da saat de yapýlmýþ olduðunu belirlediler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "22. 1889 da saat 21.08 de yapýlmýþ olduðunu belirlediler."

Transkript

1 10. Orasý öyle, ama anýlarým kâðýt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kiþiliðim hakkýnda daha doðru bir yargýya varabileceðim; buna bir de üslup güzelliði eklenecek. Ayrýca, içimi dökmekle belki rahatlayacaðým. Aklýmdan çýkmayan anýlardan, yazmakla kurtulacaðým. Yazar, bu metinle aþaðýdaki sorularýn hangisine cevap vermiþtir? A) Neden anýlarýnýzý ille de yazmak istiyorsunuz; anýlarýnýzý kâðýda dökmeden, zihninizden geçirmekle yetinemez miydiniz? B) Peki ama bütün bunlarý yazarak büyük bir okuyucu kitlesine hitap edebilecek kadar iddialý mýsýnýz? C) Okurlarýnýzýn olmayacaðýný öngördüðünüze göre niçin yazýyorsunuz? D) Ýnsan hiç deðilse kendisiyle içli dýþlý olabilir mi, gerçekleri kendisiyle çeliþmeden yazabilir mi? 17. Eskiden konularým; özgürlük, aþk, mutluluk, baskýya karþý koyma ve Anadolu ydu. Sonra bunlarýn yerini, salt aþk aldý. Þimdilerde konularým, somut nesneler. Hamsiyi yazmak için hamsi üstüne yüzlerce yazý okumam gerekti. Yüz kadar da hamsi resmi yaptým. Hamsiler haftalarca bir tabakta, masamýn üstünde durdu. Bir aya yakýn bir zaman evim balýk koktu. Anka þiiri de bir yýldan fazla zamanýmý aldý. Yýrtýp yýrtýp attým. Altý ay önce bir sabah uyandýðýmda, bitti dedim ve þiiri tamamladým. Bu anlatým, aþaðýdaki sorulardan hangisinin yanýtý olabilir? A) Yazýlarýnýzý nasýl yazýyorsunuz? B) Duygularýnýzý ifade ederken þiiri mi düz yazýyý mý tercih ediyorsunuz? C) Okurlarýnýzýn, yazýlarýnýza yaklaþýmlarý nasýldýr? D) Yazý yazmak, hayatýnýzda ne kadar önemli bir yer tutuyor? (Deneme - 2/A ) 1

2 21. Van Gogh un, ünlü tablolarýndan biri olan Moonrise ý tam olarak ne zaman yaptýðý bilin- 1 miyordu. Bunu çözmek için iki gök bilimci, sanatçýnýn resmi yaparken durduðu yeri saptayýp ayýn konumuna dikkat ettiler yýlýnda hangi 2 3 günlerde o noktada görülmüþ olduðunu hesapladýlar. Bunun sonucunda tablonun 13 Temmuz da saat de yapýlmýþ olduðunu belirlediler. Bu metindeki numaralandýrýlmýþ sözcüklerin hangisinde, büyük harflerin yazýmýyla ilgili bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Ekim 2011 Van depremi, Doðu Anadolu yu sarstý. Kerbela da yaþananlar, Ýslam dünyasýný derinden etkilemiþtir. 3 4 Eski öðretmenlerimizi öðretmenler gününde andýk. Dünya nýn Güneþ etrafýndaki bir tam dönüþü 24 saattir. Taner, büyük harflerin kullanýmlarýyla ilgili olarak bazý örnekler hazýrlamýþ ve bunlarý, yukarýdaki panoda göstermiþtir. Taner, numaralanmýþ bu cümlelerin hangisinde yazým yanlýþlýðý yapmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 (Deneme - 2/A) 2

3 8. Orhan Veli nin þiirleri, herkesin kullandýðý deyimlerin -o kapalý kutularýn- içinden kimselerin ummadýðý anlamlar çýkarma ustalýðýdýr. O, kuru söze öyle bir takla attýrýr ki, dizelerinin içinden ýlgýt ýlgýt bahar rüzgârý esiyor; deniz kokusu, martý sesleri geliyor sanýrsýnýz. Bu parçadaki altý çizili sözle Orhan Veli þiirlerinin hangi özelliði daha çok vurgulanmýþtýr? A) Sadeliði B) Tutarlýlýðý C) Özgünlüðü D) Akýcýlýðý 10. Gide gele aþýnmýþ bir yol, þairin yolu olamaz. Ýþte bu yüzden onun þiirlerini ilk okuduðumda yeni bir þiir okumanýn heyecanýný hissedemedim. Bu þekilde düþünen biri þairin ve þiirlerinin hangi eksikliðinden söz etmektedir? A) Sadelik B) Ýçtenlik C) Özgünlük D) Doðallýk (Y.T - 2/C) 3

4 23. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde, yüklem eksikliðinden kaynaklanan bir anlatým bozukluðu vardýr? A) Elmanýn yarýsýný ben, yarýsýný da Çiðdem yedi. B) Mobilyalarýnýz, ücretsiz evinize teslim edilir. C) Önümde oturan çocuk, annesine sessizce fýsýldýyordu. D) Yiyemediði yemekler güç kaybetmesini saðladý. 11. Kardeþim kýþýn Palandöken e, ben Uludað a gittim. Bu cümledeki anlatým bozukluðunun nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yüklem eksikliði B) Yer tamlayýcýsý eksikliði C) Çatý uyuþmazlýðý D) Özne eksikliði (Y.T - 2/C) 4

5 23. Nicedir bulutlar bu þehre uðramýyordu. Oysa iþte, deniz önce açýklardan itibaren kabarýyor. Rüzgâr geliyor sonra. Fýrtýna çok geçmeden patlayacak. Bulutlar ufka yaklaþýyor. Ufuk görünmez oluyor. Muazzam bir sis kütlesi, denizin üstünden gelmeye baþlýyor, göz göre göre... Bu paragraf, konusu dikkate alýndýðýnda aþaðýdakilerin hangisiyle tamamlanmalýdýr? 3. Okuduðumuz bir öykü, bir roman ya da þiir deðiþik yönlerden etkiler bizi. Duygulandýrýr, içinde bulunduðumuz gerçek ortamdan uzaklaþtýrýr, yepyeni dünyalar sunar bize. Bu etkilenmeler gelip geçici bir esinti deðildir. Okuma bittikten sonra da sürüp gider bu etkilenme. Çünkü... Bu parça düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) Güneþ batmak için daðlarýn arkasýna koþuyor; kýrmýzýsý, ufuklarý gül e boyuyor. B) Dalgalar yorgunluktan artýk kumsala gidip gelmiyor, denizi sütliman bir hava bürüyor. C) Þehrin yaþlýlarý havayý koklayarak Nihayet geliyor. diyor. Hatta en tecrübesizler bile bunu anlýyor. Yaðmur baþlýyor. D) Gemiler yalpalasalar da yolcu taþýmaya devam ediyorlar. Fakat ne demiþ yazar: Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. A) bir kurguya baðlý metinler, gerçekte okuma süreci içinde tamamlanmamýþ olur. B) edebî eserler, okurlarýn kattýðý yorumlarla zenginleþir. C) edebî eserler okurlarýn farklý yönlerini görmesini saðlar. D) edebî eserin kalýcý olmasý sanatçýnýn anlatým yeteneðine baðlýdýr. (S.B - SYF/67) 5

6 23. K: Aile hayatýnýn bendeki en eski hatýralarýndan biri de gece okumalarýdýr. L: Sonra ablam, babamýn iþareti üzerine eline bir kitap alýr, gaz lambasýnýn yanýna oturur, dün gece býraktýðý yerden okumaya baþlardý. M: Her akþam yemek bitince babam kahvesini içer, bizimle sohbet ederdi. N: Geceleri aile arasýnda okunan romanlardan ve kahramanlýk hikâyelerinden çok etkilendiðimi hatýrlýyorum. K, L, M, N harfleriyle gösterilen cümleler, olaylarýn oluþ sýrasýna göre nasýl sýralanmalýdýr? A) N, L, M, K B) K, N, M, L C) K, L, N, M D) N, K, L, M Bu taþlarýn nasýl deðiþtirileceði bilinmediði için Türkiye nin yetkin mühendis ve mimarlarýndan bir heyet oluþturulmuþtur. 2. Süleymaniye Cami nin yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðý anlaþýlmýþtýr. 3. Ortaya bir sürü fikir atýlmýþ; ama çözüm yöntemi olarak somut bir sonuç ortaya konulamamýþtýr. 4. Caminin taþýyýcý yükünün tümü, kemerlerdeymiþ. 5. Bu kemerlerin ortalarýndaki kilit taþlarý, zamanla aþýnmýþ. Numaralanmýþ bu cümlelerle anlamlý bir paragraf oluþturulmasý için sýralama, aþaðýdakilerden hangisi olmalýdýr? A) B) C) D) (Deneme - 2/A) 6

7 11. Ýskandinavya ya geçmek üzere yine o temiz trenlerle Abo Limaný na gittik. Kýyýda küçük bir vapur bizi bekliyordu, bindik; bütün yolcular da bindi. Küpeþteye dayanarak, ayrýldýðýmýz topraðýn acýsýyla, etrafýmýzý seyredip duruyoruz. Vapur kalkacak, halat çekilecek. Üstü baþý düzgün, temiz bir genç, cebinden bir çift eldiven çýkardý. Çabucak ellerine geçirdi, eðildi, vapurun halatýný çözdü. Bu metnin dil ve anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ana fikir tanýk gösterme yle desteklenmiþtir. B) Devrik cümlelerden yararlanýlmýþtýr. C) Deyimlerle zenginleþtirilmiþtir. D) Olmuþ veya olabilecek olaylar anlatýlmýþtýr. 16. Mehmet Efendi, yeni açmýþtý dükkâný. Çýrak, etrafýn tozunu alýyordu. Kapýyý açan yaþlý adam, tezgâhýn önünde onu gördü. Merhaba efendim, dedi. Sizden bir ricam olacak, diye devam etti. Dakikalarca bir þeyler anlattý ve sonra hiçbir þey olmamýþ gibi çekip gitti. Mehmet Efendi, endiþeli bir hâle büründü. Acaba adam, ne demek istemiþti? Yazar, bu metnin anlatýmýnda aþaðýdakilerden hangisine baþvurmuþtur? A) Bir kavramý eksiksiz olarak açýklamaya B) Nesneleri karþýlaþtýrarak metni etkileyici kýlmaya C) Olayý, zaman ve mantýk sýralamasýný esas alarak yansýtmayý D) Öne sürdüðü düþünceyi, baþkalarýnýn görüþleriyle desteklemeye (Deneme - 5/A) 7

8 11. Þiir okuma, bir tür besteleme ve besteyi yorumlama iþidir. Bir þarký nasýl farklý tarzlarda söylenebilirse þiirin seslendirilmesi de yorumcudan yorumcuya deðiþir. Þiir okumak, eðitime dayalý bir beceri iþidir. Bu yüzden her þair, þiiri güzel okuyamaz. Þiir yorumcusu vurgu, telaffuz, duraklama gibi ses eðitimi gerektiren temel bilgi ve becerilere sahip olmalýdýr. Bu parçada aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir? A) Þiir okumanýn bir eðitim gerektirdiðine B) Bir þiirin farklý þekillerde yorumlanabileceðine C) Bazý þairlerin þiirleri kötü okuyabileceðine D) Þiiri, baþarýlý bir þekilde yorumlayabilmek için hissetmek gerektiðine 8. Dil devrimi, Atatürkçülüðün temel atýlýmlarýndan biridir. Bu atýlýmý oluþturan ana düþünceyi þöyle özetleyebiliriz: Türkçemizi, çaðdaþ uygarlýðýn gereksinimlerini karþýlayabilecek bir düzeye getirmek, yabancý ögelerden arýndýrmak, iþleyip zenginleþtirmek. Bu parçada aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir? A) Dil devriminin Atatürkçülüðün kazanýmlarýndan olduðuna B) Sadece bir dille yazýlan eserlerin daha anlaþýlýr olduðuna C) Dili çaðýn gerektirdiði düzeye ulaþtýrma amacýna D) Atatürkçü düþüncenin dille yaklaþým biçimine (S.B - SYF/86) 8

9 MATEMATÝK 1. Türkiye genelinde bir yýlda 8,1x10 5 adet çam aðacýnýn kurtarýlmasý hedeflenmektedir. 5. Iþýk, saniyede km yol aldýðýna göre, ýþýðýn 1 dakikada aldýðý yolun bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? A) 1, B) C) D) SÝMYA ( A KTP 2. DNM 5. SORU) Yukarýdaki afiþe göre, bu hedefe ulaþmak için bir yýlda kaç ton kullanýlmýþ kâðýt geri dönüþüme kazandýrýlmalýdýr? A) 4,5x10 B) 4,5x10 2 C) 4,5x10 3 D) 4,5x10 4 9

10 2. 2ò10, 17, 3ñ3 sayýlarýnýn küçükten büyüðe doðru sýralanýþý, aþaðýdakilerden hangisidir? km A) ò17 < 3ñ3 < 2ò10 Zehra B) 3ñ3 < ò17 < 2ò10 C) ò17 < 2ò10 < 3ñ3 D) 3ñ3 < 2ò10 < ò17 Ali 5 3 km Miraç 4 5 km Yukarýda uzunluklarý verilen yollarý, araçlarýyla eþit sürede alan Zehra, Ali ve Miraç ýn araçlarýnýn hýzlarý arasýndaki iliþki, hangi seçenekte doðru belirtilmiþtir? A) Zehra = Ali = Miraç B) Zehra > Ali > Miraç C) Miraç > Zehra > Ali D) Zehra > Miraç > Ali SÝMYA ( A KTP 9. DNM 5. SORU) 10

11 3. Þekildeki beþ katlý düðün pastasýnda her kattaki pastanýn yarýçap uzunluðu, bir üstündekinin yarýçap uzunluðunun 2 katýdýr adým 2. adým B En üstteki pastanýn yarýçap uzunluðu 2 3 cm olduðuna göre, en alttaki pastanýn yarýçap uzunluðu kaç santimetredir? A) 2 10 B) 2 8 C) 2 7 D) adým A 4. adým Þekildeki fraktal, bir çemberin çapýnýn 1 oranýnda küçültülerek oluþturulan iki çemberin, ilk 2 çember çapýnýn iki ucuna teðet ve tüm çemberlerin çaplarý doðrusal olacak þekilde konumlandýrýlmasýyla oluþturulmuþtur. AB = 22 cm olduðuna göre, 1. adýmdaki çemberin yarýçapý kaç santimetredir? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 SÝMYA ( A KTP 7. DNM 1. SORU) 11

12 4. Þekildeki O noktasý, verilen dik dairesel koninin taban merkezidir cm 10 cm O 6 cm Þekil üzerindeki verilere göre bu koninin açýnýmý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? Yukarýda bir koninin açýnýmý gösterilmiþtir. Açýnýmýn üzerinde belirtilen ölçütlere göre, bu koni aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) O 6 cm O 6 cm C) D) O 8 cm O 8 cm SÝMYA ( A KTP 12. DNM 16. SORU) 12

13 5. Bir mimar bir kenarý 3a metre olan kare þeklindeki arsada, her birinin kenar uzunluðu 2b metre olan belli sayýda karesel bölge belirlemiþtir. Arsada geri kalan bölgenin alaný (3a 4b)(3a + 4b) metrekare olduðuna göre, belirlenen karesel bölgelerin sayýsý kaçtýr? A) 8 B) 4 C) 3 D) 2 9. Alaný 9x 2 birim kare olan bir kumaþtan, alaný 4y 2 birim kare olan bir parça kumaþ kesiliyor. Kalan parçanýn kaç birim kare olduðunu, aþaðýdakilerden hangisi gösterir? A) (9x 4y).(9x + 4y) B) (3x 2y).(3x + 2y) C) (3x 4y).(3x + 4y) D) (3x + 2y).(3x + 2y) SÝMYA ( TYÝ 9. SORU) 6. Ahmet, kenarlarýndan ikisinin uzunluðu 17 m ve 10 m olan üçgen biçimindeki bahçesinin çevresini çit ile çevirmiþtir. Ahmet in kullandýðý çitin uzunluðu, metre olarak aþaðýdakilerden hangisi olabilir? 8. Bir üçgenin iki kenarýnýn uzunluklarýnýn toplamý 14 cm olduðuna göre, bu üçgenin çevresi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 28 cm B) 27 cm C) 26 cm D) 25 cm A) 30 B) 34 C) 40 D) 54 SÝMYA ( A KTP 12. DNM 8. SORU) 13

14 7. Aþaðýdaki þekilde dört farklý bahçede yer alan havuzlarýn kuþbakýþý çizimleri verilmiþtir. 12. Aþaðýdakilerin hangisinde verilen üçgen çiftleri benzer üçgenler deðildir? A) cm 4 cm 70 B) 5 cm 12 cm Bu havuzlardan hangisi diðer üç havuzla benzer deðildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 C) D) cm 16 cm 40 SÝMYA ( A KTP 6. DNM 12. SORU) 14

15 8. Seda nýn matematik dersi dönem sonu puaný, ilk sýnavda aldýðý puanýn iki katýndan 4 eksiktir. Dönem sonu puaný 50 ve üzeri olan öðrenci, o dersten baþarýlý olmaktadýr. Matematikten dönem sonunda baþarýlý olan Seda nýn ilk sýnavdaki puaný en az kaçtýr? A) 28 B) 27 C) 26 D) Annesinin yaþý, Hülya nýn yaþýnýn 4 katýnýn 6 fazlasýndan küçüktür. Hülya 8 yaþýnda olduðuna göre, annesi en fazla kaç yaþýnda olabilir? A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 SÝMYA ( A KTP 3. DNM 17. SORU) 9. Aþaðýdaki numaralandýrýlmýþ tangram þekillerinden hangi ikisi, birbirinin ötelemeli yansýmasýdýr? 8. Aþaðýdakilerin hangisinde verilen þekiller, birbirinin ötelemeli yansýmasýdýr? A) B) C) D) A) 2 ve 4 B) 1 ve 4 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 SÝMYA ( A KTP 1. DNM 8. SORU) 15

16 11. Ceren, açýlýp kapanabilir bir sandýklý yataðýn 210 cm uzunluðundaki kapaðýný aþaðýdaki gibi açtýðýnda, kapaðýn yerden yüksekliði Ceren in boyuna eþit olmaktadýr m 1 m Sandýðýn yüksekliði 46 cm olduðuna göre, Ceren in boyu kaç santimetredir? (sin 30 = 0,5) A) 156 B) 151 C) 128 D) 105 Didem, uçurtma uçurmaktadýr. Didem in uçurtmasýnýn yerden yüksekliði 13 m ve ipi tutan elinin yerden yüksekliði 1 m dir. Didem, uçurtmasýnýn ipini 54 lik bir açýyla tuttuðunda, Didem in eliyle uçurtmasý arasýndaki ipin uzunluðu kaç metredir? (sin 54 yerine 0,8 alýnýz.) A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 SÝMYA ( A KTP ÇYÝ 20. SORU) 16

17 12. Aþaðýdakilerden hangisi yapýldýðýnda, taban ayrýtýnýn uzunluðu 8 cm, yüksekliði 12 cm olan kare dik prizma þeklindeki kutunun hacmi yarýya iner? A) Bütün ayrýt uzunluklarý ikiþer santimetre azaltýldýðýnda B) Taban ayrýt uzunluklarý dörder santimetre azaltýldýðýnda C) Bütün ayrýt uzunluklarý yarýya indirildiðinde D) Yüksekliði 6 cm azaltýldýðýnda 14. Þekildeki kare dik prizmada, BC = a cm AE = h cm Bu prizmayla ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisinde belirtilen deðiþiklikler uygulandýðýnda, prizmanýn hacmi deðiþmez? A E B D F H C G h A) BC = 2a cm ve AE = cm alýndýðýnda 2 h B) BC = 3a cm ve AE = cm alýndýðýnda 2 a C) BC = cm ve AE = 2h cm alýndýðýnda 2 a D) BC = cm ve AE = 4h cm alýndýðýnda 2 SÝMYA ( A KTP 8. DNM 14. SORU) 17

18 14. Biri silindir, diðeri küp þeklinde olan iki kap, tamamen su ile doludur. Silindir þeklindeki kabýn taban çapýnýn ve yüksekliðinin uzunluklarý, küpün bir ayrýt uzunluðuna eþittir. Buna göre, silindir þeklindeki kapta, küpte bulunan suyun kaçta kaçý kadar su bulunmaktadýr? (p yerine 3 alýnýz.) 5. h A) 3 B) 2 C) 1 D) Yarýçapý 3 cm, yüksekliði 9 cm olan silindirin yarýsý su dolu iken silindirdeki su bir taban ayrýtý 3 cm olan kare dik prizma þeklindeki kaba dolduruluyor. Buna göre, prizmadaki suyun yüksekliði kaç cm olur? 9π A) 9π B) 6π C) D) 2 3π 2 SÝMYA ( YT 4-K 5. SORU) 18

19 16. Bir sýnýftaki öðrencilerin günlük kitap okuma süreleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Tablo: Öðrencilerin Kitap Okuma Süreleri 11. Çalýþanlarýn yaþ aralýðý Kiþi sayýsý Bir þirkette çalýþanlarýn yaþ aralýklarý yukarýdaki tabloda verilmiþtir. Bu verilere göre, yaþ aralýðýndaki çalýþanlarýn yüzdelik dilimi kaçtýr? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 Tabloya göre kaç kiþi günde 1 saatten daha az süre kitap okumaktadýr? SÝMYA ( A KTP 1. DNM 11. SORU) A) 8 B) 12 C) 40 D) 46 19

20 17. Üç yol aðzýnda bulunan bir tavþan, bu yollardan rastgele birine yöneliyor. Bu üç yolun her biri, devamýnda iki dar yola ayrýlýyor. Tavþan yol ayrýmýna geldiðinde iki dar yoldan birini rastgele seçerek yoluna devam ediyor. Tavþanýn, dar yollardan birinde bekleyen kaplumbaða ile karþýlaþma olasýlýðý nedir? A) 1 B) 1 C) 1 D) EGE BÖLGESÝ K A R A D E N Ý Z B Ö L G E S Ý ÇANKIRI ESKÝÞEHÝR ANKARA KONYA KIRIKKALE YOZGAT KIRÞEHÝR NEVÞEHÝR AKSARAY NÝÐDE KAYSERÝ KARAMAN A K D E N Ý Z B Ö L G E S Ý SiVAS DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ Eskiþehir den yola çýkan bir turist kafilesinin gidebilecekleri bazý þehirlerin yol güzergâhlarý yukarýdaki haritada gösterilmiþtir. Bu verilere göre, Eskiþehir den yola çýkan bir turist kafilesinin Sivas a gitme olasýlýðý kaçtýr? A) 1 B) 1 C) 1 D) SÝMYA ( A KTP 4. DNM 17. SORU) 20

21 18. Bir tel, þekildeki gibi kývrýlarak üç tane kare oluþturuluyor. 8. A B Benim alaným 128 cm 2 dir. D K C Benim bir kenar uzunluðum, ABCD karesinin bir kenar uzunluðunun 2 katýdýr. L Bu verilere göre, KLM eþkenar üçgeninin çevresi kaç santimetredir? M A) 16ñ2 B) 24ñ2 C) 32ñ2 D) 48ñ2 SÝMYA ( A KTP 2. DNM 8. SORU) Karelerin sýnýrladýklarý bölgelerin alanlarý 25 cm 2, 49 cm 2 ve 64 cm 2 olduðuna göre, bu tel ile oluþturulabilecek en büyük karenin sýnýrladýðý bölgenin alaný kaç santimetrekareolur? A) 100 B) 138 C) 225 D)

22 a, b ve c pozitif tam sayýlar olmak üzere, ay 3x = 7 doðrusunun eðimi m 1 by 3x = 4 doðrusunun eðimi m 2 3x cy = 2 doðrusunun eðimi m 3 m 1 < m 2 < m 3 olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? A) a > b > c B) b > a > c C) c > b > a D) a > c > b Yukarýda denklemleri ile verilen doðrularýn grafiklerine göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? SÝMYA ( SB SYF SORU) A) a < b ve b = c B) b = c ve c < a C) c < b < a D) a < b < c 22

23 FEN VE TEKNOLOJÝ 1. Selin, þekildeki K cismini kaptaki sývýya batýrdýðýnda dinamometrenin gösterdiði deðerin havadakine göre 10 N azaldýðýný fark etti. Bu sýrada kaptan taþan sývýnýn da terazinin kefesini doldurarak 10 N aðýrlýðýndaki 4. xx Xx h 3h Su X Su Þekildeki gibi su dolu özdeþ kaplarla deney yapan öðrenci aþaðýdaki sorulardan hangisini cevaplayabilir? Buna göre Selin, kaldýrma kuvveti ile ilgili; I- Cisimlerin daldýrýldýðý sývýnýn yoðunluðuna göre deðiþir. II- Yönü yukarý doðrudur. III- Cismin yer deðiþtirdiði sývýnýn aðýrlýðýna eþittir. çýkarýmlarýndan hangilerine yalnýzca yukarýda yaptýðý deneyden yola çýkarak ulaþabilir? A) Kaldýrma kuvveti, sývýnýn yoðunluðuna baðlý mýdýr? B) Kaldýrma kuvveti, cismin batan hacmine baðlý mýdýr? C) Kaldýrma kuvveti, cismin sývý içindeki derinliðine baðlý mýdýr? D) Kaldýrma kuvveti, kaptaki sývý miktarýna baðlý mýdýr? SÝMYA ( YT 2-E 4. SORU) A) Yalnýz I e B) I ve II ye C) II ve III e D) I, II ve III e 23

24 3. Bir grup öðrenci performans görevleri için aþaðýdaki düzenekleri kurup çalýþtýrýyorlar. 6. Aþaðýdaki araçlarýn hangisinde gerçekleþtirilen enerji dönüþümü diðerlerinden farklýdýr? A) B) Jeneratör Þofben Buna göre, hangi gruplarýn kurduðu düzeneklerde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüþmüþtür? C) D) A) Yalnýz Einstein grubunun B) Yalnýz Newton grubunun C) Einstein ve Arþimet grubunun D) Newton ve Arþimet grubunun Fýrýn Tost makinesi SÝMYA ( A KTP 11. DNM 6. SORU) 24

25 4. Ayþe, elektrik akýmý oluþturmak için þekildeki iletken halkayý, iletken telle hassas ampermetreye baðlýyor. 9. 2V V 2V 3V I A II A 2V 2V III A Sonra aþaðýdaki durumlarý uygulayýp ampermetrenin ibresini gözlemliyor. I. durum : Mýknatýs, halka içinde sabit tutuluyor. II. durum : Mýknatýs, halka içinde ileri geri hareket ettiriliyor. III. durum : Mýknatýs, halka içinde dururken, halka N ve S kutuplarý arasýnda ileri geri hareket ettiriliyor. Buna göre, yukarýdaki durumlarýn hangisinde ampermetreden akým geçer? Þekildeki bobin ve özdeþ mýknatýslarla oluþan sistemlerde, bobin ve mýknatýslar verilen hýzlarla harekete geçirildiðinde hangi ampermetrede sapmalar gözlenir? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) II ve III SÝMYA ( YT 7-A 9. SORU) A) Yalnýz I de B) I ve II de C) II ve III te D) I, II ve III te 25

26 5. Frekanslarý üzerlerinde yazýlý olan þekildeki K ve L diyapazonlarýndan K ye hafifçe, L ye ise daha þiddetli bir þekilde tokmakla vuruluyor Hz 322 Hz 256 Hz M E F Mustafa Öðretmen, frekans deðerleri þekildeki gibi olan M, E, F diyapazonlarýna eþit büyüklükteki kuvvetlerle vurarak sesler çýkartýyor. Bu durumla ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi doðrudur? Buna göre, K ve L diyapazonlarýndan çýkan seslerin ince-kalýn ve þiddetli-zayýf olarak sýnýflandýrýlmasý aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Ýnce Kalýn Þiddetli Zayýf A) K L K L B) L K L K C) L K K L D) K L L K A) En tiz ses F den çýkar. B) En þiddetli ses M den çýkar. C) M den oluþan sesin yüksekliði en fazladýr. D) En kalýn ses E den çýkar. SÝMYA ( A KTP 6. DNM 17. SORU) 26

27 5. 9. X Y Z P T Özellikleri verilen element, aþaðýdaki hangi periyodik tabloda koyu renkle belirtilen bölgede yer alýr? Öðretmen, tahtaya çizdiði yukarýdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak öðrencilerinden, doðru yargýlar oluþturmalarýný istemiþtir. Öðrenciler de bu istekle ilgili olarak aþaðýdaki yargýlarý belirtmiþlerdir. Ayça : P ve T ayný periyottadýr. Nazlý : Atom numarasý en büyük olan Y dir. Özgür : X ile Y aralarýnda bileþik oluþturur. Mert : Z, ýsý ve elektriði iyi iletir. Bu öðrencilerden hangilerinin söyledikleri doðrudur? A) Yalnýz Ayça nýn B) Ayça ve Nazlý nýn C) Ayça, Nazlý ve Özgür ün D) Ayça, Nazlý, Özgür ve Mert in SÝMYA ( A KTP 12. DNM 9. SORU) 27

28 10. Çizelgede metal, ametal atomlar ve bu atomlarýn yaptýðý bazý bileþikler verilmiþtir. 12. Çizelgede verilen bilgilere göre hangi bileþikteki atomlar, elektronlarýný ortaklaþa kullanarak kimyasal bað oluþturmuþtur? H Li O Nötr hâldeki elektron daðýlýmlarý verilen H, Li, O atomlarý arasýnda oluþabilecek H 2 O, Li 2 O, O 2 bileþiklerinin bað türleri, aþaðýdakilerin hangisinde doðru belirtilmiþtir? A) H 2 O B) CaO C) KCl D) CaCl 2 H 2 O Li 2 O O 2 A) Ýyonik Ýyonik Kovalent B) Ýyonik Kovalent Kovalent C) Kovalent Ýyonik Kovalent D) Kovalent Kovalent Ýyonik SÝMYA ( A KTP 9. DNM 12. SORU) 28

29 11. Bir deðiþime ait tanecik modeli Þekildeki gibidir: Modeli inceleyen bir öðrenci, bu deðiþim ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþamaz? A) Kütle korunmuþtur. B) Yeni madde oluþmuþtur. C) Yeni atomlar oluþmuþtur. D) Atom sayýsý korunmuþtur. Denkleþmiþ tanecik modeli yukarýda gösterilen tepkimenin denklemi aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) N 2 + 3H 2 2NH 3 B) Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 C) 2SO 2 + O 2 2SO 3 D) C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2H 2 O SÝMYA ( A KTP 10. DNM 11. SORU) 29

30 12. Eren, bir miktar NaOH çözeltisine fenolftalein belirteci ekliyor ve çözeltinin rengi kýrmýzý oluyor. Daha sonra bu çözeltinin üzerine rengi kayboluncaya kadar damlalýkla yavaþ yavaþ þekildeki gibi X çözeltisi ilave ediyor Y çözeltisi ph X çözeltisi 0 Zaman (s) Eren, oluþan renksiz çözeltiyi ýsýtarak buharlaþtýrdýðýnda beyaz renkli katý madde elde ediyor. Þekildeki kapta bulunan X çözeltisine yavaþ yavaþ Y çözeltisi ilave edildiðinde, çözeltinin ph ýna ait grafik, bu þeklin yan tarafýnda gösterilmiþtir. Bu durumla ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrudur? A) X çözeltisi bazdýr. B) Y çözeltisi asittir. C) Kapta, nötürleþme tepkimesi gerçekleþir. D) Son durumdaki OH iyonu miktarý, H + iyonu miktarýndan fazladýr. Eren, bu deneydeki gözlemlerine göre aþaðýdakilerden hangisini söyleyemez? SÝMYA ( A KTP 9. DNM 13. SORU) A) X çözeltisi asidik özelliktedir. B) Elde edilen beyaz katý madde tuzdur. C) Nötralleþme tepkimesi gerçekleþmiþtir. D) Oluþan renksiz çözelti asidik özelliktedir. 30

31 14. Ayný olup olmadýklarý bilinmeyen iki saf maddeye ait sýcaklýk - zaman grafikleri aþaðýda verilmiþtir: Sýcaklýk ( C) 0 20 Zaman (dk) 80 K gazýnýn soðuma grafiði Sýcaklýk ( C) Buna göre, grafiklerdeki maddelerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? 5 0 Zaman (dk) A) 1. ve 2. madde farklý maddelerdir. B) 0 ºC ta iki madde de ayný hâldedir. C) Baþlangýç sýcaklýklarýnda maddeler ayný hâldedir. D) I. ve II. grafik, maddelerin ýsýnma eðrilerini gösterir. 40 L katýsýnýn ýsýnma grafiði Bu grafiklerdeki verilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) K nin kaynamaya baþladýðý sýcaklýkta, L sývý hâldedir. B) L nin erimeye baþladýðý sýcaklýkta, K katý hâldedir. C) L nin erime sýcaklýðý 5 C dir. D) K nin erime sýcaklýðý 20 C dir. SÝMYA ( A KTP 10. DNM 14. SORU) 31

32 15. Mitoz bölünme, canlýlarda büyüme ve onarýmý saðlar. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu gerçekleþen bir olay deðildir? A) Bitki yapraklarýnýn oluþup büyümesi B) Döllenmiþ yumurtadan embriyonun oluþmasý C) Kertenkelenin kopan kuyruðunun yenilenmesi D) Ýnsanda n kromozomlu yumurta hücresinin oluþmasý 7. Yarýsý kesilen karaciðerin kendisini tamamlamasý ve insanda yaralarýn iyileþmesi rejenerasyon olayý ile gerçekleþir. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin verdiði örnek rejenerasyon olayýyla benzerlik göstermez? Kertenkelelerin kopan kuyruðunun tamamlanmasý Ali Buse Toprak solucanýnýn koparýlan kýsmýnýn kendini tamamlamasý Cihan Yassý solucanýn kopan herhangi bir parçasýndan yeni canlý oluþmasý Deniz Deniz yýldýzýnýn kopan kolunun tamamlanmasý A) Ali B) Buse C) Cihan D) Deniz SÝMYA ( YT 1-A 7. SORU) 32

33 17. Aþaðýda verilen soy aðacý, Ayþe nin ailesindeki bireylerin saç þeklinin kalýtýmýný göstermektedir. 4. Aþaðýda, bir ailenin soy aðacý verilmiþtir. Babaanne Dede : Erkek : Diþi Dayý Anne Baba Bu soy aðacýna göre, aþaðýdakilerden hangisinin doðru olduðu söylenebilir? A) I. nesildeki bireylerden biri, saç þekli bakýmýndan saf döl (homozigot) olup düz saçlýdýr. B) Ayþe nin annesi ve babasý, saç þekli bakýmýndan melez döl (heterozigot) olup kývýrcýk saçlýdýr. C) Ayþe nin babasý kývýrcýk saçlý, annesi düz saçlýdýr. D) II. nesilde düz saç sadece erkeklerde görülür. Yeter Yeter ve dayýsýnýn sarý saçlý, diðer aile fertlerinin siyah saçlý olduðu bilindiðine göre, aþaðýdaki yargýlardan hangileri doðrudur? (Siyah saç geni, sarý saç genine baskýndýr.) I. Anne ve baba, saç rengi bakýmýndan heterozigottur. II. Dayý sarý saç genini, sadece annesinden almýþtýr. III. Babaanne, homozigot siyah saçlýdýr. IV. Yeter in doðacak kardeþinin sarý saçlý olma olasýlýðý % 25 tir. A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV SÝMYA ( A KTP 6. DNM 4. SORU) 33

34 18. Mehmet, araþtýrdýðý konuyla ilgili olarak kurak ortamda yaþayan þekildeki iki farklý bitki türünü örnek olarak göstermiþtir. 11. Mehmet in araþtýrma konusu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) Benzer ortamlarda yaþayan farklý bitki türlerindeki benzer adaptasyonlar B) Benzer ortamlarda yaþayan ayný bitki türlerindeki benzer adaptasyonlar C) Farklý bitki türlerinin çaprazlama sonucu birbirine aktarýlan genotip özellikleri D) Farklý ortamlarda yaþayan ayný bitki türlerinde birbirinin ayný olan genotip özellikler Bir öðrenci, anlatacaðý konuyla ilgili olarak yukarýdaki resimde gösterilen üç canlýdan yararlanacaktýr. Bu öðrencinin anlatacaðý konu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yaþamlarýný sürdüren canlýlar B) Nesli tükenmiþ canlýlar C) Yaþadýðý ortama uyum saðlayan canlýlar D) Soðuk bölgelerde yaþayan canlýlar SÝMYA ( A KTP 3. DNM 11. SORU) 34

35 19. Bir öðrenci, farklý sýcaklýklarýn fotosentez olayýna etkisini gözlemek için özdeþ bitkilerle þekildeki düzeneði hazýrlýyor. 19. Su bitkisi 4 m Kýrmýzý ýþýk Fotosentez hýzýnýn, ýþýk kaynaðýnýn uzaklýðýna baðlý olduðunu test etmek isteyen bir öðrenci, yukarýdaki düzeneðe ek olarak aþaðýdaki düzeneklerden hangisini de kullanmalýdýr? A) B) Eðer bu öðrenci Karanlýktaki bitki, ýþýk alan bitki gibi fotosentez yapar mý? sorusuna cevap ararsa, bu düzenekte hangi deðiþikliði yapmalýdýr? 1 m Mor ýþýk 1 m Kýrmýzý ýþýk A) Bitkileri birbiriyle yer deðiþtirmelidir. C) D) B) 10 ºC deki ortamýn sýcaklýðýný azaltýp buradaki bitkinin ýþýk ve hava almasýný engellemelidir. C) Her iki ortamýn sýcaklýðýný 10 ºC ye ayarlayýp her iki bitkiyi de ýþýkta býrakmalýdýr. D) Her iki ortamýn sýcaklýðýný 20 ºC ye ayarlayýp bitkilerden birinin ýþýk almasýný engellemelidir. 3 m Sarý ýþýk 2 m Yeþil ýþýk SÝMYA ( A KTP 7. DNM 11. SORU) 35

36 SOSYAL BÝLGÝLER 1. Mustafa Kemal in Anafartalar Savaþý nda; Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. emrini vermesi onun; 2. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. I- Cesaret II- Akýlcýlýk III- Yenilikçilik IV- Vatanseverlik gibi kiþisel özelliklerinden hangileri ile ilgili olabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV Mustafa Kemal in Anafartalar Savaþý nda Türk askerlerine verdiði bu emir, onun aþaðýdaki kiþilik özelliklerinden hangisiyle doðrudan ilgilidir? A) Ýleri görüþlülüðüyle B) Vatan ve millet sevgisiyle C) Akýlcýlýk ve bilimselliðiyle D) Çaðdaþlýðýyla (Deneme - 6/A ) 36

37 2. Mondros Ateþkes Anlaþmasý ndan sonra yurdumuzun iþgal edilmesi karþýsýnda Ýstanbul Hükûmeti sessiz ve kayýtsýz kaldý. Yüzyýllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaþam sürdüren bazý Rum ve Ermeniler de iþgalcilerle iþ birliði yaptýlar. Bu durum karþýsýnda Türk milleti nasýl bir tepki göstermiþtir? 2. Aþaðýdakilerden hangisi Anadolu nun iþgaline karþý kurulmuþ olan ulusal cemiyetlerin genel özellikleri arasýnda yer almaz? A) Amerikan mandasýný istemiþtir. B) Halifenin etrafýnda toplanmýþtýr. C) Millî direniþ cemiyetleri kurmuþtur. D) Ýþgallerin geçici olduðuna inanarak tepki göstermemiþtir. A) Bulunduklarý bölgeleri savunmuþlardýr. B) Ýþgal tehlikesi olan veya iþgal edilen yerlerde kurulmuþlardýr. C) Bulunduklarý bölgelerde baðýmsýz devletler kurmaya çalýþmýþlardýr. D) Osmanlý Hükûmetinin iþgaller karþýsýndaki tepkisizliðinin sonucunda ortaya çýkmýþlardýr. (S.B - SYF/41) 37

38 2. 5. Misakýmillî nin, I. Ateþkes sýnýrlarý içinde... Osmanlý-Ýslam çoðunluðunun oturduðu topraklarýn tümü... bölünmez bir bütündür. II. Azýnlýklarýn haklarý, komþu ülkelerdeki Müslümanlarýn da ayný haklardan yararlanmalarý inancýyla tarafýmýzdan desteklenip güvence altýna alýnacaktýr. III. Siyasi, adli, mali geliþmemize engel olacak sýnýrlamalara (kapitülasyonlara) karþýyýz. hükümlerinden hangileriyle Osmanlý sýnýrlarýnýn belirlendiði savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) II ve III D) I, II ve III (Deneme - 4/A) Misakýmilî nin önemi düþünüldüðünde þemada? ile gösterilen yere aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) Türk vatanýnýn sýnýrlarý çizilmiþtir. B) Güçler birliði esasý benimsenmiþtir. C) Millî ekonominin ilkeleri saptanmýþtýr. D) Ýlk kez millî egemenlikten söz edilmiþtir. 38

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A İNGİLİZCE 1-8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da ifadenin bulunduğu 1. She is very... She does everything just for herself. She doesn t care about others. 4. Burak :. because I don

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı

7. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI

7. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI 8. Baþýna gelenlerden yýlmamýþ, olumsuzluklarý sýnav gibi görerek bütün hedeflerine tek tek ulaþmýþtý. Bu tümcede sözü edilen kiþinin vurgulanan özelliði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Akýlcýlýðý B) Mücadeleciliði

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

TÜRKÇE. Bu metinde geçen ekmeðini denizden çýkarmak sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden. hangisidir?

TÜRKÇE. Bu metinde geçen ekmeðini denizden çýkarmak sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden. hangisidir? TÜRKÇE 1. Ülkemizi üç tarafý denizlerle çevrili diye tarif etmemize raðmen denizlere hep sýrtýmýzý dönerek yaþamýþýz. Bu yüzden denizlerimizden yeterince yararlanmak amacýyla çocuklarýmýza denizdeki canlýlar

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat : 12.00 8. SINIF YABANCI DİL (İ İLİZCE) TESTİ 2013 Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Şubesi

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 18. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Dayanmak sözcüðü; 1. cümlede cümlede kullanýþý uzun sürmek, 2. cümlede varmak, ulaþmak, 3. cümlede, bütün gücünü kullanarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

8. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI

8. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI 17. Yazýk ki toplum olarak medyanýn etkisi altýndayýz. Medya, bizi hangi yöne isterse oraya yönlendiriyor. Zevklerimiz, taleplerimiz ona göre þekilleniyor. Kaliteyle birlikte zevkler de aþaðý çekiliyor.

Detaylı

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like?

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like? FRIENDSHIP KONU TESTİ 8.Sınıf TEST: 1 1, 2 ve 3. sorularda verilen resimlere göre uygun gelen seçeneği bulunuz. 4. soruda verilen cümleyi ifade eden görsel hangi seçenektedir? 1. 4. Arda is a generous

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ressam Atakan Çizdiðim her resim ister istemez kendi hayatýmdan izler taþýr. Ressam Atakan ýn cümlesine altý çizili sözün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýstemeyerek

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak.

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Reading (Okuma) I come from Austria. ( Avusturya dan geliyorum.) Last summer, I went

Detaylı