Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI"

Transkript

1

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI I. GİRİŞ Barış içinde bir arada yaşamaya dayalı kültürel mirasının bilincinde olan ve yaklaşık iki yüzyıldır Batı kültürlerinin, geleneklerinin ve kurumlarının içinde yer alan Türkiye, medeniyetler arası diyalogun önemini kavramak ve kültürler arasında hoşgörü ve anlayış eksikliğinin yol açabileceği vahim sonuçları görebilmek açısından eşsiz bir konumdadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Hükümet Başkanı, Sayın José Luis Rodríguez Zapatero öncülüğünde, 2005 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan tarafından bir BM projesi olarak başlatılan Medeniyetler İttifakı, Türkiye de içtenlikle benimsenmiştir. Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın ın ve UNESCO eski Genel Direktörü Sayın Federico Mayor un eş-başkanlığında, Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Grubu, kendisine verilen görevi yerine getirmiş ve 2006 yılının Kasım ayında İstanbul da bir Rapor yayınlamıştır. Somut analizleri, zengin içeriği ve isabetli tavsiyeleriyle Rapor, medeniyetler arasında çatışmaların önlenmesi, gerginliklerin azaltılması, diyalog ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik, özellikle eyleme dayalı bir yaklaşımı vurgulaması nedeniyle, dönüm noktası bir metin olarak değerlendirilmektir. Medeniyetler İttifakı haklı olarak 21. yüzyılın barış projesi olarak görülmektedir. BM Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon un projeyi himayesine alması, Portekiz eski Cumhurbaşkanı Sayın Jorge Sampaio yu Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi olarak ataması ve Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubuna olan desteğin artması, girişimimizin mevcut ve gelecekteki başarısı konusunda bir hayli iyimser olmamıza sebep olmaktadır. Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar son derece karmaşık bir karakter taşımaktadır. Bu nedenle geliştireceğimiz stratejiler bu sorunların karmaşıklığının üstesinden gelecek nitelikte olmak zorundadır. Başka pek çok durumda olduğu gibi, kültürler arasında ittifak sağlanmasının en iyi yöntemi; mümkün olduğunda derhal işbirliği yoluna gitmek, gerektiğinde fikirlerin ikna gücüne başvurmak ve uygun olduğu hallerde işbirliğini cazip kılacak çeşitli önlemler almak şeklinde çok yönlü stratejiler izlemektir. Girift ve çok yönlü olsa da stratejimiz, sadece düşünce ya da konuşma değil, bir eylem stratejisidir. Bize göre, milletler arasında barışçı ilişkileri zedeleyen sorunlara karşı atalet gösterme veya kayıtsız kalma, mümkün olabilecek en kötü yaklaşımdır. İlk olarak bu sorunlara, uygun bir zihinsel ve duygusal tepkiyle karşılık vermek gerekir. Ancak, Medeniyetler İttifakı Raporunda da sık ve açık bir şekilde belirtildiği üzere, dünyamızın mevcut durumu, daha fazla gayret göstermemizi ve ortak fayda doğrultusunda çabalarımızı birleştirmemizi zorunlu kılmaktadır yılında karikatür krizinin yönetilmesi sırasında Türk ve İspanyol Başbakanlarının ortak çabası sonucunda yayınlanan Saygıya ve Sükûnete Çağrı makalesi, uluslararası alanda yapıcı uygulamaların bir örneğini teşkil etmiştir. Bu tür işbirliği çabalarının arttırılması, ulusal stratejimizin hedeflerinden biridir. Türkiye nin 1963 yılından beri devam eden Avrupa Birliğine üyelik sürecinin başarıyla tamamlanması Medeniyetler İttifakının ve farklı dinlere ve kültürlere mensup bireylerin ve toplumların barış ve hoşgörü ortamında bir arada yaşayabilmelerinin güzel bir örneğini oluşturacaktır. Medeniyetler İttifakının amaçlarının gerçekleştirilmesi için, öncelikle, bireyler ve milletler arasında barış ve işbirliği, herkes açısından bir kamu yararı olarak görülmelidir. Savaşların ve çatışmaların sayı, kapsam ve etkilerinin azalması, insanlık için barış dolu bir geleceğe yönelik umutlarımızı besleyecektir. Barış ve işbirliği, insan ilişkilerini geliştiren ve insan potansiyelinin gerçekleşmesine katkıda bulunan normatif bir zemin olarak algılanmalıdır. Bu tür bir algılama, bireyler, toplumlar, kurumlar, milletler ve kültürler arasındaki ilişkilere yönelik düşünce ve kanaatlerimizin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak; tutkulu bir kalbe, sarsılmaz bir kararlılığa ve yeni bir zihniyete ihtiyaç 2

3 vardır. Ulusal stratejimiz, bu üç unsuru tutarlı bir biçimde bir araya getirerek Medeniyetler İttifakının değerlerine ve hedeflerine yönelik projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Stratejimizi yönlendiren ve eylemlerimizi teşvik eden temel kavram ve ölçütler; çoğulculuk ve çeşitlilik, dostluk ve işbirliği, diyalog ve anlayış, insan onuru ve cinsiyet eşitliğine saygıdır. Çoğulculuk ve Çeşitlilik: Çeşitlilik birtakım zorluklar yaratabilir, ancak karşı karşıya olduğumuz sorunlara çözüm bulmak açısından zengin bir kaynak olarak da algılanabilir. Çeşitlilik çoğu kez sosyal ilerlemenin gerçek sebebi olarak görülmektedir. Öte yandan, çeşitliliğin yokluğu, pek çok toplumu derinden etkileyen durağanlığın nedeni olabilmektedir. Çeşitlilik ve çoğulculuk, sorunları farklı biçimlerde algılayabilen, yorumlayabilen ve bunlara farklı çözümler üretebilen zihinsel yetenekleri gerekli kılmaktadır. Farklı unsurlar içeren grup ve toplumlar, yeknesak grup ve toplumlardan daha yüksek performans göstermektedir. Farklı kültürel geçmişten gelen insanlar dünyaya farklı bakabilmekte ve hayatta önemli konular hakkında yeni bakış açılarına sahip olabilmektedir. İnsanlığın ilerlemesi, yeni sorunları çözebilmemize olduğu kadar farklılıklarımızı avantaja dönüştürebilmemize de bağlıdır. Çeşitlilik içeren toplumların, zor zamanlarda kendilerini güvenli kıyılara ulaştırabilecek yetenekli bireylere sahip olma ihtimali daha yüksektir. Çeşitlilik, farklı düşüncelerin, çıkarların ve eylemlerin üzerinde toplanabileceği tutarlı bir yapının varlığı durumunda yararlıdır. Bireylerin sürekli olarak birbirlerinin aleyhine rekabet ettiği ve diğerlerinin yaptığını devamlı olarak bozmaya çalıştığı hallerde ise çeşitliliğin sunabileceği yararlar sınırlı kalmaktadır. Dostluk ve İşbirliği: Kültürler arası dostluk ve işbirliği farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda, geçerli bir norm işbirliği için yeterli olmaktadır; diğer durumlarda, itibarı koruma arzusu bireylerin ya da grupların birlikte çalışmaları için güçlü bir teşvik unsurudur. Diğer bazı durumlarda ise, kıyıda kalma veya yalnız bırakılma endişesi işbirliği için iyi bir motivasyon kaynağı olabilmektedir. Ancak, kültürler arası işbirliği, bireyler arasında karşılıklılık ilişkisine dayanan işbirliğinden farklı olarak, dikkatle belirlenmiş teşvikler ve herkesçe paylaşılan değerleri gerektirmektedir. İşbirliği, tek başına objektif bir değer taşımaz; zira iki kişinin veya grubun bir üçüncüsünün aleyhine işbirliği yapması da mümkündür. Bu muhtemel üçüncü tarafın bakış açısı, stratejilerimizin genel yapısına dâhil edilmelidir. Ortak fayda ulusal stratejimizin temel kuralıdır. Diyalog ve Hoşgörü: Kültürler arası ilişkiler alanında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek müzakere, çatışma çözümü, arabuluculuk gibi iyi bilinen çeşitli yöntemler mevcuttur. Diyalog, bunlarla bağlantılı ancak tanımı nispeten kapalı bir yöntemdir. Bu bir avantaj olarak değerlendirilebilir; zira daha esnek olan diyalog yöntemi, özel durumlara kolaylıkla uyarlanabilmektedir. Ayrıca diyalog asgari düzeyde bir işbirliğini de gerektirmektedir; bu işbirliğinin yokluğunda katılımcıların karşılıklı ilişkilerini düzenlemeleri mümkün olmayacaktır. Değerlerimiz, inançlarımız ve eylemlerimizdeki farklılıklardan kaynaklanan sorunlar üzerinde çalışırken, diyalog ve diyaloga götüren süreçler kullanabileceğimiz başlıca araçlar haline gelmektedir. Kültürler arasında samimi iletişimi sınayan bazı ölçütler bulunmaktadır. Kişinin kendi kültürü hakkındaki bilgisini derinleştirmesi ve başka kültürleri tanıyarak takdir etmeye yönelik gayret göstermesi bunların başında gelmektedir. Ayrıca, sürekli değişenlik arz eden bilgileri değerlendirmek için gerekli eleştirel yetenekler olmadan, diyalogun fazla ilerlemesi mümkün değildir. Son olarak diyalog, karşılıklı münasebetlerin alışkanlıktan sıyrılıp, anlamlı bir ilişkiye dönüşmesini sağlayan etik tutumu da beraberinde getirmektedir. Bu ölçütler sadece diyalogu mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda yokluğunda hiçbir uzun süreli ilişkinin gerçekleşemeyeceği temel unsurları teşkil eder. İnsan Onuruna ve Cinsiyet Eşitliğine Saygı: Siyaset oluşturma, planlama, değerlendirme ve uygulamanın çeşitli aşamalarında insan onuruna ve cinsiyet eşitliğine saygı, eylemlerimizi tanımlayan odak noktası olacaktır. Anlaşmazlıklar, hayatın acımasız gerçekleridir. Sadece zevklerimizde değil, aynı zamanda olguları algılayışımızda ve daha da önemlisi, etik kurallara ilişkin tercihlerimizde de sıklıkla uyuşmazlığa düşmekteyiz. Ancak, bazı normlar, pazarlık konusu yapılamayacak kadar değerlidir. Stratejimiz, insan onuru, cinsiyet eşitliği, özgürlük ve hoşgörüye, ayrıca bu normların çoğulcu bir toplumda tam olarak işlemesini sağlayan demokratik yönetime dayanmaktadır. 3

4 II. YAPI A. MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL EŞGÜDÜM KOMİTESİ Medeniyetler İttifakı Ulusal Planının bir bütün halinde hayata geçirilebilmesi ve bu konuda ilgili bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin sağlanabilmesi için başkan ve üyeleri Başbakan tarafından atanan Medeniyetler İttifakı Ulusal Eşgüdüm Komitesi oluşturulacaktır. Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın a bağlı olarak faaliyet gösterecek Ulusal Eşgüdüm Komitesi yılları süresince toplantılar düzenleyecek ve Medeniyetler İttifakı alanındaki gelişmeleri Başbakanlığa sunmak üzere yıllık bir rapor hazırlayacaktır. Medeniyetler İttifakı Ulusal Planında belirtilen projelerin gerçekleştirilmesi ilgili bakanlıklar tarafından sağlanacaktır. Ulusal Eşgüdüm Komitesi aşağıdaki Bakanlıkların temsilcilerinden oluşturulacaktır: (Sayın Nimet Çubukçu) İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı B. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin önemli bir bölümü, kültürlerarası diyalog şemsiyesi altında yer alan çeşitli faaliyetler ve projelerle ilgili olduklarından, Ulusal Eşgüdüm Komitesi, değişik çabaların eşgüdümü ve sonuçlarının azami seviyeye çıkartılması amacıyla bu üyelerle yakın bir mesai içinde olacaktır. C. BELEDİYELER VE MAHALLİ MAKAMLAR Ulusal Eşgüdüm Komitesi, Medeniyetler İttifakının temel hedeflerinin belediyelerin ve mahalli makamların sosyal politikalarına yansıtılmasını temin etmek amacıyla, anılan mercilerle işbirliği yapacak ve yerel düzeyde bireyler ve grupların katılımını sağlayacaktır. D. SİVİL TOPLUM VE İŞ KURULUŞLARI Yüksek Düzeyli Grubun Raporunda önerildiği üzere, Ulusal Eşgüdüm Komitesi, ulusal ve uluslararası örgütler ile sivil toplum kuruluşlarının Medeniyetler İttifakının proje ve faaliyetlerine katılımını sağlamayı hedefleyecektir. Bu örgütler arasında UNESCO, BMKP, AGİT, İKÖ, IRCICA, Anna Lind Euro-Mediterranean Foundation, TİKA, TESEV, SETA, TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD yer almaktadır. Ayrıca Medeniyetler İttifakının gençliğe ilişkin projelerinin uygulanmasında Medeniyetler İttifakı Gençlik Girişimi gibi ulusal ve uluslararası gençlik kuruluşlarıyla işbirliğine gidilecektir. E. SÜREÇLER Medeniyetler İttifakı Ulusal Planında bulunan projeler üç düzeyde uygulanacaktır: (a) Toplantılar düzenlemek, makale ve kitap yayınlamak, üniversitelerde kültürel diyalog merkezleri oluşturmak gibi yeni projeler başlatılacaktır; (b) Halihazırda bakanlıklar ve STK lar tarafından uygulanmakta olan, Medeniyetler İttifakı hedefleri paralelinde süregelen projelere destek sağlanacaktır; (c) Son olarak, hedeflerini ve içeriğini Medeniyetler İttifakının temel hedefleriyle uyumlu kılabilecek mevcut projelere bir diyalog perspektifi kazandırılacaktır. (Aşağıdaki tablolarda birden fazla bakanlığın alanına giren projeler tekrarları önlemek amacıyla bir kez zikredilmiştir.) 4

5 III. PROJELER DEVLET BAKANLIĞI 01 Medeniyetler İttifakı Perspektifinde Türk Modernleşmesi - Medeniyetler İttifakı Raporunda belirtilen, Müslüman toplumların küresel gelişmelere katılımlarını sağlamaya ve bu çerçevede diyalog oluşturmaya yönelik hedefler doğrultusunda bir örnek olarak Türk Modernleşmesi üzerine Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Atatürk ün Kültür ve Medeniyet Vizyonu Konferansı 03 Medeniyetler Arası Diyalog ve Kültürel Zenginlik: Medyanın Rolü Konferansı 04 Bilimsel Gelişmeler Açısından Medeniyetler İttifakı Konferansı 05 İslam Medeniyeti ve Osmanlı Barışı Konferansı bir konferans düzenlenecektir. - Medeniyetler İttifakının ilkeleri ve hedefleri bağlamında Atatürk ün kültür ve medeniyet konusundaki düşüncelerinin ele alınacağı bir konferans düzenlenecektir. - Uluslararası basın mensuplarının ve ilgili diğer uzmanların davet edileceği ve Medeniyetler İttifakında medyanın rolünün inceleneceği bir konferans düzenlenecektir. - Medeniyetler İttifakının içeriği ve hedefleri bağlamında bilim ve medeniyet kavramlarının irdeleneceği ve bilimsel gelişmelerin doğurduğu risk ve avantajların ele alınacağı bir konferans gerçekleştirilecektir. - Medeniyetler İttifakı Projesi açısından İslam Medeniyetinin ve Osmanlı Devletinin barış ve birlikte yaşama kültürüne katkısı incelenecektir. 06 Burslar - Medeniyetler İttifakı, kültürlerarası diyalog, çatışma önleme ve çözme gibi alanlarda çalışma yapacak öğrencilere ve akademisyenlere çeşitli burslar tahsis edilecektir. 07 Medeniyetler İttifakı Akademik Yayın Kurulu 08 Medeniyetler İttifakı ile İlgili Telif Eserler ve Çeviriler - Konu hakkında deneyime sahip ve Medeniyetler İttifakına ilişkin hususlara ilgi duyan, tarih, felsefe, ilahiyat, antropoloji ve diğer bilim alanlarında çalışan akademisyenlerden oluşturulacak bir kurul, yayınla ilgili faaliyetlere danışmanlık yapacaktır. - Medeniyetler İttifakı konusunda Türkçe ve İngilizce birer eser hazırlanacaktır; Tarih boyunca İslam ve Batı Medeniyetleri arasında ortak etkileşim üzerine bir eser yayınlanacaktır; Medeniyetler İttifakının hedefleri çerçevesinde, çeşitli dergilerde yayınlanan ve sıkça atıfta bulunulan Türkçe ve yabancı dillerdeki makalelerden oluşan bir seçki hazırlanacaktır; Medeniyetler İttifakı projesini ve hedeflerini halka ve genel okura tanıtacak eserler basılacaktır. - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan Demokratik Atatürk Araştırma Merkezi Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türk Tarih Kurumu TÜBİTAK TÜBA Akademik Yayın Kurulu Akademik Yayın Kurulu

6 09 Medya Okur Yazarlığı Projesi 10 Yayıncılık Etik İlkeleri Protokolü 11 Medya için Eğitim Seminerleri Diyalog: Uygulayıcılar İçin Bir Elkitabı ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmakta olan Kültürlerarası Diyalog Üzerine Beyaz Kağıt gibi özellikle kültürler ve medeniyetler arası diyalog konusunda uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar Türkçeye çevrilecektir. - Medyanın verdiği mesajlar karşısında gençlerin analiz, değerlendirme ve iletme kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan, medya okuryazarlığı üzerine bir pilot program ilköğretim okullarında başlatılmıştır. Bu programda işlenen konular arasına Medeniyetler İttifakında medyanın rolüne yönelik bir bölüm eklenecektir. - RTÜK, çeşitli radyo ve televizyon yayın kuruluşlarıyla işbirliği içinde ve medya etiği alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle 2007 senesinde tüm taraflarca imzalanan bir Yayıncılık Etik İlkeleri protokolü oluşturmuştur. RTÜK, Yayıncılık Etik İlkelerinin basın kuruluşları tarafında uygulanmasını takip edecek ve ilgili bakanlığa yıllık rapor hazırlayacaktır. - RTÜK, ilgili diğer kuruluşlarla birlikte, yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyon kurumlarının çalışanlarına yönelik olarak; iletişim özgürlüğü, özgürlük ve sorumluluk dengesi, sorumlu yayıncılık, doğru ve tarafsız bilgi, demokratik çoğulculuk, ulusal ve küresel barış gibi konular üzerine eğitim programları gerçekleştirecektir. 12 Dünya Çocukları Şenliği - Her yıl 23 Nisan da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle değişik ülkelerden ilköğretim seviyesindeki çocuklar ülkemize gelmekte ve tertiplenen etkinliklere katılmaktadır. Kültürler arası tanışma ve dostluk açısından önemli bir fırsat doğuran bu etkinliklere Medeniyetler İttifakı perspektifinin yansıması sağlanacaktır. 13 Görsel Sanatlar Alanında Projeler 14 Medeniyetler İttifakı Medya Ödülü 15 İnternet Sitesi ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Projesi - RTÜK, TRT, Anadolu Ajansı ile Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü medya kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde kültürlerarası diyalog konularında genel izleyicilere yönelik video klip, kısa film, belgeseller ve reklamlar hazırlayacaktır. - Kültürler arası diyalog ve anlayışın geliştirilmesine ilişkin programların hazırlanmasında görev almış bir medya kuruluşu veya çalışanına resmi bir törenle ödül verilecektir. - Medeniyetler İttifakı resmi internet sayfası daha geniş ve zengin bir içerikle güncellenecek ve karşılıklı iletişim sağlayan bir portal haline getirilecektir. Sayfa, Medeniyetler İttifakının faaliyetleri, projeleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler için Türkiye de temel bir referans kaynağı olacaktır. - Medeniyetlerin Buluşma Noktası, sanal ortamda hazırlanacak bir veri bankası projesidir. Bu proje sayesinde Medeniyetler İttifakına yönelik her türlü bilgi ve belgeye İnternet ortamında kolaylıkla ulaşılması hedeflenmektedir. Sanal Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) RTÜK RTÜK TRT RTÜK TRT AA BYEGM (Sn. Murat Başesgioğlu) 6

7 ortamda gerçekleştirilecek bu portalın birden fazla dilde hazırlanarak yaygın bir kullanım alanına kavuşturulması sağlanacaktır. 16 Medeniyetler İttifakı ve Eğitim Seminerleri - Bakanlık ve kurumların hizmet içi eğitim seminerlerine Medeniyetler İttifakının değerleri ve hedeflerine yönelik dersler, konferanslar ve çalıştaylar dâhil edecektir. İlgili Devlet Bakanlıkları İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı DEVLET BAKANLIĞI 17 Dünya Gençlik ve Diyalog Konferansı - 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gençlik Haftası içinde dünya gençlerini Medeniyetler İttifakının değerleri etrafında buluşturmayı amaçlayan ve gençlerin İttifakın hedeflerine yönelik etkinliklere katılımını teşvik eden bir konferans düzenlenecektir. Ayrıca Proje kapsamında kültürel diyalog konularına duyarlı uluslararası müzisyenlerin vereceği bir konser ve uluslararası üne sahip sporcuların katılımıyla bir spor etkinliği Üç Kültür Üç Şehir Üç Spor 19 İnsanlık Koşusu Bir Adım, 2 Kıta The Human Race One Step Two Continents 20 Medeniyetler Buluşması: Antakya-Roma Uluslararası Bisiklet Turu gerçekleştirilecektir. - Sporun farklı kültürleri bir araya getirme ve dostluklar oluşturmadaki rolüne atıfla Medeniyetler İttifakının değerleri ve hedefleri doğrultusunda medeniyetlerin buluşma noktalarından olan Cordoba, İstanbul ve belirlenecek üçüncü bir şehirde, yetkililerle işbirliğine gidilerek üç spor dalında etkinlikler ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir. - Uluslararası sponsor kuruluşların desteğiyle 31 Ağustos 2008 de, Olimpiyat oyunlarının kapanışını takiben 32 ülkede 10 milyon insanın katılımını içeren bir İnsanlık Koşusu gerçekleştirilecektir. Projenin Türkiye deki bölümü, Spordan sorumlu nın öncülüğünde yürütülecek; kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul da Boğaz Köprüsü nde gerçekleştirilecek koşu aracılığıyla dünyaya dostluk ve diyalog mesajları verilecektir Nisan 2008 tarihleri arasında Antakya dan başlayıp Roma ya kadar devam edecek olan Medeniyetler Buluşması Uluslararası Bisiklet Turu gerçekleştirilecektir. Kültür Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Sponsor Firmalar 31 Ağustos

8 21 Spor ve Barış Kültürü - Toplumun temel yapı taşları olan ailelerin tüm üyeleriyle birlikte spor faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve bu sayede özellikle gençlerin spor etkinliklerinde baş gösteren şiddetten uzak tutulmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 22 Geleceğe Koşanlar Projesi 23 Gençlik Haftası HEPiBİZ Şenliği 24 Orta ve Güney Doğu Avrupa Türkleri -Türkiye Gençliği Değişim Programı 25 İstihdam Odaklı Gençlik Merkezleri 26 Gençliğin Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı Projesi - Sponsor kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile Geleceğe Koşanlar Projesi gerçekleştirilecektir. Bu proje ile kırsal kesimden gençlerin spor aktiviteleri sayesinde bir araya gelerek tanışmaları ve dostluk kurmaları hedeflemektedir. - Türkiye de il ve ilçelerde bulunan 140 Gençlik Merkezinden toplam 2500 genç, dünyanın değişik ülkelerinden 1000 gençle Mayıs ayında kutlanan Gençlik Haftası vesilesiyle Türkiye de bir araya gelecektir. Proje kapsamında, Hoşgörü Sempozyumu, kültür-sanat etkinlikleri, konserler, atölye çalışmaları, tanıtım fuarı ve kültür gezileri gerçekleştirilecektir. - Yapılacak protokolle Orta ve Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki gençlerle Türkiye deki gençleri kapsayan bir Gençlik Değişimi Programı başlatılacaktır. Programın temel amacı, farklı kültürlerden gençleri bir araya getirmek ve dostluk kurmalarını sağlamaktır. - Türkiye nin farklı bölgelerindeki gençlerin, içinde yaşadıkları toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel hayatıyla bütünleşmelerini, bölgesel istihdamın geliştirilmesini ve eğitimli iş gücü yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, Ticaret ve Sanayi Odaları ve bölgelerdeki işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, halen mevcut 140 Gençlik Merkezinin sayıları arttırılarak bu proje kapsamında faaliyete geçirilecektir. İŞKUR, Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere kurs sonrası işe yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olacaktır. - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde gençlerin turizm alanında yetiştirilmesi ve istihdam olanaklarına kavuşabilmesi amacıyla bir pilot proje çalışması başlatılacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları Sponsor Firmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü TOBB BBKP Gençlik Sosyal Gelişim Programı - Gençlik Kültür Köprüsü - Gençlik Sosyal Gelişim Programı çerçevesinde, 2008 yılının Mart ayından itibaren Gençlik Merkezlerine, Avrupa Birliği ndeki muadil kuruluşlara üye kimseler arasından seçilecek bir grup, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda bulunmak üzere, 6 ay ila 1 yıl süreyle Türkiye ye davet edilecektir. Projenin başarılı olması halinde, Türkiye deki Gençlik Merkezlerinden bir grup genç Avrupa Birliğine üye ülkelere gönderilecektir. Böylece Avrupa Birliği ve Türkiye deki gençler arasında kültürel diyalog başlatılacak ve kamu kurumlarının sürdürülebilir desteğiyle projenin kapsamı genişletilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü 8

9 DEVLET BAKANLIĞI (Sayın Nimet Çubukçu) 28 Yurt Dışında Yaşayan Türk Kadınlarına Yönelik Çalışmalar - Yurt dışındaki vatandaşlarımızın özellikle Avrupa da yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde kadınlara yönelik bir dizi çalışma yapılacak ve Medeniyetler İttifakının konuları ve hedefleri bu çalışmalara yansıtılacaktır. (Sayın Nimet Çubukçu) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 29 İnsan Ticareti ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalar - Sadece ulusal mücadele ile çözümlenmesi mümkün olmayan, sınır aşan niteliğe sahip insan ticareti sorununun çözümü hususunda, Medeniyetler İttifakının ilkeleri ve hedefleri çerçevesinde sağlanabilecek katkıların tartışılacağı uluslar arası bir toplantı düzenlenecektir. (Sayın Nimet ÇUBUKÇU) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2008 DEVLET BAKANLIĞI 30 Medeniyetler İttifakı ve Dini-Kültürel Etkinlikler 31 İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Deneyimi Etkinlikleri 32 Din Görevlileri Yurtdışı Hazırlayıcı Eğitim Programı -Diyanet İşleri Başkanlığı, kültürler ve dinler arası diyalogda önemli roller oynamakta, ayrıca kız çocuklarının eğitimi, insan hakları ve evrensel etik değerlerin yaygınlaştırılması, töre cinayetlerinin engellenmesi ve aşırılıkların önlenmesi gibi projelerde de aktif olarak yer almaktadır. Başkanlık dini ve kültürel diyaloga verdiği desteği önünüzdeki dönemde de sürdürecektir Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde ve Türk vatandaşlarının yaşadığı Batılı ülkelerde halka açık konferanslar, paneller ile öğrenciler arasında kompozisyon, şiir ve makale yarışmaları düzenlenerek halkın ve özellikle gençlerin birlikte yaşama bilinci ve kültürünün geliştirilmesi hedeflenecektir. - Yurtdışında yaşayan Türklerin hoşgörü kültürlerini geliştirmek amacıyla Batı ülkelerinde istihdam edilecek din görevlilerine yönelik düzenlenen Yurtdışı Hazırlayıcı Eğitim Programı nda dünya dinleri, dinler arası ilişkiler ve Müslümanların birlikte yaşama tecrübesi gibi Medeniyetler İttifakı ile ilgili konulara ağırlık verilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşler Başkanlığı Nisan

10 33 Öğrenci Değişimi - Özellikle dini ve kültürel alanlarda çalışmalar yapan üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik değişim programları teşvik edilecektir. 34 Uluslararası İlahiyat Programı 35 Tarihsel, Doktrinel ve İşlevsel Boyutları ile Dinlerarası İlişkiler Projesi 36 Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Medeniyetler İttifakı konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları yılında başlatılan bu proje sayesinde Batılı ülkelerde yaşayan Türk kökenli lise mezunu gençler, Türkiye de İlahiyat Fakültelerinde eğitim almaktadır. Bu proje ile ilahiyat tahsili yapan söz konusu öğrencilerin Avrupa da içinde yaşadıkları toplumların şartlarına ve hassasiyetlerine uygun bir din hizmeti verebilecek şekilde yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. - Proje ile Türkiye de ve diğer ülkelerde çeşitli dinlere mensup kimselerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde bir arada yaşama kültürlerini geliştirecek bir çerçevenin oluşturulması hedeflenmektedir. - Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve özellikle de Türk gençlerinin Medeniyetler İttifakının temel hedefleri doğrultusunda bilgilendirilmeleri ve bu çerçevede gerçekleştirilecek faaliyetlere katılabilmeleri amacıyla çeşitli programlar düzenlenecektir. Diyanet İşler Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 37 Medeniyetler İttifakının temel hedefleriyle uyumlu projeler - İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yürüttüğü projelerin bir kısmı Medeniyetler İttifakının temel hedefleri kapsamında değerlendirilebilir. Bu projeler arasında; Türkiye de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi, İnsan Ticareti İle Mücadelede Türkiye nin Çabalarına Destek ve İnsan Ticaretine Konu Kişilerin Adalete Erişimini Teşvik Projeleri sayılabilir. Bakanlık bu projelerin gerçekleştirilmesinde Medeniyetler İttifakının ilke ve hedeflerini göz önünde bulundurmak suretiyle kültürler arası uyum ve diyalog çalışmalarına desteğini sürdürecektir. İçişleri Bakanlığı 10

11 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 38 Bölgesel Toplantılar Orta Asya Orta Doğu Balkanlar - Medeniyetler İttifakının hedefleri doğrultusunda bölgesel toplantılar düzenlenecektir. Toplantılarda kültürler arası diyaloga ilişkin bilinç seviyesinin yükseltilmesi, Medeniyetler İttifakı önerilerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanmasına ilişkin imkânların araştırılması ve bu öneriler doğrultusunda ortak uluslararası projelerin desteklenmesi veya gerçekleştirilmesi gibi hususlar Dışişleri Bakanlığı üzerinde durulacaktır. 39 Afrika Zirvesi - Afrika Zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek toplantının bir bölümünün Afrika Perspektifinden Medeniyetler İttifakı konusuna ayrılmasını temin etmek üzere çalışmalar yapılacaktır. 40 Dinî, Etnik, Kültürel Ayrımcılık ve İslamofobi ile Mücadele Alanında Faaliyetler - Medeniyetler İttifakı nın temel hedefleri ışığında, yurtdışında yaşayan Türklerin temel haklardan, din ve vicdan özgürlüğünden daha çok yararlanmaları, dinî veya etnik ayrımcılığa ve İslamofobi ye maruz kalmamaları için bilinçlendirme çalışmaları sürdürülecek ve çalışmalar arasında eşgüdüm sağlanarak geliştirilecektir. Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ağustos 2008 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 41 Medeniyetler İttifakı ve - kültürlerarası eğitimi genel eğitimin temel bir parçası Eğitim Müfredatı olarak görmekte, toplumlar ve kültürler arasında dostane ilişkileri teşvik eden hususlara özel önem atfetmektedir. İnsan Hakları Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi, Karşılıklı Saygı ve Anlayış Eğitimi programları, Türk eğitim sistemi müfredatına başarıyla dâhil edilmiştir. Ayrıca, ilk ve orta öğretim okullarında izlenen müfredat, Batı kültürlerine geniş yer vermektedir; öğrenciler Avrupa tarihi, edebiyatı ve sanatını kapsamlı bir şekilde öğrenmektedir. Bakanlık, Medeniyetler İttifakı kapsamında değerlendirilebilecek projelerle kültürler arası diyaloga verdiği desteği sürdürecektir. 42 Ders Kitapları -, ilk ve orta dereceli okullarda mevcut ders kitaplarını kültürel konular açısından gözden geçirip değerlendirecek bir komisyon kuracaktır. Bu komisyon, ders kitaplarını özellikle Medeniyetler İttifakı perspektifinden inceleyecek ve elde edeceği sonuçları Bakanlığa rapor edecektir. Bu rapor doğrultusunda Medeniyetler İttifakını destekleyici konuların ders kitaplarında yer alması sağlanacaktır. Bakanlık ayrıca, ikili kültür ve eğitim anlaşmaları, mutabakat zabıtları gibi metinleri esas alarak başta Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı 11

12 43 İlköğretime evrensel erişimin/katılımın sağlanması 44 Uluslararası kuruluşların ilgili projelerine katılım sağlanması 45 Demokrasi Eğitimi ve Okul Kurulları Balkan ülkeleri olmak üzere karşılıklı olarak ders kitaplarının incelenmesi amacıyla ortak uzmanlardan oluşturulacak komiteler sayesinde karşılıklı olarak ders kitaplarının değişimi ve incelenmesini gerçekleştirecektir. - Bu proje ile başta kız çocukları olmak üzere çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen ilköğretim çağındaki çocukların tamamının okullaştırılması ve kaliteli eğitim fırsatlarından yararlandırılmaları hedeflenmektedir. - Uluslararası kuruluşların kültürler arası diyalog, hoşgörü, sosyal uyum, tarih ve dil öğretimi ve demokratik vatandaşlık eğitiminin geliştirilmesini amaçlayan projelerine dâhil olunarak proje sonuçlarının eğitim sistemimize yansıtılması sağlanacaktır. - İlk ve orta dereceli okullarda ve genel olarak toplumda hoşgörü, diyalog ve çoğulculuk gibi evrensel değerlerin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla okul kurullarında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 46 Bilgiye Erişim Portalı -E-okul projeleri, internet erişimi ve eğitim teknolojilerine öncelik verilmesini ve eğitimde kalitenin arttırılmasını hedefleyen, herkes için fırsat eşitliği sağlayan uluslararası eğitim portallarıyla işbirliği hedeflenecektir. 47 Öğrencilere Tarihi Zenginliklerimizin Tanıtılması ve Kültürel Değerlerimizin Kazandırılması - Tarihle diyalog amacıyla her yıl 18 Mart 24 Nisan tarihleri arasında Çanakkale Savaşlarının Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklere Türk ve yabancı öğrencilerin katılımına önem verilmektedir yılından itibaren Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesine dönüştürülen bu etkinliklerin sürekli olarak düzenlenmesine; ayrıca öğrencilerimizin ülkemizdeki zenginlikleri görmeleri ve tanımaları amacıyla başarılı öğrenciler arasından seçilen gruplar için (doğu illerinden batıya, batı illerinden doğuya) ülke içi geziler tertip edilmesine devam edilecektir. 48 Akademik Faaliyetler - Kültürlerarası diyalog bilincinin arttırılması amacıyla üniversite yönetimleri ve öğrenci dernekleriyle birlikte yerleşkeler içinde ve dışında konferanslar, paneller, seminerler ve çalıştaylar düzenlenecektir. Bu faaliyetlere etnik, dini ve kültürlerarası gerilimlere ilişkin sorunlar, siyasi çatışmalar ve bunların çözümleri hakkında konuşmalar yapmak üzere tanınmış akademisyenler davet edilecektir. 49 Çatışmayı Önleme ve Çözme Çalışmaları Merkezleri - Çeşitli üniversitelerde Çatışmayı Önleme ve Çözme Çalışmaları Merkezleri açılacaktır. Bu merkezlerin başlıca hedefleri; çatışmaların çözümü ile diyalog alanlarında veri toplamak, araştırma yapmak, kurslar düzenlemek, öğrencileri eğitmek ve faaliyetler gerçekleştirmek olacaktır. Merkezler, önde gelen uluslararası üniversite ve enstitülerin çatışma etütleri alanında uzmanlaşmış bölümleriyle işbirliği olanaklarını araştıracaktır. 50 Diyalog Çalışmaları - Üniversiteler ders programlarına Medeniyetler ve Kültürler Arası Diyalog konularında bir seçmeli ders eklemeye teşvik edileceklerdir. Söz konusu dersin içeriği, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışan bilim insanlarınca hazırlanacak ve sunulacaktır. Üniversiteler Medeniyet Çalışmaları Kürsüleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) YÖK YÖK 12

13 kurmaya ve kültürlerarası diyalog eğitimi veren programlar oluşturmaya teşvik edileceklerdir. 51 Öğrenci Değişimi -Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşların sunduğu imkânlardan da yararlanarak kültürlerin tanınması amacıyla ilk ve orta öğretim düzeyinde öğrenci ziyaretleri ve değişimi teşvik edilecektir. 52 Büyük Öğrenci Projesi - 90 lı yıllardan itibaren süregelen Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde Türkî Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Balkanlardan öğrenciler eğitim amacıyla Türkiye ye gelmektedir. Bu öğrencilerin ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında birer kültürel köprü vazifesi görebilmeleri ve kültürler arası diyaloga katkıda bulunabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. 53 Burslar - Yabancı ülkelerle ikili kültürel ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklılık ve iyi niyet ilkelerine dayalı olarak yabancı öğrencilere lisans, lisansüstü, araştırma ve kısa süreli Türk dili bursları imkânlar ölçüsünde artırılarak, verilmeye devam edilecektir. 54 Kültür ve Eğitim Ziyaretleri - Yabancı üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde çalışan akademisyenler ve öğrenciler başta olmak üzere farklı ülkelerden öğrenci ve yönetici grupların tanıtım ve eğitim amacıyla ülkemizde önceden hazırlanan kültür ve eğitim programlarına katılmaları sağlanacaktır. YÖK YÖK TİKA Dışişleri Bakanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 55 Göç ve Göçmenlerle İlgili Faaliyetler - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin çalışma yaşamına uyumları, hukuki statüleri ve sorumlulukları hakkında bir dizi proje yürütmektedir. Bu projeler bilgilendirme toplantılarından, girişimcilik programlarına ve sosyal hizmetlere kadar geniş bir alana yayılmaktadır. Bakanlık bu projelerin gerçekleştirilmesinde Medeniyetler İttifakının ilke ve hedeflerini göz önünde bulundurarak özellikle göç alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı 56 Gençlerin İstihdamına İlişkin Durum Tespiti ve Ulusal Eylem Planı 57 Mesleki Eğitim ve İstihdama Giriş Projesi uyum ve diyalog çalışmalarına desteğini sürdürecektir. - Gençlerin istihdamı ile ilgili olarak hazırlanan ulusal eylem planı, ILO ile işbirliği halinde yürütülecektir. - Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin istihdam kurumları ve yerel yönetimleri ile işbirliğinde, yükseköğretime devam edebilecek konumda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı 13

14 58 İstihdamda Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması ve Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi bulunmayan gençlerin iş güvenceli mesleki eğitim programlarına katılması ve programları tamamlamalarına yönelik çalışmaları sürdürecektir. - Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını temin etmek, kadın-erkek eşitliğine dayalı iş hayatı ortamını oluşturabilmek amacıyla ILO ile işbirliği halinde çalışmalar sürdürülecektir. 59 Kültürlerarası Staj Projesi - Almanya da yaşayan Türk toplumuna yönelik, yerel makamlarla işbirliği halinde yılları arasında yaklaşık 240 Türk ve Alman gencin Türkiye de 40 gün süreyle eğitim aldığı Kültürlerarası Staj Projesi nin, önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı diğer bazı Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 60 Medeniyetler arası Etkileşim Sergisi - Anadolu da tarih içinde kültür ve medeniyetlerin oluşturduğu zenginlik, çeşitlilik ve karşılıklı etkileşimi yansıtacak bir sergi hazırlanacaktır; Anadolu Medeniyetleri Müzesi, bu projenin hayata geçirilmesi konusunda Türkiye deki Kültür ve Turizm Bakanlığı 61 Osmanlı dan Cumhuriyet e Birlikte Yaşama Kültürü Sergisi 62 Elyazmaları ve Nadir Eserler Sergisi diğer önde gelen müzelerle işbirliği yapacaktır. Türklerin tarihte ve günümüzde farklı din ve kültürlerle bir arada yaşama tecrübesini ve hoşgörü anlayışını yansıtan bir sergi düzenlenecek ve bir katalog hazırlanacaktır. - İslam medeniyetinde birlik içinde çokluk konusunu işleyen, yurt içi ve yurt dışındaki el yazmaları ve nadir basma eserlerinin dia/fotoğraf/dijital kopyalarından oluşan bir sergi hazırlanacaktır. 63 Kültürel Köprü Programı - AB Kültür Programı çerçevesinde, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin kültür aktörleri arasında kültürel kaynaşmayı ve karşılıklı anlayışı geliştirme, kalıcı diyalog ve sürdürülebilir ortaklıklar oluşturmaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri desteklenecek ve işbirlikleri gerçekleştirilecektir. 64 Medeniyetler İttifakı Sanatsal Etkinlikleri - Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen uluslararası organizasyonlar kapsamında, kültürümüzün tanıtılması ve kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesine yönelik oyun, gösteri, konser vb. sanat etkinlikleri düzenlenecektir. 65 Mevlana Belgeseli - Uluslararası film yapımcılarıyla işbirliği içinde, büyük mutasavvıf ve şair Mevlana Celaleddin-i Rumî nin hayatı ve düşünceleri üzerine bir belgesel hazırlanacaktır. Bu belgeselde Mevlana nın farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada barış içinde yaşamalarına yönelik evrensel mesajı vurgulanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2009 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 Kültür ve Turizm Bakanlığı 66 Anadolu Kültür ve - Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen ve diğer dinlerce Kültür ve Turizm Bakanlığı 14

15 Medeniyetleri Belgeseli Frankfurt Kitap Fuarı Konuk Ülkesi Türkiye 68 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul 69 Akdeniz Ülkeleri Milli Kütüphane Başkanları Toplantısı 70 İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi kutsal sayılan (Ani Harabeleri, Akdamar daki Ermeni Kilisesi vb.) mimari yapıların ve mekânların tanıtımının yapılacağı bir belgesel hazırlanacaktır. - Proje kapsamında geleneksel ve modern yönleriyle Türk kültürü Avrupa da tanıtılacak; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında Türk ve Batı kültürleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim vurgulanacaktır Avrupa Kültür Başkenti İstanbul un birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün, gerçekleştirilecek olan çeşitli faaliyetlerde ve festivallerde tanıtımı yapılacaktır. - Akdeniz e kıyısı bulunan ülkelerin milli kütüphane başkanlarının katılımıyla Ankara da gerçekleşecek olan toplantıda, Akdeniz Ülkeleri Milli Kütüphaneleri arasında kültürel işbirliği imkânları araştırılacak; insanlığın kültürel mirasının zengin hazineleri olan kütüphanelerin medeniyetler arası diyalogun tesisinde oynayacağı roller üzerinde durulacaktır. - İstanbul da açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi yeni kazanımlarla geliştirilecek ve bilimsel keşiflerin kültürler arasındaki yolculuğunu yansıtan sergilerle zenginleştirilecektir. 71 Turist Rehberliği Eğitimi - Turist rehberlerinin eğitim programlarında, Medeniyetler İttifakının ilke, değer ve hedefleri doğrultusunda seminerler verilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. 72 Gençlik Turizmi - Kültür Bakanlığınca yürütülen Gençlik Turizmi Faaliyetleri kapsamında gençlerin eğitimine, kişiliklerinin gelişimine, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek ve bu sayede farklı kültürlere mensup 73 İnanç Turizmi Haritası ve Dinî-Kültürel Etkinlikler gençler arasında dostluk ve kardeşlik ortamının yaratılması sağlanacaktır. - Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklerde kullanılmak üzere Türkçe ve yabancı dillerde İnanç Turizmi Haritası ve İnançların Anayurdu konulu broşürler hazırlanarak kullanıma sunulacaktır in Aziz Pavlus Yılı ilan edilmesi sebebiyle, ülkemizde, Aziz Pavlus un yaşadığı, ziyaret ettiği ve Hıristiyanlar tarafından kutsal sayılan antik mekânları dünya kamuoyuna tanıtım amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir. TRT Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 Kültür ve Turizm Bakanlığı TÜBA TÜBİTAK Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı 15

16 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 74 Su ile İlgili Bölgesel İşbirliği Toplantıları - Medeniyetlerin gelişmesi, beşeri kalkınmanın sağlanması, ülkeler arasında barışın ve dostane ilişkilerin sürdürülebilmesinde su ve su kaynaklarının oynadığı rol günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Su sıkıntısı çeken ülkeler, Türkî cumhuriyetler ve Balkan devletlerinin katılımı gerçekleştirilecek bölgesel seminer ve toplantılarda, Medeniyetler İttifakın su ile ilgili boyutunun dikkate Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği Çevre ve Ormancılıkla İlgili Bölgesel İşbirliği Toplantıları alınması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. - Kültürler ve medeniyetler arasında diyalog çevre ile ilgili konulardan bağımsız olarak düşünülemez. Bazı durumlarda çevreye verilen zarar ülkelerin sınırlarını aşmakta ve uluslar arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öncelikle yakın komşu ülkeler, Türkî Cumhuriyetler ve Balkan devletleri ile çevre bilincinin arttırılması konusunda ortak çalışmalar yapılacak, kardeş şehir uygulaması çerçevesinde çevre ve ormancılıkla ilgili projeler gerçekleştirilecektir. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü 16

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK ANKARA - 2012 U L U S L A R A R A S I A L A N D A G E N Ç L İ K GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi ZİRVE NİN AMACI Şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Neyi Amaçlamaktadır?

Neyi Amaçlamaktadır? Neyi Amaçlamaktadır? Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili akademisyen, idari kadro, mezun ve öğrencileri bir araya getirmeyi, Akademik araştırmaları teşvik etmeyi, Konuyla ilgili ders ve

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266) -113- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

GİRİŞ Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile birlikte gönüllü oluşumlar olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) birçok alanda devlet kurumları kadar söz sahibi olduğu görülmektedir. İnsani

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında alt yapıyı

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

2015 Yılı Mali Destek Programları

2015 Yılı Mali Destek Programları : %95 K M: 35 2015 Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları A. Yurtdışı Vatandaşlar 1. Ayrımcılıkla Mücadele Programı 01 2. Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı 3. Herkes İçin Adalet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR?

AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? Birliği kuran devletlerin, egemenlik haklarının tamamını devretmeden uluslararası bir organizasyondan daha etkin bir biçimde çalışmak üzere oluşturdukları bir bütündür. AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya İslam Forumu (DİF); Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin temsilcileri ile dünyanın dört

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi GİRİŞ Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler de 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı nda uygulamaya konulacak olan Değerler Eğitimi Projesi, tüm okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecektir.

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Amna HAFDHALLAH Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Tunus resmi gazetesinde 18 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan yazıyla Evrensel Arap kültür ve yaratıcılığını

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı