MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04"

Transkript

1 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

2

3

4

5 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale Makro AVM 1 yafl nda Ankara'n n her semtine bir Makromarket Makromarket Çankaya Birlik ma azas Keyifli al flverifl Subayevleri'nde Cebeci, Keçiören ve Ayranc 'da da Makromarket Cumhuriyet hepimizin! Makromarket ö retmenleri unutmad! Ace'nin Ayfle Teyze'si Makromarket'i ziyaret etti Makromarket büyük fark att, en büyük 50 flirkette ilk 10 a girmeyi baflard Makromarket art k ulusal bir zincir MAKRO RÖPORTAJ 18 Anadolu nun yerli markas Makromarket, büyümeye devam ediyor MAKRO RÖPORTAJ 44 Makromarket Tütün Ürünleri ve Temizlik Grubu Sat nalma Kategori Müdürü Sema fiaflmaz MAKRO GÜNCEL y l nda da vatanseverli in simgesi: CUMHUR YET 24 Kas m'da ö retmenlerinizi unutmay n MAKRO MODA 58 K fl n da fl k olabilirsiniz MAKRO ARAfiTIRMA de neler oldu, neler bitti? MAKRO SA LIK 34 Gerekti inde sa l k da getiren teknoloji, bizi sa l m zdan m ediyor? MAKRO RÖPORTAJ 62 Makromarket Kozmetik ve Kiflisel Bak m Grubu Sat nalma Kategori Müdürü Hakk Alper Özdiker MAKRO GÜNCEL 66 Can n ummana erdi i an 2 EK M/KASIM/ARALIK 2007

6 MAKRO TÜKET C 68 B R PORTRE 72 TOFD Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Y ld r m Y lmazo lu: Sizin iki aya n z varsa bizim de iki tane tekerimiz var Ç M ZDEN SESLER 76 MAKRO SA LIK 78 Dünyayla dost ol, mutlu ol MAKRO GÜNCEL 82 K fl mevsimini sevdiren s ms cak nedenler MAKRO GÜZELL K 84 Eyvah! Saçlar m dökülüyor MAKRO DEKORASYON 88 Mevsimlerin fl lt s evinize vursun MAKRO GEZ 92 Yolculuk çanlar çal yor! MAKRO E T M 98 Çal flan e itiminde yeni ve farkl bir boyut YAfiAM KAYNAKLARI 100 Baklagiller RAFIN KONUKLARI 102 MAKRO KÜLTÜR 107 PÜF NOKTASI 104 MAKRO V ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI: 4 MAKROMARKET Ad na Sahibi Mustafa Songör Genel Yay n Yönetmeni Nuray Erdo an Yaz flleri Müdürü Hünkar Sibel Görel Yaz flleri Öznur Arslan Bikem Ö ünç Görsel Yönetmen Mehmet Emin Sayfa Uygulama Numan lhan Mustafa Özen Reklam Tasar m Ayd n Güdüllü Hamit Dumlup nar Cenk Atarer Mücahit Aktafl Foto raf Salih Y lar Yay na Haz rl k: Simurg Sanat Yap mlar Renkayr m/bask ve Cilt: Impress Yay n Türü: Yerel Süreli Yönetim Yeri: Kocatepe Mh. 12. Sk. C32 Blok Kat: 9 Mega Center-Bayrampafla/ stanbul Tel: (pbx) Fax: MAKRO TAR F 108 MAKRO BULMACA 110 EK M/KASIM/ARALIK

7 MAKRO editör Makromarket sizlerle büyüyor! Y l n bafl nda büyük bir coflku ve mutlulukla yay n hayat na bafllayan Makro Vizyon dergimiz, 2007 y l n n son say s nda, zengin içeri i ve keyifli haberleriyle yine sizlerle. Ekim-Kas m-aral k aylar, Türkiye'de pek çok olay n yafland aylard. Biz de elimizden geldi ince bu olaylar dergimiz sayfalar na tafl maya çal flt k. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram, 24 Kas m Ö retmenler Günü, Hz. Mevlana'n n fieb-i Arus Töreni ve Kurban Bayram, dergimiz sayfalar nda bulabilece iniz baz konu bafll klar. Ayr ca Makro Vizyon'un 4. say s, bu senenin son say s olmas itibariyle sizlere 2007'de ülkemizde yaflanan önemli olaylar da k sa k sa aktar yor. Genel olarak yaflad m z önemli olaylar çabuk unuttu umuz için dergimizin birkaç sayfas n böyle bir araflt rmaya ay rmay uygun bulduk. Yine bu say da, ekranlar n sevilen program sunucusu kbal Gürp nar ile yeni kitab n n K r kkale Makro AVM'deki imza gününde Küçük Mutluluklar n S rlar üzerine hofl bir söylefli gerçeklefltirdik. Makromarket'te Hizmette Çizgi Ötesi slogan yerini yeni bir slogana b rak yor; Anadolunun Yerli Markas ; Hizmet Tüm Türkiye'ye 2007 Makromarket için de çok önemli bir y ld. Makromarket çok büyük at l mlar yaparak 2007 y l n ciddi bir büyümeyle kapat yor. lk önce Nazar Marketler Zinciri Makromarket bünyesine kat ld ve Makromarket daha çok müflterisine kaliteli hizmetini tafl maya bafllad. Geçti imiz aylarda da Afra Al flverifl Merkezlerinin sat n al nmas yla Makromarket art k 90 flubeli bir ulusal zincir oldu. Tüm bunlar n yan nda ticarete estetik katt n düflündü ümüz stanbul merkezli Uyum Marketler ile bir birleflme yafland. Bu ticari ortakl k sonucunda Makromarket daha da çok büyüdü. Bu konularla ilgili ayr nt l bilgiyi dergimiz sayfalar nda bulacaks n z. Özellikle son zamanlarda Makromarket'te yaflanan büyük geliflim ve de iflimin ayr nt lar n merak eden kamuoyu, Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör'le yapt m z röportaj keyifle okuyacakt r. Yönetim Kurulu Baflkan m z fieref Songör, Makromarket'in kurulufl y llar n, büyüme politikalar n ve bundan sonraki hedeflerini ayr nt lar ile izah etti. Dergimizin genel konusuna bakt n zda teknolojiyi göreceksiniz. Hayat m z n her an nda vazgeçemedi imiz teknolojinin bize getirdikleri ve yayd manyetik dalgalar sonucu sa l m zdan götürdüklerini ayr nt lar yla aç klad k. Geliflen teknolojiyi sorgulamal y z. Yaflam m zda daha az fiziksel enerji harcamak ad na sualsiz kabul etti imiz teknolojiye Lütfen dikkat! diyoruz. Makro Vizyon dergimizin 2007 y l son say s n, hepimizi yak ndan ilgilendiren, güzellik, sa l k, moda, gezi, dekorasyon, pratik bilgiler ve ödüllü bulmaca konular yla bayram tatilinizde elinizden düflürmeyeceksiniz y l nda zengin konu içeriklerini ve renkli kiflilikleri evlerinize tafl maya devam edece iz. Özellikle dergimizin içeri inde ifllememizi istedi iniz konular bizlerle paylaflman z gönülden isterim. Yeni y lda katk lar n z ve yorumlar n z bekliyorum. Tüm ulusumuzun Kurban Bayram kutlar; savafls z, bar fl ve hoflgörü dolu bir y l geçirmeyi temenni ederim. 4 EK M/KASIM/ARALIK 2007

8

9 MAKRO haber KIRIKKALE MAKRO AVM 1 YAfiINDA K r kkale Makro Al flverifl Merkezi 1. y l n Kas m ay nda çeflitli etkinliklerle kutlad. 17 Kas m Cumartesi günü düzenlenen 1. y l kutlamalar na K r kkale halk büyük bir ilgi gösterdi. K r kkale Makro Al flverifl Merkezi, birinci yafl n düzenledi i etkinliklerle coflku içinde kutlad. Ekranlardan, gazete yaz lar ndan ve kitaplar ndan tan d m z kbal Gürp nar' n da konuk oldu u kutlamalar kapsam nda, çeflitli hediyeler da t ld ve çocuklar için gösteriler düzenlendi. Makro AVM müflterilerine, 1. y l etkinlikleri çerçevesinde, 7200 hediye da t ld. 50 YTL'lik al flverifl karfl l nda bir kaz -kazan kuponu alan Makro AVM müflterileri, çeyrek alt ndan yast a, gazozdan süte, slak mendilden gofrete, pek çok hediyenin sahibi olma flans n elde ettiler. Sevenleri için kbal'le Küçük Mutluluklar isimli yeni kitab n imzalayan ve söylefli yapan kbal Gürp - nar ise Ben de bir K r kkaleli olarak Makro Al flverifl Merkezi'nin burada aç lmas ndan dolay gurur duydum. K r kkale'nin böyle bir al flverifl merkezine ihtiyac vard ve buras K r kkale'ye çok fley katabilir dedi. Bir y l önce aç lan ve K r kkale halk n n sosyal hayat nda önemli bir rol oynayan Makro Al flverifl Merkezi, belli haftalarda düzenledi i etkinliklerle K r kkalelilerin gönlünü fethetmiflti. Düzenledi i kapmayanlarla uygun al flverifl imkan sa lamas n n yan nda, al flverifl yapmak için K r kkalelileri civar illere gitmekten kurtaran merkez, sinema salonlar, restoran ve cafe'leriyle de ilde okuyan üniversite ö rencilerinin gözdesi durumunda. 6 EK M/KASIM/ARALIK 2007

10

11 MAKRO haber Ankara'n n her semtine bir Makromarket Subayevleri, Cebeci, Keçiören Gazino, Ayranc ve Çankaya Birlik de Makromarket kalitesiyle bulufltu. Ma aza ve hizmet a n yeni ma azalar açarak her geçen gün büyüten Makromarket, Ankara'n n her semtine ulaflmay hedefliyor. Keyifli al flverifl Subayevleri'nde Makromarket, keyifli al flverifl stratejisini daha genifl alanlara ulaflt rmaya devam ediyor. Al flverifli bir kahve tad nda yaflamak isteyen müflteri kitleleri, Makromarket'in modern ve ferah ma- azalar nda al flveriflin tad na var yor. Ma azalar nda çizgi ötesi hizmet kalitesini, genifl ürün yelpazesi, profesyonel çal flan ve cazip fiyat seçenekleriyle buluflturan Makromarket, Subayevleri ma azas n, müflterisinin hizmetine açt. Makromarket Subayevleri ma azas, 22 çal flan ve 3 kasas yla A'dan Z'ye tüm temel g da ve ihtiyaç ürünlerini müflterisinin hizmetine sunuyor. Makromarket Çankaya Birlik ma azas Baflkentlilerin hizmet kalitesini bildi i ve sevdi i Makromarket, Çankaya Birlik'te bir ma aza daha açt. Müflteri mutlulu unu ve memnuniyetini her fleyin üstünde tutan Makromarket, modern ve ferah ma azalar nda makro kaliteli hizmeti mikro fiyatlara sunuyor. Makromarket Birlik ma azas 600 metrekare sat fl alan nda, zengin ürün portföyü, 20 nitelikli personeli ve 3 kasas yla, s cak ve samimi bir hava içinde keyifli bir al flverifl hizmeti veriyor y l nda istikrarl ve emin ad mlarla büyüme sürecine h z veren Makromarket, perakende sektöründe iddial oldu u makro kaliteli hizmet fark n mikro fiyat stratejisiyle yayg nlaflt rmak ad na yat r m ve at l mlar na devam ediyor. Makromarket Gölbafl nda 2. ma azas n açt Sevdi iniz al flverifl flimdi Gölbafl nda da daha yak n n zda. Modern ve ferah ma azalar nda keyifli bir al flverifl için A dan Z ye tüm ihtiyaçlar biraraya getiren Makromarket Ankara Gölbafl nda ikinci ma azas n açt. Makromarket Gölbafl -2 ma azas 300 m2 sat fl alan nda 3 kasas ve 17 çal flan ile bölge halk n n yak ndan bildi i makro hizmet kalitesini sunuyor. 8 EK M/KASIM/ARALIK 2007

12 CEBEC Cebeci, Keçiören ve Ayranc 'da da Makromarket AYRANCI Ankara Cebeci, Keçiören Gazino ve Ayranc bölgelerine ma azalar açan Makromarket, tüm bu bölgelerde, hitap etti i hedef kitlesinin memnuniyetiyle karfl land. Makromarket, her ma azas nda, müflterisinin her yönüyle tüm temel ihtiyaçlar n karfl layabilece i çeflitlilikte ürün portföyü bulunduruyor. Makromarket Cebeci ma azas, 14 çal - flan ve 3 kasas yla; Makromarket Gazino ma azas, 17 çal flan 3 kasas yla; Makromarket Ayranc 2 (Ayranc 'ya 2. Makromarket) ma azas ysa, 12 çal flan ve 2 kasas yla müflterilerine hizmet veriyor. Makromarket, istikrar çerçevesinde, hitap etti i hedef kitlenin bir al flverifl noktas nda arad ve sevdi i ne varsa tüm seçenekleri, yeni açt tüm ma azalar nda hizmete sunuyor. GAZ NO

13 MAKRO haber Cumhuriyet hepimizin! Makromarket, Türkiye için her zamankinden daha anlaml geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayram 'nda, müflterileri için çok güzel bir görsel çal flma haz rlad. Cumhuriyet Bayram dolay s yla haz rlanan bu çal flmada, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy'un bulundu u afifllerde Türk bayra dalgalan yor ve Atatürk'ün Gençli e Hitabesi ile stiklal Marfl yer al yor. Cumhuriyetimizin 84. y l n kutlad m z bu senede, ay y ld zl bayra m z ve çok önemli mesajlar veren Gençli e Hitabe ve stiklal Marfl, Makromarket arac l yla evlerin duvarlar n süsledi. Makromarket, müflterilerine böyle bir görsel çal flma sunmay bir vefa borcu olarak görüyor. Makromarket Polatl da Makro Paralar Makromarket Polatlı bölgesine özel olarak düzenledi i yepyeni bir kampanyaya imza atıyor Aralık tarihleri arasında Polatlı bölgesinde hizmet veren tüm Makromarketlerden 50 YTL lik alıflverifl yapan Makromarket müflterileri, 5 YTL de erinde Makro Para kazanıyor. Kazanılan 5 YTL de erindeki Makro Paralar, bir sonraki 50 YTL lik alıflveriflte kullanılabiliyor. Makromarket, müflterilerine sa ladı ı yepyeni kampanyalarla kaliteden ödün vermeden büyümeye devam ediyor. Alıflverifllerde, makro kaliteli hizmet mikro fiyatlarla Makromarket te. Makromarket ö retmenleri unutmad! Ma azalar nda her gün binlerce tüketicisini a rlayan Makromarket, 24 Kas m Ö retmenler Günü'nde gelece in fenerleri olan, çocuklar m z hayata haz rlayan ö retmenlerimizi unutmad. 24 Kas m Ö retmenler Günü'nde Makromarket ma azalar ndan al flverifl eden ö retmenler, %10 indirim avantaj ndan faydaland. Gelecek nesilleri yetifltiren ö retmenlerimiz, her fleyin en iyisine lay k ve Makromarket de bunun bilinciyle, 24 Kas m Ö retmenler Günü'nde de ö retmenlerimizin yan ndayd. 10 EK M/KASIM/ARALIK 2007

14 Ace'nin Ayfle Teyze'si Makromarket'i ziyaret etti Makromarket müflterilerini ekranlar n sevilen yüzleriyle buluflturmaya devam ediyor. Kas m ay içerisinde, Ace reklamlar n n Ayfle Teyze'si, Ace Ak ll Kad nlar Kulübü'nü anlatmak için Makromarket müflterileriyle bulufltu. Ayfle Teyze, Ace Ak ll Kad nlar Kulübü'nde, tüm kad nlar bir araya getirmeyi amaçl yor. Kulübün amac, han mlar n hem ev iflleri, yemek, dekorasyon gibi konularda hem de stresle mücadele, cilt bak m ve güzellik için kullanaca püf noktalar ve ak ll çözümleri tüm kad nlarla paylaflmak. Ayfle Teyze, düzenlenen market aktiviteleriyle Makromarket müflterisi kad nlarla bulufltu ve merakla beklenen püf noktalar n onlarla paylaflt. Market aktivitelerine kat lan han mlardan kendi püf noktalar n paylaflanlara sürpriz hediyeler de veren Ayfle Teyze, kad nlar n ev ifllerinde, ailesi, kendisi ve çocuklar için kullanabilece i ak ll ve pratik çözümleri üretecek olan Ak ll Kad nlar Kulübü'nün yayg nlaflmas n da sa l yor. 3 gün boyunca çeflitli Makromarket ma azalar n gezen Ayfle Teyze, Makromarket'ten al flverifl eden kad nlardan yo un ilgi gördü.

15 MAKRO haber BÜYÜK FARK ATTI, EN BÜYÜK 50 fi RKETTE LK 10 A G RMEY BAfiARDI Bu y l sektörde büyümeye yönelik h zl ad mlar atan Ankaral Makromarket, Kombassan' n 27 ma azal Afra Al flverifl Merkezlerini sat n alarak yerellikten ulusall a terfi etti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Baflkan fieref Songör'ün sahibi oldu u Makromarket, stanbul merkezli Uyum G da ile birleflme karar n n ard ndan Kombassan'a ait Afra y sat n ald. Bu birleflme ile yerel perakendecilikten ulusal perakendecili e geçen Makromarket, böylece ma aza ve metrekare oran n da artt rm fl oldu. Makromarket'in ülke çap nda ma aza say s, gerçekleflen bu birleflme ve sat n almalarla 130'a ç kacak. Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan ve ayn zamanda TPF Baflkan fieref Songör, Kombassan'da Yönetim Kurulu Haflim Bayram' n ve yönetimin de iflmesi ile sat fla ç kan Afra'da yeni yönetim bizi davet etti. Her iki taraf için de güzel bir ifl oldu diyerek sat n almayla ilgili aç klamalarda bulundu. Ulusal bir marka haline geldiklerinin alt n çizen Ekonomist Dergisi, perakende sektöründe flirketlerin bir y ll k performanslar n n de erlendirildi i ve sektörün ilk araflt rmas olan Perakende 50 araflt rmas n n dördüncüsünü gerçeklefltirdi. fiirketlerin 2006 y l cirolar baz al narak gerçeklefltirilen araflt rma sonuçlar na göre Makromarket perakende sektörünün en büyük 50 flirketi aras nda 7. s raya yerleflti y l içerisinde Nazar ve Afra market zincirlerini bünyesine alarak büyüyen Makromarket, g da kategorisinde ve çal flan say s nda ise 5. s rada yer ald. Böylece sektörde en büyük ata gerçeklefltiren yerel zincir Makromarket, y l içinde yaflad birleflmelerle yerel perakendecilikten, ulusal perakendecili e geçti. Ma aza ve metrekare oran artan Makromarket'in 2006 y l toplam cirosu 520 milyon 280 bin YTL'ye ulaflt. Araflt rmadan ç kan sonuçlara göre perakende sektörünün yaklafl k yüzde 65'ini geleneksel perakende olarak da adland r - lan, organize olmayan perakendecilerin oluflturdu u görülürken, buna karfl l k organize perakende sektörünün pazarda yüzde 35'lik paya ulaflt belirtiliyor. Perakende sektörünün en büyük 50 flirketinden ilk 10'u flöyle; Migros, B M, Metro, CarrefourSA, Tesco Kipa, Teknosa, Makromarket, Kiler, LC Waikiki ve Marketim Binbir. Planet Retail taraf ndan sa lanan en son, ba ms z verilere göre Türkiye'de perakende sektörünün büyüklü ü, 2006 y l nda milyar dolara ulaflt. Buna g da ve g da d fl perakendecilik ve hatta mobilya, elektronik ma azalar gibi tüm perakende sat fllar da dahil. Üstelik sektörün 2010 y l na kadar 199 milyar dolara ulaflmas bekleniyor. MAKROMARKET ARTIK ULUSAL B R Z NC R fieref Songör, Uyum Marketleri ile birleflmenin sa lanmas ndan sonra tüm ma azalar yeniden belirlenecek bir marka alt nda toplanacak. Önümüzdeki dönemde yeni sat n almalara ve birleflmelere aç z. Önemli olan bu süreci ak ll ve temkinli yönetmek diye konufltu. Makromarket taraf ndan sat n al nan Konya merkezli Afra Al flverifl Merkezlerinin Samsun, Malatya, Mersin, Karaman ve Antalya baflta olmak üzere 27 ma azas bulunuyor. 12 EK M/KASIM/ARALIK 2007

16

17 MAKRO haber fienyuva: Simit ve çay s k nt l günlerimin dostu oldu, 60 y ld r soframdan eksik etmem Türkiye'nin ilk difl f rças üreticisi Banat' n sahibi Zühtü fienyuva, sanayinin duayenlerinden. 87 yafl ndaki ifladam, pazar pay n sürekli yükselterek dünya devlerine kafa tutuyor. Liderli i daha uzun süre kimseye kapt rmayaca görülen flirkete, ortakl k teklifleri ya yor. Ancak o, gözbebe i flirketini kimseye satmamakla kararl. fiu anki konumuna çok çal flarak geldi ini söyleyen fienyuva, Vehbi Koç ve Hac ZÜHTÜ fienyuva Ömer Sabanc gibi sanayicilerle ayn kuflaktan geliyor. Dostlar n n srar yla 60 y ll k mücadelesini kitaplaflt ran fienyuva Hüner, servete sahip olmak de il, ona lay k olmakt r diyor. smiyle yay nlanan eserinde bugünlere nas l geldi ini anlat yor. Seyyar sat c l k, kundurac ç rakl ve ispirtoculuk yaparak hayat n kazanan fienyuva, S k nt l günlerimde en iyi dostum oldu dedi i simit ve çay sofras ndan eksik etmiyor. Hatta mevkilerine bakmaks z n gelen misafirlerine simit ve çay ikram ediyor. Hem okumak hem de çal flmak zorundayd m. Daha sonra ailemin geçimini sa lamak zorunda kald m. Nitekim öyle de yapt m. O günlerden bugünlere aln m n ak yla geldim diyen Zühtü fienyuva, 10 çocuklu memur bir ailede dünyaya gelmifl. Daha küçük yafllarda okul masraflar n ç karmak için çal flmaya bafllam fl. Ortaokulda geçirdi i çiçek hastal sebebiyle sol gözü görme yetene ini kaybetmifl. nsanlar n ancak siluetini görebildi ini belirten fienyuva, bütün çal flmalar n tek gözle yapt n belirtiyor. Zühtü fienyuva'n n çocuklu undaki tek hayali ise doktor olabilmekmifl. Gayretleri sonuç veriyor ve stanbul T p Fakültesi'ni kazan yor. Üniversiteye giderken tüm s n flar n temizlik ifllerini yap yor. Ancak babas n n vefat üzerine t p e itimini üçüncü s n fta b rakmak mecburiyetinde kal yor. Öldü ünde babas n n cebinden sadece 8 adet 25 kurufl ç k yor. Halden kavun karpuz al p satmaya bafllayan fienyuva, t bbiyenin özellikle anatomi dersinin kendisine çok faydal oldu unu anlat - yor: Çünkü ben kavun karpuz satt m s ralarda anatomi kitab n açar, tezgah n üstüne koyard m. Gelip giden sordu- unda ise ö renci oldu umu ve para kazanmam gerekti ini anlat rd m. Böyle diyince manavdan 1 kilo alan müflteri, benden 2-3 kilo almaya bafllad. Üniversiteyi b rak nca üzüm satmaya bafllayan fienyuva, T rhan Vapuru ile mallar almaya gitti i s rada, kinci Dünya Savafl patlak vermifl. Ancak üzümlerin navlun bedeli gemiyle gitti inde çok daha ucuza mal olaca için ailesinin karfl ç kmas na ra men deniz yolunu tercih etmifl. Cebinde 5 lira para oldu unu, bununla iki at arabas tutmas halinde Beyaz t'a bile gidemeyece ini anlatan fienyuva, Gemide arkadafllar yeme ine oyun oynayal m diye srar ediyorlar. Benim derdim bambaflka. Allah'a ifllerin yolunda gitmesi için dua ediyordum. Ne yapaca m diye gece uyku dahi uyuyam yordum. Daha sonra 350 liral k mal 700 liraya satarak okul yurduna gittim. Arkadafllar m flaflk na döndü diyor. Zühtü fienyuva, 500 metrekarelik bir alanda üretim yapan Banat' k sa sürede büyüterek büyük kar elde etmeye bafllam fl. fienyuva, fakir fukaran n haklar n korumak gerekti ine dikkat çekiyor: Geçmiflteki kendi durumuma inerek, daima kalk nd rma, yard mlaflma duygusuyla elimden geldi i kadar herkesi ifl sahibi yapma imkanlar n arad m. Çünkü zenginlik bu dünyadan ayr ld ktan sonra, geride kalanlar n sizi hay rla anmas - d r. Gösterdi iniz her fleyin size geri gelece ini bilin. Koç'a Dil bilseydik sen bankada çal fl yor olurdun, ben de büyükelçilikte dedim Banat' n Yönetim Kurulu Baflkan Zühtü fienyuva, yak n arkadafl Vehbi Koç ile hat ras n anlat yor: Vehbi Bey, ben ve Bernard Nahum, yabanc konuklar n oldu u bir masada konufluyoruz. Nahum, ngilizcesiyle konuklarla sohbet ediyor; ama biz Vehbi Bey'le birbirimize bak yoruz. Vehbi Koç Bak ecnebilerle iletiflim bile kuram yoruz dedi. Ben de E er dil bilseydik, ben bankada sen de büyükelçilikte çal fl yor olurdun. Bu flekilde hayat n içine kat lmazd k dedim. Vehbi Bey, kahkahalarla güldü. 14 EK M/KASIM/ARALIK 2007

18

19 MAKRO haber Dondurulmufl g da sat n al rken ve tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Al flveriflleriniz s ras nda ürünlerin çözülmemesi için dondurulmufl ürünleri al flveriflinizin en sonuna b rak n. Ürünleri sat n al rken afla daki noktalara dikkat edin: Ürün çözülmüfl olmamal ve mutlaka dondurulmufl ürün sertli inde olmal d r. Sat fl noktalar ndaki ürünler, teflhir edildi i reyonlardaki so utma seviyesinin daha üstünde olmayacak flekilde yerlefltirilmifl olmal d r. Ürünün ambalaj etraf nda veya ürünler aras nda, belirgin ve büyük buz kristalleri olmamal d r. Bu tür buz kristallerinin bulunmas, bu ürünün çözülmüfl ve tekrar donmufl oldu unu gösterir. Ürünün görülebilen üst k s mlar nda renk farkl l klar oluflmufl olmamal d r. Ürünler birbirine yap flm fl veya tane ürünler bloklaflm fl görüntüde olmamal d r. Al flverifl sonras nda ürünleri mümkün olabilen en k sa sürede buzdolab veya derin dondurucuya yerlefltirin. Ürünleri buzdolab veya derin dondurucuya yerlefltirirken, hangi süre içerisinde tüketece inizi göz önünde tutarak seçim yap n. Buna göre, e er ürünleri 24 saat içinde tüketecekseniz buzdolab n z n alt bölümlerine, 2 gün ile 8 gün aras nda tüketeceksiniz buzluk bölümüne, 8 gün ile son kullanma tarihi aras nda tüketecekseniz derin dondurucu bölümüne yerlefltirin. Baz dondurulmufl ürünler, çözülmeden direkt piflirildi i gibi baz ürünler çözüldükten sonra piflirilir. Derin dondurucudan ç kard n z ürünleri buzdolab - n z n alt bölümlerinde bekleterek uygun flekilde çözülmesini sa layabilirsiniz. Herhangi bir nedenle çözülmüfl olan ürünü 24 saat içerisinde buzdolab n z n alt bölümlerinde muhafaza ederek tüketebilirsiniz. Bu flekilde çözülmüfl olan bir ürünü tekrar derin dondurucuya koyarak muhafaza etmek uygun de il. Bu nedenle, dondurulmufl ürünlerinizin sadece tüketece iniz kadar n çözdürün.

20

21 MAKRO röportaj ANADOLU NUN YERL MARKASI MAKROMARKET BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Makromarket 2007 y l içinde çok ciddi bir büyüme kaydetti. Nazar Ma azalar Zinciri'nin Makromarket ailesine kat l m, Makromarket ve Uyum G da birleflmesi ve en son olarak da, Afra Bugün Makromarket, yaklafl k 100 ma azal bir ulusal zincir y l nda bafllayan Makromarket serüveni, 2007 y l nda Anadolu'nun yerli markas slogan yla ülkemiz insan na en iyi hizmeti vermek için devam ediyor. 1997'den bu yana kat edilen yolu, Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör'den dinledik. Bu topraklardan ç k p büyüyen çok önemli bir markan n arkas ndaki isimle yapt m z bu röportajda, altyap n n, birlik ve beraberli in, yard mlaflman n, ülkesini sevmenin ve sosyal sorumluluk projelerinin ne kadar önemli oldu unu da okuyacaks n z y l nda Ankara Keçiören'de 2 marketle, devam nda Demetevler'de Makromarket ad yla bafllayan perakendecilik serüveninize bugün yaklafl k 100 ma azayla, ulusal bir zincir olarak devam ediyorsunuz. Bize bu süreçten k saca bahseder misiniz? Perakendecilik dedemden gelen bir meslek; Makromarket serüveni de 1990 y l yla bafllayan bir serüven. O zaman organize perakendecilikten ziyade tanzim sat fl tarz nda iki tane ma aza açm flt k. Sonras nda, 1992 y l ndan itibaren Makromarket, Keçiören'de 2 tane ve Demetevler'deki 1 ma azas yla birlikte toplam 3 ma azayla organize perakendecilikte yerini alm fl oldu. Ayn dönemler, dünyada da perakendecili in organize olma ve k talar aflma sürecine rast gelir. Wal- 18 EK M/KASIM/ARALIK 2007

22 Mart' n k ta afl p Avrupa'ya, Güney Amerika'ya geçmesi, beraberinde Avrupa menfleli Carrefour'un, Metro Grubu'nun tüm dünyaya yay lmalar sürecinin bafllang c y llar aras ndaki dönemdir ve bu dönem, perakendecilik aç - s ndan çok önemlidir. Biz de bu süreç içerisinde Türkiye perakendecili inin do ru mecrada geliflmesi için bir tak m çal flmalar n bafllang c ndayd k. Beraberinde, Makromarket'in kurumsal bütünlü ünü ve organize bir marka oluflturmaya yönelik çal flmalar m z devam ettirdik. Tabi bu süreç içerisinde Türkiye'de yaflanan krizler nedeniyle, enteresan tecrübeleri de yaflad k. Perakendecilik Türkiye'de 2000'li y llara kadar önemli bir mesafe kat etti. Ancak 2001 krizi, organize perakendecilikte ciddi bir dura anl k dönemi getirdi. Ama ayn zamanda da özellikle Türkiye'de, yerli perakendecilikte, iflletme verimlili ini, metrekare verimlili ini, kiflisel faydalar, marka gücünü ö renmemiz anlam nda çok önemli bir süreçtir. Dolay s yla 2001 krizinden sonraki süreçte bizim çok güzel, keyifli, enteresan çal flmalar m z oldu. Makromarket olarak, 2 bin metrekare ve daha büyük ma azalar açmaya yönelik çal flmalar m z bafllad. Perakendecili imizi, insan kaynaklar, kurumsal yap lanma ve marka imaj de eri olarak çok farkl bir pozisyona getirmeye bafllad k y l nda bizim yaklafl k 15 ma azam z varken, bugün metrekare olarak da büyüklük olarak da bu say n n çok üzerine ç kt k ve Afra'larla birlikte 90 flubeye ulaflt k. Makro-Uyum süreci sonunda da 120 ma azay yakalam fl olaca z. Do ru yap lanma olunca, Türk insan - fiu anda yerel perakendecili in gururu olarak gösterilen lojistik merkezimizin düflünce baz ndaki temellerini 1996 y l nda att k, 2003 y l nda da hayata geçirdik n n kendi markas n sahiplendi ini söyleyebilirim. Makromarket olarak bu gücü yaflad m z ve yakalad m z düflünüyorum. Ekonomist dergisinin yapt Perakende 50 araflt rmas nda, genel yap da 7., kendi kategorinizde 5. s rada bulunuyorsunuz. Sektördeki yerinizi bu ba lamda nas l de erlendiriyorsunuz? 1990'l y llardan itibaren perakendecilik sektöründe, yerli bazdaki markalarda daima de iflim oldu. Krizler önemliydi ve k r lma noktalar yd. Bundan dolay baz markalar n devam edemedi ini, de iflti ini; baz markalar n da konsolidasyon yaflad n görüyoruz. Biz Makromarket olarak bu süreçte, mümkün oldu u kadar sa lam temellerde ifl gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapt k. Örne in; flu anda yerel perakendecili- in gururu olarak gösterilen lojistik merkezimizin düflünce baz ndaki temellerini 1996 y l nda att k, 2003 y l nda da hayata geçirdik y l nda projelerini, çal flmalar n yapt k, birkaç defa yer bulma ve gelifltirme çal flmalar m z oldu ama gerçekleflemedi. Çünkü Türkiye'de bir fleyi söyledi iniz yerde, hemen halledemiyorsunuz. En sonunda 2001'de araziyi ald k, 2003'te de inflaat n bitirdik. Biz her konuda düflünsel olarak alt yap ya önem veriyoruz. Yani hedefimizi koyuyoruz, o hedef üzerinde azimle, emin ad mlarla hareket ediyoruz. Lojistik merkezimiz, metrekare kapal alan üzerinde kurulu. Kendi ma azalar m za buradan hizmet veriyoruz. Merkezimiz hem ürün kalitesini, hem servis kalitesini, hem de insan kaynaklar kalitesini artt r yor ve bize çok ciddi bir alt yap oluflturuyor. Asl nda 2000 y l ndan itibaren hedefi- EK M/KASIM/ARALIK

23 MAKRO röportaj miz, özellikle bin ve 2 bin 500 metrekare aral nda geliflmekti. lk y llarda ortalama 5-6 ma azayla bafllad k daha sonra 10 ma azaya ç karak önemli bir süreç yaflad k. Ve bu süreç içerisinde bakt k ki, çok fazla yol kat edemiyoruz. Yeni ma azalar açmak için, önemli lokasyonlara, anlaflmalara ve flehrin geliflmesine ihtiyaç var. Bu gerçekten hareketle, konsolidasyon ya da sat n almalarla geliflme karar ald k. Bütün bunlara aç k bir sistemle ulaflt k. Bu y l, 25 ma azal Nazar Marketleri sat n ald k. Bu sat n almayla birlikte sistemin nas l yap labilece ini çal flt k ve ciddi bir tecrübe edindik. Bu vesileyle, Afra operasyonunu gerçeklefltirebilecek tecrübeyi edindik. Bununla da yetmedik Makro-Uyum projesi üzerinde ciddi bir yol kat ettik. Uyum'la gereklefltirece imiz bu proje, asl nda 3 y ll k bir alt yap ya sahip. Temeline bakt n zdaysa, 2001'deki PERDER hedeflerinden bir tanesi oldu unu görebilirsiniz. Ama son 3 y l içerisinde yaz l sisteme dönüfltürdü ümüz bir yöntem. Bugün flirketlerin kendi içerisinde birleflerek güç birli i yapmas, hem pazarlama gücü, hem sat n alma gücü hem beraberinde marka de erini güçlendirme anlam nda çok önemli. Bunun hem uygulay c s hem de uygulayacaklar için yöntem 2000 y l nda yaklafl k 15 ma azam z varken, bugün metrekare olarak da büyüklük olarak da bu say n n çok üzerine ç kt k ve Afra'larla birlikte 90 flubeye ulaflt k belirleyicisi olabiliriz. Dolay s yla bu bir hedef ve o hedefe emin ad mlarla yürümenin hikayesidir. Biz Türkiye'nin en büyük yerli markas olmay birinci hedef olarak al yoruz ama as l hedefimiz, uluslararas bir marka olmak ve bu markay Türkiye'ye, Türk insan na kazand rmak. Uluslararas arenaya ç karken de ülkemizin üreticisinin, tedarikçisinin, çiftçisinin, sanayicisinin gücünü arkam zda hissederek dünyaya aç lmak istiyoruz. Afra Marketleri alarak ulusal bir zincir oldunuz. Ankara'da çok büyük bir merkeziniz ve depolar n z mevcut. Makromarket'in kalitesi de bu ciddiyetten kaynaklan yor. Di er flehirlere de bu kaliteyi tafl mak için ne tür önlemler alacaks n z? Adaptasyon süreci çok enteresan bir süreç. Çal flan insanlar n söylenen her bir fleyi kabul etmeleri söz konusu olmuyor. Ben bu konu üzerine bir f kra anlatabilirim size: ki tane ö renci, bir ba lama ustas na giderler. Derler ki, biz ba lama ö renmek istiyoruz. Bizi kursa al r m s - n z? Peki, der hoca. Sonra ö renciler ne kadar para ödeyeceklerini sorarlar. Bir tanesi ücreti ucuza kapatmak için ba lama çalmay biraz bildi ini söyler. Hoca hiç bilmeyenden 10 lira, yar m bi- 20 EK M/KASIM/ARALIK 2007

24 lenden 15 lira ister. Niye öyle oldu unu sorulunca da, önce senin yar m bildi ini, yanl fl bildi ini unutturmam z laz m, sonra da do rusunu ö retmemiz laz m der. Sistemlerde herkesin kendine has bir bildi i vard r. Ama siz markaysan z, marka olarak kendi iflletme kültürünüzü yans tman z gerekir. Burada bizi bekleyen zorluklar vard. Biz bunu çok merak ediyorduk, burada çok s k nt yaflayaca m - z düflünüyorduk, neticede k smen bir tak m zorluklar da yaflad k. Ama nas l afl labilece ini ö rendik. Dolay s yla hem ekibimizin güçlenmesi söz konusu oldu, hem de bu tür bir organizasyonun nas l yap laflaca n n yöntemini, krokisini ö renmifl olduk. Ulusal bir marka olmak, flehirleraras bazda çal flmak ad na da küçük çapl çal flmalar m z vard ; K r kkale, Polatl gibi fiu anki Afra alt yap s bizim için çok müsait. Fiziki alt yap da hiçbir problem yok. Bölge müdürlükleri donan ml. Zaten Konya'daki genel müdürlü ü, bölge müdürlü ü haline dönüfltürece iz. Samsun ve Malatya'da da var olan bölge müdürlü ü sistemine kendi kültürümüzü, kendi iflletme sistemimizi yans tmaya gayret edece iz. Fiziki olarak, k smi de ifliklikler, k smi çal flmalar baz yerlerde köklü dekorasyon çal flmalar da yapmam z gerekecek. nsan kaynaklar üzerinde çal flmalar yapmam z gerekecek. Çeflit yelpazesinde, pazarlama sisteminde de çal flmalar yapmal y z. Bunun için iki ayd r arkadafllar m zla yo un bir süreç yafl yoruz. En önemlisi, bütün bunlarla birlikte, mevcut ekibimizde muhteflem bir motivasyon olufltu. Bu motivasyonla, y kamayaca m z da olmad na inan yorum. Demin de söyledi im gibi, biz uluslararas bir marka olma hedefindeyiz. Bunu baflaraca z. Türkiye'nin yerli sanayicisi, çiftçisi, üreticisiyle yani markalar - Biz Türkiye'nin en büyük yerli markas olmay birinci hedef olarak al yoruz ama as l hedefimiz, uluslararas bir marka olmak ve bu markay Türkiye'ye, Türk insan na kazand rmak m zla birlikte gitmeyi düflünüyoruz. Buradaki maksat zaten, götürdü ümüz markan n kültürünü tafl mak. Makromarket 2007 y l içinde ma aza say s ba lam nda, çeflitli birleflmelerle çok ciddi bir büyüme kaydetti. Önce Nazar, daha sonra da Afra... Bu agresif büyüme önceden planlanm fl m yd? Bu büyümeyi agresif büyüme olarak adland rmamak gerekiyor. Çünkü agresif büyümeyi do ru bir yaklafl m olarak görmüyoruz. Büyümenin planl olmas gerekti ine inan yoruz. H zl büyümeye itiraz m yok, yeri geldi inde h zl olmak önemli. Art k büyük bal k m, küçük bal k m tart flmas yerine h zl bal k m, büyük bal k m tart flmas önemli olmaya bafllad. Dolay s yla biz h zl olmay tercih ederiz ancak bunu mutlaka planl yapmay arzu ederiz. Örne in Afra, bizim 1,5 y ld r ilgilendi imiz bir markayd. 1,5 y ll k bir süreçten sonra, bir anda oldu gibi görünüyor ama asl nda uzun görüflmeler oldu. Biz hiçbir zaman, yapacaklar m z yüzde yüz kesinleflmeden piyasaya aç klama yapmad k ya da dedikodu mahiyetinde bir çal flmay tercih etmedik. Dola- EK M/KASIM/ARALIK

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı