RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET"

Transkript

1 DERLEME RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET Lazerler 20 y l aflk n süredir difl hekimli inde pek çok farkl alanda kullan lmaktad r. Diflin canl l n n de erlendirilmesi, çürük teflhisi, kök kanallar n n sterilizasyonu, çürük lezyonlar n n oluflumunun önlenmesi ve tedavisi gibi pek çok restoratif ve endodontik ifllem lazer kullan larak gerçeklefltirilebilmektedir. Bu derlemenin amac restoratif difl hekimli i ve endodontik uygulamalarda lazerlerin kullan m alanlar n n ve bu güne kadar yap lan çal flmalar n özetlenmesidir. Anahtar Kelimeler: Çürük önleme, çürük teflhisi, dentin hassasiyeti, kök kanal sterilizasyonu, lazer. SUMMARY Lasers have been used in different fields of dentistry for more than 20 years. A lot of restorative and endodontic procedures can be performed with lasers like diagnosis of pulp vitality, diagnosis of caries, sterilization of the root canals, treatment of dentinal hypersensitivity, prevention and treatment of carious lesions. The aim of this review was to summarizes the useage of lasers in restorative dentistry and in endodontic procedures and summurise the studies had been caried out in this field. Key words: Caries prevention, caries diagnosis, dentin hypersensitivity, root canal sterilization, laser. Makale Gönderilifl Tarihi : Yay na Kabul Tarihi : Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Difl Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal, Ö retim Görevlisi, Dr. 125

2 Ar su HD G R fi Radyasyonun spontan ve uyar lm fl sal n m fikrinin ilk kez 1916 y l nda Einstein n "Zur Quantum Theorie Der Stralung" (Quantum Teorisi) ile ortaya at ld kabul edilmektedir 44. Lazer, radyasyonun uyar lmas yla fl k fliddetinin artt r lmas anlam na gelmektedir ve "Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation" tan - m n n bafl harflerinden oluflmaktad r 51. lk lazer ya da o zamanki ad yla Maser Theodore H. Mainman taraf ndan 1960 y l nda gelifltirilen 694 nm dalga boyunda ruby (yakut) lazerdir 51. Bundan bir y l sonra, 1961 y l nda Snitzer, Neodymium lazeri gelifltirmifltir. Difl hekimli inde lazer kullan m yla ilgili ilk çal flma Stern ve Sognnaes un ruby lazerin mine ve dentin gibi difl sert dokular üzerindeki etkilerini inceledikleri çal flmad r 61. Bu çal flman n sonuçlar na göre araflt rmac lar mine ve dentinde karbonizasyon olufltu unu ve sonuç olarak lazerlerin difl hekimli inde kullan m n n uygun olmad n bildirmifllerdir. Ruby lazerle yap lan bafllang ç deneylerinden sonra argon, karbon dioksit (CO 2 ) neodmiyum yittrium aliminyum garnet (Nd:YAG) ve erbium YAG (Er:YAG) lazerler gibi de- iflik lazerler de difl hekimli i araflt rmalar nda ve prati- inde kullan lm flt r. Günümüzde lazerler restoratif difl hekimli i ve endodontik uygulamalarda s kl kla kullan lmaktad r. LAZERLER N RESTORAT F D fi HEK ML - NDE KULLANIMLARI Çürük Teflhisi Çürü ün klinik teflhisinde, uzun y llard r dental ayna ve fl k ile yap lan gözle muayene, sond ve bite-wing radyografiler kullan lmaktad r. Gözle muayene yönteminin en önemli eksikli i ara yüzeylerde ya da okluzal yüzeyde kavitasyon oluflturmadan ilerlemifl lezyonlar n teflhisinde yetersiz kalmas d r 38,39. Son y llarda çürük teflhisinde sond kullan m tart flmal bir uygulama olarak de erlendirilmektedir. Bafllang ç lezyonlarda bulunan çürük bakterilerinin sond kullan - m yla daha derin dokulara ilerletilebildi i düflüncesi yayg nl k kazanmaktad r. Bite-wing radyografilerin ise arayüz çürü ünün teflhisinde kullan m n n avantajlar kabul edilmifl olmas na ra men, erken mine çürü ü teflhisinde tüberküllerdeki sa lam minenin süperpoze olmas sonucu yetersiz kalabilece i bildirilmifltir 65, l y llarda yap lan çal flmalar k rm z fl n yak n infrared alanda bir floresans meydana getirdi ini ortaya ç karm flt r 51. Hibst ve Gall nm dalga boyunda lazer fl n n uyar c olarak kullanm fl ve 680 nm de filtreler kullan ld nda daha yüksek dalga boylar nda sinyaller elde edilebildi ini göstermifllerdir. Bu verilere dayan larak KaVo firmas çürük teflhisinde kullan lmak üzere Diagnodent isimli bir cihaz gelifltirmifltir. Günümüze kadar Diagnodent cihaz n n geleneksel yöntemlerle karfl laflt r larak hassasiyetinin de erlendirildi i pek çok çal flma yap lm flt r 4,25,62,77. Bu cihazla yap lan çal flmalar n sonuçlar fl nda yüksek oranda yanl fl pozitif sonuçlar vermesi ve yüzeyin rengi, slakl gibi birçok faktörden etkilenmesi nedeniyle cihaz n çürük teflhisi için hekimin do ru karar vermesinde tek bafl na yeterli olmayaca ancak di er klinik teflhis yöntemleri ile birlikte yard mc olarak kullan labilece i söylenebilir 2,10,31, Çürü ün Önlenmesi ve Uzaklaflt r lmas nda Lazer Kullan m Lazerle yap lan ilk çal flmalar lazer uygulamas yla difl minesinin asit direncinin artt r labilece ini göstermektedir. Yamamoto ve arkadafllar 74,75 Nd:YAG lazer kullan larak minenin asit direncinin artt r labilece ini ancak bunun için çok yüksek güç (1GW/cm 2 ) kullan lmas gerekti ini bildirmifltir. Featherstone ve arkadafllar 20 y l aflk n bir süredir lazerlerin difl sert dokular üzerindeki etkilerini inceleyen bir seri çal flma gerçeklefltirmifllerdir 13,21,23,33,40. Bu çal flmalar geçifl, yans ma, saç lma ve emilimi de içerisine alan temel lazer-doku etkileflimlerini içermektedir. Bu çal flmalar n sonuçlar, labratuar çal flmalar nda mine ve dentinde çürük oluflumunun önlenmesinde özel dalga boylar n n kullan lmas na neden olmufltur. Çal flmalar n tamam n n amac, klinik olarak çürük lezyonlar n n oluflumunun önlenmesi, çürü ün uzaklaflt r lmas ve tedavisi için lazer uygulamalar n n seçiminde bilimsel bir temel oluflturmakt r. Lazer uygulamalar yla çürük oluflumunun engellenmesinin iki basamakl olarak gerçekleflebilece i kabul edilmektedir: 126

3 Restoratif Diflhekimli i ve Endodontide Lazer 1- Difl sert dokular nda yeterli ve etkin bir flekilde kullan labilecek özel lazer dalga boylar ve güç ayarlar n n kullan m, 2- Lazer fl n sert dokular taraf ndan emildi inde fl - n yeterli oranda s ya dönüflümüyle difl minerallerinin a- sit dirençlerinin artt r lmas. Son y llarda bu konuyla ilgili yap lan çal flmalar n büyük bölümünde lazer uygulamalar n n ve florür uygulamalar yla birlikte lazer kullan lmas n n minenin asit direncini artt rd bildirilmektedir 7,9,66. Food and Drug Administration (FDA) 1997 y l nda 1700 difl üzerinde gerçeklefltirilen ve klinik, histolojik, radyografik ve boya s z nt deneylerini kapsayan genifl bir araflt rma sonucunda, Er:YAG lazerlerin çürük uzaklaflt rma ve kavite haz rlanmas için kullan labilirli ine onay vermifltir 24. Bu çal flman n sonucunda pulpa canl l nda azalma meydana gelmedi i, lazer uygulanan gruplar ve kontrol grubu aras nda difl yap lar n n farkl l k göstermedi i, uygulama alan d fl nda yüzey morfolojisinde de ifliklik oluflmad, lazerin çürü ü tamamen ve etkin olarak uzaklaflt rabildi i, kavite haz rlanmas nda etkin olarak kullan labildi i bildirilmifltir. FDA onay ndan sonra da Er:YAG lazerlerin çürük uzaklaflt rma etkinli i ile ilgili pek çok çal flma yap lm flt r. Matsumoto ve arkadafllar 42, Krause ve arkadafllar 36, Dommisch ve arkadafllar 17 çürük uzaklaflt r lmas nda Er:YAG lazer kullan m n n etkin ve güvenli bir yöntem oldu unu bildirmifllerdir. Çürük uzaklaflt rma iflleminde Er:YAG ve Er,Cr:YSGG lazerlerin kullan lmas, temass z kullan mdan dolay vibrasyonun olumsuz etkilerini ortadan kald rmakta ve daha az a r oluflumuna neden olmaktad r. Lazer uygulanan yüzeylerde smear tabaka olmamas özellikle adeziv restorasyonlar n daha s k uyguland günümüz difl hekimli inde ba lant için uygun yüzeyler oluflmas n sa lamaktad r. Bu avantajlar n n yan s ra çürük uzaklaflt rma ifllemi esnas nda lazer uygulanmas yla restoratif yüzeyler ayn zamanda steril edilebilmektedir. Lazerlerle çürük uzaklaflt r lmas konusunda farkl dalga boylar n n da kullan m ile ilgili in vitro çal flmalar devam etmektedir. LAZERLER N ENDODONT DE KULLANIMLARI Pulpadaki Kan Ak fl n n Tespiti Laser Doppler Flowmeter (LDF), retina, renal korteks ve deri gibi mikrovasküler sistemlerin kan ak fl n de erlendirmek üzere gelifltirilmifltir. Tekni in orjinali nm dalga boyunda bir HeNe (Helium-Neon) lazer cihaz ndan ç kan fl n n alyuvarlar n hareketiyle saç lmas na ve bunun Doppler prensibiyle oluflturdu u frekans n ölçülmesine dayan r yani fl nlanan alandan geri yans yan fl nlar n frekans ölçülür. Bu yöntem hayvanlar n ve insanlar n sa l kl difllerindeki kan ak fl n gözlemek üzere adapte edilmifltir 50,72. Bu ifllem için yar iletken lazerlerin 780 nm 69 ve nm 28,67 dalga boylar da kullan lm flt r. Odor ve arkadafllar nm dalga boyunun hassasiyetinin çok iyi oldu unu ancak seçicili inin zay f oldu unu, 633 nm dalga boyunun seçicili inin iyi olmas na karfl l k hassasiyetinin zay f oldu unu bildirmifllerdir. Bu tekni in bafll ca avantaj elektriksel pulpa testleri ya da di er vitalite testleri gibi diflin vital oldu unun belirlenmesi için hastada a r verici bir hissin oluflmas na gerek duyulmamas d r. LDF tekni i pulpan n sinir cevaplar yerine vasküler durumu hakk nda bilgi verdi inden, özellikle ortognatik cerrahi operasyonlar ya da travma geçirmifl hastalarda pulpa vitalitesi hakk nda elektriksel pulpa testlerinden daha de erli bilgiler vermektedir. Aanderud-Larsen ve arkadafllar 1 LDF kullanarak difl vitalitesini de erlendirdikleri çal flmalar nda Le Fort I operasyonlar ndan sonra hastalar n elektriksel pulpa testlerine cevap vermeyen difllerinin % 21 inde kan ak fl n n normal oldu unu bildirmifllerdir. Bu yöntem iletiflim problemleri olan hastalarda ya da tepkileri çok da güvenilir olmayan küçük çocuklarda de erli bir teflhis arac d r. Roy ve arkadafllar 54 LDF ve standart diagnostik testleri karfl laflt rd klar çal flmalar nda LDF nin standart diagnostik testlere göre özellikle lükse difllerde tedavi planlamas yap l rken daha do ru cevaplar verdi ini bildirmifllerdir. LDF için kullan lan lazerler genellikle düflük güç seviyesinde olduklar ndan (1 veya 2 mw), bu yöntemle pulpada hasar meydana geldi ine dair bir bilgi yoktur. Ancak genellikle mine ve dentinin ince oldu u ön grup difllerde teknik baflar l yken daha kal n bir mine ve dentin tabakas na sahip olan büyük az difllerde ölçümler daha zordur. 127

4 Ar su HD Dentinin Afl r Duyarl l Dentinin afl r duyarl l, abfraksiyon, yanl fl difl f rçalama, difl eti çekilmeleri, uygun olmayan diyet gibi faktörlerden dolay ortaya ç kmaktad r. Hastalar n % 3-57 sinde çeflitli derecelerde hassasiyet oldu u ve bu durumu gidermek için çeflitli tedavi yöntemlerine baflvuruldu- u bildirilmifltir 11. Grossman 27 dentin hassasiyetinin tedavisinde uygulanan yöntemin pulpay irrite edici olmamas, uygulama s ras nda a r s z olmas, kolay uygulanmas, h zl etki göstermesi, uzun süre etkinli ini korumas, boyama etkisi olmamas gerekti ini bildirmifltir. Bugüne kadar uygulanan tedavi yöntemleri bu kriterlerin tamam n sa lamakta yeterli etkinli i gösterememifltir. Difl hassasiyeti tedavisinde kullan lan lazerler iki ana grupta toplanabilir: 1. Düflük enerji ç k fll He-Ne (Helyum-Neon) ve Ga- Al-As (Galyum-Aliminyum-Arsenid) lazerler 2. Orta enerji ç k fll Nd:YAG, CO 2, Er:YAG ve Er, Cr:YSGG lazerler. Lazer kullan m n n dentin afl r duyarl l n n giderilmesindeki tedavi etkinli i, kullan lan dalga boyuna ve güç ayarlar na ba l olarak % 5 ila % 100 aras nda bildirilmifltir 33. Matsumoto ve arkadafllar 41 dentin afl r duyarl l n n giderilmesinde 0.5 ila 3 dakika süreyle 30 mw Ga-Al- As uygulamas n n % 85 - % 100 oran nda baflar l sonuçlar verdi ini bildirmifl ve bu sonucun C-fibril uzant lar n n polarizasyonunun bloke edilmesine ba l olabilece ini bildirmifllerdir. Renton-Harper ve Midda hasta üzerinde 0.5 ila 2.5 saniye boyunca 10 W Nd:YAG lazer uygulad klar çal flmalar nda tedavi etkinli ini % 90 olarak bildirmifl ancak lazer kullan m n n s sal etkilerine de inmemifllerdir. Afl r duyarl l kta azalmaya neden olan mekanizma tam olarak bilinmemektedir ancak her lazer için mekanizman n farkl oldu u düflünülmektedir. Düflük güçteki lazerlerde (He-Ne ve GaAl As), lazer enerjisinin küçük bir bölümü mine ve dentinden iletilerek pulpa dokusuna ulaflmaktad r. He-Ne lazer uygulamas n n elektrik aktivitesini (aksiyon potansiyelini) etkiledi i ve periferal Ad veya C fibrilleri resceptörlerini etkilemedi i düflünülmektedir 53. GaAlAs lazer emisyonunun 904 nm de kedilerin dilinde analjezik etki gösterdi i bildirilmesine ra men mekanizmas aç k de ildir nm deki (Nd:YAG lazer) lazer enerjisi dentine iletilir, termal olarak etki gösterir ve pulpal analjezi oluflturur 71. CO 2 lazerin orta seviyelerdeki güçlerde kullan m yla termal olarak dentin tübüllerinin t - kanmas ve permeabilitenin azalmas sa lan r 8. CO 2 lazer uygulamas dentinal t kanma sa layarak dentin hassasiyetine geçici bir klinik çözüm oluflturur 20,51. Nd-YAG lazer uygulamas yla sa lanan t kama derinli inin 4 µm den küçük oldu u bildirilmifltir 37. Pulpa Kaplamas ve Amputasyonu Pulpa kaplamas travma ya da çürük sonucu aç lm fl pulpa dokusunun biyouyumlu bir materyalle kapat lmas - d r. Direkt ya da indirekt pulpa kapaklamas n n baflar s önceden tahmin edilemez ve 2 ila 6 y ll k uzun dönem takip çal flmalar nda baflar oran n n % 74 ila 90 aras nda oldu u bildirilmifltir 46. Direkt pulpa kapaklamas nda lazer kullan lmas, lazerin doku buharlaflt rmas ve küçük kan damarlar n koagüle edip t kamas yla kans z bir alan elde edilmesini ve tedavi edilen yara yüzeyinin sterilizasyonuna yard mc olacakt r. Lazerle ilk pulpa kapaklamas 1985 y l nda Shoji taraf ndan köpeklerde CO 2 lazer ile gerçeklefltirilmifl 59, 1997 de Jukic 32, 1997 de Wilder- Smith 73 ve 1998 de Dang 12 benzer çal flmalar yapm fllard r. CO 2 lazer uygulanan pulpalar n, kök bölümlerinde göze çarpan bir hasar gözlenmemifltir 59. Nd:YAG lazer uygulanan pulpalardaki yara iyileflmesinin 1. haftada kontrol grubuna göre iyi oldu u ve lazer uygulanan pulpalarda dentin köprüsü oluflumunun 4 ila 12 hafta içinde olufltu u bildirilmifltir. CO 2 lazerin köpeklerde 12,73, pulpadaki direkt etkileri incelenmifl ve lazer uygulanan dokunun alt ndaki dokularda hiçbir lazer hasar olmad, tersiyer dentin oluflumu ve muntazam bir odontoblast tabakas oldu u bildirilmifltir. Wilder- Smith ve arkadafllar 73, Dang ve arkadafllar 12 CO 2 lazer pulpatomisinin birkaç gün boyunca bakteri kontaminasyonuna u ram fl genifl perforasyonlu difllerde bile çok baflar l oldu unu bildirmifllerdir. Moritz ve arkadafllar 47 aç lm fl pulpa dokusu üzerine 0.1 saniye 1W güç ç k fl ile CO 2 lazer uygulay p ve daha 128

5 Restoratif Diflhekimli i ve Endodontide Lazer sonra yara yüzeyini kalsiyum hidroksit ile kapatt klar çal flmalar nda 1 y ll k takip süreci sonunda yaln zca kalsiyum hidroksitin kullan ld kontrol grubunun % 69 unda, lazer kullan lan deney grubunun ise % 89 unda hiçbir semptom olmad n ve vitalite testlerine normal cevap verdiklerini bildirmifllerdir. Santucci 55 ise 83 hastan n direkt pulpa kapaklamas gerektiren 93 diflinden 29 una Dycal, 64 üne Nd:YAG lazer ve Vitrebond uygulam fl, 54 ayl k gözlem sonucunda baflar oran n n kontrol grubunda % 43.6 ve deney grubunda % 90.3 oldu unu bildirmifltir. Hasheminia ve arkadafllar 29 kedilerin kanin difllerinde yapt klar çal flmalar nda 200 mj, 3 Hz, 15 saniye Er:YAG lazer uygulay p Mineral Trioksit Agregat (MTA) ile kapatt klar pulpalardaki sert doku oluflumunun yaln zca MTA ya da yaln zca kalsiyum hidroksit ile kapat lan pulpalara oranla daha iyi oldu unu bildirmifllerdir. Pulpa kapaklamas nda lazer uygulanmas nda uygun parametreler seçilmelidir. E er lazer enerjisi gere inden güçlü olursa, tedavi baflar s z olacakt r. Kök Kanal Sisteminin Temizlenmesi ve fiekillendirilmesi Diflin vitalitesinin kayb ve periapikal lezyonlar n bafll ca sebebinin bakteriyel kontaminasyon oldu u kabul edilmektedir. Baflar l bir endodontik tedavi bu mikroorganizmalar n biyomekanik preparasyonla kök kanal sisteminden uzaklaflt r lmas esas na dayan r. Schonenberger ve arkadafllar 56 nikel titanyum enstrümantasyonla kök kanal flekillendirilmesinden sonra kanallar n yüzey alanlar n n % 35 inin de iflmeden kald n bildirmifllerdir. Oguntebi 49 ise pek çok kanal içi medikaman n s n rl bir antibakteriyel etkiye sahip oldu unu ve dentin tübüllerinin içerisine diffüzyonlar n n s n rl oldu- unu bildirmifltir. Günümüzde kök kanallar n n sterilizasyonunda farkl dalga boylar nda lazerler s kl kla kullan lmaktad r. Bu konuda yap lan çal flmalar n sonuçlar na göre endodontik uygulamalarda, potansiyel bakterisidal etkileri nedeniyle biyomekanik enstrümantasyondan sonra kök kanallar n n ilave sterilizasyonlar amac yla lazerlerin kullan lmas daha iyi sonuçlar elde edilmesine yard mc olacakt r 5,14,18,26,57,60,68. Pek çok çal flmada Nd:YAG, diyod ve Er:YAG lazerlerin özellikle standart endodontik ifllemler ile birlikte kullan ld klar nda kök kanallar n n sterilizasyonunda etkin araçlar olduklar bildirilmifltir 22,58. Berkiten ve arkadafllar 6 Streptococcus sangius ve Prevotella intermedia ile enfekte ettikleri kök kanallar nda Nd:YAG lazer uygulamas n n etkisini inceledikleri çal flmalar nda 2.4 W lazer uygulamas n n P.intermedia üzerinde % 100 etkili oldu unu, S. sangius sufllar nda ise % 98.5 düzeyinde baflar l sonuçlar verdi ini bildirmifllerdir. Kök kanallar nda lazer kullan lmas n n kanallar n sterilizasyonu yan nda kök kanallar n n preparasyonu s ras nda kök kanal duvarlar nda oluflan organik ve mineral debris ve smear tabakan n uzaklaflt r lmas nda etkili oldu- unu bildiren birçok çal flma mevcuttur. Ar su ve arkadafllar 15 Nd:YAG lazer uygulamas n n smear tabakan n ve debrisin uzaklaflt r lmas ndaki etkinli ini bildirdikleri çal flmalar nda dentin yüzeylerinde rekristalizasyon ve erimeler olufltu unu gözlemlemifllerdir. Yamazaki ve arkadafllar 76 Er,Cr:YSGG lazerlerin su so utmas ile birlikte kullan ld nda smear tabaka ve debrisin uzaklaflt r lmas nda etkin bir cihaz oldu unu bildirmifllerdir. Faria ve arkadafllar 19 ise Nd:YAG lazer kullan lmas yla smear tabakan n uzaklaflt r ld n ve dentin tübüllerinin bir k sm n n t kand n bildirmifllerdir. Ar su ve arkadafllar 16 kök uçlar n n rezeksiyonu için lazer kulland klar çal flmalar nda geleneksel yöntemle ve lazer ile kesilmifl kök yüzeyleri aras nda morfolojik farkl l klar oldu unu bildirmifllerdir. Ancak lazerlerin kök kanallar nda kullan mlar na dair baz k s tlamalar söz konusudur. Bunlardan en önemlisi kök kanallar içerisinde meydana gelebilecek s art fl n n çevre dokularda meydana getirebilece i potansiyel hasard r. Kök kanal içerisinde etkin lazer ayarlar seçilirken, klinisyen kök kanal içerisinde meydana gelebilecek s art fllar n mutlaka göz önünde bulundurmal d r. Endodontik Cerrahi Apikal rezeksiyon, kök apeksinin komflu periodontal dokularla birlikte uzaklaflt r lmas ve kürete edilmesini içeren cerrahi bir ifllemdir. Bu ifllem için lazer kullan lmas, 129

6 Ar su HD lazerlerin doku buharlaflt rmas ve küçük kan damarlar n t kay c etkisi sonucunda, daha rahat görülebilen, kans z bir cerrahi yüzey elde edilmesini sa layacakt r. Kesi alan na lazer uygulamas ayn zamanda bu alan n steril edilmesini sa lar 45. Erbiyum grubu lazerlerin sert dental dokular termal veya yap sal hasara neden olmadan kesebilmesi, mekanik frezlere olan ihtiyac ortadan kald rd gibi temass z olarak çal flt ndan alana daha rahat ulafl lmas n sa lar 35. Miserendino 45 lazerin apikal rezeksiyonda kullan lmas n n enfekte kök apeksi uzaklaflt r l rken, alan n steril edilmesinin yan nda, kanama kontrolünü sa lamas n n da bir avantaj oldu unu, Bader ve arkadafllar 3 apikal rezeksiyon iflleminde lazer kullan lmas n n iyileflme sürecini h zland rd n bildirmifllerdir. Komori ve arkadafllar 35 Er:YAG lazerlerin apikal rezeksiyon için kullan lmas yla postoperatif a r n n azald n ve iyileflmenin h zland n bildirmifllerdir. Deniz Ar su ve arkadafllar 15 Nd:YAG lazerin retro kavite yüzeylerinde smear tabaka ve debrisi eriterek ortadan kald rd ve rekristalizasyon sa lad n ve rezeke kök yüzeylerinden apikal s z nt y azaltarak olumlu sonuçlar meydana getirdi ini bildirmifllerdir. SONUÇ Difl hekimli inde lazer kullan m her geçen gün artmaktad r. Farkl alanlarda lazer uygulamalar yla ilgili yap lan in vitro çal flmalar n olumlu sonuçlar lazerlerin klinik kullan m n n da giderek yayg nlaflaca n göstermektedir. Lazerler do ru ve eti e uygun olarak kullan ld klar nda difl hekimlerine ve hastalara pek çok avantajlar sa layan, geleneksel yöntemlerle birlikte kullan ld nda baflar oran n belirgin flekilde art ran cihazlard r. KAYNAKLAR 1. Aanderud-Larsen K, Brodin P, Aars H, Skjelbred P. Laser Doppler flowmetry in the assessment of tooth vitality after Le Fort I osteotomy. J Craniofacial Surg 23: , Alencar CJ, Braga MM, de Oliveira E, Nicolau J, Mendes FM. Dye-enhanced laser fluorescence detection of caries lesions around brackets. Lasers Med Sci Epub ahead of print, Bader G, Lejeune S. Prospective study of two retrograde endodontic apical preparations with and without the use of CO 2 laser. Endod Dent Traumatol 14: 75-78, Bafleren NM, Gokalp S. Validity of a laser fluorescence system (DI- AGNOdent) for detection of occlusal caries in third molars: an in vitro study. J Oral Rehabil 30: , Bergmans L, Moisiadis P, Huybrechts B, Van Meerbeek B, Quirynen M, Lambrechts P. Effect of photo-activated disinfection on endodontic pathogens ex vivo. Int Endod J 41: , Berkiten M, Berkiten R, Okar I. Comparative evaluation of antibacterial effects of Nd:YAG laser irradiation in root canals and dentinal tubules. J Endod 26: , Bevilácqua FM, Zezell DM, Magnani R, da Ana PA, Eduardo Cde P. Fluoride uptake and acid resistance of enamel irradiated with Er:YAG laser. Lasers Med Sci 23: , Bonin P, Boivin R, Poulard J. Dentinal permeability of the dog canine after exposure of a cervical cavity to the beam of a CO 2 laser. J Endodon 17: , Castellan CS, Luiz AC, Bezinelli LM, Lopes RM, Mendes FM, De P Eduardo C, De Freitas PM. In vitro evaluation of enamel demineralization after Er:YAG and Nd:YAG laser irradiation on primary teeth. Photomed Laser Surg 25: 85-90, Costa AM, Paula LM, Bezerra AC. Use of diagnodent for diagnosis of non-cavitated occlusal dentin caries. J Appl Oral Sci 16: 18-23, Dababneh R, Khouri A, Addy M. Dentine hypersensitivity an enigma? A review of terminology, mechanisms, aetiology and management. Br Dent J 187: , Dang J, Wilder-Smith P, Peavy GM. Clinical preconditions and treatment modality: effects on pulp surgery outcome. Laser Surg Med 22: 25-29, de Freitas PM, Rapozo-Hilo M, Eduardo CD, Featherstone JD. In vitro evaluation of erbium, chromium:yttrium-scandium-galliumgarnet laser-treated enamel demineralization. Lasers Med Sci Epub ahead of print, de Souza EB, Cai S, Simionato MR, Lage-Marques JL. High-power diode laser in the disinfection in depth of the root canal dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 106: 68-72, Deniz Ar su H, Bala O, Alimzhanova G, Türköz E. Assessment of morphological changes and permeability of apical dentin surfaces induced by Nd:YAG laser irradiation through retrograde cavity surfaces. J Contemp Dent Pract 5: , Deniz Arisu H, Sadik B, Bala O, Türkoz E. Computer assissted evaluation of microleakage after apical resection with laser and conventional techniques. Lasers Med Sci 23: , Dommisch H, Peus K, Kneist S, Krause F, Braun A, Hedderich J, Jepsen S, Eberhard J. Fluorescence-controlled Er:YAG laser for caries removal in permanent teeth: a randomized clinical trial. Eur J Oral Sci 116: , Eldeniz AU, Ozer F, Hadimli HH, Erganis O. Bactericidal efficacy of Er,Cr:YSGG laser irradiation against Enterococcus faecalis compared with NaOCl irrigation: an ex vivo pilot study. Int Endod J 40: , Faria MI, Souza-Gabriel AE, Marchesan MA, Sousa-Neto MD, Silva-Sousa YT. Ultrastructural evaluation of radicular dentin after Nd:YAG laser irradiation combined with different chemical substances. Gen Dent 56: ,

7 Restoratif Diflhekimli i ve Endodontide Lazer 20. Fayad MI, Carter JM, Liebow C. Transient effects of low-energy CO 2 laser irradiation on dentinal impedance: implications for treatment of hypersensitive teeth. J Endodon 22: , Featherstone JD, Nelson DG. Laser effects on dental hard tissues. Adv Dent Res 1: 21-26, Folwaczyn M, Mehl A, Jordan C, Hickel R. Antibacterial effects of pulsed Nd:YAG laser radiation at different energy settings in root canals. J Endod 28: 24-29, Fried D, Glena RE, Featherstone JD, Seka W. Permanent and transient changes in the reflectance of CO 2 laser-irradiated dental hard tissues at lambda = 9.3, 9.6, 10.3, and 10.6 microns and at fluences of 1-20 J/cm 2. Lasers Surg Med 20: 22-31, Gimbel CB. Hard tissue laser procedures. Dent Clin North Am 44: , Gokalp S, Bafleren M. Use of laser fluorescence in monitoring the durability and cariostatic effects of fluoride and chlorhexidine varnishes on occlusal caries: a clinical study. Quintessence Int 36: , Gordon W, Atabakhsh VA, Meza F, Doms A, Nissan R, Rizoiu I, Stevens RH. The antimicrobial efficacy of the erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser with radial emitting tips on root canal dentin walls infected with Enterococcus faecalis. J Am Dent Assoc 138: , Grossman LI. A systematic method for the treatment of hypersensitive dentin. J Am Dent Assoc 22: , Hartmann A, Azerad J, Boucher Y. Environmental effects on laser Doppler pulpal blood flow measurements in man. Arch Oral Biol 41: , Hasheminia SM, Feizi G, Razavi SM, Feizianfard M, Gutknecht N, Mir M. A comparative study of three treatment methods of direct pulp capping in canine teeth of cats: a histologic evaluation. Lasers Med Sci Epub ahead of print, Hibst R, Gall R. Development of a diode laser-based fluorescence caries dedector. Caries Res 32: 294, Abstract no: 80, Huth KC, Neuhaus KW, Gygax M, Bücher K, Crispin A, Paschos E, Hickel R, Lussi A. Clinical performance of a new laser fluorescence device for detection of occlusal caries lesions in permanent molars. J Dent 36: , Jukic S, Anic I, Koba K, Najzar-Fleger D, Matsumoto K. The effects of pulpotomy using CO 2 and Nd:YAG lasers on dental pulp tissue. Int End J 30: , Kantorowitz Z, Featherstone JD, Fried D. Caries prevention by CO 2 laser treatment: dependency on the number of pulses used. J Am Dent Assoc 129: , Kimura Y, Wilder-Smith P, Yonaga K, Matsumoto K. Treatment of dentine hypersensitivity by lasers: a review. J Clin Periodontol 27: , Komori T, Yokoyama K, Takato T, Matsumoto K. Clinical application of the erbium:yag laser for apicoectomy. J Endod 23: , Krause F, Braun A, Lotz G, Kneist S, Jepsen S, Eberhard J. Evaluation of selective caries removal in deciduous teeth by a fluorescence feedback-controlled Er:YAG laser in vivo. Clin Oral Investig 12: , Liu HC, Lin CP, Lan WH. Sealing depth of Nd:YAG laser on human dentinal tubules. J Endodon 23: , Lussi A. Validity of diagnostic and treatment decisions of fissure caries. Caries Res 25: , Lussi A. Comparison of different methods for the diagnosis of fissure caries without cavitation. Caries Res 27: , Malmström HS, McCormack SM, Fried D, Featherstone JD. Effect of CO 2 laser on pulpal temperature and surface morphology: an in vitro study. J Dent 29: , Matsumoto K, Funai H, Wakabayashi H, Oyama T. Study on the treatment of hypersensitive dentin by GaAlAr laser diode. Japanese J Conserv Dent 28: , Matsumoto K, Wang X, Zhang C, Kinoshita J. Effect of a novel Er:YAG laser in caries removal and cavity preparation: a clinical observation. Photomed Laser Surg 25: 8-13, Mezawa S, Iwata K, Naito K, Kamogawa H. The possible analgesic effect of soft-laser irradiation on heat nociceptors in the cat tongue. Arch Oral Biol 33: , Midda M, Renton-Harper P. Lasers in dentistry. Br Dent J 168: , Miserendino LJ. The laser apicoectomy: endodontic application of the CO 2 laser for periapical surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 66: , Miyashita H, Worthington HV, Qualtrough A, Plasschaert A. Pulp management for caries in adults: maintaining pulp vitality. Cochrane Database Syst Rev 18: CD004484, Moritz A, Schoop U, Goharkhay K. The CO 2 laser as an aid in direct pulp capping. J Endod 24: , Odor TM, Pitt Ford TR, McDonald F. Effect of wavelength and bandwidth on the clinical reliability of laser Doppler recordings. Endod Dent Traumatol 12: 9-15, Oguntebi BR. Dentin tubule infection and endodontic theraphy implications. Int Endod J 27: , Olgart L, Gazelius B, Lindh-Stromberg U. Laser Doppler Flowmetry in assessing vitality in luxated permanent teeth. Int End J 21: , Pick RM. Using lasers in clinical dental practice. JADA 124: 37-47, Renton-Harper P, Midda M. Nd:YAG laser treatment of dentinal hypersensitivity. Br Dent J 172: 13-16, Rochkind S, Nissan M, Barr-Nea L, Razon N, Shwartz M, Bartal A. Response of peripheral nerve to He-Ne laser: experimental studies. Laser Surg Med 7: , Roy E, Alliot-Licht B, Dajean-Trutaud S, Fraysse C, Jean A, Armengol V. Evaluation of the ability of laser Doppler flowmetry for the assessment of pulp vitality in general dental practice. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 106: , Santucci PJ. Dycal versus Nd:YAG laser and Vitrebond for direct pulp capping in permanent teeth. J Clin Laser Med Surg 17: 69-75, Schonenberger K, Peters A, Laib A. Effects of four Ni-Ti preparation techniques on root canal geometry assesed by microcomputed tomography. Int Endod J 34: , Schoop U, Goharkhay K, Klimscha J, Zagler M, Wernisch J, Georgopoulos A, Sperr W, Moritz A. T he use of the erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser in endodontic treatment: the results of an in vitro study. J Am Dent Assoc :

8 Ar su HD 58. Schoop U, Moritz A, Kluger W, Patruta S, Goharkhay K, Sperr W, Wernish J, Gattringer R, MrassP,GeorgopoulosA.The Er:YAG laser in endodontics: Results of an in vitro study. Lasers Surg Med 30: , Shoji S, Nakamura M, Horiuchi H. Histopathological changes in dental puls irradiated by CO 2 laser : a preliminory report on laser pulpotomy. J Endodon 11: , Soukos NS, Chen PS, Morris JT, Ruggiero K, Abernethy AD, Som S, Foschi F, Doucette S, Bammann LL, Fontana CR, Doukas AG, Stashenko PP. Photodynamic therapy for endodontic disinfection. J Endod 32: , Stern RH, Sognnaes RF. Laser effect on dental hard tissues. A preliminary report. J South Calif Dent Assoc 33: 17-19, Tagtekin DA, Ozyoney G, Baseren M, Ando M, Hayran O, Alpar R, Gokalp S, Yanikoglu FC, Stookey GK. Caries detection with DI- AGNOdent and ultrasound. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 106: , Toraman Alkurt M, Peker I, Deniz Arisu H, Bala O, Altunkaynak B. In vivo comparison of laser fluorescence measurements with conventional methods for occlusal caries detection. Lasers Med Sci 23: , Valera FB, Pessan JP, Valera RC, Mondelli J, Percinoto C. Comparison of visual inspection, radiographic examination, laser fluorescence and their combinations on treatment decisions for occlusal surfaces. Am J Dent 21: 25-29, Verdonschot EH, Bronkhorst EM, Burgersdijk RCW, Konig KG, Schaeken MJM, Truin GJ. Performance of some diagnostic systems in examinations for small occlusal carious lesions. Caries Res 26: 59-64, Vlacic J, Meyers IA, Kim J, Walsh LJ. Laser-activated fluoride treatment of enamel against an artificial caries challenge: comparison of five wavelengths. Aust Dent J 52: , Vongsavan N, Matthews B. Experiments in pigs on the sources of laser Doppler blood-flow signals recorded from teeth. Arch Oral Biol 41: , Wang QQ, Zhang CF, Yin XZ. Evaluation of the bactericidal effect of Er,Cr:YSGG, and Nd:YAG lasers in experimentally infected root canals. J Endod 33: , Watson ADM, Pitt Ford TR, McDonald F. Blood flow changes in the dental pulp during limited excercise measured by laser Doppler flowmetry. Int End J 25: 82-87, Weerheijm KI, Van Amerong WE, Eggink CO. The clinical diagnosis of occlusal caries: a problem. J Dent Child 56: , Whitters CJ, Hall A, Creanor SL. A clinical study of pulsed Nd:YAG laser induced pulpal analgesia. J Dent 23: , Wilder-Smith P. A new method for the non-invasive measurement of pulpal blood flow. Int End J 21: , Wilder-Smith P, Peavy GM, Nielsen D, Arrastia-Jitosho AM. CO 2 laser treatment of pulpal exposures in dogs. Lasers Surg Med 21: , Yamamoto H, Ooya K. Potential of yttrium-aluminum-garnet laser in caries prevention. J Oral Pathol 3: 7-15, Yamamoto H, Sato K. Prevention of dental caries by acousto-optically Q-switched Nd: YAG laser irradiation. J Dent Res 59: 137, Yamazaki R, Goya C, Yu DG, Kimura Y, Matsumoto K. Effect of erbium, chromium: YSGG laser irradiation on root canal walls: a scanning electron microscopic and thermographic study. J Endod 27: 9-12, Yazici AR, Baseren M, Gokalp S. The in vitro performance of laser fluorescence and caries-detector dye for detecting residual carious dentin during tooth preparation. Quintessence Int 36: , Yaz flma Adresi Hacer DEN Z ARISU Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Difl Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal, ANKARA e- posta: 132

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT Derleme / Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW Arş. Gör. Dt. Dilek UYSAL* Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER* Makale Kodu/Article

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Topçuoğlu H.S, Kesim B ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI THE APPLICATION AREAS OF

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

ÇÜRÜK TEfiH S NDE LAZER ENERJ S KULLANILMASI CARIES DETECTION WITH LASER ENERGY. Meryem TORAMAN ALKURT* Oya BALA

ÇÜRÜK TEfiH S NDE LAZER ENERJ S KULLANILMASI CARIES DETECTION WITH LASER ENERGY. Meryem TORAMAN ALKURT* Oya BALA ÇÜRÜK TEfiH S NDE LAZER ENERJ S KULLANILMASI CARIES DETECTION WITH LASER ENERGY Meryem TORAMAN ALKURT* Oya BALA ÖZET Topikal florid kullan m n n giderek yayg nlaflmas na ba l olarak çürük yap s de iflmekte

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES

APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES THE EVALUATION OF APPROXIMAL CARIES PREVALENCE WITH CLINIC AND RADIOGRAPHIC EXAMINATION lkay ÇEL K*, Meryem TORAMAN

Detaylı

OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2, Sayla 67-72, 1997 OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Oya BALA*, Hülya CAN**,

Detaylı

VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE LAZER UYGULAMASI

VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE LAZER UYGULAMASI VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE LAZER UYGULAMASI THE APPLICATION OF LASER IN VITAL PULP THERAPY Mesut Enes ODABAŞ 1 ÖZET Lazer, vital pulpa tedavilerinde hemoraji kontrolü ve sterilizasyon gibi önemli avantajlar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU * Dr.Recai ZAN ** Dt.Oğuzhan GÖRLER ***

Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU * Dr.Recai ZAN ** Dt.Oğuzhan GÖRLER *** Araştırma/ Research HUBBEZOĞLU, Article ZAN, ND:YAG VE KTP:YAG LAZER UYGULAMASI SIRASINDA EKSTERNAL KÖK KANAL YÜZEYİNDEKİ ISI DEĞİŞİMLERİ TEMPERATURE CHANGES ON THE EXTERNAL ROOT CANAL SURFACE DURING ND:YAG

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 3, Yıl: 2012, Sayfa: 340-349

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 3, Yıl: 2012, Sayfa: 340-349 ŞİRİN KARAARSLAN, Derleme/ Review YILDIRIM, RESTORATİF TEDAVİDE LAZER UYGULAMALARI LASER APPLICATIONS in RESTORATIVE DENTISTRY Yrd Doç Dr Emine ŞİRİN KARAARSLAN* Prof Dr Aslıhan *** Yrd Doç Dr Cihan YILDIRIM**

Detaylı

İN VİVO OLARAK OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN GÖZLE VE BITE-WING RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İN VİVO OLARAK OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN GÖZLE VE BITE-WING RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2, Sayfa 53-58, 1997 İN VİVO OLARAK OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN GÖZLE VE BITE-WING RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Oya BALA*, Hülya CAN**, Cenk ALTINÖZ***

Detaylı

ÇÜRÜK TEŞHİSİNDE KULLANILAN LAZER FLORESAN CİHAZININ ÖLÇÜM DEĞERLERİ ÜZERİNE PROFİLAKSİ PATLARININ ETKİLERİNİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

ÇÜRÜK TEŞHİSİNDE KULLANILAN LAZER FLORESAN CİHAZININ ÖLÇÜM DEĞERLERİ ÜZERİNE PROFİLAKSİ PATLARININ ETKİLERİNİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(2) 61-66, 2009 ÇÜRÜK TEŞHİSİNDE KULLANILAN LAZER FLORESAN CİHAZININ ÖLÇÜM DEĞERLERİ ÜZERİNE PROFİLAKSİ PATLARININ ETKİLERİNİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI A Comparison

Detaylı

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları DERLEME Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 70-75 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.35173 Dental lazerler ve sert doku uygulamaları Hasan Alper Uyar (*) ÖZET Lazerler, 20 yıldır kullanımda olmalarına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şeyda ERŞAHAN EROĞLU Ünvanı: Endodonti uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Dişhekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000 Doktora Endodonti GATA Sağlık Bilimleri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES

DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES CLINICAL EVALUATION OF PREVALENCE AND ETIOLOGICAL FACTORS OF DENTIN HYPERSENSITIVITY Meryem TORAMAN ALKURT

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

ENDODONTİDE LAZER KULLANIMI

ENDODONTİDE LAZER KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı ENDODONTİDE LAZER KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ayşe Tuğçe TUNAÇ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r I ÖNSÖZ Tezimin ba ndan sonuna kadar, bana hep destek olan dan man hocam Doç. Dr. Sema ÇELENK, Anabilim Dal Ba kan Yrd. Doç.Dr. Özkan ADIGÜZEL ba ta olmak üzere bölümümdeki bütün hocalar ma, tezimde eme

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Lasers in pediatric dentistry

Lasers in pediatric dentistry Gaziantep Medical Journal Review Lasers in pediatric dentistry Çocuk diş hekimliğinde lazer kullanımı Mine Şimşek 1, Esma Yıldız 1 1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, University of

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 WORKSHOP TEK TIP TEK SAĞLIK ; İNSAN VE HAYVAN HEKİMLİĞİNDE HOMEOPATİ WORKSHOP ONE HEALTH ONE MEDICINE; HOMEOPATHY ON HUMAN AND VETERINARY MEDICINE 6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 ULUSLAR ARASI KATILIMLI

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Diş çürüğünün tedavisinde ozon uygulamaları

Diş çürüğünün tedavisinde ozon uygulamaları Acta Odontol Turc 2014;31(3):149-53 Derleme Diş çürüğünün tedavisinde ozon uygulamaları Didem Atabek Pedodonti Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye ÖZET Son yıllarda

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Marmara Üniversitesi 2003

Marmara Üniversitesi 2003 1. Adı Soyadı: Funda ÖZTÜRK BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 30.05.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 1996 Doktora Diş Hastalıkları

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

ntermitan Alerjik Rinit ( AR) hastalar nda desloratadinin etkinlik ve güvenlili inin de erlendirildi i ACCEPT 1 Çal flmas sonuçlar n görmek için

ntermitan Alerjik Rinit ( AR) hastalar nda desloratadinin etkinlik ve güvenlili inin de erlendirildi i ACCEPT 1 Çal flmas sonuçlar n görmek için A LE HEK MLER NE ÖZEL Say :05 Haziran 2014 stanbul Ba c lar ilçesi 14 No lu Aile Sa l Merkezi doktorlar ndan Dr. Levent Arıç ile yapt m z röportaj n tamam n okumak için lütfen t klay n. ntermitan Alerjik

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Benzersiz Performans. In vitro performans verileri. Literatürler

Benzersiz Performans. In vitro performans verileri. Literatürler Benzersiz Performans In vitro performans verileri FX 5 FX 8 FX 10 Ultrafiltrasyon katsayısı (ml/sa x mmhg) 8 12 14 Klirens 200 (ml/dk) Üre 180 191 193 Kreatinin 165 178 181 Fosfat 141 160 170 Vitamin B

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı