TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi Vedat YORULMAZEL İnşaat Mühendisi GİRİŞ Afeti en aza indirgemenin yolu da halkn bu konuda bilinçlendirilmesidir. Çocukluk yaşlarmzda ailemizle başlayp ilköğretim hayatmz süresinde devam edecek temel afet bilinci eğitimi, yaşammzn bir parças olmaldr: İnşaat Mühendisleri Odas, aktif bir görev üstlenerek, gerekli altyapy hazrlamak ve afet durumunda yaşanabilecek skntlara ve sonuçlarna müdahil olabilmeyi sağlamak için Afet Hazrlk Müdahale Kurulu nu oluşturmuştur. Kurulun amac; Bir afet ya da kaza annda veya sonrasnda kamuya hizmet verebilmek için gerekli düzenin oluşturulmasn sağlamak ve bu düzenin işleyiş ilkelerini belirlemektir. Kurulun hedefi; İnşaat Mühendislerinin afete hazrlkl olmalarn sağlamak, Farkl afet ya da kaza durumlarndan önce yaplacak işleri tanmlamak, Kamuoyunu bilgilendirmede uyulacak ilke ve kurallar düzenlemektir. Afetin meydana gelmesinden hemen sonra afetzedelerin paniği önlemek ve sağlkl bilgi alabilmelerini sağlamak amacyla ilk toplanma yerlerine ihtiyaç vardr. Bunlarn İzmir ili örneğinde güncellenip artlarnn ve eksilerinin vurgulanmas gerekmektedir. TEMEL AFET BİLİNCİ Doğal ve insan kaynakl nedenlerle, maddi ve manevi olarak ciddi boyutlarda zararlara yol açan olaylarn, farknda olabilmek ve yaşam bu olaylara göre planlama bilincidir. Afet bilinci, afet ile ilgili temel kavramlar konusunda farkl yaklaşmlar ve tanmlamalar öğretip kavranmasn ve paydaşlarn ayn dili konuşuyor olmasn sağlar. İzmir ilimizde valiliğin koordinatörlüğünde çeşitli kurum ve kuruluşlara Temel afet bilinci eğitimi verilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İMO ve İl Afet ve Acil Yardm Müdürlüğü uzmanlarnca aşağdaki konularda halk bilinçlendirmeye çalşmaktayz. -Ülkemizin deprem gerçeği -Yap stoğumuz -Deprem öncesi, deprem sras, deprem sonrasnda dikkat edilecek hususlar.

2 2 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI -Amaç Afet öncesinde, annda ve sonrasnda İMO nun örgütsel faaliyetlerinin belirlenmesi yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmas ile kamuya verilecek teknik destek ve işbirliği için ilkelerin belirlenmesidir. -Çalşmalar Bu kurulun; Afet Hazrlk ve Müdahale Yönergesi Afet Hazrlk ve Müdahale Yönergesi Uygulama Esaslar Bir afet durumunda ekiplerin tespit ve hizmetlerde kullanacağ, formlar oluşturmas şeklindedir. (İMO nun sitesinden herkes bu bilgilere erişebilir.) Bu kurula bağl olarak İzmir şubemizdeki Afet ve Deprem Bilincini Yaygnlaştrma ve Yap stoğunu iyileştirme Komisyonu kurulun amacna uygun olarak çalşmalarna devam etmektedir. Bunlardan bazlar şunlardr; 1) Deprem sonras hasar tespit eğitimi Deprem sonrasnda söz konusu bölgedeki hasar tespitlerinin hzl ve doğru bir biçimde gerçekleştirilerek binalarn kullanlabilirliğinin belirlenmesi, sorumlu ve yetkili kuruluşlar tarafndan acilen yaplmak durumundadr. Depremden hemen sonra artç sarsntlarn devam ettiği süre içinde binalarn güvenilirliğinin araştrlmas ve tehlikeli binalarn boşaltlmas, insanlarn can güvenliğinin sağlanmas

3 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım açsndan önem kazanmaktadr. Bölgedeki hasar görmüş yaplarn hasar durumlarnn incelenmesi sonucunda oturulabilir, onarlabilir ve kullanlamaz biçiminde değerlendirmelerin İnşaat Mühendisleri tarafndan yaplmas önemlidir. Hasar tespit değerlendirmesi yapacak meslektaşmzn da ayn bakş açsn ve ortak bir değerlendirme dilimi oluşturmas gerekmektedir. Bu eğitim İMO İzmir şubesinde gerçekleştirilmiş olup Prof. Dr. H. H ÇATAL Prof. Dr. Ö. Z. ALKU Prof. Dr. M. DÜZGÜN Doç. Dr. Ş. YAZICI Doç. Dr. S. TÜRKEL Dr. Ö. BOZDAĞ tarafndan gerçekleştirilmiştir. İnş. Müh. V. YORULMAZEL İnş. Müh. A. İNCİR İnş. Müh. A. Latif BİLGİN İnş. Müh. M. Semih EZBERCİ Yard. Doç. Y. YEŞİLCE Yukarda bahsedilen deprem sonras hasar tespit eğitimi İzmir şubemizde 18 Şubat 2 Mart 2013 tarihlerinde yaplmş, kamu kurumlarndan 122 özel sektörlerden 122 olmak üzere toplam 244 İnş. Mühendisi katlmştr. 22 saatlik eğitim üç grup halinde düzenlenmiştir. Eğitime katlan üyelerimizin çalştğ kurumlar aşağda belirtilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İlçe Belediyeleri AFAD Ege Üniversitesi Yap İşleri Milli Eğitim Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü T.C.D.D 3. Bölge Müdürlüğü TCK 2. Bölge Müdürlüğü İller Bankas İzmir Müdürlüğü İZSU İzmir İl Özel İdaresi Manisa İl Özel İdaresi Milli Emlak Müdürlüğü İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü MSB İnşaat Emlak Deprem sonras Hasar Tespit Eğitiminin 2.si Mays 2013 tarihinde İMO Aydn şubemizde, şubemiz koordinatörlüğünde yine yukardaki hocalarmzn katklaryla yaplmştr.

4 4 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım ) Temel Afet Bilinci Eğitimleri Bildirimizin başnda da anlatldğ gibi; Komisyonumuzun eğitmenleri tarafndan bu dönemde aşağdaki kurumlarda eğitim verilmiştir. İzmir Emniyet Md. Pnar Et Öndersitesi Gaziemir Aliağa Yeni Şakran Beldesi Pnar Et Soyak Sitesi Foça Kaymakamlğ İZMİR Foça Açk Cezaevi Pnar Süt TÜPRAŞ A. İNCİR Ertan PARLAR Eray DAĞ M. Erkan YILMAZ Cihan EMRE Eyüp KAVUNCUBAŞI Ahmet GARİPLER Ahmet GARİPLER Ertan PARLAR A. İNCİR Bu etkinliklerin dşnda 17 Ağustos ve İzmir Yap Fuarnda stant açlp deprem gerçeği ve yap stoğumuz hakknda bilgi verilmiştir.

5 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım ) Afete Hazrlk ve Temel İlk Yardm Eğitimi Şubemizin İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği "Afete Hazrlk ve Temel İlk Yardm Eğitimi" 2-3 Kasm 2013 tarihlerinde saatleri arasnda Şubemizde gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda katlmclara İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafndan sertifika verilmiştir. Eğitim Program: Sivil Savunma Görevlileri Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkn Afete Hazrlk Eğitimi (Amaç ve Öngörüler) Temel Afet Bilincine Genel Bakş ve Afete Hazrlk Hafif Arama ve Kurtarma Bina Hasar Snflandrmas (Bina Triaj Uygulamalar) SS Mahalle Görevlileri (SSG) ve Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) Resmi Görevliler ve Profesyonel Müdahalecilere Nasl Yardm Edebilirler? İlk Müdahaleciler İçin Yaşam Kurtaran Önlemler ve Çok sayda Kazazede Arasnda Öncelik Belirleme (Triaj) Halk Sağlğ - Kişisel Hijyen Psikolojik İlk Yardm Sivil Savunma Mahalle Görevlileri Mahallede Afete Hazrlk Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri

6 6 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 AFET TOPLANMA MERKEZLERİ Afeti en aza indirgemenin yolu toplumumuzu afete hazrlkl hale getirmekle mümkündür. Gelişmiş ülkelerde bu ilköğretim seviyesinde başlayp yaşam boyunca devam etmektedir. Japonya da en son olan deprem ve tsunami afetinden sonra halkn ne kadar bilinçli olduğunu ve dolaysyla çabuk toparlandğn gördük. Ülkemizde 1999 Marmara Depreminden sonra bu konuda olumlu çalşmalar yürütülmüştür. Özellikle İzmir ilimizde depreme yönelik gerek Valiliğin gerekse Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kapsaml çalşmalar yaplmştr ylnda tamamlanan Radius Projesi ve 2009 ylnda yaplan Afet Sempozyumu bunlara birer örnektir. Bu projeler, şehrimizi yöneten idarecilerimize yol göstermiştir. İzmir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafndan oluşturulan danşma kurulu bu projelerden esinlenerek olumlu çalşmalar yürütmüştür. Bunlara örnek olarak afetzede ilk toplanma alanlarnn ve çadrkentlerin belirlenmesi ve bu yerlerin broşürlerinin halkn bilgisine sunulmasdr. Ancak 2011 de yaplan bu çalşmalardan sonra maalesef birtakm değişiklikler yaplmştr. Örneğin Karşyaka Girne mevkiinde oturan vatandaşlarmzn toplanma yeri en yakn bölge olarak Lunapark Alan olarak belirtilmiştir. Ancak şu anda bu alanda apartmanlar mevcuttur. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi bu bölgenin tek yeşil alannn imar değiştirilerek konuta çevrilmiştir. Demirköprü mevkiindeki toplanma alannda da İzban İstasyonu yaplmas nedeniyle toplanma alan çok küçük olarak kalmştr. Etraf yoğun şekilde yerleşim bölgesi olan bu alann da yeterli olmadğ görülmektedir. Şehrin diğer bölgelerinde de benzer değişiklikler muhtemeldir. Bunun için; 2011 ylnda belirlenen bölgelerdeki ilk toplanma ve çadrkent alanlarnn acilen güncellenmesi gerekmektedir. Gerek ilk toplanma yerlerinde gerekse çadrkentlerde altyaplarn şimdiden düzenlenmesi gerekmektedir. (WC, enerji vb.) İzmir Afet Acil Durum Merkezi ne bağl olarak çalşan danşma kurulu bu konularda çok iyi çalşmalar yapp yönetime destek vermiştir; fakat bu kurul 2012 ylndan bu yana toplanamamaktadr. Valilik, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarndan

7 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım oluşan bu topluluğun bilgi birikimlerinden faydalanlmas ve sorunlarn tartşldğ toplantlarn en az ayda bir olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İlk toplanma ve çadrkent alanlarnn muhtarlklarda afiş olarak aslmas ve ikamet edenlere bu broşürlerin dağtlmas gerekmektedir. Yukardaki bilgiler ve temel afet bilinci eğitimi konularnda muhtarlk kanalyla mümkün olduğunca vatandaşn bilinçlendirilmesi ve afet annda öncelikli olarak ne yapmalar gerektiği konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. GİRNE BULVARI SEMT OYUN ALANI - LUNAPARK SONUÇ Tüm dünyada, milyonlarca yldan beri deprem, tsunami, tayfun, sel benzeri afetler olmaktadr. Dünya var oldukça bu afetler de dünyay etkilemeye devam edecektir. Önemli olan nokta şudur. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş olan ülkelere nazaran, afetlerden çok daha fazla etkilenir. Afetler sonucu ölümlerin %95 i gelişmekte olan ülkelerde olurken, yine bu ülkelerin maddi kayplar gelişmiş ülkelerin kayplarnn 20 kat daha fazladr. Hepimizin bildiği gibi, bu doğal afetlerin oluşmasn engellemek mümkün değildir, ancak önceden önlemler alarak olaylarn olumsuz etkilerini en aza indirgemeye çalşabiliriz. Bu bilgilerin herkesçe bilinmesine rağmen, afetlere karş alnacak önlemler hep göz ard edilmiş, afetler olduktan sonra yara sarma politikalar tercih edilmiştir. Zarar azaltma bilinciyle afet öncesi yaplacak çalşmalar, yalnzca can ve mal kayplarn en aza indirmeyecek; ülkemizi her türlü afete önceden hazrlayacak, insanlarn huzur ve güvenli bir biçimde korkusuzca yaşamasn sağlayacak, afet srasnda panik, ac ve üzüntüleri en aza indirecek, ayrca ekonomik açdan ülkeyi rahatlatacaktr. Afete hazrlanmak, afete hazrlanma işinin devletin ana politikalarndan biri olarak kabul edilmesiyle başlar. Bu işe inanmak ve disiplinli çalşmakla, yaygn ve etkili bir eğitimle, bilgilerin doğru alnmas, güncellenmesi, uygulamalar, yönetim, komuta ve kontrol merkezlerinin oluşturulmas, yerel yönetimlerin, meslek odalarnn ve gönüllü kuruluşlarn etkin biçimde bu işin içine katlmas gibi onlarca konu ile devam eder. Afete hazrlk ve afet yönetimi kağt üstünde anlatldğ kadar kolay değildir. Bu nedenle önce devletin ve yerel yönetimlerin bu işe inanmas, kaynaklarn bu işe ayrmas, bilimsel ve son

8 8 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 derece disiplinli çalşmas gerekir. Aksi taktirde bu önemli konu birkaç meslek odasnn ve gönüllü kuruluşlarn çabalaryla snrl kalr ve her afet sonras olmas gerekenden çok daha fazla kayp verilir. KAYNAK

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları Ksm 3. Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3.1. Giriş Deprem, sel, toprak kaymas, şiddetli kar vb. anormal doğa olaylar zaman zaman gerçekleşebilir. Eğer bu olaylar yerleşimin olmadğ alanlarda gerçekleşirse,

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİNDEKİLER Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Afet ve Acil Durum Servislerinin Görevleri Nelerdir? Müdahele Ekipleri Afet Acil Durum Eğitim ve Projeleri

Detaylı

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Editörler Prof.Dr. Vahap TECİM Dr. Çiğdem TARHAN Berna BARADAN Ece KAVAS ISBN BU YAYININ

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 1 Ekim 2004 Doğal afetlerin ve özellikle depremlerin tehdidi altında olan ülkemizde, şehirleşme ve yapılaşma süreçleri için güvenirlilik unsuru

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ. ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ. ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi Temmuz 2010 Uğur AKYURT (İnşaat Mühendisi) Yayınlayan: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Anadolu Cad.

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL Örgütlerde Felaket Yönetimi Hasan KARABAKKAL İçindekiler Kavram Olarak Felaket... 3 Acil Durum Yönetimi... 3 Acil Durum Yönetimi İlkeleri... 4 Acil Durum Yönetimi İlkelerinin Hedefleri... 5 Etkili Kriz

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı