da saat de yapýlmýþ olduðunu belirlediler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "22. 1889 da saat 21.08 de yapýlmýþ olduðunu belirlediler."

Transkript

1 10. Orasý öyle, ama anýlarým kâðýt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kiþiliðim hakkýnda daha doðru bir yargýya varabileceðim; buna bir de üslup güzelliði eklenecek. Ayrýca, içimi dökmekle belki rahatlayacaðým. Aklýmdan çýkmayan anýlardan, yazmakla kurtulacaðým. Yazar, bu metinle aþaðýdaki sorularýn hangisine cevap vermiþtir? A) Neden anýlarýnýzý ille de yazmak istiyorsunuz; anýlarýnýzý kâðýda dökmeden, zihninizden geçirmekle yetinemez miydiniz? B) Peki ama bütün bunlarý yazarak büyük bir okuyucu kitlesine hitap edebilecek kadar iddialý mýsýnýz? C) Okurlarýnýzýn olmayacaðýný öngördüðünüze göre niçin yazýyorsunuz? D) Ýnsan hiç deðilse kendisiyle içli dýþlý olabilir mi, gerçekleri kendisiyle çeliþmeden yazabilir mi? 17. Eskiden konularým; özgürlük, aþk, mutluluk, baskýya karþý koyma ve Anadolu ydu. Sonra bunlarýn yerini, salt aþk aldý. Þimdilerde konularým, somut nesneler. Hamsiyi yazmak için hamsi üstüne yüzlerce yazý okumam gerekti. Yüz kadar da hamsi resmi yaptým. Hamsiler haftalarca bir tabakta, masamýn üstünde durdu. Bir aya yakýn bir zaman evim balýk koktu. Anka þiiri de bir yýldan fazla zamanýmý aldý. Yýrtýp yýrtýp attým. Altý ay önce bir sabah uyandýðýmda, bitti dedim ve þiiri tamamladým. Bu anlatým, aþaðýdaki sorulardan hangisinin yanýtý olabilir? A) Yazýlarýnýzý nasýl yazýyorsunuz? B) Duygularýnýzý ifade ederken þiiri mi düz yazýyý mý tercih ediyorsunuz? C) Okurlarýnýzýn, yazýlarýnýza yaklaþýmlarý nasýldýr? D) Yazý yazmak, hayatýnýzda ne kadar önemli bir yer tutuyor? (Deneme - 2/A ) 1

2 21. Van Gogh un, ünlü tablolarýndan biri olan Moonrise ý tam olarak ne zaman yaptýðý bilin- 1 miyordu. Bunu çözmek için iki gök bilimci, sanatçýnýn resmi yaparken durduðu yeri saptayýp ayýn konumuna dikkat ettiler yýlýnda hangi 2 3 günlerde o noktada görülmüþ olduðunu hesapladýlar. Bunun sonucunda tablonun 13 Temmuz da saat de yapýlmýþ olduðunu belirlediler. Bu metindeki numaralandýrýlmýþ sözcüklerin hangisinde, büyük harflerin yazýmýyla ilgili bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Ekim 2011 Van depremi, Doðu Anadolu yu sarstý. Kerbela da yaþananlar, Ýslam dünyasýný derinden etkilemiþtir. 3 4 Eski öðretmenlerimizi öðretmenler gününde andýk. Dünya nýn Güneþ etrafýndaki bir tam dönüþü 24 saattir. Taner, büyük harflerin kullanýmlarýyla ilgili olarak bazý örnekler hazýrlamýþ ve bunlarý, yukarýdaki panoda göstermiþtir. Taner, numaralanmýþ bu cümlelerin hangisinde yazým yanlýþlýðý yapmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 (Deneme - 2/A) 2

3 8. Orhan Veli nin þiirleri, herkesin kullandýðý deyimlerin -o kapalý kutularýn- içinden kimselerin ummadýðý anlamlar çýkarma ustalýðýdýr. O, kuru söze öyle bir takla attýrýr ki, dizelerinin içinden ýlgýt ýlgýt bahar rüzgârý esiyor; deniz kokusu, martý sesleri geliyor sanýrsýnýz. Bu parçadaki altý çizili sözle Orhan Veli þiirlerinin hangi özelliði daha çok vurgulanmýþtýr? A) Sadeliði B) Tutarlýlýðý C) Özgünlüðü D) Akýcýlýðý 10. Gide gele aþýnmýþ bir yol, þairin yolu olamaz. Ýþte bu yüzden onun þiirlerini ilk okuduðumda yeni bir þiir okumanýn heyecanýný hissedemedim. Bu þekilde düþünen biri þairin ve þiirlerinin hangi eksikliðinden söz etmektedir? A) Sadelik B) Ýçtenlik C) Özgünlük D) Doðallýk (Y.T - 2/C) 3

4 23. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde, yüklem eksikliðinden kaynaklanan bir anlatým bozukluðu vardýr? A) Elmanýn yarýsýný ben, yarýsýný da Çiðdem yedi. B) Mobilyalarýnýz, ücretsiz evinize teslim edilir. C) Önümde oturan çocuk, annesine sessizce fýsýldýyordu. D) Yiyemediði yemekler güç kaybetmesini saðladý. 11. Kardeþim kýþýn Palandöken e, ben Uludað a gittim. Bu cümledeki anlatým bozukluðunun nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yüklem eksikliði B) Yer tamlayýcýsý eksikliði C) Çatý uyuþmazlýðý D) Özne eksikliði (Y.T - 2/C) 4

5 23. Nicedir bulutlar bu þehre uðramýyordu. Oysa iþte, deniz önce açýklardan itibaren kabarýyor. Rüzgâr geliyor sonra. Fýrtýna çok geçmeden patlayacak. Bulutlar ufka yaklaþýyor. Ufuk görünmez oluyor. Muazzam bir sis kütlesi, denizin üstünden gelmeye baþlýyor, göz göre göre... Bu paragraf, konusu dikkate alýndýðýnda aþaðýdakilerin hangisiyle tamamlanmalýdýr? 3. Okuduðumuz bir öykü, bir roman ya da þiir deðiþik yönlerden etkiler bizi. Duygulandýrýr, içinde bulunduðumuz gerçek ortamdan uzaklaþtýrýr, yepyeni dünyalar sunar bize. Bu etkilenmeler gelip geçici bir esinti deðildir. Okuma bittikten sonra da sürüp gider bu etkilenme. Çünkü... Bu parça düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) Güneþ batmak için daðlarýn arkasýna koþuyor; kýrmýzýsý, ufuklarý gül e boyuyor. B) Dalgalar yorgunluktan artýk kumsala gidip gelmiyor, denizi sütliman bir hava bürüyor. C) Þehrin yaþlýlarý havayý koklayarak Nihayet geliyor. diyor. Hatta en tecrübesizler bile bunu anlýyor. Yaðmur baþlýyor. D) Gemiler yalpalasalar da yolcu taþýmaya devam ediyorlar. Fakat ne demiþ yazar: Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. A) bir kurguya baðlý metinler, gerçekte okuma süreci içinde tamamlanmamýþ olur. B) edebî eserler, okurlarýn kattýðý yorumlarla zenginleþir. C) edebî eserler okurlarýn farklý yönlerini görmesini saðlar. D) edebî eserin kalýcý olmasý sanatçýnýn anlatým yeteneðine baðlýdýr. (S.B - SYF/67) 5

6 23. K: Aile hayatýnýn bendeki en eski hatýralarýndan biri de gece okumalarýdýr. L: Sonra ablam, babamýn iþareti üzerine eline bir kitap alýr, gaz lambasýnýn yanýna oturur, dün gece býraktýðý yerden okumaya baþlardý. M: Her akþam yemek bitince babam kahvesini içer, bizimle sohbet ederdi. N: Geceleri aile arasýnda okunan romanlardan ve kahramanlýk hikâyelerinden çok etkilendiðimi hatýrlýyorum. K, L, M, N harfleriyle gösterilen cümleler, olaylarýn oluþ sýrasýna göre nasýl sýralanmalýdýr? A) N, L, M, K B) K, N, M, L C) K, L, N, M D) N, K, L, M Bu taþlarýn nasýl deðiþtirileceði bilinmediði için Türkiye nin yetkin mühendis ve mimarlarýndan bir heyet oluþturulmuþtur. 2. Süleymaniye Cami nin yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðý anlaþýlmýþtýr. 3. Ortaya bir sürü fikir atýlmýþ; ama çözüm yöntemi olarak somut bir sonuç ortaya konulamamýþtýr. 4. Caminin taþýyýcý yükünün tümü, kemerlerdeymiþ. 5. Bu kemerlerin ortalarýndaki kilit taþlarý, zamanla aþýnmýþ. Numaralanmýþ bu cümlelerle anlamlý bir paragraf oluþturulmasý için sýralama, aþaðýdakilerden hangisi olmalýdýr? A) B) C) D) (Deneme - 2/A) 6

7 11. Ýskandinavya ya geçmek üzere yine o temiz trenlerle Abo Limaný na gittik. Kýyýda küçük bir vapur bizi bekliyordu, bindik; bütün yolcular da bindi. Küpeþteye dayanarak, ayrýldýðýmýz topraðýn acýsýyla, etrafýmýzý seyredip duruyoruz. Vapur kalkacak, halat çekilecek. Üstü baþý düzgün, temiz bir genç, cebinden bir çift eldiven çýkardý. Çabucak ellerine geçirdi, eðildi, vapurun halatýný çözdü. Bu metnin dil ve anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ana fikir tanýk gösterme yle desteklenmiþtir. B) Devrik cümlelerden yararlanýlmýþtýr. C) Deyimlerle zenginleþtirilmiþtir. D) Olmuþ veya olabilecek olaylar anlatýlmýþtýr. 16. Mehmet Efendi, yeni açmýþtý dükkâný. Çýrak, etrafýn tozunu alýyordu. Kapýyý açan yaþlý adam, tezgâhýn önünde onu gördü. Merhaba efendim, dedi. Sizden bir ricam olacak, diye devam etti. Dakikalarca bir þeyler anlattý ve sonra hiçbir þey olmamýþ gibi çekip gitti. Mehmet Efendi, endiþeli bir hâle büründü. Acaba adam, ne demek istemiþti? Yazar, bu metnin anlatýmýnda aþaðýdakilerden hangisine baþvurmuþtur? A) Bir kavramý eksiksiz olarak açýklamaya B) Nesneleri karþýlaþtýrarak metni etkileyici kýlmaya C) Olayý, zaman ve mantýk sýralamasýný esas alarak yansýtmayý D) Öne sürdüðü düþünceyi, baþkalarýnýn görüþleriyle desteklemeye (Deneme - 5/A) 7

8 11. Þiir okuma, bir tür besteleme ve besteyi yorumlama iþidir. Bir þarký nasýl farklý tarzlarda söylenebilirse þiirin seslendirilmesi de yorumcudan yorumcuya deðiþir. Þiir okumak, eðitime dayalý bir beceri iþidir. Bu yüzden her þair, þiiri güzel okuyamaz. Þiir yorumcusu vurgu, telaffuz, duraklama gibi ses eðitimi gerektiren temel bilgi ve becerilere sahip olmalýdýr. Bu parçada aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir? A) Þiir okumanýn bir eðitim gerektirdiðine B) Bir þiirin farklý þekillerde yorumlanabileceðine C) Bazý þairlerin þiirleri kötü okuyabileceðine D) Þiiri, baþarýlý bir þekilde yorumlayabilmek için hissetmek gerektiðine 8. Dil devrimi, Atatürkçülüðün temel atýlýmlarýndan biridir. Bu atýlýmý oluþturan ana düþünceyi þöyle özetleyebiliriz: Türkçemizi, çaðdaþ uygarlýðýn gereksinimlerini karþýlayabilecek bir düzeye getirmek, yabancý ögelerden arýndýrmak, iþleyip zenginleþtirmek. Bu parçada aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir? A) Dil devriminin Atatürkçülüðün kazanýmlarýndan olduðuna B) Sadece bir dille yazýlan eserlerin daha anlaþýlýr olduðuna C) Dili çaðýn gerektirdiði düzeye ulaþtýrma amacýna D) Atatürkçü düþüncenin dille yaklaþým biçimine (S.B - SYF/86) 8

9 MATEMATÝK 1. Türkiye genelinde bir yýlda 8,1x10 5 adet çam aðacýnýn kurtarýlmasý hedeflenmektedir. 5. Iþýk, saniyede km yol aldýðýna göre, ýþýðýn 1 dakikada aldýðý yolun bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? A) 1, B) C) D) SÝMYA ( A KTP 2. DNM 5. SORU) Yukarýdaki afiþe göre, bu hedefe ulaþmak için bir yýlda kaç ton kullanýlmýþ kâðýt geri dönüþüme kazandýrýlmalýdýr? A) 4,5x10 B) 4,5x10 2 C) 4,5x10 3 D) 4,5x10 4 9

10 2. 2ò10, 17, 3ñ3 sayýlarýnýn küçükten büyüðe doðru sýralanýþý, aþaðýdakilerden hangisidir? km A) ò17 < 3ñ3 < 2ò10 Zehra B) 3ñ3 < ò17 < 2ò10 C) ò17 < 2ò10 < 3ñ3 D) 3ñ3 < 2ò10 < ò17 Ali 5 3 km Miraç 4 5 km Yukarýda uzunluklarý verilen yollarý, araçlarýyla eþit sürede alan Zehra, Ali ve Miraç ýn araçlarýnýn hýzlarý arasýndaki iliþki, hangi seçenekte doðru belirtilmiþtir? A) Zehra = Ali = Miraç B) Zehra > Ali > Miraç C) Miraç > Zehra > Ali D) Zehra > Miraç > Ali SÝMYA ( A KTP 9. DNM 5. SORU) 10

11 3. Þekildeki beþ katlý düðün pastasýnda her kattaki pastanýn yarýçap uzunluðu, bir üstündekinin yarýçap uzunluðunun 2 katýdýr adým 2. adým B En üstteki pastanýn yarýçap uzunluðu 2 3 cm olduðuna göre, en alttaki pastanýn yarýçap uzunluðu kaç santimetredir? A) 2 10 B) 2 8 C) 2 7 D) adým A 4. adým Þekildeki fraktal, bir çemberin çapýnýn 1 oranýnda küçültülerek oluþturulan iki çemberin, ilk 2 çember çapýnýn iki ucuna teðet ve tüm çemberlerin çaplarý doðrusal olacak þekilde konumlandýrýlmasýyla oluþturulmuþtur. AB = 22 cm olduðuna göre, 1. adýmdaki çemberin yarýçapý kaç santimetredir? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 SÝMYA ( A KTP 7. DNM 1. SORU) 11

12 4. Þekildeki O noktasý, verilen dik dairesel koninin taban merkezidir cm 10 cm O 6 cm Þekil üzerindeki verilere göre bu koninin açýnýmý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? Yukarýda bir koninin açýnýmý gösterilmiþtir. Açýnýmýn üzerinde belirtilen ölçütlere göre, bu koni aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) O 6 cm O 6 cm C) D) O 8 cm O 8 cm SÝMYA ( A KTP 12. DNM 16. SORU) 12

13 5. Bir mimar bir kenarý 3a metre olan kare þeklindeki arsada, her birinin kenar uzunluðu 2b metre olan belli sayýda karesel bölge belirlemiþtir. Arsada geri kalan bölgenin alaný (3a 4b)(3a + 4b) metrekare olduðuna göre, belirlenen karesel bölgelerin sayýsý kaçtýr? A) 8 B) 4 C) 3 D) 2 9. Alaný 9x 2 birim kare olan bir kumaþtan, alaný 4y 2 birim kare olan bir parça kumaþ kesiliyor. Kalan parçanýn kaç birim kare olduðunu, aþaðýdakilerden hangisi gösterir? A) (9x 4y).(9x + 4y) B) (3x 2y).(3x + 2y) C) (3x 4y).(3x + 4y) D) (3x + 2y).(3x + 2y) SÝMYA ( TYÝ 9. SORU) 6. Ahmet, kenarlarýndan ikisinin uzunluðu 17 m ve 10 m olan üçgen biçimindeki bahçesinin çevresini çit ile çevirmiþtir. Ahmet in kullandýðý çitin uzunluðu, metre olarak aþaðýdakilerden hangisi olabilir? 8. Bir üçgenin iki kenarýnýn uzunluklarýnýn toplamý 14 cm olduðuna göre, bu üçgenin çevresi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 28 cm B) 27 cm C) 26 cm D) 25 cm A) 30 B) 34 C) 40 D) 54 SÝMYA ( A KTP 12. DNM 8. SORU) 13

14 7. Aþaðýdaki þekilde dört farklý bahçede yer alan havuzlarýn kuþbakýþý çizimleri verilmiþtir. 12. Aþaðýdakilerin hangisinde verilen üçgen çiftleri benzer üçgenler deðildir? A) cm 4 cm 70 B) 5 cm 12 cm Bu havuzlardan hangisi diðer üç havuzla benzer deðildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 C) D) cm 16 cm 40 SÝMYA ( A KTP 6. DNM 12. SORU) 14

15 8. Seda nýn matematik dersi dönem sonu puaný, ilk sýnavda aldýðý puanýn iki katýndan 4 eksiktir. Dönem sonu puaný 50 ve üzeri olan öðrenci, o dersten baþarýlý olmaktadýr. Matematikten dönem sonunda baþarýlý olan Seda nýn ilk sýnavdaki puaný en az kaçtýr? A) 28 B) 27 C) 26 D) Annesinin yaþý, Hülya nýn yaþýnýn 4 katýnýn 6 fazlasýndan küçüktür. Hülya 8 yaþýnda olduðuna göre, annesi en fazla kaç yaþýnda olabilir? A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 SÝMYA ( A KTP 3. DNM 17. SORU) 9. Aþaðýdaki numaralandýrýlmýþ tangram þekillerinden hangi ikisi, birbirinin ötelemeli yansýmasýdýr? 8. Aþaðýdakilerin hangisinde verilen þekiller, birbirinin ötelemeli yansýmasýdýr? A) B) C) D) A) 2 ve 4 B) 1 ve 4 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 SÝMYA ( A KTP 1. DNM 8. SORU) 15

16 11. Ceren, açýlýp kapanabilir bir sandýklý yataðýn 210 cm uzunluðundaki kapaðýný aþaðýdaki gibi açtýðýnda, kapaðýn yerden yüksekliði Ceren in boyuna eþit olmaktadýr m 1 m Sandýðýn yüksekliði 46 cm olduðuna göre, Ceren in boyu kaç santimetredir? (sin 30 = 0,5) A) 156 B) 151 C) 128 D) 105 Didem, uçurtma uçurmaktadýr. Didem in uçurtmasýnýn yerden yüksekliði 13 m ve ipi tutan elinin yerden yüksekliði 1 m dir. Didem, uçurtmasýnýn ipini 54 lik bir açýyla tuttuðunda, Didem in eliyle uçurtmasý arasýndaki ipin uzunluðu kaç metredir? (sin 54 yerine 0,8 alýnýz.) A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 SÝMYA ( A KTP ÇYÝ 20. SORU) 16

17 12. Aþaðýdakilerden hangisi yapýldýðýnda, taban ayrýtýnýn uzunluðu 8 cm, yüksekliði 12 cm olan kare dik prizma þeklindeki kutunun hacmi yarýya iner? A) Bütün ayrýt uzunluklarý ikiþer santimetre azaltýldýðýnda B) Taban ayrýt uzunluklarý dörder santimetre azaltýldýðýnda C) Bütün ayrýt uzunluklarý yarýya indirildiðinde D) Yüksekliði 6 cm azaltýldýðýnda 14. Þekildeki kare dik prizmada, BC = a cm AE = h cm Bu prizmayla ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisinde belirtilen deðiþiklikler uygulandýðýnda, prizmanýn hacmi deðiþmez? A E B D F H C G h A) BC = 2a cm ve AE = cm alýndýðýnda 2 h B) BC = 3a cm ve AE = cm alýndýðýnda 2 a C) BC = cm ve AE = 2h cm alýndýðýnda 2 a D) BC = cm ve AE = 4h cm alýndýðýnda 2 SÝMYA ( A KTP 8. DNM 14. SORU) 17

18 14. Biri silindir, diðeri küp þeklinde olan iki kap, tamamen su ile doludur. Silindir þeklindeki kabýn taban çapýnýn ve yüksekliðinin uzunluklarý, küpün bir ayrýt uzunluðuna eþittir. Buna göre, silindir þeklindeki kapta, küpte bulunan suyun kaçta kaçý kadar su bulunmaktadýr? (p yerine 3 alýnýz.) 5. h A) 3 B) 2 C) 1 D) Yarýçapý 3 cm, yüksekliði 9 cm olan silindirin yarýsý su dolu iken silindirdeki su bir taban ayrýtý 3 cm olan kare dik prizma þeklindeki kaba dolduruluyor. Buna göre, prizmadaki suyun yüksekliði kaç cm olur? 9π A) 9π B) 6π C) D) 2 3π 2 SÝMYA ( YT 4-K 5. SORU) 18

19 16. Bir sýnýftaki öðrencilerin günlük kitap okuma süreleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Tablo: Öðrencilerin Kitap Okuma Süreleri 11. Çalýþanlarýn yaþ aralýðý Kiþi sayýsý Bir þirkette çalýþanlarýn yaþ aralýklarý yukarýdaki tabloda verilmiþtir. Bu verilere göre, yaþ aralýðýndaki çalýþanlarýn yüzdelik dilimi kaçtýr? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 Tabloya göre kaç kiþi günde 1 saatten daha az süre kitap okumaktadýr? SÝMYA ( A KTP 1. DNM 11. SORU) A) 8 B) 12 C) 40 D) 46 19

20 17. Üç yol aðzýnda bulunan bir tavþan, bu yollardan rastgele birine yöneliyor. Bu üç yolun her biri, devamýnda iki dar yola ayrýlýyor. Tavþan yol ayrýmýna geldiðinde iki dar yoldan birini rastgele seçerek yoluna devam ediyor. Tavþanýn, dar yollardan birinde bekleyen kaplumbaða ile karþýlaþma olasýlýðý nedir? A) 1 B) 1 C) 1 D) EGE BÖLGESÝ K A R A D E N Ý Z B Ö L G E S Ý ÇANKIRI ESKÝÞEHÝR ANKARA KONYA KIRIKKALE YOZGAT KIRÞEHÝR NEVÞEHÝR AKSARAY NÝÐDE KAYSERÝ KARAMAN A K D E N Ý Z B Ö L G E S Ý SiVAS DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ Eskiþehir den yola çýkan bir turist kafilesinin gidebilecekleri bazý þehirlerin yol güzergâhlarý yukarýdaki haritada gösterilmiþtir. Bu verilere göre, Eskiþehir den yola çýkan bir turist kafilesinin Sivas a gitme olasýlýðý kaçtýr? A) 1 B) 1 C) 1 D) SÝMYA ( A KTP 4. DNM 17. SORU) 20

21 18. Bir tel, þekildeki gibi kývrýlarak üç tane kare oluþturuluyor. 8. A B Benim alaným 128 cm 2 dir. D K C Benim bir kenar uzunluðum, ABCD karesinin bir kenar uzunluðunun 2 katýdýr. L Bu verilere göre, KLM eþkenar üçgeninin çevresi kaç santimetredir? M A) 16ñ2 B) 24ñ2 C) 32ñ2 D) 48ñ2 SÝMYA ( A KTP 2. DNM 8. SORU) Karelerin sýnýrladýklarý bölgelerin alanlarý 25 cm 2, 49 cm 2 ve 64 cm 2 olduðuna göre, bu tel ile oluþturulabilecek en büyük karenin sýnýrladýðý bölgenin alaný kaç santimetrekareolur? A) 100 B) 138 C) 225 D)

22 a, b ve c pozitif tam sayýlar olmak üzere, ay 3x = 7 doðrusunun eðimi m 1 by 3x = 4 doðrusunun eðimi m 2 3x cy = 2 doðrusunun eðimi m 3 m 1 < m 2 < m 3 olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? A) a > b > c B) b > a > c C) c > b > a D) a > c > b Yukarýda denklemleri ile verilen doðrularýn grafiklerine göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? SÝMYA ( SB SYF SORU) A) a < b ve b = c B) b = c ve c < a C) c < b < a D) a < b < c 22

23 FEN VE TEKNOLOJÝ 1. Selin, þekildeki K cismini kaptaki sývýya batýrdýðýnda dinamometrenin gösterdiði deðerin havadakine göre 10 N azaldýðýný fark etti. Bu sýrada kaptan taþan sývýnýn da terazinin kefesini doldurarak 10 N aðýrlýðýndaki 4. xx Xx h 3h Su X Su Þekildeki gibi su dolu özdeþ kaplarla deney yapan öðrenci aþaðýdaki sorulardan hangisini cevaplayabilir? Buna göre Selin, kaldýrma kuvveti ile ilgili; I- Cisimlerin daldýrýldýðý sývýnýn yoðunluðuna göre deðiþir. II- Yönü yukarý doðrudur. III- Cismin yer deðiþtirdiði sývýnýn aðýrlýðýna eþittir. çýkarýmlarýndan hangilerine yalnýzca yukarýda yaptýðý deneyden yola çýkarak ulaþabilir? A) Kaldýrma kuvveti, sývýnýn yoðunluðuna baðlý mýdýr? B) Kaldýrma kuvveti, cismin batan hacmine baðlý mýdýr? C) Kaldýrma kuvveti, cismin sývý içindeki derinliðine baðlý mýdýr? D) Kaldýrma kuvveti, kaptaki sývý miktarýna baðlý mýdýr? SÝMYA ( YT 2-E 4. SORU) A) Yalnýz I e B) I ve II ye C) II ve III e D) I, II ve III e 23

24 3. Bir grup öðrenci performans görevleri için aþaðýdaki düzenekleri kurup çalýþtýrýyorlar. 6. Aþaðýdaki araçlarýn hangisinde gerçekleþtirilen enerji dönüþümü diðerlerinden farklýdýr? A) B) Jeneratör Þofben Buna göre, hangi gruplarýn kurduðu düzeneklerde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüþmüþtür? C) D) A) Yalnýz Einstein grubunun B) Yalnýz Newton grubunun C) Einstein ve Arþimet grubunun D) Newton ve Arþimet grubunun Fýrýn Tost makinesi SÝMYA ( A KTP 11. DNM 6. SORU) 24

25 4. Ayþe, elektrik akýmý oluþturmak için þekildeki iletken halkayý, iletken telle hassas ampermetreye baðlýyor. 9. 2V V 2V 3V I A II A 2V 2V III A Sonra aþaðýdaki durumlarý uygulayýp ampermetrenin ibresini gözlemliyor. I. durum : Mýknatýs, halka içinde sabit tutuluyor. II. durum : Mýknatýs, halka içinde ileri geri hareket ettiriliyor. III. durum : Mýknatýs, halka içinde dururken, halka N ve S kutuplarý arasýnda ileri geri hareket ettiriliyor. Buna göre, yukarýdaki durumlarýn hangisinde ampermetreden akým geçer? Þekildeki bobin ve özdeþ mýknatýslarla oluþan sistemlerde, bobin ve mýknatýslar verilen hýzlarla harekete geçirildiðinde hangi ampermetrede sapmalar gözlenir? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) II ve III SÝMYA ( YT 7-A 9. SORU) A) Yalnýz I de B) I ve II de C) II ve III te D) I, II ve III te 25

26 5. Frekanslarý üzerlerinde yazýlý olan þekildeki K ve L diyapazonlarýndan K ye hafifçe, L ye ise daha þiddetli bir þekilde tokmakla vuruluyor Hz 322 Hz 256 Hz M E F Mustafa Öðretmen, frekans deðerleri þekildeki gibi olan M, E, F diyapazonlarýna eþit büyüklükteki kuvvetlerle vurarak sesler çýkartýyor. Bu durumla ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi doðrudur? Buna göre, K ve L diyapazonlarýndan çýkan seslerin ince-kalýn ve þiddetli-zayýf olarak sýnýflandýrýlmasý aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Ýnce Kalýn Þiddetli Zayýf A) K L K L B) L K L K C) L K K L D) K L L K A) En tiz ses F den çýkar. B) En þiddetli ses M den çýkar. C) M den oluþan sesin yüksekliði en fazladýr. D) En kalýn ses E den çýkar. SÝMYA ( A KTP 6. DNM 17. SORU) 26

27 5. 9. X Y Z P T Özellikleri verilen element, aþaðýdaki hangi periyodik tabloda koyu renkle belirtilen bölgede yer alýr? Öðretmen, tahtaya çizdiði yukarýdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak öðrencilerinden, doðru yargýlar oluþturmalarýný istemiþtir. Öðrenciler de bu istekle ilgili olarak aþaðýdaki yargýlarý belirtmiþlerdir. Ayça : P ve T ayný periyottadýr. Nazlý : Atom numarasý en büyük olan Y dir. Özgür : X ile Y aralarýnda bileþik oluþturur. Mert : Z, ýsý ve elektriði iyi iletir. Bu öðrencilerden hangilerinin söyledikleri doðrudur? A) Yalnýz Ayça nýn B) Ayça ve Nazlý nýn C) Ayça, Nazlý ve Özgür ün D) Ayça, Nazlý, Özgür ve Mert in SÝMYA ( A KTP 12. DNM 9. SORU) 27

28 10. Çizelgede metal, ametal atomlar ve bu atomlarýn yaptýðý bazý bileþikler verilmiþtir. 12. Çizelgede verilen bilgilere göre hangi bileþikteki atomlar, elektronlarýný ortaklaþa kullanarak kimyasal bað oluþturmuþtur? H Li O Nötr hâldeki elektron daðýlýmlarý verilen H, Li, O atomlarý arasýnda oluþabilecek H 2 O, Li 2 O, O 2 bileþiklerinin bað türleri, aþaðýdakilerin hangisinde doðru belirtilmiþtir? A) H 2 O B) CaO C) KCl D) CaCl 2 H 2 O Li 2 O O 2 A) Ýyonik Ýyonik Kovalent B) Ýyonik Kovalent Kovalent C) Kovalent Ýyonik Kovalent D) Kovalent Kovalent Ýyonik SÝMYA ( A KTP 9. DNM 12. SORU) 28

29 11. Bir deðiþime ait tanecik modeli Þekildeki gibidir: Modeli inceleyen bir öðrenci, bu deðiþim ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþamaz? A) Kütle korunmuþtur. B) Yeni madde oluþmuþtur. C) Yeni atomlar oluþmuþtur. D) Atom sayýsý korunmuþtur. Denkleþmiþ tanecik modeli yukarýda gösterilen tepkimenin denklemi aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) N 2 + 3H 2 2NH 3 B) Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 C) 2SO 2 + O 2 2SO 3 D) C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2H 2 O SÝMYA ( A KTP 10. DNM 11. SORU) 29

30 12. Eren, bir miktar NaOH çözeltisine fenolftalein belirteci ekliyor ve çözeltinin rengi kýrmýzý oluyor. Daha sonra bu çözeltinin üzerine rengi kayboluncaya kadar damlalýkla yavaþ yavaþ þekildeki gibi X çözeltisi ilave ediyor Y çözeltisi ph X çözeltisi 0 Zaman (s) Eren, oluþan renksiz çözeltiyi ýsýtarak buharlaþtýrdýðýnda beyaz renkli katý madde elde ediyor. Þekildeki kapta bulunan X çözeltisine yavaþ yavaþ Y çözeltisi ilave edildiðinde, çözeltinin ph ýna ait grafik, bu þeklin yan tarafýnda gösterilmiþtir. Bu durumla ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrudur? A) X çözeltisi bazdýr. B) Y çözeltisi asittir. C) Kapta, nötürleþme tepkimesi gerçekleþir. D) Son durumdaki OH iyonu miktarý, H + iyonu miktarýndan fazladýr. Eren, bu deneydeki gözlemlerine göre aþaðýdakilerden hangisini söyleyemez? SÝMYA ( A KTP 9. DNM 13. SORU) A) X çözeltisi asidik özelliktedir. B) Elde edilen beyaz katý madde tuzdur. C) Nötralleþme tepkimesi gerçekleþmiþtir. D) Oluþan renksiz çözelti asidik özelliktedir. 30

31 14. Ayný olup olmadýklarý bilinmeyen iki saf maddeye ait sýcaklýk - zaman grafikleri aþaðýda verilmiþtir: Sýcaklýk ( C) 0 20 Zaman (dk) 80 K gazýnýn soðuma grafiði Sýcaklýk ( C) Buna göre, grafiklerdeki maddelerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? 5 0 Zaman (dk) A) 1. ve 2. madde farklý maddelerdir. B) 0 ºC ta iki madde de ayný hâldedir. C) Baþlangýç sýcaklýklarýnda maddeler ayný hâldedir. D) I. ve II. grafik, maddelerin ýsýnma eðrilerini gösterir. 40 L katýsýnýn ýsýnma grafiði Bu grafiklerdeki verilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) K nin kaynamaya baþladýðý sýcaklýkta, L sývý hâldedir. B) L nin erimeye baþladýðý sýcaklýkta, K katý hâldedir. C) L nin erime sýcaklýðý 5 C dir. D) K nin erime sýcaklýðý 20 C dir. SÝMYA ( A KTP 10. DNM 14. SORU) 31

32 15. Mitoz bölünme, canlýlarda büyüme ve onarýmý saðlar. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu gerçekleþen bir olay deðildir? A) Bitki yapraklarýnýn oluþup büyümesi B) Döllenmiþ yumurtadan embriyonun oluþmasý C) Kertenkelenin kopan kuyruðunun yenilenmesi D) Ýnsanda n kromozomlu yumurta hücresinin oluþmasý 7. Yarýsý kesilen karaciðerin kendisini tamamlamasý ve insanda yaralarýn iyileþmesi rejenerasyon olayý ile gerçekleþir. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin verdiði örnek rejenerasyon olayýyla benzerlik göstermez? Kertenkelelerin kopan kuyruðunun tamamlanmasý Ali Buse Toprak solucanýnýn koparýlan kýsmýnýn kendini tamamlamasý Cihan Yassý solucanýn kopan herhangi bir parçasýndan yeni canlý oluþmasý Deniz Deniz yýldýzýnýn kopan kolunun tamamlanmasý A) Ali B) Buse C) Cihan D) Deniz SÝMYA ( YT 1-A 7. SORU) 32

33 17. Aþaðýda verilen soy aðacý, Ayþe nin ailesindeki bireylerin saç þeklinin kalýtýmýný göstermektedir. 4. Aþaðýda, bir ailenin soy aðacý verilmiþtir. Babaanne Dede : Erkek : Diþi Dayý Anne Baba Bu soy aðacýna göre, aþaðýdakilerden hangisinin doðru olduðu söylenebilir? A) I. nesildeki bireylerden biri, saç þekli bakýmýndan saf döl (homozigot) olup düz saçlýdýr. B) Ayþe nin annesi ve babasý, saç þekli bakýmýndan melez döl (heterozigot) olup kývýrcýk saçlýdýr. C) Ayþe nin babasý kývýrcýk saçlý, annesi düz saçlýdýr. D) II. nesilde düz saç sadece erkeklerde görülür. Yeter Yeter ve dayýsýnýn sarý saçlý, diðer aile fertlerinin siyah saçlý olduðu bilindiðine göre, aþaðýdaki yargýlardan hangileri doðrudur? (Siyah saç geni, sarý saç genine baskýndýr.) I. Anne ve baba, saç rengi bakýmýndan heterozigottur. II. Dayý sarý saç genini, sadece annesinden almýþtýr. III. Babaanne, homozigot siyah saçlýdýr. IV. Yeter in doðacak kardeþinin sarý saçlý olma olasýlýðý % 25 tir. A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV SÝMYA ( A KTP 6. DNM 4. SORU) 33

34 18. Mehmet, araþtýrdýðý konuyla ilgili olarak kurak ortamda yaþayan þekildeki iki farklý bitki türünü örnek olarak göstermiþtir. 11. Mehmet in araþtýrma konusu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) Benzer ortamlarda yaþayan farklý bitki türlerindeki benzer adaptasyonlar B) Benzer ortamlarda yaþayan ayný bitki türlerindeki benzer adaptasyonlar C) Farklý bitki türlerinin çaprazlama sonucu birbirine aktarýlan genotip özellikleri D) Farklý ortamlarda yaþayan ayný bitki türlerinde birbirinin ayný olan genotip özellikler Bir öðrenci, anlatacaðý konuyla ilgili olarak yukarýdaki resimde gösterilen üç canlýdan yararlanacaktýr. Bu öðrencinin anlatacaðý konu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yaþamlarýný sürdüren canlýlar B) Nesli tükenmiþ canlýlar C) Yaþadýðý ortama uyum saðlayan canlýlar D) Soðuk bölgelerde yaþayan canlýlar SÝMYA ( A KTP 3. DNM 11. SORU) 34

35 19. Bir öðrenci, farklý sýcaklýklarýn fotosentez olayýna etkisini gözlemek için özdeþ bitkilerle þekildeki düzeneði hazýrlýyor. 19. Su bitkisi 4 m Kýrmýzý ýþýk Fotosentez hýzýnýn, ýþýk kaynaðýnýn uzaklýðýna baðlý olduðunu test etmek isteyen bir öðrenci, yukarýdaki düzeneðe ek olarak aþaðýdaki düzeneklerden hangisini de kullanmalýdýr? A) B) Eðer bu öðrenci Karanlýktaki bitki, ýþýk alan bitki gibi fotosentez yapar mý? sorusuna cevap ararsa, bu düzenekte hangi deðiþikliði yapmalýdýr? 1 m Mor ýþýk 1 m Kýrmýzý ýþýk A) Bitkileri birbiriyle yer deðiþtirmelidir. C) D) B) 10 ºC deki ortamýn sýcaklýðýný azaltýp buradaki bitkinin ýþýk ve hava almasýný engellemelidir. C) Her iki ortamýn sýcaklýðýný 10 ºC ye ayarlayýp her iki bitkiyi de ýþýkta býrakmalýdýr. D) Her iki ortamýn sýcaklýðýný 20 ºC ye ayarlayýp bitkilerden birinin ýþýk almasýný engellemelidir. 3 m Sarý ýþýk 2 m Yeþil ýþýk SÝMYA ( A KTP 7. DNM 11. SORU) 35

36 SOSYAL BÝLGÝLER 1. Mustafa Kemal in Anafartalar Savaþý nda; Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. emrini vermesi onun; 2. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. I- Cesaret II- Akýlcýlýk III- Yenilikçilik IV- Vatanseverlik gibi kiþisel özelliklerinden hangileri ile ilgili olabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV Mustafa Kemal in Anafartalar Savaþý nda Türk askerlerine verdiði bu emir, onun aþaðýdaki kiþilik özelliklerinden hangisiyle doðrudan ilgilidir? A) Ýleri görüþlülüðüyle B) Vatan ve millet sevgisiyle C) Akýlcýlýk ve bilimselliðiyle D) Çaðdaþlýðýyla (Deneme - 6/A ) 36

37 2. Mondros Ateþkes Anlaþmasý ndan sonra yurdumuzun iþgal edilmesi karþýsýnda Ýstanbul Hükûmeti sessiz ve kayýtsýz kaldý. Yüzyýllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaþam sürdüren bazý Rum ve Ermeniler de iþgalcilerle iþ birliði yaptýlar. Bu durum karþýsýnda Türk milleti nasýl bir tepki göstermiþtir? 2. Aþaðýdakilerden hangisi Anadolu nun iþgaline karþý kurulmuþ olan ulusal cemiyetlerin genel özellikleri arasýnda yer almaz? A) Amerikan mandasýný istemiþtir. B) Halifenin etrafýnda toplanmýþtýr. C) Millî direniþ cemiyetleri kurmuþtur. D) Ýþgallerin geçici olduðuna inanarak tepki göstermemiþtir. A) Bulunduklarý bölgeleri savunmuþlardýr. B) Ýþgal tehlikesi olan veya iþgal edilen yerlerde kurulmuþlardýr. C) Bulunduklarý bölgelerde baðýmsýz devletler kurmaya çalýþmýþlardýr. D) Osmanlý Hükûmetinin iþgaller karþýsýndaki tepkisizliðinin sonucunda ortaya çýkmýþlardýr. (S.B - SYF/41) 37

38 2. 5. Misakýmillî nin, I. Ateþkes sýnýrlarý içinde... Osmanlý-Ýslam çoðunluðunun oturduðu topraklarýn tümü... bölünmez bir bütündür. II. Azýnlýklarýn haklarý, komþu ülkelerdeki Müslümanlarýn da ayný haklardan yararlanmalarý inancýyla tarafýmýzdan desteklenip güvence altýna alýnacaktýr. III. Siyasi, adli, mali geliþmemize engel olacak sýnýrlamalara (kapitülasyonlara) karþýyýz. hükümlerinden hangileriyle Osmanlý sýnýrlarýnýn belirlendiði savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) II ve III D) I, II ve III (Deneme - 4/A) Misakýmilî nin önemi düþünüldüðünde þemada? ile gösterilen yere aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) Türk vatanýnýn sýnýrlarý çizilmiþtir. B) Güçler birliði esasý benimsenmiþtir. C) Millî ekonominin ilkeleri saptanmýþtýr. D) Ýlk kez millî egemenlikten söz edilmiþtir. 38

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 8. Sýnýf 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

SUdergi sayý: 02 / ekim / 2007 Bienal, Yönetim Yoko Ono, Mezuniyet Liberya, Seçim Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

deneme Iþýk Kirliliði ve Doðal Yaþama Etkisi Semih Dalðýn 42 Son yýllarýn gözde konusu küresel ýsýnma herkesin dilinde. Herkes bu konu hakkýnda bilgisi olsada olmasa da yorum yapmakta. Ülkemizin kanayan

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü

Detaylı