Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER."

Transkript

1 IIACHIR'S BOOK. ~...

2 Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER -A ~ DEVlET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI Milsan Basin San. A. $. - istanbul 2008

3 MILL! EGITIM BAKANLIGI YAYINLARI... : 4542 OERS KITAPLARI olzisl... : Y Her hakkl saklldlr ve Mill! Egitim Bakanllgma aittir. Kitabm metin, soru ve ~ekilleri klsmen de olsa hic;bir surette allmp yaylmlanamaz. Editor Yrd Dr. Bena GOL PEKER Oil Uzmam Serdar ARHAN Gorsel Tasanm Plnar QOBAN Hafize Nur ENSARi Nuran ONAL Program Geli~tirme Uzmam MelekAY Olc;me ve Oegerlendirme Dr. ismail KARAKAYA Rehberlik Uzmam ZekiAYOIN ISBN I r I Mill! Egitim Bakanllgl, Talim ve Terbiye Kurulunun gon ve 103 sayjli karan ile ogretmen kitabl olarak kabul edilmi~, YaYlmlar Oairesi Ba kanllgmm gon ve 1092 sayl1i yazisl ile birinci defa adet basllml tlr.

4 tsttklal MARSI f I, Korkma, sonmez bu afaklarda yiizen al sancak; Sonmeden yurdumun iistiinde tiiten en son ocak. o benim milletimin yxldlzldlr, parlayacak; o benimdir, 0 benim milletimindir ancak. <;atma, kurban olaylm, ~ehreni ey nazh hilal! Kahraman lrklma bir giil! Ne bu iddet, bu celal? Sana olmaz dokiilen kanlanmlz sonra hew... Hakkldlr, Hakk'a tap an, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hiir ya adlm, hiir ya anm. Hangi ~llgm bana zincir vuracakml? Sa anm! Kiikremi sel gibiyim, bendimi ~igner, a' ~nm. Y lrtanm daglan, enginlere slgmam, ta anm. Garbm afakml sarml sa ~elik zlrhh duvar, Benim iman dolu gogsiim gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nastl boyle bir imam bogar, "Medeniyetl" dedigin tek di i kalml canavar? Arkada! Yurduma al~aklan ugratma, sakm. Siper et govdeni, dursun bu hayaslzca akm. Dogacaktlr sana va'dettigi giinler Hakk'm... Kim bilir, belki yann, beiki yanndan da yakm. Bastlgm yerleri "toprak!" diyerek ge~me, tam: Dii iin altmdaki binlerce kefensiz yatam. Sen ehit oglusun, incitme, yazlktlr, atam: Verme, diinyalan alsan da, bu cennet vatam. Kim bu cennet vatamn ugruna olmaz ki feda? Siiheda fl ktracak topragl slksan, iiheda! Cam, canam, biitiin vanml alsm da Huda, Etmesin tek vatammdan beni diinyada ciida. Ruhumun senden, llahi, udur ancak emeli: Degmesin mabedimin gogsiine namahrem eli. Bu ezanlar-ki ahadetleri dinin temeli- Ebedi yurdumun iistiinde benim inlemeli. o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta lm, Her cerihamdan, llahi, bo amp kanh ya lm, FI kmr ruh-l miicerred gibi yerden na' lffi; o zaman yiikselerek ar a deger belki ba lm. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anh hilal! Olsun artlk dokiilen kanlanmm hepsi hew. Ebediyen sana yok, lrklma yok izmihlal: Hakkldlr, hiir ya aml, bayraglmm hiirriyet; Hakkldlr, Hakk'a tapan, milletimin istiktal! ". Mehmet Akif ERSOY

5 ATATORK'ON GENCLiGE HiTABESi Ey TOrk gen91igil Birinci vazifen, TOrk istiklalini, TOrk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve modafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en klymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlann olacaktlr. Bir gon, istiklal ve cumhuriyeti modafaa mecburiyetine do~ersen, vazifeye atllmak i9in, i9inde bulunacagm vaziyetin imkan ve ~eraitini do~onmeyeceksin I Bu imkan ve ~erait, 90k namosait bir mahiyette tezahor edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek do~manlar, boton donyada emsali gorolmemi~ bir galibiyetin momessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm, boton kaleleri zapt edilmi~, boton tersanelerine girilmi~, boton ordulan dagltllml~ ve memleketin her ko~esi bilfiil i~gal edilmi~ olabilir. BOtOn bu ~eraitten daha elim ve daha vahim olmak Ozere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hlyanet i9inde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ~ahsi menfaatlerini, mostevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret i9inde harap ve bitap do~mo~ olabilir. Ey TOrk istikbalinin evladll i~te, bu ahval ve ~erait i9inde dahi, vazifen; TOrk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktlr! Muhta9 oldugun kudret, damarlanndaki asil 'kanda, mevcutturl ;/).

6 MUSTAFA KEMAL ATATURK

7

8 CONTENTS Preface Assessment and Evaluation Functions Task 37 FAMILY Asking for and giving information Creating a family tree of imaginary Family Tree Identifiying people characters. WORKBOOK KEY Unit 2 Functions Task 47 r ~- HOBBIES AND Asking for and giving information Preparing a poster about their INTERESTS Identifiling people favourite cartoon characters' likes Hobbies and dislikes Asking for and expressing likes and dislikes WORKBOOK KEY Unit 3 Functions Task ~~~ ~~~~~ FOOD AND DRINKS Asking for and giving information Eating Asking for and telling quantity Expressing needs Drawing a fruit and vegetable basket. Showing and telling it in the class. WORKBOOK KEY Unit 4 DAILY LIFE AND ROUTINES A Day In My Life Functions Asking for and giving information Asking for and talking about daily routines Task Making a list of their daily activities. 65 WORKBOOK KEY CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 1 UNITS ANSWER KEy UnitS Functions Task 85 SCHOOL Asking for and giving information Finding a staff member. Staff Interviewing him/her. Writing Asking for and talking about daily routines short paragraph about him/her. WORKBOOK KEY WEATHER CONDITIONS Seasons - /~},~_\l~... "" _ ' 'l'~ '),;r.t! )... -\~ ", Asking for and giving information Describing places Task Choosing a region or country. Finding out the weather condutions there in different seasons. Writing a short paragraph about it. WORKBOOK KEY Unit 7 HYGIENE Personel Hygiene Functions Asking for and giving information Making suggestions Giving orders Task Preparing a poster to start a hygiene campaign. WORKBOOK KEY

9 UnitS PARTIES Planning a Party Functions Asking for and giving information Inviting Task Preparing an invitation card for an imaginary party. 115 Accepting or refusing Thanking WORKBOOK KEy CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 2 UNITS ANSWER KEy Unit 9 LIVING BEINGS Animals --- Functions Asking for and giving information Describing an animal Task Finding an interesting animal. Preparing posters and a speech bubble. Giving a presentation on it. Answering follow up questions. WORKBOOK KEY Unit 10 GAMES AND SPORTS Games Functions Asking for and giving information Identfying options Giving instructions for making and doing thinks Asking people to do and not to do things Task Preparing cards for a miming game. WORKBOOK KEy SAFETY Traffic Rules Functions Asking for and giving information Asking for and making suggestions Expressing obligation Task Finding five more road or traffic signs. Writing what they mean. Their poster will be displayed in the classroom. WORKBOOK KEy Unit 12 DIFFERENT PLACES A Trip Functions Task Asking for and giving information Finding a picture showing life Asking for and expressing decision ano plans style in the past. Writing a short Asking for and expressing definite arrangements paragraph explaining it. Making decisions WORKBOOK KEY , CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 3 UNITS ANSWER KEy Unit 13 HOLIDAYS National Holidays Functions Asking for and giving information Asking for and expressing decisions and plans Asking for and expressing definite arrangements Making decisions Task Finding the names of their national holidays in English and writing them down. WORKBOOK KEy

10 I""" MATHEMATICAL PROBLEMS Solving Problems Functions Imparting and seeking factual information: identifying, correcting, asking Task Changing the given mathematical problem into a cartoon strip story. WORKBOOK KEY Unit 15 LABORATORY WORK Matter Functions Imparting and seeking factual information: identifiying, correcting, asking Task Doing an experiment on changing a matter and writing the steps of the experiment. 199 WORKBOOK KEY J!n!! 16 DIFFERENT LIFE STYLES The Nort Pole Functions Imparting and seeking factual information Asking for and expressing definite arrangements Making decisions Asking for and expressing decisions and plans Expressing obligation Warning Asking for and making suggestions Expressing obligation Asking people to do and not to do things (Requesting) Identifying options Giving instructions Describing an event, person, place animal, etc. Greeting Saying farrewell and leave - taking Making introdictions Expressing feelings Asking for attention Inviting Accepting or refusing Thanking Making suggestions Giving orders Asking for and telling regulations and rules Asking for and talking about daily routines Asking for and telling the price Making an order Asking for and telling quantity Expressing needs Asking for and expressing likezqs and dislikes Asking for and giving information Identifying people Task 209 Finding pictures showing different cultures. WORKBOOK KEy CONSOLIDATION FOR UNITS ANSWER KEY ~ BLOCK TEST 3 UN ITS ' ANSWER KEy INGREDIENT CARDS

11 ingilizce'ye Gonul Vermi Herkese Merhaba, Yeni Program dogrultusunda kitap yazmaya ba larken gok mutlu olduk ve heyecanlandlk. Tum dunya ingilizce ogrenmeye ko arken biz de bu kulvarda bir eyler yapabilecegimizi ve ingilizceyi gergekten ogrenmeyi ogretebilecegimizi du unerek yola glktik. Gramer kallplannl ezbere sayabilen, slnavlarda bo luklan doldurabilen ama ingilizceyi higbir ekilde ileti im amagll kullanamayan yuz binlerce ogrenci yeti tirdikten sonra bu buyuk bir ans olsa gerek! Yeni kitaplar serisi bizim igin tatll bir esinti ama aym zamanda da kokten degi im tohumlan serpen bir dalga hareketi olacak. Bir kez tadlnl allnca da ogrenenin de ogretmenin de aynlamayacagl bir lezzet blrakarak... izin verin bu kitaplan size biraz anlatallm. Oncelikle, kitaplar bir paket olarak sunulmakta ve a agldakilerden olu maktadlr: 1. Oers Kitabl, 2. Qall ma Kitabl, 3. Ogretmen Kitabl, 4. CO Kitablmlzln adlnl "Spot On" olarak koyarken ingilizceyi gergek anlamda konu abilen ve bu baglamda hedefi on ikiden vurabilen ogrenen (learner) anlamlnda kullandlk. Aynca Spot sozcugu yeni dil tanltlmlnda, daha ileride de aglklanacagl gibi, "Spotlight", "Language Spot" ve "Check Spot" olarak kullamlml tlr. Kopek kahramanlmlz "Spotty", dil kazammlanm vermek, bilgiyi gorselle tirmek, gagn lm yaptlrmak ve renk katmak igin kullanllml tlr. 3 ana ba lik gergevesinde dilerseniz biraz daha aynntlya girelim. 1. KONU VE ETKiNLiKLER 2. KiTAPLAR 3. YAKLA$IM VE METOT 1. KONU VE ETKiNLiKLER Oniteler, Program'da belirtilen konular gergevesinde yazllml tlr. Bu gergevede, aym zamanda ergenlerin de bireysel ozellikleri ve ilgi alan Ian goz onune allnml tlr. Aynca yapiiandirmaci yakla lmln en onemli noktalanndan olan sorgulaylcl ve du undurucu etkinliklerle bezenmi tir. Ornegin 6. slmf kitablnln ikinci unitesi, programda oldugu gibi "Hobbies and Interests: Hobbies" konusunu i ler. Bu Onitede ogrenenin kendi ilgi alanlannl ke fetmesi ve bunu akranlanyla payla lp fikir yorotebilmesi olanagl saglanml tlr. Ba ka bir ornek olarak 7.slmf kitablnln birinci unitesini ele alallm: Bu unitenin konusu "Horoscopes"dur. Verilen dinleme ve okuma metinleri burglar hakklnda genel bilgi verirken ogrenenin kendi do unce ve duygulannl aktarabilecegi ve sorgulayabilecegi konu ma ve yazma etkinlikleriyle birle tirilmi tir. Aynca kendisinin ve ba kalanmn ki ilik ozellikleri hakklnda du unmeye ve yorum yapmaya olanak tanlyan etkinlikler de yapllml tlr. Kitaplarda, sol beyin oldugu kadar, sag beyin fonksiyonlannln geli tirilmesi dolaylslyla tam beyin ogrenmenin (whole brained learning) gergekle mesi hedeflenmi tir. 4 ve 5. slnlf kitaplannda da oldugu gibi, bilmece, oyun, el i i gibi ogrenenin yaratici yeteneklerini geli tirmeye yonelik etkinlikler 6, 7 ve 8. kitaplarda da devam etmektedir. Aynca zihin veya bilgi haritasl yapma, gizme veya doldurma, e le tirme, drama ve dramatizasyon gibi etkinlikler de vardlr. Artlk ogrenenin slkllmaya zaman I olmadlglnl du unuyoruz, demek dogru olur. 2. YAKLA~IM VE METOT i. Ogrenme Felsefesi Kitaplar egitim felsefesi olarak yapiiandirmaci ogrenme yakla lmlnl temel allr ve ingilizce dil ogretimine ileti imsel olarak bakar. ilkogretim ingilizce Oersi Ogretimi Program kitablnda (2006, s. 16) belirtildigi gibi, kitaplarda beyin temelli ogrenme, goklu zeka, duygusal zeka, drama, Noro Linguistik Programlama (NLP) gibi en yeni egitim kuramlan, yakla lm ve tekniklerinden de yararlanllml tlr. Ozetlersek, kitaplarda, yapiiandirmaci yakla lmln kuram ve felsefesi gergevesinde ileti imsel yontem ve teknikleri ile uygulamaya gegirilmi tir. ii. Degi~ik Ogrenme Stilleri (Learning Styles) Kitaplarda yazllan tom metinler ve etkinlikler, ogrenme stilleri goz onunde bulundurularak yapllml tlr. Oncelikle, artlk ogrenenlerin buyok bir gogunlugunun bilgiyi gorsel olarak alglladlglnl ara tlrmalardan biliyoruz. Bu yuzden, unite sayfa tasanmlnln gorsel olarak en uygun tarzda tasanmlanmaslna ozel olarak dikkat edilmi tir. Aynca i itsel ve dokunsal yolla ogrenenler igin de etkinlikler yapllml tlr.

12 Oaha onceden de deginildigi gibi, ~oklu zeka, duygusal zeka ve NLP etkinlikleri de ogrenene bilgiyi yapllandlnrken yardimci olmasl i~in tasarlanml~tlr. Ornegin kendi ba~ l anna ogrenme egilimleri olan ogrencilerin kendi deneyimlerinden soz etmelerine olanak tanlmak i ~in yazl etkinlikleri veya rahatlatici imgeleme metinleri konmu~tur. Bu zenginlik, kitaplarda degi~ik ogrenme stillerine hitap etmeyi koiayla~tlnci bir unsur olarak belirgin ~ekilde gorolmektedir. iii. Ogretmenin RalU ve Simf Yonetimi Yapiiandirmaci felsefenin slnlfta uygulanmaslndaki en onemli faktorlerden biri ogretmendir. Ara~tlrmalardan da anla~llacagl gibi, ogretmenin, bu sistemde belirli niteliklere sahip olmasl ongoroior. Ozellikle de bilgiyi aktaran konumundan daha farkh bir konuma gelmesi ve yeni roller Ostlenmesi gerekir. Ogretmen, en iyi ogrenme ~artlan saglarken ashnda kendisi de ogrenen konumundadlr. Bundan da anla~llacagl gibi ogretmen klasik otorite rolonde degildir ve ogrenen merkezli bir ogretme-ogrenme sorecini yaratmaya ~ah~lr. Vine, ara~tlrmalann da gosterdigi gibi yapiiandirmaci yakla~lmln amaclna ula~abilmesi i~ i n ogretmenin, ogrenenin do~oncelerine deger veren ve onun do~once ve duygulannl en iyi ~ekilde ifade etmesine yardimci olan ki~i olmasl gerekir. Bu baglamda belirtilmesi gereken ba~ka onemli bir konu da ogretmenin konuda ge~en her yapl ve sozcogo, ogrenenin mutlaka bilmesi gerekmedigi i~in ogrenene anlatmasl gerekmemektedir. Oiger bir deyi~le, ogrenenin bir dinleme veya okuma metninde her gordogo yapl ve sozcogo tam olarak anlamasl yani aktif olarak ogrenmesi gerekmemektedir. Metnin i ~leni~i slraslnda bilinmeyen sozcoklere yogunla~mak dogru degildir. Bunlar zaten ogrenenin bilin~ altlnda gerektigi zaman ortaya ~Ikmak Ozere depolanmaktadlr. Ogrenci Kitabl'ndaki etkinlikler ogrenenin bilmesi gereken sozcok ve yapllar ~er~evesinde yapllml~tlr. Ornegin, 2. Onitede veri len okuma metnine baklldlglnda, metinde ogrencinin bilmedigi sozcokler vardlr ama burada hedef ogrencinin kazanlmlan paragraflann giri~ comlesinde (topic sentence) ve ana fikri destekleyen yan comlelerinde bulmasldlr. Ogretmenin, bunun dl~lnda, hedef olarak se~ilmemi~ sozcok veya yapllan ogretmeye ~ah~masl ogreneni yanh~ yonlendirir. Aynca ogrenenin seviyesinin OstOnde bir ~ah~ma olacagl i~in hem zaman hem de motivasyon kayblna neden olur. Ogretmen, aynl zamanda ~ok iyi bir gozlemcidir. Bireysel ogrenme farkhhklannl gozleyerek uygun ogrenme ortamlan yaratlr ve yonerge verir. Ba~ka bir dey i ~le ogretmen rehber rolono Ostlenir, ogrenene yol gosterir ama elinden tutup yoldan gotormez. ileti~imse l yakla~lm ~er~evesinde, ogrenenin ingilizceyi ger~ek i1eti~im amaclyla kullanmaslnl saplamak i ~in gereken ortaml yaratlr. BOtOn bu noktalar ozellikle slnlf yonetimi i~in boyok onem ta~lmaktadlr. Slnlf yonetimi i~in en onemli konulardan biri ogrenenin bilgiyi kendisi i~ i n yeniden yapllandlrmaslna olanak tanlmaktlr. Bu baglamda ogretmenin uygun ko~ullan saglamasl gerekir. Uygun ko~ullar denince akla gelenler ~unlardlr: 1. Ogretmenin OrOnO degil soreci degerlendirmesi, 2. i~birlikli ogrenmenin esas ahnmasl ve ogrenenin bilgiyi kendi ~evresi ile ileti~im i~inde bulunarak yapllandlrmasl, 3. Ogrenenin, ogrenmeye yapici ve aktif katlhmlnl saglamak i~in kendi bilgi ve deneyimlerini de ogrenme sorecine katmak, 4. Etkinliklerin ~e~itli olmasl, ornegin drama, sunum, proje ~ah~masl vb., 5. Grup ve ikili ~ah~ma yapmak Ozetle, slnlf yonetimi, ogrenenlerin hem kendileri hakklnda bir ~eyler ke~fetmesini hem de birbirlerinden ogrenmelerini kolayla~tlracak ~ekilde tasarlanmah ve yorotolmelidir. Ornegin, bir okuma veya dinleme metninden once, konu hakklnda ogrenenlerin birbirleriyle tartl~arak tahminde bulunmalan, birbirlerine konuyla ilgili deneyimlerini aktarmalan ogrenme merkezli bir ortamln yaratllmaslna olanak saglayacaktlr. Aynca, bir gorevde hedeflenen tek bir konu~ma veya yazma metni yoktur, ogreneni yonlendirecek veri hazlrhk a~amaslnda sunuldugu i~in ogrenen, istedigi yazlh veya sozio ileti~imi, ogretmenin rehberliginde ama kendi yorumuyla yapacaktlr. Bu yozden tek bir ornek cevap yoktur ve bu nedenle de boyle cevap metinleri Ogretmen Kitabl'nda yer almamaktadlr. Oers etkinliklerini zaman lama a~lslndan a~agldaki tablo onerilir: Bolumler Onerilen Sure (dakika) 1. Re-Spot Listening Spot Reading Spot Spotlight Language Spot Check Spot Speaking Spot Writing Spot Chant/Fun/Melody Spot 20 Go to workbook Activities Tabla: Etkinlik Zaman Plam

13 1. Tablo'dan da g6rulecegi uzere, unitelerde 9 ila 11 ana b61um vardlr ve planlama bu b61umlere g6re ayarlanml~tlr. 2. Tablo ise Okuma ve Dinleme etkinliklerinin zaman lama planl verilmi~tir. Reading/Listening Spot (Top lam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Before You Read/Listen While You Read/Listen After You Read/Listen Tablo: Okuma ve Dinleme Etkinliklerinin Zaman lama Plan! 3. Tablo Konu~ma ve Yazma etkinliklerinin zamanlama planlnl igerir. Speaking/Writing Spot (Toplam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Preparation (Input) Speaking Spot / Writing Spot Class Presentation / Reflection on Task Tablo: Konul?ma ve Yazma Etkinliklerinin Zamanlama Plan! Bu tablodan da anla~llacagl gibi etkinliklere hazlrhk suresi gok 6nemlidir. ikinci aliiama olan yazma veya konu~maya gelmeden 6nce 6grenene yeterli du~unce ve dil rehberligi olmahdlr. En son a~ama olarak eger g6rev smlfl sunumu ve tartl~ma yapllabilir. Bu zaman dilimi, 6grenenden d6nut almak igin de kullanllabilir. Tum bu 6nerilerde akllda tutulmasl gereken slnlfm genel gereksinimlerinin de g6z 6nunde bulundurulmasldlr. Bazl durumlarda bir etkinlik daha klsa zaman alabilir; buna kar~lhk diger bir etkinlik daha gok zaman gerektirebilir. Bu ayarlamalar, 6gretmenin 6grenen ile kurdugu dinamik ili~kinin bir pargasl olarak degiliikenlik g6sterebilir. iv. Degerlendirme Degerlendirme igin a~agldaki b61umler kullanllml~tlr. 1. Qahliima Kitabl'n1n sonundaki Dear Spotty b61umu ve Check yourself 2. Pekiliitirme uniteleri ve 3. Block testier. ilk6gretim 4 ve 5. slnlf gah~ma kitaplannda da oldugu gibi (Ogrendiklerim ve Duygulanm), her unitenin sonunda 6grenenin guncesini yazacagl bir b61um vardlr ve bu b61um "Dear Spotty" diye ba~lar. Bu b61umun amaci 6grenenin kendisini degerlendirmesini saglamaktlr. "Check Yourself" notundan da g6rebilir ve 0 unitede verilen kazanlmlardan hangilerini 6grendiginin farklna varabilir ve bunu yazabilir. Bu da 6grenenin duzenli olarak kendisini degerlendirmesine olanak saglar. Bu 6z degerlendirmeler 6grenenin hangi konuda iyi oldugunu ve hangi konulara biraz daha egilmesi gerektigini aglkga sergiler ve farkmdallk yaratlr. Ogrenen bu b61umde duygulannl da istedigi gibi ifade edebilir. Artlk, duygunun (emotion) bili~le (cognition) ne kadar yakm bir ili~ki iginde oldugunu biliyoruz. Son n6robili~sel araliitlrma bulgulanndan da anla~llacagl gibi ikisinin birbirinden aynlmaz bir butun iginde iliilediklerinin farkmdaylz. Bu yuzden, duygulann ifadesine yer vermenin 6grenme surecinin 6nemli bir pargasl oldugunu biliyor ve buna 6zel 6nem veriyoruz. Peki~tirme uniteleri (Consolidation), 6grenenin Ders Kitabl'nda g6rdugu konular ve etkinliklerin benzerlerini sunmaktadlr. Her d6rt unitede bir verilmi~tir. Ba~hktan da anla~llacagl gibi amag 6grenmeyi peki~tirmektir. Beyin temelli 6grenme prensiplerine baktlglmlzda bu tekrar ve pekiliitirme unsurunun 6grenmenin aynlmaz bir pargasl oldugunu g6rebiliriz. Peki~tirme uniteleri, yine unitelerde dikkat edilen ve temel alman tum prensipler g6z 6nune ahnarak yazllml~tlr. Block testier ise 6gretmenin isterse degerlendirme araci olarak kullanmasl igin tasarlanml~tlr. Her d6rt unitede bir verilmi~t i r. Bunlar 6rnektir ve konulara uygundur. Ogretmen, eger isterse bunlara benzer kendi testlerini hazlrlayabilir. iv. Ogrenenin Rolu Yapiiandirmaci yaklaliilmda, 6gretmenin rolu kadar 6grenenin de rolu 6nemlidir. Bu rol, klasik yani ezbere dayah, bilgiyi oldugu gibi alan ve veren rolunde degildir. Ogrenen kendi degerlerinin farkmda olan, yeteneklerini bilen, yapici ve kendi kararlannl verebilen konumdadlr. Ogrenmede kontrol 6grenendedir. Aslmda, 6grenme 6gretmenle birlikte glkllan bir yolculuktur. Bu yolculukta 6grenen, kendini keliifeder ve 6grenmeyi gergekle~t i rir. Aynca, akranlanyla (peers) birlikte hem kendisinin hem de onlann 6grenmesine olanak hazlrlar.

14 3. KiTAPLAR 1. Ogretmen Kitaplan Ogretmen Kitabl'nda kullamlan dil TOrkc;edir. Buradaki amac; bran!,? ogretmenlerinin de ingilizce dersi verdiginde onlara yol gostermektir. Her bolum slraslyla a!'?agldaki maddeleri ic;erir: Unitedeki etkinliklerin cevaplan, yali!,?ma Kitabl'ndaki etkinliklerin cevap anahtan, Peki!'?tirme Onitesinin (Consolidation) cevap anahtan, Block testlerin cevap anahtan. Cevap anahtarlan Onitedeki sayfa tasanmlyla verilmi!'?tir. Aynca her Onitenin sonunda ogretmenin Oniteyle ilgili not alabilecegi bir sayfa blrakllml!'?tlr. 2. yah~ma Kitaplan yali!,?ma kitaplan, ders kitaplanndaki felsefeyi yansltlr ve 0 tarzl devam ettirir. Etkinlikler, aym prensipler dogrultusunda do!,?onolmo!,? ve degi!,?ik ogrenme stilleri, zekcl c;e!,?itleri ve ingilizce dil ogretiminde kullamlan en yeni teknikler do!,?onolerek tasarlanml!'?tlr. Ogrenenin aym ba!,?lik altlnda daha c;ok etkinlik uygulayabilmesi hedeflenmi!'?tir. Diger bir deyi!'?le, c;e!,?it yelpazesi sunulmaktadlr. Bu arada, sec;enekler de onerilmi!'?tir. Vine ders kitaplannda oldugu gibi, c;ali!,?ma kitaplan da gorsel olarak tasarlanml!'?tlr. Her Onite ders kitabl sayfasl formatlnda verilmi!'?tir. Buradan hareketle cevaplar i!,?lenmi!'?tir. Ogretmenin konuyu ve Oniteyi i!,?lerken takip edecegi adlmlar anlatllml!'?tlr. Yonergeler ac;lk ve takip edilmesi kolay!'?ekilde yazllml!'?tlr. Ogretmen bu yonergeleri takip ederek istenen!'?ekilde ogretmeyi kolaylikla gerc;ekle!'?tirebilir. 3. Oers Kitaplan i. Genel Bir Bakl~ 1. Her kitap 16 Oniteden olu!,?maktadlr ve her Onitenin bir konusu vardlr. Bu konular Common European Framework c;erc;evesinde ve yapiiandirmaci egitim ve i1eti!,?imsel yakla!'?lm prensiplerine gore hazlrlanan yeni mofredatta belirtilen konulardlr. 2. Kitaplann hazlrlanmaslnda gorsel ogeye aglrlik verilmi!'?tir c;onko insanlann boyok bir c;ogunlugu donyayi gorsel olarak algllamakta ve ogrenmektedir. 3. Kitap kahramanlanmlz Thomson ailesi ve kopekleridir. ilk Onitede birlikte gorolmektedir ve daha sonra Onitelerde yer alan okuma ve dinleme metinlerinde bu ailenin bireyleri degi!,?ik aktivitelerde roller almaktadlr. 4. Beceriler bir boton olarak do!,?onolmo!'?tor (integrated skills). Ornegin, dinleme becerisini yazma becerisi tamamlayabilir. Diger bir deyi!,?le, herhangi bir beceri ba!,?ka bir beceriyle tamamlanabilir. 5. Kitaplardaki en boyok degi!,?iklik direkt gramer ogretimi ic;ermemesidir. Bunun yerine, dili konu!'?uldugu dogallikta verebilmek ic;in 3 a!'?amali bir model kullanllml!'?tlr ve model!'?u bolomleri ic;ermektedir: Spotlight, Language Spot ve Check Spot ii. Unite BolOmleri 1. RE-SPOT Bu bolomde amac; daha once ogrenilmi!,? olan dili hatlrlatmaktlr. Etkinlikler derse giri!,? bolumonde yer allr ve hatlrlatma amac;1i oldugu kadar eglendirmek ve bu yolla ogrenenin derse katllimlm saglamak ve motive etmek amacln1 da ta!,?lr. Bu bolumdeki etkinlikler e le!'?tirme, oyun, bilmece, el i!,?i veya tartl!,?ma bic;iminde olabilir. Ornek olarak 6. slmf 6. Onitenin Re-Spot bolomo verilmi!'?tir.,~ Re - spot How do we ask about the weather? Listen to the song and number the pictures of the words you hear. ~ Go to workbook page 28 activity 1.

15 2. & 3. LISTENING/READING SPOT Bu bolumdeki etkinlikler, programda onerildigi gibi dil becerileri ve kazanlmlan goz onunde tutularak tasarlanml tlr. Her unite, bir dinleme veya okuma metni ile ba lamaktadlr ve her unitede en az bir dinleme bir de okuma metni vardlr. Unite konusu' gergevesinde yazllan bu metinlerde, Thomson ailesinin bireyleri ve arkada lan yer almaktadlrlar. Karakterler tom kitap boyunca kullanllml tlr. Bu hikaye seyrinin iki amaci vardlr. Birincisi, dili bir bag lama (context) oturtmak, ikincisi ise ogrenmede hatlrlamayi kolayla tlrmaktlr. Bu dinleme ve okuma metinleri 3 a amada ogretilmektedir: A. Before you Listen/Read (Dinleme/Okuma Oncesi) B. While You Listen/Read (Dinleme/Okuma Siraslnda) ve C. After You Listen/ Read (Okumadan sonra). 1. Before You Listen/Read Bu bolumde 3 amag vardlr: 1. Ogreneni metne motive etmek 2. Ogrenenin konu hakklnda bilgisini aglga glkarmak ve farklndahk yaratmak 3. Ogreneni konuya hazlrlamak Aglk uglu, e le me, fikir sorma etkinlikleri gibi ogrenenin konuya katllmaslnl ba tan saglamak igin tasarfanml tlr. Ozellikle kendi fikirlerini soylemelerini istedikleri etkinliklerde ogrenenin motivasyonuna ve fikirlerine veri len on em de vurgulanml olur. Bu bolomdeki etkinlikler a agldaki gibidir: Bazl etkinliklerde, ogrenenden, metnin yazlh amaci, duygusu veya konusu gibi tahminlerde bulunmasl istenir. Bu tahminler Before you Listen veya Read bolumunde yaplhr ama bu aynl zamanda While bolumunun ilk aktivitesi olur ve ogrenen tahminlerini kontrol eder ("Check your predictions"). Ornegin 6. kitabln 15. unitesinde dinleme oncesinde ogrencilerden Thomson ailesinin kahvaltl masaslnda ne hakklnda konu tuklannl tahmin etmeleri beklenmektedir. Sonra da birinci dinleme aktivitesinde bu tahminlerini kontrol ederler. 3 Stacy, Tessa, Greg and their classmates are doing an experiment at the lab for the science lesson. Look at the pictures in Part A 1 again. What kind of experiment are they going to do? 'They are going to ero an exyeriment on... a. floating and sinking. b. cooling and heating. c. melting and evaporating. 2. While You Listen/Read Bu bolumde 2 amag vardlr: genel okumaldinleme ve detay okumaldinleme. En son dinleme ve okuma kuramlanna gore, ogrenenin bir metni anlamasl igin once genel bir okumaldinleme yapmasl gerekmektedir. Ancak ondan sonra bir metnin detaylan anla llabilir. Her unitede bu prensip gozetilmi tir. Genel okuma veya dinleme, metni, detaylanna takllmadan genel bir okumayi veya dinlemeyi gerektirir. Bir anlamda nasll ugaktan baktlglmlzda yerin genel ekillerini gorursek, ilk aktivite de bu bakl a benzer. Bu a ama gergekten onemlidir. Ornekte goruldugu gibi konuyu veya karakterlerin ne hakklnda konu tuklannl tahmin etme genel okuma aktivitelerinden bazllan<;:lir. Ornegin 6. kitabln 15. unitesindeki ilk dinleme aktivitesi oyledir:

16 pi 8. While You Listen 1 Listen to the dialogues and check your guesses. Experiment: Three Seperate Layers 1st Dialogue Teacher: Good morning class. Today we are going to do an experiment. Class: Yuppee! Teacher: OK, now listen to me. For this experiment we will need some oil, a cork, a coin, some water, some grapes, some honey and a tall clear cup. Trevor: How many coins do we need? Teacher: We need a coin and... Trevor: Ma'am how much water do we need? Teacher: We need some water and then... Trevor: Do we need any bottles? Teacher: No we don't need any bottles. But we will need some grapes, a tall clear cup and some honey. ikinci okumaldinleme artlk metnin detaylanm gozme a amasldlr. Metinde verilen bilgi ge~itli ~ekillerde istenir. Bu bolumde klasik soru-cevap tarzlndan kaglnllml~tlr. Onun yerine, yine gorselligi guglu, ezbere yonlendirmeden tasarlanml~ etkinlikler yapllml~tlr. Bazen bu bolum ogrenenin dikkatini dil fonksiyonlanna gekmek igin kullanllml~tlr. o zaman da metin 3. kez okumaldinleme amaclyla kullanllabilir. Ornek olarak 6. kitabln 15. unitesindeki aktivite a~agldaki gibidir. 3 Listen to the second dialogue. Put the steps of the experiment into the correct order. Observe what happens. o Fill the last third with water, wait for all three substances to settle. Fill one third of the cup with honey. o Drop in the coin, then the grape and then the cork. o Fill the next third with oil. o

17 3. After You Listen/Read Bu bolomde 2 amag vardlr. Birincisi anlamayi (comprehension) peki~tirmektir. ikincisi ise dil ve kelime ogretimi Birinci amaca donersek, artlk okuma bitligi igin ogrenen, konu ile ilgili herhangi bir do~once Ozerine yogunla~mfl.ktlr. tartl~masl yapabilir veya yazabilir. Sorulan sorular ve etkinliklerin amaglan hep ogreneni do~ondormek ve bilgiyi yapllandlrmaslnl saglamaktlr. Beceriler botunsel (integrated) olarak almdlgl igin dinleme/okuma sonrasl konu~ma ve yazma becerilerine yonelik etkinlikler olabilir. Re-Spot'da da oldugu gibi etkinlikler ge~itlidir ve bir beceri ba~kasml tamamlamak igin kullanlhr. A~agldaki ornek 6. kitabln 14. Onitesinden ahnml~tlr. C.After You Read Imagine you have 25 and you are in the same shop with Trevor, Tessa and Jim. What do you buy? How much do they cost? Do the operation and show your partner. ~ Go to workbook page 61 activities 3 and 4. ikinci amag ise sozcuk bilgisini degerlendirmektir. Bu bolomler, yeni mufredata uygun olarak, ogrenenin sozcok anlamlannl metinden glkanm (contextual guessing) yontemiyle kavrayabilme becerisini geli~tirmeye yoneliktir. Eger aktivite dinleme metni Ozerine ise, ogrenenin sozcuk kullanlmml gorebilmesi igin metinden comleler verilir. A~agldaki ornek 6. slnlf 15. Oniteden ahnml~tlr. C.After You Listen Greg is recording his observation results in his science log. Look at the picture and help him to write it. You can use the words in the balloons. Science Log Observation Results The cork.... S The coin.... Thegrape.... :sinthem~ 4. Spotlight Bu bolom daha once de belirtildigi gibi 3 a~amah dil ogrenme modelinin verildigi ilk bolumdur. Eger bir Unitede 2 Spotlight varsa, 0 zaman Spotlight 1 ve Spotlight 2 diye adlandlnlml~tlr. Eger bir Spotlight varsa, sadece Spotlight olarak geger. ingilizce dil ogretiminde kullanllan glkanm (elicitation) teknigini temel ahr. Yeni Dil sunumu (presentation) ise sistematik olarak, konu iginde dinleme ve okuma metinlerinde verilmektedir. Yapiiandirmaci yakla~lmln da ongordugo gibi, anlaml ogrenenin dili, kullanlldlgl gergek baglamda (context) gormesi, anlamml kendi glkarmasl ve yapllandlrmasldlr. i~te Spotlight bu amag igin tasarlanml~tlr ve ogrenenin anlamayi sorgulamasml (concept checking) saglar. Ornegin, 6. kitabm 11. Unitesinde "must/mustn't" ~u ~ekilde verilmi~tir.

18 8 Spotlight 1 A. Remember these sentences from the text and put them under the correct sign. t> You must slow down. t> You mustn't enter. O ligation PrOhibition \ Think about the meaning of the sentences above. Is it really necessary to obey the rules? Do we have any other choice? Burada ogrenen i9in onemli olan, yapiiandirmaci felsefede oldugu gibi, sadece bilgiyi almakla kalmamasl, ogrendiklerini kendisinin tekrar yaratmasl veya ke~fetmesidir. Spotlight'da, gorsel olarak verilen imge spot 1~lgldlr ve sayfa uzerine sembolik olarak yanslr. Bu yanslmadan da anla~llacagl gibi, bu bolumde ogrenen bilgiyi sorgulayarak ve analiz ederek yeni dili anlamaya ve tekrar ke~fetmeye 9all~lr. Ba~ka bir deyi~le, Spotlight bolumu farkmdallk yaratmak ve dil kullamml uzerinde du~unmeyi adet haline getirmek i9in kullanllan bir ara9tlr. 5. LANGUAGE SPOT Bu bolum 3 a~amah dil ogrenme modelinin verildigi ikinci bolumdur ve burada dil fonksiyonlan (language functions) verilir. Ama9, ogrenenin bilgiyi problem ~eklinde 90zmesi ve ~imdi de kullammmi ogrenmesini saglamaktlr. Diger bir dey i ~le, ogrenen dilin kazanlmlanm ogrenmeye hazlr hale gelmi~tir. A~agldaki ornek 6. slmf 11. uniteden ahnml~tlr. " Language spot 1 When we talk about obligation and prohibition, we use the following expressions: You must stop and wait at the red light. You mustn't turn right. You must slow down. You mustn't enter here. ~-,,--- E5 I> ress;"g 0 f> Ug ati 0" a"d I>roh;f>;tio"

19 6. CHECK SPOT Bu b61um 3 afjamah dil 6grenme modelinin verildigi uyuncu ve son b6lumdur. Ogrenen, artlk bilgiyi sorgulamlfj, analiz etmifj, ne amayla kullanlldlgml ogrenmifjtir. Sira ogrenileni dogru algllaylp algllamadlgl kontrol etmektedir. Afjagldaki orne~ 6: slmf 11. uniteden ahnmlfjtlr. 5cttf Check Spot 1 Look at the mind map below and complete the missing infonnation. 0 1.voumust.... "liir ~W~ : y~ ~ h~~~' 'no ~ Go to workbook page 48 activity SPEAKING SPOT Konufjma etkinlikleri, yine programda onerildigi gibi, dil becerileri ve kazammlan goz onunde tutularak tasarlanmlfjtlr. Aynca tum gorevlerin (task) geryek (authentic) olmasl hedeflenmifjtir. Diger bir deyifjle bu etkinlikler, bofjluk doldurma gibi ne amaci oldugu anlafjllmayan etkinlikler degil, ogrenenin geryekten iletifjim amayh kullanacagl etkinliklerdir. Ornegin 6. kitabm 3. unitesi olan Eating unitesinde ogrenen kilolu bir yocugun nasll kalori hesabl yapacagml ogrenir. Bafjka bir ornek olarak 8. kitabm 16. unitesi olan Empathy unitesinde ogrenen dunyayi bafjkasmln gozunden gormeyi ve degifjik baklfj ayllanna sablrh ve sayglh olmayi ogrenir. Bunun yamnda kifjisel baklfj ayllannl da ifade etmeyi ogrenir. Konufjma etkinliklerinde 6grenenin istenen gorevi yapabilmesi iyin hazlrhk afjamasl olarak dil girdisi (input) sunulur. Bu bazen bir beyin haritasl (mind map), bir resim yada bilgi baloncuklan fjeklinde olabilir. Aynca 0 unitede ogrendigi dili kullanmasl hatlrlatlhr ve bu "Useful Language Box" (yardimci Dil Kutusu) olarak verilir. Herhangi bir konufjma etkinligi iyin fjoyle bir plan lama onerilir: Hazlrhk 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu yada paylafjlm 15 dakika. Rol kartlan Ave B fjeklinde oldugu zaman A kartl unitenin iyinde, B kart I ise kitabln arka tarafmda bulunmaktadlr. Boyle bir uygulamanm amaci bilgi bofjlugu (information gap) prensibini uygulamaktlr. Afjagldaki ornek 6. slmf 16. uniteden ahnmlfjtlr.

20 3 " ~ Speaking spot Susanna Nakulak is from Canada. She is an exchange program student in England for a month and she is staying with Tessa. She is now at a restaurant with Tessa1s family. Work in groups of six. Look at your role card and act out your role. Before acting it out, make a plan to organize the dialogue. The other role cards are at the back of the book. What would you like to have? ROLE CARD 1 -y-o-u -a-re- S- u- sanna. 'Iy members and answer Chat with the tam l er their questions. rice of a hamburg the waiter the P th your country. A s \< h prices WI ompare t e than\< him/her. to c. answer, Atter his/her to the waiter. Give your order M~Nl:J SO'U!PS Tomato Souy Chicken Souy Mushroom Souy fmmn :M.'1!..?U:S J'ish ana Chiys Chicken ana Chiys 'Roast anayegeta6(es ~ Ice Cream Cheese Cake Jtyy(e 'Pie ana Cream ~ J'ruit Juice cora MineraCWater Tea Coffee WRITING SPOT Yazma etkinlikleri de, diger becerilerde oldugu gibi, dil becerileri ve kazammlan goz ononde tutularak tasarlanml tlr. Konu ma etkinliklerinde oldugu gibi, tum gorevlerin (task) ger~ek (authentic) olmasl hedeflenmi tir. Etkinliklerde, klasik ogrenmede oldugu gibi " En son tatilinizi bir paragraf yazarak anlatm." tavnndan ozellikle ka~lmlml tlr. Yazma etkinliklerine 1 lk tutan 3 prensip vardlr: 1. Kime yazlldlgl yani okuyucu, 2. Ne i~in yazlldlgl, 3. Ne tur bir metin yazllacagl (genre). Bu prensipler, ingilizce ileti imsel dil ogretiminde olmazsa olmaz olanlardlr. ilk olarak, klasik dil ogretiminde, bir metnin kime yazllacagmln a~lklanmasl ~ogunlukla yoktur ve ogretilmez. Ogrenen hep ogretmene yazar ki bu hi~ ger~ek bir gorev degildir ve gerqek bir amaq iqermez. ikinci olarak, bir yazma gorevinin ne iqin oldugu soylenmez; hatta pek onemli de degildir. Oysa ki, ornegin mektup yazarken bunu bir dokkandaki mo teri hizmetlerine bir ikayet iqin yazln demeliyiz. UQOncO olarak, klasik yontemde ogreniciye ne tor bir metin yazmalan gerektigi soylenmez. Oysa ki bu prensip, ornegin mektup yazma gorevinde resmi bir mektup yazacaksmlz diyerek verilen gorevin gerqek ya amla ili kisini kurabilir, buna dikkat Qekebiliriz. Bu QerQeve, veri len gorevi tamamen gerqek kllmakla kalmaz, ogrenenin motivasyonunu da arttlnr. Ogrenen artlk ingilizce ogrenmeyi gerqek ya amla bagda tlrabilmi tir. Diger bir deyi le, ogrenen ogrendiklerini ya amda kullanabilecegini anlar.

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI

Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI TEACHER'S BOOK Grade -.~ -..: p,.,.~. - '-~.,! _ ~,1. _... '...'i! Teacher's Book Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR '!Ik + DEVLET KIT APLARI

Detaylı

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures Ek-2 SINIF MAVİ GURUP 150 Days, months, seasons, birthdays Colours, body parts, Art: Drawing a monster Presenting monster Classroom language &Objects around us Telling the time Showing Objects Guessing

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

"" [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK

 [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK ,. J-- " \.. '-- "" [ ] I \.. ~ - TIACHIR'S BOOK Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Omur QOBAN Meltem SARANDAL Serpil TEKiR ipek SAYINER d~ - - ~ DEVLET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU İNGİLİZCE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU İNGİLİZCE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI OCTOBER (EKİM) SEPTEMBER (EYLÜL) TOPICS/UNITS LANGUAGE TASKS AND STUDY (DEĞERLENDİRME/ GÖREVLER) Revision of the previous year characters,introductions and numbers.writing the days of the week. Singing

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK?

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? Değerli Velimiz, Salihli Koleji Yabancı Diller zümresi olarak 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde 3. sınıflarımızda

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

This book belongs to:

This book belongs to: ContentS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wheel of Fortune... p. Revision test 1... p. My Family... p. Revision test 2... p. People I Love... p. Revision test 3... p. Feelings... p. Revision test 4... p. Toys and

Detaylı

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Detaylı

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA Uygulama sınavlarının yapılması yönetmelik uyarınca uygulamalı derslerde zorunlu olup, okullarda uygulanması konusunda bilgi eksikliklerinin olmasından dolayı

Detaylı

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard. Akıllı tahta uyumlu

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard.  Akıllı tahta uyumlu Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2016-2017 Akıllı www.sarginyayincilik.com İLKOKUL YAYINLARIMIZ AKILLI DEFTERLERİMİZ TEST KİTAPLARIMIZ SORU BANKALARIMIZ ÇALIŞMA KİTAPLARIMIZ 2. SINIF YAYINLARIMIZ

Detaylı

Lesson 11 Weather and Seasons Hava Durumu ve Mevsimler

Lesson 11 Weather and Seasons Hava Durumu ve Mevsimler This lesson will introduce you to: - Vocabulary related to weather, seasons, and climate - How to ask for and give temperatures - How to understand weather reports - How to discuss the weather and climate

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER UNIT 1. Family Tree UNIT 2. Hobbies & Interests UNIT 3. Food & Drinks UNIT 4. A Day In My Life

ÝÇÝNDEKÝLER UNIT 1. Family Tree UNIT 2. Hobbies & Interests UNIT 3. Food & Drinks UNIT 4. A Day In My Life ÝÇÝNDEKÝLER UNIT 1 Family Tree Describing people... 10 Checkpoint - 1... 13 Asking for and giving information about family members... 14 Checkpoint - 2... 17 Examiner - 1... 18 UNIT 2 Hobbies & Interests

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Asking for help İngilizce konuşuyor musunuz? Asking if a person speaks English _[dil]_ konuşuyor musunuz? Asking if a person speaks a certain language _[dil]_

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

5. SINIF INGILIZCE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF INGILIZCE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF INGILIZCE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI 6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ÇER KLER 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me. Maddenin Tanecikli Yap Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Is. V

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Cevap Anahtarý TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Test 2 1-B 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-B 10-D 11-D 12-C 13-C Test 3 1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-D

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

PRIVATE MALTEPE GÖKYÜZÜ PRIMARY SCHOOL

PRIVATE MALTEPE GÖKYÜZÜ PRIMARY SCHOOL PRIVATE MALTEPE GÖKYÜZÜ PRIMARY SCHOOL MONTHLY PLAN OCTOBER,2016 Dear Parent(s), Welcome to our school! This year, we will learn English by reading, listening, writing, speaking, playing, entertaining

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA 111 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı