Verb Tenses 1. l l. Jack knows a lot about computers. We locked all the doors before we left the house.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verb Tenses 1. l l. Jack knows a lot about computers. We locked all the doors before we left the house."

Transkript

1 İngiizce gramer yapısının teme mantığı Tense kavramı üzerine kurumuştur. Bu kavramın Türkçe'ye çevrimesi mümkün omadığı için bu ünite içerisinde Tense kavramı bu haiye kuanıacaktır. İngiizce'de Tense sözcüğü ie anatımak istenen, eyemerin gerçekeştikeri zamanara dayaı bir sınıfamadan çok, fiierin kuanım biçimerine dayaı, başka bir deyişe BİÇİMSEL bir sınıfandırmadır. Buna göre İngiizce'de fiierin cümede ana fii oarak kuanımarı biçimse oarak iki zaman doğrutusunda gerçekeşir. Bunar Present ve Past zamanar oarak adandırımaktadır. Tense sözcüğünün ifade ettiği anamın önceike fiierin yapıarının biçimse özeikeri oduğu düşünüdüğünde, Present ve Past sözcükerinin de yine gerçekeşen eyemin şu anda veya geçmişte kama durumarından çok, biçimse özeiği ie igii oduğu söyenebiir. Yani bir Tense'in Present veya Past oduğunu beiremek için Tense'in biçimse özeiği önemidir. Buna göre Tense'er, Present ve Past oma durumarına göre şu şekide grupandırımaktadır. PRESENT TENSES The Simpe Present Tense (Özne + to be [am/is/are] + mesek / yer / sıfat) I am a student. She is the best student in the cass. They are at home. (Özne + fii1 (s/es/ies) + nesne) PAST TENSES The Simpe Past Tense (Özne + to be [was / were] + mesek / yer / sıfat) I was very excited. My grandfather was a piot in Word War II. Joe and his wife were in Spain ast week. (Özne + fii ² + nesne ) Jack knows a ot about computers. We ocked a the doors before we eft the house. The Present Progressive (Continuous) Tense (Özne + am/is/are+fii ing + nesne) The Past Progressive (Continuous) Tense (Özne +was/were +fiiing+ nesne ) My sisters are taking in the kitchen. John and Sarah were shopping yesterday. The Present Perfect Tense (Özne + have/has + fii3+ nesne) The Past Perfect Tense (Özne + had + fii3+ nesne ) They are rich because they have won the ottery. They were very happy because they had won the ottery. The Present Perfect Progressive (Continuous) Tense The Past Perfect Progressive (Continuous) Tense (Özne + had + been + fii ing + nesne ) (Özne + have/has + been + fii ing + nesne) He was hot and sweaty because he had been I'm very tired because I have been working a day. chopping wood for hours. modas wi can may modas (perfect) woud coud might 7

2 Burada dikkat edimesi gereken bazı noktaar vardır. Bunar şu şekide sıraanabiir: 1- İngiizce'nin Tense mantığı Türkçe'de yoktur. Doayısıya Tense, Present, Past gibi teme kavramarı ve yukarıda istesi verien Tense başıkarını Türkçeeştirmeye çaışmayınız. 2- Tense kavramı önceike yapıarın biçimse özeikerini ifade etmek amacıya kuanıır. Bu noktada bir Tense'in Present veya Past oması, o Tense'in biçimse özeiği ie igiidir. 3- Tense'er ie igii özeikeri ve diğer konuarı Türkçe karşııkarını kuanarak öğrenmeye çaışmanız İngiizce'nin gramer mantığını tam anamıya kavramanızı engeer. 4- Tense'er ie igii oarak ik önemi nokta, yapıarı biçimse oarak ayırt etmektir. İkinci önemi nokta da Tense'erin kuanım mantıkarını anamaktır. Bu aşamada şu unutumamaıdır: İngiizce'de Tense'er, Türkçe'de kimi zaman ifade edien karşııkarından çok farkı mantıkara da kuanıabimektedir. Doayısıya Türkçe'de Zamanar ie İngiizce'de Tense'erin örtüştüğü noktaarın faza omadığı söyenebiir. 5- Yukarıda istesi verien Tense başıkarına Türkçe karşııkar bumaya çaıştığınızda bunun sadece birkaç tanesi için mümkün oacağını; diğereri için ise faza anamı omayan adarın kuanıacağını göreceksiniz. Bu yüzden Şimdiki Zaman, Geniş Zaman, Geçmiş Zaman vs. gibi ifadeeri kuanmayınız. Bunun yerine yukarıda istede beirtien Tense başıkarını orijina haeriye kuanmaya özen gösteriniz. 6- İereyen aşamaarda bu Tense başıkarında geçen Simpe, Present, Perfect, Progressive (Continuous), Past, Present ve Future sözcükerinin niçin kuanıdığı, Tense ve Time (Zaman) farkı detayı oarak açıkanacaktır. 7- Son oarak, isteye dikkate bakıdığında Tense başıkarının beirenmesinde rasgee davranımadığı, bei bir düzenin ve simetrinin izendiği rahatıka görüebiir. 8- Kimi zaman bieşik cümeerdeki fiierin zaman uyumu içinde omaarı gerekir. Zaman uyumu kuraı gereğince teme cümecik present veya future tense'erden birinde ise buna bağı yan cümecikerin present tense'erden birinde oması gerekir. Buna karşın teme cümecikteki eyem, past tense'erin herhangi birinde ise yan cümecikteki eyemin de uygun past tense'erden birinde oması gerekir. Bu gene kuraa uymayan durumar vardır. Bu tür kuanımarı iyi tanımak sınav açısından önemidir. Bu önemi noktaarı vurguadıktan sonra konunun diğer ayrıntıarı aşağıda verimiştir. The Present Progressive (Continuous) Tense A) Gene Özeikeri: 1- The Present Progressive (Continuous) Tense i içinde buunduğumuz anda ya da konuşma anında yapmakta oduğumuz hareketeri veya o sıraarda yapmakta oduğumuz işeri ifade etmek için kuanırız. 2- Cüme yapısı "to be" yardımcı fiiinin am/is/are haerinden kişiye uygun oan birisi ie birikte Present Participe (Ving) kuanıarak ede ediir. Kuanım biçimi şu şekide taboaştırıabiir: 8

3 + Özne to be fii ing I am earning another anguage. You are istening to the news. to be + not fii ing - Özne She is not (isn't) staying at the hote. We are not (aren't) watching the match. Özne fii ing Is she taking on the phone? Are the chidren paying in their room?? to be 3- The Present Progressive Tense de ana fiie -ing takısı ekenirken bazen fiide değişikik yapıması gerekebiir. Bu konuda dikkat edimesi gereken kuraar şunardır: Teme Kura: Ana fiie -ing takısı ekenir. 1: drink drinking study studying eat eating Eğer fii ünsüz+ünü+ünsüz şekinde bitiyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazıır. stop stopping get getting begin beginning admit admitting prefer preferring Uyarı a. Eğer fiiin son hecesi vurguu söyenmiyorsa bu kura geçeri değidir. open b. opening Sözcüğün sonundaki ünüden sonra geen tek her zaman çift yazıır. trave traveing signa signaing Not ü Amerikan İngiizcesi'nde bu kura geçeri değidir. 2: Eğer fii -ie ie bitiyorsa, -ie eki -y haini aır. 3: ie ying die dying Eğer fii ünü+ünsüz+e şekinde bitiyorsa, -e harfi kuanımaz. (örn: cose, dine, eave, move) come coming mistake mistaking 9

4 B) The Present Progressive Tense Time Phrases: now today just sti these days currenty right now at the moment at present this evening at the present at this time nowadays at this moment day by day in this day and age for the time being in an hour* momentariy in a minute* soon* before ong* presenty* shorty* at the present time at this very moment tomorrow* Uyarı * ie işareti oanar, bu Tense 'geecek' ifade ediyorsa kuanıır. C) Kuanım Yereri: 1- The Present Progressive Tense konuşma/yazma anından önce başamış ve konuşma anında henüz tamamanmamış eyemeri/durumarı anatır. Bu kuanımda süreç vurgusu yapıamaz. For ten days, since 1950 gibi ifadeer kuanımaz. Past Present Future Ssshhh... They are trying to get the baby to seep. Sorry. I can't hep you with your homework since I am doing my own homework now. They are evacuating the buiding because of a fire. My wife isn't working today. She is ying on the coach and drinking tea at the moment. We don't have enough room in our house. That's why some of the wedding guests are staying at a hote. 2- Bu Tense, aynı zamanda konuşma anı civarında yapıan eyemeri ifade etmek için kuanıır ve eyemin konuşma anında yapııyor oması gerekmez. I'm preparing a project about the Ottoman Empire. He is working hard these days. The boss is saying very positive things about you nowadays. 3- Bu Tense aşamaı oarak değişmekte oan durumarı anatmak için kuanıabiir. She is getting fatter as she is becoming oder. The amount of poution in the word is constanty increasing. That band is becoming more famous every day. The poar ice caps are meting because of goba warming. 10

5 4- Bu Tense, yakın geecekte kesin oarak gerçekeşecek ve gerçekeşmesi için gereki hazırıkarın yapıdığı eyemeri anatmak için de kuanıabiir. Bu tür bir kuanım için, cümede geecek ifade eden tomorrow, soon, next year, shorty, in Juy, at Ramadan Bayram, on Tuesday, unti October gibi bir zarf kuanıması gerekir. Past Present Future When are you seeing the doctor? My parents are having a party for their wedding anniversary this weekend. Are you meeting your friends tonight? 5- Ayrıca bu Tense, aways, constanty, continuay, repeatedy, forever gibi ifadeere kuanıdığında süreki yapıan ve kişiyi rahatsız eden eyem veya durumarı ifade eder. Bu kuanım kısaca şikayet veya eeştiri amaçı kuanım oarak akıda tutuabiir. Ancak bazı durumarda şikayet veya eeştiri anamı omaksızın very often anamında da bu Tense kuanıabiir. A the teachers are sick of her because she is forever making up strange excuses to get out of doing things. He is repeatedy traveing throughout the word. They are continuay asking their parents for money. You are aways making a ot of noise. 6- The Present Progressive Tense bekenmedik bir eyemin defaarca oduğunu da ifade eder. I am aways bumping into my neighbour near the station. I guess he works somewhere near there. 7- The Present Progressive Tense bir eyemin veya durumun geçici oduğunu ifade etmek için de kuanıabiir. Banks are ending money (these days) to encourage businesses to expand. She is working in an eectronics factory during the summer hoidays. 8- Konuşmacının kararığını ifade etmek için kuanıır. I'm not coming with you. 9- when / whie gibi bağaçara başayan zarf cümecikerinde sürekiik ifade eden eyem varsa ve teme cümecikteki fii present ya da future tense ie ouşturumuşsa sürekiik ifade eden eyem ie bu tense kuanıabiir. I never tak on the phone whie I am driving a car. 11

6 The Simpe Present Tense A) Gene Özeikeri: 1- The Simpe Present Tense beiri araıkara gerçekeşen eyemeri, aışkanıkarı, doğa ve biimse gerçekeri anatır. 2- Oumu ve oumsuz/soru cüme yapısı farkıık gösterir. Ayrıca kişiye uygun oarak yardımcı fii ve fii kuanımı farkıdır. Kuanım biçimi şu şekide taboaştırıabiir: + Özne fii I / You hate watching footba matches. We / They ove adventurous hoidays. + Özne She / He Itaian fuenty. Mary / My mother ikes drinking tea. My cat / It seeps near my bed. - Özne do + not fii I / You do not (don't) eat anything in the mornings. We / They do not (don't) get up eary at the weekend. The students do not (don't) go to schoo every day. - Özne does + not fii She / He does not (doesn't) ive in the countryside. John does not (doesn't) watch TV every evening. It does not (doesn't) rain here very often.? Do Özne fii Do you visit your grandparents on Sundays? Do the chidren / they seep after unch?? Does 3- fii (s) speaks Özne fii Does she / he take her dog for a wak every morning? Does Mr. Green work for that big company? Üçüncü teki şahısarda (he / she / it) fiiere -s takısı ekenirken uyuması gereken yazım kuraarı vardır. Buna göre: a. Eğer fii -y harfi ie bitiyorsa ve bu harfin önündeki harf ünsüz ise -y, -i harfine dönüştürüüp -ies oarak kuanıır. bury buries copy copies 12

7 b. Eğer fii -o, x, ss, sh, ch harferi ie bitiyorsa, bu harferin sonuna -es ekenir. go goes box boxes touch touches brush brushes cross crosses Not ü Bu gruptaki fiier okunurken fii sonundaki -es, /-iz/ oarak söyenir. c. Eğer fii sessiz bir harf veya bir ünüyü izeyen -y ie bitiyorsa ve yukarıda sözü edien kuraara da uymuyorsa bu durumda sadece -s ekenir. 4- want wants buy buys The Simpe Present Tense te, fii omayan cümeeri ifade edebimek için - to be fiierinden yararanıır. To be fiii present tense'de kişiye göre değişkenik gösterir. Bu kuanım aşağıdaki şekidedir: + Özne to be I am Engish. He /She / It is in the garden. You / We / They are experienced doctors. - Özne I to be + not am not (I'm not) an accountant. She / He / It is not (isn't) young. We / You / They are not (aren't) in Turkey.? to be 5- Özne Am I your reative? Is she / he / it here yet? Are they / we / you ate? The Simpe Present Tense de, to have fiii üçüncü teki şahısarda (he / she / it) ve diğer kişiere kuanıırken uyuması gereken kuraar vardır. Bu kuanım aşağıdaki şekidedir: + Özne have I have a shower every morning You / We / They have time to rest at the weekends. + Özne has He / She has a very big house. It has a kenne in the backyard. 13

8 - Özne do + not have I / You do not (don't) have enough time to eat out. We / They do not (don't) have any work to do. - Özne does + not have She / He does not (doesn't) have green eyes. It does not (doesn't) have a tai.? Do Özne have Do you have any daughters? Do they have a dog?? Does Özne have Does she / he have a drink every evening? Does a crocodie have sharp teeth? B) Kuanım Yereri: 1- The Simpe Present Tense süreki veya düzeni oarak gerçekeşen eyem veya durumarı anatmak için kuanıır. Past Present Future I go to bed at most evenings. Every week I try to give up smoking but I never manage it. We aways get up eary, as we have to be at work at seven every morning. 2- Biimse gerçeker, gene doğruar, geneemeer ve doğa oayarı da bu Tense ie ifade ediebiir. Past Present Future The Earth goes round the Sun. When ice mets in water it makes the water coo down. The Rio Carniva takes pace annuay. 3- Non-Progressive Fiier ie kuanıdığında The Simpe Present Tense, konuşma anında veya konuşma anı civarında gerçekeşmekte oan eyemeri/durumarı ifade etmek için de kuanıabiir. Non-Progressive Fiier e E maddesinde değinimektedir. Past Present I do not want anything to eat now. 14 Future

9 4- Spor karşıaşmaarının anatımında ve bazı etkinikerin nası yapıdığını tarif etmek için kuanıabiir. Beckham passes to Gerrard. Gerrard to Carragher, Carragher back to Gerrard... and Gerrard shoots and it's a goa! First, I take a bow and break two eggs into it. Next... You hod the can in one hand. Right, you are hoding it in one hand; now you take off the id with the other Resmi yazışmaarda, standart bazı yapıara kuanıır. I regret to inform you that you are fired. I ook forward to hearing from you. (Bu cümeerde The Present Progressive Tense kuanıdığında daha samimi bir anam ortaya çıkar.) 6- Yön tariferinde veya buna benzer taimatarda da bu Tense kuanıabiir. Speaker 1: Coud you te me how I get to the ibrary, pease? Speaker 2: Sure, you go up this street, then you turn eft, it's on your right. 7- Hikaye, masa, oyun veya romanarın informa aktarımarında kuanıabiir. 8- In Act I, Hamet meets the ghost of his father. Hear, see, gather, understand gibi bazı fiiere The Simpe Present Tense geçmişte kamış durumarda da kuanıabiir. I hear you are going out with Susan. (Duydum ki.) 9- Kitapardan, duyuruardan ya da bunardan aıntı yaparken çoğunuka bu Tense kuanıır. Bir yazarın fikireri özetenirken veya aktarıırken The Simpe Present Tense kuanıır. This does not fit. The notice warns us not to try to touch the animas. Mevana advises a peope to be themseves. 10- Biimse metinerden aıntıar yapıırken eser geçmişte yazımış osa bie The Simpe Present Tense kuanıır. Bunun sebebi metnin şu an önümüzde buunması ve her zaman varığını sürdürecek omasıdır. Dunn and Dunn (1997) discusses the psychoogy of teaching. 15

10 11- Aşağıdaki fiiere The Simpe Present Tense yaygın oarak cümeere giriş yapmak için kuanıır. Bu tür fiiere Performative Verbs de denmektedir. accept hope suggest acknowedge imagine suppose admit inform warn advise predict apoogise presume assume promise beieve propose deny recognise guarantee recommend guess refuse I bet you wi win the competition. She hopes her grades wi be better this year. He denies taking her money. My father promises not to drive the car too fast. You have ots of probems. I agree. 12- Aşağıda yer aan durum bidiren fiiere çoğunuka The Simpe Present Tense kuanıır. agree consist of forget ook pan resembe trust appear contain hate ook ike prefer seem understand assume cost have ove reaize sme beieve disagree hope mean reca taste beong to enjoy know notice regret think consider fee ike own remember toerate The house over there beongs to my friend. I prefer staying at home. He hates traveing by bus. Uyarı ü Bu fiierden bazıarı, geçici bir durumu ifade etmek için The Present Progressive Tense ie kuanıır. I am considering taking eary retirement. 13- ache, fee, hurt, ook, seem gibi fiier The Simpe Present Tense veya The Present Progressive Tense ie kuanıabiir. What is the matter with Bi? He ooks/is ooking terribe. 16

11 14- Gazete manşeterinde kuanıan The Simpe Present Tense geçmişte kaan oayarı ifade edebiir. QUAKE HITS CENTRAL IRAN SCIENTISTS FIND BRIGHTEST STAR 15- Tren, otobüs, uçak gibi topu taşıma araçarının hareket saaterini ifade ederken, sinema, tiyatro, teevizyon programı, işyereri ve okuarın açıış kapanış saateri topantı ve sınavarın vs. başama-bitiş vakiteri gibi süreki oarak aynı saatte gerçekeşen durumarda oay geecek zamanda gerçekeşecek omasına rağmen The Simpe Present Tense ie ifade ediebiir. Bunarın ortak özeikeri bu zamanarın bir makam tarafından önceden beirenmiş omasıdır. Bu kuanım özeike arrive, begin, cose, come, end, finish, eave, open, return, start gibi fiiere yaygındır. Our bus eaves at haf past eight, so there is no need to hurry. The supermarket coses at ten- thirty today since it is Saturday. The meeting tomorrow starts at four. 16- Bir kişiye öneride buunmak için veya bir şeyi neden yapmadığını sormak için Why don't you...?, bir kişiye meseğini sormak için What do you do? ve kişiye süreki oarak yaşadığı yeri sormak için Where do you ive? gibi yapıara da bu Tense kuanıır. Ayrıca Here comes..., There goes... ifadeerindeki The Simpe Present Tense e dikkat ediniz. Here comes your bus. There goes our bus. We wi have to wait for the next one. Why don't you have an aspirin for your headache? What does your father do? He is an engineer. Where do you ive? I ive in Tepebaşı. 17- Ayrıca yazdığımız bir yazıda verien bir bigiye atıfta buunmak için de bu Tense kuanıabiir. Figure 4 shows the differences Eğer düz cümede do / does yardımcı fiieri kuanııyorsa bunar vurgu amaçıdır. He does know everything you said about him. I do understand why she doesn't want to come to our party. 19- Zaman bidiren cümeerde, teme cümecik Present Simpe veya Future Simpe ie ouşturumuşsa zarf cümeciği çoğu zaman Present Simpe ie our. When she goes shopping, she aways buys unnecessary things. We won't go out unti it stops raining. 17

12 20- Koşu cümeerinde, type 0 ie ouşturuan cümenin her iki tarafında, type I ie ouşturuan cümenin ise sadece ifcümeciğinde ve benzer diğer koşu cümeerinin 1. türünde geecek anamı taşısa da future simpe yerine present tense (veya present perfect tense) kuanıır. Uness she finishes the report, she won't be abe to get a promotion. If you park your car here, it wi be towed away. C) To be" fiiinin The Simpe Present Tense veya The Present Progressive Tense ie kuanıma durumu: To be fiii am/is/are biçiminde hem The Simpe Present Tense hem de The Present Progressive Tense oarak kuanıabiir. Cümede hangi kuanımın oduğu anamdan çıkarıabiir. He is very busy. He doesn't want anybody to disturb him. (Şu an) When he is very busy, he prefers not to be disturbed by anybody. (Gene durum) D) The Simpe Present Tense Time Phrases / Frequency Adverbs: İngiizce'de en çok bu zamana zarf ya da zarf takımarı kuanıır. Bunardan bazıarı aşağıda verimiştir. a the time constanty often every now and then at a times usuay permanenty rarey every semester once in a whie habituay sometimes every week hardy ever frequenty now and again most of the time aways normay reguary ever for eternity often mosty sporadicay twice a week sedom commony repeatedy infrequenty never generay intermittenty occasionay continuousy every cass/ day/ hoiday/ hour/month/ year every other day / week / month / year Every fours weeks / five years / 3 days / 10 mins 1- Sıkık Zarfarı ve zarf takımarı, How often...? sorusuna cevap vermek için kuanıan zarfardır ve bir eyemin/durumun gerçekeşme sıkığını beirtmek için kuanıır. Bu zarfarın cümede kuanım yereri konusunda farkı durumar söz konusudur. Sadece fii kuanıan ve yardımcı fiiin omadığı durumarda Sıkık Zarfarı genede cüme ortasında, özneden sonra veya fiiden önce kuanıır. She occasionay goes to the theatre. 2- Ana fii oarak cümede to be fiii kuanıdığında, Sıkık Zarfarı to be fiiinden sonra geir. Lucy is permanenty in Istanbu. Caros and Ji are reguary ate for work. 18

13 3- Kısa cevap kuanımarında durum farkı oabiir. Speaker A: Is Mr. Johnson aways so rude? Speaker B: Yes, he aways is. Speaker A: Te her not to be ate. Speaker B: She never is. 4- Zarf vurguanmak istendiğinde özneden sonra kuanıabiir. Speaker A: What are you doing here? Shoudn't you be at schoo? Speaker B: I normay am in schoo on weekdays, but my teacher is i. Speaker A: Are you tired? Speaker B: I usuay am tired on Mondays, because it's my busiest day. 5- Eğer cümede ana fii dışında yardımcı fii de kuanımışsa, bu durumda zarf, yardımcı fiiden sonra kuanıır. I must aways go home eary. The teacher doesn't often compain about his students. We don't usuay speak Turkish in Engish casses. 6- Zorunuuk bidiren 'have to', 'has to' yapıarında zarfar, bu yapıardan önce kuanıır. I often have to go shopping. He usuay has to come to schoo by train. 7- Vurgu amacıya Sıkık Zarfarı cüme başında kuanıabiir. Cüme sonunda Sıkık Zarfarı nın kuanımı yaygın değidir. Ancak zarfı başta kuanmak unutumuşsa vurgu için cüme sonunda da kuanıabiir. Sometimes, I forget to do my homework. I forget to do my homework sometimes. 8- "Aways" emir cümeeri dışında cüme başında veya sonunda kuanımaz. Aways remember to eat fruit. 9- Never", "sedom", "rarey" cüme sonunda kuanımaz. Poemik içeren iddiaı cümeerde, cüme başında kuanıabiirer ve sonra geen Tense yapısının Devrik (Inverted) oması gerekir. Sedom do they go shopping because they earn itte money. Rarey does he read the newspaper. Never does food taste so good as when eaten with friends! 19

14 10- Soru cümeerinde Sıkık Zarfarı ana fiiden önce kuanıır. Ancak "never", "sedom", "rarey" ve oumsuz anam taşıyan diğer Sıkık Zarfarı soru cümeerinde kuanımaz. Do you often go to the cinema? 11- Oumsuz cümeerde Sıkık Zarfarı ana fiiden önce kuanıır. Ancak "never", "sedom", "rarey" ve oumsuz anam taşıyan diğer Sıkık Zarfarı oumsuz cümeerde kuanımaz. They don't often go to the cinema. They never go to the cinema. 12- zarf takımarı cümenin ya en başında ya da sonunda kuanıır. Every semester, we visit a different museum. We visit a different museum every semester. E) Non-Progressive Fiier: Progressive Tense"erin sorguandığı soruarda hata yapmanıza sebep oabiecek en önemi konu NonProgressive fiierdir. Non-Progressive fiier süreç bidirmeyen ve bu yüzden Progressive Tenseere kuanıamayan fiierdir. Burada dikkat edimesi gereken nokta şudur: Bazı fiier kura gereği Non-Progressive iken, diğereri duruma bağı oarak ve anamarı yorumandığında Non-Progressive oabiirer. Başka bir deyişe, ik gruba geen fiieri ezberemeniz yeteri iken, ikinci gruba giren fiierde, fii ie nesnesini birikte düşünerek yorum yapmak gerekir. Kura Gereği Non-Progressive Oan Fiier State acknowedge contain forget notice sound advise *cost imagine owe suppose *appear decide incude prefer *think assume decine know reaise understand * be distinguish ook recognise want beieve doubt mean remember * weigh consist of exist need seem abhor disike hate mind appreciate envy ike promise care fear oathe refuse desire forgive ove wish Emotion detest 20

15 Possession Senses beong * fee * have * hear own * see possess * sme * taste Duruma Bağı Oarak Non-Progressive Oan Fiier abandon compete discover expode give up join open stop arrive crash enter fa graduate jump pass turn up begin cut exist find hire end promote vanish coide disappear expe finish hit meet start wound Uyarı ü * ie işareti oan fiier bazı durumarda Progressive Tense'ere kuanıabiir. F- Non-Progressive Fiier İe İgii İstisnaar: 1- Yukarıdaki istede yer aıp bazı anamarda kuanıdıkarında Progressive Tense er ie kuanıabien fiier ve kuanıdıkarı anamar şunardır: Think: a. 'Sanmak, zannetmek' anamında kişise görüş bidirmek için kuanıdığında Progressive Tense'ere kuanımaz. I think that the teacher is a bit angry with us. My dad thinks that the goverment shoud do something about the probem of street chidren. b. Düşünmek, panamak, tasaramak' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanıabiir. Burada 'think of/about' kuanımına dikkat ediniz. I am thinking of going to the cinema tonight. Are you reay thinking about dropping out of university? See: a. 'Görmek' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanımaz. I see you've just had a hair cut; it suits you. 21

16 b. 'Görüşmek, ziyaret etmek, fört etmek, başkaarının göremediği şeyeri (hayaet) görmek' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanıabiir. We are seeing an estate agent about our house next week. She can't have seen a ghost, she's just seeing things. No, I'm not seeing anyone at the moment. Sme: a. 'Kokmak' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanımaz. What are you cooking? It smes great. Those dogs sme awfu; I think they need a bath. b. 'Kokamak' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanıabiir. I'm smeing this sauce to check that it is okay. Taste: a. Bir nesnenin tadından söz ediyorsak (tadı...omak) Progressive Tense'ere kuanımaz. This pie tastes fantastic, it must be a the herbs in it. The soup at that resturant tastes a bit funny. b. 'Tadına bakmak' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanıabiir. My dad is tasting the wine to make sure that it is okay. Fee: a. Bir nesnenin ve durumun bize verdiği hissi ifade ediyorsa Progressive Tense'ere kuanımaz. The bed fees comfortabe because the mattress is soft, which is how I ike it. The massage fees good and the way it reaxes my body affects my entire nervous system. b. 'Düşünmek' anamında (görüş bidirmek için) kuanıdığında da Progressive Tense'ere kuanımaz. The jury fees that the defendant is innocent. 22

17 c. 'Sezinemek, ummak' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanımaz. As ong as you are honest about your feeings and ook at your situation reaisticay, I fee you wi reach a heathy resoution one way or another. d. 'Hissetmek' anamındaysa Progressive Tense'ere de kuanıabiir. I fee ashamed that I ied to her. / I'm feeing ashamed that I ied to her. Appear: a. 'Gibi görünmek' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanımaz. In the waiting room, Mr. Smith appears confused and is unabe to understand simpe directions from the nurse to hang up his coat. b. 'Ortaya çıkmak' veya 'sahneye, teevizyona çıkmak' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanıabiir. My favourite singer is appearing at the jazz cub tonight. Weigh: a. Bir nesnenin veya kişinin ağırığını ifade etmek için Progressive Tense'ere kuanımaz. The doctor weighed him and he weighs 80 kios! That means he's gained 15 kios since ast spring. b. 'Tartmak, öçüp biçmek, değerendirmek' anamındaysa Progressive Tense'ere kuanıabiir. If you are weighing the food in a container, you can subtract the weight of the container from the tota weight to get the weight of the food. Be: a. 'To be' fiiinin Present hai 'am/is/are' dır ve 'The Simpe Present Tense' ve 'The Present Progressive Tense' için aynı biçimde kuanıır. I am very tired after chasing around in the junge ooking for rhinos. (Now) Happiness is what we get when we strive for the best that is within us. (Genera) b. Bu fii konuşmanın geçtiği sırada bir değişimi vurguuyorsa, bazı sıfatara The Present Progressive Tense ie ana fii oarak kuanıabiir. You are being very inconsiderate to a of the other peope in the theatre! He is being very humbe. A taented man ike him shoud never remain in the shadows. 23

18 Live: a. Bu fii ie süreki oturduğumuz yeri ifade ediyorsak, The Simpe Present Tense kuanıır. I ive at number 13 and woud ike it changed. Can this be done? b. Ancak geçici oarak ikamet ettiğimiz yeri ifade etmek için The Present Progressive Tense kuanırız. She is iving with 4 roommates in a doube bedroom apartment. Hear: a. İşitmek, dinemek' anamında Duyu Fiii oarak kuanıdığında Progressive Tense ere kuanımaz. I can hear some strange music coming from next door. I hear that the professor has refused to take part in the conference b. Tanık dinemek anamında Progressive Tense ere kuanıabiir. The judge is hearing the witnesses from both sides. c. Şu an, önceden geen bir sürekiik ve geecekte de bu sürekiiğin devam etmesi kaydıya süreki haber amak anamında kuanıır. We're hearing that customers are peased with our products. I have been hearing voices for some time now. Have: a. Sahip omak' anamında Progressive Tense'ere kuanımaz. I have some debts which I have to pay in a very short time. She has worked very hard and now she has a uxurious car. George can't come to schoo today because he has a broken arm. b. 'Bir deneyim yaşamak', 'tecrübe etmek', 'tüketmek' vs. gibi anamarda kuanıdığında Progressive Tense'ere kuanıabiir. Bu kuanım başka bir sözcüke bireşip eyem bidirir ve 'have+isim' şekinde kuanıır. Bu nedene kaıpaşmış ifadeer biinmeidir. They are having an argument again! Are we having a ride in the car this afternoon? 24

19 c. have fiiinin sahip omak anamı dışında have+isim şekinde kaıpaşmış kuanımarından bazıarı şunardır: have an affair have dinner have a haircut have a trip have an argument have a drink/coffee have a probem have a cigarette have a baby have a drive have a hoiday have a rest have a bath/shower have a dream have a esson have a ride/wak have breakfast have fun have a ift have a row have a break have a game have unch have a shave have a tak have a chat have a meeting have a seep have a good time have a mea/snack have supper have a date have good/bad weather have a nap have a day-off have a good journey/fight have a nightmare 2- Ayrıca birçok Non-Progressive fii aşamaı değişme / geişme ifade ederken Progressive Tense ere kuanıabiir. These days, more and more peope are preferring to take eary retirement. Prices are faing these days due to the economic improvements. 3- see, hear, taste, sme, understand, remember gibi Non-Progressive fiierde Progressive anam vermek için can kuanıır. I can see Sue coming down the road. Can you sme something burning? 4- Non-Pogressive oan fiier, Progressive Tense er ie kuanıamadıkarı için Aternatif Tense Tabosu"ndaki karşııkarı ie kuanıabiir ve Progressive anam taşıyabiirer. NON-PROGRESSİVE FİİLLER İÇİN ALTERNATİF TENSE TABLOSU Kuanıması Bekenen Tense Kuanıması Gereken Tense The Present Progressive Tense The Simpe Present Tense The Past Progressive Tense The Simpe Past Tense The Present Perfect Progressive Tense The Present Perfect Tense The Past Perfect Progressive Tense The Past Perfect Tense AYRICA The Future Progressive The Future Perfect Progressive The Simpe Future The Future Perfect Örneğin I am oving you. yerine I ove you. veya I have been knowing him for many years. yerine I have known him for many years. kuanıır. Non-Progressive Fiier ie kuanıdığında Progressive omayan Tense'er Progressive Tense gibi çevriebiir. 25

20 The Simpe Past Tense A) Gene Özeikeri: 12- The Simpe Past Tense geçmişte kamış ve zamanı bei oan eyem ve durumarı ifade etmek için kuanıır. Oumu ve oumsuz/soru cüme yapısı farkıık gösterir. Fii bütün kişierde aynı şekide kuanıır. Bu Tense'de kuanıan ana fiiin past hai - başka bir deyişe ikinci hai(v2)- oması gerekir. Fiierin The Simpe Past Tense de kuanımarı iki şekide gerçekeşir: Düzeni ve Düzensiz fiier Reguar Verbs (Düzeni Fiier) : Bu gruptaki fiier The Simpe Past Tense ie kuanıdığında fiiin sonuna -ed takısı ekenir. Irreguar Verbs (Düzensiz Fiier) : Bu gruptaki fiierin ikinci (V2) ve üçüncü (V3) haerinin ezbere biinmesi gerekir Özne 3 V [past participe] worked expoded iked gone seen cut fii 2 saw ceaned ate you with a handsome man yesterday. your room ast week. my sandwich. - Özne We Our teacher did + not did not (didn't) did not (didn't) fii meet ask them ast night. difficut questions to us.? Did Did Did Özne you Mrs. Doran fii watch stay the news on TV? at that hote? I You A cat 4-2 V [base] V [past] work worked Reguar Verbs expode expoded ike iked go went Irreguar Verbs see saw cut cut The Simpe Past Tense de cüme yapısı şu şekidedir: To be fiii ise The Simpe Past Tense de was/were oarak kuanıır. + Özne I / He / She You / We / They to be was were very ate for work yesterday. drunk ast night. - Özne I / He / She You / We / They to be + not was not (wasn't) were not (weren't) at schoo on Monday. here.? to be Was Were Özne he / she / I you / we / they your teacher? happy with their job? 26

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır.

Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır. Simple Past Tense (Di-li geçmii zaman) (PAST TENSE) yardımcı fiili ( Did) Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır. Düzenli fiilleri 2. hale koymak için d, ed veya

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi 1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi Free Time / Boş Zaman Ünite 5 te bu konuları öğreneceksiniz Geniş zaman kullanarak soru sormayı Yaptığınız bir şeyi hangi sıklıkta yaptığınızı söylemeyi Boş zaman

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar;

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar; PRESENT CONTINUOUS TENSE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Present Continuous Tense HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazımlar; Günlük faaliyetler hakkında bilgi verebilme

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club Unit 1 1 5 Diyaloğa göre doğru saat hangi seçenekte verilmiştir? A: Today, I want to talk about your afterschool activities. Let s start with you. First of all, what time do you get back home? B: Hmmm

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like?

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like? FRIENDSHIP KONU TESTİ 8.Sınıf TEST: 1 1, 2 ve 3. sorularda verilen resimlere göre uygun gelen seçeneği bulunuz. 4. soruda verilen cümleyi ifade eden görsel hangi seçenektedir? 1. 4. Arda is a generous

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları Yard. Doç. Dr. Özgür Akkoyun oakkoyun@gmail.com http://www.dicle.edu.tr/a/oakkoyun Şubat-2012-Diyarbakir UNIT 1 The Tenses 1. The Simple Present Tense

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

1. Geçmişte başlamış olup hala devam etmekte olan işler anlatılırken.

1. Geçmişte başlamış olup hala devam etmekte olan işler anlatılırken. Nerelerde Kullanılır 1. Geçmişte başlamış olup hala devam etmekte olan işler anlatılırken. Mr. White has been coughing a lot lately. (Mr. White son zamanlarda çok öksürüyor.) The spectators have been waiting

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA SIMPLE PAST TENSE (+) I went to school yesterday. She made the beds last night. They liked coffee. (?) Did you go to school?

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

"cozum.zekakupuyayinlari.com.tr" web adresinden cevap anahtarı linkine tıklayarak doğru, yanlış ve netinizi hesaplayabilirsiniz.

cozum.zekakupuyayinlari.com.tr web adresinden cevap anahtarı linkine tıklayarak doğru, yanlış ve netinizi hesaplayabilirsiniz. "cozum.zekakupuyayinlari.com.tr" web adresinden cevap anahtarı linkine tıklayarak doğru, yanlış ve netinizi hesaplayabilirsiniz. İNGİLİZCE 4. 1. Merkezi Yazılı 1 While we... on the street, a thief... to

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat: 11.20 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A 2013-2014 ğitim Öğretim Yılı Haydar kçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce ersi Grubu Soruları 1-2-3-4-5. soruları aile ağacına göre cevaplandırınız 7- (1) Jennifer (2) nice clothes (3)

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ÜNİTE 9 USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Simple Tense Usage. Time Adverbials in Simple Present Tense

ÜNİTE 9 USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Simple Tense Usage. Time Adverbials in Simple Present Tense USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE İÇİNDEKİLER Present Simple Tense Usage BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Time Adverbials in Simple Present Tense Time Adverbials in Simple Present Tense Present

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

1. The Browns are coming bus. a. by b. with c. in d. on. 1. She doesn t have money. a. many b. much c. no d. very. 1. George enjoys in the sea.

1. The Browns are coming bus. a. by b. with c. in d. on. 1. She doesn t have money. a. many b. much c. no d. very. 1. George enjoys in the sea. 1. The Browns are coming bus. a. by b. with c. in d. on 1. She doesn t have money. a. many b. much c. no d. very 1. George enjoys in the sea. a. from swimming b. swim c. to swim d. swimming 1. Can you

Detaylı

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş zaman)

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş zaman) SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş zaman) POSITIVE NEGATIVE QUESTION I - I do 1 / 134 do I you - you do do 2 / 134 you we - we do do we 3 / 134 they - they do do they he 4 / 134 - s he do es does he she - 5 /

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat : 12.00 8. SINIF YABANCI DİL (İ İLİZCE) TESTİ 2013 Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Şubesi

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile İngilizce Seviyenizi Öğrenin! İngilizce seviye tespit sınavı, sorulara vermiş olduğunuz cevaplara göre seviyenizi tespit etmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest.

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest. ABILITY : YETENEK MODALS a- Present ability -- can V0 = be able to V0 Marathon runners can run for hours. b- Future ability will be able to V0 shall be able to V0 After he takes this course, he shall/will

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

2. Geçmişte, aynı anda devam etmekte olan iki ayrı eylemi anlatırken. (Bu anlatımda while, as, just as bağlaçları kullanlır.)

2. Geçmişte, aynı anda devam etmekte olan iki ayrı eylemi anlatırken. (Bu anlatımda while, as, just as bağlaçları kullanlır.) Nerelerde Kullanılır: 1. Geçmişte devam eden bir eylem anında gene geçmişte olup biten başka bir eylem anlatılırken. (Bu anlatımda when veya while bağlaçları kullanılır.) I was studying when Ayşe telephoned.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T SHOULD = HAD BETTER = OUGHT TO should : hafif zorunluluk, gereklilik had better : iyi olur ought to : yukardakilerle yakın anlamda SHOULD Özne +should /ought to+ fiil(1) +nesne OLUMLU / AFFIRMATIVE FORM

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ. 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person.

MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ. 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person. MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person. Engineer: Mühendis Germany: Almanya Very active: Çok aktif Person:

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

SİMPLE GRAMMAR LECTURE

SİMPLE GRAMMAR LECTURE SİMPLE GRAMMAR LECTURE How many tenses has the use of the English language? 1) Simple present tense 2) Simple present continues tense 3) Present perfect tense 4) Present perfect continues tense 5) Simple

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KOLEJLERE GİRİŞ SINAVI-1 (KGS-1) CUMARTESİ İsim/Soy İsim:... Aday No:... 2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE - MATEMATİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık, İngilizce

Detaylı

13. 4 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THE BUS LEFT ON TIME

13. 4 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THE BUS LEFT ON TIME THE BUS LEFT ON TIME İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Zaman Edatları Dinleme & Konuşma: Bir Hafta Sonu Gezisi Hakkında Konuşma Okuma: William Shakespeare İNGİLİZCE - I HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Zaman

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :...

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :...

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :...

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :...

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals.

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals. UNIT CONTENTS PAGE 1 Present Perfect Continuous Tense 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Past Perfect Tense Future Continuous and Future Perfect Tense Modals Adjectives Adjective Clauses Noun Clauses Direct

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A İNGİLİZCE 1-8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da ifadenin bulunduğu 1. She is very... She does everything just for herself. She doesn t care about others. 4. Burak :. because I don

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 Y 1-8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. oss : If you work for us, you ll have job security.

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

ÜNİTE 1 TENSE REVISION II. YABANCI DİL Baturay ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 1 TENSE REVISION II. YABANCI DİL Baturay ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TENSE REVISION II İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Simple Present Tense (Geniş Zaman) Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Comparision of Tenses

Detaylı