Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER."

Transkript

1 IIACHIR'S BOOK. ~...

2 Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER -A ~ DEVlET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI Milsan Basin San. A. $. - istanbul 2008

3 MILL! EGITIM BAKANLIGI YAYINLARI... : 4542 OERS KITAPLARI olzisl... : Y Her hakkl saklldlr ve Mill! Egitim Bakanllgma aittir. Kitabm metin, soru ve ~ekilleri klsmen de olsa hic;bir surette allmp yaylmlanamaz. Editor Yrd Dr. Bena GOL PEKER Oil Uzmam Serdar ARHAN Gorsel Tasanm Plnar QOBAN Hafize Nur ENSARi Nuran ONAL Program Geli~tirme Uzmam MelekAY Olc;me ve Oegerlendirme Dr. ismail KARAKAYA Rehberlik Uzmam ZekiAYOIN ISBN I r I Mill! Egitim Bakanllgl, Talim ve Terbiye Kurulunun gon ve 103 sayjli karan ile ogretmen kitabl olarak kabul edilmi~, YaYlmlar Oairesi Ba kanllgmm gon ve 1092 sayl1i yazisl ile birinci defa adet basllml tlr.

4 tsttklal MARSI f I, Korkma, sonmez bu afaklarda yiizen al sancak; Sonmeden yurdumun iistiinde tiiten en son ocak. o benim milletimin yxldlzldlr, parlayacak; o benimdir, 0 benim milletimindir ancak. <;atma, kurban olaylm, ~ehreni ey nazh hilal! Kahraman lrklma bir giil! Ne bu iddet, bu celal? Sana olmaz dokiilen kanlanmlz sonra hew... Hakkldlr, Hakk'a tap an, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hiir ya adlm, hiir ya anm. Hangi ~llgm bana zincir vuracakml? Sa anm! Kiikremi sel gibiyim, bendimi ~igner, a' ~nm. Y lrtanm daglan, enginlere slgmam, ta anm. Garbm afakml sarml sa ~elik zlrhh duvar, Benim iman dolu gogsiim gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nastl boyle bir imam bogar, "Medeniyetl" dedigin tek di i kalml canavar? Arkada! Yurduma al~aklan ugratma, sakm. Siper et govdeni, dursun bu hayaslzca akm. Dogacaktlr sana va'dettigi giinler Hakk'm... Kim bilir, belki yann, beiki yanndan da yakm. Bastlgm yerleri "toprak!" diyerek ge~me, tam: Dii iin altmdaki binlerce kefensiz yatam. Sen ehit oglusun, incitme, yazlktlr, atam: Verme, diinyalan alsan da, bu cennet vatam. Kim bu cennet vatamn ugruna olmaz ki feda? Siiheda fl ktracak topragl slksan, iiheda! Cam, canam, biitiin vanml alsm da Huda, Etmesin tek vatammdan beni diinyada ciida. Ruhumun senden, llahi, udur ancak emeli: Degmesin mabedimin gogsiine namahrem eli. Bu ezanlar-ki ahadetleri dinin temeli- Ebedi yurdumun iistiinde benim inlemeli. o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta lm, Her cerihamdan, llahi, bo amp kanh ya lm, FI kmr ruh-l miicerred gibi yerden na' lffi; o zaman yiikselerek ar a deger belki ba lm. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anh hilal! Olsun artlk dokiilen kanlanmm hepsi hew. Ebediyen sana yok, lrklma yok izmihlal: Hakkldlr, hiir ya aml, bayraglmm hiirriyet; Hakkldlr, Hakk'a tapan, milletimin istiktal! ". Mehmet Akif ERSOY

5 ATATORK'ON GENCLiGE HiTABESi Ey TOrk gen91igil Birinci vazifen, TOrk istiklalini, TOrk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve modafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en klymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlann olacaktlr. Bir gon, istiklal ve cumhuriyeti modafaa mecburiyetine do~ersen, vazifeye atllmak i9in, i9inde bulunacagm vaziyetin imkan ve ~eraitini do~onmeyeceksin I Bu imkan ve ~erait, 90k namosait bir mahiyette tezahor edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek do~manlar, boton donyada emsali gorolmemi~ bir galibiyetin momessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm, boton kaleleri zapt edilmi~, boton tersanelerine girilmi~, boton ordulan dagltllml~ ve memleketin her ko~esi bilfiil i~gal edilmi~ olabilir. BOtOn bu ~eraitten daha elim ve daha vahim olmak Ozere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hlyanet i9inde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ~ahsi menfaatlerini, mostevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret i9inde harap ve bitap do~mo~ olabilir. Ey TOrk istikbalinin evladll i~te, bu ahval ve ~erait i9inde dahi, vazifen; TOrk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktlr! Muhta9 oldugun kudret, damarlanndaki asil 'kanda, mevcutturl ;/).

6 MUSTAFA KEMAL ATATURK

7

8 CONTENTS Preface Assessment and Evaluation Functions Task 37 FAMILY Asking for and giving information Creating a family tree of imaginary Family Tree Identifiying people characters. WORKBOOK KEY Unit 2 Functions Task 47 r ~- HOBBIES AND Asking for and giving information Preparing a poster about their INTERESTS Identifiling people favourite cartoon characters' likes Hobbies and dislikes Asking for and expressing likes and dislikes WORKBOOK KEY Unit 3 Functions Task ~~~ ~~~~~ FOOD AND DRINKS Asking for and giving information Eating Asking for and telling quantity Expressing needs Drawing a fruit and vegetable basket. Showing and telling it in the class. WORKBOOK KEY Unit 4 DAILY LIFE AND ROUTINES A Day In My Life Functions Asking for and giving information Asking for and talking about daily routines Task Making a list of their daily activities. 65 WORKBOOK KEY CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 1 UNITS ANSWER KEy UnitS Functions Task 85 SCHOOL Asking for and giving information Finding a staff member. Staff Interviewing him/her. Writing Asking for and talking about daily routines short paragraph about him/her. WORKBOOK KEY WEATHER CONDITIONS Seasons - /~},~_\l~... "" _ ' 'l'~ '),;r.t! )... -\~ ", Asking for and giving information Describing places Task Choosing a region or country. Finding out the weather condutions there in different seasons. Writing a short paragraph about it. WORKBOOK KEY Unit 7 HYGIENE Personel Hygiene Functions Asking for and giving information Making suggestions Giving orders Task Preparing a poster to start a hygiene campaign. WORKBOOK KEY

9 UnitS PARTIES Planning a Party Functions Asking for and giving information Inviting Task Preparing an invitation card for an imaginary party. 115 Accepting or refusing Thanking WORKBOOK KEy CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 2 UNITS ANSWER KEy Unit 9 LIVING BEINGS Animals --- Functions Asking for and giving information Describing an animal Task Finding an interesting animal. Preparing posters and a speech bubble. Giving a presentation on it. Answering follow up questions. WORKBOOK KEY Unit 10 GAMES AND SPORTS Games Functions Asking for and giving information Identfying options Giving instructions for making and doing thinks Asking people to do and not to do things Task Preparing cards for a miming game. WORKBOOK KEy SAFETY Traffic Rules Functions Asking for and giving information Asking for and making suggestions Expressing obligation Task Finding five more road or traffic signs. Writing what they mean. Their poster will be displayed in the classroom. WORKBOOK KEy Unit 12 DIFFERENT PLACES A Trip Functions Task Asking for and giving information Finding a picture showing life Asking for and expressing decision ano plans style in the past. Writing a short Asking for and expressing definite arrangements paragraph explaining it. Making decisions WORKBOOK KEY , CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 3 UNITS ANSWER KEy Unit 13 HOLIDAYS National Holidays Functions Asking for and giving information Asking for and expressing decisions and plans Asking for and expressing definite arrangements Making decisions Task Finding the names of their national holidays in English and writing them down. WORKBOOK KEy

10 I""" MATHEMATICAL PROBLEMS Solving Problems Functions Imparting and seeking factual information: identifying, correcting, asking Task Changing the given mathematical problem into a cartoon strip story. WORKBOOK KEY Unit 15 LABORATORY WORK Matter Functions Imparting and seeking factual information: identifiying, correcting, asking Task Doing an experiment on changing a matter and writing the steps of the experiment. 199 WORKBOOK KEY J!n!! 16 DIFFERENT LIFE STYLES The Nort Pole Functions Imparting and seeking factual information Asking for and expressing definite arrangements Making decisions Asking for and expressing decisions and plans Expressing obligation Warning Asking for and making suggestions Expressing obligation Asking people to do and not to do things (Requesting) Identifying options Giving instructions Describing an event, person, place animal, etc. Greeting Saying farrewell and leave - taking Making introdictions Expressing feelings Asking for attention Inviting Accepting or refusing Thanking Making suggestions Giving orders Asking for and telling regulations and rules Asking for and talking about daily routines Asking for and telling the price Making an order Asking for and telling quantity Expressing needs Asking for and expressing likezqs and dislikes Asking for and giving information Identifying people Task 209 Finding pictures showing different cultures. WORKBOOK KEy CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEY ~ BLOCK TEST 3 UN ITS ' ANSWER KEy INGREDIENT CARDS

11 ingilizce'ye Gonul Vermi Herkese Merhaba, Yeni Program dogrultusunda kitap yazmaya ba larken gok mutlu olduk ve heyecanlandlk. Tum dunya ingilizce ogrenmeye ko arken biz de bu kulvarda bir eyler yapabilecegimizi ve ingilizceyi gergekten ogrenmeyi ogretebilecegimizi du unerek yola glktik. Gramer kallplannl ezbere sayabilen, slnavlarda bo luklan doldurabilen ama ingilizceyi higbir ekilde ileti im amagll kullanamayan yuz binlerce ogrenci yeti tirdikten sonra bu buyuk bir ans olsa gerek! Yeni kitaplar serisi bizim igin tatll bir esinti ama aym zamanda da kokten degi im tohumlan serpen bir dalga hareketi olacak. Bir kez tadlnl allnca da ogrenenin de ogretmenin de aynlamayacagl bir lezzet blrakarak... izin verin bu kitaplan size biraz anlatallm. Oncelikle, kitaplar bir paket olarak sunulmakta ve a agldakilerden olu maktadlr: 1. Oers Kitabl, 2. Qall ma Kitabl, 3. Ogretmen Kitabl, 4. CO Kitablmlzln adlnl "Spot On" olarak koyarken ingilizceyi gergek anlamda konu abilen ve bu baglamda hedefi on ikiden vurabilen ogrenen (learner) anlamlnda kullandlk. Aynca Spot sozcugu yeni dil tanltlmlnda, daha ileride de aglklanacagl gibi, "Spotlight", "Language Spot" ve "Check Spot" olarak kullamlml tlr. Kopek kahramanlmlz "Spotty", dil kazammlanm vermek, bilgiyi gorselle tirmek, gagn lm yaptlrmak ve renk katmak igin kullanllml tlr. 3 ana ba lik gergevesinde dilerseniz biraz daha aynntlya girelim. 1. KONU VE ETKiNLiKLER 2. KiTAPLAR 3. YAKLA$IM VE METOT 1. KONU VE ETKiNLiKLER Oniteler, Program'da belirtilen konular gergevesinde yazllml tlr. Bu gergevede, aym zamanda ergenlerin de bireysel ozellikleri ve ilgi alan Ian goz onune allnml tlr. Aynca yapiiandirmaci yakla lmln en onemli noktalanndan olan sorgulaylcl ve du undurucu etkinliklerle bezenmi tir. Ornegin 6. slmf kitablnln ikinci unitesi, programda oldugu gibi "Hobbies and Interests: Hobbies" konusunu i ler. Bu Onitede ogrenenin kendi ilgi alanlannl ke fetmesi ve bunu akranlanyla payla lp fikir yorotebilmesi olanagl saglanml tlr. Ba ka bir ornek olarak 7.slmf kitablnln birinci unitesini ele alallm: Bu unitenin konusu "Horoscopes"dur. Verilen dinleme ve okuma metinleri burglar hakklnda genel bilgi verirken ogrenenin kendi do unce ve duygulannl aktarabilecegi ve sorgulayabilecegi konu ma ve yazma etkinlikleriyle birle tirilmi tir. Aynca kendisinin ve ba kalanmn ki ilik ozellikleri hakklnda du unmeye ve yorum yapmaya olanak tanlyan etkinlikler de yapllml tlr. Kitaplarda, sol beyin oldugu kadar, sag beyin fonksiyonlannln geli tirilmesi dolaylslyla tam beyin ogrenmenin (whole brained learning) gergekle mesi hedeflenmi tir. 4 ve 5. slnlf kitaplannda da oldugu gibi, bilmece, oyun, el i i gibi ogrenenin yaratici yeteneklerini geli tirmeye yonelik etkinlikler 6, 7 ve 8. kitaplarda da devam etmektedir. Aynca zihin veya bilgi haritasl yapma, gizme veya doldurma, e le tirme, drama ve dramatizasyon gibi etkinlikler de vardlr. Artlk ogrenenin slkllmaya zaman I olmadlglnl du unuyoruz, demek dogru olur. 2. YAKLA~IM VE METOT i. Ogrenme Felsefesi Kitaplar egitim felsefesi olarak yapiiandirmaci ogrenme yakla lmlnl temel allr ve ingilizce dil ogretimine ileti imsel olarak bakar. ilkogretim ingilizce Oersi Ogretimi Program kitablnda (2006, s. 16) belirtildigi gibi, kitaplarda beyin temelli ogrenme, goklu zeka, duygusal zeka, drama, Noro Linguistik Programlama (NLP) gibi en yeni egitim kuramlan, yakla lm ve tekniklerinden de yararlanllml tlr. Ozetlersek, kitaplarda, yapiiandirmaci yakla lmln kuram ve felsefesi gergevesinde ileti imsel yontem ve teknikleri ile uygulamaya gegirilmi tir. ii. Degi~ik Ogrenme Stilleri (Learning Styles) Kitaplarda yazllan tom metinler ve etkinlikler, ogrenme stilleri goz onunde bulundurularak yapllml tlr. Oncelikle, artlk ogrenenlerin buyok bir gogunlugunun bilgiyi gorsel olarak alglladlglnl ara tlrmalardan biliyoruz. Bu yuzden, unite sayfa tasanmlnln gorsel olarak en uygun tarzda tasanmlanmaslna ozel olarak dikkat edilmi tir. Aynca i itsel ve dokunsal yolla ogrenenler igin de etkinlikler yapllml tlr.

12 Oaha onceden de deginildigi gibi, ~oklu zeka, duygusal zeka ve NLP etkinlikleri de ogrenene bilgiyi yapllandlnrken yardimci olmasl i~in tasarlanml~tlr. Ornegin kendi ba~ l anna ogrenme egilimleri olan ogrencilerin kendi deneyimlerinden soz etmelerine olanak tanlmak i ~in yazl etkinlikleri veya rahatlatici imgeleme metinleri konmu~tur. Bu zenginlik, kitaplarda degi~ik ogrenme stillerine hitap etmeyi koiayla~tlnci bir unsur olarak belirgin ~ekilde gorolmektedir. iii. Ogretmenin RalU ve Simf Yonetimi Yapiiandirmaci felsefenin slnlfta uygulanmaslndaki en onemli faktorlerden biri ogretmendir. Ara~tlrmalardan da anla~llacagl gibi, ogretmenin, bu sistemde belirli niteliklere sahip olmasl ongoroior. Ozellikle de bilgiyi aktaran konumundan daha farkh bir konuma gelmesi ve yeni roller Ostlenmesi gerekir. Ogretmen, en iyi ogrenme ~artlan saglarken ashnda kendisi de ogrenen konumundadlr. Bundan da anla~llacagl gibi ogretmen klasik otorite rolonde degildir ve ogrenen merkezli bir ogretme-ogrenme sorecini yaratmaya ~ah~lr. Vine, ara~tlrmalann da gosterdigi gibi yapiiandirmaci yakla~lmln amaclna ula~abilmesi i~ i n ogretmenin, ogrenenin do~oncelerine deger veren ve onun do~once ve duygulannl en iyi ~ekilde ifade etmesine yardimci olan ki~i olmasl gerekir. Bu baglamda belirtilmesi gereken ba~ka onemli bir konu da ogretmenin konuda ge~en her yapl ve sozcogo, ogrenenin mutlaka bilmesi gerekmedigi i~in ogrenene anlatmasl gerekmemektedir. Oiger bir deyi~le, ogrenenin bir dinleme veya okuma metninde her gordogo yapl ve sozcogo tam olarak anlamasl yani aktif olarak ogrenmesi gerekmemektedir. Metnin i ~leni~i slraslnda bilinmeyen sozcoklere yogunla~mak dogru degildir. Bunlar zaten ogrenenin bilin~ altlnda gerektigi zaman ortaya ~Ikmak Ozere depolanmaktadlr. Ogrenci Kitabl'ndaki etkinlikler ogrenenin bilmesi gereken sozcok ve yapllar ~er~evesinde yapllml~tlr. Ornegin, 2. Onitede veri len okuma metnine baklldlglnda, metinde ogrencinin bilmedigi sozcokler vardlr ama burada hedef ogrencinin kazanlmlan paragraflann giri~ comlesinde (topic sentence) ve ana fikri destekleyen yan comlelerinde bulmasldlr. Ogretmenin, bunun dl~lnda, hedef olarak se~ilmemi~ sozcok veya yapllan ogretmeye ~ah~masl ogreneni yanh~ yonlendirir. Aynca ogrenenin seviyesinin OstOnde bir ~ah~ma olacagl i~in hem zaman hem de motivasyon kayblna neden olur. Ogretmen, aynl zamanda ~ok iyi bir gozlemcidir. Bireysel ogrenme farkhhklannl gozleyerek uygun ogrenme ortamlan yaratlr ve yonerge verir. Ba~ka bir dey i ~le ogretmen rehber rolono Ostlenir, ogrenene yol gosterir ama elinden tutup yoldan gotormez. ileti~imse l yakla~lm ~er~evesinde, ogrenenin ingilizceyi ger~ek i1eti~im amaclyla kullanmaslnl saplamak i ~in gereken ortaml yaratlr. BOtOn bu noktalar ozellikle slnlf yonetimi i~in boyok onem ta~lmaktadlr. Slnlf yonetimi i~in en onemli konulardan biri ogrenenin bilgiyi kendisi i~ i n yeniden yapllandlrmaslna olanak tanlmaktlr. Bu baglamda ogretmenin uygun ko~ullan saglamasl gerekir. Uygun ko~ullar denince akla gelenler ~unlardlr: 1. Ogretmenin OrOnO degil soreci degerlendirmesi, 2. i~birlikli ogrenmenin esas ahnmasl ve ogrenenin bilgiyi kendi ~evresi ile ileti~im i~inde bulunarak yapllandlrmasl, 3. Ogrenenin, ogrenmeye yapici ve aktif katlhmlnl saglamak i~in kendi bilgi ve deneyimlerini de ogrenme sorecine katmak, 4. Etkinliklerin ~e~itli olmasl, ornegin drama, sunum, proje ~ah~masl vb., 5. Grup ve ikili ~ah~ma yapmak Ozetle, slnlf yonetimi, ogrenenlerin hem kendileri hakklnda bir ~eyler ke~fetmesini hem de birbirlerinden ogrenmelerini kolayla~tlracak ~ekilde tasarlanmah ve yorotolmelidir. Ornegin, bir okuma veya dinleme metninden once, konu hakklnda ogrenenlerin birbirleriyle tartl~arak tahminde bulunmalan, birbirlerine konuyla ilgili deneyimlerini aktarmalan ogrenme merkezli bir ortamln yaratllmaslna olanak saglayacaktlr. Aynca, bir gorevde hedeflenen tek bir konu~ma veya yazma metni yoktur, ogreneni yonlendirecek veri hazlrhk a~amaslnda sunuldugu i~in ogrenen, istedigi yazlh veya sozio ileti~imi, ogretmenin rehberliginde ama kendi yorumuyla yapacaktlr. Bu yozden tek bir ornek cevap yoktur ve bu nedenle de boyle cevap metinleri Ogretmen Kitabl'nda yer almamaktadlr. Oers etkinliklerini zaman lama a~lslndan a~agldaki tablo onerilir: Bolumler Onerilen Sure (dakika) 1. Re-Spot Listening Spot Reading Spot Spotlight Language Spot Check Spot Speaking Spot Writing Spot Chant/Fun/Melody Spot 20 Go to workbook Activities Tabla: Etkinlik Zaman Plam

13 1. Tablo'dan da g6rulecegi uzere, unitelerde 9 ila 11 ana b61um vardlr ve planlama bu b61umlere g6re ayarlanml~tlr. 2. Tablo ise Okuma ve Dinleme etkinliklerinin zaman lama planl verilmi~tir. Reading/Listening Spot (Top lam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Before You Read/Listen While You Read/Listen After You Read/Listen Tablo: Okuma ve Dinleme Etkinliklerinin Zaman lama Plan! 3. Tablo Konu~ma ve Yazma etkinliklerinin zamanlama planlnl igerir. Speaking/Writing Spot (Toplam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Preparation (Input) Speaking Spot / Writing Spot Class Presentation / Reflection on Task Tablo: Konul?ma ve Yazma Etkinliklerinin Zamanlama Plan! Bu tablodan da anla~llacagl gibi etkinliklere hazlrhk suresi gok 6nemlidir. ikinci aliiama olan yazma veya konu~maya gelmeden 6nce 6grenene yeterli du~unce ve dil rehberligi olmahdlr. En son a~ama olarak eger g6rev smlfl sunumu ve tartl~ma yapllabilir. Bu zaman dilimi, 6grenenden d6nut almak igin de kullanllabilir. Tum bu 6nerilerde akllda tutulmasl gereken slnlfm genel gereksinimlerinin de g6z 6nunde bulundurulmasldlr. Bazl durumlarda bir etkinlik daha klsa zaman alabilir; buna kar~lhk diger bir etkinlik daha gok zaman gerektirebilir. Bu ayarlamalar, 6gretmenin 6grenen ile kurdugu dinamik ili~kinin bir pargasl olarak degiliikenlik g6sterebilir. iv. Degerlendirme Degerlendirme igin a~agldaki b61umler kullanllml~tlr. 1. Qahliima Kitabl'n1n sonundaki Dear Spotty b61umu ve Check yourself 2. Pekiliitirme uniteleri ve 3. Block testier. ilk6gretim 4 ve 5. slnlf gah~ma kitaplannda da oldugu gibi (Ogrendiklerim ve Duygulanm), her unitenin sonunda 6grenenin guncesini yazacagl bir b61um vardlr ve bu b61um "Dear Spotty" diye ba~lar. Bu b61umun amaci 6grenenin kendisini degerlendirmesini saglamaktlr. "Check Yourself" notundan da g6rebilir ve 0 unitede verilen kazanlmlardan hangilerini 6grendiginin farklna varabilir ve bunu yazabilir. Bu da 6grenenin duzenli olarak kendisini degerlendirmesine olanak saglar. Bu 6z degerlendirmeler 6grenenin hangi konuda iyi oldugunu ve hangi konulara biraz daha egilmesi gerektigini aglkga sergiler ve farkmdallk yaratlr. Ogrenen bu b61umde duygulannl da istedigi gibi ifade edebilir. Artlk, duygunun (emotion) bili~le (cognition) ne kadar yakm bir ili~ki iginde oldugunu biliyoruz. Son n6robili~sel araliitlrma bulgulanndan da anla~llacagl gibi ikisinin birbirinden aynlmaz bir butun iginde iliilediklerinin farkmdaylz. Bu yuzden, duygulann ifadesine yer vermenin 6grenme surecinin 6nemli bir pargasl oldugunu biliyor ve buna 6zel 6nem veriyoruz. Peki~tirme uniteleri (Consolidation), 6grenenin Ders Kitabl'nda g6rdugu konular ve etkinliklerin benzerlerini sunmaktadlr. Her d6rt unitede bir verilmi~tir. Ba~hktan da anla~llacagl gibi amag 6grenmeyi peki~tirmektir. Beyin temelli 6grenme prensiplerine baktlglmlzda bu tekrar ve pekiliitirme unsurunun 6grenmenin aynlmaz bir pargasl oldugunu g6rebiliriz. Peki~tirme uniteleri, yine unitelerde dikkat edilen ve temel alman tum prensipler g6z 6nune ahnarak yazllml~tlr. Block testier ise 6gretmenin isterse degerlendirme araci olarak kullanmasl igin tasarlanml~tlr. Her d6rt unitede bir verilmi~t i r. Bunlar 6rnektir ve konulara uygundur. Ogretmen, eger isterse bunlara benzer kendi testlerini hazlrlayabilir. iv. Ogrenenin Rolu Yapiiandirmaci yaklaliilmda, 6gretmenin rolu kadar 6grenenin de rolu 6nemlidir. Bu rol, klasik yani ezbere dayah, bilgiyi oldugu gibi alan ve veren rolunde degildir. Ogrenen kendi degerlerinin farkmda olan, yeteneklerini bilen, yapici ve kendi kararlannl verebilen konumdadlr. Ogrenmede kontrol 6grenendedir. Aslmda, 6grenme 6gretmenle birlikte glkllan bir yolculuktur. Bu yolculukta 6grenen, kendini keliifeder ve 6grenmeyi gergekle~t i rir. Aynca, akranlanyla (peers) birlikte hem kendisinin hem de onlann 6grenmesine olanak hazlrlar.

14 3. KiTAPLAR 1. Ogretmen Kitaplan Ogretmen Kitabl'nda kullamlan dil TOrkc;edir. Buradaki amac; bran!,? ogretmenlerinin de ingilizce dersi verdiginde onlara yol gostermektir. Her bolum slraslyla a!'?agldaki maddeleri ic;erir: Unitedeki etkinliklerin cevaplan, yali!,?ma Kitabl'ndaki etkinliklerin cevap anahtan, Peki!'?tirme Onitesinin (Consolidation) cevap anahtan, Block testlerin cevap anahtan. Cevap anahtarlan Onitedeki sayfa tasanmlyla verilmi!'?tir. Aynca her Onitenin sonunda ogretmenin Oniteyle ilgili not alabilecegi bir sayfa blrakllml!'?tlr. 2. yah~ma Kitaplan yali!,?ma kitaplan, ders kitaplanndaki felsefeyi yansltlr ve 0 tarzl devam ettirir. Etkinlikler, aym prensipler dogrultusunda do!,?onolmo!,? ve degi!,?ik ogrenme stilleri, zekcl c;e!,?itleri ve ingilizce dil ogretiminde kullamlan en yeni teknikler do!,?onolerek tasarlanml!'?tlr. Ogrenenin aym ba!,?lik altlnda daha c;ok etkinlik uygulayabilmesi hedeflenmi!'?tir. Diger bir deyi!'?le, c;e!,?it yelpazesi sunulmaktadlr. Bu arada, sec;enekler de onerilmi!'?tir. Vine ders kitaplannda oldugu gibi, c;ali!,?ma kitaplan da gorsel olarak tasarlanml!'?tlr. Her Onite ders kitabl sayfasl formatlnda verilmi!'?tir. Buradan hareketle cevaplar i!,?lenmi!'?tir. Ogretmenin konuyu ve Oniteyi i!,?lerken takip edecegi adlmlar anlatllml!'?tlr. Yonergeler ac;lk ve takip edilmesi kolay!'?ekilde yazllml!'?tlr. Ogretmen bu yonergeleri takip ederek istenen!'?ekilde ogretmeyi kolaylikla gerc;ekle!'?tirebilir. 3. Oers Kitaplan i. Genel Bir Bakl~ 1. Her kitap 16 Oniteden olu!,?maktadlr ve her Onitenin bir konusu vardlr. Bu konular Common European Framework c;erc;evesinde ve yapiiandirmaci egitim ve i1eti!,?imsel yakla!'?lm prensiplerine gore hazlrlanan yeni mofredatta belirtilen konulardlr. 2. Kitaplann hazlrlanmaslnda gorsel ogeye aglrlik verilmi!'?tir c;onko insanlann boyok bir c;ogunlugu donyayi gorsel olarak algllamakta ve ogrenmektedir. 3. Kitap kahramanlanmlz Thomson ailesi ve kopekleridir. ilk Onitede birlikte gorolmektedir ve daha sonra Onitelerde yer alan okuma ve dinleme metinlerinde bu ailenin bireyleri degi!,?ik aktivitelerde roller almaktadlr. 4. Beceriler bir boton olarak do!,?onolmo!'?tor (integrated skills). Ornegin, dinleme becerisini yazma becerisi tamamlayabilir. Diger bir deyi!,?le, herhangi bir beceri ba!,?ka bir beceriyle tamamlanabilir. 5. Kitaplardaki en boyok degi!,?iklik direkt gramer ogretimi ic;ermemesidir. Bunun yerine, dili konu!'?uldugu dogallikta verebilmek ic;in 3 a!'?amali bir model kullanllml!'?tlr ve model!'?u bolomleri ic;ermektedir: Spotlight, Language Spot ve Check Spot ii. Unite BolOmleri 1. RE-SPOT Bu bolomde amac; daha once ogrenilmi!,? olan dili hatlrlatmaktlr. Etkinlikler derse giri!,? bolumonde yer allr ve hatlrlatma amac;1i oldugu kadar eglendirmek ve bu yolla ogrenenin derse katllimlm saglamak ve motive etmek amacln1 da ta!,?lr. Bu bolumdeki etkinlikler e le!'?tirme, oyun, bilmece, el i!,?i veya tartl!,?ma bic;iminde olabilir. Ornek olarak 6. slmf 6. Onitenin Re-Spot bolomo verilmi!'?tir.,~ Re - spot How do we ask about the weather? Listen to the song and number the pictures of the words you hear. ~ Go to workbook page 28 activity 1.

15 2. & 3. LISTENING/READING SPOT Bu bolumdeki etkinlikler, programda onerildigi gibi dil becerileri ve kazanlmlan goz onunde tutularak tasarlanml tlr. Her unite, bir dinleme veya okuma metni ile ba lamaktadlr ve her unitede en az bir dinleme bir de okuma metni vardlr. Unite konusu' gergevesinde yazllan bu metinlerde, Thomson ailesinin bireyleri ve arkada lan yer almaktadlrlar. Karakterler tom kitap boyunca kullanllml tlr. Bu hikaye seyrinin iki amaci vardlr. Birincisi, dili bir bag lama (context) oturtmak, ikincisi ise ogrenmede hatlrlamayi kolayla tlrmaktlr. Bu dinleme ve okuma metinleri 3 a amada ogretilmektedir: A. Before you Listen/Read (Dinleme/Okuma Oncesi) B. While You Listen/Read (Dinleme/Okuma Siraslnda) ve C. After You Listen/ Read (Okumadan sonra). 1. Before You Listen/Read Bu bolumde 3 amag vardlr: 1. Ogreneni metne motive etmek 2. Ogrenenin konu hakklnda bilgisini aglga glkarmak ve farklndahk yaratmak 3. Ogreneni konuya hazlrlamak Aglk uglu, e le me, fikir sorma etkinlikleri gibi ogrenenin konuya katllmaslnl ba tan saglamak igin tasarfanml tlr. Ozellikle kendi fikirlerini soylemelerini istedikleri etkinliklerde ogrenenin motivasyonuna ve fikirlerine veri len on em de vurgulanml olur. Bu bolomdeki etkinlikler a agldaki gibidir: Bazl etkinliklerde, ogrenenden, metnin yazlh amaci, duygusu veya konusu gibi tahminlerde bulunmasl istenir. Bu tahminler Before you Listen veya Read bolumunde yaplhr ama bu aynl zamanda While bolumunun ilk aktivitesi olur ve ogrenen tahminlerini kontrol eder ("Check your predictions"). Ornegin 6. kitabln 15. unitesinde dinleme oncesinde ogrencilerden Thomson ailesinin kahvaltl masaslnda ne hakklnda konu tuklannl tahmin etmeleri beklenmektedir. Sonra da birinci dinleme aktivitesinde bu tahminlerini kontrol ederler. 3 Stacy, Tessa, Greg and their classmates are doing an experiment at the lab for the science lesson. Look at the pictures in Part A 1 again. What kind of experiment are they going to do? 'They are going to ero an exyeriment on... a. floating and sinking. b. cooling and heating. c. melting and evaporating. 2. While You Listen/Read Bu bolumde 2 amag vardlr: genel okumaldinleme ve detay okumaldinleme. En son dinleme ve okuma kuramlanna gore, ogrenenin bir metni anlamasl igin once genel bir okumaldinleme yapmasl gerekmektedir. Ancak ondan sonra bir metnin detaylan anla llabilir. Her unitede bu prensip gozetilmi tir. Genel okuma veya dinleme, metni, detaylanna takllmadan genel bir okumayi veya dinlemeyi gerektirir. Bir anlamda nasll ugaktan baktlglmlzda yerin genel ekillerini gorursek, ilk aktivite de bu bakl a benzer. Bu a ama gergekten onemlidir. Ornekte goruldugu gibi konuyu veya karakterlerin ne hakklnda konu tuklannl tahmin etme genel okuma aktivitelerinden bazllan<;:lir. Ornegin 6. kitabln 15. unitesindeki ilk dinleme aktivitesi oyledir:

16 pi 8. While You Listen 1 Listen to the dialogues and check your guesses. Experiment: Three Seperate Layers 1st Dialogue Teacher: Good morning class. Today we are going to do an experiment. Class: Yuppee! Teacher: OK, now listen to me. For this experiment we will need some oil, a cork, a coin, some water, some grapes, some honey and a tall clear cup. Trevor: How many coins do we need? Teacher: We need a coin and... Trevor: Ma'am how much water do we need? Teacher: We need some water and then... Trevor: Do we need any bottles? Teacher: No we don't need any bottles. But we will need some grapes, a tall clear cup and some honey. ikinci okumaldinleme artlk metnin detaylanm gozme a amasldlr. Metinde verilen bilgi ge~itli ~ekillerde istenir. Bu bolumde klasik soru-cevap tarzlndan kaglnllml~tlr. Onun yerine, yine gorselligi guglu, ezbere yonlendirmeden tasarlanml~ etkinlikler yapllml~tlr. Bazen bu bolum ogrenenin dikkatini dil fonksiyonlanna gekmek igin kullanllml~tlr. o zaman da metin 3. kez okumaldinleme amaclyla kullanllabilir. Ornek olarak 6. kitabln 15. unitesindeki aktivite a~agldaki gibidir. 3 Listen to the second dialogue. Put the steps of the experiment into the correct order. Observe what happens. o Fill the last third with water, wait for all three substances to settle. Fill one third of the cup with honey. o Drop in the coin, then the grape and then the cork. o Fill the next third with oil. o

17 3. After You Listen/Read Bu bolomde 2 amag vardlr. Birincisi anlamayi (comprehension) peki~tirmektir. ikincisi ise dil ve kelime ogretimi Birinci amaca donersek, artlk okuma bitligi igin ogrenen, konu ile ilgili herhangi bir do~once Ozerine yogunla~mfl.ktlr. tartl~masl yapabilir veya yazabilir. Sorulan sorular ve etkinliklerin amaglan hep ogreneni do~ondormek ve bilgiyi yapllandlrmaslnl saglamaktlr. Beceriler botunsel (integrated) olarak almdlgl igin dinleme/okuma sonrasl konu~ma ve yazma becerilerine yonelik etkinlikler olabilir. Re-Spot'da da oldugu gibi etkinlikler ge~itlidir ve bir beceri ba~kasml tamamlamak igin kullanlhr. A~agldaki ornek 6. kitabln 14. Onitesinden ahnml~tlr. C.After You Read Imagine you have 25 and you are in the same shop with Trevor, Tessa and Jim. What do you buy? How much do they cost? Do the operation and show your partner. ~ Go to workbook page 61 activities 3 and 4. ikinci amag ise sozcuk bilgisini degerlendirmektir. Bu bolomler, yeni mufredata uygun olarak, ogrenenin sozcok anlamlannl metinden glkanm (contextual guessing) yontemiyle kavrayabilme becerisini geli~tirmeye yoneliktir. Eger aktivite dinleme metni Ozerine ise, ogrenenin sozcuk kullanlmml gorebilmesi igin metinden comleler verilir. A~agldaki ornek 6. slnlf 15. Oniteden ahnml~tlr. C.After You Listen Greg is recording his observation results in his science log. Look at the picture and help him to write it. You can use the words in the balloons. Science Log Observation Results The cork.... S The coin.... Thegrape.... :sinthem~ 4. Spotlight Bu bolom daha once de belirtildigi gibi 3 a~amah dil ogrenme modelinin verildigi ilk bolumdur. Eger bir Unitede 2 Spotlight varsa, 0 zaman Spotlight 1 ve Spotlight 2 diye adlandlnlml~tlr. Eger bir Spotlight varsa, sadece Spotlight olarak geger. ingilizce dil ogretiminde kullanllan glkanm (elicitation) teknigini temel ahr. Yeni Dil sunumu (presentation) ise sistematik olarak, konu iginde dinleme ve okuma metinlerinde verilmektedir. Yapiiandirmaci yakla~lmln da ongordugo gibi, anlaml ogrenenin dili, kullanlldlgl gergek baglamda (context) gormesi, anlamml kendi glkarmasl ve yapllandlrmasldlr. i~te Spotlight bu amag igin tasarlanml~tlr ve ogrenenin anlamayi sorgulamasml (concept checking) saglar. Ornegin, 6. kitabm 11. Unitesinde "must/mustn't" ~u ~ekilde verilmi~tir.

18 8 Spotlight 1 A. Remember these sentences from the text and put them under the correct sign. t> You must slow down. t> You mustn't enter. O ligation PrOhibition \ Think about the meaning of the sentences above. Is it really necessary to obey the rules? Do we have any other choice? Burada ogrenen i9in onemli olan, yapiiandirmaci felsefede oldugu gibi, sadece bilgiyi almakla kalmamasl, ogrendiklerini kendisinin tekrar yaratmasl veya ke~fetmesidir. Spotlight'da, gorsel olarak verilen imge spot 1~lgldlr ve sayfa uzerine sembolik olarak yanslr. Bu yanslmadan da anla~llacagl gibi, bu bolumde ogrenen bilgiyi sorgulayarak ve analiz ederek yeni dili anlamaya ve tekrar ke~fetmeye 9all~lr. Ba~ka bir deyi~le, Spotlight bolumu farkmdallk yaratmak ve dil kullamml uzerinde du~unmeyi adet haline getirmek i9in kullanllan bir ara9tlr. 5. LANGUAGE SPOT Bu bolum 3 a~amah dil ogrenme modelinin verildigi ikinci bolumdur ve burada dil fonksiyonlan (language functions) verilir. Ama9, ogrenenin bilgiyi problem ~eklinde 90zmesi ve ~imdi de kullammmi ogrenmesini saglamaktlr. Diger bir dey i ~le, ogrenen dilin kazanlmlanm ogrenmeye hazlr hale gelmi~tir. A~agldaki ornek 6. slmf 11. uniteden ahnml~tlr. " Language spot 1 When we talk about obligation and prohibition, we use the following expressions: You must stop and wait at the red light. You mustn't turn right. You must slow down. You mustn't enter here. ~-,,--- E5 I> ress;"g 0 f> Ug ati 0" a"d I>roh;f>;tio"

19 6. CHECK SPOT Bu b61um 3 afjamah dil 6grenme modelinin verildigi uyuncu ve son b6lumdur. Ogrenen, artlk bilgiyi sorgulamlfj, analiz etmifj, ne amayla kullanlldlgml ogrenmifjtir. Sira ogrenileni dogru algllaylp algllamadlgl kontrol etmektedir. Afjagldaki orne~ 6: slmf 11. uniteden ahnmlfjtlr. 5cttf Check Spot 1 Look at the mind map below and complete the missing infonnation. 0 1.voumust.... "liir ~W~ : y~ ~ h~~~' 'no ~ Go to workbook page 48 activity SPEAKING SPOT Konufjma etkinlikleri, yine programda onerildigi gibi, dil becerileri ve kazammlan goz onunde tutularak tasarlanmlfjtlr. Aynca tum gorevlerin (task) geryek (authentic) olmasl hedeflenmifjtir. Diger bir deyifjle bu etkinlikler, bofjluk doldurma gibi ne amaci oldugu anlafjllmayan etkinlikler degil, ogrenenin geryekten iletifjim amayh kullanacagl etkinliklerdir. Ornegin 6. kitabm 3. unitesi olan Eating unitesinde ogrenen kilolu bir yocugun nasll kalori hesabl yapacagml ogrenir. Bafjka bir ornek olarak 8. kitabm 16. unitesi olan Empathy unitesinde ogrenen dunyayi bafjkasmln gozunden gormeyi ve degifjik baklfj ayllanna sablrh ve sayglh olmayi ogrenir. Bunun yamnda kifjisel baklfj ayllannl da ifade etmeyi ogrenir. Konufjma etkinliklerinde 6grenenin istenen gorevi yapabilmesi iyin hazlrhk afjamasl olarak dil girdisi (input) sunulur. Bu bazen bir beyin haritasl (mind map), bir resim yada bilgi baloncuklan fjeklinde olabilir. Aynca 0 unitede ogrendigi dili kullanmasl hatlrlatlhr ve bu "Useful Language Box" (yardimci Dil Kutusu) olarak verilir. Herhangi bir konufjma etkinligi iyin fjoyle bir plan lama onerilir: Hazlrhk 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu yada paylafjlm 15 dakika. Rol kartlan Ave B fjeklinde oldugu zaman A kartl unitenin iyinde, B kart I ise kitabln arka tarafmda bulunmaktadlr. Boyle bir uygulamanm amaci bilgi bofjlugu (information gap) prensibini uygulamaktlr. Afjagldaki ornek 6. slmf 16. uniteden ahnmlfjtlr.

20 3 " ~ Speaking spot Susanna Nakulak is from Canada. She is an exchange program student in England for a month and she is staying with Tessa. She is now at a restaurant with Tessa1s family. Work in groups of six. Look at your role card and act out your role. Before acting it out, make a plan to organize the dialogue. The other role cards are at the back of the book. What would you like to have? ROLE CARD 1 -y-o-u -a-re- S- u- sanna. 'Iy members and answer Chat with the tam l er their questions. rice of a hamburg the waiter the P th your country. A s \< h prices WI ompare t e than\< him/her. to c. answer, Atter his/her to the waiter. Give your order M~Nl:J SO'U!PS Tomato Souy Chicken Souy Mushroom Souy fmmn :M.'1!..?U:S J'ish ana Chiys Chicken ana Chiys 'Roast anayegeta6(es ~ Ice Cream Cheese Cake Jtyy(e 'Pie ana Cream ~ J'ruit Juice cora MineraCWater Tea Coffee WRITING SPOT Yazma etkinlikleri de, diger becerilerde oldugu gibi, dil becerileri ve kazammlan goz ononde tutularak tasarlanml tlr. Konu ma etkinliklerinde oldugu gibi, tum gorevlerin (task) ger~ek (authentic) olmasl hedeflenmi tir. Etkinliklerde, klasik ogrenmede oldugu gibi " En son tatilinizi bir paragraf yazarak anlatm." tavnndan ozellikle ka~lmlml tlr. Yazma etkinliklerine 1 lk tutan 3 prensip vardlr: 1. Kime yazlldlgl yani okuyucu, 2. Ne i~in yazlldlgl, 3. Ne tur bir metin yazllacagl (genre). Bu prensipler, ingilizce ileti imsel dil ogretiminde olmazsa olmaz olanlardlr. ilk olarak, klasik dil ogretiminde, bir metnin kime yazllacagmln a~lklanmasl ~ogunlukla yoktur ve ogretilmez. Ogrenen hep ogretmene yazar ki bu hi~ ger~ek bir gorev degildir ve gerqek bir amaq iqermez. ikinci olarak, bir yazma gorevinin ne iqin oldugu soylenmez; hatta pek onemli de degildir. Oysa ki, ornegin mektup yazarken bunu bir dokkandaki mo teri hizmetlerine bir ikayet iqin yazln demeliyiz. UQOncO olarak, klasik yontemde ogreniciye ne tor bir metin yazmalan gerektigi soylenmez. Oysa ki bu prensip, ornegin mektup yazma gorevinde resmi bir mektup yazacaksmlz diyerek verilen gorevin gerqek ya amla ili kisini kurabilir, buna dikkat Qekebiliriz. Bu QerQeve, veri len gorevi tamamen gerqek kllmakla kalmaz, ogrenenin motivasyonunu da arttlnr. Ogrenen artlk ingilizce ogrenmeyi gerqek ya amla bagda tlrabilmi tir. Diger bir deyi le, ogrenen ogrendiklerini ya amda kullanabilecegini anlar.

Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI

Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI TEACHER'S BOOK Grade -.~ -..: p,.,.~. - '-~.,! _ ~,1. _... '...'i! Teacher's Book Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR '!Ik + DEVLET KIT APLARI

Detaylı

"" [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK

 [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK ,. J-- " \.. '-- "" [ ] I \.. ~ - TIACHIR'S BOOK Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Omur QOBAN Meltem SARANDAL Serpil TEKiR ipek SAYINER d~ - - ~ DEVLET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI

Detaylı

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5.

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. 1128 Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. Sınıf Örneği) Ali DÖNGEL Ankara Eğitim Müfettişi Özet DynEd

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz!

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Öğretmen El Kitabı Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Bu kitapta, öğrenci el kitaplarında bulunan Nöro-bilimsel Altyapı, Doğru Çalışma Yöntemleri,

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org.

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org. I ECL European Language Portfolio vrupa il Portfolyosu Young Learners (ge 6-12) ll rights reserved 2011,2012 European Language Portfolio: registered model o. 2012.R007 warded to: British Educational ffairs

Detaylı

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF)

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF) YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

Doç. Dr. Belma HAZNEDAR 1 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Belma HAZNEDAR 1 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Türkiye de yabancı dil eğitimine ilişkin değerlendirmeler: İlköğretim İngilizce ders kitaplarının incelenmesi/remarks on foreign language education policies in Turkey: A critical evaluation of primary

Detaylı

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 29 Kasım 2013 ta rih ve 150 sa yı lı ka ra rıy la 2014-2015 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school Academic Year June 2013 Inside this issue: Early Years Centre 1-2 Top in Cyprus 3 Headteacher for a Day 4-5 FESK Donation 6 International Day 7-10 MUNTR 11 Coordinate Graphing 12-13 Young Leaders Award

Detaylı

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011)

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011) PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAġIMI ĠLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI PREPARING THE TURKISH LESSON PLAN THROUGH PROBLEM BASED LEARNING APROACH Özet Ahmet Benzer 1 Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), öğrencileri

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ BROAD ORIENTED LITERACY TEACHING METHOD Kısmet DELİVELİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla, TÜRKİYE dkismet@mu.edu.tr.

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la 2012-2013 öğ re

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Cilt 18 Sayt:1-2 2010 63 AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi Sefer ADA* Senem Seda AHENK** Ozet 21. yiizyzlda kiireselle!jme kapsammda, her bireyin bir

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı