ihtiyac LiSTf,Si Sayr : ISM t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat"

Transkript

1 T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : ISM t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji scrvisinin nolu odalarrna ek hastaba$ iqin malzeme alrmt tarih ve saat 10:00 kadar,ri,"t,;-;i;;;;i;. illiijnaigini, rakdiree ri.d.v. harig fiyat tektifinizi en seg gondermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin de bildirilmesini arlrica ederim' Op.Dr. Adnan TUNA Satrn alma tarih ve saati Ieklifbasvuru yeri Teslimat yori Tekl il ti.i rii : l0:00 I Batman Batlge Devlet Hastanesi lhale Odasl : Batman Bitlge Devl t Hastanesi r 'l eklif Birim Fiyat-i$in Tamamr ihtiyac LiSTf,Si Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Birim Fiyat 1,5 metrelik hastaba$r l,l ADET 2 l0 mm bakrr boru t2 METRE 3 l2 mm bakrr boru l2 METRE 4 aleminyum parapet kanah 4 METRE 5 baglantr taklmr 4 rakim Gen l Toplam(KDV Harig): Toplatn Fiyat EK: 'feknik Sartname Satrn almanrn yaprlacagr birim : Batman Bdlge Deviet Hashnesi Bagabiplili NOTLAR : Yazlmlz sayrsmm teklif mektuplarl uzerin mutlaka yazllmasl gcrekmektedir' l) Tcklifzarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. 2i -l cklif edilen malzcmelere ait orijinal katalog var ise teklif mektuplafl iqerisinde getirilmesi gerekmektedir. 3) Sarth teklifler ve l 0rk Lirasr haricinde verilen fiyatlar degerlendirmeye ahnmayacaktrr' 4) 'leslimar siiresi teklif mektuplannda mutlaka belirtilecektir. Teslimat suresi degerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanrlabilecektir. Teslimat siiresi Mali Yll sonunu geg n teklifler delerlendirmeye alrnmayacaktrr. 5) Ortopedi ve Beyin Cerrahi malzemelerinde, ameliyatta kullanrlan malzeme miktarlan belli olmadrgt igin; teklifler"birim Fiyat,' iizerinden I adet igin verilecek. Sonrasrnda; ameliyatta kullanrlan malzeme millarlan nispetinde belgelerde d0zcnleme yaprlacak ve buna uygun sekilde faturalandlrrlacaktrr. 6) Firmalar teklif ettikleri itriinlerin UBB kodlannr fiyat vcrdikleri iiriinlerin yanlanna yaztlacaklardtr' 8)yilklenicinin bildireccli banka hesabrn4 mal teslimine m0teakiben muayene kabul igleminden sonr4 saghk Kurumlarr Ddncr Sermaye Saymanllgt Batman Saymanhk Miidiirliigii tarafindan iideme slraslna gtire ddeme yapllacaktlr. 9) Stlz konusu maln teslim siiresi siparig tarihinden itibaren (..... ) giindur' Ciiltepe Mah.Eflatun Cad.No : I BATMAN Telefon t Fax : E-posta :

2 HASTA YATAK BAgr ( 1socm) uhiresi Ve geglnnrr ELEMANLART rerhix senrnenttesi HASTANEMIzDEKi SERV SLERiMizDEKi odalarimizdak TEKLi HASTA YATAK BA$LARTN N YANLAR NA ilave olarak MoNTES yaptlacak olan 150 cm HASTA yak BA$LAR NtN TEKNIK $ARTNAMES RgnGton BEL RTILMi$TlR. MEVCUT HASTA YATAK BA$LARINI BiTiMiNDEN itibaren 1 METRE PAMPET KANALI MoNTE EDiLECEKT R. BU PARAPET KANALINDAN KURULACAK olan HASTA YATAK BAgININ BAKIR BORULARI VE ELEKTR K HAI-II GEC RiLECEKT R. 1s0 cm HAsrA yarakbast UNiTEsi TEKNiK SARTNAMEsi BAYINDIRtIK POZ NO: r) 2J Hastabasr Unitesi Ttbbi Gaz Tesisatt ve Elektrik tesisatlan birbirlerinde ayrr olarak gekilebilecefi ilq adet kapah brjlmeden olutan, ekstrrizyonla eekilmig birinci kalite alijminvumdan imal edilen profillerden olu5malrdrr. Hastabasr Unitesi ana gdvdesi, alt ktsmtnda 95x22 mm ebadtnda elektrik aksamtnr ge9eceei bir kanala sahip olmalt ve medikal gaz borulannrn Linite icerisindeki prizlere gegmesi iein agtlmts goxgo mm ebadrnda bir kanal olacaktrr. U9 ayn kanala haiz ana gcivde profili, duvara monte edilen alrjminyum krzaklar ijzerine grtlama ile monte edilmeli ve bir alt kapak, bir ijst kapak, bir on kapak aliiminvum profilleri ile tamamlanmalr ve yine AlUminyumdan yan kapaklar ile kapatrlmaldtr. Alt kapak okuma lambasr ve ilgili tesjsattntn Cekildigi b6li.jmij kapatmalt ve 6ocm'lik 1x18W Flourescent lamba aydrnlatmasr igin akrilik pencereye sahip olma drr. Ust kapak ise Ust aydtnlatma ve ilgili tesisatrn CekildiEi bdlrjmij kapatmalr ve 120cm lik 1x36W Flourescent Lamba aydrnlatmasr iein l adet akrilik pencereye sahip olmaltdrr. Elektrik, Unitelerinin de bulunacaer alt bolmede toplamda 1 adet elektrik girisi ve 1 adet 2'li aydrnlatma anahtafl olacaktrr. /;1,.- 6J.."rr. Eb'/,tt

3 4) TLim sokl]lebilir kapaklar topraklama kablosu ile ana gcivdedeki topraklamaya bailanmaldrr. 5) Alrimjnyum profillerin tamamr doeal renkte eloksallr olarak gekilmeli. Hasta yatak basr Linitesinin rengi hastane sisteminde var olan renklerden olacaktrr. 6) Unite kapaklan kolay sdkiililp takrlabilen tipte olacaktrr, kesinlikle govdeye vida ile tuttu ru lmayacaktrr. 7) Yriklenici firma ISO 9001:2008 kalite belgeli olmahdrr ve Belge kapsamrnda Hastane Sistemleri icin verildi!i agrkga yazmahdrr. 8) cl YUklenici Firma l5o 13485:2003 belgesine sahip olmalrdrr ve Belge Kapsamrnda Medikal Gaz Sistemleri agrkca yazrlr olmalrdrr. Hasta Yatakbagr Uniteleri tek kisilik 150 cm olacak rizerinde agagrdaki servisler olacaktrr. a) 1ad Oksijen Prizi b) 1ad VakumPrizi c) 1ad Oksijenflowmetresi d) 1ad VakumfiSivakum metrel. e) 1ad Topraklr Elektrik Prizi f) ad Komr.jtatiir Anahtar g) 1ad 1X18 W Alt Okuma Lambasl h) 1ad 1X38 W Ust Aydrnlatma Lambasr ATEMiNYUM PARAPET KANALI 1. Parapet kanalr ana gdvde ve kapak geklinde 2 parga halinde imal edilmig olmahdrr. 2. Parapet kanalr ana g6vdesi iizerinde 3 kanal olmalrdrr. 3. Ana yaprsr ekstrllzyonla gekilmig rsrl iglemle tabi tutulmus birinci kalite alljminyum Profillerden imal edilmis olmaidrr. 4. Aluminyum profillerin tamamr istenilen renkte elektrosalh olarak gekilebilir olmalr. 5. Arzu edildigi taktirde elektrostatik sistemde beyaz elektrostatik toz boyal ve baglrklarr sonlandrrma kapa!r ile techiz edilmi5 ve teknik mudahaleye imkan verecek gekilde Unite kapaklan kolay sdkiililp takrlabilen iizerine gaz prizleri montajrna uygun olacakttr. I i:::.:::':i:,.,.-.::: ::': :. :::jiri"_ I R\." -& lf rlql)'' tt.s

4 MEDIKAT GAz PRizLERi TEKNiK SARTNAMESi (OKS JEN PRiZi VAKUM PRiZi} BAYINDIRtIK POZ NO: Medikal Gaz Prizleri 2 bdliimden olugma drr. Birinci b6l0m baktm amacr ile stikiilse dahi ikinci bdlllmden Eaz kacagr olmamalrdrr. Prizler gekvalf sistemine sahip olmalrdrr. Prizlet Baza dzel olmalrdrr. BaSka gaza ait abone fi5i ile gall5mamalrdrr Gaz Prizler badlantr Standardrnda ve EN737-1 kalite standardrnda olmalrd rr. caz prizlerinin duvar veya ijnitelere monte edilecek pargalarr spesifik olacak gekilde indekslenmi5 olacaktrr, prizlerin 6zelliklerini belirtecek yazr ve renkler BS 5682:1992 standardrnda belirtilen renklerde olmalrdrr. 5. Medikal gaz prizlerinin kapak ve vidalan harig dieer krsrmlan pirinc malzemeden indexleme pimleri paslanmaz Celik malzemeden olugmahdrr. 6, 7. Medikal gaz prizlerinin tiivde kapaer yanmaya ve klfllmaya kartr eloksallt aliiminyum malzemeden imal edilmis olmahdrr. Priz takmak igin gerekli kuwet maksimum 100 N r. L2, Priz scikmek igin gerekli kuwet maksimum 110 N, minimum 20 N Gazrn gecigine musade edecek olan subap prensibiyle galr5an parga en kolay anzalanan parca olacael icin parea herhangi bir alet gerektirmeden kolayca degigtirilebilmelidir. ikinci montaj pargasr Crkartldrktan sonra birinci montaj pargasr gaz kagagrnr 6nlemeli ve %100 stzdtrmazltk saglamaltdtr. Gaz Prizlerine 2 yrl garanti ve 10 yrl bedeli mukabilinde yedek parca temin garantisi verilmelidir. Uriln EN 737 Standardrna uygun ve CE Belgeli olmalr, belge kapsamrnda belirtilmelidir. UBB Kayrtlr Olacaktrr Yijklenici firma ISO 9001:2008 kalite belgeli olmaltdtr ve Belge kapsamrnda Hastane Sistemleri igin verildidi acrkea yazmahdrr. Y0klenici Firma l :2003 belgesine sahip olmalrdrr ve Belge Kapsamrnda Medikal caz Sistemleri acrkqa yazrlr olmalrdrr.

5 OKS JEN FTOWMETRES (DEBiMETRE} TEKNiK SARTNAMESi (BAYINDIRLIK POz NO : Flowmetre Oksijen tilp0 veya merkezi sistemden gelen oksijen akrmrnr ayarlamak (Lt/dakika) ve nemlendirme amacll olacaktrr. 2. Flowmetre dlgu tijp0 4 Bar'a kadar dayanabilme dzellieine sahip olmalrdrr. 3. Flowmetre Skala 0-L5 lpmaralrgrnda l lpm artrglt olacaktrr. Flowmetre Skala Tiipri ve Koruma camr krfllmazpolikarbon malzemeden imal edilmig olmaltdtr. 5. Ani Gaz basrncr anrnda dl90 tripiindeki dlgii cisminin fanusu krrmamasr icin fanus son noktada koruyucu yay olmahdrr. 6. Flowmetre Aerp kapama diiemesinin igne tertibatr, asrnmalara karsr krom malzemeden olacaktrr. 7. Gdvde Piring maizemeden mamiil krom kaplr olmalrdrr. t: i : : 8. Firma ismi ve gaz ismi kalrcr bir gekilde yazrlmrg olmalrdrr. 9. Nemlendirme kavanozu krnlmaz oolikarbon malzemeden iiretilmis olacaktrr. 10. Nemlendirme kavanozu otoklavda en az 727 derecede 21 dakika steril edilebilir olmalrdrr. 71. Nemlendirme Cubugu princ malzemeden mamul krom kaplama olacaktrr. 72. Nemlendirme kavanoz kapagrabs malzemeden olacaktrr. 13. Nemlendirme kavanozu ile flowmetre baflantr arasrnda oring conta olacakttr. 14. UBB Kayrtl Olacaktrr. 15. Oksijen flowmetresice Belgeli ve kullanma krlavuzu olmahdrr. 16. Yriklenici firma ISO 9001:2008 kalite belgeli olmalrdrr ve Belge kapsamrnda Hastane Sistemleri iein verildi[i agrkqa yazmahdrr. f7. Ytlklenici Firma ISO 13485:2003 belgesine sahip olmaldrr ve Belge Kapsamrnda Medikal Gaz Sistemleri agrkga yazrlr olmalrdrr.

6 MEDiKAt TiP BAKIR BORU TES SATI SARTNAMESi BAYINDIRLIK POZ NO: MM MEDIKALTiP BAKIR BORU MM MED KAL TiP BAKIR BORU 1. Eakrr borular EN L057 'ye gore Dilnya Standartlan Kalitesinde ve/veya TSE 380'e gdre liretilmig olmalrdrr. 2. Dikigsiz yarr sert tavlanmt5 ve d0z boru olmalrdrr. Bakrr Elektrolitik olmair ve Arsenik ihtiva etmemelidir. 3. Bakrr borulann igi Trikloterilen veya Karbontetraklorur ile yrkanmri olmaltdtr. Baktr borular ilzerinde ilgili standardr, ilreticifirma adr ve oksijen kullanrmrna uygunlugu kaltct bir gekilde yaztlt olmaltdlr. 4. Baktrdan baktra baelantllar, sahada 85L845'e uygun giimii5 ala5rmr kullanrlarak borax yardrmr ile yaprlacaktrr. Bakrr-piring veya gunmetal baglantrlan sahada yaptlmayacaktrr. Higbir Sekilde lehim ile birlestirme yaprlmayacaktrr. 5. Borular ddnerli ozel bakrr boru kesiciler ile kesilecel! demir testere vb dieer ekipmanlar kullanrlmayacaktrr. Borulafln acrk kalan uglarr kesildikten sonra hemen tapalarla kapatrlarak montaj srrasrnda borulann kirlenmesi 6nlenecektir. 6. Bakrr borular uelan kapatrlarak tantiyeye naylon ambalajlt olarak indirilmelidir. 7. Bakrr boru montajrnda kullanrlacak kelepgeler plastik, demir veya demir alalmh olmamahdrr. PirinC veya bakrrdan mamul kelepgeler kullantlmaltdtr. 8. Tesisatta fittings kullanrlacaktrr ve kaynak yerleri baktr, bakrra kaynaklarda gr.imiig kaynak teli ile yaprlmaidrr. Tesisatta hiqbir gekilde borularda biikme yaptlmayacakttr. 9. Bakrr-Pirinc kaynaklan fabrikaca %40 gumug alastml kaynak telleri ile yaprlmalr ve temizlenmelidir. 10. Kaynak esnasrnda bakrr boru ieerisinden bir asal gaz gegirilerek boru igerisinin temizligi saelanmalr ve kararmasr dnlenmelidir. 11. Boru hatlanndaki basrng dugmeleri hesaplanma! sistem dizaynl Uluslararasr Standartlara gore yaprlmalrdrr.(lngiliz HTM 2022, Avrupa Normu EN ve Uluslararasr Standard ISO 7396:1987) 12. Bakrr boru Uzerine gaz cins ve nevilerine gdre etiket kesinlikle yaptst!rtlmaltdtr. 13. Bakrr boru montajrnda kullanrlacak pirine kelepee aralafl en 9ok a5a[rdaki rilgiilerde olacaktrr. 14. YATAY DiKEY rs. olo 1,oo r,2o L6. 0r2 1,00 7,2O 17. lmontajdan sonra tiim boru sistemi binanrn ana topraklama sistemine yururlukteki l.e.e normlanna uygun olarak baglanacaktrr. Boru hatlannrn kendileri elektrikli cihazlarrn topraklamasrnda kullanrlmamaltdtr. 18. Ttbbi boru hatlarryla difer boru, kanal, kablo gibi servisler arasrnda minimum 150 mm aralrk brrakrlmalrdtr. 19. Borular ddseme, duvar, bolme ve elemanlann icinden geetigi noktalardan bitmig yuzeyin en az 3 mm altrnda kalacak tarzda koruma borusu ve saet ile monte edilecektir. 20. Trim imalat ve montaj islemleri ISO 7396if987 ve EN veya HTM 2022 normlanna uygun olarak hazlrlanmtg test prosediirleri ve test formlanna uygun olacak 5ekilde test edilerek yaprlacaktrr. 21. Yaprlacak merkezi trbbi gaz tesisatrnrn testleri EN 737-3:1998'in 12. maddesine gdre agalrdaki gekilde vadrlmalrdrr. 22. Kagak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test suresince bastne kaybt saatte %0,025 den az olmalrdrr. ideal gaz kanununa gore bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. 23. Test basrncr medikalgaz borulan iein 6 bardan az olmamalldtr. 24. Eapraz Testi: Borular arasrnda higbir gapraz baglantr olmamalrdrr. 25. ilgili d ieer tii m testler igin EN737 ve/veya HTM 2022Test Prosedtirleri bazaltnmaltdtr. 26. Tesisatrn Montajrnr ytlklenecek firma Medikal Gaz Sistemleri konusunda uzman olmalr ve ISO 9001:2008 belgesisahibi olmalrdrr. Uzmanlrk konusu belge kapsamrnda aclkca yazmalrdrr.

7 VAKUM ABONE FISi TEKNiK SARTNAMESi BAYINDIRLIK POZ NO : Manometreli olmalrdrr. Bu sayede vakum seviyesi izlenebilmelidir, mmhg aralrdrnda vakuma ayarlanabilir olmahdrr. 3. Agrp kapama duemesinin ibne tertibatl, agrnmalara kar5r krom malzemeden olacaktrr. 4. Medikal gaz ismi kahcr bir gekilde yazrlmrq olmaldrr. 5. Govde piring malzemeden imal krom kaph malzemeden olacaktrr- 6. Uzerine BS normuna uyumlu yalnlzca vakum prizine ba!lanabilecek pirinc malzemeden mamiil krom kaplr abone figi monteli olmahdrr. 7. Kanister onitesi veya vakum kavanozu baglantrsr igin pirinc malzemeden imal krom kaplt hortumlueu olacakttr. 8. Vakum FiSi Sahaya ambalajlanmt5 bir gekilde getirilecektir. 9. UBB kayrth olacaktrr. 10. Vakum FiSi CE Belgeli ve kullanma krlavuzu olmahdrr. 11. YUklenici ve imalatqr firma ISO 9001,2008 ve tso 13485r2003 belgesine sahip olacaktrr. 72. YUklenici firma 2yrl garanti vermelidir KULLANILACAK OLAN PRIZ VE FI$LER BS NORMUNDA OLACAKTIR YUKLENICi OLAN FiRMA I9E BA$LAMADAN ONCE PRIZ VE FI$LERIN CE BELGELERINI VE HASTANEDE BULUNAN PRIZ VE F $LERLE AYNI OLDUGUNA DAIR HASTANE MUHENDISLiGINDEN ALDIGI onay BELGELERiNI FI$ VE PR ZLERIN UBB KAYITLARINI IMALATSI FIRMANIN BAY SI OLDUGUNU DAIR BELGELGERINI YUKLENICI FIRMA TSE YUKLENICI FiRMA ISO 9001:2008 ve tso (betge kapsamrnda medikat gaz tesisah igi yaptrgl agrkqa bellrtilmelidir) YUKLENICI FIRMA iso 13485:2003 BELGELERINi VERECEKTIR.

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BİLGİ İŞLEM CİHAZ ODASININ KLİMASININ YENİLENMESİ VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPILMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON SİSTEMİ VE

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı