BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart / 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart 2007 2007 / 8"

Transkript

1 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart / 8 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB FAS AB UKRAYNA AB DTÖ AB GENLEME RKET LER K TLE LET M MEDIA PROGRAMI SA LIK GENÇL K EKONOM T Ü S A D B U S I N E S S E U R O P E Ü Y E S D R MERKEZ : 74 Me rutiyet Caddesi Tepeba ı Istanbul Türkiye Tel : Faks : ANKARA : 39/4 ran Caddesi Gaziosmanpa a Ankara Türkiye Tel: Faks: AVRUPA B RL : 13 Avenue des Gaulois 1040 Brüksel Belçika Tel : Faks : ALMANYA : 28 Märkisches Ufer Berlin Almanya Tel : Faks : FRANSA : 33 Rue de Galilée Paris Fransa Tel : Faks : A B D : 1250, 24 th Street N.W. Suite#300 Washington DC USA Tel : Faks : HAZIRLAYANLAR : Meltem Çakır - Dilek tar Ate

2 AB - Türkiye - TÜS AD ve KAGIDER Avrupa Parlamentosu üyesi Emine Bozkurt (Hollanda/Sosyalist Parti) i birli iyle Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 7 Mart 2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu nda bir seminer düzenleyecek. Seminerde AB üyeli i yolunda Türkiye de kadının ekonomik, sosyal ve siyasi alan da geli imi ele alınacak. Emine Bozkurt raportörlü ünde hazırlanan ve ubat 2007 de AP Genel Kurulu nda benimsenen Türkiye de Kadın Hakları raporunun da ele alınaca ı seminere, stihdam ve Sosyal lerden sorumlu AB Komiseri Vladimir Spidla, AK Parti Genel Ba kan Yardımcısı ve Sosyal ler Ba kanı Nükhet Hotar Göksel, TUS AD Cinsiyet E itli i Komisyonu Ba kanı ve Do a Bitkisel Ürünler irketi Yönetim Kurulu Ba kanı Feryal Menemenli, KAGIDER AB Komitesi Ba kanı Gülseren Onanç, KA-MER Ba kanı Nebahat Akkoç, Birle mi Milletler Programları Koordinatörü Meltem A duk ve Ankara Üniversitesi Ö retim Görevlisi ve Avrupa Kadın Lobisi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selma Acuner, konu macı olarak katılacaklar. - Devlet Bakanı ve Ba Müzakereci Ali Babacan 1-2 Mart 2007 tarihlerinde Brüksel de temaslarda bulundu. Babacan 1 Mart tarihinde yapılan Türkiye-AB Karma sti are Komitesi nin (K K) 22. toplantısında bir konu ma yaptı. Konu masında Aralık 2006 AB Konseyi nin Türkiye ile sekiz ba lıkta müzakereleri dondurmasına ili kin kararına de inen Babacan, Türkiye nin tek taraflı da olsa bu ba lıklarda uyum için çalı aca ını söyledi. Babacan Hükümetin halihazırda bir müzakere süreci kapsamında bir AB müktesebatına uyum takvimi üzerinde çalı tı ını ve bunun en geç Mart sonu ya da Nisan ayı ba ında açıklanaca ını bildirdi. Brüksel deki temasları çerçevesinde Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen kahvaltı toplantısında Brüksel deki AB çevrelerine hitap eden Babacan, bugünün Türkiye sinin de il, gelecekteki Türkiye nin AB üyesi olaca ını vurguladı. AB üyeli i yolunda gerçekle en reformlarla Türkiye nin bir de i im sürecinden geçti ini belirten Babacan, Türkiye nin AB üyeli ine hazır olaca ı gün, AB nin de Türkiye nin üyeli ine hazır olması gerekti inin altını çizdi. - Türkiye AB Karma sti are Komitesi (K K) 22. toplantısı Brüksel'de gerçekle tirildi.. AB Ekonomik ve Sosyal Komite binasında yapılan toplantıya Devlet Bakanı ve Ba Müzakereci Ali Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ba kanı M. Rifat Hisarcıklıo lu, Türkiye - AB Karma sti are Komitesi üyeleri, Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu E ba kanı Prof. Dr. Aydın Dumano lu katıldı. Toplantıda gündeminde ele alınan konular: Türkiye nin üyelik müzakereleri süreci ve ya anan sorunlar; Müzakereler sürecinde AB kamuoyunun Türkiye nin üyeli iyle ilgili daha iyi bilgilendirilmesi için, iki tarafın sivil toplum örgütlerinin arasında güçlü ba lar kurulması gere i; Türkiye de sendika hakların iyile tirilmesi ve bu konuda ortakla a hazırlanan rapor; Türk i adamlarının, ö rencilerin, sivil toplum temsilcilerinin AB üyelerine giri te ya adıkları vize sorunu. - Merkezi Almanya nın Essen kentinde bulunan Türkiye Ara tırmaları Merkezi nin (TAM) yaptı ı ara tırmaya göre, Almanya da ya ayan Türk kökenli kadın ve genç kızların yarısı çalı arak, kendi ayakları üzerinde durabiliyor. TAM verilerine göre Avrupa ülkelerinde yerle ik yakla ık 2 milyon Türk kökenli kadın ve genç kızın, 1 milyon 300 bini Almanya da ya ıyor. Almanya da ya ayan bu kadınların genellikle ailedeki erkekler tarafından baskı altında tutuldu u dü ünülüyor. Ancak TAM ara tırmanın sonuçları, bunun bir önyargı oldu unu ortaya koyuyor. Ara tırmaya göre, ya arası Türk kökenli - 2

3 bekar kadınların yarısı çalı arak, ya amlarının ba ımsız bir ekilde sürdürebiliyor. Daha ya lı olanlarda ise geçimlerini tek ba larına sa layanların oranı gün geçtikçe artıyor. Ara tırma, Almanya da ya ayan Türk kökenli kadınların, medyaya sıkça yansıyan ve ailedeki erkekler tarafından baskı altında tutulan kurban kimli ini benimsemedi ini de ortaya koyuyor. Almanya da ya ayan Türk kökenli her iki kadından biri, geleneksel Türk aile yapısı içinde kendine yakı tırılan sadece e, anne ya da kız çocu u imajını reddediyor. Almanya da yüksek ö renim gören Türk kökenli genç kız ve kadınların sayısına bakıldı ında, Almanya daki Türk kızlarının iyi bir e itim ve kariyer için ne denli istekli olduklarının görüldü üne de inen ara tırma, Alman yüksek ö retim kurumlarında ö renim gören yakla ık 37 bin Tük kökenli gencin %40 ını genç kızların olu turdu unu belirtiyor. AB - Fas - AB nin dı i lerinden ve Kom u Ülkeler Politikası ndan (KÜP) sorumlu Komiseri Benita Ferrero-Waldner 2 Mart ta Euro-Med Association ile spanya Dı i leri Bakanlı ı tarafından Barselona da Fas ve AB arasındaki ili kileri ele alan seminere katıldı. Seminerde ekonomik ve siyasi i birli i, güvenlik sorunları ve sivil toplum alanlarındaki ortaklı ın sundu u olanaklar tartı ıldı. Komiser Waldner seminerde Fas ın kullanımına sunulacak olan 654 milyon Euro luk bir yardım paketinin de tanıtımını gerçekle tirdi. Bu yardım paketi, AB nin Kom u Ülkeler Politikası kapsamında ayrıntılı bir biçimde hazırlanan AB- Fas Aksiyon Planı nın Fas tarafından yürürlü e konmasını desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası nın verece i krediler ve di er mali programların da bu yardım paketini destekleyerek geni letmesi öngörülüyor. Bu yeni mali yardım paketi döneminde verilen yardımların yıllık ortalamasının yakla ık %20 üzerinde. Komiser Waldner konuyla ilgili açıklamasında Fas ın ça da la ma yolunda bir dizi iddialı reformu gerçekle tirme a amasında oldu unu, bu reformların güçlü bir büyüme, do rudan yabancı yatırımlarda artı, daha fazla istihdam artı ı gibi yararlarının imdiden hissedilmeye ba landı ını belirtti. AB nin Fas ın içinde bulundu u reform sürecine verdi i deste i arttırarak sürdürece ini belirten Waldner, Eylem Planı nın yürürlü e konabilmesi için Fas a verilecek yardımların sa lık, e itim, enerji, çevre ve özel sektörün kalkındırılması gibi ortak konulara yo unla maya devam edece ini söyledi yılları için planlanan mali yardım paketi be temel noktadan olu uyor: Sosyal kalkınma: Bu alanda e itim, sa lık, sosyal güvence, okur-yazarlık gibi konularda hayata geçirilmesi planlanan reformlara yer veriliyor. Kullanıma sunulan mali kayna ın %45 inin bu bölüme ayrılması planlanıyor. Ekonomik kalkınma: AB Komisyonu Fas ın AB ile olu turaca ı serbest ticaret bölgesine hazırlık olması amacıyla, özel sektörün kalkınmasına verdi i deste i sürdürmeyi, enerji ve tarım gibi önemli alanlarda yerel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. nsan hakları ve devlet yönetimi: Bu alandaki reformların içeri ini hukukun ça da la tırılması ve insan hakları bilincinin güçlendirilmesi olu turuyor. Çevre: Çevre ba lı ı a ırlıklı olarak belirli bölgelerdeki çevre kirlili inin önlenmesi ve atık suların uzakla tırılması konularında yo unla ıyor. Kurumsal destek: AB Komisyonu Fas ile idari konulardaki i birli ini sürdürmeyi ve Fas devlet yönetim birimleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki ili kileri güçlendirebilmek için daha fazla mali destek vermeyi amaçlıyor. AB Komisyonu bu ikili deste in yanı sıra, KÜP kapsamında di er yardım olanaklarını da Fas ın kullanımına sunuyor. Bu olanaklardan bazıları öyle: - 3

4 Kom uluk-yatırım fonu Yönetim kolaylı ı Sınır ötesi i birli i programı Ö renci de i im programları ve e itim hususunda kuvvetlendirilmi i birli i Bilim ve teknik alanlarında ortaklık AB programlarına ve kurulu larına katılım AB - Ukrayna - Dı i leri ve Kom u Ülkeler Politikası ndan (KÜP) sorumlu AB Komiseri Benita Ferrero-Waldner ile Ukrayna Dı leri Bakan Yardımcısı ve Ba Müzakereci Andriy Veselovsky, Ukrayna ile yeni ve geni letilmi bir i birli i anla masının müzakerelerine ba lamak amacıyla 5 Mart ta bir araya geldi. Bu yeni anla ma AB-Ukrayna ili kilerinin geli tirilmesinin stratejik önemini vurgulayarak, AB-Ukrayna arasındaki ili kileri geli tirip, siyasi i birli ini güçlendirmeyi, ticaret ve yatırımları te vik etmeyi ve Ukrayna nın ekonomik refaha kavu masına destek olmayı hedefliyor. Müzakerelerin AB ile Ukrayna arasındaki ili kilere yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Ayrıca serbest ticaret bölgesi, daha yakın bir enerji ortaklı ı gibi konular da görü mede yer alan ba lıklar arasında. Anla manın en önemli bölümlerinden biri olan serbest ticaret bölgesi olu turulmasıyla ilgili müzakerelere, Ukrayna nın Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) üyeli i gerçekle tikten sonra devam edilecek. Ukrayna nın demokratik ve ekonomik reformlar yaparak önemli bir ilerleme gerçekle tirdi ini belirten Komiseri Waldner, bu yeni anla manın Ukrayna yı ile AB ye daha da yakınla tıraca ını; serbest ticaret bölgesiyle ilgili müzakerelerin ekonomik bütünle meyi daha da ileri ta ıyaca ını; ayrıca yakın bir ekonomik i birli inin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi di er konulara da olumlu etkisi bulunaca ını söyledi. Waldner bu yeni anla ma ile AB nin enerji tedarikini garanti altına alma, enerji güvenli ini artırma, çevreyle ilgili standartları yükseltme ve gaz ile elektrik piyasalarını bütünle tirme imkanı olaca ını ileri sürdü. AB Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) - DTÖ nün AB nin ticaret politikaları konusunda yılda iki defa yayınladı ı inceleme raporunun sonuncusunda AB nin serbest dünya ticaretine ve halen devam etmekte olan Doha Kalkınma Görü meleri ne sa ladı ı katkı övüldü. Raporda AB nin geli mekte olan ülkelerin dünya ticaret sistemine katılabilmeleri için gösterdi i çabalar öne çıkarıldı ve AB nin son iki sene içerisinde geni lemenin devam edebilmesi ve ortak pazarın sa lamla tırılması için attı ı adımlara yer verildi. Raporda dile getirilen en önemli endi e ise ortak tarım politikasıyla ilgili reformlar. Raporda yer alan bazı önemli noktalar: Doha Kalkınma Görü melerinde ve geli mekte olan ülkelerin çok taraflı dünya ticaret sistemine katılabilmeleri için gösterilen çabalarda AB çok önemli bir rol üstlenmektedir. AB hizmet sektörünün serbestle tirilmeye devam edilmesi beraberinde pek çok fayda getirecektir. AB tarım sektörünün serbestle tirilmesine devam edilmesi gereklidir. AB çok taraflı ticaret sisteminin önceli ini koruyacak ve devam ettirecek önlemler almalıdır. AB - Geni leme - stihdam, sosyal i ler ve fırsat e itli inden sorumlu AB Komiseri Vladimir Spidla Hırvatistan ın AB üyeli i süreciyle ilgili hazırlıklar kapsamında istihdam ve sosyal i ler alanındaki ilerlemeleri yerinde incelemek üzere Hırvatistan ın ba kenti Zagreb e gitti. Hırvatistan Ba bakanı Sanader ve Devlet Ba kanı Mesic ile görü ecek olan Spidla sosyal ortaklar ve sivil toplum temsilcileri ile de bir araya gelecek. Spidla ve Bakan Ljubicic arasında yoksullukla mücadele ve toplumsal dı lanmanın engellenmesi konularını - 4

5 içeren bir ön anla ma belgesi imzalanacak. Ön anla ma belgesinde sosyal güvencenin ça da la tırılması, sosyal kapsamanın te vik edilmesi gibi AB ye katılım öncesinde çözümlenmesi gereken konular da yer alıyor. Belge Hırvatistan ın halen mevcut sosyal kapsama politikalarının güçlü ve zayıf yönlerini de erlendirirken, gelecekte ortaya çıkabilecek güçlükleri ve politika önceliklerini belirliyor. Toplumdan soyutlanmı gruplar ve ulusal azınlıkların istihdam piyasasına katılımının sa lanması için yapılması gerekenler, ya am boyu ö renim, meslek e itimi, sosyal konut olanaklarının sunulması da belge kapsamında ele alınacak konular arasında yer alıyor. irket i leri - AB Komisyonu, bir irketin kontrolünü ele geçirmek için yapılan hisse satın alımlarıyla ilgili irket Devralma Teklifi Yönergesi nin (Takeover Bid Directive-2004/25/EC) üye ülkelerin iç hukukunda nasıl uygulandı ını inceleyen bir rapor hazırladı. AB Komisyonu bu yönergenin amacının, AB de irket devralma giri imlerine uygun bir ortam yaratarak, AB de kurumsal yeniden yapılanmayı sa lamak oldu unu açıklıyor. Rapor sonucunda ise üye ülkelerin ilgili yönergeyi uygularken fazlasıyla korumacı bir yakla ım içinde olduklarını ortaya çıktı. Ortak pazar ve hizmetlerden sorumlu AB Komiseri Charlie McCreevy yönerge ile ilgili yaptı ı açıklamada, üye ülkelerin ço unun irket devralımının önündeki engellerin kaldırılması konusunda çekimser davrandı ını, bazı üye ülkelerde ise, hisse arzını engellemek amacıyla irketlerin daha fazla yetkiyle donatıldı ını vurguladı. Komiser McCreevy irket Devralma Teklifi Yönergesi nin üye ülkeler tarafından irketlerin satın alınmasını engelleyecek bir ekilde uygulanmasının yönergenin amacıyla çeli ti ini kaydetti. - letme ve Sanayi leri nde sorumlu AB Komiseri Günter Verheugen, letme Deneyimleri staj programını desteklemek üzere Almanya nın Brandenburg ehrine gidecek. Orada iki gün boyunca evler ve di er binalar için metal parçaları üreten metal irketi Windeck i ziyaret edecek olan Verheugen, i çilerle, stajyerlerle, yöneticilerle ve yerel firmalarla görü melerde bulunacak. Komiser Verheugen bu görü melerin yanı sıra, pratik deneyim edinmek amacıyla aynı i letmede çalı an 100 i çiyle birlikte çalı acak. Bu süre içerisinde Bilgisayar destekli Sayısal Kontrol (CNC) ismi verilen bir kontrol tekni ini ö renecek. letme Deneyimleri staj programı, AB Komisyonu letme Genel Müdürlü ü tarafından küçük ve orta ölçekli i letmelerin (KOB ) sorunlarının daha iyi anla ılmasına imkan sa lamak amacıyla düzenleniyor Temmuz unda ba layan bu program, 2009 yılı sonuna kadar letme Genel Müdürlü ü nün 350 çalı anını AB kobilerinde staj imkanı sa layacak. lk etabında 50 ki ilik bir grubun, AB deki çe itli i letmelerde yaptıkları stajla ilgili raporları Verheugen e sunuldu. AB Komisyonu bu programı TÜS AD ve TISK in de üye oldu u Avrupa özel sektör temsil kurulu u BUSINESSEUROPE un yanı sıra AB Sanatkarlar ve KOB ler Birli i (UAPME) ve AB Odalar Birli i (Eurochambers) ile birlikte yürütüyor. Kitle leti imi - AB MEDIA Programı Oscar Ödülleri töreninde de AB Programı MEDIA nın ba arısını kanıtladı. En iyi yabancı film dalında Oscar ödülünü Berlin Duvarı nın yıkılı ından kısa bir süre önceki dönemi çok etkileyici bir üslupla i leyen Alman yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck ın Das Leben der Anderen adlı filmi ile kazandı. Filmin sinemalarda gösteriminin gerçekle tirilmesi ve Almanya dı ında DVD olarak satı a çıkabilmesi için AB MEDIA Programı ndan 0,5 milyon Euro tutarında te vik sa lanmı tı. - 5

6 AB Te vik Programı MEDIA Avrupa görsel medya sektörünün geli mesinde önemli bir rol oynuyor. Kendi ülkesi dı ında gösterime giren her on Avrupa filminden dokuzu MEDIA Programı ndan destek alıyor. MEDIA Programı nın kısıtlı bütçesi tek bir Hollywood filminin bütçesine denk olsa da, Avrupa sinemsi için itici güç olmak niteli i ta ıyor. MEDIA kapsamında sa lanan her bir Euro luk te vik, sektörün 6Euro de erinde özel yatırım yapmasını sa lıyor. AB ubat 2007 de gerçekle tirilen Berlin Film Festivali nde MEDIA te vik programının 2007 bütçesini 755 milyon Euro olarak açıkladı. Bütçenin %65 lik bölümü, Avrupa filmlerinin di er ülkelerde de yayımlanabilmesi için ayrıldı. Bu yeni program küçük ve orta ölçekli i letmelerin mali kayna a ula abilmesini kolayla tırmayı ve böylece dijital teknolojilerin kullanımındaki rekabeti güçlendirmeyi hedefliyor. Sa lık - AB Komisyonu acil durumlar için bir veteriner ekibi olu turma kararı aldı. Bu ekibin AB de ve üçüncü dünya ülkelerinde ku gribi gibi hayvan hastalıkları salgını olması durumunda acil bir ekilde yardım ve destek sa laması amaçlanıyor. Her alanda tecrübesi bulunan sa lık uzmanlarından ve veterinerlerden olu acak olan bu ekip, gerekli durumlarda, yerel yetkililerle çalı ıp, sorunu kontrol altında tutmak üzere hastalı ın tespit edildi i AB ülkelerine ya da üçüncü dünya ülkelerine gönderilebilecek. Ekibin uzmanları uluslararası kurulu ların uzmanlarıyla da i birli i içinde olacak. Bu ekibin kurulması ile birlikte geçen yıl Türkiye de ve Romanya da ku gribine kar ı mücadele deste i veren olu um resmile mi oluyor. Gençlik Mart ta iki yüzden fazla genç, talya nın ba kenti Roma da 1. AB Gençlik Zirvesi ni kutlamak üzere bir araya gelecek. Roma Antla ması nın 50. yıldönümünü kutlamak için bulu acak olan gençler, bu zirve aracılı ıyla bugünkü Avrupa hakkındaki görü lerini açıklayacaklar ve ileride Avrupa yı nasıl gördüklerini anlatacaklar. Zirve kapsamında gerçekle tirilecek toplantıların sonuçları AB üyesi ülkelerin ba bakan ve devlet ba kanlarına iletilecek. Zirveye her AB üyesi ülkeden altı genç katılacak; ayrıca uluslararası sivil toplum kurulu u temsilcisi 30 genç ve Avrupa Gençlik Forumu temsilcisi sekiz genç de zirvede yer alacak. E itimden sorumlu AB Komiseri Jan Figel gençlerin Avrupa nın gelece i hakkında tartı malarının ve bu konudaki forumlara erken katılımlarının gelecekteki zorlukları yenmelerine katkıda bulunaca ını belirtti. Gençlik Zirvesi nin açılı ı 24 Mart günü Roma Üniversitesi nde gerçekle tirilecek. Altı gruba bölünecek olan gençler altı konu hakkında tartı acak. Bu konular: AB Anayasası nın gelece i AB nin sosyal ve ekonomik modeli Sürdürülebilir kalkınma Küreselle mede AB nin rolü Demokrasi ve sivil toplum Gençlik ve e itim Zirveye 25 Mart ta Campidoglio binasında devam edecek. Burada 24 Mart ta gerçekle tirilen tartı maların sonuçları ve AB nin gelece i için verilmek istenen mesajlar belirlenecek. Bu tartı manın internet aracılı ıyla izlenmesi mümkün olabilecek. Ekonomi - Eurostat verilerine göre Euro Alanı nda yıllık enflasyon oranı Ocak 2007 itibarıyla %1,8 oldu. Aralık 2006 de erlerine göre %1,9 a yıllık enflasyon oranında hafi bir dü ü kaydedildi. Bir yıl öncesindeki yıllık enflasyon oranının ise %2,4 oldu u görülmektedir. Ocak 2007 de Euro alanındaki aylık enflasyon oranı % 0,5 oldu. - 6

7 Ocak 2007 itibarıyla AB27 teki yıllık enflasyon oranı %2,1 olarak belirlendi. Bir yıl önceki %2,3 oranına göre dü ü kaydedildi. Ocak 2007 de AB de Hollanda (%1), Malta (%1,2) ve Finlandiya da (%1,3) en dü ük enflasyon oranının kaydedildi i ülkeler oldu. Öte yandan en yüksek enflasyon oranları Macaristan (%8,4), Letonya (%6,5) ve Romanya da (%6,2) gözlendi. Aralık 2006 de erleriyle kar ıla tırıldı ında yıllık enflasyon oranının 11 ülkede yükseldi i, bir ülkede de i medi i, 15 ülkede ise dü tü ü görüldü. - AB statistik Enstitüsü Eurostat verilerine göre 2007 yılının Ocak ayında Euro Alanı nda i sizlik oranı %7,4 oldu. Ocak 2006 i sizlik oranı %8,3 le kar ıla tırıldı ında önemli bir dü ü kaydedildi i görülmektedir. AB27 de kaydedilen i sizlik oranı Aralık 2006 da %7,6 iken Ocak 2007 de %7,5 seviyesindeydi yılının Ocak ayında kaydedilen i sizlik oranı ise %8,3 olmu tu. AB Kurumları BRÜKSEL DE GELECEK AY 8-9 Mart, AB Konseyi Liderler Zirvesi Mart, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Strazburg 27 Mart, Ekonomik Mali Konsey Konferanslar-Seminerler Mart, European Business Summit, 21 Mart, Comment la culture peut-elle faire avancer l Europe?, College of Europe, Bruge 28 Mart, Happy Birthday to the EU: 50th Anniversary of thetreaty of Rome, ALDE Ocak 2007 itibarıyla i sizlik oranının en dü ük oldu u ülkeler Hollanda (%3,6) ve Estonya (%4,2) oldu. En yüksek i sizlik oranı ise Polonya (%12,6), Slovakya (%11) ve Yunanistan da (%8,7) kaydedildi. Ocak 2007 de ABD deki i sizlik oranı %4,6, 2006 yılının Aralık ayında ise Japonya daki i sizlik oranı %4,1 düzeyinde oldu. * - 7

BRÜKSEL DE B R HAFTA 19 u b a t 2007 2007 / 7

BRÜKSEL DE B R HAFTA 19 u b a t 2007 2007 / 7 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 19 u b a t 2007 2007 / 7 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB KIBRIS AB - SV ÇRE REKABET ENERJ LAÇ SANAY ADALET VE Ç LER ORTAK

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 BU SAYIDA: AB TÜRK YE GEN LEME AB-BATI BALKAN ÜLKELER AB F LD SAH L CUMHUR YET KOM U ÜLKELER

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 23 Nisan 2007 2007 / 15

BRÜKSEL DE B R HAFTA 23 Nisan 2007 2007 / 15 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 23 Nisan 2007 2007 / 15 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB RUSYA DI T CARET VE GÜMRÜKLER TEK PAZAR : Patent B YOTEKNOLOJ ADALET

Detaylı

BRÜKSEL DE B R H A F T A 1 9 Mart 2007 2007 / 10

BRÜKSEL DE B R H A F T A 1 9 Mart 2007 2007 / 10 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 1 9 Mart 2007 2007 / 10 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB KIBRIS AVRUPA PARLAMENTOSU ENERJ AVRUPA DÜNYASI Z RVES VERG ULA

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 18 Aralık 2006 2006 / 43

BRÜKSEL DE B R HAFTA 18 Aralık 2006 2006 / 43 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL ler BRÜKSEL DE B R HAFTA 18 Aralık 2006 2006 / 43 AVRUPA B RL NDE YIL SONU TAT L OLMASI NEDEN YLE BU SAYI 2006 YILININ SON SAYISIDIR TÜM

Detaylı

BRÜKSEL DE B R H A F T A 1 2 Mart / 9

BRÜKSEL DE B R H A F T A 1 2 Mart / 9 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 1 2 Mart 2007 2007 / 9 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB KIBRIS AB NORVEÇ AB L DERLER Z RVES LAÇ SANAY SOSYAL LER - ST HDAM

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 18 Haziran 2007 2007 / 23

BRÜKSEL DE B R HAFTA 18 Haziran 2007 2007 / 23 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 18 Haziran 2007 2007 / 23 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB UKRAYNA AB SIRB STAN AB ANDEAN TOPLULU U AB GENLEME DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Nisan / 12

BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Nisan / 12 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Nisan 2007 2007 / 12 BU SAYIDA: AB TÜRK YE ENERJ B LG VE LET M TEKNOLOJ LER AR GE ORTAK TARIM POL T KASI BALIKÇILIK

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 11 Haziran / 22

BRÜKSEL DE B R HAFTA 11 Haziran / 22 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 11 Haziran 2007 2007 / 22 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB JAPONYA ULA TIRMA AR - GE TARIM ÇEVRE TÜKET C HAKLARI GALILEO SA

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN ANS AD G R MC L K HAFTASI YEN F K RLER N N ÜLKE KALKINMASINDAK ROLÜ VE TÜRK YE N N NOVASYON POL T KASI BA LIKLI KONU MASI

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 07 Mayıs 2007 2007 / 17

BRÜKSEL DE B R HAFTA 07 Mayıs 2007 2007 / 17 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 07 Mayıs 2007 2007 / 17 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB KURUMLARI TEK PAZAR ÇEVRE VERG BÜTÇE ADALET VE Ç LER EKONOM T Ü S

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 10 Nisan 2007 2007 / 13

BRÜKSEL DE B R HAFTA 10 Nisan 2007 2007 / 13 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 10 Nisan 2007 2007 / 13 BU SAYIDA: AB AFR KA-PAS F K-KARAY P ÜLKELER REKABET VE DEVLET YARDIMLARI ENERJ RKET LER ULA

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 12 u b a t / 6

BRÜKSEL DE B R HAFTA 12 u b a t / 6 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 12 u b a t 2007 2007 / 6 BU SAYIDA: AB TÜRK YE REKABET OTOMOT V SANAY L ZBON STRATEJ S B LG ÇA I EKONOM S EUROSTAT

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 9 Temmuz / 26

BRÜKSEL DE B R HAFTA 9 Temmuz / 26 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 9 Temmuz 2007 2007 / 26 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB - ABD AB BREZ LYA AB B NYIL KALKINMA HEDEFLER AB MÜKTESEBATI REKABET

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11

BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB N N 50. YILI KUTLAMALARI REKABET VE DEVLET YARDIMLARI TELEKOMÜN

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Temmuz 2007 2007 / 25

BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Temmuz 2007 2007 / 25 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Temmuz 2007 2007 / 25 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB - GENLEME AB NORVEÇ AB DÖNEM BA KANLI I REKABET TEK PAZAR Gümrük VERG

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 21 Mayıs 2007 2007 / 19

BRÜKSEL DE B R HAFTA 21 Mayıs 2007 2007 / 19 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 21 Mayıs 2007 2007 / 19 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB-KIBRIS AB-RUSYA AB-SIRB STAN AB KURUMLARI REKABET AR-GE ULA TIRMA

Detaylı

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN CISCO EXPO 2008 ETK NL AÇILI KONU MASI 29 Nisan 2008 Kanyon Alı veri Merkezi, stanbul Saygıde er konuklar, de

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 4 Haziran 2007 2007 / 21

BRÜKSEL DE B R HAFTA 4 Haziran 2007 2007 / 21 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 4 Haziran 2007 2007 / 21 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB - BREZ LYA AB KANADA AB G8 AB OPEC AB ANAYASASI REKABET K MYASALLAR

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ITEA 3 Açılı Etkinli i

ITEA 3 Açılı Etkinli i ITEA 3 Açılı Etkinli i Göksel ÇABUK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 22 Mayıs 2014, Ankara EUREKA Nedir? 2 1985 ten bu yana: - 4000 den fazla Ar-Ge projesi - 29 Milyar Avro nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri

AB ve sosyal politika: giri AB ve sosyal politika: giri Oturum 2 : AB nin Lizbon Atnla mas Çerçevesinde leyi i: Kurumlar, yeterlilikler ve düzenleyici araçlar AB Kurumlar Roma Antla mas Bakanlar Konseyi Avrupa Konseyi Avrupa Parlamentosu

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN KAG DER TOPLANTISI KONU MASI. 09 Mayıs 2007 stanbul Modern Sanat Müzesi

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN KAG DER TOPLANTISI KONU MASI. 09 Mayıs 2007 stanbul Modern Sanat Müzesi TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN KAG DER TOPLANTISI KONU MASI 09 Mayıs 2007 stanbul Modern Sanat Müzesi De erli Basın Mensupları, TÜS AD Yönetim

Detaylı

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r.

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. KKTC YE PARLAMENTO DESTE 1..2.. TRAF KTE AB DÜZEN NE DEVAM 1..3.. TÜB TAK, 6.ÇERÇEVE PROGRAMINA ST NADEN GIDA- HAYVANCILIK KONUSUNDA HAZIRLADI I CV L STES NE YEN

Detaylı

Fırsat Eşitliği Modeli FEM

Fırsat Eşitliği Modeli FEM Fırsat Eşitliği Modeli FEM Şirketlerde kurumsal yapı ve uygulamalara toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin ve eşitlik kültürünün yerleşmesini sağlamak çağımızın gereğidir. Tüm mal ve hizmetlerin üretim

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007)

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) -86- TÜRKİYE'NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - Türkiye'nin

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN TS-ANK-06-344 15 Kasım 2006 Sayı : 2006-11-A stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F]

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE, AB NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN KULLANIMI 2004

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z?

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi Ortak Programı

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, hracatçı Birlikleri üyesi 100 ekilde arttırılması ve uluslararası i yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizde özel

Detaylı

Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı

Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG EK : TÜRK YE AVRUPA' YA A TT R Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı Türkiye'nin AB ye Üyeli i Bir Ba arı Öyküsünün Devamıdır Dı i leri Bakanı ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 30 Nisan 2007 2007 / 16

BRÜKSEL DE B R HAFTA 30 Nisan 2007 2007 / 16 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 30 Nisan 2007 2007 / 16 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB ABD REKABET VE DEVLET YARDIMLARI ENERJ B LG VE LET M TEKNOLOJ LER

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa 2020 Stratejisi: Ak ll, Sürdürülebilir ve Kapsay c Büyüme için Avrupa Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007 TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ 23 Şubat 2007 SUNUŞ PLANI I. DÜNYA DA ODA SİSTEMLERİ II. III. IV. TOBB ULUSAL VE ULUSLARARASI NETWORK TOBB AB ÖRGÜTLENMESİ TOBB AB FAALİYETLERİ

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi)

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi) İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ www.iikm.itu.edu.tr (Kariyer Ofisi) HAKKIMIZDA 1997-1998 yılları arasında İşletme Fakültesi nde Kariyer Ofisi adı altında kurulmuştur. 2005 yılında Rektörlük Makamı na

Detaylı

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Konya Hizmetler Sektörü

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu BDDK nternet Sitesi Eri im statistikleri Raporu.. BDDK nternet Sitesinde Genel Durum Haftalık (.. -..) Aylık (.. -..) Aylık (.. -..) Yıllık (.. -..) Toplam

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r.

NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. AB BA IMSIZ KOM SYONU TÜRK YE Y HAZIR GÖRÜYOR 1..2.. TÜRK YE N KO ULLU TAR H GÖRÜ Ü 1..3.. TÜRK YE N N AB ÜYEL N TAR SEFERBERL K 1..4.. AVRUPA DAN TÜRK YE YE DESTEK

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması 22 Nisan 2007 i li Grand Cevahir Otel Sayın Ba kanlar, de erli konuklar, TÜS

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 118 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB E YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü 0 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

2011 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE

2011 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE 2011 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE Sözleşme Sözleşme Sıra Proje Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı Toplam Bütçe Onaylanan Destek 1

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Gençlik Özerkliği Üzerine Politika Belgesi Üyeler Konseyi tarafından kabul edildi, 23-24 Nisan 2004, Brüksel (Belçika)

Gençlik Özerkliği Üzerine Politika Belgesi Üyeler Konseyi tarafından kabul edildi, 23-24 Nisan 2004, Brüksel (Belçika) Gençlik Özerkliği Üzerine Politika Belgesi Üyeler Konseyi tarafından kabul edildi, 23-24 Nisan 2004, Brüksel (Belçika) 1 Gençlik Özerkliği ve Avrupa Komisyonu: Gençlik Üzerine Beyaz Kitap Gençlik özerkliği

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-140 17 Nisan 2006 Sayı : 2006-04-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı