RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET"

Transkript

1 DERLEME RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET Lazerler 20 y l aflk n süredir difl hekimli inde pek çok farkl alanda kullan lmaktad r. Diflin canl l n n de erlendirilmesi, çürük teflhisi, kök kanallar n n sterilizasyonu, çürük lezyonlar n n oluflumunun önlenmesi ve tedavisi gibi pek çok restoratif ve endodontik ifllem lazer kullan larak gerçeklefltirilebilmektedir. Bu derlemenin amac restoratif difl hekimli i ve endodontik uygulamalarda lazerlerin kullan m alanlar n n ve bu güne kadar yap lan çal flmalar n özetlenmesidir. Anahtar Kelimeler: Çürük önleme, çürük teflhisi, dentin hassasiyeti, kök kanal sterilizasyonu, lazer. SUMMARY Lasers have been used in different fields of dentistry for more than 20 years. A lot of restorative and endodontic procedures can be performed with lasers like diagnosis of pulp vitality, diagnosis of caries, sterilization of the root canals, treatment of dentinal hypersensitivity, prevention and treatment of carious lesions. The aim of this review was to summarizes the useage of lasers in restorative dentistry and in endodontic procedures and summurise the studies had been caried out in this field. Key words: Caries prevention, caries diagnosis, dentin hypersensitivity, root canal sterilization, laser. Makale Gönderilifl Tarihi : Yay na Kabul Tarihi : Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Difl Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal, Ö retim Görevlisi, Dr. 125

2 Ar su HD G R fi Radyasyonun spontan ve uyar lm fl sal n m fikrinin ilk kez 1916 y l nda Einstein n "Zur Quantum Theorie Der Stralung" (Quantum Teorisi) ile ortaya at ld kabul edilmektedir 44. Lazer, radyasyonun uyar lmas yla fl k fliddetinin artt r lmas anlam na gelmektedir ve "Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation" tan - m n n bafl harflerinden oluflmaktad r 51. lk lazer ya da o zamanki ad yla Maser Theodore H. Mainman taraf ndan 1960 y l nda gelifltirilen 694 nm dalga boyunda ruby (yakut) lazerdir 51. Bundan bir y l sonra, 1961 y l nda Snitzer, Neodymium lazeri gelifltirmifltir. Difl hekimli inde lazer kullan m yla ilgili ilk çal flma Stern ve Sognnaes un ruby lazerin mine ve dentin gibi difl sert dokular üzerindeki etkilerini inceledikleri çal flmad r 61. Bu çal flman n sonuçlar na göre araflt rmac lar mine ve dentinde karbonizasyon olufltu unu ve sonuç olarak lazerlerin difl hekimli inde kullan m n n uygun olmad n bildirmifllerdir. Ruby lazerle yap lan bafllang ç deneylerinden sonra argon, karbon dioksit (CO 2 ) neodmiyum yittrium aliminyum garnet (Nd:YAG) ve erbium YAG (Er:YAG) lazerler gibi de- iflik lazerler de difl hekimli i araflt rmalar nda ve prati- inde kullan lm flt r. Günümüzde lazerler restoratif difl hekimli i ve endodontik uygulamalarda s kl kla kullan lmaktad r. LAZERLER N RESTORAT F D fi HEK ML - NDE KULLANIMLARI Çürük Teflhisi Çürü ün klinik teflhisinde, uzun y llard r dental ayna ve fl k ile yap lan gözle muayene, sond ve bite-wing radyografiler kullan lmaktad r. Gözle muayene yönteminin en önemli eksikli i ara yüzeylerde ya da okluzal yüzeyde kavitasyon oluflturmadan ilerlemifl lezyonlar n teflhisinde yetersiz kalmas d r 38,39. Son y llarda çürük teflhisinde sond kullan m tart flmal bir uygulama olarak de erlendirilmektedir. Bafllang ç lezyonlarda bulunan çürük bakterilerinin sond kullan - m yla daha derin dokulara ilerletilebildi i düflüncesi yayg nl k kazanmaktad r. Bite-wing radyografilerin ise arayüz çürü ünün teflhisinde kullan m n n avantajlar kabul edilmifl olmas na ra men, erken mine çürü ü teflhisinde tüberküllerdeki sa lam minenin süperpoze olmas sonucu yetersiz kalabilece i bildirilmifltir 65, l y llarda yap lan çal flmalar k rm z fl n yak n infrared alanda bir floresans meydana getirdi ini ortaya ç karm flt r 51. Hibst ve Gall nm dalga boyunda lazer fl n n uyar c olarak kullanm fl ve 680 nm de filtreler kullan ld nda daha yüksek dalga boylar nda sinyaller elde edilebildi ini göstermifllerdir. Bu verilere dayan larak KaVo firmas çürük teflhisinde kullan lmak üzere Diagnodent isimli bir cihaz gelifltirmifltir. Günümüze kadar Diagnodent cihaz n n geleneksel yöntemlerle karfl laflt r larak hassasiyetinin de erlendirildi i pek çok çal flma yap lm flt r 4,25,62,77. Bu cihazla yap lan çal flmalar n sonuçlar fl nda yüksek oranda yanl fl pozitif sonuçlar vermesi ve yüzeyin rengi, slakl gibi birçok faktörden etkilenmesi nedeniyle cihaz n çürük teflhisi için hekimin do ru karar vermesinde tek bafl na yeterli olmayaca ancak di er klinik teflhis yöntemleri ile birlikte yard mc olarak kullan labilece i söylenebilir 2,10,31, Çürü ün Önlenmesi ve Uzaklaflt r lmas nda Lazer Kullan m Lazerle yap lan ilk çal flmalar lazer uygulamas yla difl minesinin asit direncinin artt r labilece ini göstermektedir. Yamamoto ve arkadafllar 74,75 Nd:YAG lazer kullan larak minenin asit direncinin artt r labilece ini ancak bunun için çok yüksek güç (1GW/cm 2 ) kullan lmas gerekti ini bildirmifltir. Featherstone ve arkadafllar 20 y l aflk n bir süredir lazerlerin difl sert dokular üzerindeki etkilerini inceleyen bir seri çal flma gerçeklefltirmifllerdir 13,21,23,33,40. Bu çal flmalar geçifl, yans ma, saç lma ve emilimi de içerisine alan temel lazer-doku etkileflimlerini içermektedir. Bu çal flmalar n sonuçlar, labratuar çal flmalar nda mine ve dentinde çürük oluflumunun önlenmesinde özel dalga boylar n n kullan lmas na neden olmufltur. Çal flmalar n tamam n n amac, klinik olarak çürük lezyonlar n n oluflumunun önlenmesi, çürü ün uzaklaflt r lmas ve tedavisi için lazer uygulamalar n n seçiminde bilimsel bir temel oluflturmakt r. Lazer uygulamalar yla çürük oluflumunun engellenmesinin iki basamakl olarak gerçekleflebilece i kabul edilmektedir: 126

3 Restoratif Diflhekimli i ve Endodontide Lazer 1- Difl sert dokular nda yeterli ve etkin bir flekilde kullan labilecek özel lazer dalga boylar ve güç ayarlar n n kullan m, 2- Lazer fl n sert dokular taraf ndan emildi inde fl - n yeterli oranda s ya dönüflümüyle difl minerallerinin a- sit dirençlerinin artt r lmas. Son y llarda bu konuyla ilgili yap lan çal flmalar n büyük bölümünde lazer uygulamalar n n ve florür uygulamalar yla birlikte lazer kullan lmas n n minenin asit direncini artt rd bildirilmektedir 7,9,66. Food and Drug Administration (FDA) 1997 y l nda 1700 difl üzerinde gerçeklefltirilen ve klinik, histolojik, radyografik ve boya s z nt deneylerini kapsayan genifl bir araflt rma sonucunda, Er:YAG lazerlerin çürük uzaklaflt rma ve kavite haz rlanmas için kullan labilirli ine onay vermifltir 24. Bu çal flman n sonucunda pulpa canl l nda azalma meydana gelmedi i, lazer uygulanan gruplar ve kontrol grubu aras nda difl yap lar n n farkl l k göstermedi i, uygulama alan d fl nda yüzey morfolojisinde de ifliklik oluflmad, lazerin çürü ü tamamen ve etkin olarak uzaklaflt rabildi i, kavite haz rlanmas nda etkin olarak kullan labildi i bildirilmifltir. FDA onay ndan sonra da Er:YAG lazerlerin çürük uzaklaflt rma etkinli i ile ilgili pek çok çal flma yap lm flt r. Matsumoto ve arkadafllar 42, Krause ve arkadafllar 36, Dommisch ve arkadafllar 17 çürük uzaklaflt r lmas nda Er:YAG lazer kullan m n n etkin ve güvenli bir yöntem oldu unu bildirmifllerdir. Çürük uzaklaflt rma iflleminde Er:YAG ve Er,Cr:YSGG lazerlerin kullan lmas, temass z kullan mdan dolay vibrasyonun olumsuz etkilerini ortadan kald rmakta ve daha az a r oluflumuna neden olmaktad r. Lazer uygulanan yüzeylerde smear tabaka olmamas özellikle adeziv restorasyonlar n daha s k uyguland günümüz difl hekimli inde ba lant için uygun yüzeyler oluflmas n sa lamaktad r. Bu avantajlar n n yan s ra çürük uzaklaflt rma ifllemi esnas nda lazer uygulanmas yla restoratif yüzeyler ayn zamanda steril edilebilmektedir. Lazerlerle çürük uzaklaflt r lmas konusunda farkl dalga boylar n n da kullan m ile ilgili in vitro çal flmalar devam etmektedir. LAZERLER N ENDODONT DE KULLANIMLARI Pulpadaki Kan Ak fl n n Tespiti Laser Doppler Flowmeter (LDF), retina, renal korteks ve deri gibi mikrovasküler sistemlerin kan ak fl n de erlendirmek üzere gelifltirilmifltir. Tekni in orjinali nm dalga boyunda bir HeNe (Helium-Neon) lazer cihaz ndan ç kan fl n n alyuvarlar n hareketiyle saç lmas na ve bunun Doppler prensibiyle oluflturdu u frekans n ölçülmesine dayan r yani fl nlanan alandan geri yans yan fl nlar n frekans ölçülür. Bu yöntem hayvanlar n ve insanlar n sa l kl difllerindeki kan ak fl n gözlemek üzere adapte edilmifltir 50,72. Bu ifllem için yar iletken lazerlerin 780 nm 69 ve nm 28,67 dalga boylar da kullan lm flt r. Odor ve arkadafllar nm dalga boyunun hassasiyetinin çok iyi oldu unu ancak seçicili inin zay f oldu unu, 633 nm dalga boyunun seçicili inin iyi olmas na karfl l k hassasiyetinin zay f oldu unu bildirmifllerdir. Bu tekni in bafll ca avantaj elektriksel pulpa testleri ya da di er vitalite testleri gibi diflin vital oldu unun belirlenmesi için hastada a r verici bir hissin oluflmas na gerek duyulmamas d r. LDF tekni i pulpan n sinir cevaplar yerine vasküler durumu hakk nda bilgi verdi inden, özellikle ortognatik cerrahi operasyonlar ya da travma geçirmifl hastalarda pulpa vitalitesi hakk nda elektriksel pulpa testlerinden daha de erli bilgiler vermektedir. Aanderud-Larsen ve arkadafllar 1 LDF kullanarak difl vitalitesini de erlendirdikleri çal flmalar nda Le Fort I operasyonlar ndan sonra hastalar n elektriksel pulpa testlerine cevap vermeyen difllerinin % 21 inde kan ak fl n n normal oldu unu bildirmifllerdir. Bu yöntem iletiflim problemleri olan hastalarda ya da tepkileri çok da güvenilir olmayan küçük çocuklarda de erli bir teflhis arac d r. Roy ve arkadafllar 54 LDF ve standart diagnostik testleri karfl laflt rd klar çal flmalar nda LDF nin standart diagnostik testlere göre özellikle lükse difllerde tedavi planlamas yap l rken daha do ru cevaplar verdi ini bildirmifllerdir. LDF için kullan lan lazerler genellikle düflük güç seviyesinde olduklar ndan (1 veya 2 mw), bu yöntemle pulpada hasar meydana geldi ine dair bir bilgi yoktur. Ancak genellikle mine ve dentinin ince oldu u ön grup difllerde teknik baflar l yken daha kal n bir mine ve dentin tabakas na sahip olan büyük az difllerde ölçümler daha zordur. 127

4 Ar su HD Dentinin Afl r Duyarl l Dentinin afl r duyarl l, abfraksiyon, yanl fl difl f rçalama, difl eti çekilmeleri, uygun olmayan diyet gibi faktörlerden dolay ortaya ç kmaktad r. Hastalar n % 3-57 sinde çeflitli derecelerde hassasiyet oldu u ve bu durumu gidermek için çeflitli tedavi yöntemlerine baflvuruldu- u bildirilmifltir 11. Grossman 27 dentin hassasiyetinin tedavisinde uygulanan yöntemin pulpay irrite edici olmamas, uygulama s ras nda a r s z olmas, kolay uygulanmas, h zl etki göstermesi, uzun süre etkinli ini korumas, boyama etkisi olmamas gerekti ini bildirmifltir. Bugüne kadar uygulanan tedavi yöntemleri bu kriterlerin tamam n sa lamakta yeterli etkinli i gösterememifltir. Difl hassasiyeti tedavisinde kullan lan lazerler iki ana grupta toplanabilir: 1. Düflük enerji ç k fll He-Ne (Helyum-Neon) ve Ga- Al-As (Galyum-Aliminyum-Arsenid) lazerler 2. Orta enerji ç k fll Nd:YAG, CO 2, Er:YAG ve Er, Cr:YSGG lazerler. Lazer kullan m n n dentin afl r duyarl l n n giderilmesindeki tedavi etkinli i, kullan lan dalga boyuna ve güç ayarlar na ba l olarak % 5 ila % 100 aras nda bildirilmifltir 33. Matsumoto ve arkadafllar 41 dentin afl r duyarl l n n giderilmesinde 0.5 ila 3 dakika süreyle 30 mw Ga-Al- As uygulamas n n % 85 - % 100 oran nda baflar l sonuçlar verdi ini bildirmifl ve bu sonucun C-fibril uzant lar n n polarizasyonunun bloke edilmesine ba l olabilece ini bildirmifllerdir. Renton-Harper ve Midda hasta üzerinde 0.5 ila 2.5 saniye boyunca 10 W Nd:YAG lazer uygulad klar çal flmalar nda tedavi etkinli ini % 90 olarak bildirmifl ancak lazer kullan m n n s sal etkilerine de inmemifllerdir. Afl r duyarl l kta azalmaya neden olan mekanizma tam olarak bilinmemektedir ancak her lazer için mekanizman n farkl oldu u düflünülmektedir. Düflük güçteki lazerlerde (He-Ne ve GaAl As), lazer enerjisinin küçük bir bölümü mine ve dentinden iletilerek pulpa dokusuna ulaflmaktad r. He-Ne lazer uygulamas n n elektrik aktivitesini (aksiyon potansiyelini) etkiledi i ve periferal Ad veya C fibrilleri resceptörlerini etkilemedi i düflünülmektedir 53. GaAlAs lazer emisyonunun 904 nm de kedilerin dilinde analjezik etki gösterdi i bildirilmesine ra men mekanizmas aç k de ildir nm deki (Nd:YAG lazer) lazer enerjisi dentine iletilir, termal olarak etki gösterir ve pulpal analjezi oluflturur 71. CO 2 lazerin orta seviyelerdeki güçlerde kullan m yla termal olarak dentin tübüllerinin t - kanmas ve permeabilitenin azalmas sa lan r 8. CO 2 lazer uygulamas dentinal t kanma sa layarak dentin hassasiyetine geçici bir klinik çözüm oluflturur 20,51. Nd-YAG lazer uygulamas yla sa lanan t kama derinli inin 4 µm den küçük oldu u bildirilmifltir 37. Pulpa Kaplamas ve Amputasyonu Pulpa kaplamas travma ya da çürük sonucu aç lm fl pulpa dokusunun biyouyumlu bir materyalle kapat lmas - d r. Direkt ya da indirekt pulpa kapaklamas n n baflar s önceden tahmin edilemez ve 2 ila 6 y ll k uzun dönem takip çal flmalar nda baflar oran n n % 74 ila 90 aras nda oldu u bildirilmifltir 46. Direkt pulpa kapaklamas nda lazer kullan lmas, lazerin doku buharlaflt rmas ve küçük kan damarlar n koagüle edip t kamas yla kans z bir alan elde edilmesini ve tedavi edilen yara yüzeyinin sterilizasyonuna yard mc olacakt r. Lazerle ilk pulpa kapaklamas 1985 y l nda Shoji taraf ndan köpeklerde CO 2 lazer ile gerçeklefltirilmifl 59, 1997 de Jukic 32, 1997 de Wilder- Smith 73 ve 1998 de Dang 12 benzer çal flmalar yapm fllard r. CO 2 lazer uygulanan pulpalar n, kök bölümlerinde göze çarpan bir hasar gözlenmemifltir 59. Nd:YAG lazer uygulanan pulpalardaki yara iyileflmesinin 1. haftada kontrol grubuna göre iyi oldu u ve lazer uygulanan pulpalarda dentin köprüsü oluflumunun 4 ila 12 hafta içinde olufltu u bildirilmifltir. CO 2 lazerin köpeklerde 12,73, pulpadaki direkt etkileri incelenmifl ve lazer uygulanan dokunun alt ndaki dokularda hiçbir lazer hasar olmad, tersiyer dentin oluflumu ve muntazam bir odontoblast tabakas oldu u bildirilmifltir. Wilder- Smith ve arkadafllar 73, Dang ve arkadafllar 12 CO 2 lazer pulpatomisinin birkaç gün boyunca bakteri kontaminasyonuna u ram fl genifl perforasyonlu difllerde bile çok baflar l oldu unu bildirmifllerdir. Moritz ve arkadafllar 47 aç lm fl pulpa dokusu üzerine 0.1 saniye 1W güç ç k fl ile CO 2 lazer uygulay p ve daha 128

5 Restoratif Diflhekimli i ve Endodontide Lazer sonra yara yüzeyini kalsiyum hidroksit ile kapatt klar çal flmalar nda 1 y ll k takip süreci sonunda yaln zca kalsiyum hidroksitin kullan ld kontrol grubunun % 69 unda, lazer kullan lan deney grubunun ise % 89 unda hiçbir semptom olmad n ve vitalite testlerine normal cevap verdiklerini bildirmifllerdir. Santucci 55 ise 83 hastan n direkt pulpa kapaklamas gerektiren 93 diflinden 29 una Dycal, 64 üne Nd:YAG lazer ve Vitrebond uygulam fl, 54 ayl k gözlem sonucunda baflar oran n n kontrol grubunda % 43.6 ve deney grubunda % 90.3 oldu unu bildirmifltir. Hasheminia ve arkadafllar 29 kedilerin kanin difllerinde yapt klar çal flmalar nda 200 mj, 3 Hz, 15 saniye Er:YAG lazer uygulay p Mineral Trioksit Agregat (MTA) ile kapatt klar pulpalardaki sert doku oluflumunun yaln zca MTA ya da yaln zca kalsiyum hidroksit ile kapat lan pulpalara oranla daha iyi oldu unu bildirmifllerdir. Pulpa kapaklamas nda lazer uygulanmas nda uygun parametreler seçilmelidir. E er lazer enerjisi gere inden güçlü olursa, tedavi baflar s z olacakt r. Kök Kanal Sisteminin Temizlenmesi ve fiekillendirilmesi Diflin vitalitesinin kayb ve periapikal lezyonlar n bafll ca sebebinin bakteriyel kontaminasyon oldu u kabul edilmektedir. Baflar l bir endodontik tedavi bu mikroorganizmalar n biyomekanik preparasyonla kök kanal sisteminden uzaklaflt r lmas esas na dayan r. Schonenberger ve arkadafllar 56 nikel titanyum enstrümantasyonla kök kanal flekillendirilmesinden sonra kanallar n yüzey alanlar n n % 35 inin de iflmeden kald n bildirmifllerdir. Oguntebi 49 ise pek çok kanal içi medikaman n s n rl bir antibakteriyel etkiye sahip oldu unu ve dentin tübüllerinin içerisine diffüzyonlar n n s n rl oldu- unu bildirmifltir. Günümüzde kök kanallar n n sterilizasyonunda farkl dalga boylar nda lazerler s kl kla kullan lmaktad r. Bu konuda yap lan çal flmalar n sonuçlar na göre endodontik uygulamalarda, potansiyel bakterisidal etkileri nedeniyle biyomekanik enstrümantasyondan sonra kök kanallar n n ilave sterilizasyonlar amac yla lazerlerin kullan lmas daha iyi sonuçlar elde edilmesine yard mc olacakt r 5,14,18,26,57,60,68. Pek çok çal flmada Nd:YAG, diyod ve Er:YAG lazerlerin özellikle standart endodontik ifllemler ile birlikte kullan ld klar nda kök kanallar n n sterilizasyonunda etkin araçlar olduklar bildirilmifltir 22,58. Berkiten ve arkadafllar 6 Streptococcus sangius ve Prevotella intermedia ile enfekte ettikleri kök kanallar nda Nd:YAG lazer uygulamas n n etkisini inceledikleri çal flmalar nda 2.4 W lazer uygulamas n n P.intermedia üzerinde % 100 etkili oldu unu, S. sangius sufllar nda ise % 98.5 düzeyinde baflar l sonuçlar verdi ini bildirmifllerdir. Kök kanallar nda lazer kullan lmas n n kanallar n sterilizasyonu yan nda kök kanallar n n preparasyonu s ras nda kök kanal duvarlar nda oluflan organik ve mineral debris ve smear tabakan n uzaklaflt r lmas nda etkili oldu- unu bildiren birçok çal flma mevcuttur. Ar su ve arkadafllar 15 Nd:YAG lazer uygulamas n n smear tabakan n ve debrisin uzaklaflt r lmas ndaki etkinli ini bildirdikleri çal flmalar nda dentin yüzeylerinde rekristalizasyon ve erimeler olufltu unu gözlemlemifllerdir. Yamazaki ve arkadafllar 76 Er,Cr:YSGG lazerlerin su so utmas ile birlikte kullan ld nda smear tabaka ve debrisin uzaklaflt r lmas nda etkin bir cihaz oldu unu bildirmifllerdir. Faria ve arkadafllar 19 ise Nd:YAG lazer kullan lmas yla smear tabakan n uzaklaflt r ld n ve dentin tübüllerinin bir k sm n n t kand n bildirmifllerdir. Ar su ve arkadafllar 16 kök uçlar n n rezeksiyonu için lazer kulland klar çal flmalar nda geleneksel yöntemle ve lazer ile kesilmifl kök yüzeyleri aras nda morfolojik farkl l klar oldu unu bildirmifllerdir. Ancak lazerlerin kök kanallar nda kullan mlar na dair baz k s tlamalar söz konusudur. Bunlardan en önemlisi kök kanallar içerisinde meydana gelebilecek s art fl n n çevre dokularda meydana getirebilece i potansiyel hasard r. Kök kanal içerisinde etkin lazer ayarlar seçilirken, klinisyen kök kanal içerisinde meydana gelebilecek s art fllar n mutlaka göz önünde bulundurmal d r. Endodontik Cerrahi Apikal rezeksiyon, kök apeksinin komflu periodontal dokularla birlikte uzaklaflt r lmas ve kürete edilmesini içeren cerrahi bir ifllemdir. Bu ifllem için lazer kullan lmas, 129

6 Ar su HD lazerlerin doku buharlaflt rmas ve küçük kan damarlar n t kay c etkisi sonucunda, daha rahat görülebilen, kans z bir cerrahi yüzey elde edilmesini sa layacakt r. Kesi alan na lazer uygulamas ayn zamanda bu alan n steril edilmesini sa lar 45. Erbiyum grubu lazerlerin sert dental dokular termal veya yap sal hasara neden olmadan kesebilmesi, mekanik frezlere olan ihtiyac ortadan kald rd gibi temass z olarak çal flt ndan alana daha rahat ulafl lmas n sa lar 35. Miserendino 45 lazerin apikal rezeksiyonda kullan lmas n n enfekte kök apeksi uzaklaflt r l rken, alan n steril edilmesinin yan nda, kanama kontrolünü sa lamas n n da bir avantaj oldu unu, Bader ve arkadafllar 3 apikal rezeksiyon iflleminde lazer kullan lmas n n iyileflme sürecini h zland rd n bildirmifllerdir. Komori ve arkadafllar 35 Er:YAG lazerlerin apikal rezeksiyon için kullan lmas yla postoperatif a r n n azald n ve iyileflmenin h zland n bildirmifllerdir. Deniz Ar su ve arkadafllar 15 Nd:YAG lazerin retro kavite yüzeylerinde smear tabaka ve debrisi eriterek ortadan kald rd ve rekristalizasyon sa lad n ve rezeke kök yüzeylerinden apikal s z nt y azaltarak olumlu sonuçlar meydana getirdi ini bildirmifllerdir. SONUÇ Difl hekimli inde lazer kullan m her geçen gün artmaktad r. Farkl alanlarda lazer uygulamalar yla ilgili yap lan in vitro çal flmalar n olumlu sonuçlar lazerlerin klinik kullan m n n da giderek yayg nlaflaca n göstermektedir. Lazerler do ru ve eti e uygun olarak kullan ld klar nda difl hekimlerine ve hastalara pek çok avantajlar sa layan, geleneksel yöntemlerle birlikte kullan ld nda baflar oran n belirgin flekilde art ran cihazlard r. KAYNAKLAR 1. Aanderud-Larsen K, Brodin P, Aars H, Skjelbred P. Laser Doppler flowmetry in the assessment of tooth vitality after Le Fort I osteotomy. J Craniofacial Surg 23: , Alencar CJ, Braga MM, de Oliveira E, Nicolau J, Mendes FM. Dye-enhanced laser fluorescence detection of caries lesions around brackets. Lasers Med Sci Epub ahead of print, Bader G, Lejeune S. Prospective study of two retrograde endodontic apical preparations with and without the use of CO 2 laser. Endod Dent Traumatol 14: 75-78, Bafleren NM, Gokalp S. Validity of a laser fluorescence system (DI- AGNOdent) for detection of occlusal caries in third molars: an in vitro study. J Oral Rehabil 30: , Bergmans L, Moisiadis P, Huybrechts B, Van Meerbeek B, Quirynen M, Lambrechts P. Effect of photo-activated disinfection on endodontic pathogens ex vivo. Int Endod J 41: , Berkiten M, Berkiten R, Okar I. Comparative evaluation of antibacterial effects of Nd:YAG laser irradiation in root canals and dentinal tubules. J Endod 26: , Bevilácqua FM, Zezell DM, Magnani R, da Ana PA, Eduardo Cde P. Fluoride uptake and acid resistance of enamel irradiated with Er:YAG laser. Lasers Med Sci 23: , Bonin P, Boivin R, Poulard J. Dentinal permeability of the dog canine after exposure of a cervical cavity to the beam of a CO 2 laser. J Endodon 17: , Castellan CS, Luiz AC, Bezinelli LM, Lopes RM, Mendes FM, De P Eduardo C, De Freitas PM. In vitro evaluation of enamel demineralization after Er:YAG and Nd:YAG laser irradiation on primary teeth. Photomed Laser Surg 25: 85-90, Costa AM, Paula LM, Bezerra AC. Use of diagnodent for diagnosis of non-cavitated occlusal dentin caries. J Appl Oral Sci 16: 18-23, Dababneh R, Khouri A, Addy M. Dentine hypersensitivity an enigma? A review of terminology, mechanisms, aetiology and management. Br Dent J 187: , Dang J, Wilder-Smith P, Peavy GM. Clinical preconditions and treatment modality: effects on pulp surgery outcome. Laser Surg Med 22: 25-29, de Freitas PM, Rapozo-Hilo M, Eduardo CD, Featherstone JD. In vitro evaluation of erbium, chromium:yttrium-scandium-galliumgarnet laser-treated enamel demineralization. Lasers Med Sci Epub ahead of print, de Souza EB, Cai S, Simionato MR, Lage-Marques JL. High-power diode laser in the disinfection in depth of the root canal dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 106: 68-72, Deniz Ar su H, Bala O, Alimzhanova G, Türköz E. Assessment of morphological changes and permeability of apical dentin surfaces induced by Nd:YAG laser irradiation through retrograde cavity surfaces. J Contemp Dent Pract 5: , Deniz Arisu H, Sadik B, Bala O, Türkoz E. Computer assissted evaluation of microleakage after apical resection with laser and conventional techniques. Lasers Med Sci 23: , Dommisch H, Peus K, Kneist S, Krause F, Braun A, Hedderich J, Jepsen S, Eberhard J. Fluorescence-controlled Er:YAG laser for caries removal in permanent teeth: a randomized clinical trial. Eur J Oral Sci 116: , Eldeniz AU, Ozer F, Hadimli HH, Erganis O. Bactericidal efficacy of Er,Cr:YSGG laser irradiation against Enterococcus faecalis compared with NaOCl irrigation: an ex vivo pilot study. Int Endod J 40: , Faria MI, Souza-Gabriel AE, Marchesan MA, Sousa-Neto MD, Silva-Sousa YT. Ultrastructural evaluation of radicular dentin after Nd:YAG laser irradiation combined with different chemical substances. Gen Dent 56: ,

7 Restoratif Diflhekimli i ve Endodontide Lazer 20. Fayad MI, Carter JM, Liebow C. Transient effects of low-energy CO 2 laser irradiation on dentinal impedance: implications for treatment of hypersensitive teeth. J Endodon 22: , Featherstone JD, Nelson DG. Laser effects on dental hard tissues. Adv Dent Res 1: 21-26, Folwaczyn M, Mehl A, Jordan C, Hickel R. Antibacterial effects of pulsed Nd:YAG laser radiation at different energy settings in root canals. J Endod 28: 24-29, Fried D, Glena RE, Featherstone JD, Seka W. Permanent and transient changes in the reflectance of CO 2 laser-irradiated dental hard tissues at lambda = 9.3, 9.6, 10.3, and 10.6 microns and at fluences of 1-20 J/cm 2. Lasers Surg Med 20: 22-31, Gimbel CB. Hard tissue laser procedures. Dent Clin North Am 44: , Gokalp S, Bafleren M. Use of laser fluorescence in monitoring the durability and cariostatic effects of fluoride and chlorhexidine varnishes on occlusal caries: a clinical study. Quintessence Int 36: , Gordon W, Atabakhsh VA, Meza F, Doms A, Nissan R, Rizoiu I, Stevens RH. The antimicrobial efficacy of the erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser with radial emitting tips on root canal dentin walls infected with Enterococcus faecalis. J Am Dent Assoc 138: , Grossman LI. A systematic method for the treatment of hypersensitive dentin. J Am Dent Assoc 22: , Hartmann A, Azerad J, Boucher Y. Environmental effects on laser Doppler pulpal blood flow measurements in man. Arch Oral Biol 41: , Hasheminia SM, Feizi G, Razavi SM, Feizianfard M, Gutknecht N, Mir M. A comparative study of three treatment methods of direct pulp capping in canine teeth of cats: a histologic evaluation. Lasers Med Sci Epub ahead of print, Hibst R, Gall R. Development of a diode laser-based fluorescence caries dedector. Caries Res 32: 294, Abstract no: 80, Huth KC, Neuhaus KW, Gygax M, Bücher K, Crispin A, Paschos E, Hickel R, Lussi A. Clinical performance of a new laser fluorescence device for detection of occlusal caries lesions in permanent molars. J Dent 36: , Jukic S, Anic I, Koba K, Najzar-Fleger D, Matsumoto K. The effects of pulpotomy using CO 2 and Nd:YAG lasers on dental pulp tissue. Int End J 30: , Kantorowitz Z, Featherstone JD, Fried D. Caries prevention by CO 2 laser treatment: dependency on the number of pulses used. J Am Dent Assoc 129: , Kimura Y, Wilder-Smith P, Yonaga K, Matsumoto K. Treatment of dentine hypersensitivity by lasers: a review. J Clin Periodontol 27: , Komori T, Yokoyama K, Takato T, Matsumoto K. Clinical application of the erbium:yag laser for apicoectomy. J Endod 23: , Krause F, Braun A, Lotz G, Kneist S, Jepsen S, Eberhard J. Evaluation of selective caries removal in deciduous teeth by a fluorescence feedback-controlled Er:YAG laser in vivo. Clin Oral Investig 12: , Liu HC, Lin CP, Lan WH. Sealing depth of Nd:YAG laser on human dentinal tubules. J Endodon 23: , Lussi A. Validity of diagnostic and treatment decisions of fissure caries. Caries Res 25: , Lussi A. Comparison of different methods for the diagnosis of fissure caries without cavitation. Caries Res 27: , Malmström HS, McCormack SM, Fried D, Featherstone JD. Effect of CO 2 laser on pulpal temperature and surface morphology: an in vitro study. J Dent 29: , Matsumoto K, Funai H, Wakabayashi H, Oyama T. Study on the treatment of hypersensitive dentin by GaAlAr laser diode. Japanese J Conserv Dent 28: , Matsumoto K, Wang X, Zhang C, Kinoshita J. Effect of a novel Er:YAG laser in caries removal and cavity preparation: a clinical observation. Photomed Laser Surg 25: 8-13, Mezawa S, Iwata K, Naito K, Kamogawa H. The possible analgesic effect of soft-laser irradiation on heat nociceptors in the cat tongue. Arch Oral Biol 33: , Midda M, Renton-Harper P. Lasers in dentistry. Br Dent J 168: , Miserendino LJ. The laser apicoectomy: endodontic application of the CO 2 laser for periapical surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 66: , Miyashita H, Worthington HV, Qualtrough A, Plasschaert A. Pulp management for caries in adults: maintaining pulp vitality. Cochrane Database Syst Rev 18: CD004484, Moritz A, Schoop U, Goharkhay K. The CO 2 laser as an aid in direct pulp capping. J Endod 24: , Odor TM, Pitt Ford TR, McDonald F. Effect of wavelength and bandwidth on the clinical reliability of laser Doppler recordings. Endod Dent Traumatol 12: 9-15, Oguntebi BR. Dentin tubule infection and endodontic theraphy implications. Int Endod J 27: , Olgart L, Gazelius B, Lindh-Stromberg U. Laser Doppler Flowmetry in assessing vitality in luxated permanent teeth. Int End J 21: , Pick RM. Using lasers in clinical dental practice. JADA 124: 37-47, Renton-Harper P, Midda M. Nd:YAG laser treatment of dentinal hypersensitivity. Br Dent J 172: 13-16, Rochkind S, Nissan M, Barr-Nea L, Razon N, Shwartz M, Bartal A. Response of peripheral nerve to He-Ne laser: experimental studies. Laser Surg Med 7: , Roy E, Alliot-Licht B, Dajean-Trutaud S, Fraysse C, Jean A, Armengol V. Evaluation of the ability of laser Doppler flowmetry for the assessment of pulp vitality in general dental practice. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 106: , Santucci PJ. Dycal versus Nd:YAG laser and Vitrebond for direct pulp capping in permanent teeth. J Clin Laser Med Surg 17: 69-75, Schonenberger K, Peters A, Laib A. Effects of four Ni-Ti preparation techniques on root canal geometry assesed by microcomputed tomography. Int Endod J 34: , Schoop U, Goharkhay K, Klimscha J, Zagler M, Wernisch J, Georgopoulos A, Sperr W, Moritz A. T he use of the erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser in endodontic treatment: the results of an in vitro study. J Am Dent Assoc :

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT Derleme / Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW Arş. Gör. Dt. Dilek UYSAL* Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER* Makale Kodu/Article

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Topçuoğlu H.S, Kesim B ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI THE APPLICATION AREAS OF

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

Lasers in pediatric dentistry

Lasers in pediatric dentistry Gaziantep Medical Journal Review Lasers in pediatric dentistry Çocuk diş hekimliğinde lazer kullanımı Mine Şimşek 1, Esma Yıldız 1 1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, University of

Detaylı

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları DERLEME Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 70-75 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.35173 Dental lazerler ve sert doku uygulamaları Hasan Alper Uyar (*) ÖZET Lazerler, 20 yıldır kullanımda olmalarına

Detaylı

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Prof. Dr. Bilge Hakan fien*, Dr. Ilg n Akçay* bilimsel Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Endodontik tedavinin temel amac periapikal periodontitisi

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI 1 2005 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları

Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 1-8 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları Lasers and Their Applications Before Prosthetic Arrangements Selma ŞEN Göknil

Detaylı

Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi

Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi Copyright stanbul 2008 TDD; May s 2008,72:87-91 Araflt rma / Research Bulem Üreyen Kaya 1 Ayfle Diljin Keçeci 1 Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi Evaluation of endodontic microleakage ÖZET

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):18-24 Özgün araştırma makalesi Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden adeziv sistemlerin adaptasyonu Seda Arslan, 1 *

Detaylı

Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem

Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem Derleme Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2011; 32: 55-67 EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem

Detaylı

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Ifl l Çekiç NA Afi Gülfem ERGÜN ÖZET Hastalar n artan estetik talepleri ve baz alafl mlara

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Türk Diflhekimli i edergisi

Türk Diflhekimli i edergisi Türk Diflhekimli i edergisi De erli Türk Diflhekimli i Dergisi Okuyucular, 23 y ldan bu yana yay nlanmakta olan dergimizi, iletiflim teknolojilerini kullanarak e-dergi haline dönüfltürüyoruz. 03 / 2012

Detaylı

Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu

Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu Dr. Oktay DÜLGER Difl Dostu Derne i, STANBUL e-posta: info@oktaydulger.com D ifl hekimli inde kullan lan aletlerin hem hastaya bir hastal k bulaflt rmamas,

Detaylı

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 83-91, 2006 Dentin Aşırı Hassasiyeti Dentine Hypersensitivity *Doç.Dr. Nuray ATTAR, **Dr. Yonca KORKMAZ *Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

GLOBULOMAKS LLER K ST: HATALI B R TANI MI? GLOBULOMAX LLARY CYST : IS IT A FAULTY DIAGNOSIS? ÖZET SUMMARY

GLOBULOMAKS LLER K ST: HATALI B R TANI MI? GLOBULOMAX LLARY CYST : IS IT A FAULTY DIAGNOSIS? ÖZET SUMMARY OLGU B LD R M GLOBULOMAKS LLER K ST: HATALI B R TANI MI? GLOBULOMAX LLARY CYST : IS IT A FAULTY DIAGNOSIS? Zuhal KIRZIO LU* M. Semra ÖZAY ERTÜRK Timuçin BAYKUL Sema B RCAN ÖZET Üst yan kesici ve kanin

Detaylı

Periodontolojide Düşük Doz Lazer Uygulamaları

Periodontolojide Düşük Doz Lazer Uygulamaları MÜSBED 2014;4(1):43-50 DOI: 10.5455/musbed.20140208014035 Derleme / Review Periodontolojide Düşük Doz Lazer Uygulamaları Gülnihal Emrem Doğan, Turgut Demir, Recep Orbak Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 87-93, 2008 FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ The Effect of Acid, ER:YAG, ND:YAG

Detaylı

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF SALIVARY FLUID DYNAMICS AND ORAL HEALTH PROFILE OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE

Detaylı

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem

Detaylı

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADINA SAHİBİ/OWNER

Detaylı

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Omurilik Yaralanmalar nda Cerrahi Zamanlama Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye 101 Omurilik yaralanmalar nda cerrahinin

Detaylı

Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar

Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar Klimik Dergisi Cilt 21, Say :3 2008, s:79-86 79 Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar fierife Barç n Öztürk 1, Serhan Sakarya 2, Serkan Öncü 2, M. Bülent Ertu rul 2 Özet: nfeksiyon oluflmas için öncelikle

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi

Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi 30 Derleme / Review Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi Breast Cancer Related Lymphedema and Conservative Therapies Sibel BAfiARAN, Erkan KOZANO LU Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR)

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Psk. Ebru S N C *, Doç Dr. H.Gülsen ERDEN**, Yrd. Doç. Dr. Yüksel YURTTAfi*

Detaylı