAT a sat ld. Bu sat fl da yine ya ma-talan zihniyetiyle, K T lerin yok pahas na elden ç kar lma zihniyetiyle hayata geçirildi. Sat fl geçti imiz günlerde onaylanarak, resmileflti. Ancak bilindi i gibi TEKEL in özellefltirilmesi süreci, TEKEL iflçisinin ciddi bir karfl koyuflunu da beraberinde getirdi. TEKEL iflçisi aylar süren eylemlerle sat fl durdurmaya çal flt. flçilerin, ihalenin yap ld 18 fiubat günü Özellefltirme daresi önünde gerçeklefltirdi i direnifl ve polisin bu direnifle dönük azg nca sald r s hala haf zalardaki tazeli ini korumaktad r. Tazeli ini koruyan bir di er önemli nokta da, iflçilerin sendika önderlerinin eylem bitmifltir, kalanlar iflçi de ildir aç klamas yla, iflçiyi polisle bafl bafla b - rakarak, eylem alan n terk etmesiydi. Ancak TEKEL iflçisi direnmekte kararl görünüyordu. Sat fl n onay n durdurana kadar kendilerini fabrikaya kapatma kararlar var. Bu süreci takip eden ilk günlerde TEKEL iflçisinin direnifline dair eskisinden daha c l z da olsa, kamuoyuna yans yan geliflmeler olsa da, bunu takip eden günlerde ciddi bir sessizli e büründü TEKEL iflçisi. Biz bu sessizli i merak ettik ve Cevizli TEKEL e giderek, iflçilerle görüfltük. Akflam 20:00 ye do ru vard m z fabrikada, önceden görüfltü ümüz ve içeri girmemizi sa layacak TEKEL iflçisi arkadafl n yan na gittik. Kendisi yemekhanenin önünde karfl lad bizi ve birlikte yemekhaneye gittik. Yemekhane dolu. flçiler masalarda yemeklerini yiyorlar, bir yandan da sohbet ediyorlar. Hemen ifle koyulmak için, yemekhanedeki iflçilerin resimlerini çekmek ve sohbet etmek istedik. Ancak bunun mümkün olmad n ö rendik. Aman resim falan çekmeyin, gazeteci oldu unuzu anlamas nlar denildi. Bunun nedenini ise, kompresör odas diye adland r lan odada, gözlerden uzak yapt m z söylefli s ras nda ö renecektik. Kompresör odas nda, önce brahim Yetkin ard ndan da Mehmet Gökçe adl iflçilerle görüfltük. Yetkin 9 y ll k TE- KEL iflçisi. Dokuz y l önce hükümlü kadrosundan girmifl ifle. Mehmet Gökçe ise 20 y ll k TEKEL iflçisi. Sohbete brahim- Yetkin le bafll yoruz. Sendika-patron kol kola Öncelikle, yemekhanede resim çekilmesinin istenmemesinin ve iflçiler gazeteci geldi ini bilmesin yönlü yaklafl m n nedenini ö renmek istiyoruz. Ayr ca uzunca zamand r fabrikaya gelmeye ve içerde iflçilerle görüflmeye çal flt m z, ancak birkaç kez de sendika arac l ile girmeye çal flsak da, sendikan n ilgilenmedi ini, kap dan da içeri al nmad m z söylüyoruz. Yetkin sendika ile iflveren kol kola çal fl yor, onlar buraya, özellikle de devrimci bas n n gelmesini istemiyorlar diyor. flçilerin resim çektirmeme ve gazetecilerle görüflmeme nedenini ise insanlar göze batmak, öne ç kmak istemiyorlar, korkuyorlar sözleriyle aç klamaya çal fl yor. Meselenin ayr nt s n ise sohbetin ilerleyen bölümünde ö reniyoruz. Sohbete, TEKEL in özellefltirilmesinden sonra, ifl yerlerini terk etmeme karar yla devam ediyoruz. Ve TEKEL iflçilerinden uzunca zamand r ses ç kmad n belirterek, iflyerini terk etmeme eyleminin hala sürüp sürmedi ini ö renmek istiyoruz. flyerini terk etmeme eylemine ilk bafllarda tüm bölümler destek vermifl. Sonraki günlerde ise a rl kl olarak ambalaj bölümünde devam etmifl. Ancak ambalaj bölümü flu an özellefltirme kapsam nda olmad için, bir süre sonra buradaki iflçiler de nas l olsa bize dokunan bir fley yok demeye bafllam fl ve eylem burada da k r lm fl. K sacas iflyeri terk etmeme eylemi flu an hayata geçirilmiyor. Eylemin bir bütün olarak k r lmas n n esas nedenine gelince, Yetkin bunu flu sözlerle aç kl yor: Eylem, bir yandan sendikan n bir yandan da iflverenin bask s yla bitti. Sat fl n yap ld gün üretimi tamamen durduraca z diyerek geldik. fiube Baflkan da böyle diyordu bize. Ancak ayn günlerde Genel Merkez den bir yaz geldi. Yaz da üretimi art rmam z isteniyordu. Ba l oldu umuz flube bu yaz üzerine sadece üretime bafllama de il, ayr ca üretimi art rma karar ald. Sendika iflverenle kafa kol iliflkisi içinde, ne etliye-ne sütlüye dokunmuyor. Eylemi bitirmede, fabrikada kalan iflçilerin, sendika taraf ndan üçe bölünmesi de etkili olmufl. Zaten kalanlar da a rl kl olarak, emekten, ekme inden yana olan, flu veya bu oranda duyarl iflçilermifl. Geçti imiz günlerde yaflanan bir olay eylemin bitti ini ilan etmek için bahane olmufl sendikac lara. Gece vardiyas nda bir iflçi bir kavga s ras nda birini b çaklam fl. flin ilginci, sendikac lara yak n olarak bilinen bu kifli, sarhofl bir vaziyette gelmifl, elinde b çakla sendikac lar sormufl, baflka biri de müdahale edince, bo uflma s ras nda yaralanma meydana gelmifl. Bu olay da tam olarak anlayamam fllar zaten. Eylemi bitirmek için tezgah m yd acaba düflüncesi bile oluflmufl iflçilerde. Tek G da- fl 2 Nolu fiube Baflkan Yunus Durdu nun geçti imiz günlerde bir gazeteye eylemlere ara verdik, daha güçlü eylemler yapaca z türünden bir aç klama yapt n, gerçekten böyle bir plan n olup olmad n soruyoruz. Kendilerine 2. bir karara (o da uygun koflullar olursa) kadar eylemler durduruldu aç klamas yap lm fl. T S görüflmeleri s ras nda eylem örgütleyeceklerine, iflçiye bahçede voleybol oynatt lar. Bu da yetmedi, ülke ekonomisi kötü diyerek, iflçiye gönüllü olarak bir saat fazla çal flmay dayatt lar. Sendika oyal yor! Ancak sendikan n bir daha etkin bir eylem karar alaca na inanm yorlar. Sendika bizi oyalay p duruyor diyor Yetkin ve devam ediyor b rakal m tekrar eylem yapmay, bizim sürecimizde SSGSS eylemleri oldu, ancak bizi ilgilendirmiyor, nas l olsa kamu çal flan y z mant hakim oldu u için bu sürece dahil olmad k. Bu da sendikadan kaynakl yine, onlar hiç eylem olmas n istiyor. Sendikan n oyalama meselesine gelince, sendika iflçiye iflsiz kalmayacaks n z, sizi yaprak bölümlerine veya baflmüdürlüklere gönderecekler diyormufl, Bakanl k ise baflka kamu kurulufllar na gönderece iz aç klamas yap yormufl. flçinin kafas iyice kar flm fl. Hangisine inanacaklar n bilemez duruma gelmifller. Yaprak bölümüne gönderildikleri takdirde, en fazla iki y l çal flabileceklermifl. Çünkü sigara üretilmedi inde, yaprak bölümü bofla ç k yormufl. Yetkin son olarak flöyle diyor: Biz bafltan beri flunu söyledik: Tek tek kurumlar n özellefltirilmesine de il, bir bütün olarak özellefltirme politikas na karfl ç kmak gerekiyor. Oysa hep fabrika baz nda gerçeklefltirildi direnifller. Örne in PETK M, TÜPRAfi ve daha sonra biz. Sendikalar art k tamamen hükümetin arka bahçesi. Bizim ruh halimize gelince, hepimizde korkulu bir ruh hali hakim. Ne olaca z diye bekliyoruz. fl yerini b rakmama eylemi bafllarda genifl kat - l ml yd. Ancak içi doldurulamad, iflçiye bilinç tafl nmad. Örne in iflyerine kapan ld günlerde, getirip, iflçi eylem ve etkinliklerini içeren belgeseller izlettirilebilirdi. K T lere darbe kültürüyle yetiflmifl iflçi al nd Yetkin ifli oldu u için acil ç k yor ve Mehmet Gökçe ile devam ediyoruz sohbete. Özellefltirme art k bir devlet politikas sözleriyle bafll yor Gökçe ve devam ediyor: Bunu global bir bak fl aç s yla de erlendirmek gerekir. Bunlar sermayenin, gücü elinde tutmaya dönük, özellefltirme sald - r lar d r. Kamu mallar n ortadan kald rmaya ve özel sektöre vermeye dönük. Özal döneminde bafllad, Çiller ve bugün de AKP ile devam ediyor. Emperyalist sermaye ya ma ve talan kiminle daha rahat hayata geçirecekse, onlar ifl bafl na getiriyor. flçilerin bu noktadaki at l tutumlar n ise flöyle aç kl yor: Darbe kültürüyle yetiflmifl yeni iflçiler dahil ettiler kamu kurulufllar na. Bu arkadafllar s n f bilincinden yoksun. Onlar e itecek sendikal örgütlülük de olmam fl karfl lar nda. Özellefltirmelerin özellikle de AKP döneminde h zlanmas na dair düflüncesini ise IMF ve DB AKP ye epey yedirdi fleklinde aç kl yor ve Özellefltirmeler, K T ler zarar ediyor vb. propagandalar eflli inde, önce toplum nezdinde meflrulaflt r lmaya çal fl ld. Yat r m yap lmayarak, çal flan say s n azaltarak, at l hale getirmeye çal flt lar sözleriyle devam ediyor. Sohbet dönüp dolafl p, fabrikadaki direniflin sonlanmas na ve nedenlerine geliyor bir kez daha. fl yerini b rakmama eylemi bafllarda genifl kat l ml yd. Ancak içi doldurulamad, iflçiye bilinç tafl nmad. Örne in iflyerine kapan ld günlerde, getirip, iflçi eylem ve etkinliklerini içeren belgeseller izlettirilebilirdi. flçiler de giderek, sadece yemekhaneyi bekleyen bir ruh hali olufltu. steseler Türkiye yi aya a kald r rlar TEKEL eylemini kamuoyuna duyurmada da giderek eksiklikler ortaya ç km fl ve bu da sendikan n tutumundan kaynaklanm fl yine. SSGSS vd. eylemlere, yanlar na bir avuç kendilerine yak n olan insanlar alarak gittiler. Di er iflçilere jurnalci gözüyle bakt lar. Geriye kalan iflçiler, bunlar n bukalemun gibi ikiyüzlülü ünü görünce, durumdan b kt ve onlar n oyunlar na alet olmamak için suskunlu a büründü. Sendikac lar n T S dönemindeki bir tutumunu örnek veriyor, flu anki durumun daha iyi anlafl lmas için. T S görüflmeleri s ras nda eylem örgütleyeceklerine, iflçiye bahçede voleybol oynatt lar. Bu da yetmedi, ülke ekonomisi kötü diyerek, iflçiye gönüllü olarak bir saat fazla çal flmay dayatt lar. Gökçe iflçinin üretimden gelen gücünün ne kadar önemli ve yapt r m gücü oldu u noktas nda ise flöyle diyor: 15 bin iflçi var, bunlar harekete geçirmek isteseler Türkiye yi aya a kald r rlar. Sendika kendi aleyhlerinde yaz ç ks n istemiyormufl. flçilerin konuflmas n da bu yüzden istemiyorlarm fl. Devrimci bas n içeri almama noktas ndaki tav r da yine esas olarak onlar n yaklafl m ndan kaynakl bir durummufl. Kendileriyle ilgili olumsuz tan mlamalarda bulunan devrimci bir bas n (isim vererek) tehdit ettiklerini söylüyor. Çünkü diyor, devrimci bas n n iflçileri uyand rmas n istemiyorlar. flçi uyan rsa eylemlerin dozunu art rmak zorunda kalacaklar diyor. Mehmet Gökçe TEKEL eylemlerini gerici bir içeri e büründürme çabalar na da de iniyor ve sohbeti flu sözlerle bitiriyor: Eylemlere iflçi önderlerinin de il, Fatih Sultan Mehmet in resimlerini getirip, iflçiye tafl tt r yorlar. Sanki Fatih Sultan iflçi önderi. Ben bu adda bir iflçi önderi duymad m. Biz iflçi s n f n n önderi denince, Marks, Lenin, Mao, bunlar n isimlerini duyduk. Bunu yaparak kime ne mesaj vermeye çal fl yorlar acaba? Kimlere dalkavukluk yap - yorlard, bunu da gelsin kendileri aç klas n. Öyle görünüyor ki, TEKEL iflçisi sendika taraf ndan beklemeye al nm fl! Bu bekleyiflin ne kadar sürece ini ise onlar da bilmiyor. Kesin olan bir fley var ki, o da sendikal ihanetin bu kez de TEKEL iflçisi özgülünde hayata geçirildi i. (Kartal) işçi-köylü den Ayaklar bafl olursa... 1 May s n coflkusunu gazetemize yetifltirebilmek için birkaç gün gecikmeli olarak yay ma haz rlad m z gazetemizin geçti imiz say - s ndaki manfleti 1 May s için seferberlik ti. Alanlar m zda gerçeklefltirilen çal flmalar n de erlendirmesi kuflkusuz alanlarda yap lacakt r. Biz ise, daha çok 1 May s öncesi sürece ve 1 May s günü yaflananlara k saca bakmakla yetinece iz. Kuflkusuz bu y l, birçok il ve ilçelerdeki kutlamalar n yan s ra 1 May s a damgas n vuran Taksim hedefi oldu. Bilindi i gibi, 1977 y l nda Taksim de yaflanan devlet terörü ve onlarca iflçinin katledilmesiyle Taksim Meydan 1 May s la özdeflleflmifl, daha sonraki y l da ayn alanda kutlamalar n yap lmas n n ard ndan 1980 Askeri Faflist Cunta ile birlikte Taksim Meydan emekçi kitlelere s k s k ya kapat lm flt. Daha sonraki y llarda da Taksim, baflta devrimciler olmak üzere emekçilerin 1 May s için hedefi olmuflsa da, özellikle de son 4 y ld r, Taksim hedefine giden yol, devrimcilerin ortak çabas yla daha somut olarak ad mlanmaya bafllanm flt r. Bu noktada özellikle D SK in aç klamalar n n, ald kararlar n etkisini görmezden gelmek mümkün de- ildir. Ancak Taksim i gerçekten kazanacak olan, taban ndan büyük ölçüde kopmufl olan D SK vd. konfederasyonlar de il, devrimcilerle bütünleflmifl genifl iflçi ve emekçi kitleler olacakt r. 1 May s de erlendirirken, s n f hareketinin ve toplumsal muhalefetin son sürecine bakmak durumunday z. Son aylarda s n f hareketinin ba ms z tav r gelifltirmeye bafllam fl olmas hem devleti hem de sar, bürokrat ve reformist sendikal anlay fllar zorlamaya bafllam flt r. Ki (SSGSS, stihdam Yasas vb.) sald r lar n boyutu düflünüldü- ünde bu hareketin yükselifl gösterece ini de tahmin etmek onlar (ve de bizler) aç s ndan zor de ildir. flte böylesi bir süreçte Türk- fl, D SK ve KESK in Taksim karar almas n n ard ndan devlet cephesinden alan üzerinden estirilen korku, fliddet ve teröre ra men oldukça yüksek bir kat l m n sa land bir 1 May s yaflad k. Üretimi durduran sendikalar ise baflta Türk- fl Merkezi nin Taksim den vazgeçmesine ra men bu konfederasyona ba l Deri- fl, Belediye- fl 2 No lu fiube, Yol fl 1 No lu fiube ve Tümtis e üye iflçiler, D SK e ba l Genel fl in 2 fiubesi 1 May s a yo un kat l m sa lad lar. Bütün teröre ve yarat lmak istenen korkuya ra men 1 May s ta Taksim e yürümek için gelen iflçi ve emekçilerin bu yönlü tavr, büyütülmesi ve gelifltirilmesi gereken bir noktad r. Bu 1 May s ta üretimi durduran tüm sendikalar alana da kitle tafl yanlar olmufltu 1 May s öncesinde stanbul da Taksim üzerinden aylar öncesinden bafllayan tart flmalarda Devrimci 1 May s Platformu ve Platformda yer almayan di er devrimci yap lar tav rlar n net olarak belirlemifl, bu noktada karars z ya da bekle-gör tavr na girenler ise en nihayetinde Konfederasyonlar n ortaklaflmalar sonucunda Taksim diyebilmifltir. Bu süreçle birlikte devlet cephesinden Baflbakan Erdo an dan gelen ayaklar n bafllar yönetti i bir yerde k yamet kopar aç klamas ve stanbul Valisi Muammer Güler in sadece Taksim e gelmek isteyen kitleleri de il, tüm stanbul halk n terörize etmeyi amaçlayan aç klamalar na yan t ise 1 May s ta Taksim e girmek için biraraya gelen/gelmeye çal flan binler taraf ndan verilmifltir. Bir ülkede Baflbakan ve Vali s fat yla görev yapan kiflilerin a z ndan devlet terörü nün itiraf d r söylenenler. Devlettir, tehdit eder, terör uygular, emekçi halka sald r r (!) Peki ya, emek örgütlerinin bu aç klamalar karfl s ndaki tavr ne olmufltur. En kolay Türk- fl ten bafllarsak, son gün kendinden bekleneni yapan Türk- fl Merkezi, Taksim e çelenk koymakla yetineceklerini ifade ederek, hükümetin arka bahçesi tan mlamas n hak etti ini bir kez daha göstermifltir. D SK ve KESK ise süreç boyunca demokratiklik görünümüne halel getirmeksizin kendi ald klar kararlar dikte ettirme çabas içinde olmufltur. Oldukça genifl kat l ml al nan toplant lara ra men son gün daha önceden devletle yapt klar görüflmelerde pazarl k unsuru yapt konular, yeni bir fleymifl gibi öneri olarak getirmeye çal flm flt r. Bu yeni tart flmalardan baz lar May s n hassasl dikkate al narak kabul edilse de (üç kol duyurusu yap lmas na ra men tüm kitlenin güvenlik gerekçesi ile tek kolda toplanmas gibi) kimi öneriler de kabul edilmeyece i bilinmesine ra men ve ço unluk karar na ra men bas na aç klanm flt r. Bunlardan bir tanesi de kimsenin kendini ifade etmedi i, pankartlar n yasakland anlay flt r. Devrimciler için eylem birli inin temeli olan ajitasyon/propagandada serbestlik ilkesinin ne kadar önemli oldu u herkes taraf ndan bilinir. Bu nedenle son dakikada D SK, tek pankart dayatmas n yine öneri ad alt nda getirmeye çal flm flt r. Ancak bu önerileri kabul edilmemifl olmas na karfl n, yar m saat sonra Türk- fl te yap lan toplant da bir kez daha gündeme getirilerek karar olarak aç klanm flt r. 1 May s günü ise yine de bu konfederasyonlar n Taksim i dillendirmeleri, D SK binas nda olumlu bir direnifl göstermelerine karfl n ö len saatlerinde (CHP li milletvekillerinin de telkinleriyle) can güvenlikleri tehdit alt nda oldu u gerekçesiyle Taksim den vazgeçildi- i aç klanm flt r. Oysa ayn dakikalarda fiiflli, Osmanbey, Pangalt vd. bölgelerde polisin emekçilere azg n sald r s ve çat flmalar sürmektedir. Konfederasyonlar da l n ça r s yaparak provokasyonlar engelledi ini iddia etseler de, devlet terörü karfl s ndaki kitleleri orada b rakarak daha büyük provokasyonlar n önünü açm fl, tek pankartla ç k laca ortaklafl lm fl bir karar olmamas na ra men kamuoyuna açarak devletin bizim sorunumuz sendikalarla de il, baz provokatörlerle aç klamas na kendi cephelerinden destek sunmufllard r. Nitekim sald r lar sonras nda burjuva-feodal bas nda yap lan tüm haberlerde bunun yans malar n görmek mümkündür. Ancak yaz m z n en bafl na belirtti imiz gibi bahsi geçen kurumlar n bu yaklafl mlar karfl s nda flafl rmamak gerekir. Süreci özetlerken alt n çizdi imiz bir tak m eylemliliklerden de yak ndan tan d - m z bu dayatmalar elbette ki daha önce de karfl lafl lan ve gerekli yan tlarla karfl lanan pratiklerdir. Yine baflta dedi imiz gibi Taksim de dahil olmak üzere iflçi s n f na kapal olan tüm alanlar açacak olan bu konfederasyonlar de il, devrimcilerle bütünleflmifl genifl iflçi ve emekçi kitleler olacakt r.

3 2-15 Mayıs 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Egemen s n flar n krizi derinlefltikçe, yaflanan geliflmelere de krizden ç kma çabalar ve bu çabalar s ras nda düfltükleri trajikomik durumlar damgas n vuruyor. Geçti imiz günlerde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nin (AKPM), AKP ye aç lan kapatma davas na iliflkin, kapatma davas aleyhine bir bildiri yay mlama haz rl içinde oldu u haberi düfltü kamuoyunun gündemine. Bu bildiri eksenli tart flmalar ve de bir tak m iddialar gecikmedi. Esasl iddia ise, AKP li vekillerin AKP- M den böyle bir bildiri kaleme almas n rica ettikleri yönlüydü. AKPM Baflkan Maria De Puig in aç klamalar da Türk heyeti bizden böyle bir talepte bulundu do rultusunda olunca, iddian n da ötesinde bir durumla karfl karfl ya oldu umuz anlafl ld. Takiyeci zihniyet, ABD emperyalizminin cepte olarak görülen deste ine, uzunca bir süredir AB deste ini de ekleme çabas nda. Kapatma davas yla birlikte demokrasi havarili ine soyunan, do as gere i de, bunu sadece kendisi için isteyen bir anlay fl var karfl m zda madde üzerindeki tart flmalar n, kapatma davas n takip eden günlerde daha yo un bir biçimde tart - fl lmaya bafllamas da yine bu demokrasiyi sadece kendisi için isteyen anlay fl n ürünüdür. Bafl ndan beri dile getirdi imiz bu yaklafl m n ne kadar yerinde oldu unu ise, madde üzerinde yap lmaya çal fl lan de ifliklikler in özüne bakt m zda görmekteyiz. De ifliklik de il, aldatmaca AB ile iliflkileri gelifltirme kapsam nda, ancak esas olarak da kapatma davas sürecinde ortaya at lan demokratikleflme paketi içindeki 301. madde de- iflikli i, AKP nin kendi aç klamas nda da konuldu u gibi, egemen klikler aras ndaki çat flmalarda siyasi tansiyonu düflürmek için at lan bir ad m olma özelli i tafl yor. Halka dönük yeni bir aldatmacadan öte bir anlam ifade etmeyen ve meclise sunulan, TCK n n 301. maddesine iliflkin de ifliklik önergesi, bu maddenin bafll n, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlar n afla lama olarak de ifltirilmesini öngörüyor. Ayn önerge yine maddede yer alan, Türklü ü tan mlamas n n, Türk Milleti, Cumhuriyeti tan mlamas n n ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlenmesini istiyor. Önergede ayr ca, maddeye ayk r hareket edenlere verilecek cezan n üst s n - r 3 y ldan 2 y la indiriliyor. TCK n n 301 ve 305 inci maddesine ayk r davran fllarla ilgili soruflturma yap labilmesini de, Cumhurbaflkan n n iznine ba l yor. Üzerinde onca yaygara kopar lan tüm de ifliklik iflte bundan ibaret! ncelendi inde, bu sözde de iflikli in ifade özgürlü ü önündeki hiçbir engeli kald rmad da görülecektir. Madde kalksa da, önlemler haz r Maddenin özüne iliflkin hiçbir de iflikli in olmad, yap lan n sadece bir aldatmacadan ibaret oldu u, adil yarg - lamay etkilemeye teflebbüs, halk askerlikten so utma, bas n yoluyla kamu bar fl na karfl ifllenen suçlar, halk kin ve düflmanl a tahrik, suçu ve suçluyu övme, temel milli yararlara karfl faaliyette bulunmak için yarar sa lama gibi bir dizi düzenlemenin aynen korunmas ndan da ayr ca anlafl lmaktad r. Zaten flunu da görmek gerekmekte ki, madde oldu u gibi kald r lsa bile, egemen s n flar baflka ve daha a r denebilecek maddelerle egemenliklerini sürdürme yönlü önlemler alm fl bulunmaktalar. Toplumla Mücadele Yasas, geçti imiz y l kapsam geniflletilen Polis Vazife ve Salahiyet Yasas, sansürcü Bas n Yasas ve daha bir dizi yasak ve bask içeren yasa, bu önlemler dahilindedir. Yani 301 kalksa da baflka önlemler haz r beklemektedir. Bunlar n korunmas ise egemenler aç s ndan neredeyse hayati önemdedir. Bunlar n olmamas özgürlük ve demokrasi anlam na gelmektedir ki, bu iki kavram onlar n en korkulu rüyas d r. Bu korku ise onlara ttihatç gelene in bir miras d r. Darbeci, komplocu ve de imha-inkarc olan bu gelene in sürdürücüleri flunu biliyorlar ki, özgürlük ve demokrasi demek, iflçi-emekçi y nlar n, bir bütün olarak da ezilen halk n, kendi gelece ini belirlemek üzere siyasi süreçlere dâhil olmas demektir. flte onlar korkutan da budur. Halk n siyasi süreçlere dâhil olmas durumunda kaybedecekleri konumlar d r. Ya man n, talan n, sömürünün ve de emperyalizme göbekten ba ml l n genifl emekçi y nlar taraf ndan sorgulanmaya bafllamas ve tüm bunlara son vermek üzere aya a dikilme hamlelerine h z vermeleridir. Bir ters-yüz olufl yaratmalar d r. Tüm kurulu düzenlerinin tepe taklak olmas ve z tlar n yerinin de iflmesidir. Ya da kendi deyimleriyle ayaklar n bafl olmas! Korku nafile, ayaklar n kopartaca k yamet ten kurtulamazs n z! Ayaklar bafl olursa Erdo an bu korkuyu geçti imiz günlerde oldukça anlafl l r bir dille gözler önüne serdi. Emperyalizme uflakl k etmede s n r tan mayanlar n, ülkenin tüm de erlerini üreten-yaratanlar na, bu de erlerin gerçek sahiplerine hangi gözle bakt n, bundan daha aç k bir dille anlatmak mümkün de ildir herhalde. 1 May s a günler kala grup toplant - s nda flöyle diyordu Erdo an: Ayaklar n bafllar yönetti i bir yerde k yamet kopar. flçi-emekçi y nlar n Taksim srar özgülünde dile getirilen bu sözler, asl nda k yametin, sözlerin sahibinin de s k s k ya sar l yor izlenimi yaratt din ö retisinden farkl biçimde kopaca- n n itiraf oluyor. K yametin bu kendi ifade etti i biçimine daha çok inand na ise hiç flüphe yoktur! Sözü edilen k yamet, anlafl laca üzere, milyonlarca emekçinin, kan emici keneler gibi bedenlerine yap flm fl olan ezen-sömüren s n flar alafla etmek üzere harekete geçtiklerinde ortaya ç kacak olan toplumsal alt-üst olufltur. Emperyalist efendilerine s rtlar n dayayarak, ya ma ve talan büyütenler aç s ndan k yametin gerçek anlam budur. Ve o ayak olarak tan mlad klar n n iktidar nda neler olabilece inin, bafllar na neler gelebilece inin oldukça fark ndalar. Erdo an ayaklar diyerek küçümsedi i, özde ise korktu- u toplumsal kesimlerin kimler oldu- unu çok iyi bilerek söylüyor bunlar. flçiler, emekçiler, iflsizler-yoksullar, seçim dönemlerinde Din kardefllerim dedi i fakirler, kap lar na kadar gidip oy istedikleridir onlar. Ya da Frans z Devrimi s ras nda Frans z aristokrasisinin alt tabaka için kulland gibi, onlar bald r ç plaklar d r! Bu sözlerin, korktu u o kesimlerin birlik-dayan flma-mücadele gününün arifesinde ve bu günün özüne uygun kutlanmas srar karfl s nda söylenmesi, daha da bir anlaml d r. Ve yüz binlerin, hatta milyonlar n, hep birlikte soka a dökülerek, hak ve özgürlüklerini talep etmesi olas l artt kça, içine girilen panik havas n n d fla vurumudur. Korku nafile Bu panik havas ise bugün sadece Erdo an da de il, açl k isyanlar yla sars lan ve hepsi de yine emperyalizme ba ml olan ülkelerin uflak-iflbirlikçi iktidarlar nda da hâkimdir. En fazla panikleyenler ise, yeryüzündeki milyarlarca insan n açl n n ve açl klara ba l, ço- unlu unu çocuklar n oluflturdu u ölümlerin, iflgal savafllar n n, ya man n, talan n gerçek sorumlular olan emperyalistlerdir. Onlar da ayn uflaklar gibi, ayaklar bafl olursa k yamet kopar diye düflünmektedir. Bunun içindir ki, sistemin ekonomik-siyasal krizine paralel olarak ortaya ç kan bu isyanlar n birbirini tetikleyerek genifllemesi, pani in de artmas - na neden olmaktad r. Erdo an da dünyadaki ayak tak - m n n daha flimdiden rejimleri sarsan, hükümetleri düflüren kahredici gücünü görmekte ve bunun, kendisi ve temsil etti i kesimler aç s ndan ne anlama geldi ini/gelebilece ini iyi okumaktad r. Okumakta ve korkmaktad r. Ancak korku nafile, ayaklar n koparaca- k yametten kurtulamazs n z! S n fsal Yaklafl m Nepal de Maocular n sürpriz zaferi 10 Nisan seçimlerinin kesinleflmemifl sonuçlar ile birlikte bafll klara t rmanan Maocular n zaferi, Nepal i son üç y ld r tafl d dünya gündeminde yeniden ilgi oda haline getirmifl bulunuyor. Seçim sonuçlar na iliflkin uluslararas para-medya organlar n n haber-yorumlar nda NKP(Maoist) in elde etti i baflar n n sürpriz oldu una dair ifadeler dikkat çekicidir. Ancak daha dikkat çekici olan, bu baflar n n Maoistler taraf ndan da öngörülemedi ine dair yorumlard r. flte burada durmak ve yak n sürece dair taktik politikalar n stratejik yönelim fl nda nas l yol ald n hat rlatmakta fayda bulunmaktad r. Bundan önce bugüne nas l gelindi ine dair k sa bir özete ihtiyaç vard r. Fiziki ve kültürel aç dan dünyan n en yoksul ikinci ülkesi olarak gösterilen 27 milyonluk Nepal de nüfusun yüzde 70 i yoksulluk s n r n n alt nda yaflamakta, toplam gelirin yar ya yak - n en zengin yüzde 10 luk bir kesim taraf ndan gasp edilmektedir. Okumayazma bilme oran yüzde 40 geçmeyen ülkede, k rsaldaki nüfus oran yüzde 90 d r. flgücü de buna göre yüzde 81 düzeyinde tar mla ilgili istihdam edilmektedir. Köylülerin yüzde 80 i topraks zd r. Yüzde 10 u tamamen, yüzde 60 k smi düzeyde iflsiz bir nüfus vard r. Bu nesnel gerçekli e kaynakl k teflkil eden yar -sömürge yar -feodal sosyo-ekonomik yap n n temelleri, ngiliz emperyalistlerinin güdümündeki Hindistan devletiyle Nepal hâkim s - n flar n n iflbirli i neticesinde geçti imiz yüzy l n bafllar nda at lm flt r. Hindistan yay lmac l na 1950 lerden sonra baflta ABD olmak üzere di erlerinin de ifltirak etmesiyle, emperyalizmle ba n pekifltiren faflist-otokratik Nepal devleti, 2.5 as rl k monarfliye yaslanmaktad r. NKP(Maoist) in Yeni Demokratik Devrim hedefiyle 13 fiubat 1996 da bafllatt Halk Savafl ; 10 y l boyunca büyük muharebeler, çat flma ve direnifllerle yürütüldü, büyük bedeller ödenerek stratejik savunma ve denge aflamalar kat edildi ve nihayet baflkent Katmandu nun kuflat ld stratejik sald r aflamas na tafl nd. Gelinen aflamada, k rl k bölgelerde ülkenin yüzde seksenlik bir bölümü karfl -devrimin iktidar alan ndan büyük ölçüde soyutlanabildi. NKP(Maoist) her fleyden önce MLM ideolojinin temel gereklerini baflar yla yerine getirdi. Ülkesinin koflullar n bilimsel sosyalizmin metotlar n kullanarak analiz etti. Devrimin yolunu ve ihtiyaçlar n do ru biçimde belirledi. Asgari program n flekillendirdi, araçlar n oluflturdu ve yola koyuldu. Halk Savafl yolunda ilerlerken elbette ki yükselifl ve inifl, dönüfl ve sapmalar (Prachanda) da yaflad. Ancak her seferinde MLM ideolojinin yol göstericili ine baflvurdu, onun bilimsel yöntemlerinden yararlanmay bildi. Bu sayede, gerek parti içi iki çizgi mücadelesi, gerek iktidar yürüyüflünde proletaryan n kazançl ç kmas mümkün olabildi. Halk Savafl 10. y l na girdi inde Nepal hâkim s n flar tam manas yla köfleye s k flt, büyük bir acze düfltüler. Krall k ile parlamento/hâkim s n f partileri aras ndaki kriz derinleflti. ABD emperyalizminin deste iyle 1 fiubat 2005 te Kral taraf ndan gelen darbe neticesinde parlamentonun feshi, partilerin kapat lmas ve liderlerinin tutuklanmas na varan müdahale, atefle benzin dökülmesine yol açt. Komünistler, bu kriz/f rsat karfl s nda yapt klar durum de erlendirmesi sonucu Eylül 2005 te süreli ateflkes ilan ederek yüklenmeyi sürdürdüler. Katmandu baflta olmak üzere flehirlerde yeterli örgütlenme ve kitle deste i olmayan NKP(Maoist) in amac ; öncelikle bu zafiyetini gideren bir çal flma ortam yakalayarak flehirlerde (di er halk s n flar içerisinde) de belli bir güç toplamak, monarfliye son vermek ve düzen partilerini kurucu/anayasal meclis seçimlerine zorlamak idi. Hedef, bir bütün olarak inisiyatifi ele geçirmek, meflruiyeti ülke ve uluslararas gündeme kendi araçlar yla dayatmak, hâkim s n flar n güçlerini ve kurumlar n parça parça tasfiye etmek fleklinde çizilmiflti. Kral n kovulmas ve seçimlerin yap lmas üzerinden (demokratik cumhuriyetin kurulmas bafll yla 12 maddelik bir anlaflma) 22 Kas m 2005 te 7 düzen partisi ile ittifak kuruldu Nisan nda NKP(Maoist) in ittifak güçlerini de yede ine alarak örgütledi i Halk Hareketi 2, anlaflman n pratiklefltirilmesi yolunda ilk büyük hamle oldu. Parlamento aç ld, yeniden hükümet oluflturuldu ama kral n kovulmas konusunda gerici partiler sözlerinde durmad lar. Politik tutsaklar n sal verilmesi, kay plar n bulunmas vd. anlaflma maddelerine uyulmas hususunda ad mlar at lmaya baflland ancak seçimlerin örgütlenmesi konusunda ayak direme sürüyordu. Bar fl görüflmeleri, nihai bir aflamaya ilk anlaflmadan ancak 1 y l sonra ulaflt r labildi. ABD emperyalizminin srarl bask lar na karfl n, kitlelerin bas nc na dayanamayan düzen partileri Maoistlerle uzlaflma yoluna gittiler. 21 Kas m 2006 da var lan anlaflma sonras nda NKP(Maoist) temsilcileri parlamento ve hükümette görev almay kabul ettiler. Nepal Hükümeti ile MLM ler aras nda ba tlanan önceki bütün sözleflmelere referanslar da içeren, ateflkesi nihai bar fla dönüfltüren bu kapsaml anlaflma, 2007 Haziran na kadar kurucu meclis seçimleri yap lmas n teminat alt na al yordu. Hükümet, oyalama yoluyla ayak direme tutumunu, kâh seçim sistemi, kâh kral n konumuna iliflkin bahanelerle sürdürüp seçimleri 22 Kas m 2007 ye erteleyince, NKP(Maoist) Eylül 2007 de hükümetten çekilerek kitlelerin gücünü ateflledi ve bu resti görme flans bulunmayan hâkim s n flar bir kez daha geri ad m atmak zorunda kald lar. 23 Aral k 2007 de sa lanan yeni uzlaflman n ard ndan, parlamento ço- unlu u karar yla monarflik anayasa la vedildi -kral n vesayetine ve s fat na son verildi- ve ülkenin Federal Demokratik Cumhuriyet olarak adland r lmas karar alt na al nd. Dahas, ertelenmemek üzere seçimlerin 10 Nisan da yap lmas da kararlaflt r lm fl oldu. Hâkim s n flar n ayak oyunlar na ve oyalama taktiklerine neden ihtiyaç duyduklar, monarflinin gücüne niçin yasland klar ortadayd. Bunun Nepal hakim s n flar için elbette ki anlafl l r bir yan vard ve bunun en aç k ispat da 10 ay gecikmeyle yap lan seçim sonuçlar ile görülmüfl oldu. Daha 22 Kas m 2005 tarihli 12 maddelik anlaflma sürecinden itibaren Maoistler flehirlerde yo un bir çal flma yürütmeye; oralarda örgütlenmeye, gerici partileri (örne in UML- Nepal Komünist Partisi/Birleflik Marksist Leninist- gibi ülkenin üçüncü büyük partisi konumunda olup yüzünde komünist etiket tafl yanlar ) daha s - k teflhir edip eritmeye bafllad lar. Tüm faflist, gerici düzen partilerinde çeflitli çap ve oranda bölünme, Maoistlere kat lma ve da lma süreci yafland. MLM lerin rehberlik etti i, Demokratik Cumhuriyet slogan kitleleri büyük oranda birlefltirmeyi baflarm flt. Hâkim s n f klikleri ittifaklar halinde Krall k da dahil-, Halk Savafl n n kaydetti i aflama karfl s nda MLM lerin önünü kesmek amac yla 2005 ten itibaren çeflitli taktik politika ve hamleler gelifltirdiler. Bunda bir bak ma rejimin y k lmas n geciktirmek bak m ndan flu ana kadar baflar l olduklar da söylenebilir. Di er yandan Maoistlerin yürüyüflünü, geliflip güçlenmesini ve nihayet seçimlerden zaferle ç kmalar n engelleyemediler. Ancak devlet mekanizmas n ellerinde bulundurmaya, beyaz orduyu muhafaza etmeye, üretim iliflkilerine yön vermeye devam ediyorlar. fiimdi Nepal devriminde yeni bir safhaya geçilmifltir. NKP(Maoist) yeni toplanacak parlamentoda en güçlü parti konumuyla yüzde 40 dolay nda bir güce sahip olacak ve buna paralel kurulacak hükümette de etkin bir durumda bulunacakt r. NKP(Maoist) sözcülerinin aç klamalar na göre hâkim s n f partileriyle ittifak daha farkl bir güç dengesi içerisinde olsa da sürecek ve yeni meclis kurucu/anayasal ifllevli olarak çal flmaya bafllayacakt r. Tam da bu aflamada, Yeni Demokratik Devrimin gerekleri bak m ndan, ekonomik, sosyal ve siyasal düzlemde mevcut rejimin temellerini sarsacak nitelikte ad mlar n at lmas mümkün olabilecek midir? Kritik soru(n) budur. NKP(Maoist) li yoldafllar, çeflitli beyanlar nda ittifak yapt klar 7 partiyi halk saflar nda de erlendirmediklerini, bunlar n Nepal deki hâkim s n flar temsil ettiklerini belirlemektedir. Bu ba lamda, bu partiler ile giriflilen önceki ittifaklar n geçici olmas gibi bundan sonra kurulacak ittifaklar n da geçici olaca tabiidir. Karfl -devrimcilerle kurulacak hükümet ve meclislerden devrime yönelik tasarruflar n üretilmesini beklemek de hayalcilik olacakt r. NKP(Maoist) demokratik cumhuriyet olarak öngördü ü bu süreci, 3-8 A ustos 2007 tarihinde yap lan MK geniflletilmifl 5. toplant s nda, devlet iktidar n n kapsaml bir yeniden yap land r lmas yla bu cumhuriyet; s n f, ulus, bölge ve cinsle ilgili sorunlar çözecek birçok partili geçifl cumhuriyeti rolünü oynayacakt r fleklinde tan mlad için kritik soru(n) devam etmektedir. O da iktidar n kans z el de ifltirip de ifltirmeyece i meselesidir. Marksist devlet teorisinin karfl m za ç kard bu soru(n), tam da Halk Savafl sayesinde devrimi bu noktaya tafl yan, hâkim s n flar gerileterek bu pozisyona zorlayan, seçimlerde kitlelerden bu deste i elde eden, devrimde fliddetin/zorun rolüyle ilgilidir. Ancak sorun Nepal özgülünde 10 y ll k Halk Savafl mücadelesinin iktidar almaya yeter bir potansiyel yarat p yaratmad yla ilgili olarak da tart - fl lmal d r. NKP(Maoist) 2005 ten bu yana üretti i politika ve gelifltirdi i taktiklerle bunu de erlendirmeye çal flmaktad r. Nepal özgülünde MLM ideolojiyi yarat c biçimde uygulayan, Halk Savafl mücadelesine baflar l flekilde önderlik eden, stratejide kat - l k taktik anlay flta esnekli i prensip edinen NKP(Maoist) in, bunu baflaramamas için hiçbir neden yoktur. Dünyan n ezilen halklar ve uluslar, Halk Savafl nda büyük baflar lar elde eden, bunu seçim baflar s ile taçland ran NKP(Maoist) li komünistlerden, Nepal devrimini zafere do ru tafl malar n bekliyor. Enternasyonal proletaryan n umudu ve sembolü haline gelen Nepalli Maoistlerin omzundaki sorumluluk flimdi bir kat daha artm fl bulunuyor. nanc m z ve güvenimiz odur ki, MLM ideolojinin rehberli iyle yol alan Nepalli yoldafllar m z; ABD ve di er emperyalistler ile Hindistan devletinin bask ve yay lmac l na, Nepal gericili inin sald r ve komplolar na karfl koymay baflaracak, yeni demokratik devrimi mutlaka baflar ya ulaflt racak, Sosyalist Nepal i kuracaklard r!

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın Zor, yeni topluma gebe, eski toplumun ebesidir (K. Marks) Açılım tartışmalarına başladığı ilk günden bu yana düzen partilerinin özelikle şiddeti içerikli açıklamaları gündemdedir. Şiddetin sorunların çözümünde

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı