ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI"

Transkript

1 ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI TR31/08/SK01 SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI ASĐL LĐSTE SIRA NO BAŞVURU KODU BAŞVURU SAHĐBĐNĐN ADI PROJE BAŞLIĞI 1 TR31/08/SK BORNOVA BELEDĐYESĐ ORGANĐK OYUNCAK ÜRETĐM PROJESĐ: YENĐ BĐR MESLEK TANIMI, ÇALIŞMAYAN KADINLARIN ĐSTĐHDAMI VE KENDĐ ĐŞLERĐNĐ KURABĐLME ALTYAPISI OLUŞTURULMASI 2 TR31/08/SK T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TĐCARET MÜSTEŞARLIĞI EGE ĐHRACATÇI BĐRLĐKLERĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ĐHRACAT AKADEMĐ 3 TR31/08/SK TÜRK ÜNĐVERSĐTELĐ KADINLAR ĐZMĐR ŞUBESĐ GELECEĞĐMĐZ ĐÇĐN GELECEĞĐN KADINLARINA SAHĐP ÇIKALIM 4 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ BALÇOVA'DA SĐGARASIZ YAŞAMLA KALP SAĞLIĞINI KORUMA 5 TR31/08/SK ĐZMĐR ATATÜRK ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ ĐAOSB MAKĐNE, METAL VE DÖKÜM SEKTÖRLERĐ REKABET GÜCÜNÜN KÜME YAKLAŞIMI ĐLE ARTIRILMASI 1

2 6 TR31/08/SK OTĐSTĐK ÇOCUKLARI KORUMA VE YÖNLENDĐRME OTĐSTĐK KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖĞRETMENLERĐ VE REHBER ÖĞRETMENLERĐNĐN EĞĐTĐMĐ PROJESĐ 7 TR31/08/SK MENDERES ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM 1001 ÇOCUK YAZAR 8 TR31/08/SK EGE GENÇ ĐŞADAMLARI HAYAT OKULU: KURUMSAL VE SOSYAL YAŞAM BECERĐLERĐ PROGRAMI 9 TR31/08/SK KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI KEMALPAŞA ĐLÇESĐ DAMLACIK VE SÜTÇÜLER KÖYÜNDE YAŞ KADINLARDA ÜREME SAĞLIĞINA YÖNELĐK RĐSK FAKTÖRLERĐNĐ AZALTMAK 10 TR31/08/SK ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ CENNETÇEŞME KENT ĐLE BÜTÜNLEŞĐYOR 11 TR31/08/SK KĐRAZ ĐLÇE EMNĐYET HER TRAFĐK ĐŞARETĐ EN AZ BĐR HAYAT KADAR DEĞERLĐDĐR 12 TR31/08/SK T.E.B 3. BÖLGE ĐZMĐR ECZACI ODASI EVSEL ATIK ĐLAÇ TOPLAMA VE BERTARAF PROJESĐ 13 TR31/08/SK KOSGEB ĐZMĐR ĐŞLETME GELĐŞTĐRME MERKEZĐ ĐZMĐR'DE ĐŞ KURMAYA YÖNELĐK GĐRĐŞĐMCĐLĐK EĞĐTĐM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI 14 TR31/08/SK MENDERES ĐLÇE NÜFUS E-MUHTARLAR 2

3 15 TR31/08/SK AKÇENGER KÖYÜ MUHTARLIĞI ÜRETĐMDE DÖNÜŞÜM 16 TR31/08/SK TORBALI TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ TALAŞLI ÜRETĐM ĐÇĐN CAD/CAM TEKNĐKLERĐ EĞĐTĐMĐ 17 TR31/08/SK NARLIDERE ZĐHĐNSEL ÖZRÜLÜLER KORUMA VE DESTEKLEME NAR TANELERĐ ENGELLĐ AKĐVĐTE VE AKŞAM BAKIM MERKEZĐ PROJESĐ 18 TR31/08/SK T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TĐCARET MÜSTEŞARLIĞI EGE ĐHRACATÇI BĐRLĐKLERĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ĐYĐ TARIM YÜKSEK GELĐR EĞĐTĐM PROJESĐ 19 TR31/08/SK KĐRAZ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ BĐLĐMSEL ÇALIŞMA ATÖLYESĐ 20 TR31/08/SK ĐZMĐR VALĐLĐĞĐ AB VE DIŞ ĐLĐŞKĐLER KOORDĐNASYON MERKEZĐ PROJE ZENGĐNĐ ĐZMĐR 21 TR31/08/SK KĐRAZ ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM GELĐŞĐM KÖYDEN GELĐYOR 22 TR31/08/SK ĐZMĐR VALĐLĐĞĐ ĐL ACĐL YARDIM PLANI ÇERÇEVESĐNDE AFET YÖNETĐM ETKĐNLĐĞĐNĐN ARTIRILMASI 23 TR31/08/SK SPĐNA BĐFĐDA GENÇ ENGELLĐLERĐN TOPLUMSAL YAŞAMLA BÜTÜNLEŞMESĐ 3

4 24 TR31/08/SK ĐZMĐR FIRINCILAR VE ESNAF ODASI SAĞLIKLI EKMEK PROJESĐ 25 TR31/08/SK TÜTÜN EKSPERLERĐ TÜTÜN TEKNOLOJĐSĐ MÜHENDĐSLERĐNĐN SEKTÖREL UYUM EĞĐTĐMĐ 26 TR31/08/SK ĐZMĐR ATATÜRK ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ E-TĐCARET ĐLE ĐZMĐR'ĐN DÜNYA'YA AÇILIMI 27 TR31/08/SK KARABURUN BELEDĐYESĐ SAĞLIKLI YAŞLANMA 28 TR31/08/SK MEHMET ALĐ LAHUR TĐCARET MESLEK VE ANADOLU TĐCARET MESLEK LĐSESĐ "DAMLA ETKĐSĐ" EĞĐTĐMĐ GELĐŞTĐRME PROJRSĐ 29 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐŞ ADAMLARI KÜRESEL DÜNYADA AYAKTA KALABĐLMEK ĐÇĐN SÜREKLĐ EĞĐTĐM 30 TR31/08/SK BORNOVA ATATÜRK KIZ TEKNĐK ANADOLU MESLEK VE MESLEK LĐSESĐ SAYACI KADINLAR 31 TR31/08/SK ĐZMĐR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BĐRLĐĞĐ "BĐR ELĐN NESĐ VAR " 3. SANAYĐ SĐTESĐ OTO TAMĐRCĐLERĐ KÜME GELĐŞTĐRME PROJESĐ 32 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU ĐZMĐR GELĐNLĐK VE ABĐYE SEKTÖRÜ ESTETĐK VE TEKNĐK OLARAK ÜRETĐM KALĐTESĐNĐ ARTTIRIYOR 4

5 33 TR31/08/SK EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ ĐZMĐR YÖRESĐNDE MODERN MEYVECĐLĐK TEKNĐKLERĐNE UYGUN BAHÇE MEKANĐZASYONU VE KALĐFĐYE MEYVE AĞAÇ BUDAMACISI EĞĐTĐMĐ VE ENSTĐTÜ EĞĐTĐM ALTYAPISININ ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ UYGULAMA PROJESĐ 34 TR31/08/SK DEVLET TĐYATROLARI OPERA VE BALESĐ ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (TOBAV) ĐZMĐR ŞUBESĐ SESĐME KULAK VERĐN 35 TR31/08/SK CĐNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM HIV/AIDS ĐLE YAŞAYAN KĐŞĐLER ĐÇĐN POZĐTĐF YAŞAM DESTEK MERKEZĐ 36 TR31/08/SK BOZKÖY KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL GELĐŞĐM BOZKÖY SANAT KÖYÜ 37 TR31/08/SK EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ĐZMĐR'ĐN GĐRĐŞĐMCĐ KADINLARI 38 TR31/08/SK MENEMEN ZĐRAAT ODASI BAŞKANLIĞI MENEMEN VE KÖYLERĐ ÇĐFTÇĐ EĞĐTĐM- DANIŞMANLIK MERKEZĐ PROJESĐ 39 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI EĞĐTĐM AMAÇLI ĐNTERNET TABANLI GERÇEK ZAMANLI VE UZAKTAN ERĐŞĐMLĐ SARSMA TABLASI LABORATUARI 40 TR31/08/SK ÖDEMĐŞ M TĐPĐ KAPALI AÇIK CEZA ĐNFAZ KURUMU CEZAEVĐNDE EĞĐTĐM, SAĞLIK VE HĐJYENDE BĐR ADIM ĐLERĐ 5

6 41 TR31/08/SK ÇĐĞLĐ HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ VE AKŞAM SANAT OKULU SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA VE ĐSTĐHDAM AMAÇLI MESLEKĐ EĞĐTĐM VE AĐLE KALKINMASINI DESTEKLEME PROJESĐ 42 TR31/08/SK BĐLĐNÇLĐ TOPLUM GELĐŞTĐRME KENTLEŞME SÜRECĐNDE KADININ DESTEKLENMESĐ 43 TR31/08/SK BUCA ENGELLĐLER ENGELLERĐ AŞMAK, EL AÇMAMAK 44 TR31/08/SK ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ĐŞ SĐZSĐNĐZ 45 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KAMUDA SÜRDÜRÜLEBĐLĐR MÜKEMMELLĐK PROJESĐ 46 TR31/08/SK EGE ORMAN VAKFI MENDERES HAVZASI YENĐKÖY VE ÇATALCA ORMAN KÖYLERĐNĐ DESTEKLEME PROJESĐ 47 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐLĐ DAMIZLIK KOYUN KEÇĐ YETĐŞTĐRĐCĐLERĐ BĐRLĐĞĐ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇĐFTÇĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ OLUŞTURMA PROJESĐ 48 TR31/08/SK ĐZMĐR ROTARY SELÇUK KADIN EĞĐTĐM VE GELĐŞĐM MERKEZĐ KURULMASI 49 TR31/08/SK KARŞIYAKA HASAN KAYA ĐŞĐTME ENGELLĐLER EÇEM VE ANAOKULU MONTESSORĐ ÇOCUK YAŞAM EVĐ 6

7 50 TR31/08/SK ĐZMĐR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BĐRLĐĞĐ ESNAF BĐLGĐ SĐSTEMĐ 51 TR31/08/SK TORBALI HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ MESLEK EDĐNDĐRME VE ĐSTĐHDAMI KOLAYLAŞTIRMA PROJESĐ 52 TR31/08/SK OĞLANAĞASI ĐLKÖĞRETĐM OKULU DĐL KÖYÜ 53 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM KARĐYERĐN ĐZMĐR YOLCULUĞU 54 TR31/08/SK MENEMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MENEMENDE SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLARIN MESLEK VE ĐŞ SAHĐBĐ OLMALARININ DESTEKLENMESĐ PROJESĐ 55 TR31/08/SK TÜRKĐYE GÖRME ÖZÜRLÜLER KĐTAPLIĞI GÖRME ÖZÜRLÜLER ĐÇĐN KABARTMA BASILI (BRAILLE) VE TÜRKÇE KONUŞAN ĐMLA KILAVUZU 56 TR31/08/SK BATI ANADOLU SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DERNEKLERĐ FEDERASYONU ĐZMĐR ĐŞ DÜNYASI EĞĐTĐM ĐLE KALĐTESĐNĐ ARTTIRIYOR 57 TR31/08/SK EGE ÇAĞDAŞ EĞĐTĐM VAKFI ORTOPOEDĐK ENGELLĐLERĐN BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ UZMANI OLARAK YETĐŞTĐRĐLEREK AKTĐF ĐŞGÜCÜNE KAZANDIRILMALARI VE ĐSTĐHDAMLARINA YÖNELĐK SÜRDÜRÜLEBĐLĐR DESTEK HĐZMET BĐRĐMĐNĐN OLUŞTURULMASI 7

8 58 TR31/08/SK MĐMAR VE MÜHENDĐSLER GRUBU ĐZMĐR ŞUBESĐ ÜNĐVERSĐTE MEZUNU ĐŞGÜCÜNE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VE ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ YETKĐNLĐĞĐ KAZANDIRMA PROJESĐ 59 TR31/08/SK ĐZMĐR ÇAĞDAŞ ÖZÜRLÜLER YAŞAM ENGELLĐ DEĞĐL YELKENLĐ 60 TR31/08/SK MENDERES KAYMAKAMLIĞI MENDERES GENÇLĐK MERKEZĐM 61 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YERĐNDE KORUYUCU VE ACĐL DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ HĐZMETĐ SUNULMASI 62 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐLĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜLÜĞÜ OYUNCAK KÜTÜPHANESĐ (GEL OYNA, AL OYNA) 63 TR31/08/SK AĐDS ĐLE MÜCADELE OKULLARDA UYUŞTURUCU VE AIDS MÜCADELE KULÜPLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 64 TR31/08/SK ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SOSYO-EKONOMĐK KALKINMA ĐÇĐN SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐR ÖRNEK: YARIMADA'DA ORGANĐK TARIM 65 TR31/08/SK Đ.B.B. ESHOT GENEL GÜVENLĐ TOPLU ULAŞIM 8

9 66 TR31/08/SK EGE GENÇ ĐŞADAMLARI ÇOCUKLARIMIZLA GELECEĞE KOŞUYORUZ 67 TR31/08/SK MĐMAR VE MÜHENDĐSLER GRUBU ĐZMĐR ŞUBESĐ ULUSLARARASI CAMĐADA TAKĐPÇĐ OLAN DEĞĐL, TAKĐP EDĐLEN OLACAK, ULUSLARARASI TASARIM DÜNYASINA "TÜRK TASARIMI" TANIMINI YERLEŞTĐRECEK, YETENEKLĐ TASARIMCILAR YETĐŞTĐRME 68 TR31/08/SK K2 ÇAĞDAŞ SANAT GÜNCEL SANAT KÜTÜPHANESĐ VE SANATÇI ARŞĐVĐNĐN YENĐLENMESĐ VE GELĐŞTĐRĐLMESĐ 69 TR31/08/SK GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE BĐRLEŞME ĐZMĐR ŞUBESĐ ĐZKA ĐLE ELELE ĐZMĐR GÖRME ENGELLĐ REHABĐLĐTASYON MERKEZĐ'NE KAVUŞUYOR 70 TR31/08/SK ĐZMĐR MENDERES ÖZDERE ORTAKÖY ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐZCĐ IŞIĞINDA ÇOCUK VE GENÇLERĐMĐZ 71 TR31/08/SK SÜLEYMAN ÇEVĐK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BAŞARI ĐÇĐN DEĞĐŞĐM YARATMAK 9

10 ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI TR31/08/SK01 SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI DESTEKLENMEYECEK PROJELER LĐSTESĐ Sıra No Başvuru Kodu Başvuru Sahibinin Adı Proje Başlığı 1 TR31/08/SK ÇEŞME ANADOLU OTELCĐLĐK VE TURĐZM MESLEK LĐSESĐ TUVAL (MUTFAK BĐR TUVAL AŞÇI ĐSE BĐR SANATÇIDIR) 2 TR31/08/SK ÇEŞME ANADOLU OTELCĐLĐK VE TURĐZM MESLEK LĐSESĐ SĐHĐRLĐ PERDE (DÜNYA BĐR OYUN SAHNESĐDĐR) 3 TR31/08/SK DĐKĐLĐ HARUN SEYRAN EVA IRMGARD KLEMAN HUZUREVĐ YARDIMLAŞMA VAKFI YAŞLILARDA GÜNDÜZLÜ KURULUŞ BAKIM VE EVDE BAKIM PROJESĐ 4 TR31/08/SK SOSYAL YAŞAMI GELĐŞTĐRME KADIN SAĞLIĞI VE GELĐŞĐMĐ PROJESĐ 5 TR31/08/SK SOSYAL YAŞAMI GELĐŞTĐRME ÖRGÜN EĞĐTĐM DIŞINDA KALAN ÇOCUKLARI VE AĐLELERĐNĐ DESTEKLEME MERKEZĐ 6 TR31/08/SK SELÇUK ZĐRAAT ODASI ĐZKA'NIN KATKILARIYLA SELÇUK MEYVE ÜRETĐCĐLERĐNĐN BĐLGĐ VE BECERĐLERĐNĐ ARTTIRMA PROJESĐ 7 TR31/08/SK TR31/08/SK EGE SOĞUTMA SANAYĐCĐLERĐ VE ĐŞADAMLARI KĐRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GELECEĞĐMĐZ VE OZON TABAKASI KĐRAZ SPOR MERKEZĐNE KAVUŞUYOR 9 TR31/08/SK ATATÜRK SAĞLIK MESLEK LĐSESĐ SAĞLIK KERVANI 10

11 10 TR31/08/SK ORMAN BÖLGE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA AMAÇLI ORMAN KÖYLERĐNDE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERĐNĐN DAHA MODERN TEKNĐKLERLE EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI ĐÇĐN GEREKEN EĞĐTĐMĐN VERĐLMESĐ PROJESĐ 11 TR31/08/SK TR31/08/SK BORNOVA OTO TAMĐRCĐLERĐ ODASI MALĐ MÜŞAVĐRLER MUHASEBECĐLER BĐRLĐĞĐ ĐZMĐR ŞUBESĐ KAPASĐTE ARTTIRARAK MESLEKĐ EĞĐTĐMLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE UYGULANMASI DEZAVANTAJLI GRUPLAR MESLEKĐ EĞĐTĐM VE ĐSTĐHDAM MERKEZĐ 13 TR31/08/SK PĐRĐ REĐS DENĐZCĐLĐK DENĐZLER YAŞAMALI 14 TR31/08/SK ĐZMĐR FOLKLOR ARAŞTIRMA KURUMU GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ SMYRNA MEDENĐYETLER DANSI 15 TR31/08/SK ĐZMĐR ÖZEL TÜRK LĐSESĐ MEZUNLARI ANNE BABA OKULU E-EĞĐTĐM PROJESĐ 16 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLĐM TEKNOLOJĐ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZĐ EĞĐTĐM VE ARGE ĐLE ĐZMĐR ĐÇĐN YENĐ FIRSATLAR 17 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLĐM TEKNOLOJĐ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZĐ GELĐŞEN VE DEĞĐŞEN STK'LAR ĐLE ĐZMĐR 18 TR31/08/SK EGE GĐYĐM SANAYĐCĐLERĐ ĐZMĐR GELĐNLĐK SEKTÖRÜ KÜMELENĐYOR VE DE DÜNYA PAZARINA AÇILIYOR 19 TR31/08/SK MENDERES TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĐ MENDERES BÖLGESĐNDEKĐ 12 VE 15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DĐŞ SAĞLIĞI TARAMASI 11

12 20 TR31/08/SK KARAKUYU ĐLKÖĞRETĐM OKULU GELECEĞĐMĐZĐ ŞEKĐLLENDĐRELĐM 21 TR31/08/SK MENDERES KAYMAKAMLIĞI BAYRAK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BĐRLĐKTE YAPALIM BĐRLĐKTE EĞLENELĐM 22 TR31/08/SK MENDERES SĐVĐL SAVUNMA EV HANIMLARININ AFET, ĐLKYARDIM, YANGIN VE BASĐT KURTARMA KONULARINDA EĞĐTĐLMESĐ 23 TR31/08/SK MENDERES ÇĐLEME ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐZLE- YAP- YAŞA 24 TR31/08/SK MENDERES ĐLKÖĞRETĐM OKULU ŞĐMDĐ OKUYORUM, GELECEĞĐ YARATIYORUM 25 TR31/08/SK GÖRECE MUSTAFA KEMAL ĐLKÖĞRETĐM OKULU SOSYAL ÇEKĐM MERKEZĐ OKUL 26 TR31/08/SK MENDERES HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ ENGELLERĐ AŞIYORUZ 27 TR31/08/SK ĐZMĐR MENDERES ALTINTEPE ĐLKÖĞRETĐM OKULU OKU - YAZ, ĐKLĐMĐN DEĞĐŞSĐN! 28 TR31/08/SK MENDERES GÜMÜŞSUYU HASAN EREN ĐLKÖĞRETĐM OKULU GÜMÜLDÜR KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞUYOR 29 TR31/08/SK MENDERES BULGURCA ĐLKÖĞRETĐM OKULU HAYATIM SPOR, HAYATIN SPOR OLSUN 30 TR31/08/SK ĐZMĐR KÜLTÜR SANAT EĞĐTĐM VAKFI MÜZĐKSEV - MÜZĐK MÜZESĐ VE SES KÜTÜPHANESĐ ve "ĐZMĐR'Đ MÜZĐK ANLATSIN" ETKĐNLĐKLERĐ 31 TR31/08/SK ALĐAĞA ANADOLU TEKNĐK LĐSESĐ, ANADOLU MESLEK LĐSESĐ, TEKNĐK LĐSE, MESLEKĐ VE TEKNĐK EĞĐTĐM MERKEZĐ VE MESLEKĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ UYGULAMA ANAOKULU 12

13 32 TR31/08/SK GÜRBÜZ SAĞLIK EĞĐTĐM VAKFI BAYRAKLI BÖLGESĐNDE ĐKAMET EDEN YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇ BĐREYĐN SAĞLIK VE SOSYAL YAŞAM STANDARTLARININ YÜKSELTĐLMESĐ 33 TR31/08/SK GÜLTEPE OTOBÜS VE ŞÖFÖRLER ODASI TRAFĐKTE DĐYALOG VE HOŞGÜRÜ 34 TR31/08/SK ÖDEMĐŞ ANADOLU TEKNĐK LĐSESĐ VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ ÖDEMĐŞ BĐLĐŞĐM MERKEZĐ 35 TR31/08/SK SEFERĐHĐSAR ĐMKB TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐMDE DONANIMIN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 36 TR31/08/SK SEFERĐHĐSAR ĐMKB TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ TEKNĐK VE MESLEKTE KIZLAR DA VAR 37 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ BEDENSEL ENGELLĐLER ĐÇĐN MESLEK KAZANDIRMA PROGRAMI KAPSAMINDA BĐLGĐSAYARDA ĐSTATĐSTĐKSEL VERĐ ANALĐZĐ EĞĐTĐMĐ 38 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ ĐZMĐRLĐ BALKAN GÖÇMENLERĐNĐN SOSYO-KÜLTÜREL PROFĐLLERĐ 39 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ SELÇUK YAŞAR YERLEŞKESĐNDE RÜZGAR GÜNEŞ HĐBRĐD PROTOTĐP ENERJĐ ÜRETĐM SĐSTEMĐ KURULMASI 40 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ KADINLARIN YÖNETĐMSEL GELĐŞĐMĐ 41 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL ENTEGRASYONA BĐLĐMSEL KATKI 42 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR MERKEZĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM BĐLGĐ BANKASI - ĐZMĐRDE ĐSTĐHDAMA YÖNELĐK YEREL EĞĐTĐM PROGRAMLARI ÜZERĐNE BĐR ENVANTER ÇALIŞMASI 13

14 43 TR31/08/SK NESĐN MATEMATĐK KÖYÜNÜ DESTEKLEME ALTERNATĐF YÖNTEMLERLE TEORĐK MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ 44 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ MUTLU ÇALIŞAN EĞĐTĐM PROGRAMI 45 TR31/08/SK ÇAĞRI EĞĐTĐM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA BĐZĐM ÇOCUKLARIMIZ 46 TR31/08/SK ĐZMĐR SOSYAL HĐZMETLER ĐL ÇOCUKLAR GELECEĞĐMĐZDĐR. DANIŞMAN EĞĐTĐMĐ 47 TR31/08/SK ĐZMĐR SOSYAL HĐZMETLER ĐL ÇOCUKLAR GELECEĞĐMĐZDĐR. EBEVEYN EĞĐTĐMĐ VE DANIŞMANLIĞI 48 TR31/08/SK GAZĐEMĐR TĐCARET VE ANADOLU TĐCARET MESLEK LĐSESĐ OKULDAN HAYATA 49 TR31/08/SK BURÇ EĞĐTĐM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VĐTAMĐNLĐ YENĐ NESĐLLER YETĐŞTĐRME PROJESĐ 50 TR31/08/SK TR31/08/SK EGE GENÇ ĐŞADAMLARI EGE GENÇ ĐŞADAMLARI ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MAHALLE MUHTARLARINA YÖNELĐK AKTĐF KENTLĐLĐK EĞĐTĐM PROJESĐ MOBĐL TEKNOLOJĐ SINIF 52 TR31/08/SK ATIKLARIN BERTARAFI GERĐDÖNÜŞÜMÜ ARAŞTIRMA GELĐŞTĐRME EVSEL ATIKLARIN GERĐ DÖÜNÜŞÜMÜ 53 TR31/08/SK BERGAMA BELEDĐYESĐ BENĐM ŞEHRĐM BENĐM GELECEĞĐM: BERGAMA 14

15 54 TR31/08/SK ULUSOY DENĐZCĐLĐK AND. MESLEK LĐS. AML. EML. YAT KAPTANI YETĐŞTĐRME PROJESĐ 55 TR31/08/SK TĐRE HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ SERAMĐK OBJE ÜRETĐM PROJESĐ: KADININ MESLEKĐ BECERĐ VE NĐTELĐK KAZANMASI, SOSYAL HAYATA UYUM SAĞLAMA YETENEĞĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ (KADININ SESĐ) 56 TR31/08/SK URLA ROTARY KLÜBÜ URLALI KADINLAR ĐÇĐN SOSYAL VE EKONOMĐK AÇILIMLAR PROJESĐ 57 TR31/08/SK SÜMER HALK OYUNLARI TOPLULUĞU GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ SAHNE SĐZĐN ÇOCUKLAR 58 TR31/08/SK BAYINDIR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BESO UYGULAMA VE EĞĐTĐM MERKEZĐ 59 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK GELĐŞĐM KOLEJĐ SPOR KULÜBÜ TĐRE TEKNĐK LĐSE VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ TÜRK ALMAN EĞĐTĐM VE BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA VAKFI ALEVĐ KÜLTÜR DERNEKLERĐ DĐKĐLĐ ŞUBESĐ BĐLĐM MERKEZĐ PROJESĐ CAD CAM PROJESĐ ĐZMĐR YURT DIŞI AÇILIM PROJESĐ (ĐYDAP) DĐKĐLĐDEKĐ ĐŞSĐZ VE FAKĐR GENÇLERĐMĐZE MESLEK EDĐNDĐRME VE ÜNĐVERSĐTEYE HAZIRLAMA EĞĐTĐMĐ PROJESĐ 63 TR31/08/SK GENÇ LĐDERLER VE GĐRĐŞĐMCĐLER ĐZMĐR ŞUBESĐ DÜŞLER AKADEMĐSĐ ĐZMĐR 64 TR31/08/SK EGE VE BATI AKDENĐZ SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DERNEKLERĐ FEDERASYONU STK ÇALIŞANLARI EĞĐTĐM PROGRAMI 65 TR31/08/SK VATANA HĐZMET ĐÇĐN EL ELE KONFEDERASYONU GÜÇLÜ SĐVĐL TOPLUM DĐYALOĞU ĐLE AB YOLUNDAYIZ 15

16 66 TR31/08/SK VATANA HĐZMET ĐÇĐN EL ELE KONFEDERASYONU KONAK DAYANIŞMA VE EĞĐTĐM MERKEZĐ 67 TR31/08/SK EGE KÜLTÜREL ZENGĐNLĐK ĐNSANLIĞA HĐZMET VE KENT SORUNLARI DER. ĐZMĐR DERNEKLERĐ PROJE GELĐŞTĐRĐYOR 68 TR31/08/SK ĐZMĐR SPASTĐK FELÇLĐLERĐ KORUMA VE GÜÇLENDĐRME VAKFI ENGELLĐLERE MESLEK EDĐNDĐRME PROJESĐ 69 TR31/08/SK KĐRAZ ĐLÇE TARIM GÖRSEL VE UYGULAMALI ÇĐFTÇĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ 70 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ BALÇOVA ĐLÇESĐNDE KALP SAĞLIĞI ĐÇĐN FĐZĐK AKTĐVĐTENĐN ARTIRILMASI 71 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK OĞAN TĐMĐNCĐ ĐLKÖĞRETĐM OKULU KARŞIYAKA HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ VE AKŞAM SANAT OKULU SÜRDÜRÜLEBĐLĐR TURĐZM AKILLI OKULDAN AKILLI GELECEĞE ALTIN BĐLEZĐĞĐN OLSUN PROJESĐ HERKES ĐÇĐN TURĐZM 74 TR31/08/SK URLA HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ URLA ROMAN EĞĐTĐM PROJESĐ (UREP) 75 TR31/08/SK K2 ÇAĞDAŞ SANAT 76 TR31/08/SK SAĞLIKTA KALĐTE LĐMONTEPE BÖLGESĐ ÇOCUKLARI ĐÇĐN BAĞIMSIZ SANAT OKULU PROJESĐ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HĐZMET PERFORMANSI ĐYĐLEŞTĐRME PROJESĐ 77 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL KÜLTÜR VE TURĐZM MÜZE VE ÖREN YERLERĐNDE TURĐZME HĐZMET VEREN PERSONELE VE SERBEST ÇALIŞANLARA EĞĐTĐM VERDĐRĐLMESĐ 16

17 78 TR31/08/SK EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI SEKTÖREL REKABET STRATEJĐLERĐ VE ĐZMĐRDE YENĐLĐK SĐSTEMĐNĐN GELĐŞĐMĐ 79 TR31/08/SK EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI 80 TR31/08/SK ZĐHĐNSEL ÖZÜRLÜLERĐ YETĐŞTĐRME VE KORUMA VAKFI E-PAZAR (E SATIN ALMA/E SATIŞ)PROJESĐ ALTERNATĐF KAFE; HAFĐF ZĐHĐNSEL ENGELLĐLER ĐÇĐN KAFETERYA ĐŞLETMECĐLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ VE ĐSTĐHDAMI PROJESĐ 81 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ FĐZĐK TEDAVĐ VE REHABĐLĐTASYON YÜKSEKOKULU KAS HASTALARINDA FĐZYOTERAPĐ VE MESLEKĐ ĐSTĐHDAM UYGULAMALARININ KĐŞĐSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN ETKĐLERĐ 82 TR31/08/SK EGE ÇAĞDAŞ EĞĐTĐM VAKFI KĐŞĐSEL BECERĐ VE YETKĐNLĐKLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐLE KADINLARIN ĐSTĐHDAMA DAHA AKTĐF KATILIMLARINI SAĞLAMAK VE KADIN ĐSTĐHDAMINA YÖNELĐK SÜRDÜRÜLEBĐLĐR ĐNSAN KAYNAKLARI DESTEK BĐRĐMLERĐ OLUŞTURMAK 83 TR31/08/SK ĐZMĐR TERZĐCĐLER VE KONFEKSĐYONCULAR ODASI YARINI ŞEKĐLLEDĐR SINIRLARINI AŞ 84 TR31/08/SK ÇĐĞLĐ HEM VE ASO ĐNGĐLĐZCE EĞĐTĐMĐNDE EN ETKĐN SON TEKNOLOJĐ 85 TR31/08/SK EGE ORGAN NAKLĐ ORGAN NAKLĐ VE BAĞIŞI KONUSUNDA KAMU OYU OLUŞTURMAK 86 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK KARABAĞLAR SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DER. KARŞIYAKA HEM VE AKŞAM SANAT OKULU ĐZMĐR KÜLTÜR VE MUSIKĐ KOBĐCE GENÇ TURĐZMCĐ ĐSTĐHDAM PROJESĐ HUZURLU YAŞAMA KATKI PROJESĐ 89 TR31/08/SK URLA OPTĐMĐST SPOR KLÜBÜ OPTĐMĐSTTEN OLĐMPĐYATA ĐZMĐR VE URLA 17

18 90 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU BAKIRÇAY KARĐYER OFĐS 91 TR31/08/SK KARŞIYAKA BELEDĐYESĐ 92 TR31/08/SK TĐRE ÖĞRETMENEVĐ VE ASO 93 TR31/08/SK ĐZMĐR DENĐZLĐLĐLER 94 TR31/08/SK TÜRKĐYE ĐKTĐSADĐ TĐCARĐ ĐLĐMLER TALEBELERĐ STAJ KOMĐTESĐ ĐZMĐR ŞUBESĐ YEREL TARĐH VE KÜLTÜR BĐLĐNCĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ YOLUYLA SOSYAL KALKINMA TĐRE ÖĞRETMEN EVĐ KURUMSAL KAPASĐTE ARTTIRIMI MUTFAK SERVĐS HĐZMETLERĐ EĞĐTĐMĐ SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA VE ĐSTĐHDAM AMAÇLI YÖRESEL KÜLTÜRÜN YAŞATILMASINA YÖNELĐK EĞĐTĐM PROJESĐ EĞĐTĐMDE ULUSLARARASILIK 95 TR31/08/SK ĐZMĐR YAYGIN EĞĐTĐMĐ GELĐŞTĐRME ĐŞSSĐZ KADININ ATILIM PROJESĐ (ĐKAP) 96 TR31/08/SK ĐZMĐR TĐCARET ODASI AGANTA BURINA BURINITA 97 TR31/08/SK MÜSĐAD ĐZMĐR ŞUBESĐ MÜSĐAD ĐZMĐR ŞUBESĐ ÜYE KURLUŞLARIN KALĐTE, FĐNANS VE VERĐMLĐLĐK ALT YAPILARININ ANALĐZĐ VE ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ 98 TR31/08/SK KÜLTÜR EĞĐTĐM ÇEVRE ĐMECE YAŞ ARALIĞINDAKĐ ANNELERE ĐLK YARDIM SEMĐNERLERĐ 99 TR31/08/SK TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM AYŞE SEVĐNÇ SOLMAZ BAKIM VE REHABĐLĐTASYON MERKEZĐ YURTTAŞLIK BĐLĐNCĐNĐ GELĐŞTRĐME VE KENTLĐ OLMA KĐMLĐĞĐNE KATKIDA BULUNMA 0-12 YAŞ ARASINDAKĐ ZĐHĐNSEL ENGELLĐ ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARI VE BAKIM PERSONELĐNĐN VERĐLEN HĐZMET KALĐTESĐNĐN ARTTIRILABĐLMESĐ ĐÇĐN BAKIM VE REHABĐLĐTASYON KONUSUNDA EĞĐTĐMĐ 101 TR31/08/SK TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA ATILIM HALI-KOLTUK YIKAMA ELEMANI YETĐŞTĐRME MESLEKĐ EĞĐTĐM KURSU 102 TR31/08/SK TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA ATILIM BĐRLEŞĐK MESLEKĐ KURSLAR VE ĐSTĐHDAM PROJESĐ 18

19 103 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ BĐLGĐ TOPLUMU YOLUNDA MESLEK LĐSELERĐ ĐLE ÜNĐVERSĐTELER ARASINDA GÜÇLÜ ĐLETĐŞĐM KÖPRÜLERĐ KURMAK 104 TR31/08/SK KONYALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA SAĞLIK SEKTÖRÜNE YARDIMCI PERSONEL YETĐŞTĐRME EĞĐTĐMĐ 105 TR31/08/SK EGE TIBBĐYELĐLER SOSYAL DESTEK VE YARDIM UZUN YOLLARDAN UZAK MEMLEKETLERDEN EGELĐ OLMAYA - UYUM EGE 106 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MESLEK YÜKSEK OKULU ÜNĐVERSĐTE ĐLE ĐLKOKUL ÖĞRENCĐLERĐ SOSYAL SORUMLULUK ADINA EL ELE 107 TR31/08/SK EGE KOBĐDER MAKĐNE /YAN SANAYĐ KOBĐLERĐNĐN KÜMELENDĐRĐLMESĐ VE ĐZMĐR/AB ĐŞBĐRLĐĞĐ 108 TR31/08/SK UFUKÖTESĐ GENÇLĐK EĞĐTĐM BĐLĐM KÜLTÜR VE SANAT GELĐŞMEK ĐÇĐN EL ELE 109 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ BÖLGESEL KALKINMA VE ĐŞLETME BĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ 110 TR31/08/SK EGE PLASDER ENGELLĐ VATANDAŞLAR ĐÇĐN KENT ĐÇĐ ULAŞIM OLANAKLARININ HARĐTA TABANLI BELĐRLENMESĐ PLASTĐK SEKTÖRÜNDE MESLEKĐ EĞĐTĐMĐN VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜN GÜÇLENDĐRĐLMESĐ PROJESĐ 111 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐŞ ADAMLARI ENGELSĐZ TASARIMLAR 112 TR31/08/SK ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ ANALOG VE SAYISAL HABERLEŞME LABORATUARI ALT YAPI VE DONANIMININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 113 TR31/08/SK ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ (ĐZÜSEM) ALTYAPISININ KURULUMU 19

20 114 TR31/08/SK ULUSLAR ARASI ÇEŞME YAT KULÜBÜ ÇEŞME DENĐZDE GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA BĐRĐMĐ 115 TR31/08/SK ÇOVAK (RĐSK ALTINDAKĐ ÇOCUK, ÇOCUK GENÇ VE AĐLELERĐNĐ KORUMA DESTEKLEME GÖNÜLLERĐ ) RĐSK ALTINDAKĐ ÇOCUK VE GENÇLERĐN ÇEVRELERĐNDEKĐ RĐSK FAKTÖRLERĐNĐN AZALTILMASI 116 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK ALZHEĐMER ĐZMĐR ŞUBESĐ TÜM SANAYĐCĐLER VE ĐŞ ADAMLARI ĐZMĐR ŞUBESĐ TÜM SANAYĐCĐLER VE ĐŞ ADAMLARI ĐZMĐR ŞUBESĐ TORUNU OLUR MUSUN? SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI E- DERNEK OTOMASYON YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ KALĐFĐYE ARA ELEMAN YETĐŞTĐRME VE SERTĐFĐKASYON PROGRAMI 119 TR31/08/SK TÜRK KÜLTÜR SANAT KELEBEK BĐZ, ETKĐSĐ SĐZSĐNĐZ 120 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ BUCA EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ BĐLGĐ ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ DESTEKLĐ ĐŞBĐRLĐKLĐ ÖĞRENME ETKĐNLĐĞĐNĐN FEN ÖĞRETĐMĐNĐN YAPISALCI DOĞASINA ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ 121 TR31/08/SK BORNOVA BELEDĐYESĐ ĐZMĐR ĐLĐ BORNOVA ĐLÇESĐNDEKĐ SĐVĐL TOPLUM KURLUŞLARININ YEREL KARAR ALMA SÜRECĐNDE KATILIM VE ETKĐNLĐKLERĐNĐN SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNMAK 122 TR31/08/SK TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU ĐZMĐR SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI KONFEKSĐYON SEKTÖRÜ(HAZIR GĐYĐM VE EV TEKSTĐLĐ) TAM ZAMANINDA VE VERĐMLĐ ÜRETMEYĐ ÖĞRENĐYOR TEMEL BĐLGĐSAYAR VE BĐLGĐSAYARLA MUHASEBE EĞĐTĐMĐ PROGRAMI PROJESĐ 124 TR31/08/SK SUPHĐ KOYUNCUOĞLU LĐSESĐ EKOLOJĐK ÜRETĐM EKOLOJĐK TÜKETĐM 125 TR31/08/SK ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ĐZMĐRDEKĐ YURTDIŞINDAN DÖNEN GĐRĐŞĐMCĐLERĐN SOSYOEKONOMĐK KALKINMAYA KATKILARI 126 TR31/08/SK TR31/08/SK ĐZMĐR KĐTAP KIRTASĐYECĐLER ODASI ĐZMĐR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YAŞAMLA BARIŞMAK PROJE HAZIRLAMA KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI 128 TR31/08/SK GĐRĐŞĐMCĐ KADIN MAKET GEMĐ ATÖLYESĐ 20

21 129 TR31/08/SK GĐRĐŞĐMCĐ KADIN MESLEK ODALARINA TOPLUMSAL CĐNSĐYET EĞĐTĐMĐ 130 TR31/08/SK TR31/08/SK ATATÜRK TEKNĐK END. MES. LĐSESĐ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU YAĞMUR SUYU GERĐ DÖNÜŞÜMÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ MERKEZĐ KREŞ MUTFAĞI KURULMASI, GÜVENLĐ GIDA ÜRETĐMĐ VE TÜKETĐMĐ EĞĐTĐMĐ 21

ĐZMĐR KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2008 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI MALĐ DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BAŞARILI PROJE LĐSTESĐ

ĐZMĐR KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2008 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI MALĐ DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BAŞARILI PROJE LĐSTESĐ ĐZMĐR KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2008 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI MALĐ DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BAŞARILI PROJE LĐSTESĐ SIRA NO BAŞVURU KODU BAŞVURU SAHĐBĐNĐN ADI PROJE BAŞLIĞI

Detaylı

6552 SAYILI TORBA KANUNU ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN KANUNLAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR.

6552 SAYILI TORBA KANUNU ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN KANUNLAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR. 6552 SAYILI TORBA ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN LAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR. DEĞİŞENAR6552 sayıl6 DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ Eki (I) sayılı cetveli HAKKINDA HÜKMÜNDE 193 SAYILI GELĐR VERGĐSĐ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ GATDL101 BĐLGĐSAYAR TÜRK DĐLĐ-I 2 0 GAAIT101 BĐLGĐSAYAR ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNK. TARĐHĐ-I 2 0 GAYDL101 BĐLGĐSAYAR YABANCI DĐL-I

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI Sıra Referans Numarası 1 TR62-09-01/080 2 TR62-09-01/081 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TR62-09-01 Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Asil Liste Başvuru Sahibinin Yasal Adı TEKNĐK MASURA AMBALAJ KAĞIT GERĐ

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI TEŞVĐK PAKETĐ VE ĐZMĐR DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı. 6 Temmuz 2009

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI TEŞVĐK PAKETĐ VE ĐZMĐR DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı. 6 Temmuz 2009 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI TEŞVĐK PAKETĐ VE ĐZMĐR DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 6 Temmuz 2009 AMACIMIZ NEDĐR? ĐZMĐR ĐN; ÜLKEMĐZĐN EKONOMĐK SÜRECĐNDEKĐ ETKĐNLĐĞĐNĐN ARTTIRILMASINI

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 20.10.2009-17.11.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 17.11.2009 Sayı: 06/12 AL AN YA KÜLTÜR TURĐZM KALKINMA PROJESĐ SUNUMU 22.10.2009 AL AN YA K AYMAK AMLIĞI, AL AN YA

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 18.08.2009 Sayı: 06/09 TURĐZMCĐ YE ĐHRCATÇI STATÜSÜ KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞINDAN BELGELĐ KONAKLAMA ĐŞLETMELERĐNĐN ĐHRACATÇI

Detaylı

ARTVĐN GĐRESUN GÜMÜŞHANE ORDU RĐZE TRABZON

ARTVĐN GĐRESUN GÜMÜŞHANE ORDU RĐZE TRABZON T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKĐLATI MÜSTEŞARLIĞI ARTVĐN GĐRESUN GÜMÜŞHANE ORDU RĐZE TRABZON Ocak 2008 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL BĐLGĐ... 1 2. PROGRAMIN GENEL AMACI... 1 3. PROGRAMIN BÜTÇESĐ... 1 4. PROGRAMIN

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I 2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U ( E T Ü D L E R & M Ü D A H A L E B Đ Ç Đ M L E R Đ ) Đ Ç Đ N D E K Đ L E R A. G Đ R Đ Ş - A Ç I K L A M A L A R................................

Detaylı

EXPO. nyanın. r. Ürünlerden ziyade, fikirler, kült. in projeler sergilenir. ığı Sergi. Sergi dir. dir. www.expoizmir2015.org

EXPO. nyanın. r. Ürünlerden ziyade, fikirler, kült. in projeler sergilenir. ığı Sergi. Sergi dir. dir. www.expoizmir2015.org Daha Đyi Bir Dünya D Đçin Yeni Yollar ve Herkes Đçin Sağlık EXPO EXPO, dünyan d nyanın n kült k ltür, tarih, eğitim e buluşmalar malarıdır. r. Ürünlerden ziyade, fikirler, kült k ltürler ve dünyan d nyanın

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ NĐSAN 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ NĐSAN 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ NĐSAN 2017 YABANCI KONUKLARIMIZ 24 MART 2017 SLOVAKYA ANKARA BÜYÜKELÇĐSĐ ANNA TURENĐCOVA 07 NĐSAN 2017 ABD ANKARA BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ SĐYASĐ BÖLÜM DĐPLOMATI KEVĐN BODY 20

Detaylı

FAKÜLTELERĐN SON 4 YILINA AĐT PUAN TÜRLERĐ ĐLE TABAN VE TAVAN PUANLARI

FAKÜLTELERĐN SON 4 YILINA AĐT PUAN TÜRLERĐ ĐLE TABAN VE TAVAN PUANLARI FAKÜLTELERĐN SON 4 YILINA AĐT TÜRLERĐ ĐLE TABAN VE TAVAN LARI EĞĐTĐM FAK. ĐNGĐLĐZCE ÖĞRETMENLĐĞĐ ĐNGĐLĐZCE ÖĞRETMENLĐĞĐ(II.Ö) VE ÖĞRETĐM TEKN.ÖĞRT. VE ÖĞRETĐMTEKNOLOJĐLERĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ(II.Ö) DĐL 313,186

Detaylı

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi Depo ve Stok Yönetimi Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu 21.01.2012 22.01.2012 18.02.2012 19.02.2012 17.03.2012 18.03.2012 21.04.2012 22.04.2012 19.05.2012 20.05.2012 16.06.2012

Detaylı

INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ

INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD EĞiTĐMĐ GĐRĐŞ REHBERĐ TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ BÖLÜM 7: YAPILAN EĞĐTĐMLERĐN KAYITLARA EKLENMESĐ PROJE ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI ĐÇĐN, VERĐLEN HER EĞĐTĐMĐN ĐNTERNET ÜZERĐNDEN

Detaylı

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ GENÇLĐK PROGRAMI????(YOUTH)?????????????EYLEM?????????????AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ??? GENÇLĐK PROGRAMI AVRUPA BĐRLĐĞĐ NĐN GENÇLER VE GENÇLERLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMALAR YAPMAK ĐSTEYEN

Detaylı

GÜNEŞ SÜRÜCÜ KURSU. Tanıtım Sunumu

GÜNEŞ SÜRÜCÜ KURSU. Tanıtım Sunumu GÜNEŞ SÜRÜCÜ KURSU Tanıtım Sunumu Güneş Sürücü Kursu Hakkında 1995 yılında Recep Güneş tarafından kurulmuştur. Đzmir de 4 şube ile hizmet vermektedir. 26 yılda 28 bin kişiyi sürücü belgesi sahibi yapmıştır.

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ 1 İZMİR ALİAĞA 749596 Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek 2 İZMİR ALİAĞA 973411 Aliağa Ticaret Meslek Aliağa Heydar Aliyev

Detaylı

ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN 0232 321 15 00 kamil.begen@egeplast.com.tr

ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN 0232 321 15 00 kamil.begen@egeplast.com.tr 31/12/2010 KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ŞĐRKETĐMĐZ SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 04/07/2003 TARĐH VE 35/835 SAYILI KARARI ĐLE KABUL EDĐLEN KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUMU SAĞLAMAK ĐÇĐN

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ TEMMUZ 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ TEMMUZ 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ TEMMUZ 2017 TOBB KAPSAMINDAKĐ FAALĐYETLER 06 TEMMUZ 2017 TOBB ĐÇ ANADOLU BÖLGESĐ ĐSTĐŞARE TOPALNTISI 13 TEMMUZ 2017 TOBB, ODA/BORSA VE STK LAR 15 TEMMUZ ORTAK BASIN

Detaylı

KOD(1) KOD(1) AÇIKLAMA A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK B BALIKÇILIK C MADENCĐLĐK VE TAŞOCAKÇILIĞI D ĐMALAT SANAYĐĐ

KOD(1) KOD(1) AÇIKLAMA A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK B BALIKÇILIK C MADENCĐLĐK VE TAŞOCAKÇILIĞI D ĐMALAT SANAYĐĐ KD(1) KD(1) AÇIKLAMA A TARIM, AVCILIK VE RMANCILIK A TARIM, AVCILIK VE RMANCILIK B BALIKÇILIK E ELEKTRĐK, GAZ VE SU E ELEKTRĐK, GAZ VE SU F ĐNŞAAT G TPTAN VE PERAKENDE TĐCARET, MTRLU TAŞIT, MTSĐKLET, KĐŞĐSEL

Detaylı

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 30 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TEMİZLİK İŞLERİNİN YAPILMASI 1000 KİŞİ (Ayrıntılı bilgi ilan ekindeki tabloda yer almaktadır.) Eski

Detaylı

B.KURUMA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...6

B.KURUMA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...6 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Kamu Mali Yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkelerin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu kapsamda stratejik

Detaylı

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI YASAL DAYANAK : 5442 Sayılı Kanun KOORDĐNATÖR KURULUŞ : Đlçe Emniyet Amirliği lık : Her Gün SAAT : 11:00 : - Đlçe Jandarma Komutanı -Đlçe Emniyet Amiri ĐLÇE ĐDARE KURULU :

Detaylı

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 1 509 MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ 2 551 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ 3 568 KDZ EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Detaylı

KENTSEL TASARIM KOORDĐNE VE DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONU

KENTSEL TASARIM KOORDĐNE VE DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONU Đstanbul un taşıdığı kültürel, doğal değerlerine sahip çıkılarak, kültürel kimliği ile özdeşleşen bir dünya kenti kimliği kazandırılması amacıyla mevcut Kentsel Tasarım uygulamalarının (meydan, cadde,

Detaylı

PROJE ÖZETĐ FORM NO: 1. Anahtar Sözcükler

PROJE ÖZETĐ FORM NO: 1. Anahtar Sözcükler PROJE ÖZETĐ FORM NO: 1 Anahtar Sözcükler 1 PROJENĐN GEREKÇESĐ VE AMACI FORM NO:2 PROJENĐN AR-GE NĐTELĐĞĐ VE TEKNOLOJĐK YÖNÜ FORM NO:3 2 ĐZLENECEK YÖNTEM FORM NO:4 PROJE EKĐBĐ VE YÖNETĐM DÜZENĐ FORM NO:

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI 2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI YOPKODU YOPADI SÜRE PTR KONTENJAN KAYIT DOLULUK% EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 1391898 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4

Detaylı

ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI

ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI EKONOMĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN Zorunlu Dersler (30 Kredi) *Seçmeli ders listesinden 2 ders seçilecek. ULUSLARARASI TĐCARET VE FĐNANSMAN BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN Zorunlu Dersler (9 Kredi) *Seçmeli ders

Detaylı

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9.

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9. ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 GENEL BĐLGĐLER... 3 MĐSYON... 3 VĐZYON... 3 TARĐHÇE... 4 YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ... 10 ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

IRA NO PROJE NO BAŞVURAN DFD ADI YK SON DURUM T.C. KONYA KARAMAN İLLERİ KALKINMA BİRLİĞİ T.C. KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

IRA NO PROJE NO BAŞVURAN DFD ADI YK SON DURUM T.C. KONYA KARAMAN İLLERİ KALKINMA BİRLİĞİ T.C. KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ IRA NO PROJE NO BAŞVURAN DFD ADI YK SON DURUM 1 2 4 6 7 8 10 T.C. KONYA KARAMAN İLLERİ KALKINMA BİRLİĞİ T.C. KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM T.C. KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIMCI DUYURUSU

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIMCI DUYURUSU Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir.

Detaylı

Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı

Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 Asil TR51/16/SOS/0020 ANKARA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ HÜKÜMLÜLERİN VE MADDE KULLANAN KİŞİLERİN MESLEKİ EGİTİM İLE REHABİLİTASYONU VE İS HAYATINA ENTEGRASYONU 2 Asil TR51/16/SOS/0110 ETİMESGUT

Detaylı

Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm _ Puan Türü Yer.Puanı ŞANLI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ MF-3 515,452 (0,15 AOBP'LĐ) 2 HÜSEYĐN

Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm _ Puan Türü Yer.Puanı ŞANLI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ MF-3 515,452 (0,15 AOBP'LĐ) 2 HÜSEYĐN Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm _ Puan Türü Yer.Puanı 1 DĐLAN ŞANLI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ MF-3 515,452 (0,15 AOBP'LĐ) 2 HÜSEYĐN FIRAT ZĐRVE ÜNĐVERSĐTESĐ (GAZĐANTEP) HUKUK FAKÜLTESĐ

Detaylı

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Satın Alma Yönetimi ve Süreçleri Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu 28.01.2012 29.01.2012 23.02.2012 24.02.2012 24.03.2012 25.03.2012

Detaylı

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0 SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0 Ders Planı: Öğreniminiz süresince, ilgili yarıyıllarda alıp başarmanız gereken derslerin detaylarını gösteren

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Mart, 2010 (Bin TL) 2002 2003 2004 2005 2006 Sektör Tarım 6 14.157 5.468 1.545 3.314

Detaylı

İzmir TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

İzmir TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com İzmir TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı İzmir hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

ALİAĞA Aliağa Anadolu Lisesi 385,022 439,532 ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 422,720 481,028 ALİAĞA Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi 362,490 406,073

ALİAĞA Aliağa Anadolu Lisesi 385,022 439,532 ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 422,720 481,028 ALİAĞA Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi 362,490 406,073 ALİAĞA Aliağa Anadolu Lisesi 385,022 439,532 ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 422,720 481,028 ALİAĞA Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi 362,490 406,073 ALİAĞA Aliağa Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58 Konu: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GĐREN ŞĐRKET, ŞUBE VE ĐRTĐBAT BÜROLARININ 2009 YILI FAALĐYETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLERĐ 31.05.2010

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2010 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2010 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ 13 OCAK 2012 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2010 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ Sanayileşmek; en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. PROGRAM EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI

Detaylı

13:30-14:45 Oturumlar Tarih Öğretimi:

13:30-14:45 Oturumlar Tarih Öğretimi: 1.Gün 08:45-10:00 Kayıt Đşlemleri ve Açılış (Gazi Konser. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı) 10:00-10:10 Saygı Duruşu ve Đstiklal Marşı 10:10-10:30 Konser 10:30 Açılış Konuşmaları: Prof.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI TEMEL EĞĐTĐM VE STAJ MERKEZĐ ANTALYA ŞUBESĐ ÇALIŞMA RAPORU

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI TEMEL EĞĐTĐM VE STAJ MERKEZĐ ANTALYA ŞUBESĐ ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI TEMEL EĞĐTĐM VE STAJ MERKEZĐ ANTALYA ŞUBESĐ ÇALIŞMA RAPORU Meslek mensuplarımız ve meslek mensubu adaylarımızın eğitimi amacını taşıyan Temel Eğitim ve

Detaylı

1 ARALIK ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ARASI BURSA ECZACI ODASI YÖNETĐM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

1 ARALIK ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ARASI BURSA ECZACI ODASI YÖNETĐM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 1 ARALIK 2011 31 ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ARASI BURSA ECZACI ODASI YÖNETĐM KURULU ÇALIŞMA RAPORU RAPORU SAYI: 5 1 ARALIK 2011 PERŞEMBE ANKARA DA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN 38. DÖNEM 1. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

31 MART PAZARTESĐ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01 / 02 MART 2008 CUMARTESĐ / PAZAR

31 MART PAZARTESĐ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01 / 02 MART 2008 CUMARTESĐ / PAZAR 31 MART PAZARTESĐ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01 / 02 MART 2008 CUMARTESĐ / PAZAR GENEL ANAOKULU ĐLKÖĞRETĐM OKULU LĐSE GENEL ANAOKULU ĐLKÖĞRETĐM OKULU LĐSE GENEL ANAOKULU ĐLKÖĞRETĐM OKULU LĐSE GENEL ANAOKULU

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

KURUM ADI ĐL ĐLÇE ÖZEL EMĐNE ÖRNEK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BURSA MUDANYA 472,35 141 ÖZEL BĐLFEN KOŞUYOLU ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐSTANBUL ÜSKÜDAR 471,07 40

KURUM ADI ĐL ĐLÇE ÖZEL EMĐNE ÖRNEK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BURSA MUDANYA 472,35 141 ÖZEL BĐLFEN KOŞUYOLU ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐSTANBUL ÜSKÜDAR 471,07 40 BAŞARI GRAFĐĞĐMĐZ YÜKSELMEYE DEVAM EDĐYOR Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim Okulları Destekleme Projesi kapsamında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en başarılı ilköğretim okulları belirlendi.

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2010 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2010 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2010 YILI PROJELERİ SIRAProje Adı Başvuru Sahibi Proje Türü Nihai Destek Tutarı 1 BİR MESLEK BİR ALTIN BİLEZİKTİR. BATMAN KADININ TOPLUMSAL GELİŞİM DERNEĞİ İstihdam 75.000

Detaylı

GAZİANTEP 2012 YILI KABUL EDİLEN SODES PROJELERİ LİSTESİ

GAZİANTEP 2012 YILI KABUL EDİLEN SODES PROJELERİ LİSTESİ GAZİANTEP 01 YILI KABUL EDİLEN SODES PROJELERİ LİSTESİ Sıra no Başvuru Kodu Proje Adı Başvuran Kuruluş Türü Proje Türü 1 01-7-0636 01-7-0350 3 01-7-0367 4 01-7-074 5 01-7-0609 SODES YETİM-ÖKSÜZ ÇOCUKLARA

Detaylı

D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL

D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL SAYIN KONUĞUMUZ, YANLARINDA SĐGORTALI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN TÜM ĐŞVERENLER (NACE KODLARINA GÖRE ÇOK TEHLĐKELĐ, TEHLĐKELĐ, AZ TEHLĐKELĐ YANĐ TEHLĐKE DERECESĐ FARKI OLMAKSIZIN TÜM SGK LI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN ĐŞVERENLER

Detaylı

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 TR22/13/SKMDP/0055 Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim Balıkesir İMKB Teknik ve

Detaylı

2013 TEKNİK DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN FAALİYETLER

2013 TEKNİK DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN FAALİYETLER 2013 TEKNİK DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN FAALİYETLER Program Dönemi Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Faaliyet Adı Yasal Statü İl İlçe 1 TR33/13/TD01/2ONU Tavşanlı Eğitim Hizmetleri Derneği Güçlü Strateji

Detaylı

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Mart 2012

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Mart 2012 MART AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Mart 2012 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! BDDK BAŞKANI ĐLE ĐNTERAKTĐF BĐR TOPLANTI Bankalar Birliği bünyesinde kurulacak Risk Santralizasyonu'nun

Detaylı

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĐLGĐLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI LYS-2016 S İlçe Adı Okul Adı İZMİR LYS-2016 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Matematik/ 50 Soru S İLÇE ADI Okul Adı 1 BORNOVA İZMİR

Detaylı

SONUÇLANAN PROJELER: 2000-2007. Tarihi Türü Bilim Dalı Sivil Toplumun ve Katılımın Güçlendirilmesinde Sivil

SONUÇLANAN PROJELER: 2000-2007. Tarihi Türü Bilim Dalı Sivil Toplumun ve Katılımın Güçlendirilmesinde Sivil SONUÇLANAN PROJELER: 2000-2007 Sıra Proje No Proje Adı Yürütücü Adı Kuruluşu Bitiş Tarihi Türü Bilim Dalı Sivil Toplumun ve Katılımın Güçlendirilmesinde Sivil 1 100K001 Toplum Kuruluşlarının Rolü Prof.

Detaylı

Sayfa 2. MARAŞ ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ Clivet Su Soğutmalı Chiller Grupları K. MARAŞ. ŞEKER FABRĐKASI Clivet Hava Soğutmalı Chiller Grupları Çumra - KONYA

Sayfa 2. MARAŞ ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ Clivet Su Soğutmalı Chiller Grupları K. MARAŞ. ŞEKER FABRĐKASI Clivet Hava Soğutmalı Chiller Grupları Çumra - KONYA Sayfa 1 19.05.2009 6-9 MAYIS 2009 tarihinde ĐZMĐR de sektörümüzün önemli etkinliklerinden Teskon+Sodex 2009 Kongre ve Fuarı gerçekleştirildi. Sektörümüzün gelişmesine önemli katkıları olan ve iki senede

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE

ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE 1. SOYADI : KARABAKAL FAMILY NAME 2. ADI: :NECDET FIRST NAME 3. DOĞUM TARĐHĐ: 18.03.1954 DATE OF BIRTH: 18 TH of March 1954 4. TABĐYETĐ: Türkiye Cumhuriyeti NATIONALITY: Turkish

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ AB NEDĐR? NASIL ÇALIŞIR? ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI ĐKV

AVRUPA BĐRLĐĞĐ AB NEDĐR? NASIL ÇALIŞIR? ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI ĐKV AVRUPA BĐRLĐĞĐ AB NEDĐR? NASIL ÇALIŞIR? ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI ĐKV AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDĐR? ULUSÜSTÜ BÜTÜNLEŞME MODELĐ ĐKTĐSADĐ BÜTÜNLEŞME ĐLE SĐYASĐ BĐRLĐĞE ULAŞMA GĐRĐŞĐMĐ II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA BATI

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ

PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU SUNUŞ... 6 I GENEL BĐLGĐLER... 8 A - Misyon ve Vizyon... 8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 10 C - Đdareye Đlişkin Bilgiler... 11 1 - Fiziksel Yapı...

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 2 10.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME 10.1. Mevcut Durum Tablo 10.1.1. LĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Lisans programı

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Eğitim Şube Müdürlüğü

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Eğitim Şube Müdürlüğü PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Eğitim Şube Müdürlüğü PROGRAM KODU MASRAF KODU ĐÇĐNDEKĐLER PROGRAM ADI SAYFA NO 8116 7415 Yönetici Asistanlığı Semineri 1 00127 7420 Haberleşme Đşlemleri Semineri

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

HAKKIMIZDA. Bir Şirket : Đnançlı,zeki,kuvvetli ve dinamik yöneticilerle temsil edildiği ölçüde güçlü ve istikrarlıdır

HAKKIMIZDA. Bir Şirket : Đnançlı,zeki,kuvvetli ve dinamik yöneticilerle temsil edildiği ölçüde güçlü ve istikrarlıdır HAKKIMIZDA Artanlar Grup u 2010 yılında sektörde uzun seneler hizmet vermiş başarılı yöneticiler tecrübelerini birleştirerek kurmuşlardır. Amaç sektöründe emin adımlar ile yasal mevzuatlarını yerine getirerek

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2016 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI FAALĐYET RAPORU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2016 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI FAALĐYET RAPORU ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER I- GENEL BĐLGĐLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev)... 4 2. Vizyon (Uzgörü)... 4 B- Yetki,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 TOPLAM NÜFUS, 2007 2013 NÜFUSUN GELİŞİMİ, 1927-2013 YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 1927 2013 NÜFUS YOĞUNLUĞU NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS MEDYAN YAŞ NÜFUSU EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ ŞUBAT 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ ŞUBAT 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ ŞUBAT 2017 YABANCI KONUKLARIMIZ 01 ŞUBAT 2017 SN. HÜSEYĐN BAYKAN VE HOLLANDALI ĐŞADAMLARI 15 ŞUBAT 2017 RUANDA BÜYÜKELÇĐSĐ SN. H.E. WĐLLĐAMS NKURUNZIZA TOBB KAPSAMINDAKĐ

Detaylı

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI HAZĐRAN AYI ĐÇERĐSĐNDE BÜTÇE ÇAĞRISI BĐRĐMLER TARAFINDAN BÜTÇE TEKLĐFLERĐNĐN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MALĐ HĐZMETLER BÖLÜMÜNE GÖNDERĐLMESĐ BĐLGĐLENDĐRME HAZĐRAN AYI

Detaylı

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 İl Adı İlçe Adı Kont Adı Kont Sayı Kont Taban Puan Kont Tavan Puan KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 BORNOVA İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR ANADOLU LİSESİ 18

Detaylı

MALATYA BAYINDIRLIK VE ĐSKAN MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANAN PROJELER 2006-2011

MALATYA BAYINDIRLIK VE ĐSKAN MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANAN PROJELER 2006-2011 1 / 12 ADALET DARENDE HAKĐM SAVCI LOJMANLARI ONARIMI 30.550,00 BĐTTĐ ADALET MERKEZ ADALET LOJMANLARI PVC ĐŞĐ 78.400,00 BĐTTĐ ADALET MERKEZ E TĐPĐ CEZAEVĐ ONARIMI 24.000,00 BĐTTĐ BAYINDIRLIK MERKEZ BAYINDIRLIK

Detaylı

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Vodafone, Dünyanın Vodafone En dünyanın Büyük en Mobil büyük mobil Şirketidir iletişim şirketidir. VODAFONE VOice + DAta + telefone 1985 te İngiltere nin ilk cep

Detaylı

ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU

ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU Geniş bayi ağına haiz firmamızda ancak ciddi başvurular Bayi şeklinde kabul edilebilmektedir. Bu şekilde mevcut bayilerimizin hakları korunmakta olup,

Detaylı

Avrupa Đşletmeler Ağı Đ S T A N B U L EUREKA BĐLGĐ GÜNÜ, 24 KASIM 2009

Avrupa Đşletmeler Ağı Đ S T A N B U L EUREKA BĐLGĐ GÜNÜ, 24 KASIM 2009 AĐA Hakkında 2009 1 Avrupa Đşletmeler Ağı Đ S T A N B U L EUREKA BĐLGĐ GÜNÜ, 24 KASIM 2009 ĐSTANBUL SANAYĐ ODASI Avrupa Komisyonu Đşletmeler ve Sanayi CIP HAKKINDA AĐA Hakkında 2009 2 CIP-Yenilikçilik

Detaylı

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER)

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler 1 Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi 2 Erzurum Tarım ve Kırsal

Detaylı

2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları

2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları Mayıs, 2007 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/2007kamubityatirimlari.pdf

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B Sektör Kodu: B 103 A- 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 2009 yılı yatırım programının Bilişim Sistemleri sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde gruplandırılması

Detaylı

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplum Yararına Program Katılımcı Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak

Detaylı

DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ

DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ĐZMĐR 13 Ocak 2011 1 NASIL DENETĐM YAPIYORUZ? ĐTHAL VE ĐHRAÇ ÜRÜNLERĐ, KALĐTE VE GÜVENLĐK

Detaylı

Ağaçlandırma 1330 KİŞİ

Ağaçlandırma 1330 KİŞİ BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1330 KİŞİ İşkur Torbalı Hizmet Merkezi Katılımcıların Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ILICA, OVACIK, BAYINDIR, KİRAZ, GÖLCÜK, BEYDAĞ, SELÇUK, TİRE ORMAN İŞLETME

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ MART 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ MART 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ MART 2017 MESLEK KOMĐTESĐ TOPLANTILARI 01 MART 2017 12., 13., 14., 16. VE 26.GRUPLAR MESLEK KOMĐTESĐ TOPLANTISI ODAMIZA YAPILAN ZĐYARETLER 01 MART 2017 AKĐT GAZETESĐ

Detaylı

2009 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları

2009 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Mayıs, 2009 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/2009kamubityatirimlari.pdf 2002-2009

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu İdari Yapı - Nüfus Yapısı -Eğitim 1 Bayraklı İlçesi 5747

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans

Detaylı

BAŞARI ĐZLEME VE GELĐŞTĐRME PROJESĐ DEĞERLENDĐRME TOPLANTISINA HOŞGELDĐNĐZ.

BAŞARI ĐZLEME VE GELĐŞTĐRME PROJESĐ DEĞERLENDĐRME TOPLANTISINA HOŞGELDĐNĐZ. BAŞARI ĐZLEME VE GELĐŞTĐRME PROJESĐ DEĞERLENDĐRME TOPLANTISINA HOŞGELDĐNĐZ. 2012-2013 EĞĐTĐM- ÖĞRETĐM YILI HACI ĐRFAN MERSĐN CUMHURĐYET ORTAOKULU BAŞARI ĐZLEME VE GELĐŞTĐRME PROJESĐ KAPSAMINDA YAPILAN

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

: REHBERLĐK VE PSĐKOLĐJĐK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENĐ Münhal Kadrosu

: REHBERLĐK VE PSĐKOLĐJĐK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENĐ Münhal Kadrosu Yayın Tarihi: 14/09/2009 14:00 2009-2010 ÖĞRETĐM YILI G.O.Ö. DAĐRESĐ VE M.T.Ö. DAĐRESĐ MÜDÜRLÜKLERĐ KADROLARINDA MUHTEMEL MÜNHAL YERLERĐ (TOPLAM 103) : TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ÖĞRETMENĐ Münhal Sayısı :

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Nihai Puan 1 MDP/00 Hayal Et, Gerçeğe Dönüştür Dursunbey Mesleki Ve Teknik 85,0 2 MDP/0001 "Visit Cunda" Ayvalık

Detaylı

Özgeçmiş. Kişisel Bilgiler. DUMAN,Mitat. mitatduman@gmail.com. Đş Deneyimi. Ev: Altay mahallesi Begonya sokak 3/20 Etimesgut- Ankara, TÜRKĐYE

Özgeçmiş. Kişisel Bilgiler. DUMAN,Mitat. mitatduman@gmail.com. Đş Deneyimi. Ev: Altay mahallesi Begonya sokak 3/20 Etimesgut- Ankara, TÜRKĐYE A V R U P A Ö Z G E Ç M Đ Ş F O R M A T I Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Soyadı / Adı Adres(ler) DUMAN,Mitat Ev: Altay mahallesi Begonya sokak 3/20 Etimesgut- Ankara, TÜRKĐYE Telefon(lar) Đş: (0312) 2803894

Detaylı

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

ŞĐRKET VE ŞĐRKETĐN ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐNĐN NĐTELĐĞĐ VE ÖNEMLĐLĐK DÜZEYĐ :

ŞĐRKET VE ŞĐRKETĐN ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐNĐN NĐTELĐĞĐ VE ÖNEMLĐLĐK DÜZEYĐ : ADI SOYADI : YAŞAR KÜÇÜKÇALIK DOĞUM TARĐHĐ : 29.11.1960 ÖĞRENĐM DURUMU : PAZARLAMA ĐŞ VE YÖNETĐMĐ (ĐNGĐLTERE) Birlik Mensucat A.Ş., Lüks Kadife A.Ş., Emintaş A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Denim

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

2009 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK SÖZEL) 2008 Başarı Sırası. Sırası Çağrıbey And. Lis. Lise Son Lise Son 341.288 3760

2009 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK SÖZEL) 2008 Başarı Sırası. Sırası Çağrıbey And. Lis. Lise Son Lise Son 341.288 3760 1 2 Korhan Ayberk GÜVEN Nejdet Uğur YALÇIN 3 Ece Sefanur ÖZTÜRK 4 5 Selçuk CĐBA Elif Ezgi METĐN ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK SÖZEL) Lise Son Lise Son 341.288 3760 Lise Son Lise Son 340.431 4152 Pursaklar

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ALANINDA MESLEKİ BECERİ KAZANIMI 17 IVT 2013-1-TR1-LEO01-49516 KIRELİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ KONYA

ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ALANINDA MESLEKİ BECERİ KAZANIMI 17 IVT 2013-1-TR1-LEO01-49516 KIRELİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ KONYA TEMEL MESLEKİ EĞİTİM ALMAKTA OLANLAR (IVT) 1 IVT 2013-1-TR1-LEO01-49775 İZMİR ÇİĞLİ 75.YIL TEK.VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İZMİR KAYNAK TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI 2 IVT 2013-1-TR1-LEO01-50248 FEYZİ AKKAYA

Detaylı

Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY Rektör

Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY Rektör ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş...1 Genel Bilgiler...2 Misyon.....2 Vizyon...2 Tarihçe...2 Yetki Görev ve Sorumluluklar...3 Yükseköğretim Kurumları...3 Rektör....4 Dekan...5 Yüksekokul Müdürü...6 Đdareye Đlişkin Bilgiler...7

Detaylı