T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR"

Transkript

1 T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Yönergede belirtilen esaslar Erasmus Değişim Programına katılan öğrenci, akademik ve idari personelin hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerini kapsar. Tanımlar Madde 3. Üniversite: Hitit Üniversitesini, Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü, Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu, Koordinatörlük: Hitit Üniversitesi Rektörü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü ifade eder. Birim: Üniversiteye bağlı ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullardır. Ulusal Ajans: Avrupa Birliği eğitim-öğretim programlarının Türkiye de yürütülmesinden sorumlu olan ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak çalışan bir kurumdur. Erasmus: Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı nın yükseköğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programıdır. Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB): Bir Yükseköğretim Kurumunun Erasmus Programına katılabileceğini bildiren yetki belgesidir. Erasmus Öğrencisi: Avrupa Birliği (AB) eğitim programlarından biri olan Erasmus programı kapsamında, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin 3 12 ay arasında değişen bir bölümüne, 1

2 Avrupa Birliği ne üye ülkeler ile üye olmadığı halde bu programa dahil olan ülkelerden her hangi birinde yer alan bir yüksek öğretim kurumunda devam etme hakkını elde eden öğrencidir. Erasmus Öğrenci Beyannamesi: Erasmus değişimine katılacak öğrencilere Üniversite den ayrılmadan önce verilen ve öğrencinin hak ve sorumluluklarını belirten belgedir. (EK 1) Uygulama El Kitabı: Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmış olup Hayatboyu Öğrenme Programı - Erasmus Hareketlilik Faaliyetinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını ifade eder. Ġkili anlaģma (Bilateral Agreement): Üniversitemiz birimleri ile Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci, öğretim elemanı ve personel değişim anlaşmasını ifade eder. (EK 2) Öğrenim anlaģması (Learning Agreement): Erasmus öğrencisi, Erasmus Bölüm Temsilcisi ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanan, ve öğrencinin alacağı dersler ile bu derslerin kredilerini gösteren anlaşmayı ifade eder. (EK 3) Akademik Onay Belgesi: Erasmus öğrencisi, değişim programına başlamadan önce ilgili Erasmus Bölüm Temsilcisi ve Bölüm Başkanı tarafından onaylanmış öğrencinin alacağı dersleri ve Hitit Üniversitesinde bu derslerin hangi dersler yerine sayılacağını gösteren belgedir. (EK 4) Akademik Tanınırlık Belgesi (Proof of Recognition): Erasmus öğrencsinin gittiği Üniversitede aldığı dersler ile Hitit Üniversitesindeki Bölüm derslerinin eşleştiğini gösteren belgedir. (EK 5) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Kredi toplama ve biriktirme sistemi olan AKTS, yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin aldıkları derslerin toplam iş yükü üzerinden hesaplanması gereken kredi sistemi olarak ifade edilir. Dönemlik kredi tutarı toplam 30 kredi olarak hesaplanır. Not Çizelgesi (Transcript of Records): Erasmus kapsamında eğitim gören bir öğrencinin, eğitiminin sonunda karşı üniversitede aldığı derslerden edinmiş olduğu notları ve kredileri gerek ilgili üniversitenin kendi not sisteminde ve gerekse AKTS ye uygun olarak gösteren belgedir. Akademik BaĢarı Düzeyi: Aday Öğrencinin güncel not çizelgesinde belirtilen Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını (GANO) ifade eder. Öğrenim Ġzni : Erasmus Değişim Programından yararlanacak öğrenciye verilen izni ifade eder. Staj Eğitim AnlaĢması: Gönderen kuruluş, karşılayan kuruluş ve öğrenci arasında imzalanan belgedir (çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma gibi konulara ait bilgileri içerir). Staj YerleĢtirme AnlaĢması: Gönderen kuruluş ile öğrenci arasında imzalanan belgedir (ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. gibi konulara ait bilgileri içerir). Öğretim Programı: Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında Personel Ders Verme Faaliyetinden faydalanacak olan personel tarafından hazırlanan, personelin karşı üniversitede vereceği dersin adını, öğretim programının içeriği, amacı ve kapsamını belirten dokümandır. Ders Planı: Personel Ders Verme Faaliyetinden faydalanacak olan personelin ders vereceği konuları, ders saatini ve tarihlerini gösterir dokümandır. 2

3 ĠĢ Planı: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personelin karşı üniversitede gerçekleştireceği çalışmaların içeriğini ve saatlerini belirten, giden personel, ilgili birim amiri ve karşı üniversite tarafından imzalanan belgedir. Eğitim Programı: Personel Eğitim Alma Faaliyetinden faydalanacak olan personelin eğitim alacağı konuları, ders saatini ve tarihlerini gösterir dokümanı ifade eder. Yetkili KiĢi ve Birimler Madde 4. Erasmus Kurum Koordinatörü Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından öğretim üyeleri/elemanları arasından atanır. Erasmus Kurum Koordinatörü, Erasmus Programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus ve öğrenim anlaşmalarını onaylar. Erasmus Programına yönelik kararların alınması ve yürütülmesini sağlar. Üniversitenin, Erasmus Programı kapsamında yaptığı tüm işlemler Üniversite Erasmus Koordinatörünün sorumluluğu ve yetkisi altındadır. Üniversite Erasmus Koordinatörü ise Rektöre veya Rektörün önereceği bir Rektör Yardımcısına karşı sorumludur. Erasmus Birim Temsilcisi Hitit Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyeleri/elemanları arasından atanır. Erasmus ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları, Erasmus Bölüm Temsilcilerine iletir. Erasmus Bölüm Temsilcileri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konmasını sağlar. Görev süresi biten ya da değişen Erasmus Bölüm Temsilcilerini Erasmus Kurum Koordinatörüne yazılı olarak bildirir. Erasmus Bölüm Temsilcisi İlgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri/elemanları arasından atanır. Erasmus Bölüm Temsilcisi, Erasmus Programını ilgili bölümde tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. Rektörlük, Erasmus Kurum Koordinatörü, Erasmus Birim Temsilcisi ve Bölüm Başkanlığı ile eşgüdüm halinde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışındaki üniversite ile irtibat kurmak ve öğrenciye bu hususlarda yardımcı olmak Erasmus Bölüm Temsilcisinin sorumluluğundadır. Erasmus Değişim Programına katılıp dönen öğrencilerin değişim döneminde aldıkları derslerin kendi programlarında eşdeğerliğinin yapılması konusunda ilgili Bölüm Başkanı ile koordinasyon halinde çalışır. Erasmus Bölüm Temsilcileri, Erasmus Değişim Programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar. 3

4 Uluslararası ĠliĢkiler Koordinatörlüğü Rektörlük bünyesinde çalışan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Hitit Üniversitesi nin Erasmus anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus Değişim Programı kapsamında gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Erasmus Birim/Bölüm Temsilcileri ile iletişim içinde çalışır. Atanan ya da görev süresi biten temsilciler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirilir. Erasmus Programı kapsamında yapılan ikili anlaşmalar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından dosyalanır ve internet ortamında güncellenir. ĠKĠNCĠ BÖLÜM ERASMUS ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS KAPSAMINDA GĠDEN ÖĞRENCĠLER BaĢvuru KoĢulları Madde 5. (1) Erasmus Değişim Programından faydalanılabilmesi için öğrencinin bağlı bulunduğu Bölüm ile karşı üniversitenin ilgili bölümü arasında Erasmus anlaşması yapılmış olması gerekir. (2) Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrenci Hitit Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmalıdır. (3) Başvuru için genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2.20, lisansüstü öğrencileri için 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. Başvuruların, Üniversite genelindeki toplam Erasmus kontenjanlarının üç katından fazla olması durumunda Rektör ve Erasmus Kurum Koordinatörü kararı ile taban baraj puanı yükseltilebilir. (4) Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencileri ve Bilimsel Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Erasmus Değişim Programına başvuramaz. Öğrenciler Erasmus Programı ndan, Erasmus Bölüm Temsilcisinin görüşüne bağlı olarak öğrenim süresince bir dönem ya da bir akademik yıl yararlanabilirler. (5) Erasmus programından yararlanmış öğrenciler, daha önce Erasmus değişimi yapmamış öğrencilerden kontenjan kalması halinde, hibesiz olarak bir kez daha Erasmus öğrencisi olabilirler. (6) Araştırma Görevlileri başvuru aşamasında ilgili Bölüm Başkanlığının ve Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü' nün onayını alır ve onay belgesi başvuru dosyasına eklenir. (7) Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz. a. Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde b. Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde 4

5 (8) Özel durumlar Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. BaĢvuru ĠĢlemleri Madde 6. (1) Her yıl Koordinatörlük tarafından öğrencilere yönelik tanıtım toplantıları yapılır. Başvurularla ilgili bilgi, üniversitenin ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün internet sayfalarında duyurulur. (2) Başvuru tarihleri o yıla ilişkin Teklif Çağrısında yer alan takvime göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. (3) Faaliyetten yararlanmak isteyen öğrenci, Koordinatörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında kayıtlı olduğu akademik birim sekreterliğine şahsen başvuruda bulunur. (4) Öğrenciler başvuru formunda üniversite tercihinde bulunabilirler. Bu tercihler belirlenirken, karşı üniversitedeki ilgili bölümün ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri gibi etkenler; Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından göz önüne alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir ve başvuru formu Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından imzalanır. Başvuru için gerekli belgeler ilgili dönemin ilan edilen son başvuru tarihine kadar ilgili Bölüm Sekreterliklerine teslim edilir. Bölüm Sekreterlikleri ise tüm başvuru dosyalarını, başvuru dönemi sonunda Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletir. (5) Erasmus öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan kalması durumunda Uluslararası İlişkiler Birimi boş kalan kontenjanlar için yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir. Değerlendirme ve YerleĢtirme Madde 7. (1) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, Üniversite Rektörlüğü nün görevlendireceği Yabancı Dil Jürisi tarafından düzenlenecek olan yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan Erasmus Programı İngilizce Yeterlik Sınavı na girmeleri gerekmektedir. Erasmus Programı İngilizce Yeterlik Sınavında öğrencinin 100 üzerinden alması gereken en az puan her başvuru döneminde Rektör ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından belirlenir. (2) Öğrenci seçimi; asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından her yıl ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, genel başvurular çerçevesinde puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanma yöntemiyle kontenjan dahilinde asil ve yedekler belirlenerek yapılır. Öğrencilerin belirlenen ve açıklanan kriterlere göre aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin Erasmus kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı, Erasmus Bölüm Temsilcisinin görüşü de göz önüne alınarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin web sayfasında ve ilan panolarında duyurulur. 5

6 Adaylık Madde 8: Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün belirlediği Yabancı Dil Jürisi tarafından yapılan seçme sınavı sonucunda asil aday olmayı başaran öğrenciler Erasmus öğrencisi olma hakkını kazanmış olurlar. Adaylıktan Vazgeçme Madde 9: Asil adaylardan her biri, ikili anlaşma yapılmış olan yurt dışındaki üniversite ve bölüm ile gereken zaruri yazışmaların yapılabilmesi için yeteri bir zaman kalıncaya dek hakkından vazgeçip, yerine ilk sıradaki yedek öğrencinin gitmesinin yolunu açabilir. Asil adayın vazgeçmesi anında kalan süre yeni bir adayın Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidebilmesi için yeterli değilse, hakkından vazgeçmek isteyen öğrenci (çok önemli bir zarureti olmadığı sürece) hakkını kullanmış kabul edilir. Bu durumdaki bir öğrenci, öğrenim hayatı boyunca bir daha Erasmus Programından yararlanamaz. Öğrenim Ücretleri ve Diğer Ücretler Madde 10. (1) Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenciler yurtdışındaki eğitimleri sırasında kendi Üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ayrıca karşı üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası vb. tüm masraflar öğrencilerin sorumluluğundadır. (2) Koordinatörlük, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının saklı tutulması için gerekli girişimlerde bulunur. Öğrencilerin Hitit Üniversitesindeki Statüleri Madde 11. (1) Erasmus programı çerçevesinde karşı üniversitede geçirilen süre, azami öğrenim süresine dahildir, ancak öğrencinin azami izin süresinden eksiltilmez. (2) Bu programdan yararlanmak isteyen araştırma görevlilerinin durumları ilgili yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir. (3) Burs alan öğrencilerin burslarının devamı, dondurulması veya iptali konusu, bursu veren ilgili kişi/ birimin takdirindedir. KarĢı Üniversiteye BaĢvuru ve Kabul Süreci Madde 12. 6

7 (1) Karşı üniversite ile yazışmalar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılır. Ancak, karşı üniversite tarafından istenen belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Belgelerin hazırlanmasında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ilgili öğrenciye danışmanlık hizmeti verir. (2) Başvuru evrakları karşı üniversitelerin ilgili ofislerine öğrenci tarafından, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde, son başvuru tarihinden önce iletilir. Seyahat detayları ve vize işlemleri öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. Süre, SözleĢme ve Hibelerin Ödenmesi Madde 13. (1) Erasmus öğrencisi, Erasmus kapsamında yurt dışında ikili anlaşma sağlanmış olan bir üniversitede 3-12 aylık bir zaman dilimi için öğrenimine devam edebilir. (2) Her öğrenci hareketlilik hibesi almadan önce Üniversite ile bir öğrenci hibe sözleşmesi imzalar. Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus Değişim Programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı na bildirilir. (3) Program kapsamında gidecek öğrencilere Üniversiteden ayrılmadan önce Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter) verilir. Bu beyannamede öğrencinin hak ve yükümlülükleri belirtilmektedir. (4) Program kapsamında giden öğrencilere Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde ödeme yapılır. (5) Hibe, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın Üniversite aracılığıyla ödenir. (6) Öğrencinin hak ettiği toplam Erasmus hibesinin %80 i sürecin başında öğrenciye ödenir. Öğrencinin; Erasmus sürecini tamamlayıp geri dönüşünden sonra, Ulusal Ajans tarafından her yıl ilan edilen başarı ölçütlerine göre başarılı sayılmış olması durumunda, tüm hibenin geri kalan % 20 lik kısmı kendisine ödenir. Başarılı sayılmayan Erasmus öğrencisi, Ulusal Ajans tarafından her yıl ilan edilen yükümlülüklere tabi olur. Alınacak Dersler, Öğrenim AnlaĢması ve Akademik Onay Formu Madde 14. (1) Yerleştirilen öğrenciler için Erasmus Bölüm Temsilcileri tarafından öğrencilerin gidecekleri üniversitede alacakları dersler kararlaştırılır. Kararlaştırılan dersler Öğrenim Anlaşması nda belirtilir. Öğrenim anlaşması öğrenci, Erasmus Bölüm Temsilcisi ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır. (2) Erasmus öğrencilerinin bir dönemde yaklaşık 30 AKTS kredisi eşdeğerinde ders almaları beklenir. Lisans programındaki öğrenciler için Hitit Üniversitesinde sayılacak derslerin sayıları veya eşdeğer kredileri toplamı, ilgili yönetmeliğin ders yüküne ilişkin maddelerinde belirtilen sınırları aşamaz. 7

8 (3) Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Hitit Üniversitesinde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. (4) Öğrencinin Erasmus Değişim Programı kapsamında alacağı derslerin, Hitit Üniversitesinde ilgili bölümün ders kataloğundaki karşılıkları belirlenir ve bu dersler, öğrenci Erasmus Değişim Programına katılmadan önce ilgili Bölüm Kurulu tarafından onaylanarak Akademik Onay Formu hazırlanır. Bu form öğrenci, Bölüm Başkanı ve Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından imzalanarak öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletilir. (5) Öğrenci çeşitli sebeplerle ders değişikliği yaparsa bunu karşı üniversitede akademik dönemin başlamasını takiben en geç bir ay içinde yapmak ve hem karşı Üniversite hem de Hitit Üniversitesi yetkilileri tarafından onay almak zorundadır. Yapılan değişiklikler kapsamında Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Formu yenilenir. Öğrenim Anlaşmasında yer almayan ve onaylanmamış dersler kredi hesabına katılmaz. (6) Programa katılacak öğrenciler, gidecekleri ülkede düzenlenen Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katılabilirler. Bu kurslara katılmak isteyen öğrenciler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne başvururlar. Koordinatörlük başvuruları gidilecek ülkedeki kurs düzenleyen kurumlara, öğrencinin değişim programına kabul edildiklerinin onayı ile birlikte her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerden önce gönderir. (7) Erasmus Yoğun Dil kurslarına (EYDK) katılan öğrencilerin kurs süreleri Erasmus Öğrenim dönemlerine dahil edilir ve kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi verilir. EYDK süresinin bitimi ile Öğrenim faaliyetleri arasında 15 güne kadar ara olması halinde ve öğrenci bu süreyi yurt dışında geçirmiş ise bu 15 güne kadar olan süre öğrencinin toplam faaliyet süresine dahil edilir, 15 günü geçen aralar için hibe verilmez. EYDK süresinin Öğrenim faaliyeti ile eş zamana denk gelmesi halinde öğrenciye EYDK için ayrıca bir hibe verilmez. (8) EYDK Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kurumlarda alınmalıdır. BaĢarı Durumu ve Ders Uyumu Madde 15. (1) Öğrencinin Erasmus Değişim Programında başarılı sayılabilmesi için almış olduğu derslerin (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olmalıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için Hitit Üniversitesi harf karşılığı notunun en az CC olması gerekmektedir. (2) Erasmus Değişim Programını tamamlayan öğrenciler, ders saydırma işlemleri için karşı üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslını Erasmus Bölüm Temsilcisine teslim ederler. Not çizelgesinde yer alan ve başarılı olunan dersler, Akademik Onay Formunda karşılığı belirlenen dersler yerine sayılır. Akademik Onay Formunda belirtilmeyen fakat not çizelgesinde yer alan dersler konusunda karar, ilgili Bölüm ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından alınır. Öğrencinin başarısız olduğu (CC nin altında not aldığı) dersler ise not çizelgesinin açıklamalar bölümünde yer alır. 8

9 (3) Erasmus Bölüm Temsilcisi, öğrencinin hangi derslerden başarılı olduğunu, derslere ilişkin AKTS kredi miktarları ve notları ile bu derslerin Hitit Üniversitesinde hangi dersler yerine sayılacağını belirten Akademik Tanınma Belgesi (Proof of Recognition) düzenler ve bir kopyasını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderir. (4) Öğrencinin yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu dersler ERA kodu ile not çizelgesinde belirtilir. (5) Öğrenci başarısız olduğu derslerin yerine Hitit Üniversitesi ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen dersleri alır. (5) Erasmus öğrencisinin AKTS kredi ve not dönüşümleri ilgili Bölüm Kurulu tarafından Tablo 1 de yer alan değerler dikkate alınarak yapılır. Tablo 1. Önlisans ve Lisans Öğrencileri Ġçin Kullanılacak Not DönüĢüm Tablosu AKTS NOTU Bütünleme Sınav Hakkı Madde 16. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ NOTU HARF NOTU KARġILIĞI SÖZEL TANIM A AA Mükemmel B BA Çok İyi C BB İyi D CB ve CC Orta E DC ve DD Geçer FX FD Başarısız F FF Başarısız Erasmus Değişim Programından yararlanan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, derslerini Üniversitemizden almadıklarından, bu öğrencilerin ara sınav ve dönem sonu sınavları Üniversitemizce yapılmadığı için döndüklerinde bütünleme sınav hakkı bulunmamaktadır. LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN ÖZEL ġartlar Madde 17. (1) Öğrenci Üniversitemizde başarısız olduğu dersin yerine, Enstitünün onayı ile gideceği üniversiteden eşdeğer bir ders alabilir. (2) Öğrenci seminer dersini veya onaylanmış eşdeğer tez çalışmasını gideceği üniversitede alabilir. (3) Öğrencilerin yurt dışında teze çalışmalarına başlayabilmeleri için tüm ders ve seminerlerden başarılı olmaları, Tezli Yüksek Lisans/Doktora programlarında tez önerilerini sunmuş olmaları gerekir. 9

10 (4) AKTS kredi ve not dönüşümleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Tablo 2 ve 3 te yer alan değerler dikkate alınarak yapılır. Tablo 2. Giden Yüksek Lisans Öğrencileri Ġçin DönüĢlerinde Kullanılacak Not DönüĢüm Tablosu AKTS NOTU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ NOTU HARF NOTU KARġILIĞI SÖZEL TANIM A 100 AA Mükemmel B 89 BA Çok İyi C 84 BB İyi D 79 CB Orta E 74 CC Geçer FX 65 DC Başarısız F 60 DD Başarısız Tablo 3. Giden Doktora Öğrencileri Ġçin DönüĢlerinde Kullanılacak Not DönüĢüm Tablosu AKTS NOTU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ NOTU HARF NOTU KARġILIĞI SÖZEL TANIM A 100 AA Mükemmel B 89 BA Çok İyi C 84 BB İyi D 79 CB Orta E 75 CC Geçer FX 69 DC Başarısız F 60 DD Başarısız ERASMUS KAPSAMINDA GELEN ÖĞRENCĠLER Madde 18. Erasmus İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden Üniversitemize Erasmus öğrencisi olarak gelmek isteyen yabancı öğrenciler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne e-posta yoluyla gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yaparlar. Üniversitemize geldikten sonra ders seçim işlemlerini ilgili bölümün Erasmus Bölüm Temsilcisi ile gerçekleştirirler. Öğrenim sürelerinin sonunda kendilerine Erasmus Bölüm Temsilcisinin hazırladığı ve Fakülte Dekanlığı/Enstitü Müdürlüğü/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından imzalanıp onaylanan bir not çizelgesi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir. Gelen öğrencilerin not dönüşümü önlisans/lisans öğrencileri için Tablo 1, yükseklisans öğrencileri için Tablo 4, doktora öğrencileri için Tablo 5 kullanılarak yapılır. 10

11 Tablo 4. Gelen Yüksek Lisans Öğrencileri Ġçin Kullanılacak Not DönüĢüm Tablosu HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ NOTU AKTS NOT KARġILIĞI SÖZEL TANIM A Mükemmel B Çok İyi C İyi D Orta E Geçer FX Başarısız F Başarısız Tablo 5. Gelen Doktora Öğrencileri Ġçin Kullanılacak Not DönüĢüm Tablosu HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ NOTU AKTS NOT KARġILIĞI SÖZEL TANIM A Mükemmel B Çok İyi C İyi D Orta E Geçer FX Başarısız F Başarısız ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖĞRENCĠ STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ Öğrenci Staj (YerleĢtirme) Hareketliliği Madde 19. Başvuru Koşulları ve Seçim Sürecine ilişkin Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak: (1) Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programına başvuracak öğrencilerin a. Genel not ortalamalarının lisans öğrencileri için en az 2.20, lisansüstü öğrenciler için en az 2.50 olması, b. Staj yapacakları işletmeyi/kurumu kendilerinin ayarlaması c. Son başvuru tarihine kadar staj yapacakları işletme/kurumdan kabul aldıklarına dair resmi belgeyi almış olmaları gerekir. 11

12 (2) Öğrenciler ayrıca stajın konusu, süresi vb. konularda ilgili Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının onayını alır. (3) Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Üniversite Rektörlüğünün görevlendireceği Erasmus Staj Hareketliliği Jürisi tarafından değerlendirilir. (4) Öğrenci gitmeden önce Hitit Üniversitesi ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir. (5) Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. (6) Staj süresince temel alınacak belgeler Staj için Akademik Onay Formu, Katılım Belgesi, Süre Teyit Belgesi ve Staj Raporudur. (7) Stajlarını tamamlayıp dönen öğrenciler ilgili belgelerle değerlendirilmek üzere Bölüm/ Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvururlar. (8) Stajlarını tamamlayan öğrenciler, Staj için Akademik Onay Formu, Katılım Belgesi ve Süre Teyit Formu'nun bir kopyasını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler. (9) Stajın programa sayımı; ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Bölüm Temsilcisinin ve Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi üzerine, Staj için Akademik Onay Formu da göz önüne alınarak, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin Erasmus stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir ve ilgili Birim tarafından yazılı olarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Yararlanma KoĢulları Madde 20. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ (1) Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personelin kurumumuzda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Sözleşmeli akademik personel de Erasmus ders verme hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir. Ders verme faaliyeti gerçekleştirecek akademik personelin Hitit Üniversitesi nde fiilen ders vermesi gerekmektedir. (2) Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecek olan Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi kurum ile Hitit Üniversitesi arasında kurumlar arası anlaşma yapılmış olması gerekmektedir. (3) Faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personelin açılan kontenjanlar içerisinde kendi bölümüne ait ikili anlaşmaların olması durumunda başvuruda bulunabilir. BaĢvuruların Değerlendirilmesi Madde

13 (1) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından internet adresi üzerinden verilen başvuru ilanına müracaat edilmesi gerekir. Başvurular, öğretim elemanının dil puanını gösteren belgesi ile birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen yapılmalıdır. (2) Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personel başvurularının değerlendirilmesi için, Ulusal Ajansın önerdiği şekilde Üniversite tarafından bir komisyon kurulur. Başvurular, bu komisyon tarafından değerlendirilir ve yerleştirmeler yapılır. (3) Akademik personel, personel ders verme faaliyetinden faydalanmak üzere yaptığı başvuru sırasında Öğretim Programı (Teaching Assignment, EK 6) ve Ders Planı (Instruction Schedule, EK 7) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte sunmakla yükümlüdür. (5) Öğretim elemanının başvurusunun değerlendirmeye alınması için YDS veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından 100 lük değerlendirme sistemine göre en az 50 puan alması gerekmektedir (6) Değerlendirme yapılırken, ikili anlaşmayı yapan ve daha önce Erasmus değişiminden faydalanmamış olan öğretim elemanlarına yurt dışına gitme hususunda öncelik verilir. Bu öğretim elemanları bir defaya mahsus olmak üzere seçim kriterlerinden muaf tutulurlar. (7) Kurulan komisyon Tablo 6 da belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapar. Tablo 6. Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Kriterleri 1 Daha önce hareketlilikten faydalanmamış olmak 10 puan 2 Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan veya diğer birimlere göre daha az yararlanmış olan bölüm ya da birimlerin eğitim kadrosunda olmak 5 puan 3 Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere başvurmak 5 puan KPDS, ÜDS veya muadil bir yabancı dil sınavına girmiş olmak. KPDS/ÜDS Puanı Puan Karşılıkları puan Daha önce Hitit Üniversitesi adına Erasmus İkili Anlaşması yapmış olmak. 20 puan 6 Öğretim Programı nda (Teaching Assignment) belirtilen konu alanı ile ilgili İngilizce bir sunum yapmak 1 10 puan 7 Birim ve bölümlerde Erasmus programı ile ilgili görev almış olmak. 10 puan 8 SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde ve hakemli dergilerde yayınlamış olmak (olgu, mektup, vb. hariç). Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Yayın Sayısı Puan Yayın Sayısı Puan puan ve fazlası ve fazlası 20 Seçilen Akademik Personelin ĠĢlemleri Madde

14 (1) Komisyon değerlendirmesi sonucunda hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan personelin taslak programlarını kesinleştirerek (Her iki kurum tarafından imzalı) ve kabul belgesi ile birlikte Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü ne teslimini takiben hareketlilik işlemleri başlatılır. (2) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından faydalanmaya hak kazanan personelin kadrolu olduğu akademik birime yazılı bildirimde bulunulur. Yazılı bildirimi takiben, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yararlanacak olan personelin birimi tarafından gerekli izin-görevlendirme işlemleri başlatılır. (3) Yerleştirilen personel yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla yükümlüdür. İlgili akademik birim tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderilen izin yazısı ile birlikte personelin gerekli diğer tüm işlemleri gerçekleştirilir. (4) Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan personel aynı yıl içerisinde Ağustos sonuna kadar faaliyetini gerçekleştirmekle yükümlüdür. (5) Personele yapılacak hibe ödemeleri her yıl Ulusal Ajans tarafından belirlenen tutarlar üzerinden ve yine belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. (6) İlgili personel gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. (7) Hareketlilik süresini tamamlayan personel, Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu nu, seyahat belgelerini ve Aktivite Programı nı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Yararlanma KoĢulları Madde 23. BEġĠNCĠ BÖLÜM ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ (1) Erasmus Personel Eğitim Alma Faaliyeti ile Hitit Üniversitesi nde çalışan akademik ve idari personel, yurtdışındaki bir işletmeye ya da EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak amacıyla gidebilir. (2) Hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin Üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olması ve o kurumda fiilen görev yapmakta olması gerekir, sözleşmeli akademik/idari personel de hareketlilikten faydalanabilir. (3) Faaliyetten faydalanmak isteyen personelin Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak istemesi durumunda, gitmeyi planladığı kurum ile Erasmus İkili Anlaşma imzalaması gerekir. Personel eğitimi hareketliliği yurtdışındaki bir işletmede gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma gerekmemektedir. (4) Akademik/idari personel, eğitim alma faaliyetinden faydalanmak üzere yaptığı başvuru sırasında taslak İş Planı (Working Plan, EK 8) ve Eğitim Programı (Training Schedule, EK 9) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte sunmakla yükümlüdür. 14

15 (5) Akademik/idari personelin Hitit Üniversitesi nde çalıştığı akademik/idari birimdeki görevi ile ilgili bir eğitim alma faaliyeti gerçekleştirmesi gerekmektedir. (6) Yukarıda belirtilen koşullar Ulusal Ajans tarafından her yıl yayınlanan Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen koşullara tabi olacaktır. BaĢvuruların Değerlendirilmesi Madde 24. (1) Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik/idari personelin başvurularının değerlendirilmesi için Ulusal Ajans tarafından önerilen şekilde üniversite tarafından bir komisyon kurulur. (2) Kurulan komisyon, akademik personelin başvurularını Tablo 6 da belirtilen kriterlere göre değerlendirir. Değerlendirme yapılırken, Tablo 6 da yer alan Öğretim Programı ibaresi İş Planı olarak değiştirilmelidir. Eğitim alma faaliyetinin gereği olarak yalnızca Yükseköğretim kurumu değil İşletmeler de değerlendirmeye dahil edilir. İdari personelin başvuruları ise Tablo 7 ye göre değerlendirilir. Tablo 7. Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Kriterleri 1 Daha önce hareketlilikten faydalanmamış olmak 10 puan 2 Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan veya diğer birimlere göre daha az yararlanmış olan bölüm ya da birimlerin kadrosunda olmak 5 puan 3 Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere başvurmak 5 puan KPDS, ÜDS veya muadil bir yabancı dil sınavına girmiş olmak. KPDS/ÜDS Puanı Puan KarĢılıkları İş Planı nda (Working Plan) belirtilen ve eğitim alınacak konu alanı ile ilgili İngilizce bir sunum yapmak 7 Lisansüstü eğitim öğrencisi veya mezunu olmak 8 Hizmet Yılı Puan puan puan puan 16 ve üstü 25 puan Seçilen Personelin ĠĢlemleri 5 25 puan 1 20 puan 10 puan 5 25 puan Madde

16 (1) Komisyon değerlendirmesi sonucunda hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan personelin taslak programlarını kesinleştirerek (her iki kurum tarafından imzalı) kabul belgesi ile birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslimini takiben hareketlilik işlemleri başlatılır. (2) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından faydalanmaya hak kazanan personelin kadrolu olduğu akademik birime yazılı bildirimde bulunulur. Yazılı bildirimi takiben, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yararlanacak olan personelin birimi tarafından gerekli izin-görevlendirme işlemleri başlatılır. (3) Yerleştirilen personel yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla yükümlüdür. İlgili akademik birim tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderilen izin yazısı ile birlikte personelin gerekli diğer tüm işlemleri gerçekleştirilir. (4) Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan personel aynı yıl içerisinde Ağustos sonuna kadar faaliyetini gerçekleştirmekle yükümlüdür. (5) Personele yapılacak hibe ödemeleri her yıl Ulusal Ajans tarafından belirlenen tutarlar üzerinden belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. (6) İlgili personel gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. (7) Hareketlilik süresini tamamlayan personel, Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu nu, seyahat belgelerini ve Aktivite Programı nı Uluslararası İlişkiler Birimi ne teslim etmekle yükümlüdür. Madde 26. BEġĠNCĠ BÖLÜM HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Hitit Üniversitesi Önlisans/Lisans/Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından her akademik yıl için hazırlanan Erasmus Uygulama El Kitabı nda geçen hükümlere göre Koordinatörlük tarafından işlem yapılır. Madde 27. Bu yönerge Üniversite Senatosunda görüşülüp kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 28. Bu yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür. 16

17 EKLER: EK 1 ERASMUS ÖĞRENCĠ BEYANNAMESĠ Erasmus öğrencisi statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri (1) tarafından, uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek, ya da bir işletmeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Öğrenim hareketliliği için, her iki üniversitenin de, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Erasmus Üniversite Beyannamesi olmalıdır. İşletmelerde yerleştirme faaliyeti yapabilmek için, öğrencinin kendi üniversitesi, Genişletilmiş (yani, yerleştirmelere ilişkin hakları ve yükümlülükleri de kapsayan) Erasmus Üniversitesi Beyannamesi ne sahip olmalıdır. Bir Erasmus öğrencisi olarak, aşağıdakileri bekleme hakkına sahipsiniz: Kendi üniversiteniz ile misafir olduğunuz üniversite arasında bir kurumlar arası anlaşma olması Gönderen ve kabul eden kurumların, sizinle ve yurtdışına gitmeden önce, başarılacak kredileri de içeren, yurtdışında planlanan faaliyetlerinizin ayrıntılarını belirten bir Öğrenim/Eğitim Anlaşması imzalaması Erasmus öğreniminiz süresince öğretim, kayıt, sınavlar, laboratuvar ve kütüphane imkanlarına erişim için misafir olduğunuz üniversiteyeherhangi bir ücret ödenmemesi Öğrenim/Eğitim Anlaşması na uygun olarak Erasmus hareketlilik dönemi esnasında tatmin edici biçimde tamamlanan faaliyetler ile ilgili olarak kendi üniversiteniz tarafından tam akademik tanıma sağlanması Yurtdışındaki faaliyetlerinizin sonunda verilecek olan, yapılan çalışmayı/öğrenimi kapsayan ve misafir olunan kurum/işletme tarafından imzalanan bir transkript verilmesi. Bu belgede, başarılan krediler ve notlar ile birlikte elde ettiğiniz sonuçlar kaydedecektir. Eğer, yerleştirme, normal öğretim programının bir parçası değil ise, bu süre, en azından, Diploma Eki nde belirtilecektir. Misafir olunan üniversite tarafından kendi öğrencileriyle aynı muameleye tabi tutulmak ve hizmet beklemek Kendi üniversitenizin ve misafir olunan üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannamesi ne ve Erasmus Politika Beyanı na erişmek Anavatanınızdan aldığınız burslar, hibeler veya kredilerin, yurtdışında bulunduğunuz Erasmus süre esnasında devam ettirilmesi Erasmus öğrencisi olarak, aşağıdakileri yapmanız beklenmektedir: Kendi üniversiteniz ile imzaladığınız Erasmus hibe anlaşmasının kurallarına ve yükümlülüklerine uymak. Öğrenim/Eğitim Anlaşmasındaki herhangi bir değişikliğin, hem kendi üniversitenizle, hem de misafir olunan kurum ile derhal yazılı olarak kararlaştırılmasını temin etmek. Öğrenim/yerleştirme süresinin tamamını (ilgili sınavlardan veya diğer değerlendirmelerden geçmek dahil) misafir olunan üniversitede/işletmede kararlaştırıldığı şekilde başarılı olmak ve onun kurallarına ve yönetmeliklerine uymak. Kendi üniversiteniz, Avrupa Komisyonu veya Ulusal Ajans tarafından talep edilmesi halinde, geri döndüğünüzde, yurtdışındaki Erasmus öğrenim/yerleştirme süreniz hakkında bir rapor yazmanız ve geri bildirimde bulunmanız Eğer bir problemle karşılaşırsanız: Problemi açık şekilde tespit etmeli ve haklarınızı ve yükümlülüklerinizi kontrol etmelisiniz. Erasmus ile ilgili bölüm koordinatörünüz ile iletişim kurmalı ve gerektiğinde kendi üniversitenizin resmi itiraz prosedürünü kullanmalısınız. Eğer hala tatmin olmamışsanız, kendi Ulusal Ajansınız ile irtibata geçmelisiniz. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme / Erasmus Program Koordinatörlüğü Mevlana Bulvarı No:181, Balgat, Ankara Tel: Fax: (1) Üniversite ile ulusal mevzuat veya teamüle göre tanınan dereceler veya yüksek öğretim seviyesinde tanınan diğer nitelikler ve yüksek öğretim seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim sunan bütün yükseköğretim kurumları kastedilmektedir. 17

18 EK 2 18

19 EK 3 19

20 20

21 EK 4 21

22 EK 5 ECTS PROOF OF RECOGNITION / AKTS AKADEMİK TANINMA BELGESİ HĠTĠT UNIVERSITY / HİTİT ÜNİVERSİTESİ ACADEMIC YEAR / AKADEMİK YIL../.. Semester / Yarıyıl Student s Name: Öğrenci Adı: Partner University and ID Code: Karşı Üniversite Adı ve ID Kodu: Field of Study: Bölümü Country: Ülke: DETAILS of THE PROPOSED COURSES AT HOST INSTITUTION / KARŞI ÜNİVERSİTEDE ALINAN DERSLER: During his/her study at.., in the current academic year, the student attended the following courses: Öğrenci akademik yılı/yarıyılında aşağıdaki dersleri almıştır: Host University/Karşı Üniversite: Course Code Title of the Course Ders Kodu Dersin Adı Local Grade / Yerel Kredisi ECTS Grade AKTS Notu ECTS Credits AKTS Kredisi Home University/Ev Sahibi Üniversite: Hitit University Course Code Title of the Course Local Grade Ders Kodu Dersin Adı Yerel Not Score in Letters /Harf Notu TOTAL: TOTAL: We confirm that this proposed programme of study is approved. / Belirtilen çalışma programının uygun bulunduğunu onaylıyoruz. Departmental Coordinator s Name - Signature Faculty Coordinator s Name - Signature Faculty Dean s Name - Signature &Stamp Erasmus Bölüm Temsilcisi - İmza Erasmus Birim Temsilcisi - İmza Fakülte Dekanı İmza - Mühür ECTS Credits AKTS Kredisi Date: Date: Date: 22

23 EK 6 Lifelong Learning Programme ERASMUS TEACHING ASSIGNMENT 1. Name of the staff member Sending institution (Name & ERASMUS ID Code) Faculty/Department Contact Person at sending institution- Name, address, phone, 2. Information about receiving institution, department/faculty Receiving institution (Name & ERASMUS ID Code) Contact Person at receiving institution Name, address, phone, Subject area Level (Bachelor, Master, Doctorate) Number of students at receiving institution benefiting from the teaching programme 23

24 Number of teaching hours Proposed date of arrival 3. Objectives of the mobility 4. Added value of the mobility (both for the host institution and for the teacher) 5. Content of the teaching programme 6. Expected results (not limited to the number of students concerned) 24

25 Teacher: Signature Sending institution: Assist. Prof. Gökçe MEREY Head of International Relations Office Signature&Stamp&Date Receiving institution: Signature&Stamp&Date 25

26 EK 7 HĠTĠT UNIVERSITY / ERASMUS TEACHING STAFF MOBILITY INSTRUCTION SCHEDULE 1st day: (--/--/20--) 2nd day: (--/--/20--) 3rd day: (--/--/20--) 4th day: (--/--/20--) 5th day: (--/--/20--) *If your mobility is more than one week, please specify the other week(s) in any other table. TEACHING STAFF MEMBER Signature HOST INSTITUTION/ERASMUS ID : Erasmus Institutional Coordinator : Signature&Stamp HOME INSTITUTION/ERASMUS ID : HİTİT UNIVERSITY/ TR CORUM 01 Erasmus Institutional Coordinator : Assist. Prof. Gökçe MEREY Signature&Stamp 26

27 1. Name of the staff member Sending institution (Name & ERASMUS ID Code) Faculty/Department Administrative Unit EK 8 HĠTĠT UNIVERSITY LLP/ERASMUS PROGRAM STAFF MOBILITY FOR TRAINING (STT) WORKING PLAN./. Contact person at sending institution (Name, address, phone, ) 2. Information about receiving institution or enterprise Receiving Institution/Enterprise (Name & ERASMUS ID Code) Contact person at receiving institution /enterprise (Name, address, phone, ) Number of staff at receiving institution /enterprise Subject area Proposed date of arrival 3. Objectives of the mobility 27

28 4. Added value of the mobility (both for the host institution and for the staff member) 5. Content of the working plan 6. Expected results Name of the Staff Member Signature: Date: Sending Institution: Signature/Stamp: Date: Receiving Institution/Enterprise : Signature/Stamp: Date: 28

29 EK 9 FIRST WEEK 1st day: (--/--/20--) HĠTĠT UNIVERSITY STAFF MOBILITY FOR TRAINING (STT) TRAINING SCHEDULE./. 2nd day: (--/--/20--) 3rd day: (--/--/20--) 4th day: (--/--/20--) 5th day: (--/--/20--) *If your mobility is more than one week, please specify the other week(s) in any other table. STAFF MEMBER: HOST INSTITUTION/ENTERPRISE: (ERASMUS ID if available) Erasmus Institutional Coordinator (or Authorized Person) : Signature&Stamp HOME INSTITUTION/ERASMUS ID : HĠTĠT UNIVERSITY/ TR CORUM 01 Erasmus Institutional Coordinator : Assist. Prof. Gökçe MEREY Signature&Stamp **It is mandatory that original training schedule indicate the training activities of each day separately, be typewritten, prepared in triplicate, dully signed and stamped by both Home and Host Institutions before the commencement of Erasmus Training period of relevant Staff Member. 29

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Üniversitemiz Senatosunun 19.03.2010 tarih ve 2010/05-17 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı Erasmus Değişim Programına ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Yönergesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Yönergesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA 103) Yönergesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA 103) Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA 103) Yönergesi Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS+ PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS+ PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS+ PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI TEMEL İLKE VE KURALLARI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI TEMEL İLKE VE KURALLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI TEMEL İLKE VE KURALLARI I. Genel Bilgiler Bu yönerge, amacı, Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Yönergede

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Erasmus+ kapsamında İstanbul Esenyurt

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı değişim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ ERASMUS ve DĠĞER DEĞĠġĠM PROGRAMLARI YÖNERGESĠ

ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ ERASMUS ve DĠĞER DEĞĠġĠM PROGRAMLARI YÖNERGESĠ (13.09.2013 gün ve 06 sayılı Senato Kararı) (20.03.2015 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ ERASMUS ve DĠĞER DEĞĠġĠM PROGRAMLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar Amaç

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç (1) Bu yönergenin amacı Yüksek Öğretim Kurulu değişim programlarına

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi nin Erasmus ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 11.11.2008 tarih ve 759 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1- Bu yönergenin amacı Erasmus

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI Amaç ve Kapsam LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı Hayatboyu Öğrenme Programları arasında yer alan Erasmus Programı kapsamında, Gebze Teknik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi AMAÇ ve KAPSAM Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS+ DEĞĠġĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS+ DEĞĠġĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS+ DEĞĠġĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı; Erasmus+ programının

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı İstanbul Şehir Üniversitesi nin Erasmus

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Erasmus+ ve diğer değişim programlarına ilişkin

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Tanımlar- Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu düzenlemenin amacı, Erasmus+ Programı ile ilgili

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yönergesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yönergesi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yönergesi AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları-Hayat Boyu Öğrenme Programı (HBÖ)-

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı Erasmus+ Programı kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesinden programa dâhil olan yükseköğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 *BE5F84AE* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 41360429-100- Konu : 2013-2014 Erasmus personel Ders Verme Hareketliliği SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TANIMLAR LLP-ERASMUS PROGRAMININ İŞLEYİŞİ. 3.1. LLP-Erasmus Programının işleyişinden aşağıdaki kişilerden oluşan kurul sorumludur.

TANIMLAR LLP-ERASMUS PROGRAMININ İŞLEYİŞİ. 3.1. LLP-Erasmus Programının işleyişinden aşağıdaki kişilerden oluşan kurul sorumludur. EK 1 27.11.2008 tarih ve 2008/198 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 10/10/2014 Toplantı Sayısı : 397 Karar Sayısı : 3380 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3380- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Programı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin uluslararası ikili anlaşmalar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi nde uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Erasmus, Mevlana

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi nde uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Erasmus,

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi:

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI Toplantı Tarihi Kimlik/Dosya No Toplantı Sayısı /

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI Toplantı Tarihi Kimlik/Dosya No Toplantı Sayısı / KARAR NO: 2016/195 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Yönergesi nin Yönetmelik ve Yönerge İnceleme Komisyonunun 28.11.2016 tarihli ve E.1714 sayılı yazısı doğrultusunda aşağıda verildiği

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Artvin Çoruh Üniversitesi, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programına ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ

12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ 12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Erasmus Değişim Programı

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YANDAL ĠLE LLP/ERASMUS VE FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESĠ

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YANDAL ĠLE LLP/ERASMUS VE FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YANDAL ĠLE LLP/ERASMUS VE FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21)

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21) T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurul Tarihi:

Detaylı

Erasmus+ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1. Erasmus Değişim Programı Nedir?

Erasmus+ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1. Erasmus Değişim Programı Nedir? Erasmus+ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1. Erasmus Değişim Programı Nedir? Erasmus değişim programı, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR SİİRT ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Yönerge'nin amacı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi nde uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Erasmus,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programına ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI Erasmus + Programı ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. Dr. Sıla Turaç BAYKARA İYTE-UİO

ERASMUS + PROGRAMI Erasmus + Programı ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. Dr. Sıla Turaç BAYKARA İYTE-UİO ERASMUS + PROGRAMI 2017-18 Erasmus + Programı ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu Dr. Sıla Turaç BAYKARA İYTE-UİO 11.04.2017 Erasmus Değişim Programı nedir? Erasmus Değişim Programı, Avrupalı

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KRİTERLERİ: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de

Detaylı

16 Temmuz 2013/07 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 5. 26 Şubat 2013/02 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 13

16 Temmuz 2013/07 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 5. 26 Şubat 2013/02 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 13 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge, Koç Üniversitesi (KÜ) diploma programlarına

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAM Mevlana Değişim Programı Nedir? Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni vizyonu çerçevesinde yurt içinde eğitim veren yükseköğretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi nin Erasmus değişim programı çerçevesinde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

STANBUL AYDIN ÜN VERS TES Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Ö renme (Lifelong Learning Programme)-Erasmus Ö renci De

STANBUL AYDIN ÜN VERS TES Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Ö renme (Lifelong Learning Programme)-Erasmus Ö renci De İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme (Lifelong Learning Programme)-Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı

Detaylı

Işık Üniversitesi Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi

Işık Üniversitesi Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi Senato Sayısı: 268 Senato Kabul Tarihi: 23.03.2017 Işık Üniversitesi Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi Amaç 1. Bu yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nde Erasmus+ Programının ve tüm alt faaliyetlerinin

Detaylı

AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ

AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ ERASMUS+ KA107 ÖĞRENCİ SEMİNERİ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ (AVUMER) Özellikle yurtdışında bulunan kurum ve üniversitelerle ilişki kurmak ve bu kurumlarla Üniversitemiz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ

ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ AMAÇ ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programları arasında yer alan Erasmus Programı kapsamında, Ataşehir

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana

Detaylı

25/01/2017 Senato Kararı 2017/08-02

25/01/2017 Senato Kararı 2017/08-02 25/01/2017 Senato Kararı 2017/08-02 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Başvuru Kriterleri: Sayfa 1 / 2

Başvuru Kriterleri: Sayfa 1 / 2 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SEÇİM KRİTERLERİ Başvuru Kriterleri: 1- Erasmus+ Yükseköğretim

Detaylı

1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.

1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge, Koç Üniversitesi (KÜ) diploma programlarına

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014/2015 AKADEMİK YILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014/2015 AKADEMİK YILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI. Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI. Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.02.2006 (308) Akademik Kurul, 02.02.2006, V04/AKK/05

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI 1. Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler: M evlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce İstanbul Yeni

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK erdem.ozluk@yok.gov.tr Sunum Planı 1.Mevlana Değişim Programı 2.Mevlana Değişim Programı nın Amacı 3.Mevlana Öğrencisi 4.Diğer

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞĠġĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK PERSONEL BAŞVURULARI

AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK PERSONEL BAŞVURULARI 013-014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK PERSONEL BAŞVURULARI Başvuruyla ilgili önemli hususlar: 1. Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesine kayıt hakkı kazanan

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR Seçim öncesi başvuru işlemleri 1. Erasmus yabancı dil sınavının başvuru tarihlerini takip etmek. 2. Yabancı dil sınavına girmek.

Detaylı

Mevlana Değişim Programı. Mevlana Koordinatörleri Toplantısı 05.12.2013 Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Mevlana Değişim Programı. Mevlana Koordinatörleri Toplantısı 05.12.2013 Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Mevlana Değişim Programı Mevlana Koordinatörleri Toplantısı 05.12.2013 Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Akış Mevlana Değişim Programının tanıtılması Süreç ile ilgili bilgiler Birim Koordinatörlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

DEĞİŞİM PROGRAMLARI. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ OFİSİ (UİO) INTERNATIONAL COOPERATIONS OFFICE (ICO) -Aralık 2015-

DEĞİŞİM PROGRAMLARI. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ OFİSİ (UİO) INTERNATIONAL COOPERATIONS OFFICE (ICO) -Aralık 2015- DEĞİŞİM PROGRAMLARI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ OFİSİ (UİO) INTERNATIONAL COOPERATIONS OFFICE (ICO) -Aralık 2015- AVRUPA DIŞI DEĞİŞİM PROGRAMLARI OVERSEAS EXCHANGE (Hibesiz) MEVLANA (Hibeli) ERASMUS+ INTERNATIONAL

Detaylı