Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS"

Transkript

1 Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer fiengönül: Akaryak t istasyonlar nda ödemenin tarifi de ifliyor

2

3 merhaba Pazarlaman n yeni mecras Ingenico Türkiye olarak, 2009 a bafllarken, ödeme sistemlerinde katma de- er yaratacak ürün ve hizmetlerle Türk bankac l k ve perakende sektörünün yan nda olaca m z söylemifltik un ikinci yar s na da pazarda fark yaratacak ürünlerimizle merhaba dedik. 7 May s ta Four Seasons Hotel de gerçeklefltirdi imiz özel bir lansmanla sizlere tan tt m z, yeni nesil terminallerimiz ödeme sistemlerinde gerçekten heyecan verici bir dönem aç yor. Reklam oynatabilen, renkli ekranl, müzik kutusu opsiyonlar ile pazara sunulan ürünlerimiz pazarlama dünyas için de yepyeni bir mecra yarat yor. Bu arada, özel lansman demiflken, bu gece için Türkiye ye gelen CEO muz Philippe Lazare nin konuflmas nda yapt vurguya da de inmek istiyorum. Lazare, Ingenico Türkiye nin, grubun 2008 y l nda yapt toplam sat fl n yüzde 10 unu gerçeklefltirerek önemli bir baflar ya imza att n söyledi. Bu baflar, bize gelecekteki hedeflerimiz için büyük bir motivasyon veriyor Ingenico POS-tas, Ingenico yay n d r. Para ile sat lamaz. Ingenico Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut çerik Koordinatörü Necla Atefl Yay n Türü: Yerel-Süreli POS teknolojisi art k ödeme d fl nda çok farkl fonksiyonlar arka arkaya hayata geçiriyor. Ingenico nun pazara sundu u yeni terminallerin reklam oynat p tan t m yapabilecek olmas, hem bankac l k hem de perakende sektörü için yeni bir aç l m yaratacak. Biz de bu say da, POS terminallerinin farkl kullan m alanlar n ve sa lad klar avantajlar araflt rd k. Röportaj sayfalar m zda yine iki de erli isim bizimle Tafl t tan ma sistemleri alan nda Türkiye de ilkleri gerçeklefltiren Turpak, akaryak t istasyonlar için güvenli bir ödeme terminali gelifltirdi. Ingenico Türkiye olarak bu projede iflbirli i içinde oldu umuz Turpak n Genel Müdürü Tamer fiengönül, sistemin önemli detaylar n özel olarak anlatt. Di er konu umuz ise, son dönemde yerel perakendenin potansiyelini ortaya ç karmak amac yla yapt çal flmalarla dikkat çeken Türkiye Perakende Federasyonu nun Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör Songör ile perakende finans sektörü iliflkisini ve yerel perakendenin gelece ini konufltuk. Ingenico nun temass z ürün ailesi geliflerek büyüyor. Masaüstünden mobile, d fl ortamdan PINPAD e kadar her ihtiyaca uygun ekonomik temass z çözümleri dergimizin ilerleyen sayfalar nda bulabilirsiniz. çerik ve Tasar m Dergimizden keyif alman z dile iyle Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul Tel: Faks: Alpay Sidal Genel Müdür Renk Ayr m ve Bas m Pirintafl Bas m San. ve Tic. A.fi. Dergi Yönetim Yeri Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye Tel: Faks: Ingenico POS-tas ve markas Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. ye aittir. Ingenico POS-tas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ya aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. 03

4 Pos ta gündem Perakende, finans olmadan büyüyemez Sektörümüzün bekledi i yasal çal flmalar bir kenara koyarsak, bununla paralel yürümesi gereken bir di er önemli etken, finans sektörünün bizi desteklemesidir. Türkiye nin 4 üncü büyük sektörü konumunda bulunan perakende sektöründe, özellikle Anadolu da bulunan çok say daki yerel zincir market önemli bir konuma ve güce sahip Türkiye, özellikle yabanc sermaye yat r - m n n yo un oldu u yak n geçmiflte büyük perakende gruplar n n ak n na u rasa da, bu durumun Anadolu da durumun de iflti i de söylenemez Rekabet koflullar nda, kendi taraflar nda iyilefltirme isteyen yerel zincirler, bu yönde önemli bir ata a geçti ve ad mlar atmaya bafllad. Bu ad mlardan en önemlisi ise yerel perakendeyi tek çat alt nda toplayarak güçlendirmek amac n tafl yan Türkiye Perakende Federasyonu nun (TPF) 2006 da kurulmas oldu. Federasyon, Türkiye nin farkl bölgelerinde bulunan 10 Perakendeciler Derne i ni (PERDER) ayn çat alt nda toplayarak organize bir güç haline getirdi. TPF bugün, Anadolu da ma aza, çal flan ve 200 üyeye sahip olan büyük bir güç TPF Baflkan fieref Songör, Anadolu daki perakendecilerin rekabet gücü kazanabilmesi için aktif çal flmalar içinde olduklar n söylüyor. Grup, sat n almadan ma azalaflmaya, insan kayna ndan pazarlamaya kadar uzanan, kapsaml bir at - l m modeli üzerinde çal fl yor. Son dönemde bu yönde yap lan ç k fllardan biri de Fayda A.fi. oldu. 29 ilde flubeleri bulunan ve kendi bölgelerinin en güçlü 67 yerel market zinciri ile 80 ortak taraf ndan, Eylül 2008 de kurulan Fayda A.fi., sektörde giderek artan rekabet flartlar na karfl yeni bir soluk getirmeyi amaçl yor. 3 milyar cirolu 80 flirket için al m yapacak olan Fayda A.fi. g da, temizlik ve g da d fl ürünler için sat n alma yap yor. Bunun yan nda birçok ürün grubunda özel markalar da hayata geçiriliyor. G dada Neffis, temizlikte ise Saff bu giriflimin ilk örnekleri. Ayr ca Non-Food ile küçük ev aletleri, tekstil, mutfak eflyas, zücaciye vb. ürünler de yak nda raflarda yerini alacak. Fayda A.fi. Türkiye genelinde 200 tedarikçi ile çal flmay hedefliyor. fiu an çal fl lan tedarikçi say s ise 100. Amaç yerli üretimi desteklemek. Fayda A.fi. de ortakl k yap s 2 kategoriden olufluyor. A grubu hisse kategorisinde yer alan 72 flirket, perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. B grubu hisse kategorisinde yer alan 8 flirket ise perakende d fl Grup yeni bir oluflum olmas na ra men, h zl bir büyüme gösteriyor. Kurulufl aflamas nda bünyesinde yer alan ma aza say s 809 iken, flu an bu say 852 ye yükselmifl durumda. Bu noktada, büyüme için en önemli iflbirli inin ise finans sektörü ile mümkün olaca n söylüyor. Songör ile iki sektörün iliflkisini ve Anadolu da geliflen perakendecili i konufltuk. Perakende ve finans, Türkiye de h zl geliflimi izlenen iki sektör konumunda Bu iki sektör aras ndaki iliflkiyi nas l görüyorsunuz? Gerek cirosal hacim gerekse ekonomiye sa lad - katma de er aç s ndan, finans ve perakendenin Türkiye de çok önemli bir flekilde ön plana ç kt n görüyoruz. Finans, geçen y llar içerisinde h zl bir büyüme ve geliflme gösterdi. Ayn durum perakende için de geçerli Bunun en basit kan t n görmek için, geçti imiz dönemlerdeki yabanc sermaye girifline bakmak yeterlidir. Yabanc yat r mc lar n Türkiye de yat r m için ilk tercihleri finans olurken, hemen arkas ndan perakendenin geldi ini söyleyebiliriz. Bu aç dan bak ld nda, iki sektörün birbiriyle entegre çal fl yor olabilmesi önem tafl yor. Dünyada bunun örneklerini görebiliyoruz. Nas l bir entegrasyondan söz ediyorsunuz? Bak n, her fleyi bir kenara b rakal m, birçok pazarlama ürünü perakende ve finans bir araya getiriyor. Birlikte olmaya zorluyor. Ürünleri raflara dizmek sat fl için yeterli de ildir. Pazarlama yapman z gerekir. Tahsilat n z için sisteme ihtiyac - 04 n z var, pazarda cazip görünmeye ihtiyac n z var. Herkese hizmet verebilmek için paran n h zl dönmesi gerekiyor. Bunlar ve daha fazlas için finans enstrümanlar kullan l yor. Perakende hem s cak paran n döndü ü bir ortam, hem de tüm üretim ve tüketim sistemini kontrol eden bir kavflak Bu aç dan bakt - m zda iki sistemin birbirine zarar vermeden hareket etmesi gerek. E er stratejik olarak birbirlerini desteklerlerse, iki grup da çok önemli karl l k ve verimlilik oluflturabilir. Burada tabii güven altyap s çok önemli. fiirketlerin yönetimlerindeki fleffafl klar, kurumsallaflmalar, geliflimleri, ifl hedefleri gibi farkl konular söz konusu Biz, üyelerimizle geliflme sürecinde bunu biraz da kendimiz oluflturduk. Anadolu önemli bir pazar, önemli bir güç ve geliflmeye ihtiyaç var. flte bunun do ru de erlendirilebilmesi önemli... Perakendede Anadolu daki yerel ve Türk perakende markalar da oldukça güçlü ama yeterince tan nm yor. Sizce bu durumun alt nda hangi nedenler yat yor? Yapt n z ifllerde karar verme mekanizmas n do ru çal flt rabilmek için her fleyden önce ölçülebilir verilere ihtiyac n z var. Ne yaz k ki Türkiye nin her köflesini hakk yla ölçümleme flans na sahip de iliz. Hani bir söz vard r: Göz gördü ü kadar n bilir. Sonuç olarak herkes bildi i kadar ile hareket edebilir. Bu yüzden analiz oluflturmak için ölçümlenebiliyor olmak önemli. Bizim sektörümüzde bu çok ciddi bir sorun olarak karfl m -

5 Göz gördü ü kadar n bilir. Sektörün Anadolu daki gücünün anlafl labilmesi için ölçümlenebiliyor olmas çok önemli. Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör za ç k yor. Öte yandan, organize perakende yo- unlu u da ne yaz k ki öncelikle metropollerin belirli bölgelerinde oluflmaya bafllad. Bu da ciddi bir daralma ve verimsizlik getirdi. Bunu stanbul da, Ankara da, zmir de yani büyük metropollerin hemen hemen hepsinde yafl yoruz. Gaziantep te bile bu yaflan yor. Ama di er taraftan bakt m zda, Türkiye elbette yaln zca bu illerden ibaret de il. 81 vilayet var. Bunlar n hepsini birlikte düflünmemiz, birlikte kalk nmalar n sa lamam z gerekiyor. Asl nda Anadolu perakende aç s ndan çok büyük bir pazar Aynen öyle Örne in benim bafl nda bulundu- um flirket (Makro Marketleri) organize perakendecilik içinde yüzde 5 in üzerinde bir pay oluflturmas na ra men, bu bahsetti imiz illerin hiçbirinde, Ankara d fl nda ma azam z yok. Tamamen Anadolu merkezliyiz. Demek ki Anadolu önemli bir pazar, önemli bir güç ve geliflmeye ihtiyaç var. flte bunun do ru de erlendirilebilmesi önemli Peki, Anadolu daki perakendenin geliflimi için neler yap labilir? Türkiye de yerel perakendenin geliflmesi için önümüzde çok f rsat var. Öncelikle geleneksel perakendeden organize perakendeye geçifl süreci önem tafl yor. Türkiye genç bir nüfus ve büyüyen bir ekonomi, jeopolitik olarak stratejik bir konumda Bütün bunlar üst üste koydu umuzda da yine perakendecili in önün aç k oldu u görülüyor. Di er taraftan, dünyan n en iyi yap lanm fl finans sektörlerinden biri Türkiye de Bu durumu özellikle 2001 krizinden sonra al nan tedbirlerin yans mas olarak da görebiliriz. Bugün, finans sektörünün büyümesi için de f rsatlar var. Perakende bu aç dan da çok önemli Sektörümüzün bekledi i yasal çal flmalar bir kenara koyarsak, bununla paralel yürümesi gereken bir di er önemli etken, finans sektörünün bizi desteklemesidir Finans olmadan perakendenin büyümesi mümkün de il. 05

6 Pos ta gelecek Her derde deva POS Geliflen teknoloji ile birlikte POS terminalleri ödemenin yan s ra birçok fonksiyonu bir arada sunabilen ak ll bir ifl orta oldu. Yeni nesil POS terminalleri video oynatabilme özellikleri ile reklam mecras na dönüfltü. Yak n gelecekte ise çok daha fazlas n görece iz 06

7 Bankalar ve iflyerleri için nokta at fl yap labilecek alternatif bir reklam mecras olan POS terminallerinin, garantili izleme avantaj tafl d için, ilerleyen dönemde di er sektörlerin de tercih edece i bir pazarlama arac olmas bekleniyor. POS, kazand yeni fonksiyonlarla, yeni alanlarda karfl m za ç kmaya bafll yor. H zl internet altyap s n n yayg nlaflmas yla veri iletiminde önemli bir h z kazanan POS terminalleri, bugünlerde pazarlama alan nda da yeni bir mecra yaratt. Art k, POS üzerinde reklam oynatmak, kampanya düzenlemek, tan t m yapmak mümkün hale geldi. Kasa önünde ödeme için bekleyen tüketiciye do rudan ulaflmak, baflta bankalar olmak üzere, birçok reklam veren için h zl sonuç al nan, etkileri yüksek bir kanal olacak. Bununla birlikte, siparifl al p vermek, karta dayal otomasyon sistemlerini uygulamak, fatura ödemek, bilet almak, kontör yüklemek gibi çok say - da fonksiyon da POS üzerinde bir araya geliyor Geliflmekte olan ülkelerde, örne in Hindistan da, bugün POS terminalleri üzerinde neredeyse hiç kredi kartl ödeme ifllemi yap lm yor. Yap lan ifllemlerin önemli bir bölümü, mikro kredi ifllemleri ve fatura ödemeleri oluyor. Hatta baz terminallerde yer alan teknoloji sayesinde, para birimi an nda dönüfltürülebiliyor. POS terminali, bir anlamda döviz bürosu gibi çal fl yor. Ingenico CEO su Philippe Lazare, gelecekte POS cihazlar üzerinden çok daha fazla uygulamay ve hizmeti hayata geçirmenin mümkün olaca n belirtiyor. Lazare; Gelece in POS terminallerini birer renkli ekran cep telefonu gibi de düflünmek mümkün Bu telefonlar n ekranlar ndan onlarca uygulamaya eriflim sa lanabiliyor. Telefon görüflmesi yapmak bunlardan yaln zca biri Gelecekte de ödeme, POS terminallerinde yer alan 5-6 uygulamadan biri olacak diyor. REKLAM MECRASINA DÖNÜfiÜYOR POS lar üzerindeki yeni uygulamalar aras nda en dikkat çeken, art k pazarlama ve reklam mecras olarak kullan labilmeleri Yeni nesil POS cihazlar, h zlar, haf za kapasiteleri, grafik ekranlar, video oynatabilme gibi özellikleri bankalara, üye iflyerlerine ve di er reklam verenlere reklam ve tan t m yapma imkan sunuyor. Böylece müflteriye sat n alma karar na en yak n oldu u noktada, yani al flverifl ve ödeme s ras nda ulafl larak etkili bir sonuç al n yor. Al flveriflini tamamlay p kasaya gelen müflteri, sat n ald ürünler kasadan geçerken, POS terminali üzerinde dönen reklam filmlerini izleyebiliyor. Bu sistem, bankalara ürün ve hizmetlerini tan tma imkan tan rken, iflyerleri de kampanyalar, indirimleri ve promosyonlar n birebir olarak duyurabiliyor. Bunun yan nda kifliye özel kampanyalar oluflturularak, an nda indirim, hediye çeki gibi promosyonlarla müflterinin tekrar al flverifle dönmesi sa lanabiliyor. Müflteriye sat n alma karar na en yak n oldu u noktada, yani al flverifl ve ödeme s ras nda ulafl larak etkili bir sonuç al n yor. Yak n geçmiflte multimedya PINPAD denilen ve POS terminaline entegre bir sistem üzerinden gerçekleflen reklam uygulamalar, Ingenico nun tüm dünya ile ayn anda Türkiye pazar na da sundu u ICT 250 ürünü ile masaüstü POS terminallerine de tafl n yor. Bu anlamda dünyada bir ilk olan ürün, 250 MB a varan haf za kapasitesi ile 60 saniyelik video yu gösterebiliyor. Bu süre tek bir film için kullan labilece i gibi, örne in, Ortak POS uygulamalar nda, her bankaya ait k sa filmlerin arka arkaya gösterilmesini sa layarak, bilinçlendirme de yarat yor. Böylece üye iflyerlerinin, al flverifl s ras nda Bu POS X bankas n n m? gibi, gün içinde çok fazla miktarda karfl laflt klar sorular da son buluyor. Bankalar ve iflyerleri için nokta at fl yap labilecek alternatif bir reklam mecras olan POS terminallerinin, garantili izleme avantaj tafl d için, ilerleyen dönemde di er sektörlerin de tercih edece i bir pazarlama arac olmas bekleniyor. K ML K DO RULAMADA POS TEKNOLOJ S POS lar n sa lad yüksek güvenlik özellikleri, kimlik do rulama alan nda da kullan m n gündeme getiriyor. Bu alanda en çok güvenilen ve kifliye özel olan biometrik sistemler ise, h zla yayg nlafl yor. Biometrik sistemler içerisinde en rahat uygulanabilir olan parmak izi, yak n gelecekte 07 kimlik do rulamada en yayg n kullan lacak yöntem olarak görülüyor. Parmak izi okuyuculu POS terminalleri ise flimdiden haz r Bu sistem flu anda Fransa da kullan l yor. Türkiye de de özellikle sa l k sigorta sisteminde uygulanmas durumda, doktor/hasta, eczac /hasta iliflkilerini kontrol alt - na alarak ilaç al mlar nda kötü niyetli kullan mlar n önüne geçebiliyor. Hasta, kendisine tahsis edilen kartta parmak izi yüklü oldu u için, eczaneye geldi inde kart ile birlikte parmak izini de okutarak kimli ini do rulatmas gerekiyor. Böylece hatal veya fazla ilaç al mlar engellenerek Sosyal Güvenlik Kurumu veya sigorta flirketlerinin zarara u ramas n n önüne geçilebiliyor. Di er taraftan, Türkiye önümüzdeki y llarda ak ll kimlik kartlar na geçmeye haz rlan yor. Yeni kimlik kartlar nda yer alan çiplerde, kiflilerin parmak izi verisinin de yer almas planlan yor. Bu projenin hayata geçmesinin ard ndan, kimlik kontrolünün yap ld - her noktada parmak izi okuyucular n da yer almas gerekecek. POS terminalleri sadakat kart uygulamalar n n da güvenli ini sa l yor. K sa bir süre önce Biletix, Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerinin güvenli ini sa lamak için POS terminallerini kullanmaya bafllad. Biletix sat fl noktalar na yerlefltirilen POS ve PINPAD ler ile kart sahibi d fl ndaki kiflilerin bilet sat n almas veya karta özel avantajlardan yararlanmas mümkün olmuyor. ÖZEL ÇÖZÜMLER POS terminalleri üzerinde yer alan ve özellefltirilebilen yaz l m uygulamalar sayesinde çeflitli sektörlere özel ürünlerin sat fl n karts z olarak gerçeklefltirmek, fatura ödemeleri yapmak mümkün olabiliyor. Örne in POS üzerinden cep telefonu numaras girilerek kontör yüklenebiliyor. Baz turizm flirketleri de POS üzerinden tur sat fl gerçeklefltiriyor. Bu çözümler, mobil POS lar sayesinde mekan ba ms z olarak, al flverifl merkezlerinde, caddelerde, stantlarda rahatl kla uygulanabiliyor. Bunun yan nda, uygun yaz l mlarla, her türlü fatura ödemesi, uçak/otobüs bileti al m gibi ürün ve hizmetleri POS lar üzerinden sunmak da mümkün

8 Pos ta gündem Akaryak t istasyonlar nda ödemenin tarifi de ifliyor Turpak, Ingenico ile yapt iflbirli i ile akaryak t istasyonlar nda kartla ödemeyi d fl ortama tafl yor. POS özelli i de tafl yan yazarkasa niteli indeki cihazlar çok yak nda hayat m za girecek. Turpak Genel Müdürü Tamer fiengönül Tafl t tan ma sistemlerinde Türkiye de ilkleri gerçeklefltiren Turpak, akaryak t istasyonlar için güvenli ödeme terminalini (Orpak Secured Payment Terminal / OrSPT) gelifltirerek yeni bir dönem aç yor. Turpak, bu yeni cihaz n EMV kart temin ve bankalar n uygulama yaz - l mlar n n bu karta entegrasyonu konusunda da Ingenico ile iflbirli i yap yor y l nda Türk giriflimcilerle Hollandal yat r mc lar n ortakl nda kurulan TURPAK, o dönemde Tafl t Tan ma Sistemini Türkiye de ilk kez hayata geçiren flirket olmufltu. Sistemin ilk uygulamas ise 1993 te Shell Türkiye taraf ndan bafllat lm flt. Tafl t Tan ma, flirket tafl tlar n n akaryak t giderlerini kontrol alt na almak, tek noktadan ödeme yapmak, tafl t n kilometresi ile yak t sarfiyat bilgisini kontrol etmek ve araçtan inmeden yak t dolumu yapmak üzerine kuruldu. Di er petrol flirketlerinden de ilgi gördü ve k sa bir süre içinde yayg nlaflt. Bugün ayda tafl t sisteme dahil oluyor den fazla istasyonda, den fazla tafl t n yaklafl k 1,5 trilyon TL lik sat fl bu sistem üzerinden geçiyor Yan s ra ayda ortalama 100 istasyona otomasyon sistemi kuruluyor. Turpak bugün, Akpet, Alpet, Aygaz, BP, Lokoil, Opet, POAfi, Shell, Sunpet ve Total in istasyon otomasyonu resmi çözüm orta. Ayn zamanda market ve muhasebe yaz l m, pompa ve tank otomasyon sistemi, merkez ofis yaz - l mlar, tanker otomasyonu, uydu ba lant l filo yönetim sistemi, yazar kasa ve sadakat kart yönetim sistemleri için de anahtar teslim projeler gelifltiriyor. Turpak n ba l oldu u Orpak Holdings BV nin sistemleri ise 35 ülkede den fazla istasyonda ve dan fazla tafl tta çal fl yor. 08

9 Cihaz ile pompada kredi kart ile ödeme, temass z ödeme, barkod ile yak tpara puan kullanma, pompac kimlik bilgisi okuma gibi uygulamalar yap labilecek. Turpak Genel Müdürü Tamer fiengönül bu yeni cihaz ve sistemin çal flma sürecini Ingenico POS tas na anlatt. Öncelikle pazara yeni sundu unuz cihaz OrSPT di er self servis ödeme cihazlar ndan fark n konuflarak bafllayal m isterseniz Bu cihaz, d fl ortam flartlar na dayan kl ve akaryak t istasyonlar nda kullan ma uygun olarak tasarland. Ayr ca, istasyon otomasyonlar ile entegre çal fl yor. Cihazda ek olarak, RF temass z ödeme, barkod okuyucu ve d fl ortam flartlar na uygun yaz c da bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Bu cihaz baz uygulamalarda bir sat fl fifli veren cihaz gibi kullanabiliyorsunuz. Ingenico ile deneyimlerimizi ve uzmanl m z birlefltirerek kendi ürünümüzü yaratt k Cihaz m z n üzerinde 2 tane kart yer al yor. Bu kartlardan biri Orpak a di eri Ingenico ya ait. Normal bir POS la yaln zca kredi kart ile ödeme yapars n z. Bizim cihaz m zda ise cihaza kredi kart n tak p, pompa numaras n seçip, sat fl miktar n belirttikten sonra iflleminizi tamaml yorsunuz. Hatta isterseniz, di er al flverifllerinizi de buradan ödeyebilirsiniz. Pompa yan nda sat lan katk ve otoya lar arac - n za sat n alabilir, onu cihaz n barkoduna okuttuktan sonra ödeme yapabilirsiniz. Görevli sat - fl yapt ktan sonra Kredi kart m nakit mi diye soracak. Kredi kart n seçti inizde cihazda Kredi kart n girin yaz s belirecek. Siz de kart n z kullan p, flifrenizi girerek, pratik bir flekilde, zaman kaybetmeden istasyondan ayr lacaks n z. Bir nokta daha var. Bu ödeme cihaz nda temass z ödeme de var. Bunun yan nda e er herhangi bir aflamada sorun yaflarsan z,cihaz üzerindeki megafondan içerideki sat fl temsilcisi ile de do rudan konuflabilirsiniz. Bu sistem, henüz Türkiye de yok de il mi? Yurtd fl nda uygulan yor, Türkiye de ise baz özellikleri hariç ilk kez biz uygulayaca z. Bu sistem, hem tüketici hem de istasyon sahipleri için avantaj yaratacak Cihaz ile pompada kredi kart ile ödeme, temass z ödeme, barkod ile yak tpara puan kullanma, pompac kimlik bilgisi okuma gibi uygulamalar yap labilecek. Ayn zamanda yak n bir gelecekte Türkiye de uygulanmas kaç n lmaz olan self servis istasyonlar nda OrSPT kullan labilecek. Bunun istasyonlar aç s ndan flöyle bir avantaj olacak: Biliyorsunuz, yak t al m s ras nda arac n zla pompay ne kadar az bloke ederseniz, istasyon yak t sat fl o kadar fazla oluyor. Böylelikle sirkülasyon h zlanm fl olacak. Tüketici ise markete girip kredi kart ile ödeme yapmak için zaman kaybetmeyecek. Self servisin bafllamas için önümüzde çok uzun zaman var m? Self servis bu hizmetler flu anda Türkiye de yok. Yaln zca yazarkasalar var. Baz istasyonlar da içeride kullan lan POS lar pompalar n üzerine tak p kullan yor. Bafllamas için ise bizim kullan labilir oldu una dair izin almam z gerekiyor. Ingenico bankalardan gerekli izinleri ald ktan sonra, bu mümkün hale gelecek. Biz sistemin kullan lmaya bafllanmas ile büyük ilgi görece ine inan yoruz. 09 Akaryak t istasyonlar nda yak t al m s ras nda araçlar n pompa önünde geçirdi i süre azalacak. Böylelikle sirkülasyon h zlanm fl olacak. Bu yönde görüfltü ünüz istasyonlar ya da bankalar var m? Petrol flirketleri OrSPT ye yo un ilgi gösteriyor. Cihaz n yaz l m çal flmalar ve banka onay süreci uzad için, yak n geçmiflte baz petrol flirketleri pompa üzerine içortam POS cihazlar takmak zorunda kald. Ancak bu tür dahili cihazlarla ulusal bir proje yönetmek mümkün de il Belki stanbul da çal fl r; ama yaz n Antalya da veya k fl n Erzurum da çal flaca n garanti edemezsiniz. Dolay s yla onay sürecimiz tamamlan nca istasyon kurulumlar m z hemen bafllayacak. Banka görüflmelerimiz ise Ingenico ve petrol flirketleri arac l ile yap l yor. Bildi imiz kadar yla Turpak yazarkasa onay n da ald Evet, Turpak, kendi imkanlar ile tasarlad yazarkasas na Maliye Bakanl ndan onay ald ve sat fla sundu. Türkiye de pompa için gelifltirilmifl son yazarkasa olma özelli i ile en ileri teknoloji kullan ld. Yazarkasa ve OrSPT nin birleflimi ile müflteri, mali fiflini ve kredi kart slibini ayn cihazdan alabilecek. Kolay de il Maliye Bakanl ve EMV-PCI PED onaylar n n al nmas gerekiyor. Bu hayali gerçeklefltirmek için çal flmalar m z h zla devam ediyor. Sonuca ulaflt m zda, bu cihaz bütün istasyonlar n sahip olmay isteyece i bir yazarkasa olacak. Sistem ne zaman devreye girecek? Pilot uygulamay bir petrol flirketinde yap yoruz. Projenin yay lmas n n 2010 y l nda gerçekleflece- ini tahmin ediyoruz.

10 Özel gece Ingenico yeni nesil ödeme çözümlerini pazara sundu Ingenico Türkiye, pazarda fark yaratan yeni ödeme sistemleri çözümlerini özel bir gece ile tan tt. Türkiye de ilk kez, Ingenico taraf ndan pazara sunulan, dünyan n en h zl POS lar, ödeme sürecinde büyük bir fark yaratacak. Ingenico Türkiye, pazarda fark yaratacak yeni ürünlerini, 7 May s ta Four Seasons Hotel de düzenledi i özel bir lansman gecesi ile bankac l k sektörünün temsilcilerine sundu. 150 yi aflk n davetlinin kat ld toplant da Ingenico nun ödeme sistemleri konusundaki masaüstü, mobil, self servis, temass z ve özel proje çözümleri tan t ld. Mobil grubunda dünyan n en hafif POS terminali olan EFT 930 G, renkli ve temass z ödeme özelli- i ile masaüstü grubunda yer alan ICT serisi ürünler ise hem renkli ekranlar hem de dünyadaki en h zl ifllem yapabilme özelliklerine sahip olmalar yla kat l mc lar taraf ndan ilgi gördü. Bu POS lar, yüksek haf za kapasiteleri ve video oynatabilme özellikleri ile ödeme fonksiyonun yan s ra reklam filmi oynatma imkan da sa l yor. Ingenico nun yeni ürünleri aras nda, Türkiye de de h zla yayg nlaflan temass z ödemelerdeki ilk entegre uygulama da bulunuyor. Böylece hem temass z hem de kontaktl kartlarla, tek POS tan ödeme yap labilecek. Lansman için özel olarak Türkiye ye gelen, Ingenico CEO su Philippe Lazare, yapt konuflmada, Türkiye pazar n n kendilerine heyecan verdi ini belirterek, Ingenico Türkiye nin, k sa bir dönemde büyük bir baflar ya ulaflarak pazar n liderli ine ulaflt n belirtti. Lazare konuflmas n flöyle sürdürdü: Geçti imiz y l toplam sat fllar m z n yüzde 10 unu Ingenico Türkiye gerçeklefltirdi. Türkiye de yüzde 54 pazar pay ile lider durumday z. Bu baflar da, Türk ekibimizin sahip oldu u Ar-Ge ve yaz l m gücünün etkisi çok büyük. Biz burada çok genç, dinamik ve ayn zamanda çok deneyimli bir ekiple karfl laflt k. Onlar n sizler için gelifltirdi i proje, hizmet ve çözümler, bize yeni teknolojilerimiz konusunda ilham veriyor. Türkiye pazar n n, Türk bankac l k sektörünün sahip oldu- u teknolojik güç, bizim için çok önemli bir deneyim. Biz de bu yüzden, hedef ve beklentilerinizi karfl layan ürünleri, h zl bir flekilde size sunmak için çal fl yoruz. Dolay s yla yeni ürünlerimizi ilk kez Türkiye de sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Philippe Lazare Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal ise yapt konuflmada, ödeme sistemlerinde hep öncü ve yenilikçi bir yaklafl m sergilediklerini belirterek, Ingenico yaz l m ekibinin, üstün bir çal flma ile yeni ürünleri, 7 ay gibi k sa bir sürede tüm testleri tamamlayarak kullan ma sundu unu ifade etti: Yeni ürünlerimiz, h z n ve hafifli in yan nda, renkli tasar mlar ile de POS dünyas nda yeni bir sayfa aç yor. De iflen tüketici beklentileri ve rekabet ile do ru orant l olarak, sizler için farkl kanallar açan, verimlili e ve h za odakl ürünler gelifltiriyoruz. Dünya ile ayn anda ödeme sistemlerindeki son teknolojileri Türkiye de sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Alpay Sidal 10

11 Pos ta haber Ingenico temass z ailesi Küçük miktarl nakit ödemelerin yeni adresi olan temass z ödemenin yayg nlaflmas n destekleyen Ingenico, bu alanda ergonomik, ekonomik ve yüksek teknolojili ürünler sunuyor. Ingenico temass z ürün ailesinde her ihtiyaca uygun bir seçenek bulmak mümkün. MASA ÜSTÜ ICT250 ile reklam n z POS ta Film oynatabilme özelli i ile pazarlama dünyas n n yeni reklam mecras olmaya aday olan ICT 250, renkli ekran, video oynatabilme özelli i ile banka ve üye iflyerlerine tan t m yapabilme imkan tan yor MIPS ifllemci ve MB haf za kapasitesine sahip olan terminal, temass z kart okuyucu opsiyonu ile Türkiye nin ilk ve tek masaüstü temass z masaüstü terminali olma özelli ini tafl yor. Daha fazla resim saklanmas na olanak sa layan MicroSD card seçene i de bulunan ICT 250 Visa ve Mastercard sertifika sürecinin tamamlanmas n n ard ndan çok yak nda pazara sunulacak. MOB L En hafif ve en küçük temass z mobil POS terminali: EFT930G Dünyan n en çok tercih edilen mobil POS terminali EFT930 G, art k temass z ödemelerin de gözdesi olacak. Yenilenen tasar m ile pazar n en hafif ve küçük POS terminali özelli ini kazanan EFT 930 G, renkli ekran ve video oynatabilme özelli i ile de banka ve iflyerlerine tan t m yapma imkan sunuyor MB haf za kapasitesine sahip olan terminal, temass z kart uygulamalar ile de çal flabiliyor. Yeni MicroSD Card özelli i ile daha yüksek haf za kapasitesine ulaflabilen terminal Visa ve Mastercard sertifikas na da sahip. 930G Contactless sahaya ilk olarak Garanti Bankas Rock n Coke festivali ile ç kt. PINPAD Temass z da ekonomik çözümler P30 CL ICT 220 ve EFT930S ailesi ile birlikte kullan labilen P30CL PINPAD, temass z kart okuyucu özelli i ile POS kullan c lar na ekonomik bir çözüm sunuyor. K sa bir süre sonra Visa ve Mastercard sertifika süreci tamamlanacak olan cihaz, powered USB üzerinden haberlefliyor. ML30 CL Ingenico nun yeni temass z kart okuyucu entegre PINPAD i ML30 CL, 16+8MB haf za kapasitesi ve uygulama gelifltirmeye aç k teknolojisi ile PINPAD in çok ötesinde bir seçenek sunuyor. Yazarkasaya ba lanarak da kullan labilen cihaz, böylece yer tasarrufu da sa l yor. Visa ve Mastercard sertifikalar na sahip olan ML30 CL powered USB ve ethernet RS 232 seçenekleri ile sunuluyor. DIfi ORTAM Otomatik sat fl makinelerinde temass z çözüm: Vending Pass Kiosk ve otomatik sat fl makinelerine entegre temass z ödeme çözümü sunan, Ingenico Vending Pass, CAD serisi unattended cihazlarla kullan labiliyor. 128*64 inch grafik ekrana sahip olana Vending Pass, USB veya RS 232 üzerinden haberleflme sa l yor. Visa ve Mastercard sertifikas na sahip olan cihaz, Mifare ve NFC teknolojilerini de destekliyor. 11

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Perakende, krizde taksiti sevdi

Perakende, krizde taksiti sevdi Nisan-May s-haziran 2009 Say :10 Perakende, krizde taksiti sevdi Banksoft Genel Müdürü smet Yurtseven anlatt : Ödeme sistemlerinin kalbindeki teknoloji HSBC Kredi Kartlar Operasyon Grup Müdürü Naz Erk

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ingenico nun gücü yaz l mdan geliyor Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Bank Asya Genel Müdür Yard mc s Mustafa Büyükatefl: Temass z ödeme

Detaylı

Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi

Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi Temmuz-A ustos-eylül 2008 Say :07 Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi Ingenico Cardist teydi Ingenico AG CEO su Philippe Lazzare: Türkiye pazar bize heyecan veriyor Bank Asya Operasyon ve Ödeme Sistemlerinden

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor Hibrit cihazlar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarların Avrupa daki egemenliğini tehdit ediyor Tabletlerin mobil çalışma biçimini

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Kampüste hayat var! www.multinet.com.tr

Kampüste hayat var! www.multinet.com.tr Kampüste hayat var! Multinet in eğitim kurumlarına özel akıllı kart ve ödeme sistemi Okulnet ile kampüste modern ve yeni bir hayat başlıyor. Okullara ve öğrencilere sunduğu sayısız avantaj ile Okulnet,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr Ulusal Toplu Katalog www.toplukatalog.gov.tr Serkan ORCAN M.Uğur Yılmaz, Muhterem Yiğiter Derya Bozkurt, Ali Değirmenci TÜBİTAK ULAKBİM 03-Nisan-2009 Kütüphane Haftası - Ankara 3 Nisan 2009 a gelirken:

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yeni Nesil ÖKC de Üstün Performans ve Uzun Ömür. Toshiba 4610-2NF. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz

Yeni Nesil ÖKC de Üstün Performans ve Uzun Ömür. Toshiba 4610-2NF. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Yeni Nesil ÖKC de Üstün Performans ve Uzun Ömür Toshiba 4610-2NF Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Toshiba 4610-2NF Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC), hem fiş, hem de belge düzenleyen çift istasyonlu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı