ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI"

Transkript

1 ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI TR31/08/SK01 SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI ASĐL LĐSTE SIRA NO BAŞVURU KODU BAŞVURU SAHĐBĐNĐN ADI PROJE BAŞLIĞI 1 TR31/08/SK BORNOVA BELEDĐYESĐ ORGANĐK OYUNCAK ÜRETĐM PROJESĐ: YENĐ BĐR MESLEK TANIMI, ÇALIŞMAYAN KADINLARIN ĐSTĐHDAMI VE KENDĐ ĐŞLERĐNĐ KURABĐLME ALTYAPISI OLUŞTURULMASI 2 TR31/08/SK T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TĐCARET MÜSTEŞARLIĞI EGE ĐHRACATÇI BĐRLĐKLERĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ĐHRACAT AKADEMĐ 3 TR31/08/SK TÜRK ÜNĐVERSĐTELĐ KADINLAR ĐZMĐR ŞUBESĐ GELECEĞĐMĐZ ĐÇĐN GELECEĞĐN KADINLARINA SAHĐP ÇIKALIM 4 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ BALÇOVA'DA SĐGARASIZ YAŞAMLA KALP SAĞLIĞINI KORUMA 5 TR31/08/SK ĐZMĐR ATATÜRK ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ ĐAOSB MAKĐNE, METAL VE DÖKÜM SEKTÖRLERĐ REKABET GÜCÜNÜN KÜME YAKLAŞIMI ĐLE ARTIRILMASI 1

2 6 TR31/08/SK OTĐSTĐK ÇOCUKLARI KORUMA VE YÖNLENDĐRME OTĐSTĐK KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖĞRETMENLERĐ VE REHBER ÖĞRETMENLERĐNĐN EĞĐTĐMĐ PROJESĐ 7 TR31/08/SK MENDERES ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM 1001 ÇOCUK YAZAR 8 TR31/08/SK EGE GENÇ ĐŞADAMLARI HAYAT OKULU: KURUMSAL VE SOSYAL YAŞAM BECERĐLERĐ PROGRAMI 9 TR31/08/SK KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI KEMALPAŞA ĐLÇESĐ DAMLACIK VE SÜTÇÜLER KÖYÜNDE YAŞ KADINLARDA ÜREME SAĞLIĞINA YÖNELĐK RĐSK FAKTÖRLERĐNĐ AZALTMAK 10 TR31/08/SK ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ CENNETÇEŞME KENT ĐLE BÜTÜNLEŞĐYOR 11 TR31/08/SK KĐRAZ ĐLÇE EMNĐYET HER TRAFĐK ĐŞARETĐ EN AZ BĐR HAYAT KADAR DEĞERLĐDĐR 12 TR31/08/SK T.E.B 3. BÖLGE ĐZMĐR ECZACI ODASI EVSEL ATIK ĐLAÇ TOPLAMA VE BERTARAF PROJESĐ 13 TR31/08/SK KOSGEB ĐZMĐR ĐŞLETME GELĐŞTĐRME MERKEZĐ ĐZMĐR'DE ĐŞ KURMAYA YÖNELĐK GĐRĐŞĐMCĐLĐK EĞĐTĐM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI 14 TR31/08/SK MENDERES ĐLÇE NÜFUS E-MUHTARLAR 2

3 15 TR31/08/SK AKÇENGER KÖYÜ MUHTARLIĞI ÜRETĐMDE DÖNÜŞÜM 16 TR31/08/SK TORBALI TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ TALAŞLI ÜRETĐM ĐÇĐN CAD/CAM TEKNĐKLERĐ EĞĐTĐMĐ 17 TR31/08/SK NARLIDERE ZĐHĐNSEL ÖZRÜLÜLER KORUMA VE DESTEKLEME NAR TANELERĐ ENGELLĐ AKĐVĐTE VE AKŞAM BAKIM MERKEZĐ PROJESĐ 18 TR31/08/SK T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TĐCARET MÜSTEŞARLIĞI EGE ĐHRACATÇI BĐRLĐKLERĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ĐYĐ TARIM YÜKSEK GELĐR EĞĐTĐM PROJESĐ 19 TR31/08/SK KĐRAZ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ BĐLĐMSEL ÇALIŞMA ATÖLYESĐ 20 TR31/08/SK ĐZMĐR VALĐLĐĞĐ AB VE DIŞ ĐLĐŞKĐLER KOORDĐNASYON MERKEZĐ PROJE ZENGĐNĐ ĐZMĐR 21 TR31/08/SK KĐRAZ ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM GELĐŞĐM KÖYDEN GELĐYOR 22 TR31/08/SK ĐZMĐR VALĐLĐĞĐ ĐL ACĐL YARDIM PLANI ÇERÇEVESĐNDE AFET YÖNETĐM ETKĐNLĐĞĐNĐN ARTIRILMASI 23 TR31/08/SK SPĐNA BĐFĐDA GENÇ ENGELLĐLERĐN TOPLUMSAL YAŞAMLA BÜTÜNLEŞMESĐ 3

4 24 TR31/08/SK ĐZMĐR FIRINCILAR VE ESNAF ODASI SAĞLIKLI EKMEK PROJESĐ 25 TR31/08/SK TÜTÜN EKSPERLERĐ TÜTÜN TEKNOLOJĐSĐ MÜHENDĐSLERĐNĐN SEKTÖREL UYUM EĞĐTĐMĐ 26 TR31/08/SK ĐZMĐR ATATÜRK ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ E-TĐCARET ĐLE ĐZMĐR'ĐN DÜNYA'YA AÇILIMI 27 TR31/08/SK KARABURUN BELEDĐYESĐ SAĞLIKLI YAŞLANMA 28 TR31/08/SK MEHMET ALĐ LAHUR TĐCARET MESLEK VE ANADOLU TĐCARET MESLEK LĐSESĐ "DAMLA ETKĐSĐ" EĞĐTĐMĐ GELĐŞTĐRME PROJRSĐ 29 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐŞ ADAMLARI KÜRESEL DÜNYADA AYAKTA KALABĐLMEK ĐÇĐN SÜREKLĐ EĞĐTĐM 30 TR31/08/SK BORNOVA ATATÜRK KIZ TEKNĐK ANADOLU MESLEK VE MESLEK LĐSESĐ SAYACI KADINLAR 31 TR31/08/SK ĐZMĐR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BĐRLĐĞĐ "BĐR ELĐN NESĐ VAR " 3. SANAYĐ SĐTESĐ OTO TAMĐRCĐLERĐ KÜME GELĐŞTĐRME PROJESĐ 32 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU ĐZMĐR GELĐNLĐK VE ABĐYE SEKTÖRÜ ESTETĐK VE TEKNĐK OLARAK ÜRETĐM KALĐTESĐNĐ ARTTIRIYOR 4

5 33 TR31/08/SK EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ ĐZMĐR YÖRESĐNDE MODERN MEYVECĐLĐK TEKNĐKLERĐNE UYGUN BAHÇE MEKANĐZASYONU VE KALĐFĐYE MEYVE AĞAÇ BUDAMACISI EĞĐTĐMĐ VE ENSTĐTÜ EĞĐTĐM ALTYAPISININ ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ UYGULAMA PROJESĐ 34 TR31/08/SK DEVLET TĐYATROLARI OPERA VE BALESĐ ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (TOBAV) ĐZMĐR ŞUBESĐ SESĐME KULAK VERĐN 35 TR31/08/SK CĐNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM HIV/AIDS ĐLE YAŞAYAN KĐŞĐLER ĐÇĐN POZĐTĐF YAŞAM DESTEK MERKEZĐ 36 TR31/08/SK BOZKÖY KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL GELĐŞĐM BOZKÖY SANAT KÖYÜ 37 TR31/08/SK EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ĐZMĐR'ĐN GĐRĐŞĐMCĐ KADINLARI 38 TR31/08/SK MENEMEN ZĐRAAT ODASI BAŞKANLIĞI MENEMEN VE KÖYLERĐ ÇĐFTÇĐ EĞĐTĐM- DANIŞMANLIK MERKEZĐ PROJESĐ 39 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI EĞĐTĐM AMAÇLI ĐNTERNET TABANLI GERÇEK ZAMANLI VE UZAKTAN ERĐŞĐMLĐ SARSMA TABLASI LABORATUARI 40 TR31/08/SK ÖDEMĐŞ M TĐPĐ KAPALI AÇIK CEZA ĐNFAZ KURUMU CEZAEVĐNDE EĞĐTĐM, SAĞLIK VE HĐJYENDE BĐR ADIM ĐLERĐ 5

6 41 TR31/08/SK ÇĐĞLĐ HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ VE AKŞAM SANAT OKULU SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA VE ĐSTĐHDAM AMAÇLI MESLEKĐ EĞĐTĐM VE AĐLE KALKINMASINI DESTEKLEME PROJESĐ 42 TR31/08/SK BĐLĐNÇLĐ TOPLUM GELĐŞTĐRME KENTLEŞME SÜRECĐNDE KADININ DESTEKLENMESĐ 43 TR31/08/SK BUCA ENGELLĐLER ENGELLERĐ AŞMAK, EL AÇMAMAK 44 TR31/08/SK ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ĐŞ SĐZSĐNĐZ 45 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KAMUDA SÜRDÜRÜLEBĐLĐR MÜKEMMELLĐK PROJESĐ 46 TR31/08/SK EGE ORMAN VAKFI MENDERES HAVZASI YENĐKÖY VE ÇATALCA ORMAN KÖYLERĐNĐ DESTEKLEME PROJESĐ 47 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐLĐ DAMIZLIK KOYUN KEÇĐ YETĐŞTĐRĐCĐLERĐ BĐRLĐĞĐ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇĐFTÇĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ OLUŞTURMA PROJESĐ 48 TR31/08/SK ĐZMĐR ROTARY SELÇUK KADIN EĞĐTĐM VE GELĐŞĐM MERKEZĐ KURULMASI 49 TR31/08/SK KARŞIYAKA HASAN KAYA ĐŞĐTME ENGELLĐLER EÇEM VE ANAOKULU MONTESSORĐ ÇOCUK YAŞAM EVĐ 6

7 50 TR31/08/SK ĐZMĐR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BĐRLĐĞĐ ESNAF BĐLGĐ SĐSTEMĐ 51 TR31/08/SK TORBALI HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ MESLEK EDĐNDĐRME VE ĐSTĐHDAMI KOLAYLAŞTIRMA PROJESĐ 52 TR31/08/SK OĞLANAĞASI ĐLKÖĞRETĐM OKULU DĐL KÖYÜ 53 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM KARĐYERĐN ĐZMĐR YOLCULUĞU 54 TR31/08/SK MENEMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MENEMENDE SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLARIN MESLEK VE ĐŞ SAHĐBĐ OLMALARININ DESTEKLENMESĐ PROJESĐ 55 TR31/08/SK TÜRKĐYE GÖRME ÖZÜRLÜLER KĐTAPLIĞI GÖRME ÖZÜRLÜLER ĐÇĐN KABARTMA BASILI (BRAILLE) VE TÜRKÇE KONUŞAN ĐMLA KILAVUZU 56 TR31/08/SK BATI ANADOLU SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DERNEKLERĐ FEDERASYONU ĐZMĐR ĐŞ DÜNYASI EĞĐTĐM ĐLE KALĐTESĐNĐ ARTTIRIYOR 57 TR31/08/SK EGE ÇAĞDAŞ EĞĐTĐM VAKFI ORTOPOEDĐK ENGELLĐLERĐN BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ UZMANI OLARAK YETĐŞTĐRĐLEREK AKTĐF ĐŞGÜCÜNE KAZANDIRILMALARI VE ĐSTĐHDAMLARINA YÖNELĐK SÜRDÜRÜLEBĐLĐR DESTEK HĐZMET BĐRĐMĐNĐN OLUŞTURULMASI 7

8 58 TR31/08/SK MĐMAR VE MÜHENDĐSLER GRUBU ĐZMĐR ŞUBESĐ ÜNĐVERSĐTE MEZUNU ĐŞGÜCÜNE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VE ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ YETKĐNLĐĞĐ KAZANDIRMA PROJESĐ 59 TR31/08/SK ĐZMĐR ÇAĞDAŞ ÖZÜRLÜLER YAŞAM ENGELLĐ DEĞĐL YELKENLĐ 60 TR31/08/SK MENDERES KAYMAKAMLIĞI MENDERES GENÇLĐK MERKEZĐM 61 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YERĐNDE KORUYUCU VE ACĐL DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ HĐZMETĐ SUNULMASI 62 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐLĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜLÜĞÜ OYUNCAK KÜTÜPHANESĐ (GEL OYNA, AL OYNA) 63 TR31/08/SK AĐDS ĐLE MÜCADELE OKULLARDA UYUŞTURUCU VE AIDS MÜCADELE KULÜPLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 64 TR31/08/SK ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SOSYO-EKONOMĐK KALKINMA ĐÇĐN SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐR ÖRNEK: YARIMADA'DA ORGANĐK TARIM 65 TR31/08/SK Đ.B.B. ESHOT GENEL GÜVENLĐ TOPLU ULAŞIM 8

9 66 TR31/08/SK EGE GENÇ ĐŞADAMLARI ÇOCUKLARIMIZLA GELECEĞE KOŞUYORUZ 67 TR31/08/SK MĐMAR VE MÜHENDĐSLER GRUBU ĐZMĐR ŞUBESĐ ULUSLARARASI CAMĐADA TAKĐPÇĐ OLAN DEĞĐL, TAKĐP EDĐLEN OLACAK, ULUSLARARASI TASARIM DÜNYASINA "TÜRK TASARIMI" TANIMINI YERLEŞTĐRECEK, YETENEKLĐ TASARIMCILAR YETĐŞTĐRME 68 TR31/08/SK K2 ÇAĞDAŞ SANAT GÜNCEL SANAT KÜTÜPHANESĐ VE SANATÇI ARŞĐVĐNĐN YENĐLENMESĐ VE GELĐŞTĐRĐLMESĐ 69 TR31/08/SK GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE BĐRLEŞME ĐZMĐR ŞUBESĐ ĐZKA ĐLE ELELE ĐZMĐR GÖRME ENGELLĐ REHABĐLĐTASYON MERKEZĐ'NE KAVUŞUYOR 70 TR31/08/SK ĐZMĐR MENDERES ÖZDERE ORTAKÖY ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐZCĐ IŞIĞINDA ÇOCUK VE GENÇLERĐMĐZ 71 TR31/08/SK SÜLEYMAN ÇEVĐK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BAŞARI ĐÇĐN DEĞĐŞĐM YARATMAK 9

10 ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI TR31/08/SK01 SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI DESTEKLENMEYECEK PROJELER LĐSTESĐ Sıra No Başvuru Kodu Başvuru Sahibinin Adı Proje Başlığı 1 TR31/08/SK ÇEŞME ANADOLU OTELCĐLĐK VE TURĐZM MESLEK LĐSESĐ TUVAL (MUTFAK BĐR TUVAL AŞÇI ĐSE BĐR SANATÇIDIR) 2 TR31/08/SK ÇEŞME ANADOLU OTELCĐLĐK VE TURĐZM MESLEK LĐSESĐ SĐHĐRLĐ PERDE (DÜNYA BĐR OYUN SAHNESĐDĐR) 3 TR31/08/SK DĐKĐLĐ HARUN SEYRAN EVA IRMGARD KLEMAN HUZUREVĐ YARDIMLAŞMA VAKFI YAŞLILARDA GÜNDÜZLÜ KURULUŞ BAKIM VE EVDE BAKIM PROJESĐ 4 TR31/08/SK SOSYAL YAŞAMI GELĐŞTĐRME KADIN SAĞLIĞI VE GELĐŞĐMĐ PROJESĐ 5 TR31/08/SK SOSYAL YAŞAMI GELĐŞTĐRME ÖRGÜN EĞĐTĐM DIŞINDA KALAN ÇOCUKLARI VE AĐLELERĐNĐ DESTEKLEME MERKEZĐ 6 TR31/08/SK SELÇUK ZĐRAAT ODASI ĐZKA'NIN KATKILARIYLA SELÇUK MEYVE ÜRETĐCĐLERĐNĐN BĐLGĐ VE BECERĐLERĐNĐ ARTTIRMA PROJESĐ 7 TR31/08/SK TR31/08/SK EGE SOĞUTMA SANAYĐCĐLERĐ VE ĐŞADAMLARI KĐRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GELECEĞĐMĐZ VE OZON TABAKASI KĐRAZ SPOR MERKEZĐNE KAVUŞUYOR 9 TR31/08/SK ATATÜRK SAĞLIK MESLEK LĐSESĐ SAĞLIK KERVANI 10

11 10 TR31/08/SK ORMAN BÖLGE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA AMAÇLI ORMAN KÖYLERĐNDE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERĐNĐN DAHA MODERN TEKNĐKLERLE EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI ĐÇĐN GEREKEN EĞĐTĐMĐN VERĐLMESĐ PROJESĐ 11 TR31/08/SK TR31/08/SK BORNOVA OTO TAMĐRCĐLERĐ ODASI MALĐ MÜŞAVĐRLER MUHASEBECĐLER BĐRLĐĞĐ ĐZMĐR ŞUBESĐ KAPASĐTE ARTTIRARAK MESLEKĐ EĞĐTĐMLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE UYGULANMASI DEZAVANTAJLI GRUPLAR MESLEKĐ EĞĐTĐM VE ĐSTĐHDAM MERKEZĐ 13 TR31/08/SK PĐRĐ REĐS DENĐZCĐLĐK DENĐZLER YAŞAMALI 14 TR31/08/SK ĐZMĐR FOLKLOR ARAŞTIRMA KURUMU GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ SMYRNA MEDENĐYETLER DANSI 15 TR31/08/SK ĐZMĐR ÖZEL TÜRK LĐSESĐ MEZUNLARI ANNE BABA OKULU E-EĞĐTĐM PROJESĐ 16 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLĐM TEKNOLOJĐ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZĐ EĞĐTĐM VE ARGE ĐLE ĐZMĐR ĐÇĐN YENĐ FIRSATLAR 17 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLĐM TEKNOLOJĐ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZĐ GELĐŞEN VE DEĞĐŞEN STK'LAR ĐLE ĐZMĐR 18 TR31/08/SK EGE GĐYĐM SANAYĐCĐLERĐ ĐZMĐR GELĐNLĐK SEKTÖRÜ KÜMELENĐYOR VE DE DÜNYA PAZARINA AÇILIYOR 19 TR31/08/SK MENDERES TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĐ MENDERES BÖLGESĐNDEKĐ 12 VE 15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DĐŞ SAĞLIĞI TARAMASI 11

12 20 TR31/08/SK KARAKUYU ĐLKÖĞRETĐM OKULU GELECEĞĐMĐZĐ ŞEKĐLLENDĐRELĐM 21 TR31/08/SK MENDERES KAYMAKAMLIĞI BAYRAK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BĐRLĐKTE YAPALIM BĐRLĐKTE EĞLENELĐM 22 TR31/08/SK MENDERES SĐVĐL SAVUNMA EV HANIMLARININ AFET, ĐLKYARDIM, YANGIN VE BASĐT KURTARMA KONULARINDA EĞĐTĐLMESĐ 23 TR31/08/SK MENDERES ÇĐLEME ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐZLE- YAP- YAŞA 24 TR31/08/SK MENDERES ĐLKÖĞRETĐM OKULU ŞĐMDĐ OKUYORUM, GELECEĞĐ YARATIYORUM 25 TR31/08/SK GÖRECE MUSTAFA KEMAL ĐLKÖĞRETĐM OKULU SOSYAL ÇEKĐM MERKEZĐ OKUL 26 TR31/08/SK MENDERES HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ ENGELLERĐ AŞIYORUZ 27 TR31/08/SK ĐZMĐR MENDERES ALTINTEPE ĐLKÖĞRETĐM OKULU OKU - YAZ, ĐKLĐMĐN DEĞĐŞSĐN! 28 TR31/08/SK MENDERES GÜMÜŞSUYU HASAN EREN ĐLKÖĞRETĐM OKULU GÜMÜLDÜR KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞUYOR 29 TR31/08/SK MENDERES BULGURCA ĐLKÖĞRETĐM OKULU HAYATIM SPOR, HAYATIN SPOR OLSUN 30 TR31/08/SK ĐZMĐR KÜLTÜR SANAT EĞĐTĐM VAKFI MÜZĐKSEV - MÜZĐK MÜZESĐ VE SES KÜTÜPHANESĐ ve "ĐZMĐR'Đ MÜZĐK ANLATSIN" ETKĐNLĐKLERĐ 31 TR31/08/SK ALĐAĞA ANADOLU TEKNĐK LĐSESĐ, ANADOLU MESLEK LĐSESĐ, TEKNĐK LĐSE, MESLEKĐ VE TEKNĐK EĞĐTĐM MERKEZĐ VE MESLEKĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ UYGULAMA ANAOKULU 12

13 32 TR31/08/SK GÜRBÜZ SAĞLIK EĞĐTĐM VAKFI BAYRAKLI BÖLGESĐNDE ĐKAMET EDEN YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇ BĐREYĐN SAĞLIK VE SOSYAL YAŞAM STANDARTLARININ YÜKSELTĐLMESĐ 33 TR31/08/SK GÜLTEPE OTOBÜS VE ŞÖFÖRLER ODASI TRAFĐKTE DĐYALOG VE HOŞGÜRÜ 34 TR31/08/SK ÖDEMĐŞ ANADOLU TEKNĐK LĐSESĐ VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ ÖDEMĐŞ BĐLĐŞĐM MERKEZĐ 35 TR31/08/SK SEFERĐHĐSAR ĐMKB TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐMDE DONANIMIN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 36 TR31/08/SK SEFERĐHĐSAR ĐMKB TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ TEKNĐK VE MESLEKTE KIZLAR DA VAR 37 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ BEDENSEL ENGELLĐLER ĐÇĐN MESLEK KAZANDIRMA PROGRAMI KAPSAMINDA BĐLGĐSAYARDA ĐSTATĐSTĐKSEL VERĐ ANALĐZĐ EĞĐTĐMĐ 38 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ ĐZMĐRLĐ BALKAN GÖÇMENLERĐNĐN SOSYO-KÜLTÜREL PROFĐLLERĐ 39 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ SELÇUK YAŞAR YERLEŞKESĐNDE RÜZGAR GÜNEŞ HĐBRĐD PROTOTĐP ENERJĐ ÜRETĐM SĐSTEMĐ KURULMASI 40 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ KADINLARIN YÖNETĐMSEL GELĐŞĐMĐ 41 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL ENTEGRASYONA BĐLĐMSEL KATKI 42 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR MERKEZĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM BĐLGĐ BANKASI - ĐZMĐRDE ĐSTĐHDAMA YÖNELĐK YEREL EĞĐTĐM PROGRAMLARI ÜZERĐNE BĐR ENVANTER ÇALIŞMASI 13

14 43 TR31/08/SK NESĐN MATEMATĐK KÖYÜNÜ DESTEKLEME ALTERNATĐF YÖNTEMLERLE TEORĐK MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ 44 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ MUTLU ÇALIŞAN EĞĐTĐM PROGRAMI 45 TR31/08/SK ÇAĞRI EĞĐTĐM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA BĐZĐM ÇOCUKLARIMIZ 46 TR31/08/SK ĐZMĐR SOSYAL HĐZMETLER ĐL ÇOCUKLAR GELECEĞĐMĐZDĐR. DANIŞMAN EĞĐTĐMĐ 47 TR31/08/SK ĐZMĐR SOSYAL HĐZMETLER ĐL ÇOCUKLAR GELECEĞĐMĐZDĐR. EBEVEYN EĞĐTĐMĐ VE DANIŞMANLIĞI 48 TR31/08/SK GAZĐEMĐR TĐCARET VE ANADOLU TĐCARET MESLEK LĐSESĐ OKULDAN HAYATA 49 TR31/08/SK BURÇ EĞĐTĐM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VĐTAMĐNLĐ YENĐ NESĐLLER YETĐŞTĐRME PROJESĐ 50 TR31/08/SK TR31/08/SK EGE GENÇ ĐŞADAMLARI EGE GENÇ ĐŞADAMLARI ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MAHALLE MUHTARLARINA YÖNELĐK AKTĐF KENTLĐLĐK EĞĐTĐM PROJESĐ MOBĐL TEKNOLOJĐ SINIF 52 TR31/08/SK ATIKLARIN BERTARAFI GERĐDÖNÜŞÜMÜ ARAŞTIRMA GELĐŞTĐRME EVSEL ATIKLARIN GERĐ DÖÜNÜŞÜMÜ 53 TR31/08/SK BERGAMA BELEDĐYESĐ BENĐM ŞEHRĐM BENĐM GELECEĞĐM: BERGAMA 14

15 54 TR31/08/SK ULUSOY DENĐZCĐLĐK AND. MESLEK LĐS. AML. EML. YAT KAPTANI YETĐŞTĐRME PROJESĐ 55 TR31/08/SK TĐRE HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ SERAMĐK OBJE ÜRETĐM PROJESĐ: KADININ MESLEKĐ BECERĐ VE NĐTELĐK KAZANMASI, SOSYAL HAYATA UYUM SAĞLAMA YETENEĞĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ (KADININ SESĐ) 56 TR31/08/SK URLA ROTARY KLÜBÜ URLALI KADINLAR ĐÇĐN SOSYAL VE EKONOMĐK AÇILIMLAR PROJESĐ 57 TR31/08/SK SÜMER HALK OYUNLARI TOPLULUĞU GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ SAHNE SĐZĐN ÇOCUKLAR 58 TR31/08/SK BAYINDIR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BESO UYGULAMA VE EĞĐTĐM MERKEZĐ 59 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK GELĐŞĐM KOLEJĐ SPOR KULÜBÜ TĐRE TEKNĐK LĐSE VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ TÜRK ALMAN EĞĐTĐM VE BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA VAKFI ALEVĐ KÜLTÜR DERNEKLERĐ DĐKĐLĐ ŞUBESĐ BĐLĐM MERKEZĐ PROJESĐ CAD CAM PROJESĐ ĐZMĐR YURT DIŞI AÇILIM PROJESĐ (ĐYDAP) DĐKĐLĐDEKĐ ĐŞSĐZ VE FAKĐR GENÇLERĐMĐZE MESLEK EDĐNDĐRME VE ÜNĐVERSĐTEYE HAZIRLAMA EĞĐTĐMĐ PROJESĐ 63 TR31/08/SK GENÇ LĐDERLER VE GĐRĐŞĐMCĐLER ĐZMĐR ŞUBESĐ DÜŞLER AKADEMĐSĐ ĐZMĐR 64 TR31/08/SK EGE VE BATI AKDENĐZ SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DERNEKLERĐ FEDERASYONU STK ÇALIŞANLARI EĞĐTĐM PROGRAMI 65 TR31/08/SK VATANA HĐZMET ĐÇĐN EL ELE KONFEDERASYONU GÜÇLÜ SĐVĐL TOPLUM DĐYALOĞU ĐLE AB YOLUNDAYIZ 15

16 66 TR31/08/SK VATANA HĐZMET ĐÇĐN EL ELE KONFEDERASYONU KONAK DAYANIŞMA VE EĞĐTĐM MERKEZĐ 67 TR31/08/SK EGE KÜLTÜREL ZENGĐNLĐK ĐNSANLIĞA HĐZMET VE KENT SORUNLARI DER. ĐZMĐR DERNEKLERĐ PROJE GELĐŞTĐRĐYOR 68 TR31/08/SK ĐZMĐR SPASTĐK FELÇLĐLERĐ KORUMA VE GÜÇLENDĐRME VAKFI ENGELLĐLERE MESLEK EDĐNDĐRME PROJESĐ 69 TR31/08/SK KĐRAZ ĐLÇE TARIM GÖRSEL VE UYGULAMALI ÇĐFTÇĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ 70 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ BALÇOVA ĐLÇESĐNDE KALP SAĞLIĞI ĐÇĐN FĐZĐK AKTĐVĐTENĐN ARTIRILMASI 71 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK OĞAN TĐMĐNCĐ ĐLKÖĞRETĐM OKULU KARŞIYAKA HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ VE AKŞAM SANAT OKULU SÜRDÜRÜLEBĐLĐR TURĐZM AKILLI OKULDAN AKILLI GELECEĞE ALTIN BĐLEZĐĞĐN OLSUN PROJESĐ HERKES ĐÇĐN TURĐZM 74 TR31/08/SK URLA HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ URLA ROMAN EĞĐTĐM PROJESĐ (UREP) 75 TR31/08/SK K2 ÇAĞDAŞ SANAT 76 TR31/08/SK SAĞLIKTA KALĐTE LĐMONTEPE BÖLGESĐ ÇOCUKLARI ĐÇĐN BAĞIMSIZ SANAT OKULU PROJESĐ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HĐZMET PERFORMANSI ĐYĐLEŞTĐRME PROJESĐ 77 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL KÜLTÜR VE TURĐZM MÜZE VE ÖREN YERLERĐNDE TURĐZME HĐZMET VEREN PERSONELE VE SERBEST ÇALIŞANLARA EĞĐTĐM VERDĐRĐLMESĐ 16

17 78 TR31/08/SK EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI SEKTÖREL REKABET STRATEJĐLERĐ VE ĐZMĐRDE YENĐLĐK SĐSTEMĐNĐN GELĐŞĐMĐ 79 TR31/08/SK EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI 80 TR31/08/SK ZĐHĐNSEL ÖZÜRLÜLERĐ YETĐŞTĐRME VE KORUMA VAKFI E-PAZAR (E SATIN ALMA/E SATIŞ)PROJESĐ ALTERNATĐF KAFE; HAFĐF ZĐHĐNSEL ENGELLĐLER ĐÇĐN KAFETERYA ĐŞLETMECĐLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ VE ĐSTĐHDAMI PROJESĐ 81 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ FĐZĐK TEDAVĐ VE REHABĐLĐTASYON YÜKSEKOKULU KAS HASTALARINDA FĐZYOTERAPĐ VE MESLEKĐ ĐSTĐHDAM UYGULAMALARININ KĐŞĐSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN ETKĐLERĐ 82 TR31/08/SK EGE ÇAĞDAŞ EĞĐTĐM VAKFI KĐŞĐSEL BECERĐ VE YETKĐNLĐKLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐLE KADINLARIN ĐSTĐHDAMA DAHA AKTĐF KATILIMLARINI SAĞLAMAK VE KADIN ĐSTĐHDAMINA YÖNELĐK SÜRDÜRÜLEBĐLĐR ĐNSAN KAYNAKLARI DESTEK BĐRĐMLERĐ OLUŞTURMAK 83 TR31/08/SK ĐZMĐR TERZĐCĐLER VE KONFEKSĐYONCULAR ODASI YARINI ŞEKĐLLEDĐR SINIRLARINI AŞ 84 TR31/08/SK ÇĐĞLĐ HEM VE ASO ĐNGĐLĐZCE EĞĐTĐMĐNDE EN ETKĐN SON TEKNOLOJĐ 85 TR31/08/SK EGE ORGAN NAKLĐ ORGAN NAKLĐ VE BAĞIŞI KONUSUNDA KAMU OYU OLUŞTURMAK 86 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK KARABAĞLAR SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DER. KARŞIYAKA HEM VE AKŞAM SANAT OKULU ĐZMĐR KÜLTÜR VE MUSIKĐ KOBĐCE GENÇ TURĐZMCĐ ĐSTĐHDAM PROJESĐ HUZURLU YAŞAMA KATKI PROJESĐ 89 TR31/08/SK URLA OPTĐMĐST SPOR KLÜBÜ OPTĐMĐSTTEN OLĐMPĐYATA ĐZMĐR VE URLA 17

18 90 TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU BAKIRÇAY KARĐYER OFĐS 91 TR31/08/SK KARŞIYAKA BELEDĐYESĐ 92 TR31/08/SK TĐRE ÖĞRETMENEVĐ VE ASO 93 TR31/08/SK ĐZMĐR DENĐZLĐLĐLER 94 TR31/08/SK TÜRKĐYE ĐKTĐSADĐ TĐCARĐ ĐLĐMLER TALEBELERĐ STAJ KOMĐTESĐ ĐZMĐR ŞUBESĐ YEREL TARĐH VE KÜLTÜR BĐLĐNCĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ YOLUYLA SOSYAL KALKINMA TĐRE ÖĞRETMEN EVĐ KURUMSAL KAPASĐTE ARTTIRIMI MUTFAK SERVĐS HĐZMETLERĐ EĞĐTĐMĐ SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA VE ĐSTĐHDAM AMAÇLI YÖRESEL KÜLTÜRÜN YAŞATILMASINA YÖNELĐK EĞĐTĐM PROJESĐ EĞĐTĐMDE ULUSLARARASILIK 95 TR31/08/SK ĐZMĐR YAYGIN EĞĐTĐMĐ GELĐŞTĐRME ĐŞSSĐZ KADININ ATILIM PROJESĐ (ĐKAP) 96 TR31/08/SK ĐZMĐR TĐCARET ODASI AGANTA BURINA BURINITA 97 TR31/08/SK MÜSĐAD ĐZMĐR ŞUBESĐ MÜSĐAD ĐZMĐR ŞUBESĐ ÜYE KURLUŞLARIN KALĐTE, FĐNANS VE VERĐMLĐLĐK ALT YAPILARININ ANALĐZĐ VE ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ 98 TR31/08/SK KÜLTÜR EĞĐTĐM ÇEVRE ĐMECE YAŞ ARALIĞINDAKĐ ANNELERE ĐLK YARDIM SEMĐNERLERĐ 99 TR31/08/SK TR31/08/SK ĐZMĐR ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM AYŞE SEVĐNÇ SOLMAZ BAKIM VE REHABĐLĐTASYON MERKEZĐ YURTTAŞLIK BĐLĐNCĐNĐ GELĐŞTRĐME VE KENTLĐ OLMA KĐMLĐĞĐNE KATKIDA BULUNMA 0-12 YAŞ ARASINDAKĐ ZĐHĐNSEL ENGELLĐ ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARI VE BAKIM PERSONELĐNĐN VERĐLEN HĐZMET KALĐTESĐNĐN ARTTIRILABĐLMESĐ ĐÇĐN BAKIM VE REHABĐLĐTASYON KONUSUNDA EĞĐTĐMĐ 101 TR31/08/SK TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA ATILIM HALI-KOLTUK YIKAMA ELEMANI YETĐŞTĐRME MESLEKĐ EĞĐTĐM KURSU 102 TR31/08/SK TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA ATILIM BĐRLEŞĐK MESLEKĐ KURSLAR VE ĐSTĐHDAM PROJESĐ 18

19 103 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ BĐLGĐ TOPLUMU YOLUNDA MESLEK LĐSELERĐ ĐLE ÜNĐVERSĐTELER ARASINDA GÜÇLÜ ĐLETĐŞĐM KÖPRÜLERĐ KURMAK 104 TR31/08/SK KONYALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA SAĞLIK SEKTÖRÜNE YARDIMCI PERSONEL YETĐŞTĐRME EĞĐTĐMĐ 105 TR31/08/SK EGE TIBBĐYELĐLER SOSYAL DESTEK VE YARDIM UZUN YOLLARDAN UZAK MEMLEKETLERDEN EGELĐ OLMAYA - UYUM EGE 106 TR31/08/SK YAŞAR ÜNĐVERSĐTESĐ MESLEK YÜKSEK OKULU ÜNĐVERSĐTE ĐLE ĐLKOKUL ÖĞRENCĐLERĐ SOSYAL SORUMLULUK ADINA EL ELE 107 TR31/08/SK EGE KOBĐDER MAKĐNE /YAN SANAYĐ KOBĐLERĐNĐN KÜMELENDĐRĐLMESĐ VE ĐZMĐR/AB ĐŞBĐRLĐĞĐ 108 TR31/08/SK UFUKÖTESĐ GENÇLĐK EĞĐTĐM BĐLĐM KÜLTÜR VE SANAT GELĐŞMEK ĐÇĐN EL ELE 109 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ BÖLGESEL KALKINMA VE ĐŞLETME BĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ 110 TR31/08/SK EGE PLASDER ENGELLĐ VATANDAŞLAR ĐÇĐN KENT ĐÇĐ ULAŞIM OLANAKLARININ HARĐTA TABANLI BELĐRLENMESĐ PLASTĐK SEKTÖRÜNDE MESLEKĐ EĞĐTĐMĐN VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜN GÜÇLENDĐRĐLMESĐ PROJESĐ 111 TR31/08/SK ĐZMĐR ĐŞ ADAMLARI ENGELSĐZ TASARIMLAR 112 TR31/08/SK ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ ANALOG VE SAYISAL HABERLEŞME LABORATUARI ALT YAPI VE DONANIMININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 113 TR31/08/SK ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ ĐZMĐR ÜNĐVERSĐTESĐ SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ (ĐZÜSEM) ALTYAPISININ KURULUMU 19

20 114 TR31/08/SK ULUSLAR ARASI ÇEŞME YAT KULÜBÜ ÇEŞME DENĐZDE GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA BĐRĐMĐ 115 TR31/08/SK ÇOVAK (RĐSK ALTINDAKĐ ÇOCUK, ÇOCUK GENÇ VE AĐLELERĐNĐ KORUMA DESTEKLEME GÖNÜLLERĐ ) RĐSK ALTINDAKĐ ÇOCUK VE GENÇLERĐN ÇEVRELERĐNDEKĐ RĐSK FAKTÖRLERĐNĐN AZALTILMASI 116 TR31/08/SK TR31/08/SK TR31/08/SK ALZHEĐMER ĐZMĐR ŞUBESĐ TÜM SANAYĐCĐLER VE ĐŞ ADAMLARI ĐZMĐR ŞUBESĐ TÜM SANAYĐCĐLER VE ĐŞ ADAMLARI ĐZMĐR ŞUBESĐ TORUNU OLUR MUSUN? SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI E- DERNEK OTOMASYON YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ KALĐFĐYE ARA ELEMAN YETĐŞTĐRME VE SERTĐFĐKASYON PROGRAMI 119 TR31/08/SK TÜRK KÜLTÜR SANAT KELEBEK BĐZ, ETKĐSĐ SĐZSĐNĐZ 120 TR31/08/SK DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ BUCA EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ BĐLGĐ ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ DESTEKLĐ ĐŞBĐRLĐKLĐ ÖĞRENME ETKĐNLĐĞĐNĐN FEN ÖĞRETĐMĐNĐN YAPISALCI DOĞASINA ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ 121 TR31/08/SK BORNOVA BELEDĐYESĐ ĐZMĐR ĐLĐ BORNOVA ĐLÇESĐNDEKĐ SĐVĐL TOPLUM KURLUŞLARININ YEREL KARAR ALMA SÜRECĐNDE KATILIM VE ETKĐNLĐKLERĐNĐN SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNMAK 122 TR31/08/SK TR31/08/SK EGE ÜNĐVERSĐTESĐ EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU ĐZMĐR SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI KONFEKSĐYON SEKTÖRÜ(HAZIR GĐYĐM VE EV TEKSTĐLĐ) TAM ZAMANINDA VE VERĐMLĐ ÜRETMEYĐ ÖĞRENĐYOR TEMEL BĐLGĐSAYAR VE BĐLGĐSAYARLA MUHASEBE EĞĐTĐMĐ PROGRAMI PROJESĐ 124 TR31/08/SK SUPHĐ KOYUNCUOĞLU LĐSESĐ EKOLOJĐK ÜRETĐM EKOLOJĐK TÜKETĐM 125 TR31/08/SK ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ĐZMĐRDEKĐ YURTDIŞINDAN DÖNEN GĐRĐŞĐMCĐLERĐN SOSYOEKONOMĐK KALKINMAYA KATKILARI 126 TR31/08/SK TR31/08/SK ĐZMĐR KĐTAP KIRTASĐYECĐLER ODASI ĐZMĐR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YAŞAMLA BARIŞMAK PROJE HAZIRLAMA KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI 128 TR31/08/SK GĐRĐŞĐMCĐ KADIN MAKET GEMĐ ATÖLYESĐ 20

21 129 TR31/08/SK GĐRĐŞĐMCĐ KADIN MESLEK ODALARINA TOPLUMSAL CĐNSĐYET EĞĐTĐMĐ 130 TR31/08/SK TR31/08/SK ATATÜRK TEKNĐK END. MES. LĐSESĐ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU YAĞMUR SUYU GERĐ DÖNÜŞÜMÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ MERKEZĐ KREŞ MUTFAĞI KURULMASI, GÜVENLĐ GIDA ÜRETĐMĐ VE TÜKETĐMĐ EĞĐTĐMĐ 21

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI Sıra Referans Numarası 1 TR62-09-01/080 2 TR62-09-01/081 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TR62-09-01 Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Asil Liste Başvuru Sahibinin Yasal Adı TEKNĐK MASURA AMBALAJ KAĞIT GERĐ

Detaylı

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9.

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9. ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 GENEL BĐLGĐLER... 3 MĐSYON... 3 VĐZYON... 3 TARĐHÇE... 4 YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ... 10 ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĐLGĐLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 2 10.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME 10.1. Mevcut Durum Tablo 10.1.1. LĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Lisans programı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Numarası Sahibi Kurum/Kuruluş İli Adı 1 IVT 2012-1-TR1-LEO01-37218 KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ 2 IVT 2012-1-TR1-LEO01-37234 ADAPAZARI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SAKARYA ELEKTRİK MOTORLARI

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI BELEDĐYE MECLĐSĐNĐ TEŞKĐL EDEN ÜYELER Yunus PEHLĐVAN, Đsmail BARAN, Ziya BAYKARA, Metin ÖZKAN, Selattin KABADAYIOĞLU, Mehmet ŞENDOĞAN, Faruk DENLĐ, Şener SÖĞÜT, Mehmet

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hibe 1 IVT 2011-1-TR1-LEO01-24835 2 IVT 2011-1-TR1-LEO01-24904 ILGIN ŞEHİT BAYRAM HARUN ÇOBAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK KIZILCABÖLÜK HANİFE AHMET PARALI ENDÜSTRİ MESLEK KONYA 3 IVT 2011-1-TR1-LEO01-24917

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Programı REKTÖRÜN SUNUŞU Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık "okuma

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I 2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U ( E T Ü D L E R & M Ü D A H A L E B Đ Ç Đ M L E R Đ ) Đ Ç Đ N D E K Đ L E R A. G Đ R Đ Ş - A Ç I K L A M A L A R................................

Detaylı

Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu

Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TİCARET ve SANAYİ ODASI & ÇEŞİTLİ DİĞER KAMU KURUM- KURULUŞLARI ve STÖ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN 2010 0 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

2007 YILI LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ (YEDEK LİSTESİ)

2007 YILI LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ (YEDEK LİSTESİ) 1 IVT LLP-LDV-IVT-07-TR-0002 ERZURUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK 2 IVT LLP-LDV-IVT-07-TR-0018 SELÇUK YAŞAR BOYACILIK DERS DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME KATKISI SANAYİ KİMYA LABORATUARI

Detaylı

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Đzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak Đzmir Telefon 232. 482 1170 Faks 232. 446 4818 www.izmir.bel.tr

Detaylı

KAYSERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ 45 9 0 84636 KONAK MİTHATPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK

KAYSERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ 45 9 0 84636 KONAK MİTHATPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK 1 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48904 TEFENNİ TARIM MESLEK BURDUR 2 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48910 BALIKESİR 100.YIL TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK 3 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48921 ELDİVAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK ÇANKIRI

Detaylı

2010 YILI LDV HAREKETLİLİK PROJELERİ (KABUL LİSTESİ)

2010 YILI LDV HAREKETLİLİK PROJELERİ (KABUL LİSTESİ) 1 IVT 2010-1-TR1-LEO01-13776 NİLÜFER ÖZEL EĞİTİM MESLEK BURSA 2 IVT 2010-1-TR1-LEO01-13777 KIRIKHAN SAĞLIK MESLEK HATAY 3 IVT 2010-1-TR1-LEO01-13784 ARDAHAN ŞEHİT ER SERHAT ŞANLI TİCARET MESLEK ARDAHAN

Detaylı

III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS III. ULUSAL PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ KONGRESĐ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI) III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION) KAPALI KAPILARIN DIŞINDA OUT OF THE DOORS BĐLDĐRĐ ÖZET

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 1 IVT 2008-1-TR-LEO01-00009 BOYABAT KIZ SİNOP ÖĞRENCİ MERKEZLİ STAJ VE MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ 2 IVT 2008-1-TR-LEO01-00035 3 IVT 2008-1-TR-LEO01-00043 4 IVT 2008-1-TR-LEO01-00114 5 IVT 2008-1-TR-LEO01-00145

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yönetici Sunuşu DEĞERLĐ HEMŞEHRĐLERĐMĐZ! Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek

Detaylı

2006 TEKLİF YILINDA DESTEKLENECEK LDV A TİPİ PROJELER LİSTESİ

2006 TEKLİF YILINDA DESTEKLENECEK LDV A TİPİ PROJELER LİSTESİ TR/06/A/F/EX1-0003 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ SAKARYA HAREKETLİ YÜKLERDEN KAYNAKLANAN YAPI TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI TR/06/A/F/EX1-0004 YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

Detaylı

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Başkanın Sunuşu Ölçülebileni ölç, ölçülenmeyeni ölçülebilir yap. Doğanın kitabı matematiksel bir dille yapılmıştır. Galileo Elinizde tuttuğunuz Yalova Belediyesi Faaliyet

Detaylı

HİBE PROGRAMLARININ Ardından

HİBE PROGRAMLARININ Ardından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARININ Ardından Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ 05-09 YILI STRATEJİK PLANI Cumhuriyet Demokrasinin Temelleri Üzerinde Yükselecektir SEMA PEKDAŞ KONAK BELEDİYE BAŞKANI 3 İ Ç İ N D E K İ L E R A. MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ ve İLKELERİMİZ.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU İZMİR TİCARET ODASI İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU Hazırlayan: Hitay BARAN, Ümit ÇİÇEK, Ahmet BÜKE, Mert İLKUTLUĞ, Dilara Sürgü ERSÖZLÜ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü,

Detaylı

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI Hususi idareler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. 2

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU İçindekiler 1. GĐRĐŞ... 2 2.1. Birliğimiz Üyelerince Yapılan Đhracat... 2 2.2. Birliğimiz Üyelerinin Ürün

Detaylı