ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN 2012/2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/2"

Transkript

1 Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri GENELGE 2012/ 5 Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 59 uncu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yeniden düzenlenen 98 inci maddesinde; Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluģlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karģılanır. ifadesine yer verilmiģ yine aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde; Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karģılanır. Ģeklinde düzenleme yapılmıģtır. BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı) tarafından da 27/08/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Trafik Kazaları Nedeniyle Ġlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıģtır. Anılan yasa ve yönetmelik çerçevesinde trafik kazaları sonucu oluģan sağlık giderlerinin karģılanmasına iliģkin usul ve esaslar aģağıda belirtilmiģtir Sayılı Kanununun Yürürlük Tarihinden Sonra Verilen Hizmetler (1) Trafik kazasının oluģ tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden itibaren Kurumla sözleģmeli/protokollü üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluģlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karģılanacaktır. MEDULA sistemi üzerinden provizyon tipi trafik kazası olarak seçilecek ve bu menü de müstahaklık sorgulaması yapılarak sağlık hizmetleri verilecek ve faturalandırılacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak tedavi giderleri karģılanacaktır. SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturalar manuel ortamda değerlendirmeye alınacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taģınacaktır. Genel sağlık sigortalı kazazedeler için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan bir tanesinin plaka bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyecek, genel sağlık sigortalısı olmayanlar içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenecektir. (2) Kurumla sözleģmeli olmayan sağlık hizmet sunucularınca (SHS) trafik kazalarına bağlı olarak sağlık hizmeti giderleri SUT hüküm ve ekleri esas alınarak manuel olarak değerlendirilip ödenecektir. Hazine MüsteĢarlığının 27/08/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle Ġlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.(5) maddesi w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 1

2 gereğince sözleģmesiz SHS ler Kurumdan trafik kazası nedeniyle yapacakları tahsilat baģvurularında bu madde çerçevesinde Sigorta Bilgi Merkezi veri tabanına bilgi aktarımı yaptıkları bilgisini Kuruma ileteceklerdir. (3) Genel sağlık sigortalısı olmayanların tedavi giderlerinin karģılanması ülkemizde meydana gelen trafik kazaları halleriyle sınırlı olup, bu kiģilerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan trafik kazası tarifine uymayan kazalar sonucu oluģacak tedavi giderleri Kurumca karģılanmayacaktır. (4) Yabancı plakalı araçların karıģtığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden yeģil kart sigortası çerçevesinde yabancı plakalı araç iģleteninin sorumluluğuna isabet eden kısım il müdürlükleri tarafından Türkiye Motorlu TaĢıt Bürosundan (TMTB) talep edilecektir. Bu grup tedaviler için kaza tespit tutanağıyla birlikte tüm sağlık hizmeti giderlerin belgeleri ve kaza tespit tutanağının bir örneği TMTB ye gönderilecektir. ĠĢletenin sorumluluğu açısından TMTB nin ödemesi kapsamında yer almayan sağlık hizmeti giderleri de Kurumca manuel ortamda karģılanacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taģınacaktır. (5) Yabancı uyruklu kiģilerin trafik kazalarına bağlı tedavilerinin devamını yabancı ülkelerde sürdürmeleri halinde yurt dıģında verilen tedavi hizmetlerinin bedeli Kurumca karģılanmayacaktır. T.C. uyruklu kiģilerin yurt dıģı tedavileri ise Kurumun ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir. (6) Trafik kazalarına bağlı tıbbi malzeme, yol, gündelik, refakatçi giderleri Ģahıs ödemeleri ve optik provizyonu sistemi üzerinden ilgili Kurum mevzuatı doğrultusunda SUT hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karģılanacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak karģılanacaktır. SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturalar manuel ortamda değerlendirmeye alınacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taģınacaktır. Genel sağlık sigortalı kazazedeler için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan bir tanesinin plaka bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyecek genel sağlık sigortalısı olmayanlar içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenecektir. (7) Trafik kazalarına bağlı ilaç giderlerinin ödemelerinde SHS lerde düzenlenen reçeteler üzerinde reçeteyi yazan hekimce trafik kazasına bağlı tedavi reçetesi olduğu mutlaka belirtilecektir. Ġlaç giderleri eczane provizyon sistemi üzerinden SUT hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karģılanacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak karģılanacaktır. SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturalar manuel ortamda değerlendirmeye alınacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taģınacaktır Sayılı Kanununun Yürürlük Tarihinden Önce Verilen Hizmetler (1) Trafik kazasının oluģ tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden önce üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluģlarınca verilmiģ ancak, Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında olmadığından (kusur oranı, araç iģletenin tedavisi, w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 2

3 tek taraflı kaza vs.) dolayı sigorta Ģirketlerince ödemesi yapılmayan sağlık hizmet bedelleri SUT hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karģılanacaktır. MEDULA sistemi üzerinden provizyon tipi trafik kazası olarak seçilecek ve bu menü de müstahaklık sorgulaması yapılarak verilmiģ tıbbi hizmetler faturalandırılacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak geçmiģ tedavi giderleri karģılanacaktır. SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturalar manuel ortamda değerlendirmeye alınacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taģınacaktır. (2) Kurumla sözleģmeli olmayan SHS lerce verilmiģ trafik kazalarına bağlı sağlık hizmeti giderleri SUT hüküm ve ekleri esas alınarak SHS ye manuel olarak değerlendirilip ödenecektir. (3) Mükerrer ödemeleri önlemek amacıyla sağlık hizmeti sunucuları kaza tespit tutanağıyla birlikte trafik kazası sağlık giderlerine ait bedelleri sigorta Ģirketlerinden veya tedaviyi gören kiģilerden tahsil etmediğine veya kısmen tahsil ettiğine dair belgeyi ibraz edeceklerdir. Kısmi olarak tahsil edilen bedeller Kurumca yapılacak bedelden düģülerek ödeme yapılacaktır. (4) SHS de gördüğü tedavi bedeli kendilerince karģılanan kiģilerin tedavi giderleri SUT hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karģılanacaktır. Mükerrer ödemeleri önlemek amacıyla kiģilerden kaza tespit tutanağıyla birlikte trafik kazası sağlık giderlerine ait bedelleri sigorta Ģirketlerinden tahsil etmediğine veya kısmen tahsil ettiğine dair belgeyi ibraz etmeleri istenecektir. Kısmi olarak sigorta Ģirketlerinden tahsil edilen bedeller Kurumca yapılacak bedelden düģülerek ödeme yapılacaktır. (5) Trafik kazalarına bağlı tıbbi malzeme, ilaç, yol, gündelik ve refakatçi giderleri kendilerince karģılanan kiģilerin bu giderleri Ģahıs ödemeleri ve optik provizyonu ve MEDULA eczane provizyonu üzerinden ilgili Kurum mevzuatı doğrultusunda SUT hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karģılanacaktır. Mükerrer ödemeleri önlemek amacıyla kiģilerden kaza tespit tutanağıyla birlikte trafik kazası sağlık giderlerine ait bedelleri sigorta Ģirketlerinden tahsil etmediğine veya kısmen tahsil ettiğine dair belgeyi ibraz etmeleri istenecektir. Kısmi olarak sigorta Ģirketlerinden tahsil edilen bedeller Kurumca yapılacak bedelden düģülerek ödeme yapılacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak geçmiģ tedavi giderleri karģılanacaktır. SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturalar manuel ortamda değerlendirmeye alınacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taģınacaktır. (6) BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı) tarafından 27/08/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle Ġlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine göre; kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan ve anılan tarih itibarıyla ödenmemiģ tüm sağlık hizmeti bedelleri kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında Kurumca ödenecektir. Bu tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ilgili sigorta Ģirketlerinden ve güvence hesabından tahsil edilen tutarlar bakımından ilgili sigorta Ģirketlerine ve Güvence Hesabına herhangi bir iade yapılmayacaktır. Bu nedenle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 99 uncu maddesi gereğince sigorta Ģirketlerine mağdurlar tarafından gerekli bilgi ve belgeler gönderilmiģ olmasına rağmen tedavi w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 3

4 giderlerinin 8 iģ günü içerisinde ödenmeyerek kiģilere/hastanelere iade edilen faturalar da Kurumca karģılanacaktır. Gerek SHS gerekse de Ģahıs tarafından sağlık giderlerinin ödenmesi için Kuruma müracaat ettiklerinde bu giderlerin ödenmesi için ilgili sigorta Ģirketine yaptıkları baģvuru veya sigorta Ģirketlerince verilen cevabi yazının örneği istenecektir. Bilahare düzenlenecek bir form üzerinden bu durumdaki tedavi giderlerine ait faturalar için gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taģınacaktır. 3- Genelgenin Kapsamı (1) Bu genelgenin kapsamı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan trafik kazası tarifine uyan ve ülkemiz sınırları dahilinde meydana gelen trafik kazaları sonucu oluģan/oluģacak tedavi giderlerinin karģılanmasıyla sınırlıdır. 4- Yürürlük (1) Bu genelge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 11 ġubat 2012 CUMARTESĠ Sayı : Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Ġle 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 1 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasına bir aya kadar ibaresinden sonra gelmek üzere, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleģtiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan baģlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar ibaresi eklenmiģtir. MADDE 2 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan DıĢ borcun tahsisi tanımındaki ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ibaresi, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğüne Ģeklinde değiģtirilmiģ ve aynı Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 25 Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaģmaları ile temin edilen dıģ krediler,1/1/2012 tarihinden geçerli olmak w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 4

5 üzere Genel Müdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilir. Bu madde ile geçici 24 üncü madde kapsamında tahsis edilen kredilerle ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluģ hakkında 14 üncü maddenin beģinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluģlara iliģkin hükümleri uygulanmaz. MADDE 3 Bu Kanunun 1 inci maddesi 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. ÇalıĢanların iģten ayrılıģları, en geç beģ iģ günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalıģma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim baģlatılabilir. Yan dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluģun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde baģlatılabilir. Bu personel için mesul müdür tarafından personel çalıģma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beģ iģ günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine baģlayıģ dıģındaki her türlü personel baģlayıģlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından baģlayacak personele çalıģma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalıģma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel hastanede çalıģabilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in (XII) numaralı bölümünün birinci cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Hastanenin ilk açılıģında, ruhsatında kayıtlı toplam yatak sayısının yarısı esas alınarak yedi yatağa bir; hastane faaliyette iken aylık bildirim formlarındaki yatak doluluğu dikkate alınarak her dolu yedi hasta yatağı için en az bir, MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 5

6 Esas Sayısı : 2010/55 Karar Sayısı : 2011/140 Karar Günü : ĠTĠRAZ YOLUNA BAġVURAN : Aydın Bölge Ġdare Mahkemesi ĠTĠRAZIN KONUSU : günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun günlü, 5754 sayılı Kanun un 60. maddesiyle değiģtirilen 102. maddesinin dördüncü fıkrasının Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler biçimindeki dördüncü cümlesinin Anayasa nın 2., 36., 125., 141. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğün durdurulması istemidir. I- OLAY Akaryakıt satıģı faaliyetinde bulunan Ģirketin iģyerinde yapılan incelemede defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle kesilen idari para cezasına karģı Ġdare Mahkemesi nde açılan davanın kabul edilerek cezanın kaldırılmasına iliģkin kararın itiraz incelemesinde, itiraz konusu kuralın Anayasa ya aykırı olduğu kanısına varan Bölge Ġdare Mahkemesi iptali için baģvurmuģtur. II- ĠTĠRAZIN GEREKÇESĠ BaĢvuru kararının gerekçe bölümü Ģöyledir: A) MADDĠ OLAY VE UYGULANACAK HÜKÜM KONUSU: Anayasanın 152/1. maddesinde Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. hükmüne yer verilmektedir. Ancak bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine baģvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmıģ ve görevine giren bir dava bulunması ve iptali istenilen kuralların da, o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları davanın değiģik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır. (AYM E.2007/35, K.2007/36) Dava konusu ihtilafta davacı Ģirketin iģyerinde, yeterli iģçilik bildirip bildirmediği hususunun tespiti amacıyla kurum müfettiģi tarafından denetim yapılarak, asgari iģçilik inceleme raporu düzenlendiği ve bu rapor doğrultusunda davacı Ģirket hakkında, re sen prim tahakkuku ve idari para cezası tahakkuku yapıldığı, idari para cezasına yapılan itirazın reddi üzerine Muğla 1. Ġdare Mahkemesinde dava açıldığı, Mahkemece, gün ve E.2009/1838, K.2009/2721 sayılı kararla iģlemin (cezanın) 5510 sayılı Kanunun 86. ve 102. maddeleri uyarınca iptaline karar verildiği ve bu karara karģı mahkememize itiraz edildiği görülmektedir sayılı Yasanın 45/3. maddesi uyarınca itiraz temyizin Ģekil ve usullerine tabi olup, aynı Yasanın 49/1-a maddesi uyarınca da temyiz (itiraz) incelemesi görev ve yetki dıģında bir iģe bakılıp bakılmadığı hususunu da kapsamaktadır. Bu bağlamda, mahkememizce yapılan itiraz incelemesi sırasında, itiraz konusu karar, mahkemenin görevi noktasında da incelenmiģ olup, idare mahkemesince 5510 sayılı Kanunun 102/k-4. maddesine göre karar verilmiģ olup, bu madde ihtilafta uygulanan yasa maddesi olmakla, mahkememizce anılan maddenin Anayasaya aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıģtır. w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 6

7 B) ĠLGĠLĠ KANUN MADDESĠ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 102. maddesinin 5754 sayılı Kanunun 60. maddesi ile değiģmiģ olup ( /RG.) 5917 sayılı Kanunun 42. maddesi ile bir bent eklenerek (k) bendinin 4. fıkrası halini almıģtır maddenin (k) bendinin 4. fıkrasının Kurumca itirazı reddedilenler kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine baģvurabilirler. cümlesinin iptali istenilmektedir. C) ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENLERĠ VE ĠLGĠLĠ ANAYASA MADDELERĠ: 1) ANAYASANIN 2. VE 36. MADDELERĠ YÖNÜNDEN: Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanıģma ve adalet anlayıģı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, baģlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. hükmüne yer verilmektedir. Yine Anayasanın, 36. maddesinde Herkes, meģru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz hükmü düzenlenmiģtir. Bunun yanında, adil yargılanma hakkı ve etkili baģvuru hakkı Anayasanın 36. maddesinde düzenlendiği gibi, Anayasanın 90. maddesi uyarınca yasa üstü bir konumda olan Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin 6. ve 13. maddelerinde de düzenlenmiģtir. Hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan bütün iģlem ve eylemlerinde yargı denetimine bağlı olan Devlettir. Hukuk devleti ilkesi, Devletin tüm organlarının üstünde hukukun mutlak egemenliğinin bulunmasını, yasa koyucunun da her zaman Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendisini bağlı saymasını gerektirir. (AYM E.2001/226, K.2006/119) Hukuk Devletinin unsurları doktrinde belirlenmiģ olup, bunlardan konuyla ilgili iki tanesi belirlilik ve hukuki güvenlik ilkesidir. (Doç. Dr. Bahtiyar Akyılmaz-Ġdare Hukuku- 2003) Bunlardan belirlilik ilkesinin gereği ise; maddi hukuk ve usul kurallarının önceden öngörülebilir bir açıklıkta ve kiģilerin haklı beklentilerini bariz bir Ģekilde bertaraf etmeyecek bir Ģekilde düzenlenmesini gerektirir. Hukuki güvenlik ise; devlet faaliyetlerinin önceden tahmin edilebilir, öngörülebilir olmasını gerektirir. Bu sebeple Devlet faaliyetleri önceden hukuk kurallarıyla düzenlenmeli ve mümkün olduğunca hukuki istikrar sağlanmalıdır. Bu bağlamda konu ele alınacak olursa, sosyal güvenlik ihtilaflarında tam bir istikrarsızlık, belirsizlik ve (çok yargılılık sebebiyle de) tam bir güvensizlik ortamı oluģmuģtur. Bu olguyu açıklamak için yasal düzenlemenin kısaca kronolojik geliģme sürecine bakacak olursak: tarihinden 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar ( ) 506 sayılı Kanun hükümleri uygulanmıģtır. Bu Kanun un 140. maddesinde...7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine baģvurabilirler. hükmü yer almakta iken bu hüküm Anayasa Mahkemesinin gün ve E.2001/225, K.2002/88 sayılı kararıyla iptal edilmiģtir sayılı Kanunla 60 gün içinde idare mahkemesine baģvurabilirler hükmü getirilmiģtir. Ancak bu hüküm 5454 sayılı Kanunla değiģtirilerek 15 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine baģvurabilirler Ģeklinde yeniden düzenlenmiģtir. Bu hüküm de Anayasa Mahkemesinin gün ve E.2006/75, K.2006/94 sayılı kararı ile iptal w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 7

8 edilmiģtir sayılı Kanun ile tekrar...30 gün içinde yetkili idare mahkemesine baģvurabilirler hükmü getirilmiģtir. Ancak bu arada anılan hüküm gün ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3. ve 27. maddeleri sebebiyle tekrar geçersiz hale gelmiģ ve idari yaptırımlarda genel görevli hale gelen sulh ceza mahkemeleri görevli hale gelmiģtir. Kabahatler Kanununun 3. maddesinin Anayasa Mahkemesi nce iptalinden sonra 5560 sayılı Kanun uyarınca ( ) 506 sayılı Kanunun 140. maddesi tekrar yürürlük kazanmıģ ve idare mahkemeleri tekrar görevli hale gelmiģtir. Bu süreç içerisinde Ģunu vurgulamak gerekir ki, 4-5 yıl görevli mahkeme sorunu çözülmeyen dosyalar olmuģtur. Nitekim anılan hüküm 5510 sayılı Kanunun ilk yürürlüğe girdiği tarihine kadar uygulanmıģtır sayılı Kanun 506 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıģ olup para cezaları 102. maddede düzenlenmiģtir maddenin de yürürlüğe giren metninde de; (L-4 bendinde) on beģ gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine baģvurabilirler hükmü düzenlenmiģtir. Anılan hüküm 5754 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihine kadar yürürlükte kalmıģtır. Halen yürürlükte olan ve iptalini istediğimiz 5754 sayılı Yasa ile değiģik (k-4) bendinde ise otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine baģvurabilirler hükmü yer almaktadır. Görüldüğü gibi, sosyal güvenlik ihtilaflarında gerek 506 sayılı Yasa zamanında gerekse 5510 sayılı Yasa zamanında tam bir karmaģa, belirsizlik ve güvensizlik yaratan süreç izlenmiģtir. Bu belirsizliğin ve güvensizliğin 5510 sayılı Yasa ile son bulacağı ve istikrar kazanacağı da söylenemez. Çünkü yasa koyucunun son zamanlarda oluģan iradesi doğrultusunda ortaya çıkan idari yaptırımlarla ilgili genel hukuki rejim ile bu hüküm çeliģmektedir. Bilindiği üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile yasa koyucu idari yaptırımları tekbir hukuki rejime tabi kılmıģtır. Nitekim anılan Yasadan önce 4854 sayılı Yasa ile (2003 tarihinde) 55 civarında Kanunda geçen adli ceza idari cezaya dönüģmüģ ve idari yargıya itiraz yolu öngörülmüģ idi. Ancak Kabahatler Kanunu ile yasa koyucu bu konudavizyon değiģtirmiģ olup, idari cezaların büyük çoğunluğunu adli yargı rejimine tabi kılmıģtır. Yasanın 3. maddesinde 5560 sayılı Kanun ile yapılan değiģiklik ile sadece diğer kanunlarda aksine hüküm bulunan hallerde idari yargı görevli kılınmıģtır. Nitekim 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi de bu istisnai düzenlemelerden birisi olup; açıkça idari yargıyı görevli kılan bir maddedir. Bu haliyle de ilk bakıģta hem Anayasanın yargı ayrılığı rejimini benimseyen ilkeleriyle hem de Kabahatler Kanunu nun anılan istisnai hükmüyle çeliģmemektedir. Ancak, bu husus hukukçular yönünden böyle olup hak arayan vatandaģlar yönünden genel idari yaptırım rejiminin dıģında, istisnai bir durum olup belirsizlik ve güvensizliğe yol açmaktadır. Çünkü bu yasa hükmü, hem yargı yoluna iliģkin yasanın diğer hükümleri ile (kendi içinde) çeliģmekte hem de, idari yaptırımlarla ilgili genel düzenleme ile çeliģmekte ve hukuki belirsizlik ve güvensizliğe yol açmaktadır. Nitekim sosyal güvenlik mevzuatında yer alan bu müeyyidenin sebep unsurunu; iģyerlerinde denetim elemanlarınca hazırlanan rapor ve tespitler oluģturmaktadır. Bu raporlar uyarınca, bildirimde bulunmama ve/veya eksik bildirim sebebiyle hem re sen prim tahakkuku yapılmakta hem de idari para cezası tahakkuk ettirilmekte ve bilahareödeme emri düzenlenmektedir. Aynı denetim raporu sonucu aynı iģveren hakkında aynı maddi olay sebebiyle düzenlenen re sen prim tahakkuk iģlemine karģı Yasanın 101. maddesi uyarınca iģ mahkemelerinde, idari para cezalarına karģı Yasanın 140. maddesi uyarınca idare w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 8

9 mahkemelerinde, ödeme emirlerine karģı ise kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iģ mahkemesinde dava açılmaktadır. Görüldüğü üzere aynı iģyeri, aynı maddi olay ve aynı denetim raporu uyarınca tesis edilen üç ayrı iģlem için üç ayrı mahkeme görevli kılınmıģtır. Bunun gerçek hayata yansıması ise tam bir belirsizlik ve güvensizlik yaratmaktadır. Çünkü maddi olayda haklı olduğunu düģünen iģveren aynı maddi olay ve aynı denetim raporundaki haklılığını üç ayrı mahkemede üç ayrı yargılama usulüne göre anlatmaya çalıģmaktadır. Bunun sonucu her mahkemenin de usul ve inceleme tarzındaki farklılık sebebiyle, sübut konusundaki tespitleri farklı olabilmektedir. Hatta idari para cezaları da kendi içinde iki ayrı prosedüre tabi olmaktadır. Çünkü aynı iģyeriyle ilgili birden fazla (farklı) fiil tespit edilmiģ ise birden fazla ceza verilmektedir. Bu cezaların TL ye kadar olanını tek hâkim çözümlemekte ve üç kiģilik heyetten oluģan Bölge idare Mahkemesine itiraz edilebilmektedir. Bu rakamdan fazla olan ihtilaflar ise heyet halinde çözümlenip DanıĢtay a temyiz yoluna baģvurulabilmektedir. Bu durumda da aynı maddi olay ve denetim raporuna dayalı ihtilafı önce üç kiģilik heyet karara bağlamakta sonra da beģ kiģilik yüksek hâkimden oluģan DanıĢtay heyeti karara bağlamaktadır. Bu halde ise para cezası konusunda farklı hükümler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla böyle bir ihtilafta davacı, aynı maddi olay için dört ayrı yargı yerinde haklılığını ispatlamaya çalıģmakta ve maalesef farklı kararlarla karģılaģabilmektedir. Bu risk ve çeliģkiyi gören bazı yargı yerleri ise karģılıklı olarak birbirlerini bekletici mesele yapmayı tercih etmektedir. Örneğin son zamanlarda sık rastlanan uygulama; idare mahkemelerinin iģ mahkemesindeki davaları bekletici mesele yapması ve ona göre karar vermesidir. Oysa bu hem yargılamanın çabukluğuna zarar vermekte hem de yargı ayrılığı rejimiyle bağdaģmamaktadır. Buna göre vatandaģ nezdinde; olayın hukuki niteliğinin inceliklerinden ziyade, aynı iģyeri, aynı maddi olay ve aynı denetim raporu sonucuna göre dört ayrı yargı kolunda haklılık mücadelesi vermek zorunda kalması ve çoğu zaman da birbirinden farklı kararlar alması önem arz etmektedir. Bu netice ise; davacılar yönünden hem hukuk devleti (belirlilik ve hukuki güvenlik) ilkelerinin hem de adil yargılanma ve etkili baģvuru ilkelerinin ihlali anlamına gelmektedir. Bu çeliģkinin giderilmesi için ise aynı maddi olaya dayalı yaptırımlarla ilgili tüm uyuģmazlıkların tek yargı kolunda toplanmasında kamu yararı bulunmaktadır. Bu yargı kolunun ise adli yargı olmasında kamu yararı ve HAKLI SEBEPLER mevcuttur. Gerçi aynı konuda yasa koyucu tarihi süreç içinde sürekli adli yargı yönünde irade belirtmiģ ve Anayasa Mahkemesi de iptal kararları vermiģtir. Anayasamızın yargı ayrılığı rejimi tercihi sebebiyle Anayasa Mahkemesinin bu kararları doğrudur. Ancak Kabahatler Kanunundan sonra hem yasa koyucunun hem Anayasa Mahkemesinin bu konudaki anlayıģının değiģtiği düģünülmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi son kararlarında idari yargının denetimine bağlı olması gereken bir uyuģmazlığın çözümü haklı neden ve kamu yararının bulunması halinde yasa koyucu tarafından adli yargıya bırakılabilir gerekçesine yer vermektedir. (AYM , E.2001/226 K.2006/ , E.2007/115, K.2009/80 sayılı kararları). Yukarıda ayrıntılı izah edildiği üzere, sosyal güvenlik yaptırımlarında, çok yargılılık mevcut olup, ana ihtilaf diyebileceğimiz konularda yetkili-görevli uzman mahkeme olan ĠĢ Mahkemesinde tüm ihtilafların birleģtirilmesinde haklı neden ve kamu yararı koģulları oluģmuģtur. Açıklanan nedenlerle anılan Yasa hükmünün Anayasanın 2. ve 36. maddelerine aykırı olduğu düģünülmektedir. w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 9

10 2) ANAYASANIN 125/1. VE 155/1. MADDELERĠ YÖNÜNDEN: Anayasanın 125/1. maddesinde idarenin her türlü eylem ve iģlemlerine karģı yargı yolu açıktır hükmüne, 155/1. maddesinde de DanıĢtay idari mahkemelerce verilen ve kanunun baģka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. hükmüne yer verilmiģtir. Buna göre öncelikle idarenin kamu hukuku, özel hukuk ayrımı olmaksızın tüm eylem ve iģlemlerinin yargı denetimine açık olduğu kuģkusuzdur. Bunun yanında, Anayasa, yargı ayrılığı rejimini benimsemiģ olup, kural olarak; idari eylem ve iģlemlerin idari yargıda, özel hukuk iģlemlerinin ise adli yargıda denetlenmesi gerekmektedir. Ana ilke bu olmakla birlikte Anayasa Mahkemesi nce; HAKLI NEDEN VE KAMU YARARI bulunması halinde, bu kuralın istisnası olabileceği kabul edilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesine göre: tarihsel geliģime paralel olarak, Anayasa da adli ve idari yargı ayrımına gidilmiģ ve idari uyuģmazlıkların çözümünde idare ve vergi mahkemeleri ile DanıĢtay yetkili kılınmıģtır. Bu nedenle kural olarak idare hukuku alanına giren konularda idari yargı, özel hukuk alanına giren konularda adli yargı görevli olacaktır. Bu durumda idari yargının görev alanına giren bir uyuģmazlığın çözümünde adli yargının görevlendirilmesi konusunda yasa koyucunun mutlak bir takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. Ġdari yargının denetimine bağlı olması gereken bir uyuģmazlığın çözümü, haklı neden ve kamu yararının bulunması halinde yasa koyucu tarafından adli yargıya bırakabilir. (AYM E.2007/115, K.2009/80) Buna göre ana ilke; idari iģlemlerin idari yargı denetimine tabi olması gerektiği olmakla birlikte, haklı neden vekamu yararı mevcut ise; yasa koyucu adli yargıyı görevli kılabilir. Hatta bize göre haklı neden ve kamu yararı unsurunun ağırlık ve yoğunluğuna göre, bazı durumlarda yasa koyucu için bu husus bir takdiri hak değil mecburi görev olmalıdır. Bu bağlamda somut ihtilaf ele alınacak olursa: Öncelikle, yukarıda ayrıntılı ve somut örneklerle izah edildiği üzere, sosyal güvenlikle ilgili yaptırımlarda hâlihazırda dört ayrı yargı organı aynı maddi olayda görevli olup bu husus yargı ayrılığı rejimiyle izah edilemez. Kaldı ki, vatandaģın adil yargılanma hakkı ve etkili baģvuru hakkı, yargı ayrılığının sağladığı güvenceden önce gelir. Nitekim aynı olayla ilgili dört ayrı yargı yerinden farklı kararlar çıkması, birbirlerini bekletici mesele yapmaları ve davaların sürüncemede kalması, farklı neticelere varmaları vatandaģ nezdinde yargıya olan güvenin sarsılması ve hak arama özgürlüğünün ihlali anlamına gelir. Dolayısıyla iģlem her ne kadar idari nitelikte ise de, burada haklı neden ve kamu yararı unsuru çok yoğun Ģekilde gerçekleģmiģ olup, yasa koyucunun bu ihtilafları uzman mahkeme olan iģ mahkemesinde birleģtirmesi takdir hakkından öte Anayasal bir görev halini almıģtır. Bunun yanında, sosyal güvenlikteki idari para cezaları, il müdürlükleri düzeyinde örgütler tarafından tesis edilmekte olup idari yargının örgütlenme Ģekli her ili kapsamamaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi idari bir yaptırımın adli yargıya verilmesinde bu hususu da haklı neden saymaktadır. Yüksek Mahkeme Kabahat konusu eylemlerin çeģitliliği ve idari yaptırımların uygulama alanı dikkate alındığında idari yargı teģkilatına oranla daha yaygın olan sulh ceza mahkemelerine baģvuru olanağının tanınmasının hak arama özgürlüğünü kolaylaģtırıcı nitelikte olduğu bu suretle kısa sürede sonuç alınmasını olanaklı kıldığı ve idari yaptırımlara karģı sulh ceza mahkemelerine baģvurulabileceği yolunda getirilen düzenlemenin haklı nedenini oluģturduğuna sonucuna varılmıģtır. gerekçesine yer vermektedir. (AYM E.2001/226, K.2006/119) Nitekim bu gerekçede belirtilen sulh ceza yerine ĠĢ (Asliye Hukuk) Mahkemesini ikame etmek olanaklıdır. Bu gerekçe doğrultusunda da bu ihtilafta haklı sebep oluģmuģtur. w w w. c a l i s m a r e h b e r i. c o m Sayfa 10

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi.

ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi. Esas Sayısı: 1985/11 Karar Sayısı: 1986/29 Karar Günü : 11.12.1986 ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi. ĠPTAL DAVASININ KONUSU : 9.5.1986 günlü, 18749 Sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 23 Şubat 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26796 Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı : 2006/61 Karar Sayısı : 2007/91 Karar Günü : 30.11.2007 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.010.06-010.06.02 21/06/2011 Konu: Ġcra takip haciz ve satıģ iģlemleri GENELGE 2011/53 BaĢkanlık Makamının 29/12/2010

Detaylı

İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 1 1. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KURUMUNU DOĞURAN HUKUKİ SEBEPLER 1.1. GENEL OLARAK Kamu hizmetlerinin devamlılık, kararlılık içinde ve etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/ 368 Konu : YurtdıĢı borçlanma ve tahsis iģlemleri 08/06/2011 G E N E LG E 2011 /48 BaĢkanlık

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 18 Sayı: 2 Yıl: 2010 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 18 Sayı: 2 Yıl: 2010 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-11/26 Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri G E N E L G E 2014/ 20 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1

CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1 CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ * 1 ÖZET Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi ilk kez 1999 yılında yürürlüğe giren 4422 sayılı Kanun ile yasal düzenlemeye kavuģmuģtur. 01.06.2005

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut

Detaylı

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/166 18/03/2011 Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına iliģkin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/86 Karar Sayısı : 2011/70 Karar Günü : 28.4.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İş ve Sosyal Güvenlik Bülteni Yıl 1, Sayı 5 ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İstanbul Cad. No:102/2 Bakırköy İSTANBUL www.calismarehberi.com iletisim@calismarehberi.com 0212 211 10 11 BaĢlarken Editörün Notu

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı