FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ"

Transkript

1 FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 4. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Doðdki seslerin tklidine ynsým sözcük denir: çt, pt, güm, miyv, hv, me... Anck prgrft ynsým sözcük yoktur. 6. Öncül cümle, neden - sonuç iliþkisi tþýmktdýr. C seçeneðinde de okul gidememesinin nedeni olrk rhtsýzlnmsý gösterilmiþtir. 2. Emre nin nnesinin söylediði Denize girsen kurutursun. deyimi, þnssýzlýðý ifde etmektedir. Oys prçd tehlikeli iþlerden bile zrr görmeden kurtuln bir insnýn durumundn söz edilmektedir. Bu nlm gelen deyim de Denize girse topuðu ýslnmz. dýr. 7. Tným cümleleri, Nedir? sorusunun ynýtýný verir. Necl, Bor ve Mert in cümlelerinde tným vrdýr. Oy ise Özveri nedir? sorusunun ynýtýný vermemiþtir. Dolyýsýyl tným cümlesi kurmmýþtýr. 3. Mecz nlm tþýyn tsözleri, benzetmeli nlm tþýr. A, B ve C seçeneklerindeki tsözleri mecz (benzetmeli) nlmý düþündürür. Anck D seçeneðindeki tsözü gerçek nlmlýdýr. 8. Göktuð konuþmsýnd önemli sözünü kullnrk kiþisel düþüncesini belirtmiþtir krkterin cümlesi, koþul nlmý tþýmktdýr: Ýnsnlrý sevmeye zmnýn klmsý, onlrý yrgýlmm koþulun bðlýdýr. 9. Pýnr ve Thsin, Gerçekleri eserlerine ynsýtnlr gerçek sntçý olbilirler. görüþünü svunmktdýr. Dolyýsýyl düþünceleri birbirine ykýndýr. 5. A seçeneðindeki Anlþýlýr bir dil kullnýrsnýz sevilirsiniz. cümlesi, bir öneri içermektedir. 0. Alicn ýn sözlerine bkýldýðýnd yz ttilini köyde dedesiyle geçiremeyeceði için kygýlndýðý (endiþelendiði) nlþýlmktdýr. 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

2 . Attürk, frklý ülkelerden gelerek, ülkemizde knlrýný dökmüþ skerlerin dost toprðýnd olduðunu söylemiþ ve hoþgörülü bir tutum sergilemiþtir. 7. Mektuptki 2 inci sözcüðü, 2 nci biçiminde; Mrt d sözcüðü, Mrt t biçiminde yzýlmlýdýr. 2. Bu prçd boþ býrkýln yerlere C seçeneðindeki zrflr sýrsýyl yerleþtirildiðinde nlmlý bir bütün oluþmktdýr. 8. Açýklmsý verilen noktlm iþreti virgül dür. 3. Prçd doðl dengeyi korumnýn güçlüðü nden söz edilmemiþtir. 9. Oluþ eylemleri kendi kendine olm nlmý tþýr. numrlý cümledeki krrmk sözcüðü, bir oluþ eylemidir. 4. Melis Hným, dikkt eksikliðini gidermek için iletiþime dylý bir çözüm önermemiþtir numrlý cümledeki yðýyor eylemi, hber (bildirme) kiplerinden þimdiki zmnl çekimlenmiþtir. 5. Grfiðe bkýldýðýnd, en fzl kitbýn 2004 yýlýnd deðil; 2000 yýlýnd bsýldýðý görülmektedir. 6. Grfiðe göre, mtemtiðin yüzdeleri toplmý 25, fenin yüzdeleri toplmý 30 dur. 2. A seçeneðindeki kþm kdr, B seçeneðindeki niçin ve önceden, C seçeneðindeki çok sözcükleri; eylemi belirtmektedir. D seçeneðindeki þðýy sözcüðü ise durum eki ldýðý için ddýr Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

3 MATEMATÝK TESTÝ. K A 30 B α α D F C x E L d d ,25 = = 4 ornýnd büyütülmüþtür. Fotoðrfýn geniþliði = 5 cm olmuþtur. Uzunluðu = 25 cm olmuþtur. Ç = 2 ( + b) 4 = 3 cm büyütülerek, 4 = 5 cm büyütülerek, A = b [AB] // [CD] olduðundn, m(aébc) = m(bécd) dir. Prlel doðrulr rsýndki sð bkn çýlrýn ölçüleri toplmý, sol bkn çýlrýn ölçüleri toplmýn eþit olduðundn, 30 + / + 20 = / x = x = 2 (5 + 25) = 5 25 = 2 40 = 375 cm 2 dir. = 80 cm dir. Ynýt B 0 = x Ynýt A 2. n için 2x 6 = 2 2x = 6 x = 3 s için 5 x = x + 3 2x = 2 x = l için 4x + 7 = 3 4x + 7 = 33 x = 0 l 0 0 = = = 5 s + n +( 3) 2 Ynýt A 4. A sýnýf 5 0 = 50 B sýnýf 4 0 = 40 C sýnýf 3 0 = 30 Toplm 2 tne þekil olduðundn, 20 :2 = 0 Her þekil 0 tne defter demektir. En z ve en çok defter ln sýnýflr rsýndki frk, = 20 tnedir. Ynýt D 3 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

4 5. Sýnýf mevcudu = x olsun. 5 kýz öðrenci yrýldýðýnd, kýz öðrenciler 7. sýnýf öðrencilerin % 30 u olur. 40x 00 5 = (00) 40x 500 = 30(x 5) 40x 500 = 30x 50 0x = 350 x = 35 Son durumd kýz öðrenciler, 40/ 35 00/ 30(x 5) 00 5 = 4 5 = 9 olur. Ynýt D 9. % 5 elm % 00 % 60 = % 40 þeftli % 45 kyýsý + % 60 Þeftli Elm % 40 % m 2 x 40 = x 5 x = 5 5 = 75 m 2 dir. Ynýt D 0. ( 3) ( 2) + ( 5) = x (+6) + ( 5) = x 6. A, B ve C seçeneklerindeki þekiller birbirlerinin döndürülmüþ hlleridir. Ynýt D = x 4 + ( 2) ( 6) = y = y 6 = y 7. 3 günde bir 2 litre su eklendiðinde, 5. günün sonund, 5 = 5 kez 2 litre su eklenmiþtir. Yni 5 2 = 0 lt 3 Akvryumd son durumd 20 litre su bulunduðun göre, bþlngýçt, A seçeneði, x 2 + y = = olduðundn ynlýþtýr. Ynýt A 20 0 = 0 litre su bulunur. Ynýt B. 8. Bir beþgende dýþ çýlr toplmý 360 dir. EéDC nin dýþ çýsýnýn ölçüsü x olsun x = x = 360 x = 00 dir. m(eédc) = = 80 bulunur. Ynýt B. þekil 2. þekil 3. þekil 4. þekil 5. þekil Ynýt C 4 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

5 2. I. Kre ve dikdörtgenin köþegen uzunluklrý birbirine eþittir. Eþkenr dörtgenin köþegen uzunluklrý birbirine eþit deðildir. (Ynlýþ) 6. G C A H D E F II. Eþkenr dörtgen, kre ve deltoitin köþegenleri dik kesiþir. (Doðru) III. Bir eþkenr dörtgenin köþegen uzunluklrý biliniyors lný bulunbilir. (Doðru) IV. Bir prlel kenrd köþegenler çýorty deðildir. (Ynlýþ) Cem II. ve IV. sorulrý doðru cevplmýþtýr. Ynýt C B I. D ve G noktlrý x ekseni üzerinde ise, E ve H noktlrýndn bir tnesi y ekseni üzerindedir. (Ynlýþ) II. D noktsý orijin ise, F nin y eksenine göre simetriði A noktsýdýr. (Doðru) III. A noktsý x ekseni üzerinde ise, D ve H noktlrýndn bir tnesi y ekseni üzerindedir. (Ynlýþ) 3. IV. C noktsý orijin ise, A nýn orijine göre simetriði B noktsýdýr. (Doðru) Bun göre, ifdelerden 2 tnesi doðrudur. Ynýt A Çevre = 4 = 4 3 = 42 cm 4. 0! = 2! = 2 0! = ! = Ynýt B 3b = 3 olduðundn Btuhn doðru cevp vermiþtir. Ynýt D 7. Soru bnksýndki bütün sorulrýn syýsý x olsun. 2 x+ 350 = x 5 2 (2) (5) (0) 4x = 5x 3500 = x Sorulrýn yrýsý bittiðine göre, 3500 = 750 soru dh çözmelidir. 2 Ynýt C 5. A) x ( x + 2) = x 2 + 2x B) (x 2) (x + 2) = x 2 + 2x 2x 4 = x 2 4 C) (x 2) (x 3) = x 2 + 3x 2x + 6 = x 2 5x + 6 modellenmiþ ifdede x 2 x + 6 bulunmuþtur. D) x ( x + 4) = x 2 + 4x Ynýt C 8. Ýþçi syýsý; gün syýsý ile ters orntýlý, döþenen prke ile doðru orntýlýdýr. (iþçi syýsý) (Gün syýsý) (Döþenen prke lný) 3 2 = 4 y = x y = x = y = 8 x= 2 Ynýt C 5 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

6 FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ. Deney düzeneðinde yer ln et prçsý proteindir. Et prçsýnýn sindirimini sðlyn enzim kyntýldýðýnd iþlevini yitirir ve sindirim gerçekleþmez. Tüpün içine tükürük sývýsý konulmsý, etin sindirimini etkilemez. Çünkü tükürük sývýsý krbonhidrtlrýn sindirimini etkiler. Tüpteki sindirimin 2 stten dh kýs sürede olmsý için sindirimin hýzýnýn rttýrýlmsý yni etin yüzey lnýnýn büyümesi gerekir. 5. Kndki þeker miktrý rtrs, insülin slgýlnrk miktrý zltýlýr. Kndki þeker miktrý zltýlýrs glukgon hormonu slgýlnrk kn þekeri düzenlenir. Kn þekeri normlin ltýn indiðinde krciðerdeki glikojen prçlnýr. 2. Böbrekte týk mddelerin süzüldüðü yer nefrondur. Dh sonr bu týklrýn ilk toplndýð yer hvuzcuk, vücuttn týldýðý knl ise üretrdýr. Dolyýsýyl, H nefron, n hvuzcuk, l üretr olmlýdýr. 3. I ile gösterilen yer beyindir. Duyu orgnlrýnýn yönetimini gerçekleþtirir. II ile gösterilen yer ise beyinciktir. Vücudumuzdki denge olylrýný iç kulktki yrým dire knllrý ile birlikte kontrol eder. III ile gösterilen yer, omurilik soðnýdýr. Vücudumuzdki tüm hytsl olylrý kontrol ederek iç orgnlrýn çlýþmsýnd görevlidir. IV ile gösterilen yer ise, omuriliktir. Omurilik refleks olylrýnd görevlidir. Dolyýsýyl çýklm, susm gibi olylrý omurilik deðil, beyin kontrol eder. 4. I. ve II. olylrý istem dýþý gerçekleþtiði için doðuþtn gelen klýtsl reflekstir. III ve IV. olylr ise, deneyimler ile sonrdn kznýldýðý için þrtlý reflekslere örnek gösterilebilir. 6. Ýçe göç nedeniyle birincil tüketicilerin syýsý rtrs, üreticileri dh çok tüketeceði için üreticilerin syýsýnd zmnl zlmy neden olur. Birincil tüketicilerin syýsýnýn rtmsýnd onlrl beslenen ikincil tüketicilerin syýsýnýnd rtmsýn neden olur. 7. Proton (+) syýsý, elektron ( ) syýsýn eþit olmyn tomlr iyon denir. (+) yüklü tneciklerin syýsý ( ) yüklü tneciklerin syýsýndn fzl oln iyonlr ktyon, ( ) yüklü tneciklerin syýsý (+) yüklü tneciklerin syýsýndn fzl oln iyonlr nyon denir. Nötr durumdki tomlrýn proton syýlrý nötron syýlrýn eþit olbilir, nck kesin bir bilgi deðildir. 8. X + Y Z deðiþiminde X ile Y element y d bileþik olbilir. Element yný cins tomlrdn oluþur. Z mddesi X ve Y mddelerinden oluþtuðu için ypýsýnd en z iki frklý cins tom bulunduðundn Z element olmz. 9. n Homojen olup, frklý tür molekül içermediði ve kimysl yöntemlerle bileþenlerine yrýlmdýðý için elementtir ve sf mddedir. l Homojen olup, kimysl yöntemlerle bileþenlerine yrýldýðý nck frklý türde molekül içermediði için bileþiktir ve sf mddedir. H Frklý türde molekül içerdiði, kimysl yöntemlerle bileþenlerine yrýlmdýðý ve homojen olmdýðý için heterojen krýþýmdýr, çözelti deðildir Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

7 0.. kpt yer ln doymuþ tuz çözeltisine bir miktr tuz eklediðimizde kptki toplm kütle rtr. Anck çözelti bþlngýçt doymuþ olduðundn dh fzl tuz çözemeyecektir ve deriþimi deðiþmez. 4. P F l h 2. kptki tuz çözeltisi doymmýþ tuz çözeltisi olduðundn, tuz eklediðimizde bir miktr dh tuz çözer. Dolyýsýyl deriþimi ve kynm noktsý rtr. Anck,. kpt deriþim deðiþmediðinden elektrik iletkenliði deðiþmez. 2. kpt ise deriþim rttýðýndn çözeltinin elektrik iletkenliði rtr. Bu nedenle Keml in yptýðý yorum ynlýþtýr. Þekildeki eðik düzlemde uygulnn kuvvet F= P.h bðýntýsý ile hesplnýr. l Burdn d nlþýldýðý gibi uygulnn kuvvet eðik düzlemin yüksekliði ile doðru, uzunluðu ile ters orntýlýdýr. Sorud uygulnck kuvvetin en küçük olduðu durum istendiði için uzunluðu en büyük yüksekliði en küçük oln eðik düzlem oluþturulmlýdýr. Bu durumu sðlyn D seçeneðidir.. Dlton tom ile ilgili; tomlrýn prçlnmycðýný, bir elementin tomlrýnýn özdeþ olduðunu ve frklý elementlerin tomlrýnýn birbirinden frklý olduðunu svunmuþtur. Dlton, yrýc tomlrýn içleri dolu kürelere benzediðini söylediði için Selin in görüþü ynlýþtýr N lik cismin ðýrlýðýný ölçmek için seçilecek en uygun dinmometre en hsss ölçümü ypck olndýr. Bun göre K, L, M ve N dinmometrelerine uygulnn kuvvetler ve bu kuvvetler krþýsýnd dinmometre yylrýnýn uzmlrý incelendiðinde en küçük kuvvet krþýsýnd en çok uzyn M dinmometresi en hsss ölçümü ypr. 5. I ve II de elektrik enerjisinin zrrýndn korunmk için enerjinin iletken bir telle toprð ktrýlmsý III de ise ylýtknlrdn yrrlnýlmýþtýr. Bun göre, I ve II nin kullným mcý yný III. nünkü frklýdýr. 6. A seçeneðinde seri bðlý özdeþ mpullerin her birinden geçen kým þiddetleri eþit olmktdýr. Bu nedenle mpuller eþit prlklýkt ynr. 7. Güneþ ýþýðý ltýndki cisimler kendi renklerinde görünür. Bu nedenle çocuðun kzðý kýrmýzý, pntolonu mvi renktedir. Bun göre yeþil ýþýk ltýnd kzk ve pntolon yeþil ýþýðý ynsýtmycðý için siyh görünürler. 3. Sürtünmeli yty yold hreket eden topun yvþlyrk durmsýnd kinetik enerji ýsý enerjisine dönüþmektedir. Bunun dýþýndki diðer üç olyd potnsiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüþümü söz konusudur. 8. Dürbün, mikroskop ve teleskop gibi gezi gözlem rçlrýnd birden fzl mercekten meydn gelen mercek sistemi bulunur. Týpt iç orgnlrý görüntüleyen fiber obtik kblo içerisine gönderilen ýþýn tm ynsým yoluyl ilerler bu kblolrýn içerisinde mercek bulunmz Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

8 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ. A, B ve D seçeneðinde verilen bilgiler etkin dinlemenin yrrlrý rsýnddýr. C seçeneðinde verilen önyrgýlý yklþým ise olumsuz bir durumdur. 5. Köprülü Mehmet Pþ nýn sdrzmlýk görevine gelmek için öne sürdüðü þrtlrýn Sry trfýndn kbul edilmesi Osmnlý Devleti nin rtýk eski gücünde olmdýðýnýn knýtýdýr. Osmnlý Devleti nin gücü ve otoritesinin zirvede olduðu dönemlerde bir sdrzmýn bu tür isteklerde bulunmsý mümkün deðildir. 2. Andolu Selçuklu Devleti nin sorud verilen fliyetleri, bu devletin byýndýrlýk ve imr çlýþmlrýn önem verdiðini gösterir. 6. Osmnlý Devleti Lle Devri nde btýnýn gerisinde olduðunu frketmiþ ve Avrup dki geliþmeleri tkip edebilmek için özellikle büyük þehirlere elçilikler çmýþtýr. 3. Osmnlý Devleti Blknlr d uyguldýðý iskn politiksýnd Andolu dki iç huzuru sðlmk mçlý özellikle rlrýnd nlþmzlýk yþnn ileleri seçmiþtir. 7. Nizmý Cedit döneminde sorunlrýn kökenine inmek yerine yüzeysel olrk sorunlr çözümlenmeye çlýþýlmýþtýr. 4. Sorud verilen prgrfý incelediðimizde Mýsýr seferi sonrsý hlifeliðin Osmnlý y geçmesi dini, Osmnlý nýn Ýslm dünysýnýn lideri konumun gelmesi siysi, Türklerin Ýslm dünysýnýn hukuki temsilcisi olmlrý ise hukuki sonuçtur. Kültürel sonuçl ilgili bir bilgiye yer verilmemiþtir. 8. Coðrfi Keþifler le orty çýkn yeni bilgiler sonucu Hýristiynlrýn dine ve kiliseye oln güveni zlmýþtýr. Bu bilgiden l. de verilen kilisenin otoritesi srsýlmýþtýr yorumunu ypbiliriz. Hýristiynlýðýn keþfedilen yerlerde yyýlmsýndn ise lll. de verilen Hýristiynlýk keþfedilen yerlerde güç kznmýþtýr bilgisine ulþbiliriz. ll. de verilen bilgiye sorudn ulþmýyoruz Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

9 9. Ali Kuþçu nun Ftih döneminde Ýstnbul gelip bilimsel çlýþmlr ypmsý Ftih Sultn Mehmet in bilimsel çlýþmlrý desteklediðini ve önem verdiðini gösterir. Ayrýc bu durum Türk-Ýslm devletlerinin bilim ve kültüre ktký sðlmlrýn olnk sðlmýþtýr. Bu nedenle l. de ve ll. de verilen bilgilere ulþbiliriz. Sorud Ali Kuþçu nun çlýþmlrýn Ýstnbul d bþldýðýn dir bir bilgi verilmemiþtir. 3. Grfiðe bkýldýðýnd hem kdýn, hem erkekler de okur yzr ornýnýn hiçbir dönem % 00 e ulþmdýðý görülmektedir. 0. Öðrencinin gideceði. yerde pmuk trýmý ypýlýyor bu nedenle. yer Adn dýr. 2. yer ise yz turizminin ypýldýðý bir yöre seçeneklerden bktýðýmýzd Bodrum dur. 3. yer de ise iþ olnklrýnýn fzl olmsý özelliði verilmiþ bu nedenle 3. yerde Ýstnbul olcktýr. 4. Seçeneklerde verilen kentlerden Ankr; ticret eðitim ve idri özelliðinden Zonguldk; mdencilik fliyetlerinden Adn yþdýðý Akdeniz iklimi ve üzerinde bulunduðu verimli Çukurov toprklrýnýn etkisiyle geliþen trým nedeniyle yoðun nüfuslnmýþtýr. Erzurum d ise nüfus yoðunluðu fzl deðildir.. Nüfus sorusuyl ilgili verilen prgrfý dikktli bir þekilde okuduðumuzd A, B ve D seçeneðine ulþbiliriz. Prgrft iklim koþullrýnýn elveriþsiz olduðu kýrsl kesimden, kentlere doðru göçlerin yþndýðý bilgisi verilmemiþtir. 2. Yüzölçümleri birbirine ykýn oln yerlerin nüfus yoðunluklrýnýn frklý olmsý nüfus miktrýnýn frklý olduðunu gösterir. Tblod verilen rkmlrý incelediðimizde A, B ve C seçeneklerine ulþbiliriz. Tblod bu yörelerin iklimiyle ilgili bilgiler verilmemiþtir. Bu nedenle D seçeneðindeki bilgiye ulþmyýz. 5. Tnzimt Fermný nýn verilen hükümlerini seçeneklerle eþleþtirdiðimizde birinci bilgiden A seçeneðine, ikinci bilgiden B seçeneðine üçüncü bilgiden ise D seçeneðine ulþbiliriz. Verilen bilgilerden hlkýn ülke yönetimine ktýlcðýn ulþmyýz Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

10 SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 6. Ahiret inncýn ship oln bir insn sdece bu düny için çlýþmz. Öbür trft sorguy çekileceðine inndýðý için Allh ýn emir ve ysklrýn uyr. 6. Sorud Osmnlý Devleti nde insnlrýn doðuþtn ship olduklrý ktý bir sýnýflþmnýn olmdýðý, eðitim, yönetim ve uðrþ lnýyl ilgili sýnýflrd hizmet krþýlýðýnd geçiþlerin olduðu bilgileri verilmiþtir. Bu nedenle l ve ll ye ulþýlbilir. lll e ulþýlmz. 7. Sorud verilen yette; Ýnsnlr bir düþünceye, bir innýþ þýrý derecede bðlnýp ondn bþksýný düþünmemelidir yrgýsýn vurgu ypýlmmýþtýr. 7. Mýsýr lýlr için Nil Nehri büyük önem tþýdýðýndn dolyý nehrin tþm zmnlrýný hesplmýþlrdýr. Bu çlýþmlr Mýsýr lýlrýn tkvimi bulmsýn olnk sðlmýþtýr. Bu bilgilerden yol çýkrk insnlrýn ihtiyçlrýnýn bilimsel geliþmelerin yþnmsýnd etkili olduðunu söyleyebiliriz. 8. Sorud verilen bilgilerde Hz. Muhmmed in güzel hlk shibi olduðu üzerinde durulmuþtur. 8. Reform Hreketleri ile, mezhep birliðinin bozulmsý dinsel ypýnýn, eðitim fliyetlerinin kilisenin denetiminden çýkmsý kilise egemenliðinin ve insnlrýn düþünce ypýsýnýn deðiþtiðini gösterir. l, ll ve lll e ulþýlbilir Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

11 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ. Gül güzel kokr. Kokm fiili de C seçeneðindedir. 8. Ýki kiþinin rlrýndki konuþmnýn üçüncü bir kiþiye ktrýldýðý seçenek B dir. 2. Resme göre dm vpuru kçýrmýþ. Kçýrmk fiili de B seçeneðindedir. 9. Resme göre kitp Love Story dir ve bir romntik kitptýr. 0. Resimde kýz yðmurlu bir günde yürüyor. 3. Cmi kiliseden frklý bir yerdir.. Cemil eskiden ypmýyor m þimdi ypýyor. Bu d didn t use to ile nltýlýr. 4. Verilen resimde kýz kendi kendine sçlrýný fýrçlýyor. 2. Konsere gitmek isteyen kiþi o filmi dh önce görmüþtür. 5. Resimde Smi futbolcu olmyý düþünüyor vey olmk istiyor. 3. Birz sonr vereceði vey ypcðý birþey için will kullnýlýlýr. 6. Öðle yemeðinde çok sebze ve z ekmek yiyorlr. Çok lot of ve z little D seçeneðinde. 4. Tg question sorulrýnd kuyruk sorusu negtive ise n cümle positive olur. 7. Adn d pmuk yetiþir. 5. Anything olumsuz cümlelerde kullnýlýr. 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Dinamik Sonografik Ýnceleme

Dinamik Sonografik Ýnceleme Muhrrem Ýnn, Leslie E. Grissom, H. Theodore Hrcke Dinmik Sonogrfik Ýnceleme Muhrrem ÝNAN*, Leslie E. GRISSOM**, H. Theodore HARCKE ** Geliþimsel klç çýkýðýnd (GKÇ) erken tný þrýlý tedvinin deðiþmez þrtý

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus 97050579 Rev.003 06/2015 2013 A5 - A6 Plus TR INDEKS 1. Genel uyrılr...4 1.1. Semboller...4 1.2. Öngörülen kullnım ve kullnım şekli...4 1.2.1. Sınıflndırm ve dynk yönetmelikler...4 1.2.2. Çevre şrtlrı...5

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 8. Sýnýf 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı