TÜRKİYE NİN ENERJİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI. Prof. Dr. M. Ali Bilginoğlu ERÜ.İ.İ.B.F.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN ENERJİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI. Prof. Dr. M. Ali Bilginoğlu ERÜ.İ.İ.B.F."

Transkript

1 TÜRKİYE NİN ENERJİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Prof. Dr. M. Ali Bilginoğlu ERÜ.İ.İ.B.F. 1

2 1-GİRİŞ Enerji sorunu, ülkelerin karşı karşıya kaldıkları; fiyat istikrarsızlığı, ödemeler bilançosu dengesizliği, işsizlik, dengesiz gelir dağılımı gibi temel ekonomik sorunlar arasında 1970 ler sonrasında ön plana çıkan ve diğer sorunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen bir sorundur. Enerji, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünya siyasetini yönlendiren stratejik bir meta olarak dünyanın ekonomik, sosyal ve coğrafi düzeninin gelecekteki en etkin belirleyicisidir. Sanayi Devrimi ile açılan dönemi, enerji çağı olarak gören ve sanayileşmiş ülkelerin bugünkü gelişme düzeylerini Yüksek Enerji Uygarlığı olarak tanımlayanlar olduğu gibi, küresel sermayenin teknoloji ve enerji alanında üstünlük mücadelesinin geçtiği dönem olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Enerjinin fiyatının ve temin edilebilirliğinin; ulusal ve uluslar arası piyasalarda rekabeti doğrudan etkilemesi, ülkelerin üretim yapılarını biçimlendirme gücü, bütçe dengelerini etkileme gücü ve cari açıkların temel belirleyicilerinden bir olması,enerji konusunu dünyanın önemli gündem maddelerinden biri haline getirmektedir. Çalışmamızın amacı,enerji sorununun bileşenlerini ve soruna çözüm arayışlarını ana çizgileri ile,2000 Yılı sonrası dönemde Türkiye bağlamında ele almaktır. 2-ENERJİ EKONOMİSİ VE ENERJİ POLİTİKASI 2.1.ENERJİ EKONOMİSİ Enerji ekonomisinin, enerji sorunlarının sebep-sonuç ilişkisi içinde bilimsel analizine dönük çabaları içerdiği söylenebilir. Enerji ekonomisinin amacı, ulusal düzeyde enerji kaynakları ile tüketim arasında ulusal ekonomiye uygun bir dengenin kurulmasıdır. Gelişiminin 1970 ler sonrasında hızlandığını söyleyebileceğimiz bu bilim dalı, enerji alanı ile ilgili kuramsal çerçevenin geliştirilmesini,enerji dengesinin ortaya konulmasını,eğer varsa dengesizliğin kaynaklarının ve etkilerinin ortaya konulmasını hedef alıyor.dünya enerji piyasasındaki aktörleri tanıtıp, stratejilerini analiz ederek sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. Enerjinin ekonomik boyutu yanında teknolojik boyutunun da bulunması, ekonomi bilimi ile enerji teknolojisi arasındaki ilişkinin de ele alınmasını gerektiriyor. Enerjinin ve Enerji Ekonomisinin Tanımı: Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre enerji,kullanılmadan önce,çevreden alınan,değiştirilen,kullanılan ve sonra tamamı atık ve ısı olarak çevreye bırakılan fiziksel bir değerdir. *Enerji ekonomisi, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin, jeopolitik kuvvetlerin, büyüme stratejilerinin ve giderek artan çevresel görüşlerin buluştuğu alandır. 2

3 * Enerji ekonomisi, enerji kaynaklarının varlığını ve bu kaynakların ekonomik faaliyetlerle ilişkisini ele alan bilim dalıdır. Enerji,ısı enerjisi,ışık enerjisi,mekanik enerji,elektrik enerjisi,kimyasal enerji ve nükleer enerji şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması: Enerji kaynakları farklı sınıflamalara tabi tutulabilmektedir.birinci sınıflamaya göre;bir enerji kaynağı doğada bulunduğu şekilde kullanılabiliyorsa birincil enerji kaynağı,birincil enerji kaynaklarının belli işlemlerden geçirilerek değiştirilmesiyle elde ediliyorsa ikincil enerji kaynağı olarak(elektrik enerjisi) adlandırılmaktadır.ikinci sınıflamaya göre,enerji kaynakları,ticari olan (kullanımı ekonomik olan)ve ticari olmayan (kullanımı ekonomik olmayan) enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır.üçüncü sınıflamada, enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları(fosil yakıtlar), yenilenebilir ve yeni enerji kaynakları olarak gruplandırılmaktadır. Kömür,petrol, doğal gaz,fosil yakıtlara,hidrolik enerji ve nükleer enerji yenilenebilir enerji kaynaklarına, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi, biyoyakıt enerjisi ve rüzgar enerjisi yeni enerji kaynaklarına örnek olarak gösterilebilir. Enerjinin fiziksel,teknolojik,ekonomik,politik ve çevresel boyutları bulunmaktadır. Enerjinin Özellikleri: *Stratejik bir üretim girdisi, *Ekonomi politikası aracı, *Uluslar arası politika aracıdır. Enerji Sorunun Tanımı ve Özellikleri: Enerji alanında arzu edilen gelişmeler ile gerçekleşen gelişmeler arasında sapma ortaya çıkışı, basit anlamda enerji sorunu olarak tanımlanabilir. Enerji ekonomisinin sebep-sonuç ilişkisi içinde açıklamaya çalıştığı enerji sorunlarının temel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır: -Çok boyutludur (Çevrenin korunması, bağımlılık, güvenlik, küresel ısınma, sosyal refah, ödemeler dengesi,gelir dağılım ve sürdürülebilir büyüme)) -İçsel ve dışsal faktörlerin etkilediği bir sorundur -Temel iktisadi sorunları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bir sorundur -Kısa ve uzun dönemi kapsayan bir sorundur 3

4 -Hem arz hem de talep yönünden ele alınması gereken kapsamı geniş bir sorundur. 2.2.ENERJİ POLİTİKASI Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, enerji alanında arzu edilen ve gerçekleşen gelişmeler arasındaki sapmaların düzeyi sorunun önemini belirlemekte, sorun ağırlaştıkça çözüme dönük enerji politikası arayışlarına hız verilmektedir. Enerji politikası,genel ekonomi politikasının alt dallarından biridir.enerji ile ilgili kararlar,genel ekonomi politikası amaçlarına ulaşılması açısından da önemli olmaktadır.günümüzde ülkelerin enerji politikaları çok boyutlu ve karmaşık bir hale gelmiştir. Geniş kapsamlı bir enerji politikasının üç temel boyutu; ekonomi,teknoloji ve kurumsal yapıdır.etkin bir enerji politikası uygulaması,değişikliklere uyum kapasitesi yüksek,iyi işleyen bir kurumsal yapıya ihtiyaç göstermektedir.kurumsal yapıyı teknolojiye bağlayan unsur,ekonomi ve fiyatlandırmadır.bir ülkede sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde sahip olunan enerji kaynakları donanımı ve teknoloji düzeyi kadar,enerji kaynaklarının nasıl fiyatlandırıldığı da önemlidir.enerji fiyatlandırması,ekonomide enerji tüketim kalıbını ve kaynak tahsis etkinliğini etkilemektedir.enerji politikası kararlarının teknolojik temeli,termodinamik kanunlarının yansıdığı teknoloji tarafından biçimlendirilir. Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olan enerji ile ilgili sürdürülebilir enerji yaklaşımında, gereksinim duyulan enerjinin,en düşük ekonomik,çevresel ve sosyal maliyetle ve sürekli olarak teminine olanak sağlayan politikalar oluşturulması hedeflenmektedir. Devletin enerji politikası geliştirerek enerji sektörüne müdahalede bulunma gerekçeleri; piyasayı düzenleyerek ucuz,yeterli ve güvenli enerji sağlamak,enerji bağımlılığını azaltmak çıkar grupları arasında uzlaşma sağlamaktır. Enerji politikası amaçlarına ulaşmada kullanılabilen enerji politikası araçları çok sayıdadır.bunlardan en önemlileri; fiyatlandırma, vergilendirme,kamulaştırma, özelleştirme, yasaklama, regülasyonlar, sübvansiyonlar,kota uygulamaları,stratejik rezerv oluşturma, antitröst yasa çıkarma,eğitim ve reklam gibi davranışları yönlendirici girişimlerdir.koordineli bir şekilde uygulamaya sokulmaları gereken bu araçlar arasında fiyatlandırma ve vergilemenin özel bir yeri bulunmaktadır. Enerji politikaları;enerji fiyat politikası,enerji tasarruf politikası ve alternatif enerji kaynakları geliştirme politikası olarak üç başlık altında ele alınabilmektedir. Enerji kaynaklarının fiyatlandırılması üç temel kritere dayanır.bunlar;rekabetçi piyasalar oluşturulması,özel maliyet ve yarar yanında sosyal maliyet ve yararında dikkate alınması ve toplumun gelecekteki enerji tüketimine karşılık bugünkü zaman tercih oranının doğru olarak yansıtılmasıdır.bu kriterlere,gelir dağılımının iyileştirilmesi,ödemeler dengesinin tesisi,kamu enerji yatırımlarının finansmanı ve ekonomik etkinliğin artırılması kriterleri de eklenebilir. 4

5 Enerji tasarruf politikası,bugünkü tüketimin geçmiş dönemdeki enerji tüketimine göre düşürülmesine,enerjinin depolanarak daha uzun süre saklanmasına,enerji üretim ve tüketiminde enerji dönüşümü ile ilgili kayıpların minimuma miktarda çıktı elde etmek için tüketilen enerji miktarını düşürülmesine dönük çabaları içermektedir. Alternatif enerji kaynakları geliştirme politikası,kısa ve uzun dönemde petrol ile ikame edilebilecek enerji kaynaklarını geliştirmeye dönük önlemleri kapsamaktadır.araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin başta yer aldığı bu önlemlerin fiyat politikası önlemleriyle desteklenmesi kaçınılmazdır. 3.ENERJİ SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ NDEKİ YERİ VE ENERJİ DENGESİ *TÜBİTAK 2023 verilerine göre,2001 de,dünya nüfusunda %1,1,dünya ekonomisinde %0,68, ve dünya enerji tüketiminde %0,86 paya sahip bir ülkedir.dünya gelişmişlik sıralamasında 17.sırada yer almaktadır.tübitak,enerji Dosyası,2007 verilerine göre,2006 da dünyada kişi başına enerji tüketimi 1560 KEP dir.2005 de 1234 KEP olan kişi başına düşen birincil enerji tüketimi Dünya ve AB ortalaması altında kalmaktadır. *T.C.Dışişleri Bakanlığı,2009 verilerine göre,türkiye, dünyanın ispatlanmış gaz rezervlerinin %71,8 inin ve ispatlanmış petrol rezervlerinin %72.7 sinin bulunduğu bir bölgede yer alan, bir bölümü gerçekleşmiş bir dizi projenin tamamlanmasıyla dünya petrol arzının %6-7 si üstünden geçen, dünya petrol üretiminin %3,7 sinin Türk Boğazları yolu ile taşındığı ve Ceyhan ın yakın bir gelecekte önemli bir enerji dağıtım merkezi ve Doğu Akdeniz in en büyük petrol satış terminali haline gelecek olması nedeniyle dünya enerji piyasasında önemli bir ülkedir. Aşağıdaki tablolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(ETKB) 2010 Yılı Genel Enerji Dengesi verilerini yansıtmaktadır.(btep) cinsinden ifade edilmektedir. Tablo.1.Toplam Nihai Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı Kaynak BTEP % Pay Taş Kömürü Linyit Hayvan ve B.Artıkl Odun Petrol D.Gaz Elektrik Güneş Diğer Toplam

6 Kaynak:ETKB Tablo.1 de toplam nihai enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı incelendiğinde, birincil enerji kaynaklarından %33,1 lik payla ilk sırada yer alan petrolü, doğal gaz % 16,8,taş kömürü %9,6 ve Linyit %7,2 payladığı görülmektedir. Önemli rezervlere sahip olmasına rağmen, Linyit başta kalite sorunu olmak üzere çeşitli nedenlerle nihai tüketimden pay alamamaktadır. İkincil enerji kaynağı olarak elektrik tüketiminin payının(%17,7) gelişme düzeyinin yükselmesiyle daha da artması beklenebilir. Tablo. 2.Toplam Nihai Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı Sektörler BTEP % Pay Sanayi Konut Ulaştırma Diğer Toplam Kaynak:ETKB Tablo.2 de toplam nihai enerji tüketiminin sektörel dağılımı verilmiştir. Sanayi % 36,7,konut sektörü % 34,6 ve Ulaştırma %18,3 paylarla ilk üç sıradadır. Bu üç sektör toplamının nihai enerji tüketimindeki payı % 90 ı bulmaktadır. Bu tablo enerji tasarruf politikası açısından sanayi ve konut sektörlerine odaklanılması gerektiğini göstermektedir. Tablo.3.Toplam Birincil Enerji Arzı Kaynaklar BTEP % Pay Taş Kömürü Linyit Petrol Doğal Gaz Hidrolik Jeotermal Odun Hayvan ve Bitki Artıkları Bioyakıt 12 Rüzgar

7 Güneş Diğer 5.0 Toplam Kaynak:EPDK Tablo.3 de ülkenin toplam birincil enerji arz yapısı ortaya konulmuştur. Doğal gazın %31,94 payla petrolü(% 26,74) geçmesi dikkat çekmektedir. Bu gelişme petrolün zaman içinde doğal gazla ikame edileceği beklentisi ile tutarlıdır.yerli enerji kaynağı kömür(t.kömür+linyit) % 29 payla ikinci sıradadır.hidrolik enerji, sahip olduğu büyük potansiyele rağmen % 4 lük payla çok gerilerde kalmaktadır.iktisadi gelişme sonucu, ticari olmayan enerji kaynaklarının payı(odun + hayvan ve bitki artıkları) % 5,2 ye gerilemiştir.birincil enerji arzında ithalatın payı,%79.9 olmuştur. Yeni enerji kaynakları( jeotermal+biyogaz+rüzgar+güneş ) %4 lük payla, birincil enerji arzına henüz çok küçük bir katkı sağlamaktadır. Tablo.4 Yerli Üretimde Enerji Kaynaklarının Payı Kaynaklar BTEP % Pay T.Kömürü(a Linyit(b) Asfaltit Toplam Kömür(a+b+c) Petrol D.Gaz Hidrolik Jeotermal Biyoyakıt Rüzgar Güneş Odun Hayvan ve Bitki Artıkları Toplam Kaynak: ETKB Tablo.5. Toplam Yerli Enerji Üretiminde Kaynakların Payı Kaynaklar BTEP % Pay Fosil Yakıtlar Yenilenebilir Enerji Yeni Enerji Kay Ticari Olmayan Enerji Toplam Üretim Kaynak:ETKB 7

8 Tablo.4 ve Tablo 5 de enerji kaynakları yerli üretim yapısı yer almaktadır. Fosil yakıtlar, yerli üretimde % 64,yenilenebilir enerji % 13,7 ve yeni enerji kaynakları % 3,9 pay sahibidir. Bu tablolar,hızla tükenen fosil yakıtlara alternatif enerji kaynakları üretimine geçilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.yerli üretimin birincil enerji arzı içindeki payı % 29 dolayındadır. Enerji bağımlılık oranı yüksektir. Bağımlılık oranına kaynak bazında baktığımızda petrolde % 92,7 ye ve doğal gazda % 98,3 olduğunu görmekteyiz. Tablo.6.Enerji İthalatının Kaynaklara Göre Dağılımı Kaynak BTEP %Pay T.Kömürü ,7 Petrol 36,566 41,8 D.Gaz ,8 Diğer 2.7 Toplam Kaynak:ETKB Tablo.6 da ithal enerji kaynakları içinde % 41,8 payla petrolün yer aldığını, 39,8 payla doğal gazın ve taş kömürünün % 15,7 payla onu izlediği görülmektedir. Tablo.7.İthalatta Akaryakıt İthalatının Payı(milyar dolar) Yıllar İthalat Enerji İthalat %Pay Faturası Kaynak:TÜİK Tablo.7 de ithalatta akaryakıt ithalat faturasının payının yıllar itibariyle gelişimi verilmektedir döneminde enerji ithalatının payının ortalama %15 olduğu söylenebilir.2009 da akaryakıt ithalatına 21 milyar dolar ödenmiştir. Bu rakamlar 1 varil petrolün yaklaşık 70 dolar dolayında olduğu dönemdeki maliyetleri yansıtmaktadır. Ham petrol fiyatındaki 1 dolarlık artışın, petrol faturasını 400 milyon dolar dolayında artıracağı hesaplanmaktadır. Ayrıca ithal enerji tanımı geniş tutulduğunda enerji faturasının çok daha artacağı söylenebilir. Ancak, petrol ve gaz anlaşmalarının uzun vadeli olduğu göz önüne alındığında ham petrol fiyatlarındaki kısa dönemdeki gelişmelerin enerji faturasına yansımayabileceği de unutulmamalıdır Yılı itibariyle yapılmış doğal gaz alım anlaşmaları nedeniyle enerji dengesinde önemli bir problem olmadığı, ancak ekonomik büyümenin hızlı bir şekilde sürmesi durumunda uzun dönemde bir arz açığı riski bulunduğu söylenebilir. 8

9 4-TÜRKİYE NİN ENERJİ SORUNLARI Türkiye nin enerji sorunu, aşağıda sıralanan alt sorunlardan oluşmaktadır: *Türkiye, az enerji tüketen(kişi başına ve toplam olarak) ve enerji kullanım verimliliği düşük bir ülkedir. Birincil enerji tüketiminin GSMH ya oranı(enerji şiddeti)yüksek bir ülkedir. Bunun anlamı, Türkiye nin bir birim katma değer yaratabilmek için diğer ülkelere göre çok daha fazla enerji tüketiyor olmasıdır. TÜBİTAK verilerine göre enerji şiddeti,toplam yakıt tüketimi/gsmh olarak hesaplandığında, AB ortalamasının üstündedir. Aynı durum, elektrik tüketimi için de söylenebilir. Bu analiz yapılırken, Türkiye de kayıt dışı üretimin boyutunun göz önüne alınmadığı ve enerji şiddeti karşılaştırmalarının sağlıksız olduğu eleştirileri de ortaya atılmıştır. *İthal enerjiye bağımlılık oranı artmakta, bir diğer ifade ile, yerli enerji üretiminin enerji talebini karşılama oranı düşmektedir. *Türkiye nin sahip olduğu enerji kaynak rezervleri dünya rezervleri ile karşılaştırıldığında miktar ve kalite itibariyle çok düşüktür ve düşük kapasite ile kullanılabilmektedir. *Yeni petrol sahaları keşfedilememekte ve mevcut üretim sahalarının eski olması nedeniyle ham petrol üretimi sürekli düşmektedir. *Enerji talep ve arz tahminlerinde büyük sapmalarla karşılaşılması enerji politikasının başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. *Kullanılan kömür santralleri teknolojisinin yerli linyite uygun olmayışı sorun yaratmaktadır. *Enerji talebinin ekonomik büyümeye duyarlılığının yüksek oluşu ödemeler dengesini(cari açık)kötüleştirmektedir. *Enerji planlamasında istikrar sağlanamamakta,özellikle doğal gaz planlamasında sorun olduğu ileri sürülmektedir.uzun vadede öngörülen doğal gaz gereksinimi ile kağıt üzerindeki doğal gaz alım paketi arasında bir dengesizlik(arz fazlası)söz konusudur. Yapılan anlaşmalardan kaynaklanan fazla gazın Avrupa pazarına satılması düşüncesinin gerçekçi olmadığı, Batı Avrupa da kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin devreye girmesiyle 2018 e kadar ihtiyaca yeteceği, Avrupa ya halen doğal gaz satan Rusya, Cezayir, Libya ve Nijerya ya ek olarak Katar, Abudabi, Mısır ve İran ın da Avrupa ya doğal gaz satma niyetinde olduğu ve piyasanın büyük bir rekabete sahne olacağı ileri sürülmektedir. Türkiye nin büyük mali kayıp riski taşıyan(al ya da öde) ihtiyaç fazlası enerji satın alma girişimleri eleştirilmektedir. *Doğal gazla elektrik üretiminin yaygınlaşması,ithal enerjiye bağımlılığı artırdığı gibi, doğal gazda ikmal sorununu da büyütmektedir. 9

10 *Enerji piyasalarında faaliyet gösteren üreticiler arasında,bu piyasaların özelliklerinden kaynaklanan muhtemel uyumlu hareket olasılığı, rekabet ortamının tesisini engelleyebilecek önemli risklerden birini teşkil etmektedir. Enerji piyasasında faaliyet gösteren banka ve finansal kurumlar birbirlerinin enerji şirketlerine karşılıklı olarak kredi desteği sağlamak suretiyle piyasaları kontrol etmeye çalışmaktadırlar. *Elektrik üretim birimlerinin çoğunlukla güney ve doğuda, tüketim merkezlerin ise kuzey batıda olması,uzun iletim hatları nedeniyle yüksek enerji kayıplarına neden olmaktadır. * TPAO un ülke içinde arama faaliyetlerini yavaşlattığı veya ülke sınırlarının dışına kaydırmış olduğu,özel sektörün arama faaliyetlerine katılımı kapsamında, paravan şirketlerin çok sayıda arama ruhsatı alıp fiilen arama faaliyetine girişmedikleri, ileri sürülmektedir. *Deniz kenarına kurulması planlanan ithal kömürle çalışan santrallerin yaratacağı deniz trafiği yoğunluğu ve deniz kirliliğinin turizm sektörünün gelişmesini baltalama olasılığı yüksektir. *Türkiye, Avrupa Birliği Ortak Enerji Politikası na uyum sürecinde verimlilik, çevre standartları, tam rekabet şartlarının oluşturulması, serbestleşmenin tamamlanması ve toplumsal önceliklerin muhafazasını içeren AB mevzuatına uyum sorunu ile karşı karşıyadır. Tüketici haklarının korunması, sağlam bir ulusal vizyon oluşturulması ve uygulamaların sosyoekonomik olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması gibi hedefler ise uyum sürecini güçleştirmektedir. *Avrupa ile bütünleşme kapsamında oluşturulacak olan Güney Doğu Avrupa Enerji Piyasası çerçevesinde yer alan ortak enerji iletim şebekeleri ağının tam olarak devreye girmesi ile, elektrik üretim maliyetlerinin bazı Avrupa ülkelerine göre ucuz olması nedeniyle, Avrupa ya doğru bir arz akımının olacağı ve Türkiye de yüksek olan elektrik fiyatlarının daha da yükseleceği ileri sürülüyor. *Türkiye nin enerji tasarruf olanakları sınırlıdır.bu durum enerji tasarruf politikasının uygulanmasını güçleştirmektedir. *Nükleer enerji alanındaki gelişmeler çok yetersizdir. 5.TÜRKİYE DE 1970 SONRASINDA UYGULANAN ENERJİ POLİTİKALARI Globalleşme olgusu ile uluslar arası işbölümünün hızlandığı ve ülkelerin giderek birbirine daha fazla bağımlı hale geldiği bir ortamda,türkiye nin bağımsız bir enerji politikası oluşturması ve yönetmesi güçleşmektedir.enerji politikasında seçenekler arasında seçim olanakları iç ve dış faktörlerle sınırlanmaktadır.dış faktörler;dünya ekonomisindeki ve uluslar arası enerji piyasalarındaki gelişmelerdir.iç faktörlere örnek olarak;ulusal enerji sistemi,ülkenin sahip olduğu enerji kaynakları potansiyelinin kağıt üzerindeki ve gerçek değeri arasında fark olup olmadığına ilişkin belirsizlik,mevcut elektrik santrali parkı ve boru hattı şebekeleri 10

11 verilebilir.ulusal enerji sistemi,ülkenin yapısına,mevcut teknoloji düzeyine ve yerli arzın özelliklerine dayalı olarak biçimlenmektedir. Yukarıda değinilen bu faktörlere, enerji politikasının oluşturulması ve yürütülmesinde, çevre,sanayileşme,tarım,sağlık ve ekonomik yapı politikaları gibi genel ekonomi politikasının alt dallarında belirlenen hedeflerin de göz önüne alınmasının gerekmesi de eklenebilir. Sayılan bu kısıtlamalar,politika araçları ile enerji piyasasına müdahalenin güçlüğüne ve mikro ve makro düzeyde olumsuz yan etkiler yaratabilme potansiyeline işaret ettiği gibi,müdahalenin gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Ülkenin enerji sorunlarının çözümüne dönük politikalarda amaç-araç paketleri belirlenirken üzerinde durulması gereken öncelikler iki grupta toplanabilir. Ekonomik öncelikler; enerjinin en düşük maliyetle sağlanması, enerjinin çeşitlendirilmesi, ikmal güvenliği ve tüketimin denetim altına alınmasıdır. Sayılan bu unsurlar geniş anlamda enerji arz güvenliği olarak adlandırılabilir. Siyasal öncelik ise, ülkenin ithal enerjiye bağımlılığının azaltılması,bir diğer ifade ile yerli üretimin enerji tüketimini karşılama oranının yükseltilmesidir. Bu öncelikler arasında bir denge oluşturulması uygulanacak enerji politikasının başarısını belirleyecektir. Türkiye nin 1973 Dünya Petrol krizi sonrası enerji sorunlarına çözüm arayışlarını dönemi ve 2000 sonrası dönem başlıkları altında değerlendirmek mümkündür. Analizin kapsamı,2000 sonrası dönemde uygulanmakta olan enerji politikalarının ana çizgilerinin ortaya konması olarak sınırlandırılmıştır. Enerji politikası konseptinde meydana gelen önemli değişikliğin önceki dönemden çok farklı bir şekilde politika uygulamasına yansımış olması, 2000 yılının başlangıç noktası olarak alınmasında rol oynamıştır öncesi döneme OPEC in dünya petrol piyasasında oynadığı rol damgasını vurmuştur.1973 öncesi dönemde ucuzluğu ve rakipsiz oluşu nedeniyle ithal enerjiye dayalı (petrole)bir enerji politikası uygulanmıştır.yerli kömür üretiminin enerji tüketimindeki payı giderek düşmüş,petrol tüketimi ve ithalatı artmıştır.1973 Birinci Petrol Fiyat Şoku nedeniyle yükselen dünya ham petrol fiyatı, ülke içinde düşük tutularak tüketicilere yansıtılmamıştır. İzlenen enerji politikası, dünya enerji piyasalarındaki gelişmelerden kopuk olarak şekillendirilmiş,ithal enerjiye bağımlılık oranı yükselmiştir.1980 İkinci Petrol Şoku sonrası 30 doları geçen petrol fiyatı paralelinde, iç enerji fiyatları da yükseltilmişse de, enerji tasarrufunu değil tüketimini teşvik eden bir enerji politikasının izlendiği söylenebilir. Dışa dönük sanayileşme hamlesi, zaten düşük olan enerji tüketimini daha da kısarak değil, daha fazla tüketmeyi de göze alarak, daha fazla mal üretip dışarıya satmak üzerine inşa edilmiştir.1985 ler sonrası OPEC in izlediği petrol arzını artıran ve petrol fiyatını 7 dolar düzeyine düşüren politikası, Türkiye de sağlıklı bir enerji politikası oluşturulmasını önemli ölçüde engellemiş, uzun soluklu politika hedefleri ortaya konamamış, kısa vadeli bir bakış açısı izlenen politikalara damgasını vurmuştur.bu dönemde izlenen enerji politikasını kısaca özetlemek gerekirse; içe dönük, kısa vadeli, kamunun enerji sektöründe yatırımcı olarak yer aldığı, kamu enerji monopollerinin yatırım, üretim ve fiyatlandırma kararları ile biçimlenen 11

12 ,ucuz ham petrol fiyatı nedeniyle ithal enerji kaynaklarına dayalı ve dünya enerji piyasalarına entegre olma endişesi taşımayan, enerji tasarrufu ve alternatif enerji kaynakları geliştirme çabalarının yetersiz kaldığı bir politika olduğu söylenebilir sonrasında izlenmekte olan enerji politikalarında, belirleyici rol oynayan faktörlerden bazıları şunlardır: *Enerji piyasasının serbestleştirilmesi ve rekabete açılması yolu ile özel sektöre öncelik verilmesi ilkesinin kabulü, * 2002 sonrası hızlı bir artış gösteren dünya petrol fiyatı, *AB ortak enerji politikasına uyum sağlama hedefi, ve dünya enerji piyasalarına entegre olma *Bütçe açıklarının finansmanı yönündeki arayışlar, *Kyoto Protokolü gibi uluslararası anlaşmalara imza atılmasıdır. Özellikle 2001 yılı sonrasında enerji politikasında çok farklı bir rota izlenmeye başlamıştır. İzlenmekte olan enerji politikasının ana çizgilerini ve politika stratejilerini beş yıllık kalkınma planlarında ve 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu doğrultusunda hazırlanan ve 31 Mayıs 2005 tarihli resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren Orta Vadeli Program da bulmak mümkündür. 5-1.ENERJİ POLİTİKALARININ AMACI Orta Vadeli Program da enerji politikalarının temel amacının; artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihtiyacının sürekli,kaliteli ve kesintisiz bir şekilde,güvenli bir arz sistemi içinde karşılanabilmesi ve bunun özel sektör yatırımlarının ağırlığını oluşturduğu,serbest rekabete dayalı şeffaf bir piyasa yapısı dahilinde gerçekleştirilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu amaç doğrultusunda atılacak adımlar aşağıda sıralanmaktadır: -Enerjide arz güvenliği açısından dışa bağımlılığı kabul edilebilir düzeylerde tutmak amacıyla, yerli kaynakların değerlendirilmesine ve enerji verimliliği konusuna öncelik tanınacak ve gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır, -Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi nde yer alan faaliyetler kapsamında, elektrik üretim tesisleri ve dağıtım şirketlerinin, gelir sağlama hedefinden ziyade rekabetçi bir piyasa oluşturulması hedefine hizmet edecek şekilde özelleştirilmesi sağlanacaktır. -Sınır ötesi enerji ticaretine imkan verecek şekilde, ulusal elektrik sisteminin Avrupa iletim sistemlerine entegrasyonu sağlanacaktır. 12

13 -Doğal gaz kullanımı rekabete dayalı olarak yaygınlaştırılacak, mevsimsel talep değişimleri de dikkate alınarak ulusal düzeyde doğal gaz arz güvenliği sağlanacaktır, -Bölgede bulunan enerji üretim kaynaklarının(doğal gaz, elektrik ve petrol)avrupa ya bağlantısında Türkiye nin transit güzergah olması için çalışmalar sürdürülecektir yıllarını kapsayan Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı nda enerji sorunlarına çözüm getirme arayışları hakkında bize fikir verebilecek unsurlar aşağıda sıralanmaktadır: *Türkiye nin enerji terminali konumunun AB ye tam üyelik müzakerelerini kolaylaştırması beklenmektedir. *Enerji piyasasının rekabetçi bir yapıya dönüştürülmesine ve piyasaların bu bağlamda düzenlenmesi ve denetlenmesine devam edilecek ve kurumsal yapılanma sürdürülecektir. *Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, sanayi politikasının Ar-Ge çerçevesinde öncelik vereceği sektörler arasında yer alacaktır, *Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin sürekli,güvenli ve asgari maliyetle temini temel amaçtır. *Arz güvenliğinin artırılması amacıyla, birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırılmasına gidilecektir.üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenecektir. *Kamunun sektörden çekilmesiyle orantılı olarak özel sektörün,doğacak açığı zamanında ikame etmesi ve yeni üretim yatırımlarına arz-talep projeksiyonları paralelinde bir an önce başlanması için için gerekirse mevzuat düzenlemeleri ile uygun ortam sağlanacaktır.böylece,mevcut tesislerin özelleştirilip yeni yatırım yükünün kamu üzerinde kalmamasına dikkat edilecektir.kamu,düzenleyici ve denetleyici rolü çerçevesinde arz güvenliğini yakından takip edecek ve tedbir alacak şekilde donatılacaktır. *Kamu sahipliğinde kalacak olan elektrik iletiminde, yatırımlar, elektrik sisteminin güvenliğini ve güvenilirliğini koruyacak şekilde sürdürülecektir. *Petrolde olağanüstü durum arz stoklarının yeterliliğinin korunması için stok ajansı kurulacaktır.petrol ve doğal gaz depolama tesislerinin yeterli ölçüde yapımı sağlanacaktır.şehir içi doğal gaz dağıtımının yaygınlaştırılması sürdürülecektir. *Kamu yatırım programlarında yer alan, hidroelektrik santral projelerinin en düşük maliyetlerle ve hızlı bir şekilde tamamlanarak ekonomiye kazandırılmasına önem verilecek,yatırım maliyetlerinin gerçeği yansıtmasına, sektörler arası çapraz finansmana gidilmemesine ve projelerdeki gecikmelerden kaynaklanabilecek maliyet artışlarının önüne geçilmesine özen gösterilecektir. 13

14 *Elektrik arzında sağlıklı bir çeşitlendirme yaratmak için elektrik üretim kaynakları arasına nükleer enerji dahil edilecektir.nükleer santral yapımına başlanmadan önce serbest piyasayla maksimum uyum gözetilerek,atıkların saklanması,tasfiyesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi hususlarına yönelik detaylı plan ve programlar yapılacaktır. *Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla elektrik sektörünün serbestleştirilmesi çerçevesinde, en düşük maliyetle enerji üretecek bir sistem oluşturulacaktır. *Enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında transit ülke olunmasıyla, Türkiye nin, jeostratejik konumunun daha da güçlendirilmesi sağlanacaktır. *Ceyhan ın uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol fiyatlarının teşekkülünde önemli merkezlerden biri olmasına çalışılacaktır.doğal gazda transit boru hatlarının yapımı tamamlanarak Avrupa ya gaz satışında etkin olunması amacıyla, gerekli tedbirler alınacaktır.arz güvenliğinin artırılmasına katkı yapacak diğer ülkelerle, elektrik ticaretinin yapılabilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. 5.2.ENERJİ POLİTİKASI STRATEJİSİ 2000 yılı sonrasında, izlenmekte olan enerji stratejisi ana hatları ile aşağıda özetlenmektedir: *Ulusal ekonominin rekabet gücünü teşvik etmek için enerji sektörünün rasyonel ve etkin işleyişini sağlamak, *Enerji kaynaklarının tür ve menşei bakımından çeşitlendirilmesini sağlamak, enerji arz güvenliğini sağlamak, *Dünyanın ekonomik merkezleri ve enerji kaynakları arasında enerji koridoru ve enerji teminali olmak(doğu-batı ve kuzey-güney), *AB enerji piyasasına entegre olmak, Norveç, Rusya ve Cezayir den sonra Avrupa nın doğal gaz tedarikinde dördüncü ana arter olmak, *Dünya enerji piyasalarında önemli bir aktör olarak rol oynamak olarak sıralanabilir yılı sonrasında enerji konusunda devletin görev alanının yeniden tanımlanmış ve düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetleri ile sınırlanmıştır. Enerji politikasında devletin düzenleyici konumunun güçlendirildiği ve arz güvenliği sağlama görevinin altının çizildiği görülmektedir.. Kamunun enerji sektöründen aşamalı olarak çekilmesi hedefi doğrultusunda, enerji iletimi dışındaki tüm enerji faaliyetlerinin özelleştirilmesi, kamu enerji alt yapı yatırımlarının azaltılması ve ortaya çıkacak açığın özel sektör yatırımlarına öncelik verilerek kapatılması beklenmektedir. 14

15 Aktif bir enerji politikası izlenmeye başlamış, piyasayı düzenlemek ve denetlemek için, EPDK örneğinde olduğu gibi kurumsal araçlar tesis edilmekte, kamu monopolleri ortadan kaldırılmakta, diğer yandan enerji piyasalarını serbestleştirmeye ve rekabete açmaya dönük nitel araçlar(enerji piyasası yasaları) devreye sokulmaktadır. 5.3.ENERJİ POLİTİKASI ÖNLEMLERİ Alınan önemli enerji politikası önlemleri aşağıda sıralanmaktadır: *2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu sektörler rekabete açılmış ve piyasanın düzenlenmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) oluşturulmuştur. *2004 Yılında Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. *5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile petrol ürünlerinde ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG)Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5307 sayılı Kanun ile LPG de piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için EPDK tarafından gerekli düzenleme,yönlendirme,gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmıştır. *2007 yılında enerji kullanımında verimliliğin artırılması,enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla Enerji Verimliliği Kanunu kabul edilmiştir. *2007 de Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası hazırlanmıştır. *21 Kasım 2007 de nükleer enerjinin enerji arz sistemine entegrasyonunu sağlamak üzere 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun kabul edilmiştir. *2008 de Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası hazırlanmıştır. *Enerji koridoru olma hedefi doğrultusunda,doğu-batı ekseninde;bakü-tiflis-ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Trans-Anadolu(Samsun-Ceyhan)By-Pass Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı,Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı,Güney Doğu Avrupa Gaz Ringi Projesi,Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı,Arap Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri ile kuzey-güney ekseninde;mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı ve Türkiye-İsrail Enerji Koridoru projeleri planlanmış ve bunlardan bazıları hayata geçirilmiştir. *Serbestleştirme ve özelleştirme uygulamalarına hız verilmiştir. Serbestleştirme çalışmalarının ana unsurları; kamunun elektrik ve doğal gaz sektöründe, iletim haricinde, yatırımcı rolünden aşamalı olarak uzaklaşması ve mülkiyetindeki tesisleri özelleştirmesi, gerekli yatırımların rekabetçi bir piyasa ortamında özel sektör tarafından yapılması ile kamunun düzenleyici konumunu güçlendirmesi ve arz güvenliğini temin etmesidir. 15

16 Özelleştirme uygulamalarıyla oluşturulacak şeffaf ve rekabetçi yeni piyasa yapısında, enerji fiyatları tüketicilere dünya ile rekabet edebilir seviyelerde yansıyacak, piyasa faaliyetleri ile ilgili olmayan maliyet unsurları ve çapraz sübvansiyonlar fiyatlara dahil edilmeyecek, haksız rekabet önlenecek ve yeni yatırımlara olanak sağlanacaktır. Çapraz sübvansiyon, bir teşebbüsün bir alandaki faaliyetinden elde ettiği geliri, başka bir alandaki faaliyetini finanse etmek için kullanmasıdır. Bir diğer ifade ile bir mal ya da hizmetin, başka mal ya da hizmetlerden sağlanan karlarla karşılanarak zararına sunulmasıdır. Özelleştirme çalışmalarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Hazine, TEDAŞ ve DPT gibi kuruluşlar devrededir. Tüpraş, Petrol Ofisi özelleştirilmiş, BOTAŞ ve TPAO un özelleştirilmesi gündemdedir. *Serbestleştirme çalışmaları kapsamında, bir taraftan elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşları yeniden yapılandırılırken, diğer taraftan şehir içi doğal gaz dağıtımı özel sektör eliyle yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir. *Akaryakıt istasyonlarında, belge düzeninin sağlanması ve kayıt dışı ile mücadelede önemli bir adım olan akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına ilişkin uygulama başlatılmıştır. 6-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 2000 yılı sonrasında enerji konusunda devletin görev alanının yeniden tanımlanmış ve düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetleri ile sınırlanmıştır. Enerji politikasında devletin düzenleyici konumunun güçlendirildiği ve arz güvenliği sağlama görevinin altının çizildiği görülmektedir. Aktif bir enerji politikası izlenmeye başlamış, piyasayı düzenlemek ve denetlemek için, EPDK örneğinde olduğu gibi kurumsal araçlar tesis edilmekte, kamu monopolleri ortadan kaldırılmakta, enerji piyasalarını serbestleştirmeye ve rekabete açmaya dönük nitel araçlar(enerji piyasası yasaları) devreye sokulmaktadır. İzlenmekte olan enerji politikası önlemlerinin sonuçları şöyle değerlendirilebilir: İthal enerjiye bağımlılık oranı hem toplamda hem de ürün bazında hala çok yüksektir. Kamunun enerji sektöründen aşamalı olarak çekilmesi hedefi doğrultusunda, enerji iletimi dışındaki tüm enerji faaliyetlerinin özelleştirilmesi, kamu enerji alt yapı yatırımlarının azaltılması ve ortaya çıkacak açığın özel sektör yatırımlarına öncelik verilerek kapatılması beklentisinin gerçekçi olup olmadığı tartışmalıdır. Mevcut tesislerin özelleştirilmesi sonrası, özel sektörün enerji yatırımlarında yetersiz kalması ve yeni yatırım yükünün kamu üzerinde kalması riski vardır. Enerji piyasalarında özel firmaların tekelleşme eğiliminin kuvvetlenmesi ve enerji fiyatının gerçek maliyeti yansıtması ilkesi doğrultusunda, enerji sübvansiyonlarının kısılması nedeniyle, 16

17 enerji fiyatlarının, tüketiciyi zor durumda bırakma ve üreticinin rekabet gücünü tehdit edecek boyutlara ulaşma riski bulunmaktadır. Enerji politikasında çok başlılık nedeniyle yetki ve sorumluluk paylaşımında uyumsuzluk gözlenmektedir. Özelleştirme sonrası gerçekleştirilen düzenlemeler çapraz sübvansiyon sorununu tamamen ortadan kaldıramamıştır. TEK in önce, TEAŞ ve TEDAŞ adıyla ikiye, daha sonra, TEAŞ ın; TEİAŞ,TETAŞ ve EÜAŞ adları ile üçe bölünmesinin ardında yatan düşünce, bu kuruluşların yapısal ve muhasebe olarak birbirinden ayrıştırılması ve bu şekilde aralarındaki çapraz sübvansiyonun önüne geçilmesidir. Bir diğer ifade ile, her alt sektör işletmesi, yatırımları ve diğer politikaları sonucunda ortaya çıkan masraf ve yükümlülüklere kendisi katlanmalıdır. Özelleştirme faaliyetleri sonrasında bütçe açıklarının finansmanı için uygulanmaya devam edilen ağır dolaylı vergiler, enerji fiyatlarında düşüş beklentisini boşa çıkartmış, fiyatlar daha da yükselmiştir. Örneğin, kurşunsuz 95 oktan benzinin fiyatının 3.60 TL olduğu dönemde, fiyat içinde TL ÖTV,55 Krş KDV olmak üzere 2.03 TL vergi yer alması, kamu bütçe açıklarının finansmanı için % 56.3 dolaylı vergi alındığı anlamına gelmektedir. Enerji piyasalarında ortaya çıkan çıkar çatışmalarını, teknik, ekonomik, toplumsal ve sosyal yönlerden dengelemeyi ve gözetmeyi amaçlayan bir fiyat ve gelir düzenlemesi olan tarifelerin özelleştirme sonrası uygulanması güçleşmiştir. Enerji arzının çeşitlendirilmesi amacıyla nükleer enerji piyasası ile ilgili bir yasanın çıkarılması ve nükleer santral inşası için ihale süreci tamamlanmasına rağmen, piyasanın düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin mekanizmanın henüz oluşturulmamış olması eleştirilmektedir. Çıkarılan yasanın çeşitli açılardan yöneltilen eleştirileri karşılamada yetersiz kaldığı ileri sürülmektedir. Enerji talep ve arz tahminlerindeki sapmalar, enerji politikası kararlarının sağlıklı bir şekilde alınmasını engellemektedir. Yerli enerji kaynakları üretiminde 10 yıllık dönemde anlamlı bir artış sağlanamamış, enerji arz yapısı bu yönde değiştirilememiştir. Önümüzdeki dönemde ithal enerjiye bağımlılık oranının düşürülmesi, en azından artmamasının sağlanması gerekmektedir. Özellikle Rusya dan enerji ithalatına aşırı bağımlılığın azaltılması önemlidir. İran ve Suriye ile ilgili politik gelişmelerin Türkiye nin arz güvenliğini risk altına sokmaması için ithalatta ürün ve ülke çeşitlendirilmesine hız verilmelidir. Yerli yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden azami yararlanmaya dönük yatırım projelerine hız verilmeli, özel sektörün yetersiz kaldığı yatırım alanlarında devlet yatırımda bulunmaktan kaçınmamalıdır. 17

18 Enerji alanında, enerji koridoru ve enerji terminali olma ve uluslararası enerji yatırımlarına partner olarak katılma gibi, ülkenin, uluslararası enerji piyasalarına güçlü bir aktör olarak entegre olmasına katkı sağlayacak çabalar istikrarlı bir şekilde sürdürülmelidir. Nükleer enerji alanında gelişmelere hız vermeden önce, bir toplumsal uzlaşmaya gidilmesi ve teknik alt yapının geliştirilmesi gerekmektedir. Enerji verimliliğini arttırıcı ve atık enerjinin yeniden kullanımını sağlayıcı önlemlere hız verilmelidir. Enerji güvenliği ve enerji fiyat istikrarı açısından enerji stoklarını artırıcı yaratılmalıdır. ek kapasite 18

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Su, hava, gıda ve diğer ihtiyaçların enerji sayesinde canlılara sunulması

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-428-4 TOBB Yayın No : 2014/238 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları Tasarım: Ali RENÇBER Maliye Uzmanı İçindekiler 6 35 54 55 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI BÜTÇE

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı