MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04"

Transkript

1 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

2

3

4

5 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale Makro AVM 1 yafl nda Ankara'n n her semtine bir Makromarket Makromarket Çankaya Birlik ma azas Keyifli al flverifl Subayevleri'nde Cebeci, Keçiören ve Ayranc 'da da Makromarket Cumhuriyet hepimizin! Makromarket ö retmenleri unutmad! Ace'nin Ayfle Teyze'si Makromarket'i ziyaret etti Makromarket büyük fark att, en büyük 50 flirkette ilk 10 a girmeyi baflard Makromarket art k ulusal bir zincir MAKRO RÖPORTAJ 18 Anadolu nun yerli markas Makromarket, büyümeye devam ediyor MAKRO RÖPORTAJ 44 Makromarket Tütün Ürünleri ve Temizlik Grubu Sat nalma Kategori Müdürü Sema fiaflmaz MAKRO GÜNCEL y l nda da vatanseverli in simgesi: CUMHUR YET 24 Kas m'da ö retmenlerinizi unutmay n MAKRO MODA 58 K fl n da fl k olabilirsiniz MAKRO ARAfiTIRMA de neler oldu, neler bitti? MAKRO SA LIK 34 Gerekti inde sa l k da getiren teknoloji, bizi sa l m zdan m ediyor? MAKRO RÖPORTAJ 62 Makromarket Kozmetik ve Kiflisel Bak m Grubu Sat nalma Kategori Müdürü Hakk Alper Özdiker MAKRO GÜNCEL 66 Can n ummana erdi i an 2 EK M/KASIM/ARALIK 2007

6 MAKRO TÜKET C 68 B R PORTRE 72 TOFD Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Y ld r m Y lmazo lu: Sizin iki aya n z varsa bizim de iki tane tekerimiz var Ç M ZDEN SESLER 76 MAKRO SA LIK 78 Dünyayla dost ol, mutlu ol MAKRO GÜNCEL 82 K fl mevsimini sevdiren s ms cak nedenler MAKRO GÜZELL K 84 Eyvah! Saçlar m dökülüyor MAKRO DEKORASYON 88 Mevsimlerin fl lt s evinize vursun MAKRO GEZ 92 Yolculuk çanlar çal yor! MAKRO E T M 98 Çal flan e itiminde yeni ve farkl bir boyut YAfiAM KAYNAKLARI 100 Baklagiller RAFIN KONUKLARI 102 MAKRO KÜLTÜR 107 PÜF NOKTASI 104 MAKRO V ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI: 4 MAKROMARKET Ad na Sahibi Mustafa Songör Genel Yay n Yönetmeni Nuray Erdo an Yaz flleri Müdürü Hünkar Sibel Görel Yaz flleri Öznur Arslan Bikem Ö ünç Görsel Yönetmen Mehmet Emin Sayfa Uygulama Numan lhan Mustafa Özen Reklam Tasar m Ayd n Güdüllü Hamit Dumlup nar Cenk Atarer Mücahit Aktafl Foto raf Salih Y lar Yay na Haz rl k: Simurg Sanat Yap mlar Renkayr m/bask ve Cilt: Impress Yay n Türü: Yerel Süreli Yönetim Yeri: Kocatepe Mh. 12. Sk. C32 Blok Kat: 9 Mega Center-Bayrampafla/ stanbul Tel: (pbx) Fax: MAKRO TAR F 108 MAKRO BULMACA 110 EK M/KASIM/ARALIK

7 MAKRO editör Makromarket sizlerle büyüyor! Y l n bafl nda büyük bir coflku ve mutlulukla yay n hayat na bafllayan Makro Vizyon dergimiz, 2007 y l n n son say s nda, zengin içeri i ve keyifli haberleriyle yine sizlerle. Ekim-Kas m-aral k aylar, Türkiye'de pek çok olay n yafland aylard. Biz de elimizden geldi ince bu olaylar dergimiz sayfalar na tafl maya çal flt k. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram, 24 Kas m Ö retmenler Günü, Hz. Mevlana'n n fieb-i Arus Töreni ve Kurban Bayram, dergimiz sayfalar nda bulabilece iniz baz konu bafll klar. Ayr ca Makro Vizyon'un 4. say s, bu senenin son say s olmas itibariyle sizlere 2007'de ülkemizde yaflanan önemli olaylar da k sa k sa aktar yor. Genel olarak yaflad m z önemli olaylar çabuk unuttu umuz için dergimizin birkaç sayfas n böyle bir araflt rmaya ay rmay uygun bulduk. Yine bu say da, ekranlar n sevilen program sunucusu kbal Gürp nar ile yeni kitab n n K r kkale Makro AVM'deki imza gününde Küçük Mutluluklar n S rlar üzerine hofl bir söylefli gerçeklefltirdik. Makromarket'te Hizmette Çizgi Ötesi slogan yerini yeni bir slogana b rak yor; Anadolunun Yerli Markas ; Hizmet Tüm Türkiye'ye 2007 Makromarket için de çok önemli bir y ld. Makromarket çok büyük at l mlar yaparak 2007 y l n ciddi bir büyümeyle kapat yor. lk önce Nazar Marketler Zinciri Makromarket bünyesine kat ld ve Makromarket daha çok müflterisine kaliteli hizmetini tafl maya bafllad. Geçti imiz aylarda da Afra Al flverifl Merkezlerinin sat n al nmas yla Makromarket art k 90 flubeli bir ulusal zincir oldu. Tüm bunlar n yan nda ticarete estetik katt n düflündü ümüz stanbul merkezli Uyum Marketler ile bir birleflme yafland. Bu ticari ortakl k sonucunda Makromarket daha da çok büyüdü. Bu konularla ilgili ayr nt l bilgiyi dergimiz sayfalar nda bulacaks n z. Özellikle son zamanlarda Makromarket'te yaflanan büyük geliflim ve de iflimin ayr nt lar n merak eden kamuoyu, Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör'le yapt m z röportaj keyifle okuyacakt r. Yönetim Kurulu Baflkan m z fieref Songör, Makromarket'in kurulufl y llar n, büyüme politikalar n ve bundan sonraki hedeflerini ayr nt lar ile izah etti. Dergimizin genel konusuna bakt n zda teknolojiyi göreceksiniz. Hayat m z n her an nda vazgeçemedi imiz teknolojinin bize getirdikleri ve yayd manyetik dalgalar sonucu sa l m zdan götürdüklerini ayr nt lar yla aç klad k. Geliflen teknolojiyi sorgulamal y z. Yaflam m zda daha az fiziksel enerji harcamak ad na sualsiz kabul etti imiz teknolojiye Lütfen dikkat! diyoruz. Makro Vizyon dergimizin 2007 y l son say s n, hepimizi yak ndan ilgilendiren, güzellik, sa l k, moda, gezi, dekorasyon, pratik bilgiler ve ödüllü bulmaca konular yla bayram tatilinizde elinizden düflürmeyeceksiniz y l nda zengin konu içeriklerini ve renkli kiflilikleri evlerinize tafl maya devam edece iz. Özellikle dergimizin içeri inde ifllememizi istedi iniz konular bizlerle paylaflman z gönülden isterim. Yeni y lda katk lar n z ve yorumlar n z bekliyorum. Tüm ulusumuzun Kurban Bayram kutlar; savafls z, bar fl ve hoflgörü dolu bir y l geçirmeyi temenni ederim. 4 EK M/KASIM/ARALIK 2007

8

9 MAKRO haber KIRIKKALE MAKRO AVM 1 YAfiINDA K r kkale Makro Al flverifl Merkezi 1. y l n Kas m ay nda çeflitli etkinliklerle kutlad. 17 Kas m Cumartesi günü düzenlenen 1. y l kutlamalar na K r kkale halk büyük bir ilgi gösterdi. K r kkale Makro Al flverifl Merkezi, birinci yafl n düzenledi i etkinliklerle coflku içinde kutlad. Ekranlardan, gazete yaz lar ndan ve kitaplar ndan tan d m z kbal Gürp nar' n da konuk oldu u kutlamalar kapsam nda, çeflitli hediyeler da t ld ve çocuklar için gösteriler düzenlendi. Makro AVM müflterilerine, 1. y l etkinlikleri çerçevesinde, 7200 hediye da t ld. 50 YTL'lik al flverifl karfl l nda bir kaz -kazan kuponu alan Makro AVM müflterileri, çeyrek alt ndan yast a, gazozdan süte, slak mendilden gofrete, pek çok hediyenin sahibi olma flans n elde ettiler. Sevenleri için kbal'le Küçük Mutluluklar isimli yeni kitab n imzalayan ve söylefli yapan kbal Gürp - nar ise Ben de bir K r kkaleli olarak Makro Al flverifl Merkezi'nin burada aç lmas ndan dolay gurur duydum. K r kkale'nin böyle bir al flverifl merkezine ihtiyac vard ve buras K r kkale'ye çok fley katabilir dedi. Bir y l önce aç lan ve K r kkale halk n n sosyal hayat nda önemli bir rol oynayan Makro Al flverifl Merkezi, belli haftalarda düzenledi i etkinliklerle K r kkalelilerin gönlünü fethetmiflti. Düzenledi i kapmayanlarla uygun al flverifl imkan sa lamas n n yan nda, al flverifl yapmak için K r kkalelileri civar illere gitmekten kurtaran merkez, sinema salonlar, restoran ve cafe'leriyle de ilde okuyan üniversite ö rencilerinin gözdesi durumunda. 6 EK M/KASIM/ARALIK 2007

10

11 MAKRO haber Ankara'n n her semtine bir Makromarket Subayevleri, Cebeci, Keçiören Gazino, Ayranc ve Çankaya Birlik de Makromarket kalitesiyle bulufltu. Ma aza ve hizmet a n yeni ma azalar açarak her geçen gün büyüten Makromarket, Ankara'n n her semtine ulaflmay hedefliyor. Keyifli al flverifl Subayevleri'nde Makromarket, keyifli al flverifl stratejisini daha genifl alanlara ulaflt rmaya devam ediyor. Al flverifli bir kahve tad nda yaflamak isteyen müflteri kitleleri, Makromarket'in modern ve ferah ma- azalar nda al flveriflin tad na var yor. Ma azalar nda çizgi ötesi hizmet kalitesini, genifl ürün yelpazesi, profesyonel çal flan ve cazip fiyat seçenekleriyle buluflturan Makromarket, Subayevleri ma azas n, müflterisinin hizmetine açt. Makromarket Subayevleri ma azas, 22 çal flan ve 3 kasas yla A'dan Z'ye tüm temel g da ve ihtiyaç ürünlerini müflterisinin hizmetine sunuyor. Makromarket Çankaya Birlik ma azas Baflkentlilerin hizmet kalitesini bildi i ve sevdi i Makromarket, Çankaya Birlik'te bir ma aza daha açt. Müflteri mutlulu unu ve memnuniyetini her fleyin üstünde tutan Makromarket, modern ve ferah ma azalar nda makro kaliteli hizmeti mikro fiyatlara sunuyor. Makromarket Birlik ma azas 600 metrekare sat fl alan nda, zengin ürün portföyü, 20 nitelikli personeli ve 3 kasas yla, s cak ve samimi bir hava içinde keyifli bir al flverifl hizmeti veriyor y l nda istikrarl ve emin ad mlarla büyüme sürecine h z veren Makromarket, perakende sektöründe iddial oldu u makro kaliteli hizmet fark n mikro fiyat stratejisiyle yayg nlaflt rmak ad na yat r m ve at l mlar na devam ediyor. Makromarket Gölbafl nda 2. ma azas n açt Sevdi iniz al flverifl flimdi Gölbafl nda da daha yak n n zda. Modern ve ferah ma azalar nda keyifli bir al flverifl için A dan Z ye tüm ihtiyaçlar biraraya getiren Makromarket Ankara Gölbafl nda ikinci ma azas n açt. Makromarket Gölbafl -2 ma azas 300 m2 sat fl alan nda 3 kasas ve 17 çal flan ile bölge halk n n yak ndan bildi i makro hizmet kalitesini sunuyor. 8 EK M/KASIM/ARALIK 2007

12 CEBEC Cebeci, Keçiören ve Ayranc 'da da Makromarket AYRANCI Ankara Cebeci, Keçiören Gazino ve Ayranc bölgelerine ma azalar açan Makromarket, tüm bu bölgelerde, hitap etti i hedef kitlesinin memnuniyetiyle karfl land. Makromarket, her ma azas nda, müflterisinin her yönüyle tüm temel ihtiyaçlar n karfl layabilece i çeflitlilikte ürün portföyü bulunduruyor. Makromarket Cebeci ma azas, 14 çal - flan ve 3 kasas yla; Makromarket Gazino ma azas, 17 çal flan 3 kasas yla; Makromarket Ayranc 2 (Ayranc 'ya 2. Makromarket) ma azas ysa, 12 çal flan ve 2 kasas yla müflterilerine hizmet veriyor. Makromarket, istikrar çerçevesinde, hitap etti i hedef kitlenin bir al flverifl noktas nda arad ve sevdi i ne varsa tüm seçenekleri, yeni açt tüm ma azalar nda hizmete sunuyor. GAZ NO

13 MAKRO haber Cumhuriyet hepimizin! Makromarket, Türkiye için her zamankinden daha anlaml geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayram 'nda, müflterileri için çok güzel bir görsel çal flma haz rlad. Cumhuriyet Bayram dolay s yla haz rlanan bu çal flmada, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy'un bulundu u afifllerde Türk bayra dalgalan yor ve Atatürk'ün Gençli e Hitabesi ile stiklal Marfl yer al yor. Cumhuriyetimizin 84. y l n kutlad m z bu senede, ay y ld zl bayra m z ve çok önemli mesajlar veren Gençli e Hitabe ve stiklal Marfl, Makromarket arac l yla evlerin duvarlar n süsledi. Makromarket, müflterilerine böyle bir görsel çal flma sunmay bir vefa borcu olarak görüyor. Makromarket Polatl da Makro Paralar Makromarket Polatlı bölgesine özel olarak düzenledi i yepyeni bir kampanyaya imza atıyor Aralık tarihleri arasında Polatlı bölgesinde hizmet veren tüm Makromarketlerden 50 YTL lik alıflverifl yapan Makromarket müflterileri, 5 YTL de erinde Makro Para kazanıyor. Kazanılan 5 YTL de erindeki Makro Paralar, bir sonraki 50 YTL lik alıflveriflte kullanılabiliyor. Makromarket, müflterilerine sa ladı ı yepyeni kampanyalarla kaliteden ödün vermeden büyümeye devam ediyor. Alıflverifllerde, makro kaliteli hizmet mikro fiyatlarla Makromarket te. Makromarket ö retmenleri unutmad! Ma azalar nda her gün binlerce tüketicisini a rlayan Makromarket, 24 Kas m Ö retmenler Günü'nde gelece in fenerleri olan, çocuklar m z hayata haz rlayan ö retmenlerimizi unutmad. 24 Kas m Ö retmenler Günü'nde Makromarket ma azalar ndan al flverifl eden ö retmenler, %10 indirim avantaj ndan faydaland. Gelecek nesilleri yetifltiren ö retmenlerimiz, her fleyin en iyisine lay k ve Makromarket de bunun bilinciyle, 24 Kas m Ö retmenler Günü'nde de ö retmenlerimizin yan ndayd. 10 EK M/KASIM/ARALIK 2007

14 Ace'nin Ayfle Teyze'si Makromarket'i ziyaret etti Makromarket müflterilerini ekranlar n sevilen yüzleriyle buluflturmaya devam ediyor. Kas m ay içerisinde, Ace reklamlar n n Ayfle Teyze'si, Ace Ak ll Kad nlar Kulübü'nü anlatmak için Makromarket müflterileriyle bulufltu. Ayfle Teyze, Ace Ak ll Kad nlar Kulübü'nde, tüm kad nlar bir araya getirmeyi amaçl yor. Kulübün amac, han mlar n hem ev iflleri, yemek, dekorasyon gibi konularda hem de stresle mücadele, cilt bak m ve güzellik için kullanaca püf noktalar ve ak ll çözümleri tüm kad nlarla paylaflmak. Ayfle Teyze, düzenlenen market aktiviteleriyle Makromarket müflterisi kad nlarla bulufltu ve merakla beklenen püf noktalar n onlarla paylaflt. Market aktivitelerine kat lan han mlardan kendi püf noktalar n paylaflanlara sürpriz hediyeler de veren Ayfle Teyze, kad nlar n ev ifllerinde, ailesi, kendisi ve çocuklar için kullanabilece i ak ll ve pratik çözümleri üretecek olan Ak ll Kad nlar Kulübü'nün yayg nlaflmas n da sa l yor. 3 gün boyunca çeflitli Makromarket ma azalar n gezen Ayfle Teyze, Makromarket'ten al flverifl eden kad nlardan yo un ilgi gördü.

15 MAKRO haber BÜYÜK FARK ATTI, EN BÜYÜK 50 fi RKETTE LK 10 A G RMEY BAfiARDI Bu y l sektörde büyümeye yönelik h zl ad mlar atan Ankaral Makromarket, Kombassan' n 27 ma azal Afra Al flverifl Merkezlerini sat n alarak yerellikten ulusall a terfi etti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Baflkan fieref Songör'ün sahibi oldu u Makromarket, stanbul merkezli Uyum G da ile birleflme karar n n ard ndan Kombassan'a ait Afra y sat n ald. Bu birleflme ile yerel perakendecilikten ulusal perakendecili e geçen Makromarket, böylece ma aza ve metrekare oran n da artt rm fl oldu. Makromarket'in ülke çap nda ma aza say s, gerçekleflen bu birleflme ve sat n almalarla 130'a ç kacak. Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan ve ayn zamanda TPF Baflkan fieref Songör, Kombassan'da Yönetim Kurulu Haflim Bayram' n ve yönetimin de iflmesi ile sat fla ç kan Afra'da yeni yönetim bizi davet etti. Her iki taraf için de güzel bir ifl oldu diyerek sat n almayla ilgili aç klamalarda bulundu. Ulusal bir marka haline geldiklerinin alt n çizen Ekonomist Dergisi, perakende sektöründe flirketlerin bir y ll k performanslar n n de erlendirildi i ve sektörün ilk araflt rmas olan Perakende 50 araflt rmas n n dördüncüsünü gerçeklefltirdi. fiirketlerin 2006 y l cirolar baz al narak gerçeklefltirilen araflt rma sonuçlar na göre Makromarket perakende sektörünün en büyük 50 flirketi aras nda 7. s raya yerleflti y l içerisinde Nazar ve Afra market zincirlerini bünyesine alarak büyüyen Makromarket, g da kategorisinde ve çal flan say s nda ise 5. s rada yer ald. Böylece sektörde en büyük ata gerçeklefltiren yerel zincir Makromarket, y l içinde yaflad birleflmelerle yerel perakendecilikten, ulusal perakendecili e geçti. Ma aza ve metrekare oran artan Makromarket'in 2006 y l toplam cirosu 520 milyon 280 bin YTL'ye ulaflt. Araflt rmadan ç kan sonuçlara göre perakende sektörünün yaklafl k yüzde 65'ini geleneksel perakende olarak da adland r - lan, organize olmayan perakendecilerin oluflturdu u görülürken, buna karfl l k organize perakende sektörünün pazarda yüzde 35'lik paya ulaflt belirtiliyor. Perakende sektörünün en büyük 50 flirketinden ilk 10'u flöyle; Migros, B M, Metro, CarrefourSA, Tesco Kipa, Teknosa, Makromarket, Kiler, LC Waikiki ve Marketim Binbir. Planet Retail taraf ndan sa lanan en son, ba ms z verilere göre Türkiye'de perakende sektörünün büyüklü ü, 2006 y l nda milyar dolara ulaflt. Buna g da ve g da d fl perakendecilik ve hatta mobilya, elektronik ma azalar gibi tüm perakende sat fllar da dahil. Üstelik sektörün 2010 y l na kadar 199 milyar dolara ulaflmas bekleniyor. MAKROMARKET ARTIK ULUSAL B R Z NC R fieref Songör, Uyum Marketleri ile birleflmenin sa lanmas ndan sonra tüm ma azalar yeniden belirlenecek bir marka alt nda toplanacak. Önümüzdeki dönemde yeni sat n almalara ve birleflmelere aç z. Önemli olan bu süreci ak ll ve temkinli yönetmek diye konufltu. Makromarket taraf ndan sat n al nan Konya merkezli Afra Al flverifl Merkezlerinin Samsun, Malatya, Mersin, Karaman ve Antalya baflta olmak üzere 27 ma azas bulunuyor. 12 EK M/KASIM/ARALIK 2007

16

17 MAKRO haber fienyuva: Simit ve çay s k nt l günlerimin dostu oldu, 60 y ld r soframdan eksik etmem Türkiye'nin ilk difl f rças üreticisi Banat' n sahibi Zühtü fienyuva, sanayinin duayenlerinden. 87 yafl ndaki ifladam, pazar pay n sürekli yükselterek dünya devlerine kafa tutuyor. Liderli i daha uzun süre kimseye kapt rmayaca görülen flirkete, ortakl k teklifleri ya yor. Ancak o, gözbebe i flirketini kimseye satmamakla kararl. fiu anki konumuna çok çal flarak geldi ini söyleyen fienyuva, Vehbi Koç ve Hac ZÜHTÜ fienyuva Ömer Sabanc gibi sanayicilerle ayn kuflaktan geliyor. Dostlar n n srar yla 60 y ll k mücadelesini kitaplaflt ran fienyuva Hüner, servete sahip olmak de il, ona lay k olmakt r diyor. smiyle yay nlanan eserinde bugünlere nas l geldi ini anlat yor. Seyyar sat c l k, kundurac ç rakl ve ispirtoculuk yaparak hayat n kazanan fienyuva, S k nt l günlerimde en iyi dostum oldu dedi i simit ve çay sofras ndan eksik etmiyor. Hatta mevkilerine bakmaks z n gelen misafirlerine simit ve çay ikram ediyor. Hem okumak hem de çal flmak zorundayd m. Daha sonra ailemin geçimini sa lamak zorunda kald m. Nitekim öyle de yapt m. O günlerden bugünlere aln m n ak yla geldim diyen Zühtü fienyuva, 10 çocuklu memur bir ailede dünyaya gelmifl. Daha küçük yafllarda okul masraflar n ç karmak için çal flmaya bafllam fl. Ortaokulda geçirdi i çiçek hastal sebebiyle sol gözü görme yetene ini kaybetmifl. nsanlar n ancak siluetini görebildi ini belirten fienyuva, bütün çal flmalar n tek gözle yapt n belirtiyor. Zühtü fienyuva'n n çocuklu undaki tek hayali ise doktor olabilmekmifl. Gayretleri sonuç veriyor ve stanbul T p Fakültesi'ni kazan yor. Üniversiteye giderken tüm s n flar n temizlik ifllerini yap yor. Ancak babas n n vefat üzerine t p e itimini üçüncü s n fta b rakmak mecburiyetinde kal yor. Öldü ünde babas n n cebinden sadece 8 adet 25 kurufl ç k yor. Halden kavun karpuz al p satmaya bafllayan fienyuva, t bbiyenin özellikle anatomi dersinin kendisine çok faydal oldu unu anlat - yor: Çünkü ben kavun karpuz satt m s ralarda anatomi kitab n açar, tezgah n üstüne koyard m. Gelip giden sordu- unda ise ö renci oldu umu ve para kazanmam gerekti ini anlat rd m. Böyle diyince manavdan 1 kilo alan müflteri, benden 2-3 kilo almaya bafllad. Üniversiteyi b rak nca üzüm satmaya bafllayan fienyuva, T rhan Vapuru ile mallar almaya gitti i s rada, kinci Dünya Savafl patlak vermifl. Ancak üzümlerin navlun bedeli gemiyle gitti inde çok daha ucuza mal olaca için ailesinin karfl ç kmas na ra men deniz yolunu tercih etmifl. Cebinde 5 lira para oldu unu, bununla iki at arabas tutmas halinde Beyaz t'a bile gidemeyece ini anlatan fienyuva, Gemide arkadafllar yeme ine oyun oynayal m diye srar ediyorlar. Benim derdim bambaflka. Allah'a ifllerin yolunda gitmesi için dua ediyordum. Ne yapaca m diye gece uyku dahi uyuyam yordum. Daha sonra 350 liral k mal 700 liraya satarak okul yurduna gittim. Arkadafllar m flaflk na döndü diyor. Zühtü fienyuva, 500 metrekarelik bir alanda üretim yapan Banat' k sa sürede büyüterek büyük kar elde etmeye bafllam fl. fienyuva, fakir fukaran n haklar n korumak gerekti ine dikkat çekiyor: Geçmiflteki kendi durumuma inerek, daima kalk nd rma, yard mlaflma duygusuyla elimden geldi i kadar herkesi ifl sahibi yapma imkanlar n arad m. Çünkü zenginlik bu dünyadan ayr ld ktan sonra, geride kalanlar n sizi hay rla anmas - d r. Gösterdi iniz her fleyin size geri gelece ini bilin. Koç'a Dil bilseydik sen bankada çal fl yor olurdun, ben de büyükelçilikte dedim Banat' n Yönetim Kurulu Baflkan Zühtü fienyuva, yak n arkadafl Vehbi Koç ile hat ras n anlat yor: Vehbi Bey, ben ve Bernard Nahum, yabanc konuklar n oldu u bir masada konufluyoruz. Nahum, ngilizcesiyle konuklarla sohbet ediyor; ama biz Vehbi Bey'le birbirimize bak yoruz. Vehbi Koç Bak ecnebilerle iletiflim bile kuram yoruz dedi. Ben de E er dil bilseydik, ben bankada sen de büyükelçilikte çal fl yor olurdun. Bu flekilde hayat n içine kat lmazd k dedim. Vehbi Bey, kahkahalarla güldü. 14 EK M/KASIM/ARALIK 2007

18

19 MAKRO haber Dondurulmufl g da sat n al rken ve tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Al flveriflleriniz s ras nda ürünlerin çözülmemesi için dondurulmufl ürünleri al flveriflinizin en sonuna b rak n. Ürünleri sat n al rken afla daki noktalara dikkat edin: Ürün çözülmüfl olmamal ve mutlaka dondurulmufl ürün sertli inde olmal d r. Sat fl noktalar ndaki ürünler, teflhir edildi i reyonlardaki so utma seviyesinin daha üstünde olmayacak flekilde yerlefltirilmifl olmal d r. Ürünün ambalaj etraf nda veya ürünler aras nda, belirgin ve büyük buz kristalleri olmamal d r. Bu tür buz kristallerinin bulunmas, bu ürünün çözülmüfl ve tekrar donmufl oldu unu gösterir. Ürünün görülebilen üst k s mlar nda renk farkl l klar oluflmufl olmamal d r. Ürünler birbirine yap flm fl veya tane ürünler bloklaflm fl görüntüde olmamal d r. Al flverifl sonras nda ürünleri mümkün olabilen en k sa sürede buzdolab veya derin dondurucuya yerlefltirin. Ürünleri buzdolab veya derin dondurucuya yerlefltirirken, hangi süre içerisinde tüketece inizi göz önünde tutarak seçim yap n. Buna göre, e er ürünleri 24 saat içinde tüketecekseniz buzdolab n z n alt bölümlerine, 2 gün ile 8 gün aras nda tüketeceksiniz buzluk bölümüne, 8 gün ile son kullanma tarihi aras nda tüketecekseniz derin dondurucu bölümüne yerlefltirin. Baz dondurulmufl ürünler, çözülmeden direkt piflirildi i gibi baz ürünler çözüldükten sonra piflirilir. Derin dondurucudan ç kard n z ürünleri buzdolab - n z n alt bölümlerinde bekleterek uygun flekilde çözülmesini sa layabilirsiniz. Herhangi bir nedenle çözülmüfl olan ürünü 24 saat içerisinde buzdolab n z n alt bölümlerinde muhafaza ederek tüketebilirsiniz. Bu flekilde çözülmüfl olan bir ürünü tekrar derin dondurucuya koyarak muhafaza etmek uygun de il. Bu nedenle, dondurulmufl ürünlerinizin sadece tüketece iniz kadar n çözdürün.

20

21 MAKRO röportaj ANADOLU NUN YERL MARKASI MAKROMARKET BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Makromarket 2007 y l içinde çok ciddi bir büyüme kaydetti. Nazar Ma azalar Zinciri'nin Makromarket ailesine kat l m, Makromarket ve Uyum G da birleflmesi ve en son olarak da, Afra Bugün Makromarket, yaklafl k 100 ma azal bir ulusal zincir y l nda bafllayan Makromarket serüveni, 2007 y l nda Anadolu'nun yerli markas slogan yla ülkemiz insan na en iyi hizmeti vermek için devam ediyor. 1997'den bu yana kat edilen yolu, Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör'den dinledik. Bu topraklardan ç k p büyüyen çok önemli bir markan n arkas ndaki isimle yapt m z bu röportajda, altyap n n, birlik ve beraberli in, yard mlaflman n, ülkesini sevmenin ve sosyal sorumluluk projelerinin ne kadar önemli oldu unu da okuyacaks n z y l nda Ankara Keçiören'de 2 marketle, devam nda Demetevler'de Makromarket ad yla bafllayan perakendecilik serüveninize bugün yaklafl k 100 ma azayla, ulusal bir zincir olarak devam ediyorsunuz. Bize bu süreçten k saca bahseder misiniz? Perakendecilik dedemden gelen bir meslek; Makromarket serüveni de 1990 y l yla bafllayan bir serüven. O zaman organize perakendecilikten ziyade tanzim sat fl tarz nda iki tane ma aza açm flt k. Sonras nda, 1992 y l ndan itibaren Makromarket, Keçiören'de 2 tane ve Demetevler'deki 1 ma azas yla birlikte toplam 3 ma azayla organize perakendecilikte yerini alm fl oldu. Ayn dönemler, dünyada da perakendecili in organize olma ve k talar aflma sürecine rast gelir. Wal- 18 EK M/KASIM/ARALIK 2007

22 Mart' n k ta afl p Avrupa'ya, Güney Amerika'ya geçmesi, beraberinde Avrupa menfleli Carrefour'un, Metro Grubu'nun tüm dünyaya yay lmalar sürecinin bafllang c y llar aras ndaki dönemdir ve bu dönem, perakendecilik aç - s ndan çok önemlidir. Biz de bu süreç içerisinde Türkiye perakendecili inin do ru mecrada geliflmesi için bir tak m çal flmalar n bafllang c ndayd k. Beraberinde, Makromarket'in kurumsal bütünlü ünü ve organize bir marka oluflturmaya yönelik çal flmalar m z devam ettirdik. Tabi bu süreç içerisinde Türkiye'de yaflanan krizler nedeniyle, enteresan tecrübeleri de yaflad k. Perakendecilik Türkiye'de 2000'li y llara kadar önemli bir mesafe kat etti. Ancak 2001 krizi, organize perakendecilikte ciddi bir dura anl k dönemi getirdi. Ama ayn zamanda da özellikle Türkiye'de, yerli perakendecilikte, iflletme verimlili ini, metrekare verimlili ini, kiflisel faydalar, marka gücünü ö renmemiz anlam nda çok önemli bir süreçtir. Dolay s yla 2001 krizinden sonraki süreçte bizim çok güzel, keyifli, enteresan çal flmalar m z oldu. Makromarket olarak, 2 bin metrekare ve daha büyük ma azalar açmaya yönelik çal flmalar m z bafllad. Perakendecili imizi, insan kaynaklar, kurumsal yap lanma ve marka imaj de eri olarak çok farkl bir pozisyona getirmeye bafllad k y l nda bizim yaklafl k 15 ma azam z varken, bugün metrekare olarak da büyüklük olarak da bu say n n çok üzerine ç kt k ve Afra'larla birlikte 90 flubeye ulaflt k. Makro-Uyum süreci sonunda da 120 ma azay yakalam fl olaca z. Do ru yap lanma olunca, Türk insan - fiu anda yerel perakendecili in gururu olarak gösterilen lojistik merkezimizin düflünce baz ndaki temellerini 1996 y l nda att k, 2003 y l nda da hayata geçirdik n n kendi markas n sahiplendi ini söyleyebilirim. Makromarket olarak bu gücü yaflad m z ve yakalad m z düflünüyorum. Ekonomist dergisinin yapt Perakende 50 araflt rmas nda, genel yap da 7., kendi kategorinizde 5. s rada bulunuyorsunuz. Sektördeki yerinizi bu ba lamda nas l de erlendiriyorsunuz? 1990'l y llardan itibaren perakendecilik sektöründe, yerli bazdaki markalarda daima de iflim oldu. Krizler önemliydi ve k r lma noktalar yd. Bundan dolay baz markalar n devam edemedi ini, de iflti ini; baz markalar n da konsolidasyon yaflad n görüyoruz. Biz Makromarket olarak bu süreçte, mümkün oldu u kadar sa lam temellerde ifl gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapt k. Örne in; flu anda yerel perakendecili- in gururu olarak gösterilen lojistik merkezimizin düflünce baz ndaki temellerini 1996 y l nda att k, 2003 y l nda da hayata geçirdik y l nda projelerini, çal flmalar n yapt k, birkaç defa yer bulma ve gelifltirme çal flmalar m z oldu ama gerçekleflemedi. Çünkü Türkiye'de bir fleyi söyledi iniz yerde, hemen halledemiyorsunuz. En sonunda 2001'de araziyi ald k, 2003'te de inflaat n bitirdik. Biz her konuda düflünsel olarak alt yap ya önem veriyoruz. Yani hedefimizi koyuyoruz, o hedef üzerinde azimle, emin ad mlarla hareket ediyoruz. Lojistik merkezimiz, metrekare kapal alan üzerinde kurulu. Kendi ma azalar m za buradan hizmet veriyoruz. Merkezimiz hem ürün kalitesini, hem servis kalitesini, hem de insan kaynaklar kalitesini artt r yor ve bize çok ciddi bir alt yap oluflturuyor. Asl nda 2000 y l ndan itibaren hedefi- EK M/KASIM/ARALIK

23 MAKRO röportaj miz, özellikle bin ve 2 bin 500 metrekare aral nda geliflmekti. lk y llarda ortalama 5-6 ma azayla bafllad k daha sonra 10 ma azaya ç karak önemli bir süreç yaflad k. Ve bu süreç içerisinde bakt k ki, çok fazla yol kat edemiyoruz. Yeni ma azalar açmak için, önemli lokasyonlara, anlaflmalara ve flehrin geliflmesine ihtiyaç var. Bu gerçekten hareketle, konsolidasyon ya da sat n almalarla geliflme karar ald k. Bütün bunlara aç k bir sistemle ulaflt k. Bu y l, 25 ma azal Nazar Marketleri sat n ald k. Bu sat n almayla birlikte sistemin nas l yap labilece ini çal flt k ve ciddi bir tecrübe edindik. Bu vesileyle, Afra operasyonunu gerçeklefltirebilecek tecrübeyi edindik. Bununla da yetmedik Makro-Uyum projesi üzerinde ciddi bir yol kat ettik. Uyum'la gereklefltirece imiz bu proje, asl nda 3 y ll k bir alt yap ya sahip. Temeline bakt n zdaysa, 2001'deki PERDER hedeflerinden bir tanesi oldu unu görebilirsiniz. Ama son 3 y l içerisinde yaz l sisteme dönüfltürdü ümüz bir yöntem. Bugün flirketlerin kendi içerisinde birleflerek güç birli i yapmas, hem pazarlama gücü, hem sat n alma gücü hem beraberinde marka de erini güçlendirme anlam nda çok önemli. Bunun hem uygulay c s hem de uygulayacaklar için yöntem 2000 y l nda yaklafl k 15 ma azam z varken, bugün metrekare olarak da büyüklük olarak da bu say n n çok üzerine ç kt k ve Afra'larla birlikte 90 flubeye ulaflt k belirleyicisi olabiliriz. Dolay s yla bu bir hedef ve o hedefe emin ad mlarla yürümenin hikayesidir. Biz Türkiye'nin en büyük yerli markas olmay birinci hedef olarak al yoruz ama as l hedefimiz, uluslararas bir marka olmak ve bu markay Türkiye'ye, Türk insan na kazand rmak. Uluslararas arenaya ç karken de ülkemizin üreticisinin, tedarikçisinin, çiftçisinin, sanayicisinin gücünü arkam zda hissederek dünyaya aç lmak istiyoruz. Afra Marketleri alarak ulusal bir zincir oldunuz. Ankara'da çok büyük bir merkeziniz ve depolar n z mevcut. Makromarket'in kalitesi de bu ciddiyetten kaynaklan yor. Di er flehirlere de bu kaliteyi tafl mak için ne tür önlemler alacaks n z? Adaptasyon süreci çok enteresan bir süreç. Çal flan insanlar n söylenen her bir fleyi kabul etmeleri söz konusu olmuyor. Ben bu konu üzerine bir f kra anlatabilirim size: ki tane ö renci, bir ba lama ustas na giderler. Derler ki, biz ba lama ö renmek istiyoruz. Bizi kursa al r m s - n z? Peki, der hoca. Sonra ö renciler ne kadar para ödeyeceklerini sorarlar. Bir tanesi ücreti ucuza kapatmak için ba lama çalmay biraz bildi ini söyler. Hoca hiç bilmeyenden 10 lira, yar m bi- 20 EK M/KASIM/ARALIK 2007

24 lenden 15 lira ister. Niye öyle oldu unu sorulunca da, önce senin yar m bildi ini, yanl fl bildi ini unutturmam z laz m, sonra da do rusunu ö retmemiz laz m der. Sistemlerde herkesin kendine has bir bildi i vard r. Ama siz markaysan z, marka olarak kendi iflletme kültürünüzü yans tman z gerekir. Burada bizi bekleyen zorluklar vard. Biz bunu çok merak ediyorduk, burada çok s k nt yaflayaca m - z düflünüyorduk, neticede k smen bir tak m zorluklar da yaflad k. Ama nas l afl labilece ini ö rendik. Dolay s yla hem ekibimizin güçlenmesi söz konusu oldu, hem de bu tür bir organizasyonun nas l yap laflaca n n yöntemini, krokisini ö renmifl olduk. Ulusal bir marka olmak, flehirleraras bazda çal flmak ad na da küçük çapl çal flmalar m z vard ; K r kkale, Polatl gibi fiu anki Afra alt yap s bizim için çok müsait. Fiziki alt yap da hiçbir problem yok. Bölge müdürlükleri donan ml. Zaten Konya'daki genel müdürlü ü, bölge müdürlü ü haline dönüfltürece iz. Samsun ve Malatya'da da var olan bölge müdürlü ü sistemine kendi kültürümüzü, kendi iflletme sistemimizi yans tmaya gayret edece iz. Fiziki olarak, k smi de ifliklikler, k smi çal flmalar baz yerlerde köklü dekorasyon çal flmalar da yapmam z gerekecek. nsan kaynaklar üzerinde çal flmalar yapmam z gerekecek. Çeflit yelpazesinde, pazarlama sisteminde de çal flmalar yapmal y z. Bunun için iki ayd r arkadafllar m zla yo un bir süreç yafl yoruz. En önemlisi, bütün bunlarla birlikte, mevcut ekibimizde muhteflem bir motivasyon olufltu. Bu motivasyonla, y kamayaca m z da olmad na inan yorum. Demin de söyledi im gibi, biz uluslararas bir marka olma hedefindeyiz. Bunu baflaraca z. Türkiye'nin yerli sanayicisi, çiftçisi, üreticisiyle yani markalar - Biz Türkiye'nin en büyük yerli markas olmay birinci hedef olarak al yoruz ama as l hedefimiz, uluslararas bir marka olmak ve bu markay Türkiye'ye, Türk insan na kazand rmak m zla birlikte gitmeyi düflünüyoruz. Buradaki maksat zaten, götürdü ümüz markan n kültürünü tafl mak. Makromarket 2007 y l içinde ma aza say s ba lam nda, çeflitli birleflmelerle çok ciddi bir büyüme kaydetti. Önce Nazar, daha sonra da Afra... Bu agresif büyüme önceden planlanm fl m yd? Bu büyümeyi agresif büyüme olarak adland rmamak gerekiyor. Çünkü agresif büyümeyi do ru bir yaklafl m olarak görmüyoruz. Büyümenin planl olmas gerekti ine inan yoruz. H zl büyümeye itiraz m yok, yeri geldi inde h zl olmak önemli. Art k büyük bal k m, küçük bal k m tart flmas yerine h zl bal k m, büyük bal k m tart flmas önemli olmaya bafllad. Dolay s yla biz h zl olmay tercih ederiz ancak bunu mutlaka planl yapmay arzu ederiz. Örne in Afra, bizim 1,5 y ld r ilgilendi imiz bir markayd. 1,5 y ll k bir süreçten sonra, bir anda oldu gibi görünüyor ama asl nda uzun görüflmeler oldu. Biz hiçbir zaman, yapacaklar m z yüzde yüz kesinleflmeden piyasaya aç klama yapmad k ya da dedikodu mahiyetinde bir çal flmay tercih etmedik. Dola- EK M/KASIM/ARALIK

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

TASARRUF REHBERi AKILLI PERAKENDEC N N. KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M. MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR?

TASARRUF REHBERi AKILLI PERAKENDEC N N. KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M. MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR? KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M YÖNET C KOÇU EMRE KONUK TAN MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR? STOKLARI M N MUMA NASIL ÇEKERS N Z? LODER BAfiKANI AÇIKLIYOR LOJ ST K MAL YETLER N Z NASIL

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı