AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*."

Transkript

1 i AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*.. ** Eyyup G. fsbir F. Neval Genç c. '.' *** müdahale aşamasınakatılan kuruluşlardan Özet: Çalışmada, kamuyönetimi bakış açısından afetlere müdahale ve müdahalede u luslararası örgütlerin rolü, 1999-Marmara Depremi örneğinde incelenmektedir. İlk o larak Türkiye 'de afet yönetim sisteminin yasal ve kurumsal boyutları özetle ortaya konulduktan sonra, geçmişteki uluslararası müdahale operasyonlarından edinilen tecrübeler, yasal' düzenleme/erin uygulamayanasıl yansıdığı, başarılı uygulama" örnekleri veya güçlükler belirlenmeye çalışılmış, 1999-Marmara Depremiarneğinde sistemin işleyişi, aksayan yönleri, iyi işleyen tarafları, edinilen bilgiler etrafında tartışılmıştır. Çalışmanın iki temelayağı vardır; 1999 Marmara Depreminin lrlüdahale aşamasına katılan.yerli ve yabancı kurumlarlayapılan çalıştay ve anket araştırması. Bu veriler kullanılarak çalışmada müdahale aşamasında görev alan bu kurumların karşılaştıkları sorunlar ve geliştirdikleri çözümler ve çözüm anerileri üzerinde durulmuştur.. Anahtar Sözcükler: Afete müdahale, uluslararası yardım, koordinasyon, Marmara Depremi. The Role ofinternationalorganizations in Disaster Response: The 1999 Marmara Earthquake ease Abstract: This study discusses emergency managementand the role ofinternational organizations within theframework ofthe 1999 Marmara Earthquakefrom a critical point ofview with respect to public administration. For this purpose, after Turkish national disaster management system is briejly analyzed with all its legal andinstitutional aspect, the past experiences of international response operafion are discussed. The study.also seeksto set forth how legal regulations were rejlectedol! the practiceby giving examplesof successful implementations and/or challenges. Besides, the study argues the functioning ofthe system and dysfunctional aspects of the system in the light of information obtained from organizations which participated in disaster response during the 1999-Marmara Earthquake. The case study is composed oftwo Jundamental parts; the workshop withdol1lestic and foreign institu~ tions, which actively participated in the disaster management during the 1999 Marmara Earthquake, and the survey. The study, on the basis of these data, focuses on the problems faced by these institutions during disaster response, how they managed to' overcome these problems, and the difjiculties they encountered with implementation. Key Words: Disasterresponse, international aidlresponse, coordination, Marmara Earthquake. Bu çalışma, 'de TODAİE'de, lasla ile ortaklaşa yapılan UluslararasıKamu Yönetimi ve Uluslararası Örgütler adlı UluslararasıSempozyumda, "Kamu Yönetirın Perspektitmden Afete Müdahale ve Müdahalede Uluslararası ÖrgütlerinRolü" adıyla sunulmuş bildiriningözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. Prof Dr., TODAİE Genel Müdürü, GaziÜniversitesi İİBF. '. Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41 Sayı 3 Eylül 2008, s

2 i 74 Amme İdaresi Dergisi Giriş, Bu çalışmaııırıa111~cı.tiy'19ye'de afet yönetim~ist~n;ıi/ve"özenil~leafetemüdahale aşamasınailişkin düzenlemeler çerçevesinde 1999-MarITıara Depremi'nde mli,dalıli1enin, kriz yönetimi sürecinin ne şekildeyürütüldüğü, bu aşamada yaşanıp1 sonınların analiz edilmesidir Bu analizde iki temel veri toplama yönteminden faydalanılmıştır; i) 1999-Marmara Depremi 'nin müdahale aşamasınakatılan ulusal örgütlerin temsilcileri ileyapılan çalıştay, ii) 1999-Marmara Depremi'nin müdahale aşamasına katılan bazrulüslararası ve ulusal örgütlerle yapılananket. Yapılan her iki çalışmada katılımcılarasorulan şu somların cevabl.aranı:n1ştır; i) T999~Marmara Depremi'ne müdahale sırasında hangi sorunlarlakarşılaştınız? ii) Bu sorunları nasıl çözdünüi?çözülinediyse,. nedenlerinelerdir?' iii) Müdahalesırasında' Sivil' veya' resini makanilar tarafından>ne gibikolaylıklar sağlandı?iv) 1999-M armar a Depremi sırasında yaşananproblemleresomut.çözüm önerileriniz nelerdir? v) 1999-Marmara Depremi'ndesorun olduğunu düşündüğünüz'fakatda:ha sonraki düzenlemelerle ort,adaiıkalkmış olan konular nelerdir?. Bu, sorularaverilen cevaplar, gümrük,. koprdinasyon, hizmet verenlerve.10 jistik başlıkları altında gruplandırılmış, temel sorun alanları, geliştirilençözüm yöntemleri tespit edilmiş ve ülkemi~de afetlere. müdahale sürecinin daha etkili çalışması yönünde çözüm önerileri geliştitilnıeyeçalışılmıştır.. AfeteMüdabale: İşleyiş, Aktörler, Sorunlar Klasik, kapsamlı afet yönetimi modelindeafetyönetiminin aşamaları, birbirleriyle yakınihşkili,birbirinitakipeden bir süreç olatak,riskazatlımı,ı hazırlık,' müdahale veyenideninşa3 / dönüşüm olarak elealınmaktad1r<(kreimer, 1990: 2; ErgünaY;1999).~Afetyö:ııetimiiıin müdahale aşamasıafetin olduğu andan itibaren ilk saatleriye ilk birkaç günü kapsar. Bu Sürecintemelçalışmaları, kuri RiskAzaltıırıl;afeiiri ölırıasındanonce, olası afet1ere hazırlık amacıyliıırıevcut risklerin ortadan kaldırılmasını,önlemler alınmasıni ifade eder. Uygulamada, riskazaltımı, iyileştinneve yeniden inşa aşamasındaki faa \iyeherle birlikte başlar CQuarantelIi, 2003} Bu aşama;çokboyut1udur; kentte doğal afetler karşısında tehli.. keli alanlarbe\idenir, afete duyarlı kentseltasarım'le planlamaçalışmaları yapılır, yasal ve kurumsal yapı yeniden düzenlenir, eğitim çalışmaları yapılır (Ergünay, 1999)., Hazırlık, afete hemen müdahale edebilmek için yapılması gereken faaliyetleri kapsar ve bu şekliyle azaltım aşaınasından faklılaşır. Bu aşamada, mevcuttehlikenininsanlara olumsuz etkiler yapabilecek sonuçları,ônlemler alınarak, zamanında, en uygun şekilde ve en etkin örgütsel yapı kurularak ortadan kaldınlmaya çalışıhr(ergüııay, 1999). 3 Yenideninşa,afetin hemen ardından acil müdahaleyi takip ederek afete uğrayan bölgenin nonnal hayata geri dönmesirıekadar gı:çensütedeki çalışmaları kapsarcqıiarantelii, 2003; Yılmaz, 2003: 63). Bu aşamada kısa dönemde topluluğimgeçicibarınma ve altyapı ihtiyaçlarınmkarşılanması,!jzun dönenid~ ise ekonomik ve sosyal açıdanbozulan'düzenin yenidenkurulması ve afetten önceki honnaldijrumageridönülmesi ve gelecek afetler karşısında güvenli, yaşanabilir yerleşim yerlerinin oluşturulmasiiçinfi~iks'e1,klirumsal,yasal düzenlemelerin yapılması amaçlanır (Berke ve diğerleri, 1993:93; Kreiıner, 1990: 3).

3 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 75 tarma ve ilkyardım, bölgeyle ulaşım ve iletişimin sağlanması, evsiz kalanların geçici barınma,. güvenlik ve diğer hayati ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç maddelerinin.ve yardım taleplerinin belirlenerek duyurulması, yangın,.salgın hastalık gibi tali tehlikelerin önlenmesi için gereken düzenlernelerin yapılması, kriz merkezlerinin kurulması, birsonraki aşama olan yeniden inşasüreci için gereken hazırlıkların yapılmasıdır (Kreimer, 1990: 2). Vatandaşlarını çeşitli tehlikeler karşısında korumanın kamu yönetiminin esas görevlerinden olmasından dolayı afetlere müdahale öncelikli olarak ulusal hü~ kümetlerin görevidir. Hükümetler, bu sorumluluk gereği afetlerle ilgili yasal, kurumsal düzenlemelere sahiptir. Afet yönetimi sürecinde karar verici konumunda olankamu yöneticileri, teknik çözümler arasından seçim yaparlar. Bu nedenle bu aşamada üretilen çözümler teknikolduğu kadarsiyasi nitelik de taşırlar (Pricovic, 2002: 10; Olson, 2000: 270). Bu süreçteyerel yönetimler topluluğun geleceğini şekillendirecek önemli kamu tercihlerinde; acil durum aşamasında müdahale yanında yeniden inşaya ilişkin merkezi yönetimin aldığı karar~ ların hayata geçirilmesinde, afetin ardından hasar tespitlerinin yapılması, enkazın kaldırılması, imar planlarının hazırlanması, altyapının restorasyonu, geçici ve kalıcı konut alanlarının belirlenmesinde önemli rol1ere sahiptir (La Plante, 1988: 227; Wu ve Lindell, 2004:65} Afet yönetimi süreci içinde üzerinde en çok durulan ve incelenen alanlardan biri olan müdahale aşamasıveya acil durum yönetimi 1940 ve 1950'li yıllardan bu yana sürdürdüğü gelişmesinde klasik, yukarıdan aşağıya düzenlemeye daya 'nan bürokratik modelden daha dinamik ve esnek, farklıörgütlerin vesektörleriri işbirliğine dayananbir ağ modelinedoğru gelişme göstermiştir. Özelilde 1990 ve sonrası dönemde yeni liderlik modelleri, açık iletişim ve işbirliği konuları, bu gelişmede öne çıkmaya başlamış; sivil savunma odağından tüm afetleri kapsayan, afetanında müdahaleden ziyade afet azaltımına önem veren bir anlayışa doğru yönelme başlamıştır (Waugh ve Streib, 2004: 131). Ülkelerin müdahale kapasitesini aşanbüyük afetlerin meydana gelmesi halinde ulusal hükümetlerin çağrısı üzerine farklı ülkelerin, uluslararası örgütlerin yardım ekipleri müdahalede görevalabilmektedir. Bu uluslararası örgütlerin ba.;, şında Birleşmiş Milletler gelmektedir. örgüt, UNDP,OCHA,. INSARAG, UNDAC, IDNDR, UNISDR gibi alt örgütlenmeleriyle 1976'dan bu yana aldığı genel kurul kararları, düzenlediği toplantılarla afet ve risk azaltımı konuları üzerinde durmaktadır. BM dışında Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, muslara~ rası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, NATO, Uluslararası çevre Örgütü, UNICEF, OECD, AB, ESPON, Dünya Meteoroloji Örgütü de afetlerle -ö~ellikle de gelişmekte olanülkelerdekilerle- ilgili faaliyetler yapmaktadır. Ülkeler arasındaki ekonomik ve politik işbirlikleri, ortaklıklar, finansal; teknik, e ğitim konularındaki bilgi paylaşımları gibi afetlerle mücadele konusunda da işbirlikleri yapılmakta, ortak projeler üretilmektedir. Bu şekildeki küresel payla

4 76 Amme İdaresi Dergisi şımın!faaliyetlerin 'ürünleti çeşitlidir; BM Kararıyla199CF2000<"IDNDR UluslararasrD&ğalAfetleriAza1tma Yılı" olarak kabuledilmiş'vebukapsamda yapılan Yokoh,ama;Konferansıyla (1994). afetlerlemücadeledeyeni'strateji ve ilkeler belirlenmiştir yılında ISDR (InternationalSttategyPot Disaster ReductiOli,-;UluslararasıAfet Azaltımı Stratejisi). çerçevesinde '2005, yılında Kobe Konferansı gerçekleştirilmiş, burada alınankatarlarlayenibir. etkinlik onyılı( ls) ve "HyogoPramewQrkfor Action-Hyogo Eylem çerçevesi" p1ıınlanmıştır.{balaınir, 2007: Jı). BM'in başka bir projesi olan RADIUS'la (Risk Assessment Tpols fordiagnosis of Urban Areas Against Seismic Disasters-Kentsel Alanlarda Deprem.Riskini Belirlemek İçin Risk Değerlepo. dirme Araçları) gelişmekte. olanülkeleı-deyıışananlar başta olmak üzere, doğal afet riskleri azaitılmayaçalışılmaktadır.. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonuöncüliiğiinde ;yürütülenidtl Projesi (InternatiQnal DisasterLaws, Rules and Principfes >~ "UluslararasıAfet MüdahaleııuJruk;u),:S)FHERE Projesi (HumanitarjanCha:rte:r arh:},minimum. Standards indis{1ster:b,esp()nse- Afete Müdahalege; Al'gariŞtaıı~rtıar. ve İnsani Yardım SÖz1eşnıeı;i)r>Ü11ya Sağlık Örgütününyüıiüttüğü Ulı.ıslararası. Sağlık Düzenlell1eleri.' bl!,türdel11q.iresel. sorunlaraküı:;eseliş1:ürli19t!riile çözüm geliştirme çabalarmga:ıl1;>~zıları4ır. Afet tecrübeleri göstermiştir ki afetin büyükıüğür'etki,alanı arttıkçasorumlu kamukurumlarından, uygulanan yöntemlerdenhiçbiri tek başına yeterli qlmama,:ıctadu. İdealolan, hemkamusalhem özelsektör hem de sivil toplum kaynaklarının; ulusal, uluslararası, bölgesel, yerelörgütlerinkatılıınıyla genişkapsamlı birdönüşümü gerekli kılan yöntemlerinuygulııprnası; farklı birimlerinsahip 01 duklarrgüç, deneyim ve. karar vermeyetkisinin bir arada kullamlmasıdır. Gücün.ve yeteneklerin birleştirilmesi, busüreçte yer alan örgütlerin her birinin rollerininyenidert'.tann111anması, etkin bir iletişiiirağı kurulması ve uygun bir örgütselyapınınoluşturulması yenideninşanınbaşarrsrüzerindesonderece etkilidir. İyi bir örgütsel yipıdakurumsaldüzenleme1erolabildiğince açık ve anlaşılır oln:ıalu,rne:v:-cut;kuı-umlar en etkin şekilde;.. çalıştın.1ll1alı; koordinasyon mekanizmıısjsij.reçinjernelipde yer almalı;koonlinflsyon>'komitesinil1 üyeleri, kendi mesleki yetkiltliklerin~;göre seçilmeli, koord,inıısyon merkezi sık sık topl<ııı111qlıdıl13uanlamda mevcut örgütlerin kapasiteierinin düzenli. eğitim ve tek~ niklerlegünün gereklerine uygunhale,getiriln:ıesi; afetyönetim sisteminin sosyalağ yapısının (Social NetwQrks) bir gereğiolarak da ortaya çıkmaktadır (Krc::imer, 1990: 13). Ancak müdal:ıııksürecindeafetin doğası gereği ortaya çıkan güçlükler (kayıplar, altyapı sistemlerindeçqkme, hızlı ve zamanında müdahaleetme gereği, iletişim ve ulaşım sist~mlerinin. işlemez hale gelmesi vb;} yanında,.. çok sayıdayerli ve yabııncıyardım örgütünün bölgeye girmesi, süreci karmaşık. ye jçiııden,çılqla111a.z bir duruma getirmekte;~e İcieaLolarak tanımla" nan bu dupırrıaulqşı1wql'ygüçleşmektedir.. i

5 ~ f AfetZere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 77 Afet yönetirrii<sü:reciriin en önemli aşamalarındanbiri olanınüdahalenin başansı, yardım ekiplerinin doğru, yerinde ve hızlıbiçimde'koordinasyonu ile yakından ilişkilidicancak bu kolaydeğildir. Zira, acilmüdahalebir taraftantitiz, dikkatli bir örgütlenme ve planlamayı,. diğer yandankendiliğinden harekete geçmesi beklenen---bir-sistemi-gerektirir. Bu durumdaacil durumyöneticileri de yenilikçi, değişenkoşullara--kolay uyum sağlayabilenyeteneklere sahip olmalıdırlar. Çünkü önceden hazırlanmış olanplanlar, ortaya çıkan acil durumla nadiren birebir aynı özellikler göstermektedirler (Waugh ve Streib, 2004: 133; Stephenson, 2005: 340; Lisler, 2001: 41; Katoch, 2006: 156). Bu nedenle sorunlarınçoğu bu aşamada yaşanmaktadır. Müdahale aşamasında yaşanan sorunların başlıca kaynakları şöyle sıralanabilir (İsbir ve Genç, 2008: 20); ii) i) Uluslararası hukuktauluslararası afet müdahalelerinde uygulanacak, yasal ve kurumsal çerçeveyi belirleyen kuralların sınırlı,oluşturulmamışveya dağınıkdurumda olması, Yardım örgütlerihin birbirleriyle, ulusal kamu kurumları ve kolluk kuvvetleriylekoordinasyon ve işbirliği yapmada güçlükçekineleri, iii) Yardım edilenülkeyle uluslararası yardımı yapacak ülkelerin afet yönetim sistemlerindeki farklılıklardan, yardım edilen ülkenin afet yönetim kapasitesinden, ulusal afet yönetim mevzuatının yetersizliğinden veya yokluğundankaynaklanan sorunlar, iv) Uluslararası müdahaleyekatılan örgütlerin yasal ve kurumsal yapılanmasından, örgüt kültüründen, personel yapısından kaynaklanan ve ortak hareket etmelerini güçleştiren sorunlar. Türkiye' de Afetlere Uluslararası Müdahale Ülkemizde afet yönefii]j.inin genelçerçevesi, 1982 Anayasasınıril 19, 120, 121 ve 122. maddeleri baştaolmak üzere diğer kanun ve düzenlemelerle çizil~ mektedir. Sistemin. kurumsal boyutunda afetlerle ilgili farklı görevleri bulunan merkez ve yerel yönetim örgütleri vardır (Geray, 1977: 92; Keleş, 2007: 18). Bunlardan başlıcaları: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum 4 Türkiye'deafet yönetim sistemi içinde yer alan kurumlar ve görevlerini ve bu sisteme ilişkin değerlendirmee ler, detaylı biçimde incelemek için şu kaynaklara bakılabilir; Geray, Cevat (1977), "Türkiye'de Yıkım (Afet).olaylan Karşısında Önlemler ve Örgütlenmeler", Ammeidaresi Dergisi, X, 3: ; Geray, Cevat (1977), "Yıkım (Afet) Olaylarında Kurtarma, İlkYardım, Konutlandımıa ve Yerleşfilll1eÖnlemleri", Amme İdaresi Dergisi, X, 4: 64-85, Şengezer, Betül, R Kansu (2001 ),Kapsamlt Afet Yönetimi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi; Yılmaz,Abdullah (2003), Tiirk Kamu YönetimininSo/1.1Il Alanlarından Biri OlarakAfet Yönetimi, Ankara: Pegem; Kasapçopur, Yalçın (2006) Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi Uygulaması, Gazi Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri ABD, Basılmamış YükSek Lisans Tezi (Tez Danışmanı Eyüp G. İsbir), TC (2002), İçişleri Bakanlığı-İTÜ Ulusal Acil Durum Yönetimi Geliştirme Modeli Araştırması.

6 78 Ammeİdaresi Dergisi Yönetimi Genel Müdwlüğü;/Başbakanlık Olağanüstü HalKoordinasyonKurulu, Başbakan.lık KriıXöhetiın Merkezi, Afet İnşaatGenel ;Kqotdinatörlüğü,i ~ çi şleri Bakanlığıveburia'bağlıSivil Savunma Genel Müdürlüğü; Mahalli İdare~ ler Genel Müdürlüğü;.Araın:a ve Kurtarma B irlik Müdütıükleri;rSağlıkBakanlığı, Milli Savunma,':Bakanlığı;Ulaştırma, Çevre ve Omıan, En.erjive,; Tabi Kaynaklar,Bakanlıği~~,yereLyönetiinler,'TürkiyeKızılayDemeği'dk, 180Sa.yılıBayındırlık ve İskan BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında' Kanun Hükmünde Kararname'ye göre,bakai1lı'ğın afete ilişkin başlıca görevleri; deprem araştırma, afet uygulamasi hizmetleriniyürütmek; afeti erden önce ve soma'ahilacak tedbirlerle yapılaca.kyardımlarıtespit etmek ve bunlarin uygulanmasını sağlamak, bu konulardailgilibakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır. Bakanlığın ana. hizmet birimi erinden Afet İşleri Genel Müdürıüğü.tm.ll);. afetlerde 'acil yardım uygulama$ı ve koordinasyonunu yapmak; afete uğramış bölgelerde geçici yerleşme ve-barıpmayı;-sağlayıcı kısa ve uzun SÜTeli te4birlerialıp uygulamak.ve uygulatma!g;-bfi.1jö!geleregötürülmesi uygun görülenhi,z1l).etlet,,içi:q. gerekenleri,yapmal,<:, ilgih.:pakanlıkhır ve diğer kamu kurum ve kurultwlarıylakoordinasyon ve iş8irhğini s~ğlamak; afete uğramış ve uği"amaş~ munteı;ıı.elyerlerin imar ve geçici yerleşiriçleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işierini yapmak ve yaptırmak; afete uğrayabilecek bölgeleri tespitetmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esaslarıilgili bakanlıklar vekamtıkurum Ve kuruluşlarıyla işbirliğifçindebelirleyipuygulanmasınısağlamakla görevlidif sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında ;-Kanun Hükmünde Kararname..: nin Değiştirilerek.Kabuıü.ııakkında Kanunun l\1~~gesi. 11/.A7(Ek:,18/5/2000 KHK-600!2m~Jüyarıncakurulan Türkiye Acil Duı:um Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün.görevleri şunlardır (TADYG, 2003 :ıo);,acildmui11 yönetiminin etkin bir şekildegerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum \rekuruluşlarında acil durum yön.etiminıerkezlerinin kurulmasını' sağlamak,. çalışma..esas1arını belirlemek ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağl~ınak; acil durum yönetimini gerektirecek olayların önlenmesi Ve zararlarının azaltılmasıiçin kurum ve kuc ruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planlann hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek; acil durumyönetimine geçildi ği hallerdekamuveö:zelsektöre'ait her türlükara, deniz ve h~va taşıtları ilekurtarma ve yardım a,ra,ç-gereçlerinden yaraf1~nılmasında koordinasyon. hizmetleriniyürütmek; acil. durumıa.rda yardım. sağlayangönüllü kuruluş ve kişileriçin teşvik edici düzeıılemeleryapmak, yardım malzemeleri~ nin teslim alın;ınasını, kqri.io.~asını.. ve. ihtiyaçnokta.ları:q.a~~vk,edil:mesinde koordinasyonu sağlamak...

7 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü sayılısivil SavunmaKanunu ile 3152 saytlıiçişleri Bakanliğı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, her türlü silahsız, koruyucu vekurtancıtedbirleri, acil kurtarma vei1k yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmekle; afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşeve geçici banndırmahizmetleri vemekle görevlidir. Kurum,.siViI savunma hizmetlerini ülke genelindeyürütmek, personelinieğitmek ve halkı bilgilendimıekle sorumludur. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği'ne göre, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, Kriz Koordinasyon Kurulu, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu ve Sekretaryadan oluşmaktadır. Kurul, bir kriz durumunda gelen bilgi ve öneriler doğrultusunda durum değerlendirmesi yapmak, konuya ilişkin kararlar almak, uygulamak / uygulatmak,,sorumlu kurumlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Kurum, krize neden olan olaylann özelliğine göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık ve gerekli görülen il ve ilçelerde Kriz Merkezlerikurulmasına. ve krizden etkilenen bölgede' merkezden görevlendireceği personel ilebölge Kriz Yönetim Merkezi kurulmasına kararverir, gerektiğinde olağanüstühal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ilan edilmesini teklif eder. Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğüne göre, acil durum sürecinde her tür bannma ve hayati ihtiyaçların giderilmesinde görevleri bulıman Kızılay, bünyesindeki AFOM (Afet Müdahale ve Yardımlar Birimi) ile yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afetlerde müdahale sürecinde görev yapmaktadır. Türkiye' de, doğal afet, salgın hastalık gibi hallerde Bakanlar Kurulu, süresi altıayı geçmemek üzere olağanüstühal ilanına karar verebilmektedir. Uluslararası yardımıngerekli olduğu afet durumlarında yardım çağrısındabulunma yetkisi Dışişleri Bakanlığı'na, aittir. Bakanlık, yurtdışından yardım talebinde bulunma karannı alır, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin cins ve adedini ilgili uluslararası kuruluşlara iletmek için bizzat ya da ilgili. kuruluşlar aracılığıyla temas sağlar. Bakanlık dışülkelerdeki kurum ve kişiler tarafındanyapılacak o lan yardımlann ülkeye girişinde gerekli koordinasyonu sağlar, afetöncesinde ise, yurtdışından istenecek yardımların belirlenmesi, koordine edilmesi, izlenmesi konusunda uyulması gereken esaslan belirler. Acil müdahale aşamasında yabancı personelin / malzemenin girişinden Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı, uluslararası haberleşme, personel ve malzemenin nakliyle ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı sorumludur (Detaylı bilgi için bkz. İsbir ve Genç, 2008).

8 80 Amme İdaresi Dergisi Afetlerlemücadelesürecinde Türkiye, ııen, Birleşmiş Milletler Kalkınma p,rqgramı.(undp),~dünya Bankası 7, gibi farklı kurumlar.ıav~ya ülkelerle, afet yönetiminin farklı aşamalarını ilgilendirenkonularda işbirliği.içinde projeler yürütmüştür. Bunların yanında,. Türkiye, acil durun1 yönetimi sürecinde uygulanan bazı standartlara da uymaktadır; Uluslararası Yardıma İlişkinKalite ve SOruml1Jluk /Hesap VerebilirIik Standartları, SevillaAnlaşması. (Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi Birimlerinin Uluslararası Etkinliklerinin Organizasyonu Hakkında Anlaşma), Vluslararası Kızılhaç ye KızılayHare~eti Hükümet;&ışı Kuruluşların (NGO) AfetlereMüdahale Ederken Uymalarİ Gereken Davranış Kuralları (Cqde ofconduct), SPHERE Projesi (Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İhsani Yardım Sözleşmesi) gibi (Bl<:z. İsbir ve Genç, 2008: 23). 199~;...MarmaraDepremi'ndeuıuslaİ'"arasl Müdahaleve' Müdahaleye Destek Sağlayan Kurumlar 17 Ağı..ıstos 1999'ela meydana gelen 7,4 şjddetinde ve merkez üssüg.8lcük olan deprem 8 Türkiye'de yaşanmış en yıkıcı depremlerden biridir. Deprem Kocaeli, Sakarya, ve Yalova'da büyük can ve mal kayıpları doğurmuş, İstanbul, Bolu, Blırsa; Eskişehir, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da etkili olmuştur. Dep: remde 17 A80kişihayatını kaybetmiş, kişi yaralanmış (T.c. Başbakanlık KYM; 2000: 4); yaklaşık kişievsiz kalmış, çok sayıda konut ve işyeri çeşitliderecelerdehasa.rgörmüştür. Ülke nüfustillun %23 'ünün yerleştiği Marmara Bölgesi 'nde, buradakiııufusun %6' sı, yaklaşık 16 milyon kişi depremden etkilenmiştir. Deprem,Marmara Bölgesi'nin ülkenin ekohomikanlamda merkezi Ve nüfus yoğuflluğunun fazıaolinası nedeniylebüyük can ve,mal kaybı yanında. başta ekonomikyapı olıiiaküzere, hem bölgehem de ülkeölçeğinde ciddi çevi"'1 soninlmtıa, sosyal yapıdabozulmaya nedenolmuş, nihayetindepolitik etkiler do. 5 JICA'mn son}s yıld.ır Türkiye'de gerçekleştirdiği bazı projeler. şunlardır,ankara'da "Deprem.zararlarından Korunma Araştıma Merkezi" kurulması (1997) ve İstanbul Mikro Bölgelerne ve Afet Zararlarıni Azaltma" Projesi (Q002); SeyhanNehriHavzasında "TaşkınKontrol ve Uyarı Sistemi" (1991) Projesi; AİGM bünye" sinde "Deprem ZararlarınıÖnleme ve AraştırmaMerkezi'~ kurulması (l993).ve bııproje.ilebağlal1tıb.olara:k" An!<:arıı'da AİGMDepreınAraştırma Dairesindç:"Deprı:rnVeri Toplama ve Hasar(}örebilirlikDeğerlendi-. rilmesi"alt merkezi, İTÜ'de "Deprem Mühendisliği Araştırma Alt Merkezi", ttü'de "Eğitim ve Uygulama" alt merkezininkurulması; ÜçüncüÜlkeEğitim Programı (2003), içişleri Bakanlığı ileortakolaşa düzenlenen "Afetten Korunma için ÜlkeEğitim Programı" (2003). BM, "Türkiye'nin Afet Yönetimi Sisteminin iyileştirilmesi" projesini gerçekleştirmiştir. 7 DB 2000 yılınakadar süren Afet Sonrasrİyileştirme ve Yeniden Yapılanma Projesi kapsamında 1992 Erzincan Depremi; 1995-Isparta-Senirkent ve Isparta-Sütçü1er Seli; İzmir ve ıstanbul'da 57 hastanenin, deprem güvenliklerinin değerlendirmesi ve takviyesi ile Marmara bölgesinde sürekli kayıt yapacak birgps şe bekesinin kurulması; 1998 yılı ilkbaharında Batı Karadeniz Bölgesindeki yıkıcı seller ve Haziran'da Adana Ceyhan yöresindeki depremden sonra başlatılan TEFER Projesi (proje kapsamında belediye ve kırsal altyapının iyileştirilmesi, sel ve heyelan zararlarının azaltılması, deprem sonrası daimi iskan konuları planlanmıştır) Marmara Depreminden sonra, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılanma Projesi'ne (MEER) destek sağlamıştır.. 8 KRDAE, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, ( ).

9 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü.SI ğurmuştur (DPT, 1999: 60; TheWorld Bank, 1999; TMMOB Çe\rreMühendisleri Odası, 1999: 21; Kasapoğlu ve Ecevit, 2001 ; Geray, 1999:154; Genç, 2005: 208). Depremin. büyüklüğü ve ulusal müdahale kapasitesinin. smırlamı aşmasından dolayıkamu kurumları, sivil toplum örgütleriyanındadepremeriıodahalede pek çok ülke, uluslararası yardım kuruluşu, sivil toplum örgütü de yer almış veya maddi destek 9 sağlamıştır. Deprerne müdahale aşamasında yaklaşık 80 uluslararası, 100 ulusal sivil toplum örgütü, 3622 personel görev yapmıştır. Bu uluslararası yardım örgütleri veya ülkeler içinde en fazla personel ile faaliyette bulunanlar; İsrail (463 kişi), Fransa (380 kişi), Almanya (375 kişi), ABD'dir (258 kişi) (Karacan, 2001: 184; Ergünay, 2006: 12). Bunlardan bazıları uzun döııemde iyileştirme, risk analizi ve azaltırnı; afetle ilgili görevleri bulunan kuruluşların kurumsal kapasitesinin artırılması konularında da çal1şn:ialar yllrütn:iüşlerdir. Örneğin Birleşmiş Milletfer çadır, barınak, sağlık majzemesi yardımı; katı atık yönetim sisteminin iyileştirilmesi; enkaz dökümü, temiz Su temini,stk'ların iyileştirme faaliyetlerine katılımı, toplumsal destek projeleri; Düny~Bankası, Marmara DepremiAcil Yeniden Yapılanma Projesi (MEER}ileafetzedelerin sosyo-ekonomik koşullannın iyileştirilmesi, risk yönetimi ve zarar azaltımı için kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi; Avrupa Birliği deprem bölgesinde acil durum, insani yardım, zarar azaltma ve hazırlıklıolma faaliyetlerine mali destek, okul ve hastanelerin yeniden yapılabilmesi için Avrupa'da sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirme, işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde görev yapmışlardır. ABD Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) ile Afetİş~ leri Genel Müdürlüğü, afet zararlarının azaltması ve müdahale konularında işbirliği yapmaktadır. Avrupa Yatınm Bankası, Türkiye Deprem İyileştirmesi ve Yeniden Yapıhtndırma Yardımı Projesi (TERRA) iledeprembölgesindeki kentlerde yeniden inşa veiyileştirme projelerinde yer almıştır.. l)lusl~rar~sı Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), acil durum sütesinc.e ve acil durum sonrasında en çok çalışma yapan örgütlerden biridir. Konfeder~sy()na bağlı farklı ülke örgütleri (Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, İsviçre, İsveç, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Mısır, Finlaİıdiy~, Yunanistan, Japon, İran, Romanya, Hollanda, Portekiz, Tayland, Slovenya) acil yardım malzemesi, sağlık seti, hijyen seti, çadır, battaniye, ışıldak, tıbbi malzeme, acil yardım stoklarının ikmali, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, iletişim, depo otomasyanu; su ve arıtma desteği, sahra mutfağı, afet müdahale planlaması ve operasyon merkezi kurulması; afet hazırlık ve planlama, hastane ve okulların rehabilitasyonu, ilk yardım eğitimi,acil tıbbi müdahale eğitimi, hastane, sağlık 9 Depremdetoplam3772,8rnilyon dolar dış yardım sağlanmıştır. Bu yardımı yapan kurumlar/ülkeler ve yardım miktarlan (milyon dolar) şöyledir; IMF: 500; Dünya Bankası: 993,8; AvrupaYatırım Bankası: 607; Avrupa Kalkınma Bankası: 303; Belçika4; İslamKalkınma Bankası: 300; KörfezOrtaklıkKonseyi: 400; Karadeniz Ticaret ve İşbirliği veteşkilatı: 10; Japonya: 450; Güney Kore: 30; Avrupa BirUgi: 35; Alnıanya: 12.

10 82 AmmeİdaresiDergisi oçılğı,. ve;pşiko-sosyalmetkezinşaatları; su. şebekesiniyenileme,kızı1ay'mça~ dırüretim tesisleriuiııyenilenmesi,.. sahra hastanesi temini,s;ığhkeğitiıni,seyyar kan ünitesi temini gibi farklı hizmetlerde bulunmuşlar, acil safhadan sonrada Kı:t:ılay'ın yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi. (personel vegönül1üe&itimi, Afet Qper;ısyon Merkezininkurulması) konusunda.. faaliyet.gpsterınişlerdir. UNICEF 1999depreminde "TürkÇocuklarının Şifa Bulması"Projesi ile içme suyu ve genel sağlık hizmetleri, eğitim ve psiko-sosyal destek, sağlık ve beslenme yardımlarısağlamış, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları vesağlıkgörevmeri için eğitim programları hazırlamıştır. Kurum, TürkiyePsikologlar Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları ileyaptığı işbirliği ile çocuk ve yetişkin destek ~merkezleri kurulmasında öncü olmuştu:l'. NATO, önemli miktarlarda maddi destek yanında, bilimsel işbirliği programları çerçevesinde Türkiye'de afet zararlarının azaltılmasını amaçlayfln projeleri desteklemiştir. Örneğin NATO ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında Avrupa - Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) kurınaçalışmaları yüriitü1ıneıctedir. ıo Marınara Depremi 'nde müdahale; uygulamaaşamasında farklı nedenlerden kaynaklardansorunların ençokyaşandığı, en çokeleştirilen süreç olmuş"' tur. Çalışmanın devaı:n eden bolümünde, bu sorunların uygulama aşamasında ne şekilde ortaya çıktığı MarınaraDepremi müdahalesütecininincelendiği örnekolaydaele alınacaktır MarnıanıDepreıniude Müdahale-Süreci Depi'emirıhen1e:ri ardıııdhn çok sayıdaulusal veulııslararası örgütün yardıın için bölgeyegelıhesi'inüdahale sürecine önemlikatkı sağlamasına. rağmen, sürecüı-yönetilmesi, koordinasyonu başta olmaküzere pek çok sorllna yol açmıştır: 1999-Ma.rmhraDepremi'niuincelendiğibu. çalışmada, acilillüdahale aşamasında yeralan yetlive yabancı ya.rdım kı.uuluşlarınınbakış açılarından karşılaştıklarısoruıı1ar, bunlarla Ileşekildel11ücadeleettikleri,ne türçoruhller geliştirdikleri.ve geleceğe ilişkin. çözümönerileri omyakonulmayaçalışılmıştır. Söz konusuveri1erin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmaiki aşamadan oluşmaktadıcb unlarınilkinde TUrkiye' de1999-matmara Depremiitinacil illüdal1a:1e sürecine katılan yedi kamu kurumları, siviltopluiiıörgüt1erive yardım kuruluşlarnıııı temsiıcileri Ve Kızılay personelinin' katıldığı birçalışta)idüzenlenmiştir. ıobunlal1nylltiitldadeprenideyardjm eden diğer kuruluşlar: Karadeniz Ek()nomik İşbirliği (BSEe);Avrupa KOnseyi; Avrupa Yatırım Bankası (EIB); Avrupa Sismoloji Komisyonu (ESC); UluslararasıAtomEnerji Ajansı (IAEA);U1uslararasıKızılhııçKomitesi(ICRC); Uluslararası Deprem Mühendisliği Pıemeği (IAEE); BM Çevre Programı (UNEP);BM Qıda.ve Tarımreşkilatı{FAO); BMMülteCiler Yüksek Komiserliği (UNHCR); BM. SanayilÇalkmma Organizasyonu (UNIPO);BMİnsani İşlerKoordinasyon Ofisi (UNOClIA); Dünya GıdaProgramı (WFP); pünya Sağlık Teşkilatı (WHO); Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO).

Eyyup Günay İsbir * F. Neval Genç **

Eyyup Günay İsbir * F. Neval Genç ** Uluslararası Afet Müdahale HukukunaDoğru Türk Afet Yönetim Sistemi Eyyup Günay İsbir * F. Neval Genç ** Özet: Afetler, çoğu zaman özellikle de gelişmekte olan ülkelerde ulusal hükümetlerin afet müdahalesinin

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ACĐL DURUM HĐZMET GRUPLARI VERĐLERĐNĐN STANDARTLAŞTIRILMASI VE TABĐS E UYGUN HALE GETĐRĐLMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY Anabilim Dalı : Jeodezi

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ A. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ ve PERSONELE GENEL BAKIŞ 4 A2. STOK DURUMU 7 A3. BÜTÇE 8 B. 2000 YILI ANA FAALİYETLERİ

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU Mayis1997 1. GİRİŞ h. TANIMLAR II!. AFETLERDEN KORUNMANIN TARiHi GELiŞiMi IV. ÜLKEMİZDE KONU İLE İLGiLi MEVZUAT A-ANAYASA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı