'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak"

Transkript

1 Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðýn da topraða verildi. SAYFA 7 DE 19 ARALIK 2014 CUMA 40 KURUÞ 'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak "Sandýk iradesi ve kanun gücünün üstünde hiçbirþey yoktur" MHP Teþkilat Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, bir süre önce Ýl Baþkaný istifa eden MHP Ýl Teþkilatý'ný ziyaret ederek partililerle kongreler öncesinde istiþarede bulundu. Ýlk olarak basýn toplantýsý gerçekleþtiren Þefkat Çetin... Çorum'da önceki akþam eþine ancak film sahnelerinde rastlanan bir olay gerçekleþti. Polisin 'dur' ihtarýna uymayan sürücü kaçýnca kovalamaca baþladý. 20'ye yakýn polis aracýnýn takibe aldýðý araç Burunçiftlik kavþaðýnda bir polis aracýna çarparak durduruldu. Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri otomobilde bulunan þahýslarla ilgili yaptýklarý incelemede... SAYFA 3 De Polis þüpheli kovalamacasý kazayla bitti SAYFA 10 DA Kent Konseyi Kadýn Meclisi, mülteci kadýnlarý dinledi Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisi anlamlý bir organizasyona imza attý. Çorum'da yaþayan mülteci kadýnlarla bir araya gelen Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri onlarýn sorunlarýný dinledi. Belediye Konferans Salonu'ndaki programda konuþan Kadýn Meclisi Baþkaný Þaheste Uçar, mü'minlerin kardeþ olmasý nedeniyle birbirlerine karþý OKA Kalkýnma Kurulu Toplandý SAYFA 2 DE sorumluluðu olduðunu söyledi. SAYFA 7 De Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 17 Aralýk tepkisi SAYFA 10 DA Çorum Valiliði bünyesinde Sinerji Merkezi kuruldu. Proje Koordinasyon Merkezi Ýletiþim Sorumlusu Sibel Meroðlu'nun Koordinatörlüðü'nde ihdas edilen Sinerji Merkezi, Çorum'un kalkýnmasý ve daha ileri gitmesi, potansiyelin daha iyi deðerlendirilmesi için neler yapýlabileceðini araþtýrarak projeler üretecek. Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Ufuk Saðlýk-Sen'den Dumanlý ve Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasýna Çorum Ufuk Saðlýk-Sen'de tepki gösterdi. Sendika yöneticileri yapýlan operasyonlarý kýnadýklarýný belirterek Zaman Gazetesi Çorum Ýl Temsilciliði'ne destek ziyaretinde bulundular. Ufuk Saðlýk-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Ahmet Uzun, burada yaptýðý konuþma da operasyonlarýn sadece bir guruba yapýlmadýðýný dile getirerek, "Bu demokrasi ve özgürlüðe yapýlan bir operasyondur" dedi. Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, ayný zamanda TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi olan Sibel Meroðlu'nu ziyaret ederek, Sinerji Merkezi'nde yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar dilediler. Sibel Meroðlu ile Proje Koordinasyon Merkezi'ndeki görevinde ortak çalýþmalara imza attýklarýný... SAYFA 7 DE orum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi öðrencileri anlamlý bir organizasyona imza attý. Çorum'daki mülteci ailelerine yönelik gerçekleþen kermesten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve baþkan yardýmcýlarý da alýþveriþ yaptý. Mimar Sinan, Bahçelievler, Ýkbal ve Akkent Gençlik Merkezi öðrencilerinin ortaklaþa... Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu SAYFA 2 DE SAYFA 5 DE Gençlik Merkezleri'nden örnek davranýþ SAYFA 7 DE

2 TEK 2 19 ARALIK 2014 CUMA YILDIZ HABER 2 OKA Kalkýnma Kurulu Toplandý YILDIZ AJANDA AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: OKA 2014 Yýlý Dördüncü Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Tokat'ta yapýldý. Gerçekleþtirilen toplantýya; Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Belediye Baþkaný Av. Eyüp Eroðlu, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn yaný sýra Tokat, Amasya, Samsun ve Çorum'dan kamu, kurum ve kuruluþ Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : temsilcileri katýldý. Toplantýda Amasya Üniversitesi Rektörü Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Tokat Valisi Cevdet Can bir konuþma yaparak OKA'nýn bölgesinde çizdiði vizyonla ülkedeki diðer kalkýnma ajanslarýnýn yaptýðý faaliyetler arasýnda deðerlendirildiðinde ilk beþe girecek þekilde güzel çalýþmalar yaptýðýný ve bu baþarýlý çalýþmalarýn devamý için gayret gösterdiklerini söyledi. Protokol konuþmalarý sonrasýnda yapýlan sunumlara iliþkin kurul üyelerinin sorularýnýn cevaplandýrýlmasýnýn ardýndan bir sonraki Kalkýnma Kurulu için görüþ ve önerilerin alýnmasýyla toplantý sona erdi. Haber Servisi Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ, önceki gün Umut Radyoda yayýnlanan " Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu.meltem Danýþman Çýnar'ýn sorularýný yanýtlayan Taþ, Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin Hitit uygarlýðýnýn günümüzde tanýnmasý, zengin tarihi ve arkeolojik malzemeyi koruyarak gelecek nesillere aktarýlabilmesi amacýyla kurulduðunu kaydetti.hititolog Taþ söyleþide Hitit Uygarlýðýný etkileyen komþu kültürlerden Asur, Mýsýr, Luvi, Pala ve Hurrilerin incelendiði disiplinler arasý araþtýrmalar ve projeler yapýlmasýnýn amaçlandýðýna dikkat çekerek, "Merkezimizde bu Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile Çorum Tabip Odasý 'Aile Ýçi Saðlýklý Ýletiþim Nasýl Olmalýdýr?' konulu seminer düzenleyecekler. Rektörlük konferans salonunda 22 Aralýk Pazartesi günü saat 17.30'da yapýlacak olan seminere konuþmacý olarak Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadýn katýlacak. Haber Servisi çalýþmalar ýþýðýnda bir Anadolu Uygarlýðý olan Hititler'in ve onunla etkileþim halindeki diðer kültürlerin ulusal ve uluslar arasý çerçevede daha geniþ halk kitlelerince bilinmesini ve tanýnmasýný saðlamayý amaçlýyoruz" dedi. Taþ, Hititoloji sahasýyla ilgili bilgi ve belge toplayarak bir arþiv ve ihtisas kitaplýðý oluþturmayý, dünyadaki diðer üniversite, araþtýrma merkezi ve enstitülerle ortak projeler geliþtirip iþbirliði içine girmeyi hedeflediklerini dile getirerek merkezin faaliyet konularý ile ilgili teknik eleman yetiþtirmek amacýyla kurs ve seminerlerle eðitim faaliyetlerinin süreceðini söyledi. Uður ÇINAR Timur Harzadýn'dan 'aile içi iletiþim" semineri TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:18 Güneþ : 06:51 Öðle : 11:44 Ýkindi : 14:01 Akþam : 16:24 Yatsý : 17:50 fezayý baðlayarak yorgun kanatlarýna bir güvercin uçurup kýtalar arasýndan çaðýrdýn beni geçerek birer birer sürgün kanyonlarýný derbeder koþup geldim ýþýldayan tahtýna yarým koyup bir bardak kurþun rengi çayýmý yýkarak yalnýzlýða kurduðum sarayýmý yetim çýðlýklarýmý duyurmak üzre sana koþup geldim; iliþtir beni memnu bahtýna adýný söylemek istemiyorum her hecesi amansýz bir kor dudaklarýmda her harfine yýllardýr þimþeklerle yarýþtým zindanlara karýþtým, ölümlerle tanýþtým adýný söylemek istemiyorum rüveyda dediðim zaman anla ki, senin için yürüyor kelimeler çýðlýðýmýn atardamarlarýndan hangi yýldýzdýr bilmem, gözlerin kayar da üzerime rüveyda önce tuhaf bir deprem yayýlýr bedenime sonra açýlýr önümde ýstýrab vadileri silik renkleriyle adýmlarýma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir hayalin bittiði menfeze doðru alaca bir at koþar içimde zamansýz, mekansýz nefese doðru Nurullah Genç Büyük Ýslâm Âlimi Ýmâm-ý Gazâli'nin vefâtý (1111) - Ýlk yerli Uzay aracýmýz Göktürk-2 uzaya fýrlatýldý (2012) Bütün kötülüklerin baþý, fenâ arkadaþtýr. Ýmâm-ý Gazâlî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Rüveyda HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3297 2,3301 EUR 2,8976 2,8981 STERLiN 3,6479 3,6494 JPY YENi 1,9638 1,9644 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ TEL: YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. GÖKMEN ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 19 ARALIK 2014 CUMA YILDIZ HABER 3 "Sandýk iradesi ve kanun gücünün üstünde hiçbirþey yoktur" MHP Teþkilat Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, bir süre önce Ýl Baþkaný istifa eden MHP Ýl Teþkilatý'ný ziyaret ederek partililerle kongreler öncesinde istiþarede bulundu. Ýlk olarak basýn toplantýsý gerçekleþtiren Þefkat Çetin, hükümetin Türk vatanýnýn bölünmez bütünlüðünü olumsuz etkileyecek söylem ve eylemler içinde olduðun ifade ederek böyle yaparak toplumun ayrýþtýrýldýðý bir sürece girildiðini iddia etti. Son yýllarda dünya da algý operasyonlarý ile ülkelerde huzursuzluklar çýkartýldýðýný dile getiren Çetin, "Ýlk olarak Ukrayna'da 'turuncu devrim' adý altýnda bir operasyon düzenledikler. Burada baþarýlý olunca da sýrasýyla Tunus, Libya, Mýsýr ve Suriye'de benzer þeyler yaptýlar. Þimdi ise bunu ülkemizde de uygulamaya çalýþýyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlý'nýn küllerinden doðmuþ, insanlarýmýzýn caný pahasýna vatanlaþtýrdýðý bir ülkedir. Bu topraklarda 95 yýldýr kardeþ kavgasý yaþanmamýþtýr. Ama insanlarýmýzýn son yýllarda iktidar tarafýndan etnik ve mesepsel ayrýlýða tabi tutulduðu bir süreç baþlatýldý. Biz iktidarýn bu tür uygulamalara son vermesini arzu ediyoruz" dedi. Konuþmasýnda Aralýk operasyonlarýna da deðinen Çetin, bu operasyonlarda pis kokular çýkýnca iktidarýn algý operasyonlarý ve paralel yapý söylemiyle bunun üzerini örtmeye çalýþtýðýný iddia etti. Önceki gün polis tarafýndan Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya yapýlan operasyonu da deðerlendiren Çetin, "Ortada bir suç varsa delilleriyle ortaya çýkartýlmalýdýr. Biz baðýmsýz bir ülkede yaþýyorsak, kanunlar varsa, ülkede keyfi kararlar alýnmamasý lazým" ifadelerini kullandý. Ýktidarýn "Çözüm Süreci" kapsamýnda terörist baþý ile yapýlan görüþmelere tepki gösteren Çetin, "Ýktidar mensuplarý binlerce insanýn kaný döken terör örgütü liderinin muhatap alýnmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyip daha sonra ise görüþtüler. Bu doðru bir hareket deðildir. Dünyanýn hiçbir ülkesi kendi devletini yýkmak isteyen terör örgütünü muhatap almaz. Hükümet seçimlerde yeterli çoðunluðu elde edip federatif bir yapýya geçmeyi istiyor. Bunu engellemenin yolu da milletimizi bilgilendirmekten geçiyor. Sandýk iradesi ve kanun gücünün üstünde hiçbirþey yoktur " þeklinde kaydetti. Basýn toplantýsýnda MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran'ýn istifasý ile ilgili bir soruya cevap veren Çetin, "Vahit bey deðerli bir arkadaþýmýzdýr. Kiþilerin aldýðý kararla biz bir þey yapamayýz. Kongre süreci devam ediyor" dedi. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Fatih AKBAÞ Çorum 'Burada Hayat Var'da tanýtýlacak Aynur Tartan ile 'Burada Hayat Var'a bu hafta Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu, Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz ve Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya konuk olacak.çekimleri bu yýl 100. yýlýný kutlayan Çorum Müzesi'nde yapýlan programa konuklarýn memleket hikâyeleri, Çorum'un deðerleri, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri ve türküleri renk katacak. Program 21 Aralýk Pazar günü saat 15.10'da CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanacak. Haber Servisi 2014 yýlý gübre mazot desteðine son müracaat tarihi 31 Aralýkz Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Çorum'da halen 3 bin 500 üreticinin 2014 yýlýna ait gübre mazot desteklemesi müracaat dilekçelerini vermediði belirtilerek uyarýda bulunuldu. Müdürlük tarafýndan yapýlan açýklama da þu ifadeler yer aldý:"üreticilerimiz, köy ve mahalle muhtarlýklarýna gönderilen listeleri kontrol ederek dilekçe verip vermediðini öðrenebilirler. Ayrýca dilekçe vermeyenlere ait liste Ýl Müdürlüðünün adresinde de yayýnlanmýþ olup buradan da listeye ulaþabilir yýlýna ait gübre mazot desteklemesi müracaat dilekçelerini vermeyen üreticilerimizin maðdur olmamalarý için 31/12/2014Çarþamba günü mesai bitimine kadar (17.00)Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat etmeleri önemle duyurulur." Haber Servisi Üniversite Senatosu Oðuzlar'da toplandý Hitit Üniversitesi Senatosu, Senato Toplantýsýný gerçekleþtirmek üzere Oðuzlar'da bir araya geldi. Toplantý öncesinde Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Oðuzlar Kaymakamlýðý ve Oðuzlar Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ederek, yaþanan geliþmeler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Ýlk olarak Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek sadece merkezdeki deðil ilçelerde yer alan birimlerin de her geçen gün baþarýlý bir çalýþmaya imza attýklarýný belirtti. Üniversitenin ilçelerle birlikte hýzla büyüdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu çerçevede Obruk Barajý çevresinde yakýn zamanda faaliyete geçirilmesi planlanan Su Sporlarý ve Su Ürünleri Merkezi'nin üniversite ve Oðuzlar ilçesi için büyük önem arz ettiðini de sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Belediye olarak üniversiteye her anlamda her türlü desteði vermek istediklerini ve üniversite ile yapýlacak iþbirliklerinden büyük bir memnuniyet duyacaklarýný ifade etti. Ardýndan Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün'ü ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin þehirle bütünleþerek yaptýðý çalýþmalarla bulunduðu bölgeye yarar saðlama inancýyla hareket ettiðini belirterek, Oðuzlar'da bulunan merkezde de çok baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtirileceðine olan inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Üniversitelerin bulunduklarý bölgenin geliþimine her anlamda katký saðlayarak geliþimin öncüsü olduklarýný ifade eden Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün de Kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný vurguladý. Senato üyeleri, toplantýnýn ardýndan ise ilçe merkezinde bulunan ceviz iþleme tesisini gezdiler. Haber Servisi Canbek'ten Baðcý'ya kutlama Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek ve Müdür Yardýmcýsý Yaþar Kiriþçi, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret ederek yeni görevlerinin hayýrlara vesile olmasýný dilediler. Ayrýca ziyarette Baþkan Canbek esnafýn sorunlarýný dile getirdi ve "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn TESK ile buluþmasý esnaf camiasý açýsýndan oldukça sevindiricidir" dedi. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "AK Parti Hükümetleri olarak dün ve bugün olduðu gibi yarýn da esnaflarýmýzýn sorunlarýný çözmek için yanýnýzdayýz" dedi. Haber Servisi

4 TEK YILDIZ Buðday üretimini masaya yatýracaklar Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 'Tarladan 2 19 ARALIK 2014 CUMA HABER Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum düzenlenecek. Ýnsanlýk tarihinin ve bugünkü medeniyetin temelini yaklaþýk 15 bin yýl önce ekimine baþlanan buðday tarýmý oluþturmakta. Ülkemizde geleneksel beslenme düzeni içerisinde önemli bir yer tutan tahýl ürünlerinin temelinde ise geliþen un sanayi yer alýyor. Buðdaydan una kadarki tüm iþlem basamaklarýnda ülkemizdeki mevcut durumun, olasý problemlerin ve çözüm yollarýnýn tartýþýlmasý adýna Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 'Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum yapýlacak. 23 Aralýk 2014 Salý günü Rektörlük konferans salonunda saat 09.00'da baþlayacak ve 3 oturum halinde gerçekleþtirilecek sempozyumda un sanayicileri ile akademisyenler bilgi paylaþýmýnda bulunacaklar.sempozyum sonucunda elde edilecek verilerin ilerde yapýlmasý düþünülen ortak çalýþmalarýn temelini oluþturmasý amaçlanýyor. Haber Servisi EML öðrencilerine "Doðal Afetler ve Korunma Yollarý" semineri Çorum Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda "Doðal Afetler ve Korunma Yollarý" konulu seminer düzenlendi. Okulun Coðrafya Öðretmenlerinden Ali Baydar amaçlarýnýn doðal afetler konusunda öðrencileri bilinçlendirmek olduðunu, eðitim çalýþmasýnýn okulun tüm sýnýf ve þubelerini kapsayacak þekilde planlandýðýný ifade etti. Doða olaylarýnýn normalin üzerinde gerçekleþtiðinde can ve mal kaybýna yol açtýðýný kaydeden Baydar, bu nedenle oluþacak zararlarý kýsmen ya da tamamen etkisiz hale getirmek için bu gibi eðitim çalýþmalarýnýn önemli olduðunu ve belli aralýklarla bu gibi çalýþmalarýn yapýlmasýnýn faydalý olacaðýný söyledi. Türkiye'de yaþanan deprem olaylarýnda "deprem öldürmez; binalar öldürür" sözlerinin ne yazýk ki anýmsanýr olduðunu kaydeden Baydar, "Okullarda ve yaygýn Platin Saðlýk Kolejinde ''Afet Bilinci'' semineri Platin Saðlýk Koleji öðrencilerine Coðrafya Öðretmeni Seydi Demirci tarafýndan afet bilincinin oluþturulmasý amacýyla seminer düzenlendi. Seminerde deprem, sel, çýð ve heyelan gibi doðal afetler sýrasýnda ve sonrasýnda yapýlmasý gerekenlerle ilgili bilgi verildi. Demirci, doðal tehlikelerin ülkemizin bir gerçeði olduðu bilinci ile önceden hazýrlanarak afet ve acil durumlarda bilinçli, eðitimli ve planlý hareket edilmesi gerektiðini söyledi. Demirci, "Herhangi bir tehlikenin yol açtýðý kötü etkiler ile baþ etmeye yerel imkânlarýn yetmediði durumlar afet olarak tanýmlanmaktadýr. Ülkemiz baþta deprem olmak üzere sel, heyelan, çýð gibi doðal tehlikelerle karþý karþýyadýr. Öte yandan günümüzde sadece doðal tehlike kaynaklarý deðil, teknolojik ve insan kaynaklý tehlikeler de ekonomik yapý, çevre, insan hayatý ve mal-mülk açýsýndan çok geniþ boyutta zararlara yol açabilmektedir" dedi.demirci sözlerini, "Tehlikelerden uzakta yaþamak, kendimiz ve sevdiklerimize güvenli yaþam çevreleri oluþturmak için afetler yaþanmadan önce farklý tehlikelere karþý önlem alarak hazýrlanmamýz gerekir" diyerek tamamladý. Haber Servisi eðitim yoluyla yapýlacak çalýþmalar sonucunda can ve mal kaybýnýn en aza indirilebilir. Alýnacak basit önlemlerle can kayýplarý yaþanmayabilir. Ýnsanlarýn yaþadýðýmýz doðaya verdiði zararlar, kuraklýk, aþýrý yaðýþlar, canlý türlerinin yok olmasý, yakýn bir gelecekte insan neslini bile tehdit eder hale geldi. Çevremize verdiðimiz zararlarý bizler en aza indirebiliriz. Alýnacak basit önlemlerle süreci tersine çevirebiliriz. Okulumuzda eðitim uygulamalý olarak yapýlmaktadýr. Öðrencilerimize mesleki eðitimin yaný sýra onlarýn geleceðini þekillendirecek konularda derslerin yaný sýra okulun tüm olanaklarý kullanýlarak eðitim vermeye özen gösteriyoruz" dedi. Baydar konuþmasýnýn ardýndan, öðrencilerin sorularýný yanýtladý. Haber Servisi Baþkan Gevþek, Tahsin Þahin'i kutladý Lâçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretinde bulundu. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i oda merkezinde ziyaret eden Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, kýsa bir süre önce oda baþkanlýðý görevine seçilen Tahsin Þahin'e görevinde baþarýlar diledi. Þahin'in, Çorumlu þoför ve nakliyeci esnafý için güzel çalýþmalara imza atacaðýna yürekten inandýðýný ifade eden Ünal Gevþek, uzun yýllardýr tanýdýðý Tahsin Þahin'in Þoförler ve Nakliyeciler Odasý içinde önemli bir kazaným olduðunu belirtti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ünal Gevþek'e nazik ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi 4 Mahir ODABAÞI ÇARESÝZSENÝZ - ÇARESÝZSÝNÝZ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sevmek, düþünmek ve ayný zamanda hep tedbirli olmak.dikkatimizi kullanabilmek, bol bol doyasýya gülebilmek, gül verene gülüvermek, neþe içinde huzurla yaþayabilmek, daima olumlu düþünebilmek, bardaðýn hep dolu tarafýný görebilmek Ustanýn çýraðýna bir ekmek parasý bahþiþ verebilmek.küçük þeylerden büyük mutluluklar çýkarabilmek Benim hoþuma giden ve sizlerinde okuyunca hoþunuza gideceðini tahmin ettiðim bir hikayeyi paylaþmak istiyorum. Sýkýlmadan okumaya ve hayata biraz daha tutunmaya var mýsýnýz? Jerry, çevresindekilerin çok sevdiði insanlardan biriydi.her zaman mutluydu.daima söyleyebilecek olumlu bir þeyler bulurdu.hatta bazen etrafýndakileri çýldýrtýrdý bile.bu adam bu halde nasýl iyi olabilir diye birisi nasýl olduðunu sorarsa ''Bomba gibiyim '' diye cevap verirdi hep. Bomba gibiyim. Jerry bir doðal motivasyoncuydu.yanýnda çalýþanlardan biri o gün kötü bir günündeyse Jerry yanýna koþar, duruma nasýl olumlu bakýlacaðýný anlatýrdý.bu tarzý fena halde düþündürüyordu beni. Bir gün Jerry'e gittim. Anlamýyorum dedim, nasýl oluyor da her zaman bu kadar rahat insan olabiliyorsun.nasýl baþarabiliyorsun bunu? Her sabah kaktýðýmda kendi kendime; Jerry bugün iki seçimin var.kurban olmak yada ders almak.ben baþýma gelen kötü þeylerden ders almayý seçerim. Birisi bana bir þeylerden þikayete geldiðinde; yine iki seçimim var.þikayetini kabul etmek yada ona hayatýn güzel yönlerini göstermek.ben hayatýn güzel yönünü seçerim. ''Yok yahu'' diye protesto ettim. ''Bu kadar kolay mý yani?'' dedim.evet kolay dedi. Jerry ''hayat seçimlerden ibarettir.her durumda bir seçimin var.sen her durumda nasýl davranacaðýný seçersin.yani sen hayatý nasýl yaþayacaðýný seçersin'' dedi. Jerry'nin sözleri beni oldukça etkiledi.onu yýllarca görmedim.ama hayatýmdaki talihsiz olaylara dövünmek yerine, seçim yapmayý tercih ettiðimde hep onu hatýrladým. Yýllar sonra Jerry'nin baþýna çok talihsiz bir olay geldi.soygun için gelen hýrsýzlar, paniðe kapýlýp Jerry'i delik deþik etmiþler.ameliyat 18 saat sürmüþ. Haftalarca yoðun bakýmda kalmýþ.taburcu edildiðinde kurþunlarýn bir kýsmý hala vücudundaymýþ.ben onu olaydan 6 ay sonra gördüm.''nasýlsýn'' diye sorduðumda ''Bomba gibiyim'' dedi.bomba gibi ''Olay sýrasýnda neler düþündün Jerry'' dedim. ''Yerde yatarken iki seçimim var diye düþündüm. Ya yaþamayý seçecektim yada ölümü. Ben yaþamayý seçtim'' dedi. Korkmadýn mý, bilincini kaybetmedin mi? Ambulansla gelen saðlýk görevlileri harika insanlardý.bana hep '' Ýyileþeceksin, merak etme'' dediler.ama acil servis koridorlarýnda sedyemi hýzla sürerlerken doktorlarýn ve hemþirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum.bu gözler bana ''Bu adam ölmüþ'' diyordu.bir þeyler yapmazsam biraz sonra ölü adam olacaktým gerçekten.. ''Ne yaptýn?'' diye merakla sordum Jerry'e. Kocaman bir hemþire yanýma yaklaþtý ve herhangi bir þeye alerjim olup olmadýðýný sordu. ''Evet'' diye cevap verdim. ''Var!'' Doktorlar ve hemþireler hayretle sustular. Derin bir nefes alarak kendimi topladým ve baðýrdým. '' Benim kurþunlara alerjim var! '' Doktorlar ve hemþireler gülmeye baþladýlar.tekrar baðýrdým. Ben yaþamayý seçtim. Beni bir canlý gibi ameliyat edin, otopsi yapar gibi deðil Jerry sadece doktorlarýn büyük ustalýklarý sayesinde deðil, kendi olumlu tavrýnýn, hayata tutunmanýn büyük katkýsý ile yaþadý. Yaþamasý bana iyi bir ders oldu. Her gün hayatýmýzý dolu, dolu yaþamayý seçme þansýmýz ve hakkýmýz olduðunu ondan öðrendim ve ayný zamanda her þeyin kendi seçimimize baðlý olduðunu Ýyimserlik, içimizin bir baþka güzelliðidir.hayata olumlu bakabilmektir.yüreðimiz hep iyimserlikten yana atýyorsa mutluluðu yakalamýþýz demektir.yolda zorla yürümeye çalýþan yaþlý bir amcaya yapýlan bir yardým veya resmi dairede yol gösterebilme gibi. Bizler için basit geliveren bir iyilik onlar için kim bilir ne minnet doludur.karþýdan karþýya geçmekte zorlanan özürlü bir vatandaþa yardým edip onu karþýya geçirmek bizim ne kadar zamanýmýzý alacak ki? Özellikle doðal afetlerde maddi, manevi zarara uðramýþ, yakýnlarýný kaybetmiþ ve yalnýzlýktan bunalmýþ ve yanýnda bir þeyler paylaþmak için konuþacak birini bulamayan bir kimsenin yanýna oturup onunla geçireceðimiz bir yarým saat bizi ne kadar etkileyecek ki? Onunla geçireceðimiz vakit diyorum, bizim bir þeyler anlatmamýz þart deðil.sadece onun anlattýklarýný dinlemememiz bile ona yetecektir. Yaþamda karþýmýza çýkan bu inceliklerin farkýna varabilmek, bu eylemleri gerçekleþtirebilmek bizi daha da yüceltecek, belki çaresizlikte çare üretebilecektir. Çaresizseniz, Çare SÝZSÝNÝZ demiþ bir filozof Düþün... / Kim üzebilir seni senden baþka? Kim doldurabilir içindeki boþluðu sen istemezsen? Kim mutlu edebilir seni, sen hazýr deðilsen? Kim yýkar yýpratýr seni sen izin vermezisen? Kim sever seni, sen kendini sevmezsen?/ Her þey sende baþlar, Sende biter.. Yeter ki yürekli ol / Tükenme, tüketme tükettirme / Ýçindeki yaþama sevgisini Hep hatýrla / Hayatýn zorluklarý arasýnda çaresizseniz / Unutmayýnýz, Çare yine SÝZSÝNÝZ (yazarla iletiþim: )

5 TEK YILDIZ 2 19 ARALIK 2014 CUMA HABER 'Akýl Oyunlarý' baþlýyor 5 Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Belediye arasýnda "Akýl Oyunlarý" projesi imzalandý. Çorum il genelinde eðitim alan ilk ve ortaokul öðrencilerini kapsayan proje, Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezinde yapýlacak. Projenin imza törenin de konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, zihinsel becerileri üst seviyeye çýkartarak etkin kullanýmýnýn saðlanmasýnýn eðitimin temel mantýðýný oluþturduðunu ifade eti. Bu amaca hizmet etmek üzere her türlü imkânýn deðerlendirildiðini söyleyen Büyük, çocuklarýn, temel olarak hayatý oyunlarla öðrendiklerini, proje ile de oyun oynarken üst düzey zihinsel becerilerin de geliþtirilmesini amaçlandýðýný belirterek Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olarak, eðitim konusunda desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesine de teþekkür etti. Çorum Belediyesi adýna proje imza törenine katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, belediye olarak sosyal ve katýlýmcý belediyecilik anlayýþý gereði özellikle eðitim alanýnda her türlü desteðe açýk olduklarýný ifade ederek gelecek nesilleri yetiþtirmenin özveriyle mümkün olabileceðini söyledi. Proje kapsamýnda, Çorum il genelinde eðitim alan ilk ve ortaokul öðrencileri kendi okullarýnda Satranç, Mangala, Haneo Kulesi, RubiskRace, T-Tangram eðitimler alacaklar. NFK Kültür Merkezinde turnuvalar yapýlarak kazananlara çeþitli ödüller verilecek. Haber Servisi 'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Alaca SGM ihalesi tamam Yaklaþýk bir yýl önce Alaca Belediyesi Meclisinde alýnan kararla yer tahsisi gerçekleþtirilen Sosyal Güvenlik Kurumu binasýnýn yapýmý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun giriþimleri sonucu 2015 yýlý yatýrým programýna alýndý. 4 Aralýk'ta ihalesi yapýlan Alaca Sosyal Güvenlik Merkezi binasý 724 bin 450 TL bedelle, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca onaylandý.belediye otoparkýnýn yanýna yeri tahsis edilen SGM binasýnýn Ýhalesinin 724 bin 450 TL bedelle sonuçlandýðý müjdesini veren Milletvekili Uslu, "Ýhaleyi alan Volkan Sönmez Ýnþaatýn iþe baþlamasýyla Alaca Sosyal Güvenlik Merkezinin 200 gün içerisinde tamamlanmasý planlanmaktadýr. Alaca ilçemize hayýrlý olsun. Yer tahsisini saðlayan Belediye Baþkanýmýza ve Meclis üyelerimize, katký veren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýza, SGK Baþkanýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýza teþekkür ederim" dedi. Haber Servisi Çorum Valiliði bünyesinde Sinerji Merkezi kuruldu. Proje Koordinasyon Merkezi Ýletiþim Sorumlusu Sibel Meroðlu'nun Koordinatörlüðü'nde ihdas edilen Sinerji Merkezi, Çorum'un kalkýnmasý ve daha ileri gitmesi, potansiyelin daha iyi deðerlendirilmesi için neler yapýlabileceðini araþtýrarak projeler üretecek. Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, ayný zamanda TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi olan Sibel Meroðlu'nu ziyaret ederek, Sinerji Merkezi'nde yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar dilediler. Sibel Meroðlu ile Proje Koordinasyon Merkezi'ndeki görevinde ortak çalýþmalara imza attýklarýný ifade eden Baþaranhýncal, Meroðlu'nun Kadýn Giriþimciler Kurulu'nda da önemli çalýþmalara imza attýðýný belirterek "Sibel haným, Odamýz adýna Kadýn Giriþimciler Kurulu ile birlikte proje döngüsü eðitimi, kadýnlarýn ekonomik fýrsatlara eriþiminin artýrýlmasýnýn araþtýrýlmasý gibi çalýþmalarý hayata geçirmiþ, ayrýca Kayseri'de düzenlenen Ýþ Dünyasýna Umut Veren Kadýn Giriþimcilik etkinliðinde Odamýzý temsil etmiþtir" dedi. Baþaranhýncal, gerek Kadýn Giriþimciler Kurulu bünyesinde, gerekse Oda ile birlikte gerçekleþtirilen projelere saðladýðý katkýlardan dolayý Meroðlu'na teþekkür plaketi vererek, ayný iþbirliðinin Sinerji Merkezi Koordinatörlüðü döneminde de devam etmesi temennisinde bulundu. Haber Servisi "Deðerler Eðitimi" projesine start Belediye yeni sisteme hazýrlanýyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn "Büyükþehir sayýsý 40'a çýkabilir." açýklamasýný yapýp büyükþehir olacak 10 ilin arasýnda Çorum'u da zikretmesinin ardýndan Belediye Baþkaný Külcü, yerelde birlikte çalýþtýklarý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya'ya çalýþma ziyareti gerçekleþtirdi. Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Baþkan Külcü, "Özel Ýdare ve Belediye her ikisi de yerel yönetim. Biz þehir ayaðýnda, siz kýrsal kesimde birlikte çalýþýyoruz. Bir bütünün parçalarýyýz. Muhtemelen yeni dönem sonunda birleþerek büyükþehir ya da bütünþehir olarak artýk her halde tek yönetim anlayýþýna geçilmiþ olacak. Bu süreci yine birlikte planlayacaðýz" dedi. Geçen sene yapýlan yasa deðiþikliðiyle büyükþehir sayýsýnýn 30'a çýktýðýný hatýrlatan Külcü, büyükþehir olan bazý kentlerin bu düzenlemeye hazýrlýksýz yakalandýðýný gördüklerini söyleyerek, "Çorum'un büyükþehir olup ÝÞKUR Çorum Þubesi ve Altan Makine iþbirliðinde Dökümcü (metal) mesleðinde 10 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Altan Makine de tarihleri arasýnda yapýlacak kursa katýlým þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda askerliðini yapmýþ olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), olmayacaðýna Ankara karar verecek ama biz öncesinde olursa en güzeli olsun diye hazýrlýk yapacaðýz. Buna benzer çalýþma ziyaretlerini bazen belediyede bazen Özel Ýdarede yaptýk ve yapacaðýz. Bunlar bazen basýna yansýdý, bazen yansýmadý. Birlikte çalýþmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise bundan sonraki süreçte Ýl Genel Meclisi ve Baþkaný olarak Belediye destek ve katký saðlamaya devam edeceklerini söyledi. Kaya, "Halk sizi takdir ediyor. Oy oranýnýzý artýrarak yeniden Belediye Baþkaný seçildiniz. Sizin döneminizde Çorum'un çehresi deðiþti. Terminali, Kültür Merkezleri, parklarýyla gurur duyacaðýmýz bir hale geldi. Projelerinizi biliyoruz. Allah sizi utandýrmasýn. Cumhurbaþkanýmýza, Baþbakanýmýza ve AK Parti'ye layýk birer nefer olarak devam etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandý. Haber Servisi ÝÞKUR 'Dökümcü' kursu açýyor Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde Altan Makine Ýmalat Ticaret Ltd. Þti.'nin çalýþaný olmama." Kursa son baþvurular Perþembe günü mesai bitimine kadar yapýlacak olup kursiyer seçimi ise 26/12/2014 Cuma günü saat 10.00'da Çorum OSB'de bulunan Altan Makinede yapýlacak. Haber Servisi Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulamaya baþlayacaðý "Deðerler Eðitimi Projesi'nin" tanýtýmý yapýldý.okulun konferans salonunda dün yapýlan tanýtým programýna, Milli Eðitim Þube Müdürü Elvan Yaþar, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halise Akay, Okul Müdür Yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Toplum normlarýnýn deðiþmesi yaþamý kolaylaþtýran dürüstlük, yardýmlaþma, sevgi, saygý, özsaygý, hoþgörü, empati, disiplin, sorumluluk, aile olabilme, öz bakým, hijyen vb. kavramlarýn zayýflamasýna neden olduðunu söyleyen Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halise Akay, "Bu nedenle okullarýmýzda ve toplumda, suçlu ve suça itilen çocuklarýn varlýðý, okul disiplin kurullarýna uyum ve davranýþ problemiyle gelen öðrencilerin var olduðu gözlemlenmiþtir" dedi.aile yapýsýndaki bozulmalarýn beraberinde boþanma sayýsýný artýrdýðýný, bunun sonucunda da çocuklarda davranýþ ve uyum problemlerinin oluþtuðunun altýný çizen Akay, zararlý davranýþ ve alýþkanlýklarýn yaygýnlaþarak öðrencileri tehdit etmesi, toplumda suç oranlarýnýn artmasý sonucu öðrencilerin bilinçlendirilmesi gerekliliðini ortaya çýkardýðýný söyledi. Akay, "Tüm bu olumsuz deðiþimler ve geliþmeler 'deðer' kavramýnýn farkýndalýðýný ve kazanýmýný arttýrma ihtiyacýný da beraberinde getirmiþtir. Milli Eðitimin amaçlarýndan biri de öðrencileri ve velilerini toplumsal konularda eðitmektir. Okulumuz öðrencilerinin saðlýklý kiþiliðin temel taþlarýný oluþturan toplumsal deðerler konuþunda kazanýmlarýný ve farkýndalýk düzeylerini arttýrmaktýr. Bu projedeki amaçlarýmýz Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki deðerlerle donatýlmýþ öðrenciler yetiþtirmek, öðrencilerin iç motivasyonlarýný geliþtirmek, öðrencileri milli ve manevi deðerlerini canlý tutmak, öðrencileri olumlu ve toplumda deðer ifade eden davranýþlara yönlendirmek, toplumdaki olumsuz, zararlý davranýþlara ve alýþkanlýklara karþý uyarýcý eðitim vermek, öðrencilerin bireysel ve mesleki deðerleri konusunda bilinçlendirmek, öðrencileri toplum deðerlerine duyarlý bireyler yapmak, iletiþim becerileri yüksek bireyler yetiþtirebilmek, öðrencilerin kendini tanýmasýný, yeteneklerini keþfetmesini, bu yeteneklerini hayatýnda doðru ve faydalý bir þekilde kullanmasýný saðlamaktýr" diye konuþtu. Beþikte, mezarda hayatýn her alanýnda insanlarýn birbirlerine deðer vermesi gerektiðini söyleyen Milli Eðitim Þube Müdürü Elvan Yaþar ise "Býrakýn yaþamda insanlarýn birbirlerine deðer vermelerini doðada bulunan canlýlara da deðer verip onlarý korumak baþlýca görevlerimiz olmalýdýr" þeklinde kaydetti. Yaþar, bu Deðerler Eðitim Projesini gündeme getiren ve bu projede emeklerini esirgemeyen herkese teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

6 TEK YILDIZ 2 19 ARALIK 2014 CUMA HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'ndan Osmancýk'ta foto safari Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu 4.dönem fotoðraf kursunun son foto safarisi Osmancýk ilçesine oldu. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici önderliðinde ve Osmancýk'tan gazeteci fotoðrafçý Ýsmail Kabakdere rehberliðinde yapýlan fotoðraf çekimleri toplam 3 saat sürdü. Osmancýk Kalesi, Kýzýlýrmak, Koyunbaba Köprüsü, Yedi Kýzlar Tepesi ve Osmancýk'ýn eski yerleþim yerleri ve doðal dokusu fotoðraf karelerine yansýtýldý. Fotoðraf kursu süresince çekilen fotoðraflardan yapýlan Hatti Fotoðraf Ödülleri yarýþma etkinliðinde ödül alanlarýn ödül töreni de 20 Aralýk Cumartesi günü saat 11.00'da Çorum Eðitim Sen Þubesi salonunda yapýlacak. Haber Servisi Çamlýca METEM öðrencilerine uzmanýndan tavsiyeler Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi'nde "Zamâne Gençleri" konulu seminer düzenlendi. Seminere konuþmacý olarak FÝZA Aile Danýþmanlýðý Kurumundan, Eðitimci ve Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren katýldý. Sunumunda gençleri güzelleþtirecek ve hayat kalitelerini arttýracak tavsiyelerde bulunan Eren "Hedef belirlemek, örnek alýnan kiþilerin hayat kalitesine etkileri, öfke ve þiddet kontrolü, nefis terbiyesi, özgürlüðün suistimal edilmemesi gerektiði, spor aktivitelerinin saðlýðýmýz açýsýndan önemi, deðerler eðitimi" konularýnda önemli bilgiler verdi. Seminerin son bölümü ise karþýlýklý soru cevaplarla tamamlandý.öðrenciler düzenlenen seminerden istifade ettiklerini ve sorularýna tatmin edici cevaplar aldýklarýný belirttiler. Programýn sonunda Çamlýca METEM Müdürlüðü tarafýndan FÝZA Aile Danýþmanlýðý Kurumundan Eðitimci ve Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren' e günün anýsýna hediye takdim edildi. Haber Servisi Bahçelievler Mah. Þenyurt Caddesi No:25 Tel: HESABI KÝM DOÐRU YAPIYOR? Üç Ahmet!.. Sizce hangi Ahmet!.. Ýki Ahmet... Ve memur Ahmet... Biri Sayýn Baþbakan Ahmet Davutoðlu, diðeri Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu.(onunla memurun üstüne hiç gün doðmadý), Öbürü de memur Ahmet... Ahmet Gündoðdu toplu sözleþme masasýnda oturduðu sürece memur Ahmet'in üzerine gün doðmayacak. Ülke ayný, enflasyon ayný,maaþ artýþlarý ayný, Ahmetler ve pozisyonlarý farklý... Tabii hesaplar da farklý... Peki hangi Ahmet haklý. Enflasyon hesabý ve memur maaþ artýþlarý... Ýki Ahmet'in hesabýna göre %17 ama memur Ahmet'in hesabý hiç de öyle olmadý yýlý için 123 TL'lik maaþ zammýný %17'lik olarak hesaplayan iki Ahmet'in aksine, memur Ahmet'in hesabýna göre 123 TL'lik artýþ ortalama memur maaþýnda %17 deðil, %5.2'lik bir artýþ saðladý. Hangisi doðru hesabý siz yapýn. Sahi hangi Ahmet haklý. Üç Ahmet!.. Sizce hangi Ahmet!..Ýki Ahmet... Ve memur Ahmet...Biri sayýn baþbakan Ahmet Davutoðlu, diðeri Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu.(onunla memurun üstüne hiç gün doðmadý),öbürü de memur Ahmet...Ahmet Gündoðdu toplu sözleþme masasýnda oturduðu sürece memur Ahmet'in üzerine gün doðmayacak.ülke ayný, enflasyon ayný,maaþ artýþlarý ayný, Ahmetler ve pozisyonlarý farklý...tabii hesaplar da farklý...peki hangi Ahmet haklý.enflasyon hesabý ve memur maaþ artýþlarý...ýki Ahmet'in hesabýna göre %17ama memur Ahmet'in hesabý hiç de öyle olmadý.2014 yýlý için 123 TL'lik maaþ zammýný %17'lik olarak hesaplayan iki Ahmet'in aksine, memur Ahmet'in hesabýna göre 123 TL'lik artýþ ortalama memur maaþýnda %17 deðil, %5.2'lik bir artýþ saðladý.hangisi doðru hesabý siz yapýn. Sahi hangi Ahmet haklý. M Fatih GÖK Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun bütçe konuþmasýnda, ""2014'te memurlara ek enflasyon farký verilmedi, çünkü taban aylýðý 1,027 TL'den 1,205 TL'ye çýkartýldý yani 178 TL arttý. Bu %17 artýþ demektir. Bir seferde maaþý tabandan artýrdýðýmýz için zaten enflasyonun çok üzerinde bir destek verdik" sözlerine konfederasyonumuza baðlý Türk Büro-Sen Genel Merkezi bir yazýyla cevap verdi. 123 TL artýþý görmezden gelerek "memura yüzde 17 oranýnda zam yaptýk" diyenlere cevaben Türk Büro-Sen Genel Merkezince kaleme alýnan yazýda; "Baþbakanýmýzýn Bütçe konuþmasýndan inciler; "2014'te memurlara ek enflasyon farký verilmedi... Çünkü taban aylýðý 1,027 TL'den 1,205 TL'ye çýkartýldý. 178 TL arttý. Bu %17 artýþ demektir. Bir seferde maaþý tabandan artýrdýðýmýz için zaten enflasyonun çok üzerinde bir destek verdik..." Bu ifadelere memurlar gülsün mü, aðlasýn mý? Yoksa, kara kara düþünsün mü? Ülkenin Baþbakaný bu sözleri bilerek ve inanarak mý söylüyor? Yoksa eline yazýlý olarak verilen notlara bakýpta mý söylüyor? Hangisi olursa olsun, oldukça vahim bir durum...! Yazýk, hem de çok yazýk..! Neden biliyor musunuz? 1-Baþbakan eðer memur maaþlarýný taban aylýðýndan ibaret sanýyorsa, memur maaþlarýndan bihaber demektir TL'lik artýþýn, brüt artýþ olduðunu bilmiyorsa, bu da büyük bir talihsizliktir. Çünkü, taban aylýðýnýn üzerine brüt 178 TL'yi koyup, artýþýn % 17 olduðunu söylemek, akýl iþi deðildir... 3-Taban aylýðýna yapýlan 178 TL'lik brüt artýþýn net olarak 123 TL artýþ olduðunu ve maaþlara sadece bu rakamýn yansýdýðýný Baþbakan bilmiyorsa, bu da oldukça düþündürücü... 4-Memurlara 2014 Ocak ayýnda seyyanen yapýlan 123 TL'lik artýþýn ortalama memur maaþlarýna yüzde olarak yansýmasý sadece %5,2'dir. Baþka bir ifadeyle bu zammýn bütçedeki personel giderlerine yükü de bu kadardýr. Ülkemizde 2014 yýlýnýn 11 aylýk enflasyon artýþý %9,2'dir. Yýl sonunda ise %10'larý aþabileceði ifade edilmektedir. Yukarýdaki enflasyon rakamlarý bir tek gerçeði ortaya koyuyor, 2014 yýlýnda memur ve memur emeklileri enflasyonun altýnda kalmýþlardýr. Ancak, Baþbakan'ýn hesabýna göre %17'lik artýþ yapýlmýþtýr. Bu da enflasyonun üstünde bir artýþtýr. Bu ifadeler memurun aklýyla alay etmektir. En kötüsü hesap bilmeyen bir Baþbakan tarafýndan yönetiliyor olmaktýr. Memurlar, ay baþýný getirmek ve bütçelerini dengelemek için gün sayarlar. Yüzbinlerce memur borç bataðýndadýr. Memurlarýn %90'ý her ay maaþýný alýnca aylýk bütçesinin, gelir - gider hesabýný yapar. Daha doðru bir ifadeyle bir tarafa maaþýný, diðer tarafa giderlerini yazarak gelir-gider çetelesi tutar. Her ay bunu tekrar eder. Bütçesi açýk mý verir, dengeli midir bunu görür. Bu nedenle de hesap yapma konusunda oldukça tecrübelidir. Memurlar, matematik ve muhasebe hesabýný bu nedenle çok iyi bilirler yýlýnda verilen 123 TL'lik zamla, maaþýnda %17 artýþ olan hiçbir memur yoktur, olmasý da mümkün deðildir..! Merak ediyor ve soruyoruz; O zaman bu hesap, nasýl bir hesaptýr? Bu hesap olsa olsa, "Memnun Sen'in" Baþkaný Ahmet'in hesabýdýr. Anlaþýlan o ki, Baþbakan Memnun-Sen'li yandaþ Ahmet'e yaptýrmýþ bu hesabý... Bu nedenle hesaplar þaþýyor. Ey memur kardeþ! Anlaþýlan bunlar seninle alay ediyor, daha ötesi dalga geçiyor...! Yalanla dolanla bu hesabýn içinden iki Ahmet sýyrýlabilirler de... Ya siz nasýl çýkacaksýnýz bu hesabýn içinden? Son söz olarak merak ediyor ve soruyorum; Memur kardeþim, sen bu dalga geçmelere ve aldatmacalara gülüp geçecek misin, yoksa gereðini mi yapacaksýn? Unutma ki, bu sorunun cevabý sende..."

7 TEK YILDIZ Gençlik Merkezleri'nden örnek davranýþ 2 19 ARALIK 2014 CUMA HABER 7 Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi öðrencileri anlamlý bir organizasyona imza attý. Çorum'daki mülteci ailelerine yönelik gerçekleþen kermesten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve baþkan yardýmcýlarý da alýþveriþ yaptý. Mimar Sinan, Bahçelievler, Ýkbal ve Akkent Gençlik Merkezi öðrencilerinin ortaklaþa gerçekleþtirdiði kermesten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Külcü, soðuk havaya raðmen kermesin düzenlenmesinin manidar olduðunu söyledi. Sabahýn erken saatlerinden itibaren Hürriyet Parký yanýnda kendilerinin ve ailelerinin Servisi hazýrladýðý onlarca çeþit yiyeceði satýþa hazýr hale getiren gençler, soðuk havaya raðmen akþama kadar satýþ yaptý. Çok sayýda Çorumlu da kermesten alýþ veriþ yaparak mülteci ailelere alýþveriþ yaparak gençlerin organizasyonuna destek verdiði kermeste Baþkan Külcü'nün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir, Turhan Candan ile Özel Kalem Müdürü Murat Erdem de alýþveriþ yaptý. Baþkan Külcü, bir müddet gençlerle birlikte kermeste bulunan yiyeceklerin satýþýný da yaptý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gençlik Merkezlerinde eðitim gören öðrencilerin Çorum'da yaþayan mülteciler yararýna yaptýðý kermesin önemine deðindi. Külcü, kermesi ziyareti sýrasýnda öðrencilere yönelik yaptýðý konuþmada ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin son derece zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi verdiðini ifade etti. Baþkan Külcü, "Ensar'ýn kapýsýný ve gönlünü muhacirlere açtýðý gibi sizler de gönlünüzü ve mutfaðýnýzý mülteci kardeþlerinize açtýnýz. Siz Ensar onlar Muhacir oldunuz" dedi. Gençlik Merkezlerinde eðitim gören gençlerin organizasyonuna destek olmak amacýyla Baþkan Yardýmcýlarý ile birlikte kermesi ziyaret eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,gençlere, ailelerineve öðretmenlerine teþekkür etti. Haber Ufuk Saðlýk-Sen'den Dumanlý ve Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasýna Çorum Ufuk Saðlýk-Sen'de tepki gösterdi. Sendika yöneticileri yapýlan operasyonlarý kýnadýklarýný belirterek Zaman Gazetesi Çorum Ýl Temsilciliði'ne destek ziyaretinde bulundular. Ufuk Saðlýk-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Ahmet Uzun, burada yaptýðý konuþma da operasyonlarýn sadece bir guruba yapýlmadýðýný dile getirerek, "Bu demokrasi ve özgürlüðe yapýlan bir operasyondur" dedi. Zaman Gazetesi Ýl Temsilcisi Öner Erek'e yanlarýnda olduklarýný demokrasi ve özgürlük için her türlü desteði vereceklerini anlatan Uzun, anti demokratik her türlü tutuma karþý olduklarýný ve devlet gücünün bir silah olarak kullanýlmasýna her zaman karþý olduklarýný aktardý. Zaman Gazetesi Temsilcisi Öner Erek de yapýlanlardan duyduðu üzüntüyü dile getirerek sendika üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. "Yapýlanlar sadece bir guruba deðil demokrasiye, özgürlüklere ve çok sesliliðe yapýlmýþ bir darbe giriþimidir" diyen Erek, "Dünyanýn dört bir yanýndan tepkiler geliyor. Ülkemizin hemen her köþesinden yapýlanlarýn bir zulüm ve sindirme operasyonu olduðu deklare ediliyor. Mesnetsiz iddialarla medyaya baský uygulanýyor. Bizler aðlayan genel yayýn yönetmenlerini Alo Fatih telefonlarýný unutmadýk. Bu operasyonlarý sadece bir medya gurubuna indirgemek doðru deðil, Türkiye'de artýk tüm medya tehdit altýndadýr. Bu operasyonlarýn diðer adresi farklý medya guruplarý olabilir. Kimse yarýn ne olacaðýndan emin deðil iktidarýn istediði "Haksýzlýklarý görmeyen bir medya" isteðidir. Unutulmamalýdýr ki Türkiye'nin özgürlük ve demokrasi dýþýnda baþka alternatifi yoktur. Ben medya yöneticilerimizin en kýsa sürede býrakýlmasýný umuyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden Baþkan Külcü'ye ziyaret Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdiresi Aysun Tut, okul baþkaný ve sýnýf temsilcileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Okul Müdiresi Aysun Tut ziyarette yapýðý konuþmada, okul olarak öðrenci profilinin çok güzel olduðunu, öðrencilerin hepsinin belli amaçlarý ve hedefleri olduðunu vurguladý. Çorum Belediyesi'nin þehirdeki tüm okullarýn eksikliklerinin giderilmesi konusunda büyük hassasiyet gösterdiðinin altýný çizen Aysun Tut, Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaptýðý konuþmada okullarýn hayat olmasý için imkânlar ölçüsünde okullara destek vermeye çalýþtýklarýný söyledi. Çorum Belediyesi olarak ilköðretim ve ortaöðretim okullarýna yönelik çeþitli yardýmlarda bulunduklarýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Öðrencilerimizin daha temiz okul bahçelerinde oyun oynayabilmeleri amacýyla okul bahçelerini asfaltladýk. Öðrencilerimizin trafik kurallarýný daha iyi öðrenebilmeleri için okullarda trafik parklarý oluþturduk. Öðrencilerimize tatil kitaplarý, spor malzemeleri hediye ettik. Belediye olarak okullarýmýzla birlikte kültür sanat etkinlikleri tiyatro, sergi, konser, konferans, panel gerçekleþtirdik. Ayrýca öðrencilerimize her yýl geziler düzenleyerek onlarýn farklý illeri görmelerini ve sosyalleþmelerine katkýlar saðlýyoruz" dedi. Haber Servisi Kent Konseyi Kadýn Meclisi, mülteci kadýnlarý dinledi Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisi anlamlý bir organizasyona imza attý. Çorum'da yaþayan mülteci kadýnlarla bir araya gelen Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri onlarýn sorunlarýný dinledi. Belediye Konferans Salonu'ndaki programda konuþan Kadýn Meclisi Baþkaný Þaheste Uçar, mü'minlerin kardeþ olmasý nedeniyle birbirlerine karþý sorumluluðu olduðunu söyledi. Günümüzde mü'minlerin arasýna kavmiyetçilik ve mezhepçiliðin girdiðine dikkat çeken Uçar, "Barýþ dini olan Ýslam, ortaya çýkan bir takým terör örgütleri nedeniyle insan öldürmeyi emreden bir din olarak lanse ediliyor. Bu örgütlerin arkasýnda Siyonist, Kapitalist güçler var. Bu güçler bu terör örgütlerini kullanarak Müslümanlarýn topraklarýný ele geçirmeye çalýþýyor" dedi. Kadýnlarýn gelecek nesillerin mimarý olduðuna dikkat çeken Uçar, mülteci kadýnlarýn durumlarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðine vurgu yaptý. Þeheste Uçar, "Müslümanlarýn içinde bulunduðu zor durumdan çýkmalarý için herkesi dua etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandý. Savaþ ve kaos ortamýnýn zorluðunda ülkelerinden büyük risk alarak kaçtýklarýný anlatan kadýnlar, Türkiye'de de büyük sýkýntýlar yaþadýklarýný söylediler. Mülteci kadýnlar, kendi sorunlarýný dinleyen Kadýn Meclisi ve Çorum Belediyesi yetkililerine teþekkür ettiler. Haber Servisi Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðýn da topraða verildi. Cenaze namazýna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, avukatlar, bazý kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah (cc)'dan rahmet, kederli ailesine sabýrlar diler. Yasin YÜCEL

8 TEK YILDIZ Nasreddin Hocanýn Balýklarý Nasreddin Hoca'nýn caný çok balýk çekmiþtir. Akþam yemeði için biraz balýk satýn alýr. Akþamleyin karýsý, ona akþam yemeði olarak çorba ile pilav verir. "Balýk nerede?" diye sorar Hoca."Aa, onu kediniz yedi! Kötü bir hayvandýr o!" Kelime Avý 2 19 ARALIK 2014 CUMA YAÞAM Stres, zona hastalýðýný tetikleyebiliyor der karýsý. Nasrettin Hoca çok kýzar. Kedi ile karýsýný, evinin yanýndaki dükkana götürür ve kediyi dikkatle tartar. Sonra karýsýna döner ve, "Balýðým, üç kilo aðýrlýðýndaydý. Bu kedi de üç kilo geliyor. Balýðým buradadýr, diyorsunuz. O halde kedim nerededir?!" der. Günün Sudoku Bulmacasý Dermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek aðrýlý bir cilt hastalýðý olan zona hakkýnda bilgiler verdi.dr.ata Nejat Ertek, ''Ciltte kabartý, kaþýntý ve döküntülerle kendini belli eden, bir cilt hastalýðý olan zona (herpes zoster) halk arasýnda gece yanýðý olarak da bilinir. Zonada belli bir bölgeyi etkileyen döküntüler, birlikte kemer ya da bant þeklinde bir görüntü oluþturan, ilk önce su toplayýp ardýndan kabuk tutan kabarcýklar þeklindedir. Varisella zoster adlý ayný zamanda su çiçeðine neden olan virüs zona hastalýðýnýn da nedenidir. Bu virüs bir kez vücuda yerleþtikten sonra vücudun baðýþýklýk sisteminin zayýf düþmesini bekler ve fýrsat bulduðunda harekete geçerek zona hastalýðýnýn ortaya çýkmasýna sebep olur.'' dedi.ertek, zona hastalýðý ile ilgili açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Zona belli bir bölgede aðrý, karýncalanma, yanma ve kaþýntý gibi belirtilerle ortaya çýkar. Öncesinde baþ aðrýsý, halsizlik, ateþsiz grip belirtileri, ýþýða karþý hassasiyet görülebilir. Yanma ve aðrý þiddetli olabilir ve ciltte henüz herhangi bir döküntü ya da kabartý yokken ortaya çýkabilirler. Vücudun zayýf düþme nedenleri arasýnda depresyon, stres, yaþlýlýk ve çeþitli hastalýklarý sayabiliriz. Bu gibi can sýkýcý durumlarýn sonucunda da zona hastalýðý ortaya çýkabilir. Zonaya yol açan virüs sinir köklerine yerleþen bir virüs olduðundan, zona aðrýlarý da oldukça þiddetli olabilir. Sýrt, göðüs, karýn, kalça, kol, bacak, boyun, baþ ve yüz bölgeleri zona hastalýðýnýn etkilediði bölgelerdir. Zona þikayeti bu bölgeler arasýnda en çok göðüs ve baþta görülür.hemen her yaþ grubunda zona hastalýðý görülebilir ancak 50 yaþ üzerindeki kiþilerde risk daha yüksektir. Bu durum yaþlýlýkta v ü c u d u n Epidural anestezinin yan etkileri Göz ardý edilmemeli! baðýþýklýk sisteminin zayýflamasý ile açýklanabilir. Bir yaþýndan önce su çiçeði geçirenler ve bir hastalýk ya da kullanýlan ilaçlar nedeniyle baðýþýklýk sistemi zayýf olanlar da yine zona hastalýðýna daha yatkýn kabul edilir.zona virüsü sinirleri etkileyen bir rahatsýzlýktýr, eðer hastalýða müdahale edilmezse iþitme kaybý, görme kaybý, yüz felci, kaslarýn oynatýlamamasý, enfeksiyon gibi daha ciddi belirtiler de ortaya çýkabilir. Az da olsa zona baþ bölgesini, yüzü ve gözleri etkileyebilir. Özellikle gözü etkileyen zonada hemen tedaviye baþlanmalýdýr. Akciðer, beyin ya da sindirim sistemindeki iç organlar da zonadan etkilenebilir.zona tekrarlamayan bir hastalýktýr fakat nadiren de olsa hastalýðýn tekrar tekrar ortaya çýktýðý kiþiler de vardýr. Zonanýn henüz kesin bir tedavisi yoktur. Hastalýk baþladýktan sonra belirtilerin hafif atlatýlmasýna yönelik tedaviler yapýlýr. Yerli Dizi 23:15 20:00 8 Arka Sokaklar Sidar, erkek kardeþini kurtarmak için eve gelir. Tarýk gitmemekte dirense de, kardeþini ikna edip götürmeyi baþarýr. Ýhsan sorgulanýr ve Urfa üzerinden sýnýra gideceklerini öðrenirler. Mesut ve Onur, Urfa Emniyeti ile koordineli çalýþmak üzere yola çýkar...oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Can Nergis, Müge Boz, Beril Kaynar Yönetmen : Orhan Oðuz Yerli Dizi Cehennem Melekleri Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanýmaz diktatörünü yýkmak için ülkeye gizlice sýzan bir grup paralý askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriþ yapan özel birlik, kýsa sürede hiçbir þeyin kendilerine anlatýldýðý gibi olmadýðýný fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanýlsamanýn ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çýkmaya baþladýðýnda ve masum hayatlar tehlike altýna girdiðinde ise çok daha büyük bir düþmana karþý mücadele etmeye baþlarlar. Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Prenses doðum olarak da bilinen Epidural anestezi, anne adaylarýnýn aðrýsýz doðum yapmalarýný ve doðum sancýlarýnýn neden olduðu kasýlmalarý hissetmemelerini, böylelikle bilinci açýk olarak doðum yapmalarýný saðlýyor.diðer bazý ilaçlarýn aksine doðum öncesi ve sonrasýnda sersemlik hissi oluþturmuyor. Doðumun uzun sürmesi halinde annenin dinlenebilmesine olanak veriyor. Ancak bunlarýn yaný sýra doðum üzerinde birtakým olumsuz etkilerini kesinlikle göz ardý etmemek gerekiyor. Epidural anestezide þunlara dikkat: Doðumun ilk aþamasýnýn süresini ortalama yüzde 20 oranýnda uzatabilir. Epidural doðumda forseps veya vakum kullanma oraný diðer yöntemlere kýyasla sekiz kat daha fazla olabiliyor. Ayrýca perinede üçüncü ve dördüncü derece yýrtýk olasýlýðý artýyor. Araþtýrmalar epidural alan kadýnlarýn yüzde 15 inde ateþin yükseldiðini, doðum süresinin uzamasý halinde bu oranýn yüzde 36 ya kadar çýkabildiðini ortaya koyuyor. Kan basýncý düþmesi (hipotansiyon) epiduralin en yaygýn görülen risklerinden biri. Araþtýrmalar epidural alan annelerin yüzde 58 inde bu sorunun görüldüðünü saptadý. Ýdrar tutamama sorunu olabiliyor. Doðum sonrasýnda þiddetli baþ aðrýlarý, güçsüzlük, kol bacaklarda uyuþma ve zayýflýk gibi hafif kabul edilen yan etkiler olabiliyor. Bebeðin emmesi ile ilgili sorunlar yaþanabiliyor. Saðlýklý yenidoðanlar memeyi az bir yardýmla bulabilirken epidural sonrasýnda bebeklerde yön bulamama ve memeyi emememe sýk olarak görülüyor. Sezaryene ne zaman baþvurulmalý? Gebelikte son aylarda kanama olmasý (Çocuðun eþinin/plasenta önde olmasý, plasentanýn erken ayrýlmasý) Annenin daha önceden sezaryen ya da myom ameliyatý olmasý Çocuðun doðum sýrasýnda sýkýntýya girmesi Çocuðun rahim içinde yan/ters durmasý Çocuðun 4 bin 500 gram üzerinde iri olmasý Annede gebelik zehirlenmesi, tansiyon yüksekliði gibi sorunlar bulunmasý Annede þeker hastalýðýnýn olduðu bazý durumlarda Doðum ilerlemezse Annede HIV taþýyýcýlýðý gibi durumlar sezaryen endikasyonudur. 23:45 Yerli Dizi Soluksuz Gece Uzun zamandýr azýlý uyuþturucu satýcýlarýnýn peþinde olan Vincent, bir gece çeteden yüklü oranda kokain çalar ama bu kýsa sürede fark edilir. Vincent yakayý ele verince, çete oðlunu kaçýrýr ve uyuþturucuyu geri getirmediði takdirde onu ölümle tehdit eder.oyuncular : Tomer Sisley, Serge Riaboukine, Julien Boisselier, Joey Starr, Laurent Stocker Yönetmen : Frédéric Jardin Josef Stalin 1905 Devrimi sýrasýnda Tiflis'dedir[3]. Aralýk ayýnda önce Sankt Petersburg'da yapýlmasý planlanan ancak sonradan Finlandiya'ya alýnan Bolþevik Konferansýna delege seçilir ve 24 Aralýk 1905 günü Tampere'de yapýlan toplantýya katýlýr. Burada hep yazýlarýndan tanýdýðý Lenin ile ilk kez tanýþma fýrsatý bulur[4]. Tiflis'e döndüðünde Çarlýk askerlerinin ve Karayüzlerin devrimi bastýrdýðýný ve katliamlara baþladýðýný görür. Tiflis'i kana bulayan Çarlýk Ordusu komutaný General Fyodor Griiazanov'a düzenlenen baþarýlý suikast saldýrýsýnda yer alýr[5] yýlý Nisan ayýnda Stockholm'de yapýlan 4. Kongreye katýlýr. Burada sonradan birlikte çalýþacaðý Kliment Voroþilov, Feliks Dzerjinski, Grigori Zinoviev, Aleksey Ývanoviç Rikov ile tanýþýr ve eski dostlarý Mihail Kalinin ve Stepan Þaumyan ile yeniden buluþur Temmuz 1906 akþamý[7] Yekaterina Svanidze ile evlenir. Bu evlilikten ilk oðlu Yakov dünyaya gelir. Bolþevik Parti banka soygunlarýný yasakladýðý için geçici bir süre partiden resmen istifa eder, bir banka soygunu düzenler ve Bakü ye kaçar. Eþi Yekaterina Bakü de tifüsten dolayý ölür. Bakü de yeraltý faaliyetlerini sürdüren Stalin Çarlýk taraftarlarýna karþý örgütlenmeyi hýzlandýrýr. 27 Nisan (10 Mayýs) 1907 günü Stepan Þaumyan ile birlikte Ýngiltere'ye geçerek 5. Kongreye gözlemci delege olarak katýlýr[8]. Bu dönemde hastalanan eþi Kato 22 Kasým 1907 günü Bakü'de ölür[9]. Eþinin çok genç yaþta ölümü Stalin'i çok derinden etkileyecektir. ÝSKENDER Malzemeler 1/2 Kg Kuþbaþý Et 2 Adet Soðan 3 Diþ Sarmýsak 3 Adet Domates 2 Adet Sivri Biber Tuz, Karabiber 1 Çay Kaþýðý Salça 1 Su Bardaðý Sýcak Su 1 Adet Pide 1 Çay Kaþýðý Tereyaðý Üzerine: 2 Çorba Kaþýðý Yoðurt 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý Yemeðin Tarifi Yarým kg kuþbaþý eti tencereye alýn.2 adet soðan ve 3 diþ sarmýsaðý yemeklik doðrayýn.küp küp doðranmýþ 2 Güvenilmek sevilmekten daha Büyük bir iltifattýr. George MacDonald adet sivribiber ve 3 adet domatesle birlikte tencereye ekleyin.1 çay kaþýðý salça,tuz ve karabiberi ilave edin.domateslerin suyu çekene dek kýsýk ateþte piþirin.1 su bardaðý sýcak su ekleyin.sebzeler iyice yumuþayýnca ocaktan alýn.1 adet pidenin üzerine 1 çay kaþýðý tereyaðýný sürün.kare biçiminde kesin.etleri piþirdiðiniz suyu pidenin üzerine dökün. Daha sonra etleri dizin.etlerin yanýna 2 çorba kaþýðý yoðurt ekleyin.2 çorba kaþýðý tereyaðýný eritip,etlerin üzerine gezdirin.ýskender Kebap, servise hazýr Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 20:00 Kýzlar ve Anneleri Haftanýn Finali 23:45 Soluksuz Gece 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Sakar Þakir 21:50 Haber Saati 22:50 Köþeyi Dönen Adam Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Cehennem Melekleri 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Yeþil Deniz 22:55 Yedi Güzel Adam 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:20 Küçük Kýyamet Yerli Dizi 22:15 Küçük Kýyamet 23:10 Davetsiz Misafir

9 TEK YILDIZ "Andolsun, Biz, bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali deðiþik þekillerde açýkladýk. Fakat insan (onlarý anlamadan) tartýþmaya çok düþkündür." (Kehf, 18/54) 2 19 ARALIK 2014 CUMA CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA 9 Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun ki, ya "emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'lmünker" vazifenizi yerine getirerek insanlarý sürekli iyiliklere sevkeder ve kötülüklerden de sakýndýrýrsýnýz ya da Cenâb-ý Allah, üzerinize umumî bir belâ gönderiverir. Ýþte o zaman, yalvarýp yakarsanýz da duanýz kabul edilmez." (Tirmizî, "Fiten",9) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI MUHASEBE 'Muhasebe', karþýlýklý hesap görme ve hesaplaþma anlamlarýna gelmektedir. Müminin, her gün, her saat, iyi-kötü, yanlýþ-doðru, günah-sevap yaptýðý bütün fiilleri gözden geçirip hayýrlarý, güzellikleri þükürle karþýlamasý, sapmalarý ve günahlarý baðýþlatarak gidermeye çalýþmasý; yanlýþlýklarý ve kötülükleri de tövbe ve piþmanlýkla düzeltmeye gayret göstermesi gerçek anlamda bir muhasebedir. "Göklerde ve yerde olanlar Allah'ýndýr. Ýçinizdekini açýklasanýz da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Sonra dilediðini baðýþlar, dilediðini cezalandýrýr ve Allah her þeye kadirdir." [1] Fermaný ile Allah Teâlâ, ilahi muhasebeden söz etmekte ve buna hazýrlýklý olunmasýný istemektedir. Bu Ayet'ten bir önceki Ayette, Müslümanlarýn, borçlanma ve bunlarýn kayýt altýna alýnmasý ve þahitlikler gibi konularda uymalarý gereken kurallar bildirilmektedir. Ardýndan bu Ayetle hukuki kurallarýn ahlaki derinlikler ile güçlendirilmesine dikkat çekilmektedir. Çünkü Ýslam'da derin ahlak kurallarý ile hukuk kurallarý ayný ilahi kaynaktan doðarlar ve Ýslam nizamý, hem bir eðitim sistemi ve hem de ilahi yasalar bütünüdür. 'Fütûhat-ý Mekkiyye'de de belirttiði gibi, selef-i salihin, her günkü iþ ve davranýþlarýný ya kaydeder veya hafýzalarýna alýr; sonra da bunlar arasýnda, kalbi endiþelendirecek ve vicdaný sýzlatacak bir kýsým üzücü hususlarý, ileride ruhlarýnda meydana gelmesi muhtemel gurur fýrtýnalarýna ve kendini beðenme girdaplarýna karþý dikkatlice kullanýr ve ayný zamanda günah saydýklarý þeylerde istiðfara sýðýnýr, hata ve sapýklýk virüslerine karþý tevbe karantinasýna girer, nihayet temsil ettiði güzelliklerden dolayý da yüzünü yere koyar ve þükranla iki büklüm olurlardý. Ýnsanýn iç derinlikleriyle, mana ve ruh enginlikleriyle keþfedip tanýmasý, tanýyýp yorumlamasý diye de ifade edebileceðimiz muhasebe, gerçek insani deðerlerin ortaya çýkarýlmasý, bu deðerlere esas teþkil eden duygularýn geliþtirilmesi ve korunmasý yolunda bir ruh gayreti ve düþünce sancýsýdýr. Ancak böyle bir düþünce sayesindedir ki insan, dünü, bu günü ve yarýnýyla alakalý, hayrý-þerri, güzeliçirkini ve yararlýyý-zararlýyý birbirinden ayýrýp gönül istikametini koruyabilir. Ýnsanýn, yaþadýðý günü deðerlendirip geleceðe hazýrlanabilmesi; geçmiþte iþlediði hatalarý telafi edip Allah (c.c.) katýnda aklanabilmesi; dünü, bugünü ve yarýný itibariyle kendi kendisini sorgulayýp gerçek deðerini bulabilmesi; daha da önemlisi Allah (c.c.) ile iliþkileri açýsýndan iç dünyasýnda sürekli yenilenebilmesi ancak ve ancak sýký bir nefis muhasebesiyle mümkün görülmektedir. Çünkü insanýn hem zaman üstü özellikleri hem de zamanla sýnýrlý duygularý, onun ruhsal ve duygusal hayatiyle çok yakýndan ilintilidir. Müslüman ne duygusal ve ruhsal hayatý ve ne de genel davranýþlarý bakýmýndan kesinlikle muhasebeden uzak kalamaz. O bir yandan dün ihmal ettiði, hatta yýkýlmasýna göz yumduðu geçmiþini "Tevbe edip Allah'a dönün." [2] ilahî rahmetiyle onarmaya çalýþýrken diðer yandan da "Ey iman edenler, Allah'tan korkun, O'na karþý saygýlý olun. Ve herkes yarýn için ne hazýrladýðýna baksýn..." [3] þeklindeki yýldýrýmlar gibi ürpertici, rahmet yaðmurlarý gibi ferahlýk verici uyarýlarla uyanýr; kendisine çekidüzen verir, elinden geldiðince bütün kötülüklere karþý kapanýr. Ýçinde bulunduðu aný týpký bir döllenme mevsimi, bir bahar mevsimi gibi deðerlendirir ve imanýn verdiði þuurla, ileri görüþlülükle saatlerine ve zamanlarýna derinlik kazandýrýr. Muhasebe, Müslümanýn iç dünyasýnda yanan bir ampül, vicdanýnda da sürekli iyi þeyler yapýlmasýný isteyen vaiz gibidir. Her birey onunla hayrý-þerri, güzeli-çirkini, Allah (c.c.)'ýn sevdiðini ve sevmediðini birbirinden ayýrýr, en aþýlmaz gibi görünen engelleri aþar ve hiçbir þeye takýlmadan gidip hedefine ulaþýr. [4] "Onlar Allah'ýn riayet edilmesini emrettiði haklara riayet eden, rablerine saygý besleyen ve kötü hesaptan korkanlardýr." [5] Haklara riayet ve yaratana saygýnýn özünde karþýlaþýlmasý muhtemel kötü hesap korkusu vardýr. Bu da dünyada kiþinin muhasebesini gerektiði gibi yapmamasý, ahireti için gerekli tedarikte bulunmamasý dolayýsýyladýr. "Eðer yeryüzünde bulunan her þey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarý da zulmedenlerin olsa, kýyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onlarý verirlerdi. Artýk hiç hesap etmedikleri þeyler Allah tarafýndan karþýlarýna çýkmýþtýr." [6] Allah (c.c.)'ýn hesabýndan zerre miktarý da olsa hiçbir þey kaçmaz ve her insan bütün yaptýklarýnýn karþýlýðýný görmek üzere çetin bir hesaba çekilir. Orada insan hiç hesap etmediði, ummadýðý þeyleri karþýsýnda bulur. Ýþte mizan ve hesabýn bu hassas yapýsý inanan insaný dünyada nefis muhasebesine sevk etmekte, geçirdiði her anýn tartýsýný yapmaya yönlendirmektedir. Muhasebe kavramý, Müslümanýn hayatýný anlamlý kýlan, imtihandan ibaret olan dünyasýný en iyi biçimde deðerlendirmesi bakýmýndan onu tefekkür ve teemmüle tevcih eden, iki günün birbirine eþit olmamasýný emir ve tavsiye eden hadis çerçevesinde davranma gayretini yansýtan vazgeçilmez bir kavramdýr. Dünyada muhasebesini gerektiði gibi yapan, ahirette hesabý kolayca verebilecek, mutlu sona ulaþmýþ olacaktýr. Muhasebenin ölçütünün saðlam olmasý gerekmektedir. Aksi halde yanlýþ araçlarla yapýlmýþ hesaplamalar insaný hedefe ulaþtýrýcýlýktan uzak olacak, hüsrana düþülecektir. Halbuki Allah (cc) hüsrandan kurtulmak için yapacaðýmýz muhasebede kullanacaðýmýz ölçütleri bizlere bildirmiþtir: "Asra yemin olsun ki; insanlýk hüsrandadýr! Ancak iman edenler, iyi iþler (salih ameller) yapanlar, hakký ve sabrý tavsiye edenler müstesna." [7] Buna göre Müslüman muhasebesinde yaptýðý iþin sûrede belirtilen dört kategoriden her hangi birisi içerisinde bulunup bulunmadýðýna bakacak aldýðý sonuca göre iyi veya kötü vaziyette olduðunu tespit edecektir. Kur'an-ý Kerim'de muhasebe esaslarý daha ayrýntýlý olarak verilmiþtir: "Onlar ki; namazlarýnda huþu içindedirler. Onlar ki; faydasýz ve boþ sözden yüz çevirirler. Onlar ki; zekâtlarýný ifa için çalýþýrlar. Onlar ki; ýrzlarýný korurlar. Onlar ki; emanete ve verdikleri sözlere riayet ederler." [8] Nefis muhasebesi yapan þahýs, davranýþlarýný deðerlendirirken yaratýcýnýn kullarý için ortaya koyduðu bu ölçülerle hareket etmeli, yaþayýþýnýn belirtilen bu ilkelere uygunluðunu ortaya koymak suretiyle hayatýný yönlendirmelidir. [1] Bakara sûresi, 2/284. [2] Nûr sûresi, 24/31. [3] Haþr sûresi, 59/18. [4] Kalbin Zümrüt Teperinde, M. F. Gülen [5] Ra'd sûresi, 13/21. [6] Zümer sûresi, 39/47. [7] Asr sûresi, 103/1-3. [8] Mü'minun sûresi, 23/1-8 ESMAÜL HÜSNA EL-MUHYÝ - EL-MUMÝT "Can veren" anlamýna gelen "el-muhyi" ismi cemili Kur'an-ý Kerim'de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) "Þüphesiz O ölüleri diriltecektir. O her þeye gücü yetendir" (Fussilet 39) "Öldüren, can alan" anlamýna gelen "el-mümit" ismi celili de Kur'an-ý Kerim'de öldürdü, öldürür fiilleriyle geçmekte.ýnsanoðlu bugüne kadar bir tek canlý yaratamamýþtýr. Bir tek canlýnýn ölümüne de engel olamamýþtýr. Meniye can veren, çekirdeði çiçeðe döndüren, kýþý bahara çeviren, baharý güze döndüren Allah (c.c.)dýr. Toplumlarýn dirilmesi veya ölmesi de Allah'ýn elindedir. Rabbimizin diriliþ ve ölüþ kanunlarý vardýr. Toplumlarýn diriliþi için koyduðu kanunu "Bir toplum kendini deðiþtirmedikçe Allah o toplumu deðiþtirmez" (Rad 11) Çocuðun olmasý için bir erkekle kadýnýn evlenmesi kanunu gibi bir toplumun dirilmesi ve ölmesi için de kanunlar vardýr. Biz Rabbimizin kanunlarýna uyduðumuz oranda diri kalýrýz, ölsek de diri sayýlýrýz. SAHABE HAYATI ABDULLAH BÝN ÖMER (R.A.) Sahabilerin hepsinin sünnete deðer verip ona tabi olmak hususunda azami gayret gösterdiklerine þüphe yoktur. Fakat bazýlarý, sünnete baðlýlýk noktasýnda çok daha ileriydiler. Hele bunlardan bir tanesi vardý ki, kýlý kýrk yararcasýna Resûlullah'a uymaya çalýþýrdý. Sadece ibadetle ilgili hususlarda deðil, beþerî iþlerinde dahi Peygamberimizi taklit ederdi. Mesela Resûlullah bir yere giderken nerede inmiþ, ne þekilde yürümüþ, hangi sokaktan geçmiþ, nerede oturmuþ, nerede abdest almýþ ve nerede namaz kýlmýþsa aynýsýný tatbik ederdi. Müslümanlar bunu bildiklerinden, onda ne görseler "sünnet" diye tereddütsüz yapmaya çalýþýrlardý. Bir defasýnda saçlarýnýn tamamýný kestirmiþti. Bir taraftan týraþ oluyor, bir taraftan da yanýndakilere, "Ey insanlar, bu, sünnet deðildir. Fakat saçlarým bana eziyet verdiði için kestiriyorum." demek mecburiyetinde kalýyordu. Çünkü onlarýn sünnet zannýyla böyle yapmalarýndan endiþe etmiþti. Ýþte bu bahtiyar sahabi, Hz. Ömer'in oðlu Hz. Abdullah'tan baþkasý deðildi. Hz. Abdullah, babasý Müslüman olduðunda beþ yaþlarýnda bir çocuktu. Bu sebeple hiç puta tapmamýþtý. Ýslamiyet'i anlayabilecek bir yaþa geldiðinde hemen Müslüman oldu. Daha sonra da Medine'ye hicret etti. Abdullah (r.a.) iyice büyümüþ, delikanlýlýk çaðýna gelmiþti. Bedir Savaþý için hazýrlanan orduya katýlmak istiyor, kabýna sýðmýyordu. Fakat Peygamberimiz, yaþý küçük olan birkaç kiþiyle birlikte onun da orduya katýlmasýna müsaade etmedi. Bu, Hz. Abdullah'ý çok üzdü. Kendisi bununla ilgili olarak þöyle der: "Beni ufak tefek bulduðu için savaþa katýlmama müsaade etmedi. Sabaha kadar aðlayarak, üzüntü içinde kývranýp uykusuz geçirdiðim baþka bir gece hatýrlamýyorum." Hz. Abdullah, yaþýnýn küçük olmasý dolayýsýyla Uhud Savaþý'na da katýlamadý. Fakat bundan sonra artýk Peygamberimizle birlikte bütün savaþlara iþtirak etti. Çok büyük kahramanlýklar göstererek Resûlullah'ýn takdirini kazandý.[1] Abdullah (r.a.), Hicret'ten sonra kendilerini sadece Ýslamiyet'i öðrenmeye adayan ve baþka bir iþle meþgul olmayan Suffe Ashâbý'na dâhil oldu. Onlarla birlikte mescitte yatýp kalkmaya baþladý. Böylece küçük yaþtan itibaren hem Peygamberimizden, hem de birlikte kaldýðý sahabilerden feyiz aldý. Bilgisini artýrdý. Kýsa zamanda Suffe Ashâbý'nýn mümtaz þahsiyetleri arasýnda yer aldý. Ýlim meclislerine katýldý, Ýslami meselelerde derin bilgi ve söz sahibi oldu. Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ý çok sever, zaman zaman ona bazý tavsiyelerde bulunurdu. Bir defasýnda, o sýralar henüz çok genç olan Hz. Abdullah'ýn omuzundan tutarak þöyle buyurdu: "Ey Abdullah, dünyada kendini garip bir yolcu kabul et, kabir ehlinden say. Ey Ömer'in oðlu, ahirette dinar da dirhem de yoktur, orada iyilik ve kötülüðün karþýlaþtýrýlmasý vardýr. Elbisesini gururla çeken kimselerin yüzüne o gün Allah bakmaz."[2] Artýk Hz. Abdullah, ondan sonraki bütün hayatýný bu tavsiyelerin ýþýðýnda yaþadý. Hz. Abdullah mescitte kaldýðý günlerde bir rüya görmüþtü. Rüyasýnda iki melek kendisini alarak cehenneme götürmüþtü. "Cehennemden Allah'a sýðýnýrým, cehennemden Allah'a sýðýnýrým, cehennemden Allah'a sýðýnýrým!" demeye baþladý. O sýrada onlarý baþka bir melek karþýladý ve Hz. Abdullah'a, "Korkma." dedi. Abdullah (r.a.) bu rüyayý kýz kardeþi Hafsa (r.a.) vasýtasýyla Peygamberimizden sordurdu. Resûlullah (a.s.m.), "Abdullah ne iyi birisidir; bir de geceleyin namaz kýlsa!" buyurdu. Bundan böyle Hz. Abdullah geceleyin pek az uyumaya baþladý. Gece namazý kýlmaya devam etti.[3] Abdullah'ýn (r.a.) Resûlullah'a derin bir muhabbeti vardý. Kalbi, ruhu, bütün varlýðý onun sevgisiyle doluydu. Bu sevgi sebebiyledir ki, zaruri iþleri dýþýnda Resûlullah'tan bir an bile ayrýlmamýþ, "Nübüvvet mektebinden kana kana feyiz almýþtý. Bütün vaktini ilim öðrenmeye ayýrmýþtý. Ne var ki, her fâni gibi Peygam-berimiz de bu dünyadan ayrýldý. Bu ayrýlýk Hz. Abdullah'ý hicrana boðdu. "Bize güzel ahlakla bezenmiþ bir iman, kurtuluþa erdirecek ameller, katýndan afiyet ve maðfiret ihsan eyle Allah'ým." Amin Resûlullah'tan bahsedildiðinde gözyaþlarýný tutamazdý. Bir yolculuða çýkarken ve yolculuktan dönüþte ilk olarak Peygamberimizin kabrini ziyaret ederdi. Hz. Abdullah, babasý Hz. Ömer'in halifeliði döneminde Mýsýr'ýn, Kuzey Afrika'nýn, Horasan'ýn ve Taberistan'ýn fethinde bulundu. Ýdarecilik iþlerinde babasýna yardýmcý oldu. Müslümanlarýn karþýlaþtýklarý müþkil meseleleri halletti. Kýyamete kadar gelecek olan Müslüman nesillerin önünde onlara yol gös-teren yýldýz sahabilerden birisi olan Hz. Abdullah'ýn sünnete uymaktan sonra en bariz vasfý, cömertliðiydi. Bu bahtiyar sahabi, "Sevdiðiniz þeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba eriþemezsiniz."[4]mealindeki âyet-i kerimenin hakikatine erenlerdendi. Bununla alakalý olarak gelen rivayetlerde, onun bu husustaki örnek davranýþlarýndan misaller verilir. Bir defasýnda devesine binmiþti. Devenin yürüyüþü çok hoþuna gitti: "Ne güzel, ne güzel!" deyip deveyi çöktürdü. Yanýnda bulunan Hz. Nâfi'ye (r.a.), devenin semerini indirmesini söyledi. Semeri indirildikten sonra ona: "Sen hiç bu kadar güzel baþlý bir deve gördün mü?" diye sordu. Artýk anlaþýlmýþtý ki, o bu güzel deveyi hacda kurban edecekti Hz. Nâfi ona: "Bu deveye yazýk olur, satarsan parasýyla birkaç tane kurbanlýk deve alabilirsin." dediyse de, aldýrýþ etmeyen Hz. Abdullah, ona deveyi iþaretlemesini ve kurbanlýk develerin arasýna katmasýný söyledi. Çünkü o, en çok sevdiði þeyleri Allah yolunda feda etmeyi hayatýnýn temel bir düsturu olarak benimsemiþti.[5] Abdullah bin Ömer'in en meþhur hasleti, fakirlere, yetimlere ve kimsesizlere gösterdiði alakadýr. Hz. Abdullah, sofrasýnda her zaman bir yetim veya fakir bulunmasýna dikkat ederdi. Öðle ve akþam yemeklerine oturduðunda, hemen civardaki yetimlere haber gönderir ve yemeðe onlar geldikten sonra baþlardý. Mescitten çýkarken, yol üstünde karþýlaþtýðý fakirleri evine götürür, yemek yedirirdi. Hanýmý, onun çoðu zaman bu âdeti yüzünden aç kalmasý sebebiyle üzülürdü. Çünkü Hz. Abdullah bütün yemeðini fakirlere ikram ederdi. Bu yüzden hanýmý bir defasýnda mescit çýkýþýnda duran fakirlere haber göndererek onlara kendisinin yemek vereceðini bildirdi. Hz. Abdullah mescitten çýkýnca yolda kimseyi bulamadý. Eve döndüðünde: "Bana filan kiþileri çaðýrýn." diye emretti. Hanýmý o kiþilere yemek gönderdiðini söyleyince: "Sizin maksadýnýz bana yemek yedirmemek galiba!" diyerek, o gün ve ak-þam yemeklerini yemedi.[6] Onun ibretli ve ahenkli hayatýndan bizler için örnek bir levha, "Lem'alar"da zikredilir. Hz. Abdullah bir gün 40 paralýk bir mesele için çarþýda þiddetli bir münakaþa ve pazarlýk etti. Onun bu tavrýný gören bir baþka sahabi, büyük Ýslam halifesi Hz. Ömer'in oðlunun bu kadar küçük bir miktar için hararetli münakaþasýný tuhaf bir cimrilik olarak görüp garip karþýladý. Sonra merak saikasýyla Hz. Abdullah'ýn peþine düþtü. Onun evinin kapýsýnda bekleyen bir fakirin yanýnda bir müddet oyalandýðýný ve sonra içeri girdiðini gördü. Birazdan Hz. Abdullah evinin diðer kapýsýndan çýktý ve o kapýda bir fakir daha görerek yanýna gidip biraz yanýnda kaldý. Sonra da gitti. Ýyice meraklanan sahabi, fakirlerin yanýna giderek, Hz. Abdullah'ýn yanlarýnda ne yaptýðýný sordu. Her ikisi de onun kendilerine birer altýn verdiðini söylediler. Þaþkýnlýðý iyice artan sahabi, sonunda meseleyi doðrudan Hz. Abdullah'a sormaya karar verdi. Çarþýda 40 para için hararetle pazarlýk yaparken fa-kirlere bu kadar cömert davranmasýnýn hikmetini bizzat ona sordu. Þöyle bir cevapla karþýlaþtý: "Çarþýdaki vaziyet iktisattan ve kemali akýldan [akýllýlýktan] ve alýþ veriþin esasý ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasýndan gelmiþ bir hâlettir, hisset [cimrilik] deðildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin þefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiþ bir hâlettir. Ne o hissettir ve ne de bu israftýr."[7] Verdiðimiz birkaç misalde þefkat ve merhameti, muvazene ve muhakemesi ve Rabb'ine teslimiyeti açýkça görülen Hz. Abdullah, ayný zamanda zulüm karþýsýnda hakký çekinmeden haykýrabilen, mert ve cesur bir karaktere sahipti. Hayatýnýn son yýllarýnda Haccâc'a karþý yaptýðý sert çýkýþlar bunu gösterir. Bir defasýnda Zalim Haccâc'ýn cuma hutbesini çok fazla uzatmasý üzerine oturduðu yerden: "Güneþ seni beklemez!" diye baðýrmýþ ve onun: "Senin baþýný kesmek isterdim!" sözüne de: "Bilirim, yaparsýn; çünkü sen sefihin birisin!" diye cevap vermiþti. Hz. Abdullah mesuliyetinden çekindiði için idareciliði kabul etmezdi. Hz. Osman'ýn ýsrarla yaptýðý teklifini her seferinden reddetti. Ýlim tarihine "Dört Abdullah" olarak geçen Abdullah'lardan birisi olan Hz. Abdullah'ýn tefsir, fýkýh ve bilhassa hadis ilminde apayrý bir yeri vardý. 2 bin 630 hadis rivayet ederek "en çok hadis rivayet eden" sahabiler arasýnda Ebû Hüreyre'den sonra ikinci sýrayý aldý. Hz. Abdullah hadis rivayet ederken "ince eleyip sýk dokurdu." Rivayet ettiði hadislerde kelimelere, harflere dahi dikkat ederdi. Ayný manaya gelse bile Resûlullah'ýn kullandýðý kelimeden baþka bir kelime kullanmazdý. Hadis rivayet ederken tane tane konuþurdu. Dinleyiciler ona hayran kalýrlardý. Rivayet ettiði hadislerden bazýlarý: "Müslüman, Müslüman'ýn kardeþidir. Ona haksýzlýk yapmaz. Tehlikeli bir durumda kalsa yalnýz býrakmaz Kim bir Müslüman kardeþinin ihtiyacýný karþýlarsa, Allah da onun ihtiyacýný giderir. Kim bir Müslüman'ýn üzüntüsünü giderirse, Allah da kýyamet günü onun ayýbýný örter."[8] "Þu dört þey kimde bulunursa tam bir münafýk olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar münafýklýðýn vasfýný taþýmýþ olur. Bu dört þey þunlardýr: Konuþtuðu zaman yalan söyler. Söz verdiði zaman sözünde durmaz. Anlaþma yaptýðý zaman vazgeçer. Düþmanlýk yaptýðýnda sýnýrý aþar ve daha çok kötülükte bulunur "[9] Peygamberimiz bir adamý bir diðerini utangaçlýðýndan dolayý ayýplarken gör-dü. Adam þöyle diyordu: "Bu utangaçlýðýn sana çok zararý olur." Bunun üzerine Resûlullah (a.s.m.): "Býrak onu. Þüphesiz ki hayâ, imandandýr." buyurdu.[10] Hz. Abdullah hadis, tefsir ve fýkýh ilmine vâkýf olduðu hâlde fetva verirken çok titiz davranýrdý. Kesin olarak bilmediði veya tereddüdü olduðu meselelerde, "Ben bu meseleyi bilmiyorum." deme tevazuunu gösterirdi. Çoklarý onun bu samimi itirafýna hayret ederlerdi. Bir defasýnda Hz. Abdullah'tan fetva istemiþlerdi. O, "Ben bu meseleyi bilmiyorum." dedi. Suali soran ýsrar edince Hz. Abdullah, "Ben senin vasýtanla cehenneme köprü kuramam!" diye karþýlýk verdi. Hz. Abdullah, Hicret'in 73. yýlýnda 86 yaþýndayken Hakk'ýn rahmetine kavuþtu. Onun þu sözü, ilim yolunda çalýþanlara gerçekten bir rehber mertebesindedir: "Ýnsan þu vasýflara sahip olmadýkça gerçek âlim olamaz: Kendisinden üstün kimseye haset etmeyecek. Kendisinden aþaðýda olaný hakir görmeyecek. Ýlmine karþýlýk dünyalýk bir fayda arzu etmeyecek " [1]Üsdü'l-Gàbe, 3: 277. [2]Buhârî, Rikak: 3. [3]Müslim, Fezâilü's-Sahâbe: 140. [4]Âl-i Ýmrân Sûresi, 192. [5]Üsdü'l-Gàbe, 3: 229. [6]Hilye, 1: 298. [7]Lem'alar, s [8]Buhârî, Mezâlim: 3; Müslim, Birr: 58. [9]Buhârî, Ýman: 24; Müslüm, Ýman: 106. [10]Müslim, Ýman: 59.

10 TEK YILDIZ Emeklilere indirimli kuruyemiþ Volkan Kuruyemiþ, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile imzaladýðý sözleþme kapsamýnda dernek üyelerine sigara hariç yaptýðý tüm alýþveriþlerinde yüzde 10 indirim uygulayacak. Ýnönü Caddesi Teknosa yanýn bulunan Volkan Kuruyemiþ'te dün düzenlenen imza törenine Çorum Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetimi ile Volkan Kuruyemiþ sahibi Adem Kindar katýldý. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý alýþveriþlerde emeklilere indirim imkâný saðlamalarýndan dolayý Volkan Kuruyemiþ Sahibi Adem Kindar'a teþekkür ederken, dernek üye kartýna sahip olan emeklilerin Sadýk Ahmet Caddesi, Çiftlik Mezarý Civarý ve Ýnönü Caddesindeki þubelerinde bu indirim kartýndan faydalanabileceðini söyledi. Volkan Kuruyemiþ sahibi Adem Kindar ise emeklilere hizmetten memnuniyet duyacaklarýný vurgulayarak teþekkür etti. Yasin YÜCEL 2 19 ARALIK 2014 CUMA HABER KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 2015 YILI 28 KISIM CERRAHÝ EL ALETLERI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: ihale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Gülabibey Mah.Millet l.sok.no:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks : numarasý c)elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 393 KALEM CERRAHÝ EL ALETÝAyrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :1-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim va Araþtýrma Hastanesi 2-Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi 3-Alaca Devlet Hastanesi c)teslim Tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten iübaren 45 (kýrkbeþ) gün içerisinde mal teslimi yapýlacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1-Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiði çelik hammaddesinin türü ve sertlik deðeri uluslararasý DÝN 58298/2010 normlarýnda belirtilen HRC Rockwell sertlik standartlarýna uygun olmalý ve bu özellikler üretici tarafýndan apostilli ve noter tasdikli olarak belgelenmen ve ayrýca ihaleye iþtirak eden firmalar tarafýndan taahhütname ile belgelenmelidir. Yapýlacak testler sonrasý verilen beyanlara uymayan firmalarýn teklifleri deðerlendirmeye alýnmayacak, gerekirse kanuni iþlem yapýlacaktýr.2- Üretici fabrikanýn ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, EN 980 belgesi \- Üretici fabrikanýn ürünlerine ait Avrupa Birliði CE sertifikasý ya da Deklarasyon belgesi.- Yerli üreticiler için TSE imalat yeterlilik belgesi, TSE ürün kalite belgesi, ISO 9001 ve ISO belgeleri, CE belgesi ya da Deklarasyon belgeleri ile TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemieri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci o duðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,d) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: Cerrahi Aletler fabrikasyon, iþçilik ve malzeme hatalarýna karþý Tüketicinin Korunmasý Hakkýndaki Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduðu þekilde en az 5 (beþ) yýl garantili olacaktýr. Ücreti karþýlýðýnda yedek parça ve bakým garantisi 10 (on) yýl olmalýdýr. Garanti süresi boyunca aletlerin 3 (üç) ay aralýklarla ücretsiz bakýmý yapýlacaktýr. Bakým süresi 7 (yedi) iþ gününü geçmemelidir. Bu iþlem için gerekli olan tüm masraflar yüklenici firmaya aittir. Garanti üretici fabrika, ithalatçý ve satýcý istekli firmalar tarafýndan ayrý ayrý verilecektir. Üretici fabrikanýn garanti belgesi menþei ülkenin noterlik ve apostil tasdiklerine havi olacak ve Türkçe tercümeleri de noterlikçe tasdikli olacaktýr Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)-îstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasr na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkot numaralan ve markalan Birim Fiyat Teklif Cetveli ya da ekli bir cetvelde belirteceklerdir. b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. Resmi ilanlar de 10 d)titubb kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir, e)- a,b,c,d maddelerinde istenen belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.f)-ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr , Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Teknik þartnameye uygunluk belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...marka...model...cihazý teklifimizin þartnameye uygunluk belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. Þartnameye uygunluk belgesi hazýrlamayan ve þartnamede istenilen teknik özellikleri saðlamayan firma teklifleri reddedilecektir. 2-Ýstekli, satýþýný teklif ettiði ürünün teknik özelliklerini, çalýþma ortam koþullarýný, standart ve opsiyonel (isteðe baðlý) aksesuar listesini, tüm dýþ görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanýtým broþürünü veya kitap/kitapçýðýný teklif dosyasýna eklemek zorundadýr. Baþka bir dilde sunulan dokümanlar onaylý Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayýlacaktýr. Sadece cerrahi el aletleri orijinal katoloðu ile sunulabilir. 3-Ýstekliler teklif ettikleri tüm ürünlerden deðerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek(ýhale Komisyonun uygun gördüðü kalemlerden numune taleb edilebilecektir),numuneler ihale saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimine tutanak karþýlýðý teslim edilecektir.numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Cihaz, Týbbi Alet, Cerrahi Alet, Týbbi Sarf Malzeme alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:1305 Polis þüpheli kovalamacasý kazayla bitti Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 17 Aralýk tepkisi Çorum Emek ve Demokrasi Platformunca 17 Aralýk operasyonlarýný yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Merter Kocatüfek, basýn açýklamasýnda yaptýðý konuþmada, "Dört Bakanýn yaný sýra iktidara yakýn pek çok kiþinin adýnýn karýþtýðý 17 Aralýk operasyonun üzerinden tam bir yýl geçti. Daha ilk günden itibaren AK Parti iktidarý, kamu kaynaklarýný kimlere nasýl talan ettirdiðinin tüm çýplaklýðý ile ortaya çýkaran operasyonlarýn üzerini kapatmak için elinden geleni yaptý. Yolsuzluklarýn üzerinin örtülmesi için devlet kurumlarý, kadrolarý ve yasalar adeta hallaç pamuðuna çevrildi" dedi."bu düzen yolsuzluk ve çürümüþlük üretiyor" diyen Alper "Çünkü AK Parti'nin ekonomi programý ve arkasýndaki zihniyet yolsuzluðu, rüþveti ve rant bölüþümünü bir anlayýþ olarak benimsemiþ, içselleþtirmiþtir. Nitekim bütçe ve kaynaklarýn nerelere aktarýldýðýna kýsaca bir göz atmak bile bu gerçeði göstermektedir" iddialarýnda bulundu. Kocatüfek sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Gündem deðiþtirmelerle, algý operasyonlarýyla, tehdit ve baskýlarla, anti demokratik yasalar ve 12 Eylül anayasasýna sýðýnmakla AK Parti kendisini kurtaramayacaktýr. AK Parti halklarýmýza, emekçilere, barýþ ve demokrasi mücadelesi verenlere karþý iþlediði suçlarýn hesabýný verecektir." Bahadýr YÜCEL Çorum'da önceki akþam eþine ancak film sahnelerinde rastlanan bir olay gerçekleþti. Polisin 'dur' ihtarýna uymayan sürücü kaçýnca kovalamaca baþladý. 20'ye yakýn polis aracýnýn takibe aldýðý araç Burunçiftlik kavþaðýnda bir polis aracýna çarparak durduruldu. Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri otomobilde bulunan þahýslarla ilgili yaptýklarý incelemede B. U (33)'nun 7 yýl kesinleþmiþ hapis cezasý bulunduðu belirlendi. B.U ile birlikte arkadaþý H. B (28)'de araçta yakalandý. Þüphelilerin yakalandýðý bölgede inceleme yapan ekipler, araçtan atýldýðý tespit edilen bir adet tabancayý da ele geçirdi. Þüpheliler dün Asayiþ Þube Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildiler. Yasin YÜCEL Vali Kara'dan KHB'ye ziyaret Vali Ahmet Kara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesini ziyaret ederek, yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýncelemeler esnasýnda Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani kurum bünyesinde yürütülen çalýþmalar ile ilgili Ahmet Kara'ya bilgi verdi. Ziyaretin ardýndan Göðüs Hastalýklarý Hastanesine geçen Vali Kara, burada Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk'ten hastanenin iþleyiþi ve çalýþmalar hakkýnda bilgi alarak incelemelerde bulundu. Haber Servisi

11 TEK YILDIZ 2 19 ARALIK 2014 CUMA SPOR 11 Bayanlarda Spor Lisesi, Erkeklerde Baþ Öðretmen And Lisesi Çorum Þampiyonu Oldu 3. periyotta Anadolu Lisesi pota da sayý bulamadý ve3. periyodu 25-0 maðlup kapattý Bayanlarda þampiyon Spor Lisesi Erkeklerde þampiyon baþ Öðretmen and Lisesi Liseli Genç kýzlar basketbolda Spor Lisesi geçen yýl kazandýðý þampiyonluðu bu yýlda tekrarladý. Final maçýnda Anadolu Lisesi'ni yenen Spor Lisesi þampiyonluk kupasýný müzesine götürdü. Dün oynanan final maçýnda Spor Lisesi, Anadolu Lisesi karþýsýnda maça iyi baþladý ve ilk periyotta rakibi önünde öne geçmeyi baþardý. Ýkinci periyotta ise Anadolu Lisesi maça ortak olmak adýna verdiði mücadele ile bu periyotu 15-7 kazandý. Ýlk devreyi önde tamamladý. Üçüncü periyotta ise Spor Lisesi savunmadaki performansý ile rakibine sadece iki sayý izni verirken rakip potaya 13 sayý býraktý ve son periyota önde girdi. Son periyotta ise farký kapatmak için Anadolu Lisesi'nin çabasý farký kapattý ancak yakalamasýna yetmedi. Bu periyotu 14-9 Anadolu Lisesi kazanýrken maçtan galip ayrýlan Spor Lisesi þampiyonluðu kazandý. Spor Lisesi: 45 Anadolu Lisesi: 41 SALON: Atatürk HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Serkan Demirdöken. SPOR LÝSESÝ: Beyzanur, Ceren, Eda, Ezgi, Fatma, Gizem, Ýrem, Asena, Sevgi, Sinem, Tuðçe. ANADOLU LÝSESÝ: Cansu, Ebru,Ýlay, Meltem, Mine, Nevra, Rana, Seniha, Þeyda, Þeymanur PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 16-10,(Spor Lisesi) 2.Periyot: 7-15 (And Lisesi) 3. Periyot: 13-2,(Spor Lisesi) 4. Periyot: 9-14 (And Lisesi) Erkelerde Baþ Öðretmen Anadolu Çorum þampiyonu Liseli Genç erkekler basketbol finalinde Baþöðretmen Atatürk, Anadolu Lisesi karþýsýnda çok rahat bir oyun sonunda gibi farklý bir skorla galip gelerek þampiyonluðu kazandý. Ýlk iki periyotta maçý kopartan baþ Öðretmen 3. Periyotta rakibine potayý göstermeyerek 3. Periyotta 25-0 üstünlük saðladý. 4. Periyotta oyunu rolantiye alan þampiyon maç sonunda þampiyonluk kupasýna gibi açýk sayý farký ile ulaþarak þampiyonluk kupasýný okul müzesine taþýdý. Maçta her iki takým öðrenci taraftarlarý okul takýmlarýný centilmence desteklediler. Þampiyona maçýndan sonra kýzlar ve erkeklerde dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalar verildi. Kýzlarda ve erkeklerde þampiyon olan takýmlara Gençlik Hizmetleri Ýl müdürü haþim eðer kupalarýný takdim etti. Baþ Öðretmen And Lisesi: 78 Anadolu Lisesi: 18 SALON: Atatürk HAKEMLER: Ýbrahim Çoþkun- Dursun Uðral. BAÞÖÐRETMEN ANADOLU LÝSESÝ : Orhan, Burak,Arif, Berkay, Yaðýz, Turan, Onat, Þahin, Yakup, Volkan, Kerem, Kürþat ANADOLU LÝSESÝ: Ahmet, Alperen, Anýl, Çaðatay, Deniz, Emre, Furkan Ünlü, Furkan Demir, Mehmet, Mücahid,Olçan, Özgür PERÝYOTLAR: 1 Periyot: 21-6, 2. Periyot: Periyot: 25-0, 4. Periyot: 12-7 Atatürk Anadolu Lisesi: 55 Ýmam Hatip And Lisesi: 33 SALON: Atatürk HAKEMLER: Dursun Uðral, Hakan Kaya. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Ahmet, Ahmet Sami, Anýl, Ataberk Orbay, Ataberk, Doðan, Emirhan, Gökhan, Ýsmail, Oytun, Taha, Yunus ÝMAM HATÝP ANADOLU LÝSESÝ: Taha, Furkan Çýrak, Furkan Can, Muhammed, Ahmet, Emrecan, Hasan, Çaðlayan, Ýsmail, Salih, Emre, Yýlmaz, Mustafa, Samet, Sedat, Enes PERÝYOTLAR: 1 Periyot: 10-6, 2. Periyot: Periyot: 10-15, 4. Periyot: Ýnönü And Lisesi: 43 Cumhuriyet Lisesi: 22 SALON: Atatürk HAKEMLER: Serkan Demirdöken, Candan Yýlmaz. ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ: Ayþe, Buse, Dilara, Elif, Elifsu, Ezgi, Feruze, Nazlý. CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ: Çiðdem, Ebrar, Elif, Fatma, Gözdenur, Melisa, Rasime, Seda, Sedanur, Sena, Sinem, Tuðçe, Zehra. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 12-3, 2.Periyot: Periyot: 11-3, 4. Periyot:10-8 YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Kýþla, Boztepe ve Tuðcu köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Karacaköy ve Yarýmsöðüt köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Yeþilçat köyü Aþaðý Mahalle ve Göðüs Mahallesi, Çerkeþ köyü tarihinde saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Emirþah, Yeþilçat Aþaðý Mahalle, Yeniþýhlar ve Kubbettin köyleri ve Turkcell, Avea tesisleri." Haber Servisi Osmancýk'ýn Kentsel Dönüþüm Ýmarý Planý yapýlacak Osmancýk ilçesinde kentsel dönüþüm imar planý ihalesinin tamamlanmasýnýn ardýndan yüklenici firma ile sözleþme imzalanarak yer teslimi yapýldý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ yaptýðý açýklamada 160 hektarlýk alanda kentsel dönüþüm yapýlacaðýný söyledi. Kentsel dönüþümün alanýnýn büyüklüðü deðerlendirildiðinde Türkiye'deki en büyük projeler arasýnda yer aldýðýný belirten Karataþ, projenin 10 mahalleyi kapsadýðýný belirtti. Ýlçenin ilk yerleþim yerleri olan þehir merkezinin tamamýnýn riskli alan içerisinde kaldýðýna iþaret eden Karataþ "Osmancýk çok eski bir yerleþim yeri. Burada þehirleþme imar uygulamalarý yaygýnlaþmadan çok önce baþlamýþ. Düzenli imar planý olmadýðýndan zamanla düzensiz bir yapýlaþma oluþmuþ. Bugün þehrin merkezini oluþturan bölgelerdeki yapýlar çoðunlukla mühendislik hizmeti alýnmadan inþa edilmiþ, yeterli alt yapýsý olmayan güvensiz binalardan oluþuyor. Bu nedenle ilçemizde çok geniþ bir bölge riskli alan ilan edildi. Bu alanda yapýlacak kentsel dönüþüm çalýþmalarý Çorum'un ilçeleri arasýnda da bir ilk olacak" dedi.kentsel dönüþümün ilk ayaðý olan imar planýnýn hazýrlanmasýna yönelik ihale sürecinin tamamlandýðýný kaydeden Karataþ "Yüklenici firma ile sözleþme imzalanarak yer teslimi yapýldý. Riskli alan ilan edilen bölgenin imar planý yeniden yapýlarak kentsel dönüþüm projesi hazýrlanacak. Bu alandaki þehir standartlarýný taþýmayan alt yapýsý yetersiz ve afet riski taþýyan yapýlar bertaraf edilerek altyapýsý ve sosyal donatýsý tamamlanmýþ, saðlýklý, güvenilir kentsel yaþam alanlarý inþa edilecek." ifadelerini kullandý. Haber Servisi Vali Kara'dan iade-i ziyaretler Vali Ahmet Kara, Çorum Valiliði görevine baþlamasý vesilesiyle kendisini ziyarete gelenlere iade-i ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.vali Kara Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Yumurta Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan ve Yetsan Oto Radyatör ve Kalorifer Sanayi ve Ticaret A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Eyyüp ve Veysel Yetik'e iade-i ziyarette bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi

12 19 ARALIK 2014 CUMA Devreye basýn mensuplarý girdi Çorum Belediyespor'un dün yaptýðý çift kalesi sonunda geleneksel hale gelen tatlý ikramý olmayýnca devreye basýn mensuplarý girdi. Antrenmaný izleyen basýn mensuplarý futbolculara mandalina ikram ederek futbolculara vitamin depoladýlar. Mandalina ikramýnda kaptan A. Buðra takým arkadaþlarý adýna basýn mensuplarýna teþekkür etti. Basýn mensuplarýda hafta sonu oynanacak Nilüferspor maçýnda baþarýlar dileðinde bulundular. Belediye hoca'nýn istediði kývama geldi Judocular madalya kazandý Kayseri'de yapýlan Liseli Gençler Judo grup birinciliðinde Çorumlu 8 sporcu Türkiye Þampiyonasý'na katýlma vizesi aldýlar. On sporcunun mücadele ettiði Çorumlu Judoculardan Merve Taþ sýkletinde birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu Aralýk tarihlerinde Kayseri'de yapýlan Liseli Gençler Judo grup birinciliðinde Çorum'dan antrenörler Hüseyin Üstündað ve Hakan Taþtan yönetiminde katýlan Çorumlu judoculardan Spor Lisesi'nden 52 Kg'da Merve Taþ sýkletinde birinci olarak altýn madalya kazandý. Ayný okuldan 57 Kg'da mücadele eden Sedanur Ýçaðasý ise final maçýnda kaybetti ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Bayanlar 44 Kg'da Sibel Yayla ve 63 Kg'da Sümeyra Aykaç ise sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 70 Kg'da Zahide Köksal ise sýkletinde beþinci oldu ve Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandý. Erkeklerde ise 55 Kg'da Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Samet Marým ile 73 Kg'da Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Murat Karakaya üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 60 Kg'da Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hamza Erköse'de beþinci olarak Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý. On sporcu ile grup müsabakalarýna katýlan Çorum Judo kafilesinden sekizi Türkiye Þampiyonasý'nda mücadele etme hakký kazanarak büyük bir baþarýya imza attýlar. Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, bu baþarýlarýný Türkiye Þampiyonasý'nda da sürdürmek amacýnda olduklarýný söyledi. (Spor servisi) Ýlk yarýnýn son maçýnda pazar günü sahasýnda Bursa Nilüferspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý taktik çalýþma ile bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Antrenmana sakatlýklarý bulunan Sefa Akýn ile arka adalesinde aðrý olan Ali Kireþ dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kaleci Osman Kaç ise omzundaki aðrý nedeniyle takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketleri ve düz koþu ile baþlayan antrenmanda daha sonra direk olarak taktik çalýþmaya geçen kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Nilüferspor maçýnýn oyun taktiði üzerinde durdu. Taktik çalýþmayý kenardan izleyen Ýncedal, pozisyonlarda gördüðü hatalar sonrasýnda saha içine girerek futbolcularý uyardý ve yapmalarý gerekenler hakkýnda bilgiler verdi. Yarý sahada yapýlan taktik çift kale daha sonra tam saha ile devam etti. Bu çalýþma sýrasýnda da ceza sahasý içinde topla buluþtuklarý anda futbolculardan kaleyi düþünmelerini isteyen Ýncedal, gecikmenin pozisyonu bitireceðini söyledi. Futbolcularýn taktik çalýþma sýrasýndaki istek ve mücadelesinden son derece memnun kalan Ýncedal, çalýþma sonunda yüksek olarak baðýrarak 'Ýstek ve arzu tamam, istediðim gibi' diyerek memnuniyeti dile getirdi. Belediyespor, Nilüferspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile tamamlayacak. (Spor servisi) Final maçlarý mercek altýna alýndý Kayseri Melikþah Üniversitesi'nden iki görevli dün Çorum'da oynanan liseli gençler basketbol final maçlarýný izledi. Melikþah Üniversitesi görevlileri Gürkan Özdemir ve Bilal Öz dün Atatürk Spor Salonu'nda oynanan liseli gençler basketbol grup maçlarýný izlediler. Melikþah Üniversitesi Basketbol'da alt yapý oluþturmak amacýyla iç anadolu ve karadeniz bölgesindeki illeri takibe aldýðý bu kapsamda iki antrenöründe Çorum'daki isimleri belirlemek için geldiði öðrenildi.dünki final maçlarýný izleyen Özdemir ve Öz, ayrýca basketbol antrenörleriyle görüþerek onlardan alacaklarý isimleri takip edecek. Melikþah Üniversitesi'nin beðendiði isimleri burslu olarak bünyesine alarak hem okul hemde spor hayatlarýný birlikte götürmesini saðlamayý hedefliyor. (Spor servisi) Bayraklý'ya görev çýktý Sebat iþi sýký tutuyor Ulusal Hakem Celal Bayraklý'ya 3. lig 3. grup maçýnda görev. MHK'den yapýlan açýklamaya göre pazar günü saat 13.30'da Ayvalýk Hüsnü Uðral Stadý'nda Ayvalýkgücü Belediyespor ile Ankara Demirspor arasýndaki maçý Celal Bayraklý yönetecek. Maçta yardýmcý hakemler ise ilimizden Gökhan Yumlu ile Ordu'dan Cemal Alpay. Maçýn dördüncü hakemi ise ilimizden Özcan Genel oldu. (Spor servisi) Kýrmýzý-Beyazlýlar ilk yarýnýn son maçýnda Batman Petrol deplasmanýnda kayýp yaþamak istemiyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Sebat Proje Trabzon Akçaabat, hafta sonu ilk yarýnýn son maçýnda deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Geride kalan haftada Bozöyükspor'dan 3 puan alarak puanýný 18'e yükselten Kýrmýzý- Beyazlýlar, seyircisiz oynanacak maçta Batman Petrol deplasmanýndan da zaferle ayrýlarak ilk yarýyý en iyi konumda tamamlamanýn hesaplarýný yapýyor. Sebat Proje Trabzon Akçaabat Takýmýnda teknik direktör Ýsmail Batur, bu maç öncesi iþleri sýký tutarken, idmanlarda da oyuncularýna sýk sýk uyarýlarda bulunuyor. Ligde 18 puanla 14. sýrada yer aldýklarýný ve rakiplerinin ise 14 puanla en yakýn takipçilerinden olduðunu oyuncularýna hatýrlatan Batur, bu maçý kazanarak hep puan farkýný açmak hem de üst sýralara doðru týrmanýþa geçmeleri gerektiðini öðrencilerine aktarýyor. (Spor servisi) Maç'a Antalya bölgesi hakemleri atandý Çorum Belediyespor'un ilk yarýnýn son maçýnda sahasýnda oynayacaðý Bursa Nilüferspor maçýný Antalya'dan Cihan Burgan yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda pazar günü oynanacak maçta Burgan'ýn yardýmcýlýklarýný yine Antalya'dan Serdar Soydan ve Cevher Ahen yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Raif Berken Özgekçen. (Spor servisi) Sürücüler slalom yaptý Hitit Üniversitesi ile HÝTOK tarafýndan birlikte organize edilen Ýleri ve defansif sürüþ teknikleri' eðitimi dün yapýlan uygulamalý ders ile sona erdi. Önceki gün Hitit Üniversitesi Rektörlük Toplantý Salonu'nda yapýlan eðitimin ilk bölümünde TOSFED Genel Sekreteri ve ayný zamanda ileri ve defansif sürüþ uzmaný Mete Bardakçý tarafýndan slayt eþliðinde katýlanlara bilgiler verildi. Dün ise saat 10.30'da Fuar Alaný'nda bulunan HÝTOK pistinde Mete Bardakçý tarafýndan uygulamalý olarak ileri ve defansif sürüþ teknikleri konularýnda bilgiler verildi. Uygulamalý eðitime Hitit Üniversitesinden görevliler ile birlikte 4 bayan ve yirmi ye yakýn erkek þoför katýldý. Bu derse HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve gözcü ve gözetmenlerde ilgi gösterdiler. Mete Bardakçý, derse katýlanlarý beþ ayrý araca bindirerek oturuþ þekli, pozisyon alma, huniler arasýnda slalom yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, duruþ ve kalkýþlarda yapýlmasý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi. (Spor servisi)

13

14

15

16

17

18

19

20

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

"Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz"

Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz Uslu'dan tebrik mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde seçilen Belediye Baþkanlarýný, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerini tebrik

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı