1. TEMEL ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TEMEL ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ"

Transkript

1 1.1 GİRİŞ 1. TEMEL ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ Elektrik mühendisliği, farklı biçimdeki enerjilerin elektrik enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisi biçiminin dağıtımı ve iletimi, nihai faydalanma için yeniden dönüşümü ve kontrolü ile ilgilenir. Elektrik enerjisi genellikle son faydalanılacak enerji değildir. Çoğunlukla, motorlarda, rölelerde ve elektromıknatıslarda faydalı mekanik enerjiye, fırın ve ocaklarda ısı enerjisine, hoparlörde ses enerjisine, lambalarda ışık enerjisine(sık sık ısıya dönüştükten sonra) veya elektrolitik süreçlerinde kimyasal enerjiye dönüşür. Elektrik mühendisliği diğer iş kolları ile çok yakın ilişkidedir. Makine mühendisleri, güç sistemlerinin bir parçası olan elektrik motorlarının uygulama ve kontrollerinde ve uzaktan ölçme ve kontrollerde elektrik mühendisliğinin ürünlerini kullanması ilk akla gelen örneklerdir. Kimya mühendisleri, süreç kontrolleri, ısıtma ve soğutma ve otomatik kaydetme ve uyarı donanımlarında benzer ürünleri kullanır. İnşaat ve yapı mühendisleri de motor uygulamaları, binalardaki elektrik güç dağıtımı ve gerilim-uzama ölçümleri ile ilgilenirler. Havacılık mühendisleri, hava taşıtları ve mermilerinde güç üretimi, ölçme ve kontrol için çoğu zorunlu uygulamalarla alakalıdırlar. Modern mekanik sistemlerde bulunan elektrik ve elektronik devrelerin payı ve seviyesi nedeniyle uygulamacı makine mühendislerinin temel elektrik teknoloji yöntemlerini iyi bilmelidirler. Bu bölüm, gerekli kavramları geliştirmek ve temel terimleri tanıtmak amacındadır. 1.2 TEMEL ELEKTRİKSEL NİCELİKLER Hidrolik çalışmalarında ele alınabilen sıvı hacmi veya mekanik çalışmalarda yer değiştirme gibi bu alanda, en temel nicelik elektrik yükü veya elektrik miktarıdır. Yük pozitif (protonda) veya negatif (elektronda) olabilir. MKS birim sisteminde, yük coulombs olarak ölçülür. Örneğin, bir elektrondaki yük, negatif ve 1.602x10-19 coulomb dur. Buna karşılık, yaklaşık 6.24x10 18 elektron 1 coulomba eşit elektrik miktarı için gereklidir. Yükün varlığını etrafındaki bölgede

2 mümkün olan kuvvet etkisinin artması ile verilir. Belirli bir biçimde, iki yük birbirlerini yük şiddetlerinin çarpımı ile doğru aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılı olan bir kuvvetle iter veya çekerler (işaretlerinin aynı veya ters olmasına bağlı olarak). Bu etki, çoğunlukla yükün etrafında oluşan bir kuvvet alanı olarak söylenmesiyle tanımlanır. Bu alan, elektrik alanı olarak adlandırılır. Enerji transferi oluşturmak için yük hareketli olduğundan, hareketsiz yüktense hareket eden yükle ilgileniriz. Özellikle, elektriği iyi ilettiği tecrübî olarak gösterilmiş bakır ve alüminyum gibi malzemeler ile belirli yolda sınırlanan hareketlerin olduğu durumlarla ilgileniriz. Tersine, porselen, mika, cam ve bazı koşullar altında hava gibi diğer malzemeler oldukça zayıf iletkenler olarak bilinirler. Bu malzemeler yalıtkan olarak adlandırılır ve bu yollardan ayırmak için bir engel oluşturmada özel iletim yolları sağlamada kullanılır. Bu yollar devreler olarak adlandırılır. Hidrolikteki boru hattına benzetilebilir. Bir devrede yükün hareket oranı akım olarak adlandırılır. Akımın birimi Amper dir; yük akışı 1coulomb/s oranındayken bir amper oluşur. Niceliğin ifadesi; veya tersine, dq i = amp (1) dt q = idt coulombs (2) q yük akışını ve t saniye cinsinden zamanı gösterir. Küçük harfler i, q ve t, i ve q nun t zamanının bir fonksiyonu olduğu genel durumları temsil etmek için kullanılır. Büyük harfler (örneğin, I, Q) zaman değişmeksizin şiddetleri temsil eder. Dikkat, yük devre içinden akan niceliktir; akım, mekanik sistemdeki hız veya hidrolik sistemde debiye benzer olarak yük akışının zamana oranıdır. Hız gibi, akım da hem şiddete hem de bir yöne sahiptir. Pozitif akımın yönü, pozitif yükün akış yönü veya elektron akış yönünün tersidir.

3 Enerji değişimi veya enerji transferi genellikle elektrik yükünün hareketine eşlik eder. Devredeki a ve b gibi ki nokta arasındaki potansiyel farkı, bir noktadan diğerine bir birim pozitif yükün (1 coulomb) transferi ile ilgili iş veya enerjidir. MKS birim sisteminde, yük başına iş veya enerji volt cinsinden ölçülür. Voltaj, mekanik sistemdeki kuvvet ve hidrolik sistemdeki basınca benzetilir. İki nokta arasındaki gerilimin ifadesi; dw e = volt (3) dq buradan hareketle dq w = edq w = e dt = eidt joules dt (4) ve güç veya transfer edilen enerjiyle de, dw p = = ei joules / saniye veya watts (5) dt Eğer e ve i sabitse, E ve I kullanılarak elektriksel güç şu hali alır. P = EI watts Tablo 1-1, elektrik devre niceliklerinin, birim ve aralarındaki ilişkiler ile bir özetini verir. Mekanik ve hidrolik benzetimleri de gösterilmiştir. Tablo 1.1 Elektriksel nicelik prensiplerinin özeti Elektriksel Nicelik Sembol Birim (MKS) İlgili Denklem Mekanik Benzeşiği Hidrolik Benzeşiği Yük q, Q Coulomb. Konum Hacim Akım i, I Amper i = dq dt Hız Debi Potansiyel e, E Volt e = dw dq Kuvvet Basınç fark veya veya v, veya voltaj V seviye farkı Güç p, P Watt p = ei Güç Güç Enerj veya İş w, W Joule w = w = edq eidt veya Enerji veya iş Enerji veya iş

4 1.3 AKI ve POTANSİYEL FARK Akı ve potansiyel fark kavramı, alan tipi problemlerin tümü için benimsenen standart bir yaklaşımdır. Genellikle akış niceliği akı ile temsil edilir ve akışa neden olan nicelik potansiyel fark olarak adlandırılır. Yöntemin bu kadar tutulmasının sebebi, akışkan akışı, ısı transferi, elektriksel iletim, elektrostatik ve elektromanyetizma problemlerine farklı terim isimleri ile aynen uygulanabilmesidir. Bu sebeple termodinamikçilerin birçoğu, ısı iletim olayını tanımlamak için elektriksel benzeşimi kullanmasına veya elektrik mühendislerinin elektriksel ve elektronik prensiplerini daha iyi kavramak için ısı ve akış akısı benzeşimini sık sık kullanması sürpriz değildir. Akı için genel bir ifade şöyle yazılabilir. Akı= ( Alan Karakteristiği) x( Alan kesit alanı) x( Potansiyel Fark ) ( Uzunluk ) (6) nolu ifade pek çok deneysel sonuç gözlemine dayanan ampirik bir ilişkidir. Birçok temel fiziksel kanun doğaldır ve daha sonra yapılan deneyler genellikle bu kanunların orijinal doğruluğunu pekiştirir. Ampirik bir kanun, sadece herhangi birinin verilen bir grup durum için kanunun sağlanmadığını ispatlayacak bir deneyi gerçekleştirdiğinde doğruluğu ortadan kaldırılabilir. O zamana kadar bilinen fiziksel kanunlar çürütülmemiş aksiyomlar olarak bilinir. İletken bir ortamda, elektrik akım akışı için belirli terimlerle (6) nolu ifade şu şekilde verilir. (6) σav I= l (7) burada I Amper cinsinden akımı, σ ortamın geçirgenliği (S/m) yani alan karakteristiği, a m 2 cinsinden ortamın kesit alanı, l m cinsinden ortamın uzunluğu ve V volt cinsinden uygulanan potansiyel fark veya gerilimi temsil etmektedir. σa l Grubuna iletim terimi olup G ile gösterilir ve Siemens (S=1/Ω) olarak ölçülür. Böylece; I=GV (8)

5 iletimin tersi direnç olarak adlandırılır, R ile gösterilir ve birimi Ohm(Ω) cinsinden ölçülür. Buradan; I = V R V = IR (9) yazılır. (9) nolu ifade iletken bir ortamda gerilim ve akım arasındaki doğrusal ilişkiyi tanımlayan Ohm Kanunu olarak bilinir. Eğer R direnci, gerilim veya akımın şiddeti ile değişiyorsa bu direnç doğrusal değildir. (9) ve (7) nolu ifadelerden; l R= σa (10) İletkenliğin tersi olan özdirenç terimini kullanmak daha kullanışlı olduğundan direncin genel ifadesi; l R=ρ a (11) burada ρ iletkenin Ohm-metre (Ωm) cinsinden özdirenci olup Tablo 1.3 de bazı malzemelerin özdirençleri verilmiştir. Tablo 1.2 Yaygın iletkenlerin özdirençleri Malzeme Özdirenç (10-8 Ωm) Alüminyum 2.8 Karbon 4000 Konstant 44 Bakır 1.7 Altın 2.4 Demir 10 Gümüş 1.6 Tungsten 5.5 Bütün saf metallerin özdirenci sıcaklığa bağlıdır, sıcaklığın artmasına bağlı olarak doğrusal artar. Karbon ve birçok yalıtkan içeren diğer metaller, sıcaklığın artmasıyla direncin düşmesi karakteristiğini sergilerler.

6 Örnek C de bakırın özdirenci 1.76x10-8 Ωm olduğuna göre, 20 m uzunluğunda 0.5 mm çapında silindirik bakır telin direncini belirleyin. (6) nolu ifadeden; 1.4. DİRENÇ GÖSTERİMLERİ l 20 a (0.5x10 ) π 4-8 R=ρ =1.76x10 =1.79 Ω -3 2 Toplu devrelerde kullanılan gerçek dirençler, telli, yüzeye monte, çift yönlü hat içi paket (dual in line package, DIP) ve tek yönlü paket (SIP) olarak adlandırılan farklı biçimleri vardır. Teller Lehim çıkıntıları Pinler Telli Yüzeye monte DIP SIP Şekil 1.1 Direnç biçimleri Telli dirençlerin değerleri ve toleransları genellikle Şekil 1-2 de gösterildiği gibi dört renkli bant (a, b, c, tol) ile kodlanarak verilir. Bantlar için kullanılan renkler Tablo 1-2 de temsil ettikleri değerleri ile birlikte listelenmiştir. Bir direncin değeri ve toleransı şöyle ifade edilir. R = ab x 10 C ± tolerans (%) (12) Burada a bandı onlar basamağını, b bandı biler basamağını, c bandı 10 un kuvvetini ve kodlanmış direnç değerinin yüzde olarak toleransını veya belirsizliğini temsil eder. İlk iki basamak için standart değerli bir grup; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82 ve 91 dir. Genellikle direnç değeri kω mertebelerindedir ve çoğu zaman kω yerine kısaca k sembolü kullanılır. 10k değerinde bir direnç denildiğinde 10 kω u işaret eder.

7 a b c tol Şekil 1.2 Telli direnç renk bantları Tablo 1.3 Direnç renk band kodları a, b ve c Bantları tolerans Bandı Renk Değeri Renk Değeri Siyah 0 Altn ± 5 % Kahverengi 1 Gümüş ± 10 % Kırmızı 2 Renksiz ± 20 % Turuncu 3 Sarı 4 Yeşil 5 Mavi 6 Mor 7 Gri 8 Beyaz 9 Aşağıda verilen renk koduna sahip bir telli direncin değeri; a; yeşil, b; kahverengi, c; kırmızı ve tol; altın (12) nolu ifade ve Tablo 1-3 den direnç değerini; veya 2 R = 51 x 10 Ω ± 5% = 5100 ± (0.05*5100) Ω 4845 Ω < R < 5355 Ω Değişken dirençler, bir mekanik vida, düğme veya doğrusal kayar bir mekanizma ile ayarlanabilen bir direnç değer aralığı sağlar. Çok yaygın olarak kullanılan bu tip potansiyometre veya pot olarak adlandırılır. Farklı şematik gösterimleri Şekil 1-3 de verilmiştir. Potansiyometreler, direnci ayarlamak için trim pot olarak adlandırılan bir devre içerir. Trim pot, direnç değerini ayarlamak için kullanılan vidayı işaret eden küçük bir sembolle gösterir. Direnci artırmak için potansiyometrenin dönüş yönü genellikle eleman üzerinde gösterilir.

8 CW 10 k 10 k 10 k Şekil 1.3 Değişken dirençlerin farklı gösterimleri 1.5 BASİT DİRENÇ DEVRELERİ R 1 R 2 R 3 R eş i V 1 V 2 V 3 i V (a) Şekil 1.3 (a) Seri bağlı direnç devresi; (b) denk devre Şekil 1.4a, seri bağlı üç dirençten oluşan bir elektrik devresini ve Şekil 1.4b, seri bağlı üç dirence denk olan tek bir direnç içeren denk devreyi gösterir. Devreden geçen akım üç dirençte de aynıdır. Bu yüzden; V=Ri 1 1 V=Ri 2 2 V=Ri 3 3 Devredeki toplam gerilim düşümü, ayrı ayrı dirençlerdeki gerilim düşümünün toplamı olduğundan başka bir deyişle, uygulanan gerilim dirençlerde harcanacağından; V=V 1+V 2+V3 = R +R +R i ( ) Eğer Şekil 1.4b de görüldüğü gibi, bu üç direnç tek bir direnç tarafından temsil edilirse; toplam gerilim düşümü şöyle ifade edilebilir. V

9 V=Rei Son iki ifadeyi birbirine oranlarsak; R e=r 1+R 2+R 3 (13) elde ederiz. Bu analiz, seri bağlı dirençlerin direnç değerlerinin cebirsel olarak toplanmasıyla tek bir denk direnç ile temsil edilebildiğini gösterir. i 1 R 1 i 2 R 2 R eş i 3 R 3 i t i t Şekil 1.5 de paralel bağlı üç dirençten oluşan bir devre görülmektedir. Paralel bağlı düzenlemede, üç direnç boyunca gerilim düşümü her birinde aynıdır. Bu yüzden; V=R11 i =R22 i =R33 i paralel devrede akım ifadesi şu şekilde yazılır. i=i+i t 1 2+i 3 burada i t devrede dolaşan toplam akımı, i 1, i 2, i 3 paralel devrede kollara bölünen akım bileşenlerini temsil eder. Paralel kısımdan ayrılan akım bileşenlerin toplamı olan orijinal akımdır. Toplam akım ifadesini tekrar yazarsak; V (a) Şekil 1.5. (a) Paralel bağlı direnç devresi; (b) denk devre V V V i= t + + = + + V R R R R R R V

10 bu direnç ifadelerini, Şekil 1.5b deki gibi tek bir denk direnç olarak yazabilirsek devreden geçen i t akımı; V i= t R akım için verilen bu iki ifadenin eşitliğinden; = + + R R R R e e (14) elde edilir. (14) nolu ifade paralel bağlı dirençler için, tek bir denk direnç değeri tersinin paralel dirençlerin tersinin toplamına eşit olduğunu gösterir. (13) ve (14) nolu ifadeler kullanılarak, birçok seri ve paralel bağlı dirençten oluşan elektrik devreleri tek bir etken dirence dönüştürülebilir. Geri hesaplamayla devredeki direnç elemanlarının hepsi için potansiyel fark ve akım değerleri bulunur. Örnek 2. Şekil 1.6 da görülen devrede, her bir dirençteki gerilim düşümünü ve akım değerini hesaplayın. R 1 R 3 R 5 3Ω 7Ω 6Ω R 2 4Ω R 4 12Ω R 6 6Ω 6Ω R 7 R 8 4Ω Şekil 1.6 Seri/paralel direnç devresi Devrenin sağ tarafından analize başlayalım. R 7 ve R 8 seri bağlı olduğundan, 10 Ω luk denk bir R 9 direnci olarak düzenlenebilir. R 5 ve R 6 da paralel bağlı olduğundan, 2 Ω luk denk bir R 10 direnci olarak

11 düzenlenebilir. Bu aşamada verilen devre Şekil 1.7a daki gibi yeniden çizilebilir. Görüldüğü gibi R 9 ve R 10 seri bağlı olduğundan 12 Ω luk denk bir R 11 direnci olarak düzenlenebilir. Bu durum ise Şekil 1.7b de gösterildiği gibi çizilebilir. R 1 R 3 R 10 R 1 R 3 R 2 R 4 R 2 R 4 R 11 R 9 (a) (b) Şekil 1.7 İndirgenmiş denk devre R 4 ve R 11 paralel bağlı olduğundan, Şekil 1.8a da gösterildiği gibi 6Ω luk denk bir R 12 direnci olarak düzenlenebilir. R 3 ve R 12 seri bağlı olduğundan, Şekil 1.8b de gösterildiği gibi 12Ω luk denk bir R 13 direnci olarak düzenlenebilir. Benzer mantıkla, R 2 ve R 13 seri bağlı olduğundan, Şekil 1.8c de gösterildiği gibi 3Ω luk denk bir R 14 direnci olarak düzenlenebilir. Son olarak da R 1 ve R 14 seri bağlı olduğundan, Şekil 5d de gösterildiği gibi 10Ω luk denk bir R 15 direnci olarak R 1 R 3 R 1 R 2 R 12 R 2 R 13 (a) (b) R 1 R 14 R 15 (c) (d) Şekil 1.8. Adım adım indirgenen devre

12 düzenlenebilir. (4) nolu ifadede verilen Ohm kanunu uygulanırsa I=V R=20 10=2A olarak bulunur. R 1 deki gerilim düşümü 7x2=14V dur. Kalan 6V R 14 üzerindeki yani R 2 ve R 13 deki gerilim düşümüdür. Buradan, R 2 deki akım 4/6=1.5 A dir. Dolayısıyla devrenin ilerleyen kısmına 2-1.5=0.5 A iletilmektedir. Bu sebeple R 3 deki akım 0.5 A dir. Benzer mantıkla hesaplamalar yapılırsa Tablo 1 deki sonuçlar elde edilir. Tablo 1.4 Şekil 1.5 deki devrenin her bir direnci için gerilim düşümü ve akım Direnç Gerilim Düşümü (V) Akım (A) R R R R R R R R Bir e.m.k. kaynaklı seri veya paralel bağlı direnç devreleri, devre tek bir denk dirence indirgenerek aynı yöntemle analiz edilebilir ve adım adım devrenin diğer bölümleri ele alınarak her bir dirençteki gerilim düşümü ve akım değerleri bulunabilir.

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR.

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR. PASİF DEVRE ELEMANLARI Elektrik-elektronik cihazlarını meydana getiren direnç, kondansatör, bobin, transformatör, diyot, tristör gibi elemanlara devre elemanı denir. Devre elemanları, pasif devre elemanları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ 85.5.ELEKTRİK AKM, DİRENÇ.5.0l. GİRİŞ: ELEKTRİK AKM, AKM ŞİDDETİ Durgun elektrik yüklerinde gözlenmeyen bir çok olay hareketli yüklerde gözlenmektedir. Bunlar: l ) Yükler ivmelenince manyetik alan doğması,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

BÖLÜM 3. Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur.

BÖLÜM 3. Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 3 BOBİNLER SABİT BOBİNLER VE YAPILARI Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. Kullanım yerine göre, makara içerisi boş kalırsa

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI 1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. 2 Makine

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ

FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ [2011-BAHAR DÖNEMİ] BÖLÜM: İSİM: SOYAD: NO: 2 İÇİNDEKİLER: 1.) GENEL FİZİK LABORATUVARI ÖRNEK FÖY KAPAĞI 2.)

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİJİTAL SAYICILAR VE TAKOMETRELER Hazırlayan : Mustafa KARATAŞ Sınıf / No: 3 / 2000010604032 Proje Sorumlusu: 2002/2003 1 İÇİNDEKİLER DİJİTAL SAYICILAR VE TAKOMETRELER 1. GENEL

Detaylı

Analog Elektronik. Öğr.Gör. Emre ÖZER. Analog Devre Elemanları Dirençler

Analog Elektronik. Öğr.Gör. Emre ÖZER. Analog Devre Elemanları Dirençler Analog Elektronik Öğr.Gör. Emre ÖZER Analog Devre Elemanları Dirençler Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. Alman bilim adamı Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur.

Detaylı

Bölüm 1: Pasif devre elemanları

Bölüm 1: Pasif devre elemanları Bölüm 1: Pasif devre elemanları "Dirençler, kondansatörler, bobinler" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1. Elektrik: Grek (Yunan) dilinde kehribar ağacının adı elektriktir. Adı geçen toplumun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Transformatörler,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı