AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*."

Transkript

1 i AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*.. ** Eyyup G. fsbir F. Neval Genç c. '.' *** müdahale aşamasınakatılan kuruluşlardan Özet: Çalışmada, kamuyönetimi bakış açısından afetlere müdahale ve müdahalede u luslararası örgütlerin rolü, 1999-Marmara Depremi örneğinde incelenmektedir. İlk o larak Türkiye 'de afet yönetim sisteminin yasal ve kurumsal boyutları özetle ortaya konulduktan sonra, geçmişteki uluslararası müdahale operasyonlarından edinilen tecrübeler, yasal' düzenleme/erin uygulamayanasıl yansıdığı, başarılı uygulama" örnekleri veya güçlükler belirlenmeye çalışılmış, 1999-Marmara Depremiarneğinde sistemin işleyişi, aksayan yönleri, iyi işleyen tarafları, edinilen bilgiler etrafında tartışılmıştır. Çalışmanın iki temelayağı vardır; 1999 Marmara Depreminin lrlüdahale aşamasına katılan.yerli ve yabancı kurumlarlayapılan çalıştay ve anket araştırması. Bu veriler kullanılarak çalışmada müdahale aşamasında görev alan bu kurumların karşılaştıkları sorunlar ve geliştirdikleri çözümler ve çözüm anerileri üzerinde durulmuştur.. Anahtar Sözcükler: Afete müdahale, uluslararası yardım, koordinasyon, Marmara Depremi. The Role ofinternationalorganizations in Disaster Response: The 1999 Marmara Earthquake ease Abstract: This study discusses emergency managementand the role ofinternational organizations within theframework ofthe 1999 Marmara Earthquakefrom a critical point ofview with respect to public administration. For this purpose, after Turkish national disaster management system is briejly analyzed with all its legal andinstitutional aspect, the past experiences of international response operafion are discussed. The study.also seeksto set forth how legal regulations were rejlectedol! the practiceby giving examplesof successful implementations and/or challenges. Besides, the study argues the functioning ofthe system and dysfunctional aspects of the system in the light of information obtained from organizations which participated in disaster response during the 1999-Marmara Earthquake. The case study is composed oftwo Jundamental parts; the workshop withdol1lestic and foreign institu~ tions, which actively participated in the disaster management during the 1999 Marmara Earthquake, and the survey. The study, on the basis of these data, focuses on the problems faced by these institutions during disaster response, how they managed to' overcome these problems, and the difjiculties they encountered with implementation. Key Words: Disasterresponse, international aidlresponse, coordination, Marmara Earthquake. Bu çalışma, 'de TODAİE'de, lasla ile ortaklaşa yapılan UluslararasıKamu Yönetimi ve Uluslararası Örgütler adlı UluslararasıSempozyumda, "Kamu Yönetirın Perspektitmden Afete Müdahale ve Müdahalede Uluslararası ÖrgütlerinRolü" adıyla sunulmuş bildiriningözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. Prof Dr., TODAİE Genel Müdürü, GaziÜniversitesi İİBF. '. Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41 Sayı 3 Eylül 2008, s

2 i 74 Amme İdaresi Dergisi Giriş, Bu çalışmaııırıa111~cı.tiy'19ye'de afet yönetim~ist~n;ıi/ve"özenil~leafetemüdahale aşamasınailişkin düzenlemeler çerçevesinde 1999-MarITıara Depremi'nde mli,dalıli1enin, kriz yönetimi sürecinin ne şekildeyürütüldüğü, bu aşamada yaşanıp1 sonınların analiz edilmesidir Bu analizde iki temel veri toplama yönteminden faydalanılmıştır; i) 1999-Marmara Depremi 'nin müdahale aşamasınakatılan ulusal örgütlerin temsilcileri ileyapılan çalıştay, ii) 1999-Marmara Depremi'nin müdahale aşamasına katılan bazrulüslararası ve ulusal örgütlerle yapılananket. Yapılan her iki çalışmada katılımcılarasorulan şu somların cevabl.aranı:n1ştır; i) T999~Marmara Depremi'ne müdahale sırasında hangi sorunlarlakarşılaştınız? ii) Bu sorunları nasıl çözdünüi?çözülinediyse,. nedenlerinelerdir?' iii) Müdahalesırasında' Sivil' veya' resini makanilar tarafından>ne gibikolaylıklar sağlandı?iv) 1999-M armar a Depremi sırasında yaşananproblemleresomut.çözüm önerileriniz nelerdir? v) 1999-Marmara Depremi'ndesorun olduğunu düşündüğünüz'fakatda:ha sonraki düzenlemelerle ort,adaiıkalkmış olan konular nelerdir?. Bu, sorularaverilen cevaplar, gümrük,. koprdinasyon, hizmet verenlerve.10 jistik başlıkları altında gruplandırılmış, temel sorun alanları, geliştirilençözüm yöntemleri tespit edilmiş ve ülkemi~de afetlere. müdahale sürecinin daha etkili çalışması yönünde çözüm önerileri geliştitilnıeyeçalışılmıştır.. AfeteMüdabale: İşleyiş, Aktörler, Sorunlar Klasik, kapsamlı afet yönetimi modelindeafetyönetiminin aşamaları, birbirleriyle yakınihşkili,birbirinitakipeden bir süreç olatak,riskazatlımı,ı hazırlık,' müdahale veyenideninşa3 / dönüşüm olarak elealınmaktad1r<(kreimer, 1990: 2; ErgünaY;1999).~Afetyö:ııetimiiıin müdahale aşamasıafetin olduğu andan itibaren ilk saatleriye ilk birkaç günü kapsar. Bu Sürecintemelçalışmaları, kuri RiskAzaltıırıl;afeiiri ölırıasındanonce, olası afet1ere hazırlık amacıyliıırıevcut risklerin ortadan kaldırılmasını,önlemler alınmasıni ifade eder. Uygulamada, riskazaltımı, iyileştinneve yeniden inşa aşamasındaki faa \iyeherle birlikte başlar CQuarantelIi, 2003} Bu aşama;çokboyut1udur; kentte doğal afetler karşısında tehli.. keli alanlarbe\idenir, afete duyarlı kentseltasarım'le planlamaçalışmaları yapılır, yasal ve kurumsal yapı yeniden düzenlenir, eğitim çalışmaları yapılır (Ergünay, 1999)., Hazırlık, afete hemen müdahale edebilmek için yapılması gereken faaliyetleri kapsar ve bu şekliyle azaltım aşaınasından faklılaşır. Bu aşamada, mevcuttehlikenininsanlara olumsuz etkiler yapabilecek sonuçları,ônlemler alınarak, zamanında, en uygun şekilde ve en etkin örgütsel yapı kurularak ortadan kaldınlmaya çalışıhr(ergüııay, 1999). 3 Yenideninşa,afetin hemen ardından acil müdahaleyi takip ederek afete uğrayan bölgenin nonnal hayata geri dönmesirıekadar gı:çensütedeki çalışmaları kapsarcqıiarantelii, 2003; Yılmaz, 2003: 63). Bu aşamada kısa dönemde topluluğimgeçicibarınma ve altyapı ihtiyaçlarınmkarşılanması,!jzun dönenid~ ise ekonomik ve sosyal açıdanbozulan'düzenin yenidenkurulması ve afetten önceki honnaldijrumageridönülmesi ve gelecek afetler karşısında güvenli, yaşanabilir yerleşim yerlerinin oluşturulmasiiçinfi~iks'e1,klirumsal,yasal düzenlemelerin yapılması amaçlanır (Berke ve diğerleri, 1993:93; Kreiıner, 1990: 3).

3 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 75 tarma ve ilkyardım, bölgeyle ulaşım ve iletişimin sağlanması, evsiz kalanların geçici barınma,. güvenlik ve diğer hayati ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç maddelerinin.ve yardım taleplerinin belirlenerek duyurulması, yangın,.salgın hastalık gibi tali tehlikelerin önlenmesi için gereken düzenlernelerin yapılması, kriz merkezlerinin kurulması, birsonraki aşama olan yeniden inşasüreci için gereken hazırlıkların yapılmasıdır (Kreimer, 1990: 2). Vatandaşlarını çeşitli tehlikeler karşısında korumanın kamu yönetiminin esas görevlerinden olmasından dolayı afetlere müdahale öncelikli olarak ulusal hü~ kümetlerin görevidir. Hükümetler, bu sorumluluk gereği afetlerle ilgili yasal, kurumsal düzenlemelere sahiptir. Afet yönetimi sürecinde karar verici konumunda olankamu yöneticileri, teknik çözümler arasından seçim yaparlar. Bu nedenle bu aşamada üretilen çözümler teknikolduğu kadarsiyasi nitelik de taşırlar (Pricovic, 2002: 10; Olson, 2000: 270). Bu süreçteyerel yönetimler topluluğun geleceğini şekillendirecek önemli kamu tercihlerinde; acil durum aşamasında müdahale yanında yeniden inşaya ilişkin merkezi yönetimin aldığı karar~ ların hayata geçirilmesinde, afetin ardından hasar tespitlerinin yapılması, enkazın kaldırılması, imar planlarının hazırlanması, altyapının restorasyonu, geçici ve kalıcı konut alanlarının belirlenmesinde önemli rol1ere sahiptir (La Plante, 1988: 227; Wu ve Lindell, 2004:65} Afet yönetimi süreci içinde üzerinde en çok durulan ve incelenen alanlardan biri olan müdahale aşamasıveya acil durum yönetimi 1940 ve 1950'li yıllardan bu yana sürdürdüğü gelişmesinde klasik, yukarıdan aşağıya düzenlemeye daya 'nan bürokratik modelden daha dinamik ve esnek, farklıörgütlerin vesektörleriri işbirliğine dayananbir ağ modelinedoğru gelişme göstermiştir. Özelilde 1990 ve sonrası dönemde yeni liderlik modelleri, açık iletişim ve işbirliği konuları, bu gelişmede öne çıkmaya başlamış; sivil savunma odağından tüm afetleri kapsayan, afetanında müdahaleden ziyade afet azaltımına önem veren bir anlayışa doğru yönelme başlamıştır (Waugh ve Streib, 2004: 131). Ülkelerin müdahale kapasitesini aşanbüyük afetlerin meydana gelmesi halinde ulusal hükümetlerin çağrısı üzerine farklı ülkelerin, uluslararası örgütlerin yardım ekipleri müdahalede görevalabilmektedir. Bu uluslararası örgütlerin ba.;, şında Birleşmiş Milletler gelmektedir. örgüt, UNDP,OCHA,. INSARAG, UNDAC, IDNDR, UNISDR gibi alt örgütlenmeleriyle 1976'dan bu yana aldığı genel kurul kararları, düzenlediği toplantılarla afet ve risk azaltımı konuları üzerinde durmaktadır. BM dışında Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, muslara~ rası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, NATO, Uluslararası çevre Örgütü, UNICEF, OECD, AB, ESPON, Dünya Meteoroloji Örgütü de afetlerle -ö~ellikle de gelişmekte olanülkelerdekilerle- ilgili faaliyetler yapmaktadır. Ülkeler arasındaki ekonomik ve politik işbirlikleri, ortaklıklar, finansal; teknik, e ğitim konularındaki bilgi paylaşımları gibi afetlerle mücadele konusunda da işbirlikleri yapılmakta, ortak projeler üretilmektedir. Bu şekildeki küresel payla

4 76 Amme İdaresi Dergisi şımın!faaliyetlerin 'ürünleti çeşitlidir; BM Kararıyla199CF2000<"IDNDR UluslararasrD&ğalAfetleriAza1tma Yılı" olarak kabuledilmiş'vebukapsamda yapılan Yokoh,ama;Konferansıyla (1994). afetlerlemücadeledeyeni'strateji ve ilkeler belirlenmiştir yılında ISDR (InternationalSttategyPot Disaster ReductiOli,-;UluslararasıAfet Azaltımı Stratejisi). çerçevesinde '2005, yılında Kobe Konferansı gerçekleştirilmiş, burada alınankatarlarlayenibir. etkinlik onyılı( ls) ve "HyogoPramewQrkfor Action-Hyogo Eylem çerçevesi" p1ıınlanmıştır.{balaınir, 2007: Jı). BM'in başka bir projesi olan RADIUS'la (Risk Assessment Tpols fordiagnosis of Urban Areas Against Seismic Disasters-Kentsel Alanlarda Deprem.Riskini Belirlemek İçin Risk Değerlepo. dirme Araçları) gelişmekte. olanülkeleı-deyıışananlar başta olmak üzere, doğal afet riskleri azaitılmayaçalışılmaktadır.. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonuöncüliiğiinde ;yürütülenidtl Projesi (InternatiQnal DisasterLaws, Rules and Principfes >~ "UluslararasıAfet MüdahaleııuJruk;u),:S)FHERE Projesi (HumanitarjanCha:rte:r arh:},minimum. Standards indis{1ster:b,esp()nse- Afete Müdahalege; Al'gariŞtaıı~rtıar. ve İnsani Yardım SÖz1eşnıeı;i)r>Ü11ya Sağlık Örgütününyüıiüttüğü Ulı.ıslararası. Sağlık Düzenlell1eleri.' bl!,türdel11q.iresel. sorunlaraküı:;eseliş1:ürli19t!riile çözüm geliştirme çabalarmga:ıl1;>~zıları4ır. Afet tecrübeleri göstermiştir ki afetin büyükıüğür'etki,alanı arttıkçasorumlu kamukurumlarından, uygulanan yöntemlerdenhiçbiri tek başına yeterli qlmama,:ıctadu. İdealolan, hemkamusalhem özelsektör hem de sivil toplum kaynaklarının; ulusal, uluslararası, bölgesel, yerelörgütlerinkatılıınıyla genişkapsamlı birdönüşümü gerekli kılan yöntemlerinuygulııprnası; farklı birimlerinsahip 01 duklarrgüç, deneyim ve. karar vermeyetkisinin bir arada kullamlmasıdır. Gücün.ve yeteneklerin birleştirilmesi, busüreçte yer alan örgütlerin her birinin rollerininyenidert'.tann111anması, etkin bir iletişiiirağı kurulması ve uygun bir örgütselyapınınoluşturulması yenideninşanınbaşarrsrüzerindesonderece etkilidir. İyi bir örgütsel yipıdakurumsaldüzenleme1erolabildiğince açık ve anlaşılır oln:ıalu,rne:v:-cut;kuı-umlar en etkin şekilde;.. çalıştın.1ll1alı; koordinasyon mekanizmıısjsij.reçinjernelipde yer almalı;koonlinflsyon>'komitesinil1 üyeleri, kendi mesleki yetkiltliklerin~;göre seçilmeli, koord,inıısyon merkezi sık sık topl<ııı111qlıdıl13uanlamda mevcut örgütlerin kapasiteierinin düzenli. eğitim ve tek~ niklerlegünün gereklerine uygunhale,getiriln:ıesi; afetyönetim sisteminin sosyalağ yapısının (Social NetwQrks) bir gereğiolarak da ortaya çıkmaktadır (Krc::imer, 1990: 13). Ancak müdal:ıııksürecindeafetin doğası gereği ortaya çıkan güçlükler (kayıplar, altyapı sistemlerindeçqkme, hızlı ve zamanında müdahaleetme gereği, iletişim ve ulaşım sist~mlerinin. işlemez hale gelmesi vb;} yanında,.. çok sayıdayerli ve yabııncıyardım örgütünün bölgeye girmesi, süreci karmaşık. ye jçiııden,çılqla111a.z bir duruma getirmekte;~e İcieaLolarak tanımla" nan bu dupırrıaulqşı1wql'ygüçleşmektedir.. i

5 ~ f AfetZere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 77 Afet yönetirrii<sü:reciriin en önemli aşamalarındanbiri olanınüdahalenin başansı, yardım ekiplerinin doğru, yerinde ve hızlıbiçimde'koordinasyonu ile yakından ilişkilidicancak bu kolaydeğildir. Zira, acilmüdahalebir taraftantitiz, dikkatli bir örgütlenme ve planlamayı,. diğer yandankendiliğinden harekete geçmesi beklenen---bir-sistemi-gerektirir. Bu durumdaacil durumyöneticileri de yenilikçi, değişenkoşullara--kolay uyum sağlayabilenyeteneklere sahip olmalıdırlar. Çünkü önceden hazırlanmış olanplanlar, ortaya çıkan acil durumla nadiren birebir aynı özellikler göstermektedirler (Waugh ve Streib, 2004: 133; Stephenson, 2005: 340; Lisler, 2001: 41; Katoch, 2006: 156). Bu nedenle sorunlarınçoğu bu aşamada yaşanmaktadır. Müdahale aşamasında yaşanan sorunların başlıca kaynakları şöyle sıralanabilir (İsbir ve Genç, 2008: 20); ii) i) Uluslararası hukuktauluslararası afet müdahalelerinde uygulanacak, yasal ve kurumsal çerçeveyi belirleyen kuralların sınırlı,oluşturulmamışveya dağınıkdurumda olması, Yardım örgütlerihin birbirleriyle, ulusal kamu kurumları ve kolluk kuvvetleriylekoordinasyon ve işbirliği yapmada güçlükçekineleri, iii) Yardım edilenülkeyle uluslararası yardımı yapacak ülkelerin afet yönetim sistemlerindeki farklılıklardan, yardım edilen ülkenin afet yönetim kapasitesinden, ulusal afet yönetim mevzuatının yetersizliğinden veya yokluğundankaynaklanan sorunlar, iv) Uluslararası müdahaleyekatılan örgütlerin yasal ve kurumsal yapılanmasından, örgüt kültüründen, personel yapısından kaynaklanan ve ortak hareket etmelerini güçleştiren sorunlar. Türkiye' de Afetlere Uluslararası Müdahale Ülkemizde afet yönefii]j.inin genelçerçevesi, 1982 Anayasasınıril 19, 120, 121 ve 122. maddeleri baştaolmak üzere diğer kanun ve düzenlemelerle çizil~ mektedir. Sistemin. kurumsal boyutunda afetlerle ilgili farklı görevleri bulunan merkez ve yerel yönetim örgütleri vardır (Geray, 1977: 92; Keleş, 2007: 18). Bunlardan başlıcaları: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum 4 Türkiye'deafet yönetim sistemi içinde yer alan kurumlar ve görevlerini ve bu sisteme ilişkin değerlendirmee ler, detaylı biçimde incelemek için şu kaynaklara bakılabilir; Geray, Cevat (1977), "Türkiye'de Yıkım (Afet).olaylan Karşısında Önlemler ve Örgütlenmeler", Ammeidaresi Dergisi, X, 3: ; Geray, Cevat (1977), "Yıkım (Afet) Olaylarında Kurtarma, İlkYardım, Konutlandımıa ve Yerleşfilll1eÖnlemleri", Amme İdaresi Dergisi, X, 4: 64-85, Şengezer, Betül, R Kansu (2001 ),Kapsamlt Afet Yönetimi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi; Yılmaz,Abdullah (2003), Tiirk Kamu YönetimininSo/1.1Il Alanlarından Biri OlarakAfet Yönetimi, Ankara: Pegem; Kasapçopur, Yalçın (2006) Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi Uygulaması, Gazi Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri ABD, Basılmamış YükSek Lisans Tezi (Tez Danışmanı Eyüp G. İsbir), TC (2002), İçişleri Bakanlığı-İTÜ Ulusal Acil Durum Yönetimi Geliştirme Modeli Araştırması.

6 78 Ammeİdaresi Dergisi Yönetimi Genel Müdwlüğü;/Başbakanlık Olağanüstü HalKoordinasyonKurulu, Başbakan.lık KriıXöhetiın Merkezi, Afet İnşaatGenel ;Kqotdinatörlüğü,i ~ çi şleri Bakanlığıveburia'bağlıSivil Savunma Genel Müdürlüğü; Mahalli İdare~ ler Genel Müdürlüğü;.Araın:a ve Kurtarma B irlik Müdütıükleri;rSağlıkBakanlığı, Milli Savunma,':Bakanlığı;Ulaştırma, Çevre ve Omıan, En.erjive,; Tabi Kaynaklar,Bakanlıği~~,yereLyönetiinler,'TürkiyeKızılayDemeği'dk, 180Sa.yılıBayındırlık ve İskan BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında' Kanun Hükmünde Kararname'ye göre,bakai1lı'ğın afete ilişkin başlıca görevleri; deprem araştırma, afet uygulamasi hizmetleriniyürütmek; afeti erden önce ve soma'ahilacak tedbirlerle yapılaca.kyardımlarıtespit etmek ve bunlarin uygulanmasını sağlamak, bu konulardailgilibakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır. Bakanlığın ana. hizmet birimi erinden Afet İşleri Genel Müdürıüğü.tm.ll);. afetlerde 'acil yardım uygulama$ı ve koordinasyonunu yapmak; afete uğramış bölgelerde geçici yerleşme ve-barıpmayı;-sağlayıcı kısa ve uzun SÜTeli te4birlerialıp uygulamak.ve uygulatma!g;-bfi.1jö!geleregötürülmesi uygun görülenhi,z1l).etlet,,içi:q. gerekenleri,yapmal,<:, ilgih.:pakanlıkhır ve diğer kamu kurum ve kurultwlarıylakoordinasyon ve iş8irhğini s~ğlamak; afete uğramış ve uği"amaş~ munteı;ıı.elyerlerin imar ve geçici yerleşiriçleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işierini yapmak ve yaptırmak; afete uğrayabilecek bölgeleri tespitetmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esaslarıilgili bakanlıklar vekamtıkurum Ve kuruluşlarıyla işbirliğifçindebelirleyipuygulanmasınısağlamakla görevlidif sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında ;-Kanun Hükmünde Kararname..: nin Değiştirilerek.Kabuıü.ııakkında Kanunun l\1~~gesi. 11/.A7(Ek:,18/5/2000 KHK-600!2m~Jüyarıncakurulan Türkiye Acil Duı:um Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün.görevleri şunlardır (TADYG, 2003 :ıo);,acildmui11 yönetiminin etkin bir şekildegerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum \rekuruluşlarında acil durum yön.etiminıerkezlerinin kurulmasını' sağlamak,. çalışma..esas1arını belirlemek ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağl~ınak; acil durum yönetimini gerektirecek olayların önlenmesi Ve zararlarının azaltılmasıiçin kurum ve kuc ruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planlann hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek; acil durumyönetimine geçildi ği hallerdekamuveö:zelsektöre'ait her türlükara, deniz ve h~va taşıtları ilekurtarma ve yardım a,ra,ç-gereçlerinden yaraf1~nılmasında koordinasyon. hizmetleriniyürütmek; acil. durumıa.rda yardım. sağlayangönüllü kuruluş ve kişileriçin teşvik edici düzeıılemeleryapmak, yardım malzemeleri~ nin teslim alın;ınasını, kqri.io.~asını.. ve. ihtiyaçnokta.ları:q.a~~vk,edil:mesinde koordinasyonu sağlamak...

7 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü sayılısivil SavunmaKanunu ile 3152 saytlıiçişleri Bakanliğı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, her türlü silahsız, koruyucu vekurtancıtedbirleri, acil kurtarma vei1k yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmekle; afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşeve geçici banndırmahizmetleri vemekle görevlidir. Kurum,.siViI savunma hizmetlerini ülke genelindeyürütmek, personelinieğitmek ve halkı bilgilendimıekle sorumludur. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği'ne göre, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, Kriz Koordinasyon Kurulu, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu ve Sekretaryadan oluşmaktadır. Kurul, bir kriz durumunda gelen bilgi ve öneriler doğrultusunda durum değerlendirmesi yapmak, konuya ilişkin kararlar almak, uygulamak / uygulatmak,,sorumlu kurumlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Kurum, krize neden olan olaylann özelliğine göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık ve gerekli görülen il ve ilçelerde Kriz Merkezlerikurulmasına. ve krizden etkilenen bölgede' merkezden görevlendireceği personel ilebölge Kriz Yönetim Merkezi kurulmasına kararverir, gerektiğinde olağanüstühal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ilan edilmesini teklif eder. Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğüne göre, acil durum sürecinde her tür bannma ve hayati ihtiyaçların giderilmesinde görevleri bulıman Kızılay, bünyesindeki AFOM (Afet Müdahale ve Yardımlar Birimi) ile yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afetlerde müdahale sürecinde görev yapmaktadır. Türkiye' de, doğal afet, salgın hastalık gibi hallerde Bakanlar Kurulu, süresi altıayı geçmemek üzere olağanüstühal ilanına karar verebilmektedir. Uluslararası yardımıngerekli olduğu afet durumlarında yardım çağrısındabulunma yetkisi Dışişleri Bakanlığı'na, aittir. Bakanlık, yurtdışından yardım talebinde bulunma karannı alır, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin cins ve adedini ilgili uluslararası kuruluşlara iletmek için bizzat ya da ilgili. kuruluşlar aracılığıyla temas sağlar. Bakanlık dışülkelerdeki kurum ve kişiler tarafındanyapılacak o lan yardımlann ülkeye girişinde gerekli koordinasyonu sağlar, afetöncesinde ise, yurtdışından istenecek yardımların belirlenmesi, koordine edilmesi, izlenmesi konusunda uyulması gereken esaslan belirler. Acil müdahale aşamasında yabancı personelin / malzemenin girişinden Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı, uluslararası haberleşme, personel ve malzemenin nakliyle ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı sorumludur (Detaylı bilgi için bkz. İsbir ve Genç, 2008).

8 80 Amme İdaresi Dergisi Afetlerlemücadelesürecinde Türkiye, ııen, Birleşmiş Milletler Kalkınma p,rqgramı.(undp),~dünya Bankası 7, gibi farklı kurumlar.ıav~ya ülkelerle, afet yönetiminin farklı aşamalarını ilgilendirenkonularda işbirliği.içinde projeler yürütmüştür. Bunların yanında,. Türkiye, acil durun1 yönetimi sürecinde uygulanan bazı standartlara da uymaktadır; Uluslararası Yardıma İlişkinKalite ve SOruml1Jluk /Hesap VerebilirIik Standartları, SevillaAnlaşması. (Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi Birimlerinin Uluslararası Etkinliklerinin Organizasyonu Hakkında Anlaşma), Vluslararası Kızılhaç ye KızılayHare~eti Hükümet;&ışı Kuruluşların (NGO) AfetlereMüdahale Ederken Uymalarİ Gereken Davranış Kuralları (Cqde ofconduct), SPHERE Projesi (Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İhsani Yardım Sözleşmesi) gibi (Bl<:z. İsbir ve Genç, 2008: 23). 199~;...MarmaraDepremi'ndeuıuslaİ'"arasl Müdahaleve' Müdahaleye Destek Sağlayan Kurumlar 17 Ağı..ıstos 1999'ela meydana gelen 7,4 şjddetinde ve merkez üssüg.8lcük olan deprem 8 Türkiye'de yaşanmış en yıkıcı depremlerden biridir. Deprem Kocaeli, Sakarya, ve Yalova'da büyük can ve mal kayıpları doğurmuş, İstanbul, Bolu, Blırsa; Eskişehir, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da etkili olmuştur. Dep: remde 17 A80kişihayatını kaybetmiş, kişi yaralanmış (T.c. Başbakanlık KYM; 2000: 4); yaklaşık kişievsiz kalmış, çok sayıda konut ve işyeri çeşitliderecelerdehasa.rgörmüştür. Ülke nüfustillun %23 'ünün yerleştiği Marmara Bölgesi 'nde, buradakiııufusun %6' sı, yaklaşık 16 milyon kişi depremden etkilenmiştir. Deprem,Marmara Bölgesi'nin ülkenin ekohomikanlamda merkezi Ve nüfus yoğuflluğunun fazıaolinası nedeniylebüyük can ve,mal kaybı yanında. başta ekonomikyapı olıiiaküzere, hem bölgehem de ülkeölçeğinde ciddi çevi"'1 soninlmtıa, sosyal yapıdabozulmaya nedenolmuş, nihayetindepolitik etkiler do. 5 JICA'mn son}s yıld.ır Türkiye'de gerçekleştirdiği bazı projeler. şunlardır,ankara'da "Deprem.zararlarından Korunma Araştıma Merkezi" kurulması (1997) ve İstanbul Mikro Bölgelerne ve Afet Zararlarıni Azaltma" Projesi (Q002); SeyhanNehriHavzasında "TaşkınKontrol ve Uyarı Sistemi" (1991) Projesi; AİGM bünye" sinde "Deprem ZararlarınıÖnleme ve AraştırmaMerkezi'~ kurulması (l993).ve bııproje.ilebağlal1tıb.olara:k" An!<:arıı'da AİGMDepreınAraştırma Dairesindç:"Deprı:rnVeri Toplama ve Hasar(}örebilirlikDeğerlendi-. rilmesi"alt merkezi, İTÜ'de "Deprem Mühendisliği Araştırma Alt Merkezi", ttü'de "Eğitim ve Uygulama" alt merkezininkurulması; ÜçüncüÜlkeEğitim Programı (2003), içişleri Bakanlığı ileortakolaşa düzenlenen "Afetten Korunma için ÜlkeEğitim Programı" (2003). BM, "Türkiye'nin Afet Yönetimi Sisteminin iyileştirilmesi" projesini gerçekleştirmiştir. 7 DB 2000 yılınakadar süren Afet Sonrasrİyileştirme ve Yeniden Yapılanma Projesi kapsamında 1992 Erzincan Depremi; 1995-Isparta-Senirkent ve Isparta-Sütçü1er Seli; İzmir ve ıstanbul'da 57 hastanenin, deprem güvenliklerinin değerlendirmesi ve takviyesi ile Marmara bölgesinde sürekli kayıt yapacak birgps şe bekesinin kurulması; 1998 yılı ilkbaharında Batı Karadeniz Bölgesindeki yıkıcı seller ve Haziran'da Adana Ceyhan yöresindeki depremden sonra başlatılan TEFER Projesi (proje kapsamında belediye ve kırsal altyapının iyileştirilmesi, sel ve heyelan zararlarının azaltılması, deprem sonrası daimi iskan konuları planlanmıştır) Marmara Depreminden sonra, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılanma Projesi'ne (MEER) destek sağlamıştır.. 8 KRDAE, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, ( ).

9 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü.SI ğurmuştur (DPT, 1999: 60; TheWorld Bank, 1999; TMMOB Çe\rreMühendisleri Odası, 1999: 21; Kasapoğlu ve Ecevit, 2001 ; Geray, 1999:154; Genç, 2005: 208). Depremin. büyüklüğü ve ulusal müdahale kapasitesinin. smırlamı aşmasından dolayıkamu kurumları, sivil toplum örgütleriyanındadepremeriıodahalede pek çok ülke, uluslararası yardım kuruluşu, sivil toplum örgütü de yer almış veya maddi destek 9 sağlamıştır. Deprerne müdahale aşamasında yaklaşık 80 uluslararası, 100 ulusal sivil toplum örgütü, 3622 personel görev yapmıştır. Bu uluslararası yardım örgütleri veya ülkeler içinde en fazla personel ile faaliyette bulunanlar; İsrail (463 kişi), Fransa (380 kişi), Almanya (375 kişi), ABD'dir (258 kişi) (Karacan, 2001: 184; Ergünay, 2006: 12). Bunlardan bazıları uzun döııemde iyileştirme, risk analizi ve azaltırnı; afetle ilgili görevleri bulunan kuruluşların kurumsal kapasitesinin artırılması konularında da çal1şn:ialar yllrütn:iüşlerdir. Örneğin Birleşmiş Milletfer çadır, barınak, sağlık majzemesi yardımı; katı atık yönetim sisteminin iyileştirilmesi; enkaz dökümü, temiz Su temini,stk'ların iyileştirme faaliyetlerine katılımı, toplumsal destek projeleri; Düny~Bankası, Marmara DepremiAcil Yeniden Yapılanma Projesi (MEER}ileafetzedelerin sosyo-ekonomik koşullannın iyileştirilmesi, risk yönetimi ve zarar azaltımı için kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi; Avrupa Birliği deprem bölgesinde acil durum, insani yardım, zarar azaltma ve hazırlıklıolma faaliyetlerine mali destek, okul ve hastanelerin yeniden yapılabilmesi için Avrupa'da sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirme, işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde görev yapmışlardır. ABD Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) ile Afetİş~ leri Genel Müdürlüğü, afet zararlarının azaltması ve müdahale konularında işbirliği yapmaktadır. Avrupa Yatınm Bankası, Türkiye Deprem İyileştirmesi ve Yeniden Yapıhtndırma Yardımı Projesi (TERRA) iledeprembölgesindeki kentlerde yeniden inşa veiyileştirme projelerinde yer almıştır.. l)lusl~rar~sı Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), acil durum sütesinc.e ve acil durum sonrasında en çok çalışma yapan örgütlerden biridir. Konfeder~sy()na bağlı farklı ülke örgütleri (Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, İsviçre, İsveç, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Mısır, Finlaİıdiy~, Yunanistan, Japon, İran, Romanya, Hollanda, Portekiz, Tayland, Slovenya) acil yardım malzemesi, sağlık seti, hijyen seti, çadır, battaniye, ışıldak, tıbbi malzeme, acil yardım stoklarının ikmali, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, iletişim, depo otomasyanu; su ve arıtma desteği, sahra mutfağı, afet müdahale planlaması ve operasyon merkezi kurulması; afet hazırlık ve planlama, hastane ve okulların rehabilitasyonu, ilk yardım eğitimi,acil tıbbi müdahale eğitimi, hastane, sağlık 9 Depremdetoplam3772,8rnilyon dolar dış yardım sağlanmıştır. Bu yardımı yapan kurumlar/ülkeler ve yardım miktarlan (milyon dolar) şöyledir; IMF: 500; Dünya Bankası: 993,8; AvrupaYatırım Bankası: 607; Avrupa Kalkınma Bankası: 303; Belçika4; İslamKalkınma Bankası: 300; KörfezOrtaklıkKonseyi: 400; Karadeniz Ticaret ve İşbirliği veteşkilatı: 10; Japonya: 450; Güney Kore: 30; Avrupa BirUgi: 35; Alnıanya: 12.

10 82 AmmeİdaresiDergisi oçılğı,. ve;pşiko-sosyalmetkezinşaatları; su. şebekesiniyenileme,kızı1ay'mça~ dırüretim tesisleriuiııyenilenmesi,.. sahra hastanesi temini,s;ığhkeğitiıni,seyyar kan ünitesi temini gibi farklı hizmetlerde bulunmuşlar, acil safhadan sonrada Kı:t:ılay'ın yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi. (personel vegönül1üe&itimi, Afet Qper;ısyon Merkezininkurulması) konusunda.. faaliyet.gpsterınişlerdir. UNICEF 1999depreminde "TürkÇocuklarının Şifa Bulması"Projesi ile içme suyu ve genel sağlık hizmetleri, eğitim ve psiko-sosyal destek, sağlık ve beslenme yardımlarısağlamış, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları vesağlıkgörevmeri için eğitim programları hazırlamıştır. Kurum, TürkiyePsikologlar Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları ileyaptığı işbirliği ile çocuk ve yetişkin destek ~merkezleri kurulmasında öncü olmuştu:l'. NATO, önemli miktarlarda maddi destek yanında, bilimsel işbirliği programları çerçevesinde Türkiye'de afet zararlarının azaltılmasını amaçlayfln projeleri desteklemiştir. Örneğin NATO ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında Avrupa - Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) kurınaçalışmaları yüriitü1ıneıctedir. ıo Marınara Depremi 'nde müdahale; uygulamaaşamasında farklı nedenlerden kaynaklardansorunların ençokyaşandığı, en çokeleştirilen süreç olmuş"' tur. Çalışmanın devaı:n eden bolümünde, bu sorunların uygulama aşamasında ne şekilde ortaya çıktığı MarınaraDepremi müdahalesütecininincelendiği örnekolaydaele alınacaktır MarnıanıDepreıniude Müdahale-Süreci Depi'emirıhen1e:ri ardıııdhn çok sayıdaulusal veulııslararası örgütün yardıın için bölgeyegelıhesi'inüdahale sürecine önemlikatkı sağlamasına. rağmen, sürecüı-yönetilmesi, koordinasyonu başta olmaküzere pek çok sorllna yol açmıştır: 1999-Ma.rmhraDepremi'niuincelendiğibu. çalışmada, acilillüdahale aşamasında yeralan yetlive yabancı ya.rdım kı.uuluşlarınınbakış açılarından karşılaştıklarısoruıı1ar, bunlarla Ileşekildel11ücadeleettikleri,ne türçoruhller geliştirdikleri.ve geleceğe ilişkin. çözümönerileri omyakonulmayaçalışılmıştır. Söz konusuveri1erin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmaiki aşamadan oluşmaktadıcb unlarınilkinde TUrkiye' de1999-matmara Depremiitinacil illüdal1a:1e sürecine katılan yedi kamu kurumları, siviltopluiiıörgüt1erive yardım kuruluşlarnıııı temsiıcileri Ve Kızılay personelinin' katıldığı birçalışta)idüzenlenmiştir. ıobunlal1nylltiitldadeprenideyardjm eden diğer kuruluşlar: Karadeniz Ek()nomik İşbirliği (BSEe);Avrupa KOnseyi; Avrupa Yatırım Bankası (EIB); Avrupa Sismoloji Komisyonu (ESC); UluslararasıAtomEnerji Ajansı (IAEA);U1uslararasıKızılhııçKomitesi(ICRC); Uluslararası Deprem Mühendisliği Pıemeği (IAEE); BM Çevre Programı (UNEP);BM Qıda.ve Tarımreşkilatı{FAO); BMMülteCiler Yüksek Komiserliği (UNHCR); BM. SanayilÇalkmma Organizasyonu (UNIPO);BMİnsani İşlerKoordinasyon Ofisi (UNOClIA); Dünya GıdaProgramı (WFP); pünya Sağlık Teşkilatı (WHO); Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO).

11 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 83 İkincisinde ise anket ll yoluyla acil müdahale operasyonuna katılan ı 7 yerli ve yabancı kamu kurumuna,sivil toplum örgütüne, uluslararası yardım kuruluşuna ulaşılmaya çalışılmıştır Marmara Depremi acil müdahale sürecinde görevalan 30 kut:um tem~ silcisinin katıldığı çalıştayda söz konusu genelamaç çerçevesinde,katılımcılar13 dört gruba ayrılmış ve her bir grupta şu konular tartışılmıştır; i) ı 999-Marmara Depremine müdahale sırasında hangi soruhlarla karşı.. laştınız? (yasan()runlar, uygulamaya yönelik sorunlar, uluslararası kurumlarla yaşanan sorunlar) ii) Bu sorunları nasıl çözdünüz? Çözülmediyse,nedenleri nelerdir? iii) Müdahale sırasında sivil veya resmi makamlar tarafından ne gibi kolaylıklar sağlandı?... iv) 1999-Marmara Depremi sırasında yaşanan sonmlara somut çözüm önerileriniz nelerdir?. v) 1999-MarmaraDepremi'nde sorunolduğunu düşündüğünüz fakat daha sonraki düzenlemelerle ortadan kalkmış olan konular nelerdir? Bu beş sorulkonu gümrük; hizmet verenler ve serbest dolaşım; lojjstik ve a cil barınma;. koordinasyon başlıklarına göre gruplandırılankatılımcılartarafından tartışılmıştır. Söz konusu anket, 1999-Marmara Depremine katılan, müdahale aşamasında yer alan yardım kuruluşlarına uygulanmıştıf. 14 Ankette, müdahale aşamasında karşılaşılan sorunlar, söz konusu sorunların en çok hangi aşamada ortaya çıktığı, SOrunlar karşısında kurumların geliştirdikleri çözümler, çözüm önerileri, kendilerine sağlanan kolaylıklara ilişkinbilgilerin elde. edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın devam eden bölümündeanketlerden ve çalıştaydan elde edilen sonuçlar, sorunlar, sorun çözme yöntemleri, çözümönerileri, faydalanılan kolaylıklar, çıkarılan dersler, başarılı uygulamalar boyutlarında ~önem sıralamasına tabi tutulmadan- gruplandırılarak incelenmektedir. 11 Yapılan çalışmanın ayaklanndanbirini 199g emamıara Depremine katılanuluslararasıyardım kuruluşlannın temsilcilerine gönderilen, sonuçlan değerlendirilen anket çalışma:sı oluştumıaktadır afet operasyonuna toplam (yerli ve yabancı) 104 kurum katılmasına ve 44 uluslararası, 23 ulusal kuruma anket yoluyla ulaşıimaya çalışılmasınaragmen, söz konusu uluslararası kurumlardansadece 2; ulusal kurumlardan ise 15 anket. geri dönmüştür. Biı durum, konuya olan ilgininlilgisizliğin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. ız Bu çalışmalar neticesinde oluşturulan rapor uiljslararasl KızılayeKızılhaç FederaSyonunun web sayfasında ülke örneği olarak yer almakta ve yayınlanmaktadır (Bkz. 13 Çalıştaya şu kurumlann temsilcileri katılmıştır; IFRC, MAFOM, Glimrük Müsteşarlığı, Kızılay, Sivil Savunrıia Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlıgı, Jandamıa Genel Komutanlığı, GenelKurmay Başkanlığı,Afetİşleri Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı.. 14 Anketi cevaplayan kurumlar şunlardır; Türkiye Ar;;i1 Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, IFRC, Bayırdık İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Jandanna GenelKomutanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı,Genel Kumıay Başkanlığı, Kızılay, Amerikan Kızılhaçı, Be1gian Red Cross Flanders.

12 84 Amme idare,si Dergisi Sorunlar.. Anket ve çaliştaydan elde 'edilensoriuçlara gö:re, müdahaksürecindeortaya çıkan başlıca sorun alanlan; gümrükler, hizmet verenler, lojistik Ve bannma, u lı:.ıslararasryardımergütieriyle yaşanansoturrlar ve koordinasyon başlıklan altında toplanabilir. Çalışmalara katılanlaragöre, müdahale aşamasındaki sotunların önemli bir böıümq,yçl.j"çhm m?,lı-;~melerinin, personelin,kurtarmaeıqplerinin gelqiğivealana, göııd,~rildiği gürı;ıı;üklerde/:yaşaıımıştır. Gümrüklerde,. dtmeyimli, 'bibe mevzuatını tam olarakbilenpersonelin yokluğu veyayetersizliği,yardımmalzemelerine ilişkin ücretlendirme, vergileme düzenlernderinin yetersizliği bu alanda yaşanan,sorunlann başında gelmektedir (Bkz. Çizelge ı). Mücl~hai~ aşamasında hizinet veren kurum' vepers~n~l1e. ilgilisorunlar da yaşanmıştır. Bu~lardan önemli bir bölümü, afetlerle ilgili gorevvesorumluluklan yasal düzenlemelerle belirlenmiş olmasına rağmen kürumların ve personellerinin afete müdahaledeki görevlerini tam olarak bilmemelerinden, personelin gerçektii! afetkarşıs;ırida. deneyimsiz,' eğitimsiz olmasındatfkaynaklanmaktadır., ÇizelgeL. Gümrüklerde Karşılaşılan Sorunlar Bazıyardım tnalzemelerine uygulana~ gü1nrükvergisivei(dy muaftyflti ile ilgili sorunlar; tıbbi' malzemelerdek[)v, ambar. bağış belgelerinin olmaması, sarf edilensubedeflerinin istenmesi'.. " Hibe mevzuatı ve bununneden olduğu zaman kayıpları; hibe edilebilir malze~.m~i~ı:egetirilen~ıszflamalar'/j1:?izeme değer bi{gisindela~ksiklikler.,..,... "Gelenoyardım fiıtılzemelerininyetleştitilmesiıle alana gönderilmesindeyaşanan.ı;.,;. 'sorunlar;ulaştır~a, ambarücretleri, 45 ganlüksüre sonundayardım malzeme ~ s2 lerinin deyıetmalı halinegelmesi.:~ YatdZ1iı'inalzemel~'rinden sorumlu Özel personel eksikliği :;::1 ~ Yurtdışından gemi/erle gönderilen prefabrike konut malzemelerinde navlun ücreti sorunu "... GÜ1/'lrjjkmevzuaIIIJygulamalqrin(/q" bazıduı;umlarda aşmşıkı bazıdurı{mlarda i. iseget;e,ğinden.e:mek biçimde, hareketedilmesi ',' Gümrük m~vz~atının tam olarak bilinmemesi, deneyimli personelolmaması.' Gümrüksüzgeçişlet;in nasılolacağı ve hangi kurum ve kuruluşların bu konuda yetkiliolacağının"d.çıkbiçimde belirtilip ilgilikurumlara bildirilmemesi. liizmet vel,"~nlerin alandaki rollerinin, izin sürelednin ıamolarak belirlenmemiş olma,sı, farklı.kurumlardan gelenpersonelin birlikte çalışma konusunda sıkıntı. yaşaı;naları;y~bai1cı yardım p~rsonel_iniıı kabulü ve sevkindekarşılaşılan

13 Afet/ere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 85 (Bkz. Çi yasal' engeller müdahale aşamasında yaşanan sorunlardan bazılarıdır zelge2). - = Çizel ge 2. Hizmet Verenlerle ilgili Sorunlar. Afete müdahalede hizmet veren grupların rollerinin; yasal statülerinin, çalışma izin ve süreletinin belirlenmemişolması - Kurumların afetlerdeki görevlerini tam olarak bilmemeleri Personelin hizmet öncesi ye'hizmet içi eğitiminin yetersiz olması, mesleki yeterliliklerin uluslararası, standartlara uygun olmaması; işleriyle ilgili görev tanımlarının yapılmamış olması Ulusal ve uluslararası yardım mevzuatı arasındaki uyumsuzluk Gereksiz prosedilrlerin yol açtığı zaman kayıpları İhtiyaç dışı istek ve yardımlar; ihtiyaç tespiti ve planlamasında yaşanan sorunlar, ihtiyaç fazlası veya uygun olmayan malzeme gönderilmesi Arama-kurtarma ekipleri arasındaki koordinasyonsuzluk; kurumlar arası rekabet ı.. ~ Müdahale eden kurumlara karşı güv,ensizlik ~ Hizmet gruplarında ~örev tanımlarının yapılmamış olması ı.. Geçici görevli afet personelinin istihdamında sigortalama ve vergi sorunu... ~ Yurtiçi ve yurtdışı arama kurtarma ekiplerinin kabulü ve sevkindeki yasalsoe,n runlar... '. := Arama kurtarma faaliyetlerinde ilkyardım sıkıntısı...~.'. Resmi yazışmalardan kaynaklanan zaman kaybı; yardım malzemelerinin ambarlarda bekletilmek zorunda kalınması Bölge dışından kısa süre ile görevlendirilen (15-20 gün) personelin verimli çalışmaması; illerine döndükten sonra çalışma dönemlerine ait evrak evveliyatının bulunamaması Yardımları ulaştıracak personel ve gönüllülerin yetersiz olması Geçiş izinleri, vize, sağlıkla ilgilikoruyucu önlemler, ulaşım sorunlarının yaşanması Yardım personeline, sivil toplum örgütlerine şüpheyle yaklaşılmasının çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemesi... Kızılay-Kızılhaç Hareketi unsurlarını ve işlevsellik/erini bilmemekten kaynaklanan sorunlar, '.' Müdahale aşaması, aynı zamanda afet, krizyönetim planlarının kağıt üzerinde kaldığını da ortaya koymuştur. Yerel kriz merkezlerinin kimlerden oluştuğu, görevleri, kriz anında nerede ve nasıl toplanacağı, nasıl hareket edileceği ayrın-,

14 86 Amme idaresi Dergisi :tılı ojar~k... wevzuatta,bulunmaşına.. :rağmen,j.lygujamadal;,unların.işleyemediği görülmüştür. Afet veri tabaniarı yoktur, acil barınma alanlarıbelirlenmemiştir, müdahale sürecinde asayiş ve güvenlik sorunları yaşanmıştır (Bkz. Çizelge 3). Çizelge3.Lojistik vea:cil Barınmayla ilglli Sorunlar JIk saatlerde afetiii boyutunun ne olduğu' konusımda tam ve. doğru bilgi verilememesi ~ Yerel kriz merkezlerinde acil yardıin planlarınıngüncelolmanıası,yoneticile ri1:jklmdileri~inafetzede olmaları ,... i:... Afetlerle ilgili veri tabanının geliştirilememiş olması; ~ ~~~~~--~----~~~~----~~ ~--~--~,ci Yardım/arın toplanması, dağıtılması, stoklanmasıve yer temininde yaşanan sorunlar ".... Malzeme' ikmalindeyaşanansorunlar, çok sayıdanokıcıdan,.kontr:olsüzmalzeme girişi Geçici. ve kalıcı yerleşimyerzerinirrbelirlenmesinde yaşanan sorunlar' (AfetzedeZerin hemenevlerinin yanındaçadır kurarakkalmak'istemeleri, geçici ve kal1q yerleşimyerleri içirikamulaştırilacqka.lan bulmat/qjlaşanansıkıntılar) Nakl{ye konusunda yaşanan sıkıntılar, elci/durumda el konulacakanıçyokluğu.asayişye güvenlik sorunları Müdahale aşamasında yaşanansorunlannen önemlisivebelki dediğer tüm sorunlarıntemeli ktiofdinasyonsuzlılktur. Ayrıtalıda çoksayıda yerlive. yabanci yardım ekibiiıinbölgeyegelmesi, kurtarma için altınsaatler olarak kabul edilen dönemde hareket etme zorunluluğuve koordinasyonu sağlayacak tekbirmerke~ zin oluştunılmamış olması müdahaleyiiyice mçleştinniştir;.. Budönemde ilet{şimsistemlerindekilıasaf1ardal,1doğan geci1arıeler yaşanmıştır. Bölgeyle iletişim, ancak ertesi sabah 07.30'danitibarengerçekleşebilmiş, B~şlJalGın afetljölg~sindekib.akanlarınawedya anlcjlığı. ilehabeı:~öndere~ bilmiştir.iletişim, koo:ı:dinasyonsorunları sadeceilk iki.gunie sımdıkalmamış,. daha sonraki 1-2 haftada da devam etmiştir. Örneğin, afet durumlarında gönde~ rilecekraporlar ve içerikleri ve adresleriafet planlarına işlenmediğinden bilgi ı;ıkışında.biı:lik.sağlanamamıştır; o müdahale aşamasındaşehir krokileribuluna mamıştir (btdunanlardagühceldeğildif), 'bilgi iletiminde' gecikmeler yaşanmış'" tır, deprem hölgçsine gidenyollarda yaşapan hasar ve izdihamnedei1iyleulaşım sağlanamamış, emniyet ve trafik hangiyolların ulaşıma uygunolduğu konusun. da bilgilendirme yapmadığındanxığılma vekarmaşauztl1isüre giderilememiş-t tir... Hangi kıırumda llangi.iş.makine1eı;ininoidu,ğunun buıllill mesi, iş makinele..' rinin. belli bir plan içinde afet bölgesine gönderilmemesi bunların yönlendirile memesine neden olmuştur; hasta ve yaraıı toplama yerleri tespitedilemediğih dehambulansve' helikopterler bilgisizcebölgeyegönderilmiştir.ekipler arasın dakoordihasyon, yörilendirmenin 'olmaması, farklı birçokekibin aynıbinada a..:

15 -----~~- Aletlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Ro{ü87 rama.yapmasına neden olmuş,bu durum ciddi.zamankayıplanm ortaya çıkarmıştırcbkz. Çizelge 4). Çizelge 4. KO()rdinasyonla İlgili Soruplar Kurumların hazırlıksız olmaları. afet eylem pliınlarının' bulunmaması Arama' kurtarma aşamasında ekiplerin iyi yönlendirilememesi, aynı binalara tekrargirme, zaman kayıpları, arama kurtarma çalışmaları ile ilgiliolarak faaliyet raporlarinın eksikliği. Sivil-asker, yabancı~yerli kurumlar arasında yaşanan koordinasyon sorunları Akutsafhada etkinhaberleşmenin sağlanam~ması, ka~uoyuna yeterli ve doğru bilgi verilememesi,.iletişimaraçlarının kullanılamaması, coğrafi bilgi sistemle~ rinin olmamasl.nedeniyle gerekli ve doğru bilgiye kısa zamanda ulaşılamamış ve duyurulamamış olması Nakdi yardımları~ kabulündekisıkıntılar, yaşanan sorunlar. '. '. acil yardım ödeneğinin dağıtımında Yemek ",e malzeme dağıtımı nokta/arının belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar, =Q Hasar tespiti ve hak sahipliğinde yaşanan sorunlar;h.asar tespiflerine ltirazla rın yapılması, farklı hasar raporlarının verilmesi cı:ı... Afet planlaması ve koordinasyonu olmadığından gelen yardımların ve ekiplerin = -= ı. Q doğruyönlendirilememesi Q ~ Kriz merkezlerinin koordinasyonunda yaşanan sorunlar Yardım malzemelerinin ülkeye girişinde yaşanan sorunlar Gelen bazı yardım malzemelerine el konulması ve ihtiyaç,sahiplerineulaştırılmaması BaşbakanlıkKriz Yönetim Merkezi ve il; ilçe kriz yönetim merkezleri ile koordi-. nasyon eksikliği, -'.. ihtiyaç olmayan veya uygun olmayan yardım malzemelerinin gönderilmesi Araç ve tıbbi cihazların girişinde yaşanan sorunlar Kullanılmış malzeme ve standart ambalajı bulunmayan her türlü malzemenin girişi, tıbbi malzeme ve ilaçların miadı dolmuş ve tasnif edilmemiş olması ve bunların kabulünde yaşanan sorunlar Eğitimsiz personel

16 88 AmmeİdaresiDergisi... "MÜd~hale sürecinde yaşanan 'sorunlar. afet yönetim/sisteminin dayanağınıö' luşturanmevzuatın ve,afet yönetimini de ilgilendirenbiliolqatik yapınınsorun alanlarını ortaya çıkarmıştır. Burada görülentemel sorun, yazılı planların uygulama boyutunun ihmal edilmiş olması tatbikat ve gôrev başında eğitime önem verilmemişolmasıdır (Bkz.Çizeıge,5)...'". Çizelg~.Ş!M~"zuat ve :ııüro,~ajj~ Yapıylaİ!gili S,0I:"Jlnlar Ajet yönetim;ist~:ninden kaynaklanan sorunlar,.:ı;et''",a.dahale konusunda; mevcutmevzuat hükiimlerinegöre yapılmış, uygulanabilir pkınların olmaması, mevzuat hükümlerinin tam olarak.'bilin111emesi ve afetsırasında öğrenilmeyeçalışılması, hazırlıksızlık ı:ı...t-..,-.-...; ;...---'"'~""""""'-',----;...;.;.;..;"; ;""'--' ;-...,, ;""'"-""'"-"""--'-...,..--,-( ~. KrizmerkezlerininJlcurulmasındayaşanan gecikmelere ~".',' b"=""""'-_"""",,,,-,-,-",""""," -- "'-""""-;';"""---"""""~ ~--""----' """"'----'-I Kriz merkezlerinde demirbaş malzemenin kaydınm düzenli olmaması sebebiyle' deprem sonrasımalzemelerin bulunmasındayaşanan zorluklar Acil müdahale ve komuta bi,.imlerinin kriz merkezi yönergelerindeki karmaşıkyapınedeniyle oluştutulamarrıış.. olması, '.. 726? s~)!ılı.kdhiınun yetersiz kalması, komutave:kontrormer~f!ztetinin 5442 sayılıkanun hükümleri11:e gö,fevali ye kaynwlfa7ljıarıııdire~ti/j.eri ile sürdürülm'f~t Yerel düzeyde görev daialıtnının çok' iyi!qıııthlaiunamış olirıası;belediyelerinmücla~ale aşamasındakararlara katılımdailçinci plandakalmaları; valilik ve belediye arasında uygulamadan kaynaklan,an sorunlar,yerelyönetici, '. lerinuluslararasıafetmevzuatınahakimolmaması" Kaynak israfı' Sorun ÇiıZme Y6ntemleri..Çal~şmaya katılanl~a ınmahale' sürecinde karşılaştık}arısorunhırkarşışında nasılh~reket ettikleri, sorunları nasıl çözdülderi' sorulmuştui":.~lde edilen cevap- ' larml!qa:hale süregin<:ıegqrev alan İqJrumların mevzuatyanıpdş., Başbak~nlık. Kriz Yön~tiınMerkeziyle, ilst düzeyyetkililerle,yardım k:uruluşlaı:mmyetkili-' leriyle görüşerek, kişisel ilişkilerlesorunlarınçözüldliğünü ortaya koymuşlardır (Bkz. Çizelge 6).

17 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 89 Çizeıge6.Sorun Çözme Yöntemleri ve Kullanı.lanAraçlar Başbakanlık KYM'nin.direktifleri... Söz. konusu dönemde çıkarılan tebliğ ve genelgeler Üst düzey yetkililer, uluslararası kurum ve kufuluşkırla jmpılaiı birebir görüşmeler;." Yardım kuruluşunun yetkilileri ile yapılangörüşmeler insiyatif almak ve sempatik kanallaroluşturmak, kişisel ilişkiler ve gayretler Türkiye Kızılay Derneği, '. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin gümrük '. sürecini kolaylaştıran uygulamaları Ulaşım sorunlarının çözülmesinin ardından yardımların ulaşmaya başlaması, i letişim sorunlarının teknik sorunlar ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra,.... çözülmesi ı.. e.i Yurt dışından getirilen' özel eğitimliköpeklerin'kullanılması Kriz masasında görevalan Kızılayekip başka1jlı'4arı ve gümrük çalışanları ile e.i... koordineli çalışma :0= Zaman. içinde. mülkiidare amirierinin görevlerini kım olarakyürütebilecekleri >- şartların saıflanması.;...' e.i 8 Kriz masasibaşkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucundasistemin işleyişinin N :0 personele aktarılması, :öjtretilmesi ;.' ". U- Üst makamlara sorun hakkında bilgi vererek, durumun düzeltilmesinin istenmesi ve uluslararası ekiplere gerekli hatırlatmalarınyapılması = ı.. o Valiliğin olumlu yaklaşımı, krız yönetiminden sorumlu makamlardan alınan yar:r.ı zılı emirlerin kullanılması Yabancı yardım personeline yerel kültür) dini inançların özellikleri ve kuralları anlatılarak, bil:<ilendirme yapılması ilgili mevzuat göz önündebulundurularak, kriz merkezlerini 24 saatesasına gö.. re düzenlenmesi Yardım malzemelerinin kabulüne kontrol getirilmesi Afetalanı giriş noktcilarındayardımların durdurulması Basın aracıfiğı ile halkaihtiyaç olan yardım malzemelerinin Cinsi hakkında bilgi verilmesi.....'.' Hava alanlarında kabulmerkezilerinin kurulması, DışiŞleri, TSK mülki amirler ve Kızılay'danyetkililerin burada yer alması ve geıengrupıa.rıyönıendirmeleri Kurumların Alanda F aydalandıklarıkolaylıklar Müdahaleye katılan örgütler,. sorunlar ve kendi geliştirdikleri sorun çözme yöntemleri yanında, alandakiçalışmalansırasında birtakım kolaylıklardan da faydalandıklannı belirtmişlerdir. Bunlardanönemli bir bölümü Türk kültüründe hakim olan yardımseveriik özelliğiyle bağlantılıdır. Yardımekipleri yanında komşular, akrabalar, siyil toplum örgütlerimüdahale aşamasına katılmış, ekiplere elinden gelen yardırhtsağlarhışlardır.müdahalesiliecinde görevalan perso.., nel,kendi kllruınlanndangereken izinleri alma konusunda sıkıntıyaşamadık1annı da ifade etmişlerdir(bkz, Çizelge 7).

18 90 Ammejdaresi Dergisi çi~e.ge lo.,kur:umlaruıi(?~ydsııandıkları. I<olayh~lar. Tark toplumunun yaraımseyerliğ{ve afeikü/tüı:i1niin olmq~ı). Kişivekurumların gelenyardım ekiplerinetdmirnkfinlannı seferber etmesi; u luslqrarasıyardım kuruluşlarina vize, destek,serbest dolaşım, k6prüve,otobanı.. lardan ücretsiz geçiş, ücretsiz iaşe ve ibade konularında kolaylık sağlanması ~. ~uruln~f{resm/ru~ö;~v~nairmeıei4gşp~u~y~şanmam~si'i.".. h ümrü er, yü:'m ü ii.. er, vergi er,. in i7:im er, sigorta.onu an, tüm i tiyaç a.'e- i;ın karşılanma~ı, iu,elektrik veteteforiunücretsizhiııege.tirmmesi, ulaşım ve ödepolama konula~ından kolaylık, yabancı ekiplgrin pasaport işl~mlerive giriş ~ leri,tı.deko]qylıklar Güvenlik,. ücretsiz veyaindirimli nakliye, bina 1{etesislerde ücretsiz veya indirimlifiyat yardımı 'Müdahdlede ilzi!ç.i/kti.~ YiYnetimmiFrkiizıer:indengelende$iekıer.." ' Çıkarilan Dersler,XQzıiiıımlar Marmara Depremi'nin.. aidından elde ediıerı.tecrübelersonucunda gerek mevzuatta gerekse uygulamada birtakım olumlu düzenlemelej:' de yapılmıştır, Katı1ımcıhtnnüzerinde durduklarıkazanımlarında daha ziyademevzuatta yapıl~llyeni düzenlemeleı<::,personel eğitimine;riskazaltüjııı:ı:a;pazl kurumların yeniden yapılanmasına'ilişlcin olduğuanlaşılmaktadır (BkzCÇizelge8),.. ÇizelgtF8.Kazanünlat. M.gvzuattqyeni düzenlemeleryapılmıştır....". Müdahalede yaşanan sorunlarkarşısında her kurumkendi planlaması,personelinin eğilimiyle ilgili çalışmalar başlatmıştır,tiıtbikatlaryapılmıştır i.. ". Riskazaltımıkonusutı"a önem veritmeyeba/jlanmışlır......'. Bireyler afetyonetiminde ön plana geçmiştir; afetlerleilgiıtsrk'ların sayısı artmış, yay~ınlaşmıştır.i.. Yeni yereı yönetim yasafarmdayerel yönetimlerin afetlere ilişkin görevleri artırilmıştır;şivil-asker otoriteleriiıbir arada çalışmalarını sağlayanplanlar geliştiı.. rilmiştir 1<.((tzıl'djlyefıidenyapılq.fıdZrıımışür ""......,'"......I)epremŞurasuapılmıştır =' Yapı Denetirttisıstk'migetirilmiştir'... '... ' '... : 1-':r:""";,ı""""Y-G=-e:";'n:";'el-:-'-U'-" ~üd~u;;;';"r~lu;';';;ıi!ü";"""':k:";'u'-ru";"l:-"m""u:";'şıt";"ur-'...-,. ""> :---...~...--':..-.."". "..-.<.,...,...\.--:-~~, ı. i. ~ 11 ilde arama-kurtarma birlikleri kurulmuştur.cc '...' Sağlık Bakanlığınınörgütl~nmesinde afetlere ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır Türkiy~arama kurtarma yönetmeliği SSGM tarafindan hazırlanmaktadır. Arama-kurtarm.ahizmet grubunurı}116izmerkezlerini YiinferıCıirmesiyie. alq.nda'. bazı k()ordinasyon sorunları aşılmıştir..... Hasar tespitkriterlerini belirlemek ıçinçdlışmalar' başldtllrn~/jtir' 'C'. 104 adetarama Kilrt([rmaEkihiyteprotok()lyapllmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde doğal afetlerle ilgiliyeni birimler kurulmuştur. Amatör Radvocular Cemiyeti ile işbirliğine ~idilmişlir

19 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 9 ı Çözüm Önerileri Müdahale sürecine katılanlara karşılaştıkları sorunlar karşısında kendi önerdikleri çözümlerin neler olduğu sorulmuştur. Üzerindeduruhinsorun alanlarına göre gümrüklerdeki sorunıa.rırı a.fet dönemlerine ilişkin özelgümrük düzenlemeler yapılması, özel personelin istihdam edilmesiyle ve yardım malzemelerinin gümrüklerden alınması/dağıtımı sürecinin uzatılması ile çözülebileceği düşü' nülmektedirler. Kendileri de müdahale aşamasında hizmet veren durumunda o lan yardım personeli, kendileriyle ilgili sorunların çözülmesinde yabancıdil seviyelerini geliştirmeyi, önceden yapılan tatbikatlarla, afet yöneticilerınin kural ve uygulamaları çok iyi bilir ve uygularhale gelmesini, kurumların afet müdahale planlarını güncel halde tutmalarını, sivil toplumörgütlerinin müdahale operasyonlarındane şekilde yer alacağınınbeliı::lenmesiniönermektedirler. Lojistik ve acil barınmaya ilişkin çözüm önerileri, Kızılay'a afet yardımları konusunda muafiyet getirilmesi, coğrafi bilgi sistemi ve kentbilgi sistemlerinin oluşturulması, afete duyarlı kentlerde afet eğitimi çalışmalarının yapılması, k()ordinasyonun tekelde toplanmasıdır. Koordinasyon konusunda ise, afet durumunda illerde tek haberleşme sistemine geçilmesi, koordinasyonda yer alan kurumların ulusal ve uluslararası uygulamalarkonusunda bilgi ve deneyim sahibi olmasi gerektiği, yardım malzemelerinin standardının öncedenbelirlenmesi ve ihtiyaç olmayan yardım malzemelerinin kabul edillilemesi önerilmektedir (Bkz. Çizelge 9) MarmaraDepremi sonrasında edinilen tecrübelerve müdahale sürecine katılanların önerdikleri çözümler, bu şekilde iken depremdenbu yana, söz konusu sorunların ortadan kaldmlmasına yönelik önemli adımlar atıldığı görülmektedir. Mevzuat boyutunda değerlendirildiğinde, 2001 yılında 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 587 sayılı KHK ile Zorunlu Deprem Sigortası ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) (Genç, 2008: 48),5393 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesiyle "acil durum planlaması" adı altında belediyelere yeni görevler verildiği gibi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5302sayı1ı iı Özel İdaresi Kanununda afetlere ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Afetler Kanun Tasarısı Taslağı ls hazırlanmış,ulusal Deprem Konseyi kurulmuş,anc~k 20Q7yılında bu kurum lağvedilmiştir. İstanbul Deprem Master Planı, Zeytinburnu Kentsel Yenileme Pilot Projesi ile İstanbul'da depremrisklerini azaltm~yı amaçlayan projeler hayata geçirilmiştir.. 15 Bakanlıkça hazırlanan 3.taslak olan 2006-AfetlerKanunuTasarısı Taslağı,'afet öncesiôöneme've zarar a zaltmaya önem vermemesi, daha önceki düzenlemeler gibi, "yara sarma" an layışında olması, Yapı ve İmar Kanunlanyla bütünsellikten uzak olması, afet tehlike haritalarına yer vermemesi, afetler İçİn ayrı bir bütçe kaynağı yaratmaması gibinedenlerle eleştirilmekte ve. taslağılı 7269 sayılı kanununbirrevizyonundan öteye geçemediği düşütıülmektedir:

20 92 Amme İdaresrDergisi '"'... i. Çizel2e9.Çözüm Önerileıri Gümrük Kanununda ve gümrüklerdekiuygulamalarda. afet dönemine" gelen yardımla.;:: ra ilişkin özeldüzenlemeleryapılmalıdır.... ~ DHMhleon anlaşmatciryapılmalıdır', Gümrtiklerde yardımmalzemeletlnin' girişindeve koordinasyonimdaôielpersonel göc ::::ı revlendfrilinelidir. '. co-' Yarqımmalzemelerinin gümrükten çekilme.süresi uzatılmalıdır Afetpersonelinin vekurumlarml!ymaşlgerekenkurallargözclengeçirilerek planlama ve.koorrjinasyondakişorunlar giderilmeli, yetki. veworumlu(uklaraçıkifadelerle belirlenmrdidir..... Afet personeli yabancı dil bilmelidir. KUrumlar örice&m uygulamalı hazırlık yapmalıdır '"' Acil yard,ım konusundiib6zgesel atılaşmalar yapılmalıdır...' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-7~~~~~ -= Afet madt/hale yönetimindekiyöneticiler uygulamayla ilgilikuralları çok Iyibilmeli, ~gerektiğindeinisiyatifkullatıabilmelüjir ~. Kurumlar arasıkoordinasyon sağlanmalı, rol ve sorumluliıklar belirlenmeli, yasaldü..~ ı--=-ie.:,:n.:,:l.:;.enı;;;,;.::;;.e::.,:le.:.:r.-f..s;;.';; ~iiı.:.:'n.:;.ce.:,:l;;;,;le;;,cn~m;;;,;.e;;,cl.:.:id:;;.ir.:.:c_._.--:-".~.:.:._.-:-:--"'''-'' "'---'-_-,-'-''----;---'-_--:-":'-."~--:--'---:-i e Kurumların afet müdahçtlt;planlari güncellentrıeli, inevcu! kurumların afetlerdeki rol ;;:ı.leri, yasalve kurumsal soqqnluluklarıyeniden düzenlenmelidit = }fizmet içi eğitimyapılmalı,.insan kaynakları yönetimi anlayışı yerleştirilmeli, profeş vonelleşme saj'f:lanmalıdır Yabancı personeliii ijrişinden yuruançıkışınaktidar olansure{jeki çalışma şekilleri düzenlenmetidir....'... '. Yerel yönetimlerin mevcut kaynakları afet müdahale içinde yer almalıdır.. (Jönüllü örjdjtlerin sistemiçinde ne şekilde.yer alacaj'f:ıdüzenlenmelidir KızılaY'G;da afetyqrdnn}arı konl1su!l(.1.amuafiyetlergetirilm~lidü;..., cil Tüm kürum vekurıılu.şlar hizmet içieğitim yoluyla'afetle ilgili mevzuat Vi:? prpsedürler S konusundaeğititmeli, sorumluluklarını bilmelidir. E. Şartlı bağışkabili edilmemelidir :e Afetpıüdahale ile ilgiliyasalarçıkq.rılırken. ilgili kurumvekurujuşlarında fikri alın 'C malıqır '...;.~ Kurallarabağlı bfrsiitem oluşturulmalıdır'..., ~ Çografi ve kent bilgi sistemle.rikurulmalı, risk analizleriyapılmalı, kentsel dönüşüme... önem verilmelidir.,~r.::.~;;;,;.:.:~~::.:;;;,;~~~~----~~~~----~~~--~~~~----~---- ~ '6" Afet ydnefi'fni Ve pldnlaması yapılliıalı'dir ;1..., ~'~Afi~e~t~e~d7u-Y~4~rl:'-ı~k-e~n~tl~e~~d±"~-'a-~7e~i~eg--ı~'tı-'m-ı:'-'k:'-b~n~u~la~r-ı-n-a~o~~-e~m~'-ve-r-i~lm~e~l~id~,i-r~~----~~----~ K<Jqrdinasyoll tek merkezde toplanmahdır.... İllerde acil (tek)haberleşmesistemine,;;eçilmelidir = Eğitim ve.tatbikatlar amacına uygun yapılmalıdır ~ Koordinasyonda yer alan kurumlar ulusal ve uluslararası uygulamalarla ilgili bilgili ~r.:.:v~e~d~e~n~ey~iı.:.:'m.:,:l~i~o~lm~.~a~h~d:;;.ır~~ ~ ~ Afet öncesinde afet müdahaleamaçh malr-effjestandartları önceden belirlenmeli, stang. dardıbelirlgnenma{zeme1er arasından seçim Yrıpılarak, istekfyrıpılmah, istekdışı mal ~ I-':-ze:-m.:.:e.:.: ;.;.ka~b+u,,:-l.,;. e,;,;.dı,,:- lm,;.:.;;,;em,;.:.;;,;el,,:,id.:.:ii-r,,":,-"_~... """:'-.""'.-,-. ~....,.."":'-..".----,..----,_!.."--- --:-_."---..:.:...,.;_"--i Kurumlarda afete müdiihale edebilecekpersoneleafetle ilgineğitim verilmelidir

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR Acil Durum Yönetimini Gerektiren Hallerde Sorumlu Kurumlar Dış Tehdit MGK Gn. Sek. İltica ve Büyük Nüfus Hareketleri

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı