Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri Nisan 2009 Soma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma"

Transkript

1 ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin, Hakan Karata, Sibel Özdo an, Hüsnü Atakül Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri Nisan 2009 Soma

2 Sunu Plan Enerji Dönü üm Sistemleri Gazla rma Gazla S fland lmas TÜB TAK-MAM Ak kan Yatakl Gazla Soma Kömürü Gazla rma lk Sonuçlar F nd k Kabu u Gazla rma lk Sonuçlar

3 Enerji Dönü üm Sistemleri Is l ve Biyolojik Olarak Yak t Dönü üm Teknolojileri Is l Prosesler Biyolojik Prosesler Fazla hava K smi hava Havas z ortam Ön i lem Yakma Gazla t rma Piroliz Anaerobik Fermantasyon Is, kül Gaz yak t, Kül S v gaz, kat Etanol CH 4

4 Gazla rma/yakma Yak t Depolama Yak t haz rlama/besleme Parçalama Kurutma Pellet Briket Besleme Gazla rma kincil dönü üm Gaz Temizleme katran Gaz Temizleme Partikül Gazla t r c elektrik Yakma yak tlar kincil dönü üm Yak c elektrik

5 Gazla rma Gazla rma prosesi karbon içerikli yak tlar n, yanabilir gaz kar na (H 2, CO, CO 2, CH 4, vs) dönü türme lemi olarak tan mlan r. Kömür/biyokütle bir reaktör içerisinde hava, oksijen, buhar, veya bunlar n kar ile yüksek s cakl kta (800 o C ve üstü) reaksiyona girerek proses ürünlerine dönü ür. Proses ürünleri ile de çe itli dönü üm teknikleri ile elektrik, veya s yak tlar ve hidrojen üretilir. Dönü ümün gerçekle ti i reaktöre gazla denir. Üretilen gaz, do al gaz gibi motor ve gaz türbini sistemlerinde kullan larak elektrik enerjisi elde edilir.

6 Gaz Temizleme Gazla rmaya dayal güç sistemlerinde en önemli proseslerden birisi gaz temizlemedir. Kullan m amac na göre termal ( ) ya da elektriksel uygulamalar, farkl özellikte gaz yak ta ihtiyaç duyarlar. Gazdaki kül miktar n azalt lmas Gazdaki katran miktar n dü ürülmesi Gaz n l de erinin art lmas

7 Gazla rmada S fland rma Bas nca göre: Atmosferik bas nçl sistem Vakumlu sistem Bas nçl sistem Gazla rma ajan na göre: Hava ile Gazla rma Oksijenle Gazla rma Su buhar ile gazla rma Gazla tipine göre: Sabit yatak gazla sistem Ak kan yatak gazla sistem Sürüklemeli yatakl gazla sistem

8 Gazla rmada S fland rma Gazla rma Ajan na Göre Hava Su Buhar Oksijen Kalorifik De er MJ/Nm H 2 % CO % CO 2 % CH 4 % <1 N 2 % <1 <5 Kaynak: RENEWABLE ENERGY NETWORK AUSTRIA, Gasification, State of the Art, Hermann Hofbauer, Vienna University of Technology.

9 Sabit Yatak Gazla lar Sabit yatak gazla rma sistemleri TÜB TAK MAM Enerji Enstitüsünde 1 MW e kapasiteye kadar yerli mühendislik ve teknoloji ile tasarlanmaktad r.

10 Ak kan Yatak Gazla lar Kabarc kl Ak kan Yatak Gazla Dola ml Ak kan Yatak Gazla

11 Ticari Ak kan Yatak Gazla lar

12 Ticari Ak kan Yatak Gazla lar Fast Internal CFB Vienna University of Technology

13 TÜB TAK-MAM Ak kan Yatakl Gazla

14 TÜB TAK-MAM Ak kan Yatakl Gazla 45cm Çap 6m Yükseklik 3 adet Besleme Noktas 5 S cakl k, 5 Bas nç ölçüm, 5 numune alma noktas

15 Gazla rma Deney Matrisi 66,8 123,5-0,43 83, ,35 99,7 121,7-0,28 nd k Kabu u 40,5 88-0, , , ,4 40,5 54,6-0, ,2 Soma Kömürü Yak t Miktar (kg/sa) Hava Miktar (m 3 /sa) kinci Hava/Birinci Hava Hava Fazlal k Katsay YAKIT

16 Soma Kömürünün Özellikleri Nem (% Orijinal Temel) 11,7 Elementel Analiz (% Kuru Temel) Karbon 43,7 Hidrojen 4,1 Azot 0,7 Kükürt (toplam) 0,98 Oksijen (farktan) 17,28 sa Analiz (% Kuru Temel) Uçucu Madde 36,4 Sabit Karbon 30,4 Kül 33,2 Alt l de er (MJ/kg) 17,1

17 Soma Kömürünün Gazla rma Çal malar Farkl Hava Fazlal k Katsay lar nda Ç kan Gaz n Is l De eri AID (kj/nm 3 ) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Hava Fazlal k Katsay

18 Soma Kömürünün Gazla rma Çal malar Farkl Hava Fazlal k Katsay lar nda Ç kan Gaz n Kompozisyonu 18 Gaz Bile enleri (hacimce %) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Hava Fazlal k Katsay CO CO2 CH4 H2 O2

19 Soma Kömürünün Gazla rma Çal malar Gazla Reaktör çindeki S cakl k Da mlar Reaktör Yüksekli i (m) 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, cakl k ( C) 0,2 0,3 0,4 0,5

20 Soma Kömürünün Gazla rma Çal malar Sisteme kincil Hava Verilmesi Durumunda Ç kan Gaz n Is l De eri ve Gaz Kompozisyonu (Hava Fazlal k Katsay =0,4) AID CO H AID (kj/nm 3 ) Gaz Kompozisyonu (hacimce%) % 5% 10% 15% 20% (2.hava/1.hava)

21 nd k Kabu unun Özellikleri Nem (% Orijinal Temel) 12 Elementel Analiz (% Kuru Temel) Karbon 51 Hidrojen 4,3 Azot 0 Kükürt (toplam) 0 Oksijen (farktan) 43 sa Analiz (% Kuru Temel) Uçucu Madde 73,5 Sabit Karbon 24,7 Kül 1,7 Alt l de er (MJ/kg) 21,8

22 nd k Kabu u Gazla rma Çal malar Farkl Hava Fazlal k Katsay lar nda Ç kan Gaz n Is l De eri AID (MJ/Nm 3 ) ,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Hava Fazlal k Katsay

23 nd k Kabu u Gazla rma Çal malar Farkl Hava Fazlal k Katsay lar nda Ç kan Gaz n Kompozisyonu Gaz Kompozisyonu (hacimce %) ,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Hava Fazlal k Katsay CO CO2 CH4 H2 O2

24 nd k Kabu u Gazla rma Çal malar Gazla Reaktör çindeki S cakl k Da mlar Reaktör Yüksekli i (m) 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, cakl k ( C) 0,28 0,35 0,43

25 Sonuç Sunulan de erler ilk sonuçlard r. Sistem ve proses tan nmaya ve davran lar incelenmeye çal lmaktad r. yap lan deneylerin tekrarlanmas ve sonuçlar n do rulanmas gerekmektedir. Yak t besleme sisteminde t kan kl k problemleri görülmü tür. Bu problemlerin giderilmesi i lemi devam etmektedir. Gaz temizleme sisteminin entegrasyonu devam etmektedir. Entegrasyon bittikten sonra gaz motoru uygulamas yap lacakt r.

26 TÜB TAK-MAM Altyap 50kWe Sabit Yatak Gazla 10kWe Sabit Yatak Gazla

27 TÜB TAK-MAM Altyap 20kWth Kabarc kl Ak kan Yatakl Gazla So uk Sistemler

28 TÜB TAK-MAM Altyap 20kWth Dola ml Ak kan Yatakl Yak 10kWth Kabarc kl Ak kan Yatakl Yak

29 TÜB TAK-MAM Altyap kWth Dola ml Ak kan Yatakl Yak

30 TÜB TAK MAM Ak kan Yatak Gazla rma Sistemi 450 kwth Ak kan Yatak Gazla rma Sistemi Yak t Türü Kömür-Biyokütle Termal Kapasitesi 450 kw Yak t Besleme Kapasitesi (kg/saat) 100 Ak kan Yatakl Gazla rma Sistemi Gazla rma Sonucunda kan Gaz n Yanmas

TEM Z ENERJ ÜRET M Ç N GAZLA TIRMA

TEM Z ENERJ ÜRET M Ç N GAZLA TIRMA TEM Z ENERJ ÜRET M Ç N GAZLA TIRMA TEKNOLOJ S Mustafa Tolay 1, Hüseyin Yamankaradeniz 1, Georg Daradimos 2, Hansjobst Hirschfelder 2, Peter Vostan 2 1 Detes Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Ltd. ti.;

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU YO UNLA TIRICILI GÜNE ENERJ SANTRALLER VE ILISU HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NE UYGULANAB L RL Hüseyin ERDO AN 1, Bilal GÜMÜ 1, Serhat Berat EFE 1, Cem KUTLU 1, Hasan BAYINDIR 2, Yurdagül

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet makale - article Dergisi 59 (9) 19-25 ISSN 1302-2415 Kullan m Suyu Is tmas ve Is tma Deste i Sa layan Günefl Enerjili Sistemler Solar Energy Systems for Domestic Hot Water Heating and Central Heating Backup

Detaylı

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI DANI MAN: Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KARADA HAZIRLAYAN : ÖZLEM FATMA YILDIRIM 040557042 2007

Detaylı

ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES

ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES 1. G R TUSAGA-Aktif projesi TÜB TAK destekli bir kamu AR-GE projesi

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

DEFNE ARTIKLARINDAN P ROL Z METODU LE SENTET K SIVI YAKIT ÜRET M

DEFNE ARTIKLARINDAN P ROL Z METODU LE SENTET K SIVI YAKIT ÜRET M DEFNE ARTIKLARINDAN P ROL Z METODU LE SENTET K SIVI YAKIT ÜRET M Murat ERTA 1, M. Hakkı ALMA 2, M. Said F DAN 3 1,2 Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi, Orman Fakültesi, 46060 KAHRAMANMARA 3 Kahramanmara

Detaylı

Prof. Dr. Ali BAfiÇET NÇEL K Doç. Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK Arafl.Gör. Cengiz KARACA

Prof. Dr. Ali BAfiÇET NÇEL K Doç. Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK Arafl.Gör. Cengiz KARACA Türkiye de Tarımsal Biyokütleden Enerji Üretimi Olanakları Prof. Dr. Ali BAfiÇET NÇEL K Doç. Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK Arafl.Gör. Cengiz KARACA ÖZET Ülkemiz genelinde yap lan bu çal flmada, Türkiye de tarla

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU

P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU 1 P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU Ç NDEK LER G R 2 PROF LLERE GENEL BAKI 3 P MA SIDING TEMEL ÖZELL KLER 3. Renkler 3.2 Ana Profiller 3.3 Kilitleme Detay 3.4 Yard mc Profiller 4 P MA SIDING MALZ. ve TEÇH

Detaylı

Prof. Dr. Sema Z. BAYKARA*

Prof. Dr. Sema Z. BAYKARA* klim De iflikli i, Alternatif Enerji Seçenekleri ve Nükleer Enerji Prof. Dr. Sema Z. BAYKARA* Özet Dünya da ve Türkiye de nüfus ve ekonomik faaliyetlerdeki art fl fosil yak t tüketimi ve yol açt çevresel

Detaylı

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA TE REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Detaylı

V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 1 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası YEKSEM 2009 5.Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Prof. Dr. Hasan Heperkan; Mak.Yük.Müh. Mustafa Kemal Sevindir; Mak.Yük.Müh. ÖZET Bu makale, bir endüstriyel tesiste tüm bir y l boyunca (hem yaz hem k fl aylar dahil)

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110 OZON ve B YOF LTRASYONLA DO AL ORGAN K MADDE G DER M ve DEZENFEKS YON YAN ÜRÜNLER OLU UM POTANS YELLER N N BEL RLENMES Mutlu U ur AKÇAY Yüksek Lisans Tezi Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Kas m 2008 Bu

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı