N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r."

Transkript

1

2 N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir. N Sistem de standart genifllik (TE) 8 mm olup, tüm cihaz genifllikleri bu ölçünün katlar fleklindedir. Bu sayede tasar m kolayl sa lanm flt r. N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem cihazlar kolay montajlar ve küçültülmüfl boyutlar ile hem zamandan hem de yerden tasarruf sa lar. Böylelikle pano boyutlar küçülece inden maliyetler de düflecektir. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem cihazlar mekaniki ve elektriksel olarak uzun ömürlüdür. N Sistem cihazlar TSE, IEC, EN ve DIN normlar na uygundur. Firmam z, TS-EN-ISO 0 Kalite Sistem Belgesi ve TS-EN-ISO-400 Çevre Yönetimi Sistem Belgesine sahiptir. Ç NDEK LER >N< Otomatlar Hata Ak m Koruma Anahtarlar (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) Di er N Sistem Cihazlar Da t m Kutular Teknik Ölçüler Siparifl Numaralar ndeksi Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.

3 >N< OTOMATLAR Kullan m Alanlar / Üstünlükleri / >N< Otomatlar için Ak m - Zaman Karakteristikleri /3 Teknik Özellikler /4 >N< Otomatlar n DC Ba lant s /5 Selektivite ve Back-Up Koruma /5 5SQ, 5SX, 5SX4, 5SX5 ve /6, /7, /8 5SP4 Serisi >N< Otomatlar 5SX ve 5SP4 Serisi >N< Otomatlar için /9 Yard mc Kontak Bloklar ve Röleler >N< Otomat ve N Sistem Cihazlar n n /0 Floresan ve Akkor Flamanl Lambalarla Yüklenebilirli i >N< Otomatlar için Yard mc Donan mlar /0 /

4 >N< OTOMATLAR Kullan m Alanlar N Sistem serisinin bafll ca elemanlardan >N< Otomatlar, kablo ve iletkenleri afl r ak m ve k sa devreye karfl koruyan otomatik sigortalard r. Bir ar za halinden (afl r ak m) tesis edilmifl iletken kesitlerinin afl r s narak izolasyonlar ve çevreleri için tehlike oluflturmamalar (yang n) için bunlar n önüne otomatik sigortalar konulmal d r. TSE damgas na sahip >N< Otomatlar, böylelikle evlerde ve endüstride elektrik devrelerini korurlar. Anahtarlar sayesinde ba l bulunduklar devrelerin kolayca aç l p kapanmas n sa larlar. Ancak ar za durumunda anahtardan ba ms z açt rma düzenleri, ar za devam etti i müddetçe devreye sokulmalar na engel olur. Küçük ölçüleri nedeniyle eriyen telli sigortalardan daha az yer kaplarlar. T rnakalar vas tas yla kolayca montaj ray na tak l rlar. Girifl ve ç k fl ba lant klemenslerinin gerilim alt ndaki yerlerine el temas önlenmifltir (VDE 006 Bölüm 00). Muhafazalar için sac ve termoplastik malzemeden mamül özel s va üstü kutular veya s va alt sac tablolar kullan labilir. TSE 508 ve EN standard na göre B ve C karakterinde olmak üzere iki tipleri mevcuttur. B tipi (eski L tipi), genellikle evlerde hat korumas nda kullan l r (Ev ayd nlatmas, priz ve kumanda devreleri). C tipi (eski G tipi) ise genellikle tesislerde ve endüktif yüklerin korunmas nda kullan l r (Çok say da floresan lamba, civa buharl ampuller, elektrik motorlar, transformatörler vb). Bunlar n d fl nda endüstiriye yönelik özel kullan mlar için A ve D karakteristiklerinde >N< Otomatlar da bulunmaktad r. (fiekil,,3,4) Otomatik sigortalarda afl r ak m için birbirinden ba ms z iki açt r c mevcuttur. Afl r yük halinde bimetal ak m fliddetine ba l olarak zaman gecikmeli bir açma yapar. K sa devre halinde ise belli eflik de eri afl ld takdirde, bir elektromanyetik açt r c gecikmesiz olarak açma yapar. B ve C tipleri termik olarak ayn karakterde olmalar na ra men, k sa devre esnas nda B tipleri nominal ak m n 3 ile 5 kat nda, C tipleri ise 5 ile 0 kat nda devreyi açarlar. Kullan ld klar yerlere göre bir veya çok kutuplu imal edilirler. Çok kutuplu >N< Otomatlar n bir faz ndan bir ar za meydana geldi inde, mekanizmalar di er fazlar da birden açt rarak ba l bulunan cihazlar n istenmeyen gerilimler alt nda kalmalar n önler. >N< Otomatlar, TS 495 e uygun olarak termik ve manyetik açt r c s z imal edilerek >N< Anahtar olarak kullan l rlar. >N< Anahtarlar n herhangi bir koruma özelli i olmay p, sadece açma ve kapama görevini yerine getirirler. Üstünlükleri TS 508, VDE 064, CEE 9, EN 60898, IEC 898 ve TS 495 e uygunluk 0.5 A den 5 A e kadar tam seri EN e göre 0kA e kadar k sa devre kesme kapasitesi A,B,C ve D tipi ak m-zaman karakteristikleri TS 508 e göre tutuflmaya dayan kl Duroplast gövde Ark ve kaynamalara karfl dayan kl kontaklar Paslanmaya karfl korunmufl özel metal aksam >N< Otomat n koruma özelli ini engellemeden her iki konumda da mühürlenebilen mandal Max. 00A lik eriyen telli bir sigorta ile seri ba land klar takdirde 50 ka e kadar ç kan k sa devre kesme kapasitesi Mekanik ömür açma kapama H zl ve kolay montaj Tornavida k lavuzlu, kolay kablo giriflli ve dokunmaya karfl korumal klemensler Zengin yard mc donan m /

5 >N< OTOMATLAR > N< Otomatlar çin Ak m-zaman Karakteristikleri Ak m-zaman Karakteristi i IEC /EN DIN VDE 064 Teil Küçük Deney Ak m I (A) Termik Açt r c Büyük Deney Ak m I (A) Açma Zaman 63 A I n t 5 A t Tutma Ak m I 4 (A) Manyetik Açt r c Açma Ak m I 5 (A) Açma Zaman t A.3 xi n > h > h xi n 0. s. xi n < h < h 3xI n < 0. s B.3 xi n > h > h 3 xi n 0. s. xi n < h < h 5xI n < 0. s C.3 xi n > h > h 5 xi n 0. s. xi n < h < h 0xI n < 0. s D.3 xi n > h > h 0 xi n 0. s. xi n < h < h 0xI n < 0. s Tablo Zaman t Saniye Dakika A T pi,3, ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 _06663b >N< Otomatlar Ak m-zaman karakteristi i 30 C ortam s cakl nda verilmifltir. 30 C nin alt nda ve üstünde her 0K lik s cakl k de ifliminde l ve l test ak mlar da yaklafl k %5 oran nda, s cakl kla ters orant l olarak de iflime u rar. (Tablo. ) Bitiflik montajl >N< Otomatlar n say s artt kça, ortam s cakl n n yükselmesi sonucu açma karakteristi i de iflir. Bu durumda >N< Otomatlar n anma ak m, K Düzeltme Faktörü ile çarp m oran nda azal r. (Tablo. ) Otomatik sigortalarda açma karakteristikleri (ak m-zaman e rileri) kablolar n yüklenebilme e rilerine göre düzenlenmifltir. DIN VDE 000/ Bölüm 430 da tarifelendi i üzere kablolar n afl r ak mdan korunmalar için otomatik sigortalar n seçimine dair iki flart bulunmaktad r. Buna göre : ) Anma ak m kural l B l n l z ) Açma kural l l. x l n yerine getirilmelidir. Yeni B ve C karakteristikleri, yukar daki diyagramdan da görülece i üzeri. flart otomatikman sa lamaktad r. (l. x l n ). Böylece otomatlar n kablo kesitlerine göre seçimi basitçe l n l z ba lant s ile mümkündür. Yani afla daki tablodan görülece i gibi kablonun tafl yabilece i ak ma eflit veya küçük en yak n anma ak ml otomat n seçilmesi gerekmektedir. Böylelikle seçim basitleflmekte ve kablo kesitleri daha iyi de erlendirilmektedir. (Tablo. 3) >N< Otomat Adedi,3 4,5,6 7 K Düzeltme Faktörü,00 0, 0,88 0,85 Tablo Zaman t Dakika Saniye D T pi,3, 0 _06354c ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 0,0, Şekil. 4 Ak m A Zaman t Saniye Dakika Zaman t Dakika Saniye 0,0, Şekil. Ak m A B T pi,3, 0 _0635c ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 0,0, Ak m A Şekil. C T pi,3, 0 _06353c ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 0,0, Şekil. 3 Ak m A /3

6 >N< OTOMATLAR Kablo Kesidi mm >N< Otomat Anma Ak m I n (A) damarl bak r iletkenli B/C 3 damarl bak r iletkenli B/C Kablo Ak m Tafl ma Kapasitesi (Havada) I Z (A) damarl bak r iletkenli B/C 3 damarl bak r iletkenli B/C, (Tablo. 3) letken kesitlerine göre uygun >N< Otomat seçimi (DIN VDE 064 e göre 30 C ortam s cakl nda) Teknik Özellikler >N< OTOMAT tipi 5SQ 5SX 5SX4 5SX5 5SP4 Açma Karakteristi i B,C A,B,C,D B,C B,C B,C,D Kutup Say s 3 4 +N 3+N Anma Gerilimi AC 30/400 V DC 0/440 V flletme Gerilimi min. AC/DC V maks. DC V/kutup maks. AC V Kesme kapasitesi TS508 ve EN AC ka e göre DC ka 0 Kablo Kesitleri (maks) Tek ya da çok telli, : Üst Klemens mm 5* Alt Klemens mm 5* Yüksüklü, ince çok telli, : Üst Klemens mm Alt Klemens mm Ortam S cakl C flletmede: , anl k maks. + (nem oran : maks. %95) C Depolamada: Ömür Beslenme Yönü Montaj Konumu Ortalama Açma- Kapama Üstten ve Alttan Yatay veya Dikey Koruma S n f IP 00 (DIN ) Da t m Kutusuna montaj durumnda IP 40 Montaj fiekli Sars nt ya Dayan kl l k Ray montajl (EN 50 0 e uygun 35 mm standart ray) (5SP4 tiplerinde ayn zamanda vida ba lant s, 5SX5 tiplerinden hem ray, hem kablo ba lant s için Kombine Klemens) 60 m/s ( Hz de IEC ya göre) /4 Tablo 4 * 5ST03 irtibat klemensi kullanarak, 35 mm lik kablo da ba lanabilir.

7 >N< OTOMATLAR 5SQ Serisi >N< Otomatlar n k sa devre kesme kapasiteleri: (EN normuna göre endüstriye yönelik kullan mlar için) I n (A) (ka) Tablo. 5 >N< Otomatlar n DC Ba lant s 5SQ, 5SX, 5SX4 ve 5SP4 tipi >N< Otomatlar, bir kutuplu olarak maksimum DC 60 V, iki kutuplu olarak da maksimum DC 0 V a kadar DC devrede yandaki flemaya göre ba lan larak kulan labilir. DC kullan mda manyetik açma de erleri (l 4 /l 5 ).4 kat artar. (fiekil. 5, 6) Not: DC otomat olarak imal edilmi olan 5SX5 tipi >N< Otomatlar n kutup bafl na maksimum DC gerilimi ise 0 V tur. 5SQ Tipi Otomatik Sigortalar n Buflonlu Sigortalar ile Kullan m Durumunda Selektivite ve Back-Up Koruma De erleri (DIN VDE 064 Bölüm e uygun, 50 V AC cos ϕ= ) Ön Koruma Sigortas >N< Otomatlar için Selektivite S n rlar (A) DIAZED NH C6 C8 C0 C6...3 C B6 B0..6 B > Ik > Ik Tablo > Ik > Ik lk = 3000 A Kutuplu fiekil. 5 Kutuplu fiekil. 6 (-) V 0 V (-) 4 (+) V 0 V Back-Up Koruma yap ld nda >N< Otamatlar n K sa Devre Dayan mlar 00 A Buflonlu Ön Sigorta ile maks. 50 ka e kadar, Ön Alçak Gerilim Kesici ile maks. 6kA e kadar yükselir. (Tablo. 6) Back-Up Koruma cihaz n n (ör. >N< otomat) bulundu u hatta meydana gelen k sa devre ak m de eri cihaz n kesme kapasitesini afl yorsa, bu cihaz ön bir koruyucu cihaz ile korunmal d r. (Örne in: Buflonlu sigorta veya kompakt flalter). Böylelikle otomatik sigortalar n k sa devre dayan mlar yukar da verilen de ere yükselmifl olur. Selektivite Hatta meydana gelen hata ak m n n ar za kaya na en yak n koruma cihaz taraf ndan kesilmesi anlam na gelir. Böylelikle paralel olarak beslenen hatlar enerjisiz kalmam fl olur. /5

8 >N< OTOMATLAR B Açma Karakteristi i Derinlik = mm, 5SP4 için 70 mm Anma Genifllik >N< Otomat tipi ve k sa devre kesme kapasitesi- Siparifl No. Ak m 5SQ 5SX 5SX4 5SX5 Kutu A TE* 5SP4 AC 3kA AC 6kA AC 0kA DC 0kA Adedi Kutup 6 5SQ 60-YA06 5SX SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA6 5SX 6-6 5SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA5 5SX 5-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA40 5SX SX X SX SP SP SP bir kutuplu ve nötr kesmeli 6 5SQ 560-YA06 5SX SX SQ 560-YA0 5SX SX SQ 560-YA3 5SX SX SQ 560-YA6 5SX SX SQ 560-YA0 5SX SX SQ 560-YA5 5SX -6 5SX SQ 560-YA3 5SX SX SQ 560-YA40 5SX SX SQ 560-YA50 5SX 0-6 5SX Kutup 6 5SQ 60-YA06 5SX SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA6 5SX 6-6 5SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA5 5SX 5-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA40 5SX SX SX SX SX SP SP SP Kutup 6 3 5SQ 0-YA06 5SX SX SQ 0-YA0 5SX SX SQ 0-YA3 5SX SX SQ 0-YA6 5SX -6 5SX SQ 0-YA0 5SX SX SQ 0-YA5 5SX SX SQ 0-YA3 5SX SX SQ 0-YA40 5SX SX SQ 0-YA50 5SX SX SP SP SP üç kutuplu ve nötr kesmeli dört kutuplu 0 4-5SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SP SP SP /6 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/

9 >N< OTOMATLAR C Açma Karakteristi i Derinlik = mm, 5SP4 için 70 mm Kutup bir kutuplu ve nötr kesmeli Kutup Anma Genifllik >N< Otomat tipi ve k sa devre kesme kapasitesi- Siparifl No Ak m 5SQ 5SX 5SX4 5SX5 Kutu A TE* 5SP4 AC 3kA AC 6kA AC 0kA DC 0kA Adedi 0.5 5SQ 70-YA05 5SX SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA03 5SX SX SX SQ 70-YA04 5SX SX SX SQ 70-YA06 5SX SX SX SQ 70-YA08 5SX SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX SX SQ 70-YA6 5SX 6-7 5SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SX SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX SX SQ 70-YA40 5SX SX SX SQ 70-YA50 5SX SX SX SQ 70-YA63 5SX SX SX SQ 70-YA70 5SX SX SX SP SP SP SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA06 5SX SX SQ 570-YA08 5SX SX SQ 570-YA0 5SX SX SQ 570-YA3 5SX SX SQ 570-YA6 5SX SX SQ 570-YA0 5SX SX SQ 570-YA5 5SX -7 5SX SQ 570-YA3 5SX SX SQ 570-YA40 5SX SX SQ 570-YA50 5SX 0-7 5SX SQ 570-YA SQ 70-YA05 5SX SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA03 5SX SX SP SQ 70-YA04 5SX SX SP SQ 70-YA06 5SX SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX4-7 5SP SQ 70-YA6 5SX 6-7 5SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SP SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX SP SQ 70-YA40 5SX SX SQ 70-YA50 5SX SX SQ 70-YA63 5SX SP SP SP * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/ /7

10 >N< OTOMATLAR C Açma Karakteristi i Derinlik = mm, 5SP4 için 70 mm 3 Kutup üç kutuplu ve nötr kesmeli dört kutuplu Anma Genifllik >N< Otomat tipi ve k sa devre kesme kapasitesi- Siparifl No Ak m 5SQ 5SX 5SX4 Kutu A TE* 5SP4 Adedi AC 3kA AC 6kA AC 0kA 0.5 5SQ 370-YA05 5SX SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA5 5SX SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA03 5SX SX SQ 370-YA04 5SX SX SQ 370-YA06 5SX SX SQ 370-YA08 5SX SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA3 5SX SX SQ 370-YA6 5SX -7 5SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA5 5SX SX SQ 370-YA3 5SX SX SQ 370-YA40 5SX SX SQ 370-YA50 5SX SX SQ 370-YA63 5SX 3-7 5SX SQ 370-YA70 5SX SX SP SP SP SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA06 5SX SX SQ 670-YA SQ 670-YA0 5SX SX SQ 670-YA3 5SX SX SQ 670-YA6 5SX SX SQ 670-YA0 5SX SX SQ 670-YA5 5SX SX SQ 670-YA3 5SX SX SQ 670-YA40 5SX SX SQ 670-YA50 5SX SX SQ 670-YA SQ 670-YA SP SP SP /8 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/

11 >N< OTOMATLAR 5SX ve 5SP Serisi >N< Otomatlar çin Yard mc Kontak Bloklar ve Röleler YK A K ya da ya da ya da A K YK YK A K YK A K YK A K A K YK ya da ya da ya da AR 5SX YK A K YK YK YK A K F-Blok 5SP4 AR YK A K A K YK DGR YK A K A K YK Yard mc Kontaklar (YK) Kontak Adedi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SX, 5SX4, 5SX5 için: NO + NC 0.5 5SX9 00 5SP4 için: NO + NC 5ST3 00 5SX,5SX4, 5SX5 için: NO 0.5 5SX9 0 5SX,5SX4, 5SX5 için: NC 0.5 5SX9 0 Ar za hbar Kontaklar (A K) Kontak Adedi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SX,5SX4, 5SX5 için: NO + NC 0.5 5SX9 00 5SP4 için: NO + NC 5ST3 00 5SX,5SX4, 5SX5 için: NO 0.5 5SX9 0 5SX,5SX4, 5SX5 için: NC 0.5 5SX9 0 Açt rma Rölesi (AR) Çal flma Gerilimi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SX,5SX4, 5SX5 için: AC 0-45 V 5SX SP4 için: AC 0-45 V 5ST SX,5SX4, 5SP4 için: DC 4-48 V 5ST3 03 Düflük Gerilim Rölesi (DGR) Çal flma Gerilimi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SP4 için: AC 30 V 5ST SP4 için: DC 0 V 5ST3 04 5SP4 için: DC 4 V 5ST3 04 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/ /9

12 >N< OTOMATLAR N Sistem Cihazlar n n Floresan ve Akkor Flemanl Lambalarla Yüklenebilirli i Floresan Lamba Say s (kutup bafl na) Elektronik Balast SIEMENS fialt Cihazlar L 8 W L W L 58 W L W W/kutup Kompanzasyonsuz Paralel Kompanzasyonlu Kompanzasyonsuz >N< Otomat 0 A B Tipi Paralel Kompanzasyonlu Kompanzasyonsuz Paralel Kompanzasyonlu Floresan Lambal Floresan Lambal (x) Akkor Flamanl Lamba >N< Otomat 6 A B Tipi >N< Otomat 0 A B Tipi >N< Otomat 5 A B Tipi >N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialteri 6 A 5TT3/5TT TT >N< Merdiven Otomat 0 A 5TT >N< INSTA Tip Mini Kontaktör AC- = 0A 5TT A 5TT A 5TT Tablo. 7 >N< Otomatlar için Yard mc Donan mlar Cinsi ve Özellikleri Siparifl no. Kutu Adedi Müflterek bara Adet bir kutuplu >N< Otomat için 0 mm 5ST 05 4 adet 3 kutuplu >N< Otomat için 0 mm 5ST 04 rtibat klemensi 35 mm irtibat klemensi 5ST 03 Ray 000mm uzunlu unda 35x7x7.3x.0 mm 5ST 4 0 ölçülerinde çelik ray 000 mm uzunlu unda 35x7x7.3x.0 mm 5ST ölçülerinde çelik delikli ray /0

13 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can / ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Çal flma Prensibi ve Üstünlükleri / Koruma Eflik De erleri /3 Açma Süresi /3 Hata Ak m Koruma Anahtar n n Montaj nda /3 Dikkat Edilecek Noktalar Teknik Özellikler /4 K sa Devreye Kar fl Koruma ve /4 Kesme Kapasitesi Selektivite /4 Hata Ak m Koruma Anahtarlar - FI /5 (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) Yard mc Kontaklar /5 Hata Ak m Koruma Anahtarl /5 Teknik Manyetik Kesiciler Hata Ak m Koruma Anahtarl N-Otomatlar FI/LS /6 Hata Ak m Koruma Anahtarl S va Alt Priz /6 /

14 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can Ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Şekil 7: Hata Çeşitleri 5 A e kadar anma ak mlar nda üretilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, herhangi bir elektrik kaça nda hayat n z kurtar r, yang n tehlikesine karfl evinizi ve tesislerinizi korur. ç Tesisat Yönetmenli ine, EN 6008 ve EN 6009 nolu Avrupa standartlar na uyumlu Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar n n ihtiyac n za göre tek veya üç fazl tiplerinden birini kullanarak, yukar da örnekleri görülen ve günlük hayat n zda her an karfl laflabilece iniz elektrik kazalar ndan kurtulabilirsiniz. (fiekil 7) 0,5 A 0 A 0,5 A L L L3 N PE Çal flma Prensibi ve Üstünlükleri Tamamen elektromekanik* prensipte imal edilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, flebeke geriliminden ba ms z olarak çal fl rlar. Temel olarak, devredeki aktif iletkenlerin (nötr dahil) içinden geçirildi i ak m transformatörü ve açt rma mekanizmalar ndan oluflurlar. Çal flma prensibi, kutuplu (motofaze) cihazlarda, yüke do ru akan ak m n dönen ak ma eflit, 4 kutuplu (trifaze) cihazlarda ise vektörel toplamlar n n 0 olmas gerekti ini temel almaktad r. (fiekil 8) Normal çal flma flartlar nda ak m transformatörü dengededir. Ak m transformatörünün yük taraf nda bir kaçak oldu u durumda, sekonder sarg larda oluflan gerilim bu dengeyi bozar; e er sözkonusu ak m, korunma eflik de erine (I ) eflit veya fazla ise açt rma mekanizmalar maksimum 30 ms.de devreyi keser. (fiekil 9) 0,5 A *_** Elektromekanik cihazlar n üstünlükleri: 0,5 A I N Şekil 8: Kaçak akım ve takip ettiği yol a) Yard mc gerilime ihtiyaç yoktur. b) Elektronik yükselteç devresi kullan lmad ndan, gerilim de iflimlerinden etkilenmez. c) Nötr hatt n n kesilmesi halinde dahi, besledikleri faz hatt nda oluflabilecek tehlikeli toprak kaçaklar na karfl tam olarak koruma sa larlar. d) çlerinde elektronik komponent bulunmad ndan darbe gerilimlerine karfl mukavimdirler. e) EN 6008 ve EN 6009 normlar elektronik açt rma üniteli cihazlar yasaklamaktad r. 3 L LL3 N ) Ak m transformatörü kaçak ak m tesbit eder. ) Ölçülen elektriksel de er, mekanik harekete dönüfltürülür.** 3) Ana kontaklar anahtarlan r. Test butonu Şekil 9: 4 kutuplu hata akımı koruma anahtarı /

15 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI 0000 ms t ma ma Bölge : Normal olarak etkiler alg lanm yor.. Bölge : Normal olarak zararl etkiler yok. 3. Bölge : Kaslara kramp girmesi, kalp at fllar nda düzensizlik. 4. Bölge : Kalp kar nc klar nda titreme tehlikesi. l m : Gövde Ak m t : Ak m n gövdeden akt süre fiekil 0: Uluslararas Elektrotenik Komisyonu IEC nin 479 say l normunda belirtilen kaçak ak m etki bölgeleri (AC, 50/60 Hz). V Koruma Eflik De erleri l m nsan vücudunda geçen gövde ak m n n yaratt fizyolojik reaksiyonlar gözönüne al narak, etkin koruman n Koruma Geçebilen maxun= 30 Cihazlar ak m için I so P so yaratt eflik de eri can güvenli i için 30 ma olarak kabul edilmektedir. (fiekil 0) 0 A Telli Sigorta 5 A 3.kW B/C 6 A N-Otomat 30 A 4.4 kw Bu de er yang na karfl korunma için 300 ma dir. 60 ve 00 W aras ndaki s tma güçleri, birkaç milimetrekarelik bir yüzey üzerinde serbest kalmalar halinde bile yang n rizikosu yaratmakta oldu u gözönüne al narak yandaki tablo dikkate al n rsa, yang na karfl korunma için etkili yöntemin Hata Ak m Koruma Anahtarlar oldu u görülecektir. (Tablo 8) Açma Süresi Açma süresi SIEMENS hata ak m koruma anahtarlar nda 0-30ms olup, VDE 0664, EN 6008 veya IEC 008 talepleri olan 0, veya 0,3 saniye de erlerinin çok çok alt ndad r. l n = 0.3 A Fl 0.3 A 69 W l n = 30mA Fl 0.03 A 6.9 W Tablo. 8: Hata akımı koruma anahtarları ile sigortaların yangına karşı koruma açısından karşılaştırılması. Hata Ak m Koruma Anahtarlar Montaj nda Dikkat Edilecek Noktalar ) Cihazdan sonra; tesisatta nötr iletkeni ve koruma iletkeni ayr ayr olmal d r. Nötr iletkeni izole olarak çekilmeli, topraklanmamal ve hiçbir yerde (buat, priz vs.) topraklama veya koruma iletkeni ile elektiriki olarak temas etmemelidir. Topraklama korumal cihazlar n topraklamas, nötr iletkeni ile de il, sadece koruma iletkeni ile yap lmal d r. ) Cihaz, hem faz iletkenleri hem de nötr iletkeni ile irtibatlanmal d r. Birden fazla cihaz kullan ld durumlarda, yük taraf ndaki nötr hatt hiçbir flekilde di er cihaz n nötr hatt yla köprülenmemelidir. 3) Topraklanma direnci 30 ma lik cihazlarda 666 Ω u, 300 ma liklerde ise 67 Ω u aflmamal d r. 4) Cihaz n kablo girifllerinin mühürlenmesi istenen durumlarda, 5ST serisi Otomat Kutusu içerisine montaj yap labilir. Kutunun her iki yan nda mühür delikleri bulunmaktad r. (Bkz.s. 4/) 5) Cihaz, montaj yap ld ktan sonra devreye sokulur. Test butonuna bas ld nda cihaz devreyi açmal d r. Cihaz test etmek için faz ile nötr iletkeni kesinlikle k sa devre edilmemelidir. Standartlar n gere i olarak, cihaz 6 ayda bir sözkonusu butona bas larak test edilmelidir. TN-fiebeke TT-fiebeke IT-fiebeke fiekil : Topraklama çeflitlerine göre Hata Ak m Koruma Anahtarlar n n ba lant lar /3

16 HATA AKIM KORUMA ANAHTARLARI Teknik Özellikler Standartlar EN 6 008, DIN VDE 0664, IEC 6 008, EN 6 543, EN 6 009, DIN VDE 0664 Teil, IEC Kutup Say s veya 4 kutuplu Anma Gerilimi U n AC V 5 ila 30 50/60 Hz 30 ila /60 Hz /60 Hz Anma Akm l n A 6, 5, 40, 63, 80, 5 Anma Eflik Ak m l n ma 0,30,00,300,500 Test Fonksiyonu için AC V 00 (6 A- 80 A FI için) min. flletme Gerilimi 0.8x min. anma gerilimi (5 A FI için) Ortam S cakl C ( flletmede) (Depolamada) Klemensler ve Girifl ve ç k flta kafes klemensleri Kablo Kesitleri TE genifllikteki cihaz için l n = 6 A, 5A, 40 A için,0-6 mm.5 TE genifllikteki cihaz için l n = 63 A, 80 A için,5-5 mm 4 TE genifllikteki cihaz için l n = 5 A, 40 A, 63 A için.5-5 mm l n = 5 A için max. 50 mm Yard mc Kontaklar için 0, mm Fl-Blok (Fl/LS Kombinasyonlar ) için l n = 63 A için max. 5 mm l n = 80/00 A için max. 35 mm Koruma S nf IP 0 Da t m Kutusunda IP 40 Ömür Ortalama Açma - Kapama Besleme Yönü Alttan veya üstten Montaj fiekli Yatay veya Dikey Tutuflma Dayan m DIN VDE 0304 e göre S n f ll.b ye uygun Tablo. 9 K sa Devreye Karfl Koruma ve Kesme Kapasitesi DIN VDE 000 K s m 40 gere i, N-Otomat içerenler (Fl/LS ve Fl- Blok + LS Kombinasyonlar ) d fl ndaki di er Hata Ak m Koruma Anahtarlar, k sa devreye karfl bir ön sigorta ile korunmal d r. SIEMENS Hata Ak m Koruma Anahtarlar, afla daki tabloya göre, uygun bir ön sigorta ile kulland klar nda 0kA lik k sa devre kesme kapasitesine ulafl rlar. (Tablo 0) Hata Ak m Koruma Anahtar maks. K sa Devre Kesme maks. K sa Devre Sigortas Anma Ak m Kapasitesi (cos ϕ : 0,9-) Tablo. 0 Selektivite 6-40 A TE 500 A 63 A A.5 TE 500 A 00 A 5-80 A 4TE 500 A 00 A 5 A 4TE 000 A 5 A Ayn hat üzerindeki seri ba l Hata Ak m Koruma Anahtarlar aras nda selektivite yapabilmek için gecikmeli açan cihazlar n, gecikmesiz açan cihazlara göre daha önde bulunmalar gereklidir. Selektif (gecikmeli açan) Hata Ak m Koruma Anahtarlar, seçim tablosunda S ile belirtilmifltir. /4 * TE Otomat için genifllik birim olup, 8 mm dir.

17 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI Hata Ak m Koruma Anahtarlar - FI (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) U N = ( P + N) için AC 5-30 V, Hz (3 P + N) için AC V, Hz 0000 ki Kutuplu ( P+N) Dört Kutuplu (3 P+N) monofaze trifaze Eflik Anma Geniflilik Siparifl No Kutu Ak m Ak m Adedi (m A) (A) (TE)* SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM3 6-0 Dört Kutuplu / Selektif Tip S (3 P+N) (AC. ve pulzasyonlu DC kaçak ak mlar için kullan m imkan ) Yard mc Kontaklar trifaze SM Yard mc Kontak flletme flletme Geniflilik Siparifl No Kutu Adeti Gerilimi (V) Ak m (A) (TE)* Adedi NO +NC ,5 5SW3 000 NC 5SW3 00 NO 5SW3 00 Hata Ak m Koruma Anahtarl Termik Manyetik Kesiciler 5SP4 + 5SM (FI /LS Kombinasyonu) U N = (3 P+N) için ~ V, Hz Otomatik sigorta ve Fl-Blok kombinasyonlar C otomatik sigorta karakteristi i 00 A e kadar 0 ka kesme kapasitesi Uzaktan açt rma imkan Yard mc kontak takabilme imkan (bkz.s./9) DIN raya kolay montaj Eflik Anma Geniflilik Kutu Ak m Ak m Siparifl No Adedi (m A) (A) (TE)* trifaze trifaze SP SP SM SP SP SM * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/ /5

18 HATA AKIM KORUMA ANAHTARLARI Hata Ak m Koruma Anahtarl N-Otomatlar FI / LS U N = (P+N) için AC 30 V, Hz U N = (3 P+N) için AC V, Hz C otomatik sigorta karakteristi i 40 A e kadar DIN raya kolay montaj 5ST0 3.. serisi Otomat kutusu ile mühürlenebilme imkan EflikAnma Geniflilik Siparifl No Kutu Ak m Ak m Adedi (m A) (A) (TE)* ki kutuplu ( P+N) 4.5 ka kesme kapasitesi Karakteristik C Dört kutuplu (3 P+N) 4.5 ka kesme kapasitesi Karakteristik C monofaze trifaze SU3 747-OKW6 5 5SU3 747-OKW5 3 5SU3 747-OKW3 40 5SU3 747-OKW SU6 747-OKW6 5 5SU6 747-OKW5 3 5SU6 747-OKW3 40 5SU6 747-OKW SU3 647-BK SU6 647-BK3 Hata Ak m Koruma Anahtarl S va Alt Priz flletme gerilimi AC 30 V, Hz SCHUKO- priz, entegre hata ak m koruma ve çocuk emniyeti tertibat Mevcut ensantalasyonlara veya ilave koruma amac yla çocuk odas, banyo, garaj, çocuk yuvalar, okullara montaj VDE iflaretli, DIN VDE 066 ye göre fiebeke geriliminden ba ms z Toprak iletkeni izleme, fakat anahtarlamama Koruma s n f : IP 0,5 -,5 mm Cu ve Al iletken ba lanabilir ø 60 mm, her priz kutusuna s ar TN-S, TN-C ve TT sistemlere uygun Çerçeve ile birlikte EflikAnma Geniflilik Siparifl No Kutu Ak m Ak m Adedi (m A) (A) L N PE PE N L monofaze 0 6 Teknik Ölçüler 5SZ9 bkz.s. 5/3 T /6 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/3

19 D ER N Sistem C HAZLARI >N< Anahtarlar 3/ >N< Butonlar 3/3 >N< Sinyal Lambas 3/3 >N< Toprakl Priz 3/3 >N< Zil Trafosu 3/3 >N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialterleri 3/4 >N< Zaman fialteri (Merdiven Otomat ) 3/5 >N< Enerji Tasarruf Program fialteri 3/5 >N< Ayd nlatma Program fialteri 3/6 >N< EVG - Zaman fialteri (Elektronik Balast için) 3/7 >N< Insta Tip Mini Kontaktör 3/7 >N< Digital fialt Saati 3/8 >N< Mekanik fialt Saati 3/9 >N< Loflluk fialteri 3/9 >N< Düflük Gerilim Rölesi 3/0 >N< Afl r Gerilim Rölesi 3/0 >N< Düflük Afl r Gerilim Rölesi 3/0 >N< Sigorta Denetleyicisi 3/ >N< Parafudrlar 3/ >N< Faz Varl / Gösterge Denetleme Röleleri 3/ >N< Faz Yönü / Gösterge Denetleme Röleleri 3/ >N< flletme Saat Say c lar 3/ 3 3/

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı