TELEFON: Dahili : 1449 FAX : /

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEFON:444 56 34 Dahili : 1449 FAX : 0422 325 49 10 / 323 89 42"

Transkript

1 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Devlet Hastanesi (Satmalma) Sayı Tarih Hasta Adı-Soyadı Hasta TC No Doktoru Erdinç ARTUVAN Op.Dr.Gümrah DEMİR Ortopedi ve Taravm. Uzm. Tekliflerin Verileceği Tarih SAAT : 12:00 a Kadar. Hastanemizin de acil olarak ameliyata alınacak olan yukarıda Adı Soyadı ve T.C.nosu yazılı olan hastanın ameliyatında kullanılmak üzere vadına reçete edilen ve aşağıda belirtilen tıbbi cihazlar 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22(f) maddesi gereğince piyasadan pazarlık usulü ile satın alınacaktır. Belirtilen tarih ve saate kadar ;yazılı teklifinizi / profarma faturanızı birim fiyatı olarak KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi rakam ve yazı ile belirterek hastanemiz satın alma (doğrudan temin) servisine göndermenizi veya nolu faksımıza göndermenizi I Rica Ederim. Aydın ALÇIK Satmalma Birim Sorumlusu S.N o. B İR İM F İY A T A E S A S İŞ K A L E M İN İN A D I M İK T A R I B İR İM İ S U T K O D U U B B K O D U B İR İM F İY A T I 1 Fibula plak 1 ADET TV Vida 1 0 ADET TV Başsız kanüle vida 8 ADET TV Mini plak 3 ADET TV Mini vida 25 ADET TV Maanezvum vida 3 ADET TV 1080 GENEL TOPLAM TO PLAM F İY A T I GENEL ŞARTLAR 1- Opsiyon ve teslimat süresi belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2- Teklifimizdeki sayı numaranın ve hasta adının, teklifinizde mutlaka yazılması gereklidir 3 - Teklifiniz Hastanemiz Satmalma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya (0 422) Nolu Fax Nosuna fakslanacak aslı mal teslimi sırasında elden teslim edilecektir. 4- istekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla vermelidirler. 5- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır, s- Kendisinden mal/hizmet alımı kesinleşen firma teslim ettiği malın/hizmetin faturasını Temlik usulü ile başka bir üretici veya ithalatçı gerçek ve tüzel kişilere tahsil ettirem ezler. 7- Ödeme Saymanlığın Nakit durumuna göre yapılacaktır. 8- Alternatif teklif verilemez. Teslimat bir seferde yapılır, kısmi teslimat kabul edilmez 9- Teklif veren firmalar Sağlık Bakanlığından Onaylı Barkot numaralarını (UBB -U lusal Bilgi Bankasından alınan) belirtmek zorundadır. ıo- SUT ve UBB Kodu yazılması aksi taktirde değerlendirilmeye alınmayacaktır. 11- Siparişler hastanemizin satmalma biriminde alım sekreteryasını yürüten personel tarafından yapılacaktır Satmalma sorumluları dışında verilen siparişlerin firmanız tarafından yerine getirilmesinden satmalma birimimiz ve / veya idaremiz sorumlu olmayacaktır. 12- Acil ameliyata alınacak hasta için Tıbbi Cihaz gerekmesi durumunda firmanın Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları yönetim sisteminde kayıtlı en ucuz ve / veya ortalama Fiyattan vereceğini taahüt etmemesi durumunda fiyat bildirmesine gerek olmayıp ; Ürünün kullanılmasını müteakip bahse konu olan MKYS Fiyatının firma temsilcisinin katılımı ile birlikte satmalma sorumlusu tarafından tesbit edilmesini müteakip fatura ve diğer evrak işleri tamamlanacaktır. 13- Kazanan Firma; SUT Fiyatları olan ürünleri sut fiyatından vermek Zorundadır. Spariş Formunu almadan hastaya kullanılan malzemelerden Hastanemiz Satın Alma birimi ve idaremiz Sorumlu değildir. Siparişi verilen ürünlerde SUT'a aykırılık tespit edildiği takdirde ;Firmaya verilen sparişin hiçbir geçerliliği yoktur.doğacak sorundan idaremiz ve Satmalma birimimiz sorumlu değildir. İRTİBAT : Satmalma Personeli Memur: Arda ŞAHİN TELEFON: Dahili : 1449 FAX : /

2 Anatom ik Distal Fibula Plak Sistemi Teknik Şartnamesi 1. Ürün Distal Fibula kırıklarının tamirinde kullanıma uygun dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Plakların dış hat kesimi ve düşey düzlemdeki eğimli yapısı, Fibula anatomik yapısına tam uyumlu olmalı, plak kemik üzerine yerleştirildiğinde kemik teması tam sağlanmalıdır. Plaklar ve vidalar en yüksek jenerasyon titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. 3. Plak ve vidalan anodize titanyum alaşımdan olmalıdır. Ürün minimal invaziv set ile m inim al invaziv olarak da kullanılabilmelidir. 4. Plaklar 1.5 mm kalınlığında olmalıdır. 5. Plak üzerindeki delikler fiksasyonıın sağlamlığı için oval yapıda olmalıdır. 6. Plaklar yumuşak doku travması yapmaması için köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır. 7. Plakların inceltilmiş baş yapısı ile Fibula civarındaki dokulara hasar vermemelidir. K urum : Ma la t y a s s k ç a l iş a n k e n d IsI D.Tar./D.Yer: I YEŞİLYURT T.c No: K o n t: :25:57 Doktor: GÜMRAH DEMİR Pol/Ser: E R eçete No. 8. Plak üzerinde geçici tespit için kirşner delikleri olmalıdır. 9. Plaklar gerektiğinde eğebilmek için sel içerisinde plate bender bulunmalıdır. 10. Plaklar Anatomik sağ ve sol olmak üzere 3 tip olmalıdır. Plak çeşitleri aşağıdaki şekilde olmalıdır: -Fibula Straight Fibula Sol 3-4-S-6 -Fibula Sağ Ürünün distal vidalan, serbest olarak 30 derecelik konik açı ile göndcrilebilmeli ve bu özellik içinde uygun bir guide'ı olmalıdır. 12. Serbest açılandırılma işlemi maksimum 3 kez yapılabilmelidir. Bütün distal vidalar kilitli tip (plağa sabitlenebilen) olmalıdır. Doku irritasyonunu engellemek için vidalar self tapping fakat blunt uçlu olmalıdır. Vidalar torxlu olmalıdır. Vidalar plaktan en az 2 kat daha sert hammade'deıı yapılmış olmalı ve plak üzerinde kendi yivini açarak kililienmelidir. Vidalar derecelik düzlemde plağa ki 1itlenebiİme 1idir. 13. Biilün vidalar (kilitli veya kilitsiz), takıldıktan sonra, plak üzerinde profil artışına sebep olmamalı ve tamamı plak içine göm ülm elidir. 14. Plak özellikle çok parçalı ve eklem içi kırıkların restorasyonu için distal'e çok yakın ve eklem yüzeyi boyunca vida gönderebil mel i ve dolay ısı ile maksimum kemik tutunumıı sağlanabilmelidir. 15. Anatomik dizayn olmasından ötürü Sağ ve sol için ayrı tipleri olmalı ayrıca kemik yapısı farklı hastalar için plağın dar, geniş ve ekstra geniş distal uç yapılı modelleri ve ekleme yakın kırıklara ilaveten daha proksimalde de kompleks kırık olması durumunda kullanılm ak üzere uzun shaftlı plak tipleri olm alıdır. 16. Sistemin vidalan Troxlu olmalı ( Torx Lim it l Nm). Vidalar 4mmhead/ 3.5Head kilitli ve kilitsiz ve 3.5mm Kilitli ve kilitsiz olmalıdır. Vidalar l mm aralıklarla 8-60 mm arasında olmalıdır. 3.5Head m m kilitli vidalar anodize yeşil,3.5mm K ilitli Vidalar Sarı,3.5mm kilitsiz vidalar ise anodize gri olmalıdır. 17. Malzemeler ile birlikte; a) Screw driver torx \ b) fîlate bender e) Depth Gaugc d) Double drili slecve-vorlex e) Spiral drili wiılı qııick connecting.end f) Kirshener W ire g) Screw fbrceps

3 Vortex özellikli Mini Plak Vida teknik Şartnamesi Tüm m alzemeler TİTANİUM materyalden ve MR uyumlu her bir ürün işlevine uygun grade' den yapılmış olmalıdır. Teklif edilecek set içerisindeki plaklar titaniu m m ateryalden ve MRuyum lu yapılmış olmalı ve tüm plaklar l,5m m -2m m ve 2,7mm aralığındaki vidalar ile sabitlenebilm eli, plaklar ile uyumlu vidalar olmalıdır.sistem içerisindeki plaklar m inim um verilen teknik özelliklerde olmalı ve her piak amaçlarına uygun dizayn edilm iş farklı alt konleynerlaraa ve kendilerine özel yapılmış yuvalarda bulunm alıdır. Tüm plaklar doğal kemik yapısının m orfolojisine uygun üç boyutlu şekil verilebilir olm alıdır. Tüm plak ve vidalar V ortex ıgirdap) özellikte olm alıdır. Vida çapları 1.5, 2.0 ve 2.7 mm olm alıdır. Tüm vidalar ITf-X teknolojisi yada daha üst teknolojiye sahip olmalıdır. Tüm vida boyları için self tappırıg vida çeşitliliği bulunm alıdır. Tüm çaplarda 5 mm uzunluğuna kadar olan vidalar için self drilling vida çeşitliliği bulunm alıdır. Vıua tepsileri içerisinde 5mm ne SOmnrı arasında tüm vida boylarına ulaşılabilm elidir. 1.5ınm-2,Omrrı ve 2.7mm çaptaki tüm vidalar aynı konteyner içerisinde sunulm alıdır. Vida konteynerian içerisinde tap' îer, d riiier için yapılmış özel yuvaları bulunm alıdır. Tüm d ilil ve tap' ler uyum lu olduğu vida, el aletleri ile aynı ve tapiçin Thandle oım aiıdır. Vıaa konteyneriarında çap ve uzunluk ölçm eye yarayan eşeller bulunm alıdır. Tüm vidalar baş yapılarından dolayı tornavidasına ki I it I e n e b i I m e I i böylece kullanım esnasında vidanın tornavidadan ayrılmaması sağlanmalı ve ayrıca kilit rrıekanizmalarına ihtiyaç duym am alıdır. Sistem içerisinde kompakt m otorize screw driver bulunmalı, steriliazyon açısından disposabie batarya ile çalışmalı, bu driv/er ile vidalann sıkılması yada geri çıkarılması iki ayrı düğme ile mümkün olmal,dır.exi:ernal m otorize screvv driverlar sistem o ü tü nlüğ ü nü n bozulmaması açısından kabul edilm eyecektir.

4 5CCGREFT TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜRÜN CHİPS ŞEKLİNDE OLMALIDIR. PARfİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ 1,5-3,3 MM OLMALIDIR. İAÜfO O r>t E O CO N D U CT i V E VE OSTEOİNDUCTİVE ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR. ÜRÜN BÜTÜN GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇMİŞ OLMALIDIR. ÜRÜN E-BEAM İLE STERİL EDİLMİŞ OLMALIDIR. ÜPÜNF AT AATB FDA SİGORTA BELGESİ OLMALIDIR. ÜRÜN ÇİFT KAT AMBALAJ OLMALIDIR. ÜRÜN UBB KAYDI TAMAMLANMIŞ OL MALIDIR. YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜN Z SO 9001 VE BELGESİ OLMALIDIR. ÜPUN İÇERİĞİ 5 CC OLMALIDIR.

5 BASSİZ KAİMULLÜ VİDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ VİDA TİTANYUM ALAŞIMLI OLMALIDIR SET İÇERİSİNDE 2.5/3.5/4/5/6/7,3MM KANÜLLÜ VİDA OLMALIDIR VİDALARA UYGUN KANÜLLÜ TORNAVİDA VE KANÜLLÜ DRİLL OLMALIDIR SET İÇİNDE VİDA İÇİNDEN GECEBILECEK KİŞNER TELLERİ OLMALIDIR. TİTUB KAYDI OLMALIDIR.

6 BİO-EMİLEBİLİR MAGNEZYUM KANÜLLÜ VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ -Ürün bio-emilebilir kanüllü vida olarak magnezyum metalinden yapılmış olmalıdır. -Ürün non-toxic yapıda olmalı ve çevre dokulara uyum sağlamalıdır. -Ürünün mukameveti çelik ya da titanyum implantlar kadar yüksek olmalıdır ve istenildiği taktirde tedarikçi firma test raporlarını sunmalıdır. -Ürün osteokondaktif özelliğe sahip olmalıdır ve homojen bir şekilde hastanın kendi dokusuna dönüşerek kemik oluşumunu desteklemelidir. -Ürünün histolojik görüntülerinde yüzeyinde ve absorbe olmuş kısımlarında kemik oluşumu gözlenebilmelidir. -Ürün vücut içerisinde iki yıl içerisinde tamamen absorbe olmalı ve hastanın 2.kez implant çıkarımı ameliyatını önlemelidir. -Ürün kemik yapısına benzer bio-mekanik yapısı sayesinde kemik yapısında bozulmaya sebep olmamalıdır. -Ürün radyolojik olarak görülebilir MR uyumlu olmalıdır. -Ürün 3.2 mm çapında,kanüllü ve self-tapping yapıda olmalıdır. -Ürünün baş kısmındaki ve uç kısmındaki yiv aralıkları farklı olmalı ve böylece yüksek kompresyon sağlayabilmelidir. -Ürün 10mm-40mm arası 16 farklı boya sahip olmalı ve ürünün uç kısmındaki yiv uzunluğu ürün boylarına göre farklılık göstermelidir. -Ürünün baş kısmı yüksek tork geçişi ve yüksek temas yüzeyi sağlaması için hexolobular soketli olmalıdır. -Ürünle alakalı klinik çalışmalar ve biyo-emilebilir olduğunu gösteren radyolojik bulgular olmalıdır. - Ürün T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ve SGK tarafından onaylanmış olmalıdır. BİO EMİLEBİLİR KANÜLLÜ VİDA : TV1080

2. CE Belgesi sistemin implantlarını kapsadığı gibi instrumentlerini de kapsamalıdır.

2. CE Belgesi sistemin implantlarını kapsadığı gibi instrumentlerini de kapsamalıdır. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI NDA KULLANILACAK İMPLANT VE DİĞER MALZEME ALIMLARI İÇİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTNAMELER GENEL HUKUMLER 1. Aşağıda belirtilen ithal edilen yada üretilen tüm ürünler için;

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 34 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Üroloji Sarf Malzemeleri Satın Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 10:30 İhale Metni ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 27701 Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı 1 lifsciyiy K&& K U M iıü Sayı : Konu: K ati T ek lif venneye davet (2015/155) K urum um uz ihtiyacı olan 1 K alem m alzem e 4734 sayılı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI: 20140042C KİK KAYIT NUMARASI: 2014/74591

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Celal Bayar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında kullanılacak

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No BACKUP YAZILIMI ve STORAGE KAPASİTE ARTIRIMI, YENİ SİSTEM ALIM İŞİ

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknik şartname, tüplerle ilgili 20 maddeden, ayrıca otomatik barkodlama sistemi ve kan alma destek (numune tüpü barkodlama) sisteminin teknik şartnarnesinden

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı