Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI"

Transkript

1

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI I. GİRİŞ Barış içinde bir arada yaşamaya dayalı kültürel mirasının bilincinde olan ve yaklaşık iki yüzyıldır Batı kültürlerinin, geleneklerinin ve kurumlarının içinde yer alan Türkiye, medeniyetler arası diyalogun önemini kavramak ve kültürler arasında hoşgörü ve anlayış eksikliğinin yol açabileceği vahim sonuçları görebilmek açısından eşsiz bir konumdadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Hükümet Başkanı, Sayın José Luis Rodríguez Zapatero öncülüğünde, 2005 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan tarafından bir BM projesi olarak başlatılan Medeniyetler İttifakı, Türkiye de içtenlikle benimsenmiştir. Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın ın ve UNESCO eski Genel Direktörü Sayın Federico Mayor un eş-başkanlığında, Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Grubu, kendisine verilen görevi yerine getirmiş ve 2006 yılının Kasım ayında İstanbul da bir Rapor yayınlamıştır. Somut analizleri, zengin içeriği ve isabetli tavsiyeleriyle Rapor, medeniyetler arasında çatışmaların önlenmesi, gerginliklerin azaltılması, diyalog ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik, özellikle eyleme dayalı bir yaklaşımı vurgulaması nedeniyle, dönüm noktası bir metin olarak değerlendirilmektir. Medeniyetler İttifakı haklı olarak 21. yüzyılın barış projesi olarak görülmektedir. BM Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon un projeyi himayesine alması, Portekiz eski Cumhurbaşkanı Sayın Jorge Sampaio yu Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi olarak ataması ve Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubuna olan desteğin artması, girişimimizin mevcut ve gelecekteki başarısı konusunda bir hayli iyimser olmamıza sebep olmaktadır. Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar son derece karmaşık bir karakter taşımaktadır. Bu nedenle geliştireceğimiz stratejiler bu sorunların karmaşıklığının üstesinden gelecek nitelikte olmak zorundadır. Başka pek çok durumda olduğu gibi, kültürler arasında ittifak sağlanmasının en iyi yöntemi; mümkün olduğunda derhal işbirliği yoluna gitmek, gerektiğinde fikirlerin ikna gücüne başvurmak ve uygun olduğu hallerde işbirliğini cazip kılacak çeşitli önlemler almak şeklinde çok yönlü stratejiler izlemektir. Girift ve çok yönlü olsa da stratejimiz, sadece düşünce ya da konuşma değil, bir eylem stratejisidir. Bize göre, milletler arasında barışçı ilişkileri zedeleyen sorunlara karşı atalet gösterme veya kayıtsız kalma, mümkün olabilecek en kötü yaklaşımdır. İlk olarak bu sorunlara, uygun bir zihinsel ve duygusal tepkiyle karşılık vermek gerekir. Ancak, Medeniyetler İttifakı Raporunda da sık ve açık bir şekilde belirtildiği üzere, dünyamızın mevcut durumu, daha fazla gayret göstermemizi ve ortak fayda doğrultusunda çabalarımızı birleştirmemizi zorunlu kılmaktadır yılında karikatür krizinin yönetilmesi sırasında Türk ve İspanyol Başbakanlarının ortak çabası sonucunda yayınlanan Saygıya ve Sükûnete Çağrı makalesi, uluslararası alanda yapıcı uygulamaların bir örneğini teşkil etmiştir. Bu tür işbirliği çabalarının arttırılması, ulusal stratejimizin hedeflerinden biridir. Türkiye nin 1963 yılından beri devam eden Avrupa Birliğine üyelik sürecinin başarıyla tamamlanması Medeniyetler İttifakının ve farklı dinlere ve kültürlere mensup bireylerin ve toplumların barış ve hoşgörü ortamında bir arada yaşayabilmelerinin güzel bir örneğini oluşturacaktır. Medeniyetler İttifakının amaçlarının gerçekleştirilmesi için, öncelikle, bireyler ve milletler arasında barış ve işbirliği, herkes açısından bir kamu yararı olarak görülmelidir. Savaşların ve çatışmaların sayı, kapsam ve etkilerinin azalması, insanlık için barış dolu bir geleceğe yönelik umutlarımızı besleyecektir. Barış ve işbirliği, insan ilişkilerini geliştiren ve insan potansiyelinin gerçekleşmesine katkıda bulunan normatif bir zemin olarak algılanmalıdır. Bu tür bir algılama, bireyler, toplumlar, kurumlar, milletler ve kültürler arasındaki ilişkilere yönelik düşünce ve kanaatlerimizin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak; tutkulu bir kalbe, sarsılmaz bir kararlılığa ve yeni bir zihniyete ihtiyaç 2

3 vardır. Ulusal stratejimiz, bu üç unsuru tutarlı bir biçimde bir araya getirerek Medeniyetler İttifakının değerlerine ve hedeflerine yönelik projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Stratejimizi yönlendiren ve eylemlerimizi teşvik eden temel kavram ve ölçütler; çoğulculuk ve çeşitlilik, dostluk ve işbirliği, diyalog ve anlayış, insan onuru ve cinsiyet eşitliğine saygıdır. Çoğulculuk ve Çeşitlilik: Çeşitlilik birtakım zorluklar yaratabilir, ancak karşı karşıya olduğumuz sorunlara çözüm bulmak açısından zengin bir kaynak olarak da algılanabilir. Çeşitlilik çoğu kez sosyal ilerlemenin gerçek sebebi olarak görülmektedir. Öte yandan, çeşitliliğin yokluğu, pek çok toplumu derinden etkileyen durağanlığın nedeni olabilmektedir. Çeşitlilik ve çoğulculuk, sorunları farklı biçimlerde algılayabilen, yorumlayabilen ve bunlara farklı çözümler üretebilen zihinsel yetenekleri gerekli kılmaktadır. Farklı unsurlar içeren grup ve toplumlar, yeknesak grup ve toplumlardan daha yüksek performans göstermektedir. Farklı kültürel geçmişten gelen insanlar dünyaya farklı bakabilmekte ve hayatta önemli konular hakkında yeni bakış açılarına sahip olabilmektedir. İnsanlığın ilerlemesi, yeni sorunları çözebilmemize olduğu kadar farklılıklarımızı avantaja dönüştürebilmemize de bağlıdır. Çeşitlilik içeren toplumların, zor zamanlarda kendilerini güvenli kıyılara ulaştırabilecek yetenekli bireylere sahip olma ihtimali daha yüksektir. Çeşitlilik, farklı düşüncelerin, çıkarların ve eylemlerin üzerinde toplanabileceği tutarlı bir yapının varlığı durumunda yararlıdır. Bireylerin sürekli olarak birbirlerinin aleyhine rekabet ettiği ve diğerlerinin yaptığını devamlı olarak bozmaya çalıştığı hallerde ise çeşitliliğin sunabileceği yararlar sınırlı kalmaktadır. Dostluk ve İşbirliği: Kültürler arası dostluk ve işbirliği farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda, geçerli bir norm işbirliği için yeterli olmaktadır; diğer durumlarda, itibarı koruma arzusu bireylerin ya da grupların birlikte çalışmaları için güçlü bir teşvik unsurudur. Diğer bazı durumlarda ise, kıyıda kalma veya yalnız bırakılma endişesi işbirliği için iyi bir motivasyon kaynağı olabilmektedir. Ancak, kültürler arası işbirliği, bireyler arasında karşılıklılık ilişkisine dayanan işbirliğinden farklı olarak, dikkatle belirlenmiş teşvikler ve herkesçe paylaşılan değerleri gerektirmektedir. İşbirliği, tek başına objektif bir değer taşımaz; zira iki kişinin veya grubun bir üçüncüsünün aleyhine işbirliği yapması da mümkündür. Bu muhtemel üçüncü tarafın bakış açısı, stratejilerimizin genel yapısına dâhil edilmelidir. Ortak fayda ulusal stratejimizin temel kuralıdır. Diyalog ve Hoşgörü: Kültürler arası ilişkiler alanında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek müzakere, çatışma çözümü, arabuluculuk gibi iyi bilinen çeşitli yöntemler mevcuttur. Diyalog, bunlarla bağlantılı ancak tanımı nispeten kapalı bir yöntemdir. Bu bir avantaj olarak değerlendirilebilir; zira daha esnek olan diyalog yöntemi, özel durumlara kolaylıkla uyarlanabilmektedir. Ayrıca diyalog asgari düzeyde bir işbirliğini de gerektirmektedir; bu işbirliğinin yokluğunda katılımcıların karşılıklı ilişkilerini düzenlemeleri mümkün olmayacaktır. Değerlerimiz, inançlarımız ve eylemlerimizdeki farklılıklardan kaynaklanan sorunlar üzerinde çalışırken, diyalog ve diyaloga götüren süreçler kullanabileceğimiz başlıca araçlar haline gelmektedir. Kültürler arasında samimi iletişimi sınayan bazı ölçütler bulunmaktadır. Kişinin kendi kültürü hakkındaki bilgisini derinleştirmesi ve başka kültürleri tanıyarak takdir etmeye yönelik gayret göstermesi bunların başında gelmektedir. Ayrıca, sürekli değişenlik arz eden bilgileri değerlendirmek için gerekli eleştirel yetenekler olmadan, diyalogun fazla ilerlemesi mümkün değildir. Son olarak diyalog, karşılıklı münasebetlerin alışkanlıktan sıyrılıp, anlamlı bir ilişkiye dönüşmesini sağlayan etik tutumu da beraberinde getirmektedir. Bu ölçütler sadece diyalogu mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda yokluğunda hiçbir uzun süreli ilişkinin gerçekleşemeyeceği temel unsurları teşkil eder. İnsan Onuruna ve Cinsiyet Eşitliğine Saygı: Siyaset oluşturma, planlama, değerlendirme ve uygulamanın çeşitli aşamalarında insan onuruna ve cinsiyet eşitliğine saygı, eylemlerimizi tanımlayan odak noktası olacaktır. Anlaşmazlıklar, hayatın acımasız gerçekleridir. Sadece zevklerimizde değil, aynı zamanda olguları algılayışımızda ve daha da önemlisi, etik kurallara ilişkin tercihlerimizde de sıklıkla uyuşmazlığa düşmekteyiz. Ancak, bazı normlar, pazarlık konusu yapılamayacak kadar değerlidir. Stratejimiz, insan onuru, cinsiyet eşitliği, özgürlük ve hoşgörüye, ayrıca bu normların çoğulcu bir toplumda tam olarak işlemesini sağlayan demokratik yönetime dayanmaktadır. 3

4 II. YAPI A. MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL EŞGÜDÜM KOMİTESİ Medeniyetler İttifakı Ulusal Planının bir bütün halinde hayata geçirilebilmesi ve bu konuda ilgili bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin sağlanabilmesi için başkan ve üyeleri Başbakan tarafından atanan Medeniyetler İttifakı Ulusal Eşgüdüm Komitesi oluşturulacaktır. Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın a bağlı olarak faaliyet gösterecek Ulusal Eşgüdüm Komitesi yılları süresince toplantılar düzenleyecek ve Medeniyetler İttifakı alanındaki gelişmeleri Başbakanlığa sunmak üzere yıllık bir rapor hazırlayacaktır. Medeniyetler İttifakı Ulusal Planında belirtilen projelerin gerçekleştirilmesi ilgili bakanlıklar tarafından sağlanacaktır. Ulusal Eşgüdüm Komitesi aşağıdaki Bakanlıkların temsilcilerinden oluşturulacaktır: (Sayın Nimet Çubukçu) İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı B. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin önemli bir bölümü, kültürlerarası diyalog şemsiyesi altında yer alan çeşitli faaliyetler ve projelerle ilgili olduklarından, Ulusal Eşgüdüm Komitesi, değişik çabaların eşgüdümü ve sonuçlarının azami seviyeye çıkartılması amacıyla bu üyelerle yakın bir mesai içinde olacaktır. C. BELEDİYELER VE MAHALLİ MAKAMLAR Ulusal Eşgüdüm Komitesi, Medeniyetler İttifakının temel hedeflerinin belediyelerin ve mahalli makamların sosyal politikalarına yansıtılmasını temin etmek amacıyla, anılan mercilerle işbirliği yapacak ve yerel düzeyde bireyler ve grupların katılımını sağlayacaktır. D. SİVİL TOPLUM VE İŞ KURULUŞLARI Yüksek Düzeyli Grubun Raporunda önerildiği üzere, Ulusal Eşgüdüm Komitesi, ulusal ve uluslararası örgütler ile sivil toplum kuruluşlarının Medeniyetler İttifakının proje ve faaliyetlerine katılımını sağlamayı hedefleyecektir. Bu örgütler arasında UNESCO, BMKP, AGİT, İKÖ, IRCICA, Anna Lind Euro-Mediterranean Foundation, TİKA, TESEV, SETA, TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD yer almaktadır. Ayrıca Medeniyetler İttifakının gençliğe ilişkin projelerinin uygulanmasında Medeniyetler İttifakı Gençlik Girişimi gibi ulusal ve uluslararası gençlik kuruluşlarıyla işbirliğine gidilecektir. E. SÜREÇLER Medeniyetler İttifakı Ulusal Planında bulunan projeler üç düzeyde uygulanacaktır: (a) Toplantılar düzenlemek, makale ve kitap yayınlamak, üniversitelerde kültürel diyalog merkezleri oluşturmak gibi yeni projeler başlatılacaktır; (b) Halihazırda bakanlıklar ve STK lar tarafından uygulanmakta olan, Medeniyetler İttifakı hedefleri paralelinde süregelen projelere destek sağlanacaktır; (c) Son olarak, hedeflerini ve içeriğini Medeniyetler İttifakının temel hedefleriyle uyumlu kılabilecek mevcut projelere bir diyalog perspektifi kazandırılacaktır. (Aşağıdaki tablolarda birden fazla bakanlığın alanına giren projeler tekrarları önlemek amacıyla bir kez zikredilmiştir.) 4

5 III. PROJELER DEVLET BAKANLIĞI 01 Medeniyetler İttifakı Perspektifinde Türk Modernleşmesi - Medeniyetler İttifakı Raporunda belirtilen, Müslüman toplumların küresel gelişmelere katılımlarını sağlamaya ve bu çerçevede diyalog oluşturmaya yönelik hedefler doğrultusunda bir örnek olarak Türk Modernleşmesi üzerine Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Atatürk ün Kültür ve Medeniyet Vizyonu Konferansı 03 Medeniyetler Arası Diyalog ve Kültürel Zenginlik: Medyanın Rolü Konferansı 04 Bilimsel Gelişmeler Açısından Medeniyetler İttifakı Konferansı 05 İslam Medeniyeti ve Osmanlı Barışı Konferansı bir konferans düzenlenecektir. - Medeniyetler İttifakının ilkeleri ve hedefleri bağlamında Atatürk ün kültür ve medeniyet konusundaki düşüncelerinin ele alınacağı bir konferans düzenlenecektir. - Uluslararası basın mensuplarının ve ilgili diğer uzmanların davet edileceği ve Medeniyetler İttifakında medyanın rolünün inceleneceği bir konferans düzenlenecektir. - Medeniyetler İttifakının içeriği ve hedefleri bağlamında bilim ve medeniyet kavramlarının irdeleneceği ve bilimsel gelişmelerin doğurduğu risk ve avantajların ele alınacağı bir konferans gerçekleştirilecektir. - Medeniyetler İttifakı Projesi açısından İslam Medeniyetinin ve Osmanlı Devletinin barış ve birlikte yaşama kültürüne katkısı incelenecektir. 06 Burslar - Medeniyetler İttifakı, kültürlerarası diyalog, çatışma önleme ve çözme gibi alanlarda çalışma yapacak öğrencilere ve akademisyenlere çeşitli burslar tahsis edilecektir. 07 Medeniyetler İttifakı Akademik Yayın Kurulu 08 Medeniyetler İttifakı ile İlgili Telif Eserler ve Çeviriler - Konu hakkında deneyime sahip ve Medeniyetler İttifakına ilişkin hususlara ilgi duyan, tarih, felsefe, ilahiyat, antropoloji ve diğer bilim alanlarında çalışan akademisyenlerden oluşturulacak bir kurul, yayınla ilgili faaliyetlere danışmanlık yapacaktır. - Medeniyetler İttifakı konusunda Türkçe ve İngilizce birer eser hazırlanacaktır; Tarih boyunca İslam ve Batı Medeniyetleri arasında ortak etkileşim üzerine bir eser yayınlanacaktır; Medeniyetler İttifakının hedefleri çerçevesinde, çeşitli dergilerde yayınlanan ve sıkça atıfta bulunulan Türkçe ve yabancı dillerdeki makalelerden oluşan bir seçki hazırlanacaktır; Medeniyetler İttifakı projesini ve hedeflerini halka ve genel okura tanıtacak eserler basılacaktır. - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan Demokratik Atatürk Araştırma Merkezi Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türk Tarih Kurumu TÜBİTAK TÜBA Akademik Yayın Kurulu Akademik Yayın Kurulu

6 09 Medya Okur Yazarlığı Projesi 10 Yayıncılık Etik İlkeleri Protokolü 11 Medya için Eğitim Seminerleri Diyalog: Uygulayıcılar İçin Bir Elkitabı ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmakta olan Kültürlerarası Diyalog Üzerine Beyaz Kağıt gibi özellikle kültürler ve medeniyetler arası diyalog konusunda uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar Türkçeye çevrilecektir. - Medyanın verdiği mesajlar karşısında gençlerin analiz, değerlendirme ve iletme kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan, medya okuryazarlığı üzerine bir pilot program ilköğretim okullarında başlatılmıştır. Bu programda işlenen konular arasına Medeniyetler İttifakında medyanın rolüne yönelik bir bölüm eklenecektir. - RTÜK, çeşitli radyo ve televizyon yayın kuruluşlarıyla işbirliği içinde ve medya etiği alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle 2007 senesinde tüm taraflarca imzalanan bir Yayıncılık Etik İlkeleri protokolü oluşturmuştur. RTÜK, Yayıncılık Etik İlkelerinin basın kuruluşları tarafında uygulanmasını takip edecek ve ilgili bakanlığa yıllık rapor hazırlayacaktır. - RTÜK, ilgili diğer kuruluşlarla birlikte, yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyon kurumlarının çalışanlarına yönelik olarak; iletişim özgürlüğü, özgürlük ve sorumluluk dengesi, sorumlu yayıncılık, doğru ve tarafsız bilgi, demokratik çoğulculuk, ulusal ve küresel barış gibi konular üzerine eğitim programları gerçekleştirecektir. 12 Dünya Çocukları Şenliği - Her yıl 23 Nisan da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle değişik ülkelerden ilköğretim seviyesindeki çocuklar ülkemize gelmekte ve tertiplenen etkinliklere katılmaktadır. Kültürler arası tanışma ve dostluk açısından önemli bir fırsat doğuran bu etkinliklere Medeniyetler İttifakı perspektifinin yansıması sağlanacaktır. 13 Görsel Sanatlar Alanında Projeler 14 Medeniyetler İttifakı Medya Ödülü 15 İnternet Sitesi ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Projesi - RTÜK, TRT, Anadolu Ajansı ile Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü medya kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde kültürlerarası diyalog konularında genel izleyicilere yönelik video klip, kısa film, belgeseller ve reklamlar hazırlayacaktır. - Kültürler arası diyalog ve anlayışın geliştirilmesine ilişkin programların hazırlanmasında görev almış bir medya kuruluşu veya çalışanına resmi bir törenle ödül verilecektir. - Medeniyetler İttifakı resmi internet sayfası daha geniş ve zengin bir içerikle güncellenecek ve karşılıklı iletişim sağlayan bir portal haline getirilecektir. Sayfa, Medeniyetler İttifakının faaliyetleri, projeleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler için Türkiye de temel bir referans kaynağı olacaktır. - Medeniyetlerin Buluşma Noktası, sanal ortamda hazırlanacak bir veri bankası projesidir. Bu proje sayesinde Medeniyetler İttifakına yönelik her türlü bilgi ve belgeye İnternet ortamında kolaylıkla ulaşılması hedeflenmektedir. Sanal Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) RTÜK RTÜK TRT RTÜK TRT AA BYEGM (Sn. Murat Başesgioğlu) 6

7 ortamda gerçekleştirilecek bu portalın birden fazla dilde hazırlanarak yaygın bir kullanım alanına kavuşturulması sağlanacaktır. 16 Medeniyetler İttifakı ve Eğitim Seminerleri - Bakanlık ve kurumların hizmet içi eğitim seminerlerine Medeniyetler İttifakının değerleri ve hedeflerine yönelik dersler, konferanslar ve çalıştaylar dâhil edecektir. İlgili Devlet Bakanlıkları İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı DEVLET BAKANLIĞI 17 Dünya Gençlik ve Diyalog Konferansı - 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gençlik Haftası içinde dünya gençlerini Medeniyetler İttifakının değerleri etrafında buluşturmayı amaçlayan ve gençlerin İttifakın hedeflerine yönelik etkinliklere katılımını teşvik eden bir konferans düzenlenecektir. Ayrıca Proje kapsamında kültürel diyalog konularına duyarlı uluslararası müzisyenlerin vereceği bir konser ve uluslararası üne sahip sporcuların katılımıyla bir spor etkinliği Üç Kültür Üç Şehir Üç Spor 19 İnsanlık Koşusu Bir Adım, 2 Kıta The Human Race One Step Two Continents 20 Medeniyetler Buluşması: Antakya-Roma Uluslararası Bisiklet Turu gerçekleştirilecektir. - Sporun farklı kültürleri bir araya getirme ve dostluklar oluşturmadaki rolüne atıfla Medeniyetler İttifakının değerleri ve hedefleri doğrultusunda medeniyetlerin buluşma noktalarından olan Cordoba, İstanbul ve belirlenecek üçüncü bir şehirde, yetkililerle işbirliğine gidilerek üç spor dalında etkinlikler ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir. - Uluslararası sponsor kuruluşların desteğiyle 31 Ağustos 2008 de, Olimpiyat oyunlarının kapanışını takiben 32 ülkede 10 milyon insanın katılımını içeren bir İnsanlık Koşusu gerçekleştirilecektir. Projenin Türkiye deki bölümü, Spordan sorumlu nın öncülüğünde yürütülecek; kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul da Boğaz Köprüsü nde gerçekleştirilecek koşu aracılığıyla dünyaya dostluk ve diyalog mesajları verilecektir Nisan 2008 tarihleri arasında Antakya dan başlayıp Roma ya kadar devam edecek olan Medeniyetler Buluşması Uluslararası Bisiklet Turu gerçekleştirilecektir. Kültür Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Sponsor Firmalar 31 Ağustos

8 21 Spor ve Barış Kültürü - Toplumun temel yapı taşları olan ailelerin tüm üyeleriyle birlikte spor faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve bu sayede özellikle gençlerin spor etkinliklerinde baş gösteren şiddetten uzak tutulmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 22 Geleceğe Koşanlar Projesi 23 Gençlik Haftası HEPiBİZ Şenliği 24 Orta ve Güney Doğu Avrupa Türkleri -Türkiye Gençliği Değişim Programı 25 İstihdam Odaklı Gençlik Merkezleri 26 Gençliğin Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı Projesi - Sponsor kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile Geleceğe Koşanlar Projesi gerçekleştirilecektir. Bu proje ile kırsal kesimden gençlerin spor aktiviteleri sayesinde bir araya gelerek tanışmaları ve dostluk kurmaları hedeflemektedir. - Türkiye de il ve ilçelerde bulunan 140 Gençlik Merkezinden toplam 2500 genç, dünyanın değişik ülkelerinden 1000 gençle Mayıs ayında kutlanan Gençlik Haftası vesilesiyle Türkiye de bir araya gelecektir. Proje kapsamında, Hoşgörü Sempozyumu, kültür-sanat etkinlikleri, konserler, atölye çalışmaları, tanıtım fuarı ve kültür gezileri gerçekleştirilecektir. - Yapılacak protokolle Orta ve Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki gençlerle Türkiye deki gençleri kapsayan bir Gençlik Değişimi Programı başlatılacaktır. Programın temel amacı, farklı kültürlerden gençleri bir araya getirmek ve dostluk kurmalarını sağlamaktır. - Türkiye nin farklı bölgelerindeki gençlerin, içinde yaşadıkları toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel hayatıyla bütünleşmelerini, bölgesel istihdamın geliştirilmesini ve eğitimli iş gücü yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, Ticaret ve Sanayi Odaları ve bölgelerdeki işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, halen mevcut 140 Gençlik Merkezinin sayıları arttırılarak bu proje kapsamında faaliyete geçirilecektir. İŞKUR, Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere kurs sonrası işe yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olacaktır. - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde gençlerin turizm alanında yetiştirilmesi ve istihdam olanaklarına kavuşabilmesi amacıyla bir pilot proje çalışması başlatılacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları Sponsor Firmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü TOBB BBKP Gençlik Sosyal Gelişim Programı - Gençlik Kültür Köprüsü - Gençlik Sosyal Gelişim Programı çerçevesinde, 2008 yılının Mart ayından itibaren Gençlik Merkezlerine, Avrupa Birliği ndeki muadil kuruluşlara üye kimseler arasından seçilecek bir grup, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda bulunmak üzere, 6 ay ila 1 yıl süreyle Türkiye ye davet edilecektir. Projenin başarılı olması halinde, Türkiye deki Gençlik Merkezlerinden bir grup genç Avrupa Birliğine üye ülkelere gönderilecektir. Böylece Avrupa Birliği ve Türkiye deki gençler arasında kültürel diyalog başlatılacak ve kamu kurumlarının sürdürülebilir desteğiyle projenin kapsamı genişletilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü 8

9 DEVLET BAKANLIĞI (Sayın Nimet Çubukçu) 28 Yurt Dışında Yaşayan Türk Kadınlarına Yönelik Çalışmalar - Yurt dışındaki vatandaşlarımızın özellikle Avrupa da yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde kadınlara yönelik bir dizi çalışma yapılacak ve Medeniyetler İttifakının konuları ve hedefleri bu çalışmalara yansıtılacaktır. (Sayın Nimet Çubukçu) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 29 İnsan Ticareti ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalar - Sadece ulusal mücadele ile çözümlenmesi mümkün olmayan, sınır aşan niteliğe sahip insan ticareti sorununun çözümü hususunda, Medeniyetler İttifakının ilkeleri ve hedefleri çerçevesinde sağlanabilecek katkıların tartışılacağı uluslar arası bir toplantı düzenlenecektir. (Sayın Nimet ÇUBUKÇU) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2008 DEVLET BAKANLIĞI 30 Medeniyetler İttifakı ve Dini-Kültürel Etkinlikler 31 İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Deneyimi Etkinlikleri 32 Din Görevlileri Yurtdışı Hazırlayıcı Eğitim Programı -Diyanet İşleri Başkanlığı, kültürler ve dinler arası diyalogda önemli roller oynamakta, ayrıca kız çocuklarının eğitimi, insan hakları ve evrensel etik değerlerin yaygınlaştırılması, töre cinayetlerinin engellenmesi ve aşırılıkların önlenmesi gibi projelerde de aktif olarak yer almaktadır. Başkanlık dini ve kültürel diyaloga verdiği desteği önünüzdeki dönemde de sürdürecektir Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde ve Türk vatandaşlarının yaşadığı Batılı ülkelerde halka açık konferanslar, paneller ile öğrenciler arasında kompozisyon, şiir ve makale yarışmaları düzenlenerek halkın ve özellikle gençlerin birlikte yaşama bilinci ve kültürünün geliştirilmesi hedeflenecektir. - Yurtdışında yaşayan Türklerin hoşgörü kültürlerini geliştirmek amacıyla Batı ülkelerinde istihdam edilecek din görevlilerine yönelik düzenlenen Yurtdışı Hazırlayıcı Eğitim Programı nda dünya dinleri, dinler arası ilişkiler ve Müslümanların birlikte yaşama tecrübesi gibi Medeniyetler İttifakı ile ilgili konulara ağırlık verilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşler Başkanlığı Nisan

10 33 Öğrenci Değişimi - Özellikle dini ve kültürel alanlarda çalışmalar yapan üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik değişim programları teşvik edilecektir. 34 Uluslararası İlahiyat Programı 35 Tarihsel, Doktrinel ve İşlevsel Boyutları ile Dinlerarası İlişkiler Projesi 36 Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Medeniyetler İttifakı konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları yılında başlatılan bu proje sayesinde Batılı ülkelerde yaşayan Türk kökenli lise mezunu gençler, Türkiye de İlahiyat Fakültelerinde eğitim almaktadır. Bu proje ile ilahiyat tahsili yapan söz konusu öğrencilerin Avrupa da içinde yaşadıkları toplumların şartlarına ve hassasiyetlerine uygun bir din hizmeti verebilecek şekilde yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. - Proje ile Türkiye de ve diğer ülkelerde çeşitli dinlere mensup kimselerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde bir arada yaşama kültürlerini geliştirecek bir çerçevenin oluşturulması hedeflenmektedir. - Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve özellikle de Türk gençlerinin Medeniyetler İttifakının temel hedefleri doğrultusunda bilgilendirilmeleri ve bu çerçevede gerçekleştirilecek faaliyetlere katılabilmeleri amacıyla çeşitli programlar düzenlenecektir. Diyanet İşler Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 37 Medeniyetler İttifakının temel hedefleriyle uyumlu projeler - İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yürüttüğü projelerin bir kısmı Medeniyetler İttifakının temel hedefleri kapsamında değerlendirilebilir. Bu projeler arasında; Türkiye de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi, İnsan Ticareti İle Mücadelede Türkiye nin Çabalarına Destek ve İnsan Ticaretine Konu Kişilerin Adalete Erişimini Teşvik Projeleri sayılabilir. Bakanlık bu projelerin gerçekleştirilmesinde Medeniyetler İttifakının ilke ve hedeflerini göz önünde bulundurmak suretiyle kültürler arası uyum ve diyalog çalışmalarına desteğini sürdürecektir. İçişleri Bakanlığı 10

11 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 38 Bölgesel Toplantılar Orta Asya Orta Doğu Balkanlar - Medeniyetler İttifakının hedefleri doğrultusunda bölgesel toplantılar düzenlenecektir. Toplantılarda kültürler arası diyaloga ilişkin bilinç seviyesinin yükseltilmesi, Medeniyetler İttifakı önerilerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanmasına ilişkin imkânların araştırılması ve bu öneriler doğrultusunda ortak uluslararası projelerin desteklenmesi veya gerçekleştirilmesi gibi hususlar Dışişleri Bakanlığı üzerinde durulacaktır. 39 Afrika Zirvesi - Afrika Zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek toplantının bir bölümünün Afrika Perspektifinden Medeniyetler İttifakı konusuna ayrılmasını temin etmek üzere çalışmalar yapılacaktır. 40 Dinî, Etnik, Kültürel Ayrımcılık ve İslamofobi ile Mücadele Alanında Faaliyetler - Medeniyetler İttifakı nın temel hedefleri ışığında, yurtdışında yaşayan Türklerin temel haklardan, din ve vicdan özgürlüğünden daha çok yararlanmaları, dinî veya etnik ayrımcılığa ve İslamofobi ye maruz kalmamaları için bilinçlendirme çalışmaları sürdürülecek ve çalışmalar arasında eşgüdüm sağlanarak geliştirilecektir. Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ağustos 2008 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 41 Medeniyetler İttifakı ve - kültürlerarası eğitimi genel eğitimin temel bir parçası Eğitim Müfredatı olarak görmekte, toplumlar ve kültürler arasında dostane ilişkileri teşvik eden hususlara özel önem atfetmektedir. İnsan Hakları Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi, Karşılıklı Saygı ve Anlayış Eğitimi programları, Türk eğitim sistemi müfredatına başarıyla dâhil edilmiştir. Ayrıca, ilk ve orta öğretim okullarında izlenen müfredat, Batı kültürlerine geniş yer vermektedir; öğrenciler Avrupa tarihi, edebiyatı ve sanatını kapsamlı bir şekilde öğrenmektedir. Bakanlık, Medeniyetler İttifakı kapsamında değerlendirilebilecek projelerle kültürler arası diyaloga verdiği desteği sürdürecektir. 42 Ders Kitapları -, ilk ve orta dereceli okullarda mevcut ders kitaplarını kültürel konular açısından gözden geçirip değerlendirecek bir komisyon kuracaktır. Bu komisyon, ders kitaplarını özellikle Medeniyetler İttifakı perspektifinden inceleyecek ve elde edeceği sonuçları Bakanlığa rapor edecektir. Bu rapor doğrultusunda Medeniyetler İttifakını destekleyici konuların ders kitaplarında yer alması sağlanacaktır. Bakanlık ayrıca, ikili kültür ve eğitim anlaşmaları, mutabakat zabıtları gibi metinleri esas alarak başta Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı 11

12 43 İlköğretime evrensel erişimin/katılımın sağlanması 44 Uluslararası kuruluşların ilgili projelerine katılım sağlanması 45 Demokrasi Eğitimi ve Okul Kurulları Balkan ülkeleri olmak üzere karşılıklı olarak ders kitaplarının incelenmesi amacıyla ortak uzmanlardan oluşturulacak komiteler sayesinde karşılıklı olarak ders kitaplarının değişimi ve incelenmesini gerçekleştirecektir. - Bu proje ile başta kız çocukları olmak üzere çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen ilköğretim çağındaki çocukların tamamının okullaştırılması ve kaliteli eğitim fırsatlarından yararlandırılmaları hedeflenmektedir. - Uluslararası kuruluşların kültürler arası diyalog, hoşgörü, sosyal uyum, tarih ve dil öğretimi ve demokratik vatandaşlık eğitiminin geliştirilmesini amaçlayan projelerine dâhil olunarak proje sonuçlarının eğitim sistemimize yansıtılması sağlanacaktır. - İlk ve orta dereceli okullarda ve genel olarak toplumda hoşgörü, diyalog ve çoğulculuk gibi evrensel değerlerin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla okul kurullarında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 46 Bilgiye Erişim Portalı -E-okul projeleri, internet erişimi ve eğitim teknolojilerine öncelik verilmesini ve eğitimde kalitenin arttırılmasını hedefleyen, herkes için fırsat eşitliği sağlayan uluslararası eğitim portallarıyla işbirliği hedeflenecektir. 47 Öğrencilere Tarihi Zenginliklerimizin Tanıtılması ve Kültürel Değerlerimizin Kazandırılması - Tarihle diyalog amacıyla her yıl 18 Mart 24 Nisan tarihleri arasında Çanakkale Savaşlarının Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklere Türk ve yabancı öğrencilerin katılımına önem verilmektedir yılından itibaren Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesine dönüştürülen bu etkinliklerin sürekli olarak düzenlenmesine; ayrıca öğrencilerimizin ülkemizdeki zenginlikleri görmeleri ve tanımaları amacıyla başarılı öğrenciler arasından seçilen gruplar için (doğu illerinden batıya, batı illerinden doğuya) ülke içi geziler tertip edilmesine devam edilecektir. 48 Akademik Faaliyetler - Kültürlerarası diyalog bilincinin arttırılması amacıyla üniversite yönetimleri ve öğrenci dernekleriyle birlikte yerleşkeler içinde ve dışında konferanslar, paneller, seminerler ve çalıştaylar düzenlenecektir. Bu faaliyetlere etnik, dini ve kültürlerarası gerilimlere ilişkin sorunlar, siyasi çatışmalar ve bunların çözümleri hakkında konuşmalar yapmak üzere tanınmış akademisyenler davet edilecektir. 49 Çatışmayı Önleme ve Çözme Çalışmaları Merkezleri - Çeşitli üniversitelerde Çatışmayı Önleme ve Çözme Çalışmaları Merkezleri açılacaktır. Bu merkezlerin başlıca hedefleri; çatışmaların çözümü ile diyalog alanlarında veri toplamak, araştırma yapmak, kurslar düzenlemek, öğrencileri eğitmek ve faaliyetler gerçekleştirmek olacaktır. Merkezler, önde gelen uluslararası üniversite ve enstitülerin çatışma etütleri alanında uzmanlaşmış bölümleriyle işbirliği olanaklarını araştıracaktır. 50 Diyalog Çalışmaları - Üniversiteler ders programlarına Medeniyetler ve Kültürler Arası Diyalog konularında bir seçmeli ders eklemeye teşvik edileceklerdir. Söz konusu dersin içeriği, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışan bilim insanlarınca hazırlanacak ve sunulacaktır. Üniversiteler Medeniyet Çalışmaları Kürsüleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) YÖK YÖK 12

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru

Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru Medeniyetler İttifakı İstanbul İştirakçiler Forumu 31 Mayıs 1 Haziran 2012 / İSTANBUL Yenilenen Küresel Ortaklık İttifak için bir dönüm

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı nın 2013 Yılı Bütçesini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) ÇERÇEVE TASLAĞI ABİS: İKİ YÖNLÜ STRATEJİ: TÜRKİYE Yİ AB YE VE AB Yİ TÜRKİYE YE ANLATMAK

AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) ÇERÇEVE TASLAĞI ABİS: İKİ YÖNLÜ STRATEJİ: TÜRKİYE Yİ AB YE VE AB Yİ TÜRKİYE YE ANLATMAK Ankara, 5 Ocak 2010 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) ÇERÇEVE TASLAĞI ABİS: İKİ YÖNLÜ STRATEJİ: TÜRKİYE Yİ AB YE VE AB Yİ TÜRKİYE YE ANLATMAK I. AB ye Yönelik İletişim Stratejisi (ABYİS) II. Türkiye ye Yönelik

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2013 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2013 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 YILI Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı