Devlet terörde s n r tan mad!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet terörde s n r tan mad!"

Transkript

1 ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve k - vanç duyanlar, bundan sonra efendileri Bush un mali piyasaya devletin müdahalesini onaylamas yla beraber görüfllerini savunmakta zorlanmaya bafllayacaklard r. Sayfa 8 Hapishane Endüstrisi iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin 16 *Y l:1 *2-15 May s 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Emperyalist-kapitalist sistemin doymak bilmeyen kâr h rs hapishanelerde de en a r sömürü koflullar n yaratm flt r. Mahkum eme inin kullan - m ve mahkumlar n modern köleler haline getirilmesi uygulamalar hapishanelerin özellefltirilmesi ile daha yayg n bir hale gelmifltir. Sayfa 9 Enternasyonal Baburam Battara ile röportaj Seçimler devrimimizin bir parças yd Son on y lda çarp flmalardan dolay yap çok de iflti. Haklar ndan yoksun b rak lm fl ve s n rland r lm fl Dalitler ve kad nlar, büyük ac lar çektiler ve flehirlerde yaflayan insanlar, bu ac lar n ne kadar büyük oldu unu anlayamazd. Sayfa 10 Belediye- fl te yaflananlar... Devlet terörde s n r tan mad! Her yer 1 May s alan... S n f hareketindeki 2007 y l itibariyle yükselen mücadele çizgisi ayn zamanda iç tart flmalar da beraberinde yürütmektedir. Bugün sendikal hareketin merkezindeki anlay fl, s n f n mücadelesinin önünde dalgak ran olarak rol oynamaktad r. Sayfa 4 Sinan köylüleri topraklar için mahkemede Rüzgar ve günefl bize yeter! Çernobil in etkilerinin hala sürdü ü, egemen s n flar n ise, ya ma ve talan h rs yla, yeni nükleer santrallerdeki srarlar n korudu u bugünlerde, Çernobil 22. y l nda bir kez daha an ld. Bu vesileyle 26 Nisan da Kad köy de yap lan mitingde ayr ca, günümüzdeki nükleer sorununa da dikkat çekildi. Sayfa 6 Sald r lara ra men Taksim iradesi... Özellefltirmeler, tüm halka yönelik ç kart lan ve haz rl klar yap lan sald r yasalar, iflsizlik, geleceksizlik vb. birçok sorunla karfl karfl ya olan iflçi s n f ve emekçiler aç s ndan birlik, mücadele ve dayan flma günü olan 1 May s, coflku ve kararl l kla kutlan rken, di er yandan önümüzdeki mücadele günlerinin çetin ve zorlu geçece ini de gösterdi. Sar, bürokratik, reformist sendikalar n etkisinin k r lmas için yap lacak çal flmalar, ayn zamanda gelece i örmede iflçi s n f n n önünü açacakt r. Özellikle stanbul-taksim de gerçeklefltirilen sald r lar, emekçilerin kararl l klar ile karfl land. Tüm ülkenin emekçilerinin kalbi Taksim de att, her yer Taksim, her yer mücadele alan oldu... Ayaklar n kopartaca k yamet ten kurtulamazs n z! Egemen s n flar n krizi derinlefltikçe, yaflanan geliflmelere de krizden ç kma çabalar ve bu çabalar s ras nda düfltükleri trajikomik durumlar damgas n vuruyor. Sistemin ekonomik-siyasal krizine paralel olarak ortaya ç kan isyanlar n birbirini tetikleyerek genifllemesi, pani in de artmas na neden olmaktad r. Erdo an da dünyadaki ayak tak m n n daha flimdiden rejimleri sarsan, hükümetleri düflüren kahredici gücünü görmekte ve bunun, kendisi ve temsil etti i kesimler aç s ndan ne anlama geldi- ini/gelebilece ini iyi okumaktad r. Okumakta ve korkmaktad r. Ancak korku nafile, ayaklar n koparaca k yametten kurtulamazs n z! Sayfa 3 Sinan köylülerinin, a an n topraklar na el koymas na karfl Diyarbak r da açt klar dava Reflit Sinanl n n iste i ile stanbul a al nd. Kad köy Adliyesi nde devam eden davan n 15 Nisan da görülen duruflmas nda Reflit Sinanl hâkim karfl - s na ç karak ifade verdi. Polis taraf ndan korunan Reflit Sinanl verdi- i ifadede topraklar n yüzy llard r ailesine ait oldu unu, köylülerin de iflgalci oldu unu iddia etti. Sayfa 5 Hapishanelerin d fl güvenli i gardiyanlara... Son aylarda yap lan aç klamalara göre hapishanelerde d fl güvenlikle ilgili yap lacak de ifliklikle, 2009 dan bafllayarak 5 y l içinde hapishanelerin d fl güvenli inin jandarmadan al n p infaz uzman diye tabir edilen gardiyanlara devredilmesi gündemde. Sayfa 7 flçi köylü den Ayaklar bafl olursa... Bütün teröre ve yarat lmak istenen korkuya ra men 1 May s ta Taksim e yürümek için gelen iflçi ve emekçilerin bu yönlü tavr, büyütülmesi ve gelifltirilmesi gereken bir noktad r. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Nepal de Maocular n sürpriz zaferi Sar -bürokratik sendikalar n taktikleri Sayfa 3 Sayfa 4 Militan durufl zorluklarla savaflmay içerir Sayfa 11 Açlar n devrimi... Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü Mayıs 2008 TEKEL in özellefltirilmesi süreci, TEKEL iflçisinin ciddi bir karfl koyuflunu da beraberinde getirdi. TEKEL iflçileri beklemeye al nm fl! Özellefltirme sald r s n n en boyutlu yafland K T lerden biri olan TEKEL, geçti imiz aylarda emperyalist sigara tekellerinden BAT a sat ld. Bu sat fl da yine ya ma-talan zihniyetiyle, K T lerin yok pahas na elden ç kar lma zihniyetiyle hayata geçirildi. Sat fl geçti imiz günlerde onaylanarak, resmileflti. Ancak bilindi i gibi TEKEL in özellefltirilmesi süreci, TEKEL iflçisinin ciddi bir karfl koyuflunu da beraberinde getirdi. TEKEL iflçisi aylar süren eylemlerle sat fl durdurmaya çal flt. flçilerin, ihalenin yap ld 18 fiubat günü Özellefltirme daresi önünde gerçeklefltirdi i direnifl ve polisin bu direnifle dönük azg nca sald r s hala haf zalardaki tazeli ini korumaktad r. Tazeli ini koruyan bir di er önemli nokta da, iflçilerin sendika önderlerinin eylem bitmifltir, kalanlar iflçi de ildir aç klamas yla, iflçiyi polisle bafl bafla b - rakarak, eylem alan n terk etmesiydi. Ancak TEKEL iflçisi direnmekte kararl görünüyordu. Sat fl n onay n durdurana kadar kendilerini fabrikaya kapatma kararlar var. Bu süreci takip eden ilk günlerde TEKEL iflçisinin direnifline dair eskisinden daha c l z da olsa, kamuoyuna yans yan geliflmeler olsa da, bunu takip eden günlerde ciddi bir sessizli e büründü TEKEL iflçisi. Biz bu sessizli i merak ettik ve Cevizli TEKEL e giderek, iflçilerle görüfltük. Akflam 20:00 ye do ru vard m z fabrikada, önceden görüfltü ümüz ve içeri girmemizi sa layacak TEKEL iflçisi arkadafl n yan na gittik. Kendisi yemekhanenin önünde karfl lad bizi ve birlikte yemekhaneye gittik. Yemekhane dolu. flçiler masalarda yemeklerini yiyorlar, bir yandan da sohbet ediyorlar. Hemen ifle koyulmak için, yemekhanedeki iflçilerin resimlerini çekmek ve sohbet etmek istedik. Ancak bunun mümkün olmad n ö rendik. Aman resim falan çekmeyin, gazeteci oldu unuzu anlamas nlar denildi. Bunun nedenini ise, kompresör odas diye adland r lan odada, gözlerden uzak yapt m z söylefli s ras nda ö renecektik. Kompresör odas nda, önce brahim Yetkin ard ndan da Mehmet Gökçe adl iflçilerle görüfltük. Yetkin 9 y ll k TE- KEL iflçisi. Dokuz y l önce hükümlü kadrosundan girmifl ifle. Mehmet Gökçe ise 20 y ll k TEKEL iflçisi. Sohbete brahim- Yetkin le bafll yoruz. Sendika-patron kol kola Öncelikle, yemekhanede resim çekilmesinin istenmemesinin ve iflçiler gazeteci geldi ini bilmesin yönlü yaklafl m n nedenini ö renmek istiyoruz. Ayr ca uzunca zamand r fabrikaya gelmeye ve içerde iflçilerle görüflmeye çal flt m z, ancak birkaç kez de sendika arac l ile girmeye çal flsak da, sendikan n ilgilenmedi ini, kap dan da içeri al nmad m z söylüyoruz. Yetkin sendika ile iflveren kol kola çal fl yor, onlar buraya, özellikle de devrimci bas n n gelmesini istemiyorlar diyor. flçilerin resim çektirmeme ve gazetecilerle görüflmeme nedenini ise insanlar göze batmak, öne ç kmak istemiyorlar, korkuyorlar sözleriyle aç klamaya çal fl yor. Meselenin ayr nt s n ise sohbetin ilerleyen bölümünde ö reniyoruz. Sohbete, TEKEL in özellefltirilmesinden sonra, ifl yerlerini terk etmeme karar yla devam ediyoruz. Ve TEKEL iflçilerinden uzunca zamand r ses ç kmad n belirterek, iflyerini terk etmeme eyleminin hala sürüp sürmedi ini ö renmek istiyoruz. flyerini terk etmeme eylemine ilk bafllarda tüm bölümler destek vermifl. Sonraki günlerde ise a rl kl olarak ambalaj bölümünde devam etmifl. Ancak ambalaj bölümü flu an özellefltirme kapsam nda olmad için, bir süre sonra buradaki iflçiler de nas l olsa bize dokunan bir fley yok demeye bafllam fl ve eylem burada da k r lm fl. K sacas iflyeri terk etmeme eylemi flu an hayata geçirilmiyor. Eylemin bir bütün olarak k r lmas n n esas nedenine gelince, Yetkin bunu flu sözlerle aç kl yor: Eylem, bir yandan sendikan n bir yandan da iflverenin bask s yla bitti. Sat fl n yap ld gün üretimi tamamen durduraca z diyerek geldik. fiube Baflkan da böyle diyordu bize. Ancak ayn günlerde Genel Merkez den bir yaz geldi. Yaz da üretimi art rmam z isteniyordu. Ba l oldu umuz flube bu yaz üzerine sadece üretime bafllama de il, ayr ca üretimi art rma karar ald. Sendika iflverenle kafa kol iliflkisi içinde, ne etliye-ne sütlüye dokunmuyor. Eylemi bitirmede, fabrikada kalan iflçilerin, sendika taraf ndan üçe bölünmesi de etkili olmufl. Zaten kalanlar da a rl kl olarak, emekten, ekme inden yana olan, flu veya bu oranda duyarl iflçilermifl. Geçti imiz günlerde yaflanan bir olay eylemin bitti ini ilan etmek için bahane olmufl sendikac lara. Gece vardiyas nda bir iflçi bir kavga s ras nda birini b çaklam fl. flin ilginci, sendikac lara yak n olarak bilinen bu kifli, sarhofl bir vaziyette gelmifl, elinde b çakla sendikac lar sormufl, baflka biri de müdahale edince, bo uflma s ras nda yaralanma meydana gelmifl. Bu olay da tam olarak anlayamam fllar zaten. Eylemi bitirmek için tezgah m yd acaba düflüncesi bile oluflmufl iflçilerde. Tek G da- fl 2 Nolu fiube Baflkan Yunus Durdu nun geçti imiz günlerde bir gazeteye eylemlere ara verdik, daha güçlü eylemler yapaca z türünden bir aç klama yapt n, gerçekten böyle bir plan n olup olmad n soruyoruz. Kendilerine 2. bir karara (o da uygun koflullar olursa) kadar eylemler durduruldu aç klamas yap lm fl. T S görüflmeleri s ras nda eylem örgütleyeceklerine, iflçiye bahçede voleybol oynatt lar. Bu da yetmedi, ülke ekonomisi kötü diyerek, iflçiye gönüllü olarak bir saat fazla çal flmay dayatt lar. Sendika oyal yor! Ancak sendikan n bir daha etkin bir eylem karar alaca na inanm yorlar. Sendika bizi oyalay p duruyor diyor Yetkin ve devam ediyor b rakal m tekrar eylem yapmay, bizim sürecimizde SSGSS eylemleri oldu, ancak bizi ilgilendirmiyor, nas l olsa kamu çal flan y z mant hakim oldu u için bu sürece dahil olmad k. Bu da sendikadan kaynakl yine, onlar hiç eylem olmas n istiyor. Sendikan n oyalama meselesine gelince, sendika iflçiye iflsiz kalmayacaks n z, sizi yaprak bölümlerine veya baflmüdürlüklere gönderecekler diyormufl, Bakanl k ise baflka kamu kurulufllar na gönderece iz aç klamas yap yormufl. flçinin kafas iyice kar flm fl. Hangisine inanacaklar n bilemez duruma gelmifller. Yaprak bölümüne gönderildikleri takdirde, en fazla iki y l çal flabileceklermifl. Çünkü sigara üretilmedi inde, yaprak bölümü bofla ç k yormufl. Yetkin son olarak flöyle diyor: Biz bafltan beri flunu söyledik: Tek tek kurumlar n özellefltirilmesine de il, bir bütün olarak özellefltirme politikas na karfl ç kmak gerekiyor. Oysa hep fabrika baz nda gerçeklefltirildi direnifller. Örne in PETK M, TÜPRAfi ve daha sonra biz. Sendikalar art k tamamen hükümetin arka bahçesi. Bizim ruh halimize gelince, hepimizde korkulu bir ruh hali hakim. Ne olaca z diye bekliyoruz. fl yerini b rakmama eylemi bafllarda genifl kat - l ml yd. Ancak içi doldurulamad, iflçiye bilinç tafl nmad. Örne in iflyerine kapan ld günlerde, getirip, iflçi eylem ve etkinliklerini içeren belgeseller izlettirilebilirdi. K T lere darbe kültürüyle yetiflmifl iflçi al nd Yetkin ifli oldu u için acil ç k yor ve Mehmet Gökçe ile devam ediyoruz sohbete. Özellefltirme art k bir devlet politikas sözleriyle bafll yor Gökçe ve devam ediyor: Bunu global bir bak fl aç s yla de erlendirmek gerekir. Bunlar sermayenin, gücü elinde tutmaya dönük, özellefltirme sald - r lar d r. Kamu mallar n ortadan kald rmaya ve özel sektöre vermeye dönük. Özal döneminde bafllad, Çiller ve bugün de AKP ile devam ediyor. Emperyalist sermaye ya ma ve talan kiminle daha rahat hayata geçirecekse, onlar ifl bafl na getiriyor. flçilerin bu noktadaki at l tutumlar n ise flöyle aç kl yor: Darbe kültürüyle yetiflmifl yeni iflçiler dahil ettiler kamu kurulufllar na. Bu arkadafllar s n f bilincinden yoksun. Onlar e itecek sendikal örgütlülük de olmam fl karfl lar nda. Özellefltirmelerin özellikle de AKP döneminde h zlanmas na dair düflüncesini ise IMF ve DB AKP ye epey yedirdi fleklinde aç kl yor ve Özellefltirmeler, K T ler zarar ediyor vb. propagandalar eflli inde, önce toplum nezdinde meflrulaflt r lmaya çal fl ld. Yat r m yap lmayarak, çal flan say s n azaltarak, at l hale getirmeye çal flt lar sözleriyle devam ediyor. Sohbet dönüp dolafl p, fabrikadaki direniflin sonlanmas na ve nedenlerine geliyor bir kez daha. fl yerini b rakmama eylemi bafllarda genifl kat l ml yd. Ancak içi doldurulamad, iflçiye bilinç tafl nmad. Örne in iflyerine kapan ld günlerde, getirip, iflçi eylem ve etkinliklerini içeren belgeseller izlettirilebilirdi. flçiler de giderek, sadece yemekhaneyi bekleyen bir ruh hali olufltu. steseler Türkiye yi aya a kald r rlar TEKEL eylemini kamuoyuna duyurmada da giderek eksiklikler ortaya ç km fl ve bu da sendikan n tutumundan kaynaklanm fl yine. SSGSS vd. eylemlere, yanlar na bir avuç kendilerine yak n olan insanlar alarak gittiler. Di er iflçilere jurnalci gözüyle bakt lar. Geriye kalan iflçiler, bunlar n bukalemun gibi ikiyüzlülü ünü görünce, durumdan b kt ve onlar n oyunlar na alet olmamak için suskunlu a büründü. Sendikac lar n T S dönemindeki bir tutumunu örnek veriyor, flu anki durumun daha iyi anlafl lmas için. T S görüflmeleri s ras nda eylem örgütleyeceklerine, iflçiye bahçede voleybol oynatt lar. Bu da yetmedi, ülke ekonomisi kötü diyerek, iflçiye gönüllü olarak bir saat fazla çal flmay dayatt lar. Gökçe iflçinin üretimden gelen gücünün ne kadar önemli ve yapt r m gücü oldu u noktas nda ise flöyle diyor: 15 bin iflçi var, bunlar harekete geçirmek isteseler Türkiye yi aya a kald r rlar. Sendika kendi aleyhlerinde yaz ç ks n istemiyormufl. flçilerin konuflmas n da bu yüzden istemiyorlarm fl. Devrimci bas n içeri almama noktas ndaki tav r da yine esas olarak onlar n yaklafl m ndan kaynakl bir durummufl. Kendileriyle ilgili olumsuz tan mlamalarda bulunan devrimci bir bas n (isim vererek) tehdit ettiklerini söylüyor. Çünkü diyor, devrimci bas n n iflçileri uyand rmas n istemiyorlar. flçi uyan rsa eylemlerin dozunu art rmak zorunda kalacaklar diyor. Mehmet Gökçe TEKEL eylemlerini gerici bir içeri e büründürme çabalar na da de iniyor ve sohbeti flu sözlerle bitiriyor: Eylemlere iflçi önderlerinin de il, Fatih Sultan Mehmet in resimlerini getirip, iflçiye tafl tt r yorlar. Sanki Fatih Sultan iflçi önderi. Ben bu adda bir iflçi önderi duymad m. Biz iflçi s n f n n önderi denince, Marks, Lenin, Mao, bunlar n isimlerini duyduk. Bunu yaparak kime ne mesaj vermeye çal fl yorlar acaba? Kimlere dalkavukluk yap - yorlard, bunu da gelsin kendileri aç klas n. Öyle görünüyor ki, TEKEL iflçisi sendika taraf ndan beklemeye al nm fl! Bu bekleyiflin ne kadar sürece ini ise onlar da bilmiyor. Kesin olan bir fley var ki, o da sendikal ihanetin bu kez de TEKEL iflçisi özgülünde hayata geçirildi i. (Kartal) işçi-köylü den Ayaklar bafl olursa... 1 May s n coflkusunu gazetemize yetifltirebilmek için birkaç gün gecikmeli olarak yay ma haz rlad m z gazetemizin geçti imiz say - s ndaki manfleti 1 May s için seferberlik ti. Alanlar m zda gerçeklefltirilen çal flmalar n de erlendirmesi kuflkusuz alanlarda yap lacakt r. Biz ise, daha çok 1 May s öncesi sürece ve 1 May s günü yaflananlara k saca bakmakla yetinece iz. Kuflkusuz bu y l, birçok il ve ilçelerdeki kutlamalar n yan s ra 1 May s a damgas n vuran Taksim hedefi oldu. Bilindi i gibi, 1977 y l nda Taksim de yaflanan devlet terörü ve onlarca iflçinin katledilmesiyle Taksim Meydan 1 May s la özdeflleflmifl, daha sonraki y l da ayn alanda kutlamalar n yap lmas n n ard ndan 1980 Askeri Faflist Cunta ile birlikte Taksim Meydan emekçi kitlelere s k s k ya kapat lm flt. Daha sonraki y llarda da Taksim, baflta devrimciler olmak üzere emekçilerin 1 May s için hedefi olmuflsa da, özellikle de son 4 y ld r, Taksim hedefine giden yol, devrimcilerin ortak çabas yla daha somut olarak ad mlanmaya bafllanm flt r. Bu noktada özellikle D SK in aç klamalar n n, ald kararlar n etkisini görmezden gelmek mümkün de- ildir. Ancak Taksim i gerçekten kazanacak olan, taban ndan büyük ölçüde kopmufl olan D SK vd. konfederasyonlar de il, devrimcilerle bütünleflmifl genifl iflçi ve emekçi kitleler olacakt r. 1 May s de erlendirirken, s n f hareketinin ve toplumsal muhalefetin son sürecine bakmak durumunday z. Son aylarda s n f hareketinin ba ms z tav r gelifltirmeye bafllam fl olmas hem devleti hem de sar, bürokrat ve reformist sendikal anlay fllar zorlamaya bafllam flt r. Ki (SSGSS, stihdam Yasas vb.) sald r lar n boyutu düflünüldü- ünde bu hareketin yükselifl gösterece ini de tahmin etmek onlar (ve de bizler) aç s ndan zor de ildir. flte böylesi bir süreçte Türk- fl, D SK ve KESK in Taksim karar almas n n ard ndan devlet cephesinden alan üzerinden estirilen korku, fliddet ve teröre ra men oldukça yüksek bir kat l m n sa land bir 1 May s yaflad k. Üretimi durduran sendikalar ise baflta Türk- fl Merkezi nin Taksim den vazgeçmesine ra men bu konfederasyona ba l Deri- fl, Belediye- fl 2 No lu fiube, Yol fl 1 No lu fiube ve Tümtis e üye iflçiler, D SK e ba l Genel fl in 2 fiubesi 1 May s a yo un kat l m sa lad lar. Bütün teröre ve yarat lmak istenen korkuya ra men 1 May s ta Taksim e yürümek için gelen iflçi ve emekçilerin bu yönlü tavr, büyütülmesi ve gelifltirilmesi gereken bir noktad r. Bu 1 May s ta üretimi durduran tüm sendikalar alana da kitle tafl yanlar olmufltu 1 May s öncesinde stanbul da Taksim üzerinden aylar öncesinden bafllayan tart flmalarda Devrimci 1 May s Platformu ve Platformda yer almayan di er devrimci yap lar tav rlar n net olarak belirlemifl, bu noktada karars z ya da bekle-gör tavr na girenler ise en nihayetinde Konfederasyonlar n ortaklaflmalar sonucunda Taksim diyebilmifltir. Bu süreçle birlikte devlet cephesinden Baflbakan Erdo an dan gelen ayaklar n bafllar yönetti i bir yerde k yamet kopar aç klamas ve stanbul Valisi Muammer Güler in sadece Taksim e gelmek isteyen kitleleri de il, tüm stanbul halk n terörize etmeyi amaçlayan aç klamalar na yan t ise 1 May s ta Taksim e girmek için biraraya gelen/gelmeye çal flan binler taraf ndan verilmifltir. Bir ülkede Baflbakan ve Vali s fat yla görev yapan kiflilerin a z ndan devlet terörü nün itiraf d r söylenenler. Devlettir, tehdit eder, terör uygular, emekçi halka sald r r (!) Peki ya, emek örgütlerinin bu aç klamalar karfl s ndaki tavr ne olmufltur. En kolay Türk- fl ten bafllarsak, son gün kendinden bekleneni yapan Türk- fl Merkezi, Taksim e çelenk koymakla yetineceklerini ifade ederek, hükümetin arka bahçesi tan mlamas n hak etti ini bir kez daha göstermifltir. D SK ve KESK ise süreç boyunca demokratiklik görünümüne halel getirmeksizin kendi ald klar kararlar dikte ettirme çabas içinde olmufltur. Oldukça genifl kat l ml al nan toplant lara ra men son gün daha önceden devletle yapt klar görüflmelerde pazarl k unsuru yapt konular, yeni bir fleymifl gibi öneri olarak getirmeye çal flm flt r. Bu yeni tart flmalardan baz lar May s n hassasl dikkate al narak kabul edilse de (üç kol duyurusu yap lmas na ra men tüm kitlenin güvenlik gerekçesi ile tek kolda toplanmas gibi) kimi öneriler de kabul edilmeyece i bilinmesine ra men ve ço unluk karar na ra men bas na aç klanm flt r. Bunlardan bir tanesi de kimsenin kendini ifade etmedi i, pankartlar n yasakland anlay flt r. Devrimciler için eylem birli inin temeli olan ajitasyon/propagandada serbestlik ilkesinin ne kadar önemli oldu u herkes taraf ndan bilinir. Bu nedenle son dakikada D SK, tek pankart dayatmas n yine öneri ad alt nda getirmeye çal flm flt r. Ancak bu önerileri kabul edilmemifl olmas na karfl n, yar m saat sonra Türk- fl te yap lan toplant da bir kez daha gündeme getirilerek karar olarak aç klanm flt r. 1 May s günü ise yine de bu konfederasyonlar n Taksim i dillendirmeleri, D SK binas nda olumlu bir direnifl göstermelerine karfl n ö len saatlerinde (CHP li milletvekillerinin de telkinleriyle) can güvenlikleri tehdit alt nda oldu u gerekçesiyle Taksim den vazgeçildi- i aç klanm flt r. Oysa ayn dakikalarda fiiflli, Osmanbey, Pangalt vd. bölgelerde polisin emekçilere azg n sald r s ve çat flmalar sürmektedir. Konfederasyonlar da l n ça r s yaparak provokasyonlar engelledi ini iddia etseler de, devlet terörü karfl s ndaki kitleleri orada b rakarak daha büyük provokasyonlar n önünü açm fl, tek pankartla ç k laca ortaklafl lm fl bir karar olmamas na ra men kamuoyuna açarak devletin bizim sorunumuz sendikalarla de il, baz provokatörlerle aç klamas na kendi cephelerinden destek sunmufllard r. Nitekim sald r lar sonras nda burjuva-feodal bas nda yap lan tüm haberlerde bunun yans malar n görmek mümkündür. Ancak yaz m z n en bafl na belirtti imiz gibi bahsi geçen kurumlar n bu yaklafl mlar karfl s nda flafl rmamak gerekir. Süreci özetlerken alt n çizdi imiz bir tak m eylemliliklerden de yak ndan tan d - m z bu dayatmalar elbette ki daha önce de karfl lafl lan ve gerekli yan tlarla karfl lanan pratiklerdir. Yine baflta dedi imiz gibi Taksim de dahil olmak üzere iflçi s n f na kapal olan tüm alanlar açacak olan bu konfederasyonlar de il, devrimcilerle bütünleflmifl genifl iflçi ve emekçi kitleler olacakt r.

3 2-15 Mayıs 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Egemen s n flar n krizi derinlefltikçe, yaflanan geliflmelere de krizden ç kma çabalar ve bu çabalar s ras nda düfltükleri trajikomik durumlar damgas n vuruyor. Geçti imiz günlerde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nin (AKPM), AKP ye aç lan kapatma davas na iliflkin, kapatma davas aleyhine bir bildiri yay mlama haz rl içinde oldu u haberi düfltü kamuoyunun gündemine. Bu bildiri eksenli tart flmalar ve de bir tak m iddialar gecikmedi. Esasl iddia ise, AKP li vekillerin AKP- M den böyle bir bildiri kaleme almas n rica ettikleri yönlüydü. AKPM Baflkan Maria De Puig in aç klamalar da Türk heyeti bizden böyle bir talepte bulundu do rultusunda olunca, iddian n da ötesinde bir durumla karfl karfl ya oldu umuz anlafl ld. Takiyeci zihniyet, ABD emperyalizminin cepte olarak görülen deste ine, uzunca bir süredir AB deste ini de ekleme çabas nda. Kapatma davas yla birlikte demokrasi havarili ine soyunan, do as gere i de, bunu sadece kendisi için isteyen bir anlay fl var karfl m zda madde üzerindeki tart flmalar n, kapatma davas n takip eden günlerde daha yo un bir biçimde tart - fl lmaya bafllamas da yine bu demokrasiyi sadece kendisi için isteyen anlay fl n ürünüdür. Bafl ndan beri dile getirdi imiz bu yaklafl m n ne kadar yerinde oldu unu ise, madde üzerinde yap lmaya çal fl lan de ifliklikler in özüne bakt m zda görmekteyiz. De ifliklik de il, aldatmaca AB ile iliflkileri gelifltirme kapsam nda, ancak esas olarak da kapatma davas sürecinde ortaya at lan demokratikleflme paketi içindeki 301. madde de- iflikli i, AKP nin kendi aç klamas nda da konuldu u gibi, egemen klikler aras ndaki çat flmalarda siyasi tansiyonu düflürmek için at lan bir ad m olma özelli i tafl yor. Halka dönük yeni bir aldatmacadan öte bir anlam ifade etmeyen ve meclise sunulan, TCK n n 301. maddesine iliflkin de ifliklik önergesi, bu maddenin bafll n, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlar n afla lama olarak de ifltirilmesini öngörüyor. Ayn önerge yine maddede yer alan, Türklü ü tan mlamas n n, Türk Milleti, Cumhuriyeti tan mlamas n n ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlenmesini istiyor. Önergede ayr ca, maddeye ayk r hareket edenlere verilecek cezan n üst s n - r 3 y ldan 2 y la indiriliyor. TCK n n 301 ve 305 inci maddesine ayk r davran fllarla ilgili soruflturma yap labilmesini de, Cumhurbaflkan n n iznine ba l yor. Üzerinde onca yaygara kopar lan tüm de ifliklik iflte bundan ibaret! ncelendi inde, bu sözde de iflikli in ifade özgürlü ü önündeki hiçbir engeli kald rmad da görülecektir. Madde kalksa da, önlemler haz r Maddenin özüne iliflkin hiçbir de iflikli in olmad, yap lan n sadece bir aldatmacadan ibaret oldu u, adil yarg - lamay etkilemeye teflebbüs, halk askerlikten so utma, bas n yoluyla kamu bar fl na karfl ifllenen suçlar, halk kin ve düflmanl a tahrik, suçu ve suçluyu övme, temel milli yararlara karfl faaliyette bulunmak için yarar sa lama gibi bir dizi düzenlemenin aynen korunmas ndan da ayr ca anlafl lmaktad r. Zaten flunu da görmek gerekmekte ki, madde oldu u gibi kald r lsa bile, egemen s n flar baflka ve daha a r denebilecek maddelerle egemenliklerini sürdürme yönlü önlemler alm fl bulunmaktalar. Toplumla Mücadele Yasas, geçti imiz y l kapsam geniflletilen Polis Vazife ve Salahiyet Yasas, sansürcü Bas n Yasas ve daha bir dizi yasak ve bask içeren yasa, bu önlemler dahilindedir. Yani 301 kalksa da baflka önlemler haz r beklemektedir. Bunlar n korunmas ise egemenler aç s ndan neredeyse hayati önemdedir. Bunlar n olmamas özgürlük ve demokrasi anlam na gelmektedir ki, bu iki kavram onlar n en korkulu rüyas d r. Bu korku ise onlara ttihatç gelene in bir miras d r. Darbeci, komplocu ve de imha-inkarc olan bu gelene in sürdürücüleri flunu biliyorlar ki, özgürlük ve demokrasi demek, iflçi-emekçi y nlar n, bir bütün olarak da ezilen halk n, kendi gelece ini belirlemek üzere siyasi süreçlere dâhil olmas demektir. flte onlar korkutan da budur. Halk n siyasi süreçlere dâhil olmas durumunda kaybedecekleri konumlar d r. Ya man n, talan n, sömürünün ve de emperyalizme göbekten ba ml l n genifl emekçi y nlar taraf ndan sorgulanmaya bafllamas ve tüm bunlara son vermek üzere aya a dikilme hamlelerine h z vermeleridir. Bir ters-yüz olufl yaratmalar d r. Tüm kurulu düzenlerinin tepe taklak olmas ve z tlar n yerinin de iflmesidir. Ya da kendi deyimleriyle ayaklar n bafl olmas! Korku nafile, ayaklar n kopartaca k yamet ten kurtulamazs n z! Ayaklar bafl olursa Erdo an bu korkuyu geçti imiz günlerde oldukça anlafl l r bir dille gözler önüne serdi. Emperyalizme uflakl k etmede s n r tan mayanlar n, ülkenin tüm de erlerini üreten-yaratanlar na, bu de erlerin gerçek sahiplerine hangi gözle bakt n, bundan daha aç k bir dille anlatmak mümkün de ildir herhalde. 1 May s a günler kala grup toplant - s nda flöyle diyordu Erdo an: Ayaklar n bafllar yönetti i bir yerde k yamet kopar. flçi-emekçi y nlar n Taksim srar özgülünde dile getirilen bu sözler, asl nda k yametin, sözlerin sahibinin de s k s k ya sar l yor izlenimi yaratt din ö retisinden farkl biçimde kopaca- n n itiraf oluyor. K yametin bu kendi ifade etti i biçimine daha çok inand na ise hiç flüphe yoktur! Sözü edilen k yamet, anlafl laca üzere, milyonlarca emekçinin, kan emici keneler gibi bedenlerine yap flm fl olan ezen-sömüren s n flar alafla etmek üzere harekete geçtiklerinde ortaya ç kacak olan toplumsal alt-üst olufltur. Emperyalist efendilerine s rtlar n dayayarak, ya ma ve talan büyütenler aç s ndan k yametin gerçek anlam budur. Ve o ayak olarak tan mlad klar n n iktidar nda neler olabilece inin, bafllar na neler gelebilece inin oldukça fark ndalar. Erdo an ayaklar diyerek küçümsedi i, özde ise korktu- u toplumsal kesimlerin kimler oldu- unu çok iyi bilerek söylüyor bunlar. flçiler, emekçiler, iflsizler-yoksullar, seçim dönemlerinde Din kardefllerim dedi i fakirler, kap lar na kadar gidip oy istedikleridir onlar. Ya da Frans z Devrimi s ras nda Frans z aristokrasisinin alt tabaka için kulland gibi, onlar bald r ç plaklar d r! Bu sözlerin, korktu u o kesimlerin birlik-dayan flma-mücadele gününün arifesinde ve bu günün özüne uygun kutlanmas srar karfl s nda söylenmesi, daha da bir anlaml d r. Ve yüz binlerin, hatta milyonlar n, hep birlikte soka a dökülerek, hak ve özgürlüklerini talep etmesi olas l artt kça, içine girilen panik havas n n d fla vurumudur. Korku nafile Bu panik havas ise bugün sadece Erdo an da de il, açl k isyanlar yla sars lan ve hepsi de yine emperyalizme ba ml olan ülkelerin uflak-iflbirlikçi iktidarlar nda da hâkimdir. En fazla panikleyenler ise, yeryüzündeki milyarlarca insan n açl n n ve açl klara ba l, ço- unlu unu çocuklar n oluflturdu u ölümlerin, iflgal savafllar n n, ya man n, talan n gerçek sorumlular olan emperyalistlerdir. Onlar da ayn uflaklar gibi, ayaklar bafl olursa k yamet kopar diye düflünmektedir. Bunun içindir ki, sistemin ekonomik-siyasal krizine paralel olarak ortaya ç kan bu isyanlar n birbirini tetikleyerek genifllemesi, pani in de artmas - na neden olmaktad r. Erdo an da dünyadaki ayak tak - m n n daha flimdiden rejimleri sarsan, hükümetleri düflüren kahredici gücünü görmekte ve bunun, kendisi ve temsil etti i kesimler aç s ndan ne anlama geldi ini/gelebilece ini iyi okumaktad r. Okumakta ve korkmaktad r. Ancak korku nafile, ayaklar n koparaca- k yametten kurtulamazs n z! S n fsal Yaklafl m Nepal de Maocular n sürpriz zaferi 10 Nisan seçimlerinin kesinleflmemifl sonuçlar ile birlikte bafll klara t rmanan Maocular n zaferi, Nepal i son üç y ld r tafl d dünya gündeminde yeniden ilgi oda haline getirmifl bulunuyor. Seçim sonuçlar na iliflkin uluslararas para-medya organlar n n haber-yorumlar nda NKP(Maoist) in elde etti i baflar n n sürpriz oldu una dair ifadeler dikkat çekicidir. Ancak daha dikkat çekici olan, bu baflar n n Maoistler taraf ndan da öngörülemedi ine dair yorumlard r. flte burada durmak ve yak n sürece dair taktik politikalar n stratejik yönelim fl nda nas l yol ald n hat rlatmakta fayda bulunmaktad r. Bundan önce bugüne nas l gelindi ine dair k sa bir özete ihtiyaç vard r. Fiziki ve kültürel aç dan dünyan n en yoksul ikinci ülkesi olarak gösterilen 27 milyonluk Nepal de nüfusun yüzde 70 i yoksulluk s n r n n alt nda yaflamakta, toplam gelirin yar ya yak - n en zengin yüzde 10 luk bir kesim taraf ndan gasp edilmektedir. Okumayazma bilme oran yüzde 40 geçmeyen ülkede, k rsaldaki nüfus oran yüzde 90 d r. flgücü de buna göre yüzde 81 düzeyinde tar mla ilgili istihdam edilmektedir. Köylülerin yüzde 80 i topraks zd r. Yüzde 10 u tamamen, yüzde 60 k smi düzeyde iflsiz bir nüfus vard r. Bu nesnel gerçekli e kaynakl k teflkil eden yar -sömürge yar -feodal sosyo-ekonomik yap n n temelleri, ngiliz emperyalistlerinin güdümündeki Hindistan devletiyle Nepal hâkim s - n flar n n iflbirli i neticesinde geçti imiz yüzy l n bafllar nda at lm flt r. Hindistan yay lmac l na 1950 lerden sonra baflta ABD olmak üzere di erlerinin de ifltirak etmesiyle, emperyalizmle ba n pekifltiren faflist-otokratik Nepal devleti, 2.5 as rl k monarfliye yaslanmaktad r. NKP(Maoist) in Yeni Demokratik Devrim hedefiyle 13 fiubat 1996 da bafllatt Halk Savafl ; 10 y l boyunca büyük muharebeler, çat flma ve direnifllerle yürütüldü, büyük bedeller ödenerek stratejik savunma ve denge aflamalar kat edildi ve nihayet baflkent Katmandu nun kuflat ld stratejik sald r aflamas na tafl nd. Gelinen aflamada, k rl k bölgelerde ülkenin yüzde seksenlik bir bölümü karfl -devrimin iktidar alan ndan büyük ölçüde soyutlanabildi. NKP(Maoist) her fleyden önce MLM ideolojinin temel gereklerini baflar yla yerine getirdi. Ülkesinin koflullar n bilimsel sosyalizmin metotlar n kullanarak analiz etti. Devrimin yolunu ve ihtiyaçlar n do ru biçimde belirledi. Asgari program n flekillendirdi, araçlar n oluflturdu ve yola koyuldu. Halk Savafl yolunda ilerlerken elbette ki yükselifl ve inifl, dönüfl ve sapmalar (Prachanda) da yaflad. Ancak her seferinde MLM ideolojinin yol göstericili ine baflvurdu, onun bilimsel yöntemlerinden yararlanmay bildi. Bu sayede, gerek parti içi iki çizgi mücadelesi, gerek iktidar yürüyüflünde proletaryan n kazançl ç kmas mümkün olabildi. Halk Savafl 10. y l na girdi inde Nepal hâkim s n flar tam manas yla köfleye s k flt, büyük bir acze düfltüler. Krall k ile parlamento/hâkim s n f partileri aras ndaki kriz derinleflti. ABD emperyalizminin deste iyle 1 fiubat 2005 te Kral taraf ndan gelen darbe neticesinde parlamentonun feshi, partilerin kapat lmas ve liderlerinin tutuklanmas na varan müdahale, atefle benzin dökülmesine yol açt. Komünistler, bu kriz/f rsat karfl s nda yapt klar durum de erlendirmesi sonucu Eylül 2005 te süreli ateflkes ilan ederek yüklenmeyi sürdürdüler. Katmandu baflta olmak üzere flehirlerde yeterli örgütlenme ve kitle deste i olmayan NKP(Maoist) in amac ; öncelikle bu zafiyetini gideren bir çal flma ortam yakalayarak flehirlerde (di er halk s n flar içerisinde) de belli bir güç toplamak, monarfliye son vermek ve düzen partilerini kurucu/anayasal meclis seçimlerine zorlamak idi. Hedef, bir bütün olarak inisiyatifi ele geçirmek, meflruiyeti ülke ve uluslararas gündeme kendi araçlar yla dayatmak, hâkim s n flar n güçlerini ve kurumlar n parça parça tasfiye etmek fleklinde çizilmiflti. Kral n kovulmas ve seçimlerin yap lmas üzerinden (demokratik cumhuriyetin kurulmas bafll yla 12 maddelik bir anlaflma) 22 Kas m 2005 te 7 düzen partisi ile ittifak kuruldu Nisan nda NKP(Maoist) in ittifak güçlerini de yede ine alarak örgütledi i Halk Hareketi 2, anlaflman n pratiklefltirilmesi yolunda ilk büyük hamle oldu. Parlamento aç ld, yeniden hükümet oluflturuldu ama kral n kovulmas konusunda gerici partiler sözlerinde durmad lar. Politik tutsaklar n sal verilmesi, kay plar n bulunmas vd. anlaflma maddelerine uyulmas hususunda ad mlar at lmaya baflland ancak seçimlerin örgütlenmesi konusunda ayak direme sürüyordu. Bar fl görüflmeleri, nihai bir aflamaya ilk anlaflmadan ancak 1 y l sonra ulaflt r labildi. ABD emperyalizminin srarl bask lar na karfl n, kitlelerin bas nc na dayanamayan düzen partileri Maoistlerle uzlaflma yoluna gittiler. 21 Kas m 2006 da var lan anlaflma sonras nda NKP(Maoist) temsilcileri parlamento ve hükümette görev almay kabul ettiler. Nepal Hükümeti ile MLM ler aras nda ba tlanan önceki bütün sözleflmelere referanslar da içeren, ateflkesi nihai bar fla dönüfltüren bu kapsaml anlaflma, 2007 Haziran na kadar kurucu meclis seçimleri yap lmas n teminat alt na al yordu. Hükümet, oyalama yoluyla ayak direme tutumunu, kâh seçim sistemi, kâh kral n konumuna iliflkin bahanelerle sürdürüp seçimleri 22 Kas m 2007 ye erteleyince, NKP(Maoist) Eylül 2007 de hükümetten çekilerek kitlelerin gücünü ateflledi ve bu resti görme flans bulunmayan hâkim s n flar bir kez daha geri ad m atmak zorunda kald lar. 23 Aral k 2007 de sa lanan yeni uzlaflman n ard ndan, parlamento ço- unlu u karar yla monarflik anayasa la vedildi -kral n vesayetine ve s fat na son verildi- ve ülkenin Federal Demokratik Cumhuriyet olarak adland r lmas karar alt na al nd. Dahas, ertelenmemek üzere seçimlerin 10 Nisan da yap lmas da kararlaflt r lm fl oldu. Hâkim s n flar n ayak oyunlar na ve oyalama taktiklerine neden ihtiyaç duyduklar, monarflinin gücüne niçin yasland klar ortadayd. Bunun Nepal hakim s n flar için elbette ki anlafl l r bir yan vard ve bunun en aç k ispat da 10 ay gecikmeyle yap lan seçim sonuçlar ile görülmüfl oldu. Daha 22 Kas m 2005 tarihli 12 maddelik anlaflma sürecinden itibaren Maoistler flehirlerde yo un bir çal flma yürütmeye; oralarda örgütlenmeye, gerici partileri (örne in UML- Nepal Komünist Partisi/Birleflik Marksist Leninist- gibi ülkenin üçüncü büyük partisi konumunda olup yüzünde komünist etiket tafl yanlar ) daha s - k teflhir edip eritmeye bafllad lar. Tüm faflist, gerici düzen partilerinde çeflitli çap ve oranda bölünme, Maoistlere kat lma ve da lma süreci yafland. MLM lerin rehberlik etti i, Demokratik Cumhuriyet slogan kitleleri büyük oranda birlefltirmeyi baflarm flt. Hâkim s n f klikleri ittifaklar halinde Krall k da dahil-, Halk Savafl n n kaydetti i aflama karfl s nda MLM lerin önünü kesmek amac yla 2005 ten itibaren çeflitli taktik politika ve hamleler gelifltirdiler. Bunda bir bak ma rejimin y k lmas n geciktirmek bak m ndan flu ana kadar baflar l olduklar da söylenebilir. Di er yandan Maoistlerin yürüyüflünü, geliflip güçlenmesini ve nihayet seçimlerden zaferle ç kmalar n engelleyemediler. Ancak devlet mekanizmas n ellerinde bulundurmaya, beyaz orduyu muhafaza etmeye, üretim iliflkilerine yön vermeye devam ediyorlar. fiimdi Nepal devriminde yeni bir safhaya geçilmifltir. NKP(Maoist) yeni toplanacak parlamentoda en güçlü parti konumuyla yüzde 40 dolay nda bir güce sahip olacak ve buna paralel kurulacak hükümette de etkin bir durumda bulunacakt r. NKP(Maoist) sözcülerinin aç klamalar na göre hâkim s n f partileriyle ittifak daha farkl bir güç dengesi içerisinde olsa da sürecek ve yeni meclis kurucu/anayasal ifllevli olarak çal flmaya bafllayacakt r. Tam da bu aflamada, Yeni Demokratik Devrimin gerekleri bak m ndan, ekonomik, sosyal ve siyasal düzlemde mevcut rejimin temellerini sarsacak nitelikte ad mlar n at lmas mümkün olabilecek midir? Kritik soru(n) budur. NKP(Maoist) li yoldafllar, çeflitli beyanlar nda ittifak yapt klar 7 partiyi halk saflar nda de erlendirmediklerini, bunlar n Nepal deki hâkim s n flar temsil ettiklerini belirlemektedir. Bu ba lamda, bu partiler ile giriflilen önceki ittifaklar n geçici olmas gibi bundan sonra kurulacak ittifaklar n da geçici olaca tabiidir. Karfl -devrimcilerle kurulacak hükümet ve meclislerden devrime yönelik tasarruflar n üretilmesini beklemek de hayalcilik olacakt r. NKP(Maoist) demokratik cumhuriyet olarak öngördü ü bu süreci, 3-8 A ustos 2007 tarihinde yap lan MK geniflletilmifl 5. toplant s nda, devlet iktidar n n kapsaml bir yeniden yap land r lmas yla bu cumhuriyet; s n f, ulus, bölge ve cinsle ilgili sorunlar çözecek birçok partili geçifl cumhuriyeti rolünü oynayacakt r fleklinde tan mlad için kritik soru(n) devam etmektedir. O da iktidar n kans z el de ifltirip de ifltirmeyece i meselesidir. Marksist devlet teorisinin karfl m za ç kard bu soru(n), tam da Halk Savafl sayesinde devrimi bu noktaya tafl yan, hâkim s n flar gerileterek bu pozisyona zorlayan, seçimlerde kitlelerden bu deste i elde eden, devrimde fliddetin/zorun rolüyle ilgilidir. Ancak sorun Nepal özgülünde 10 y ll k Halk Savafl mücadelesinin iktidar almaya yeter bir potansiyel yarat p yaratmad yla ilgili olarak da tart - fl lmal d r. NKP(Maoist) 2005 ten bu yana üretti i politika ve gelifltirdi i taktiklerle bunu de erlendirmeye çal flmaktad r. Nepal özgülünde MLM ideolojiyi yarat c biçimde uygulayan, Halk Savafl mücadelesine baflar l flekilde önderlik eden, stratejide kat - l k taktik anlay flta esnekli i prensip edinen NKP(Maoist) in, bunu baflaramamas için hiçbir neden yoktur. Dünyan n ezilen halklar ve uluslar, Halk Savafl nda büyük baflar lar elde eden, bunu seçim baflar s ile taçland ran NKP(Maoist) li komünistlerden, Nepal devrimini zafere do ru tafl malar n bekliyor. Enternasyonal proletaryan n umudu ve sembolü haline gelen Nepalli Maoistlerin omzundaki sorumluluk flimdi bir kat daha artm fl bulunuyor. nanc m z ve güvenimiz odur ki, MLM ideolojinin rehberli iyle yol alan Nepalli yoldafllar m z; ABD ve di er emperyalistler ile Hindistan devletinin bask ve yay lmac l na, Nepal gericili inin sald r ve komplolar na karfl koymay baflaracak, yeni demokratik devrimi mutlaka baflar ya ulaflt racak, Sosyalist Nepal i kuracaklard r!

4 İşçi/köylü Bursa 1 Nisan günü Meclis Genel Kurulu na getirilen kölelik yasa tasar s na karfl ülkenin birçok yerinde oldu u gibi Bursa da da D SK, KESK, TMMOB, TTB, TDB gibi kurumlar n ça r s üzerine binlerce emekçi saat 12:30 da Alt parmak Stadyumu önünde bir araya geldi. Buradan IMF ufla hükümet istifa, Mezarda emekli olmayaca z, AKP yasan al bafl na çal vb. sloganlar ve alk fllarla Fomara Meydan na kadar yüründü. Fomara Meydan nda D SK Marmara Bölge Temsilcisi Ayban Ekinci ve SES fiube Baflkan Dr. Candan Coflkun birer aç klama yapt lar. Eyleme Türk- fl e ba l Petrol- fl, TÜM- T S, Tez Koop- fl fiubeleri ve birçok devrimci ve demokratik kurum da destek verdi. (Bursa) Ankara Ülkenin dört bir yan ndaki emekçiler yapt klar eylemlerle SSGSS Yasa Tasar s na karfl ç kt. Emekçiler Meclis teki yasa oylamas öncesi milletvekillerine faks göndererek, yasaya karfl oy kullanmalar n istedi. Ankara K z lay Postanesi önünde biraraya gelen çok say da sendika üyesi ad na aç klama yapan, KESK Genel Baflkan smail Hakk Tombul, yasan n IMF ve Dünya Bankas iste i ile yasan n haz rland n dile getirdi. Kurum temsilcileri daha sonra K z lay Postanesi ne geçerek, milletvekillerine yasay oylamay n fakslar çekti. stanbul * D SK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri, TBMM Baflkanl na Oylar - n zla gelece imizle oynad m z n fark nda m s n z? AKP, ç kartmakta srar etti i halk n gelece- iyle oynayan 5510 Say l yasay referanduma götürmelidir bafll kl faks gönderdi. D SK Genel Merkezi nden fiiflli Merkez Postanesi ne kadar sloganlarla yürüyen kitle ad na postane İşçi-köylü 4 Meclis e faks ya muru E itim-sen, kamusal haklar ve toplumsal mücadele için bafllatt bölge mitinglerinin sonuncusunu Ankara da gerçeklefltirdi. 20 ye yak n ilden 19 Nisan günü sabah saatlerinden itibaren gelen emekçiler oluflturulan kortejle S hhiye Meydan na do ru yürüyüfle geçildi. Mitingde ilk konuflan KESK Genel Baflkan smail Hakk Tombul, e itim ve sa l n paral hale getirildi ini ifade ederek, toplumun muhafazakârlaflt r ld n söyledi. Mitingde e itim emekçilerine seslenen E itim-sen Genel Baflkan Alaaddin Dinçer ise, e itim alan ndaki sorunlara de inerek, AKP nin politikalar n elefltirdi. Beklenilenden daha az bir kat l m n oldu u gözlenen E itim-sen mitingi Grup K z l rmak n müzik dinletisiyle sona erdi. (Ankara) Tersane iflçisiyle dayan flma Bo aziçi, ODTÜ, Koç, Sabanc ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde okuyan ö renciler Türkiye Tuzla Olmas n fliar yla, tersanelere bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. 19 Nisan da, Kad köy skele Meydan nda yap lan bir bas n aç klamas n n ard ndan toplu halde Haydarpafla ya gelen ö renciler, buradan trenle Kartal a hareket ettiler. skele Meydan nda yap lan aç klamay, ö renciler ad na smigül fiimflek yaparak fl cinayetlerine ve kötü çal flma koflullar na karfl yürüyoruz. Türkiye Tuzla olmas n dedi. Aç klaman n ard ndan, pankart ve sloganlar eflli inde yola ç kan ö renciler, Haydarpafla Tren gar na kadar yürüdündü ve burada bildiri da t ld ktan sonra, topluca ücret ödemeden terene binildi. Kartal Tren stasyonunda yürüyüfl kolunu Liseli Ö renci Birlikleri, E itim-sen 5 Nolu fiube ve Emekli-Sen Kartal fiubesi karfl lad. Ö renciler buradan Pendik te Sahil yoluna indiler. Yürüyüfl esnas nda gemi tersanelerinin önünden geçen ö renciler, iflçiler taraf ndan selamland. Ö rencilerin selamlamaya sloganlarla karfl l k verdiler. Yürüyüfle saat 10 da bafllayan ö rencilerin coflkusu yürüyüfl boyunca dinmedi. Verilen molalarda halaya duruldu, marfllar söylendi. Ö renciler, toplam 12 km yürüyerek, saat da Tuzla tersanelerine ulaflt lar. Tersaneler bölgesinde ise Tuzla yürüyüflçüleri, Selah Tersanesi önünde Limter- fl Sendikas yöneticileri, üyeleri ve tersane iflçileri taraf ndan karfl land. Yürüyüfl kolu buradan, çmeler Tren stasyonu na do ru yol ald. çmeler Tren stasyonu önünde ö renciler ad na smigül fiimflek, Tuzla Yürüyüfl metnini okudu. Limter- fl Sendikas Genel Baflkan vekili Hakk Demiral da bir konuflma yaparak, Limter- fl ad na ö rencilere teflekkür etti. Üniversite ö rencilerinin Büyük Tuzla Yürüyüflü nün son dura, Limter- fl Sendikas n n çmeler Dü ün Salonu nda düzenledi i Tersanelerde ölen iflçilerin aileleriyle dayan flma gecesi oldu. (Kartal) önünde k sa bir aç klama yapan D SK Genel Baflkan Süleyman Çelebi, ç - kart lmak istenen yasa tasar s n n finans kurulufllar na daha fazla kâr kazand rmay amaçlad n söyledi. * Türkiye Sakatlar Derne i (TSD) Genel Baflkan fiükrü Boyraz, SSGSS nin engelliler aç s ndan tafl nmas a r yükler getirdi ini belirtti. *Taksim Gezi Park nda bir araya gelen HD üyeleri SSGSS yasa tasar s geri çekilsin, Mezarda emeklili e hay r pankartlar n tafl - yarak SSGSS nin geri geçilmesini istedi. Samsun Oylar n zla gelece imizle oynad m z n fark nda m s n z? AKP, ç kartmakta srar etti i halk n gelece iyle oynayan 5510 Say l yasay referanduma götürmelidir Dersim Dersim de postane önünde biraraya gelen KESK Tunceli fiubeler Platformu ad na SES fiube Baflkan Gürbüz Solmaz bir aç klama yapt. Gürbüz, Kendilerine halk n vekilli i payesini biçenler, e er IMF nin de il halk n taleplerini esas al yorlarsa, içinde insan unsurunu bar nd rmayan, eme i, emekçileri ve halk d fllayan, sermayenin kâr na kâr katarken halka yoksullu- u ve sefaleti reva gören SSGSS yasa tasar s n genel kuruldan derhal geri çekmeliler dedi. zmir * Ça dafl Avukatlar Grubu üyeleri, zmir Adliyesi önünde aç klama yapt. Kitle ad na konuflan Av. Mahmut Dikmen Hak kay plar n n art fl na sebep olacak bu yasa de ifliklikleri pek tabi ki yine halk n ve biz emekçilerin aleyhinedir dedi. * KESK zmir fiubeler Platformu da Konak Sümerbank önünde aç klama yapt. Eyleme D SK, TTB, TDB, TMMOB ve TEB üyeleri de destek verdi. Aç klaman n ard ndan Konak Postanesi önüne kadar yürüyen emekçiler, Oylar m zla gelece imizle oynad n z n fark nda m s n z? bafll kl metinleri milletvekillerine gönderdi. SSGSS ye karfl düzenlenen bölgesel mitinglerden biri de Samsun da yap ld. Bu mitinge Sivas, Erzincan, Trabzon, Kastamonu vb. illerden kat l m oldu. Miting sald r yasalar na karfl emekçilerin öfkesine tan kl k etti. Yaklafl k 5 bin kiflinin kat ld eyleme YDG, DGH, SGD, Gençlik Kolektifleri, Gelece imizi stiyoruz, Halkevleri, ÖDP, EMEP, TKP vb. kat ld. Alana giriflte YDG li arkadafllar m z çeflitli gerekçeler gösterilerek polis taraf ndan alana al nmamaya çal fl ld. E itim-sen Samsun fiube Baflkan n n alana gelmesi ve müdahalesi ile YDG li arkadafllar m z alana al nd. Paras z e itim, paras z sa l k, Zulüm yasas SSGSS ye hay r vb. sloganlar n at ld mitingde YDG liler Kahrolsun komprador patron a a devleti, Demokratik, bilimsel, anadilde e itim, A a patron devletini y kaca z, halk iktidar kuraca z sloganlar n att lar. Halaylar n çekildi i, horonlar n tepildi i konserin ard ndan miting sona erdi. (Sivas YDG) Belediye- fl te yaflananlar üzerine S n f hareketindeki 2007 y l itibariyle yükselen mücadele çizgisi ayn zamanda iç tart flmalar da beraberinde yürütmektedir. Bugün sendikal hareketin merkezindeki anlay fl, s n f n mücadelesinin önünde dalgak - ran olarak rol oynamaktad r. Bunu en son SSGSS deki iflbirlikçi tutumlar nda gördük. Türk- fl içinde son dönemlerde bafllayan iki farkl anlay fl, 6 Nisan daki SSGSS ye karfl Kad köy de yap lan mitingde gün yüzüne ç kt. Asl nda uzun süredir mücadeleye paralel bafllayan bu iç mücadele zaten bilinmekteydi. Ancak bu kez mesele, iç tart flmalardan ç kar larak kamuoyunda aç ktan yap ld. Bu, uzun süredir olmas gereken tav rd ve oldukça da etki yaratt n tüm kesimler gördü. Toplumsal olaylardaki tav rda, grevlerde, direnifllerde, dayan flmalardaki bu farkl tutumlar SSGSS nin kamuoyundaki tart fl lmaya bafllamas yla, kendini mücadeleyle paralel gösterdi. Bu farkl l k, sendikal merkezler taraf ndan kontrol edilmeye ya da bask alt nda tutulmaya çal fl ld. Ancak bunlar yap lamay nca tasfiyeler de gündeme geldi. Türk- fl e ba l Belediye- fl Sendikas nda da bu tasfiye süreçlerinden biri yaflanmaktad r. Uzun süredir stanbul fiubeleriyle (1, 2 ve 3 No lu) bu yönlü çeliflkisi bulunan Belediye- fl Merkezi son alarak bundan 2 ay önce Belediye- fl in 1 No lu fiube Kongresinde flubelere, iflçi ve temsilcilere yönelik sald r s na karfl temsilcilerin ve 3 No lu fiube Baflkan n n aç ktan ald tav r tart flmalar bafllatt. Bu kongrede planlad - n hayata geçiremeyen Genel Baflkan, 3 No lu fiubeyi üye say s n n yeterli olmamas gerekçesiyle tasfiye etme karar ald. Çünkü 1 No lu fiube Kongresinde kazanan liste Genel Merkezin destekledi i liste de ildi. Onlar n destekledikleri liste, iflverenlerin de destekledi i ve dün gerici-iflbirlikçi diye nitelendirdikleri liste idi. Bu dahi, Genel Merkezin mücadeleye ve s n fa bak fl aç s - n göstermeye yetmektedir. Belediye- fl 3 No lu fiubenin kapat lma nedeni de farkl de ildir. Buna paralel 5 flube daha kapat ld. Belediye- fl te ilerici kesimlerin tasfiye süreci sürmektedir. Yaklafl k olarak 3 y ld r süren bu süreç, s n f hareketindeki duruma paralel olarak devam edecektir. Belediye- fl Genel Baflkan n n bugün ayn zamanda Türk- fl yönetiminde de görevi bulunmaktad r. Tasfiye süreci de zaten Türk- fl teki bu görevine paralel olarak artt. Ancak bizler biliyoruz ki, mücadele yükseldikçe s n f içindeki geri yap lar ve gerici anlay fllar da tek tek çözülecektir. Bunu 14 Mart ta ve 6 Nisan da s n f n ba- ms z tavr ortaya koymufltur. Bugün görevimiz bu hareketleri örgütlemektir. Bu mücadeleyi geniflletmek ve örgütlemektir. Sendikal hareketteki de iflimler de buralardan bafllayacakt r Mayıs 2008 E itim emekçileri haklar için biraraya geldi E itim-sen, kamusal haklar ve toplumsal mücadele için bafllatt bölge mitinglerinin sonuncusunu Ankara da gerçeklefltirdi. 20 ye yak n ilden 19 Nisan günü sabah saatlerinden itibaren gelerek Ankara Tren Gar nda buluflan e itim emekçileri, bir süre burada halay çekti. Burada oluflturulan kortej eflli inde S hhiye Meydan na do ru yürüyüfle geçildi. Mitingde ilk konuflan KESK Genel Baflkan smail Hakk Tombul, e itim ve sa l n paral hale getirildi ini ifade ederek, toplumun muhafazakârlaflt r ld n söyledi. Mitingde e itim emekçilerine seslenen E itim-sen Genel Baflkan Alaaddin Dinçer ise, e itim alan ndaki sorunlara de inerek, AKP nin politikalar n elefltirdi. Beklenilenden daha az bir kat l m n oldu u gözlenen E itim-sen mitingi Grup K z l rmak n müzik dinletisiyle sona erdi. (Ankara) flçiler haklar n istiyor! stanbul Üniversitesi, Çapa ve Cerrahpafla T p Fakültelerinde iflçiler Toplu fl Sözleflmesinin (T S) t kanmas n ve iflten atmalar protesto ederek bir eylem yapt. Belediye fl 5 No lu fiube, üyelerine sahip ç karak iflten atmalara karfl 16 Nisan günü bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Tez Koop- fl Sendikas n n da destek sundu u eylemde iflçiler, Cerrahpafla T p Fakültesi önünde toplanarak sloganlarla Dekanl k önüne yürüdü. Dekanl k önünde bir konuflma yapan Belediye- fl 5 No lu fiube Baflkan Nihat Alatafl; Ülkemizde örgütlenme özgürlü ünün oldu u söyleminin aldatmacadan ibaret oldu unu, iflyerlerinde yaflananlar n da bunu do rulad n söyledi. stanbul Üniversitesi Rektörlü ü okuma yazma bilmedi i ve 55 yafl n aflt gerekçesiyle temizlik iflçilerini iflten ç karmakta. flçiler ise okuma yazma bilmeyenlerin milletvekili olabildi ini ancak temizlik ifli yapamad n dile getirerek çifte standart uyguland na dikkat çekiyorlar. ( stanbul) Türk Telekom da binlerce iflçi iflten ç kar ld! 2005 y l nda yüzde 55 lik bölümü Öger Telecoms a sat larak peflkefl çekilen Türk Telekom da binlerce iflçinin ç k fl verildi. Türk Telekom un özellefltirilmesi ile birlikte kurum bünyesinde çal flan iflçilere yönelik sald r lar da ad m ad m yaflama geçiriliyor. Telekom yönetimi yeniden yap land rma kapsam nda 6 bin 500 personeli iflten ç kard. Ç k fl verilen personelin 4 bin 800 ü iflçilerden oluflurken di er bölümü ise sözleflme imzalayarak baflka kamu kurulufllar nda çal flabilecek memurlardan olufluyor. flten atmalarla birlikte Telekom da çal flan say s 38 binden 32 binin alt na düflmüfl oldu ve Türk Telekom da sendikal örgütlülü ü bulunan Haber- fl Sendikas da yetkiyi kaybetti. Hat rlanaca üzere Haber- fl Sendikas 2007 Ekim inde 44 gün devam eden greve ç km fl devlet grevi k rmak için iflçilere sald rarak birçok iflçiyi tutuklam flt. Telekom, emperyalistlere yok pahas na sat - l rken kimsenin ma dur olmayaca iddia edilmiflti. Oysa yaflananlar durumun hiç de böyle olmad n gösteriyor. Yap lan özellefltirmeler ile on binlerce insan iflten at ld, at lmaya da devam edecek. ( stanbul) Emekçinin Gündemi Sar -bürokratik sendikalar n taktikleri 2007 y l nda Hava- fl in grev oylamas süreci ile bafllayan Telekom la süren, 2008 y l nda SSGSS ile geniflleyen ve 14 Mart ta son y llar n en genifl emekçi eylemini içeren süreç ile 6 Nisan da tüm iflbirlikçilere ra men s n - f n ba ms z eyleminin tarihte yer ald - bir süreci yaflad k. Bu sürece etki eden nedenler ile süreci oluflturan koflullara ve bu koflullarda sendikalar n ve bunun içinde Türk- fl in yerinin önemine tan kl k ettik. 89 ve 92 y l ndaki bahar eylemliklerindeki sendikalar n süreçteki tutumu ile bugün sendikalarda yaflananlar aras nda (toplumsal durum ayn olmamakla beraber) sar ve bürokrat sendikalar n s n f karfl t politikalar aç s ndan de ifliklik olmad n görmekteyiz. S n f hareketindeki yükseliflte burjuvazinin mücadeleyi etkisizlefltirmede kulland metotlar n da de iflmedi ini görmekteyiz. Özellikle s n f hareketinin ba ms z gelifliminden oldukça rahats z olmalar s n fsal niteliklerinin bir sonucudur. Bu nedenle ba ms z hareketleri engellemek ya da kendi rotalar nda tutmak için s n f n kendi kurumlar n iflbirlikçileri vas tas yla ele geçirmeyi ya da denetim alt nda tutmay oldukça önemsemektedirler. 80 li y llar sonras ise bunu fiili olarak günümüze kadar (özellikle de bugünkü Türk fl ve D SK te) gerçeklefltirmifllerdir. S n f n kendi örgütleri olan sendikal yap lar n burjuvazi taraf ndan denetlenmesi ya da kontrol alt nda tutulmas sa lan nca s n f hareketinin yürüttü ü mücadelede var lacak nokta da önceden belli olmaktad r. Bu durum s n f n kendi kurumlar na karfl güvensizli i yaymakta ya da tam da böyle bir süreçte mücadele, içe yöneltilmektedir. Son dönemlerin kitlesel ve mücadeleci çizgisi, iflçi hareketinde önemli bir noktad r. Baflta Türk- fl olmak üzere D SK ve KESK in mücadele çizgilerini aflan bu hareketlerin kontrol alt nda tutulmas için birden bütün sendikac lar iflçi s n f n dostlar, devrimci kesildiler ve s n f kavram n dillerinden düflürmemek için her konuyu vesile yapmaya bafllad lar. Emekçilerin, 14 Mart ta soka a ç kma karar olmamas na ra men ç kmalar ve 6 Nisan da Türk- fl e ra men on binleri bulan kitlesel miting bu dönemde do ru alg lanmal d r. Çünkü bu süreçler ayn zamanda sendikalarda iç tart flmalar n yafland ya da yaflanaca- süreçler olarak görülmektedir. Baflta Türk- fl olmak üzere 14 Mart ta Türk- fl Genel Merkezine ra men eylemlere kat lan flubeler ile 6 Nisan da eyleme kimi sendikalar n Genel Merkezlerinin de kat lmas Türk- fl yönetimini harekete geçirerek yeni bir hamle yapmaya zorlad. Öncelikle Türk- fl Merkezine ra men ve ba ms z hareket edenlerin dizginlenmesi ya da hizaya çekilmesi süreci de ayn zamanda bafllat ld. Bir yandan bunlar olurken di er yandan yükselen mücadelenin kendi kontrolleri d fl na ç kmamas için 2008 y l 1 May s n Taksim de kutlama karar al nd. Özellikle bu süreçte ilericiler için büyük önem arz eden ve bütün tart flmalar bir anda kesecek olan Taksim hedefi, ayn zamanda tuzak olarak ortaya at - lan bir tutumdu. Yoksa baflta Türk- fl olmak üzere 2008 y l 1 May s n n Taksim de, D SK ve KESK le birlikte yap lmas çok olas görülmüyordu. Çünkü 14 Mart sonras SSGSS için Çal flma Bakan yla yap lan görüflmelerde aralar nda ç kan uyuflmazl k sonras böyle bir birli in ve ortak hareketin yap lmas çok k sa sürede mümkün de ildi. Ama 6 Nisan da Türk- fl, D SK ve KESK e ra men ortak yarat lan ve oldukça etkili olan eylem, May s n birlefltirdi. Ya da birleflmesinde etkili oldu. Ancak pek tabi ki, hükümetin sald rgan tutumu karfl s nda Türk- fl in tavr da de iflmekte gecikmedi. Taksim karar n aç klad ndan bu yana, ha bugün ha yar n çark edecek beklentisi son gün gerçekli e dönüfltü. Bu durum, D SK ve KESK aç s ndan ise kitleyi polisin karfl s nda b rakarak, 1 May s günü provokasyona karfl, hayati tehlikelerinin bulundu u gerekçeleriyle Taksim den vazgeçme fleklinde yafland. Sendikalarda yaflanan ya da yaflat - lan iç tart flmalar n nedenleri ve sonuçlar önemlidir. Bugün Türk- fl içinde bafllayan ve giderek artan huzursuzluk ve iç tart flmalar sonuçland rmada 1 May s Taksim hamlesi etkili olmas muhtemeldir. Bu sayede bir yandan iç tart flmalar azalt l rken di er yandan 1 May s n özü ve önemi gözard edilerek tart flma sadece kutlama alan na hapsedilmektedir. Bu tutum özellikle reformist D SK in kulland bir yöntemdir. Biz ise esas olarak böyle süreçlerde bunlarla nas l mücadele etmemiz gerekti i üzerinde durmal y z. Bunu do ru bir bak fl aç s ile ele al rsak bu sald r ya da tasfiye diye bilinen süreçleri s n f n lehine kullanmam z mümkün olur. Bunun için de böylesi dönemlerdeki e ilimlere ve buna neden olan koflullara do ru noktalardan bak lmal d r. Bizler soruna böyle bakamazsak bu anlay fllar n s n f içindeki ikiyüzlü tutumlar n ve yaratacaklar tehlikeleri göremeyiz. Bugün bu tehlike 1 May s n özünün gözard edilmesi/karart lmas d r. Bu nedenle de bütün tart flmalar, 1 May s n Taksim de kutlan p kutlanmayaca na kilitlendirilmifltir. Bu anlay flla 1 May s n üretimden gelen gücü, birleflik yönü ve bugünkü talepleri kaybedilmektedir. Bu flekilde 14 Mart ve 6 Nisan da ba ms z geliflen, kitleselleflen s n f hareketinin yönü, rotas kontrol alt nda tutulmak ve rotadan ç kar lmak için tuza a düflürülmek istenmektedir. Bu takti in bundan sonraki sald r larda da karfl - m za ç kaca n görmeliyiz.

5 2-15 Mayıs 2008 İşçi-köylü 5 İşçi/köylü Tar m iflçilerini tafl yan traktör devrildi: 20 yaral Yaz n gelmesiyle birlikte tar m iflçilerinin yolculuklar da kazalarla bafllad. Geçti- imiz haftalarda hükümet yetkililerinin yapt tar m iflçilerinin kaza yapmamas için her türlü tedbir al n yor aç klamas n n ard ndan kazalar ard ard na gelmeye bafllad. fianl urfa n n Bozova ilçesinde tar m iflçilerini tafl yan traktörün devrilmesi sonucu, 2 si a r, 20 kifli yaraland. Al nan bilgiye göre, Karacaören köyünün Karap nar mezras nda domates ekimi yapt klar tarladan köylerine dönen tar m iflçilerini traktör, sulama kanal n n geçti i tarlan n yak n nda devrildi. Kazada, traktörün römorkunda bulunan ve ço unlu- unu genç kad nlar n oluflturdu u 32 kifliden, 20 si yaraland. Köylülerin yard m yla Bozova Sa l k Merkezi ne götürülen yaral lardan sürücü smet Ç. ile Asiye Akgün (17), Saliha Kiraz (19), Hatun Çakmak (17), Cemile Poyraz (17), Naile Koç, Remziye Atmaca ve Melek Akgül ile adlar henüz ö renilemeyen tar m iflçileri, buradaki ilk müdahalenin ard ndan ambulanslarla fianl urfa ya sevk edildi. Yaral lardan 18 inin durumunun hafif, 2 kiflinin ise a r oldu u ö renildi. (H. Merkezi) TAR fi te grev karar! Türkiye Kooperatif ve Büro flçileri Sendikas (Koop- fl) TAR fi ile devam eden Toplu fl Sözleflmesi görüflmelerinde bir sonuç al namamas üzerine grev karar ast. Koop- fl zmir Bölge fiubesi ile TAR fi ncir, Üzüm, Pamuk ve Ya l Tohumlar Tar m Sat fl Kooperatifleri Birlikleri aras nda süren görüflmelerde bir ilerleme sa lanamamas üzerine 14 Nisan tarihinde grev karar ast. TAR fi Bölge Müdürlü ü önünde bir bas n aç klamas yapan Koop- fl Sendikas, iflçilerin yaflanabilir bir ücret istediklerini dile getirdi. Bas n aç klamas n okuyan zmir Bölge Baflkan Mehmet Karaaslano lu; 1980 y l ndan bu yana TAR fi te örgütlü olduklar n söyleyerek iflçilerin ekonomik olarak zor durumda oldu unu ve taleplerinin makul oldu unu ifade etti. 154 iflçinin çal flt TAR fi te yasaya göre grev karar n n as lmas ndan 60 gün sonra bir anlaflma sa lanamaz ise sendika greve ç kabilir. (H.Merkezi) Yörsan ve Arçelik iflçileri kararl! Sendikal haklar için mücadele eden iflçiler kazan ncaya kadar mücadele etmekte kararl. Bal kesir in Susurluk ilçesinde kurulu bulunan Yörsan fabrikas nda Tek G da- fl Sendikas na üye olduklar için iflten at lan Yörsan iflçileri direnifllerinin 137. gününde Taksim de bir eylem gerçeklefltirdi. 19 Nisan günü düzenlenen eylemde iflçiler önce Herkese Sa l k Güvenli Gelecek Platformu nun yapt bas n aç klamas na destek sundu, ard ndan Taksim Tramvay dura ndan Galatasaray Lisesi ne kadar yürüdü. Yörsan Yersen nisiyatifi taraf ndan örgütlenen eylemde 400 Yörsan iflçisiyiz! Sendikam za üye olduk iflten at ld k! Yörsan ürünlerini tüketmiyoruz! pankart açan iflçilerin önü polis taraf ndan kesildi. flçiler Emekçiye de il sermayeye barikat sloganlar ile barikat protesto etti. flçilerin kararl duruflu karfl s ndan polis, barikat kald rmak zorunda kald. flçiler Sendika hakk m z engellenemez, Yörsan tüketme, iflçi hakk yeme sloganlar n atarak Lisenin önüne geldi. Burada konuflan Tek G da- fl Sendikas Marmara Bölge Baflkan Yard mc s Göksel fiengül, Yörsan da örgütlenmekte kararl olduklar n dile getirdi. 400 Yörsan iflçisi ad na konuflan Gökhan Y ld z da bu ifli sonuna kadar götüreceklerini söyledi. Eyleme, T. Harb- fl Anadolu Yakas fiubesi, Deri- fl Tuzla fiubesi, Emekli-Sen, Yap -Yol Sen ve Genç-Sen üyeleri de destek verdi. ( stanbul) Sinan köylüleri topraklar için mahkemede Kocaeli Üniversitesi bünyesinde çal flan OLEY S üyesi emekçilerin, özellefltirme ve tafleronlaflt rmaya son verilmesi, iflten at lan iflçilerin geri al nmas talebiyle, üç ay önce bafllatt klar grev sürüyor. Üniversite yönetiminin, grevdeki iflçilerin taleplerini dikkate almamaya dönük srar na karfl n, grevdeki iflçilerle dayan flma da büyüyor. Greve destek verenler aras nda akademisyenler de var. 22 Nisan flçi ve emekçilerin haklar ve iflleri için sokaklar daha fazla zorlad süreçte, köylülük de örgütlülü ü oran nda topra na, ürününe ve eme ine sahip ç kman n mücadelesini veriyor. Tasfiye sald r - s n n hedefindeki köylüler, hükümetin tar msal destekleme uygulamalar n Kahramanmarafl ta bir miting yaparak protesto etti. 13 Nisan günü yap lan mitingde bin befl yüzden fazla köylü alana ç karak Sadaka de il hakk - m z istiyoruz dedi. Mitinge getirilen traktörlerin üzerindeyse Dikkat hacizli araç, thalatç de il, ihracatç Türkiye, Çiftçi Otomobil- fl ve Birleflik Metal- fl in 35 y ld r örgütlü oldu u Çay rova daki fiahin Motor iflçileri tazminats z olarak iflten at ld lar. K dem tazminatlar n alabilmek için direnifle geçen iflçiler, patronun sendikas zlaflt rmaya dönük sald r lar na karfl da tepki göstermekteler. Patron ise bu süreçte bütün sendikal iflçileri iflten att ve hiçbir görüflme talebini kabul etmiyor. flçiler patronun kendilerini hiçbir gerekçe göstermeden iflten att n, gerçek amac n n ise sendikay yok etmek oldu unu söylemekteler. flyerindeki sendikal örgütlenmenin yeni de il, 35 y ll k bir geçmifle sahip oldu unu da belirten iflçiler, patron bask s n n son dönemlerde giderek artt n, hatta sendikadan istifa etmeleri için rüflvet bile teklif edildi ini söylediler. Borcu olan üç iflçinin patronun verdi i 20 fler bin liray alarak, istifa etmesi ve bunun ortaya ç kmas ile birlikte, iflten atmalar bafllam fl. Sinan köylülerinin, a an n topraklar na el koymas na karfl Diyarbak r da açt klar dava Reflit Sinanl n n iste i ile stanbul a al nd. Kad köy Adliyesi nde devam eden davan n 15 Nisan da görülen duruflmas nda Reflit Sinanl hâkim karfl s na ç - karak ifade verdi. Diyarbak r n Bismil ilçesine ba l Sinan köylülerinin topraklar na el koyan a aya karfl yürüttükleri hakl mücadelenin hukuki aya sürüyor. Hat rlanaca üzere Sinan köylüleri hile ile topraklar na el koyan a aya karfl toprak talebi ile mücadeleye bafllam fl geçen 5 y ll k süre boyunca yapt klar eylem ve etkinliklerle seslerini kamuoyuna duyurmaya çal flm fllard. Kadastroda yapt sahte ifllemler ile köylülerin topra n kendi ad na geçiren Reflit Sinanl bölgedeki iflbirlikçileri arac l ile Sinan köylülerinin mücadelesini engellemeye çal flm flt. Köylülerin yapt eylemlere sald ran jandarma, Reflit Sinanl n n ç karlar n savunurken köylüleri öldürmekle tehdit etmifl bölgede topra sürecek kimse bulmay nca askerler a an n tarlas n sürmüfltü. Sinan köylülerinin, a an n topraklar na el koymas na karfl Diyarbak r da açt klar dava Reflit Sinanl - n n iste i ile stanbul a al nd. Kad - köy Adliyesi nde devam eden davan n 15 Nisan da görülen duruflmas nda Reflit Sinanl hâkim karfl s na ç karak ifade verdi. Polis taraf ndan korunan Reflit Sinanl verdi i ifadede topraklar n yüzy llard r ailesine günü grevci iflçileri ziyaret eden bir grup akademisyen burada bir aç klama gerçeklefltirdiler. Prof. Dr. Cem Terzi taraf ndan yap lan aç klamada, akademisyenlerin iflçilerin taleplerinin kabul edilmesi için bir imza kampanyas bafllatt na ve 270 ö retim görevlisinin kampanyaya dahil olarak, imza verdi ine dikkat çekildi ve Üniversiteler, kamusal hizmet verilen, topluma karfl sorumluluk tafl yan kurumlard r. Bu Fabrikada flu an sadece 30 iflçinin çal flt, bunlar n ise taflerona ba l oldu u da iflçiler taraf ndan aktar lan bilgiler aras nda. flten ç kar lan iflçilerin her birinin ortalama 40 biner lira alacaklar oldu u söyleniyor. Ücretlerin, sendika devre d fl b rak larak, sadece kendisiyle belirlenmesini isteyen fiahin Motor patronu, ayr ca ifle yeni girenlerin sendikaya üye yap lmamas n istemifl! Ayr ca günde iki kez yap lan çay paydoslar nda çal flmay dayatmaya bafllam fl. flçiler, patronun bu bask lar n kabul etmeye yanaflmay nca, iflten ç karmalara giden süreç bafllam fl. Fabrikadaki tezgahlar n Tepeören e götürüldü ünü söylüyor iflçiler. Ayr ca patronun e itti i 15 iflçi de tezgahlarla beraber Tepeören e götürülmüfl. flçiler geçim s k nt s - n n art k had safhada oldu unu, bunun için de esas amaçlar n n ifl bafl yapmak oldu unu söylüyorlar. Ya da tazminatlar m z verilsin diyorlar. (Kartal) ait oldu unu, köylülerin de iflgalci oldu unu iddia etti. Oysa a a, Sinan köyüne 1950 li y llarda yerleflmifl; ondan önce topraklar Sinan köylülerine ait. Sinan köylüleri Osmanl döneminden kalma tapu evraklar n göstererek a an n iddialar n da çürüttü. Mahkemeden sonra Kad köy skelesi önünde bir bas n aç klamas sorumluluk, üniversitede çal flan tüm iflçiler dahil olmak üzere üniversite bileflenleri taraf ndan paylafl lmaktad r. Bu temelde üniversite çal flanlar n n örgütlenme ve grev haklar na sayg gösterilmemesi kabul edilemez. Kocaeli Üniversitesi - nin taleplerini ve bu do rultuda bafllatt klar grevi destekliyor, Kocaeli Üniversitesi ndeki özellefltirme ve tafleronlaflt rma uygulamalar na son verilmesini, iflten at lan iflçilerin geri ezilirken, Avrupa Birli i olmaz yaz yordu. Köylülerin pankartlar nda ise Eme imizin karfl l n istiyoruz, Bu ülkede son sözü çiftçi söyler, Çiftçi kukla de il, milletin efendisidir, Sadaka de il, hakk m z istiyoruz ve Anam z evde yok, babam zla geldik yaz l yd. Mitingde konuflan Kahramanmarafl Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Yusuf Temizkan ve ZMO Genel Baflkan Gökhan Günayd n Türkiye köylüsünün yanl fl politikalar nedeniyle giderek yoksullaflt n söylediler. Son dönemde artan gübre ve mazot D SK e ba l Emekli-Sen üyeleri, sendikalar na yönelik kapatma davas na karfl, 20 Nisan 2008 tarihinde Ankara da Emekliler nsanca Yaflam stiyor mitinginde bulufltu. Abdi pekçi Park nda düzenlenen mitinge kat lan emekliler, mücadelelerinin sürece ini dile getirerek, hükümete tepki gösterdi. Taleplerini dile getirmek için Toros Sokak ta biraraya gelen emekliler, Emekliler nsanca Yaflam istiyor pankart arkas nda, mitingin yap laca Abdi pekçi Park na yürüdü. Mitingde ilk olarak konuflan D SK Yöneticisi Kani Beko, al nmas n talep ediyoruz denildi. Terzi nin ard ndan söz alan OLE- Y S Genel Sekreteri Mehmet Emin Ünal ise, sendikalar n n 29 Haziran 2007 de Kocaeli Üniversitesi Rektörlü ü Sa l k, Kültür Spor Daire Baflkanl iktisadi iflletmesine ba l ifl yerlerinde toplu ifl sözleflmesi yapma yetkisi ald n söyledi. Rektörlü ün yetkinin al nd tarihten bugüne kadar bu toplu ifl sözleflmesinin uygulamaya geçmemesi için fiyatlar yan nda, tar msal ürünlerin çiftçi fiyatlar n n düflmesi, buna karfl l k tüketici fiyatlar n n artmas na iliflkin örnekler veren Günayd n, bu düzenin üretici ve tüketici genifl halk kitleleri lehine de ifltirilmesi gerekti ini ifade etti. Ayr ca özellefltirme uygulamalar n n Türkiye yi üretimden kopard n ve sektörü yabanc laflt rd n da ifade eden Günayd n, üreticinin yaln zca destekleme sistemine de il, ülkenin do al kaynaklar na, yönetim yap s na ve tüm geliflmelere de duyarl olmas gerekti inin alt n çizdi. (H. Merkezi) SSGSS yasas ile birlikte iki y l görev yapan milletvekillerinin emekli olaca n, toplumun di- er kesiminin ise 65 yafl nda emekli olaca n belirtti. Emekli-Sen Genel Baflkan Veli Beysülen, örgütsüz toplumu yönetmekten rant elde edenlerin emek ve demokrasi mücadelesi önüne sürekli engel koymaya çal flt klar n dile getirdi. Bütün engellere ra men mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Beysülen, sendikalar na aç lan kapatma davas n hukuksuzluk olarak niteledi. Miting, müzik eflli inde çekilen halaylarla son buldu. (Ankara) yapan Sinan köylüleri, yaflad klar sorunlar dile getirdi. Sinan köylüleri ile mahkeme öncesinde yapt m z sohbetlerde köylülerin mücadelede kararl olduklar na bir kez daha tan k olduk. Sinan köylüleri flu anda ölülerini bile defnedecek bir yerleri olmad n, çünkü a an n adamlar n n buna engel oldu unu dile getiriyorlar. Köylüler mücadele süreci içinde bilinçlenmifl. Jandarman n sald r lar n, a an n Vali taraf ndan nas l korundu unu ve mahkemeyi stanbul a alarak neyi hedeflediklerini anlat - yorlar. Sinan köylüleri mücadele boyunca birçok sendika, demokratik kitle örgütü ve ilerici ve devrimci kurumla da iletiflime geçmifl. Tüm bunlar köylülerin sürece daha bilinçli yaklaflmas na neden oluyor. Daha önce birkaç kez büromuzu ziyaret eden Sinan köylüleri Diyarbak r a do ru yola ç kmadan önce de büromuza u rad. Sorunlar n ve buna dair yap labilecekleri konufltu umuz Sinan köylüleri demokratik ve ilerici kamuoyunun daha fazla deste ini bekliyor. Bir sonraki mahkemeleri 7 Temmuz da yap lacak olan Sinan köylüleri bu duruflmaya daha haz rl kl gelmeyi hedefliyor. ( stanbul) Kocaeli Üniversitesi emekçilerinin direnifli sürüyor tüm çabalar na ra men çal flanlar n ve sendikan n yasal prosedürü uygulad n da vurgulayan Ünal, bu süreçte rektörlük üyeleri üzerinde giderek artan bask lara devam edildi ini, grev k r c l na kadar gidildi ini ve sendikalaflma sürecinin önünün kesilmeye çal fl ld n söyledi. Aç klama, Kocaeli Üniversitesi yönetiminin tutumunu protesto eden içerikte sloganlar n at lmas yla sona erdi. (Kartal) Köylüler sadaka de il, haklar n istiyor! fiahin Motor iflçisi direniflte Emekliler sendikalar na sahip ç kt Sendikal örgütlenmeye tahammülsüzlük Bursa Büyükflehir Belediyesi nin kuruluflu olan Bursa Ulafl m A. fi. (Burulafl) taraf ndan Deniz Ulafl m A.fi ye devredilen ve Denifl Ulafl m A. fi. taraf ndan da Evin Tafl mac l k A. fi. ye ihale edilen belediye otobüslerinde çal flan iflçiler TÜMT S Sendikas na üye olarak sendikal çal flmak istemifllerdi. TÜMT S Sendikas n n ço unluk tespiti için 2 Temmuz 2007 tarihinde Çal flma Bakanl na baflvurmas yla Burulafl ve Gün Tafl mac l k flirketi, iflçilerin sendikaya üye olmalar na tahammül etmeyerek, sendikadan istifa etmeleri için çeflitli bask lar yapm fllard r. Örne in günde saat uzun çal flt rma, bununla da yetinmeyip iflten ç karma ve sürgünlerle bask lar n daha da art rm fllard r. Ve bu bask lara direnerek sendikadan istifa etmeyen 10 iflçiyi iflten ç karm flt r. Bursa Büyük fiehir Belediyesi ve tafleron flirket Evin Tafl mac l k A.fi. nin sendikal örgütlülü e tahammülsüz olmas n n nedeni tafleronlaflt rma sisteminde emekçileri daha düflük ücretle daha fazla çal flt rmak, sosyal haklardan mahrum b rakmak, örgütlemenin önüne geçmek ve sömürüyü daha da katmerlefltirmektir. Bursa Büyükflehir Belediyesi ve Evin Tafl mac l k A. fi. nin bu sald r s na karfl TÜMT S Sendikas Bursa fiubesi 18 Nisan günü Bursa Büyükflehir Belediyesi binas önünde iflten ç kar lan iflçiler ve sendika üyeleri, KESK ve Türk- fl e ba l sendika yöneticilerinin de destek verdi- i bir bas n aç klamas yaparak, bask lar protesto etti. Aç klamay okuyan TÜMT S Genel Sekreteri Gürol Y lmaz yaflanan bask lara de inerek Belediye Baflkan n göreve davet etti. Y lmaz aç klamada üyelerimizin sendikal haklar na yönelik sald r lar karfl s nda sessiz kalmayaca z, yasal ve meflru tüm haklar m z kullanaca m z bir kez daha ilan ediyoruz dedi. Kitle alk fl ve sloganlarla eyleme destek verdi. (Bursa)

6 Dengê azadî İşçi-köylü 6 Proletarya Partisi nin 36. y l selamland Elimize e-posta kanal yla ulaflan bir habere göre stanbul un Gülsuyu Mahallesinde pankart ve yaz lama eylemleri gerçeklefltirildi. stanbul Semt Komitesi imzal bildiride 25 Nisan günü, sabah sular nda Gülsuyu Mahallesinin merkezi olan Heykel de 36. y l nda flan olsun Partimize TKP/ML T KKO yaz l bomba süsü verilmifl pankart as ld ifade edildi. Saat a kadar as l kalan pankart n düflman oldukça hareketlendirdi i ve bomba imha ekibi getirilerek müdahale edildi i ö renildi. Yine ayn bildiride ayn gün 24 Nisan Proletarya Partisinin kuruluflunu ve iflçi s n f n n Birlik, Mücadele ve Dayan flma Günü olan 1 May s selamlayan yaz lamalar n yap ld da ifade edilmekte. Yaz lamalarda 36. y l nda flan olsun Partimize, Nisan güneflini selaml yoruz, 1 May s k z ld r, k z l kalacak, Çeteleflmeye ve yozlaflmaya karfl 1 May s a, Y k mlara karfl 1 May s ta Taksim e vb. sloganlar yer ald. R za Çiçek hala tutuklu 7 ay önce Dersim in Hozat ilçesinde odun toplamaya giden R za Çiçek ve Bülent Karatafl n üzerine asker taraf ndan atefl aç lm fl, aç lan atefl sonucu Bülent Karatafl yaflam n yitirirken, R za Çiçek de a r yaralanm fl, hastanede tedavisi yap ld ktan sonra örgüt üyesi oldu u gerekçesiyle tutuklanm flt. Haz rlanan iddianameden tutal m da, haz rl k soruflturmas n n yürütülüfl biçimi, delillerin yok edilmesi vb. birçok usulsüzlü e ve Malatya 3. A r Ceza Mahkemesi nin savc n n iddianamesini ikinci kez delil yok diyerek iade etmesine ra men R za Çiçek hala tutuklu bulunuyor. Malatya Cumhuriyet Baflsavc l, olaydan 7 ay sonra yani 31 Mart ta tutuklu yarg lanan Çiçek ile ilgili iddianameyi haz rlad. Fakat iddianame de savc, örgüt üyesi oldu u iddias yla tutuklanan Çiçek in örgüt üyesi olmad n, örgüte bilerek ve isteyerek yard m etti ini ileri sürdü. 11 Nisan da haz rlanan ve mahkemeye sunulan çeliflkilerle dolu iddianameyi inceleyen Malatya 3. A r Ceza Mahkemesi de savc n n delil olarak gösterdi i belgelerde san n üzerine at l suçu iflledi ine dair bilgi bulunmad n belirterek, savc n n dava aç lma talebini ayn gün reddetti. Bunun üzerine savc 15 Nisan da iddianameyi tekrar mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti de iddianameyi tekrar görüflerek ikinci kez reddetti ve soruflturma dosyas n Diyarbak r Nöbetçi A r Ceza Mahkemesi ne gönderdi. Diyarbak r Nöbetçi A r Ceza Mahkemesi nin de ayn yönde karar vermesi durumunda, dosya tekrar savc l a gönderilecek ve savc l k ya iddianameyi tekrar haz rlayacak ya da takipsizlik karar verecek. Malatya Cumhuriyet Savc s n n mahkemeye sundu u delillerin ise Hozat Savc l taraf ndan imha edildi i ortaya ç kt. Mahkeme iddianameyi geri çevirmekte, ancak R za Çiçek in tahliye edilmesi talebini de reddetmektedir. Kendi kendisiyle çeliflen mahkeme ayn zamanda savc n n as ls z iddialar ve delilleri yok etmesine de müdahale edip soruflturma açmamaktad r. Güvenilir, ba ms z denilen yarg n n ne kadar güvenilir ve ba ms z oldu unu da ortaya koyan yeni bir davayla karfl karfl ya bulunulmaktad r. (Erzincan) 23 Nisan m? 23 Nisan günü Konak Kemeralt giriflinde bir araya gelen Partizan, ESP, DTP, SDP, HD, DHP ve Köz Türkiye de ve di er ülkelerde çocuklar n maruz kald fliddet ve sömürüye iliflkin bir bas n aç klamas yapt. Kitle ad na bas n metnini okuyan Mihriban Karakaya 250 milyondan fazla çocu un kötü koflullarda, a r ve tehlikeli ifllerde çal flt r ld n, her y l 5 milyon 700 bin çocu un köle olarak sat ld n, 1 milyonu aflk n çocuk tutuklunun oldu unu söyledi. Karakaya Sokak çocuklar, tinerci çocuk, mahkum çocuk, köprü alt çocu u, ç rak çocuk, göçzede çocuk derken her alanda sömürünün ve çocuk hakk ihlallerinin ayyuka ç kt bir ülkede çocuk bayram kutlamak için neler yap lmas gerekti ine dikkat çekmek için burada olduklar n dile getirdi. Güzel günler görece iz çocuklar, motorlar maviliklere sürece iz yaz l pankart n aç ld eylemin bitiminde çocuklara fleker ve balon da t ld. ( zmir) Son kara harekat nda umdu unu bulamay p üstüne de a r kay plar veren devletin ikinci kara harekat na haz rland son günlerde medyada yer almaktad r. S n r noktalar na yap lan askeri sevkiyat, askeri inflaatlar, ran la yap lan ikili görüflme ve savafl uçaklar yla, toplarla yap lan bombalamalar bunun iflaretleri olarak okunabilir y l nda yaflanan bir facia, dünya ölçe- inde, hem insan yaflam na hem de do aya, onar lmas mümkün olmayan bir y k m getirmiflti y l n n 26 Nisan günü, saat te Çernobil Nükleer Santrali nin 4 numaral reaktöründe meydana gelen patlama kelimenin tam anlam yla felakete dönüfltü. Patlama sonucu, Hiroflima ve Nagazaki ye at - lan atom bombalar - n n 200 kat kadar radyoaktif madde atmosfere sal nd. Çernobil den kaynaklanan radyoaktif serpinti 160 bin kilometrekare topra- kirletti. Binlerce kiflinin yaflam na mal olan, öldürücü etkisi günümüze kadar devam eden Çernobil facias nda en fazla etkilenen bölgelerden biri de Karadeniz Bölgesiydi. Bu bölgede sadece insanlar de il, do a ve dolay s ile bölgenin ekinleri de büyük zarar görmüfl, radyasyona bulanm flt. Çernobil in etkilerinin hala sürdü ü, egemen s n flar n ise, ya ma ve talan h rs yla, yeni nükleer santrallerdeki srarlar n korudu u bugünlerde, Çernobil 22. y l nda bir kez daha an ld. Bu vesileyle 26 Nisan da Kad köy de yap lan mitingde ayr ca, günümüzdeki nükleer sorununa da dikkat çekildi. Küresel Eylem Grubu taraf ndan organize Operasyonlar, bitirmek için... T. Kürdistan n n her yerinde gizli bir OHAL uygulamas oldu u birçok uygulamayla ortaya ç k yor. Ola an Üstü Hal in (OHAL) uyguland alan ve bölgelerde her fley s - n rl bir flekilde verilmekte, kontrollerden geçirilmektedir. Bir kilo fleker, bir kilo un, bir paket sigara ikinci bir kiloyu ya da paketi almak yasak. Sadece g da ambargosu de il elbette halka uygulanan. Hava karard ktan sonra soka a ç kmak, belli alanlar n d fl na ç kmak, muhalif gazete ve kitaplar okumak, muhalif müzikleri dinlemek de yasak. Ayr ca flehrin, ilçenin girifl, ç k fllar nda ya da karfl n za her an ç kabilecek bir arama noktas nda saatlerce GBT kontrolünden geçirilip, tutuklanabilir, kaybolabilirsiniz. OHAL in y llar önce kalkt n, uygulanmad n söyleyebilirsiniz. Evet ka t üstünde OHAL in kald r ld do ru. Ama gelin görün ki, durum hiçte görüldü ü gibi de ildir. Örne in Dersim de 2001 y l nda OHAL in kald r ld söylendi. Ka t üzerindeki bu uygulamayla belki g da ambargosu kald r ld, ancak bunun d fl ndaki uygulamalar devam etmektedir. Sadece Dersim le s n rl olmayan bu durum Türkiye Kürdistan n n birçok ilinde yaflanmaktad r. Örne in Erzincan daki köylere girifl ç k fllarda kontrol yapan jandarma, geçti imiz günlerde yeni bir uygulamayla köylülerin çantalar n arayarak, belli bir miktardan fazla g da götürenleri tehdit ederek, s n rlama getireceklerini bildirmifllerdir. edilen miting, saat da Tepe Nautilius önünden Kad köy skele Meydan na do ru yürüyüflle bafllad. Mitinge, Munzur Çevre Derne i, Anti- Kapitalist, stanbul Tabipler Odas, DTP, EMEP, Yefliller, TUDEF-Munzur Koruma Kurulu, F nd kl Dereleri Koruma Grubu, Tüketicileri Koruma Derne i ve çok say da kurum kat larak destek verdi. Munzur Çevre Derne i nin, Munzur u sembolize etmek amac yla tafl d ve üzerinde Munzur Özgür Akacak yazan, metrelerce uzunlu undaki bez, yo un ilgi çekti. Partizan okurlar da mitinge Dernekle birlikte ve operasyonlar protesto eden döviz ve sloganlar yla kat ld. skele Meydan na kadar devam eden yürüyüflün ard ndan bafllayan mitingin aç l fl konuflmas n, Tertip Komitesi ad na Umut fiahin yapt. Munzur Çevre Derne i ad na da bir konuflmac n n yer ald mitingdeki konuflmalarda a rl kl olarak, Türkiye nin temiz enerji kaynaklar n n bulundu una ve asl nda nükleer santrallere ihtiyaç olmad na dikkat çekildi. Konuflmalar n yan s ra, mitingde sahne alan, Ab- Hayat ve Marsis Gruplar da müzik dinletisi verdiler. (Kartal) Gebze Tuncelililer Derne i 9. kurulufl y ldönümü vesilesiyle 20 Nisan Pazar günü bir halk flöleni düzenledi. Geceye TUDEF Genel Sekreteri Yusuf Topçu, TUDEF yöneticisi Ali Y ld z, DTP Tunceli milletvekili fierafettin Halis, Gebze DTP ilçe baflkan, Bursa Tuncelililer Derne i Baflkan Özkan Arslan n da aralar nda bulundu u birçok kurum ve baflkan da kat ld. Etkinlik, Türkçe ve Zazaca yap lan aç l fl konuflmas yla bafllad. Ana dilde e itim insan hakk d r, Bar fl ve Kardefllik için 1 May s a, Birlik mücadele dayan flma, Köylerimize koflulsuz geri dönüfl sa lans n vb. yaz l döviz ve pankartlar salonun çeflitli yerlerine as ld gecede aç l fl konuflmas ndan sonra Grup Kardelen sahneye ç karak Türkçe ve Zazaca eserler seslendirdi. Gruptan sonra Dernek Baflkan Hasan Gündo du Dernek ad na bir konuflma yapt. Konuflmas nda ABD emperyalizminin iflgal ve talan politikas na de inen Gündo du, devletin devrimci, demokrat ve yurtsever kurumlara linç kampanyalar örgütledi ini, Kürt halk na Devlet yaylalar yasaklamak istiyor G da ambargolar yla, katliamlarla, bask larla sindiremedi i, kontrol alt - na alamad halk yerinden yurdundan etmek için her yolu denedi. Yaylalar yasaklayarak köylünün hayvan yetifltirmesinin önüne geçmek istedi, bu da tutmay nca bu sefer daha köklü bir çözüm buldu kendince; köyleri yakmak, boflaltmak. Zorla göç ettirilenlerden Dersim e komflu illere yerleflen ar c l k ve hayvanc l k yapan köylüler her yaz yaylalar na, köylerine giderek, sonbahara kadar kalmaktad r. Ancak köylülerin bu gidifli de devlet taraf ndan engellenmek istenmektedir. Her y l yayla zaman köylüler ya jandarma komutanlar ya da Kaymakam veya Valiler taraf ndan ça r larak telkinlerde bulunulmakta, gitmeyeceksiniz tehditleri aras nda giderseniz yaylan za, köyünüze gelen gerillay ihbar edeceksiniz uyar lar yla köylüleri ihbarc l a, ispiyonculu a zorlamaktad r. Bu y l da yayla zaman geldi i için benzer uygulamalar bafllam fl durumda. Köylerine, yaylalara gitmek için baflvuran köylülerin bir k sm, operasyonlar var diyerek geri çevrilmekte. Bunun yan s ra son bir haftay tarad m zda bilhassa Kürt ulusal güçlerine sald r lar n pervas z bir hal ald - görülecektir. Gabar, Bestler Dereler, Cudi, Dersim, Erzincan ve di er yerlerde operasyonlar s klaflt r lm fl durumda. Elbette, Newroz un militan duruflunun, etkili gerilla sald r lar - n n bunlar getirece i beklenebilir bir fleydi. Tüm ülkede yayg n olarak gerçeklefltirilen tutuklamalar n yan s ra stanbul-sar gazi DTP binas n n bas lmas, Suruç ta yine Öcalan n do um gününe iliflkin 61 kifli hakk nda arama karar ç kar lmas n, Newroz kutlamalar na yap lan vahfli sald r lar, Sakarya da DTP ye yönelik linç sald r s vs. hesaba katt m zda etekleri tutuflan faflizmin korku boyutunu fark edece iz. Burada bir ayr nt ya de inmekte fayda var. Özellikle, devletin fiemdinli deki katliam girifliminde çuvallamas yla, Susurluk la aç lan derin Operasyonlar bitmek bilmiyor Yay nlar m zda s k s k haber olarak yer verdi imiz operasyonlar T. Kürdistan nda artarak devam etmektedir. Özellikle bahar ay n n gelmesiyle birlikte imha etmek için operasyonlar n h z giderek art r ld. Dersim de yap lan operasyonda yaflam n yitiren HPG lilerin cenazeleri daha morgda bekletilirken, HPG taraf ndan Dersim-Erzincan yolunun kesilmesi sonucu yeniden bafllat lan operasyonlar, ayn zamanda Ovac k, Hozat k rsal na do ru çekilmifl durumda. Heron denilen insans z uçaklarla yer tespitinin ard ndan Kobra helikopterleri ve zaman za- Derinleflen krizin Kürt yönelik imha, inkâr ve operasyonlar n sürdü- ünü, Kürt halk n n kültür ve dilinin yok say ld n söyledi. Gecede TUDEF Genel Sekreteri ve fierafettin Halis de birer konuflma yapt - lar. Gece Mehmet Ekici, Sait Usta ve Mehmet Özcan n söyledi i ezgilerle ve çekilen halaylarla sona erdi. Gecede Partizan fiehit ve Tutsak Aileleri stand açarak Tutsak Partizanlar n yapt elifllerini sergiledi, standa ilgi oldukça iyi idi. Ayr ca geceye Partizan, flçi köylü, DTP vb. birçok kurum dayan flma mesaj gönderdi. (Gebze) 2-15 Mayıs 2008 man savafl uçaklar yla da tafl bombalanmaktad r. On binlerce asker ve özel timin kat ld operasyonlarda, operasyon bölgesinde bulunan köylere girilerek kimlik kontrolleri ve ev aramalar bahanesiyle hakaretler, tehditlerle bask yap lmaktad r. Yukar da da de indi imiz gibi resmi olarak ilan edilmifl olmasa da bugün bölgede OHAL i aratmayacak uygulamalar yap lmaktad r. Malum OHAL ad bile teflhir oldu u için bu kez bunu daha yumuflak bir ifadeyle uygulamak istemektedirler. Yeni isim ise Geçici Güvenlik Bölgesi (GGB) olmaktad r içinde T Kürdistan n n birkaç ilinde uygulanan ve sonbahar aylar ndan itibaren Dersim içinde tart fl lan GGB bugün yeniden gündemlefltirilerek tart fl lmaktad r. Bölgede gerek psikolojik, gerekse de fiziki olarak yürütülen sald r lara karfl bölge halk n n kararl ve srarl duruflu etkili olacak ve bu sald r dalgas ancak böyle k r lacakt r. GGB lerin de, operasyonlar n da, yayla yasaklar n n da tek amac vard r, bölgeyi insans zlaflt rarak gerilla mücadelesini bitirmek, devrimci, ilerici, demokrat güçleri yok etmektir. (Dersim) aya nda azg nlaflan devlet... Rüzgar ve günefl bize yeter! Mersin de nükleer karfl t miting Mersin de ise Nükleer Karfl t Platform un düzenledi i yürüyüfl ve miting yaklafl k 5 bin kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Mitingde slogan ve pankartlarda AKP ye yönelik elefltiriler vard. Nükleer santrale ve bal k çiftliklerine hay r slogan yla düzenlenen yürüyüfl ö le saatlerinde Mersin Devlet Hastanesi önünden bafllad. Mersin, skenderun, Sinop, Kocaeli ve stanbul daki çevre örgütlerinin yan s ra TMMOB a ba l meslek odalar, Tabip Odas, ÇYDD, ADD, Biz Kaç Kifliyiz Platformu, iflçi ve memur sendikalar, Yeni Demokrat Gençlik, Mersin LÖB ve Mersin Üniversitesi ö rencileri de kortejler halinde yürüyüfle kat ld. Yürüyüfl kortejleri Mersin Çernobil olmayacak, AKP süründürür, nükleer öldürür, Nükleerini al da git Tayyip, Halk uyand, imam bay ld, Ayaklar bafl olacak, nükleerciler kaybedecek fleklinde sloganlar eflli inde Metropol Miting Alan na kadar yürüdü. Burada bir konuflma yapan Nükleer Karfl t Platform Sözcümüz Kamer Gülbeyaz, Ülkesini seven, çocuklar na yaflan labilir bir ülke b rakmak isteyen insanlar günün birin de nükleerci partiyi tarihe gömeceklerdir dedi. Miting Grup Karar Sesi ve Sevinç Eratalay n sundu u dinletilerle sona erdi. (Mersin) Gebze Tuncelililer Derne i nden halk flöleni devlet tart flmalar sil bafltan sahneye ç kar lmak durumunda kalm flt. Devletten ba ms z derin bir devletten bahsediliyordu o dönem, iflte flimdiki süreç bütün ç plakl yla gösteriyor: Devletin derin halleri vard r. Devlet ayn devlettir oysa. Ayar de iflikli i, bu halleri geri plana atmay gerektirir. Son dönem gayet aç ktan yap l yor her fley, legal yollar sonuna kadar aç lm fl durumda. Polisi, askeri legal yollarla gözalt na al yor, halka yasalar çerçevesinde atefl ediyor, yasalar çerçevesinde baflka bir ülkenin egemenli ine müdahale ediyor, yasal bombalar kullan yor köyleri vurmak için. flkence yasal, yaralamak yasal, öldürmek yasal... Son günlerde en çok çocuklar n gözlerinde ezilmiflli in ac s n duyumsad k, bir kez daha kabard kinimiz faflizme karfl. Kolu k r lan o küçük çocu un gözyafllar gözümüzden akt. Görüyorsun ya, sevgili kardeflim Pippa, bar fl temennisi insanl n ve nihai bar fl için savaflmak laz m gelir. Sar gazi de halk toplant s Sar gazi Partizan faaliyetçileri olarak 15 Nisan günü saat da halk toplant s gerçeklefltirdik. Bölgemizde uyuflturucu kullan m, uyuflturucu trafi ini organize eden çete faaliyetleri son dönemde daha da yayg nl k kazanm flt r. Bu durum Sar gazi halk n kayg land rmakta, gençlerin bu bata n içine çekilmesi korkusu yaflanmaktad r. Bu nedenle Sar gazi halk, bu soruna müdahale etmek iste iyle bir araya gelmek istemifltir. Toplant da ilk olarak söz alan faaliyetçilerimiz semtlerde yayg nl k kazanan sorunlara de inerek sorunun çözümü noktas nda halk - m zda oluflan beklenti ve kimlerden nas l bir çözüm istedi i konusu üzerinde durdu. Semtlerde yaflanan bu sorunun yayg nl k kazanmas n n nedeni halk n örgütsüzlü ü, burjuvafeodal kültürün etkisinde kalmas, devrimci de- erlerden ve kültürden uzaklaflmas ve sonuç olarak da yabanc laflmas tespiti yap ld. Sorunlara müdahale konusunda halk m z n, çözümü kendi d fl nda aramas, kurtar c lardan medet ummas gibi bir tutumun gelifltirildi i belirtildi. Yap lan tespitlerden sonra söz kitleye b rak ld. Her konuflmac yaflad sorunlar ifade etti. Konuflmac lar n ço u çürümenin sistemden kaynakland nda hemfikir olmufl, ayn zamanda kendi cephelerinden edilgenlik, tepkisizlik, örgütsüzlük gibi tespitlere de kat lm fllard r. Yap lan bu toplant, halk n yaflad sorunlar somut bir biçimde tart flmak, halkla birlikte soruna müdahale etmek anlam nda ö retici oldu. Halk n bizi dinlemesi, bizim sorunu nas l tan mlad m z görmesi anlam nda ö retici ve bizlerin de halk dinlemesi onlar n düflünce ve önerilerini almas, tepkilerini, beklentilerini gözlemlemesi aç s ndan iyi bir çal flma oldu. Toplant ya halk n gösterdi i ilgi, kat lan herkesin düflüncelerini ifade edip tart flmas oldukça olumluydu. Bu tarz faaliyetlerin devam n n sa lanmas, farkl konular ve gündemler etraf nda toplant lar, tart flmalar örgütlenmesi, kitleyle ba lar m z güçlendirecektir. Düflüncelerimizi, anlay fl m z, politikalar m z kitleye tafl mak, kitleyle tart flmak faaliyetimizin temel olan kitlelerden kitlelere anlay fl n n uygulanmas n n örnekleri olacakt r. Sar gazi K okurlar

7 2-16 Mayıs 2008 İşçi-köylü 7 C tutsaklar n 1 May s n kutlad zmir Cezaevi nisiyatifi üyeleri devrimci tutsaklar n 1 May s n kutlamak için haz rlad klar kartlar Konak Postanesi önünde yapt klar bir bas n aç klamas ile sahiplerine gönderdi. C ad na okunan metinde,1 May s n öngünlerinde iflçi-emekçilere, ezilen halklara dönük her türlü sald r politikas n n hapishanelerde yaflananlardan ba ms z olmad na, 120 y ld r birlik-mücadele-dayan flma günü olarak kutlanan 1 May s ta içerde d flar da hücreleri parçala yaklafl - m n n hayat bulmas n n bugün her fleyden daha önemli oldu una de- inildi. Yaflas n 1 May s-biji Yek Gulan-Devrimci tutsaklar onurumuzdur pankart n n aç ld eylemde tutsak yak nlar haz rlad klar kartlar sahiplerine gönderdiler. ( zmir) Hapishanelerin d fl güvenli i gardiyanlara devrediliyor! Tekstil atölyesinde çal flt r lan adli tutuklulara ayl k YTL verilirken diktikleri gömlek önlük gibi giysiler d flar dan anlaflma yap lan özel flirketlere sat lmaktad r. Son aylarda yap lan aç klamalara göre hapishanelerde d fl güvenlikle ilgili yap lacak de ifliklikle, 2009 dan bafllayarak 5 y l içinde hapishanelerin d fl güvenli inin jandarmadan al n p infaz uzman diye tabir edilen gardiyanlara devredilmesi gündemde. Konuyla ilgili haz rlanan ve 24 maddeden oluflan Ceza nfaz Kurumlar D fl Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasar s na göre; hapishanelerde görev yapan 20 bin askerin yerini 6 bin infaz uzman, yani gardiyan alacak. Ve gardiyanlar n gerçeklefltirebilece i öldürme-yaralama-iflkence gibi durumlarda ezkaza yarg lan rlarsa avukat ücretini de Adalet Bakanl ödeyecek. Yine tutsaklara karfl zor kullanman n kademeli olaca, takdir yetkisinin gardiyanlara b rak laca ve meflru savunma halinde silah kullan - labilece i belirtiliyor. Hatta tutuklu ve hükümlülere karfl kurumun d fl nda icra edilecek faaliyetlerde teslim ol ça r s na uyulmamas ve silah kullan lmaya teflebbüs edilmesi halinde d fl güvenlik görevlileri tehlikeyi etkisiz k labilecek ölçü ve orant da, do rudan ve duraksamadan hedefe karfl silah kullanmaya yetkilidirler denilmekte. Bu düzenlemenin nedeni.. Oysa tutsaklara yönelik hak gasplar, sald r ve katliamlarda asker ve hapishane idarelerinin an nda birleflti ine tan z. Yine asker ve hapishane idareleri aras nda zaman zaman rekabet, gerginlik gibi durumlar yaflansa da bunlar n dahi tutsaklar aleyhine kullan ld - n bildi imiz için, esas nedenin iki bafll l k vs. olmad görülmektedir. Her fleyden önce yasal k l f da oluflturularak gardiyanlara s n rs z öldürme-katletme-iflkence yapma yetkisi veren bu düzenlemeyi halka yönelik topyekün sald r n n bir parças olarak görmek gerekiyor. Bu durum toplumsal muhalefeti sindirmek, bast rmak için ç kar lan Terörle Mücadele Yasas, ve askere, polise s n rs z yetkiler tan yan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu nun devam niteli indedir. Ç kar lan TMY ve PVSK dan sonra artan yarg s z infazlar düflündü ümüzde hapishane d fl güvenli i ile ilgili ç kar lacak yasayla da hapishanelerde yaflanabilecekler oldukça aflikard r. Yeniden yap land rma... Emperyalizmin ve uflaklar n n ihtiyaçlar na paralel birçok alanda yap lan yeniden yap land rma sald r lar n n bir aya n da hapishanelerin yeniden yap land r lmas oluflturmaktad r. Bunun ilk aya olarak bahsi geçen, halka yönelik sald r lara karfl, onlara öncülük edebilecek devrimci ve komünistlerin kitlelerden kopar lmas n hedefleyen F Tipi tecrit hücreleri yaflama geçirildi. Ard ndan adliler de buralara konulmaya baflland. Devam nda ise ad na kampüs dedikleri birçok hapishaneyi içine alan, sa l k merkezi, lojman, kafeteryas vs. bulunan alanlar oluflturulmaya baflland /yer yer tamamland. Bu yap land rma n n ikinci aya ise bir araya toplanan hapishanelerin emperyalist ülkelerdeki gibi Halkın gündemi özellefltirilmesi ve tutsaklar n ucuz iflgücünü sermayenin ihtiyaçlar na sunularak sömürülmesi hedefleri oluflturmakta. Bu çerçevede birçok hapishanede oluflturulan ifl yurtlar ve kurulan atölyelerle küçük küçük ad mlar at lmaya bafllanm flt r. Buralarda çok düflük ücretlerle çal flt r lan tutsaklar n ürettikleri ürünler büyük kârlarla özel flirketlere sat lmaktad r. Hapishanelerin özellefltirilmesi ve tutuklular n ucuz iflgücünün egemenler için öneminin daha iyi anlafl lmas aç s ndan Sincan Kad n Kapal Hapishanesi nde yaflanan örne i inceleyebiliriz. Bu hapishanede 11 Ocak 2008 tarihinde Adalet Bakan taraf ndan tekstil ve mant atölyelerinin aç l - fl yap lm flt r. Burada tekstil atölyesinde çal flt r lan adli tutuklulara ayl k YTL verilirken diktikleri gömlek önlük gibi giysiler d flar dan anlaflma yap lan özel flirketlere sat lmaktad r. Yine mant atölyelerinde çal flt r lan mahpuslara yapt mant miktar na göre kilo bafl na 4 YTL den ayl k YTL aras ücret ödenirken bu ürünler çok daha büyük kârlarla büyük marketler zincirlerine sat lmaktad r. Egemenlerin derinleflen krizleriyle birlikte düflünüldü ünde böylesi önemli bir sömürü çark n n sorunsuz ifllemesi için güvenli in de daha sistemli ve profesyonelce ele al nmas ihtiyac kendini dayat yor. Yani asker gibi geçici ve zorunlu de il, bu ifli gönüllü, paral ve devaml bir meslek edinmifl, kendi alan nda uzmanlaflm fl birimlerle yapman n daha güvenli oldu u düflünülmekte. Polis ve asker gibi gardiyanlar n da öldürme vs. fleklinde özel yetkilerle donat lmas da bu çark n ifllemesinde ç kabilecek pürüzlerin ortadan kald r labilmesi, tutsaklar n sindirilebilmesi için koruyucu bir z rh olacak. Di er taraftan 20 bin askerin yerine 6 bin infaz uzman gardiyana devredecek olmas 14 bin gibi büyük bir askeri gücün bofla ç kmas anlam na geliyor. Bu da 14 bin askerin, farkl alanlara kayd r labilmesi demek. Önümüzdeki süreçte, ABD emperyalizmi taraf ndan, Ortado u nun yeniden yap land r lmas sürecinde TC ye verdi i görevler, bölgedeki artan silahlanma yar fllar, Türkiye nin enerji geçifl güzergâhlar ndan kaynakl önemi, baflta PKK olmak üzere silahl mücadele ve gerilla savafllar na karfl verilen mücadele ve ülkede artan toplumsal muhalefetin bast r lmas gibi fonksiyonunu da hesaba katt m zda 14 bin askerin aç a ç kmas oldukça önemli TC için. Son olarak; Türk Ceza Kanunu (TCK) da yap lan düzenlemelerle bir dizi konuda ceza lar n art r lmas, son ç kart lan Terörle Mücadele Yasas, kolluk güçlerinin yetkilerini art ran Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu gibi düzenlemelerin devam niteli indedir. Ceza nfaz Kurumlar D fl Güvenlik Hizmetleri Kanunu da bu sald - r larla birlikte art k hiç kimsenin basit bir gerekçeden dolay tutuklanmayaca n n garantisi yoktur. O halde karfl koyufl, bofla ç kar fl da çok daha genifl kesimleri kapsayacak, içerdeki ve d flar daki mücadelenin bütünlefltirilmesi ve devrimci dayan flman n daha da büyütülüp, güçlü birlikteliklerin yakalanabilmesi ile olacakt r. Van da Bakan Çelik e protesto Van da yaflanan Newroz olaylar yla faflist yüzü iyice ortaya ç kan kolluk güçleri, üniversitemize Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik i gönderip yurt açt rmak istemifltir, ama tüm hayalleri Ö renci Derne i nin kararl prati ine tak lm fl ve Çelik, konuflmak için ç kt kürsüden konuflamadan inmek zorunda kalm flt r. AKP nin Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik in yurt aç l fl yapmak için Yüzüncü Y l Üniversitesi ne gelece inin ö renilmesi üzerine YÖDER günler öncesinden Kürt halk n n katillerinin bu göz boyama hamlesini bofla ç karmak için çal flmalara bafllad ve 24 Nisan günü yurt ö rencileri yurt içinde topland. Yine di er ö renciler de Merkezi Kafetarya da toplanarak slogan marfl ve halaylarla Çelik in üniversiteye geliflini protesto etti. Üniversite yönetimi eyleme kat l m engellemek için s nav saatlerini eylem saatine ald ve buna tepki olarak da merkezi yemekhane kantinine S - navlarla bizi y ld ramazs n z afifli as ld. Buradan kortej oluflturularak yurda do ru harekete geçildi. Yurdun giriflinde askerlerin engelleme çabalar na karfl yurttaki ö rencilerin ve kafetaryadan gelen ö rencilerin ortak kararl l üzerine kitle yurda girdi ve oradan da aç l fl alan na gidildi. Eylemci say s n n aç l fla kat landan fazla olmas bakan Çelik i üzmüfl olacak ki konuflmas n yar da kesmifl ve sahneden ayr lm flt r. Yaflananlar Kürt halk gençli inin kararl tutumunun karfl s nda hiçbir gücün engel teflkil edemeyece ini göstermifl ve yine bu tutum tüm devrimci hareketlere sevinç ve moral vermifltir. Biz YDG liler de eylemlere kat ld k. (Van YDG) 1 May s Mahallesi nde Taksim ça r s ki ay aflk n bir süredir Kentsel Dönüflüm Projesi ne karfl kurduklar çad rlarla direnen Bafl büyük halk, polisin azg nca gerçeklefltirdi i sald r lara ra men pes etmiyor. Bu sald r larda onlarca kifli yaralansa da, en son yaflanan bir örnekte oldu u gibi, felç olma tehlikesi ortaya ç ksa da, Bafl büyüklüler Y lg nl k yok direnifl var! diyor. Mahalle halk ndan Sultan Tarakç o lu, 13 fiubat günü gerçekleflen polis sald r s nda yaralanm flt. Sald r s ras nda tansiyonu yükselen Tarakç o lu felç kalma tehlikesi ile karfl karfl ya. Olaylar n yafland gün götürüldü ü birçok hastane taraf ndan geri çevrilen, bu nedenle durumu daha da a rlaflan Tarakç o lu flu 1 May s Mahallesi halk emperyalist sald rganl a ve yoksullu a karfl 1 May s ta alanlarda buluflma ça r s yapt. 27 Nisan günü Sima Dü ün Salonu nda Sömürüye yoksullu- a zamlara karfl 1 May s ta alanlara fliar ile Partizan taraf ndan bir etkinlik gerçeklefltirildi. brahim Kaypakkaya ve Baflkan Mao nun resimleri ile süslenen salondaki etkinlik 1 May s n tarihsel geliflimini anlatan sinevizyon gösterimi ile bafllad. Gösterimin ard ndan kitle, devrim mücadelesinde topra a düflenler için bir dakikal k sayg duruflunda bulundu. Partizan ad na yap lan konuflmada 1 May s a do ru giderken ç kart lan SSGSS yasas ile genifl emekçi kesimlerin gelece inin ipotek alt na al nd na emekçi semtlere dönük Kentsel Dönüflüm Projesi ile binlerce insan n soka a at lmak istendi ine dikkat çekilerek emekçilerin gelece ine sahip ç kmak için 1 May s ta alanlardaki yerini almas gerekti inin alt çizildi. Konuflmadan sonra sahneye ç kan mahalle sakinlerinden bir genç ba lamas ile dinleyenlere müzik ziyafeti verdi. Kitlenin be enisini kazanan ve dakikalarca alk fllanan dinletinin ard ndan Hilmi Yaray c sahnedeki yerini ald. Türkülerini ezgilerini kitle ile Polis felç ediyor, Bafl büyük halk y lm yor! an evinde yat yor. Edindi imiz bilgilere göre özellikle bölgedeki hastaneler, son dönemde Bafl büyük teki sald r lar n ard ndan buralara gelenlere rapor vermemekte direniyormufl. Efli de hastanelerin bu tutumuna ve de polisin fliddetine oldukça öfkeli ve isyan ediyor. Mahalleli ise, son dönemde çok say da insan n sald r lar nedeniyle evde yatacak derecede yaraland na veya hastaland na dikkat çekiyor ve en son Tarakç o lu nun felç tehlikesiyle yüz yüze kalmas na tepki gösteriyor. Ancak tüm bu yaflad klar na karfl n, büyük ço unlu u yaklafl k 40 y ld r mahallede yaflayan Bafl büyüklüler hala, evlerine ve de böylelikle mahallelerine sahip ç kmakta, y k ma karfl direnmekte kararl lar. Bu kararl l klar n ise, flantiye alan olarak belirlenen yerin hemen karfl s na kurduklar çad rlarda, 24 saat dönüflümlü nöbet tutarak göstermeyi sürdürüyorlar. (Kartal) birlikte seslendiren Hilmi Yaray c Hat rla Sevgili dizisine de inerek dizide Mahir Çayan n do ru bir flekilde yans t lmad n brahim Kaypakkaya dan ise hiç söz edilmemesini elefltirdi Mart eylemleri ve 6 Nisan Kad - köy mitinginin örgütlenmesinde önemli bir rol oynan Türk- fl fiubeler Platformu ve bunun bir bilefleni olan Belediye- fl 2 No lu fiube Baflkan Hasan Gülüm de söz alarak sendikal bürokrasiye karfl, SSGSS eylemlerinde oldu u gibi Gençli i ilgilendiren gündemlerde söz söyleme, karar alma, gençli e karfl gerçeklefltirilen sald - r lara karfl örgütlenme hakk n n önündeki engelleri teflhir etmek olarak ele ald m z Söz, yetki, karar ve örgütlenme hakk m - z istiyoruz kampanyam z çerçevesinde zmir YDG olarak 19 Nisan Cumartesi günü Özgür Yaflam Kooperatifi ile birlikte bir yürüyüfl örgütledik. Saat de Konak Pier önünde toplan ld. Toplanma yerinden yürüyüfle geçen kitle s k s k, Gençlik gelecek, gelecek ellerimizde, Söz, yetki, karar, örgütlenme hakk m istiyorum, Yaflas n devrimci dayan flma sloganlar n att. Yürüyüfl boyunca kitleye ve halka dönük ülkemizde iflçi, köylü ve ö renci gençli e iliflkin yeni yasalar teflhir eden konuflmalar yap ld. Sümerbank önüne gelindi inde kitle ad na bas n aç klamas n YDG li bir arkadafl m z okudu. Bas n aç klamas nda; Bologna projesi alanlara ç k lmas n n anlaml oldu- unun alt n çizdi. Semah ekibinin gösteriminin ard ndan Grup Vardiya ezgileri seslendirdi. brahim yoldafl parças n Grup Vardiya ile birlikte ayakta söyleyen kitlenin coflkusu dikkat çekti. Etkinlik Nurettin Güleç in türküleri ile sona erdi. Etkinlikte Partizan fiehit ve Tutsak Aileleri nin de mesaj okundu. Aileler açt klar stant ile tutsaklar n yapt klar ürünleri satt. ( stanbul) Söz, eylem, karar ve örgütlenme hakk m z için... ve bu proje nezdinde ortaya ç kan tüm sald r yasalar n n kald r lmas, OKS, ÖSS, KPSS vb. eleme s navlar n n kald r lmas, gençli in örgütlenmesinin önündeki engellerin kald r lmas, öz örgütlülüklerinin okul yönetimlerine kat lmas, paras z bilimsel anadilde e itim hakk n n sa lanmas vb. talepler okunduktan sonra bunlar n gerçekleflmesi için mücadele etmenin ve örgütlenmenin gereklili inden bahsedildi. Aç klama sonras davul zurna eflli inde halay çeken kitle birlik, mücadele, zafer sloganlar ile eylemi sonland rd. Genel anlam yla coflkulu geçen eylem, çevreden ilgiyle izlendi ve en son çekilen halaya halktan insanlar da ilgi gösterdi. ( zmir YDG) Yeni Demokrat Gençlik faflist yasalar protesto etti Her türden bask n n kendini en çok hissettirdi i yerlerden biri de yar ayd n genç kesimin kendini var etmeye çal flt üniversiteler olmaktad r. 19 Nisan Cumartesi günü Galatasaray Postanesi önünde toplanan Yeni Demokrat Gençlik okurlar, gençlik üzerindeki bask lara ve sosyal y k m yasalar na karfl bas n aç klamas yapt. Söz, Yetki, Karar- Söz, Eylem, Örgütlenme Hakk - m z stiyoruz yaz l pankart açan kitle ad na bas n aç klamas n Meral Özdemir okudu. Bas n aç klamas nda, Her türden bask n n kendini en çok hissettirdi i yerlerden biri de yar ayd n genç kesimin kendini var etmeye çal flt üniversiteler olmaktad r denilerek ö rencilere yönelik politikalara dikkat çekildi. Bu faflist yasalar hayata geçirilmeye çal fl l rken milliyetçi faflist bir dalga yarat larak halk n birbirine düflürülmeye çal - fl ld na da dikkat çeken YDG liler yaflanan gerginliklerin Türk-Kürt çat flmas gibi gösterilmeye çal fl ld n belirtti. Eylem s ras nda Yaflas n bilimsel, paras z, anadilde e itim mücadeleniz, Yaflas n özerk, demokratik e itim mücadelemiz, SSGSS Yasas geri çekilsin dövizleri tafl yan kitle bas n aç klamas n n ard ndan eylemlerine devam edeceklerini belirterek da ld. ( stanbul)

8 İşçi-köylü 8 Politik gündem 2-15 Mayıs 2008 Son zamanlarda dünya ekonomik krizi hakk nda fazlas yla yaz yaz ld, tart flma yap ld. Kuflkusuz bunlar n büyük ço unlu u emperyalizmin, onun uzant s sistemlerin müptelas ayd nlar n saçmal klar yla doluydu. Ancak gene de konu krizdi! Son dönem yaz lar, tart flmalar ciddi de iflimler içeriyor. Bundan k sa bir süre önceye kadar ayakta kalmay baflarm fl tek tük iyimser de art k dizlerinin üstüne çökmüfl durumda! natla piyasan n kendi kendini düzeltebilece ini savunma gafletine düflen bu aymazlar n kaç n lmaz olana karfl bu direniflleri, gerçekte vazifeleri gere iydi. Zira onlar prof, doktor olsalar da flimdiki müflkül durumlar ndan kesinlikle rahats z de ildirler. fieytan n bu çirkin avukatlar, dizleri üzerine çöktükleri halde suratlar ndan riya eksik olmamaktad r. Bu aymazlar tak m n n patronu kabul edebilece imiz IMF, art k iyimser davranman n gere inin kalmad n nihayet aç klad ve tüm büyüme tahminlerini bir kez daha geri çekti. Krizin varl na dikkat çekti, uzun sürece ine de indi ve aymazlar tak m n - müflkül halde- yeni görevleri konusunda bilgilendirmifl oldu. Art k devletlerin piyasaya müdahalesi bir gereklilik olmufltur. Piyasan n kendi kendini düzeltebilece i tezinden gayri vazgeçilmelidir. Büyük finans kurumlar kurtar lmal, kredi musluklar n n akmas için devlet teflvik edici olmal d r vs. fiimdi devletler, piyasaya müdahale politikalar yla de erlendirilmelidir. ABD Baflkan ve hükümeti sadece d fl politikalardaki hatalar yla de il, ayn zamanda ve hatta daha çok ekonomi politikalar yla, mali piyasaya müdahalesiyle de erlendirilmeli, elefltirilmelidir Zaten öyle de oluyor. Ne oldu beyler? Düzen tersine mi döndü? Devletin s n flar üstü oldu u ve ekonomiye dair bir kategori olarak de erlendirilmemesi gerekti i iddialar terk edildi. Özellefltirmenin teorik temeli, tuzla buz oldu. Ama Türkiye de halen özellefltirmeyi sosyalizme karfl savafl biçiminde lanse eden flarlatanlar var. Piyasa kendi kendini düzeltemez; bozuldu u durumda devlete ihtiyaç duyulur; bu durumda müdahale haks z rekabet olarak kabul edilmez! Devletin ekonomiye müdahalesi sosyalizm kal nt s de ildir, akl n gere- idir Bu gibi yeni tezleri savunmak art k diz üstüne çökmüfl haldeki ne idü ü belli prof ve doktorlar n yeni vazifesidir. Kapitalizmin kaç n lmaz krizi, devleti yeni görevlerine göre yeniden düzenlemeye mecbur ederken sosyalizme yap lan sald r lara sessiz kalmak bizi huzursuz etmektedir. Devletin tam da ekonominin bir gere i olarak infla oldu u ve egemen s n f veya s n flar n egemenlik arac oldu u gerçe inin alt n daima çizdik. Tam da böyle oldu undan kapitalistler devletin ba ms zl ndan, s n flar üstü oldu undan bahisle ellerindeki bu sömürü arac n onu örgütleyerek kullanmay Kapitalizmin gündemi kriz... seçtiler. Dünyadaki tüm devletleri mevcut rejimleri her fleyden önce egemenlikleri alt ndaki halka karfl korumakla yükümlüdür. Hiçbir devlet tüm ülke insanlar n n, vatandafllar n arzusuna, ç kar na göre düzenlenmemifltir. O nedenle henüz piyasan n devlete ihtiyaç duymad durumda sömürü ve talan n s n rland r lmaks z n hüküm sürmesine devletler izin vermifltir. fiimdi büyük tekeller çarklar n döndüremez duruma geldiklerinde ise devlet müdahaleye ça r lmaktad r. fiimdiye kadar devletin piyasaya müdahalesini, ekonomik kurumlar n ve süreçlerin kamuya ait olmas n, sosyalizmin kal nt s propagandalar n de ifltirecekler. Ülkemizde de bir avuç kompradorun, bürokrat burjuvan n sömürü arac olan Kamu ktisadi Teflebbüslerinin sosyalist zihniyetin ürünü oldu u, gerili in, geliflmemiflli in nedeninin de bu oldu u propaganda edildi. Sosyalizmle hiç alakas olmayan bu kurulufllar n yabanc sermayeye, özel teflebbüse peflkefl çekilmesine zemin sunmay amaçlayan bu i renç ve riyakâr propaganda günümüz krizinden ç kan sonuçla beraber tersine dönecek. Bu kez Keynes, bir peygamber olarak yeniden yeryüzüne indirilecek ve devlet kamu ad na yaralar sarmay üstlenecek, a r yükleri tafl yacak. Geçmiflte yafland gibi, elbette ad na sosyalizm denmeden! fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve k - vanç duyanlar, bundan sonra efendileri Bush un mali piyasaya devletin müdahalesini onaylamas yla beraber görüfllerini savunmakta zorlanmaya bafllayacaklard r. Geçen y llar dünyada likiditenin görece bol oldu u ve borç sarmal nda talan çark n n dönebildi i y llard. Ülkeden sermaye transferinin gerçekleflmesini sa layan güçlü para ak fl n n sonu gelmifltir. Ülkede özellefltirilecek teflebbüs epey azalm fl ve bu sayede sa lanan paran n, dolay s yla bütçe denkli inin de gerçekleflmesi hiç mümkün gözükmemektedir. Tar m n tasfiyesini içeren politikalar sayesinde d fl güçlere, dev tekellere ba- ml l n had safhaya ulaflt yerde geçen y llardan daha beter bir gelecek önümüzde durmaktad r. Belirtti imiz gibi bugün ve bundan sonra devletler ekonomiye müdahaledeki yetenekleriyle de erlendirilecekti. Güya ekonomi d - fl bir kategori addedilen devlet, burjuvazinin talebi gere i sorumluluk yüklenmektedir. ABD Baflkan G. W. Bush ve bu sorumlulu- u nihayet omuzlamakla birçok finans kurumunu rahatlatt Art k müdahalenin gere i kabul edildi. Bundan sonra bunun derecesi ve baflar s üzerinde durulacak! ABD de tart flmalar flimdiden Merkez Bankas n n yetkilerinin geniflletilmesine kayd r lm fl durumda. Kimse bu yetkilerin varl - n sorun etmiyor, ancak baflar s zl k olas l - n n yaratt tedirginlik herkesin içini kabartan sorun yuma d r. Merkez Bankas n n yetkilerinin artmas /art r lmas asl nda derinleflmekte olan krizin engellenmesini de il, yaflanacak hasar n s - n rl kalmas n, daha do rusu belli kesimlerin bu süreçten daha az hasarl ve hatta kârl ç kmas n amaçlamaktad r. Devletin ald önlemler ve Merkez Bankas na bu kapsamda verilen yetkiler yoksullar n ve orta tabakan n esas n n de il, bunlar üzerindeki asalaklar n iflas n engellemek için belirleniyor. Çünkü onlara göre ancak dev tekellerin, finans kurumlar n n iflaslar engellenirse, azalt l rsa krizin hasar azalt lm fl olacakt r. Ellerindeki tüm tasarrufu flimdiden yitirmifl olanlar hiçbir yard m görmezken büyük flirketler iflastan kurtar lmaktad r. Yoksullar gündeme geldi inde piyasaya müdahalenin haks z rekabet olaca teranesi okunmakta ve ahlakl olman n gere i savunulmakta, dev kurumlar gündeme geldi inde ise krize önlem al nmakta! Oysa devlet herkesin devletiydi, de il mi?! Bu durumda yoksullar n ve yoksullaflmakta olanlar n kriz süreçlerinde kaybeden, daha do rusu kaybettirilen ler oldu- unu söylemeliyiz. Kaybettirme apaç k, do rudan uygulanmaktad r. O demokrasi yöntemiyle infla edildi i ve tüm toplumun ç karlar n düflünerek hareket etti i söylenen, iddia edilen DEVLET eliyle! fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve k vanç duyanlar, bundan sonra efendileri Bush un mali piyasaya devletin müdahalesini onaylamas yla beraber görüfllerini savunmakta zorlanmaya bafllayacaklard r. Ahlak da ideolojik ve s n fsal bir kavramd r En son Bear Stearns, Merthorn Rock gibi bankalar n kurtar ld na tan k olduk. Bu dev finans kurumlar n n kurtar lmas ekonomi için olmazsa olmaz kabul ediliyor. Ekonominin sahiplerinin, devletin kimin/kimlerin egemenlik arac oldu unu düflündü ümüzde bu durum flüphesiz gerçektir; bu ekonominin gere i budur! Hâlihaz rda Türkiye de SSGSS yasas n n savunulmas nda ortaya konan tezler de bunun ayn d r. Patrona destek olunmal ki fabrika kurtulsun; iflçiler de o sayede kurtar lm fl olur zaten! Anlay fl bundan ibarettir. Ne var ki bu zihniyetin uygulay c lar ideolojiyi ça d fl ilan etmifllerdi, de il mi? fiimdi ise, neredeyse her seferinde s n fsal ayr mlarla hareket ediyorlar. Ahlak, yoksullar karfl s nda baflka, Bearn Stearns karfl s nda baflka hallere bürünüyor! Zira bu dönemde ellerindeki tüm tasarrufu kaybeden yoksullara s ra geldi inde kurtarma n n ahlaki olmayaca söylenirken dev flirketler zorunlu olarak kurtar lmaktad r. Halen ideolojik davranman n ça d fl oldu unu iddia edenlerin ne tür sahtekârl k yapt klar san r z kuflkusuz bir biçimde aç a ç kmaktad r. Bunlar sadece proletarya ideolojisinin, ezilenlere kurtulufl perspektifi sunan ideolojinin, devrimci ideolojinin bitti ini iddia ediyorlar. Burjuva ideolojisini ise sapasa lam aya a dikiyorlar. Ancak bir fley, yok say larak yok olmaz! deoloji halen insanlara yön veren kategoridir. ABD Baflkan ve flürekâs ve de onlarla hareket edenler iflgallerle bunun do rulu unu apaç k ortaya koydular. Ama iflgal, baflka ülkelerin halklar yla savafl getirdi inden birçok fley gibi burjuva-proleter ideolojik çat flmas da görmezden gelinebildi. fiimdi ise ekonomik kriz ABD içerisinde ideolojik çat flmay gündeme getirmektedir. deolojik sald r ya maruz kalanlar bu kez apaç k ABD halk d r Bugün Türkiye de uygulanan her politikan n tüm Türk toplumu nun ç kar na göre uyguland n, s n f ayr m gözetilmedi ini iddia edenlerin ve bunun bir devam olarak hemen her durumda (Tuzla tersanesindeki oturma eylemi, SSGSS karfl t grev karar ) halk n ç karlar n esas alanlar farkl düflünenleri ideolojik yaklafl yorlar diyerek mahkûm etmeye yeltenenlerin gerçekte neye çal flt klar n anlamak için de indi imiz durum iyi bir örnektir. Bush da finans kurumlar n kurtar rken ve yoksullara s rt n dönerken ahlaktan, ideolojik davranmamaktan söz ediyor Erdo an da! Köylülerin üretemez hale geldi i, iflsizli in yükseliflini sürdürdü ü, borçlular n borçlar n ödeyemez hale geldi i durumda mevcut devletler ahlaktan, piyasa ekonomisinden söz ededuruyorlar Ancak büyük finans kurumlar n n kurtar lmas, desteklenmesi, önlerinin yasalarla aç lmas, çeflitli yükümlülüklerden ar nd r lmalar gere i olufltu unda toplumsal ç karlar ve devletin koruyucu, düzenleyici, denetleyici hükümlülükleri an msanm yor! Demek ki krizler perdelenen gerçeklerin gizlenemez hale gelmesine neden oldu unda ahlaki de erler de yerle bir oluyor. Ça n gerisinde kalm fl ideolojik davran fllar nüksediyor! Bu tabi durum kriz hakk nda yaz l r, tart - fl l rken de aç a ç kmaktad r. Türlü manipülasyonlar yap lmaktad r Krizin gerçek nedeni gizleniyor Yaflanan kriz hakk nda çeflitli otoritelerin türlü iddialar var. Ç karlar ndan baflka bir fley düflünmeyen iflbilmez yöneticilerden, yeni ekonomi argümanlar n n henüz yeterince kavranamam fl olmas n n neden oldu u aksakl klardan, kimi devletlerin gerekti i kadar çal flmad ndan, düzenlemelerin gecikmesinden, paran n denetiminin sa lanmamas ndan dolay çok fazla boflluk olufltu undan vs. bahsediliyor. Her kriz onun özü hakk nda, dolay s yla kapitalizmin çeliflkisi üzerinde durulmadan anlat lmak istenir. fiimdi de öyle. Yak n zamanda Türkiye de büyümenin yavafllamas n tar mdaki gerilemeye, bunu da kurakl k sorununa ba layanlar n da yapt klar ayn fleydir. Meseleyi gerçekli inden, özünden uzaklaflt rmaya çal fl yorlar. Ayn durumu Türkiye Merkez Bankas n n enflasyonun bir türlü hedefe yönelmemesi halinde yapt aç klamalarda da görüyoruz. Çeflitli büyük otoriteler önce krizin varl n tart flt lar. Ço unlu un inkâr etti i kriz derinlefltikçe bu kez derecesi gündeme geldi ve yer yer yaflanan sars nt larda da flirketlerin ve hatta yönetici veya çal flanlar n n yeteneksizlikleri! Piyasan n kendi kendini düzeltece i beklentileri yerini bulmad kça tedirginlik artt. Nihayet devletin devlet müdahalesinin gereklili inden, her fleyin piyasaya b - rak lmas n n do ru olmad ndan söz ediyor ço u. Oysa bu ne kadar söylenmek istenmese de kapitalizmin kaç n lmaz krizidir; afl r üretim ve arz-talep dengesinin bozulmas ndan kaynaklanan krizdir. Dahas yeni de il uzun zamand r var olan, ancak çeflitli argümanlarla ötelenen, gizlenen ve bu nedenle de yarataca sonuçlar bak m ndan boyutland r lan bir krizdir. Konut kredilerinin komutlar n karfl l olmaktan ç kmas yla, dolay s yla borçlar n ödenemez hale gelmesiyle varl duyurulan, kabul edilen kriz, hâlihaz rda ABD de bu borcun miktar n n belirsizli inden ötürü kredi sorununa da yol açmaktad r. Bankalar n yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve kredi musluklar n açmalar istenmekte, bu devletlerce teflvik edilmektedir. Zira talebin yarat lmas krizin çözümünü sa layacakt r! Ne var ki kendi bataklar n n boyutu hakk nda dahi belirsizlik yaflayanlar ve bunu aç klamakta zorlananlar dönüflü olamayaca pek muhtemel kredileri nas l da ts nlar; bu kapitalist mant a uyan bir öneri olamaz ki! ABD belki de halen dolar n de erinin düflük olmas ndan kaynaklanan bir ekonomik ifllerli e sahiptir. Bunun da sonucu, sorunlar n di er ülkelere tafl nmas d r. Böylece ABD krizi ister istemez tafl rmakta ve derinlefltirmektedir. Bunun krizden ç kma yöntemi olmad n bilmemek mümkün de ildir, bu sadece krizin tahribat n yayarak ABD deki etkisini mümkün oldu unca daraltmaktad r. Emin olabiliriz ki flimdi hiçbir devlet ya da finans kurumu krize çare aramamaktad r, sadece krizden kârl ç kman n yollar n arayanlardan söz edebiliriz. Çünkü krizler ayn zamanda kapitalizmin yenilenmesidir. Ne pahas na? K tl k, açl k, iflsizlik, yoksulluk ve hatta savafllar pahas na! Son günlerde çeflitli ülkelerde k tl ktan ileri gelen kitlesel baflkald r lar insanl n gelece i hakk nda önemli ve kaç n lmaz bilgiler vermektedir. Bu yüzy l n ayaklanmalar yüzy l olaca na dair kehanetlerde bulunulmufltu. Bilgi ve teknoloji ça n n ayaklanmalar ça na dönüflmesi kapitalizmin çeliflkisinden kaynaklanmaktad r. nan lmaz derecede üretim yo unlu u ve k tl a varan çaresizlik! M s r da, Tunus ta, Haiti de, Bangladefl te, Fildifli Sahilleri nde yaflananlar bilgisayar üretiminin vard - son muazzam teknik arac l yla an nda okunuyor, görülüyor, içsellefltiriliyor! Yan - bafl m zda yaflanan k tl a çaresizce bak yoruz Açl a isyan edenlerin terörüne anti-terörde uzmanlaflan güvenlik kuvvetleri silahlarla karfl koyuyorlar Devletler krize iflte böyle de müdahale ediyorlar. Tayyip Erdo an yine yabanc düflmanl - yapanlar komünistlikle suçlad. Evet, komünistlerin ülkemize sömürü ve talan için gelen ve yerli üretimi tasfiye eden yabanc sermayeye karfl d r. Tar m n, hayvanc l n ve kendi dinamiklerine dayanan sanayinin tasfiyesine neden olan yabanc sermayeye bel ba layan, onun sayesinde ülke borcunu çevirebilen ve bundan dolay gayet hoflnut olan, hoflnutsuzlu unu da daima hesapbilir olmas - n takdire zorlayan Baflbakan, Türkiye yi tam da yabanc sermayeye ba ml l nedeniyle içine çekmekte olan kriz karfl s nda henüz pek rahat davranmaktad r. Ancak bilmeli ki, hiçbir hesap bilir yaflanmaya bafllayan tufan n boyutlar n ölçebilecek kapasiteye sahip de- ildir. G da fiyatlar n n artmas ülkenin gelece inin yabanc sermayeye endekslenmesinin ne derecede bir ülke pazarlamas oldu unu Erdo an n ve temsil etti i asalaklar n yüzüne çarpacakt r. Umutsuzluk için hiçbir neden yoktur. Kapitalizm kaç n lmaz olarak karfl t n var etmekte, üretmekte. Terör umac s yla yaflanan kaos bir kez daha onu yaratanlar n bafl nda patlayacak. Bugün M - s r, Haiti ve Pakistan da yaflananlar terör diye geçifltirilemeyecek. K tl k dolay s yla baflkald ranlar katledilirken, suçlan rken yar n ayn sorunun yo unlaflaca herkes taraf ndan bilinmelidir. Üstelik açl n, k tl n nedeni kurakl k, topra n verimsizli i de il düpedüz kâra odakl kapitalizmdir. Bir kez daha tar m politikas n n gündeme getirilmesi ve insanl k tl a sürükleyenlerden hesap sorulmas gerekir. Nihayet Türkiye de ayn politikalar uygulanmaktad r. Türban, laiklik, derin-devlet, terörizm üzerine kap flanlar halk n yaflad ve daha derin yaflayaca krizin sonuçlar na haz rlanmal d r. Bu kez ellerinde onlar kollayacak yabanc sermayenin gücü olmayacak. Karfl lar ndaki ekonomik y k m n ma durlar ise epey öfkeli olacakt r.

9 2-15 Mayıs 2008 İşçi-köylü 9 Politik gündem Ad m z isyan, soyad m z serh ldan!.. Yaflas n 1 May s, Biji Yek Gulan!.. Elimize posta kanal yla geçen afla daki yaz y konunun güncelli inden dolay oldu u gibi yay nl yoruz. Türk, Kürt, Çeflitli Milliyetlerden Halk m za; Zalimler için takvim yapraklar ndan bir an önce kopar lmas gereken en önemli gün geldi çatt! Zorbalar n nefretle and korkulu gün için flafak sökmek üzeredir! Sermayenin mezara gömülece ini iliklerinde hissetti i gün için geriye say m bafllad! 1 May s, eme e düflman olanlar, sömürü, bask ve zulümden yana olanlar, halklar n katili olanlar için lanetli bir gündür! 1 May s, emperyalistlerin, faflistlerin, gericilerin, iflbirlikçi kan emicilerin, iflkencecilerin kabusudur! 1 May s, krallar, sultanlar, diktatörler, paflalar, papalar, din bezirganlar, patronlar, a alar için kapkara bir gündür! 1 May s sermaye dünyas n n korkulu günü haline getiren ezilenlerin gücü ve öfkesidir! Milyonlarla ifade edilebilecek bir az nl n, vahfli biçimde ezdi i ve sömürdü ü milyarlarca insana hükmedebildi i emperyalist-kapitalist sistem; her türlü yalan, aldatma, yönlendirme, bask ve zorbal kla, ve fakat zorlukla ayakta durmaktad r. Saltanatlar, zevk ve sefa içerisinde hüküm sürdükleri düzenleri sonsuz de ildir. Sistemleri her geçen gün daha da kötüye gidiyor, onarmakta, yamamakta güçlük çekiyor, bellerini do rultmakta tümden aciz duruma düflüyorlar. ABD emperyalizminden bafllayarak tüm ittifaklar, iflbirlikçi ve uflaklar na yay lan son krizle bafllar fena halde derttedir. flgal ettikleri ülkelerin tümünde ezilen halklar n tokad n yiyenler, flimdi kendi dertleriyle bafla ç - kamad klar gibi, dünyan n dört bir yan ndaki açl a isyan eylemlerine çare bulmaya çal fl yorlar. 1 May s, kriz içerisinde debelenen Türk egemenlerinin üstüne karabulut gibi çökecektir! AKP si, CHP si, MHP si, ordusu, yarg s, YÖK ü, TÜS AD, medyas ve di er belli bafll kurumlar ile birbirine düflen; ama özünde halka karfl olmakta, sömürü, bask ve zulüm uygulamakta büyük bir mutabakat ve iflbirli i sergileyen Türk hakim s n flar bunal mdad r. Bu öyle bir bunal md r ki, enflasyon ve iflsizlik yüzde 20 leri aflmada birbiriyle yar flmaktad r. Ekonomideki kriz, tar mdaki çöküfl, g da maddeleri sat fl nda kuyruklara yol açmaktad r. Öyle bir bunal md r ki, sosyal güvenlik sistemi ve sa l k alan nda k r nt düzeyindeki haklara sald r lmaktad r. Yoksullukta s n r tan nmamakta, k dem tazminat na dahi göz dikilmektedir. Bu öyle bir bunal md r ki, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar politikas nda azg nlafl lmakta, demokratik hak taleplerine, demokratik eylem biçimlerine en vahfli yöntemlerle ve en pervas z tutumla yaklafl lmaktad r. flte tam da bunun için: 1 May s, zalimlerin korkusunu büyüttü ümüz gün olmal d r. 1 May s, egemenlerin krizini derinlefltirdi imiz gün olmal d r. 1 May s, iflçi ve emekçilerin, ezilen halk ve uluslar n birlik ve dayan flmas n güçlendirdi imiz gün olmal d r. 1 May s, proletaryan n k z l bayra n yükseklerde dalgaland rd m z gün olmal d r. 1 May s, halk demokrasisi, ba ms zl k ve sosyalizm mücadelesinde ad mlar m z s klaflt rd m z gün olmal - d r. 1 May s, faflizmin kalelerini kuflatt m z gün olmal d r! 1 May s, iflçi s n f ve ezilen halklar n gövde gösterisine sahne olmal d r! SYAN ATEfi N KÖRÜKLE- MEK Ç N ALANLARI ZAPTE- DEL M! PROLETARYANIN KIZIL BAYRA INI DALGALANDIR- MAK Ç N LER! KAHROLSUN EMPERYA- L ZM, FAfi ZM VE HER TÜR- DEN GER C L K! YAfiASIN 1 MAYIS!, B J YEK GULAN! Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Nisan 2008 Hapishane Endüstrisi Emperyalist-kapitalist sistemin doymak bilmeyen kâr h rs hapishanelerde de en a r sömürü koflullar - n yaratm flt r. Mahkum eme inin kullan m ve mahkumlar n modern köleler haline getirilmesi uygulamalar hapishanelerin özellefltirilmesi ile daha yayg n bir hale gelmifltir. Bu konuda en yayg n uygulama ABD dedir. Hapishane endüstrisi, 80 lerden itibaren en h zl biçimde ABD de geliflme göstermifl ve bugün multi milyar dolarl k bir kapasiteye eriflmifltir. ABD de hapishane endüstrisi, günümüzde silah, petrol, bilgisayar endüstrilerinden daha fazla kâr getirmektedir. Bir yandan devlet, geçmiflte e itim, sa l k gibi alanlara ay rd kaynaklar art k hapishane bütçesine aktar rken, di er yandan özel sektörün hapishaneleri mantar gibi ço almaktad r. Son 20 y l içinde ABD de den fazla yeni hapishane infla edilmifltir. Yaln z 1995 te 150 yeni hapishane yap lm fl, 170 mevcut hapishane geniflletilmifltir. Bu yüzy l n ilk üç çeyre inde her ABD vatandafl na 110 hapishane düflerken, Haziran 1996 da bu say 615 e yükselmifltir. Devlet hapishane sistemine 1975 te 4 milyar dolar ay r rken, bu rakam 1994 te 30 milyara yükselmifltir. Hapishane endüstrisinin tek oyuncusu devlet de ildir, özel sektör de bu alana girmifltir. Özel sektörün yat r mlar da dâhil edildi inde, ceza sistemine ayr lan pay ABD de y ll k yaklafl k 80 milyar dolar civar ndad r. Hapishane endüstrisi, yeni özel cezaland rma flirketlerini de ortaya ç karm flt r ve bu flirketler, çok k sa süre içinde dünyadaki en büyük flirketler aras na girmifltir. Çokuluslu cezaland rma flirketlerinin en büyükleri ABD kökenli olanlard r, onlar ngiliz flirketleri izlemektedir. Bu flirketler, yeni hapishaneler kurmakta, iletmekte ve giderek uluslararas alana aç lmaktad rlar. Hapishane endüstrisi, ayr ca inflaat, mimarl k, sa l k, yemek, nakliye, telefon, güvenlik teknolojisi gibi alanlardaki yan sektörleri de beslemektedir. Bugün ABD de 500 den fazla flirket bu piyasaya girmifl durumdad r. Yat r m bankalar, güvenlik flirketleri, hizmet flirketleri bu endüstrinin içindedir. Hapishaneler, ekonomisi krize girmifl baz ABD flehirlerinde ana iflveren konumuna gelmifltir. Pasta yeterince büyüktür ve mahpuslar ideal tüketicidirler: Telefon hizmetini tekeline alm fl flirketler, d flar dakinden yaklafl k 6 kat na mahpuslara telefon hizmeti satmaktad r. Yemek ve kantin fiyatlar afl r pahal d r. Silah üreticileri, flimdi elektrikli kelepçe, ok silahlar, güvenlik kameralar gibi hapishaneleri savunma teknolojileri üretmektedir. Yaln z mahpuslar n nakliyesinden ülke çap nda büyüyen flirketler vard r. Wall Street yat r m bankalar hapishane sektörüne yat - r m yapmaktad r. Cezaland rma flirketlerinin Wall Street borsas ndaki kâ tlar da en de erli ka tlar aras na girmifltir. ABD de yaln z 15 y ll k bir tarihi olan bu sektörün büyümesinde aslan pay ise devlete aittir. FBI, CIA gibi kurumlardan gelen kifliler, bugün önde gelen çokuluslu cezaland rma flirketlerinin sahipleri ve yöneticileridir. Hapishane endüstrisi, bizzat ABD devleti eliyle yarat lm fl ve beslenmifltir. 90 l y llarda hapishane endüstrisinin geliflmesinin en önemli sonucu, mahpus say s ndaki patlamad r te ABD de yaklafl k kifli hapiste iken, bugün bu say 2 milyonu aflm fl bulunmaktad r. fiartl tahliye edilenler ve gözetim alt ndakiler de dahil edildi inde, do rudan ceza sisteminin nezareti alt nda tutulanlar n say s 5.5 milyonu bulmaktad r. Özgür Amerika n n gerçek yüzünü de bu rakamlar ortaya koymaktad r. Bugün dünyada en fazla mahpus say s ABD dedir. Öte yandan ceza politikalar nda ABD yi izleyen ülkeler de kendi çaplar nda k rd klar rekorlarla ABD ye efllik etmektedir. Bunlar n en baflta gelenlerinden biri olan ngiltere, modern tarihinin en yüksek mahkûm say s na son birkaç y lda ulaflm flt r. Hapishane endüstrisinin kârl olabilmesi için yeni hapishaneler aç lmas ve bu hapishanelerin mahkûmlarla doldurulmas gerekmektedir. Bu amaçla, ABD de yine haz rl klar 70 li y llara dayanan yeni ceza yasalar yürürlü e konulmufltur. Cezaland rma stratejisinin temel hedefi, mahkûm say s n n art r lmas d r, ancak bir hedef mahkûm kitlesi de belirlenmifltir: Bu kitle, yoksul siyah, Latin, göçmen genç erkeklerdir. Hapishane özellefltirmeleri, herhangi bir kamu sektörünün özellefltirilmesinden farkl d r: Özellefltirmelerle, mahpuslar da özel flirketlere devredilmekte, adeta onlar da özellefltirilmekte, devletin kontrol alan ndan ç k p flirketin egemenli i alt na girmektedir. Yeni liberal politikalar n özellefltirme aya n n en çarp c örne i de budur, çünkü mahpuslar n özel hapishane flirketlerinin egemenli i alt na girmeleri, kölelikten baflka bir fleyi ça r flt rmamaktad r. Nitekim XIX. yüzy l n kiral k hapishaneleri, ABD de kölelikten de ucuz ve etkin bir emek sömürü sistemi kurulmufltur. Köleli in kald r lmaya baflland XIX. yüzy l n ikinci yar s ndan sonra, hapishane eme i köklerini esas olarak kölelikte bulmufl, mahkûm eme i köle eme ini ikame eden biçimlerden biri olmufltur. ABD nin kiral k hapishanelerindeki mahkûmlar, azat edildikten sonra basit h rs zl k suçlar ndan mahkûm edilmifl kölelerdir, hapishane çiftlikleri ise köle plantasyonlar na benzemektedir. Parmakl kl fabrikalar Hapishaneleri parmakl kl fabrikalara dönüfltürmeyi amaçlayan yeni cezaland rma stratejisi, hapishanelerdeki meslek say s n art rmay, böylece d flar daki mal ve hizmet üretimini mümkün oldu u ölçüde içeriye tafl - may hedeflemektedir. ABD de 1993 te kabul edilen bir yasayla hapishanelerde y lda 300 meslek yarat lmas öngörülmüfltür da ise, ülke çap ndaki hapishanelerde mahkûm mesle i say s 2600 e yükselmifltir. Bugün, ABD de yaln z bir devlet flirketi (Unicor), saatte 23 cent karfl - l nda, mahkûmu haftada 40 saat mobilya üretiminde çal flt rmaktad r. Fabrikadan tek fark, iflçilerin gardiyan nezaretinde çal flt r lmalar d r. Çal flmayanlara sunulan seçenek, geçmiflte oldu u gibi kamç de ilse de onun kadar vahimdir: Hücrelere kapat lma. Mahkûmlar çal flmaya zorlayan yeni disiplin kurallar da yürürlü- e girmifltir. Çal flmay reddeden mahkûmlara hücre cezas gibi a r disiplin cezalar genel olarak uygulanmaktad r, ancak Kaliforniya gibi baz ABD eyaletlerinde çal flmadan geçirilen günler, hapis süresinden de düflülmemektedir. ngiltere de ise 1999 y l nda ç kar lan Hapishane Kurallar, mahkûmlar n günde 10 saate kadar çal flt r lmas na izin vermektedir. ABD suçlu yaratarak kâr ediyor! Hapishane endüstrisinde kâr etmek, hücrelerin insanlarla dolu olmas na ba l. Bu yüzden cezaevlerine düzenli bir mahkûm ak fl gerekiyor. Özel cezaevi iflletmeleri kâr edebilmek için yüzde doluluk oran - n tutturmak zorundad r. Cezaevlerinin özellefltirilmesi hakk nda Texas ta Aral k 1996 y l nda yap lan bir konferans n broflüründe flunlar yaz yordu: Tutuklamalar ve mahkûmiyetler sürekli artarken kazan labilecek kârlar var - suçlardan kazan lacak kârlar bunlar. Siz de patlama yapan bu endüstride flimdiden yerinizi al n. Deniz afl r ülkelerde az ücretlerle sa l ks z koflullarda iflyerleri açmaktansa, yurt içindeki mahkûm insanlar n eme ini kullanmak hem daha kolay hem daha ucuz. Cezaevlerindeki tutuklu insanlar n saati 45 centten günde 9 saat çal flt r lmalar yayg n bir uygulama. Bu yolla üretim yapan flirketler flimdi ürünlerine övünerek Amerikan Mal etiketini de takabilmektedirler. Özel flirketlerin maliyetleri düflürmede daha güçlü ç - karlar oldu undan, içerdeki insanlara kötü davranmalar ve onlar kötü yaflam koflullar na mahkûm etmeleri daha yüksek bir olas l k. Personel, mesleki e itim, sa l k, e itim ve rehabilitasyon programlar ve hatta yiyecek ile ilgili harcamalar azaltmaya giriflebilirler. Hem Uluslararas Af Örgütü hem de nsan Haklar zleme Örgütü özel cezaevlerinde mahkûmlara fiziksel eziyet uyguland n belgelemifl durumdalar. F Tipi iflveren tipi! 16 Nisan da Özellefltirme daresi 2007 y l n n ard ndan kamu hizmetlerinde özellefltirmelere bafllayacaklar - n söylerken hapishaneleri de özellefltirme kapsam ndaki hizmetler aras nda say yordu. Türkiye de son 10 y lda hapishaneye giren insan say - s üçe katlanm fl durumda. Son dönemde meclis gündeminde olan bir soru önergesine göre, geçen fiubat ay nda her saat bafl 4.5 kifli cezaevine girdi. H zla artan ihtiyaca karfl l k cezaevlerine yeterli bütçenin ayr lmay p kapasitenin sa l kl koflullarda yarat lmamas da di er özellefltirme giriflimlerinde oldu u üzere madem devlet beceremiyor b rakal m giriflimci ruh halletsin söylemine çanak tutuyor. Cezaevlerinde üretim yap l - yor olmas da yeni de il elbet. fiu anda Türkiye de Adalet Bakanl na ba l flyurtlar Kurumu nda mahkûmlar mobilyadan, f r nc l a kadar 40 a yak n alanda mal ve hizmet üretimi yap yor. fiirketlerin neden cezaevi eme ini tercih etti ine gelince: Hem korumas z hem ucuz! Mahkûmlar n bu koflullarda çal flmay reddetmesi ise mümkün de il. Ceza indiriminin cezaevi yönetimin iki duda n n aras nda olmas n n yan s ra, karfl ç kmalar halinde tecrit edilmeleri, televizyon, gazete gibi haklar n n ellerinden al nmas s kça rastlanan olaylar. Velhas l cezaevi-endüstri kompleksi, özelleflen cezaevlerinin de yard m yla köle eme ine dönüfltürdü ü mahkûmlar sayesinde geliflip palazlan rken, cezaevi yönetimi de maliyeti s - f rlaman n imkân n bulmufl oluyor. flçi ve emekçilerin emperyalist-kapitalist sistem taraf ndan yok say ld, eme in özgürleflme mücadelesinin tasfiyesi için her türlü sald r planlar n n devreye sokuldu u bir süreçte muhaliflerindevrimcilerin hapishanelerde ö ütülmesi ve sömürü çark - n n kendisine tehdit olarak gördüklerinin seslerinin k s lmas amac yla hayata dönüfl ad alt nda katliam yap lm fl, tecrit hapishaneleri devreye sokularak içerde mahkumlar n yaln zlaflt r lmas, örgütsüzlefltirilmesi yönünde temeller at lm flt r. Hapishanelerin tek tip insan yaratmas için her gün yükseltilen tecrit duvarlar uzun vadede mahkum eme inin sömürülmesi, zorla çal flt rma ve hapishanelerin özellefltirilmesi uygulamalar n n ad m ad m hayata geçirilmesi yönündeki çabalar n da bir parças d r. Mahkum iflçi ordusu! Yeni ceza politikalar t pk 19. yy.da yayg n biçimde uyguland gibi mahkum eme inin en ucuz ve disipline edilmifl emek gücü olarak kullan lmas na yönelmektedir. Neredeyse ücretsiz köle yap lmak istenmektedir. kinci ekonomik etken ise, özel sektörün de hapishanelere yat r m yapmaya bafllamas d r. Böylece cezaland rman n bir endüstri olarak do mas ve sermayenin kârl bir yat r m alan na dönüflmesi sa lanm flt r. Yeni cezaland rma politikalar n yönlendiren bu iki ekonomik etken de cezadan kâr sa lamay amaçlayan bir sürece girildi inin iflaretleridir. Bu süreçte özel hapishanelerin gündeme gelerek, özel sektöre cezaland rma yetkisinin tan nmas ise cezaland rma gibi kamusal bir erkin özellefltirilmesi yolunu açm flt r. Bu anlamda kamu sektörünün tasfiye program n n günümüzdeki son halkas n güvenli in, cezaland rman n, hapishanelerin, mahkeme hizmetlerinin sermayelefltirilmesi oluflturmaktad r. Yeni ceza politikalar n n yaratt en önemli toplumsal sonuç daha fazla emekçinin hapishanelere gönderilmesidir. Mahkum eme inin sömürüsü, hapsetmeye endeksli yeni ceza politikalar n belirleyen bafll ca uzun vadeli ekonomik dinamiklerden biridir. Yeni ceza politikalar - n n daha fazla mahkum istikameti, ayn zamanda d flar dakinden çok daha az bir ücretle çal flacak ve gardiyan bask s alt nda çal flma süreleri maksimilize edecek mahkum-iflçi ordusunu geniflletmeye yönelmifltir. Üstelik, yap lan ifl çeflidinin giderek artt r lmas da hedeflerden biridir. Bu durum ise, d flar daki pek çok iflletmenin kapat larak üretimin daha ucuza mal oldu u hapishanelere tafl nmas na yol açacak ve d flar daki iflsiz kitlesini geniflletecektir. flsizlerin ise hapishanelere gönderilme olas l büyüktür. Hapishanelerin özellefltirilmesi, mahkumlar n bir meslek ve sanat ö renmeleri, yararl etkinliklere kat lmalar, masraflar n n kendilerince karfl lanmas gibi topluma meflru görünen amaçlarla yürürlü e konulmaktad r. Ancak, mahpuslar n çok ucuz iflgücü olarak kullan laca gözlerden gizlenecektir. Hapishane eme- i, örgütlenme, sendikalaflma, direnifl gücü ve benzeri mücadele araçlar ndan da yoksun oldu u için sömürü fliddeti daha da artacakt r. Bu yolla: çeride ve d flar da ücretli kölelik birbirini besleyip büyütecektir. Bu durumda daha önce çokça bahsedilen hücre tipi cezaevi-hücre tipi yaflam ba nt s elle tutulur kadar gerçek haline gelmifltir. Cezaevleri sorunu art k, flüphe götürmez biçimde s n f mücadelesinin esas gündemidir. 12 Eylül lerle umutlar m z n-çocuklu umuzun çal nmak istendi i bu ülkede yar nlar m za yine ambargo konmas yönünde kollar s vanmaktad r. Hapishanelerden yükselen onurlu seslere kendi seslerimizi katman n tam da vaktidir. Kaynakça: *Engin Arda-Atak dergi *Melissa Barthelemy-Cumhuriyet Dergi *Arma an Gezici-Birgün *DPG

10 Enternasyonal İşçi-köylü 10 Baburam Batara ile röportaj 2-15 Mayıs Seçim bildirgenizde tar m reformundan bahsedilmekte. Nas l bir tar m reformudur bu? - Basitçe, topra n üretenlere verilmesidir. Da lardaki alanlarda arazi sahipleri zaten üretiyorlar fakat ovalarda ve düzlüklerde pek çok toprak a as gitmifl durumda ve üretim düflük düzeyde. Topra n yeniden paylafl m ve üretim araçlar n n modernize edilmesi gerekiyor. Devrim hala devam ediyor. Seçimler devrimimizin bir parças yd lar. Devrim sadece silahl mücadele de ildir. Devrim, toplumsalekonomik yap n n h zl ve radikal bir flekilde de iflmesidir, bu silahl da silahs z da olabilir. Bu seçimler, feodal monarflinin y k lmas için devrimin bir parças n teflkil ediyordu. E er Halk Savafl n bafllat p devleti zay flamam fl ve halk güçlendirmeseydik, monarflinin y k lma koflullar tek bafl na seçimlerle oluflmazd. Sonuçta, seçimlere kat lmak için silahlar terk etti imiz do ru de ildir. Bu devrimde silahlar da, seçimleri de kulland k. Ne sadece silahlarla ne de sadece seçimlerle kazanamazs n z. Devrimimiz (Burjuva Demokratik Devrim kast ediliyor çn.) bu eflsiz biçimiyle tamamland. - Gorka köyünden bafllayan yaflam n z n bu noktaya kadar ulaflmas sonunda neler hissediyorsunuz? - Al fl ld k bir köylü ailesinde do maktan kaynaklanan derin bir sorumluluk duygusu içindeyim. Annem okuma ve yazma bilmiyor, babam ise çiftçi. Çocukken, hayvanlar güder ve tarlada yard m ederdim. Ortaokula gitti im zaman ise su tafl y p, yemek yapmal yd m. Bunlar anlatmak ve di er yandan da iyi bir okula giderek e itim almak bir bak ma çelikli ve çarp c d r. Ancak flu an bulundu umuz bu yerde, ulusal öneme sahip sorunlar çözmemiz gerekiyor. Çok fazla beklenti var, yap lmas gereken çok fley ve çok az zaman m z ve kredimiz var. Ne kadar n baflar p baflaramayaca m z noktas nda s k nt lar oluflmakta. Çok a r geceler geçiriyoruz, sabah 3 te uyan yor ve bir daha uyuyam yoruz. - Kader duygunuz oldu mu? Yani bu noktaya varmak istemeniz noktas nda? - Hay r olmad. Sizler flehirde do up büyüdünüz fakat benimki gibi bir köyden burada bulundu um yere var labilece i tahmin bile edilemez. Eflimin de çevresi farkl d r, k z m zla köyümüze gitti imiz zaman, karfl laflt klar flartlar tuhaflar na gitmekte. E er e itim alma imkan m olmasayd, hala orada olacakt m. Köyümde ayr mc l, yoksullu u ve çeliflkileri görmek beni pek çok defa duygusal olarak etkilemifltir. Erken yafllarda ne yap lmas gerekti i ile ilgilendim. Bu durum, üniversitede mimarl k bölümünü bitirip doktora yapmaya bafllad mda ve sorunlar Marksist gözden araflt rmaya bafllad mda daha da somutlaflt. Marks, ihtiyaçlar n ve f rsatlar n birlikteli inin her zaman varoldu unu söyler. Yoksullu un ve toplumun sosyal koflullar n kavrad m. Feodal Monarflinin y k lmas gerekti ini biliyordum. Ancak, bunun nas l olaca n, nas l uygulanaca n ve sahneye ç k p kimin önderlik edece ini bilmiyordum. - Bu hafta, sonuçlar ortaya ç kmaya bafllay nca sürpriz yaflamad n z m? - Hay r. Sizler bas n n içindesiniz ve analizler yap yorsunuz, acaba k rsaldaki gerçeklikle ilgili bir öngörünüz yok muydu? Son on y lda çarp flmalardan dolay yap çok de iflti. Haklar ndan yoksun b rak lm fl ve s n rland r lm fl Dalitler ve kad nlar, büyük ac lar çektiler ve flehirlerde yaflayan insanlar bu ac lar n ne kadar büyük oldu- unu anlayamazd. Maocular n terör ve ölüm saçt klar anlat l yordu, fakat bizler ülke içinde neler oldu unu anl yorduk. Golpa dan, Rolpa ya gidip geliyorduk. Halk n de iflim istedi ine inan yorduk ve bizlerin onlara önderlik etmemize izin verece ini biliyorduk. En büyük parti olaca - m z biliyorduk fakat ne kadar milletvekilli i alaca m z bilmiyorduk. Bas n n bize karfl ç k fl bizi flafl rt yordu. fiehirlerdeki elit tabaka ve orta s n f flok yaflad, çünkü köylerde neler oldu unu kavram yorlard. Hepsi yanl fl anl yordu. Son haftada diplomatik çevrelerle görüflmelerimiz oldu ve bizlere istihbaratlar nda zaafiyet oldu unu belirttiler. Biz savaflan insanlar için, bir dakikal k veya bir metrelik hatta Son on y lda çarp flmalardan dolay yap çok de iflti. Haklar ndan yoksun b rak lm fl ve s n rland r lm fl Dalitler ve kad nlar, büyük ac lar çektiler ve flehirlerde yaflayan insanlar, bu ac lar n ne kadar büyük oldu- unu anlayamazd. Seçimler devrimimizin bir parças yd * Nepal de seçim sonuçlar netleflti Nepal de seçim sonuçlar n n aç klanmas yla birlikte NKP (Maoist) in zaferi daha belirgin flekilde ortaya ç kt. Karma sistemin uyguland seçimlerde nispi sistemin sonucunda oylar n % 30 unu alan NKP (Maoist) bu oy oran ile nispi sistemle seçilen 335 koltu un 100 ünü kazand. kinci s radaki Nepal Kongresi (NK) % 21 ile 73 koltuk, UML ise % 20 ile 70 koltuk elde edebildi. Güney Nepal de yaflayan Madhasi halk n n ulusal 2 partisinden biri 22, di eri ise 11 koltuk ald. Çok say da parti ise 1 er parlamenter ile Kurucu Meclis te temsil edilecek. Kurucu Meclis in 240 koltu u ise her bölgeden aday olanlardan en çok oyu alanlar taraf ndan paylafl ld. Buna göre NKP (Maoist) 120, NK 37, UML ise 33 koltuk kazand. Buna göre seçilen 575 parlamenterin 220 si NKP (Maoist) üyesi parlamenterlerden oluflmaktad r. Kurucu Meclis için 26 üye de yeni Bakanlar Kurulu taraf ndan ülkenin önde gelen ayd nlar ve kanaat önderleri aras ndan seçilecek. Seçimlerin ard ndan aç klama yapan NKP (Maoist) önderlerinden Gajurel yeni hükümetin Maoistlerin önderli inde kurulaca - n ve temel bakanl klar n NKP (Maoist) üyelerinden oluflaca n belirtti. Yeni hükümetin geçici anayasa taraf ndan belirlenen prosedüre uygun olarak kurulaca n belirten Gajurel daha önceki anlaflmalar n devam n n sa lanmas aç - s ndan tüm partilerin kat laca bir koalisyon hükümetinden yana olduklar n vurgulad ve tüm partilere hükümete kat lma ça r s nda bulundu. NKP (Maoist) Merkez Komitesi de yapt toplant da tüm partilerin hükümete Maoistlerin önderli i alt nda kat lmas n savunduklar n ve yeni hükümeti 1 ay içinde kurmay planlad klar n duyurdular. NKP (Maoist) önderlerinden Sharma da 23 May s ta hükümetin kurulaca n ve Kurucu Meclis in ilk oturumunun toplanaca n planlad klar n aç klad. Sharma ayr ca daha öncesinde Prachanda n n yapt ça r ya benzer flekilde krala saray sorun ç karmadan, kan dökmekten terk etme ça r s nda bulundu. NKP (Maoist) önderlerinden Dev Gurung da yapt aç klamada Nepal halk n n de iflim için oy verdi ini, devletin geleneksel, üniter, merkezi, feodal-monarflik sistemden cumhuriyetçi, kat l mc ve federal-demokratik bir sisteme dönüfltürülece ini vurgulad. Seçim zaferinin ard ndan partilerle görüflen Prachanda, ülkedeki diplomatlarla ve ifl çevreleriyle de görüflmeler yapt. Ticaret Odas ndaki toplant da Prachanda hükümetin ekonomi politikas - n belirlerken sanayicilerin görüfllerini de alacaklar n, özel sektörle çal flmaya haz r olduklar n aç klad. NKP (Maoist) in seçim zaferinin ard ndan aç klama yapan Hindistanl yetkililer Maoistlerin önderli indeki hükümete koflulsuz destek vereceklerini belirtirken Hindistan medyas bu zaferin ülke içindeki Maoist isyan tetikleyece i uyar s nda bulunuyor. Bununla birlikte, Hindistan daki çok say da revizyonist, gerici partinin HKP (Maoist) e yönelik Nepal den ders ç karma ve silahlar b rak p seçimlere kat lma ça r s yapmas üzerine sert bir aç klama yapan Hindistanl Maoistler partilerinin silahl devrimden vazgeçmesinin mümkün olmayaca n vurgulad lar. HKP (Maoist) MK üyesi Srinivas yapt aç klamada Nepal deki Maoistlerin örne ini takip etmeyeceklerini ve seçimlere kat lmayacaklar n, iktidar silahl mücadele yoluyla ele geçireceklerini belirtti. Yeni hükümet üzerine tart flmalar n bafllamas na paralel seçimlerden bozgunla ayr lan gerici partiler de ülkenin ileriye do ru gidiflini engellemek için çabalar n s klaflt rd - lar. Geçici hükümetin baflbakan Koirala, Nepal Ordusunun generalleriyle buluflmas n n sonras nda NK Baflkan Yard mc s Shrestha n n Maoistler silahlar b rakmadan hükümetin önderli ini NKP (Maoist) e b rakmayacaklar aç klamas yeni hükümetin kuruluflunda ciddi s k nt larla karfl lafl laca n göstermektedir. Ayr ca Terai deki ulusal partilerin daha öncesinde NKP (Maoist) in reddetti i belirli taleplerin kabul edilmesi halinde yeni hükümete destek vereceklerini aksi takdirde isyan edeceklerini duyurmalar da tansiyonun yükselmesine sebep olmaktad r. ölüm kal m meselesidir. Bunun için üyelerimize seçimler için somut analizler yapmalar n söyledik. Gerçek anlamda bask alt nda olan Tmang ve Tatu gruplar kitlesel olarak bizlere oy verdiler. Tamang bölgesinde, 27 sandalyeden 24 ünü, Taruvan da ise 22 sandalyeden 20 sini kazand k. Seçilen 24 kad ndan 20 si Maocudur. Ve dahas flehirlerdeki orta s n f n (son anlarda karar verirler) % u bizi destekledi. - Nepal halk bedel ödeyecekse, devrim neye yarad? - Devrim hala devam ediyor. Seçimler devrimimizin bir parças yd lar. Devrim sadece silahl mücadele de ildir. Devrim, toplumsal-ekonomik yap n n h zl ve radikal bir flekilde de iflmesidir, bu silahl da silahs z da olabilir. Bu seçimler, feodal monarflinin y k lmas için devrimin bir parças - n teflkil ediyordu. E er Halk Savafl n bafllat p devleti zay flatmam fl ve halk güçlendirmeseydik, monarflinin y k lma koflullar tek bafl na seçimlerle oluflmazd. Sonuçta, seçimlere kat lmak için silahlar terk etti imiz do ru de ildir. Bu devrimde silahlar da, seçimleri de kulland k. Ne sadece silahlarla ne de sadece seçimlerle kazanamazs n z. Devrimimiz (Burjuva Demokratik Devrim kast ediliyor çn.) bu eflsiz biçimiyle tamamland. - Dikkatinizi ne zaman ekonomiye çevireceksiniz? - Hedefimiz ekonomik kalk nmad r. Ekonomik devrimde baflar ya ulaflmak için, öncelikle yeni bir anayasa düzenleyerek politik devrimde baflar l olmal y z. Acil yard m n yap lmas zorunluluktur. Savafl ma durlar, enflasyondan ve yolsuzluktan dolay s k nt çekenler var. Bu sorunlara derhal müdahale edilmesi gerekir. Fakat ayn zamanda, yeni bir ekonominin oluflturulmas için yap sal de iflim zemininin de yarat lmas gerekir. - Bu hedeflerinize iki y l içinde ulaflabilir misiniz? Enflasyonla nas l mücadele edeceksiniz? - E er yap sal de iflimleri gerçeklefltiremezsek, görüntüsel müdahalelerin faydas olmayacakt r. K sa vadede sorunun çözülmesi için yard mlar ve sübvansiyonlar verilebilir fakat ülke nüfusunun 2/3 ünün tar ma ba l olmas ndan kaynakl ekonomik krizin köklerine inilmelidir. Bu, ekonomik kalk nmay sa lamayacakt r. Ekonominin bütününde de iflime ihtiyaç vard r. kincisi, yeni istihdam alanlar yarat lmal d r. Bunun için de, hidroelektrik, turizm alanlar nda verimli sonuçlar al nabilmesi için yat r mlara ihtiyaç duyulmakta. Bunlar uzun vadeli kalk nman n zeminini yaratacakt r. - Fakat, Mao nun kolektiflefltirmesi, Sovyetler Birli i nin Kolhozlar y k ma ve k tl a yol açt. Bu s namalara dayanabilecek misiniz? - Burada abart l yor. Çin de ve Rusya da kimi sorunlar olmufl olabilir fakat üçüncü dünya ülkelerinde çal flt. E er Çin ve Rusya feodal yap lar n y kmam fl olsalard flimdiki ekonomik kalk nmalar n gerçeklefltiremezlerdi. Feodalizme son vermek istedi imiz söyledi imizde, özel mülkiyete son vermeyi kast etmiyoruz. Bizim dilimizde ekonomik kalk nma, burjuva demokrasisi demektir. Baflka ifadeyle, kolektiflefltirme, toplumsallaflt rma, millilefltirme bugünkü gündemimiz de ildir. Söylemek istedi imiz, bizim gibi zay f ve geri kalm fl bir ülkede devlet, düzenleyici ve kolaylaflt r c bir rol oynamal d r. Para ve vergi politikalar olmaks z n, yabanc ç karlar egemen rol oynayabilirler. Bundand r ki, devlet, özel yerli sermayeyi ve serbest pazar korumal d r. - Sermaye çevreleri, Maocular n zaferinden dolay çok da rahat hissetmemekteler. Bunlar rahatlatmak için söyleyece iniz bir fleyler var m? - Herkese, Maocular geldiklerinde (hükümete) yat r m havas n n daha esnek olaca güvencesini vermek istiyoruz. Bununla ilgili anlaflmazl klara neden yoktur. Koflullar m za iliflkin bas ndaki bilgiler sermayenin kaç fl na iliflkin- yanl flt r, böyle bir fley olmamal. Di er yandan ise, politik istikrar sa land takdirde, giriflimcilik daha da geliflecektir. Ekonomik kalk nma gündemimizin di er konusu ise yerli sermayeyi ve gelirleri harekete geçirerek özel yabanc sermayeyi yat r mlar için ülkemize davet etmektir. fiu an zaten Nepal de bulunan yabanc sermayeye, giriflim ortam - n n daha iyi olmas için onlar kabul edip ortak çal flma yapaca m z noktas nda güvence vermek istiyoruz. - S ra, sözlerin yerine getirilmesine geldi. Büyük beklentiler var. - Bu gerçektir. Fakat as l olan ulusal birli in korunmas d r. Politik rekabet olsa da, bundan sonraki y l için minimum ortak bir programda anlafl p iflbirli i yapmal y z. Bu, bizlere siyasi istikrar getirecek, ulusal gelirlerimizi daha verimli kullanma imkan sa layacak, yat r mlar n olmas n ve yoksulluktan kurtulmam z sa layacakt r. E er bunu k sa zaman içinde baflarabilirsek, bu insanlar n sab rl olmalar n ve devam nda kalk nman n ilerlemesi için zemin sunacakt r. - Bütün bunlar çok kritik bir noktada odaklanmakta. Çok büyük beklenti ve umutlar var. Halk n acil de iflimler görmeye ihtiyac var. - lk olarak yapmak istedi imiz, yolsuzlu u ve ulusal gelirlerin baflka noktalara s zmas n önlemek. Bu, tek bafl na fazlas yla halka yard m edecektir. Marks n dedi i gibi e er bütün insanlar kulübelerde yaflasayd herkes memnun olurdu. E er birisi kulübeler içinde bir köy infla ediyorsa o zaman beklentiler de olacakt r. Halk n temel ihtiyaçlar n yerine getirmemiz gerekiyor, bu bizim için önceliklidir. Ekonomik program m z, çal flma alanlar n n yarat lmas n içermekte. Alt yap n n oluflturulmas gibi. Bu hem istihdam yarat rken ayn zamanda da ifl yap lmakta. Çin ve Hindistan aras nda bulunmam z gerçe ini de erlendirmemiz gerekiyor. Bu iki ülke yükselen süper güçlerdir ve bizler de bunlar n aras nda bulunmaktay z. Önceleri bizleri, tarafs z, küçük bir ülke olarak görüyorlard. fiimdi ise, onlar n aras nda canl bir köprü olmal ve karfl laflt rmal üstünlüklerinden faydalanmal y z. *Dr. Bamburam Bharattai NKP(M) in Siyasi Büro üyesidir. 2. Seçim bölgesinde rakibini aç k farkla yenerek seçildi. Röportaj Nepali Times gazetesine verildi ve adresinde 16 Nisan 08 tarihinde yay mland. Türkçe ye çevirisi YKP (M-L) in 19 Nisan 08 tarihli, Proletarya Bayra gazetesinden yap lm flt r. (Yunanistan dan bir K okuru)

11 2-15 Mayıs 2008 İşçi-köylü 11 Köylülerin sevgisini, düflman n kinini kazanan bir komünist: Bu ülkede Ermeni olmak zordur. Daha haf zalar m zda tüm s cakl yla durmaktad r 1915 Ermeni Soyk r - m. Henüz birinci y l n yeni doldurdu, Ermeni olmas na ra men bu co rafyay u runa ölmeyi göze alacak kadar çok seven Hrant n haince katledilmesi. Bu ülkede devrimci olmak da zordur. S radan bir demokrat insan n bile her türlü bask - ya maruz kalabildi i bir ülkede devrimci olmak ve öyle yaflamak. Toplumun Tek dil, tek millet, tek bayrak anlay fl yla asimile edilmeye çal fl ld, karfl durufllar n büyük bedeller ödedi i bir ülkede Ermeni kimli iyle komünist olmak zordur. flte Armenak Bak r (Orhan Bak r) böyle bir ülkede Ermeni kimli iyle insanl n kurtulufl mücadelesinde yerini alm fl ve yaflam n Türk, Kürt, Ermeni çeflitli milliyetlerden ve az nl k uluslardan emekçi Türkiye halk için feda etmifl bir komünisttir. Ezilen emekçi bir Ermeni ne anlam ifade ediyorsa O nun yaflam nda, emekçi bir Kürt, bir Arap, bir Türk, Boflnak, Çerkez de ayn fleyi ifade ediyordu. Çünkü O, insanlar mensup oldu u milliyetlere göre de il, ezenle ezilenin oldu u bir dünyada, dahil oldu u s n fa göre de erlendiriyordu. Bunun için Proletarya Partisi saflar nda çeflitli milliyetlerden yoldafllar yla omuz omuza faaliyet sürdürüyordu. Bu anlamda onu en iyi, bir dönem Proletarya 15 May s 2003 tarihinde Tokat n Almus ilçesinde TC güçleriyle Halk Ordusu gerillalar aras nda ç kan çat flmada flehit düflen Emel K l nç 1979 Dersim Ovac k ARMENAK Partisi saflar nda birlikte faaliyet sürdürdü ü Hrant Dink in O, tertemiz bembeyaz bir sayfaya halklar n kardeflli ini yazd sözü anlat yordu y l nda Diyarbak r da do- an Armenak Bak r, ilkokulu bitirdikten sonra stanbul da Surp Harç Lisesi ne kaydedilir. Daha sonra stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ni kazan r. Devrimci düflüncelerle burada tan fl r. Nubar Yal myan, Hrant Dink, Manuel Demir ve daha baflkalar yla Proletarya Partisi saflar nda örgütlenir. Bu durum egemenler taraf ndan pek hofl karfl lanmaz. Bu yüzden TKP/ML Özgür Güler And olsun ki Emel yoldafl intikam n alaca z! do umluydu. Erzincan da hemflirelik bölümünü okurken faaliyete bafllayan Emel K l nç bu süreçte tutuklanarak Erzurum Hapishanesi nde üç ay kal r. Daha sonra okulunu Ankara da tamamlayan Emel yoldafl 2000 y l n n yaz aylar nda kat ld Halk Ordusu saflar nda gerilla birli inin sa l kç s olarak Karadeniz da lar nda yerini al r. Gerillada kald üç y l boyuncu sa l kç l k görevini baflar yla sürdüren yoldafl 2001 y l nda Özgür Gelecek gazetesinde ç kan TKP/ML T KKO gerillalar yla röportajda dostlar na ve yoldafllar na flöyle sesleniyordu; Tüm dostlara ve yoldafllara buradan merhaba diyorum. Faflist diktatörlük bize her alanda sald r yor. Biz de her alanda buna karfl l k verece iz, sonuna kadar savaflacak ve direne direne kazanaca z.... Tesadüfî olarak 7 flehidimizin oldu u bir dönemde gelmifltim. Ben Umut l yoldafl anlatmak istiyorum. Umut l yoldafl, gerilla birli inin sa l kç s yd. Ben onun b - rakt sa l kç l k görevini üstlendim. Umut l yoldafl, görevini son derece iyi yap yor ve bunu iyi bir propaganda arac olarak kullan yormufl. Gerilla birli ine ve gitti i kitle iliflkilerine halk sa l n n ne demek oldu unu iyi bir flekilde anlatm fl. Ben Umut l in görevi devretti i yerden sürdürece- im ve onun intikam n alaca- z, söz veriyoruz (Emel K l nç) saflar nda Ermenilerin faaliyet sürdürmelerini her zaman bir sald r arac olarak kullanm fllard r. Kimi dönem TKP/ML onlar için bir Ermeni örgütü olmufltur, kimi dönem ASALA yla iflbirli i içinde. Bunlar n hiçbiri kuflkusuz gerçe i ifade etmemektedir. Gerçek olan bir fley vard r ki o da TKP/ML nin çeflitli milliyetlerden Türkiye halk n n yegane kurtulufl yolunu iflaret etti idir. flte Armenak da bu gerçe i görerek Proletarya Partisi saflar nda örgütlenmifltir. lginçtir; Orhan ismini babas n n bir arkadafl koymufltur. smini ald kifli gözü pek bir fedaiymifl. (Fedai, Ermeni gruplar n oluflturdu u direniflçi Partizan gruplar n n ad ) Ablas n n deyimiyle Ad n onurla tafl d ve o da iyi bir devrimci oldu. Ermeni Soyk r m sonras bölgede sa kalan ancak varl n gizlemek zorunda kalan pek çok Ermeni aile, onunla bafllayan bir uyan fl içerisinde bulur kendini. O her fleyden önce partisinin ç - karlar n düflünen bir militan, bir görev adam d r. O Proletarya Partisi - nin bir üyesi ve kadrosudur. O, kimi zaman Tarifl plik Fabrikas n n direniflinin örgütlenmesinde, kimi zaman askeri bir eylemdedir. O nun yaflam n en yal n haliyle ifade etmek gerekirse yi it bir Komünist, kararl, sevilen ve unutulmayan bir kiflilik diyebiliriz. Faaliyet yürüttü ü bölgenin Ali A a s olan Armenak, insanlar n gönlünde yer etmifl bir kifliliktir. Öyle ki köylüler flehit düfltükten sonra yatt yata a kimseyi yat rmayacak kadar çok sevmifllerdir Armenak. Öyle ki yafll bir köylü Ero sen ölece ine, benim o lum öleydi diyecek kadar, evlatlar ndan çok sevmifltir Armenak. Kuflkusuz bu sevgide Armenak n kitlelerle kurdu u diyalogun etkisi tart - fl lmazd r. Dürüst, s cakkanl, atik, insan sever bir kiflili inin yan s ra bölge halk n n sorunlar yla da ilgilenmesi devletin köylüler üzerinde uygulad bask lara karfl tav r koyan ve hesap sorucu özelli i de kitlelerle k sa sürede kaynaflmas n sa lam flt r. Bu konuda o dönem birlikte faaliyet yürüttü ü bir yoldafl n n anlatt bir olay ve o olay karfl s ndaki tavr köylülerin Armenak a olan sevgisinin en büyük kan t d r asl nda. O dönemlerde Nazimiye Yüzbafl s Ramazan K l ç n korkulu rüyas yd. Mazgirt te Kulakkesen in, Karakoçan da Komiser Remzi nin korkulu rüyas yd. Orhan Bak r n ad n Dersim de, Elaz da, Bingöl de duyan iflbirlikçi hainler, faflist yöneticiler art k bir gün bile yaflamay kâr say yorlard. Çünkü bu ela gözlü çocuk halktan gelen flikâyetlerle huzursuz olmufltu. Orhan Bak r bir gün halktan bir flikâyet daha duyar, Yüzbafl Nazimiye ye ba l Dall bahçe köyüne gider, köyde dü ün var. Gelini ata bindirmifller, dü ün baflka bir köye gidiyor. Ramazan Yüzbafl emir verir, indirin bu at n üstündekini. Kim bu? Dü ün sahibi korkarak Ramazan Yüzbafl n n yan na gider, bey bu benim gelinim, ben o lumu evlendiriyorum der. Yüzbafl benim niye haberim yok, çabuk indir, aç n yüzünü, kimli ini verin belki teröristtir bu. Dü ün sahibi ne kadar yalvarm flsa yine de kabul etmemifl Ramazan Yüzbafl. Gelini attan indirip gelinle dans etmifl. flte böyle, bak o da dakiler gelsin b rakmas n o zaman. Siz ekmek verin besleyin, bak biz var z onlar burada yok. Orhan Bak r ani bir kararla yan - na K v rc k ve kel Ferit kod adl 2 arkadafl n al r, do ruca Naz miye ye gider. Orada 3 gün kald ktan sonra 2 fiubat 1979 gecesi Yüzbafl n n evinin bulundu u lojmana gider, kap da 2 asker kafalar na kapüflonu çekmifller sohbet ediyorlar, çok kuvvetli bir f rt na var. Bu f rt na sayesinde herkes içerde, nöbetçiye silah dayayarak biz size bir fley yapmayaca z, siz kap y açt r n iki laf söyleyip gideriz der Orhan Bak r. Nöbetçi kap - y vurur usul usul, han m Ramazan yat yor kim o? diye seslenir. Benim arkadafl m fenalaflt, aç n kap y der asker. Kap aç ld, kel Ferit hemen içeriye dald ve ana biz bir fley yapmay z, sen kad ns n, kocana iki laf söyleyip gideriz dedi. Kel Ferit kad nla konuflurken Ramazan göründü yatak odas n n kap s ndan. Orhan Bak r Ramazan hiç telafl etme, bize ekmek getir, biz gidiyoruz. Ramazan kar s na dönerek ne istiyorlarsa ver gitsinler. O arada Kel Ferit der ki; anam sen dur o ekme i kendi eliyle versin ki, bir daha gidip köylerde kimseye iflkence etmesin. Yüzbafl bak biz geldik senin evine ve sen bize ekmek verdin. Bir daha bir köylüye hakaret edersen bir daha ki geliflte seni vururuz. Tamam m? Evden ç k ld nda yüzbafl y bahçe duvar na kadar beraber getirip serbest b rak rlar, güvenlik nedeniyle. Yüzbafl Ramazan 7 Nisan ya da 7 Mart ay nda istifa ederek ortadan kaybolur. (Bir yoldafl ) Armenak kitlelerle ba n n yan nda Partinin militan kiflili ine de verilecek en önemli örneklerden bir tanesidir. Yaflam n Partiye adam fl, Partiyle atan bir yüre in alt ndan kalkamayaca bir zorluk yoktur. Bir eylem için gitti i zmir de tutsak düflen Armenak, Partinin böylesi de erli bir komünisti zindanlarda b - rakmama karar ndan sonra difl a r - Erol Özel s bahanesiyle gitti i hastaneden yoldafllar n n yard m yla firar etmifltir. Armenak, devlete askeri eylemlerle vurdu u darbenin yan s ra kendini en güçlü hissetti i hapishanelerinden de firar ederek onlar düflürdü- ü küçük durum nedeniyle daha özel bir nefretini ve kinini kazanm flt r. Firar sonras eylemin büyük yank uyand rmas ndan kaynakl Parti O nu Türkiye Kürdistan nda görevlendirir.13 May s 1980 de Kaypakkaya n n ölüm y ldönümünde parti karar gere i bir polis komiserinin cezaland r lmas eylemi s ras nda Elaz Karakoçan da girdi i çat flmada silah elde topra a düflmüfltür. Devlet O na olan kinini cenazesinde dahi göstermifltir. Cenazesini kimsesizler mezarl na gömen devlet, daha sonra köylüler ve TKP/ML militanlar taraf ndan kaç r larak Naz miye nin Xarig (Yukar Oduca) köyüne gömülen Armenak tan intikam almak için kemiklerini ç kartt r p Gole X z r a (Peri Çay ) atm flt r. Kavga okulu Kavgada ölümsüzleflenler Haydar Çakmak: Proletarya Partisi sempatizan, Halk Ordusu Savaflç s olan Haydar Çakmak Mazgirt-Dilano lu do umludur. 11 May s 1981 tarihinde Bak l A a adl bir muhbirin ihbar sonucu Pag yöresinde ç kan çak flmada flehit düfltü. hbarc s olan Bak l A a, Halk Ordusu taraf ndan ölümle cezaland r ld. A a fiimflek: 1962 y l nda Erzincan Tercan Zager köyünde do du. Y lmaz, Zeki, Kara kod adlar n kullanan A a fiimflek, mücadeleye 80 öncesi kat ld. fiehit düfltü ünde Proletarya Partisi nin üyesi ve Halk Ordusu komutanlar ndand. Kenan Bozkurt: 1963 y l nda Dersim Hozat-Derik köyünde do du.!980 öncesi mücadeleye 84 te de gerillaya kat ld. fiehit düfltü ünde Proletarya Partisi nin sempatizan, Halk Ordusu nun savaflç s yd. Gürsel Çelebi: 1972 Dersim Mazgirt- Yukar Oyumca köyünde do an Gürsel Çelebi, okumak için gitti i Tokat ta daha önce ilgisinin oldu u Proletarya Partisi nin düflüncelerini daha da bir benimser. Bu dönemde TMLGB ile ba lant kurmufltur. Bu dönem Karadeniz de gerillaya kat laca n duyan babas onu Tokat tan Dersim e götürür. Ancak bu çabas onun gerillaya kat lma arzusunu engelleyemez ve Dersim de gerilla faaliyetine kat l r. 12 May s 1992 de Sekerman da ölümsüzleflti inde Proletarya Partisi nin ileri sempatizan yd. Gülseren A gül: 1972 Dersim Ovac k Karatafl köyünde do du. Eylül 1990 da mücadeleye bafllayan Gülseren A gül, Proletarya Partisi nin sempatizan olarak 12 May s 1992 de Gürsel Çelebi ile birlikte ölümsüzler kervan na kat ld. Mehmet Yaflar: 1968 Diyarbak r Dicle do umlu olan Mehmet Yaflar 1989 y l nda kat ld Halk Ordusu saflar nda 14 May s 1992 y l nda flehit düfltü- ünde Proletarya Partisi nin sempatizan ve Halk Ordusu nun komutan yd. Eyüp Güllen: 11 May s 1994 y l nda Mazgirt Dinar köprüsünde bir kaza kurflunu sonucu flehit düflen Eyüp Güllen Proletarya Partisi nin düflünceleriyle Eskiflehir üniversitesinde tan fl r. Bir dönem Eskiflehir de TMLGB sorumlulu u yapan Eyüp Güllen, 1993 yaz nda gerillaya kat lm flt r. brahim Bozkurt: Duisburg Türkiyeli flçiler Derne i nin kurucular ndan olan brahim Bozkurt (Çermo Day ) yakaland hastal k sonucu 5 May s 1998 tarihinde yaflam n yitirdi. Pusula Militan durufl zorluklarla savaflmay içerir Proletaryan n kahraman ö retmeni Marks Paris te komünarlar n savafl sürerken flöyle hayk r yordu: Komün yok edilecekse, mücadele sadece gecikmifl olabilir. Komünün ilkeleri ölümsüzdür ve yok edilemezdir... (Paris Komünü Üzerine) Tarih Marks yoldafl n öngörülerinin gerçekleflmesine tan kl k yapmakta gecikmedi. Yani Ekim Devrimi komünarlar n düfllerini gerçe e dönüfltürdü. Neydi gerçe e dönüflen? Gerçe e dönüflen; Bolflevikler önderli inde devrimci fliddetle çarl k otokrasisinin yerle bir edilerek, proletarya diktatörlü- ünün kurulmas yd. Ve Ekim Devrimi ni birçok ülkede yeni devrimler izledi. Baflkan Mao nun önderli indeki ÇKP nin zaferi dünyada esen sosyalizm rüzgar n güçlü bir f rt naya dönüfltürdü. Bu f rt na beraberinde içte ve d flta büyük muharebelerin yaflanmas n n kaç n lmaz oldu unu da gösterdi. Özcesi Komünün ilkeleri ölümsüzdür ve yok edilemezdir diyen Marks yoldafl n hakl l - yaflanan devrimlerle bir kez daha ispatland. Ama s n f savafl m bütün fliddetiyle sürüyordu. Marksizm-Leninizm ilkelerine dayanarak zafer kazanan partilerin içinden ç kan yeni bürokrat burjuvalar iflçi s n f n n davas na ihanet ediyorlard. Elbette ki bu engeller karfl s nda umutsuzlu a düflüp teslim bayra n çekenler de oldu. Ama s n f savafl m n n bilimsel yasalar na inananlar ve insanl n tarihi yürüyüflünün yengi ve yenilgilerle iç içe oldu u gerçe ini kavrayanlar durmak yok fliar yla ilerlediler. Sosyalizmde s - n flar ve s n f mücadelesi olgusuna baflta s n f bilinçli proletarya olmak üzere tüm ezilenlerin dikkatini döne döne çektiler. Baflkan Mao nun döne döne devrim veya Büyük Proleter Kültür Devrimi nin hemen arifesinde hala kimin kazanaca belli de il saptamalar süren kesintisiz savafl ma yap lan vurguydu. Bu vurgu ayn zamanda Marks n Komün e dair yapm fl oldu u de erlendirmeleri içeren anlay fltan ba ms z de ildi. Ve nitekim ayn yenilgi ÇKP prati inde de yafland. Ama o ölümsüz ilkeler yok edilemedi-edilemez de. MLM lerin sahip olduklar bu bilimsel kavray fl ve öngörü günümüzün karmafl k sorunlar n çözmeye, zorluklarla savaflmaya fl k tutuyor. MLM lerin sosyalist maskeli bürokrat burjuva diktatörlüklerin y k lmas yla birlikte dünyada estirilen sosyalizm karfl t ihanet rüzgâr ndan daha az etkilenmeleri tam da yukar da alt n çizdi imiz do ru bak fl aç s na sahip olmalar ndan kaynaklan yor. Dün s n f mücadelesinin tarihe kar flt n ve tarihin sonunun yaklaflt n ilan edenler, bugün durmadan tarihin tokad n yiyorlar. Gerçeklerle oynan lamayaca n, masa bafl nda uyduruk teorilerle tarihin ak fl n n, yönünün de- ifltirilemeyece ini bu burjuva kalemflorlar ve tarih çarp t c lar bir kez daha gördüler. Bugün dünyada yaflanan ekonomik ve siyasi krizin iflaretleri baz ülkelerde somut çat flmalara dönüflmüfl durumdad r. Küreselleflen açl k, sefalet ve yoksulluk küresel çapta ezilenlerin öfke ve tepkisini büyütüyor. Bu iyi bir durumdur. Ama her fley de ildir. fiöyle ki; emperyalistler ve uflaklar n n genifl emekçi y nlar uyutmak için uydurduklar tüm yalanlar n, çizdikleri pembe tablolar n gerçe in duvar na çarparak parçalanmas ve bu durumun genifl y nlar taraf ndan daha iyi görülmesi, devrimciler ve komünistler için büyük bir avantajd r. Bu avantaj n ezilenlerin kurtulufluna hizmet edecek bir sürece evrilmesi kesinlikle çok yönlü ve kapsaml bir müdahaleyi flart koflar. Daha sade bir dille ifade edecek olursak, her kriz s n f mücadelesi için yeni olanaklar aç a ç kar r. E er devrimci ve komünist güçler bu olanaklar kullanma kudretine sahiplerse orada proletarya lehine büyük kazan mlar n elde edilmesi kaç n lmazd r. Ama e er böyle bir güce sahip de illerse, egemenler ya fliddetle ya da ürettikleri yeni yalanlarla genifl y nlar n öfke ve tepkilerini sistem içinde eritirler. Tüm mesele bu tarihi f rsatlar büyük tarihsel eylemlere dönüfltürecek s n f bilinçli proletaryan n örgütlülü ü ve genifl y nlar etkileme, harekete geçirme, önderlik etme kapasitesinde kilitleniyor. Bu görevler baflar lmad kça, emperyalistler ve iflbirlikçileri geçici de olsa yaflad klar bu krizleri flu veya bu flekilde atlatarak, ömürlerini daha da uzatabilirler. Bundan dolay da partinin döne döne alt n çizdi i kitlelere gidin, kitlelerin somut sorunlar n, çeliflkilerini do ru analiz ederek orada pratik hareket yarat n söylemi bofl bir söylem de ildir. Çünkü büyük f rt nalar ancak genifl y nlar parti çizgisi etraf nda birlefltirip harekete geçirmekle yarat l r. Dünyada yaflanan ekonomik ve siyasi krizin etkileri yaflad m z co rafyada da kendini hissettirmektedir. Son süreçte emekçilere dayat lan y k m yasalar, kazan lm fl haklara dönük sald r - lar yaflanan bu krizin ürünüdür. Yani, emperyalistler ve uflaklar yaflanan krizlerin faturas n emekçilere yükleme çabas içindeler. Buna karfl iflçi ve emekçiler cephesindeki tepkiler yavafl yavafl sokaklarda yank s n bulmaktad r. flte bu hoflnutsuzluklar büyütüp örgütlü bir güce dönüfltürme göreviyle yüz yüze oldu umuz tart fl lmazd r. Böylesi süreçler kitlelerle ba kurmak, onlar n siyasi bilincini yükseltmek bak - m ndan oldukça elverifllidir. Bu elveriflli ortamda, da n k güçlerimizi, örgütlemek, örgütlü güçlerimizle kitle çal flmas nda tam bir seferberlik ruhuyla hareket etmek ertelenemez bir görevdir. Somut durumu kavramak ve an n görevlerini yüklenmenin anlam da budur. Bu süreçte Proletarya Partisi nin tüm militanlar Nisan 2008 Partinin kuruluflu vesilesiyle yay mlanan bildiride ortaya konulan flu anlay fl do rultusunda hareket etme sorumlulu unu tafl mal d rlar. flte bu yüzden, bu yolda srar, bu u urda feda, bu kavgada cesaret, bu mücadelede azim, bu savaflta kahramanl k, bu direniflte özveri hep daha iyi, daha fazla, daha yüksek, daha ileri olmak zorundad r. Bunu sergileme görevi, devrim mücadelesine hangi düzeyde katk sunarsa sunsun herkese düflmektedir. Ve bu görevin yükü ve sorumlulu u her geçen gün daha da artmaktad r. çinden geçti imiz sürecin zorluklar bize kavgada srar ve direngenli i dayat yor. Bu srarc l k s n f mücadelesi aç s ndan ortaya ç kan imkanlar en do ru tarzda de erlendirmeyi ve gücümüzü rasyonel bir tarzda kullanmay da içeriyor. Yani, dört bir yana yumruk sallamak yerine, olmas gereken öncelikli yerde olmal y z. Sadece olmak yetmez, an n görevlerine yan t olmak, süreci bir bütün olarak çözümlemek için militanca düflünme, militanca çal flma temel prensibimiz olmal d r. Militanca düflünme, tali sorunlarla de il, ana sorunlarla u raflmay ve geneli somuta uygulamada yarat c l zorunlu k lar. Militanca düflünme, hakl ve meflru zeminde geliflen hareketlere kay ts z kalmamay ve mutlaka sürece iradi bir müdahalede bulunmay öngörür. Militanca çal flma, zorluklar iflinin bir parças olarak alg lamay ve görevlerin yerine getirilmesini de varl k gerekçesi olarak kavramay emreder. Militanca çal flma, görevleri ertelemeyi, disiplinsizli i, bedel ödemede tereddüte düflmeyi reddeder. Militanca çal flma, yürütülen tüm çal flmalar n merkezine partiyi ve parti politikalar n genifl y nlara ulaflt rma hedefini asla gözden kaç rmaz. Dahas, militanca çal flma kitlelerden kopuk, kitle çal flmas na hizmet etmeyen her türlü hareketten kaç n r. Sürece ve sorunlara bu bak fl aç - s yla yaklaflmak tüm örgütlü güçlerimizin görevidir. Yap lmas gerekenin en iyisini yapma sorumlulu uyla görevlerimize yaklaflmal y z. Süreci tersine çevirmek, yürüyüfl temposunu daha da h zland rmak için alan fark gözetmeden hepimiz yüzümüzü s n f mücadelesinin teorik ve pratik sorunlar na dönmeliyiz. Sorunlar n bir parças de il, çözücüsü olmal y z. Devrimci heyecan, devrimci coflkuyu ancak böylesi bir pratikle kazanabiliriz. Kaypakkaya çizgisinde srar, Kaypakkaya yoldafll, zorluklarla savaflmay ve kazanmay öngörür. Ve gün, bunun gereklerini yerine getirme günüdür.

12 Göğün yarısı Emekçi kad nlarla ilgili bir Uslu yorum! Kaç çocuk do urulaca na Baflbakan n karar verdi i bir ülkede, kad n n kaç kez evlenebilece ine de bir sendika konfederasyonu baflkan n n karar vermesini ola an m karfl lamak laz m acaba? Baflbakan Erdo an bir süre önce yapt aç klamayla kad nlara üç çocuk do urmalar n sal k vermifl ve bunu da ülkesini, vatan n, milletini sevmenin bir ölçütü olarak ortaya koymufltu. Kad nlar kuluçka makinesi yerine koyan bu anlay fl, birçok tepki almas na karfl n Erdo an, aç klamas n tekrar ederek, sözünün eri oldu unu göstermiflti. Kad nlar konusunda bir yorum da Hak- fl Baflkan Salim Uslu dan geldi. Üstelik, temsil etti ini iddia etti i emekçi kad nlarla ilgiliydi söyledikleri. Toplumun önemli bir kesimi taraf ndan protesto edilen ve de iflçi ve emekçilerin kazan lm fl tüm haklar na yönelik en büyük sald r lardan biri olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s gibi bir yasay savunmas gereken en son kiflilerden biri olarak Konfederasyon Baflkan s fat yla Salim Uslu, yasa gere ince evlenen kad nlar için öngörülen 12 ayl k tutar ndaki evlenme yard m - n n sadece ilk kez evlenecek kad nlara, 12 ay yerine 24 ay tutar nda verilmesine destek ç kt. Salim Uslu bir yandan bu uygulamay savunurken di er yandan konuya iliflkin yapt yorumla da dikkatleri üzerine çekmeyi baflard. flte Uslu yorumu: Dul kad n ilk evlili inde zaten evlenme yard m alm flt r. lk kez evlenip yuva kuracak, halk deyifliyle kuru yere atefl yakacak, genç k za verilsin istedik. SSGSS Yasas n n en önemli sald r hedeflerinden birinin emekçi kad nlar olmas n n sendikalar n gündemine özel olarak girmedi i zaten bu süreçte özel olarak dikkatlerden kaçmayan bir olguydu. Kad nlara yönelik sald r lar yasaya karfl ç k flta bir bafll ktan öteye gitmezken, sendikalar n kad n kollar ve çeflitli kad n kurumlar n n çal flmalar d fl nda önemli bir tepki örgütlenemedi. Bu durumda, sendikalar n yönetimlerindeki kad n say s n n azl n n da etkisini görmezden gelmek mümkün de il. Uslu nun baflkanl - n yapt Hak- fl te hiç kad n yönetici bulunmazken, bu say di er konfederasyonlar aç s ndan da parlak de il. D SK e ba l sadece iki sendikan n baflkan (Bank-Sen ve Dev Sa l k- fl), KESK e ba l ise bir sendika (Tüm-Bel Sen) baflkan kad n. Sendikalar n yönetimlerinin erkek ya da kad n olmas n n, emekçi kad nlar n haklar n n savunulmas aç - s ndan bir öneminin olmad iddia edilebilir. Ancak tek bafl na kad n emekçilere sendika yönetimlerinde yer verilmezken, iflyerlerindeki haklar n n savunusunun da nas l yap laca merak edilebilir. Salim Uslu ya dönecek olursak, kendisinin evlilik yard m n n amac n bilmemesi mümkün de ildir. Mümkün olmayan di er bir nokta da kad n n birinci veya ikinci kez evleniyor oluflunun ne gibi bir de ifliklik yarataca d r. Belki Konfederasyon Baflkan olarak Salim Uslu, biz emekçi kad nlara bunu da aç klar. Bekliyoruz... Ne okuyal m? Sanat dünyas nda Pippa Bacca olarak tan nan talyan sanatç Giuseppina Pasqualino di Marineo ve arkadafl Moro dünya bar fl na sanatsal bir etkinlikle katk sunmak için Milano dan Beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götürece imiz tek elbise beyaz gelinlik olacak söylemiyle yola ç km flt. 8 Mart 2008 de Milano dan bafllayan yolculuklar n Slovenya, H rvatistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin ve srail güzergah ndan Tel-Aviv de noktalamayi planl yorlard. ki talyan sanatç n n amac, tehlikeli görülen ülkelerden otostopla geçerek insanlara güvenilebilece ini kan tlamakt fakat Pippa Bacca Türkiye yi geçemedi. Arkadafl Moro ile daha sonra buluflmak için ayr lmas ndan bir süre sonra ortadan kaybolan Pippa Bacca, kendisini arac na alan kamyon floförü taraf ndan Gebze de tecavüz edilip ard ndan bo ularak öldürüldü. Yaflanan bu olay medya taraf ndan yaln zca sap k bir katilin suçu olarak yans t lmaya çal fl ld. Türkiye nin pek çok yerinden hem kurumsal hem de bireysel olarak talyan halk ndan ve sanatç n n ailesinden Türk Milleti ad na özürler dilendi. Bu flekilde, tüm bu yaflananlar n -taciz, tecavüz, fliddet, cinayet- sistemin birer ürünü oldu u göz ard edilmeye çal fl lmaktad r. Oysaki as l vurgulanmas gereken nokta bu yaflananlar n sistematik bir sorun oldu udur. Sistemin en küçük yap tafl olan ailede bafllayan, okul döneminde artarak devam eden kad n üzerindeki yoz, ataerkil anlay fl, yaflam n her alan nda kendini göstermektedir. Küçük yafllardan itibaren kad n bir cinsel obje olarak görülmekte ve metalaflt r lmaktad r. Bu metalaflt rman n ikili bir yönü vard r. Birincisi bekâretin fetifllefltirilmesiyle toplumda namus cinayetleri yaflanmakta; di er yandan kad nlara yönelik taciz, tecavüz, fliddet gün geçtikçe artmaktad r. Cinselli in tabulaflt r lmas nedeniyle bast r lm fl duygular sistemin bir ürünü olarak kendini bu tip olaylarda d fla vurmaktad r. Türkiye de y llar aras nda istatistiklere göre 21 bin 111 çocuk cinsel taciz ve tecavüz ma duru olmufltur ve araflt rmac lar flikayetlerin en az kat kadar fazla olay n gerçekleflti ini savunmaktad r. Bugün dünyadaki her üç kad ndan birisi fliddet, taciz veya tecavüz ma duru olmaktad r. Uluslararas Af Örgütü ne, Türkiye de gözalt nda bulunan kiflilere cinsel sald r yap ld yönünde bilgiler gelmeye devam etmektedir y l nda yay mlanan bir çal flmada, a rl kl olarak T. Kürdistan nda kad nlar n % 2 sinin kolluk güçlerinin cinsel sald r s na maruz kald bildirilmifltir. Gözalt ndaki, hapishanelerdeki kad nlara yönelik böylesi fiziksel, psikolojik, cinsel tacizler, tecavüzler ve fliddet de devletin kad na bak fl n n dolays z yans mas d r. BM Nüfus Fonu raporuna göre; Türkiye de her 3 kad ndan biri genellikle bir aile ferdi ya da tan d biri taraf ndan dövülmekte, cinsel iliflkiye zorlanmakta ya da istismara u ramaktad r. fiiddet yafl grubundaki kad nlarda kanserin sebep oldu u kadar ölüme ve İşçi-köylü 12 Sistemin yans mas : Pippa Bacca cinayeti Karakalpakistan, Özbekistan da özerk bir cumhuriyettir. Feodal iliflkilerin ve dinin bask - s n n çok yo un oldu u bir bölge Bu bask lar en çok kad nlar ezer. Bir yandan feodal beylerin bask ve sömürüleri, di er yandan ikinci cins durumuna itilmiflli in say s z ac s n, bask s n yaflar kad nlar. Cumagül de yoksul Karakalpak kad nlar ndan biridir. Ac, dayak ve afla lanmalarla dolu geçen annesinin hayat na benzer bir hayat onu beklemektedir. Evlili i bundan kurtulufl olarak umut etse de durum hiç de böyle olmaz. Aksine evlili iyle birlikte dayan lmaz bask ve fliddet o derece artar ki Cumagül intihar giriflimine kadar sürüklenir. Bunlar sadece onun de il, yoksul Karakalpak köyünde yaflayan tüm kad nlar n birbirine benzeyen al nyaz lar d r Ekim Devrimi ile birlikte yoksul Karakalpak köylülerinin yaflamlar yla birlikte kad nlar n yaflam n n da nas l de iflti ine tan kl k ederiz. Art k de iflmez denilen kad nlar n yaflam Pippa Bacca n n Bar fl Yolculu u nun Türkiye aya nda tecavüze u rayarak, hunharca katledilmesine dönük tepkiler devam ediyor. 17 Nisan da Kartal Meydan nda bir aç klama sakatlanmaya sebep olmaktad r. ATO nun araflt rmas na göre Türkiye de her 350 kad ndan biri fuhufl tehlikesiyle karfl karfl ya kalmakta ve kad nlar n % 30 unu kocas satmaktad r! Bu noktada kad nlar bedenlerini pazarlama noktas na getiren yoksullu a, sefalete ve yozlaflmaya dikkat çekmek gerekir. Kad nlar n % 34 ü de ifl yerinde tacize u ramaktad r. Çal flan kad nlar ifl yerlerinde de fiziksel ve psikolojik tacize maruz kalarak yine metalaflt r lma ve ikincillefltirilme gerçekli inden d flar taflamamaktad r. Kad n istihdam n n her geçen gün düfltü ü, çal flma koflullar n n elveriflsiz ve a r oldu u bir ülkede mevcut düzen içinde bu sonuçlar n önüne geçilmesini beklemek hayalperestliktir. Tüm bunlar n alt nda yatan sebepse ataerkilli in hakim oldu u yar -feodal yap olarak karfl m zda durmaktad r. Bunun sonucu ise sadece kad n-erkek aras ndaki eflitsizlik, erke in kad n üzerindeki bask ve denetimi de il her türlü bask ve zulmün meflrulaflt bir zihniyettir. Örne in, her gün pek çok kad n günlük hayat içerisinde (toplu tafl ma araçlar nda, sokaklarda, evde, okulda) tacize maruz kal rken bu zihniyetten kaynakl sesini ç karamamaktad r. Tepkisini ortaya koyan kad nlar ise karfl l - ciddi de iflikliklere u rar. Sovyet iktidar ile Karakalpak kad nlar birçok haklara ve özgürlü e kavuflur Kölelik sona ermifltir, kad nlar eflitli e ka- vufl- mufltur Bundand r ki kendilerine çok fley kazand ran devrime, sosyalist inflaya da canla-baflla, fedakarca sahip ç kar, savunur, korurlar kad nlar. Art k bir mal de il, aktif öznedirler Elbette bu o kadar kolay olmaz. Feodal bask ve din bir pranga olmaya devam eder. Sovyet iktidar ayd nlanma, dönüflüm, infla çal flmalar nda ve feodal-gerici güçleri bertaraf etmede ileriye ad mlar att kça, bu prangalar da bir bir k r l r. Emekçi kad nlar için devrimin ayd nl k, eflit bir hayat n ad oldu unu görürüz romanda. Karakalpak K z, kad n sorununa dair yaz lm fl ender, gerçekçi romanlardan biridir. n bulamamakta hatta kad n olmas ndan ötürü suçlu olarak kendisi gösterilmekte, tacizi meflrulaflt rabilecek bir sebebin olup olmad na bak lmaktad r. Y lbafl nda Taksim de yaflanan taciz olaylar ve tacizcilerin 57 YTL gibi komik bir rakamla cezaland - r lmalar buna en aç k örneklerden biridir ve her gün bunun gibi pek çok olay yaflanmaktad r. Pippa Bacca cinayetinin ard ndan Denizli Valisi Canpolat n Gerçekten çok üzgünüz. Pippa Bacca n n öldürülmesi Türk turizmine zarar verdi fleklindeki aç klamas da kad n n toplum içinde nas l ikincillefltirildi inin, nas l metalaflt r ld n n somut bir örne idir. Egemenlerin yapt aç klamalarsa olay n sistematik temellerini aç klamaktan öte kendi propagandalar n yapmaktan ibaret olarak kald. Bu yaflananlarda da görüldü ü gibi halk n kayg lar ile hâkim s n flar n kayg lar - n n ne kadar farkl laflt ortadad r. Ayn flekilde, yaflanan bu ve benzeri olaylar hâkim s n flar n yans tmaya çal flt gibi sadece sap k bir katilin eseri de il yar -sömürge, yar -feodal düzenin sonucudur ve tüm ülke çap nda milyonlarca kad n etkileyen sistematik bir fliddetin, bask n n somuttaki yans mas d r. Yaflananlar kimse taraf ndan flafl rt c bulunmamaktad r. Öyle ki sanatç n n kayboldu unun aç klanmas n n ard ndan medyada korkulan n Picca n n bafl na gelmemifl olaca n n umuldu u aç kça ifade edilmifltir. Toplumun kad na bak fl ndaki bu çarp k fikirler, ancak özgürlük sorunu olan her toplumsal kesiminin (etnik/ulusal az nl klar, kad n), her türlü sömürü biçiminin, ezme-ezilme iliflkisinin ortadan kald r laca bir toplumsal eflitlik için mücadele etmesiyle afl labilece i aç kt r. Bunun ülkemizdeki karfl l ise ülkemizde ataerkilli in en önemli kayna olan yar -feodal düzeni y kacak olan Yeni Demokratik Devrim mücadelesine kat lmakt r. Bacca n n katili protesto edildi Karakalpak K z yapan EKD li kad nlar Bacca n n katili erkek egemen sistemdir dediler. EKD ad na Tu ba Gümüfl taraf ndan yap lan aç klamada, Bacca n n tecavüze u rayarak katledilmesi lanetledi. Gebzeli kad nlar Hepimiz Bacca y z Bir di er eylem ise, Emekçi Kad n Platformu taraf ndan gerçeklefltirildi. Platform, Gebze de yaflanan iki tecavüz sald r s na karfl bir yürüyüfl düzenledi. Kad nlar, tecavüz edilerek katledilen Picca Bacca n n resimlerini tafl yarak, Hepimiz Pippa y z dedi. Eylemde ayr ca bir polisin tecavüz sald r s na maruz kalan A.G.S de gündemlefltirildi. Aç klamada ayr ca: Bu katliam baflka ülkelerde de olabilirdi. Ancak bu co rafyada tecavüzleri koruyup kollayan yasalar var denildi. (Kartal) Sosyalizmin kad nlar n hayat n nas l de ifltirdi- ini, kad nlar n kurtuluflunun sosyalizmle mümkün oldu unu anlatmakla kalmaz yazar; ayn zamanda feodal beylerin dini de kullanarak yoksul köylüleri iliklerine kadar sömürmelerine, bu karfl -devrimcilerin iktidarlar n kaybetmemek için her türlü bask, korku yaratma, sabotaj, katliam ve benzeri yöntemleri nas l vahflice kullanarak direndiklerine ve halk n kendi kendini yönetmesiyle sömürünün son bulmas na ve halk n maddi ve manevi aç dan refaha kavuflmalar na da tan kl k ediyoruz. Ezilenlerin de ezileni olan kad nlar n al nyaz lar n n de iflmez olmad n, bu yaz y kendilerinin tüm emekçilerle birlikte yeni bafltan yazabilece ini görmek, kaderlerini de ifltirmek için cesaretlendirici, de ifltirilebilirli ine inanc güçlendirici olacakt r. Tulepbergen Kaipbergenov un Karakalpak K z roman Evrensel Bas m Yay n taraf ndan bas lm fl ve 504 sayfadan olufluyor. Bir K okuru 2-15 Mayıs 2008 Kad nlar n mücadele tarihinden... Bursa da kad n iplik iflçisi kad nlar n direnifli (10 May s 1908); Osmanl mparatorlu u nun son dönemlerinde kimi kentlerde bulunan hal c - l k gibi iflletmelerde çok say da kad n çal - fl yordu. Kad nlar, askere alma ya da vergilendirme yoluyla say ma tabi tutulmad klar ndan günümüze ulaflan genel nüfus oranlar n gösteren bir belge yoktur. Fakat stanbul Frans z Ticaret Odas n n 31 A ustos 1900 tarihli ayl k bülteninde flu bilgiler yer al yor: Sivas ve yöresindeki kazalarda yaklafl k 10 bin dokuma tezgah bulunuyor. Kad n iflçilere günde 10 para ile 1 kurufl aras nda ücret ödeniyor. Uflak taki bin 200 dokuma tezgâh nda 6 bin kad n çal fl yor. Ve günde her biri 2 ila 6 kurufl aras nda ücret elde ediyor. Bir di er kayna a göre de Osmanl da 250 bin iflçinin 75 bini kad nd r. stanbul ve zmir deki iki tütün fabrikas nda 1913 te bin 71 erkek, 923 de kad n çal flmaktad r. Bu rakam 1915 y l na gelindi inde kad nlar için 1096 ya ç km flt r lerde Bursa daki 16 iplik fabrikas nda 20 bin kad n iflçi çal flmaktad r te Makri Köy Askeri Bez Fabrikas, Manisa ve Yedikule fabrikalar nda 604 iflçi çal flmaktayd. Bunlar n yüzde 50 si kad nd. pek dokuma söz konusu oldu unda bu oran yüzde 95 lere var yordu. Konserve imalat yapan 7 fabrikada 274 iflçi çal flmaktayd. Bunlar n 194 ü kad n iflçi, sadece 67 si erkek iflçiydi de stanbul Kibrit Fabrikas nda çal flan 201 iflçiden 121 i kad nd te stanbul da sabun imalat yapan iki fabrikada çal flan 84 iflçinin yüzde 10 u kad nd y l nda erkek ve kad n iflçi ücretleri aras ndaki fark iki kat n üzerindeydi. Erkek iflçiler günde kurufl al rken, kad n iflçiler 4-6 kurufl aras nda ücret almaktayd lar lü y llar n ortalar ndan itibaren Osmanl mparatorlu u nun çeflitli büyük kentlerinde 100 kadar grev patlak verdi. Bu grevler kad nlar n yo unlukta oldu u g da, dokuma, tütün, iplik gibi iflkollar nda gerçekleflti. Kad nlar bu grevlere ya kad n iflçi olarak etkin bir tarzda ya da babalar - n n, kardefllerinin yan nda destek güçleri olarak kat ld lar. Bu örneklerden biri de 1900 lerde 16 iplik fabrikas nda 20 bin kad n iflçi çal flan Bursa da yafland. Yorumsuz... * stanbul Ka thane de bir kad n, oturdu u apartman n 6. kat ndan atlayarak intihar etti. 22 yafl ndaki kad n, çevredekiler taraf ndan Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi ne kald r l rken yolda hayat n kaybetti. * Van n Gevafl ilçesinde ekmek piflirmek isteyen bir kad n, tand ra düflme sonu yanarak yaflam n yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 44 yafl ndaki kad n, ekmek piflirirken dengesini kaybederek tand ra düfltü. Çevrede bulunanlar n yard m ile düfltü ü yerden ç kar lan S.A., yanarak hayat n kaybetti. * zmir in bir ilçesinde 5 ay önce mandalina bahçesinde mevsimlik iflçi olarak çal fl rken H.A. taraf ndan tecavüze u rad n iddia eden R.A., ailesinden ve tecavüzcüsünden ölüm tehdidi ald - n belirterek, HD zmir fiubesine baflvurdu. * 3 y ld r imam nikahl olarak yaflad - H.T den fliddet gören ve bu nedenle de defalarca evden kaçarak ayr lmak istedi ini belirten 6 ayl k hamile B.Y. (29), eflinin ailesini ve kendisini ölümle tehdit etti ini söyleyerek, kad n haklar n savunan sivil toplum kurulufllar ndan yard m talep etti.

13 2-15 Mayıs 2008 İşçi-köylü 13 Dünya M s r Komünist Partisi nden dayan flma ça r s * Sizlerden ricam z, bu metni di er kardefl partilere de ulaflt rarak dayan flma göstermelerini rica ediyoruz. 7 Nisan 08, Sabah n erken saatlerinden itibaren, baflkent Kahire nin önemli meydanlar ve caddeleri, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce kuflat ld. Kimi di er flehirlerde de, skenderiye, Algarbiya gibi, insanlar sokaklarda ve meydanlarda polis ablukas n n tan olmufltur. Özellikle AL Mahalla flehri kitlesel eylemlerin merkeziydi. Yaklafl k 200 eylemci, farkl bölgelerde ve zamanlarda gözalt na al nm flt r. Belli say da iflçi, tekstil fabrikas Gazl Al Mahalla iflçileri ile dayan flmak için grev yapmaktad r. Grevin talepleri aras nda, Al Mahalla iflçilerini oldu u gibi tüm emekçileri ilgilendiren ücret art fllar n n, fiyat art fllar yla dengelenmesidir. Al Mahalla grevi, devasa bir gösteriye dönüflerek tüm flehri kaplad. flçiler, köylüler, yoksul insanlar yürüyüfllerin güvenli ini sa lad lar. Yaklafl k kifli, pahal l a, tekelleflmelere ve Neo-liberalizme karfl sloganlar att. M s r merkezi güvenlik güçleri, gaz bombalar, kauçuk mermileri, elektrofloklarla, gerçek mermilerle göstericilere sald rarak yüzlercesinin yaralanmas - na sebep oldu. Polis, yaral lar ve gösterilere kat lmayanlar dahi gözalt na al p hala gözalt nda tutmaktad r. Al Mahalla dan gelen haberler, biri 9 yafl nda k z çocu unun, di eri ise 20 yafl nda bir erke in öldü ünü do rulamakta. M s r polisine ba l özel bir birim olan Kara güçler, ma azalar, trenleri, kamu binalar n ve araçlar yakarak ve bunlar da iflçilerin üzerine yükleyerek eylemlere kat lanlar suçlamaya çal flmakta. Amaçlar, polisin fliddetini kullanarak, son y llarda fliddetlenen toplumsal muhalefeti ve iflçi s n f n n mücadelesini ezmektir. Sizlere ça r m z, Al Mahalla iflçilerinin hakl taleplerini ve mücadele araçlar n (grev, eylem vb.) seçme hakk n desteklemenizdir. Biz komünistler, tüm demokratik ve toplumsal güçler olarak uyar yoruz, bundan sonra polis devleti, genelde tüm iflçi s n f na ve özel olarak da Al Mahalla iflçilerine karfl çok büyük bir bask kampanyas bafllatacakt r. Bu kayg lar m z, polisin yapm fl oldu u Vandalizm, iflçi önderlerine yönelik yapt düzmece suçlamalara dayanmaktad r. Sayg lar m zla. MISIR KOMÜN ST PART S (*Bu ça r, -Palesthine Blogs- Internet sayfas ndan, flçi-köylü için çevrilmifltir.) (Yunanistan dan bir K okuru) Al Mahalla grevinden tan kl klar Grev öncesi Al Mahalla iflçisi -Ortado- u nun en büyük tekstil fabrikas - 6 Nisan da, 350 M s r Liras (yaklafl k 60 Dolar) olan maafllar n n enflasyon oran nda art r lmas ve çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi talebiyle grev karar ald lar. Mahalla iflçilerinin grevi M s r iflçi s n f ve halk için, basit fakat önemli talepler içermekte. E er Mahalla iflçilerinin grevi gerçekleflir ve zaferle de sonuçlan rsa, Mübarek rejimine karfl çok önemli bir zafer kazan lm fl olacakt r. Fakat, ba ms z sendika ve grev hareketinin öncülerinden olan Mahalla grevi, çiflleri Bakanl taraf ndan yasad fl ilan edildi. Devletin güvenlik güçleri, resmi sendika (Sendikalar Genel Konfederasyonu) ve Çal flma Bakanl, 6 Nisan grevinin engellenmesi için gerekli tüm önlemlerin al naca n aç klad lar. Mahalla flehri, baflkent Kahire ye iki saat mesafede ve polis taraf nda ablukaya al nm fl durumda. fiehre girifl de yasak. Kahire de befl kifli bugün greve destek için bildiri da t rken gözalt na al nd lar. Di er taraftan, iflçi önderleri gözalt ndan ve di er sald r lardan korkmayarak mücadeleye devam ediyorlar. Ayn zamanda, vergi memurlar, ba ms z sendikal örgütler, Mahalla greviyle dayan flmak için ayn gün grev ve eylem karar ald lar. Mahalla Siyonist srail Devleti nin Filistin halk na dönük sald r lar sürerken, iflgale karfl Filistin direnifli de sald r lar karfl sald r larla cevapl yor. Filistin halk ayr - ca, Siyonist kuflatman n bir parças olarak Gazze de hüküm süren g da ve temel ihtiyaç maddeleri yoksunlu una, tüm Gazze yi karanl kta b rakacak olan elektrik kesintisi eklense de, direniflte esir düflenleri de unutmuyor. FHKC ve Filistin halk, 17 Nisan Tutsaklar Günü nedeniyle Khan, Younis, Gazze, Ramallah ve Lübnan n çeflitli yerlerinde çok say da eylem ve etkinlik gerçeklefltirdi. Khan Younis te yap lan eyleme çok say da FHKC üye ve yöneticisi kat l rken, FHKC Merkez Komite üyesi Wissam Fakawi taraf ndan yap lan aç klamada, srail hapishanelerinde tutulan Filistinli tutsaklar selamland ve derhal serbest b rak lmalar talep edildi. Eylemde, bir delegasyon taraf ndan K l zhaç a, Filistin milletvekili ve FHKC nin tutsak Genel Sekreteri Ahmad Sa adat a ve di er Filistinli tutsaklara ulaflt r lmak üzere mesajlar verildi. Eylemlere sendikalar da kat ld Genifl çapl gerçekleflen eylemlere Bu yaz, M s r da Mahalla tekstil iflçilerinin geçti imiz haftalarla gerçeklefltirdi i eylemlerle ilgili tan kl klar d r ve Palesthine.blogspot.gr sitesinden al narak flçi-köylü gazetesi için çevrilmifltir. flçileri Dayan flma Komitesi, tüm M s rl iflçileri ve halk grevle dayan flmaya ça rd. Görünen o ki, neoliberal ve teflhir olmufl Mübarek rejimi, 6 Nisan grevini bast rmak için tüm araçlar kullanacakt r. Mahalla iflçileri, tüm emekçileri ve dünya iflçi s n f n, hakl mücadelelerine destek vermeye ça r yor. Grev sonras Sevgili dostlar, Mahalla dan döner dönmez, sabah saat gibi baz M s rl arkadafllarla birlikte flehirdeki fabrikaya ulaflt k. Fabrikan n etraf polis taraf ndan çevrilmiflti. Fakat buna ra men bir sendikac yla kat lanlardan biri de, Sa l k flçileri Sendikas yd. Sendika Gazze de yapt bas n aç klamas nda, tüm uluslararas emek örgütlerine aralar nda sendikac - lar n ve sendika üyelerinin bulundu u tutsaklara ve özgürlük mücadelelerine destek verme ça r s nda bulundu. Eylemlere destek veren bir di er sendika ise, Lise Ö rencileri Sendikas oldu. Sendika, Ramallah ta gerçekleflen eyleme kat lan sendika taraf ndan, tutsaklar n Filistin tarihinin bir parças olarak, e itim amaçl okullarda okutulmas ça r s nda bulundu. lerici Ö renciler Eylem Cephesi de, Al-Tirah Koleji nde bir etkinlik gerçeklefltirdi. fiehit ve tutsak ailelerini sahiplenme ça r s yap ld Eylemlerden biri de, Gazze de, Al- Shawwa Kültür Merkezi nin önünde gerçeklefltirildi. FHKC Merkez Komitesi üyesi Yousef al-salibi, burada yapt - konuflmada, aralar nda Yousef Maraghah (Abu Jamal), Abdelkader Abdelfarim, Rasim Halawa, Ali al-jaafari, Ibrahim al-rai, Omar al-kassim ve Mustafa al-akkawi nin bulundu u Filistin ulusal hareketi flehitlerini ile tutsaklar n and ve ailelerini sahiplenme ça r s yapt. konuflmay baflarabildik. Sendikac bizlere, sabah gibi yani vardiyalar n de iflimi s ras nda polisin daha fazla oldu unu, iflçileri tek tek alarak, iflçinin grev yapmas n engellediklerini söyledi. Sonras nda ise, bizleri bas n mensubu olarak fabrikaya götürerek bizlere iflçilerin çal flt n, grevin olmad n göstermeye çal flt lar. Bizleri götürdükleri bölümlerde sadece fabrika yönetiminden kifliler vard, bizlerin iflçilerle konuflmas na izin vermediler ve fabrikan n tamam - n gezmemize de yetkili olmadan müsaade etmediler. Onlara bu oyunu daha fazla oynamak istemedi imizi ve d flar ç kmak istedi imizi söyledik. Zaten egemen medya görüntüleri çekmifl ve bunlar yay mlayarak Mahalla da bir fley olmad propagandas yapmaktayd. BBC ve bir haber ajans d fl ndaki tüm gazeteciler flehri terk etmifllerdi. Saat da, polis, vardiya de iflimi s ras nda kap da bekleyen ve grevi bafllatmak isteyen iflçilere sald - rarak iki sendikac y gözalt na ald. fiehir kaynamaya bafllad. Ço unlu unu iflsizlerin ve genç iflçilerin oluflturdu u binlerce kifli meydanda topland. Bunun üzerine polis toplananlara gaz bombas ve gerçek mermilerle sald rmaya bafllad. Polis bir taraftan çocuklar n üzerine atefl ederken, di- er taraftan da siviller yüzlerce insan tahta coplarla döverek gözalt na al - yordu. 4 ya da 7 kiflinin hayat n kaybetti i tahmin edilmekte. Yüzlercesi ise yaral veya gözalt nda. Tren istasyonu ve yollar yanarken, saat gece de di er vardiyadan ç kan iflçilerle birlikte direnifl büyüyerek devam etti. Bar flç l grev, polisin sald rganl sonucu bir halk ayaklanmas na ve flehir tam anlam yla savafl alan na dönmüfltü. Bulundu umuz binaya çok fazla gaz bombas at ld için buradan ve flehirden ayr lmak zorunda kald k. Göründü ü kadar yla, direnifller sabaha kadar devam etti. Dayan flma ad na flimdilik bu kadar. Filistin halk tutsaklar n sahiplendi Bangladefl te pirinç grevi Bangladefl in Dhaka kentindeki yaklafl k 12 tekstil fabrikas n n çal flanlar g da maddelerinin fiyatlar ndaki sürekli art fl protesto etmek ve daha yüksek ücret talebiyle greve gitti. Hükümet ise tekstil iflçilerinin eylemine karfl özel polis birliklerini ve orduyu devreye soktu. Kolluk güçleri, gözyaflart - c gaz, cop ve uyar atefli yaparak gerçeklefltirdikleri sald r larla grevi bast rmaya çal flt lar. Eylemci iflçiler ise tafl atarak ve barikatlar kurarak kendilerini korumaya çal fl rlarken, bu sald r larda en az 100 iflçi yaraland. flçilerin eylemi, Ordu nun daha kapsaml bir sald r ya giriflmesiyle birlikte da t ld. 144 milyon nüfusu olan Bangladefl te insanlar günde en fazla 1 Dolarla yaflamak zorunda. Buradaki tekstil iflçileri dünyan n en düflük ücretle çal flanlar. Ortalama ayl klar 23.6 Dolar. Bangladefl te 2 milyon kadar insan tekstilde çal fl yor. Bunlar n ortalama % 85 i kad n. Bir iflçi açl ktan ölmemek için, sadece pirince, gelirinin yaklafl k % 70 ini vermek zorunda. Tekstil iflçileri sendikas baflkan, 2006 y l nda asgari ücretin 25 Dolar olarak belirlendi ini, ancak bu süre içinde pirinç ve di er temel g da maddelerinin fiyatlar nda iki kat art fl oldu unu söylüyor. Hindistan Hindistan n do usunda bulunan Kalküta da binlerce kifli yüksek g da fiyatlar n protesto etti. Öfkeli eylemciler elektrik hatlar n kopard, caddeleri iflgal etti. Polisin sald rd eylemlerde en az 300 kifli gözalt na al nd. Kalküta Hindistan n en yoksul bölgelerinden biri. Danimarka Danimarka sa l k sektöründe, çocuk yuvalar nda ve sosyal hizmetlerde çal flan 100 binden fazla emekçi greve gitti. Emekçiler % 15 ücret art fl istiyor. Hükümetin teklifi ise %12.8. Grev tüm ülkede yank bulurken, birçok kamu iflyeri çal flan da genifl destek verdi. Greve giden emekçiler eylemlerini, talepleri kabul edilinceye kadar sürdüreceklerini aç klad lar. Honduras Orta Amerika ülkesi Honduras da on binlerce kifli hükümet politikalar n ve artan fiyat art fllar n protesto etmek için sokaklara döküldü. Honduras dünyada ortaya ç kan g da kriziyle birlikte, örgütlü ve en fazla eylem yap lan ülkelerden biri. Polisin sald rarak, çok say da kifliyi gözalt na ald bu eylemlerde Devlet iflletmelerinin özellefltirilmesine son verilsin! vb. sloganlar at ld. Paraguay ABD nin Latin Amerika daki son kalelerinden biri olan Paraguay da düzenlenen devlet baflkanl seçimlerini, De iflim çin Yurtsever ttifak n aday, eski piskopos Fernando Lugo, oylar n yaklafl k yüzde 41 ini alarak kazand. Lugo, Paraguay a ba- ms zl k ve egemenlik vaat ediyor. 2.8 milyondan fazla Paraguayl yeni devlet baflkan n, baflkan yard mc s n ve di er ulusal ve yerel yetkilileri seçmek için geçti imiz günlerde sand k bafl na gitti. Baflta reformistler olmak üzere, birçok kesim taraf ndan eski bir rahip olan Lugo ya da Latin Amerika n n birçok ülke liderine oldu u gibi, solcu yak flt rmas yap l yor. Yeni sol baflkan n ne kadar solcu oldu unu ise önümüzdeki süreçte sergileyece i pratik gösterecek. Almanya Lidl, Aldi ve Rewe gibi süpermarket zincirlerinin süt fiyatlar n 73 Cent ten 61 Cent e indirmesi üzerine, Bavyera eyaletindeki bin kadar köylü marketlerin önünde gösteri yapt. Köylüler, bir litre sütün üretim fiyat n n zaten Cent aras nda oldu unu ve böylelikle de fiyat indiriminin kendi ceplerinden gerçeklefltirildi ini söylemekte ve fiyat indirimi geri çekilmedi i takdirde, eylemlerin tüm Almanya ya yay laca n aç klamaktalar. Evrensel Bak fl Açlar n devrimi... IMF, DB ve G-7 temsilcilerinin geçti imiz günlerde Washington da gerçeklefltirdikleri toplant, 1930 Büyük Buhran ndan bu yana ortaya ç - kan en büyük ekonomik krizin gölgesinde geçti. Tart flmalar n oda nda da do al olarak, giderek derinleflen kredi krizi vard. G-7 temsilcileri ekonomik krize yo unlafl rken, IMF ve DB gibi küresel finans kurulufllar - n n liderlerinin tüm dikkatleri, giderek artan g da krizine odaklanm flt. Toplant da bulunanlar devasa bir açl k facias tehlikesine ve bunun getirece i politik istikrars zl a karfl uyar yorlard. G-7 yi oluflturanlardan Japonya, Almanya, ngiltere, talya, Kanada ve Rusya ise, g da krizinden hiç söz etmiyorlar, dikkatleri yüksek benzin ve tüketim fiyatlar na çekmeye çal fl yorlard. Ancak IMF ve DB temsilcileri, dünya ölçe inde büyüyen faciay gündemlefltirmekte kararl yd lar. Çünkü her ikisi de emperyalist güçlerin en önemli araçlar olan bu kurumlar, tüm dünyada milyonlarca insan n açl ktan ölme tehlikesi alt nda oldu unun art k gizlenemez boyutta oldu- unu biliyorlard. As l korkular ise, dünyan n en yoksullar n n açl k isyanlar n n, açlar n devrimini tetiklemesi ve dünyan n büyük bölümünde rejimleri yerle bir etmesiydi. Örne in, Haiti de, IMF ve DB toplant yapt s rada gerçekleflen açlar n isyan, hükümetin geri çekilmesini getirmiflti. Ve tüm dünyada bundan daha boyutlu ayaklanmalar n gerçekleflmesi beklentisi giderek büyüyordu. flte IMF ve DB yetkililerini korkutan buydu. Esas korkular ise, daha çok da bu iki kurumun, emperyalizme ba- ml ülkelere dayatt ekonomik politikalar n bir sonucu olan g da krizinin ortaya ç kard, ço unlu u kendili inden geliflen bu açl k isyanlar n n, kontrollerinden iyice ç karak, örgütlü güce dönüflmesi ve dünya ölçe inde s n f mücadelelerini tetiklemesi ya da daha da üst boyutlara ç karmas yd. syanlar n denetimden ç kmas na iliflkin kayg IMF ve DB taraf ndan yap lan aç klamalara da yans yor, aç klamalarda sorunun sadece insani bir sorun olmad na, bu tür sorunlar n demokrasiyi de tehdit ederek, savafllara götürebilece ine dikkat çekiliyordu. Uluslararas toplum, giderek büyüyen, en çok da kad n ve çocuklar vuran, her befl saniyede 10 yafl n alt nda bir çocu un ölümüne neden olan ve dünyada 854 milyon insan açl k s n r n n alt na getiren bu krizin politik ve güvenlikle ilgili sonuçlar n engellemek üzere, acil önlem almaya ça r l yordu. Hepsinden önemlisi de, emperyalizmin temsilcileri taraf ndan ayaklanmalar, çat flmalar ve denetlenemez bir istikrars zl bar nd ran, yeni bir sürece giriyoruz tespitleri yap l yordu. Emperyalistler, nas l bir korkuya kap ld klar n n çok net bir biçimde d - fla vurmas olan bu tespitlere paralel olarak, acil önlemlere baflvurmaya bafllad lar. Beyaz Saray ayn günlerde 200 milyon Dolar g da yard m yapaca n aç klad. Bu miktar, ABD emperyalizminin Irak iflgalinde bir günde harcad para kadar bile de il. Açl k isyanlar n n, her gün yeni ülkeler eklenerek sürdü ü bugünlerde, emperyalist cephe de halklara dönük sald r lar n nas l ve hangi yöntemlerle art raca n n, halklar nas l teslim alaca n n hesaplar n yeniden gözden geçiriyor. Askeri sald rganl n bafl ABD emperyalizminin temsilcileri art k teslim alma yöntemi olarak iflkenceyi resmen onaylad klar n, bu yönlü toplant lar al p, sadece iflkenceyi de il, hangi özel iflkence yöntemlerinin kullan laca na karar verdiklerini gizlemeye bile gerek duymuyorlar. Askeri sald rganl kta ABD emperyalizmi ile yar flan AB emperyalizmi ise, sadece bu yönlü sald r lar n de il, Avrupa iflçi s n f n n kazan lm fl haklar na dönük sald r lar n da art rm fl bulunuyor. Bu sald r lar kapsam nda, Avrupa Mahkemesi son dönemde pefl pefle ald kararlarla, iflçi s n f n n sermayenin sald r lar n geri püskürtmedeki en önemli silah olan grev hakk n n önünü kesmeye, iflçileri ücret tarifelerinin alt nda, düflük ücretlere mahkum etmeye çal fl yor. AB nin emperyalist karakterini iyice gözler önüne seren, aç k aç k mali sermayenin ç - karlar n koruyan bu kararlarla birlikte yap lmaya çal fl lan ise esas olarak, Avrupa daki iflçi-emekçi y nlar n n temel demokratik haklar n n ve sosyal kazan mlar n n bütünüyle ortadan kald r lmak istenmesidir. Ancak son y llarda sosyal y k m sald r lar n n h z - n ve dozunu art ran AB emperyalistleri, bu çabalar s ras nda güçlü direnifllere çarpmay sürdürüyorlar. Sosyal y k m sald r lar na karfl, sadece Avrupa da de il, tüm emperyalist-kapitalist ülkelerde gerçekleflen bu direnifllere ise bugün art k, dünyay kas p kavuran ve emperyalist-kapitalist sistemin çöküflünün bir ifadesi olan, açl k isyanlar efllik ediyor. Birbirinden ilham alarak yükselen isyan ve direnifllerin, emperyalistlerin bafll ca korkusu olan örgütlü güce dönüflmesi, sistemi sürdürülemez hale getirmesi ise kaç n lmaz gibi görünüyor. Birçok ülkede kendili inden bafllayan, k sa süre sonra örgütlü hale gelen açl k isyanlar n n say s ise giderek art yor. Bu isyanlar birçok ülkede, iflçi-emekçi y nlar n ekonomik ve demokratik taleplerle gerçeklefltirdi i grev vb. direnifllerle bütünleflmifl bulunuyor. Bunun da ötesinde bu isyanlar ço u yerde, do rudan ülkelerindeki rejimi hedef alan bir siyasi içeri e bürünüyor. Bu da emperyalistlerin özellikle de tespitlerinde ne kadar hakl olduklar n gösteriyor. Evet, açl k isyanlar açlar n devrimini tetikliyor!

14 Tarihten sayfalar İşçi-köylü 14 9 May s 1945 Emek Kahramanlar unutulmayacak! 2-15 Mayıs 2008 Gerçek kahramanlar kitlelerdir! 22 Haziran 1941 Bu tarih, Hitler faflizminin, proletaryan n iktidar na, Sovyetler Birli- i ne sald r tarihidir. II. Emperyalist Paylafl m Savafl, daha önce emperyalizm taraf ndan paylafl lm fl dünya pazarlar n n ve maddi zenginliklerinin yeniden paylafl lmas amac yla bafllat ld. Baflta Alman emperyalistleri olmak üzere di- er emperyalistler yaflad klar yap sal ve dönemsel krizden kurtulman n ç - k fl yolu olarak baflvurduklar bu savafla girerken, tarihlerinin ikinci büyük affedilmez hatas na düfltüklerini düflünemiyorlard. Bu savaflta Alman emperyalistlerinin karfl s nda, hesaba katmad klar, unuttuk lar, her yönüyle örgütlenmifl büyük emek gücü ve Sovyet iktidar vard. Sovyetler Birli i nin varl - n ve gücünü hesaba katmayan Alman emperyalistleri, tarihlerinin en büyük hatas n ifllediler. Alman emperyalizminin en sald rgan, en gerici ve en ba naz kesiminin iktidar gücü olan Hitler faflizmi, Sovyetler Birli i ne sald r karar n ald nda, kendi sonunun da bafllang ç karar n al yordu. Savafl n bafllamas yla Alman faflizmi, sadece iktidar n kaybetmedi, ayn zamanda daha önce hükmetti i, nüfuz alt nda tuttu u topraklar n büyük bir bölümünü de kaybetti. Alman emperyalizminin ald kay plarla birlikte, dünya kapitalist sistemi de büyük bir darbe ve kay p ald. Bunun karfl s nda sosyalizm, büyük bir üstünlük ve sayg nl k elde etti. Dünyan n birçok ülkesinde demokratik halk iktidarlar ve sosyalist iktidarlar kuruldu. Halk demokrasisinin, eme in, proletaryan n bayra bir dizi ülkede dalgaland. Kapitalist-emperyalist sistemin, yaflad yap sal ve dönemsel krizden ç k fl yolu olarak baflvurdu u emperyalist savafl politikas kendisine fazlas yla pahal ya mal oldu. Onlar n koltuk de nekleri olan sosyal-floven sosyal demokratlar n proletarya ve ezilen dünya halklar na ihaneti bile emperyalistleri yenilgiden ve proletaryan n darbelerinden kurtaramad. flçi s n f ve ezilen dünya halklar için her yönüyle avantajl bir dönem bafll yordu. Ekim Devrimi ve ard ndan II. Emperyalist Dünya Savafl n n zaferi, ezilen dünya halklar n n kurtuluflu için büyük olanaklar sa lad ve kurtulufla giden yollar açt, büyük kazan mlar elde ederek, yeni bir devrimler cephesi yaratt. Alman faflizminin sald r s ve iflgaline kadar, Sovyetler Birli i, dünya bar fl n n tutarl bir savunucusu, koruyucusu ve sahibi durumundayd. Ekim Devrimi nden sonra, uzun bir dönem boyunca Sovyetler Birli i nin d fl politikas n n temelini tutarl bir proletarya enternasyonalizmi oluflturdu. SSCB nin tutarl d fl politikas, baflta ezilen dünya halklar olmak üzere kapitalist-emperyalist ülkelerin iflçi s n - f n n destek ve sempatisini kazand. Kendisini Almanya n n ve Avrupa n n kurtar c s (Mesih i) ilan eden Hitler komutas ndaki faflist Alman ordusu, 22 Haziran 1941 tarihinde, Sovyet anavatan na sald r bafllatm flt r. O gün görevimiz Avrupa k - tas n, ölüm getiren Bolflevik tehlikesinden korumakt r. Tanr, bu önemli kavgada bize yard m etsin diyerek Do u ya yönelik tarihi yürüyüflü bafllatt n ilan eden Hitler, kendi sonunu getirecek sald r çan n beraberinde çalm flt r. O gün Hitlerin savafl bildirisini duyan Sovyet emekçi halklar, bu sald r n n ülkelerinde nas l bir y k m ve tahribat yarataca n ve nas l sonuçlar do uraca n kesin olarak kestirememekle birlikte, bu faflist sald r n n Sovyet halklar na iyi fleyler getirmeyece ini, çok fleylerini kaybedeceklerini biliyorlard. Bu büyük faflist tehlike, Sovyet halk üzerinde patlamaya haz r bir öfke, unutulmayacak bir kin yaratt. Bar flsever Sovyet halk, tarihin yeniden kendilerini büyük ac lar içine ataca n yüreklerinde hissetmeye bafllad lar. Bu alçakça sald r karfl s nda suskun kalmayan Sovyet halk n n önderlerinden, dönemin D fliflleri Bakan V. Molotov yoldafl n sesi radyolarda yank lanmakta gecikmedi: Sovyetler Birli i yurttafllar! Bugün sabahleyin saat dörtte Alman ordular Sovyetler Birli- ine karfl hiçbir ihtarda bulunmadan, savafl ilan etti ini duyurmadan, ülkemize sald rd. SSCB hükümeti, kahraman ordumuzun ve filomuzun, Sovyet havac l n n gözü pek flahinlerinin yüklendi i görevi yerine getireceklerine ve sald rgana y k c darbeyi indireceklerine sars lmaz bir güven besledi ini belirtir... K z l Ordu ve bütün Sovyet halk, yurt için, namus için, özgürlük için bafllayan Anayurt Savunmas n bir ça r ya, bir parolaya dönüfltürecektir. Eflsiz komutan, büyük komünist Stalin yoldafl önderli inde, Sovyet halklar için büyük Anayurt Savunmas bafllam flt. Ekim Devrimi nin, sosyalizmin kazan mlar n kanla canla savunma zaman yd flimdi. Alman halk n ve bütün dünyay büyük felakete iten, ç k fl olmayan emperyalist dünya savafl na sürükleyen Hitler, k sa bir süre önce sald rmazl k anlaflmas imzalad n unutarak, Sovyetler Birli i ne sald rd. Ancak, kafas n Sovyet Devrimi nin muzaffer duvar na çarp p, yok olufltan kurtulamad. Sovyet halk ve dünya insanl k tarihi, Alman faflizminin SSCB ye karfl bafllatt bu sald r n n yan t n vererek, onu hak etti i yenilgiye u ratmaktan, çöplü üne yollamaktan çekinmedi. Milyonlarca Sovyet emekçisinin kan can pahas na faflist sald rganl a karfl verdi i hakl savafl ile sosyalist anavatan n korumufl, kaderlerini kendi ellerine alarak, özgürlüklerini ve geleceklerini belirlemifl, Hitler faflizmini mezara gömmüfltür. Anayurt Savunmas, Alman halk dahil olmak üzere, bütün dünya halklar n n ve ilerici insanl n sempati ve deste ini kazand. Sovyet iflçi ve köylüleri bu hakl savafl sadece kendi özgürlükleri ve gelecekleri için de il, Hitler faflizminin azg n sald r s ndan ac çeken, bask ve zulüm alt nda yaflayan bütün dünya halklar n n özgürlü ü ve gelece i için de veriyordu. Sovyet halk haks z, ya mac, emperyalist savafl karfl s nda bir an bile tereddüde ve karars zl a düflmeden proleter devrimci duruflu göstererek, anavatanlar n korkusuzca savunup, faflist iflgalcileri bozguna u ratm flt r. Stalin gibi, korkusuz ve bilge bir komutan n bafl nda oldu u Sovyet halk yla bütünleflmifl kahraman bir K z l Ordu; Stalin gibi devrimin ve sosyalizmin kurucusu bir komünistin önderli indeki SBKP ve sosyalizme inanan, bu u urda can n düflünmeden feda eden Sovyet halk varken büyük ve say s z kay plar pahas na zafer elde edilmesi kaç n lmazd. K z l Ordu ve Sovyet halk, SBKP nin Sovyet Devrimi ni ve sosyalizmi savunan, onu korumay amaçlayan, Sovyet halk n n ç karlar yla bütünleflen savafl politikas na güveniyor ve inan yordu ve gözünü bile k rpmadan bu politikay destekledi. Sovyet halk ve K z l Ordu askerleri, bafl nda Stalin gibi bir eflsiz devrimci savafl kurmay n n oldu unu ve onun önderli inde SBKP gibi büyük bir proletarya partisinin oldu unu biliyor ve ona güveniyordu. Çünkü onlar biliyordu ki Bolfleviklerin politikas do rudur, s n f bilinci ve dayan flmas yüksek, çelikten bir disipline sahiptir. Ortak dava u runa hiçbir fedakârl ktan çekinmeyecek milyonlar örgütleme ve yönetme yetene ine sahip, en zor koflullarda bile yönünü bulmakta baflar l bir partidir. Bu sonsuz güvendir ki baflta Stalingrad savunmas olmak üzere, askeri savafl sanat nda büyük direnifl kahramanl klar gösterdi, sonsuz feda ruhunun örneklerini direnifl ve savafl alanlar nda dosta ve düflmana gösterdi Anavatan Savunmas sadece Sovyet halk n n eflsiz ve s n rs z destek ve güvenini kazanmad, ayn zamanda baflta proletarya olmak üzere ezilen dünya halklar n n destek ve dayan flmas n, özgüvenini kazand. Enternasyonalizm bilincinin doruk noktas yafland. Halklar n kardeflli i bilinci somut ve gerçek haline geldi. Temeli kanla-canla sonsuz fedakârl kla yarat lan Sovyet Anavatan Savunmas bilinci, halklara kurtulufl ve direnifl yolunu gösterdi ve somutluk kazand rd. Stalin, Molotov, Kalinin, Kirov, Orjonikidze, Jerjinski, Kaganoviç, Migoyan, Yaroslavski gibi de erli komünist önderlerinin ve denenmifl, s nanm fl, güvenilir eflsiz savafl uzmanlar n n yan s ra, yeni tipte genç yetenekli ve becerikli askeri önderler ve komutanlar n bafl nda bulundu u K z l Ordu, milyonlarca ads z kahramanla Anavatan Savunmas n gerçeklefltirdi. Öncüsüyle bu denli sars lmaz güvenle bütünleflen Sovyet halk, ve halk yla bu denli güçlü bütünleflen öncü SBKP, milyonlarca emekçi can ve kan pahas na en güzel ve en bilinçli örneklerini sundular iflçi s n f na ve ezilen dünya halklar na. Birçok zengin deneyim ve derslerle dolu olan bu süreçten ö renilmesi ve uygulanmas gereken çok fley vard r. Yak n devrim tarihimize yol gösteren Ekim Devrimi, SBKP tarihi, K z l Ordu nun savafl pratikleri bir devrim laboratuar d r. Bu zengin devrim laboratuar ndan ö renilmesi gereken, kavran p bilince ç kar larak uygulanmas gereken bir hazine de erinde ö reti ve deneyim vard r. 9 May s 1945, II. Emperyalist Paylafl m Savafl n n bitifl, Sovyet Anavatan Savunmas n n zafer tarihidir. Son y llarda Moskova yönetimi taraf ndan kutlama amac yla örgütlenen etkinliklere ve kat l mc lar na bakt m zda 9 May s n geçmifline ait görüntülerin d fl nda, onun özünden ve ruhundan hiçbir fley b rak lmad n, içinin boflalt lmaya çal fl ld n görmekteyiz. 9 May s tan geriye sadece nostaljik görüntülerin b rak lmas, kapitalist-emperyalist dünya aç s ndan çok da anlafl lmaz bir durum de ildir. Çünkü Sovyet Devrimi ne, sosyalizm de erlerine karfl ç kan Rus egemen burjuvalar elbette ki, geçmifli özüne ve ruhuna uygun tarzda anmayacakt r. Onlar 9 May s etkinli ini diplomatik, politik ç kar amaçl bir gösteriye dönüfltürmek isterler ve öyle de yap yorlar. Bir dizi ülkenin devlet adam ve hükümet baflkanlar n n gösteride yer almas, kapitalist-emperyalist dünyan n gücünün, üstünlü ünün gösterilmesi aç s ndan önemli bir f rsatt. Anavatan Savunmas ndan, faflizme karfl zafer direniflinden geriye sadece geçmifl görüntülerin kalmas, 9 May s etkinli inin hangi amaçla niçin örgütlendi inin de yan t n vermektedir. 9 May s Rus egemenleri politik ve diplomatik s n f ç karlar na hizmet amac na dönüfltürmeye çal flsa da sosyalizmi ve Anavatan Savunmas n yaflayan Sovyet halk baflta olmak üzere dünya halklar 9 May s unutmayacak ve onun devrimci özünü ve ruhunu asla bilincinden ç kartmayacakt r. 9 May s Sovyet halk baflta olmak üzere dünya halklar n n devrimci zafer günüdür! lkbahar Sonbahar a çevirdi 6 May s l y llar n sonlar nda egemenlerin yaflad kriz, egemenlere karfl mücadele yürütenlerin büyüyen çeliflkilerini daha da keskinlefltirmiflti. Bu duruma dünyan n de iflik bölgelerinden yükselen ulusal kurtulufl mücadeleleri efllik ediyordu. ABD de Vietnam daki iflgallere karfl duyulan tepki, rkç l a karfl büyüyen siyah hareket ile toplumsal muhalefeti yükseltiyordu. Yüz binlerce kiflinin kat l m yla Fransa da, Almanya da eylemler yap l yor, üniversitelerde iflgaller oluyor, okul boykotlar, sokak direniflleri ve iflçi grevleri yap l yordu. Tüm dünyay sarsan Büyük Proleter Kültür Devrimi Çin de tüm s cakl yla ve yo un kitle kat l m yla devam ediyordu. Afrika da, Latin Amerika da, Asya da ulusal kurtulufl savafllar önemli bir gündem oluflturuyor, dünya halklar n n deste ini kazan - yordu. Hindistan da komünist önder Çaru Mazumdar n önderli indeki Naksalbari isyan n n etkileri ülkemizde de karfl l n al yordu. Dünyada esen bu rüzgâr n etkisi Türkiye de de kendini göstermiflti. Ülkemizde de iflçilerin köylülerin mücadelesi ivme kazan yordu. Üniversite ö rencileri de araflt rma, okuma, tart flma faaliyeti içine girmifl; kendisini ve bilincini gelifltirebildi i oranda emekçilerden ve ezilenlerden yana saf tutmaya bafllam flt. Tüm bu geliflmeler karfl s nda TC de bofl durmam fl ve ezilen emekçi kesim üzerindeki bask s n daha azg nca uygulamaya bafllam flt. 12 Mart darbesiyle bafllayan dönem Türkiye üstündeki karanl daha da yo unlaflt rm flt. S k yönetim mahkemeleri kurulmufl; tutuklamalar, iflkenceler, cinayetler günlük, s radan olaylarm fl gibi konuflulmaya bafllanm flt. San klar n birço u idam istemiyle yarg lan yordu ve idam da s radanlaflm flt. Deniz Gezmifl 24 fiubat 1947 de Ankara da do du. Ö retmen bir ailenin çocu u olan Deniz, henüz lise ö rencisiyken sol düflünceyle tan flt ve dönemin eylemleri içinde bulundu da stanbul Hukuk Fakültesi ne girdi. T P le ba lant ya geçti ve birçok kez gözalt na al n p serbest b - rak ld. T P içinde yo unlaflarak, ayr l klara ve tart flmalara yol açan ideolojik sorunlarda Milli Demokratik Devrim (MDD) görüflünü benimsedi ve bu görüflün özellikle de ö renciler aras nda yayg nlaflmas nda etkili oldu. Birçok ö renci eylemliliklerine kat ld. Daha sonra mücadelesini de iflik alanlarda sürdürmeyi planlad. Sinan Cemgil ve Hüseyin nan la birlikte THKO yu kurdu de THKO ad na Ankara fl Bankas Emek fiubesi nin kamulaflt rmas n gerçeklefltirenler aras nda yer ald. 4 Mart 1971 de dört ABD li erin Balgat taki Tuslog Tesisleri nden kaç r lmas eyleminde de bulunan Gezmifl, erlerin serbest b rak lmas ndan sonra Sivas n Sark flla ilçesinin Gemerek bölgesinde Yusuf Aslan la birlikte yakaland. 16 Temmuz 1971 de bafllayan THKO-1 Davas nda TC nin 146. maddesini ihlal etti i gerekçesiyle, 9 Ekim 1971 de idam cezas na çarpt r ld. Yusuf Aslan 1947 de Yozgat n bir köyünde do du. Ortaö renimini feodal önyarg lar n güçlü oldu u bir çevrede tamamlad da ODTÜ Mühendislik Fakültesi ne kay t yapt rd. Burada sosyalist fikirleri benimseyip Sosyalist Fikir Kulübü ve Dev-Genç içinde çal flmaya bafllad. ODTÜ de patlak veren ö renci hareketlerinin ve okul iflgallerinin öncülerinden oldu. lk yarg land eylem, CIA ajan, Amerikan Büyükelçisi Commer in arabas n n yak lmas yd y l nda arkadafllar yla birlikte Filistin e gitti. Burada helikopter ve uçak pilotlu unu ö rendi. Traktörden helikoptere kadar her türlü arac büyük bir ustal kla kullan yordu y l nda kurulan THKO nun kurucusu ve önderlerinden olan Yusuf Aslan, Deniz Gezmifl le birlikte Nurhak a gerilla grubuna kat lmaya giderken, Sivas fiark flla da yaral olarak yakaland. Hüseyin nan 1949 da Kayseri nin bir köyünde do du da ODTÜ dari Bilimler Fakültesi ne kay t oldu. Sosyalist Fikir Kulübü (SFK) ve bu derne- in ba l oldu u Dev-Genç e üye oldu. Bu arada T P e kat larak bu partinin etkinliklerinde yer ald. Sonras nda bu parti içindeki ayr l klarda, giderek belirginleflen gizli ve dar örgüt fikri do rultusunda çekirdek bir grup oluflturup, k r gerillas yoluyla anti-emperyalist mücadele verme düflüncesini gelifltirmeye çal flt. Ayn y l dari Bilimler Fakültesi nden ç kar lan Hüseyin nan, ODTÜ yurtlar nda kalmaya devam etti. 14 Ekim 1969 da, grubun önemli bir kesimiyle birlikte Suriye üzerinden Ürdün e, Filistin Kurtulufl Örgütü (FKÖ) nün as l gücünü oluflturan El Fetih kamplar - na gitti. Burada FKÖ nün yan nda srail e karfl savaflt. srail içlerindeki karakol bask nlar nda bizzat yer ald. fiubat 1970 de Türkiye ye geri döndü ünde, Diyarbak r-antep yolunda bir otobüste yakaland. Diyarbak r da devam eden yarg lama sonunda, Ekim 1970 te tahliye oldu. Hüseyin nan Ankara ya döndü ünde kafas ndaki k r gerillas fikri iyice berraklaflm flt. Benzeri düflünceler tafl yan ve ayn eylem çizgisini benimseyen, bafllar nda Deniz Gezmifl in yer ald stanbul grubuyla bir araya gelerek THKO yu kurdu. 1 Ocak 1971 de Türkiye fl Bankas Emek fiubesi kamulaflt rmas, Amerikan askeri tesislerinin bas larak bir Amerikal n n kaç r lmas ve daha sonra dört Amerikal n n kaç r lmas eylemlerinde gösterdi i gözü pek tavr ve kararl l yla THKO nun varl nda büyük etken oldu. 24 Mart 1971 de Kayseri nin P narbafl ilçesinde yakalanarak, Deniz Gezmifl ve Yusuf Aslan la birlikte Ankara 1 No lu S k yönetim Askeri Mahkemesi taraf ndan 9 Kas m 1971 de idama mahkûm oldu. damlar n önlenmesi için gerek Meclis te, gerek kamuoyunda ve gerekse örgüt arkadafllar taraf ndan çeflitli giriflimlerde bulunuldu. Askerî mahkemeden 18 idam karar ç kt. Deniz, Yusuf, Hüseyin Mamak Askeri Hapishanesi ndeki ön hücrelere ayr ayr kondu ve intihar etmesinler diye hücrelerindeki lambalar koridora al nd. damla yarg land klar halde, ölüme devrimin fliar yla giden bu üç devrimci, 6 May s 1972 de idam edilmek üzere dara ac na götürüldü. Son sözleri yaflamlar n feda ettikleri kavgaya ba l l klar n özetler nitelikteydi...

15 2-15 Mayıs 2008 İşçi-köylü 15 Gazete/Okur Ankara 1 May s kutlamas Ankara da da faflist sald r yla karfl karfl ya kald. Ö leden sonra Opera da toplanmaya bafllayan binlerce emekçi emperyalist-faflist sald r lara, inkâr ve imha politikalar na, tar m n tasfiyesine, sosyal y k m yasalar na vb. karfl sloganlar ve z lg tlarla karfl durdu. Sendikalar, dernekler, devrimciler ve siyasi partiler olarak s ralanan kortejler içerisinde Devrimci 1 May s Platformu bileflenleri Al nteri, BDSP, DHD ve Partizan coflkusu ve disipliniyle 1 May s alan nda görkemli bir durufla sahiptiler. Yükselen Sald r lara Karfl Yaflas n Halk Savafl pankart açan Partizanlar temsili olarak iflçi tulumlar ve köylü k yafetleriyle 36. y l n coflkusunu 1 May s alan na tafl d lar. Genel olarak liseli gençli in a rl kl olarak kat ld Ankara 1 May s kutlamas nda SSGSS yasas Sa l k hakt r sat lamaz slogan yla protesto edilirken, Taksim deki kutlamaya izin vermeyen faflist TC nin azg n sald r s ve sald r karfl s nda direnen emekçilerin coflkulu kutlamalar anbean duyurularak sloganlarla karfl land. S hhiye Meydan nda kurulan arama noktas nda ÖDP ye sald ran çevik kuvvet polislerine 1 May s coflkusu her yerde... devrimci ve ilericiler h zl bir yan t vererek sald r y geri püskürttüler. Taksim Meydan n n öfkesinin ve coflkusunun hâkim oldu u kitle polisin gaz bombalar na karfl tafllar ve sopalarla karfl l k vererek bütün kortejlerin alana girmesini sa lad. Sald r büyümeden sonlan rken Her yer Taksim her yer direnifl, Zafer direnen emekçinin olacak, Direne direne kazanaca z sloganlar S hhiye Meydan n doldurdu. Alanda 1 May s Tertip Komitesi ad na yap lan konuflman n ard ndan kutlamalar müzik dinletisi eflli inde çekilen halaylarla son buldu. zmir zmir de Konak Sümerbank önü ve Basmane olmak üzere iki noktada buluflan sendikalar ve devrimci, demokratik ve yurtsever kurumlar, Dersim Dersim de KESK, D SK, Türk- fl e ba l sendikalar ile aralar nda Partizan n da bulundu u devrimci, demokratik ve ilerici güçler taraf ndan ortak örgütlenen 1 May s kutlamalar saat de kurumlar n biraraya gelerek kortejler oluflturmas yla bafllad. Belediye önünden yürüyüfle bafllayan kortejler K flla Meydan nda biraraya geldi. Meydanda topland ktan sonra demokrasi mücadelesinde yaflam n yitirenler an - s na 1 dakikal k sayg duruflu ile miting bafllad. S ras ile Tertip Komitesi ve sendikalar ad na yap lan konuflmalar n ard ndan AKP politikalar n Cumhuriyet Meydan nda buluflmak, buradan da Gündo du Meydan na gitmek üzere saat te yürüyüfle geçti. Emperyalizme, faflizme, flovenizme karfl yaflas n halk savafl yaz l ve Partizan imzal, Belki biz olmayaca z ama bu çelik ald suyu unutmayacak- brahim Kaypakkaya ve Söz, karar, eylem ve örgütlenme özgürlü ü istiyoruz yaz l ve Yeni Demokrat Gençlik imzal pankartlar ile Sümerbank önünden yürüyüfle geçen Partizan korteji, s k s k 1 May s k z ld r, k z l kalacak, Birlik mücadele zafer, Faflizme karfl yaflas n halk savafl sloganlar n att. Genel olarak kat l m n yüksek oldu u miting oldukça coflkulu geçti. Gündo du Meydan nda yap lan konuflmalar ve verilen müzik dinletisinin ard ndan hep bir a zdan okunan 1 May s Marfl ve Enternasyonal ile miting sona erdi. Bursa Bursa da bu sene KESK ve Türk- fl in son günlere kadar stanbul veya Bursa da kalaca belli olmad ndan dolay son günlerde BAT S, Partizan, ESP, DHP, DTP, BDSP, EMEP, SODAP, Bursa Tuncelililer Derne i ve flsiz E itimciler Örgütleme Giriflimi Tertip Komitesi oluflturarak 1 May s örgütleme çal flmalar bafllad. Tertip Komitesi bileflenleri taraf ndan el ilanlar ve araçla sesli anonsla emekçi semtler ve organize sanayi bölgeleri gezilerek iflçi ve teflhir eden bir skeç gösterildi. Ard ndan müzik grubunun müzik dinletisi eflli inde çekilen halaylar ile miting sonland r ld. Mitinge Yaflas n demokratik halk iktidar pankart yla kat lan Partizan kortejinde s k s k Sa l k hakt r sat lamaz, E itim hakt r sat lamaz, 1 May s k z ld r k z l kalacak, flçi-köylü gençlik Halk Savafl nda birlefltik, Savafl, ilerle, kazan Partizan sloganlar at ld. Miting öncesinden kolluk güçleri savc l klardan ald klar arama izinleriyle il ve ilçe girifl-ç k fllar nda üst aramas da dâhil dakikalarca arama ve kimlik kontrolleri yaparak mitinge kat l m engellemeye çal flt lar. emekçiler 1 May s a davet edildi. 1 May s günü saat da Fomara Meydan nda toplanan kurumlar buradan kortejler oluflturarak yürüyüfle geçti. Yaflas n 1 May s, Biji Yek Gulan yaz l Tertip Komitesi imzal pankart n ard ndan sendika, devrimci kurum ve demokratik kitle örgütleri s raland. Partizan kitlesi önde Emperyalist talana, rkç sald r lara ve kölelik yasalar na karfl yaflas n 1 May s, Biji Yek Gulan, Biz halk z gelecek ellerimizdedir yaz l pankartla, YDG ise Biz kendimizi dünyay temellerinden sarsacak bir davaya adad k pankart yla mitinge kat ld. Kitle Gökdere Bulvar na kadar yürüdü. Gökdere Meydan nda 1 May s flehitleri ad na sayg duruflu ile bafllayan etkinlik BAT S, devrimci kurumlar ve siyasi partiler ayr ayr konuflmalar n yapt lar. Kardefl Dernekler Platformu ad na da TUDEF Genel Sekreteri Yusuf Topçu konufltu. Konuflmalar n ard ndan Tuncelililer Derne i müzik grubunun söyledi i marfllar ve davul zurna eflli inde kitle halaya durarak eylem sonland r ld. Ancak arama noktalar nda Bursa polisi pankart sopalar n alana almayarak provokatif tavr n göstermifltir. Mersin 1 May s Mersin de yaklafl k 5000 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Polisin sald r lar na karfl n geri ad m atmayan emekçi halk m z coflkulu bir flekilde alandaki yerlerini ald lar. Miting Mersin Devlet Hastanesi önünden Metropol miting alan na kadar yürüyüfl eflli inde yap ld. Yürüyüfl boyunca s k s k Her yer Taksim her yer direnifl, Katil ABD Ortado u dan defol, Yaflas n 1 May s vb. sloganlar at ld. Mitinge sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve devrimci kurumlar kat ld. Partizan kortejine polis müdahale ederek, tafl nan pankart ve flamalara el koymak istedi. Bir arkadafl n kimlik bilgileri polis taraf ndan al narak suç ve suçluyu övme iddias yla dava aç laca söylenilerek korkutulmaya ve y ld r lmaya çal fl ld. Fakat Partizan bu tutumun keyfiyetini teflhir ederek alana pankart ve flamalar yla girdi. Partizan eyleme Sa l k hakt r sat lamaz ve Zafer direnen emekçinin olacak. Yaflas n örgütlü mücadelemiz pankartlar yla kat ld. Malatya Malatya da da iflçiler ve emekçiler 1 May s ta alanlara ç karak sald r lara boyun e meyeceklerini, mücadeleye devam edeceklerini ilan ettiler. Malatya da KESK ve Türk- fl in düzenledi i 1 May s a Partizan, ESP, DHP, DTP, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i, EMEP, ÖDP ve SHP pankartlar yla kat ld lar. 1 May s 2008 saat te Emeksiz Alt Kavfla nda toplanan kitle buradan yürüyerek Emeksiz Üst Kavfla na do ru yürüyüfle geçti. Yol boyunca slogan atan kitle Yaflas n Taksim direniflimiz slogan n daha gür atarak stanbul daki direnifli selamlad. Emperyalist sald r lara karfl örgütlü mücadeleye Partizan pankart ve Söz karar ve örgütlenme hakk m z istiyoruz, E itimde emperyalist politikalara son vb. yaz l YDG imzal dövizleriyle yürüyüfl kolundaki yerini alan YDG ve Partizan kitlesi 1 May s alan na geldi. Bütün gruplar n alana girmesiyle beraber 1 May s ve devrim flehitleri an s na sayg duruflunda bulunulmas yla alandaki kutlamalara geçildi. Burada yap lan konuflmalarda Taksim deki 1 May s kutlamalar n n yasaklanmas protesto edildi. Türküler ve halaylardan sonra kitle eylemi sonland rd. (Malatya YDG) Diyarbak r Diyarbak r da son 30 y ld r miting için izin verilmeyen 1 May s a bu y l da izin verilmedi. Demokrasi Platformu stasyon Meydan için baflvuruda bulunmas na ra men bahaneler uydurularak reddedilmifltir. Mini Taksim uygulamas n protesto etmek için Da kap Meydan nda bas n aç klamas yap lmas na karar verildi. Üç ayr yerde biraraya gelen emekçiler Da kap Meydan na do ru yürüyüfle geçti. Öncesinden Diyarbak r a gelmeyi kararlaflt ran çevre illerin tafl tlar flehir giriflinde durdurularak flehre giriflleri engellendi. Tüm engellemelere ra men yaklafl k 4 bin civar nda kitle Da kap Meydan nda biraraya geldi. Bizler de Partizan imzal dövizlerimizle alanda yerimizi ald k. Aky l flçileri Yaln z De ildir, Biji Yek Gulan sloganlar yla eyleme kat ld k. Eyleme destek vermek amac yla DTP milletvekilleri, belediye baflkanlar da alanda bulundular. Emine Ayna bir konuflma yapt ktan sonra sözü Demokrasi Platformu nun sözcüsüne b rakt. Son süreç ve emekçilerle ilgili k sa bir aç klama yap ld ktan sonra eylem sonland r ld. Sivas Sivas ta 1 May s kutlamalar saat de Ethembey Park nda toplan larak bafllad. Sloganlarla da yürüyüfle bafllayan emekçiler Mevlana Meydan nda topland. Mesajlar n ve konuflmalar n ard ndan halaylar ve sloganlar eflli inde miting devam etti. 500 kiflinin kat ld mitinge YDG, DHH, SGDF, Genç-Sen, Halkevleri, Hac Bektafli Veli Kültür Derne i, KESK ve siyasi partiler kat ld lar. YDG olarak mitingde Söz ve karar hakk m z için örgütlenelim pankart açt k. Miting saat te sona erdi. (Sivas YDG) Ç ZG -YORUM Ayaklar bafl olursa... Emekçilerin 1 May s Taksim de kutlama karar na karfl, emekçi düflman yüzünü bir keze daha gösteren Baflbakan Erdo an, iflçilere ve örgütlülüklerine yönelik Ayaklar n bafllar yönetti i yerde k yamet kopar dedi. Frans z Devrimi döneminde bald r ç plak ve benzeri flekillerde tan mlanan ezilenler, bu kez de Baflbakan Erdo an n katk s yla yeni bir isimlendirmeye sahip oldu. Ancak Frans z Devriminde bald r ç plaklar n nas l bir k yamet kopard n Erdo an a hat rlatmakta fayda var. Hannover Bölgemizde gerçeklefltirilen yürüyüflte Partizan okurlar olarak kavga ve mücadele fliarlar m z hayk rd k. Görece kat l m n düflük oldu u bu y lki 1 May s yürüyüflünde önde 5 ustan n resimlerinin oldu u pankartla ve brahim resimlerinin oldu u k z l bayraklarla yerimizi ald k. DGB ve benzeri sar sendikalar n yürüyüflü sessiz bitirme anlay fl na karfl sloganlar m z hayk rarak yo un bir ajitasyon/propaganda çal flmas yürüttük. Proletarya Partisi MK-SB nin günün anlam ve önemine yönelik yazd bildiriler yol boyunca okundu. 1 May s yürüyüflünü coflkuyla ve gelece e olan umutlar - m zla bitirdik. Yürüyüflte ayr ca 24 May s ta gerçeklefltirece imiz brahim Kaypakkaya yoldafl anma etkinli imize dostlar m z katma çal flmas yapt k. (Hannover Partizan okurlar ) Stuttgart Bu y l Stuttgart ta geçen y llara nazaran 1 May s a kat l mda art fl vard. Ayr ca bu y l Stuttgart ta polis, Türk polisini aratmayacak flekilde kitle üzerinden provokasyon yaratmaya çal flt. Alana gelen kitleyi her koldan aramalarla alana ald. Aramalar s ras nda Çelik Ald Suyu Unutmad, UNUTMAYACAK! Program Hilmi Yaray c Koma Çiya Hasan Sa lam Dursun Güngör Cengiz Sa lam Grup syan Atefli mam Diler ve Grup Kotan Sinevizyon Tarih: 24 May s Cumartesi Saat: 19:00 Yer: Sultan Dü ün Salonu (Gazi Mahallesi Dörtyol) rtibat: (0212/ ) TKP/ML nin 1 May s bildirilerine el konuldu. Birçok insana kimlik kontrolü yap ld. Tüm bu bask ya karfl n kitlede büyük bir coflku vard. Bu sene de Partizan korteji büyük ilgi çekti. En önde aç lan ve üzerinde befl ustan n resimleri bulunan pankart m z Almanlar n da ilgi oda yd. Arka- s nda TKP/ML nin pankart ve AT K ve ILPS bayraklar ile kitle çeflitli sloganlar att. Ayr ca Almanya da yo unlaflan sosyal halk gasplar n da protesto eden Almanca sloganlar da gençlerin ve kitlenin kat l - m yla yank uyand r yordu. Mitingde gençler en önde k rm z tiflört ve k z l bayraklarla yürüdüler. Duisburg Almanya da sosyal haklar n k s tland, rkç l n yükseltildi i, Avrupa da 1 May s yoksullaflman n yak c laflt, grev say - s n n ve sektörlere da l m n n artt bir süreçte Partizanlar her sene oldu- u gibi Duisburg da Hamborn Belediyesi nin önündeki 1 May s yürüyüflüne kat ld. Almanca ve Türkçe TKP/ML imzal Yaflas n Enternasyonal dayan flma pankart n n ve TKP/ML bayraklar n n tafl nd yürüyüflte Biji yek gulan, biji Partizan, Kürdistan faflizme mezar olacak, Faflizme karfl omuz omuza vb. sloganlar att k. Partizan yüreklerin hep birlikte sloganlar atmas, megafonda 1 May s marfl - n n söylenmesi vb. yaflad m z güzelliklerdi. Yürüyüfle sendikalar d fl nda Türkiyeli devrimci, demokratik kurumlardan AT K, AT F, YDG, Yeni Kad n, ADHK, DGH, DIDIF, YEK- KOM, AG F, Alevi Bektafli Kültür Merkezi, Komkar, PKK, HÖC, MLKP, MKP, ÖDP, KP-IÖ vd. kat ld. Hollanda Rotterdam flehrinde düzenlenen 1 May s yürüyüflü, saat de bafllad. Geçti imiz y la oranla daha fazla kat l - m n oldu u yürüyüfle 1000 e yak n kitle kat ld. Ezici ço unlu unu Türkiyeli devrimci kurumlar n oluflturdu u yürüyüfl, bu sene resmi tatil gününe denk gelmesi sebebiyle ö len saatlerinde yap ld. TKP/ML, PKK, MKP, MLKP, HÖC gibi örgütlerin yan s ra, birçok demokratik kitle örgütleri de eylemdeki yerini ald. Yürüyüfl boyunca 1 May s temal sloganlar n yan s ra, s k s k TKP/ML- T KKO lehine sloganlar da at ld. Yürüyüflün sonlanmas na do ru Türkiyeli faflist bir gencin, ülkücülü ü temsilen yapm fl oldu u iflaret, ortal n kar flmas na sebep oldu. Olay n oldu u esnada PKK kortejinden gençler, faflit gencin üzerine yürümek istedi. Olay yerinde bulunan di er bir Türkiyeli güvenlik görevlisinin küfür ederek PKK li gençlere tükürmesi ise barda- n taflmas na yetti. Türkiyeli devrimci kurumlar n da durarak olay protesto etmesi üzerine polis kiteleye coplar ve biber gaz yla sald rd. Bir kiflinin gözalt na al nd olayda, devrimci kurumlar Kürdistan faflizme mezar olacak sloganlar yla durumu protesto etti. Ard ndan yürüyüflün bitti i meydana gelinerek halaylar ve konuflmalarla yürüyüfl sonland r ld.

16 ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin B Z HALKIZ GELECEK ELLER M ZDED R UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No:8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Gün Matbaac l k Beflyol Mah. Telsizler Mevkii Akasya Sk. No:23/A K.Çekmece/ stanbul Tel: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT: 3 DA RE: 32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: SMET YE MAH. N YAZ M SR CADDES ERSOY APT. NO:9 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N Cep: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: Konfederasyonlar n ihanet ve yalpalamalar na ra men 1 May s ta kararl l k ve militanl k... Taksim den izlenimler... Ayaklar ayakland! May s s k yönetim dönemlerini aratmayan görüntüler ve her fleye ra men Taksim e ç kmak isteyen emekçilerin karal l ile haf zalara kaz nd. Vapur seferlerinin iptal edildi i, otobüslerin çal flmad ve Taksim e ç kan hemen her yolun, ara soka n polis ablukas na al nd, fiiflli yolu boyunca kurulan yüzlerce polis barikat ile adeta savafl alan na dönen stanbul, emekçilerin Taksim isyan na tan k oldu. 1 May s a bir gün kala devlet ile sendikalar aras nda yap lan görüflmelerden sonra çeflitli illerden bir araya gelen iflçi-emekçiler halaylar çekerek coflkulu bir flekilde sabaha kadar D SK binas nda nöbet tuttu. DDSB, YDG ve brahim flamalar ile D SK önünde buluflan Partizan kitlesi de geç saatlere kadar halaylar çekti, sloganlara efllik etti. Emekçiler sabah 6.30 da polisin D SK binas n kuflatmas ile güne bafllad. Devlet, kitlenin D SK binas önünde bekleyerek Gösteri ve yürüyüfl kanununa muhalefet etti ini iddia ederek tazyikli su ile sald rd. Kitlenin binan n içine çekilmesine ra men sald - r s n sürdüren polis bina içine de su s kt, gaz bombas att, içeri girmeye çal flt. Kahrolsun faflizm, yaflas n mücadelemiz sloganlar ile sald r y protesto eden kitle, sald r ya ra men yeniden d flar ç karak 1 May s ta Taksim deyiz kararl l n hayk rd. Polis aral klarla kitleye sald rarak ortam terörize etti. Bina önünde duran kalabal - gözalt na almaya çal flt, binay ablukaya ald. Binaya gelmek isteyen emekçileri engelledi, birçok yerde pankartlar n Günler öncesinden Taksim çevresindeki evleri basan, herkesi kimlik kontrolünden geçiren ve 1 May s günü de Taksim i ablukaya alan polis OHAL uygulamalar yla bir kez daha asayifli sa lam fl oldu. Bütün ulafl m yollar n kapatan polis, sadece eylemcilerin de il halk n hatta bas n n bile ulafl m n engelledi. Yoldan geçen halk döverek, küfürlerle ve hakaretlerle iflkence etmesinin yan nda sadece tipini be enmedi i kiflileri de gözalt na ald. 500 ü aflk n kiflinin gözalt na al nd çat flmalarda polisin estirdi i terör halk taraf ndan tepki toplad. Gazdan etkilenen bir kiflinin Bu ne biçim bir zulümdür? B rak n yürüsünler ne var yani, bu halka bu kadar eziyet etmenin anlam ne? Yaz klar olsun hepinize! fleklinde tepkisi polisler taraf ndan tartaklanmayla karfl land. Polis sabah n erken saatlerinden itibaren stiklal Caddesi nde bofl binalar basmaya, sözde eylemci ya da eylem aleti aramaya bafllad. fiiflli deki çat flmalar n Taksim e yay lmas yla ortak yürüyüfller fleklinde stiklal Caddesi üzerinden ve ara sokaklardan Taksim Meydan zorland. At lan emperyalizm karfl t sloganlar halk taraf ndan da alk fllarla desteklendi. Sadece eylemcilere sald rmakla yetinmeyen polis civardaki cafeleri de basarak insanlar tartaklad, gözalt - na ald. ( stanbul) kitelli de 1 May s çal flmalar ndan! Bizler kitelli Partizan okurlar olarak 1 May s ta hem egemenlerin Taksim e ç kacak olan emekçiler üzerinde uygulad terörü teflhir etmek hem de kitlelere 1 May s ça r s yapmak için bir tak m çal flmalar yapt k. lk olarak 1 May s a ça r yapan Partizan, DDSB ve Devrimci 1 May s Platformu imzal afiflleri Mehmet Akif Mahallesi ve kitelli Köyiçi ne yapt k. Yine Partizan imzal bildirileri evlerde, parklarda ve kahvelerde sesli ajitasyonlar eflli inde yo un bir flekilde da- tt k. Ayr ca 1 May s öncesinde 1 May s çin Seferberlik bafll yla ç - kan flçi-köylü gazetesinin 15. say s n Perflembe ve Pazar pazarlar nda sesli ajitasyonlarla da tt k. Bizler kitelli Partizan okurlar olarak diyoruz ki; ak llar m zda Taksim oldu u müddetçe ayaklar m z bizi mutlaka Taksim e ç karacakt r. ( kitelli Partizan okurlar ) açarak yürüyen kitleye gaz bombalar ile sald rd. D SK binas n tecrit ederek kitlenin buradan yürümesini engelleme hedefiyle yana yana gelen herkese sald rd. Polis sald r s ile D SK üyesi 4 emekçi hastaneye kald r ld. Polis binan n pencerelerden geliflmeleri takip etmeye çal flan emekçileri sürekli taciz etti. fiiflli Meydan polis taraf ndan iflgal edildi. nsanlar n ifline gitmesini, hastalar n hastaneye ulaflt rmas n engelledi. Al nan önlemlere ra men aralar nda Partizan n da bulundu u birçok devrimci ve ilerici kurum pankartlar ile binaya ulaflmaya çal flt. Polisin azg nca sald r lar na ara sokaklarda kurduklar barikatlar ile direnen kitle 1 May s ta Taksim deyiz sloganlar n hayk rd. Saat olarak planlanan toplanma saatinin yaklaflmas ile fiiflli nin her yan ndan slogan sesleri yank lanmaya bafllad. Kurulan barikatlardan dolay küçük gruplar halinde buluflabilen kitle an nda gaz bombalar ve tazyikli su ile karfl laflt. Buna ra men fiiflli nin ara sokaklar, ana caddesi birer eylem alan na döndü. Eylemler fiiflli Etfal Hastanesi ne kadar yay l rken polis hastanenin içine de gaz bombalar att. Osmanbey, Pangalt ve Dolapdere de emekçiler polise uzun süre direndi, pankart ve flamalar n açt. Türk- fl in son gün yapt aç klamaya ra men bu Konfederasyona ba l kimi sendikalar n tüm sald r lara ra men bir araya gelme kararl l önemlidir. Bu flubelerden biri de kat l mdaki kitleselli iyle Belediye- fl 2 No lu fiube oldu. Ö len saatlerinde ise D SK Genel Baflkan Süleyman Çelebi can güvenliklerinin olmad gerekçesiyle sendikalar n Taksim e yürümekten vazgeçti ini aç klad. KESK, D SK Genel baflkanlar ve Türk- fl Genel Sekreteri DTP milletvekilleri ile Osmanbey de caddeye ç karak Agos gazetesinin önüne kadar yürüdü ve burada bir bas n aç klamas yapt. Sendika baflkanlar n n yaflanan devlet terörünü protesto ederek Taksim e ç kmaktan vazgeçildi ini ve eylemin sona erdi ini aç klad klar s rada kitlenin Kahrolsun sendika a alar sloganlar n atmas dikkat çekti. Emekçiler Cihangir, stiklal Caddesi ve Tarlabafl nda biraraya gelerek Taksim Meydan nda yürüyüfle geçti. Uzun süre polisle çat flt. Dolmabahçe, fiiflhane ve fiiflli olarak düflünülen yürüyüfl kollar n n birlefltirilerek D SK Genel Merkezinden tek kola düflürülmesi, Valinin birkaç gün öncesinde yapt tehdit aç klamalar ve 1 May s ta yaflanan polis ablukas emekçilerin kat l m n olumsuz etkiledi. 1 May s eylemlerinde dikkat çeken esas nokta kitlenin Taksim srar ve birçok yerde ortaya koydu u direnifl oldu. flçiler ve gençlerin Taksim kararl l stanbul da YDG liler olarak 1 May s sabah 8-9 aras nda fiiflli de kitleyle birlikte buluflmaya bafllad k. Daha sonra fiiflli Cami önünde toplanarak Yaflas n 1 May s ve polis fliddetini protesto eden sloganlar att k. Polisin biber gaz yla müdahale etmesinin ard ndan bafllayan çat flmalar ara sokaklarda ve yer yer ana caddede saat e kadar sürdü. fiiflli nin arka sokaklar ndan Kurtulufl a, Dolapdere ye kadar sloganlar atarak ve polisin sald r lar na cevap vererek ve karfl sald r lar düzenleyerek Taksim i saran binlerce kifli bask lara karfl militan bir durufl sergiledi. Sald r lar n ard ndan tekrar toparlanan ve birleflen büyük gruplar halinde Harbiye Caddesi ni zorlad k. Zaman zaman farkl bölgelerde devam eden çat flmalar n etkisiyle büyük gruplar halinde Harbiye Caddesi ne ç karak aral klarla kurulmufl olan polis barikatlar na do ru yürüdük. Barikat zorlad m zda tazyikli su ve biber gaz ile sald ran polise cevap ara sokaklardan verilmeye devam etti. Aral kl olarak birçok sefer bu flekilde ana caddede polisle karfl karfl ya geldik. Polis dar sokaklar na ra men rastgele att gaz bombalar yla halk n evlerinin zarar görmesine ve özellikle çocuklar n ve yafll lar n sa l k sorunlar yaflamas na neden oldu. Özellikle Dolapdere de Roman mahallesinde halk n polise olan öfkesini aç kça ifade etmesi, yaralanan, zehirlenen devrimcilere yard m etmesi ve ilgi göstermesi oldukça olumluydu. Ayn saatlerde aralar nda YDG ve Partizan okurlar n n oldu u fakl gruplar Beyo lu nun arka sokaklar ndan stiklal Caddesini zorlad, eylemlere genifl bir kitle kat ld. Kitle içinde iflçilerin ve gençlerin yo unlukta olmas devletin hedefine ulaflamad n n kan t yd. ( stanbul dan bir YDG li) Tuzla iflçisi ifl b rakt! Deri iflçileri üzerinde günler öncesi bafllayan jandarma bask s, 29 May s günü fiili sald r ya dönüfltü. Sabah erken saatlerde sanayi içinde 1 May s bildirileri da- tan deri iflçilerine ve Deri- fl Sendikas Tuzla fiube yöneticilerine sald ran jandarma, fiube Baflkan Binali Tay ve bir deri iflçisini darp ederek gözalt na ald. Bununla da yetinmeyen jandarma, havaya atefl açarak, iflçilerin 1 May s çal flmas n engellemeye çal flt. Gözalt na al nanlar, iflçilerin tepkisi üzerine, birkaç saat sonra serbest b rak ld lar. Ayn gün ö len saatlerinde kitlesel bir bas n aç klamas yapan Deri- fl Sendikas, hem sabah gerçekleflen sald r y k nad hem de 1 May s a kat l m ça r s yapt. 1 May s sabah ise, sendika önünde toplanmaya bafllayan deri iflçilerinin yo un bir kat l m sa lad gözlendi. flçiler halaylar çekerek otobüslerin gelmesini beklemeye bafllad lar. Büyük bölümünün engellenmesi sonucu saat dokuza do ru gelebilen otobüslerle, Taksim e gitmek üzere yola ç kma karar al nd. Büyüklü-küçüklü 17 araçtan oluflan konvoy polis taraf ndan, TEM otoyolunda, Samandra giflelerinde durduruldu. Araçlara ceza yazaca n söyleyen polis, otobüslerden inen iflçilerin sloganl protestosuyla karfl lafl nca, otobüslere yol vermek zorunda kald. Deri iflçilerini tafl yan araçlar Ça layan üzerinden fiiflli yoluna girdiler. Ancak daha araçlardan inildi i s rada, Taksim e giden yollar üzerinde yo un bir y nak yapm fl olan polisin att gaz bombalar yla karfl lafl ld. Gaz bombas n n etkisiyle k sa süreli bir da lma yaflayan iflçilerin toparlanarak, tekrar polis barikat - na do ru yürüme çabas, bir kez daha polisin gazl sald r s na u rad. E-5 Karayolu ndan Ça layan a girilen noktada tekrar biraraya gelen ve açt klar pankart ve sloganlar eflli inde yürüyüfle geçen deri iflçileri, Ça layan Meydan na kadar ilerledi. flçilerin yürüyüflü burada da bir kez daha polis barikat yla karfl land ve barikat önünde yap lan aç klaman n ard ndan, yürüyüfl sona erdirildi. (Kartal) Bak rköy Belediyesi nde toplant 1 May s öncesi Belediye fl 2 No lu fiube örgütlü oldu u iflyerlerinde üyeleriyle bulufltu. Sendika, 1 May s tart flmalar n, ç kart - lan yasalar ve May s n n önemini üyeleri ile tart flt. Bu toplant lar n biride 29 Nisan günü Bak rköy belediyesinde gerçeklefltirildi. Toplu fl Sözleflmesi(T S) sürecinde bulunan Bak rköy Belediyesi iflçileri sorunlar n ve 1 May s n Taksim de kutlanmas n konufltu. SSGSS ye karfl örgütlenen muhalefetin sendikal bürokrasiyi 1 May s ta Taksim deyiz aç klamas yapmaya zorlad n n belirtildi i toplant da Mart eylemleri ve 6 Nisan mitingi ile emekçilerin yasaya karfl seslerini yükseltti i ve sendikalar üzerinde bir bas nç yaratt ifade edildi. 1 May s n n yasaklanmas na dair Bak rköy Belediyesinde çal - flan emekçiler valinin aç klamalar n n ortam germe amaçl oldu- unu 1 May s n Taksim de kutlanmas n n iflçi ve emekçilerin hakk oldu unu söylediler. Toplant ya yaklafl k 70 iflçi kat ld. ( stanbul) Ankara Dersim Mersin

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı