HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ"

Transkript

1

2 HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ

3 .. HASTALAR VE IHTIYARLAR RiSALELERi DZERiNE ABDULLAH AYMAZ

4 HA S'/Al.AR,,, ihtiyarl.ar RiSALELERi UZE RiNE (Me1i11 ve A11kla111a) Copy 1 ight :jahdamm Yaymla1 1, 2013 H11 ejerin tiim )'t"/)111l hc1klan llfk Ya)'lnnlik Tirarel A.$. ne aillir. Eserde )'er a/au mer in ve resimleriu J11k )"ay111a /1k Titaret A.$. 'nin iinreden ;azt/1 iwi o/111aks1zw, elektronik, 111eka11ik, fotokopi ;a da herhangi bir kaytl sistemi ile (Off,a/11/mast, )'ttyrmlamnc1s1 ve depolawnas1 )ajakllr. EJiror Yiiccl BOZCU Gorse! Yonetmen Eng in c;i FT<:;i Kapak ihsan DEMiRHAN Sayfa Diizcni Hiiscyin KASIMOGLU ISBN Yaym Numaras1 164 Bas1m Yeri ve Y1li <:;aglayan A.~. TS EN ISO 900 I :2008 Ser No: Sarnu; Yolu Ozeri No: 7 Gaziemir I izmir Tel: (0232) Haziran 2013 Genel Dag1nm Gokku ag1 Pazarlama ve Dag1t1m Merkez Mah. Soguksu Cad. No: 3 1 Tck-Er i~ Merkezi Mahmutbey I istanbul Tel: (0212) l'aks: (02 12) ~ahdamar Yay1nlan Bulgurlu Mahallcsi Bagcdar Caddesi No: Oskiidar I istanbul Tel: (02 16) l'aks: (0216) facebook.com/kitapkaynagi

5 ... I~INDEIZILER GiRi;> HASTALAR RiSALESi [Yirmi B e~inci Lem'a]... Birinci Deva ikinci Deva.. Oc;oncO Deva DordOncO Deva..... Be inci Deva.. Altinc1 Deva... Altinc1 Deva... Yedinci Deva Sekizinci Deva Dokuzuncu Deva Onuncu Deva... On Birinci Deva... On ikinci Deva On Oc;OncO Deva.n. On DordOncO Deva... On Be inci Deva... On Altinc1 Deva... On Yedinci Deva... On Sekizinci Deva.... On Dokuzuncu Deva... Yirminci Deva... Yirmi Birinci Deva... Yirmi ikinci Deva... Yirmi Oc;OncO Deva... Yirmi DordOncO Deva... Yirmi Be inci Deva n H

6 Hastalar ve ihtiyarlar Risaleleri Ozerine (Melin ve Ary1klama) On Yedinci Mektup (<;:ocuk Taziyenamesi) [Yirmi Be~in ci Lem'a'nin Zeyli] Birinci Nokta ikinci Nokta ncO Nokta DbrdOncO Nokta.. Be~inci Nokta... ikinci Lem'a.. Birinci NOkte... ikinci NOkte ncO NOkte... DbrdOncO NOkte.. Be~inci NOkte Hatime Bir Doktora Yaz1lan Mektuptur [Baria Lahikas1 'ndan] ihtiyarlar RiSALESi [Yirmi Alt1nc1 Lem' a] Birinci Rica ikinci Rica ncO Rica DbrdOncO Rica... Be~inci Rica... Altinc1 Rica. Yedinci Rica... Sekizinci Rica... Dokuzuncu Rica... Onuncu Rica... On Birinci Rica.... On ikinci Rica... On 090ncO Rica.... On DbrdOncO Rica.... On Be~inci Rica... On Altinc1 Rica... Yirmi Birinci Mektup..... On Yedinci Lem' a' nm On ikinci Notas1... KAYNAKLAR indeks

7 insanlarm boyok bir bolomono "hastalar" ve "ya illar" te kil eder. Bu nisbet, Bat1 Olkelerinde daha yoksektir. Buralarda toplumun 9ekirdegi olan aile baglan gev edigi i9in, boyok bir 9ozOlme ya anmaktad1r. Ya il insanlar tek ba ma ya amak zorunda kalm1 t1r. GOnler hatta haftalar sonra oldogo anla ilan insanlar vard1r. Bu insanlarm teselliye ihtiya9lan vardir. BediOzzaman Hazretleri, Lem'alar isimli eserinin bir bolomono (25. Lem'a) Hastalar Risalesi olarak hastalara, bir bolomono de (26. Lem'a) ihtiyarlar Risalesi olarak ya illara ay1rm1 tir. Hastalar Risalesi'ni okuyan bir hasta, boyok bir moral bulacak, hastailga ve hayata bak1 1 mosbet manada degi ecektir. Ayni ekilde ihtiyarlar Risalesi'ni okuyan bir ya il da sanki bir gen9lik a 1s1 alm1 gibi olacaktir. Daha once Amerika'da hastahanelerde ve hapishanelerde gorev yapan, imdi Avustralya'da Monach Oniversitesi'nde islam bolomo ba kani olan Dr. Salih YOcel arkada 1m1z Hastalar Risalesi ile ilgili gozel hat1ralanndan bahsetmi ti. $6yle ki : "Bir hastahanede bulunuyordum. Bir hem ire, 'Sonradan MOslOman olmu ya l1 bir hasta var. Kimsesi yok. Kendisine bir eyler anlat1r m1sm?' diyerek beni ihtiyar bir hanimm yanma gotordo. Ona bir eyler anlatt1ktan sonra, Hastalar Risalesi'nin ingilizcesini hediye ettim. On be -yirmi gun sonra ayni hem ire gelip dedi ki: "Kendisine kitap verdigin hastanm, kanserin son raddesine geldigi tesbit edildi. Kanunen bunu kendisine anlatmak zorunda oldugumuz i9in, doktorlar, psikologlar ve gerekli vazifelilerle bir heyet olarak yanma gittik. <;unko boyle bir durumda 9ok farkil ve olumsuz tepkilerle kar 1la 1yorduk. Arna bu hastaya durumu boton a91kilg1yla ifade ettik. Hi9bir menfi halini gormedik; bilakis goiomsoyordu. Merak edip sebebini sordugumuzda, "Salih Bey'in hediye ettigi U kitap bana 9ok gozel eyler anlatt1. Hastailg1n asl1nda bir nimet ve bir IOtuf oldugunu anlad1m. Onun i9in kendimi bahtiyar hissediyorum ve beni bu alemden daha gozel bir aleme gotorecek olomo de bekliyorum." diye cevaplad1 ve "O kitaptan bize, ba ka hastalara vermemiz i9in temin edebilir misiniz?" dedi.

8 2 Hastalar ve ihtiyarlar Risaleleri Ozerine (Metin ve A91klama ) Yavuz Bahad1roglu anlat1yor: "Duanin kanseri yendigine ahit olduk. Erdi isimli gocuk kanserdi. <;:ocuk kanserli halinde kanncalara, su basmasm diye set yap1yor, yemeleri igin ekmek at1yordu. Babasi: "Ya Rabbi, bu efkatli yavruma merhamet eyle!" diye dua ediyor. Sonra higbir ey kalmayacak ekilde kanserden kurtuluyor. Ostad Hazretleri, (muhtemelen ruyasmda) "Erdi! Binlerce kanncaya yapt1- gm iyilik igin Allah omrono uzatt1. " diyor. Maneviyat telkini de ayn bir duad1r 1970'in ba larmda tani t1g1m1z, alkole ail ml, kollanna dovmeler yapt1rm1, hapislerde yatm l genglerin Risale-i Nur KOlliyat1 'ndan naklen yap1lan tahkiki iman telkinat1yla, pek gok illetten kurtulduklanna ahit olduk. Hele bunlardan, elleri titreye titreye 9aym1 yudumlayan Ertugrul'u unutmam1z momkon degil... Hele hele "Hafiz Ahmed Agabey! Bize 'Keziban' ayetlerini okuyarak bir sabah namaz1 daha k1ld1ramaz m1sm?" deyi ini... Rahman SOresi'ndeki ~~~ ~) ~Ji ~W ayetini o ekilde anlad1g1 igin,,, dilegini de oyle dile getiriyordu. Ziraat Fakultesi'nde okuyan bir arkada 1m1z vard1. Akil-fikri kendi mesleginden daha 9ok teknolojide idi. Onun igin hep ugak modelleri gizerdi. Okulu bitirip hayata at1lmca da yine o tip i lere gore ticaretini ayarlad1. Arna bu arkada 1m1z evham hastal1gma mubtela idi. T1pta okuyan arkada lan gorunce, kalb hastal1g1nin belirtilerini sorar, sonra da kendisinde boyle bir hastal1g1n olup olmad1g1n1 ara t1rmaya ba lard1. Bir gun evde oturuyorduk. Birden, arkada lar, onun koluna girmi ve 9ok bitkin bir halde onu eve getirdiler. Tip FakOltesi Hastahanesi'nden geliyorlarm1. Kendisinin kalb hastas1 oldugunu soyleyince sedye ile hastahaneye gotormo ler. Tahlil ve tedkiklerden sonra, kendisine "Sende bir ey yok" denilince doktorlarla kavga etmi. Arkada lar da onu gok koto bir vaziyette eve ta 1m1 lar. Ne yapay1m, ald1m elime Hastalar Risalesi'ni, ba lad1m ta ba tan okumaya.. arkada 1- m1z gittikge ag1lmaya ba lad1. Sonuna dogru sapasaglam kar 1m1za oturup "Allah sizden raz1 olsun. Evhamlanm yozonden herkese kotoiok yapt1m, s1- kmt1 91kard1m. Arkada lar ve doktorlar bana haklanni helal etsinler." dedi. i te bunun igin, Hastalar Risalesi'nin hasta ziyaretlerinde okunmas1 ve istifade edilmesi niyetiyle, daha once Hastalar Risalesi Ozerine yazd1- g1m ~ifa Cic;ekleri isimli kitab1 yeniden gozden gegirdim. Bu Risalenin baz1 ilave yorumlarla gok okunur hale gelmesini arzuluyorum. Belki bunlara hi9

9 Giri~ 3 ihtiyag yok, ama yeni bir tasrif ve televvonon, yepyeni bir!?evke vesile olmasm1 diliyorum. * * * Amerika'da alkolik ailelerin bunal1mll gocuklan igin on iki seansl1 bir program uygulaniyor. Eger dikkat edilirse, program in incil mesajlan ile yok- 10 oldugu fark edilir. Bu program kendi toplumlanna ve inanglanna gore tutarl1d1r. Arna daha goglo imkanlara ve manevi hazinelere sahip oldugumuz halde biz, kendi degerlerimizden istifade etmesini bilmiyoruz. italya'da yozlerce insanm tedavisine vesile olan arkada!?1m1z psikolog Erkan Mirzaoglu Bey bu hususta omek bir uygulama sergiliyor. YOzlerce dost kazanm1!? bu insan1m1zm ba!?ansmm kaynagma bakt1g1m1z zaman, bunun tamamen kendi inanc1 ve koltoromozden yans1yan gozellikleri bir kuyumcu hassasiyetiyle motif motif, nak1!? nak1!? i!?lemesi ile alakall oldugunu fark ediyoruz. Evet, Erkan Bey, Anadolu'nun ruhundan kopan derin, zengin, engin ve rengin manevi gozellikleri, bir an hassasiyetiyle toplay1p sonra da onu 9ag1m1z insanma!?ifall bir merhem halinde takdim edebilme kabiliyetini gosteren ender insanlanm1zdandir. i!?te bizim takdim edecegimiz de boyle bir hazinenin mocevherlerindendir. Abdullah AYMAZ, 2013

10 .. HASTALAR RI SALES I YiRMi BE~iNCi LEM'A

11 <Yirmi <Be~inci Lem 'a Yirmi Be~ Devadtr Hastalara bir merhem, bir teselli, manevl bir re<;ete, bir iyadetu'lmarlz (hasta ziyareti) ve ge<;mi olsun makammda yaz1lm1 hr. ihtar ve itizar: Bu manevl re<;ete, butun yazd1klanm1zm fevkinde bir suratle 1 (Ha iyel telif edildigi gibi; hem umuma muhalif olarak tashihata ve dikkate vakit bulmayarak, telifi gibi gayet suratle, ancak bir defa nazardan ge<;irildi. Demek musvedde-i ewe! hukmunde ffiu ewe (duzensiz, dag1mk) kalm! tlr. Kalbe f1trl bir surette gelen hatirati, sanatla ve dikkatle bozmamak i<;in, yeniden tetkikata luzum gbrmedik. Okuyan zatlar, hususan hastalar baz1 naho ibarelerden veyahut agir kelimelerden ve ifadelerden s1k1hp gucenmesinler, bana da dua etsinler. 3.:,,,: ~ '. ' \: \,.,,, ~,, ill' ~ ~ "--P-!".:i ~ e~ _, _,, - Y' ~, -' $u Lem'a'da, nev-i be erin on k1smmdan bir k1smm1 te kil eden musibetzede ve hastalara hakikl bir teselli ve nafi' bir merhem olabilecek yirmi be devay1 icmalen beyan ediyoruz. Bediuzzaman Hazretleri, bu risale i9in en ba~ta "Yirmi be~ devad1r. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir re~ete, bir hasta ziyareti ve ge~mi~ olsun makammda yaz1lm1~t1r." diyor. 1 Haljiye: Bu risale, dort bu<;uk saat zarfmda telif edilmi tir. Evet Evet Evet Evet Rii d ii, Re 'fet, H iisrev, Said 2 Sabirhlar o kimselerdir ki ba lanna musibet geldiginde, 'Biz Allaha aid iz ve vakti geldiginde elbette O'na d6necegiz.' derler." (Bakara suresi, 2/1 56). 3 "O'dur beni doyuran, O'dur beni i~iren. Hastaland1g1mda O'dur bana ifa veren." ($uara suresi, 26/79-80)

12 8 Hastalar ve ihtiyarlar Risaleleri Ozerine (Melin ve A91klama) Sonra da ihtar ve itizar ba l1g1 alt1nda bu risalenin telifi ve igerigi hakkmda bilgiler veriyor. Bu "ihtar" ve "ozor dileme (itizar)"dan sonra "Sab"/1/ar o kimselerdir ki, ba lanna bir musibet geldiginde 'Biz Allah'm kullany1z; dono Omaz de ancak O'nad1r. ' derler." (Bakara, 2/156) ayeti ile "Beni yediren ve igiren ancak O'dur. Hastaland1g1mda bana ifa veren de ancak O'dur. " ($uara, 26/79-80) ayetlerini bu risaleye serlevha yap1yor. Ayetler, "hasr" ifadesiyle "yediren-igiren ve ifa verenin" sadece ve sadece Allah oldugunu bildiriyor. Tevhid nazanyla ifa meselesine bakl I da Ostad Hazretleri OYle izah ediyor: "Hem mesela, mothi bir hastaliktan ifa bulmak, eger tevhid nazan ile bak1lsa, birden zemin denilen boyok hastahanede bulunan boton dertlilere, alem denilen boyok eczahaneden ilaglan ve dermanlanyla ifa ihsan etmek yozonde mutlak merhamet sahibi Cenab-1 Hakk'm efkatinin cemali ve rahimiyetinin (yani, Rahim isminin tecellilerinin) gozellikleri kolli ve a aali (ihti aml1) bir surette goronor. (<;OnkO boton ifalan verenin sadece Cenab-1 Hak olduguna iman eden bir momin, coz'i bir ifa olaymdan boton ifalara intikal ederek, o coz'i olaydan yeryozondeki boton ifalara boyok ve parlak bir aynadan bakm1 olur.) Eger tevhid nazanyla bak1lrnazsa; o coz'i fakat alimane (gok iyi bilerek), basirane (gok iyi gorerek), Uurkarane ( uurlu bir ekilde olan) ifa vermek hadisesi de, cans1z ilaglarm ozelliklerine ve kor kuvvete ve Uursuz tabiata verilir, boton boton mahiyetini, hikmetini ve k1ymetini kaybeder." 1 (Ashndan sadele tirilerek ahnm1!ir). Sonra da Ostad Hazretleri, tiyle bir giri comlesi yaz1yor: "$u Lem'a'da, nev-i be erin on k1smmdan bir k1smm1 te kil eden rnusibetzede ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi' bir merhem olabilecek yirmi be devay1 icmalen beyan ediyoruz." Mektubat kitabmda Ostad Hazretleri diyor ki : "Turk Milleti denilen U vatan evlad1 alt1 k1s1mdir. (...) ikinci k1sm1, rnusibetzede ve hastalar taifesidir. (... ) ikinci k1s1m olan musi- $ualar, ikinci $ua (1. Makam'in 1. Meyvesi).

13 Hastalar Risalesi (Yirmi Be:;;inci Lem'a) 9 betzede ve hastalarin ve hayatindan Omitsizlige kap1lanlann menfaati; frenk-me~rebane, dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Halbuki o bii;:areler bir nur isterler, bir teselli isterler.. musibetlerine karl}i bir mukafat isterler.. ve onlara zulmedenlerden intikamlanni almak isterler.. ve yakinla~t1klan kabir kap1sindaki deh~eti defetmek istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekar hamiyetiyle, pek i;:ok ~efkate, okl}amaya ve t1mar etmeye i;:ok lay1k ve muhtai;: o bii;:are musibetzedelerin kalblerine igne sokuyorsunuz, bal}lanna tokmak vuruyorsunuz! Merhametsizcesine Omitlerini kmyorsunuz, mutlak Omitsizlige du~oruyorsunuz!.. Milli hamiyet bu mudur? Boyle mi millete menfaat dokunduruyorsunuz? (...) Yaln1z bu alt1-yedi sene degil, belki yirmi senedir Kur'an'dan ailp TOrki;:e lisaniyla nel}rettigim eserler meydandad1r. Evet -elhamdolillah- (... ) musibetzedelerin ve hastalarin tiryak gibi en faydail ilai;:lan Kur' an' in mukaddes eczahanesinde gosteriliyor." 1 (Ashndan sadele tirilerek ahnmi l!r). Birinci Deva Ey blc;are hasta! Merak etme, sabret. Senin hastahgm sana dert degil belki bir nevi dermand1r. <;unku omur bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek c;abuk gidiyor. Hastahk, senin o sermayeni buyuk karlarla meyvedar ediyor. Hem omrun c;abuk gec;mesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor; ta meyveleri verdikten soma birak1p gitsin. i te, omrun hastahkla uzun olmasma i areten bu darb-1 mesel dillerde destandir ki; "Musibet zamarn c;ok uzundur, safa zamarn pek k1sa oluyor." Birinci Deva'da Bediuzzaman Hazretleri, h1zland1nlm1~ film misali, genlerde yaptlacak bir kel}ifle, bitkilerin meyve verme suresi i;:ok k1salt1larak, az zamanda bol bol meyve ve pek i;:ok Orun alinacag1 veya modern teknolojik imkanlarla kat kat mahsul elde edilecegi gibi, hastaltklar vesilesiyle de omur sermayesinin buyuk karlarla meyvedar hale getirilebileceginden bahsediyor. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup (6. Risale Olan 6. K1s1m, 4. Desise-i $eytaniye).

14 10 Hastalar ve ihtiyarlar Risaleleri Ozerine (Melin ve Ar,:rklama) ikinci Deva ikinci Deva, insana ticaretin bir hesap i~i oldugunu gostererek boyok karlar elde edecegimiz bir ticari i~in i9indeki s1krnt1 ve zorluklarrn neticeye gore degerlendirilmesini ogretiyor: Ey sabirs1z hasta! Sabret, belki U.kret. Senin bu hastahgm, 6mur dakikalanm birer saat ibadet hukmune getirebilir. \:U.nku ibadet iki k1s1md1r. Biri musbet ibadettir ki; namaz, niyaz gibi ma/qm ibadetlerdir. Digeri menff ibadetlerdir ki; hasta/1klar, musibetler vas1tas1yla musibetzede, aczini, zaaf1nz hisseder. Ha/1k-1 Rahfm 'ine iltica eder, yalvanr. Ha/is, riyaszz, manevf bir ibadete mazhar olur. Zaten ibadetin manas1 Dokuzuncu Soz'On ikinci Ni.ikte'sinde ~oyle anlat1l1yor: "Dergah-1 ilahide kul, kendi kusurunu, acz ve fakrm1 gori.ip, kemal-i Rububiyetin, Kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i ilahiye'nin oni.inde hayret ve muhabbetle secde etmektir." Ostad Hazretleri, ikinci Lem'a'da da "menfi ibadet" Ozerinde duruyor: "Evet ibadet iki k1s1mdir: Bir k1sm1 mosbet, digeri menfi. MOsbet k1sm1 malomdur. "Menfi k1sm1 " ise, hastaltklar ve musibetlerle musibetzede zaaftnt ve aczini hissedip Rabb-i Rah/mine ilticakarane teveccuh edip, O'nu du unup, O'na yalvanp ha/is bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eger sabretse, musibetin mukafatmt du unse, Ukretse, o vakit her bir saati bir gun ibadet hukmune ge<;er. K1sac1k 6mru uzun bir omur olur. Hatta bir k1sm1 var ki, bir dakikast bir gun ibadet hukmune ge<;er. Hatta bir ahiret karde~im, Muhacir Hafiz Ahmed isminde bir zat1n mothi~ bir hastal1grna ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi: "Onu tebrik et. Her bir dakikas1 bir gun ibadet hukmune gec;:iyor. " Zaten o zat, sab1r i9inde ~Okrediyordu. " 1 * * * Lem'alar, ikinci Lem'a (2. Ni.ikte, 3. Vecih ).

15 Hastalar Risalesi (Yirmi Be inci Lem'a) 11 Evet, hastahkla ge~en bir omur, Allah'tan ekva etmemek arttyla, mumin i~in ibadet sayild1gma rivayat-1 sahiha vardir. 1 Hatta baz1 sabir ve akir hastalann bir dakikahk hastahg1, bir saat ibadet hukmune ge~tigi ve baz1 kamillerin bir dakikas1 bir gun ibadet hukmune rivayet-i sahiha ve ke fiyat-1 sad1ka ile sabittir. Senin bir dakika omrunu, bin dakika hukmune getirip, sana uzun omru kazand1ran hastahktan te ekki ( ikayet) degil, te ekkur et. Bir arkada 1m1z anlatm1 t1. Olker'de 9al1 an ve becerikliliginden dolay1 sevilen birisi hacca veya umreye gitmek igin 9ok uzun zamanl 1 bir izin istiyor. Merhum Sabri Ulker Bey, "iyi guzel, Allah kabul etsin ama bu kadar uzun bir zaman 9ok degil mi?" diye soruyor. 0 da "Efendim, biz mubarek yerleri ziyaret ede ede gidecegiz. Onun i9in bu kadar vakit ancak yeter. " diyor. Sabri Bey, "Siz, ahiret ticareti igin, 9ok sevap kazanmak igin gittiginize gore bir hesap yapal1m. Kabe'de k1lman bir namaz ba ka yerde k11inandan bin kat sevap degil mi? Evet, oyle. Oyle olduguna gore ni9in ba ka yerlerde vakit ge9ireceksin ki, dogrudan Kabe'ye git kat kat sevaplari, hem de 9ok k1sa zamanda kazan! Olmaz m1, hesap meydanda degil mi?" diye sorunca o da akllyla bir hesap yap1yor ve " ~ok dogru soyluyorsun." diyor. Sabri Bey, ona bir u9ak bileti al1p yolcu ediyor. i te i ini bilen ticaret adam1 hem dunyada hem ahirette karinm hesabm1 da iyi biliyor. Sermaye-i omru ak1ll1ca kullanmak herhalde bu olsa gerek... Ostad Hazretleri'nin Kastamonu Lahikas1'nda pe pe e dercedilen ve hastal1klarin hikmetlerini anlama noktas1nda 9ok onemli bir ornek te kil edecegine inand1g1m iki mektubunu (155. ve 156. Mektuplar) burada zikretmek istiyorum. Hazreti Ostad, bu iki mektupta ya ad1g1 bir rahats1zl1ktan sonra hastal1k musibetinin ilahi inayet ile on adetten dokuza indigini, geri kalan bir musibetin de dokuz faydasm1 gordugunu, ruhunda fevkali'lde ink1laplar yapt1gm1, hatta baz1 faydalarm hakiki ihlas1 kazanmaya vesile olmas1 a91smdan son derece derin ve ince oldugunu ve bu fayday1 soylemeye kolay kolay gu9 yetiremeyecegini ifade ediyor. i te Ostad Hazretleri'ne gore hastal1gm dokuz faydas1 : "Bir kimse, salih amel i lerken araya bir hastahk veya sefer girerek ameline mani olursa, Allah ona s1hhati yerinde ve mukim iken yapmakta oldugu salih amelin sevabmt aynen yazar. " mealindeki hadis i~in bkz: Buhari, Cihad 134; Ahmed ibn-i Hanbel, Miisned 4/410; Beyhaki, :;>uabii '/-imdn 7/182.

16 12 Hastalar ve ihtiyarlar Risaleleri Ozerine (Melin ve A91 klama) "Evvelce haber ald1gm1z hastal1g1ma dair bir noksan pan;;a, dualanrnza ve ge9en Ramazan gibi manen yard1mlanrnza vesile olmak i9in, 0 hastal1k munasebetiyle yan1m1za gelen baz1 zatlara soyledigim ve noksan kalm1 bir f1kray1 yaz1yorum, byle ki : Halimi soranlara dedim ki: Hem nazar, hem ervah-1 gayr-i tayyibe (k6tii, zararh, pis ruhlar) cihetinden ba tma gelen bu musibet, rahmet-i ilahiyeyle on adetten bire indi; dokuzu nimet oldu. Baki kalan birisi de, dokuz menfaati oldu. Birinci Menfaati: Hastalikta her saat ibadeti, dokuz saat ibadet hukmune getirdi. ikinci Faydas1: On be Hasta Risalesi'ni tam zevkle tash ih etmek ve bu hastalik zamanmda hastalara ve muhta9 olanlara 9abuk yeti tirmeye sebep oldu. O~i.inci.i Faydas1: Eski Said'i Yeni Said'e kalbeden eski bir hastalik gibi, imdi de Risale-i Nur'un parlak bir tarzda inti an, Yeni Said'i de dunyayla bir derece alakadar ettigi cihetle o halin zararmdan kurtulmaya sebep oldu. Dordi.inci.isi.i: Bu mubarek aylarda, pek 9ok i tiyak ve ihtiya9la fazla a'mal-i uhreviyede bulunmak arzusuyla beraber, mevsim ve baz1 esbap cihetiyle muvaffak olamayarak fazla muteessir idim. Bu hastal1k, tam bu aylara lay1k bir tarzda, hastal1ktan gelen ihlas ve kesret-i sevap cihetiyle azim bir menfaati oldu. Beni gunduzde dag ve baglan gezmekten men ettigi gibi, gece uyku ve gafletten kurtanp kemal-i tazarru ve niyazla geceleri ihyaya sebep oldu. Be~incisi: Ge9enki Ramazan'daki hastal1k gibi bu hastalik dahi, fedakar karde lerimin efkatlerini heyecana getirip, benim hesab1ma a'mal-i uhreviyelerinin bir nevi zekatm1 vermek; nak1s, kusurlu sermayemi birden ona, belki yuze ve bine 91karmaya sebep olmas1dir. Altmc1 Faydas1: Hastalara yirmi be deva-y1 imani veren risalenin ilac;;lanrn nefsimde tatbik ederek. ayn-1 hakikat oldugunu tasdik edip; asab ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden, k1ymetsiz tani i leri ; luzumsuz ve endi eli meraktan ve faydas1z ve zararli alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmas1dir. Yedinci Faydas1: Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir akirdinin ehem-

17 Hastalar Risalesi (Yirmi Be~ i nci Lem'a) 13 miyetli bir hatasm1 tamir etmesidir. $imdilik bu ehemmiyetli fayday1 izah etmek mi.inasip degil. Sekizinci Faydas1: Gayet incedir, izah edilmez; yaln1z k1sa bir i aret ederiz. Nas1I ki Hi.isrev, yazd1g1 Kur'an'1 fotografla tab'm1 kabul etmeyerek binler cazibedar Kur'an'lar kendi hatt1yla Alem-i islam'da inti anyla kutbiyet derecesinde bir mertebe-i ulviyeyi ve yi.iksek bir eref-i imtiyaz1 b1rak1p, Risale-i Nur dairesindeki sirr-1 ihlas1 muhafaza ve hazz-1 nefisten teberri etmi tir. 1 Aynen byle de o hastal1k ruhumda oyle bir ink1lap yapt1 ki ; Risale-i Nur'un parlak fi.ituhat1m mute ekkirane tema a etmek ve sevapdarane, mucahidane, bir nevi kumandan hizmetinde bulunmaktan gelen uhrevi zevki ve erefi ve dunyada uhrevi meyvesini gosteren hizmet-i imaniyenin ahs1ma ait lezzeti ve imtiyaz1, o s1rr-1 ihlas ic;in b1rakmak ve karde lerime havale etmek ve onlarm eref ve zevkleriyle iktifa etmeye nefs-i emmarem dahi muvafakat ederek, dunyamn bu uhrevi ve guzel yuzunde gozunu kapamak ve eceli ve mevti ferahla kar 1lamaya tam kabul etmesidir. Dokuzuncu Faydas1: <;oktan beri benim hususi bir virdim.. ve hig kaleme almmayan.. ve meslegimizin dbrt esasmdan en bi.iyi.ik esas1 olan Okri.in en geni ve en yi.iksek mertebesini ihata eden.. ve bende gok defa maddi ve manevi hastal1klann bir nevi ifas1 olan.. ve ism-i Azam ve Besmele ile dokuz ayat-1 uzmay1 igine alan.. ve on dokuz defa Oki.ir ve hamdi azami bir tarzda ifadeyle, tahmidatm adetleriyle o e yanin lisan-1 haliyle ettikleri hamd O senay1 niyet ederek, o hadsiz hamdlerin yekonunu kendi hamdleri igine alarak azametli ve geni bir tahmidname ve te ekki.irname bulunan ve Sekine'deki esmay1 sittenin muazzam yeni bir dersini izhar etmeye sebep olmasidir. 2 Yine hastal1g1n nigin verildigine, hasta/1kla beraber yap1/an kullugun iki kat daha sevap olduguna dair U mektup da gok gaze/: Aziz, S1dd1k, MObarek Karde ferim! Bu mi.ibarek eyyam ve leyali-i erifede mi.ibarek dualarm1za daha ziyade ihtiyac1m1 gbstermek igin bundan evvelki mektupta, titiz 1 Bu meselenin ge~tigi yer i~in bkz: Kastamonu Llhikast, s Hz. Ostad'm bu hususi virdi i~in bkz: Hizbu Envari'l-Hakaiki'n-Nuriye (Bi.iyi.ik Cev en ve Meali ), Tahmidiyye, s. 327.

18 14 Hastalar ve ihtiyarlar Risaleleri Ozerine (Melin ve Ar,; 1klama) atin yuzunden gelen musibet gen;:i ondan dokuzu nimete ink1lab etti. Ondan birisi, eskiden beri bende bulunan kulung illetine ve romatizma hastallgina iltihak edip beni yataga du UrdU. Fakat merak etmeyiniz, ben kalk1yorum, geziyorum. Kat'iyen -bugun gonderdiginiz risaleleri tashih ederken- kanaatim geldi ki; o musibetin baki kalan ondan birisi, on derece bir nimet hukmunde oldu. Ve on adetten ziyade faydalanndan bir faydas1 Udur ki: Ben tashihatta gergi usanm1yordum; fakat her tashihte yine ders al1p istifade etmek bir adetimdi. Baz1 gok zevk al1yordum. Bu mevsimde daglarda, baglardaki guzel sanat-1 ilahiyeyi tema a zevki, o tashihteki zevkime galebe ediyordu. Bu yeni musibetteki mutemadiyen kendini ihsas eden hastallk, kemal-i zevk ve evkle, Hazreti EyyUb (aleyhisselam)'1n Lem'as1'yla Hastal1k Lem'as1 'ni her nushada yeniden goruyorum gibi okuyup tashih ediyorum. Kat'iyen l.iphem kalmad1 ki o zahmetli hastahk, o lezzetli, rahmetli vazife-i nuriye i~in verilmi. Gergi harekat1m1zda namaz ve abdestte s1kint1 veriyor; fakat hastahkla ubudiyet muzaaf sevab1 oldugu gibi, bu tashihat-1 vazife-i nuriyedeki zevk, o s1kint1lan hige indirdi. 1 2Ji.1JI, ~<"i1, JI.>- JS, i~ ~ ~\,.) r -S.J-';,, ~,, Uc;tincti Deva Ey tahammulsi.iz hasta! insan bu dunyaya keyf surmek ve lezzet almak ic_;in gelmedigine, mutemadiyen gelenlerin gitmesi ve genc;lerin ihtiyarla mas1 ve mutemadiyen zeval ve firakta yuvarlanmas1 ahiddir. Hem insan, zlhayatm en mukemmeli, en yuksegi ve cihazatc;a en zengini, belki zlhayatlann sultam hukmunde iken, gec;mi lezzetleri ve gelecek belalan dil ilnmek vas1tas1yla, hayvana nisbeten en edna bir derecede, ancak kederli, me akkatli bir hayat gec_;iriyor. Demek insan, bu dunyaya yalmz gi.izel ya amak ic_;in ve rahatla ve safa ile omur gec;irmek ic_;in gelmemi tir. Belki azlm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedl daiml bir hayatm saadetine c;ah mak ic;in gelmi tir. Onun eline verilen sermaye de omurdur. 1 Kastamonu L.ahikas1. s "Size uygun gordiigii her halimizden otiirii hamdolsun Rabbimize.. yeter ki kiifiir ve dalalete dii iip de cehennemlik olmayahm.. " (Bkz: Tirmiz!, Deavat 128; Ebu Davud, Edeb 97, 98).

19 Hastalar Risalesi (Yirmi Be~inci Lem'a) 15 Eger hastahk olmazsa, s1hhat ve afiyet gaflet verir, di.inyay1 ho gosterir, ahireti unutturur. 1 Kabri ve oli.imi.i hatmna getirmek istemiyor, sermaye-i omri.ini.i bad-i heva bo yere sarf ettiriyor. Hastahk ise, birden gozi.ini.i ac,;tmr. Vi.icuduna ve cesedine der ki: "Llyemut (olmeyecek) degilsin, ba 1bo degilsin, bir vazifen var. Gururu b1rak, seni Yaratarn di.i iln, kabre gidecegini bi!, oyle haz1rlan." i te hastahk bu nokta-y1 nazardan hie,; aldatmaz bir nasih (nasihat<;i) ve ikaz edici bir milr iddir. Ondan ekva degil, belki bu cihette ona te ekki.ir etmek; eger fazla agir gelse, sabir istemek gerektir. O~iincii Deva, bize fani hayatin cazibesine kap11ip aldanmamam1z i9in ikazda bulunuyor. Padi ahlar, Cuma ve Bayram namazlarina giderlerken dunyaya aldarnp gurura do memeleri i9in halk tarafindan hep bir ag1zdan sesli ekilde soylenen, "Magrur olma padi ah1m, senden buyuk Allah var." sozleri ile ikaz edilirlermi. Ne guzel bir adet!.. 0 zamanlar askeriyenin bir tasavvuf ocagina baglanmas1- nin da nefis terbiyesi ve kendine sahip olma egitimi a<;1sindan fevkalade onemi olsa gerek. Buton bunlar, gayet ince hesaplarin neticesi, guzel tedbirlerdir. Bir buyugumuz bizlere demi ti ki: "Sizler, size hatalanmz1 ~ekinmeden soyleyecek bir ahiret karde i edininiz. Ve ona 'Gordiigiin her hata ve kusurumu soyleyebilirsin.' diye bir de a~1k ~ek veriniz.'' Ger9ekten imarip giden, gemi az1ya alan nefislerimiz i9in boyle bir murak1p ve mufetti e ihtiyac1m1z var. Kur'an-1 Kerim'de "$u, Allah'1 unuttuk/anndan dolay1 (Allah 'in da) onlara kendi nefislerini unutturdu{ju kimseler gibi olmayin. Onlar, yoldan <;1kan kimselerdir. " (Ha r, 59/19) buyruluyor. Dordiincii Deva Ey ekvac1 hasta! Senin hakkm ekva degil ilki.irdi.ir, sabird1r. (Linko. senin vi.icudun ve aza ve cihazatm, senin mi.ilki.in degildir. Sen onlan yapmami Sm, ba ka tezgahlardan satm almam1 sm. Demek ba kasmm mi.ilki.idi.ir. Onlann Maliki, mi.ilki.inde istedigi gibi tasarruf eder. "iki (biiyiik) nimet vard1r. insanlann <;ogu onlar hususunda aldanmi!ir: S1hhat ve bo vakit! " anlammdaki hadis ii;in bkz: Buhari, Rikak 1; Tirmizi, Ziihd 1.

20 16 Hastalar ve ihtiyarlar Risaleleri Ozerine (Metin ve Ac;:1klama) Yirmi Altmc1 Soz' de denildigi gibi, mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar; guzel sanatm1, k1ymettar servetini gostermek i<_;in, miskin bir adama modellik vazifesini gordurmek maksad1yla, bir ucrete mukabil, bir saat<_;ik zamanda, murassa (suslu, i lemeli) ve gayet sanath diktigi bir gomlegi, bir hulleyi (k1ymetli elbiseyi) o fakire giydirir. Onun ustunde i ler ve vaziyetler verir. Harika enva-1 sanattrn gostermek i<_;in keser, degi tirir, uzalttr, k1salttr. Acaba U ucretli miskin adam, o zata dese: "Bana zahmet veriyorsun, egilip kalkmakla verdigin vaziyetten bana s1kmtt veriyorsun, beni guzelle tiren bu gomlegi kesip k1saltmakla guzelligimi bozuyorsun." demeye hak kazanabilir mi? "Merhametsizlik, insafs1zhk ettin." diyebilir mi? i te aynen bu misal gibi, Sani-i Zulcelal sana, ey hasta! Goz, kulak, ak1l, kalb gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdigi cisim gomlegini, esma-y1 husnasmm nakt lanrn gostermek i<_;in, <_;ok halat i<_;inde seni <_;evirir ve <_;ok vaziyetlerde seni degi tirir. Sen a<_;hkla O'nun Rezzak ismini tarnd1gm gibi, $afi ismini de hastahgmla bil. Elemler, musibetler bir k1s1m esmasmm ahkamm1 gosterdikleri i<;in, onlarda hikmetten lem'alar ve rahmetten Ualar ve o Uaat i<;inde <;ok giizellikler bulunuyor. Eger perde a<_;ilsa, tevahhu ve nefret ettigin hastahk perdesi arkasmda, sevimli guzel manalan bulursun. Dordi.inci.i Deva, insanm kendisine ait olmayani kendisinin zannetmesinin nas1i i;:ocuki;:a bir yanilg1 oldugunu gozler onune seriyor. Bu mesele insanin aklma merhum Mehmet Akif'in "Sebek Yahut Hakk-1 Karar" iirini getiriyor. Merhum Akif, k1z i;:ocuklannm istegi uzerine iki oyuncak bebek getirir. Be ya ma yakla ml Feride guzelim bebegi bir gunde pari;:alar atar. Sonra da gozunu yedi ya mdaki ablas1 Cemile'nin bebegine diker. Babasmm iltimas1 ile Cemile birazc1k oynamas1 ii;:in bebegini Feride'ye verir. Bir muddet sonra Feride istemeyerek de olsa geri iade eder. Bu olay iki kez tekrar eder. Oi;:uncu seferde Feride, sanki bebek onunmu gibi "Ver bebegimi!" diye ablasmm ba ma dikilir. Ve iir byle tamamlanir: "Bebegimi ver!" demesin mi ii<;iinciisiinde k1za. Meger hukuk da bilirmi, bakm U sayg1s1za!..

21 Hastalar Risalesi (Yirmi Be~inci Lem'a) 17 Asl1nda 9ogu zaman as1i mal sahibine kar~1 9ocuklann bu tavnna benziyor. i~te bizim yapt1klanm1z DordOncO Deva'da bu mesele hem tahlil ediliyor, hem de yanll~lar dozeltilip gozelce bir merhem soroioyor. Bir de bu devada Ostad Hazretleri "Elemler, musibetler, bir k1- s1m esmasmm ahkamm1 gosterdikleri i~in, onlarda hikmetten lem'alar ve rahmetten ~ualar ve o ~uaat i~inde ~ok guzellikler bulunuyor." tesbitinde bulunuyor. Bu manada, yani s1kint1, zorluk ve musibet gibi zahiren bak1ld1ginda olumsuz goronen hadiselerin altinda nice hikmetler, maslahatlar, musibetzede lehine faydalar bulunduguna k090k bir ornek vermek gerekirse: Amerikal1 bir gen9, sekropia denen bir govenin kozalarin1 topluyor ve bahar gelince govelerin kozalardan nasll 91kt1klann1 hayret ve ilgi ile izliyordu. Fakat govelerin kozalardan 91karken 9ektikleri zorluk kar~1sinda onlara ac1ma duygusu besliyordu. Gencin babas1, bir gun boceklerden birinin kozadan 91kmasin1 g09le~tiren ipegini makasla kesti. Arna 9ok ge9meden de bocek oldo. Bu duruma hayret eden ogluna, baba ~u a91klamay1 yapt1 : "Bocek, kozadan 91karken sarfettigi a~in gayret neticesinde, vocudunda birikmi~ zehiri d1~an verir. Eger o zehir at1lmazsa bocek olor. i~te bunu sana gostermek i9in yapt1m. Onlann 9ektikleri zorluklardan dolay1 OzOlme. 0 zorluklar, goroyorsun onlann faydas1 i9in verilmi~." Be inci Deva Ey maraza muptela hasta! Bu zamanda tecrubemle kanaatim gelmi tir ki; hastahk baz1lara bir ihsan-1 ilahldir, bir hediye-i rahmanldir. Bu sekiz-dokuz senedir, liyakats1z oldugum halde, ba- 21 gen<; zatlar, hastahk munasebetiyle dua i<_;in benimle goril hller. Dikkat ettim ki; hangi hastahkh genci gordum, sair gen<,;lere nisbeten ahiretini dil ilnmeye ba hyor. Gen<,;lik sarho lugu yok. Gaflet i<,;indeki hayvanl hevesattan bir derece kendini kurtanyor. Ben de bak1- yordum, onlarm tahammul dahilindeki hastahklanm bir ihsan-1 ilahl oldugunu ihtar ederdim. Derdim ki:

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir Mehmedkirkinci.com Nefsini Bilen Rabbini Bilir Nefis, zat manasına gelir. Yani cisim ve ruhun ikisine birlikte nefis denilir. Nefis, insanın daire-i hayatı içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca Adıyaman a göç ettik.

Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca Adıyaman a göç ettik. BEDİR BİLGİÇ Hastalar risalesi ruhumda büyük bir değişiklik yaşattı. *Kendinizi tanıtır mısınız? Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

a. Daire-i meşruada kalmayan gençliğin; dünyada, kabirde ve ahirette başlarına gelecek belalar ve elemler neler olabilir?

a. Daire-i meşruada kalmayan gençliğin; dünyada, kabirde ve ahirette başlarına gelecek belalar ve elemler neler olabilir? Sorularlarisale.com "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

Bir Yazı da Gönül Dünyâsı ndan I. Şâh-ı Nakşîbend (RhA) Hazretleri nin talebelerinden Emîr Hüseyin (RhA) de birgün şöyle anlatmıştır:

Bir Yazı da Gönül Dünyâsı ndan I. Şâh-ı Nakşîbend (RhA) Hazretleri nin talebelerinden Emîr Hüseyin (RhA) de birgün şöyle anlatmıştır: Bir Yazı da Gönül Dünyâsı ndan I ŞÂH-I NAKŞÎBEND (RHA ) HAZRETLERİ NDEN 21.11.2013 Ayna Şâh-ı Nakşîbend (RhA) Hazretleri nin talebelerinden Emîr Hüseyin (RhA) de birgün şöyle anlatmıştır: Benim evim Kasr-ı

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Yöneticiler her şeyi kendisine aid olan milletin malını belli bir süre karşılığında,belli bir ücretle tutulmuş görevlilerdir.

Yöneticiler her şeyi kendisine aid olan milletin malını belli bir süre karşılığında,belli bir ücretle tutulmuş görevlilerdir. İSLÂM VE SİYASET Siyaset: Arapça,seyislik, at idare etme, at işleriyle uğraşma anlamına gelmektedir. Yöneticiler her şeyi kendisine aid olan milletin malını belli bir süre karşılığında,belli bir ücretle

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ)

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) NAZLI MİRAÇ ÜMİT Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

"Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?..

Vesvese ile korku aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. Sorularlarisale.com "Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. İnsan olarak imtihanda olduğumuz için; bize verilen

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET Sorularlarisale.com G *GALIBIYET VE MAGLUBIYET (Hamiyet) (Ihtilaf) (Ittihad) (Isa A.S. ) kelimelerine ve 921ve 1207. sira numarasina da bakiniz. 274- Ehl-i dalaletin galibiyetindeki sebebler: * 13. Lem

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Üstadımız bu Yedinci Hakikat'te, ism-i Hafîz in tecellisiyle ahirete bir pencere açmıştır. Bizler yine meseleyi özetleyerek

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

İÇ DÜŞMAN. Sadece içindeki cuntacılarla mücadele etse yeter

İÇ DÜŞMAN. Sadece içindeki cuntacılarla mücadele etse yeter İÇ DÜŞMAN Ordu ve bir kısım savcı ve hakimler kendisine hedef aldığı iç düşman yerine,dış düşmana karşı hedef belirleseydi,bu gün Türkiye de pkk ve de anarşi bu dereceye varmayacaktı. 25 yıldır pkk illetini

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. 16.MEKTUP MEVZUU : Uruc, (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı.. NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. Taleb babında en az duranlardan birinin arzuhalidir.

Detaylı