GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 S f Yönetimi ükran K lba Kökta. 7 Kamelyal Kad n Alexandre Dumas. 8 Üç Yanl Üç Ceset Agahta Christie

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 S f Yönetimi ükran K lba Kökta. 7 Kamelyal Kad n Alexandre Dumas. 8 Üç Yanl Üç Ceset Agahta Christie"

Transkript

1 GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES SAYI: 4 OCAK 2010 Bu say da: En Çok Ödünç Verilen Kitaplar 1 Biliyor Musunuz? 2 Veri Tabanlar 3-4 Deneme Veri Tabanlar 5 Yeni Ç kanlar 6 Elektronik Dergiler 7 Ekim-Aral k Aylar nda En Çok Ödünç Verilen Kitaplar: 1 Diferansiyel Denklemle ve Uygulama rfan Baki Ya ar 6 S f Yönetimi ükran K lba Kökta Çok Gezen mi Bilir, Çok Okuyan m? Efes (Celsus Kitapl Yamaçevler Artemis Tap na ) Aynadaki Yalan Necip Faz l K sakürek 3- I n Söndü ü An Jamie M. Saul 4- Sis ve Gece Ahmet Ümit 5- Behçet Necatigil bütün yap tlar : iirler 7 Kamelyal Kad n Alexandre Dumas 8 Üç Yanl Üç Ceset Agahta Christie 9 Ac Kahve Agahta Christie 10 Ö retmen Adaylar için KPSS Buyan Do an

2 Biliyor Musunuz? EUROMONITOR S Global Market Information Database veri taba- ndan, 52 ülkenin ülke raporlar na ula abilece inizi biliyor musunuz?. Biliyor Musunuz? Grove Art Online veri taban ile a daki referans kaynakla- na eri ebilece inizi biliyor musunuz? The Oxford Companion to Western Art Encyclopedia of Aesthetics The Concise Oxford Dictionary of Art Terms Okunan her sat r, beyinde f rt nalar yaratan bir im ektir. (Cevdet Yalç n) Sayfa 2

3 Veri Tabanlar AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS Genel fizik, astronomi, jeofizik, nükleer ve plazma fizik ile mühendislik konular nda AIP in 24 dergisine tam metin eri im sa layan bir veri taban - r. EBRARY Ebrary veri taban, adet kitap içermektedir. Sat n alma de il, abonelik sistemi uyguland için veri taban kullan mda baz s rlamalar getirmektedir. Ancak ç kt alabilme, kopyalama ve not ekleme gibi özellikleri kullanabilmek için program yüklemek gerekmektedir. Program, tarama sonucunda ekrana gelen kitap isimlerinin yan taraf nda bulunmaktad r. En iyi ö retmenlerim kitaplar olmu tur; çünkü ö retmenlerim de kitaplardan renmi lerdi. (Cevdet Yalç n) Web taray üzerinde h zl ve pratik bir biçimde doküman görüntülenmesini sa layan QuickView özelli i sayesinde Ebrary Reader program bilgisayara yüklenmeden de kitaplar n içeri ini görmek mümkündür. ÖNEML : Print seçene i ile de bir seferde en fazla 10 sayfa metin yazd rabilirsiniz. Sayfa 3

4 Veri Tabanlar COCHRANE The Cochrane Library; hasta ba- m alanlar ndaki (hastaneler, sa k kurulu lar vb.), her düzeyde ara rma, renme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanla- bilgilendirmek için yüksek kalitede bilgi sa layan veri tabanlar içeren bir koleksiyondur. Cochrane Library Bünyesindeki Bilgi Türleri *Systematic Reviews (Belli bir alanda kar lm bütün literatürü kapsaml biçimde sentezleyen bilgi materyali.) *Protocols (Belirli bir çal mada plan veya süreçleri tan mlayan bilgilerdir.) *Comment (Yorumlar) *Randomized Cochrane kitapl, Cochrane Reviews (Sistemli ncelemeler), Other Reviews (Di er ncelemeler), Clinical Trials (Klinik Deneyler), Methods Studies (Yöntem ncelemeleri), Technology Assesments (Sa k Teknolojisi De erlendirmeleri), Economic Evaluations (Ekonomik De erlendirme) ve Cochrane nceleme Gruplar veri tabanlar içerir. Controlled Trials (Kontrollü iki veya daha fazla müdahalenin denekler üzerinde rastgele uygulanmas yla geli tirilen deneyler.) *Non-Randomized Controlled Trials (Kontrollü olmayan iki veya daha fazla müdahalenin denekler üzerinde rastgele uygulanmas yla geli tirilen deneyler.) *Meta-Analysis (Belirli bir konuda yap lm, birbirinden ba ms z, birden çok çal man n sonuçlar birle tirme ve elde edilen ara rma bulgular - n istatistiksel analizini yapma yöntemi) Yaz, zekan n foto raf r (Hasan Ali Yücel) ECONLIT WITH FULL TEXT Ekonomik teori, para teorileri, kamu finansman, uluslar aras ekonomi, ülke raporlar, bankac k, finans politikalar, sermaye piyasalar, ekonometri, ekonomik göstergeler, çal ma ekonomisi ve hukuku, nüfus, kent ekonomisi, tar m ekonomisi, endüstri ve teknoloji konula- kapsar. Sayfa 4

5 Deneme Veri Tabanlar Dawsonera e- kitap Tüm bilim dallar ndaki konular içeren Dawsonera e- kitap veritaban kitaba eri im sa yor ve her ay aras kitap ekleniyor. Deneme süresince 100 adet kitab indirme hakk tan nmaktad r. Thieme E-Books p veya Sa k Bilimleri ile ilgili 32 kitaba tam metin eri im sa lamaktad r. Thieme E- Journals 100 den fazla t p dergisi ile 5 bilimsel dergi yer almaktad r. Her yaz da gözün nuru, dü ünen kafan n gölgesi bulunur. (Cevdet Yalç n) Hiperkitap veri taban Hiperkitap; Türkçe içerikli elektronik kitap veritaban r ve "Türkiye'nin lk Online Kütüphanesi"dir. Hiperkitap tam metin e-kitap veritaba- nda; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, e itim, ekonomi ve finans, i letme ve yöne- tim, müzik, politika ve uluslararas ili kiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve ileti- im, kültürel çal malar, mühendislik, sosyoloji, tarih, ta- m, t p, spor, seyehat ve turizm gibi konularda 110 dan fazla yay nevinin 2000 e ya- n kitab bulunmaktad r Sayfa 5

6 Yeni Ç kanlar Kitap Kusursuz Tuzak (Cep Boy) Lisa Gardner Newyork Times' n en çok satan romanlar aras nda yer alan Saklambaç ve Tek Ba na'n n yazar Lisa Gardner bizleri bu kez bugüne de in sundu u en kar konulmaz ve en deh et verici katilin zehirli na sürüklüyor..sultanlar ehri stanbul Banu Büyükkal, Julia Pardoe Özel Amaçl ngilizce T p "English For Spesific Purposes Medicine" Mehmet Özturan Grammar, Medical Passages, Tests, Translation, Vocabulary Study Medical Word Bank ngiliz kad n yazar Julia Pardoe 1836'da, Tanzimat Ferman 'n n okunmas ndan üç y l önce, Yeniçerilerin kald lmas ndan on l sonra stanbul'a gelir. On ay kald ve büyüsüne kap ld bu ehri ve tan insanlar, maharetli kalemiyle üç ciltlik bir seyahatnameye konu eder. Türklere önyarg z yakla yla dikkat çeken seyahatname ngiltere'de büyük ilgi görür. Pardoe 1854'te ilk kitab n gözden geçirip k saltarak, ünlü çizer W.H. Bartlett'in çizgileriyle yeniden ya- mlar. 1836'da yaz- ayr nt ve merakl metin ve 1854 bas n çizimleri ilk kez bu kitapta bir araya geliyor. Pa a konaklar ndan han m sultanlar n harem e lencelerine, Harbiye Mektebi'ndeki çiçe i burnunda asker adayla- ndan günler süren saltanat dü ünü enliklerine, Beyo lu'nun Frenk sosyetesinin dedikodula- ndan mezarl klardaki panay rlara dek say z merakl sahne, yüzü a n gravürle birlikte. Dünya okuyan için yarat lm r. Okuma zevkini ö renen mutlu bir insand r. (Con Hersel) Basic Grammar of English M. Fatih Ad güzel Sayfa 6

7 Elektronik Dergiler Abone oldu umuz veri tabanlar nda yer alan bütün elektronik dergileri, konusuna, dergi ismine, dergi isminde geçen sözcüklere ya da ISSN numaras na göre Serial Solutions 360Core ile tarama olana bulunmaktad r. Bir dergiye elektronik ortamda abone olup olmad kontrol etmek için alfabetik dergi listesini de kullanabilirsiniz. Ayr ca 360Core da, PubMed ID Numaras ile de tarama yap labilmektedir. Dergi isminin yan taraf ndaki Look up article linki ile ad geçen dergi içerisinde, anahtar kelime, makale ad, yazar ismi ya da PubMed ID Numaras ile tarama yapmak mümkündür. Dergi ismi ile tarama yap nca kar - za gelecek ekran daki gibidir: Dergi ismi koyu renkle belirtilmi olup, hemen alt nda abonelik tarihimiz ve dergiye abone oldu umuz veri taban ismi görüntülenmektedir. Veri taban ismi linkli olup, t kland nda dergi ana sayfas na gitmektedir. Baz yay nc lar taraf ndan dergilere ambargo uygulamas getirilmi tir. Ambargosu olan dergilere ait abonelik bilgisi, yandaki ekranda görüldü ü gibi, ay ya da y l olarak belirtilmi tir. Belirtilen süre içerisinde ç kan say larda tam metin görüntülenememektedir. Okumayan insan, ss z bir adada yapayaln z ya amaya mahkum edilmi tutsak gibidir. (Cevdet Yalç n) Dergilerden tam metin alamad zda ilk kontrol etmeniz gereken bilgi, derginin ambargolu olup olmad r. Sayfa 7

8 Efes Efes (Ephesos), kurulu u Cilal Ta Devri M.Ö llar na dayanan, zmir'in Selçuk ilçesinin 3 km uzanda bulunan antik kenttir. Efes, tarihi boyunca birçok kez yer de tirdi inden kal nt lar yakla k 8 kilometrelik geni bir alana yar. Ayasuluk Tepesi, Artemision, Efes ve Selçuk olarak dört ana bölgedeki harabeler y lda ortalama 1,5 milyon turist taraf ndan ziyaret edilmektedir. M.Ö y llar nda Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de ya amaya ba lad liman kenti Efes, M.Ö. 560 y nda Artemis Tap na çevresine ta nr. Bugün gezilen Efes ise Büyük skender'in generallerinden Lysimakhos taraf ndan M.Ö. 300 y llanda kurulmu tur. Celsus Kitapl Roma dönemi yap lar n en güzellerinden birisi olan yap hem kütüphane, hem de mezar an görevini üstlenmi tir. yapt rm r. Celsus'un lahdi kütüphanenin bat duvaalt ndad r. Cephesi y llar aras nda restore edilmi tir. M.S.106 y nda Efes valisi olan Celsus ölünce, o lu kütüphaneyi babas n ad na mezar an olarak Kütüphanede kitap rulolar, duvarlardaki ni lerde saklan yordu. Kitaps z ya amak, kör, sa r, dilsiz ya amakt r. (Seneca) Yamaçevler Teraslar üzerine in a edilmi olan çok katl evlerde kentin zenginleri oturuyordu. Duvarlar mermer kaplama ve fresklerle, taban ise mozaiklerle kapl r. Peristilli ev tipinin en güzelleri olan bu evler modern evlerin konforunda idi. Evlerin hepsinde kalorifer sistemi ve hamam bulunmaktad r. * Foto raflar: Semin Alt nba HABER BÜLTEN Sayfa 8

9 GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl Teknikokullar ANKARA Tel: 0 (312) Fax: 0 (312) E-Posta: Haz rlayan: Semin Alt nba Tasar m: Semin Alt nba Artemis Tap na Dünyan n yedi harikas ndan biri olan Artemis Tap na, antik dünyan n mermerden in a edilmi ilk tap na olup temelleri milattan önce 7. yüzy la kadar gitmektedir. Tanr ça Artemis'e ithafen Lidya kral Croesus taraf ndan yapt lan yap, Yunan mimar Chersiphron taraf ndan tasarlanm ve dönemin en büyük heykelt ra lar Pheidias, Polycleitus, Kresilas ve Phradmon taraf ndan yap lm olan bronz heykellerle süslenmi ti. Büyüklü ü 130 x 68 metre ve ön cephesi di er Artemis (Ana Tanr ça) tap naklar gibi bat ya dönüktü. Tap nak hem bir pazaryeri, hem de bir dini müessese olarak kullan yordu. Artemis Tap na M.Ö. 21 Temmuz 356'da ad - ölümsüzle tirmek isteyen Herostratus adl bir Yunanl taraf ndan yak ld. (Ayn gece Büyük skender do mu tur.) Büyük skender Anadolu yu fethetti inde Artemis Tap na n n yeniden yap lmas için yard m teklif etmi fakat reddedilmi tir. Tap naktan günümüze sadece birkaç mermer blok kalm r. * Foto raflar: Semin Alt nba

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI DANI MAN: Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KARADA HAZIRLAYAN : ÖZLEM FATMA YILDIRIM 040557042 2007

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r.

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. K saca Elaz Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. Do uda Bingöl, kuzeyde Keban Baraj Gölü ve Tunceli,

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı