Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald"

Transkript

1 S p9

2

3 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsino lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Gülçin Orkut Görsel Yönetmen: Turgut Keskin Teknik Yap m Yönetmeni: Faruk Güney flletme Genel Yönetmeni: Sina fien Yay n Dan flman : Yaflar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma Ataman Düzeltme Sorumlusu: Nükhet Aliciko lu Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, Ankara adresindeki Aküm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k Ajans Sanayi ve Ticaret A. fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, Ankara adresindeki tesislerinde bas lm flt r. Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (An sal Baflkan) Prof. Dr. Ahmet Mumcu Prof. Dr. Solmaz Do anca Prof. Dr. Sevil Öksüz Prof. Dr. Ender Varinlio lu, Prof. Dr. Okay Eroskay Prof. Dr. Fuat Çelebio lu, Prof. Dr. Sedefhan O uz, Prof. Dr. Levent Peflkircio lu, Necmi Tanyolaç, Kaya Karan, Alaettin Giray, Ayhan Erten, lhan Banguo lu, Ahmet Aydede, Manuel Bilos,Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel Aksoy, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Haluk Cans n, Ali Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, lyas Halil, Pelin Hazar, Muzaffer zgü, Özüm Larç n, Mehmet Muhsino lu, Filiz Lelo lu Oskay, Cengiz Önal, Cengiz Özak nc, Saniye Özden, Bekir Özgen, Yaflar Öztürk, Erdo an Sakman, Songül Saydam, zlen fien, zmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeo lu, Mustafa Y ld z Yönetim Merkezi: 10. Sokak No: 45, Bahçelievler, Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim Adresi: Sedef Cad Ada, 1. Parsel, A Blok, Kat: 3, Da: 16, Ataflehir, stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Abone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk Ay r m : Mat Yap m Bas m Tarihi: 25 / 05 / Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal n kalite hedeflerinden sapmayan Baflkent Üniversitesi Hastaneleri, SGK dan iki ödül daha ald. Toplumda sosyal güvenlik bilincini oluflturmay ve kay t d fl istihdam önlemeyi amaçlayan SGK l Müdürlü ü, prim borcu bulunmayan ve düzenli olarak en fazla prim ödeyen Adana ve Ankara Baflkent Hastaneleri ni ödüllendirdi. Adana da bu y l da birincili e yerleflen Adana Baflkent Üniversitesi Hastanesi ile Ankara da ilk befl iflyeri aras na giren Ankara Baflkent Üniversitesi Hastanesi nin ödülleri Ankara Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü nde düzenlenen törenle yetkililere verildi. SGK Baflkan Yard mc s lyas Çeliko lu ve Ankara Sosyal Güvenlik l Müdürü Ali Pekten taraf ndan verilen ödül plaketi ve teflekkür belgelerini, Baflkent Üniversitesi ad na Rektör Prof. Dr. Kenan Araz ile Baflkent Üniversitesi Sa l k Kurulufllar Direktörü ve Ankara Hastanesi Baflhekimi Prof. Dr. Ali Haberal ald. Geçen y l Ankara da düzenli ve yüksek prim ödeyen iflyerleri s ralamas nda beflinci olan Baflkent Üniversitesi, bu sene dördüncülü e yükseldi. BAfiKENT ÜN VERS TES ADANA HASTANES BAfiKENT ÜN VERS TES ANKARA HASTANES 2

4 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya YIL:13 SAYI: Bu Da Geçer Ya Hu Mete Akyol 14 Yazım Karmaflası Orhan Velidedeo lu 18 Suçum Ne? Prof. Dr. Mehmet Haberal n Savunma Özeti 44 Ecevitlerin Kavgas Ergenekonda Can Dündar Ç NDEK LER Binden Fazla Bilim Adam Geliyor ama Davet Sahibi Prof. Dr. Haberal hiçbirine Hoflgeldiniz diyemiyor... Gülçin Orkut 66 Hakimiyeti Milliye Yaz lar 70 Sivas Kongresi Cengiz Önal 76 Hitler in mamlar Cengiz Özak nc 97 Durun Siz Kardeflsiniz Gürbüz Evren 104 fiark lar ve Sporcular Metin Gören 108 En Uzun Haziran Günü Mehmet Muhsino lu 114 Garcia ya Mektup Elbert Hubbart 119 S nav Açmaz Bekir Özgen 125 Vahdettin Dosyas Sinan Meydan 141 Bilimciler Dünyay kiye Yararken Ali Murat Erkorkmaz 147 Limon Çiçeklerinde lyas Halil 10 Sizden Bize 13 lk Dersimiz Türkçe 52 F rçalayarak 96 Bilginizi Denetleyin 53 Mehmet Haberal Soruyor: Suçum Ne? Emin Çölaflan 57 Emekli Albay Levent Göktafl 58 Bo aziçi Üniversitesi Ö retim Üyeleri Ergenekon Davas na Hay r Dedi 60 Bir Yürek Hikayesi Orhan Tahsin Kuran ve Nutuk Ali Naili Erdem 91 Ozanlar n Dilinde Atatürk Konur Ertop Sinema Abi Muzaffer zgü 137 Yaflamdaki S navlar Nuray Bartoschek T p Dünyas ndan K sa K sa 140 Sudoku 149 Çözümler Sayfası 150 Yar n n Büyükleri 152 Kareler ve Rakamlar 153 Mant k bilmecesi 154 Satranç 156 Bulmaca 158 Ay n Kitaplar 160 Bir foto raf, Bin sözcük 5

5 Bütün Dünya dan Size Mete Akyol 6 Hat: VOLKAN ATAY Bu Da Geçer Ya Hu (Bu yaz, derginizi ters çevirdi inizde de ayn biçimde okunabilmektedir.) Mutsuz Bir Do um Y ldönümü ve... Bu Da Geçer Ya Hu 1998 Haziran' ndan sonraki her Haziran, Bütün Dünya'n n bir yafl daha büyüdü ü do um y ldönümüdür. On yafl m za de in bu mutlu günümüzü her y l, kendimize özgü gürültüsüz ve abart s z coflkumuzla birbirimizi kutlayarak, kendi aram zda geçirdik. Fakat geçen y l, bu do um y ldönümümüzü o sakin coflkumuz la bile kutlayamad k. Çünkü mutlu de ildik o Haziran'da ve mutlu olmad m z için coflkulu da de ildik. Mutlulu un ve coflkunun olmad yerde, do al olarak, kutlama olay n düflünmek bile istemedik. *** Bu Haziran'da da mutlu de iliz, bu Haziran'da da coflkulu de iliz. O nedenle, bu Haziran'da da yine düflünmek istemiyoruz do um y ldönümümüzü kutlamay. Bu isteksizli imiz, bir yenilgi sonras n n umursamazl ndan kaynaklanm yor. çinde bulundu umuz ruhsal atmosferimiz ise asla, bir yitirilmifl umutlar sonras n n çaresizli i de de ildir. Bakmay n siz, mutlu olmad m za. Mutlu de iliz ama, üzgün de de iliz; coflkulu de iliz ama, ezik de de iliz. Tam tersi, ola an günlerimizdeki yap m zdan çok daha ola anüstü bir gücün sahibiyiz, özellikle bu günlerde. Haks zl n, bask n n, ac çektirmenin tüm yöntemlerine karfl n bafl m z, bu zamanda da, bu gücümüzle korumaktad r ebedi dimdikli ini; bu zamanda da, yine bu gücümüzle toz kondurtmamaktad r ebedi dimdikli inin dokunulmazl na. *** Her mutsuz günümüzün ve y l - m z n, bizi ilerideki mutlu yar nlar m za kavuflturacak bir umut merdiveninin basamaklar oldu unu biliyoruz. Toplumsal deneyimimizden kaynaklanan bu görgü ve terbiyemizin, bu mutsuz günlerimizde de bilincinde ve ay rd nday z çünkü. Bu Haziran'da da bafl m z n öne e ik olmamas, onurumuz yan s ra ayr ca, mutlu yar nlar m za kavuflaca m z müjdeleyen beyinsel umudumuzun ve yüreksel inanc m z n da sa laml n n do al bir sonucu ve hatta simgesidir. 7

6

7 S S ZDEN B ZE Bütün Dünya, Sedef Cad Ada, 1. Parsel, A Blok, Kat:3, Da: 16, Ataflehir, stanbul Faks: ay n Profesör Doktor Haberal ve Bütün Dünya yetkilileri, Geçen ay Suçum Ne? ad alt nda tüm halk m z n gözleri önüne serdi- iniz Say n Prof.Haberal n tüm duruflmas n n kitab n bir solukta okudum ve çok etkilendim. Evet, Say n Haberal, suçunuz ne? Anlam yorum. Kimse anlam yor. Siz önce ailesinin, sonra ülkemizin yetifltirdi i güzel insans n z. Türkiye de ve dünyada pek çok kiflinin hocas, sayd ve sevdi i de erli insans n z. Büyük bir özveri ile kurdu unuz üniversite, kurtard n z hayatlar, yetifltirdi iniz ö renciler, vatan m z yarar na yapm fl oldu unuz çal flmalar herkesin gözü önünde bulunurken sizin de art k bizim gözümüzün önünde olma zaman - n z gelmifltir. Bütün duruflma tutanaklar, sorular ve cevaplar bu kadar aç k ve do ru bir flekilde sunulmuflken sizi hala ne ile suçlayabiliyorlar? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk oldu una inand m bu kitab n z tüm adalet ve hukuk sistemimize çok de erli bir el ve ak l kitab olacakt r. Ülkemizin ve milletimizin gelece i için bir e itimci, bir anne olarak bize ve çocuklar m za bu kitab arma- 10 an etti iniz için size en derin sevgi ve sayg lar m iletmek istiyorum. Nihan Erol, Ö retmen, stanbul E limde, Say nprof. Dr. Mehmet Haberal n, Silivri duruflmas ndaki savunmas n ve sorgulanmas n bir araya getirdi iniz flahane kitap var. Böyle bir kitab oluflturdu unuz için önce Bütün Dünya n n yöneticilerini ve çal flanlar n tebrik ederim. Fakat as l tebriklerimi, Say n Haberal a bildirmek isterim. Ancak bir y l tutuklu bulundurulduktan sonra yarg ç karfl s na ç kar lan bir kifli, ço unun niçin soruldu unu anlayamad m z savc ve yarg çlar n sorular na son derece dürüstçe ve namusluca karfl l k vermektedir. Say n Haberal - n bu yan tlar, suçsuz oldu una inanan bir insan n sanki kimlik belgesidir. Onun yan tlar yla yarg çlar n sorular alt alta getirilince, ortaya çok düflündürücü bir manzara ç k yor. Bu manzaran n nas l bir manzara oldu unu da siz düflünün lütfen. Sayg lar mla. Ali Yürek, Tunceli Suçum Ne? kitab n okumaya akflam saatlerinde bafllad m ve sabaha karfl saat 4 de bitirdim. Say n Prof. Haberal n suçsuz oldu unu ve neden tutukland n hepimiz biliyoruz. Bu kitap, bizim bildi imiz herfleyin belgelerle kan tlanmas d r. lerde, Türkiye nin güzel günlerinde okundu- unda bu kitap, Nereden nereye geldi imizi de bize gösterecek ve bir daha siyasal ve toplumsal hatalara düflmememiz için hepimize bir uyar görevi yapacakt r. Önce Say n ve çok de erli bilim adam m z (hocam z demek istemedi im için böyle yazd m) yarg çlar karfl s ndaki dimdik duruflundan ötürü bütün kalbimle kutluyorum, sonra da öyle bir duruflmay, virgülüne bile dokunmadan, bize kazand ran siz Bütün Dünya yetkililerine teflekkürlerimi bildiriyorum. Mefküre Begali, Ankara Ü lkemizin d fl dünyadaki p r l p r l ayd nl k yüzü Say n Prof. Dr. Mehmet Haberal n duruflma notlar ndan oluflturdu unuz Suçum Ne? kitab n haz rlad n z için size çok teflekkür ederim. Bize bir kitap vermekle kalmad n z, y llard r ad n duydu- umuz Ergenekon Olay n n ne oldu- unu da aç kl kla göstermifl oldunuz. Herfleyi biliyorduk ama, flimdi neyin ne oldu unu, bu kitap sayesinde, gözlerimizle de görüyoruz. Sizi yürekten kutluyorum, de erli bilim adam m za dayanma gücü diliyorum. Salih Gürtunca, Denizli ir Türk vatandafl olarak kendi- her zaman gurur duydu- Bsiyle um de erli bilim insan m z Say n Prof. Mehmet Haberal dan, milletim ad na yüzlerce, binlerce kez özür diliyorum. De erli Hocam, sizin Ergenekon duruflmalar ndaki savunman z ve sorgulara verd iniz yan tlar okuyunca, size ne kadar haks zl k yap ld n gördüm ve ülkemin gurur kayna bir bilim adam na yap lan bu haks zl klardan ötürü kendimi de suçlu görüyorum. Bizi ba fllay n z, büyük insan m z. Nermin Ayabakan, Trabzon D e erli Prof. Haberal soruyor: Suçum Ne? Bu sorunun yan t n asl nda kendisi de, yarg çlar da, biz de biliyoruz. Onun suçunun ne oldu unu aç k aç k söyleyebilirim, fakat kendimden utanaca m o zaman. Bunca hayat kurtarm fl, yurt d fl nda ülkemizi baflar lar yla temsil etmifl, t pta bulufllar dünya t p kitaplar na geçmifl böyle bir de erli bilim adam m z n suçu... Neyse, dilimin ucuna kadar gelen cevab - m söylemeyeyim de, kendimden utanmayay m. Asaf Soylu, Diyarbak r 11

8 Haz rlayan: Saniye ÖZDEN Bu ay köflemizi dilimizde yer etmifl yabanc sözcüklerin karfl l klar na ay rd k. Bilginizi s nay n Agitato ( ta.) a-zokay yutmak b-müzi in canl çal naca n belirtir c-hayvanbilim d-tuza a düflmek Laka ( ta.) a-deliflmen b-uygunsuz c-boyac l kta kullan lan bir madde d-düflünce de ifltirmek Banal (Fr.) a-çirkin b-e ri çubuk c-büyük balon d-afrika'da yaflayan bir kabile Magri (Yun.) a-kanal b-zangoç c-yöntem d-büyük bir bal k Agoni (Fr.) a-h ristiyan bayram b-can çekiflme c-hint felsefesi d-japon paras Naratif (Fr.) a-bir tür yat b-çekirdeksiz portakal c-anlat mla ilgili d-s r sürüsü Lakerda (Yun.) a-bir dans müzi i b-salamura c- pucu d-yünlü kumafl Banço ( ng.) a-mavi renkli tafl b-türbinle çal flan c-uzun bluz d-gitar biçiminde çalg Narkometre (Fr.) a-uyuflturucu saptayan ayg t b-ay raç olarak kullan lan ka t c-lastik bant d-bir tür vantilatör Obligasyon (Fr.) a-yükümlülük b-aynal masa c-tablo yap lan bez d-tufllar kullanmak Pagan (Lat.) a-bir element b-altüst olma c-çoktanr l d-külhanbeyi Agnostik (Yun.) a-oluklu biçim b-geometrik biçimli c-deprem dalgal deniz d-bilinemezci Östaki (Fr.) a-bile in yukar s ndaki kemik b-tiyatro toplulu u c-burunla orta kula birlefltiren boru d-ortakl k birli i Magma (Yun.) a-yerin içinde bulunan eriyik b-rusya'da kullan lan k zak c-yaya kald r m d-çocuk oyunca Bandaj (Fr.) a-gökyüzünün ilk katman b-antik ça felsefesi c-nefesli bir çalg d-sarg (Fr.) Frans zca, (Yun.) Yunanca, (Lat.) Latince, ( ta.) talyanca, ( ng.) ngilizce Yan tlar: 149. sayfada 13

9 TÜRK D L Orhan Velidedeo lu Yaz m k lavuzlar nda ikilemler... Cumhuriyet gazetesinin bir de erli köfle yazar, Yine Türkçe Üzerine bafll kl yaz s nda flöyle diyor: Türkçenin bafl boflluk alan nda h zla yol ald yads nmaz bir gerçek olarak ortada duruyor. Eksik olmas nlar, siyasetçilerimiz de hem yaz l hem sözlü olarak bafl bofllu un yayg nlaflmas na katk da bulunmaktan kaç nm yor. Türkçenin kendine özgü bir yaz m k lavuzu var m sorusuna evet demek her geçen gün daha zorlafl yor. Ayn zorluk Türkçenin kendine özgü dil bilgisi kurallar var m sorusunu yan tlarken de yaflan yor. Türkçemiz bafl bofl b rak lmad ; a- ma bir ç kmaz yola itildi i gerçe i yads namaz. Dilimizin bafl boflluktan de il, yarat lan çok bafll l k nedeniyle yaz m birli i bozuldu undan böyle bir ç kmaza sürüklendi i gerçe iyle karfl karfl yay z. Türkçenin kendine özgü bir yaz m k lavuzu var m sorusuna evet demek her geçen gün daha zorlafl yor. Say n yazar Türkçenin kendine özgü bir yaz m k lavuzu var m diye soruyor ve buna evet demenin her geçen gün zorlaflt n söylüyor. Oysa, Türkçenin kendine özgü bir yaz m k lavuzu vard ; hâlâ da var!.. 12 Eylül darbesinden sonra kolu kanad k r lmak, etki gücü azalt lmak istenmifl olsa da var! Üstelik, devletten de il; ama devrimlerden ald güçle varl - n koruyan Türkçenin kendine özgü bir Yaz m K lavuzu var!.. S k nt, yokluktan de il, ikilemden kaynaklan yor. *** Y l Yahya Kemal (Beyatl ), Dergâh Dergisi nde yay mlanan bir yaz s nda yaz m (imla) konusuna de indikten sonra flöyle der: mlâm z, lisan m z düzelince; lisan m z da kafa yap m z düzelince düzene girecektir. Çünkü kafam z da imlâm z kadar bozuktur. Bugün Türk yaz m nda yaflanan önemli bir sorun Arapça, farsça sözcüklerin Arap harfleriyle yaz l fl ve okunufllar n n Türk abecesiyle uyumsuzlu udur. O 1922 y llar na fiemsettin Sâmi - nin % 64, Nam k Kemal in % 62, Ziya Gökalp in % 55 oran nda Arapça / Farsça sözcükler kulland bir dönemden geliniyordu. Büyük flairimiz 1922 de, % 51 i Arapça, % 3 ü Farsça, ancak % 30 a yak n Türkçe olan Osmanl can n Arap yaz s yla yaz lmas ndan kaynaklanan yaz m düzensizli ini dile getiriyor. O Arapça yaz ki, bin y la yak n süre kullan lmas na karfl n, o y llarda bile yaz m zorluklar ndan ar nd r lamam fl... Bugün Türk yaz m nda yaflanan ö- nemli bir sorun, o dönemlerden dilimizde kalan Arapça, Farsça sözcüklerin Arap harfleriyle yaz l fl ve okunufllar n n Türk abecesiyle uyumsuzlu udur. Bir ölçüde, dilimize giren Bat kaynakl baz sözcükler de buna kat labilir. Türk abecesiyle yaz l p okunan Türkçe sözcüklerimizle bir sorunumuz yok de kabul etti imiz dilimize özgü abecemizle sa lanan sorunsuz yaz m düzeni, 1983 darbesine kadar geçen 55 y lda büyük ölçüde benimsenmiflti. Atatürk ün kurdu u Türk Dil Kurumunun, arkas nda devlet deste i olmamas na karfl n, bas n-yay n kurulufllar nda bir dil yanl fl saptand nda yapt uyar lar ciddiye al n r ve uygulan rd. Yine o dönemlerde, resmi belge niteli indeki TBMM tutanaklar n n yaz - l m nda yaz m birli inin sa lanmas için TDK ile nas l yak n iliflki içinde olundu unu, kurumun yeni bask her k lavuzunun nas l titizlikle incelenip uyguland n, bu giriflimin öncülü ünü yapanlardan biri olarak yak ndan biliyorum te Kenan Evren Pafla n n kapatt Atatürk ün Türk Dil Kurumunun yerine, ayn adla Baflbakanl a ba l yeni bir devlet kuruluflu ortaya ç kar ld. Özleflen Türkçeye ve onun yaz m kurallar na karfl oldu u bilinen bir kesim de bu kurulun yönetimine getirildi. Atatürk ün Türk Dil Kurumunun, 1932 y l ndan 1983 darbesine kadar geçen 51 y lda gelifltirdi i ve Milli E- 15

10 itim Bakanl ve bas n-yay n kurulufllar nca benimsenen yaz m kurallar ; pek çok sözcük ve özellikle bileflik sözcüklerin yaz l fl na, halk aras nda flapka diye bilinen düzeltme iminin kullan l fl na vb. iliflkin pek çok kural, yeni TDK de toplanan o kesimin iki y ll k çabas sonras 1985 te ad n mlâ K - lavuzu na dönüfltürerek yay mlad klar k lavuzla ters-yüz edilip tam bir ç kmaz yola sokuldu. Böylece, dilde çok bafll l k dönemi bafllad ve yazarlar iki seçenekten birini uygulama durumunda b rak ld lar. E itimcilerse, Milli E itim Bakanl n n bask s yla, yeni mlâ K lavuzu nu uygulama zorunda kald lar. Bir yanda, Atatürk ün kurdurdu u ve kal t ndan pay ay rd TDK nin, yasalar ve kal t hükümleri çi nenerek, bütün mal varl na el konularak kapat lmas ve yerine 1983 te bir resmi büro görünümünde kurulan, arkas nda devlet deste i olan, Kenan Evren Pafla n n TDK si... Öte yanda, kapat lan TDK nin bir k s m etkin üyesinin, bilim ve sanat dili Türkçenin dil devriminin fl nda geliflmesi için -güç o- lanaklar içinde de olsa- çal flarak, Atatürk ün dilin ar nd r lmas özlemini canl tutup 55 y ll k eme i ve oturmufl kurallar korumak ve daha da gelifltirmek amac yla 1987 de kurduklar Dil Derne i... Ayr ca özel kiflilerin, resmi / yar resmi kurulufllar n kimi eski, kimi yeni TDK nin uygulamas n temel alarak, araya biraz da kendi uygulamalar n katarak yay mlad klar yaz m k lavuz- Dil Derne i Baflkan Sevgi Özel lar... Dil Derne i nin son on y ld r baflkanl n yapan ve Otuz y l aflan bir zaman diliminde Dil Devrimi için, Türkçe için çok yazd m, çok konufltum diyen Say n Sevgi Özel in 2006 y l nda yay mlanan yap t Dilimde Tüy Bitti den al nt layaca m flu sat rlar, Türkçenin çok bafll l n bütün ç plakl yla gözler önüne sermektedir: 2004 Aral nda Marmara E itim Kurumlar nda birlikte kat ld m z bir aç koturumda resmi kurumun en yetkilisi olan Baflkan Prof. Dr. Haluk fiükrü Akal n ilginç bir aç klama yapt. mlâ K lavuzu nu Yaz m K lavuzu olarak yay mlamay düflündüklerini söyledi; kimi kurallarda yayg n biçimlere geri döneceklerini de ekledi. Kendisine sorduk: O zaman yaz m gelene ini niye bozdunuz? Yapt klar n z n bilimsel dayana varsa niçin direnmediniz? Yan t flafl rt c yd : O bir tepki k - lavuzuydu. Yine sorduk: Kime tepkiydi? Türkçeye mi? Bu sorumuz bofllukta kald ; yan t alamayaca m z bilerek sormufltuk. flte Türkçenin yaz m sorunlar na bir devlet kurumunun yaklafl m budur, bu yaklafl m sözde bilimseldir. Bu nas l bir bilimsellikse dayana duygusald r, hesaplaflma mant üzerine kuruludur. (...) Prof. Dr. Haluk fiükrü Akal n Bu kurumun k lavuz ve sözlü ü, özellikle e itim kurumlar nda baflvuru kayna olmay, yerleflmifl yaz m kurallar n n tersini önermeyi, hatta dayatmay sürdürdükçe, ülke ölçüsünde yaz m birli ini sa lamak olanaks zd r. (agy s ) *** Yaz m k lavuzlar n n tart fl lan bir önemli bölümü de yaz m imleri dir. K lavuzlar aras nda bu alanda da bir bütünlük sa lanm fl de il. Bizim konu üzerindeki görüflümüz ve çabam z, virgülünden üç noktas na, t rna ndan ayrac na kadar bu imlerin, yazar n akl na esti ince de il; az, yerinde ve do ru kullan lmas yönündedir. Yaz m imleri, yaz n n anlafl - l rl n sa lamak için kullan l r; gereksiz ve yersiz kullan m okuyan n dikkatini da t r, kavramay geciktirir. Yaz m k lavuzlar nda saptanan kurallar n yasal yapt r m gücü (müeyyidesi) yok. Onlar, ad ndan da anlafl ld gibi k lavuzdur, yol göstericidir; yaz mda birli in (ortak yaz fl biçiminin) ve anlafl l rl n sa lanmas amac yla düzenlenirler ki, bu da diline sevgisi ve sayg s olanlar ba lar. Her yazar n kendine özgü yaz biçemi olabilir. Ancak biçemler, yaz m kurallar göz ard edilerek oluflturulmamal ; kurallar, biçeme feda edilmemeli. Uygulamalar gösteriyor ki, yaz m imlerini kullanma kurallar n n genifl tutulmas, gereksiz veya yanl fl imlemelere yol aç yor. En yetkin, en ifllevsel yaz m (imla), bütün sorunlar çözüme kavuflturulmufl ve kurallara ba lanm fl olan de il; kurallar en aza indirilmifl, aç k, anlafl l r ve kolay uygulanabilir oland r. Ömer As m Aksoy, kurallar ne kadar az ve sade olursa yaz m birli i o kadar kolay sa lan r, derdi. Yine Aksoy a göre: Yaz lar imlerle doldurmak do ru de ildir. m bollu u h zl yazmaya engel oldu u gibi, zaman ve emek kayb na da yol açar. Yahya Kemal in 1922 de dikkat çekti i kafa bozuklu u, de iflik biçimde de olsa, etkinli ini sürdürülüyor ki, neyin do ru neyin yanl fl oldu unun hâlâ ay rd na varam yoruz. Yaln z dilimize de il, gençlerimize de yaz k ediyoruz. Umal m ki, yak n bir gelecekte akl n yolunda birleflilsin!.. orhanvelidedeo 16 17

11 Prof. Dr. MEHMET HABERAL IN SÖZLÜ S L VR SAVUNMASI Baflkent Üniversitesi nin Kurucu ve Onursal Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal n, tutukland ktan 357 gün sonra ç kar ld Ergenekon Davas Duruflmas nda yapt sözlü savunmas ve çapraz sorgulamadaki yan tlar, Suçum Ne? adl bir kitapta yay mland ve flimdilik yüz bin adet bas larak Türkiye nin tüm yörelerine da t ld. Ülkemizin hiçbir zaman an msanmak istenmeyecek yasal ve siyasal dönemini her zaman an msatacak bir simge olarak tarihimize geçecek olan Suçum Ne? adl kitap, bir kiflinin sözlü savunmas n içermesi yan s ra, mahkemede bir sorgulanman n nas l yap ld n da bir belgesel niteli iyle yans tmaktad r. Prof. Haberal n, tutuklu hasta olarak bulunduruldu u stanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi ndeki odas ndan, telekonferans yöntemiyle yap lan duruflmas n n baz bölümlerini, s n rl sayfa olanaklar m z nedeniyle k saltarak yay mlayabiliyoruz. Prof. Haberal n yüksek bir sesle Türk ulusuna duyurdu u Suçum Ne? sorusu gerçekte, bu suçun ne oldu unu ö renmek isteyen yüzlerce yurtseverimizin de ortak sorusudur. Tüm metni içeren Suçum Ne? adl kitaba ulaflamam fl veya bu tarihi savunmaya ait tüm metni okumak isteyen okurlar m z internet kanal yla www. butundunya.com.tr adresine baflvurabilirler Biliyoruz, büyük bir ilgiyle okuyacaks n z 18 Prof. Dr. Mehmet Haberal Kimdir? (Bu yaz, Prof. Dr. Mehmet Haberal n avukat Prof. Dr. Köksal Bayraktar n, duruflmadaki savunmas ndan k salt larak al nm flt r.) Müvekkilim Karadeniz in bir köyünde yetiflmesini hiçbir zaman u- nutmam fl, odun ateflinde çal flt günleri, mum fl nda çal flt günleri hiçbir zaman unutmam fl ve bu çal flmalar n n sonucunda, bugün lazer fl nlar yla ameliyat etmesinin övüncü ve geldi i Dünyada karaci eri ilk defa bölüp transplantasyonu yapan ve bölünmüfl karaci erden 2. bir karaci eri baflka bir insan n vücudunda üreten Mehmet Haberal d r. bu günleri yani fl kl günleri Türk toplumuna yeniden iade etme çabas ndan baflka (gayesi olan) bir kifli de il. Müvekkilim, (...) Karadeniz in kimsenin tan - mad fakir bir köyünden yetiflmifl, bugün dünya çap nda bir operatör olmufl olan bir kiflidir ve dolay s yla yapt hareketler, ve içine girmifl oldu u etkinlikler sadece ve sadece topluma bir fleyler kazand rma içgüdüsünden baflka bir fley de ildir. fiunu aç kça ifade etmek istiyorum, flayet bugün Türk t p tarihinin bir ansiklopedisi yaz lsa, Mehmet Haberal en bafla ismi geçecek insanlardan biridir. (...) Müvekkilimiz 1944 de do duktan sonra 38 yafl nda profesör olmufltur. Hep söyledik böbrek nakli yapm flt r, karaci er nakli yapm flt r; Ama övünçle belirtilmesi gereken bir fley var; dünyada karaci eri ilk defa bölüp transplantasyonu yapan ve bölünmüfl karaci erden 2. bir karaci eri baflka bir insan n vücudunda üreten kimse Mehmet Haberal d r. (...) Ayr ca, Mehmet Haberal n çok büyük bir buluflu var. Kadavralarda 12 saat bekletilen böbre i 111 saate ç karm flt r. Bu ne demek biliyor musunuz? 12 saat ne demektir; 111 saat ne demektir? stanbul da vefat eden bir kiflinin böbre i daha önce Kars a götürülemezdi, Mardin e götürülemezdi. Bugün götürülebiliyor. Ayn flekilde, Münih te ölen bir Türk(ün) ailesi, böbre i Türkiye ye Adana ya getirilebiliyor. Dünyada bugün önemli say - lan dokuz büyük t p ödülü müvekkilimize verilmifltir. Üç fahri doktora alm flt r. Yabanc ülkelerdeki üç üniversitede bugün konuk profesörlü ü vard r. stedi i zaman, bu ülkelere gidip oralarda da profesörlük yapabilir. flte bu nitelikteki 19

12 insan, biz bugün Türkiye Cumhuriyetinin hükümetini ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi ni devirmeye ve görevini cebren yapmamaya (teflebbüs etmeyi) ideal olarak edinmifl ya da bunu a- maçlam fl olan bir örgütün üyesi ya da kurucusu olarak kabul ediyoruz ki, bu kabul edilebilir bir durum de ildir. (...) Say n Baflkan m ve De erli Üyeler. Baflkent Üniversitesi kurulduktan sonra bugün 11 fakülte, 7 enstitü, 6 meslek yüksek okulu var. 14 diyaliz merkezi var, 10 hastanesi var. Buralarda çal - flan personel say s 7615 buralarda okuyan ö renci say s 9187 ama geçen senenin say lar n müsaade ederseniz vermek istiyorum. Baflkent Üniversitesi nin Türkiye - deki mevcut on hastanesine ve on diyaliz merkezine yatan hasta say s ve buralarda ameliyat olan insan say s küsur. Evet böyle bir organizasyonun bafl nda bulunan bir insan bir y ldan beri tutuklu olarak bulundurmak bu toplum için do rusu çok a r bir ifllem oluyor. Bunu da aç kça ifade etmek gerekir. (...) Gerek soruflturma safhas nda gerekse bugünkü gerekse kovuflturma safhas nda arama kararlar yla ve gözalt na almayla ilgili ifadesinin al nmas yla ilgili önemli usul hatalar var; arama karar 12 Nisan 2009 da verilmifl. (...) Bu mahkeme, bu karara dayanan Ankara Emniyet Müdürlü ü görevlileri yedi ayr, sekiz ayr yere gelmifller ve Nisan gününde, aramayla birlikte ilginçtir, yakalam fllar. Yakalama karar olmamas na ra men, biz ev arama tutana nda arama virgül, yakalama virgül, el koyma terimlerinin an nda geçti ini görüyoruz. Bu tekrar ediyorum, CMK - n n 90. maddesine ayk r l kt r. Ayr ca t pk bir suçlu gibi u- çakla Ankara dan apar topar stanbul a getirilmifl ve gözalt na al nm flt r. Oysa; gene CMK n n 91. maddesine göre gözalt na al nmas için bir kiflinin zorunlulu un olmas laz m. Zorunluluk yok ki, veya suçun ifllenmesini düflündürecek emarelerin olmas laz m. Bu da yok ki; dolay s yla 90 ve 91. maddelerinin ihlali o kadar a r Baflkent Üniversitesi nin Türkiye deki mevcut on hastanesine ve on diyaliz merkezine yatan hasta say s ve buralarda ameliyat olanlar n say s küsurdur... olmufltur ki, ayn tarihlerde Ankara da olan sayg de er meslektafllar m z 91. maddenin 4. f kras n iflletmemifllerdir. Yani ilgili yarg mercilerine an nda haber verememifllerdir. (...) kinci hatal yön; müvekkilimiz Emniyette 13 Nisan gününden bafllayarak 16 Nisan gününe kadar tutulmufltur ve burada ifadesinin al nmas 16 Nisan günü bafllam flt r. 16 Nisan günü saat 12:45 te bafllam flt r, ifadesinin al nmas ve ifadesinin bitifli bir gün sonra sa- bah saat 05:30 da olmufltur. (...) Üç ayr makam önünde verdi i ifadenin toplam 16 saat 45 dakika sürmüfltür. 66 yafl ndaki bir kimse, 16 saat 45 dakika, daha önceki günlerde de uykusuzlu unu hesaba katm yoruz, ama 16 saat 45 dakika aral ks z tutulmufltur. CMK n n 148. maddesinin 1. f kras nda yer alan yorma tamamen bu flekilde gerçekleflmifltir. (...) Bu mahkeme ayn zamanda tarih önünde bir mahkemedir. Befliktafl Adliyesi Cumhuriyet Savc l odas ; ortam zda hocam z Mehmet Haberal, bir tarafta ben; di er tarafta Dilek Helvac ; Hocan n yan nda biz ifadesinin al nmas nda bulunuyoruz. fadeyi alan Zekeriya Öz dür, gece saat 12 oldu u için zaman zaman uykusu gelmektedir. Bafl önüne düflmektedir; ifade al n rken Cumhuriyet savc s Kas m limo lu o- daya girmifl, ve demifltir ki fiu televizyon Mehmet Haberal n tutukland n Prof. Dr. MEHMET HABERAL AÇIKLAMALAR KARfiISINDA SORGU VE SAVUNMASINDA: Mahkeme Baflkan : "Evet buyurun sizi dinliyoruz. Prof. Dr. Mehmet Haberal: Evet teflekkür ederim Say n Baflkan m. stanbul Terörle ilgili bölüme geldi imde oradaki ilgililer de, ayn soruyu bana sormufllard ; susma hakk n z kullanabilirsiniz deyince, ben onlara yaz yor ya da söylüyor; bu ne biçim fley. Ve biz savunma yapamaman n biçareli i içinde neye u rad m z flafl rd k. (...) Daha sonra savunma veyahut da ifade süratle bitirildi ve Zekeriya Öz tarihsel nitelikte ikinci bir sözü söyledi. Savunmay inan lmaz flekilde yerle bir edercesine dedi ki, Hakimi yormayal m, hakim de bir insand r dolay s yla ifadenizi çabuk verin. Say n Baflkan m, De erli Üyeler, e er 21. yüzy lda yafl yorsak, e er adil yarg lanma ilkesine biz güveniyor ve ba lan yorsak bunlar n olmamas laz m.(...) O sabah saat 05:30 da, ancak ifademiz hakim önünde al nabildi ve bütün ç rp nmalar m za ra men, çünkü 314/2, 314/1 e çevrilmiflti ve birkaç kelime söyleyebildik ve hocam z müvekkilimiz maalesef o s rada tutukland. fiimdi bu vahim girifl, baflka noktalar da birlikte getiriyor tam tersine; konuflma hakk m kullanaca m demifltim. fiimdi, burada da ayn fleyi yöneltmek istiyorum. Konuflma hakk m kullanaca m; çok teflekkür ederim. Say n Baflkan, Say n Üyeler; sözlü savunmama bafllamadan önce, kendilerini tan mad m halde ve uzun süredir tutuklu olmalar na ra men, sa l k durumumu dikkate alarak, savunma s ras n bana veren Say n Kemal Ayd n, Say n Neriman Ayd n, Say n Mehmet Ali Çelebi ve Say n Hamza Demir e, bu örnek al nacak insani davran fllar ndan dolay çok teflekkür ederim. Onlar yaflam m boyunca unutmayaca- 21

13 m. Say n Baflkan, genelde hep yap - lan bir yanl fll düzeltmek istiyorum. Do rudur, Baflkent Üniversitesini Yüce Allah nasip etti; ben kurdum. Kanal B, do rudur; onu da ben kurdum. Baflkent Üniversitesi nin bütün tesislerini ben kurdum; arkadafllar mla beraber. Ama, bunlar n hiçbir tanesi, ne Mehmet Haberal n, ne onun ailesinden herhangi bir ferdine ve ne de, benimle beraber çal flan hiçbir arkadafl m n mal de ildir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti için kurulmufltur ve bununla da gurur duyuyorum. EVDE ARAMA, GÖZALTI Say n Baflkan; 12 Nisan Pazar günü, 13. A r Ceza Mahkemesi Naip Hakimi bir karar al yor, benimle ilgili; Ergenekon silahl terör örgütünün içerisinde faaliyet yürütme, örgüt üyesi olma, örgüte yard m etme flüphesiyle CMK nun 134. maddesi gere i, bir kereye mahsus olmak üzere arama ve el koyma karar veriyor. fioförüm bana telefon ediyor Efendim, memurlar geldi diyor. Tabi, ben de, d flar bak - yorum. Gerçekten, büyük bir kalabal k. niyorum, kap y aç yorum. Hakikaten, bir bak yorum, benden baflka herkes oralarda ve orda bulunan memura söyledi im ilk fley fludur Ya, bu Türkiye Cumhuriyetine yak fl yor mu? diye. Mahkemenin karar, sadece bir kereye mahsus olmak üzere, 72 saat içerisinde el koymad r. Bu s rada, ilgili kifli telefon ediyor stanbul a. Mahkeme karar arama diyor; Ama, 22 Baflkent Üniversitesi ve Kanal B ne Mehmet Haberal n, ne onun ailesinden herhangi bir ferdinin ve ne de benimle çal flan hiçbir arkadafl m n mal de ildir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için kurulmufltur ve bununla da gurur duyuyurum. Savc Bey benim gözalt na al nmama karar veriyor. Ben de gözalt na al n - yorum. 3 GÜN 3 GECE UYKUSUZLUK SO- NUNDA FADE Önce, Ankara Terör Örgütü Bölümü ne, daha sonra da stanbul Emniyeti Terör Örgütü Bölümü ne getiriliyorum. Burada, 3 gün bekletiliyorum 3. gün yan mda avukat m Belgin Özersin olmak üzere, oradaki ilgililer ö leden sonra saat 13:30 s ralar nda ifademi almaya bafll yorlar. Biraz önce söyledi- im gibi, bana ilk söyledikleri fley Susma hakk n z kullanabilirsiniz. Benim de cevab m Tam tersine, konuflma hakk m kullanaca m diyorum ve 8 saat orada ifade veriyorum Say n Baflkan m; daha sonra Befliktafl Adliyesi - ne getiriliyoruz. Orada, saatlerce bekletildikten sonra, Savc lar n karfl s na ç k yoruz ve Savc l kta ifade veriyorum. Bu arada Savc lara fade verdi- im s rada, tam ifademin ortas nda bir Savc içeriye giriyor ve diyor ki Savc Bey Baz televizyonlar alt yaz geçiyor; Mehmet Haberal n tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi ine dair. Ben de, avukatlar m da hepimiz birbirimize bak yoruz ve daha sonra, Savc Bey biraz d flar ya ç k yor. 8 SAAT FADE, 5 DAK KADA TU- TUKLAMA Ben de ifademe devam ediyorum ve ifademin sonunda, avukatlar m ifademi kontrol ederken, Savc Bey Biraz acele ederseniz, Hakim Bey de insand r ya. Onu da fazla bekletmeyelim diyor. Adeta böyle 5 dakika gibi çok k sa bir zaman içerisinde, Savc Bey - ler, o Savc Bey in söyledi ini adeta do rularcas na, beni, tutuklama talebi ile 14. A r Ceza Mahkemesi Naip Hakimli i ne havale ediyorlar... 8 saat ifade vermifl, bu kadar belge al nm fl, 96 saat uykusuz, yorgun vaziyetteyim, bir anda fark nda olmadan, kendimi fena hissediyorum ve bak yorum, iflte yere düflmüflüm. bunlar, ne kadar erken, böyle k sa zamanda düzenlendi ve 5 dakikada, benimle ilgili tutuklama karar verildi.. Yaln z, bu esnada tabi gerçekten 3 gün beklemiflim. Afla yukar 96 saat uykusuz, yorgun vaziyetteyim ve bir anda fark nda olmadan, kendimi fena hissediyorum ve bak yorum, iflte yere düflmüflüm; arkadafllar m bafl mda iflte kimisi a l yor, kimisi doktorlar bafl mda. Doktor arkadafllar m yani gerçekten flikâyetlerim oldukça ciddi bir flekilde; daha önceden olan flikayetlerim, ciddi bir flekilde nüksetmifl durumda. Arkas ndan kendime geliyorum ve arkadafllar, ambulans ça rd klar n ve bu ambulansla, benim iflte hastaneye gitmemde srar ediyorlar. Ben de Ne olursa olsun; Metris Cezaevine gitmek zorunday m. diye onlara gerekli yan t veriyorum ve sonunda di er rektör arkadafllar mla beraber, onlar ambulansla, ben de memurun kendi arabas yla. METR S TE B R HÜCREYE KAPA- TILDIM Metris Cezaevine gidiyoruz. Ve Metris Cezaevi nde de gerekli ifllemler yap ld ktan sonra, bize diyorlar ki Sizi, odalar n za götürelim. Evet, bizi odalar m za götürüyorlar. Bir tak m, böyle demir kap lar aras ndan geçiyoruz. Bir koridora giriyoruz. Orada numaralar belli. Ben, 27 numaral oday al yorum. Oda demir kap, çift kilitli.çift kilitlerden bir tanesi Yale, di eri de, demir kol. Gardiyan bey, a- ç yor kap y ; içeriye giriyorum. Arkas ndan demir kap. Küçük bir gözetlemesi var.yale kilidi kapan yor; demir kolunu üzerime kapat yor. Ve iflte 4-5 metrekarelik bir oda. Asl nda, tabi oda m denir, yoksa hücre mi denir? Bunun takdirini, elbet ki sizlere b rak yorum ve burada birkaç saat kal yorum. Arkas ndan, Adliye deki flikayetim, burada da ciddi bir flekilde tekrar etmeye bafll yor ve burada, revire gidiyorum. Revirde, bir saat bekliyorum, bir izordil al yorum. Buna ra men, flikayetlerim geçmeyince, oradaki ilgililer ve hapishane müdür yard mc s ve oradaki doktorlar, beni Bayrampafla Devlet Hastanesi ne havale ediyorlar. Oran n, acil servisine giriyorum. Acil servisteki doktorlar, benim kalp prob- 23

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M EYLÜL 2009 ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK Adalete Eriflim ve CMK Ödemeleri Sa lanamayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Nisan 2009 314 0 888 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7 GH Bahar 2007 Say : 7 Bahar 2007 Say : 7 Ankara Barosu Baflkan Vedat Ahsen COfiAR Sevgili Meslektafllar m, Hukuk Gündemi Yeniden! smi de iflmedi, sahibi de iflmedi, sorumlu yaz iflleri müdürü de iflmedi,

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES ED TÖR Editörden... Merhaba 187. say ile yine birlikteyiz. Bu say gündem konular m z; Tam Gün Yasas sonras Anayasa Mahkemesi

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak mevsimideil Kongrevaktiolduunu... Trk DihekimleriBirlii12.Uluslararas

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı