BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart / 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart 2007 2007 / 8"

Transkript

1 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart / 8 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB FAS AB UKRAYNA AB DTÖ AB GENLEME RKET LER K TLE LET M MEDIA PROGRAMI SA LIK GENÇL K EKONOM T Ü S A D B U S I N E S S E U R O P E Ü Y E S D R MERKEZ : 74 Me rutiyet Caddesi Tepeba ı Istanbul Türkiye Tel : Faks : ANKARA : 39/4 ran Caddesi Gaziosmanpa a Ankara Türkiye Tel: Faks: AVRUPA B RL : 13 Avenue des Gaulois 1040 Brüksel Belçika Tel : Faks : ALMANYA : 28 Märkisches Ufer Berlin Almanya Tel : Faks : FRANSA : 33 Rue de Galilée Paris Fransa Tel : Faks : A B D : 1250, 24 th Street N.W. Suite#300 Washington DC USA Tel : Faks : HAZIRLAYANLAR : Meltem Çakır - Dilek tar Ate

2 AB - Türkiye - TÜS AD ve KAGIDER Avrupa Parlamentosu üyesi Emine Bozkurt (Hollanda/Sosyalist Parti) i birli iyle Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 7 Mart 2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu nda bir seminer düzenleyecek. Seminerde AB üyeli i yolunda Türkiye de kadının ekonomik, sosyal ve siyasi alan da geli imi ele alınacak. Emine Bozkurt raportörlü ünde hazırlanan ve ubat 2007 de AP Genel Kurulu nda benimsenen Türkiye de Kadın Hakları raporunun da ele alınaca ı seminere, stihdam ve Sosyal lerden sorumlu AB Komiseri Vladimir Spidla, AK Parti Genel Ba kan Yardımcısı ve Sosyal ler Ba kanı Nükhet Hotar Göksel, TUS AD Cinsiyet E itli i Komisyonu Ba kanı ve Do a Bitkisel Ürünler irketi Yönetim Kurulu Ba kanı Feryal Menemenli, KAGIDER AB Komitesi Ba kanı Gülseren Onanç, KA-MER Ba kanı Nebahat Akkoç, Birle mi Milletler Programları Koordinatörü Meltem A duk ve Ankara Üniversitesi Ö retim Görevlisi ve Avrupa Kadın Lobisi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selma Acuner, konu macı olarak katılacaklar. - Devlet Bakanı ve Ba Müzakereci Ali Babacan 1-2 Mart 2007 tarihlerinde Brüksel de temaslarda bulundu. Babacan 1 Mart tarihinde yapılan Türkiye-AB Karma sti are Komitesi nin (K K) 22. toplantısında bir konu ma yaptı. Konu masında Aralık 2006 AB Konseyi nin Türkiye ile sekiz ba lıkta müzakereleri dondurmasına ili kin kararına de inen Babacan, Türkiye nin tek taraflı da olsa bu ba lıklarda uyum için çalı aca ını söyledi. Babacan Hükümetin halihazırda bir müzakere süreci kapsamında bir AB müktesebatına uyum takvimi üzerinde çalı tı ını ve bunun en geç Mart sonu ya da Nisan ayı ba ında açıklanaca ını bildirdi. Brüksel deki temasları çerçevesinde Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen kahvaltı toplantısında Brüksel deki AB çevrelerine hitap eden Babacan, bugünün Türkiye sinin de il, gelecekteki Türkiye nin AB üyesi olaca ını vurguladı. AB üyeli i yolunda gerçekle en reformlarla Türkiye nin bir de i im sürecinden geçti ini belirten Babacan, Türkiye nin AB üyeli ine hazır olaca ı gün, AB nin de Türkiye nin üyeli ine hazır olması gerekti inin altını çizdi. - Türkiye AB Karma sti are Komitesi (K K) 22. toplantısı Brüksel'de gerçekle tirildi.. AB Ekonomik ve Sosyal Komite binasında yapılan toplantıya Devlet Bakanı ve Ba Müzakereci Ali Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ba kanı M. Rifat Hisarcıklıo lu, Türkiye - AB Karma sti are Komitesi üyeleri, Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu E ba kanı Prof. Dr. Aydın Dumano lu katıldı. Toplantıda gündeminde ele alınan konular: Türkiye nin üyelik müzakereleri süreci ve ya anan sorunlar; Müzakereler sürecinde AB kamuoyunun Türkiye nin üyeli iyle ilgili daha iyi bilgilendirilmesi için, iki tarafın sivil toplum örgütlerinin arasında güçlü ba lar kurulması gere i; Türkiye de sendika hakların iyile tirilmesi ve bu konuda ortakla a hazırlanan rapor; Türk i adamlarının, ö rencilerin, sivil toplum temsilcilerinin AB üyelerine giri te ya adıkları vize sorunu. - Merkezi Almanya nın Essen kentinde bulunan Türkiye Ara tırmaları Merkezi nin (TAM) yaptı ı ara tırmaya göre, Almanya da ya ayan Türk kökenli kadın ve genç kızların yarısı çalı arak, kendi ayakları üzerinde durabiliyor. TAM verilerine göre Avrupa ülkelerinde yerle ik yakla ık 2 milyon Türk kökenli kadın ve genç kızın, 1 milyon 300 bini Almanya da ya ıyor. Almanya da ya ayan bu kadınların genellikle ailedeki erkekler tarafından baskı altında tutuldu u dü ünülüyor. Ancak TAM ara tırmanın sonuçları, bunun bir önyargı oldu unu ortaya koyuyor. Ara tırmaya göre, ya arası Türk kökenli - 2

3 bekar kadınların yarısı çalı arak, ya amlarının ba ımsız bir ekilde sürdürebiliyor. Daha ya lı olanlarda ise geçimlerini tek ba larına sa layanların oranı gün geçtikçe artıyor. Ara tırma, Almanya da ya ayan Türk kökenli kadınların, medyaya sıkça yansıyan ve ailedeki erkekler tarafından baskı altında tutulan kurban kimli ini benimsemedi ini de ortaya koyuyor. Almanya da ya ayan Türk kökenli her iki kadından biri, geleneksel Türk aile yapısı içinde kendine yakı tırılan sadece e, anne ya da kız çocu u imajını reddediyor. Almanya da yüksek ö renim gören Türk kökenli genç kız ve kadınların sayısına bakıldı ında, Almanya daki Türk kızlarının iyi bir e itim ve kariyer için ne denli istekli olduklarının görüldü üne de inen ara tırma, Alman yüksek ö retim kurumlarında ö renim gören yakla ık 37 bin Tük kökenli gencin %40 ını genç kızların olu turdu unu belirtiyor. AB - Fas - AB nin dı i lerinden ve Kom u Ülkeler Politikası ndan (KÜP) sorumlu Komiseri Benita Ferrero-Waldner 2 Mart ta Euro-Med Association ile spanya Dı i leri Bakanlı ı tarafından Barselona da Fas ve AB arasındaki ili kileri ele alan seminere katıldı. Seminerde ekonomik ve siyasi i birli i, güvenlik sorunları ve sivil toplum alanlarındaki ortaklı ın sundu u olanaklar tartı ıldı. Komiser Waldner seminerde Fas ın kullanımına sunulacak olan 654 milyon Euro luk bir yardım paketinin de tanıtımını gerçekle tirdi. Bu yardım paketi, AB nin Kom u Ülkeler Politikası kapsamında ayrıntılı bir biçimde hazırlanan AB- Fas Aksiyon Planı nın Fas tarafından yürürlü e konmasını desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası nın verece i krediler ve di er mali programların da bu yardım paketini destekleyerek geni letmesi öngörülüyor. Bu yeni mali yardım paketi döneminde verilen yardımların yıllık ortalamasının yakla ık %20 üzerinde. Komiser Waldner konuyla ilgili açıklamasında Fas ın ça da la ma yolunda bir dizi iddialı reformu gerçekle tirme a amasında oldu unu, bu reformların güçlü bir büyüme, do rudan yabancı yatırımlarda artı, daha fazla istihdam artı ı gibi yararlarının imdiden hissedilmeye ba landı ını belirtti. AB nin Fas ın içinde bulundu u reform sürecine verdi i deste i arttırarak sürdürece ini belirten Waldner, Eylem Planı nın yürürlü e konabilmesi için Fas a verilecek yardımların sa lık, e itim, enerji, çevre ve özel sektörün kalkındırılması gibi ortak konulara yo unla maya devam edece ini söyledi yılları için planlanan mali yardım paketi be temel noktadan olu uyor: Sosyal kalkınma: Bu alanda e itim, sa lık, sosyal güvence, okur-yazarlık gibi konularda hayata geçirilmesi planlanan reformlara yer veriliyor. Kullanıma sunulan mali kayna ın %45 inin bu bölüme ayrılması planlanıyor. Ekonomik kalkınma: AB Komisyonu Fas ın AB ile olu turaca ı serbest ticaret bölgesine hazırlık olması amacıyla, özel sektörün kalkınmasına verdi i deste i sürdürmeyi, enerji ve tarım gibi önemli alanlarda yerel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. nsan hakları ve devlet yönetimi: Bu alandaki reformların içeri ini hukukun ça da la tırılması ve insan hakları bilincinin güçlendirilmesi olu turuyor. Çevre: Çevre ba lı ı a ırlıklı olarak belirli bölgelerdeki çevre kirlili inin önlenmesi ve atık suların uzakla tırılması konularında yo unla ıyor. Kurumsal destek: AB Komisyonu Fas ile idari konulardaki i birli ini sürdürmeyi ve Fas devlet yönetim birimleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki ili kileri güçlendirebilmek için daha fazla mali destek vermeyi amaçlıyor. AB Komisyonu bu ikili deste in yanı sıra, KÜP kapsamında di er yardım olanaklarını da Fas ın kullanımına sunuyor. Bu olanaklardan bazıları öyle: - 3

4 Kom uluk-yatırım fonu Yönetim kolaylı ı Sınır ötesi i birli i programı Ö renci de i im programları ve e itim hususunda kuvvetlendirilmi i birli i Bilim ve teknik alanlarında ortaklık AB programlarına ve kurulu larına katılım AB - Ukrayna - Dı i leri ve Kom u Ülkeler Politikası ndan (KÜP) sorumlu AB Komiseri Benita Ferrero-Waldner ile Ukrayna Dı leri Bakan Yardımcısı ve Ba Müzakereci Andriy Veselovsky, Ukrayna ile yeni ve geni letilmi bir i birli i anla masının müzakerelerine ba lamak amacıyla 5 Mart ta bir araya geldi. Bu yeni anla ma AB-Ukrayna ili kilerinin geli tirilmesinin stratejik önemini vurgulayarak, AB-Ukrayna arasındaki ili kileri geli tirip, siyasi i birli ini güçlendirmeyi, ticaret ve yatırımları te vik etmeyi ve Ukrayna nın ekonomik refaha kavu masına destek olmayı hedefliyor. Müzakerelerin AB ile Ukrayna arasındaki ili kilere yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Ayrıca serbest ticaret bölgesi, daha yakın bir enerji ortaklı ı gibi konular da görü mede yer alan ba lıklar arasında. Anla manın en önemli bölümlerinden biri olan serbest ticaret bölgesi olu turulmasıyla ilgili müzakerelere, Ukrayna nın Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) üyeli i gerçekle tikten sonra devam edilecek. Ukrayna nın demokratik ve ekonomik reformlar yaparak önemli bir ilerleme gerçekle tirdi ini belirten Komiseri Waldner, bu yeni anla manın Ukrayna yı ile AB ye daha da yakınla tıraca ını; serbest ticaret bölgesiyle ilgili müzakerelerin ekonomik bütünle meyi daha da ileri ta ıyaca ını; ayrıca yakın bir ekonomik i birli inin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi di er konulara da olumlu etkisi bulunaca ını söyledi. Waldner bu yeni anla ma ile AB nin enerji tedarikini garanti altına alma, enerji güvenli ini artırma, çevreyle ilgili standartları yükseltme ve gaz ile elektrik piyasalarını bütünle tirme imkanı olaca ını ileri sürdü. AB Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) - DTÖ nün AB nin ticaret politikaları konusunda yılda iki defa yayınladı ı inceleme raporunun sonuncusunda AB nin serbest dünya ticaretine ve halen devam etmekte olan Doha Kalkınma Görü meleri ne sa ladı ı katkı övüldü. Raporda AB nin geli mekte olan ülkelerin dünya ticaret sistemine katılabilmeleri için gösterdi i çabalar öne çıkarıldı ve AB nin son iki sene içerisinde geni lemenin devam edebilmesi ve ortak pazarın sa lamla tırılması için attı ı adımlara yer verildi. Raporda dile getirilen en önemli endi e ise ortak tarım politikasıyla ilgili reformlar. Raporda yer alan bazı önemli noktalar: Doha Kalkınma Görü melerinde ve geli mekte olan ülkelerin çok taraflı dünya ticaret sistemine katılabilmeleri için gösterilen çabalarda AB çok önemli bir rol üstlenmektedir. AB hizmet sektörünün serbestle tirilmeye devam edilmesi beraberinde pek çok fayda getirecektir. AB tarım sektörünün serbestle tirilmesine devam edilmesi gereklidir. AB çok taraflı ticaret sisteminin önceli ini koruyacak ve devam ettirecek önlemler almalıdır. AB - Geni leme - stihdam, sosyal i ler ve fırsat e itli inden sorumlu AB Komiseri Vladimir Spidla Hırvatistan ın AB üyeli i süreciyle ilgili hazırlıklar kapsamında istihdam ve sosyal i ler alanındaki ilerlemeleri yerinde incelemek üzere Hırvatistan ın ba kenti Zagreb e gitti. Hırvatistan Ba bakanı Sanader ve Devlet Ba kanı Mesic ile görü ecek olan Spidla sosyal ortaklar ve sivil toplum temsilcileri ile de bir araya gelecek. Spidla ve Bakan Ljubicic arasında yoksullukla mücadele ve toplumsal dı lanmanın engellenmesi konularını - 4

5 içeren bir ön anla ma belgesi imzalanacak. Ön anla ma belgesinde sosyal güvencenin ça da la tırılması, sosyal kapsamanın te vik edilmesi gibi AB ye katılım öncesinde çözümlenmesi gereken konular da yer alıyor. Belge Hırvatistan ın halen mevcut sosyal kapsama politikalarının güçlü ve zayıf yönlerini de erlendirirken, gelecekte ortaya çıkabilecek güçlükleri ve politika önceliklerini belirliyor. Toplumdan soyutlanmı gruplar ve ulusal azınlıkların istihdam piyasasına katılımının sa lanması için yapılması gerekenler, ya am boyu ö renim, meslek e itimi, sosyal konut olanaklarının sunulması da belge kapsamında ele alınacak konular arasında yer alıyor. irket i leri - AB Komisyonu, bir irketin kontrolünü ele geçirmek için yapılan hisse satın alımlarıyla ilgili irket Devralma Teklifi Yönergesi nin (Takeover Bid Directive-2004/25/EC) üye ülkelerin iç hukukunda nasıl uygulandı ını inceleyen bir rapor hazırladı. AB Komisyonu bu yönergenin amacının, AB de irket devralma giri imlerine uygun bir ortam yaratarak, AB de kurumsal yeniden yapılanmayı sa lamak oldu unu açıklıyor. Rapor sonucunda ise üye ülkelerin ilgili yönergeyi uygularken fazlasıyla korumacı bir yakla ım içinde olduklarını ortaya çıktı. Ortak pazar ve hizmetlerden sorumlu AB Komiseri Charlie McCreevy yönerge ile ilgili yaptı ı açıklamada, üye ülkelerin ço unun irket devralımının önündeki engellerin kaldırılması konusunda çekimser davrandı ını, bazı üye ülkelerde ise, hisse arzını engellemek amacıyla irketlerin daha fazla yetkiyle donatıldı ını vurguladı. Komiser McCreevy irket Devralma Teklifi Yönergesi nin üye ülkeler tarafından irketlerin satın alınmasını engelleyecek bir ekilde uygulanmasının yönergenin amacıyla çeli ti ini kaydetti. - letme ve Sanayi leri nde sorumlu AB Komiseri Günter Verheugen, letme Deneyimleri staj programını desteklemek üzere Almanya nın Brandenburg ehrine gidecek. Orada iki gün boyunca evler ve di er binalar için metal parçaları üreten metal irketi Windeck i ziyaret edecek olan Verheugen, i çilerle, stajyerlerle, yöneticilerle ve yerel firmalarla görü melerde bulunacak. Komiser Verheugen bu görü melerin yanı sıra, pratik deneyim edinmek amacıyla aynı i letmede çalı an 100 i çiyle birlikte çalı acak. Bu süre içerisinde Bilgisayar destekli Sayısal Kontrol (CNC) ismi verilen bir kontrol tekni ini ö renecek. letme Deneyimleri staj programı, AB Komisyonu letme Genel Müdürlü ü tarafından küçük ve orta ölçekli i letmelerin (KOB ) sorunlarının daha iyi anla ılmasına imkan sa lamak amacıyla düzenleniyor Temmuz unda ba layan bu program, 2009 yılı sonuna kadar letme Genel Müdürlü ü nün 350 çalı anını AB kobilerinde staj imkanı sa layacak. lk etabında 50 ki ilik bir grubun, AB deki çe itli i letmelerde yaptıkları stajla ilgili raporları Verheugen e sunuldu. AB Komisyonu bu programı TÜS AD ve TISK in de üye oldu u Avrupa özel sektör temsil kurulu u BUSINESSEUROPE un yanı sıra AB Sanatkarlar ve KOB ler Birli i (UAPME) ve AB Odalar Birli i (Eurochambers) ile birlikte yürütüyor. Kitle leti imi - AB MEDIA Programı Oscar Ödülleri töreninde de AB Programı MEDIA nın ba arısını kanıtladı. En iyi yabancı film dalında Oscar ödülünü Berlin Duvarı nın yıkılı ından kısa bir süre önceki dönemi çok etkileyici bir üslupla i leyen Alman yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck ın Das Leben der Anderen adlı filmi ile kazandı. Filmin sinemalarda gösteriminin gerçekle tirilmesi ve Almanya dı ında DVD olarak satı a çıkabilmesi için AB MEDIA Programı ndan 0,5 milyon Euro tutarında te vik sa lanmı tı. - 5

6 AB Te vik Programı MEDIA Avrupa görsel medya sektörünün geli mesinde önemli bir rol oynuyor. Kendi ülkesi dı ında gösterime giren her on Avrupa filminden dokuzu MEDIA Programı ndan destek alıyor. MEDIA Programı nın kısıtlı bütçesi tek bir Hollywood filminin bütçesine denk olsa da, Avrupa sinemsi için itici güç olmak niteli i ta ıyor. MEDIA kapsamında sa lanan her bir Euro luk te vik, sektörün 6Euro de erinde özel yatırım yapmasını sa lıyor. AB ubat 2007 de gerçekle tirilen Berlin Film Festivali nde MEDIA te vik programının 2007 bütçesini 755 milyon Euro olarak açıkladı. Bütçenin %65 lik bölümü, Avrupa filmlerinin di er ülkelerde de yayımlanabilmesi için ayrıldı. Bu yeni program küçük ve orta ölçekli i letmelerin mali kayna a ula abilmesini kolayla tırmayı ve böylece dijital teknolojilerin kullanımındaki rekabeti güçlendirmeyi hedefliyor. Sa lık - AB Komisyonu acil durumlar için bir veteriner ekibi olu turma kararı aldı. Bu ekibin AB de ve üçüncü dünya ülkelerinde ku gribi gibi hayvan hastalıkları salgını olması durumunda acil bir ekilde yardım ve destek sa laması amaçlanıyor. Her alanda tecrübesi bulunan sa lık uzmanlarından ve veterinerlerden olu acak olan bu ekip, gerekli durumlarda, yerel yetkililerle çalı ıp, sorunu kontrol altında tutmak üzere hastalı ın tespit edildi i AB ülkelerine ya da üçüncü dünya ülkelerine gönderilebilecek. Ekibin uzmanları uluslararası kurulu ların uzmanlarıyla da i birli i içinde olacak. Bu ekibin kurulması ile birlikte geçen yıl Türkiye de ve Romanya da ku gribine kar ı mücadele deste i veren olu um resmile mi oluyor. Gençlik Mart ta iki yüzden fazla genç, talya nın ba kenti Roma da 1. AB Gençlik Zirvesi ni kutlamak üzere bir araya gelecek. Roma Antla ması nın 50. yıldönümünü kutlamak için bulu acak olan gençler, bu zirve aracılı ıyla bugünkü Avrupa hakkındaki görü lerini açıklayacaklar ve ileride Avrupa yı nasıl gördüklerini anlatacaklar. Zirve kapsamında gerçekle tirilecek toplantıların sonuçları AB üyesi ülkelerin ba bakan ve devlet ba kanlarına iletilecek. Zirveye her AB üyesi ülkeden altı genç katılacak; ayrıca uluslararası sivil toplum kurulu u temsilcisi 30 genç ve Avrupa Gençlik Forumu temsilcisi sekiz genç de zirvede yer alacak. E itimden sorumlu AB Komiseri Jan Figel gençlerin Avrupa nın gelece i hakkında tartı malarının ve bu konudaki forumlara erken katılımlarının gelecekteki zorlukları yenmelerine katkıda bulunaca ını belirtti. Gençlik Zirvesi nin açılı ı 24 Mart günü Roma Üniversitesi nde gerçekle tirilecek. Altı gruba bölünecek olan gençler altı konu hakkında tartı acak. Bu konular: AB Anayasası nın gelece i AB nin sosyal ve ekonomik modeli Sürdürülebilir kalkınma Küreselle mede AB nin rolü Demokrasi ve sivil toplum Gençlik ve e itim Zirveye 25 Mart ta Campidoglio binasında devam edecek. Burada 24 Mart ta gerçekle tirilen tartı maların sonuçları ve AB nin gelece i için verilmek istenen mesajlar belirlenecek. Bu tartı manın internet aracılı ıyla izlenmesi mümkün olabilecek. Ekonomi - Eurostat verilerine göre Euro Alanı nda yıllık enflasyon oranı Ocak 2007 itibarıyla %1,8 oldu. Aralık 2006 de erlerine göre %1,9 a yıllık enflasyon oranında hafi bir dü ü kaydedildi. Bir yıl öncesindeki yıllık enflasyon oranının ise %2,4 oldu u görülmektedir. Ocak 2007 de Euro alanındaki aylık enflasyon oranı % 0,5 oldu. - 6

7 Ocak 2007 itibarıyla AB27 teki yıllık enflasyon oranı %2,1 olarak belirlendi. Bir yıl önceki %2,3 oranına göre dü ü kaydedildi. Ocak 2007 de AB de Hollanda (%1), Malta (%1,2) ve Finlandiya da (%1,3) en dü ük enflasyon oranının kaydedildi i ülkeler oldu. Öte yandan en yüksek enflasyon oranları Macaristan (%8,4), Letonya (%6,5) ve Romanya da (%6,2) gözlendi. Aralık 2006 de erleriyle kar ıla tırıldı ında yıllık enflasyon oranının 11 ülkede yükseldi i, bir ülkede de i medi i, 15 ülkede ise dü tü ü görüldü. - AB statistik Enstitüsü Eurostat verilerine göre 2007 yılının Ocak ayında Euro Alanı nda i sizlik oranı %7,4 oldu. Ocak 2006 i sizlik oranı %8,3 le kar ıla tırıldı ında önemli bir dü ü kaydedildi i görülmektedir. AB27 de kaydedilen i sizlik oranı Aralık 2006 da %7,6 iken Ocak 2007 de %7,5 seviyesindeydi yılının Ocak ayında kaydedilen i sizlik oranı ise %8,3 olmu tu. AB Kurumları BRÜKSEL DE GELECEK AY 8-9 Mart, AB Konseyi Liderler Zirvesi Mart, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Strazburg 27 Mart, Ekonomik Mali Konsey Konferanslar-Seminerler Mart, European Business Summit, 21 Mart, Comment la culture peut-elle faire avancer l Europe?, College of Europe, Bruge 28 Mart, Happy Birthday to the EU: 50th Anniversary of thetreaty of Rome, ALDE Ocak 2007 itibarıyla i sizlik oranının en dü ük oldu u ülkeler Hollanda (%3,6) ve Estonya (%4,2) oldu. En yüksek i sizlik oranı ise Polonya (%12,6), Slovakya (%11) ve Yunanistan da (%8,7) kaydedildi. Ocak 2007 de ABD deki i sizlik oranı %4,6, 2006 yılının Aralık ayında ise Japonya daki i sizlik oranı %4,1 düzeyinde oldu. * - 7

BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11

BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB N N 50. YILI KUTLAMALARI REKABET VE DEVLET YARDIMLARI TELEKOMÜN

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 BU SAYIDA: AB TÜRK YE GEN LEME AB-BATI BALKAN ÜLKELER AB F LD SAH L CUMHUR YET KOM U ÜLKELER

Detaylı

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu çindekiler 1. Giri 1.1. Enerji Sektöründeki Zorluklar 1.2. Sendikalar Açısından Temel Zorluklar 1.3. Güvenceli stihdam, yi Ko ullar, nsan Onuru 1.4. Irak Hakkında 2. Enerji Endüstrisine Genel Bir Bakı

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı S a y ı : 3 8 0 97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı Başbakan Erdoğan Maden Ocağında Enerji İşçisi Özelleştirmeye Karşı Direniyor Tekgıda-İş Karadeniz Bölge Temsilciler Kurultayı Başarıyla Sonuçlandı

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı

Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG EK : TÜRK YE AVRUPA' YA A TT R Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı Türkiye'nin AB ye Üyeli i Bir Ba arı Öyküsünün Devamıdır Dı i leri Bakanı ve

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

ILO 99. Çalışma Konferansı

ILO 99. Çalışma Konferansı Sayı: 389 DOSYA "Vatandaşlık Geliri" Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı'ndan Terör Zirvesi ILO 99. Çalışma Konferansı Zonguldak'ta İş Bırakma Eylemi Bölge Temsilcilikleri Toplantıları TÜRK YE ŞÇ

Detaylı

5 Aralık 200 - YENİ BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ OLDU AKP Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış, AB ile yapılan tam üyelik görüşmelerinde Başmüzakereci görevini Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın yerine yürütmek

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sayı: 392 DOSYA Anayasa ve Emek Torba Yasa TBMM'den Geçti Ostim ve İvedik'te İş Cinayetleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü MPM 50. Genel Kurulu Sendikalarımızın Genel Kurulları Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN KARA PARA SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE 1. G R Deniz ÖZYAKI IR çinde ya adı ımız dünya, her alanda hızlı bir de i im süreci ya amakta ve bu de i im

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN YÜKSEK ST ARE KONSEY TOPLANTISI AÇILI KONU MASI TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN YÜKSEK ST ARE KONSEY TOPLANTISI AÇILI KONU MASI TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN YÜKSEK ST ARE KONSEY TOPLANTISI AÇILI KONU MASI 19 Haziran 2008 Sabancı Center, stanbul Sayın Ba kan, Sayın Kemal

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa lık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle Tıp Turizmi s.3

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı Ba kan dan Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye Birle mi Milletler (BM) verilerine göre, 1950 de 732 milyon olan dünya kentli nüfusu, 50 yıl sonra, 2000 de 2.8 milyar, 2006 da ise 3.2 milyar olmu tur. Kentlerde

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı