Nd: YAG Laser Iridotomi Uygulamas1 Sonras1 Okiiler Biyometri Degi iklikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nd: YAG Laser Iridotomi Uygulamas1 Sonras1 Okiiler Biyometri Degi iklikleri"

Transkript

1 T. Oft. Gaz. 30, , 2000 Nd: YAG Laser Iridotomi Uygulamas1 Sonras1 Okiiler Biyometri Degi iklikleri Erdogan Cicik (*** ), Nevbahar Tamr;elik (* ), Abdullah Ozkm (**** ), 6zcan Ocakoglu (**) OZET Amac;: On kamara a<;1s1 dar olan gozlere profilaktik olarak uygulanan Nd:YAG laser iridotominin kornea kalmhg1, on kamara derinligi ve glob on-arka eksen uzunlugu tizerine olan etkisinin incelenmesi. Yontem: On kamara a<;1s1 dar olan 26 gaze profilaksi amac1yla Nd: YAG lazer iridotomi uyguland1. iridotomi oncesi ve sonras1 kornea kahnhg1 biyomikroskoba monte edilmi Goldmann pakimetresi ile, glob on-arka eksen uzunlugu standart A-scan ultrasonografi ile, merkezi on kamara derinligi hem pakimetre hem de ultrasonografi ile ol<;tildti. Bulgulann istatistiksel analizi i<;in Student-t testi kullamld1. Bulgular: Nd:YAG laser iridotomi oncesi merkezi on kamara derinlik ortalamas1, pakimetrik ol<;tim ile 1,8±0,22 mm, A-scan ultrasonografi ile 2,48±0,23 mm iken, laser iridotomi sonra Sl pakimetre ile 2,06±0,25 mm, ultrasonografik ol<;tim ile 2,67±0,27 mm bulundu. On kamara derinligindeki artl her iki yontemle anlamh bulundu (p<o,ool). Nd: YAG laser iridotomi sonrasl kornea kalmhg1 ve on-arka eksen uzunlugunda anlamh fark gozlenmedi (p>0,05). Yo rum: Nd: Y AG laser iridotomi uygulamasma bagh olarak hem pakimetrik, hem de ultrasonografik olarak on kamara derinliginde artl meydana gelmesi dar a<;1h gozlerde uygulanan bu profilaktik tedavinin amaca uygun oldugunu, kornea kalmhgmda degi me olmamas1 da kurallara uygun olarak yapllan bu i lemin korneaya etki etmedigini gostermektedir. Anahtar Kelimeler: Nd: YAG laser iridotomi, kornea kalmhg1, on kamara derinligi, pakimetre, ultrasonografi SUMMARY Ocular biometrical changes after Nd: Y AG laser iridotomy Purpose: To investigate the effect of Nd:YAG laser iridotomy on the corneal thickness, anterior chamber depth and axial length of the globe in eyes with shallow anterior chamber angle. Methods: 26 eyes of 23 patients with shallow anterior chamber underwent Nd:YAG laser iridotorny. Before and after iridotomy corneal thickness was determined by using Goldmann pachymeter attached to the slit-lamp, axial length of the globe by using A-scan ultrasonography and central anterior chamber depth by using pachymeter and ultrasonography. Data were analyzed with Student' t-test. (*) i.d. Cen ahpa a Tip Faki.iltesi Goz Hastahklan Anabilim Dah, Prof. Dr. (**) i.d. Cen ahpa a Tip Fakiiltesi Goz Hastahklan Anabilim Dah, Doc;:. Dr. (***) i.d. Cenahpa a Tip Faki.iltesi Goz Hastahklan Anabilim Dah, Uzman Dr. (****) i.d. Cerrahpa a T1p Fakiiltesi Goz Hastahklan Anabilim Dah, Asistan Dr. Mecmuaya Geli Tarihi: Kabul Tarihi:

2 Nd: YAG Laser iridotomi Uygulamasr Sonrasr Okiiler Biyometri Degi iklikleri 597 GiRiS Results: Before Nd: Y AG laser iridotomy mean anterior chamber depth was 1.8±0.22 mm by using pachymeter and 2.48±0.23 mm with A-scan ultrasonography. After iridotomy the values were 2.06±0.25 mm and 2.67±0.22 mm. Between the values before and after iridotomy there were statistically significant differences (p<o.ool). Between the values of corneal thickness and axial length of globe before and after iridotomy we did not find statistically significance (p>0.05). Conclusion: Nd: Y AG laseriridotomy produces enlargement of the anterior chamber depth and does not change the corneal thickness. This procedure is a safe and effective method to prevent acute angle closure glaucoma in eyes with shallow anterior chamber. Key Words: Nd:YAG laser iridotomy, corneal thickness, anterior chamber depth, pachymeter, ultrasonography. On kamara arsr dar olan gozler, akut a1 kapanmasr riski ta rmakta olup bu durum ani ve agrr vizyon kaybrna sebep olabilir (1). Ozellikle daha once akut veya subakut a1 kapanmasr glokomu geiren gozler, periferik iridektomi veya laser iridotomi gerektirmektedir (2). Benzer ekilde, ozellikle dar on kamara alsl olan gozlerde, akut epizodlan onlemek amacr ile profilaktik olarak lazer iridotomi uygulanabilir. Ancak bu yontemin de komplikasyonlan oldugundan (3) kar-zarar oranlan ve klinisyenin tecriibesi gozoniine almmak sureti ile yapllmahdrr. Biz de ah mamrzda, dar on kamara alsl tamsl konan ve profilaktik olarak Nd: Y AG laser iridotomi uyguladrgrmrz gozlerde, bu uygulamanm kornea kahnhgr, on kamara derinligi ve glob on-arka eksen iizerine olan etkilerini inceledik. MATERYAL-METOD i.d. Cerrahpa a Tip Fakiiltesi Goz Hastahlan A.B.D. polikliniginde rutin muayene esnasmda saptanan ve sonradan glokom biriminde takip edilen on kamara arsr dar olan 23 hastanm 26 gozii ah ma kapsamma almd1. Hastalann 9'u erkek, 14' ii kadm olup ya lan yll arasmda degi mekte idi (ortalama:56,46±13.22 yll). Daha once akut a1 kapanmasm1 destekleyen bulgulan olan veya goz ii basmcr 28 mmhg'dan yiiksek olan hastalar ile, sekonder okiiler patolojilere bagh a1 daralmasr gosteren, gorme keskinligi 1/lO'dan az olan gozler ah ma kapsamma almmad1. <;ah maya kattlan tiim hastalardan oftalmolojik hikaye ve gorme keskinligi almdrktan sonra, applanasyon tonometresi, slit-lamp biomikroskopi, Zeiss gonioskopi, oftalmoskopi, perimetri, pakimetri ve A-scan ultrasonografi uygulandr. Laser iridotomi, slit-lampe monte edilmi Visulas YAG (Zeiss) cihazr kullamlarak yaprlmt tlr. iridotomi oncesi ve sonrasr kornea kahnhgr oliimii iin Haag Streit 900 madeline monte edilen Goldmann Model-l optik pakimetresi kullamldr. Oliimler 16 mhz. lik konik pakimetre probu kullamlarak santraldan ahndr. Glob on-arka eksen uzunlugu, A-scan ultrasonografi ile (Ophthasonic Image 2000, Mentor), merkezi on kamara derinligi hem pakimetre hem de ultrasonografi yontemleri ile oliildii. Uygulama oncesi ve sonrasmda elde edilen degerler arasmdaki ili ki Student-t testi ile istatistiksel olarak degerlendirildi. BULGULAR Olgulanmrzm 9'u erkek, 14'ii kadm olup ya lan yll arasmda degi mekte idi (ortalama: 56,46±13.22 yrl). Olgulann GiB ortalamasr 15.22±2.56 mmhg (14-22 mmhg arasmda) idi ve hibir olguda daha once akut a1 kapanmasr glokomu geli memi ti (Tablo 1). On kamara,ayisi 16 olguda Grade I, 10 olguda Grade 0 olarak degerlendirildi. YONTEM Tablo 1. Hastalarzn gene! ozellikleri. Y AG laser iridotomi oncesi ve sonrasr glob uzunlugu, on kamara derinligi (pakimetrik ve ultrasonik) ve kornea kahnhgr Resim 1,2,3,4' de gosterilmi tir. iridotomi oncesi glob uzunlugu ortalamas1 22,01±3,45 mm iken, i lem sonrasr 22,11±3,84 mm bulunmu ve istatistiksel anlamh farkhhk saptanmamr tlr (p>0,05). Hasta ve goz sayrsr Cinsiyet Y a ortalamasr GiB ortalamasr 15,22±2,56 mmhg 23 basta (26 goz) 9 Erkek-14 kadm 56,46±13,22 yii (36-69 yrl arasr) (14-22 mmhg arasr)

3 598 Erdogan Cicik, Nevbahar Tamyelik, Abdullah Ozkm, Ozcan Ocakoglu Resim 1. Nd:YAG laser oncesi ve sonrasz pakimetre ile olqulen on kamara derinligi degerleri. E g 2. 1 Q o-ro-.-o-r-r.--r-r-ro ,.--ro-.-o-r I-+- Series 1 YAG ONCESi -ill- Series 2 YAG SONRASII Resim 2. Nd:YAG laser oncesi ve sonrasz pakimetre ile olqillen kornea kalznlzgz degerleri , 0.56 E g,c:; 0.54 ::::i z ,.--.,.--,.--,,--,--,--,--,--,---,-,--,--,-,-.,.--.,.--,.--,,--,--,--,--,-, I-+- Series 1 YAG ONCESi -id- Series 2 YAG SONRASII Santralden pakimetre ile 019tilen komea kalmhg1 ortalamasl iridotomi oncesi 0,51±0,04 mm iken, i lem sonras1 0,51±0,05 mm olarak saptanml ve istatistiksel anlamh farkhhk bulunmaml tlr (p>0,05). On kamara derinligi ortalamas1, pakimetre ile ol9tildiigiinde iridotomi oncesi 1,8±0,22 mm iken, sonras1 2,06±0,25 mm; ultrasonografi ile ol9iildiigiinde ise iridotomi oncesi 2,48±0,23 mm, sonras1 2,67±0,27 mm olarak saptanml tlr. Pakimetre ve ultrasonografi ile ol- 9iilen iridotomi oncesi ve sonras1 degerler arasmda istatistiksel anlamh farkhhk gozlenmi tir (p<0,001). TARTIMA Neodmium:YAG laser, irisi delmek perfore etmek amac1yla o1duk9a yaygm kullamm alam bulmu tur (4,5,6,7). Olu an Ok dalgalann etraf dokulara potansiyel yan etkileri gozlenmekle birlikte (8,9,10). argon lasere gore bir taklm avantajlan soz konusudur (4,5,7,11). Y AG laser iridotomi, ozellikle akut a91 kapanmas1 ve onlenmesinde kullanabilecek etkin bir metodtur. Akut ataga bagh a91 kapanmasmm verecegi zarann, laser iridotomi komplikasyonlanndan 90k daha fazla olacagi ve a91 kapanmas1 riski yiiksek gozlerde profilaktik ama9h Nd: Y AG laser iridotominin uygun olacag1 dii tincesindeyiz. Bununla birlikte lazer prosediirleri tam olarak zarar SIZ yontemler olmay1p hastalann % 10-%30'unda akut GiB arti I (4,12), ozellikle de argon laser iridotomiye bagh retina yamklan ve komeal dekompensasyon bildirilmi tir (13,14). Bu nedenle, profilaktik ama9h uygula-

4 Nd: Y AG Laser iridotomi Uygulamas1 Sonras1 Okiiler Biyometri Degi iklikleri 599 Resim 3. Nd:YAG laser oncesi ve sonrasz A-scan USG ile olqiilen glob uzunlugu degerleri e ::l 22 C:S ::l I z 21 ::l N ::l 20.5 m I 19.5 c:s Series 1 YAG ONCESi -ill- Series 2 YAG SONRASII Resim 4. Nd:YAG laser oncesi ve som asz ultrason ile olqiilen on kamara derinligi degerleri e 3..!!: I z a: 2 w c <( 1.5 a: <( :E ' , r, r.-r I'-+- Se-r-ie_s_1_Y_A_G_O::-.. N_C_E_S_i -Hl- S_e_rie_s_2_Y_A_G_S_O_N_R_A_SI I malar ozellikle a<_;:i kapanmas1 riski yi.iksek olan olgularda yap1lmahd1r. Yap1lan <_;:ah malarda elde edilen bulgular, a<_;:i kapanmasi glokomu geli en gozlerin on kamara derinliginin daha dar, glob aksiyel uzunlugunun ise diger gozlere kiyasla daha kisa oldugu yoni.indedir (15, 16). c;ah mamizda profilaktik olarak Nd: YAG laser iridotomi uyguladiglmlz olgulann on kamara derinligi, glob aksiyel uzunlugu ve kornea kalmhg1 degerlerinde farkhhk olup olmadigmi gozlemlemeyi ama<_;:lad1k. Gi.ilecek ve ark., Nd: YAG laser iridotomi sonras1 GiB'1 artl l ile birlikte kornea kalmhgmda artl olmasmi goz i<;:i basmc1 degi ikliklerinin kornea kalmhgm1 etkilemesi olarak yorumlam1 lard1r (17). Bunu destekler tarzda Kaynak ve ark.1 da Y AG laser iridotomi uygulamas1 sonrasmdaki 24. saat i<_;:inde kornea kahnhgmm diffi.iz olarak artt1gm1 belirtmi lerdir. Bu etkiyi sadece kontakt lens takllan hastalarda da gozlemlemi ler ve mevcut kornea kalmhgmm uygulanan kontakt lenslere bagh oldugu ve laser enerjisinin burada etkili olmad1g1 kanaatine varm1 lard1r (18). Biz de, Y AG iridotomi oncesi ve sonras1 pakimetrik yontemlerle elde edilen degerler arasmda istatistiksel anlamh farkhhk gozlemlemedik (p>0,05). Zaten bilindigi i.izere korneal kahnhkta YAG uygulamasma bagh endotel hasanmn onemli bir di.izeyde olmadigl, total hasar miktannm %2-3 seviyelerinde oldugu bildirilmektedir. (19,20,21,22). YAG oncesi ve sonras1 A-scan ultrasonografi ile 61- <_;:i.ilen glob aksial uzunluk degerleri arasmda da istatistiksel anlamh farkhhk gozlenmedi (p>0,05). Ultrasonografi ve pakimetre ile ol<_;:i.ilen on kamara derinlik degerleri anlamh derecede farkh idi (p<0,001). Boylelikle hem on kamara ile arka kamara arasmda mevcut iridoto-

5 600 Erdogan Cicik, Nevbahar Tamt;:elik, Abdullah Ozkm, Ozcan Ocakoglu mi arkhgr ile pasaj saglanmakta hem de on kamara derinliginin arti ma paralel trabektiler aga ula an akoz miktan artarak akut a1 kapanmasr riski azalmr olmaktadrr. Sonu olarak, akut a1 kapanmasr riski yiiksek gozlerde profilaktik olarak Nd: Y AG laser iridotomi uygulanmasr on kamara derinliginde artl meydana getirmekte iken kornea kahnhgmda degi iklik yapmamaktadrr. Boylelikle profilaktik tedavi amacma ula makta ve a1 kapanmasr riski azalmaktadrr. KAYNAKLAR l. Barkan 0 Glaucauma; Classification, causes and surgical control. Results of micro gonioscopic research. Am J Ophthalmol1988;22: Hoskins HD: Angle closure glaucoma with pupillary block. In: Becker-Schaffers Diagnosis and Therapy of the Glaucomas. Mosby. St. Louis 1989; Wilensky JT, Kaufman PL, Frohlichstein D, Gieser DK, Kass MA, Ritch R, Anderson R: Follow-up of angle closure glaucoma suspects. Am J Ophthalmol1993;115: Moster MR, Schwartz LW, Spaeth GL, et al: Laser iridotomy: A controlled study comparing argon and neodymium: YAG. Ophthalmology 1986;93: Klapper RM: Q- switched neodymium:yag laser iridotomy. Ophthalmology 1984;91: Fankhauser F, Roussel P, Settfen J, et al: Clinical studies on the efficiency of high power laser radiations upon some structures of the anterior segment of the eye. Int Ophthalmol1981;3: Tomey KF: Efficacy and safety of Nd:YAG laser iridotomy in angle closure glaucoma. Glaucoma 1985;7: Latina MA, Puliafito CA, Steinert RR, et a!: Experimental iridotomy with the Q- switched neodymium: Y AG laser. Arch Ophthalmol1984;102: Steinert RF, Puliafito CA, Kittrell C: Plasma shielding by Q- switched and mode-locked Nd: Y AG lasers. Ophthalmology 1983;90: Richardson TM, Brown SV, Thomas JV, et al: Shock-wave effect on anterior segment structures following experimental Nd:YAG laser iridectomy. Ophthalmology 1985;92: Schwartz L: Laser iridectomy. In: Schwartz L, Spaeth GL, Brown G (eds), Laser Therapy of the Anterior Segment: A Practical Approach. Thorefare, NJ, Slack Inc, 1984; Brown RH, Stewart RH, Lynch MG, et al: AL02145 reduces the intraocular pressure elevation after anterior segment laser surgery. Ophthalmology 1988;75: Karman G, Savir H: Retinal damage after argon laser iridotomy. Am J Ophthalmol1986;101: Schwartz AL, Martin NE, Weber PA: Corneal decompensation after argon laser iridectomy. Arch Ophthalmol 1988; 106: Lowe RE: Aetiology of the anatomical basis for primary angle closure glaucoma. Biometrical comparisons between normal eyes and eyes with primary angle closure glaucoma. Br J Ophthalmol1970;54:16l. 16. Alsbirk PH: Anterior chamber depth and primary angle closure glaucoma. An epidemiologic study in Greenland Eskimos. Acta Ophthalmoll975;53: Glilecek 0, Ta mdr E, Orge Y, Ozertiirk Y: YAG lazer iridotomi ve argon lazer trabekliloplasti uygulanan olgularda komea kalmlrgmm ultrasonik pakimetre ile degerlendirilmesi. TOD XXI. Ulusal Tiirk Oftalmoloji Kongresi Blilteni, izmir, 1987; Kaynak T, <;mgrl G, Kaynak S, Erkin E, Ery!ldmm A: Y AG uygulamasmm komea kalrnlrgr iizerine etkileri. T Oft Gaz 1993;4: Jacobi KW: The treatment of secondary cataract. In: Stark WJ, Terry AC, Maumenee AE (eds), Anterior segment surgery. Baltimore Williams and Wilkins Co. 1987; Bilge AH, Yrldmm E. Nd: YAG lazerle ilk uygulamalanmrz. TOD XXI. Ulusal Tiirk Oftalmoloji Kongresi Biilteni, izmir, 1987; Kerr-Muir MG, Sherrard ES: Damage to the corneal endothelium during Nd: Y AG photodisruption. Br J Ophthalmol1985;69: Tamt;:elik N, <;elikkol L, Devranoglu K, Akar S, Miiftiioglu G, Ozkan Nd: YAG iridotomi sonrasr erken GiB artl lllln glokomun tipi, enerji diizeyi ve on segmentte meydana gelen degi ikliklerle ili kisi. TOft Gaz 1993; 23:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Orijinal Makale Demir ve ark. Ön Kamara Derinliğinin Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonrası Değişiminin Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

Primer A~I Kapanmas~ Glokomunda Uzun Siireli Nd: Y AG Laser Iridotomi Sonu~lari

Primer A~I Kapanmas~ Glokomunda Uzun Siireli Nd: Y AG Laser Iridotomi Sonu~lari T. Oft. Gaz. 30, 500-504, 2000 Primer A~I Kapanmas~ Glokomunda Uzun Siireli Nd: Y AG Laser Iridotomi Sonu~lari inci Kor;ak-Midillioglu (*), Ilgaz Sagdzr;-Yalvar; (** ), Ay e Gill Kor;ak-Altznta (*), Sunay

Detaylı

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu OLGU SUNUMU Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu Prof.Dr. Selim DOĞANAY, a Yrd.Doç.Dr. Penpegül FIRAT, a Uz.Dr. Cem ÇANKAYA, a Dr. Bekir KOÇ a a Göz Hastalıkları AD, İnönü

Detaylı

Corneal Thickness. Faruk ÖZTÜRK, 1 Tuncay KÜSBECİ, 2 Güliz YAVAŞ, 2 S. Samet ERMİŞ, 3 Ümit KAPLAN, 4 Ümit Übeyt İNAN 3 ABSTRACT

Corneal Thickness. Faruk ÖZTÜRK, 1 Tuncay KÜSBECİ, 2 Güliz YAVAŞ, 2 S. Samet ERMİŞ, 3 Ümit KAPLAN, 4 Ümit Übeyt İNAN 3 ABSTRACT Pascal Dinamik Kontur Tonometre ile Ölçülen Göz İçi Basınç Değerlerinin Goldmann Applanasyon Tonometresi, Non Kontakt Tonometre ve Tonopen ile Karşılaştırılması ve Santral Kornea Kalınlığının Etkisi* Comparison

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Orijinal Makale Demir ve ark. Pseudoeksfolyatif Sendromlu Olgularda Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Derinliği Değişimi

Detaylı

A~Ik A~Ih Glokom ve Katarakth Olgularda Trabekiilektomi ile Birlikte U ygulanan Kii~iik Kesili Katarakt Cerrahisinin Sonu~Iar1

A~Ik A~Ih Glokom ve Katarakth Olgularda Trabekiilektomi ile Birlikte U ygulanan Kii~iik Kesili Katarakt Cerrahisinin Sonu~Iar1 T. Oft. Gaz. 30, 456-460, 2000 A~Ik A~Ih Glokom ve Katarakth Olgularda Trabekiilektomi ile Birlikte U ygulanan Kii~iik Kesili Katarakt Cerrahisinin Sonu~Iar1 Kazzm Devranoglu (* ), Can Ustundag (* ), Hakan

Detaylı

Arka Kamara Goz I~i Lensi Uygulanan Olgularda Postoperatif Korneal Kahnl~k Degi iminin Ultrasonik Pakimetri He Incelenmesi

Arka Kamara Goz I~i Lensi Uygulanan Olgularda Postoperatif Korneal Kahnl~k Degi iminin Ultrasonik Pakimetri He Incelenmesi T. Oft. Gaz. 30, 620-625, 2000 Arka Kamara Goz I~i Lensi Uygulanan Olgularda Postoperatif Korneal Kahnl~k Degi iminin Ultrasonik Pakimetri He Incelenmesi ibrahim Erbagcz (* ), Necdet A. Bekir (** ), Kzvanr;

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Laser Periferik İridotomi Sonrası Bir Yıllık Takip Sürecinde Ön Segment Morfolojisindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Laser Periferik İridotomi Sonrası Bir Yıllık Takip Sürecinde Ön Segment Morfolojisindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.30092 Özgün Araflt rma / Original Article Laser Periferik İridotomi Sonrası Bir Yıllık Takip Sürecinde Ön Segment Morfolojisindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of the Changes

Detaylı

Hormon Replasman Tedavisi ile Goz I~i Basinci Aras1ndaki lli ki

Hormon Replasman Tedavisi ile Goz I~i Basinci Aras1ndaki lli ki T. Oft. Gaz. 33, 108-112,2004. Hormon Replasman Tedavisi ile Goz I~i Basinci Aras1ndaki lli ki Ozlem Yzldmm (* ), Ozay Oz (* ), Ayqa Yzlmaz (* ), Ufuk Adzgiizel (* ), Ozlem Pat a(**), Handan r;;amdeviren

Detaylı

Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları

Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları DOI: 10.4274/tjo.43.15010 Derleme / Review Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları Laser Applications on Iris for Treatment of Glaucoma Ahmet Özkök, Nevbahar Tamçelik, Erdoğan Cicik, Didar

Detaylı

Okuler Hipertansiyonda Optik Sinir Ba I Topografik

Okuler Hipertansiyonda Optik Sinir Ba I Topografik T Oft Gaz 30,487-492,2000 Okuler Hipertansiyonda Optik Sinir Ba I Topografik Ol~iimleri He Standart ve Mavi-Sar1 Gorn:te Alan1 Mean Deviation Degerleri Aras1ndaki Ili ki Nevbq_har Tamr;elik (*), Abdullah

Detaylı

GLOKOMDA LAZER UYGULAMALARI DR.H.TUBA AKÇAM UZM.DR.ZEYNEP PEHLİVANLI AKTAŞ PROF.DR. MERİH ÖNOL

GLOKOMDA LAZER UYGULAMALARI DR.H.TUBA AKÇAM UZM.DR.ZEYNEP PEHLİVANLI AKTAŞ PROF.DR. MERİH ÖNOL GLOKOMDA LAZER UYGULAMALARI DR.H.TUBA AKÇAM UZM.DR.ZEYNEP PEHLİVANLI AKTAŞ PROF.DR. MERİH ÖNOL 1 GİRİŞ Yarım asır önce yakut (ruby) lazerin T.H.Maiman tarafından bulunması sonrasında lazer uygulamaları

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

Sağlıklı Gözlerde Tomey FT-1000 Non-Kontakt Tonometre ve Canon XT-20 Non-Kontakt Tonometre Güvenilirliklerinin Değerlendirilmesi*

Sağlıklı Gözlerde Tomey FT-1000 Non-Kontakt Tonometre ve Canon XT-20 Non-Kontakt Tonometre Güvenilirliklerinin Değerlendirilmesi* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Sağlıklı Gözlerde Tomey FT-1000 Non-Kontakt Tonometre ve Canon XT-20 Non-Kontakt Tonometre Güvenilirliklerinin Değerlendirilmesi* Evaluation on the Reliability of Tomey

Detaylı

PEDİATRİK GLOKOMLAR Konjenital Glokom; Klinik-Tanı

PEDİATRİK GLOKOMLAR Konjenital Glokom; Klinik-Tanı PEDİATRİK GLOKOMLAR Konjenital Glokom; Klinik-Tanı Congenital Glaucoma; The Clinics-Diagnosis Özcan OCAKOĞLU 1 Güncel Konu Review Article ÖZ Primer konjenital glokom (PKG) intrauterin hayatta dış akım

Detaylı

İleri ve Dirençli Glokomda Transskleral Diyot Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Bir Tedavi Yöntemi mi?*

İleri ve Dirençli Glokomda Transskleral Diyot Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Bir Tedavi Yöntemi mi?* İleri ve Dirençli Glokomda Transskleral Diyot Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Bir Tedavi Yöntemi mi?* Is Transscleral Diode Laser Cyclophotocoagulation an Effective and Safe Treatment Method

Detaylı

TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU

TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU Berker BAKBAK, 1 Güldal ERSOY, 2 Feyza ÖNDER 2 1 Kars Devlet Hastanesi, Göz Kliniği; 2 Haseki Eğitim

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Yüksek Göz İçi Basınca Sahip Gözlerde Goldmann Applanasyon Tonometresi, Dijital Kontur Tonometre ve Tonopenin Karşılaştırılması ve Sentral Korneal Kalınlığın Ölçüm Sonuçlarına

Detaylı

Santral kornea kalınlığının klinik önemi ve santral kornea kalınlığı ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması

Santral kornea kalınlığının klinik önemi ve santral kornea kalınlığı ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması JCEI / 2014; 5 (1): 153-158 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0381 DERLEME /REVIEW ARTICLE Santral kornea kalınlığının klinik önemi ve santral kornea kalınlığı

Detaylı

Trabekülektomi Sonrası Optik Sinir Başı Topografisi ve Retina Sinir Lifi Tabakasında Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Trabekülektomi Sonrası Optik Sinir Başı Topografisi ve Retina Sinir Lifi Tabakasında Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi Trabekülektomi Sonrası Optik Sinir Başı Topografisi ve Retina Sinir Lifi Tabakasında Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of Optic Nerve Head Topography and Retinal Nerve Fiber Layer

Detaylı

Tiirk Toplumunda Heidelberg Retina Tomografi ile Saptanan Ortalama Optik Sinir Ba I Top.ografik Degerleri, Ya ve Cinsiyet ile lli kisi

Tiirk Toplumunda Heidelberg Retina Tomografi ile Saptanan Ortalama Optik Sinir Ba I Top.ografik Degerleri, Ya ve Cinsiyet ile lli kisi T. Oft. Gaz. 34, 130-134,2004 Tiirk Toplumunda Heidelberg Retina Tomografi ile Saptanan Ortalama Optik Sinir Ba I Top.ografik Degerleri, Ya ve Cinsiyet ile lli kisi Abdullah Ozkzn~ (* ), Cem Evereklioglu

Detaylı

Fakomorfik glokomlu olgularda fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve göz içi basıncı değerleri

Fakomorfik glokomlu olgularda fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve göz içi basıncı değerleri Dicle Tıp Dergisi / S. Okumuş ve ark. Glokomlu olgularda göz içi lens implantasyonu 2012; 39 (2): 251-256 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0136 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

ARAŞTIRMA. Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Göz İçi Basınç Üzerinde Etkileri

ARAŞTIRMA. Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Göz İçi Basınç Üzerinde Etkileri ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2013; 27 (2): 93-97 http://www.fusabil.org rimer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Göz İçi Basınç Üzerinde Etkileri Murat Atabey ÖZER 1 Cem

Detaylı

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Glokom Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Tarihçe Glokom terimi eski Yunanca da gri-mavi anlamına gelen (glaukos) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, glokomu yaşlı insanlarda görülen ve pupillanın mavimsi bir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK 1. Adı Soyadı: İbrahim Arif KOYTAK 2. Doğum Tarihi: 30.11.1976 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Uzman Doktor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara

Detaylı

Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri

Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri DOI: 10.4274/tjo.69077 Özgün Araflt rma / Original Article Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri Early Intraocular Pressure Spikes Observed

Detaylı

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği Mustafa DOĞAN, a Onur POLAT, b Güliz Fatma YAVAŞ, a Tuncay KÜSBECİ, c Sibel

Detaylı

Eray ESER 1, Esin F. BAŞER 2, Göktuğ SEYMENOĞLU 3 ABSTRACT

Eray ESER 1, Esin F. BAŞER 2, Göktuğ SEYMENOĞLU 3 ABSTRACT Dinamik Kontur Tonometre, Nonkontakt Tonometre, Tonopen ve Goldmann Applanasyon Tonometresi ile Göz İçi Basıncı Ölçümlerinin Santral Kornea Kalınlığı ile İlişkisi The Relationship Between Central Corneal

Detaylı

Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması

Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması DO I: 10.4274/tjo.42.17894 Özgün Araflt rma / Original Article Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması Comparison of Corneal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Üsküdar Üniversitesi.Güney Kampüsü Mahir İz cad.altunizade-üsküdar/istanbul :05322155927 :ibrahim.sahbaz@uskudar.edu.tr

Detaylı

MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Central Korneal Thickness In Migraine Patients Mehmet COŞKUN ÖZET Karabük Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük

Detaylı

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi The Analysis of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Ocular Hypertension and Open Angle Glaucoma

Detaylı

Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optik Koherens Tomografi Görüntü Kalitesi ve Maküla Kalınlığının Değerlendirilmesi

Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optik Koherens Tomografi Görüntü Kalitesi ve Maküla Kalınlığının Değerlendirilmesi Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optik Koherens Tomografi Görüntü Kalitesi ve Maküla Kalınlığının Değerlendirilmesi Evaluation of Stratus Optical Coherence Tomography Image Quality and Macular

Detaylı

Glokomsuz Kataraktl Gözlerde Ön Kamara Derinli inin Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonras Göz içi Bas nc na Etkisi

Glokomsuz Kataraktl Gözlerde Ön Kamara Derinli inin Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonras Göz içi Bas nc na Etkisi DOI: 10.4274/tjo.41.77487 Özgün Araflt rma / Original Article Glokomsuz Kataraktl Gözlerde Ön Kamara Derinli inin Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonras Göz içi Bas nc na Etkisi Effect of

Detaylı

Korneal Arkuslu Olgularda Santral Kornea Kalınlığı ve Göz İçi Basıncı

Korneal Arkuslu Olgularda Santral Kornea Kalınlığı ve Göz İçi Basıncı KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Korneal Arkuslu Olgularda Santral Kornea Kalınlığı ve Göz İçi Basıncı Central Corneal Thickness and Intraocular Pressure in Patients with Corneal Arcus Selahaddin DEMİRDÜZEN

Detaylı

Penetran Keratoplasti Sonrası Görülen Dirençli Glokomda Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Etkinliği Uzun Dönem Sonuçları: 10 Yıllık Deneyim*

Penetran Keratoplasti Sonrası Görülen Dirençli Glokomda Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Etkinliği Uzun Dönem Sonuçları: 10 Yıllık Deneyim* Penetran Keratoplasti Sonrası Görülen Dirençli Glokomda Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Etkinliği Uzun Dönem Sonuçları: 10 Yıllık Deneyim* Long Term Results of Cyclodiode Photocoagulation for Refractory

Detaylı

İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu sonrası göz içi basınç ve oküler aksiyel uzunluk değişiklikleri

İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu sonrası göz içi basınç ve oküler aksiyel uzunluk değişiklikleri 326 JCEI / Tufan ve ark. İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu 2013; 4 (3): 326-330 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0294 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Detaylı

Gl.OKOMDA ULTRASONİK PAKİMETRİ İLE KORNEA SAN'rRAL KALıNLIGININ

Gl.OKOMDA ULTRASONİK PAKİMETRİ İLE KORNEA SAN'rRAL KALıNLIGININ J SSK TEPECiK HOSP TURKEY 2000; 10 (3): 112-7 112 Gl.OKOMDA ULTRASONİK PAKİMETRİ İLE KORNEA SAN'rRAL KALıNLIGININ DEGERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF CORNEAL CENTRAL THICKNESS V\!ITH ULTRASONIC PACHYMETER

Detaylı

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi DOI: 10.4274/tjo.10337 Özgün Araflt rma / Original Article Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi The Effect of Nd: YAG Laser

Detaylı

Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi İle Değerlendirilmesi

Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi İle Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309306 Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi İle Değerlendirilmesi Mehmet Özbaş 1, Süleyman Kuğu 2, İhsan Yılmaz 3, Gürkan Erdoğan

Detaylı

Keratokonus Tedavisinde INTACS. Efekan Coskunseven, MD World Eye Hospital Istanbul

Keratokonus Tedavisinde INTACS. Efekan Coskunseven, MD World Eye Hospital Istanbul Keratokonus Tedavisinde INTACS Efekan Coskunseven, MD World Eye Hospital Istanbul Treatment of Keratoconus Spectacles Contact Lenses Intracorneal rings (Intacs) Penetrating keratoplasty Penetrating Keratoplasty

Detaylı

Oküler Muayene ve Tanı Yöntemleri

Oküler Muayene ve Tanı Yöntemleri Esin Söğütlü Sarı GİRİŞ Oküler muayeneye öncelikle hastanın şikayeti sorularak başlanır. Tanıya yol gösterecek sistemik hastalıkların varlığı ayrıca sorgulanmalıdır. Oküler muayene de her ne kadar hastanın

Detaylı

Penetran Travmaya Bagh Kataraktta Arka kamara Goz I~i Lensi Y erle~tirilmesi

Penetran Travmaya Bagh Kataraktta Arka kamara Goz I~i Lensi Y erle~tirilmesi T. Oft. Gaz. 30, 148-15,000 Penetran Travmaya Bagh Kataraktta Arka kamara Goz I~i Lensi Y erle~tirilmesi Yuksel Totan (* ), Erdinr; Aydzn (** ), Ahmet Erten (*** ), Mutlu C. Daglwglu (***) OZET Ama

Detaylı

Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri

Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri DOI: 10.4274/tjo.55563 Özgün Araflt rma / Original Article Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri The Effects of Nd: YAG Laser

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Comparison of the Effect of Topical Loteprednol Etabonate

Detaylı

Erken Glokomda Optik Sinir Ba I ve Peripapi~ler. Retina Kan Akiminin Taray1c1 Laser Doppler Flowmetri Ile Incelenmesi

Erken Glokomda Optik Sinir Ba I ve Peripapi~ler. Retina Kan Akiminin Taray1c1 Laser Doppler Flowmetri Ile Incelenmesi T. Oft. Gaz. 30,409-416,2000 Erken Glokomda Optik Sinir Ba I ve Peripapi~ler. Retina Kan Akiminin Taray1c1 Laser Doppler Flowmetri Ile Incelenmesi Ozcan Ocakoglu (* ), Nevbahar Tanu;elik (**), Can Ustiindag

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.47450 Özgün Araflt rma / Original Article Oküler Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Santral Kornea Kalınlığı ile Retina Sinir Lifi Tabakasi Kalınlığı ve Ganglion Hücre Kompleksinin Karşılaştırılması

Detaylı

ŞAŞILIK CERRAHİSİ SONUÇLARI VE FÜZYONA ETKİSİ*

ŞAŞILIK CERRAHİSİ SONUÇLARI VE FÜZYONA ETKİSİ* 33 ŞAŞILIK CERRAHİSİ SONUÇLARI VE FÜZYONA ETKİSİ* Kemal DİKİCİ, N. Melda KIZILKAYA Background. The purpose of this study is to investigate whether fusion develops after surgery in different strabismus

Detaylı

Psödofakik Hastalarda Oküler Response Analizör ile Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Psödofakik Hastalarda Oküler Response Analizör ile Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi Psödofakik Hastalarda Oküler Response Analizör ile Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of Corneal Biomechanical Properties Measured By Ocular Response Analyzer in Pseudophakic

Detaylı

Glokomda Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri

Glokomda Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri GUNCEL KONU/QUEST EDITORIALS Glokomda Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri Anterior Segment Imaging Techniques in Glaucoma M. Sinan SARICAOĞLU 1, E. Esra KARACA 2 ÖZ Glokom olgularında ön segmentin ve ön

Detaylı

TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Özgün Makale / Original Article Elbeyli ve Ark. 1 TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison the effect of timolol/brinzolomid

Detaylı

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Mehmet Okka, Ümit Kamış, Nazmi Zengin, Kemal Gündüz Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz

Detaylı

Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda gözyaşı fonksiyonlarının santral korneal kalınlığa etkisi

Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda gözyaşı fonksiyonlarının santral korneal kalınlığa etkisi Orijinal araştırma-original research Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda gözyaşı fonksiyonlarının santral korneal kalınlığa etkisi The effect of tear function on central corneal thickness values in patient

Detaylı

Keratokonus Hastalarında Kontakt Lens Kullanımının Korneal Biyomekanik Parametreler Üzerine Etkisi

Keratokonus Hastalarında Kontakt Lens Kullanımının Korneal Biyomekanik Parametreler Üzerine Etkisi DO I: 10.4274/tjo.42.07830 Özgün Araştırma / Original Article Keratokonus Hastalarında Kontakt Lens Kullanımının Korneal Biyomekanik Parametreler Üzerine Etkisi The Effect of Contact Lens Usage on Corneal

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.44711 Özgün Araflt rma / Original Article Ultrasonik Pakimetre ve Orbscan II Korneal Topografi Santral Kornea Kalınlık Ölçümlerinin Karşılaştırılması ve Ultrasonik Pakimetrenin Tekrarlanabilirliğinin

Detaylı

Optik Düşük Koherens Reflektometri ve Kombine Scheimpflug-Placido Disk Topografisi ile Değerlendirilen Ön Segment Parametrelerinin Karşılaştırılması*

Optik Düşük Koherens Reflektometri ve Kombine Scheimpflug-Placido Disk Topografisi ile Değerlendirilen Ön Segment Parametrelerinin Karşılaştırılması* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Optik Düşük Koherens Reflektometri ve Kombine Scheimpflug-Placido Disk Topografisi ile Değerlendirilen Ön Segment Parametrelerinin Karşılaştırılması* Comparison of Anterior

Detaylı

Normal, Okiiler Hipertansiyonlu ve Glokomlu Gozlerde Optik' Koherens Tomografi ile Saptanan Retina Sinir Lifi Kahnhklar1

Normal, Okiiler Hipertansiyonlu ve Glokomlu Gozlerde Optik' Koherens Tomografi ile Saptanan Retina Sinir Lifi Kahnhklar1 T. Oft. Gaz. 30, 773-779, 2000 Normal, Okiiler Hipertansiyonlu ve Glokomlu Gozlerde Optik' Koherens Tomografi ile Saptanan Retina Sinir Lifi Kahnhklar1 Can Ustiindag (*), Melda Kzzzlkaya (**), Hiiseyin

Detaylı

Comparison of Partial Coherence Interferometry and Optic Low Coherence Reflectometry for Intraocular Lens Power Calculation in Cataract Patients

Comparison of Partial Coherence Interferometry and Optic Low Coherence Reflectometry for Intraocular Lens Power Calculation in Cataract Patients DOI: 10.4274/tjo.24186 Özgün Araflt rma / Original Article Kataraktı Olan Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında Parsiyel Kohorens İnterferometri ile Optik Düşük Kohorens Reflektometri Yöntemlerinin

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Oküler Hipertansiyon Tanısı ile Takip Edilen Olguların Klinik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Glokom Gelişen Olgularda Tedaviye Rağmen Progresyonu Etkileyen Risk Faktörlerinin

Detaylı

Kombine Fakoe~iilsifikasyon ve Trabekiilektomi: "Tek Giri li" ve "Iki Giri "li Giri imin Kar Ila tinlmasi

Kombine Fakoe~iilsifikasyon ve Trabekiilektomi: Tek Giri li ve Iki Giri li Giri imin Kar Ila tinlmasi T. Oft. Gaz. 30, 470-474, 2000 Kombine Fakoe~iilsifikasyon ve Trabekiilektomi: "Tek Giri li" ve "Iki Giri "li Giri imin Kar Ila tinlmasi Erdogan Cicik (*** ), Nevbahar Tamr;elik (*),Abdullah Ozkzn (****

Detaylı

Weill-Marchesani Sendromlu Pupil Bloğu Gelişen Olguya Cionni Kapsül Germe Halkası ve Hidrofobik Akrilik Foldable Lens İmplantasyonu

Weill-Marchesani Sendromlu Pupil Bloğu Gelişen Olguya Cionni Kapsül Germe Halkası ve Hidrofobik Akrilik Foldable Lens İmplantasyonu Weill-Marchesani Sendromlu Pupil Bloğu Gelişen Olguya Cionni Kapsül Germe Halkası ve Hidrofobik Akrilik Foldable Lens İmplantasyonu Cionni Capsular Tension Ring And Hydrophobic Acrylic Foldable İntraocular

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması

Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması DOI: 10.4274/tjo.65872 Özgün Araflt rma / Original Article Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

. Akrilik ve Polimetilmetakrilat lntraokiiler Lens

. Akrilik ve Polimetilmetakrilat lntraokiiler Lens T. Oft. Gaz. 30,548-553,2000. Akrilik ve Polimetilmetakrilat lntraokiiler Lens lmplantasyonlu Psodafakik Gozlerde Kontrast Sensitivite. Volkan Yaylall (*), Ahmet Akman (**),Samet Ermi~ (***), Dilaver Er~anlz

Detaylı

GLOKOM. Doç.Dr.Özcan Ocakoğlu

GLOKOM. Doç.Dr.Özcan Ocakoğlu GLOKOM Doç.Dr.Özcan Ocakoğlu GÖZ İÇİ BASINCI=GLOKOM?? Göz içi basıncı nasıl oluşur? Göz içi basıncının normal değeri nedir? Göz içi basıncı neden yükselir? Glokom nedir? Glokomda risk faktörleri nelerdir?

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Endoskop ve Tano'nun Çift Aynalı Cerrahi Açı Lensi Kullanılarak Yapılan Gonyotomi Ameliyatları Cerrahi Teknik ve Bir Yıllık Takip Sonuçları*

Endoskop ve Tano'nun Çift Aynalı Cerrahi Açı Lensi Kullanılarak Yapılan Gonyotomi Ameliyatları Cerrahi Teknik ve Bir Yıllık Takip Sonuçları* T. Oft. Gaz. 3,11-119,2 Endoskop ve Tano'nun Çift Aynalı Cerrahi Açı Lensi Kullanılarak Yapılan Gonyotomi Ameliyatları Cerrahi Teknik ve Bir Yıllık Takip Sonuçları* Şükrü Bayraktar (*) ÖZET Amaç: Tano

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Tıp (ingilizce) Hacettepe 1999. Lisans Y. Lisans Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastenesi

Derece Alan Üniversite Yıl Tıp (ingilizce) Hacettepe 1999. Lisans Y. Lisans Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastenesi Yard. Doç. Dr. Muhsin Altunsoy Lisans: Hacettepe Üniversitesi (ingilizce) Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastenesi-Göz Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık

Detaylı

LASEK Sonrası Steroide Bağlı Göz İçi Basıncı Artışı*

LASEK Sonrası Steroide Bağlı Göz İçi Basıncı Artışı* LASEK Sonrası Steroide Bağlı Göz İçi Basıncı Artışı* Steroid-Induced Intraocular Pressure Elevation After LASEK Nurullah ÇAĞIL 1, Hasan Basri ÇAKMAK 1, Pınar Kutucu ÖZALP 2, Şaban ŞİMŞEK 3 Klinik Çalışma

Detaylı

Emetropik gözlerde pentacam ile ön segment parametrelerinin yaş gruplarına göre karşılaştırılması

Emetropik gözlerde pentacam ile ön segment parametrelerinin yaş gruplarına göre karşılaştırılması Dicle Tı Dergisi / S. K. Kucur et al. Doler sonograhy for endometrial athologies 2013; 40 (4): 627-631 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları

Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları JCEI / 2015; 6 (3): 263-268 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0530 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları Long

Detaylı

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Araştırma Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Mahmut KAYA, Aylin YAMAN, Ferit Hakan ÖNER, Ali Osman SAATCİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması ve Optik Biometri

Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması ve Optik Biometri Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması ve Optik Biometri Intra Ocular Lens Power Calculation and Optic Biometry Cem ÇANKAYA 1, Selim DOĞANAY 2 Derleme Rewiev Article ÖZ A-mod ultrasonografi, göz içi lens (GİL)

Detaylı

Glokomda Retinal Sinir Lifi Tabakas1 Hasar1 ve Gorme Alan1

Glokomda Retinal Sinir Lifi Tabakas1 Hasar1 ve Gorme Alan1 T. Oft. Gaz. 3, 439-443, 2 Glokomda Retinal Sinir Lifi Tabakas1 Hasar1 ve Gorme Alan1 Ahmet Akman (* ), Cem Kiir;iikerdonmez (** ), Pznar Aydzn (***) OZET Ama

Detaylı

Ön Kamara Açısının Spektral Optik Koherens Tomografi ve Scheimpflug-Placido Kombine Sistemi ile Değerlendirilmesi

Ön Kamara Açısının Spektral Optik Koherens Tomografi ve Scheimpflug-Placido Kombine Sistemi ile Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Ön Kamara Açısının Spektral Optik Koherens Tomografi ve Scheimpflug-Placido Kombine Sistemi ile Değerlendirilmesi Assessment of Anterior Chamber Angle Using Spectral Optical

Detaylı

Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması

Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması Postoperative Corneal Edema in Mature Cataracts: Modern Phacoemulsification

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması

Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması Comparison of Functional and Structural

Detaylı

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu*

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Dirençli larda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Pars Plana Vitrectomy Combined with Pars Plana Molteno Tube İmplantation in Eyes with Refractory Glaucoma Özcan KAYIKÇIOĞLU

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201107304 Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği Ulviye Yiğit

Detaylı

Potec PRK-6000 Otorefraktometre, IOLMaster ve Pentacam ile Ölçülen Keratometri Değerlerinin Tekrarlanabilirliği ve Karşılaştırılması

Potec PRK-6000 Otorefraktometre, IOLMaster ve Pentacam ile Ölçülen Keratometri Değerlerinin Tekrarlanabilirliği ve Karşılaştırılması DOI: 10.4274/tjo.26086 Özgün Araflt rma / Original Article PRK-6000 Otorefraktometre, ve ile Ölçülen Keratometri Değerlerinin Tekrarlanabilirliği ve Karşılaştırılması Repeatability and Comparison of Keratometry

Detaylı

KATARAKT CERRAHĠSĠ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER

KATARAKT CERRAHĠSĠ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI KATARAKT CERRAHĠSĠ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dr. Dilek TOPAL UZMANLIK TEZĠ TEZ DANIġMANI Prof. Dr. T. Reha

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Dar Açılı Gözlerde Uygulanan Lazer Periferik İridotominin Ön Segment Biyometrisine Olan Etkilerinin Ön Segment Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi The Evaluation of

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org ORİJİNAL MAKALE/ORIGINAL ARTICLE J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(1):27-32 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Tolerabilitelerinin

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

Pediatrik Olgularda Kornea ve Ön Kamaran n Pentacam ile De erlendirilmesi

Pediatrik Olgularda Kornea ve Ön Kamaran n Pentacam ile De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.282910 Özgün Araflt rma / Original Article Pediatrik Olgularda Kornea ve Ön Kamaran n Pentacam ile De erlendirilmesi Evaluation of Cornea and Anterior Chamber Using Pentacam in Pediatric

Detaylı

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir

Detaylı

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse

Detaylı

MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Haşim GÖZOĞLU, 1 Hasan Basri VELİOĞLU, 2 Didem EVŞEN ERDEMİR, 3 Feyza

Detaylı

Bilgisayar: Windows NT, Microsoft Ofis 2007; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet

Bilgisayar: Windows NT, Microsoft Ofis 2007; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Özgür Zengin Doğum Tarihi: 06- Haziran- 1978 Yabancı dil: İngilizce Medeni durum: Evli ve 3 yaşında kızı var İletişim Bilgileri: 6076 /4 Sokak. No:

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Nd:YAG Lazer Kapsülotomiye Uygun Olmayan Olgularda, Pars Plana Kapsülektomi ve Ön Vitrektomi Ameliyatı Sonuçları*

Nd:YAG Lazer Kapsülotomiye Uygun Olmayan Olgularda, Pars Plana Kapsülektomi ve Ön Vitrektomi Ameliyatı Sonuçları* Nd:YAG Lazer Kapsülotomiye Uygun Olmayan Olgularda, Pars Plana Kapsülektomi ve Ön Vitrektomi Ameliyatı Sonuçları* Results of Pars Plana Capsulectomy and Anterior Vitrectomy in Cases Which Nd:YAG Capsulotomy

Detaylı

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1879 Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Pars

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi YERLEŞİM DURUMU: RETİNA ZONLARI ZON I ZON II ZON III HASTALIĞIN ŞİDDETİ EVRE 0-5 PLUS (ARTI) HASTALIK PREPLUS AGRESİF

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (4): 351-356 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.04.0548 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab

Detaylı

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Trabekülektomi Sonrası Göz İçi Basıncındaki Düşüş ile Birlikte Korneal Biyomekanik Parametrede Oluşan Değişimler

Trabekülektomi Sonrası Göz İçi Basıncındaki Düşüş ile Birlikte Korneal Biyomekanik Parametrede Oluşan Değişimler Trabekülektomi Sonrası Göz İçi Basıncındaki Düşüş ile Birlikte Korneal Biyomekanik Parametrede Oluşan Değişimler Changes in Corneal Biomechanics Following Intraocular Pressure Reduction by Trabeculectomy

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı