'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak"

Transkript

1 Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðýn da topraða verildi. SAYFA 7 DE 19 ARALIK 2014 CUMA 40 KURUÞ 'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak "Sandýk iradesi ve kanun gücünün üstünde hiçbirþey yoktur" MHP Teþkilat Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, bir süre önce Ýl Baþkaný istifa eden MHP Ýl Teþkilatý'ný ziyaret ederek partililerle kongreler öncesinde istiþarede bulundu. Ýlk olarak basýn toplantýsý gerçekleþtiren Þefkat Çetin... Çorum'da önceki akþam eþine ancak film sahnelerinde rastlanan bir olay gerçekleþti. Polisin 'dur' ihtarýna uymayan sürücü kaçýnca kovalamaca baþladý. 20'ye yakýn polis aracýnýn takibe aldýðý araç Burunçiftlik kavþaðýnda bir polis aracýna çarparak durduruldu. Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri otomobilde bulunan þahýslarla ilgili yaptýklarý incelemede... SAYFA 3 De Polis þüpheli kovalamacasý kazayla bitti SAYFA 10 DA Kent Konseyi Kadýn Meclisi, mülteci kadýnlarý dinledi Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisi anlamlý bir organizasyona imza attý. Çorum'da yaþayan mülteci kadýnlarla bir araya gelen Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri onlarýn sorunlarýný dinledi. Belediye Konferans Salonu'ndaki programda konuþan Kadýn Meclisi Baþkaný Þaheste Uçar, mü'minlerin kardeþ olmasý nedeniyle birbirlerine karþý OKA Kalkýnma Kurulu Toplandý SAYFA 2 DE sorumluluðu olduðunu söyledi. SAYFA 7 De Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 17 Aralýk tepkisi SAYFA 10 DA Çorum Valiliði bünyesinde Sinerji Merkezi kuruldu. Proje Koordinasyon Merkezi Ýletiþim Sorumlusu Sibel Meroðlu'nun Koordinatörlüðü'nde ihdas edilen Sinerji Merkezi, Çorum'un kalkýnmasý ve daha ileri gitmesi, potansiyelin daha iyi deðerlendirilmesi için neler yapýlabileceðini araþtýrarak projeler üretecek. Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Ufuk Saðlýk-Sen'den Dumanlý ve Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasýna Çorum Ufuk Saðlýk-Sen'de tepki gösterdi. Sendika yöneticileri yapýlan operasyonlarý kýnadýklarýný belirterek Zaman Gazetesi Çorum Ýl Temsilciliði'ne destek ziyaretinde bulundular. Ufuk Saðlýk-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Ahmet Uzun, burada yaptýðý konuþma da operasyonlarýn sadece bir guruba yapýlmadýðýný dile getirerek, "Bu demokrasi ve özgürlüðe yapýlan bir operasyondur" dedi. Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, ayný zamanda TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi olan Sibel Meroðlu'nu ziyaret ederek, Sinerji Merkezi'nde yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar dilediler. Sibel Meroðlu ile Proje Koordinasyon Merkezi'ndeki görevinde ortak çalýþmalara imza attýklarýný... SAYFA 7 DE orum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi öðrencileri anlamlý bir organizasyona imza attý. Çorum'daki mülteci ailelerine yönelik gerçekleþen kermesten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve baþkan yardýmcýlarý da alýþveriþ yaptý. Mimar Sinan, Bahçelievler, Ýkbal ve Akkent Gençlik Merkezi öðrencilerinin ortaklaþa... Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu SAYFA 2 DE SAYFA 5 DE Gençlik Merkezleri'nden örnek davranýþ SAYFA 7 DE

2 TEK 2 19 ARALIK 2014 CUMA YILDIZ HABER 2 OKA Kalkýnma Kurulu Toplandý YILDIZ AJANDA AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: OKA 2014 Yýlý Dördüncü Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Tokat'ta yapýldý. Gerçekleþtirilen toplantýya; Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Belediye Baþkaný Av. Eyüp Eroðlu, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn yaný sýra Tokat, Amasya, Samsun ve Çorum'dan kamu, kurum ve kuruluþ Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : temsilcileri katýldý. Toplantýda Amasya Üniversitesi Rektörü Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Tokat Valisi Cevdet Can bir konuþma yaparak OKA'nýn bölgesinde çizdiði vizyonla ülkedeki diðer kalkýnma ajanslarýnýn yaptýðý faaliyetler arasýnda deðerlendirildiðinde ilk beþe girecek þekilde güzel çalýþmalar yaptýðýný ve bu baþarýlý çalýþmalarýn devamý için gayret gösterdiklerini söyledi. Protokol konuþmalarý sonrasýnda yapýlan sunumlara iliþkin kurul üyelerinin sorularýnýn cevaplandýrýlmasýnýn ardýndan bir sonraki Kalkýnma Kurulu için görüþ ve önerilerin alýnmasýyla toplantý sona erdi. Haber Servisi Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ, önceki gün Umut Radyoda yayýnlanan " Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu.meltem Danýþman Çýnar'ýn sorularýný yanýtlayan Taþ, Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin Hitit uygarlýðýnýn günümüzde tanýnmasý, zengin tarihi ve arkeolojik malzemeyi koruyarak gelecek nesillere aktarýlabilmesi amacýyla kurulduðunu kaydetti.hititolog Taþ söyleþide Hitit Uygarlýðýný etkileyen komþu kültürlerden Asur, Mýsýr, Luvi, Pala ve Hurrilerin incelendiði disiplinler arasý araþtýrmalar ve projeler yapýlmasýnýn amaçlandýðýna dikkat çekerek, "Merkezimizde bu Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile Çorum Tabip Odasý 'Aile Ýçi Saðlýklý Ýletiþim Nasýl Olmalýdýr?' konulu seminer düzenleyecekler. Rektörlük konferans salonunda 22 Aralýk Pazartesi günü saat 17.30'da yapýlacak olan seminere konuþmacý olarak Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadýn katýlacak. Haber Servisi çalýþmalar ýþýðýnda bir Anadolu Uygarlýðý olan Hititler'in ve onunla etkileþim halindeki diðer kültürlerin ulusal ve uluslar arasý çerçevede daha geniþ halk kitlelerince bilinmesini ve tanýnmasýný saðlamayý amaçlýyoruz" dedi. Taþ, Hititoloji sahasýyla ilgili bilgi ve belge toplayarak bir arþiv ve ihtisas kitaplýðý oluþturmayý, dünyadaki diðer üniversite, araþtýrma merkezi ve enstitülerle ortak projeler geliþtirip iþbirliði içine girmeyi hedeflediklerini dile getirerek merkezin faaliyet konularý ile ilgili teknik eleman yetiþtirmek amacýyla kurs ve seminerlerle eðitim faaliyetlerinin süreceðini söyledi. Uður ÇINAR Timur Harzadýn'dan 'aile içi iletiþim" semineri TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:18 Güneþ : 06:51 Öðle : 11:44 Ýkindi : 14:01 Akþam : 16:24 Yatsý : 17:50 fezayý baðlayarak yorgun kanatlarýna bir güvercin uçurup kýtalar arasýndan çaðýrdýn beni geçerek birer birer sürgün kanyonlarýný derbeder koþup geldim ýþýldayan tahtýna yarým koyup bir bardak kurþun rengi çayýmý yýkarak yalnýzlýða kurduðum sarayýmý yetim çýðlýklarýmý duyurmak üzre sana koþup geldim; iliþtir beni memnu bahtýna adýný söylemek istemiyorum her hecesi amansýz bir kor dudaklarýmda her harfine yýllardýr þimþeklerle yarýþtým zindanlara karýþtým, ölümlerle tanýþtým adýný söylemek istemiyorum rüveyda dediðim zaman anla ki, senin için yürüyor kelimeler çýðlýðýmýn atardamarlarýndan hangi yýldýzdýr bilmem, gözlerin kayar da üzerime rüveyda önce tuhaf bir deprem yayýlýr bedenime sonra açýlýr önümde ýstýrab vadileri silik renkleriyle adýmlarýma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir hayalin bittiði menfeze doðru alaca bir at koþar içimde zamansýz, mekansýz nefese doðru Nurullah Genç Büyük Ýslâm Âlimi Ýmâm-ý Gazâli'nin vefâtý (1111) - Ýlk yerli Uzay aracýmýz Göktürk-2 uzaya fýrlatýldý (2012) Bütün kötülüklerin baþý, fenâ arkadaþtýr. Ýmâm-ý Gazâlî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Rüveyda HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3297 2,3301 EUR 2,8976 2,8981 STERLiN 3,6479 3,6494 JPY YENi 1,9638 1,9644 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ TEL: YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. GÖKMEN ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 19 ARALIK 2014 CUMA YILDIZ HABER 3 "Sandýk iradesi ve kanun gücünün üstünde hiçbirþey yoktur" MHP Teþkilat Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, bir süre önce Ýl Baþkaný istifa eden MHP Ýl Teþkilatý'ný ziyaret ederek partililerle kongreler öncesinde istiþarede bulundu. Ýlk olarak basýn toplantýsý gerçekleþtiren Þefkat Çetin, hükümetin Türk vatanýnýn bölünmez bütünlüðünü olumsuz etkileyecek söylem ve eylemler içinde olduðun ifade ederek böyle yaparak toplumun ayrýþtýrýldýðý bir sürece girildiðini iddia etti. Son yýllarda dünya da algý operasyonlarý ile ülkelerde huzursuzluklar çýkartýldýðýný dile getiren Çetin, "Ýlk olarak Ukrayna'da 'turuncu devrim' adý altýnda bir operasyon düzenledikler. Burada baþarýlý olunca da sýrasýyla Tunus, Libya, Mýsýr ve Suriye'de benzer þeyler yaptýlar. Þimdi ise bunu ülkemizde de uygulamaya çalýþýyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlý'nýn küllerinden doðmuþ, insanlarýmýzýn caný pahasýna vatanlaþtýrdýðý bir ülkedir. Bu topraklarda 95 yýldýr kardeþ kavgasý yaþanmamýþtýr. Ama insanlarýmýzýn son yýllarda iktidar tarafýndan etnik ve mesepsel ayrýlýða tabi tutulduðu bir süreç baþlatýldý. Biz iktidarýn bu tür uygulamalara son vermesini arzu ediyoruz" dedi. Konuþmasýnda Aralýk operasyonlarýna da deðinen Çetin, bu operasyonlarda pis kokular çýkýnca iktidarýn algý operasyonlarý ve paralel yapý söylemiyle bunun üzerini örtmeye çalýþtýðýný iddia etti. Önceki gün polis tarafýndan Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya yapýlan operasyonu da deðerlendiren Çetin, "Ortada bir suç varsa delilleriyle ortaya çýkartýlmalýdýr. Biz baðýmsýz bir ülkede yaþýyorsak, kanunlar varsa, ülkede keyfi kararlar alýnmamasý lazým" ifadelerini kullandý. Ýktidarýn "Çözüm Süreci" kapsamýnda terörist baþý ile yapýlan görüþmelere tepki gösteren Çetin, "Ýktidar mensuplarý binlerce insanýn kaný döken terör örgütü liderinin muhatap alýnmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyip daha sonra ise görüþtüler. Bu doðru bir hareket deðildir. Dünyanýn hiçbir ülkesi kendi devletini yýkmak isteyen terör örgütünü muhatap almaz. Hükümet seçimlerde yeterli çoðunluðu elde edip federatif bir yapýya geçmeyi istiyor. Bunu engellemenin yolu da milletimizi bilgilendirmekten geçiyor. Sandýk iradesi ve kanun gücünün üstünde hiçbirþey yoktur " þeklinde kaydetti. Basýn toplantýsýnda MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran'ýn istifasý ile ilgili bir soruya cevap veren Çetin, "Vahit bey deðerli bir arkadaþýmýzdýr. Kiþilerin aldýðý kararla biz bir þey yapamayýz. Kongre süreci devam ediyor" dedi. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Fatih AKBAÞ Çorum 'Burada Hayat Var'da tanýtýlacak Aynur Tartan ile 'Burada Hayat Var'a bu hafta Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu, Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz ve Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya konuk olacak.çekimleri bu yýl 100. yýlýný kutlayan Çorum Müzesi'nde yapýlan programa konuklarýn memleket hikâyeleri, Çorum'un deðerleri, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri ve türküleri renk katacak. Program 21 Aralýk Pazar günü saat 15.10'da CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanacak. Haber Servisi 2014 yýlý gübre mazot desteðine son müracaat tarihi 31 Aralýkz Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Çorum'da halen 3 bin 500 üreticinin 2014 yýlýna ait gübre mazot desteklemesi müracaat dilekçelerini vermediði belirtilerek uyarýda bulunuldu. Müdürlük tarafýndan yapýlan açýklama da þu ifadeler yer aldý:"üreticilerimiz, köy ve mahalle muhtarlýklarýna gönderilen listeleri kontrol ederek dilekçe verip vermediðini öðrenebilirler. Ayrýca dilekçe vermeyenlere ait liste Ýl Müdürlüðünün adresinde de yayýnlanmýþ olup buradan da listeye ulaþabilir yýlýna ait gübre mazot desteklemesi müracaat dilekçelerini vermeyen üreticilerimizin maðdur olmamalarý için 31/12/2014Çarþamba günü mesai bitimine kadar (17.00)Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat etmeleri önemle duyurulur." Haber Servisi Üniversite Senatosu Oðuzlar'da toplandý Hitit Üniversitesi Senatosu, Senato Toplantýsýný gerçekleþtirmek üzere Oðuzlar'da bir araya geldi. Toplantý öncesinde Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Oðuzlar Kaymakamlýðý ve Oðuzlar Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ederek, yaþanan geliþmeler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Ýlk olarak Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek sadece merkezdeki deðil ilçelerde yer alan birimlerin de her geçen gün baþarýlý bir çalýþmaya imza attýklarýný belirtti. Üniversitenin ilçelerle birlikte hýzla büyüdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu çerçevede Obruk Barajý çevresinde yakýn zamanda faaliyete geçirilmesi planlanan Su Sporlarý ve Su Ürünleri Merkezi'nin üniversite ve Oðuzlar ilçesi için büyük önem arz ettiðini de sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Belediye olarak üniversiteye her anlamda her türlü desteði vermek istediklerini ve üniversite ile yapýlacak iþbirliklerinden büyük bir memnuniyet duyacaklarýný ifade etti. Ardýndan Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün'ü ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin þehirle bütünleþerek yaptýðý çalýþmalarla bulunduðu bölgeye yarar saðlama inancýyla hareket ettiðini belirterek, Oðuzlar'da bulunan merkezde de çok baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtirileceðine olan inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Üniversitelerin bulunduklarý bölgenin geliþimine her anlamda katký saðlayarak geliþimin öncüsü olduklarýný ifade eden Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün de Kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný vurguladý. Senato üyeleri, toplantýnýn ardýndan ise ilçe merkezinde bulunan ceviz iþleme tesisini gezdiler. Haber Servisi Canbek'ten Baðcý'ya kutlama Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek ve Müdür Yardýmcýsý Yaþar Kiriþçi, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret ederek yeni görevlerinin hayýrlara vesile olmasýný dilediler. Ayrýca ziyarette Baþkan Canbek esnafýn sorunlarýný dile getirdi ve "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn TESK ile buluþmasý esnaf camiasý açýsýndan oldukça sevindiricidir" dedi. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "AK Parti Hükümetleri olarak dün ve bugün olduðu gibi yarýn da esnaflarýmýzýn sorunlarýný çözmek için yanýnýzdayýz" dedi. Haber Servisi

4 TEK YILDIZ Buðday üretimini masaya yatýracaklar Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 'Tarladan 2 19 ARALIK 2014 CUMA HABER Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum düzenlenecek. Ýnsanlýk tarihinin ve bugünkü medeniyetin temelini yaklaþýk 15 bin yýl önce ekimine baþlanan buðday tarýmý oluþturmakta. Ülkemizde geleneksel beslenme düzeni içerisinde önemli bir yer tutan tahýl ürünlerinin temelinde ise geliþen un sanayi yer alýyor. Buðdaydan una kadarki tüm iþlem basamaklarýnda ülkemizdeki mevcut durumun, olasý problemlerin ve çözüm yollarýnýn tartýþýlmasý adýna Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 'Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum yapýlacak. 23 Aralýk 2014 Salý günü Rektörlük konferans salonunda saat 09.00'da baþlayacak ve 3 oturum halinde gerçekleþtirilecek sempozyumda un sanayicileri ile akademisyenler bilgi paylaþýmýnda bulunacaklar.sempozyum sonucunda elde edilecek verilerin ilerde yapýlmasý düþünülen ortak çalýþmalarýn temelini oluþturmasý amaçlanýyor. Haber Servisi EML öðrencilerine "Doðal Afetler ve Korunma Yollarý" semineri Çorum Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda "Doðal Afetler ve Korunma Yollarý" konulu seminer düzenlendi. Okulun Coðrafya Öðretmenlerinden Ali Baydar amaçlarýnýn doðal afetler konusunda öðrencileri bilinçlendirmek olduðunu, eðitim çalýþmasýnýn okulun tüm sýnýf ve þubelerini kapsayacak þekilde planlandýðýný ifade etti. Doða olaylarýnýn normalin üzerinde gerçekleþtiðinde can ve mal kaybýna yol açtýðýný kaydeden Baydar, bu nedenle oluþacak zararlarý kýsmen ya da tamamen etkisiz hale getirmek için bu gibi eðitim çalýþmalarýnýn önemli olduðunu ve belli aralýklarla bu gibi çalýþmalarýn yapýlmasýnýn faydalý olacaðýný söyledi. Türkiye'de yaþanan deprem olaylarýnda "deprem öldürmez; binalar öldürür" sözlerinin ne yazýk ki anýmsanýr olduðunu kaydeden Baydar, "Okullarda ve yaygýn Platin Saðlýk Kolejinde ''Afet Bilinci'' semineri Platin Saðlýk Koleji öðrencilerine Coðrafya Öðretmeni Seydi Demirci tarafýndan afet bilincinin oluþturulmasý amacýyla seminer düzenlendi. Seminerde deprem, sel, çýð ve heyelan gibi doðal afetler sýrasýnda ve sonrasýnda yapýlmasý gerekenlerle ilgili bilgi verildi. Demirci, doðal tehlikelerin ülkemizin bir gerçeði olduðu bilinci ile önceden hazýrlanarak afet ve acil durumlarda bilinçli, eðitimli ve planlý hareket edilmesi gerektiðini söyledi. Demirci, "Herhangi bir tehlikenin yol açtýðý kötü etkiler ile baþ etmeye yerel imkânlarýn yetmediði durumlar afet olarak tanýmlanmaktadýr. Ülkemiz baþta deprem olmak üzere sel, heyelan, çýð gibi doðal tehlikelerle karþý karþýyadýr. Öte yandan günümüzde sadece doðal tehlike kaynaklarý deðil, teknolojik ve insan kaynaklý tehlikeler de ekonomik yapý, çevre, insan hayatý ve mal-mülk açýsýndan çok geniþ boyutta zararlara yol açabilmektedir" dedi.demirci sözlerini, "Tehlikelerden uzakta yaþamak, kendimiz ve sevdiklerimize güvenli yaþam çevreleri oluþturmak için afetler yaþanmadan önce farklý tehlikelere karþý önlem alarak hazýrlanmamýz gerekir" diyerek tamamladý. Haber Servisi eðitim yoluyla yapýlacak çalýþmalar sonucunda can ve mal kaybýnýn en aza indirilebilir. Alýnacak basit önlemlerle can kayýplarý yaþanmayabilir. Ýnsanlarýn yaþadýðýmýz doðaya verdiði zararlar, kuraklýk, aþýrý yaðýþlar, canlý türlerinin yok olmasý, yakýn bir gelecekte insan neslini bile tehdit eder hale geldi. Çevremize verdiðimiz zararlarý bizler en aza indirebiliriz. Alýnacak basit önlemlerle süreci tersine çevirebiliriz. Okulumuzda eðitim uygulamalý olarak yapýlmaktadýr. Öðrencilerimize mesleki eðitimin yaný sýra onlarýn geleceðini þekillendirecek konularda derslerin yaný sýra okulun tüm olanaklarý kullanýlarak eðitim vermeye özen gösteriyoruz" dedi. Baydar konuþmasýnýn ardýndan, öðrencilerin sorularýný yanýtladý. Haber Servisi Baþkan Gevþek, Tahsin Þahin'i kutladý Lâçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretinde bulundu. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i oda merkezinde ziyaret eden Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, kýsa bir süre önce oda baþkanlýðý görevine seçilen Tahsin Þahin'e görevinde baþarýlar diledi. Þahin'in, Çorumlu þoför ve nakliyeci esnafý için güzel çalýþmalara imza atacaðýna yürekten inandýðýný ifade eden Ünal Gevþek, uzun yýllardýr tanýdýðý Tahsin Þahin'in Þoförler ve Nakliyeciler Odasý içinde önemli bir kazaným olduðunu belirtti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ünal Gevþek'e nazik ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi 4 Mahir ODABAÞI ÇARESÝZSENÝZ - ÇARESÝZSÝNÝZ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sevmek, düþünmek ve ayný zamanda hep tedbirli olmak.dikkatimizi kullanabilmek, bol bol doyasýya gülebilmek, gül verene gülüvermek, neþe içinde huzurla yaþayabilmek, daima olumlu düþünebilmek, bardaðýn hep dolu tarafýný görebilmek Ustanýn çýraðýna bir ekmek parasý bahþiþ verebilmek.küçük þeylerden büyük mutluluklar çýkarabilmek Benim hoþuma giden ve sizlerinde okuyunca hoþunuza gideceðini tahmin ettiðim bir hikayeyi paylaþmak istiyorum. Sýkýlmadan okumaya ve hayata biraz daha tutunmaya var mýsýnýz? Jerry, çevresindekilerin çok sevdiði insanlardan biriydi.her zaman mutluydu.daima söyleyebilecek olumlu bir þeyler bulurdu.hatta bazen etrafýndakileri çýldýrtýrdý bile.bu adam bu halde nasýl iyi olabilir diye birisi nasýl olduðunu sorarsa ''Bomba gibiyim '' diye cevap verirdi hep. Bomba gibiyim. Jerry bir doðal motivasyoncuydu.yanýnda çalýþanlardan biri o gün kötü bir günündeyse Jerry yanýna koþar, duruma nasýl olumlu bakýlacaðýný anlatýrdý.bu tarzý fena halde düþündürüyordu beni. Bir gün Jerry'e gittim. Anlamýyorum dedim, nasýl oluyor da her zaman bu kadar rahat insan olabiliyorsun.nasýl baþarabiliyorsun bunu? Her sabah kaktýðýmda kendi kendime; Jerry bugün iki seçimin var.kurban olmak yada ders almak.ben baþýma gelen kötü þeylerden ders almayý seçerim. Birisi bana bir þeylerden þikayete geldiðinde; yine iki seçimim var.þikayetini kabul etmek yada ona hayatýn güzel yönlerini göstermek.ben hayatýn güzel yönünü seçerim. ''Yok yahu'' diye protesto ettim. ''Bu kadar kolay mý yani?'' dedim.evet kolay dedi. Jerry ''hayat seçimlerden ibarettir.her durumda bir seçimin var.sen her durumda nasýl davranacaðýný seçersin.yani sen hayatý nasýl yaþayacaðýný seçersin'' dedi. Jerry'nin sözleri beni oldukça etkiledi.onu yýllarca görmedim.ama hayatýmdaki talihsiz olaylara dövünmek yerine, seçim yapmayý tercih ettiðimde hep onu hatýrladým. Yýllar sonra Jerry'nin baþýna çok talihsiz bir olay geldi.soygun için gelen hýrsýzlar, paniðe kapýlýp Jerry'i delik deþik etmiþler.ameliyat 18 saat sürmüþ. Haftalarca yoðun bakýmda kalmýþ.taburcu edildiðinde kurþunlarýn bir kýsmý hala vücudundaymýþ.ben onu olaydan 6 ay sonra gördüm.''nasýlsýn'' diye sorduðumda ''Bomba gibiyim'' dedi.bomba gibi ''Olay sýrasýnda neler düþündün Jerry'' dedim. ''Yerde yatarken iki seçimim var diye düþündüm. Ya yaþamayý seçecektim yada ölümü. Ben yaþamayý seçtim'' dedi. Korkmadýn mý, bilincini kaybetmedin mi? Ambulansla gelen saðlýk görevlileri harika insanlardý.bana hep '' Ýyileþeceksin, merak etme'' dediler.ama acil servis koridorlarýnda sedyemi hýzla sürerlerken doktorlarýn ve hemþirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum.bu gözler bana ''Bu adam ölmüþ'' diyordu.bir þeyler yapmazsam biraz sonra ölü adam olacaktým gerçekten.. ''Ne yaptýn?'' diye merakla sordum Jerry'e. Kocaman bir hemþire yanýma yaklaþtý ve herhangi bir þeye alerjim olup olmadýðýný sordu. ''Evet'' diye cevap verdim. ''Var!'' Doktorlar ve hemþireler hayretle sustular. Derin bir nefes alarak kendimi topladým ve baðýrdým. '' Benim kurþunlara alerjim var! '' Doktorlar ve hemþireler gülmeye baþladýlar.tekrar baðýrdým. Ben yaþamayý seçtim. Beni bir canlý gibi ameliyat edin, otopsi yapar gibi deðil Jerry sadece doktorlarýn büyük ustalýklarý sayesinde deðil, kendi olumlu tavrýnýn, hayata tutunmanýn büyük katkýsý ile yaþadý. Yaþamasý bana iyi bir ders oldu. Her gün hayatýmýzý dolu, dolu yaþamayý seçme þansýmýz ve hakkýmýz olduðunu ondan öðrendim ve ayný zamanda her þeyin kendi seçimimize baðlý olduðunu Ýyimserlik, içimizin bir baþka güzelliðidir.hayata olumlu bakabilmektir.yüreðimiz hep iyimserlikten yana atýyorsa mutluluðu yakalamýþýz demektir.yolda zorla yürümeye çalýþan yaþlý bir amcaya yapýlan bir yardým veya resmi dairede yol gösterebilme gibi. Bizler için basit geliveren bir iyilik onlar için kim bilir ne minnet doludur.karþýdan karþýya geçmekte zorlanan özürlü bir vatandaþa yardým edip onu karþýya geçirmek bizim ne kadar zamanýmýzý alacak ki? Özellikle doðal afetlerde maddi, manevi zarara uðramýþ, yakýnlarýný kaybetmiþ ve yalnýzlýktan bunalmýþ ve yanýnda bir þeyler paylaþmak için konuþacak birini bulamayan bir kimsenin yanýna oturup onunla geçireceðimiz bir yarým saat bizi ne kadar etkileyecek ki? Onunla geçireceðimiz vakit diyorum, bizim bir þeyler anlatmamýz þart deðil.sadece onun anlattýklarýný dinlemememiz bile ona yetecektir. Yaþamda karþýmýza çýkan bu inceliklerin farkýna varabilmek, bu eylemleri gerçekleþtirebilmek bizi daha da yüceltecek, belki çaresizlikte çare üretebilecektir. Çaresizseniz, Çare SÝZSÝNÝZ demiþ bir filozof Düþün... / Kim üzebilir seni senden baþka? Kim doldurabilir içindeki boþluðu sen istemezsen? Kim mutlu edebilir seni, sen hazýr deðilsen? Kim yýkar yýpratýr seni sen izin vermezisen? Kim sever seni, sen kendini sevmezsen?/ Her þey sende baþlar, Sende biter.. Yeter ki yürekli ol / Tükenme, tüketme tükettirme / Ýçindeki yaþama sevgisini Hep hatýrla / Hayatýn zorluklarý arasýnda çaresizseniz / Unutmayýnýz, Çare yine SÝZSÝNÝZ (yazarla iletiþim: )

5 TEK YILDIZ 2 19 ARALIK 2014 CUMA HABER 'Akýl Oyunlarý' baþlýyor 5 Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Belediye arasýnda "Akýl Oyunlarý" projesi imzalandý. Çorum il genelinde eðitim alan ilk ve ortaokul öðrencilerini kapsayan proje, Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezinde yapýlacak. Projenin imza törenin de konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, zihinsel becerileri üst seviyeye çýkartarak etkin kullanýmýnýn saðlanmasýnýn eðitimin temel mantýðýný oluþturduðunu ifade eti. Bu amaca hizmet etmek üzere her türlü imkânýn deðerlendirildiðini söyleyen Büyük, çocuklarýn, temel olarak hayatý oyunlarla öðrendiklerini, proje ile de oyun oynarken üst düzey zihinsel becerilerin de geliþtirilmesini amaçlandýðýný belirterek Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olarak, eðitim konusunda desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesine de teþekkür etti. Çorum Belediyesi adýna proje imza törenine katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, belediye olarak sosyal ve katýlýmcý belediyecilik anlayýþý gereði özellikle eðitim alanýnda her türlü desteðe açýk olduklarýný ifade ederek gelecek nesilleri yetiþtirmenin özveriyle mümkün olabileceðini söyledi. Proje kapsamýnda, Çorum il genelinde eðitim alan ilk ve ortaokul öðrencileri kendi okullarýnda Satranç, Mangala, Haneo Kulesi, RubiskRace, T-Tangram eðitimler alacaklar. NFK Kültür Merkezinde turnuvalar yapýlarak kazananlara çeþitli ödüller verilecek. Haber Servisi 'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Alaca SGM ihalesi tamam Yaklaþýk bir yýl önce Alaca Belediyesi Meclisinde alýnan kararla yer tahsisi gerçekleþtirilen Sosyal Güvenlik Kurumu binasýnýn yapýmý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun giriþimleri sonucu 2015 yýlý yatýrým programýna alýndý. 4 Aralýk'ta ihalesi yapýlan Alaca Sosyal Güvenlik Merkezi binasý 724 bin 450 TL bedelle, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca onaylandý.belediye otoparkýnýn yanýna yeri tahsis edilen SGM binasýnýn Ýhalesinin 724 bin 450 TL bedelle sonuçlandýðý müjdesini veren Milletvekili Uslu, "Ýhaleyi alan Volkan Sönmez Ýnþaatýn iþe baþlamasýyla Alaca Sosyal Güvenlik Merkezinin 200 gün içerisinde tamamlanmasý planlanmaktadýr. Alaca ilçemize hayýrlý olsun. Yer tahsisini saðlayan Belediye Baþkanýmýza ve Meclis üyelerimize, katký veren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýza, SGK Baþkanýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýza teþekkür ederim" dedi. Haber Servisi Çorum Valiliði bünyesinde Sinerji Merkezi kuruldu. Proje Koordinasyon Merkezi Ýletiþim Sorumlusu Sibel Meroðlu'nun Koordinatörlüðü'nde ihdas edilen Sinerji Merkezi, Çorum'un kalkýnmasý ve daha ileri gitmesi, potansiyelin daha iyi deðerlendirilmesi için neler yapýlabileceðini araþtýrarak projeler üretecek. Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, ayný zamanda TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi olan Sibel Meroðlu'nu ziyaret ederek, Sinerji Merkezi'nde yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar dilediler. Sibel Meroðlu ile Proje Koordinasyon Merkezi'ndeki görevinde ortak çalýþmalara imza attýklarýný ifade eden Baþaranhýncal, Meroðlu'nun Kadýn Giriþimciler Kurulu'nda da önemli çalýþmalara imza attýðýný belirterek "Sibel haným, Odamýz adýna Kadýn Giriþimciler Kurulu ile birlikte proje döngüsü eðitimi, kadýnlarýn ekonomik fýrsatlara eriþiminin artýrýlmasýnýn araþtýrýlmasý gibi çalýþmalarý hayata geçirmiþ, ayrýca Kayseri'de düzenlenen Ýþ Dünyasýna Umut Veren Kadýn Giriþimcilik etkinliðinde Odamýzý temsil etmiþtir" dedi. Baþaranhýncal, gerek Kadýn Giriþimciler Kurulu bünyesinde, gerekse Oda ile birlikte gerçekleþtirilen projelere saðladýðý katkýlardan dolayý Meroðlu'na teþekkür plaketi vererek, ayný iþbirliðinin Sinerji Merkezi Koordinatörlüðü döneminde de devam etmesi temennisinde bulundu. Haber Servisi "Deðerler Eðitimi" projesine start Belediye yeni sisteme hazýrlanýyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn "Büyükþehir sayýsý 40'a çýkabilir." açýklamasýný yapýp büyükþehir olacak 10 ilin arasýnda Çorum'u da zikretmesinin ardýndan Belediye Baþkaný Külcü, yerelde birlikte çalýþtýklarý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya'ya çalýþma ziyareti gerçekleþtirdi. Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Baþkan Külcü, "Özel Ýdare ve Belediye her ikisi de yerel yönetim. Biz þehir ayaðýnda, siz kýrsal kesimde birlikte çalýþýyoruz. Bir bütünün parçalarýyýz. Muhtemelen yeni dönem sonunda birleþerek büyükþehir ya da bütünþehir olarak artýk her halde tek yönetim anlayýþýna geçilmiþ olacak. Bu süreci yine birlikte planlayacaðýz" dedi. Geçen sene yapýlan yasa deðiþikliðiyle büyükþehir sayýsýnýn 30'a çýktýðýný hatýrlatan Külcü, büyükþehir olan bazý kentlerin bu düzenlemeye hazýrlýksýz yakalandýðýný gördüklerini söyleyerek, "Çorum'un büyükþehir olup ÝÞKUR Çorum Þubesi ve Altan Makine iþbirliðinde Dökümcü (metal) mesleðinde 10 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Altan Makine de tarihleri arasýnda yapýlacak kursa katýlým þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda askerliðini yapmýþ olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), olmayacaðýna Ankara karar verecek ama biz öncesinde olursa en güzeli olsun diye hazýrlýk yapacaðýz. Buna benzer çalýþma ziyaretlerini bazen belediyede bazen Özel Ýdarede yaptýk ve yapacaðýz. Bunlar bazen basýna yansýdý, bazen yansýmadý. Birlikte çalýþmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise bundan sonraki süreçte Ýl Genel Meclisi ve Baþkaný olarak Belediye destek ve katký saðlamaya devam edeceklerini söyledi. Kaya, "Halk sizi takdir ediyor. Oy oranýnýzý artýrarak yeniden Belediye Baþkaný seçildiniz. Sizin döneminizde Çorum'un çehresi deðiþti. Terminali, Kültür Merkezleri, parklarýyla gurur duyacaðýmýz bir hale geldi. Projelerinizi biliyoruz. Allah sizi utandýrmasýn. Cumhurbaþkanýmýza, Baþbakanýmýza ve AK Parti'ye layýk birer nefer olarak devam etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandý. Haber Servisi ÝÞKUR 'Dökümcü' kursu açýyor Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde Altan Makine Ýmalat Ticaret Ltd. Þti.'nin çalýþaný olmama." Kursa son baþvurular Perþembe günü mesai bitimine kadar yapýlacak olup kursiyer seçimi ise 26/12/2014 Cuma günü saat 10.00'da Çorum OSB'de bulunan Altan Makinede yapýlacak. Haber Servisi Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulamaya baþlayacaðý "Deðerler Eðitimi Projesi'nin" tanýtýmý yapýldý.okulun konferans salonunda dün yapýlan tanýtým programýna, Milli Eðitim Þube Müdürü Elvan Yaþar, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halise Akay, Okul Müdür Yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Toplum normlarýnýn deðiþmesi yaþamý kolaylaþtýran dürüstlük, yardýmlaþma, sevgi, saygý, özsaygý, hoþgörü, empati, disiplin, sorumluluk, aile olabilme, öz bakým, hijyen vb. kavramlarýn zayýflamasýna neden olduðunu söyleyen Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halise Akay, "Bu nedenle okullarýmýzda ve toplumda, suçlu ve suça itilen çocuklarýn varlýðý, okul disiplin kurullarýna uyum ve davranýþ problemiyle gelen öðrencilerin var olduðu gözlemlenmiþtir" dedi.aile yapýsýndaki bozulmalarýn beraberinde boþanma sayýsýný artýrdýðýný, bunun sonucunda da çocuklarda davranýþ ve uyum problemlerinin oluþtuðunun altýný çizen Akay, zararlý davranýþ ve alýþkanlýklarýn yaygýnlaþarak öðrencileri tehdit etmesi, toplumda suç oranlarýnýn artmasý sonucu öðrencilerin bilinçlendirilmesi gerekliliðini ortaya çýkardýðýný söyledi. Akay, "Tüm bu olumsuz deðiþimler ve geliþmeler 'deðer' kavramýnýn farkýndalýðýný ve kazanýmýný arttýrma ihtiyacýný da beraberinde getirmiþtir. Milli Eðitimin amaçlarýndan biri de öðrencileri ve velilerini toplumsal konularda eðitmektir. Okulumuz öðrencilerinin saðlýklý kiþiliðin temel taþlarýný oluþturan toplumsal deðerler konuþunda kazanýmlarýný ve farkýndalýk düzeylerini arttýrmaktýr. Bu projedeki amaçlarýmýz Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki deðerlerle donatýlmýþ öðrenciler yetiþtirmek, öðrencilerin iç motivasyonlarýný geliþtirmek, öðrencileri milli ve manevi deðerlerini canlý tutmak, öðrencileri olumlu ve toplumda deðer ifade eden davranýþlara yönlendirmek, toplumdaki olumsuz, zararlý davranýþlara ve alýþkanlýklara karþý uyarýcý eðitim vermek, öðrencilerin bireysel ve mesleki deðerleri konusunda bilinçlendirmek, öðrencileri toplum deðerlerine duyarlý bireyler yapmak, iletiþim becerileri yüksek bireyler yetiþtirebilmek, öðrencilerin kendini tanýmasýný, yeteneklerini keþfetmesini, bu yeteneklerini hayatýnda doðru ve faydalý bir þekilde kullanmasýný saðlamaktýr" diye konuþtu. Beþikte, mezarda hayatýn her alanýnda insanlarýn birbirlerine deðer vermesi gerektiðini söyleyen Milli Eðitim Þube Müdürü Elvan Yaþar ise "Býrakýn yaþamda insanlarýn birbirlerine deðer vermelerini doðada bulunan canlýlara da deðer verip onlarý korumak baþlýca görevlerimiz olmalýdýr" þeklinde kaydetti. Yaþar, bu Deðerler Eðitim Projesini gündeme getiren ve bu projede emeklerini esirgemeyen herkese teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı