Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS"

Transkript

1 Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer fiengönül: Akaryak t istasyonlar nda ödemenin tarifi de ifliyor

2

3 merhaba Pazarlaman n yeni mecras Ingenico Türkiye olarak, 2009 a bafllarken, ödeme sistemlerinde katma de- er yaratacak ürün ve hizmetlerle Türk bankac l k ve perakende sektörünün yan nda olaca m z söylemifltik un ikinci yar s na da pazarda fark yaratacak ürünlerimizle merhaba dedik. 7 May s ta Four Seasons Hotel de gerçeklefltirdi imiz özel bir lansmanla sizlere tan tt m z, yeni nesil terminallerimiz ödeme sistemlerinde gerçekten heyecan verici bir dönem aç yor. Reklam oynatabilen, renkli ekranl, müzik kutusu opsiyonlar ile pazara sunulan ürünlerimiz pazarlama dünyas için de yepyeni bir mecra yarat yor. Bu arada, özel lansman demiflken, bu gece için Türkiye ye gelen CEO muz Philippe Lazare nin konuflmas nda yapt vurguya da de inmek istiyorum. Lazare, Ingenico Türkiye nin, grubun 2008 y l nda yapt toplam sat fl n yüzde 10 unu gerçeklefltirerek önemli bir baflar ya imza att n söyledi. Bu baflar, bize gelecekteki hedeflerimiz için büyük bir motivasyon veriyor Ingenico POS-tas, Ingenico yay n d r. Para ile sat lamaz. Ingenico Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut çerik Koordinatörü Necla Atefl Yay n Türü: Yerel-Süreli POS teknolojisi art k ödeme d fl nda çok farkl fonksiyonlar arka arkaya hayata geçiriyor. Ingenico nun pazara sundu u yeni terminallerin reklam oynat p tan t m yapabilecek olmas, hem bankac l k hem de perakende sektörü için yeni bir aç l m yaratacak. Biz de bu say da, POS terminallerinin farkl kullan m alanlar n ve sa lad klar avantajlar araflt rd k. Röportaj sayfalar m zda yine iki de erli isim bizimle Tafl t tan ma sistemleri alan nda Türkiye de ilkleri gerçeklefltiren Turpak, akaryak t istasyonlar için güvenli bir ödeme terminali gelifltirdi. Ingenico Türkiye olarak bu projede iflbirli i içinde oldu umuz Turpak n Genel Müdürü Tamer fiengönül, sistemin önemli detaylar n özel olarak anlatt. Di er konu umuz ise, son dönemde yerel perakendenin potansiyelini ortaya ç karmak amac yla yapt çal flmalarla dikkat çeken Türkiye Perakende Federasyonu nun Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör Songör ile perakende finans sektörü iliflkisini ve yerel perakendenin gelece ini konufltuk. Ingenico nun temass z ürün ailesi geliflerek büyüyor. Masaüstünden mobile, d fl ortamdan PINPAD e kadar her ihtiyaca uygun ekonomik temass z çözümleri dergimizin ilerleyen sayfalar nda bulabilirsiniz. çerik ve Tasar m Dergimizden keyif alman z dile iyle Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul Tel: Faks: Alpay Sidal Genel Müdür Renk Ayr m ve Bas m Pirintafl Bas m San. ve Tic. A.fi. Dergi Yönetim Yeri Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye Tel: Faks: Ingenico POS-tas ve markas Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. ye aittir. Ingenico POS-tas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ya aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. 03

4 Pos ta gündem Perakende, finans olmadan büyüyemez Sektörümüzün bekledi i yasal çal flmalar bir kenara koyarsak, bununla paralel yürümesi gereken bir di er önemli etken, finans sektörünün bizi desteklemesidir. Türkiye nin 4 üncü büyük sektörü konumunda bulunan perakende sektöründe, özellikle Anadolu da bulunan çok say daki yerel zincir market önemli bir konuma ve güce sahip Türkiye, özellikle yabanc sermaye yat r - m n n yo un oldu u yak n geçmiflte büyük perakende gruplar n n ak n na u rasa da, bu durumun Anadolu da durumun de iflti i de söylenemez Rekabet koflullar nda, kendi taraflar nda iyilefltirme isteyen yerel zincirler, bu yönde önemli bir ata a geçti ve ad mlar atmaya bafllad. Bu ad mlardan en önemlisi ise yerel perakendeyi tek çat alt nda toplayarak güçlendirmek amac n tafl yan Türkiye Perakende Federasyonu nun (TPF) 2006 da kurulmas oldu. Federasyon, Türkiye nin farkl bölgelerinde bulunan 10 Perakendeciler Derne i ni (PERDER) ayn çat alt nda toplayarak organize bir güç haline getirdi. TPF bugün, Anadolu da ma aza, çal flan ve 200 üyeye sahip olan büyük bir güç TPF Baflkan fieref Songör, Anadolu daki perakendecilerin rekabet gücü kazanabilmesi için aktif çal flmalar içinde olduklar n söylüyor. Grup, sat n almadan ma azalaflmaya, insan kayna ndan pazarlamaya kadar uzanan, kapsaml bir at - l m modeli üzerinde çal fl yor. Son dönemde bu yönde yap lan ç k fllardan biri de Fayda A.fi. oldu. 29 ilde flubeleri bulunan ve kendi bölgelerinin en güçlü 67 yerel market zinciri ile 80 ortak taraf ndan, Eylül 2008 de kurulan Fayda A.fi., sektörde giderek artan rekabet flartlar na karfl yeni bir soluk getirmeyi amaçl yor. 3 milyar cirolu 80 flirket için al m yapacak olan Fayda A.fi. g da, temizlik ve g da d fl ürünler için sat n alma yap yor. Bunun yan nda birçok ürün grubunda özel markalar da hayata geçiriliyor. G dada Neffis, temizlikte ise Saff bu giriflimin ilk örnekleri. Ayr ca Non-Food ile küçük ev aletleri, tekstil, mutfak eflyas, zücaciye vb. ürünler de yak nda raflarda yerini alacak. Fayda A.fi. Türkiye genelinde 200 tedarikçi ile çal flmay hedefliyor. fiu an çal fl lan tedarikçi say s ise 100. Amaç yerli üretimi desteklemek. Fayda A.fi. de ortakl k yap s 2 kategoriden olufluyor. A grubu hisse kategorisinde yer alan 72 flirket, perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. B grubu hisse kategorisinde yer alan 8 flirket ise perakende d fl Grup yeni bir oluflum olmas na ra men, h zl bir büyüme gösteriyor. Kurulufl aflamas nda bünyesinde yer alan ma aza say s 809 iken, flu an bu say 852 ye yükselmifl durumda. Bu noktada, büyüme için en önemli iflbirli inin ise finans sektörü ile mümkün olaca n söylüyor. Songör ile iki sektörün iliflkisini ve Anadolu da geliflen perakendecili i konufltuk. Perakende ve finans, Türkiye de h zl geliflimi izlenen iki sektör konumunda Bu iki sektör aras ndaki iliflkiyi nas l görüyorsunuz? Gerek cirosal hacim gerekse ekonomiye sa lad - katma de er aç s ndan, finans ve perakendenin Türkiye de çok önemli bir flekilde ön plana ç kt n görüyoruz. Finans, geçen y llar içerisinde h zl bir büyüme ve geliflme gösterdi. Ayn durum perakende için de geçerli Bunun en basit kan t n görmek için, geçti imiz dönemlerdeki yabanc sermaye girifline bakmak yeterlidir. Yabanc yat r mc lar n Türkiye de yat r m için ilk tercihleri finans olurken, hemen arkas ndan perakendenin geldi ini söyleyebiliriz. Bu aç dan bak ld nda, iki sektörün birbiriyle entegre çal fl yor olabilmesi önem tafl yor. Dünyada bunun örneklerini görebiliyoruz. Nas l bir entegrasyondan söz ediyorsunuz? Bak n, her fleyi bir kenara b rakal m, birçok pazarlama ürünü perakende ve finans bir araya getiriyor. Birlikte olmaya zorluyor. Ürünleri raflara dizmek sat fl için yeterli de ildir. Pazarlama yapman z gerekir. Tahsilat n z için sisteme ihtiyac - 04 n z var, pazarda cazip görünmeye ihtiyac n z var. Herkese hizmet verebilmek için paran n h zl dönmesi gerekiyor. Bunlar ve daha fazlas için finans enstrümanlar kullan l yor. Perakende hem s cak paran n döndü ü bir ortam, hem de tüm üretim ve tüketim sistemini kontrol eden bir kavflak Bu aç dan bakt - m zda iki sistemin birbirine zarar vermeden hareket etmesi gerek. E er stratejik olarak birbirlerini desteklerlerse, iki grup da çok önemli karl l k ve verimlilik oluflturabilir. Burada tabii güven altyap s çok önemli. fiirketlerin yönetimlerindeki fleffafl klar, kurumsallaflmalar, geliflimleri, ifl hedefleri gibi farkl konular söz konusu Biz, üyelerimizle geliflme sürecinde bunu biraz da kendimiz oluflturduk. Anadolu önemli bir pazar, önemli bir güç ve geliflmeye ihtiyaç var. flte bunun do ru de erlendirilebilmesi önemli... Perakendede Anadolu daki yerel ve Türk perakende markalar da oldukça güçlü ama yeterince tan nm yor. Sizce bu durumun alt nda hangi nedenler yat yor? Yapt n z ifllerde karar verme mekanizmas n do ru çal flt rabilmek için her fleyden önce ölçülebilir verilere ihtiyac n z var. Ne yaz k ki Türkiye nin her köflesini hakk yla ölçümleme flans na sahip de iliz. Hani bir söz vard r: Göz gördü ü kadar n bilir. Sonuç olarak herkes bildi i kadar ile hareket edebilir. Bu yüzden analiz oluflturmak için ölçümlenebiliyor olmak önemli. Bizim sektörümüzde bu çok ciddi bir sorun olarak karfl m -

5 Göz gördü ü kadar n bilir. Sektörün Anadolu daki gücünün anlafl labilmesi için ölçümlenebiliyor olmas çok önemli. Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör za ç k yor. Öte yandan, organize perakende yo- unlu u da ne yaz k ki öncelikle metropollerin belirli bölgelerinde oluflmaya bafllad. Bu da ciddi bir daralma ve verimsizlik getirdi. Bunu stanbul da, Ankara da, zmir de yani büyük metropollerin hemen hemen hepsinde yafl yoruz. Gaziantep te bile bu yaflan yor. Ama di er taraftan bakt m zda, Türkiye elbette yaln zca bu illerden ibaret de il. 81 vilayet var. Bunlar n hepsini birlikte düflünmemiz, birlikte kalk nmalar n sa lamam z gerekiyor. Asl nda Anadolu perakende aç s ndan çok büyük bir pazar Aynen öyle Örne in benim bafl nda bulundu- um flirket (Makro Marketleri) organize perakendecilik içinde yüzde 5 in üzerinde bir pay oluflturmas na ra men, bu bahsetti imiz illerin hiçbirinde, Ankara d fl nda ma azam z yok. Tamamen Anadolu merkezliyiz. Demek ki Anadolu önemli bir pazar, önemli bir güç ve geliflmeye ihtiyaç var. flte bunun do ru de erlendirilebilmesi önemli Peki, Anadolu daki perakendenin geliflimi için neler yap labilir? Türkiye de yerel perakendenin geliflmesi için önümüzde çok f rsat var. Öncelikle geleneksel perakendeden organize perakendeye geçifl süreci önem tafl yor. Türkiye genç bir nüfus ve büyüyen bir ekonomi, jeopolitik olarak stratejik bir konumda Bütün bunlar üst üste koydu umuzda da yine perakendecili in önün aç k oldu u görülüyor. Di er taraftan, dünyan n en iyi yap lanm fl finans sektörlerinden biri Türkiye de Bu durumu özellikle 2001 krizinden sonra al nan tedbirlerin yans mas olarak da görebiliriz. Bugün, finans sektörünün büyümesi için de f rsatlar var. Perakende bu aç dan da çok önemli Sektörümüzün bekledi i yasal çal flmalar bir kenara koyarsak, bununla paralel yürümesi gereken bir di er önemli etken, finans sektörünün bizi desteklemesidir Finans olmadan perakendenin büyümesi mümkün de il. 05

6 Pos ta gelecek Her derde deva POS Geliflen teknoloji ile birlikte POS terminalleri ödemenin yan s ra birçok fonksiyonu bir arada sunabilen ak ll bir ifl orta oldu. Yeni nesil POS terminalleri video oynatabilme özellikleri ile reklam mecras na dönüfltü. Yak n gelecekte ise çok daha fazlas n görece iz 06

7 Bankalar ve iflyerleri için nokta at fl yap labilecek alternatif bir reklam mecras olan POS terminallerinin, garantili izleme avantaj tafl d için, ilerleyen dönemde di er sektörlerin de tercih edece i bir pazarlama arac olmas bekleniyor. POS, kazand yeni fonksiyonlarla, yeni alanlarda karfl m za ç kmaya bafll yor. H zl internet altyap s n n yayg nlaflmas yla veri iletiminde önemli bir h z kazanan POS terminalleri, bugünlerde pazarlama alan nda da yeni bir mecra yaratt. Art k, POS üzerinde reklam oynatmak, kampanya düzenlemek, tan t m yapmak mümkün hale geldi. Kasa önünde ödeme için bekleyen tüketiciye do rudan ulaflmak, baflta bankalar olmak üzere, birçok reklam veren için h zl sonuç al nan, etkileri yüksek bir kanal olacak. Bununla birlikte, siparifl al p vermek, karta dayal otomasyon sistemlerini uygulamak, fatura ödemek, bilet almak, kontör yüklemek gibi çok say - da fonksiyon da POS üzerinde bir araya geliyor Geliflmekte olan ülkelerde, örne in Hindistan da, bugün POS terminalleri üzerinde neredeyse hiç kredi kartl ödeme ifllemi yap lm yor. Yap lan ifllemlerin önemli bir bölümü, mikro kredi ifllemleri ve fatura ödemeleri oluyor. Hatta baz terminallerde yer alan teknoloji sayesinde, para birimi an nda dönüfltürülebiliyor. POS terminali, bir anlamda döviz bürosu gibi çal fl yor. Ingenico CEO su Philippe Lazare, gelecekte POS cihazlar üzerinden çok daha fazla uygulamay ve hizmeti hayata geçirmenin mümkün olaca n belirtiyor. Lazare; Gelece in POS terminallerini birer renkli ekran cep telefonu gibi de düflünmek mümkün Bu telefonlar n ekranlar ndan onlarca uygulamaya eriflim sa lanabiliyor. Telefon görüflmesi yapmak bunlardan yaln zca biri Gelecekte de ödeme, POS terminallerinde yer alan 5-6 uygulamadan biri olacak diyor. REKLAM MECRASINA DÖNÜfiÜYOR POS lar üzerindeki yeni uygulamalar aras nda en dikkat çeken, art k pazarlama ve reklam mecras olarak kullan labilmeleri Yeni nesil POS cihazlar, h zlar, haf za kapasiteleri, grafik ekranlar, video oynatabilme gibi özellikleri bankalara, üye iflyerlerine ve di er reklam verenlere reklam ve tan t m yapma imkan sunuyor. Böylece müflteriye sat n alma karar na en yak n oldu u noktada, yani al flverifl ve ödeme s ras nda ulafl larak etkili bir sonuç al n yor. Al flveriflini tamamlay p kasaya gelen müflteri, sat n ald ürünler kasadan geçerken, POS terminali üzerinde dönen reklam filmlerini izleyebiliyor. Bu sistem, bankalara ürün ve hizmetlerini tan tma imkan tan rken, iflyerleri de kampanyalar, indirimleri ve promosyonlar n birebir olarak duyurabiliyor. Bunun yan nda kifliye özel kampanyalar oluflturularak, an nda indirim, hediye çeki gibi promosyonlarla müflterinin tekrar al flverifle dönmesi sa lanabiliyor. Müflteriye sat n alma karar na en yak n oldu u noktada, yani al flverifl ve ödeme s ras nda ulafl larak etkili bir sonuç al n yor. Yak n geçmiflte multimedya PINPAD denilen ve POS terminaline entegre bir sistem üzerinden gerçekleflen reklam uygulamalar, Ingenico nun tüm dünya ile ayn anda Türkiye pazar na da sundu u ICT 250 ürünü ile masaüstü POS terminallerine de tafl n yor. Bu anlamda dünyada bir ilk olan ürün, 250 MB a varan haf za kapasitesi ile 60 saniyelik video yu gösterebiliyor. Bu süre tek bir film için kullan labilece i gibi, örne in, Ortak POS uygulamalar nda, her bankaya ait k sa filmlerin arka arkaya gösterilmesini sa layarak, bilinçlendirme de yarat yor. Böylece üye iflyerlerinin, al flverifl s ras nda Bu POS X bankas n n m? gibi, gün içinde çok fazla miktarda karfl laflt klar sorular da son buluyor. Bankalar ve iflyerleri için nokta at fl yap labilecek alternatif bir reklam mecras olan POS terminallerinin, garantili izleme avantaj tafl d için, ilerleyen dönemde di er sektörlerin de tercih edece i bir pazarlama arac olmas bekleniyor. K ML K DO RULAMADA POS TEKNOLOJ S POS lar n sa lad yüksek güvenlik özellikleri, kimlik do rulama alan nda da kullan m n gündeme getiriyor. Bu alanda en çok güvenilen ve kifliye özel olan biometrik sistemler ise, h zla yayg nlafl yor. Biometrik sistemler içerisinde en rahat uygulanabilir olan parmak izi, yak n gelecekte 07 kimlik do rulamada en yayg n kullan lacak yöntem olarak görülüyor. Parmak izi okuyuculu POS terminalleri ise flimdiden haz r Bu sistem flu anda Fransa da kullan l yor. Türkiye de de özellikle sa l k sigorta sisteminde uygulanmas durumda, doktor/hasta, eczac /hasta iliflkilerini kontrol alt - na alarak ilaç al mlar nda kötü niyetli kullan mlar n önüne geçebiliyor. Hasta, kendisine tahsis edilen kartta parmak izi yüklü oldu u için, eczaneye geldi inde kart ile birlikte parmak izini de okutarak kimli ini do rulatmas gerekiyor. Böylece hatal veya fazla ilaç al mlar engellenerek Sosyal Güvenlik Kurumu veya sigorta flirketlerinin zarara u ramas n n önüne geçilebiliyor. Di er taraftan, Türkiye önümüzdeki y llarda ak ll kimlik kartlar na geçmeye haz rlan yor. Yeni kimlik kartlar nda yer alan çiplerde, kiflilerin parmak izi verisinin de yer almas planlan yor. Bu projenin hayata geçmesinin ard ndan, kimlik kontrolünün yap ld - her noktada parmak izi okuyucular n da yer almas gerekecek. POS terminalleri sadakat kart uygulamalar n n da güvenli ini sa l yor. K sa bir süre önce Biletix, Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerinin güvenli ini sa lamak için POS terminallerini kullanmaya bafllad. Biletix sat fl noktalar na yerlefltirilen POS ve PINPAD ler ile kart sahibi d fl ndaki kiflilerin bilet sat n almas veya karta özel avantajlardan yararlanmas mümkün olmuyor. ÖZEL ÇÖZÜMLER POS terminalleri üzerinde yer alan ve özellefltirilebilen yaz l m uygulamalar sayesinde çeflitli sektörlere özel ürünlerin sat fl n karts z olarak gerçeklefltirmek, fatura ödemeleri yapmak mümkün olabiliyor. Örne in POS üzerinden cep telefonu numaras girilerek kontör yüklenebiliyor. Baz turizm flirketleri de POS üzerinden tur sat fl gerçeklefltiriyor. Bu çözümler, mobil POS lar sayesinde mekan ba ms z olarak, al flverifl merkezlerinde, caddelerde, stantlarda rahatl kla uygulanabiliyor. Bunun yan nda, uygun yaz l mlarla, her türlü fatura ödemesi, uçak/otobüs bileti al m gibi ürün ve hizmetleri POS lar üzerinden sunmak da mümkün

8 Pos ta gündem Akaryak t istasyonlar nda ödemenin tarifi de ifliyor Turpak, Ingenico ile yapt iflbirli i ile akaryak t istasyonlar nda kartla ödemeyi d fl ortama tafl yor. POS özelli i de tafl yan yazarkasa niteli indeki cihazlar çok yak nda hayat m za girecek. Turpak Genel Müdürü Tamer fiengönül Tafl t tan ma sistemlerinde Türkiye de ilkleri gerçeklefltiren Turpak, akaryak t istasyonlar için güvenli ödeme terminalini (Orpak Secured Payment Terminal / OrSPT) gelifltirerek yeni bir dönem aç yor. Turpak, bu yeni cihaz n EMV kart temin ve bankalar n uygulama yaz - l mlar n n bu karta entegrasyonu konusunda da Ingenico ile iflbirli i yap yor y l nda Türk giriflimcilerle Hollandal yat r mc lar n ortakl nda kurulan TURPAK, o dönemde Tafl t Tan ma Sistemini Türkiye de ilk kez hayata geçiren flirket olmufltu. Sistemin ilk uygulamas ise 1993 te Shell Türkiye taraf ndan bafllat lm flt. Tafl t Tan ma, flirket tafl tlar n n akaryak t giderlerini kontrol alt na almak, tek noktadan ödeme yapmak, tafl t n kilometresi ile yak t sarfiyat bilgisini kontrol etmek ve araçtan inmeden yak t dolumu yapmak üzerine kuruldu. Di er petrol flirketlerinden de ilgi gördü ve k sa bir süre içinde yayg nlaflt. Bugün ayda tafl t sisteme dahil oluyor den fazla istasyonda, den fazla tafl t n yaklafl k 1,5 trilyon TL lik sat fl bu sistem üzerinden geçiyor Yan s ra ayda ortalama 100 istasyona otomasyon sistemi kuruluyor. Turpak bugün, Akpet, Alpet, Aygaz, BP, Lokoil, Opet, POAfi, Shell, Sunpet ve Total in istasyon otomasyonu resmi çözüm orta. Ayn zamanda market ve muhasebe yaz l m, pompa ve tank otomasyon sistemi, merkez ofis yaz - l mlar, tanker otomasyonu, uydu ba lant l filo yönetim sistemi, yazar kasa ve sadakat kart yönetim sistemleri için de anahtar teslim projeler gelifltiriyor. Turpak n ba l oldu u Orpak Holdings BV nin sistemleri ise 35 ülkede den fazla istasyonda ve dan fazla tafl tta çal fl yor. 08

9 Cihaz ile pompada kredi kart ile ödeme, temass z ödeme, barkod ile yak tpara puan kullanma, pompac kimlik bilgisi okuma gibi uygulamalar yap labilecek. Turpak Genel Müdürü Tamer fiengönül bu yeni cihaz ve sistemin çal flma sürecini Ingenico POS tas na anlatt. Öncelikle pazara yeni sundu unuz cihaz OrSPT di er self servis ödeme cihazlar ndan fark n konuflarak bafllayal m isterseniz Bu cihaz, d fl ortam flartlar na dayan kl ve akaryak t istasyonlar nda kullan ma uygun olarak tasarland. Ayr ca, istasyon otomasyonlar ile entegre çal fl yor. Cihazda ek olarak, RF temass z ödeme, barkod okuyucu ve d fl ortam flartlar na uygun yaz c da bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Bu cihaz baz uygulamalarda bir sat fl fifli veren cihaz gibi kullanabiliyorsunuz. Ingenico ile deneyimlerimizi ve uzmanl m z birlefltirerek kendi ürünümüzü yaratt k Cihaz m z n üzerinde 2 tane kart yer al yor. Bu kartlardan biri Orpak a di eri Ingenico ya ait. Normal bir POS la yaln zca kredi kart ile ödeme yapars n z. Bizim cihaz m zda ise cihaza kredi kart n tak p, pompa numaras n seçip, sat fl miktar n belirttikten sonra iflleminizi tamaml yorsunuz. Hatta isterseniz, di er al flverifllerinizi de buradan ödeyebilirsiniz. Pompa yan nda sat lan katk ve otoya lar arac - n za sat n alabilir, onu cihaz n barkoduna okuttuktan sonra ödeme yapabilirsiniz. Görevli sat - fl yapt ktan sonra Kredi kart m nakit mi diye soracak. Kredi kart n seçti inizde cihazda Kredi kart n girin yaz s belirecek. Siz de kart n z kullan p, flifrenizi girerek, pratik bir flekilde, zaman kaybetmeden istasyondan ayr lacaks n z. Bir nokta daha var. Bu ödeme cihaz nda temass z ödeme de var. Bunun yan nda e er herhangi bir aflamada sorun yaflarsan z,cihaz üzerindeki megafondan içerideki sat fl temsilcisi ile de do rudan konuflabilirsiniz. Bu sistem, henüz Türkiye de yok de il mi? Yurtd fl nda uygulan yor, Türkiye de ise baz özellikleri hariç ilk kez biz uygulayaca z. Bu sistem, hem tüketici hem de istasyon sahipleri için avantaj yaratacak Cihaz ile pompada kredi kart ile ödeme, temass z ödeme, barkod ile yak tpara puan kullanma, pompac kimlik bilgisi okuma gibi uygulamalar yap labilecek. Ayn zamanda yak n bir gelecekte Türkiye de uygulanmas kaç n lmaz olan self servis istasyonlar nda OrSPT kullan labilecek. Bunun istasyonlar aç s ndan flöyle bir avantaj olacak: Biliyorsunuz, yak t al m s ras nda arac n zla pompay ne kadar az bloke ederseniz, istasyon yak t sat fl o kadar fazla oluyor. Böylelikle sirkülasyon h zlanm fl olacak. Tüketici ise markete girip kredi kart ile ödeme yapmak için zaman kaybetmeyecek. Self servisin bafllamas için önümüzde çok uzun zaman var m? Self servis bu hizmetler flu anda Türkiye de yok. Yaln zca yazarkasalar var. Baz istasyonlar da içeride kullan lan POS lar pompalar n üzerine tak p kullan yor. Bafllamas için ise bizim kullan labilir oldu una dair izin almam z gerekiyor. Ingenico bankalardan gerekli izinleri ald ktan sonra, bu mümkün hale gelecek. Biz sistemin kullan lmaya bafllanmas ile büyük ilgi görece ine inan yoruz. 09 Akaryak t istasyonlar nda yak t al m s ras nda araçlar n pompa önünde geçirdi i süre azalacak. Böylelikle sirkülasyon h zlanm fl olacak. Bu yönde görüfltü ünüz istasyonlar ya da bankalar var m? Petrol flirketleri OrSPT ye yo un ilgi gösteriyor. Cihaz n yaz l m çal flmalar ve banka onay süreci uzad için, yak n geçmiflte baz petrol flirketleri pompa üzerine içortam POS cihazlar takmak zorunda kald. Ancak bu tür dahili cihazlarla ulusal bir proje yönetmek mümkün de il Belki stanbul da çal fl r; ama yaz n Antalya da veya k fl n Erzurum da çal flaca n garanti edemezsiniz. Dolay s yla onay sürecimiz tamamlan nca istasyon kurulumlar m z hemen bafllayacak. Banka görüflmelerimiz ise Ingenico ve petrol flirketleri arac l ile yap l yor. Bildi imiz kadar yla Turpak yazarkasa onay n da ald Evet, Turpak, kendi imkanlar ile tasarlad yazarkasas na Maliye Bakanl ndan onay ald ve sat fla sundu. Türkiye de pompa için gelifltirilmifl son yazarkasa olma özelli i ile en ileri teknoloji kullan ld. Yazarkasa ve OrSPT nin birleflimi ile müflteri, mali fiflini ve kredi kart slibini ayn cihazdan alabilecek. Kolay de il Maliye Bakanl ve EMV-PCI PED onaylar n n al nmas gerekiyor. Bu hayali gerçeklefltirmek için çal flmalar m z h zla devam ediyor. Sonuca ulaflt m zda, bu cihaz bütün istasyonlar n sahip olmay isteyece i bir yazarkasa olacak. Sistem ne zaman devreye girecek? Pilot uygulamay bir petrol flirketinde yap yoruz. Projenin yay lmas n n 2010 y l nda gerçekleflece- ini tahmin ediyoruz.

10 Özel gece Ingenico yeni nesil ödeme çözümlerini pazara sundu Ingenico Türkiye, pazarda fark yaratan yeni ödeme sistemleri çözümlerini özel bir gece ile tan tt. Türkiye de ilk kez, Ingenico taraf ndan pazara sunulan, dünyan n en h zl POS lar, ödeme sürecinde büyük bir fark yaratacak. Ingenico Türkiye, pazarda fark yaratacak yeni ürünlerini, 7 May s ta Four Seasons Hotel de düzenledi i özel bir lansman gecesi ile bankac l k sektörünün temsilcilerine sundu. 150 yi aflk n davetlinin kat ld toplant da Ingenico nun ödeme sistemleri konusundaki masaüstü, mobil, self servis, temass z ve özel proje çözümleri tan t ld. Mobil grubunda dünyan n en hafif POS terminali olan EFT 930 G, renkli ve temass z ödeme özelli- i ile masaüstü grubunda yer alan ICT serisi ürünler ise hem renkli ekranlar hem de dünyadaki en h zl ifllem yapabilme özelliklerine sahip olmalar yla kat l mc lar taraf ndan ilgi gördü. Bu POS lar, yüksek haf za kapasiteleri ve video oynatabilme özellikleri ile ödeme fonksiyonun yan s ra reklam filmi oynatma imkan da sa l yor. Ingenico nun yeni ürünleri aras nda, Türkiye de de h zla yayg nlaflan temass z ödemelerdeki ilk entegre uygulama da bulunuyor. Böylece hem temass z hem de kontaktl kartlarla, tek POS tan ödeme yap labilecek. Lansman için özel olarak Türkiye ye gelen, Ingenico CEO su Philippe Lazare, yapt konuflmada, Türkiye pazar n n kendilerine heyecan verdi ini belirterek, Ingenico Türkiye nin, k sa bir dönemde büyük bir baflar ya ulaflarak pazar n liderli ine ulaflt n belirtti. Lazare konuflmas n flöyle sürdürdü: Geçti imiz y l toplam sat fllar m z n yüzde 10 unu Ingenico Türkiye gerçeklefltirdi. Türkiye de yüzde 54 pazar pay ile lider durumday z. Bu baflar da, Türk ekibimizin sahip oldu u Ar-Ge ve yaz l m gücünün etkisi çok büyük. Biz burada çok genç, dinamik ve ayn zamanda çok deneyimli bir ekiple karfl laflt k. Onlar n sizler için gelifltirdi i proje, hizmet ve çözümler, bize yeni teknolojilerimiz konusunda ilham veriyor. Türkiye pazar n n, Türk bankac l k sektörünün sahip oldu- u teknolojik güç, bizim için çok önemli bir deneyim. Biz de bu yüzden, hedef ve beklentilerinizi karfl layan ürünleri, h zl bir flekilde size sunmak için çal fl yoruz. Dolay s yla yeni ürünlerimizi ilk kez Türkiye de sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Philippe Lazare Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal ise yapt konuflmada, ödeme sistemlerinde hep öncü ve yenilikçi bir yaklafl m sergilediklerini belirterek, Ingenico yaz l m ekibinin, üstün bir çal flma ile yeni ürünleri, 7 ay gibi k sa bir sürede tüm testleri tamamlayarak kullan ma sundu unu ifade etti: Yeni ürünlerimiz, h z n ve hafifli in yan nda, renkli tasar mlar ile de POS dünyas nda yeni bir sayfa aç yor. De iflen tüketici beklentileri ve rekabet ile do ru orant l olarak, sizler için farkl kanallar açan, verimlili e ve h za odakl ürünler gelifltiriyoruz. Dünya ile ayn anda ödeme sistemlerindeki son teknolojileri Türkiye de sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Alpay Sidal 10

11 Pos ta haber Ingenico temass z ailesi Küçük miktarl nakit ödemelerin yeni adresi olan temass z ödemenin yayg nlaflmas n destekleyen Ingenico, bu alanda ergonomik, ekonomik ve yüksek teknolojili ürünler sunuyor. Ingenico temass z ürün ailesinde her ihtiyaca uygun bir seçenek bulmak mümkün. MASA ÜSTÜ ICT250 ile reklam n z POS ta Film oynatabilme özelli i ile pazarlama dünyas n n yeni reklam mecras olmaya aday olan ICT 250, renkli ekran, video oynatabilme özelli i ile banka ve üye iflyerlerine tan t m yapabilme imkan tan yor MIPS ifllemci ve MB haf za kapasitesine sahip olan terminal, temass z kart okuyucu opsiyonu ile Türkiye nin ilk ve tek masaüstü temass z masaüstü terminali olma özelli ini tafl yor. Daha fazla resim saklanmas na olanak sa layan MicroSD card seçene i de bulunan ICT 250 Visa ve Mastercard sertifika sürecinin tamamlanmas n n ard ndan çok yak nda pazara sunulacak. MOB L En hafif ve en küçük temass z mobil POS terminali: EFT930G Dünyan n en çok tercih edilen mobil POS terminali EFT930 G, art k temass z ödemelerin de gözdesi olacak. Yenilenen tasar m ile pazar n en hafif ve küçük POS terminali özelli ini kazanan EFT 930 G, renkli ekran ve video oynatabilme özelli i ile de banka ve iflyerlerine tan t m yapma imkan sunuyor MB haf za kapasitesine sahip olan terminal, temass z kart uygulamalar ile de çal flabiliyor. Yeni MicroSD Card özelli i ile daha yüksek haf za kapasitesine ulaflabilen terminal Visa ve Mastercard sertifikas na da sahip. 930G Contactless sahaya ilk olarak Garanti Bankas Rock n Coke festivali ile ç kt. PINPAD Temass z da ekonomik çözümler P30 CL ICT 220 ve EFT930S ailesi ile birlikte kullan labilen P30CL PINPAD, temass z kart okuyucu özelli i ile POS kullan c lar na ekonomik bir çözüm sunuyor. K sa bir süre sonra Visa ve Mastercard sertifika süreci tamamlanacak olan cihaz, powered USB üzerinden haberlefliyor. ML30 CL Ingenico nun yeni temass z kart okuyucu entegre PINPAD i ML30 CL, 16+8MB haf za kapasitesi ve uygulama gelifltirmeye aç k teknolojisi ile PINPAD in çok ötesinde bir seçenek sunuyor. Yazarkasaya ba lanarak da kullan labilen cihaz, böylece yer tasarrufu da sa l yor. Visa ve Mastercard sertifikalar na sahip olan ML30 CL powered USB ve ethernet RS 232 seçenekleri ile sunuluyor. DIfi ORTAM Otomatik sat fl makinelerinde temass z çözüm: Vending Pass Kiosk ve otomatik sat fl makinelerine entegre temass z ödeme çözümü sunan, Ingenico Vending Pass, CAD serisi unattended cihazlarla kullan labiliyor. 128*64 inch grafik ekrana sahip olana Vending Pass, USB veya RS 232 üzerinden haberleflme sa l yor. Visa ve Mastercard sertifikas na sahip olan cihaz, Mifare ve NFC teknolojilerini de destekliyor. 11

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı