UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

2 SUNUŞ...i STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI ii STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR iii STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.iv I. GENEL BİLGİLER. 1. UOSB HAKKINDA TARİHÇE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE İŞLEVLER YÖNETİM YAPISI VE ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU UOSB PERSONEL YAPISI.. II. UOSB DE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SWOT (GZFT) ANALİZİ FIRSATLAR TEHDİTLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER... III. STRATEJİK PLAN UOSB KURUMSAL KİMLİĞİ (Misyon, Vizyon, Değerler) STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve GÖSTERGELER MALİYETLENDİRME.....

3 SUNUŞ Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren planlardır. Bu planlarla; kurumlar nerede olduklarını, nereye ulaşmak istediklerini, gitmek istedikleri yere nasıl ulaşacaklarını ve sonucu nasıl ölçüp değerlendirebileceklerini her aşamada yanıtlayabilmektedirler. Bu çerçevede Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde hazırladığı Uşak OSB leri Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Plan Çalışması nı titizlikle yürütmüş hem TR 33 Bölgesi ndeki OSB lere hem de Türkiye deki diğer OSB lere örnek teşkil edecek olan Stratejik Plan çalışmasını gerçekleştirmiştir. Çalışmalar sürecinde öncelikli olarak OSB bünyesindeki firmalara mevcut durumlarını ve OSB den beklentilerini belirlemek amacıyla Mevcut Durum Analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında firmaların personel yapısı, markalaşma ve ürün geliştirme yapısı, kurumsallaşma yapısı, ticaret yapısı, pazarlama ve ihracat yapısı gibi alanlarda ne kadar etkin oldukları analiz edilmiş; firmaların iş hacmi, sektör, faaliyet alanı vb. konularda nasıl, ne kadar ve nerede oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucu firmaların güçlü olduğu yanların belirlenmesinin yanı sıra zayıf oldukları alanlarda belirlenerek, ortak olan ve öncelikli olarak çözülmesi gereken problemlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Tüm bunlar gelecek yol haritamız olan Stratejik Plan ın temelinde önemli veri elde edilmesinde, gelecek amaç ve hedeflerin doğru tespit edilmesinde etkili olmuştur. Bu süreçte paydaşlarla yapılan çalıştaylar, firmalarla ve OSB Yönetim Kurulu ve personeli ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda OSB nin SWOT analizi yapılmış, kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri ortaya konmuştur. Ayrıca Stratejik Plan çalışması süresince; STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUSLAR (Eski adıyla DPT, şimdiki adı Kalkınma Bakanlığı), TÜBİTAK (Vizyon 2023 Projesi ), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı, KOSGEB Stratejik Planı, DOKUZUNCU KALKINMA PLANI VE HAZIRLIK ASAMALARI göz önünde bulundurulmuştur. Katılımcı bir yaklaşımla Organize Sanayi Bölgemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri belirlenmiştir.

4 Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, personeli ve firmaları ile birlikte büyük bir aile olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi; bünyesindeki firmaların OSB faaliyetlerinden en yüksek oranda faydalanmasını sağlamak amacı ile yola çıkmıştır. OSB Stratejik plan çalışmasında misyonu; Uşak Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren firmalar için gerekli idari, sosyal ve teknik koşulları zamanında ve uygun şekilde sağlayarak bünyesindeki firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek ve hizmetler sunmaktır. Vizyonu ise Kaliteli, sürekli ve çevreci hizmet anlayışıyla Uşak Organize Sanayi Bölgesi ndeki firmaların üretim ve hizmet kalitesini arttırarak, uluslar arası büyüklüğe ulaşmalarını ve markalaşmalarını sağlayan dünyanın tanınmış sayılı OSB lerinden biri olmak tır. Misyon ve vizyon çerçevesinde beş stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar; 1. Uşak ili yatırım ortamını iyileştirmek ve sanayinin planlı gelişimine destek olmak, 2. UOSB deki firmaların verimliliğini, kurumsal kapasitesini ve rekabet edebilirliğini artırmak, 3. UOSB deki firmaların rekabetçi güçlerini arttırmak amacıyla gerekli bilgi kaynaklarına ulaşımını ve faydalanmalarını kolaylaştırmak, 4. UOSB deki firmaların yeni pazarlara ulaşmasına ve katma değer sağlayacak sürekli ilişkiler geliştirmesine katkıda bulunmak, 5. UOSB nin örgütsel ve yönetsel kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda, stratejik yönetim anlayışı ile ve geniş katılımlı bir çalışmayla planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme esaslarına dayalı olarak gerçekçi ve uygulanabilir bir program hazırlama yaklaşımı benimsenmiştir. Söz konusu Stratejik Plan Belgesi, Organize Sanayi Bölgesi nin dönemi faaliyetlerine ilişkin stratejik planını kapsamaktadır. Uşak Organize Sanayi Bölgesi, ülkenin gerçekleri ve gelişmeleri çerçevesinde geleceğe yürüyebilmesi için yol haritası niteliğindeki stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen, bizi destekleyen, görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan tüm firmalarımıza, paydaşlarımıza, personelimize ve özverili çalışmalarından dolayı Stratejik Planlama Ekibimize (Prof. Dr.

5 Osman Demirdöğen, Uşak ABİGEM den Aslı Melike Ünle, Olcay Binbay, Nazan Songür) ve bu çalışmayı gerçekleştirmemize destek olan Zafer Kalkınma Ajansı na teşekkür ederiz. Ali YILDIRIM Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

6 STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI Stratejik planlama konusu, 80 li yıllarda öncelikli olarak gelişmiş ülkelerde ele alınmaya başlamış ve 90 lı yıllarda önemi daha da artmıştır. Son yıllarda benzer bir süreç Türkiye de de yaşanmaktadır. Kurum ve kuruluşlar, etkinlik düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını stratejik planlama ve performans yönetim sistemi içinde planlamaya yönelmektedirler. Bu çerçevede, stratejik planlama kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin artırılması, mali yönetiminin iyileştirilmesi, kuruluş performansının izlenmesi ve hesap verme sorumluluğunun değerlendirilmesinde temel araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye de bugüne kadar kamu kuruluşlarında başlatılan stratejik plan çalışması, son yıllarda TOBB un öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odaları nda da yapılmaya başlanılmıştır. Sistemli sosyo-ekonomik büyümede önemi her geçen gün artan Organize Sanayi Bölgeleri nde de gelecek yol haritalarını belirleyen Stratejik Plan Çalışmaları nın yapılması gerektiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tarihinde yapılan OSB Stratejik Plan Çalıştayında da vurgulanmıştır. Başta TR 33 Bölgesindeki OSB ler olmak üzere Türkiye de faaliyet gösteren 262 OSB ye örnek teşkil edecek bu çalışmanın Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde yapılmış olması ayrı bir önem taşımaktadır. Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Stratejik Plan çalışmalarını konusunda uzman danışman ve ekibiyle yürütmüş ve tamamlamıştır. Planlama sürecinin her aşamasında UOSB üst yönetimi çalışmalara katılmış, UOSB çalışanlarının, UOSB nin dış paydaşlarının görüş ve önerilerine büyük önem verilerek süreçte yer almaları sağlanmış; her aşamada anketler ve toplantılar aracılığıyla gelen görüş ve öneriler uzmanlar tarafından derlenerek UOSB Yönetim Kurulu nda değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra son haline getirilerek UOSB Stratejik Planı oluşturulmuştur. UOSB Stratejik Planı Belgesi, yürütülen stratejik planlama çalışmalarını ve bu doğrultuda ortaya konan çıktıları içermektedir. Birinci bölümde UOSB nin kuruluşuna, yasal yükümlülüklerine, görevlerine ve yönetim yapısına ilişkin bilgiler sunulmuş, ikinci bölümde ise UOSB de stratejik planlama sürecinin örgütlenme ve yürütülme süreci ana hatlarıyla açıklanmıştır. GZFT (SWOT) Analizi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının

7 özetlendiği üçüncü bölümün ardından, dördüncü bölümde Kurumsal Kimliğin Tanımlanması başlığı altında UOSB nin Misyon, Vizyon ve Değerler İfadeleri ile Stratejik Amaçları sunulmuştur. Beşinci bölümde Stratejik Amaçlar altında belirlenen Hedeflere, altıncı bölümde Hedeflere İlişkin Performans Göstergelerine ve Performans Hedeflerine yer verilmiştir. Yedinci bölümde yıllarında yürütülecek çalışmaları içeren Faaliyetler yer almıştır. Sekizinci bölüm ise UOSB nin eylemlerini gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu finansal kaynaklara ve kaynakların nerelerden karşılanacağına ilişkin bilgileri içeren Maliyetlendirme ye ayrılmıştır.

8 STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR Kanun KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Genel ilkeler MADDE 5 (1) Stratejik planlama sürecinde; a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır. ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır. TÜBİTAK (Vizyon 2023 Projesi ) Vizyon 2023 Projesinin ana teması; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda, Bilim ve teknolojiye hâkim, Teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, Teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmiştir.

9 Projede aşağıdaki çalışmaların kapsanması planlanmıştır: Türkiye nin bilim ve teknoloji alanında mevcut konumunun saptanması Dünyada bilim ve teknoloji alanındaki uzun dönemli gelişmelerin saptanması Türkiye nin 2023 hedefleri bağlamında, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli stratejik teknolojilerinin saptanması Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikaların önerilmesi Vizyon 2023 Projesi aşağıdaki Alt Projelerden oluşmaktadır: Teknoloji Öngörü Projesi Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (TARABİS) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın oluşturmuş olduğu Stratejik Plan hazırlama programları incelenmiş ve UOSB nin Stratejik planına veri oluşturmuştur. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI VE HAZIRLIK AŞAMALARI dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamaktadır. Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, Plan Türkiye nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylasan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji ( ) çerçevesinde hazırlanmıştır.

10 Dünyada ve ülkemizde değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde kalkınma planları geçmişte olduğundan çok daha önemli bir araç haline gelmiş ve yine bu koşulların bir gereği olarak planların yeniden tasarlanması da kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda, devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasının da bir sonucu olarak, Dokuzuncu Kalkınma Planı ile her alanı detaylı düzenlemeye dayanan bir plan hazırlama anlayışından, belirlenen kalkınma vizyonu çerçevesinde makro dengeleri gözeterek, öngörülebilirliği artıran, piyasaların daha etkin isleyişine imkan verecek kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, sorunları önceliklendiren, temel amaç ve önceliklere yoğunlaşan bir stratejik yaklaşıma geçilmektedir. Bu yeni anlayış çerçevesinde, öngörülen stratejik amaç ve önceliklerin gerçeklettirilmesi sürecinde, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluşturulması amacıyla, Planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verilmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Plan farklı işlevlere sahip söz konusu dokümanların uyumlaştırılmasını sağlayarak tüm planlama çalışmalarını yönlendirici bir işlev görecektir. Böylece, kurumlar arası ortak anlayış ve hedef birliği sağlayacak olan Plan, yasal ve kurumsal değişimler ve plan-program-bütçe bağlantısının güçlendirilmesi suretiyle ülke potansiyelinin üst seviyede kullanılmasına zemin teşkil edecektir. Plan sadece kamu kesimi için değil, toplumun geneli için de uzun vadeli bir perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet edecektir. Bu çerçevede, kamu kesimi ile özel kesim ve sivil toplum arasında iletişime ve ortak hedeflere dönük işbirliğine katkıda bulunacaktır. Böylece, tüm kesimlerin sahiplenmesiyle, toplumsal potansiyelimizin tamamının harekete geçirildiği bir ortamda, ekonomik ve sosyal gelişme hızlandırılacak, kapsayıcı bir kalkınma süreci çerçevesinde halkımızın yasam kalitesi artırılacaktır. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi yolunda aşağıda yer alan stratejik amaçlar, gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir:

11 Rekabet Gücünün Artırılması, İstihdamın Artırılması, Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması Sektörel ve tematik politikalar ve öncelikler bu eksenlerin altında ele alınmış ve aynı stratejik amaca hizmet edecek şekilde ilişkilendirilmişlerdir.

12 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Stratejik Planlama çalışmalarını koordine etmek ve paydaşlarla etkin iletişim kurmak amacıyla ekip oluşturulmuştur. Aşağıda ekip üyeleri yer almaktadır. Vedat ALTAY-UOSB Müdürü Recep GÜNDÜZ-UOSB Müdür Yardımcısı Kürşad TOPDEMİR-Proje Koordinatörü Kadir ÇETİZ-Mali İşler Sorumlusu Oğuz BARAN-UOSB Esin DURAN-UOSB Bülent YILDIRIM-UOSB Ersin ŞAHİN-UOSB Nihat YILMAZ-UOSB Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN -Danışman Aslı Melike ÜNLE-Uşak ABİGEM Direktör Alper DELİKARA-Proje Dizayn Direktör Olcay BİNBAY-Veri Analiz Sorumlusu Nazan SONGÜR-Veri Analiz Sorumlusu Osman GÖZELAL-Saha Sorumlusu Burhan ÇİFTÇİ-Anketör Uğur KAYHAN-Anketör Gizem EROĞLU-Anketör

13 I. GENEL BİLGİLER 1. UOSB HAKKINDA 1.1. Tarihçe Kuruluş Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına Bakanlar Kurulunun tarihinde karar verilmiştir tarihine kadar konu üzerinde ciddi bir çalışma yapılmamıştır yılında, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi OSB yi tekrar ele almış ve İl Özel İdare, Uşak Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile ve bu kuruluşlardan 2 şer üyenin katılmasıyla tarihinde 6 kişiden oluşan Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü nü kurmuştur. Yaklaşık kişinin istihdam edildiği ve 2007 yılı ihracatı 100 milyon dolar civarında gerçekleşen Uşak OSB nin 1. Bölgesi Uşak İzmir karayolunun km sinde, 360 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bölgenin kurulması için 78 adet tarla rızaen şahıslardan, 2 adet arazi Hazine'den ve 1 adet arazi de kamulaştırmak sureti ile satın alınmıştır. Bölge, 2000 yılında kabul edilen 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa istinaden Uşak OSB Yönetim Kurulu, Sanayi Bakanlığı na kredi borçlarını ödeyerek 2002 yılında ilk genel kurulunu, Türkiye genelindeki OSB ler içerisinde 3. olarak yapmış ve Özel Hukuk Tüzel Kişiliği ni kazanmıştır. Uşak Organize Sanayi Bölgesi mevcut bölge, batı ve doğu tevsii alanları ile birlikte toplamda yaklaşık m² lik alan üzerinde kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesinde, arazinin ,32 m² si Sanayi parseline, ,58 m² si Sosyal Tesislere, ,00 m² si bölge içi yollara, ,00 m² si park, skb ve yeşil alanlara, ,00 m² si dere yatağına, m² si Şalt Sahasına (İndirici Trafo Merkezi) ayrılmıştır. Bölge içinde alanları m² arasında değişen 363 adet Sanayi parseli ve bu parseller üzerinde 279 Katılımcı bulunmaktadır. Bahse konu bu parsellerin 355 tanesi sanayicilere tahsis edilmiştir.

14 Bölge içerisindeki yatırımcılara tahsis edilmiş 355 sanayi parsellerinden 212 tanesi tesisini kurarak üretime geçmiştir. 53 fabrika depo, 22 fabrika inşaat halinde ve 79 adeti de arsa ve proje aşamasındadır. İlk Dönem Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları (1987) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Teşekkülümüzün sorumluluğu altında kurulan Uşak Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı inşaatı (yol, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, Elektrik AG+OG şebekeleri) ihalesi yapılıp tarihinde yapılan törenle alt yapı inşaatına başlanmıştır. Alt yapı, kanalizasyon, yol, içme ve kullanma suyu ile AG + OG şebeke inşaatları süresi içinde bitirilmiş, tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. Bölge içinde 60 Km. uzunluğunda trotuar ve refüj bordürleri inşa ve imal edilmiştir. İmar planında Yeşil Alan ve Yeşil Bant olarak gösterilen m² alana ve trotuar alanına fidan dikimi yapılmış ve dikilen bu fidanların sulanması yapılarak fire vermeden tutmaları sağlanmıştır. Bölgenin dış etkenlerden korunması ve muhafaza altına alınmasının temini bakımından, bölgenin İzmir Ankara devlet yoluna bakan, Gediz yoluna bakan cepheleri beton direkli helezon tel ve diğer kısımlar bölge hudutları 4 sıra dikenli tel çekilmek sureti ile bölgenin koruma altına alınması sağlanmıştır. Bölge içi trafik akışının rahat ve düzenli olması için bölge içi 26 Km. uzunluğundaki yollar, yaklaşık USD harcama yapılarak ton beton asfalt dökümü yapılmış ve parke döşettirilmiştir. Bölgenin ihtiyacı olan 140 litre/sn içme ve kullanma suyunun temini için Gediz çayı kenarına kazdırılan 3 adet keson kuyudan temin edilen içme ve kullanma suyu, bölge içinde bulunan 400 tonluk ara depoya ve bu depodan da keson kuyulara göre yaklaşık 200 m yükseklikte bulunan 2500 tonluk gömme su deposuna basılmaktadır yılında bu kuyuların yetersiz kalması nedeniyle 2 adet derin kuyu sondajı yapılarak Keson kuyularındaki Motopomplar bu kuyulara montaj yapılmış ve su kullanımı verimli hale getirilmiştir. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde su sorunu bulunmamaktadır.

15 UOSB Kullanma Suyu 0,41 TL/m³ bedel ile satılmaktadır, Kendi kuyusunu açan sanayicilerimizden ise kuyularına su sayacı taktırıp, 0,25 TL/m³ bedel alınmaktadır. Uşak OSB nin Genişlemesi: OSB mizin genişleme ihtiyacına cevap verecek Batı Tevsii OSB de m² tarla şahıslardan rızaen satın alınmıştır. Bu bölgenin imar planı hazırlanarak Sanayi ve ticaret Bakanlığı tarafından yılında onaylanmıştır. Akabinde 2005 yılında parselasyon çalışmaları tamamlanmış ve tapuları yatırımcılarına tahsis edilecek duruma getirilmiştir. Yaklaşık büyüklüğü 202 hektar olan batı tevsii alanında en küçük sanayi parseli m² dir. 32 sanayi parselinin bulunduğu alanda sosyal tesis alanları, sağlık koruma bandı, teknik hizmet alanları, park ve yollar bulunmaktadır m² doğu tevsii alanı üzerine kurulu, UMPAŞ Seramik A.Ş. nin de Uşak Organize Sanayi Bölgesine katılması ile tarihinden itibaren Uşak Organize Sanayi Bölgesinin toplam alanı m² ye ulaşmıştır. Uşak OSB de 2. Dönem Altyapı ve Çevre Yatırımları (2005 Sonrası) Gelişen, değişen ülke ve dünya şartları neticesinde 15 yıldan fazla kullanılmış olan mevcut altyapı sistemi modern ihtiyaçlara cevap verebilmesi için 2005 yılında ciddi altyapı inşaatı ve yenileme yatırımlarına başlanmıştır. Uşak OSB de yıllarında yoğunlukla kanalizasyon, yağmursuyu ve doğalgaz altyapı inşaatları ile çevre alanlarında ciddi çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 2. tevsii alanın tahsis edilmeye başlanmış olması ile bu bölgenin altyapı yatırımları başlamış ve mevcut bölgenin altyapısı ile entegre projesi hazırlanmıştır yılı son aylarında tüm OSB nin endüstriyel ve evsel nitelikli atık sularını arıtacak olan arıtma tesisi çalışmaları başlamış, yaklaşık 8 firma ile görüşülüp ön teklifler alınmış, bütçe ve arıtma sistemi değerlendirmesi yapılarak ihaleye çıkılmıştır. İhale sonucunda teklif veren 15 firma değerlendirme aşamalarından geçirilerek önce 5 e sonra 2 firmaya düşürülmüş 24 Haziran 2005'de merkezi atıksu arıtma tesisi yapım işi Şahin Kimya ve Arıtma San. A.Ş. ye verilmiştir. Saha çalışmaları ve ön hazırlık dönemi

16 sonrası Eylül 2005'de başlanan Arıtma tesisi inşaatı Mayıs 2006'da bitmiş mekanik ekipman montajının tamamlanması ile Mart 2007'de devreye alınıp Haziran 2008'de deşarj izin belgesi alınmıştır. Uşak Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi; fiziksel-kimyasalbiyolojik arıtma üniteleri ve çamur susuzlaştırma ünitesinden müteşekkil 12 bin m³/gün arıtma kapasitesine sahip tesisinin proje dahil anahtar teslimi bedeli 2 milyon 50 bin Avro+KDV olup, projenin finansmanı sanayicilerden sağlanan öz kaynakla finanse edilmiştir. Bölgede, altyapı çalışmaları arıtma tesisi işiyle entegre olarak devam etmiştir. İlk altyapı sistemi yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin birlikte aktığı 'bileşik sistem' şeklinde imal edilmiş olup, arıtma tesisinin sağlıklı çalışabilmesi ve altyapının modern bir şekilde hizmet verebilmesi için 2. tevsii alanı da kapsayan yeni kanal sistemi inşaasıyla 'ayrık sistem' haline getirilmiştir. Böylece ilk dönemde imal edilen mevcut kanal hattı yağmur suyuna terk edilerek yeni atık su kanalizasyon hattının inşa ve imaline Eylül 2005 te başlanmış ve arıtma tesisi inşaatımızla birlikte eş zamanlı olarak devreye alınmıştır sonuna dek Uşak Organize Sanayi Bölgesi I. ve II. Bölge kapsamında toplam m uzunluğunda atıksu şebeke hattı (kanalizasyon borusu) döşenmesi işi tamamlanmıştır. Atıksu şebeke hattı 377 muayene bacası ve 365 adet parsel bacasını kapsamaktadır. Yeni atıksu şebekesinde modern korige borular ile imal etmiş olup ülkemizde bu konuda kalitesini ispat etmiş firmalardan temin edilmiştir. 2. Tevsii alanımızın 1. etabında sanayicilerimizin ihtiyacı olan altyapı ve yol işleri tamamlanmış ve ana yollar açılmış olup 2. bölgemizde halihazırdaki 32 parselden 27 parsel tahsis edilmiş, 5 parselde Sanayicilerimize tahsisi hazır vaziyettedir. Diğer yandan tevsii alanımızda, kullanma suyu, telekominikasyon sistemi, elektrik sistemi yeraltı olarak inşa edilmiş ve elektrik dağıtım binaları metal hücreler ile teçhiz edilen prefabrik köşkler şeklinde yapılmıştır. Böylece modern bir altyapı sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Burada uygulanan sistemler 1. Bölgedeki yenileme çalışmalarımızda da örnek olmuştur. Arsa ve tarla konumundan sanayi bölgesi haline gelen 2. Bölgemizde arası yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları tutarı yaklaşık TL'dir

17 Türkiye nin YILDIZI Olma Hedefine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar Sağlık Birimi OSB üyesi işletmelerin çalışanlarının sağlık müdahalelerinde ve kontrollerinde etkin faydalanabilmeleri için 2005 yılında sağlık ocağı açılmış olup, doktor, hemşire, sağlık memuru ve hizmetlilerden oluşan sağlık ekibi ile acil müdahale, hasta muayene, sağlık raporu, enjeksiyon, pansuman, serum ve sonda takılması, laboratuar hizmetleri (kan şekeri, kolestrol, hematokrit, kan gurubu, gebelik testi, EKG) verilmeye başlanmış, ancak 2007 yılında Aile Hekimliği ne geçildikten sonra sağlık ocağı kapatılmış, onun yerine faaliyete geçen tam teşekküllü 112 acil servisi istasyonu ile OSB içinde ve civarında oluşan acil vakalara müdahale edilmektedir. 112 acil servis istasyonu için prefabrik bir bina yapılmış olup lojistik destek OSB'miz tarafından verilmektedir. Sosyal Tesisler İlk önce altında sosyal mekanların bulunduğu zemin katı inşa edilen OSB camimizin inşaatı hayırseverlerimizin desteği ile UOSB yönetimimizin koordinasyonu ile 2006 sonunda inşaatı tamamlanmış olup, çevre tanzimi yapılarak ibadete açılmıştır. Önümüzdeki dönemde spor tesisleri ve kafeterya, ticaret merkezi inşa çalışmaları yapılacak olup, üyelerimize önemli kazanım sağlanacaktır. İtfaiye Ekibi Uşak itfaiyesinin yanı sıra kentteki ikinci en kapsamlı ve teknik donanıma sahip, uzman kadrodan oluşan itfaiye ekibi oluşturulmuştur. İtfaiye birimimize son dönemde alınan çok fonksiyonlu, köpük donanımına sahip ve ikmal kuvvetini arttıran 3 adet söndürme aracının katılımı ile mevcut 3 aracımızdan 2'si yenilenmiş 1 adet de öncü aracın temini ve teçhizi ile 7 araçlık bir itfaiye filosu oluşturulmuş olup etkin söndürme ve kurtarma birimi haline gelmiştir. Enerji 2005 yılı sonunda Tedaş' tan devralınan elektrik enerji dağıtım şebekesi ile tek noktada abonelik tesis edilmiş, böylece Uşak OSB içerisindeki fabrika ve işletmelere enerji temini ve abonelik işlemleri bölgemizce yapılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda şebeke bakım ve

18 işletme ekibinde daha aktif bir yapılanmaya gidilmiş 7/24 işletmelerimizin hizmetinde olan Elektrik İşletme ve Bakım Birimi oluşturulmuştur. Elde edilen elektrik enerjisi gelirleri ile mevcut OSB'deki trafo merkezlerinde yenileme çalışmaları yapılmış olup, akabinde meteorolojik şartlardan sık sık etkilenen havai orta gerilim elektrik şebekesi yeraltına alınmış, meydana gelebilecek arızalardan dolayı iş kaybı ve önemli cihazların etkilenmesinin önüne geçilmiş, sağlanan temiz, verimli ve sürekli enerji ile ülke üretimi adına önemli bir kazanım sağlanmıştır. Uşak Organize Sanayi Bölgesi yapımı devam eden altyapı ve üstyapı işleri ve ek olarak sosyal hizmet projeleri ile ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olmayı hedeflemektedir.

19 1.2. Yasal Yükümlülükler ve İşlevler OSB ' ler 4562 sayılı OSB kanuna tabi olup görev tanımı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü yapısı ile ilgili bilgi aşağıda yer almaktadır. OSB ' nin Görev Tanımı Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade eder. Yönetim Kurulu Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yönetim kurulu en az ayda iki defa toplanır ve toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. Yönetim kurulu; kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyetin kararları çerçevesinde OSB`nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir. Denetim Kurulu Denetim kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek, yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir.

20 Bölge Müdürlüğü Bölge müdürlüğü, bölge müdürü ile yeteri kadar idarî ve teknik personelden oluşur. Kredi kullanan OSB`lerde, müdürlüğün teşkilat seması ve kadrosu Bakanlık onayı ile oluşur ve değişir. Bölge müdürü, müteşebbis heyet tarafından atanır. Bölge müdürü, yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda OSB`nin sevk ve idaresini yürütmek ve verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Kredi kullanan OSB`lerde bölge müdürünün ve OSB`de görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri ve sayıları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

21 1.3. Yönetim Yapısı ve Organizasyon Şeması Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Yönetici Asistanı Bölge Müdürü Danışman (Hukuk İşleri) Danışman (Mali İşler) Bölge Müdür Yardımcısı Çevre ve Altyapı Yönetim Birimi İtfaiye Müdürlüğü Muhasebe Müdürü Satın alma Basın Yayın ve Yazı İşleri Bilgi İşlem Halkla İlişkiler Harita Birimi Ruhsat Birimi Doğalgaz Birimi Elektrik Birimi Su Birimi Araç Bakım Birimi Çevre ve Temizlik Birimi

22 Yönetim Kurulu

23 UOSB Personel Yapısı UOSB bünyesinde alan personelin birimlere göre sayısı Tablo 1.1. de ve eğitim durumları aşağıdaki Şekil 1.1. de yer almaktadır. Tablo 1.1. Birimler Bazında Personel Sayısı BİRİM İDARİ BİRİM FİNANS ve MALİ İŞLER ELEKTRİK BİRİMİ TEKNİK HİZMETLER DOĞALGAZ BİRİMİ SU BİRİMİ ÇEVRE İŞLERİ BİRİMİ ARITMA BİRİMİ İTFAİYE BİRİMİ Kaynak; UOSB,2011 SAYI 7 KİŞİ 4 KİŞİ 5 KİŞİ 7 KİŞİ 3 KİŞİ 8 KİŞİ 15 KİŞİ 9 KİŞİ 21 KİŞİ Şekil 1.1. Personelin Eğitim Seviyesi Dağılımı (%) UOSB PERSONEL MAVİ - BEYAZ YAKA DAĞILIMI Beyaz Yaka Mavi Yaka

24 UOSB BEYAZ YAKA PERSONEL EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI ilköğretim lise -y.okul Fakülte UOSB MAVİ YAKA PERSONEL EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI ilköğretim lise -y.okul 25 Fakülte Kaynak; UOSB,2011

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1.1. DÜNYADA SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİMİ SÜRECİ... 7 1.2. TÜRKİYE DE ÖZELLİKLİ YATIRIM BÖLGELERİ... 8 1.2.1. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ... 8 1.2.2. ORGANİZE

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı DENİZLİ BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve SorumlulukLAR 6 B. Teşkilat

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı