FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ"

Transkript

1 FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 4. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Doðdki seslerin tklidine ynsým sözcük denir: çt, pt, güm, miyv, hv, me... Anck prgrft ynsým sözcük yoktur. 6. Öncül cümle, neden - sonuç iliþkisi tþýmktdýr. C seçeneðinde de okul gidememesinin nedeni olrk rhtsýzlnmsý gösterilmiþtir. 2. Emre nin nnesinin söylediði Denize girsen kurutursun. deyimi, þnssýzlýðý ifde etmektedir. Oys prçd tehlikeli iþlerden bile zrr görmeden kurtuln bir insnýn durumundn söz edilmektedir. Bu nlm gelen deyim de Denize girse topuðu ýslnmz. dýr. 7. Tným cümleleri, Nedir? sorusunun ynýtýný verir. Necl, Bor ve Mert in cümlelerinde tným vrdýr. Oy ise Özveri nedir? sorusunun ynýtýný vermemiþtir. Dolyýsýyl tným cümlesi kurmmýþtýr. 3. Mecz nlm tþýyn tsözleri, benzetmeli nlm tþýr. A, B ve C seçeneklerindeki tsözleri mecz (benzetmeli) nlmý düþündürür. Anck D seçeneðindeki tsözü gerçek nlmlýdýr. 8. Göktuð konuþmsýnd önemli sözünü kullnrk kiþisel düþüncesini belirtmiþtir krkterin cümlesi, koþul nlmý tþýmktdýr: Ýnsnlrý sevmeye zmnýn klmsý, onlrý yrgýlmm koþulun bðlýdýr. 9. Pýnr ve Thsin, Gerçekleri eserlerine ynsýtnlr gerçek sntçý olbilirler. görüþünü svunmktdýr. Dolyýsýyl düþünceleri birbirine ykýndýr. 5. A seçeneðindeki Anlþýlýr bir dil kullnýrsnýz sevilirsiniz. cümlesi, bir öneri içermektedir. 0. Alicn ýn sözlerine bkýldýðýnd yz ttilini köyde dedesiyle geçiremeyeceði için kygýlndýðý (endiþelendiði) nlþýlmktdýr. 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

2 . Attürk, frklý ülkelerden gelerek, ülkemizde knlrýný dökmüþ skerlerin dost toprðýnd olduðunu söylemiþ ve hoþgörülü bir tutum sergilemiþtir. 7. Mektuptki 2 inci sözcüðü, 2 nci biçiminde; Mrt d sözcüðü, Mrt t biçiminde yzýlmlýdýr. 2. Bu prçd boþ býrkýln yerlere C seçeneðindeki zrflr sýrsýyl yerleþtirildiðinde nlmlý bir bütün oluþmktdýr. 8. Açýklmsý verilen noktlm iþreti virgül dür. 3. Prçd doðl dengeyi korumnýn güçlüðü nden söz edilmemiþtir. 9. Oluþ eylemleri kendi kendine olm nlmý tþýr. numrlý cümledeki krrmk sözcüðü, bir oluþ eylemidir. 4. Melis Hným, dikkt eksikliðini gidermek için iletiþime dylý bir çözüm önermemiþtir numrlý cümledeki yðýyor eylemi, hber (bildirme) kiplerinden þimdiki zmnl çekimlenmiþtir. 5. Grfiðe bkýldýðýnd, en fzl kitbýn 2004 yýlýnd deðil; 2000 yýlýnd bsýldýðý görülmektedir. 6. Grfiðe göre, mtemtiðin yüzdeleri toplmý 25, fenin yüzdeleri toplmý 30 dur. 2. A seçeneðindeki kþm kdr, B seçeneðindeki niçin ve önceden, C seçeneðindeki çok sözcükleri; eylemi belirtmektedir. D seçeneðindeki þðýy sözcüðü ise durum eki ldýðý için ddýr Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

3 MATEMATÝK TESTÝ. K A 30 B α α D F C x E L d d ,25 = = 4 ornýnd büyütülmüþtür. Fotoðrfýn geniþliði = 5 cm olmuþtur. Uzunluðu = 25 cm olmuþtur. Ç = 2 ( + b) 4 = 3 cm büyütülerek, 4 = 5 cm büyütülerek, A = b [AB] // [CD] olduðundn, m(aébc) = m(bécd) dir. Prlel doðrulr rsýndki sð bkn çýlrýn ölçüleri toplmý, sol bkn çýlrýn ölçüleri toplmýn eþit olduðundn, 30 + / + 20 = / x = x = 2 (5 + 25) = 5 25 = 2 40 = 375 cm 2 dir. = 80 cm dir. Ynýt B 0 = x Ynýt A 2. n için 2x 6 = 2 2x = 6 x = 3 s için 5 x = x + 3 2x = 2 x = l için 4x + 7 = 3 4x + 7 = 33 x = 0 l 0 0 = = = 5 s + n +( 3) 2 Ynýt A 4. A sýnýf 5 0 = 50 B sýnýf 4 0 = 40 C sýnýf 3 0 = 30 Toplm 2 tne þekil olduðundn, 20 :2 = 0 Her þekil 0 tne defter demektir. En z ve en çok defter ln sýnýflr rsýndki frk, = 20 tnedir. Ynýt D 3 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

4 5. Sýnýf mevcudu = x olsun. 5 kýz öðrenci yrýldýðýnd, kýz öðrenciler 7. sýnýf öðrencilerin % 30 u olur. 40x 00 5 = (00) 40x 500 = 30(x 5) 40x 500 = 30x 50 0x = 350 x = 35 Son durumd kýz öðrenciler, 40/ 35 00/ 30(x 5) 00 5 = 4 5 = 9 olur. Ynýt D 9. % 5 elm % 00 % 60 = % 40 þeftli % 45 kyýsý + % 60 Þeftli Elm % 40 % m 2 x 40 = x 5 x = 5 5 = 75 m 2 dir. Ynýt D 0. ( 3) ( 2) + ( 5) = x (+6) + ( 5) = x 6. A, B ve C seçeneklerindeki þekiller birbirlerinin döndürülmüþ hlleridir. Ynýt D = x 4 + ( 2) ( 6) = y = y 6 = y 7. 3 günde bir 2 litre su eklendiðinde, 5. günün sonund, 5 = 5 kez 2 litre su eklenmiþtir. Yni 5 2 = 0 lt 3 Akvryumd son durumd 20 litre su bulunduðun göre, bþlngýçt, A seçeneði, x 2 + y = = olduðundn ynlýþtýr. Ynýt A 20 0 = 0 litre su bulunur. Ynýt B. 8. Bir beþgende dýþ çýlr toplmý 360 dir. EéDC nin dýþ çýsýnýn ölçüsü x olsun x = x = 360 x = 00 dir. m(eédc) = = 80 bulunur. Ynýt B. þekil 2. þekil 3. þekil 4. þekil 5. þekil Ynýt C 4 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

5 2. I. Kre ve dikdörtgenin köþegen uzunluklrý birbirine eþittir. Eþkenr dörtgenin köþegen uzunluklrý birbirine eþit deðildir. (Ynlýþ) 6. G C A H D E F II. Eþkenr dörtgen, kre ve deltoitin köþegenleri dik kesiþir. (Doðru) III. Bir eþkenr dörtgenin köþegen uzunluklrý biliniyors lný bulunbilir. (Doðru) IV. Bir prlel kenrd köþegenler çýorty deðildir. (Ynlýþ) Cem II. ve IV. sorulrý doðru cevplmýþtýr. Ynýt C B I. D ve G noktlrý x ekseni üzerinde ise, E ve H noktlrýndn bir tnesi y ekseni üzerindedir. (Ynlýþ) II. D noktsý orijin ise, F nin y eksenine göre simetriði A noktsýdýr. (Doðru) III. A noktsý x ekseni üzerinde ise, D ve H noktlrýndn bir tnesi y ekseni üzerindedir. (Ynlýþ) 3. IV. C noktsý orijin ise, A nýn orijine göre simetriði B noktsýdýr. (Doðru) Bun göre, ifdelerden 2 tnesi doðrudur. Ynýt A Çevre = 4 = 4 3 = 42 cm 4. 0! = 2! = 2 0! = ! = Ynýt B 3b = 3 olduðundn Btuhn doðru cevp vermiþtir. Ynýt D 7. Soru bnksýndki bütün sorulrýn syýsý x olsun. 2 x+ 350 = x 5 2 (2) (5) (0) 4x = 5x 3500 = x Sorulrýn yrýsý bittiðine göre, 3500 = 750 soru dh çözmelidir. 2 Ynýt C 5. A) x ( x + 2) = x 2 + 2x B) (x 2) (x + 2) = x 2 + 2x 2x 4 = x 2 4 C) (x 2) (x 3) = x 2 + 3x 2x + 6 = x 2 5x + 6 modellenmiþ ifdede x 2 x + 6 bulunmuþtur. D) x ( x + 4) = x 2 + 4x Ynýt C 8. Ýþçi syýsý; gün syýsý ile ters orntýlý, döþenen prke ile doðru orntýlýdýr. (iþçi syýsý) (Gün syýsý) (Döþenen prke lný) 3 2 = 4 y = x y = x = y = 8 x= 2 Ynýt C 5 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

6 FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ. Deney düzeneðinde yer ln et prçsý proteindir. Et prçsýnýn sindirimini sðlyn enzim kyntýldýðýnd iþlevini yitirir ve sindirim gerçekleþmez. Tüpün içine tükürük sývýsý konulmsý, etin sindirimini etkilemez. Çünkü tükürük sývýsý krbonhidrtlrýn sindirimini etkiler. Tüpteki sindirimin 2 stten dh kýs sürede olmsý için sindirimin hýzýnýn rttýrýlmsý yni etin yüzey lnýnýn büyümesi gerekir. 5. Kndki þeker miktrý rtrs, insülin slgýlnrk miktrý zltýlýr. Kndki þeker miktrý zltýlýrs glukgon hormonu slgýlnrk kn þekeri düzenlenir. Kn þekeri normlin ltýn indiðinde krciðerdeki glikojen prçlnýr. 2. Böbrekte týk mddelerin süzüldüðü yer nefrondur. Dh sonr bu týklrýn ilk toplndýð yer hvuzcuk, vücuttn týldýðý knl ise üretrdýr. Dolyýsýyl, H nefron, n hvuzcuk, l üretr olmlýdýr. 3. I ile gösterilen yer beyindir. Duyu orgnlrýnýn yönetimini gerçekleþtirir. II ile gösterilen yer ise beyinciktir. Vücudumuzdki denge olylrýný iç kulktki yrým dire knllrý ile birlikte kontrol eder. III ile gösterilen yer, omurilik soðnýdýr. Vücudumuzdki tüm hytsl olylrý kontrol ederek iç orgnlrýn çlýþmsýnd görevlidir. IV ile gösterilen yer ise, omuriliktir. Omurilik refleks olylrýnd görevlidir. Dolyýsýyl çýklm, susm gibi olylrý omurilik deðil, beyin kontrol eder. 4. I. ve II. olylrý istem dýþý gerçekleþtiði için doðuþtn gelen klýtsl reflekstir. III ve IV. olylr ise, deneyimler ile sonrdn kznýldýðý için þrtlý reflekslere örnek gösterilebilir. 6. Ýçe göç nedeniyle birincil tüketicilerin syýsý rtrs, üreticileri dh çok tüketeceði için üreticilerin syýsýnd zmnl zlmy neden olur. Birincil tüketicilerin syýsýnýn rtmsýnd onlrl beslenen ikincil tüketicilerin syýsýnýnd rtmsýn neden olur. 7. Proton (+) syýsý, elektron ( ) syýsýn eþit olmyn tomlr iyon denir. (+) yüklü tneciklerin syýsý ( ) yüklü tneciklerin syýsýndn fzl oln iyonlr ktyon, ( ) yüklü tneciklerin syýsý (+) yüklü tneciklerin syýsýndn fzl oln iyonlr nyon denir. Nötr durumdki tomlrýn proton syýlrý nötron syýlrýn eþit olbilir, nck kesin bir bilgi deðildir. 8. X + Y Z deðiþiminde X ile Y element y d bileþik olbilir. Element yný cins tomlrdn oluþur. Z mddesi X ve Y mddelerinden oluþtuðu için ypýsýnd en z iki frklý cins tom bulunduðundn Z element olmz. 9. n Homojen olup, frklý tür molekül içermediði ve kimysl yöntemlerle bileþenlerine yrýlmdýðý için elementtir ve sf mddedir. l Homojen olup, kimysl yöntemlerle bileþenlerine yrýldýðý nck frklý türde molekül içermediði için bileþiktir ve sf mddedir. H Frklý türde molekül içerdiði, kimysl yöntemlerle bileþenlerine yrýlmdýðý ve homojen olmdýðý için heterojen krýþýmdýr, çözelti deðildir Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

7 0.. kpt yer ln doymuþ tuz çözeltisine bir miktr tuz eklediðimizde kptki toplm kütle rtr. Anck çözelti bþlngýçt doymuþ olduðundn dh fzl tuz çözemeyecektir ve deriþimi deðiþmez. 4. P F l h 2. kptki tuz çözeltisi doymmýþ tuz çözeltisi olduðundn, tuz eklediðimizde bir miktr dh tuz çözer. Dolyýsýyl deriþimi ve kynm noktsý rtr. Anck,. kpt deriþim deðiþmediðinden elektrik iletkenliði deðiþmez. 2. kpt ise deriþim rttýðýndn çözeltinin elektrik iletkenliði rtr. Bu nedenle Keml in yptýðý yorum ynlýþtýr. Þekildeki eðik düzlemde uygulnn kuvvet F= P.h bðýntýsý ile hesplnýr. l Burdn d nlþýldýðý gibi uygulnn kuvvet eðik düzlemin yüksekliði ile doðru, uzunluðu ile ters orntýlýdýr. Sorud uygulnck kuvvetin en küçük olduðu durum istendiði için uzunluðu en büyük yüksekliði en küçük oln eðik düzlem oluþturulmlýdýr. Bu durumu sðlyn D seçeneðidir.. Dlton tom ile ilgili; tomlrýn prçlnmycðýný, bir elementin tomlrýnýn özdeþ olduðunu ve frklý elementlerin tomlrýnýn birbirinden frklý olduðunu svunmuþtur. Dlton, yrýc tomlrýn içleri dolu kürelere benzediðini söylediði için Selin in görüþü ynlýþtýr N lik cismin ðýrlýðýný ölçmek için seçilecek en uygun dinmometre en hsss ölçümü ypck olndýr. Bun göre K, L, M ve N dinmometrelerine uygulnn kuvvetler ve bu kuvvetler krþýsýnd dinmometre yylrýnýn uzmlrý incelendiðinde en küçük kuvvet krþýsýnd en çok uzyn M dinmometresi en hsss ölçümü ypr. 5. I ve II de elektrik enerjisinin zrrýndn korunmk için enerjinin iletken bir telle toprð ktrýlmsý III de ise ylýtknlrdn yrrlnýlmýþtýr. Bun göre, I ve II nin kullným mcý yný III. nünkü frklýdýr. 6. A seçeneðinde seri bðlý özdeþ mpullerin her birinden geçen kým þiddetleri eþit olmktdýr. Bu nedenle mpuller eþit prlklýkt ynr. 7. Güneþ ýþýðý ltýndki cisimler kendi renklerinde görünür. Bu nedenle çocuðun kzðý kýrmýzý, pntolonu mvi renktedir. Bun göre yeþil ýþýk ltýnd kzk ve pntolon yeþil ýþýðý ynsýtmycðý için siyh görünürler. 3. Sürtünmeli yty yold hreket eden topun yvþlyrk durmsýnd kinetik enerji ýsý enerjisine dönüþmektedir. Bunun dýþýndki diðer üç olyd potnsiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüþümü söz konusudur. 8. Dürbün, mikroskop ve teleskop gibi gezi gözlem rçlrýnd birden fzl mercekten meydn gelen mercek sistemi bulunur. Týpt iç orgnlrý görüntüleyen fiber obtik kblo içerisine gönderilen ýþýn tm ynsým yoluyl ilerler bu kblolrýn içerisinde mercek bulunmz Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

8 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ. A, B ve D seçeneðinde verilen bilgiler etkin dinlemenin yrrlrý rsýnddýr. C seçeneðinde verilen önyrgýlý yklþým ise olumsuz bir durumdur. 5. Köprülü Mehmet Pþ nýn sdrzmlýk görevine gelmek için öne sürdüðü þrtlrýn Sry trfýndn kbul edilmesi Osmnlý Devleti nin rtýk eski gücünde olmdýðýnýn knýtýdýr. Osmnlý Devleti nin gücü ve otoritesinin zirvede olduðu dönemlerde bir sdrzmýn bu tür isteklerde bulunmsý mümkün deðildir. 2. Andolu Selçuklu Devleti nin sorud verilen fliyetleri, bu devletin byýndýrlýk ve imr çlýþmlrýn önem verdiðini gösterir. 6. Osmnlý Devleti Lle Devri nde btýnýn gerisinde olduðunu frketmiþ ve Avrup dki geliþmeleri tkip edebilmek için özellikle büyük þehirlere elçilikler çmýþtýr. 3. Osmnlý Devleti Blknlr d uyguldýðý iskn politiksýnd Andolu dki iç huzuru sðlmk mçlý özellikle rlrýnd nlþmzlýk yþnn ileleri seçmiþtir. 7. Nizmý Cedit döneminde sorunlrýn kökenine inmek yerine yüzeysel olrk sorunlr çözümlenmeye çlýþýlmýþtýr. 4. Sorud verilen prgrfý incelediðimizde Mýsýr seferi sonrsý hlifeliðin Osmnlý y geçmesi dini, Osmnlý nýn Ýslm dünysýnýn lideri konumun gelmesi siysi, Türklerin Ýslm dünysýnýn hukuki temsilcisi olmlrý ise hukuki sonuçtur. Kültürel sonuçl ilgili bir bilgiye yer verilmemiþtir. 8. Coðrfi Keþifler le orty çýkn yeni bilgiler sonucu Hýristiynlrýn dine ve kiliseye oln güveni zlmýþtýr. Bu bilgiden l. de verilen kilisenin otoritesi srsýlmýþtýr yorumunu ypbiliriz. Hýristiynlýðýn keþfedilen yerlerde yyýlmsýndn ise lll. de verilen Hýristiynlýk keþfedilen yerlerde güç kznmýþtýr bilgisine ulþbiliriz. ll. de verilen bilgiye sorudn ulþmýyoruz Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

9 9. Ali Kuþçu nun Ftih döneminde Ýstnbul gelip bilimsel çlýþmlr ypmsý Ftih Sultn Mehmet in bilimsel çlýþmlrý desteklediðini ve önem verdiðini gösterir. Ayrýc bu durum Türk-Ýslm devletlerinin bilim ve kültüre ktký sðlmlrýn olnk sðlmýþtýr. Bu nedenle l. de ve ll. de verilen bilgilere ulþbiliriz. Sorud Ali Kuþçu nun çlýþmlrýn Ýstnbul d bþldýðýn dir bir bilgi verilmemiþtir. 3. Grfiðe bkýldýðýnd hem kdýn, hem erkekler de okur yzr ornýnýn hiçbir dönem % 00 e ulþmdýðý görülmektedir. 0. Öðrencinin gideceði. yerde pmuk trýmý ypýlýyor bu nedenle. yer Adn dýr. 2. yer ise yz turizminin ypýldýðý bir yöre seçeneklerden bktýðýmýzd Bodrum dur. 3. yer de ise iþ olnklrýnýn fzl olmsý özelliði verilmiþ bu nedenle 3. yerde Ýstnbul olcktýr. 4. Seçeneklerde verilen kentlerden Ankr; ticret eðitim ve idri özelliðinden Zonguldk; mdencilik fliyetlerinden Adn yþdýðý Akdeniz iklimi ve üzerinde bulunduðu verimli Çukurov toprklrýnýn etkisiyle geliþen trým nedeniyle yoðun nüfuslnmýþtýr. Erzurum d ise nüfus yoðunluðu fzl deðildir.. Nüfus sorusuyl ilgili verilen prgrfý dikktli bir þekilde okuduðumuzd A, B ve D seçeneðine ulþbiliriz. Prgrft iklim koþullrýnýn elveriþsiz olduðu kýrsl kesimden, kentlere doðru göçlerin yþndýðý bilgisi verilmemiþtir. 2. Yüzölçümleri birbirine ykýn oln yerlerin nüfus yoðunluklrýnýn frklý olmsý nüfus miktrýnýn frklý olduðunu gösterir. Tblod verilen rkmlrý incelediðimizde A, B ve C seçeneklerine ulþbiliriz. Tblod bu yörelerin iklimiyle ilgili bilgiler verilmemiþtir. Bu nedenle D seçeneðindeki bilgiye ulþmyýz. 5. Tnzimt Fermný nýn verilen hükümlerini seçeneklerle eþleþtirdiðimizde birinci bilgiden A seçeneðine, ikinci bilgiden B seçeneðine üçüncü bilgiden ise D seçeneðine ulþbiliriz. Verilen bilgilerden hlkýn ülke yönetimine ktýlcðýn ulþmyýz Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

10 SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 6. Ahiret inncýn ship oln bir insn sdece bu düny için çlýþmz. Öbür trft sorguy çekileceðine inndýðý için Allh ýn emir ve ysklrýn uyr. 6. Sorud Osmnlý Devleti nde insnlrýn doðuþtn ship olduklrý ktý bir sýnýflþmnýn olmdýðý, eðitim, yönetim ve uðrþ lnýyl ilgili sýnýflrd hizmet krþýlýðýnd geçiþlerin olduðu bilgileri verilmiþtir. Bu nedenle l ve ll ye ulþýlbilir. lll e ulþýlmz. 7. Sorud verilen yette; Ýnsnlr bir düþünceye, bir innýþ þýrý derecede bðlnýp ondn bþksýný düþünmemelidir yrgýsýn vurgu ypýlmmýþtýr. 7. Mýsýr lýlr için Nil Nehri büyük önem tþýdýðýndn dolyý nehrin tþm zmnlrýný hesplmýþlrdýr. Bu çlýþmlr Mýsýr lýlrýn tkvimi bulmsýn olnk sðlmýþtýr. Bu bilgilerden yol çýkrk insnlrýn ihtiyçlrýnýn bilimsel geliþmelerin yþnmsýnd etkili olduðunu söyleyebiliriz. 8. Sorud verilen bilgilerde Hz. Muhmmed in güzel hlk shibi olduðu üzerinde durulmuþtur. 8. Reform Hreketleri ile, mezhep birliðinin bozulmsý dinsel ypýnýn, eðitim fliyetlerinin kilisenin denetiminden çýkmsý kilise egemenliðinin ve insnlrýn düþünce ypýsýnýn deðiþtiðini gösterir. l, ll ve lll e ulþýlbilir Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

11 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ. Gül güzel kokr. Kokm fiili de C seçeneðindedir. 8. Ýki kiþinin rlrýndki konuþmnýn üçüncü bir kiþiye ktrýldýðý seçenek B dir. 2. Resme göre dm vpuru kçýrmýþ. Kçýrmk fiili de B seçeneðindedir. 9. Resme göre kitp Love Story dir ve bir romntik kitptýr. 0. Resimde kýz yðmurlu bir günde yürüyor. 3. Cmi kiliseden frklý bir yerdir.. Cemil eskiden ypmýyor m þimdi ypýyor. Bu d didn t use to ile nltýlýr. 4. Verilen resimde kýz kendi kendine sçlrýný fýrçlýyor. 2. Konsere gitmek isteyen kiþi o filmi dh önce görmüþtür. 5. Resimde Smi futbolcu olmyý düþünüyor vey olmk istiyor. 3. Birz sonr vereceði vey ypcðý birþey için will kullnýlýlýr. 6. Öðle yemeðinde çok sebze ve z ekmek yiyorlr. Çok lot of ve z little D seçeneðinde. 4. Tg question sorulrýnd kuyruk sorusu negtive ise n cümle positive olur. 7. Adn d pmuk yetiþir. 5. Anything olumsuz cümlelerde kullnýlýr. 7. Sýnýf Deneme Sýnvý / 4. Syý Çözümler

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor.

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor. 46 48 F O F 1 F2 4 1 2 m ip ip N R ip yty I Sürtünmesiz yty bir düzlemde hreketsiz tutuln noktsl cismi serbest bõrkõldõğõnd, üzerine uygulnn dört kuetin etkisiyle, deki O yönünde hreket ediyor Bu kuetlerden

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Çatmak sözcüðü, D seçeneðinde öfkelenmek, sinirlenmek anlamýnda kullanýldýðý için verilen açýklamaya uymamaktadýr. 6. Saatlerde

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK SORU ÖRNEKLERİ şğõd, Kmu Personel Seçme Sõnvõnd (KPSS) uygulnck testlerdeki soru tiplerine ilişkin örnekler yer lmktdõr. u örneklerin hzõrlnmsõndki temel mç KPSS ye girecek dylr, sorulck sorulrõn niteliği

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim Mil li i tim kn l T lim ve Ter bi ye u ru lu fl kn l n n 0..009 t rih ve s y l k r r ile k bul edi len ve 00-0 Ö re tim Y l n dn iti b ren uy gu ln ck oln prog r m gö re h z r ln m flt r. Genel Müdür Temel

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler Ünite ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR f() g() log.. Üstel Fonksion / / / /.. Logritm Fonksionu.. Üstel ve Logritmik Denklem ve Eşitsizlikler . ÜNİTE: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KAZANIM ve İÇERİK.

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 10. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Okumak sözcüðü, öncülde yazýya geçirilmiþ bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak anlamýndadýr. D seçeneðinde

Detaylı

ANSAN TR050 PANTHER VR.0.P TR www.nsn.om www.nsn.om 444 40 Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetleri httýný tüm illerden ve ep telefonlrýndn þýn ln kodu koymdn ryilirsiniz. Profesyonellere profesyonel çözümler...

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 12. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Acýmak sözcüðü, öncül cümlede ve C seçeneðinde baþkasýnýn ya da kendinin uðradýðý ya da uðrayacaðý kötü bir duruma üzülmek

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Altý çizili sözcüðün Beren in cümlesine kattýðý anlam C seçeneðinde özenle sözcüðü ile karþýlanmýþtýr. A, B ve D seçeneklerinde

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

7. 40 nin bütünleri kaç derecedir?

7. 40 nin bütünleri kaç derecedir? PRLL OÐRULR Test -. üzlemde ii doðru için þðýdilerden hngisi doðrudur? ) n fzl üç ort notsý vrdýr. ) Kesinlile bir ort notsý vrdýr. ) oðrulr birbirini esmiors prleldir. ) Sdece bir notd esiþiorlrs, esiþen

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Her gün sözü ile erken sözcüðü eylemi zaman bakýmýndan belirtmektedir. 6. B seçeneðinde kiþinin cezalandýrýlmasýnýn nedeni,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

DENEME - 9 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ

DENEME - 9 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ DENEME - 9 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ 1. iki dost ülke rsınd trihe dylı ykın ilişkiler sözü göz önünde bulundurulurs köprüler kurmk sözüyle toplumlr rsındki ilişkileri geliştirme nin nltılmk istendiği görülür.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere 984 ÖSS 033 0. = x 0 olduğun göre x in değeri nedir? A) 0063 B) 063 C) 63 D) 63 E) 630. 6. b c birer pozitif syı ve b c = = 03 04 05 olduğun göre b c rsındki bğlntılrdn hngisi doğrudur? A) c

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Küçük sözcüðü; A, C ve D seçeneklerinde kendisinden sonra gelen adýn ölçüsünü belirttiði için nicel anlamlýdýr. B seçeneðinde

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B seçeneðinde yanmýþ olan, C seçeneðinde yanmýþ yerde kalan iz, D seçeneðinde yanmakta olan anlamlarýnda kullanýlan yanýk

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

2011 RASYONEL SAYILAR

2011 RASYONEL SAYILAR 011 RASYONEL SAYILAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 06.01.011 A.Tnım 3 B.Kesir 3 C.Kesir çeşitleri 3 1.Bsit kesirler 3.Birleşik kesirler 3 3. Tm syılr 3 D.Rsyonel syılrı sırlm 4 E.Rsyonel syılrd işlemler 5 1.Rsyonel

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, B ve C seçeneklerindeki karakterlerin sözlerinde þiþirerek, çýrpýnýyordu, rehber edindim sözleri, mecazlaþmýþtýr. Kediciði

Detaylı