BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ"

Transkript

1 BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA

2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA

3 BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ Haziran 2013 Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi, Denetim Planlama ve Krdinasyn Kurulunun tarih ve 2013/15 sayılı tplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve tarihinde Sayıştay Başkanı tarafından naylanarak yürürlüğe girmiştir.

4 SUNUŞ tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve bu Kanun dğrultusunda hazırlanan ikincil mevzuat ile birlikte Sayıştay ın denetim alanı genişlemiş ve denetim usullerinde de önemli değişimler yaşanmıştır. Özellikle sn yıllarda denetim kapsamındaki kurumların bilgi teknljilerinden ve bu teknljilerin sunduğu imkânlardan yararlanmak amacıyla başta mali işlemler lmak üzere her alanda giderek daha yaygın bir şekilde bilişim sistemlerini kullanmaları Sayıştay denetiminin, bu alanı da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını sağlamıştır. Bilişim sistemlerinin kamu mali yönetiminde kullanılmasında yaşanan gelişmelere paralel larak, Başkanlığımız da Bilişim Sistemlerinin Denetimi (BSD) alanında birtakım çalışmalarda bulunmuştur. Bu kapsamda; yılları arasında İngiltere Sayıştayı ile gerçekleştirilen Sayıştay Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Prjesi kapsamında bir ekip luşturularak İngiltere Sayıştayı uzmanlarından Bilişim Sistemleri Denetimi knusunda eğitimler alınmıştır. Bu çalışmalar snucu luşturulan Taslak Bilişim Sistemleri Denetim Rehberi ile Mali Denetim Rehberinin bilişim sistemlerinin değerlendirilmesine ilişkin bölümleri hazırlanmış ve iki kurumda yapılan pilt denetim çalışmalarıyla test edilmiştir. Hazırlanan rehberin etkili lması ve bilişim sistemlerinin denetimi knusunda kapasite geliştirilmesi için Sayıştay Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kurumu arasında, bilişim sistemleri denetimi, eğitimi, rehber ve yazılım geliştirilmesini de içeren işbirliği prtklü tarihinde imzalanmıştır. Bu prtkl kapsamında; TÜBİTAK UEKAE uzmanlarından teknik knularda eğitim alınmış ve BSD Rehberinin güncellenmesi çalışması tamamlanmış ve bu rehberin rtaya çıkarılması sağlanmıştır. Bu rehber ve uygulamalarının Sayıştayın incelediği sistemlere ilişkin duyduğu bilgi güvenliği ve güvenirliliğine ilişkin güvence elde etme ihtiyacını daha iyi karşılaması ve denetlenen kurumların sistemlerinin geliştirilmesi için kurumlara daha fazla katkı sağlamasını dilerim. Bu vesile ile rehberin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm kullanıcılara faydalı lması dileğiyle saygılar sunarım. Dç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 3

5

6 İÇİNDEKİLER GIRIŞ VE GENEL METODOLOJI... 1 GIRIŞ... 1 GENEL METODOLOJI... 1 BIRINCI BÖLÜM - DENETIMIN PLANLANMASI BILIŞIM SISTEMLERININ ANLAŞILMASI SISTEM RISK DEĞERLENDIRMESININ YAPILMASI DENETIM KAPSAMININ BELIRLENMESI UZMAN İHTIYACININ BELIRLENMESI DENETIM STRATEJISININ OLUŞTURULMASI DENETIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI... 8 İKINCI BÖLÜM - SISTEM KONTROLLERININ DEĞERLENDIRILMESI GENEL KONTROLLERIN DEĞERLENDIRILMESI Yönetim Kntrlleri Stratejik planlama Güvenlik Plitikaları Organizasyn Varlık Yönetimi Persnel ve Eğitim Plitikaları Uygunluk Fiziksel ve Çevresel Kntrller Ağ Yönetimi ve Güvenliği Kntrlleri Mantıksal Erişim Kntrlleri Mantıksal Erişim Plitikaları İşletim Sistemi Erişim Kntrlleri Uygulama Prgramlarına Erişim Kntrlleri İşletim Kntrlleri İşletim Sistemi ve Bilgisayar İşlemleri Kntrlleri Veri Tabanı Güvenlik Kntrlleri Sistem Geliştirme ve Değişim Yönetimi Kntrlleri Sistem Geliştirme Kntrlleri Değişim Yönetimi (Kurulum ve Kabul) Kntrlleri Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlaması Kntrlleri UYGULAMA KONTROLLERININ DEĞERLENDIRILMESI Girdi Kntrlleri Veri Transfer Kntrlleri İşlem Kntrlleri Çıktı Kntrlleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - DENETIM SONUÇLARININ RAPORLANMASI VE İZLENMESI TASLAK RAPORUN HAZIRLANMASI TASLAK RAPORUN KURUMLA GÖRÜŞÜLMESI NIHAI RAPORUN YAZILMASI RAPORUN İLGILILERE SUNULMASI SONUÇLARIN İZLENMESI VE KALITE KONTROLÜ

7 EKLER EK - 1: BILIŞIM SISTEMLERI BILGI EDINME FORMU EK - 2: BILIŞIM SISTEMLERINDEN ETKILENEN HESAP ALANLARININ BELIRLENMESI FORMU EK - 3: SISTEM RISK DEĞERLENDIRME FORMU EK - 4: RISK DEĞERLENDIRME MATRISI EK - 5: RISK DERECELENDIRME FORMU EK - 6: BULGU/RISK DEĞERLENDIRME MATRISI EK -7: BULGU DEĞERLENDIRME FORMU EK - 8: BULGU ÖZET TABLOSU FORMU EK - 9: BILIŞIM SISTEMLERI DENETIMI KALITE KONTROL FORMU EK 10: BILIŞIM SISTEMLERI DENETIMI İZLEME TABLOSU FORMU EK - 11: DENETIM PROGRAMI FORMU EK - 12: KONTROL SETI FORMU

8 GİRİŞ VE GENEL METODOLOJİ GİRİŞ Bilgisayar teknljisi hızla gelişmekte ve bu teknljinin sunduğu imkanlardan yararlanmak amacıyla kurumlarda bilişim sistemleri, başta mali işlemler lmak üzere her alanda giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bilişim sistemlerinin kullanımı bu teknljiye özgü riskleri de beraberinde getirmektedir. Riskleri önleyecek etkin kntrl mekanizmalarının luşturulmaması durumunda sistemlerde üretilen bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği, dlayısıyla bu bilgiyi işleyen, tutan ve raprlayan sistemlerin güvenliği ve güvenilirliği zarar görebilmektedir. Bu nedenle, bu teknljilerin yğun kullanıldığı rtamlarda yürütülecek denetimler sırasında bu risklerin etkilerini dikkate alan yaklaşım, mett ve tekniklerin benimsenmesi gerekmektedir. Nitekim, Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) denetim standartlarına göre, muhasebe veya diğer bilgi sistemlerinin bilgisayarlaştırıldığı rtamlarda denetçi, denetlenen kurumun verilerinin dğruluk, tamlık (bütünlük) ve güvenilirliğini sağlayan iç kntrllerin uygun çalışıp çalışmadığını belirlemelidir. Bilgi Sistemleri Denetim ve Kntrl Birliği (ISACA) tarafından kabul gören tanıma göre, Bilişim Sistemleri Denetimi; bir bilgisayar (veya bilgi) sisteminin varlıkları güvence altına alıp almadığı, veri bütünlüğünü sağlayıp sağlamadığı, kurumsal amaçlara etkin biçimde ulaşıp ulaşmadığı ve kaynakları verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla yapılan kanıt tplama ve değerlendirme sürecidir. Mali denetim açısından bilişim sistemleri denetiminin amacı, denetlenen kurumlarda kullanılan bilişim sistemlerinin işlem ve uygulamalarının güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kntrlleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu rehber kapsamında yapılan bilişim sistemleri denetimi, mali denetim sürecine destek vermeyi, sistemlerin kntrl zayıflıklarının belirlenmesi ve öneriler sunulması ylu ile kuruma katkı sağlamayı ve bilgi sistemleri knusunda kamuyuna ve parlamentya bilgi sunmayı amaçlamaktadır. GENEL METODOLOJİ Bu rehber, denetçilere bilişim sistemleri denetiminin nasıl planlanacağı, yürütüleceği ve raprlanacağı knusunda yl göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Rehberin hazırlanmasında, başta Bilgi Güvenliği Standartları (ISO 17799, ISO ) lmak üzere INTOSAI rehber ve standartları, ISACA rehberleri ile diğer ülke ve ilgili kuruluş rehberlerinden yararlanılmıştır. 1

9 DENETİMİN PLANLANMASI Rehber, bilişim sistemleri denetimi knusunda uzmanlaşmış denetçiler tarafından kullanılacağı ve nların da bilişim sistemleri denetimine ilişkin kavramlar knusunda belli düzeyde bilgiye sahip ldukları varsayımı ile hazırlandığından, kavramsal açıklamalara mümkün lduğunca yer verilmemiştir. Bilişim sistemleri denetimi, denetlenmek istenen her tür bilgi sisteminde yapılabilir. Ancak bu rehber Sayıştay ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak mali nitelikteki sistemlerde denetim yapılacağı varsayılarak hazırlanmıştır. Mali nitelikte lmayan bir sistemin denetimine ihtiyaç duyulması durumunda, rehberin mali nitelikteki sistemlerin belirlenmesine ilişkin hususları dışarıda bırakılarak rehberin diğer kısımları kullanılabilir. Bilişim sistemleri denetimi, bir kurumun bilişim sistemlerinin tamamında yürütülebileceği gibi sadece yüksek riskli larak görülen sistemler veya kntrl alanlarında da yürütülebilir. Bu durumda denetlenecek sistem veya kntrl alanları, risk değerlendirmesi yluyla belirlenir. Bu rehberde, bilişim sistemleri denetimi, bir kurumun tüm sistemlerinin değerlendirilmesine imkan sağlayacak şekilde ele alınmıştır. Rehberde, denetçinin adım adım hangi işleri nasıl yapacağını gösteren süreç daklı bir yaklaşım benimsenmiş ve ağırlıklı larak kntrl alanları bazında sistem kntrllerinin nasıl değerlendirileceği düzenlenmiştir. Bu rehberin hazırlanmasında, Sayıştay ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgi sistemlerinin güvenlik ve güvenilirliklerinin değerlendirilmesi hususlarına ağırlık verilmiş, sistemlerin verimlilik, etkinlik ve tutumluluklarının değerlendirilmesine daha az yer verilmiştir. Rehberde yer alan kntrl alanları ve buna bağlı kntrller teknljinin hızlı değişimine paralel larak değişkendir. Yapılacak denetimler esnasında bu alanlardaki değişikliklere uygun larak Denetim Prgramları ile Kntrl Setleri nin değişeceği unutulmamalıdır. Ayrıca, yapılacak denetimin amacına göre verimlilik, etkinlik ve tutumluluğu değerlendirmeye ilişkin larak ihtiyaç duyulan kntrller, prgram ve setlere ilave edilebilir. Bilişim sistemleri denetimi yürütülürken risk tabanlı denetim yaklaşımına uygun larak şu genel çerçeve izlenir; öncelikle incelenen bilişim sisteminden kaynaklanabilecek riskler belirlenir, bu riskleri minimize edecek kntrl mekanizmaları belirlenir, bu kntrl mekanizmalarının kurumun yapısı göz önünde tutularak luşturulup luşturulmadığı, luşturulmuş ise etkin çalışıp çalışmadığı incelenir, inceleme snrası, iç kntrllerdeki zayıflıklar değerlendirilir ve elde edilen bulgular belli bir prsedüre göre raprlanır. Bu çerçevede rehber üç ana bölümden luşturulmuştur: Denetimin Planlanması başlıklı birinci bölümde, bilişim sistemleri denetiminin planlanması sırasında denetçinin yapacağı işler sistematik bir şekilde anlatılmaktadır. Bu işler, kurumun ve kurum bilişim sistemlerinin anlaşılması, sistem risk değerlendirmelerinin yapılması, denetim kapsamının ve uzman ihtiyacının belirlenmesi, denetim stratejisinin luşturulması ve denetim prgramlarının hazırlanmasından luşmaktadır. Sistem Kntrllerinin Değerlendirilmesi başlıklı ikinci bölümde, kntrl değerlendirmeleri kntrl alanı bazında ele alınmaktadır. Her bir kntrl alanı için, kntrl hedefi, alana ilişkin riskler ve bu riskleri minimize edecek kntrl faaliyetleri açıklanacak şekilde düzenlenmiş ve alandaki kntrllerin varlığı ve etkinliğinin nasıl değerlendirileceği gösterilmiştir. Denetim snuçlarının raprlanması ve izlenmesini knu alan üçüncü bölümde ise, taslak raprun hazırlanması, kurum yöneticileriyle görüşme ve nihai raprun yazılması ve ilgili birimlere sunulması knuları açıklanmaktadır. Ayrıca raprda düzeltilmesi istenen hususların nasıl izleneceği ve denetim kalite kntrlünün nasıl yapılacağı knuları üzerinde durulmaktadır. 2

10 BİRİNCİ BÖLÜM DENETİMİN PLANLANMASI Denetim faaliyeti, denetimin planlanmasıyla başlar. Planlama, iyi bir denetimin anahtar unsuru lup, denetim süresince takip edilecek yl gösterici bir süreçtir. Planlama, denetçinin, denetlenen kurumun bilişim sistemlerine ilişkin kntrlleri değerlendirmek için denetim kanıtı tplamanın etkin ve verimli mettlarını belirlemesine imkan verir. Planlama süreci, kurumun ve bilişim sistemlerinin tanınması, sistem risk değerlendirmesinin yapılması, denetim kapsam, yöntem ve stratejisinin luşturulması, uzman kullanımı ihtiyacının belirlenmesi ve denetim prgramlarının hazırlanmasından luşur. 1.1 BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ANLAŞILMASI Denetçi denetlediği kurumun, mali raprlama ve iş yönetim süreci içerisinde kullanılan bilişim sistemi ve ana faaliyetleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi lmalıdır. Kurumun tanınması ve bilişim sisteminin anlaşılması için denetçi öncelikle kurum ve bilişim sistemi ile ilgili larak her türlü kaynaktan yararlanmak suretiyle bilgi tplamalıdır. Kurum ve bilişim sistemini tanımaya yönelik larak aşağıdaki faaliyetler yürütülmelidir: Bilişim Sistemlerini Oluşturan Unsurların Tanınması Bilişim sistemleri, bir faaliyeti desteklemek amacıyla kurulan bilgisayar dnanımı, yazılımı ile kaynak paylaşımını gerçekleştirmek için bilgisayarları birbirine bağlayan ağlar ve nları kullanan insanlardan luşur. Bir sistemi anlamak için nu luşturan unsurların tanınması gerekir. Bunun için kurum bilişim sistemlerinin dnanım yapısı, kullanılan yazılımlar ve ağ yapısı incelenmeli sistemi işleten ve kullanan persnel ile sisteme veri giriş yöntemleri knusunda bilgi edinilmelidir. Bu kapsamda hazırlanan Bilişim Sistemleri Bilgi Edinme Frmu (Ek-1) bu amaçla kullanılır. Denetlenen Kuruma İlişkin Temel Düzenlemelerin Belirlenmesi Kurumun uyması gereken ve kurum bilişim sistemini etkileyebilecek lan her türlü düzenleme belirlenmeli ve incelenmek üzere nt edilmelidir. Bunlar arasında kurumla ilgili mevzuat, stratejik planlar, yıllık prgramlar, faaliyet raprları ve bütçeler sayılabilir. Önceki Dönem Denetim Raprlarından Bilgi Tplanması Önceki dönemlerde yazılmış bağımsız bilişim sistemi denetim raprları, mali denetim raprları, mali denetim sürecinde hazırlanan denetim dsyaları ve iç denetim raprları incelenerek hem kurum bilişim sistemi hem de bilişim sistemine ilişkin kntrl faaliyetleri hakkında bilgi tplanmalıdır. Kurumda daha önce Sayıştay tarafından bilişim sistemleri denetimi yapılmış ise bu denetim snucunda hazırlanmış lan İzleme Tablları elde edilir ve değerlendirilir. Kurum İş Süreçlerinin Belirlenmesi 3

11 DENETİMİN PLANLANMASI İş akış şemaları, iş süreçlerinde; süreç adımlarının, tmatik/manuel kntrllerin, sürecin özel durumlarını da gösteren alternatif akış yllarının, paralel işleyen adımların gösterildiği diyagramlardır. Denetçinin, bilişim sistemlerindeki veri işleme süreçlerini anlayabilmesi için; kurumun faaliyet gösterdiği alanları, gerçekleştirdiği işleri ve iş akışlarını tanıması gerekir. Bunun için denetçi, kurumun hazırladığı iş akış şemalarından yararlanır. İş akış şemaları mevcut değilse, denetçi bu şemaların hazırlanmasını talep eder ve hazırlık sürecine refakat eder. Gerekiyrsa denetçi, iş akış şemalarını bizzat kendisi çıkararak kurumun iş süreçlerini belirler. Bu belgeler denetimin yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak temel kaynaklardandır. İş akış şemaları, yapılan işlerin her bir aşamasını gösterecek ayrıntıda lmalıdır. Bu şemalar luşturulurken, bunların anlaşılır lmasına, farklı akış yllarının gösterilmesine ve gerekli yerlerde referansların belirtilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca iş akış şemalarında, yapılan işin kurumun hangi birimi tarafından ve hangi sistem kullanılarak yapıldığı da görülebilmelidir. Şemalarda süreçlerin hangilerinin manuel, hangilerinin bilişim rtamında yürütüldüğü gösterilmelidir. Denetçi, kurum iş akışlarını incelerken, iş süreçlerinde luşturulmuş kntrlleri belirleyerek daha snra sistem kntrllerini incelerken kullanmak üzere nt etmelidir. İş akış şemalarının mevcut lmaması denetim sürecini geciktirebileceğinden, kurumdan mümkün lduğu kadar erken bir safhada talep edilmelidir. Bilişim Ortamında Gerçekleştirilen İşlerin Belirlenmesi Kurum iş süreçleri belirlendikten snra kurum tarafından yürütülen işlerden hangilerinin bilişim rtamında gerçekleştirildiği belirlenmelidir. Ayrıca muhasebeyi ve hesap alanlarını etkileyen sistemlerin de belirlenmesi gerekir. Bu amaçla, Bilişim Sistemlerinden Etkilenen Hesap Alanlarının Belirlenmesi Frmu (EK-2) kullanılmalıdır. Üçüncü Taraflarla İlişkilerin Belirlenmesi Kurumun üçüncü taraflarla, özellikle kamu kurumları ile ilişkisi tanımlanmalıdır. Bu ilişkinin iş süreçleriyle bağlantısı incelenmeli ve bilişim sistemleri bazındaki ilişki üzerinde yğunlaşılmalıdır. Servis, bakım ve destek ilişkileri genel hatlarıyla rtaya knmalı, ilgili sözleşmeler temin edilmelidir. 1.2 SİSTEM RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI Kurumun hangi işlemleri bilişim rtamında yaptığı ve bunların mali tablları ve hesap alanını etkileyip etkilemediği tespit edildikten snra, belirlenen sistemlerin risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Denetimin planlaması aşamasında yapılacak risk değerlendirmesi, sistemler tek tek ele alınmak suretiyle ve Sistem Risk Değerlendirme Frmu (EK-3) yardımıyla yapılacaktır. Sistem Risk Değerlendirme Frmu nda risk faktörleri beş temel kriter altında tplanmış ve tplam risk içerisindeki yüzde ağırlıkları tespit edilmiştir: Önemlilik (%36) Kritiklik (%20) Karmaşıklık (%16) Teknik altyapı (%16) Kntrl çevresi (%12) Risk ağırlık yüzdelerinin kriterlere dağılımı sabittir. Ancak risk değerlendirme frmu hem bjektif hem de subjektif unsurlar içerdiğinden denetçinin bu değerlendirme frmu üzerinde 4

12 kendi muhakemesiyle, söz knusu denetime münhasır hususiyetleri dikkate alarak birtakım değişikler yapma imkanına sahiptir. Bu çerçevede, tplam ağırlık yüzdesi değişmeyecek şekilde, her bir risk faktörünün ağırlığını yeniden belirleyebileceği gibi yeni risk faktörü ekleyerek de bu ağırlıkları yeniden belirleyebilir. Risk faktörlerinin risk puanları, belirlenen puan ve ağırlıklara göre tespit edilir. Beş ayrı kriterde ve tplamda risk puanları hesaplanır ve Risk Değerlendirme Matrisi (EK-4) yardımıyla sistemin riskinin hangi kriterde yğunlaştığı tespit edilir ve tplam risk derecesi belirlenir. Bütün sistemlerin risk değerlendirmesi yapıldıktan snra, sistemler tplam risk puanları dikkate alınarak Risk Derecelendirme Frmu nda (EK-5) sıralandırılır. 1.3 DENETİM KAPSAMININ BELİRLENMESİ Risk Derecelendirme Frmu nda yapılan sıralama, hangi sistemlerin denetim kapsamına alınacağını belirlemede en önemli unsur lacaktır. Denetçi, bu bilgiler ışığında uygulanacak genel kntrllerle birlikte uygulama kntrlleri açısından hangi sistemlerin ayrıntılı incelemeye alınacağına karar verir. Denetçi, risk değerlendirmesi ile birlikte daha önce kurum ve kurum bilişim sistemlerine ilişkin elde etmiş lduğu bilgiler, denetim amacı ve inceleme yapabileceği zaman gibi unsurları da göz önüne alarak denetimin kapsamını belirler. 1.4 UZMAN İHTİYACININ BELİRLENMESİ Bilişim sistemlerinin denetiminde aşağıda belirtilen sebeplerle uzman çalıştırılmasına ihtiyaç duyulabilir: Bilişim sistemlerinin teknik ve karmaşık unsurlarının değerlendirilmesinde denetim ekibinde yeterli nitelikte denetçinin bulunmaması durumunda uzman desteği alma, Özel uzmanlık gerektiren alanlarda kurum dışı uzmanlık ve tecrübelerden yararlanma, Yeni yaklaşım ve farklı bakış açılarından yararlanma, Kurum dışında geliştirilmiş iyi uygulamaları denetimde kullanma, Denetim kanıtlarının, bulguların ve geliştirilen önerilerin ağırlık ve kalitesini arttırma, Denetim süresinin sınırlı lması durumunda denetimi zamanında tamamlama Uzman ihtiyacının belirlenme zamanı Bilişim sistemleri denetimlerinde uzman çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, denetime başlamadan, önceki denetim tecrübelerinden yararlanarak planlanabilir. Bu durumda, uzman çalıştırılmasına ilişkin süreç zaman alabileceğinden, denetim başlamadan önce uzman çalıştırılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmalıdır. Uzman çalıştırma ihtiyacı denetim başladıktan snra bilişim sistemlerinin tanınması aşamasında rtaya çıktı ise, denetim stratejisi hazırlanmadan önce uzman çalıştırılacak şekilde sürecin başlatılmasına dikkat edilmelidir. Uzman çalıştırılacak alanların kapsamının ve süresinin belirlenmesi Uzman desteğine ihtiyaç duyulması halinde, uzman desteğinin hangi alanlarda nasıl alınacağı şartnamede açıkça belirtilmelidir. 5

13 DENETİMİN PLANLANMASI Şartnamede aşağıda belirtilen hususlara yer verilmelidir: Çalışmanın amacı, kapsamı ve süresi, Özel çalışma yapılacak alanlar, Uzmanın hangi sistemlerde hangi bilgilere erişebileceği, Denetim ekibi ile uzmanın birlikte çalışma esasları ve iletişimin nasıl sağlanacağı, Denetlenen kurum ile uzman arasındaki ilişkilerin nasıl sağlanacağı, Denetlenen kurum bilgilerinin gizliliği ve uyulması gereken kurallar, Uzman tarafından kullanılacak mettlar, Uzman çalışmalarının snuçlarının nasıl raprlanacağı Uzmanda aranacak nitelikler Uzman çalıştırılırken, uzmanın çalışacağı alandaki yeterliliği değerlendirilmelidir. Uzmanın knusunda yetkin ve tecrübeli lmasına özen gösterilmelidir. Uzmanın çalıştırılacağı alanla ile ilgili uzmanlık sertifikalarının bulunup bulunmadığı ve daha önceki çalışmalarına ilişkin referansları incelenmelidir. Ayrıca uzmanın tarafsız lmasına ve denetlenen kurumla ve bu kurumla bağlantısı lan kuruluşlarla herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Uzman çalışmalarının değerlendirilmesi Denetçi, uzman tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek çalışma snuçlarını değerlendirmelidir. Değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: Çalışmanın uzman çalıştırmaya ilişkin şartnameye uygunluğu, Uzman tarafından kullanılan kaynak verilerin yeterliliği, Kullanılan mettların ve denetim kanıtlarının uygunluğu, Çalışma zamanlarının ve sürelerinin uygunluğu, Çalışma snuçlarının ve bulguların diğer çalışmalara uygunluğu, Uzman çalıştırılırken denetim sürecine göre aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir. Planlama aşamasında, denetçi ile uzman, kurumu ve bilişim sistemlerini tanıma, risk değerlendirmesi yapma ve ayrıntılı çalışma alanlarının belirlenmesi çalışmalarını birlikte değerlendirilerek denetim stratejisini luşturmalı ve uygulanacak test talimatlarını belirlemelidir. Sistem kntrllerinin değerlendirilmesi aşamasında, uzmanın sistemlerde yapacağı testler ve diğer çalışmalar denetçi refakatinde yerine getirilmelidir. Raprlama aşamasında, uzman çalışmalarının snuçları ve raprları uzmanla birlikte değerlendirilerek Bilişim Sistemleri Denetim Rapruna alınacak hususlar belirlenmelidir. 6

14 1.5 DENETİM STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI Kurumun ve kurum bilişim sistemlerinin tanınması, risk değerlendirmesinin yapılması ve denetim kapsamının belirlenmesi snrasında denetimin nasıl yürütüleceğini gösteren denetim stratejisinin luşturulması gerekir. Bu nedenle Denetim Strateji Belgesi hazırlanır. Kurumu bilgilendirmek ve yapılacak denetimin sağlıklı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların kurumca yapılmasını sağlamak amacıyla Denetim Strateji Belgesi kurum yönetimine verilir. Denetim strateji belgesi, aşağıda belirtilen unsurları içerecek şekilde hazırlanmalıdır: Denetim sürecini gösteren tarihler Denetimin amacı ve metdljisi İncelenecek sistemler İncelemeleri yapacak denetçiler ve uzmanlar İnceleme yapılacak yerler İnceleme süresi Erişim yetkileri Yerinde yapılacak testlerin ve denetim çalışmalarının kurum faaliyetlerine lası etkileri Yapılacak incelemelerin kapsamı ve süresi, incelenecek sistemlerin dnanımının, kullanıcılarının ve bu sistemleri işleten ve destekleyen kurum persnelinin bulunduğu mekanlara göre değişebilir. Denetim stratejisinin kuruma verilmesi snrasında, incelenecek her sistemin srumlusu ve yöneticisinin de içerisinde bulunduğu bir ekip belirlenmeli ve bu ekiple bir çalışma prgramı luşturulmalıdır. Bu prgramda; srumlu persnelin isimleri ve iletişim bilgileri, katılımcı listesi, inceleme tarihleri, kapanış tplantılarının tarihleri, bulguları tartışma tarihleri ve taslak raprun tartışılma tarihleri belirtilmelidir. 7

15 DENETİMİN PLANLANMASI 1.6 DENETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI Denetçi, sistem kntrllerinin incelemesine geçmeden önce hangi kntrl alanlarını inceleyeceğini, inceleme esnasında hangi kntrllerin varlığını arayacağını ve eğer varsa ilgili kntrllerin etkin çalışıp çalışmadığını hangi yöntemleri kullanarak test edeceğini belirlemelidir. Bunu yapabilmek için Denetim Prgramı Frmu (EK-11) kullanılarak kuruma özgü denetim prgramları hazırlanır. Prgramların hazırlanmasında, rehberin Sistem Kntrllerinin Değerlendirilmesi bölümünde yer alan her bir kntrl alanına ilişkin Kntrllerin Değerlendirilmesi başlıklı kısımda belirtilen yöntemlerden yararlanılır. Kntrl değerlendirme yöntemleri denetçiyi sınırlayıcı lmayıp sistem kntrllerinin değerlendirilmesi için asgari bir çerçeve sunmaktadır. 8

16 İKİNCİ BÖLÜM - SİSTEM KONTROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapılacak bilişim sistemleri denetiminin planlaması tamamlandıktan snra, incelenen kurum veya sisteme özgü larak kntrl alanları itibariyle hazırlanan denetim prgramları yardımıyla sistem kntrlleri değerlendirilir. Sistem kntrllerinin değerlendirilmesi esnasında sistemin iç kntrl zayıflıklarına ilişkin kanıt tplanır. Sistem kntrllerinin değerlendirilmesinde üç aşamalı bir süreç izlenmelidir: Kntrl varlığının belirlenmesi Kntrl etkinliğinin değerlendirilmesi Bulguların değerlendirilmesi Kntrl Varlığının Belirlenmesi İnceleme faaliyetleri sırasında her bir kntrl alanına ilişkin yapılacak tplantılar öncesinde kurumun ilgili kntrller knusunda bilgilenmesinin ve tplantılara hazırlıklı gelinmesinin sağlanması için denetim prgramlarında yer alan kntrl değerlendirme srularını içeren Kntrl Setleri hazırlanarak ilgililerine verilir. Bu kntrl setleri lması gereken kntrller, değerlendirme sruları, kurum cevabı ve kurumdan istenen kanıtlayıcı belgeleri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Bu amaçla Kntrl Seti Frmu (EK-12) kullanılır. Sistem kntrlleri incelenirken öncelikle kntrl alanları itibariyle lması gereken kntrllerin var lup lmadığı araştırılmalıdır. Bunun için yapılan çalışma prgramına uygun şekilde, her bir kntrl alanına ilişkin larak hazırlanmış ve kuruma önceden verilmiş lan kntrl setleri temelinde ilgililerle tplantılar yapılmalıdır. Bu tplantılarda kntrllerin varlığına ilişkin kurum cevapları kanıtlayıcı belgelerle birlikte alınmalıdır. Alınan cevaplar ve kanıtlayıcı belgelerin incelenmesi snrasında ilgili kntrllerin var lup lmadığı, kntrle ilişkin riskler ve bu risklerin nasıl yönetildiğine ilişkin telafi edici kntrllerin var lup lmadığı da dikkate alınarak belirlenmelidir. Kntrl varlığına ilişkin elde edilen bulgular denetim prgramı frmunda yer alan Bulgular sütununda gösterilir. İlgili kntrllerin var lup lmadığını gösteren kanıtlayıcı belgelere ve eğer değerlendirme için ayrı çalışma kağıtları düzenlendiyse bunlara da ilgili Referans sütununda yer verilmelidir. Kanıtlayıcı belgeler kntrl alanları itibariyle numaralandırılarak düzenli bir şekilde arşivlenmelidir. 9

17 Kntrl Etkinliğinin Değerlendirilmesi Olması gereken kntrlün var lup lmadığı belirlendikten snra, bu kntrlün etkinliği değerlendirilmelidir. Kntrl etkinliğinin değerlendirilmesi, denetim prgramı frmunda yer alan ilgili Kntrl Etkinliğini Belgeleme ve İnceleme Yöntemi sütununda belirlenen yöntemlerle yapılır. Bu değerlendirmeler snucu tespit edilen kntrl zayıflıklarına kanıtlarıyla birlikte denetim prgramı frmunun Bulgular sütununda yer verilmelidir. Ayrıca kntrl etkinliğinin değerlendirilmesi sırasında uzman desteğinde yapılacak teknik testlere ilişkin raprların incelenmesi snrasında elde edilen bulgular da bu bölüme yazılır. İlgili çalışma kağıtları, uzman raprları ve kanıtlayıcı belgeler Referans sütununda belirtilmelidir. Bulguların Değerlendirilmesi İncelemeler snunda elde edilen bulgular, denetçi tarafından, yeterli kanıt tplanıp tplanmadığı açısından değerlendirilerek ek incelemeye ihtiyaç lup lmadığı belirlenmeli ve gerekli ek incelemeler yapılarak inceleme süreci tamamlanmalıdır. Bulgu bir kntrl eksikliğini ya da mevcut bir kntrl zayıflığını ifade etmektedir ve her bir denetim bulgusu kurumun bilgi varlıklarına yönelik bir riski içermektedir. Her bir kntrl alanı itibariyle bulguların risk düzeyleri belirlenerek bulgular arasında derecelendirme yapılmasına ve denetim bulgularının genel değerlendirmesine imkan sağlanır. Bulguların risk değerlendirmesi, tespit edilen bulgunun rtaya çıkardığı riskin etki düzeyi ile risk gerçekleşme lasılığı birlikte değerlendirilerek yapılmaktadır. Etki kavramı, aşağıdaki unsurların birini, birkaçını ya da tümünü içerir; kurumun bilgi varlıklarının güvenliğine, bütünlüğüne ve kullanılabilirliğine lan etki sistemin işleyişine lan etki sahteciliğin ve ylsuzluğun meydana gelme ihtimali kurumun mali tabllarına lan etki ve rtaya çıkabilecek muhtemel mali kayıplar kntrl eksikliğinin ya da zayıflığının ne kadar süre içinde giderilmesi gerektiği (tedbir alma knusundaki aciliyet) Gerçekleşme lasılığı, belli bir zaman dilimi içerisinde bu riskin gerçekleşmesi ihtimalini ifade eder. Elde edilen her bir bulguya ilişkin risk düzeyi, yukarıda tanımlanan kriterler ışığında belirlenen etki düzeyi ve gerçekleşme lasılıkları göz önünde bulundurularak ve Bulgu/Risk Değerlendirme Matrisi (EK-6) kullanılarak denetçi tarafından belirlenmektedir. Kntrl alanları itibariyle elde edilen bulgular, lası etkileri, denetçi önerileri ve risk düzeyini de içerecek şekilde Bulgu Değerlendirme Frmu (EK-7) düzenlenerek ilgili kurum persneliyle görüşülmek üzere kuruma verilmelidir. Daha snra, ilgili kurum persneli ile kapanış tplantıları yapılarak, bulgulara ilişkin kurum görüşleri alınmalıdır. Kurum görüşleri alındıktan snra bulgular yeniden gözden geçirilerek rapra alınacaklar belirlenmelidir. Rapra alınacak bulgular, raprda riski daha iyi belirtmek ve sunum klaylığı sağlamak için kntrl alanları itibariyle sınıflandırılmalıdır. Bunun için Bulgu Özet Tablsu Frmu (EK-8) kullanılarak her bir kntrl alanı için elde edilen bulgu sayısı, bunların risk düzeylerine göre sayısı ile mali tablları dğrudan etkileyenlerin sayısı belirlenmelidir. Sistem kntrllerinin değerlendirilmesi kntrl alanları itibariyle yapılır. Kntrl alanları, genel ve uygulama kntrlleri lmak üzere iki ana başlık altında gruplandırılır. 10

18 2.1 GENEL KONTROLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Kntrller, kuruma ait tüm bilişim sistemleri faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yapı, yöntem ve prsedürlere ilişkin kntrllerdir. Bu kntrller uygulama yazılımları ve bunlara ilişkin kntrller için güvenli bir rtam luşturur. Genel kntrller aşağıda yazılı kntrl alanlarından luşur: Yönetim Kntrlleri Fiziksel ve Çevresel Kntrller Ağ Yönetimi ve Güvenliği Kntrlleri Mantıksal Erişim Kntrlleri İşletim Kntrlleri Sistem Geliştirme ve Değişim Yönetimi Kntrlleri Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlaması Kntrlleri YÖNETİM KONTROLLERİ Kurum yönetimi, bilişim sisteminin kurum amaçlarına uygun çalışmasını ve işlevlerini dğru bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Yönetim kntrllerinin amacı güvenli ve yeterli bir bilişim rtamının sağlanması için uygun plitika ve prsedürler luşturmaktır. Bu kntrller denetçiye alt düzeydeki ayrıntılı kntrllerin varlığı ve etkinliği knusunda makul bir güvence sağlar. Yönetim kntrlleri, stratejik planlama, güvenlik plitikaları, rganizasyn, varlık yönetimi, persnel ve eğitim plitikaları ile yasal düzenlemelere uygunluk alanlarından luşur STRATEJİK PLANLAMA Kntrl Hedefi Bilişim sistemlerine ilişkin tüm faaliyetlerin, kurumun stratejik amaç ve hedefleri dğrultusunda ve risk değerlendirmesi çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır. Riskler Kurumun bilişim sistemlerine ilişkin stratejik planlama yapamaması şu riskleri rtaya çıkarır: Bilişim sistemleri ihtiyaçlarının, kurumsal amaç ve hedeflere uygun larak karşılanmaması Kurum ihtiyaçlarının BS yönetimi tarafından anlaşılamaması veya yeterli düzeyde karşılanamaması İş önceliklerinin dğru tanımlanamaması ve kaynakların yanlış tahsis edilmesi BS yetkinliğine ilişkin yeni fırsatların fark edilemeyerek kaçırılması Kurumun karşı karşıya kalacağı tehlikelerin belirlenememesi, etkilerinin ölçülememesi ve riskin yönetilememesi Her riskin etkisinin sadece bir güvenlik layı gibi algılanması nedeniyle BS varlıklarının bütünlük veya güvenilirliğine zarar gelmesi 11

19 Tesis edilmiş lan zayıf kntrllere aşırı güven Kaynakların riskleri karşılamak için etkin kullanılamaması Risklerin azaltılmasına yönelik kntrllerin amaçlandığı gibi işlememesi Üst yönetimin, kurumun bilişim sistemlerine ilişkin alınacak önemli kararlarda etkin bir rl alamaması Bilişim sistemlerine ilişkin faaliyetlerde krdinasyn srunlarının rtaya çıkması BS bütçesi üzerinde zayıf kntrl Temel Kntrller Bilişim sistemlerinin stratejik planlamasının yapılamaması durumunda rtaya çıkacak riskleri minimize edecek temel kntrller şunlardır: Kntrllerin Değerlendirilmesi Kurumun bilişim sistemlerine ilişkin yazılı bir stratejisi ve bu stratejinin uygulanmasına ilişkin planları lmalıdır. Bilişim sistemlerinin stratejik planlamasının yapılması ve krdinasynun sağlanması için bir bilişim sistemleri yönlendirme kurulu lmalıdır. Bilişim sistemine ilişkin düzenli larak risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi Kntrl Kntrl varlığını değerlendirme sruları Kntrl etkinliğini SP-1 Bilişim sistemine ilişkin riskler düzenli larak değerlendirilmeli ve stratejik planlama çerçevesinde dikkate alınmalıdır. Görevli bir birim tarafından düzenli larak risk değerlendirmesi yapılıyr mu? Bilişim sistemleri güvenliğine ilişkin risk kütüğü tutuluyr mu? Risk değerlendirmeleri ve yönetim tarafından alınan kararlar/tedbirler bilişim sistemleri stratejisi ve kısa dönemli planlara yansıtılmış mı? Risk değerlendirmesine ilişkin faaliyetler ve risk kütüğünün genel risk kütüğü kayıtlarıyla uyumluluk, önceliklendirme ve risk srumluları itibariyle incelenmesi Yapılan risk değerlendirmelerinin bilişim sistemleri stratejisinin hazırlanmasında ve uygulanmasında dikkate alınıp alınmadığının değerlendirilmesi Bilişim sistemleri stratejisi Kntrl Kntrl varlığını değerlendirme sruları SP-2 Kurumun bilişim sistemlerine ilişkin yazılı bir stratejisi lmalıdır. Kurumun, üst yönetim tarafından naylanmış bilişim sistemlerini de kapsayan yazılı bir strateji bildirimi var mı? Düzenli aralıklarla gözden geçiriliyr mu? 12

20 Hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesine ilişkin prsedürler var mı? Strateji, kısa dönemli planlar ile uygulamaya geçirilebilecek detayda tasarlanarak eylem planları yapılmış mı? Kntrl etkinliğini Kurum strateji planı ve bilişim sistemleri strateji planının incelenerek kurum bilişim sistemlerinin kurum amaçları dğrultusunda, gerçekleştirilecek faaliyetleri ve başarı göstergelerini de içerecek şekilde planlı larak geliştirilip geliştirilmediğinin incelenmesi Bilişim Sistemleri Stratejisinin kısa dönem planlar ve bütçeyle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğinin incelenmesi Stratejide rtaya knulan eylem planına uyulup uyulmadığının incelenmesi Bilişim sistemleri stratejisinde bilgi güvenliğine ilişkin hususlara yer verilip verilmediğinin incelenmesi Bilişim sistemleri yönlendirme kurulu Kntrl Kntrl varlığını değerlendirme sruları Kntrl etkinliğini SP-3 Kurumun bilişim sistemlerine ilişkin stratejik planlamanın yapılması için bilişim sistemleri yönlendirme kurulu lmalıdır. Kurumun bilişim sistemleri yönlendirme kurulu var mı? Yönlendirme kurulunun luşumuna ve faaliyetlerini icra etmesine ilişkin düzenlemeler var mı? Üst yönetim ve önemli birimlerin yöneticilerinin bilişim sistemleri yönlendirme kuruluna katılımının ve tplantı tutanaklarının incelenmesi Kurulun, teknik knulara ilişkin larak teknik düzeyde bilgi sahibi kişilerden luşan ayrı kurul ya da kmisynlardan destek alıp almadığının incelenmesi Kurulun, kurumun stratejik planlarının bilişim sistemlerini ilgilendiren kısımlarının ve bilişim sistemleri stratejisinin hazırlanmasında ynadığı rlün değerlendirilmesi GÜVENLİK POLİTİKALARI Kntrl Hedefi Riskler Kurumun iş gerekleri ve ilgili mevzuatına uygun şekilde, bilgi güvenliğini destekleyecek plitika ve prsedürleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Kurum yönetiminin bilişim sistemi güvenliği ile ilgili kurumsal plitikaları ve düzenlemeleri yapmaması durumunda karşılaşılabilecek temel riskler şunlardır: Güvenliğe ilişkin laylara zamanında ve uygun karşılık verilememesi Kntrl ve güvenlik kültürünün zayıflayarak aksaklıklara neden lması Tehditlerin zamanında belirlenememesi ve ihlallerin artması 13

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler. KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER REHBERİ 2017 Gazi Üniversitesi İç Kontrol Uyum Eylem Planının, hassas görevlere ilişkin Kos 2.6.1 eylemi çerçevesinde, birimler

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI),

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI), STAREGISTER Internatinal Inc. (PANNCI), R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU 20.12.2015 1 / 14 Bu Regulasynun tüm hakları STAREGISTER_INT_Inc aittir. STAREGISTER Internatinal Inc.

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYINDA MALİ DENETİM ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYINDA MALİ DENETİM ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYINDA MALİ DENETİM ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Musa KAYRAK CISA, Sayıştay Başdenetçisi 1.Yeni Normal Temelleri yüzyıllar öncesine dayandırılabilecek ancak yirminci yüzyılın

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

10 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29056 TEBLİĞ

10 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29056 TEBLİĞ 10 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29056 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (BİTEM) YÖNETMELİĞİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (BİTEM) YÖNETMELİĞİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (BİTEM) YÖNETMELİĞİ 325 AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Genel Merkez, örgüt ve dönemsel olarak hizmet veren birimlerin bilgi ve iletişim teknolojileri gereksinimlerinin

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

HASSAS GÖREV. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. E-posta Web : Tlf :

HASSAS GÖREV. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. E-posta Web :  Tlf : HASSAS GÖREV Bu sunumda; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının, hassas görevlere ilişkin (Kos 2.6.1) eylemi çerçevesince birimlerin hassas görevlerini tespit

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı