N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r."

Transkript

1

2 N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir. N Sistem de standart genifllik (TE) 8 mm olup, tüm cihaz genifllikleri bu ölçünün katlar fleklindedir. Bu sayede tasar m kolayl sa lanm flt r. N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem cihazlar kolay montajlar ve küçültülmüfl boyutlar ile hem zamandan hem de yerden tasarruf sa lar. Böylelikle pano boyutlar küçülece inden maliyetler de düflecektir. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem cihazlar mekaniki ve elektriksel olarak uzun ömürlüdür. N Sistem cihazlar TSE, IEC, EN ve DIN normlar na uygundur. Firmam z, TS-EN-ISO 0 Kalite Sistem Belgesi ve TS-EN-ISO-400 Çevre Yönetimi Sistem Belgesine sahiptir. Ç NDEK LER >N< Otomatlar Hata Ak m Koruma Anahtarlar (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) Di er N Sistem Cihazlar Da t m Kutular Teknik Ölçüler Siparifl Numaralar ndeksi Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.

3 >N< OTOMATLAR Kullan m Alanlar / Üstünlükleri / >N< Otomatlar için Ak m - Zaman Karakteristikleri /3 Teknik Özellikler /4 >N< Otomatlar n DC Ba lant s /5 Selektivite ve Back-Up Koruma /5 5SQ, 5SX, 5SX4, 5SX5 ve /6, /7, /8 5SP4 Serisi >N< Otomatlar 5SX ve 5SP4 Serisi >N< Otomatlar için /9 Yard mc Kontak Bloklar ve Röleler >N< Otomat ve N Sistem Cihazlar n n /0 Floresan ve Akkor Flamanl Lambalarla Yüklenebilirli i >N< Otomatlar için Yard mc Donan mlar /0 /

4 >N< OTOMATLAR Kullan m Alanlar N Sistem serisinin bafll ca elemanlardan >N< Otomatlar, kablo ve iletkenleri afl r ak m ve k sa devreye karfl koruyan otomatik sigortalard r. Bir ar za halinden (afl r ak m) tesis edilmifl iletken kesitlerinin afl r s narak izolasyonlar ve çevreleri için tehlike oluflturmamalar (yang n) için bunlar n önüne otomatik sigortalar konulmal d r. TSE damgas na sahip >N< Otomatlar, böylelikle evlerde ve endüstride elektrik devrelerini korurlar. Anahtarlar sayesinde ba l bulunduklar devrelerin kolayca aç l p kapanmas n sa larlar. Ancak ar za durumunda anahtardan ba ms z açt rma düzenleri, ar za devam etti i müddetçe devreye sokulmalar na engel olur. Küçük ölçüleri nedeniyle eriyen telli sigortalardan daha az yer kaplarlar. T rnakalar vas tas yla kolayca montaj ray na tak l rlar. Girifl ve ç k fl ba lant klemenslerinin gerilim alt ndaki yerlerine el temas önlenmifltir (VDE 006 Bölüm 00). Muhafazalar için sac ve termoplastik malzemeden mamül özel s va üstü kutular veya s va alt sac tablolar kullan labilir. TSE 508 ve EN standard na göre B ve C karakterinde olmak üzere iki tipleri mevcuttur. B tipi (eski L tipi), genellikle evlerde hat korumas nda kullan l r (Ev ayd nlatmas, priz ve kumanda devreleri). C tipi (eski G tipi) ise genellikle tesislerde ve endüktif yüklerin korunmas nda kullan l r (Çok say da floresan lamba, civa buharl ampuller, elektrik motorlar, transformatörler vb). Bunlar n d fl nda endüstiriye yönelik özel kullan mlar için A ve D karakteristiklerinde >N< Otomatlar da bulunmaktad r. (fiekil,,3,4) Otomatik sigortalarda afl r ak m için birbirinden ba ms z iki açt r c mevcuttur. Afl r yük halinde bimetal ak m fliddetine ba l olarak zaman gecikmeli bir açma yapar. K sa devre halinde ise belli eflik de eri afl ld takdirde, bir elektromanyetik açt r c gecikmesiz olarak açma yapar. B ve C tipleri termik olarak ayn karakterde olmalar na ra men, k sa devre esnas nda B tipleri nominal ak m n 3 ile 5 kat nda, C tipleri ise 5 ile 0 kat nda devreyi açarlar. Kullan ld klar yerlere göre bir veya çok kutuplu imal edilirler. Çok kutuplu >N< Otomatlar n bir faz ndan bir ar za meydana geldi inde, mekanizmalar di er fazlar da birden açt rarak ba l bulunan cihazlar n istenmeyen gerilimler alt nda kalmalar n önler. >N< Otomatlar, TS 495 e uygun olarak termik ve manyetik açt r c s z imal edilerek >N< Anahtar olarak kullan l rlar. >N< Anahtarlar n herhangi bir koruma özelli i olmay p, sadece açma ve kapama görevini yerine getirirler. Üstünlükleri TS 508, VDE 064, CEE 9, EN 60898, IEC 898 ve TS 495 e uygunluk 0.5 A den 5 A e kadar tam seri EN e göre 0kA e kadar k sa devre kesme kapasitesi A,B,C ve D tipi ak m-zaman karakteristikleri TS 508 e göre tutuflmaya dayan kl Duroplast gövde Ark ve kaynamalara karfl dayan kl kontaklar Paslanmaya karfl korunmufl özel metal aksam >N< Otomat n koruma özelli ini engellemeden her iki konumda da mühürlenebilen mandal Max. 00A lik eriyen telli bir sigorta ile seri ba land klar takdirde 50 ka e kadar ç kan k sa devre kesme kapasitesi Mekanik ömür açma kapama H zl ve kolay montaj Tornavida k lavuzlu, kolay kablo giriflli ve dokunmaya karfl korumal klemensler Zengin yard mc donan m /

5 >N< OTOMATLAR > N< Otomatlar çin Ak m-zaman Karakteristikleri Ak m-zaman Karakteristi i IEC /EN DIN VDE 064 Teil Küçük Deney Ak m I (A) Termik Açt r c Büyük Deney Ak m I (A) Açma Zaman 63 A I n t 5 A t Tutma Ak m I 4 (A) Manyetik Açt r c Açma Ak m I 5 (A) Açma Zaman t A.3 xi n > h > h xi n 0. s. xi n < h < h 3xI n < 0. s B.3 xi n > h > h 3 xi n 0. s. xi n < h < h 5xI n < 0. s C.3 xi n > h > h 5 xi n 0. s. xi n < h < h 0xI n < 0. s D.3 xi n > h > h 0 xi n 0. s. xi n < h < h 0xI n < 0. s Tablo Zaman t Saniye Dakika A T pi,3, ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 _06663b >N< Otomatlar Ak m-zaman karakteristi i 30 C ortam s cakl nda verilmifltir. 30 C nin alt nda ve üstünde her 0K lik s cakl k de ifliminde l ve l test ak mlar da yaklafl k %5 oran nda, s cakl kla ters orant l olarak de iflime u rar. (Tablo. ) Bitiflik montajl >N< Otomatlar n say s artt kça, ortam s cakl n n yükselmesi sonucu açma karakteristi i de iflir. Bu durumda >N< Otomatlar n anma ak m, K Düzeltme Faktörü ile çarp m oran nda azal r. (Tablo. ) Otomatik sigortalarda açma karakteristikleri (ak m-zaman e rileri) kablolar n yüklenebilme e rilerine göre düzenlenmifltir. DIN VDE 000/ Bölüm 430 da tarifelendi i üzere kablolar n afl r ak mdan korunmalar için otomatik sigortalar n seçimine dair iki flart bulunmaktad r. Buna göre : ) Anma ak m kural l B l n l z ) Açma kural l l. x l n yerine getirilmelidir. Yeni B ve C karakteristikleri, yukar daki diyagramdan da görülece i üzeri. flart otomatikman sa lamaktad r. (l. x l n ). Böylece otomatlar n kablo kesitlerine göre seçimi basitçe l n l z ba lant s ile mümkündür. Yani afla daki tablodan görülece i gibi kablonun tafl yabilece i ak ma eflit veya küçük en yak n anma ak ml otomat n seçilmesi gerekmektedir. Böylelikle seçim basitleflmekte ve kablo kesitleri daha iyi de erlendirilmektedir. (Tablo. 3) >N< Otomat Adedi,3 4,5,6 7 K Düzeltme Faktörü,00 0, 0,88 0,85 Tablo Zaman t Dakika Saniye D T pi,3, 0 _06354c ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 0,0, Şekil. 4 Ak m A Zaman t Saniye Dakika Zaman t Dakika Saniye 0,0, Şekil. Ak m A B T pi,3, 0 _0635c ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 0,0, Ak m A Şekil. C T pi,3, 0 _06353c ,6 0,4 0, 0, 0,06 0,04 0,0 0,0, Şekil. 3 Ak m A /3

6 >N< OTOMATLAR Kablo Kesidi mm >N< Otomat Anma Ak m I n (A) damarl bak r iletkenli B/C 3 damarl bak r iletkenli B/C Kablo Ak m Tafl ma Kapasitesi (Havada) I Z (A) damarl bak r iletkenli B/C 3 damarl bak r iletkenli B/C, (Tablo. 3) letken kesitlerine göre uygun >N< Otomat seçimi (DIN VDE 064 e göre 30 C ortam s cakl nda) Teknik Özellikler >N< OTOMAT tipi 5SQ 5SX 5SX4 5SX5 5SP4 Açma Karakteristi i B,C A,B,C,D B,C B,C B,C,D Kutup Say s 3 4 +N 3+N Anma Gerilimi AC 30/400 V DC 0/440 V flletme Gerilimi min. AC/DC V maks. DC V/kutup maks. AC V Kesme kapasitesi TS508 ve EN AC ka e göre DC ka 0 Kablo Kesitleri (maks) Tek ya da çok telli, : Üst Klemens mm 5* Alt Klemens mm 5* Yüksüklü, ince çok telli, : Üst Klemens mm Alt Klemens mm Ortam S cakl C flletmede: , anl k maks. + (nem oran : maks. %95) C Depolamada: Ömür Beslenme Yönü Montaj Konumu Ortalama Açma- Kapama Üstten ve Alttan Yatay veya Dikey Koruma S n f IP 00 (DIN ) Da t m Kutusuna montaj durumnda IP 40 Montaj fiekli Sars nt ya Dayan kl l k Ray montajl (EN 50 0 e uygun 35 mm standart ray) (5SP4 tiplerinde ayn zamanda vida ba lant s, 5SX5 tiplerinden hem ray, hem kablo ba lant s için Kombine Klemens) 60 m/s ( Hz de IEC ya göre) /4 Tablo 4 * 5ST03 irtibat klemensi kullanarak, 35 mm lik kablo da ba lanabilir.

7 >N< OTOMATLAR 5SQ Serisi >N< Otomatlar n k sa devre kesme kapasiteleri: (EN normuna göre endüstriye yönelik kullan mlar için) I n (A) (ka) Tablo. 5 >N< Otomatlar n DC Ba lant s 5SQ, 5SX, 5SX4 ve 5SP4 tipi >N< Otomatlar, bir kutuplu olarak maksimum DC 60 V, iki kutuplu olarak da maksimum DC 0 V a kadar DC devrede yandaki flemaya göre ba lan larak kulan labilir. DC kullan mda manyetik açma de erleri (l 4 /l 5 ).4 kat artar. (fiekil. 5, 6) Not: DC otomat olarak imal edilmi olan 5SX5 tipi >N< Otomatlar n kutup bafl na maksimum DC gerilimi ise 0 V tur. 5SQ Tipi Otomatik Sigortalar n Buflonlu Sigortalar ile Kullan m Durumunda Selektivite ve Back-Up Koruma De erleri (DIN VDE 064 Bölüm e uygun, 50 V AC cos ϕ= ) Ön Koruma Sigortas >N< Otomatlar için Selektivite S n rlar (A) DIAZED NH C6 C8 C0 C6...3 C B6 B0..6 B > Ik > Ik Tablo > Ik > Ik lk = 3000 A Kutuplu fiekil. 5 Kutuplu fiekil. 6 (-) V 0 V (-) 4 (+) V 0 V Back-Up Koruma yap ld nda >N< Otamatlar n K sa Devre Dayan mlar 00 A Buflonlu Ön Sigorta ile maks. 50 ka e kadar, Ön Alçak Gerilim Kesici ile maks. 6kA e kadar yükselir. (Tablo. 6) Back-Up Koruma cihaz n n (ör. >N< otomat) bulundu u hatta meydana gelen k sa devre ak m de eri cihaz n kesme kapasitesini afl yorsa, bu cihaz ön bir koruyucu cihaz ile korunmal d r. (Örne in: Buflonlu sigorta veya kompakt flalter). Böylelikle otomatik sigortalar n k sa devre dayan mlar yukar da verilen de ere yükselmifl olur. Selektivite Hatta meydana gelen hata ak m n n ar za kaya na en yak n koruma cihaz taraf ndan kesilmesi anlam na gelir. Böylelikle paralel olarak beslenen hatlar enerjisiz kalmam fl olur. /5

8 >N< OTOMATLAR B Açma Karakteristi i Derinlik = mm, 5SP4 için 70 mm Anma Genifllik >N< Otomat tipi ve k sa devre kesme kapasitesi- Siparifl No. Ak m 5SQ 5SX 5SX4 5SX5 Kutu A TE* 5SP4 AC 3kA AC 6kA AC 0kA DC 0kA Adedi Kutup 6 5SQ 60-YA06 5SX SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA6 5SX 6-6 5SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA5 5SX 5-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA40 5SX SX X SX SP SP SP bir kutuplu ve nötr kesmeli 6 5SQ 560-YA06 5SX SX SQ 560-YA0 5SX SX SQ 560-YA3 5SX SX SQ 560-YA6 5SX SX SQ 560-YA0 5SX SX SQ 560-YA5 5SX -6 5SX SQ 560-YA3 5SX SX SQ 560-YA40 5SX SX SQ 560-YA50 5SX 0-6 5SX Kutup 6 5SQ 60-YA06 5SX SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA6 5SX 6-6 5SX SX SQ 60-YA0 5SX 0-6 5SX SX SQ 60-YA5 5SX 5-6 5SX SX SQ 60-YA3 5SX 3-6 5SX SX SQ 60-YA40 5SX SX SX SX SX SP SP SP Kutup 6 3 5SQ 0-YA06 5SX SX SQ 0-YA0 5SX SX SQ 0-YA3 5SX SX SQ 0-YA6 5SX -6 5SX SQ 0-YA0 5SX SX SQ 0-YA5 5SX SX SQ 0-YA3 5SX SX SQ 0-YA40 5SX SX SQ 0-YA50 5SX SX SP SP SP üç kutuplu ve nötr kesmeli dört kutuplu 0 4-5SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SP SP SP /6 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/

9 >N< OTOMATLAR C Açma Karakteristi i Derinlik = mm, 5SP4 için 70 mm Kutup bir kutuplu ve nötr kesmeli Kutup Anma Genifllik >N< Otomat tipi ve k sa devre kesme kapasitesi- Siparifl No Ak m 5SQ 5SX 5SX4 5SX5 Kutu A TE* 5SP4 AC 3kA AC 6kA AC 0kA DC 0kA Adedi 0.5 5SQ 70-YA05 5SX SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA03 5SX SX SX SQ 70-YA04 5SX SX SX SQ 70-YA06 5SX SX SX SQ 70-YA08 5SX SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX SX SQ 70-YA6 5SX 6-7 5SX SX SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SX SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SX SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX SX SQ 70-YA40 5SX SX SX SQ 70-YA50 5SX SX SX SQ 70-YA63 5SX SX SX SQ 70-YA70 5SX SX SX SP SP SP SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA SQ 570-YA06 5SX SX SQ 570-YA08 5SX SX SQ 570-YA0 5SX SX SQ 570-YA3 5SX SX SQ 570-YA6 5SX SX SQ 570-YA0 5SX SX SQ 570-YA5 5SX -7 5SX SQ 570-YA3 5SX SX SQ 570-YA40 5SX SX SQ 570-YA50 5SX 0-7 5SX SQ 570-YA SQ 70-YA05 5SX SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA03 5SX SX SP SQ 70-YA04 5SX SX SP SQ 70-YA06 5SX SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX4-7 5SP SQ 70-YA6 5SX 6-7 5SX SP SQ 70-YA0 5SX 0-7 5SX SP SQ 70-YA5 5SX 5-7 5SX SP SQ 70-YA3 5SX 3-7 5SX SP SQ 70-YA40 5SX SX SQ 70-YA50 5SX SX SQ 70-YA63 5SX SP SP SP * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/ /7

10 >N< OTOMATLAR C Açma Karakteristi i Derinlik = mm, 5SP4 için 70 mm 3 Kutup üç kutuplu ve nötr kesmeli dört kutuplu Anma Genifllik >N< Otomat tipi ve k sa devre kesme kapasitesi- Siparifl No Ak m 5SQ 5SX 5SX4 Kutu A TE* 5SP4 Adedi AC 3kA AC 6kA AC 0kA 0.5 5SQ 370-YA05 5SX SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA5 5SX SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA03 5SX SX SQ 370-YA04 5SX SX SQ 370-YA06 5SX SX SQ 370-YA08 5SX SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA3 5SX SX SQ 370-YA6 5SX -7 5SX SQ 370-YA0 5SX SX SQ 370-YA5 5SX SX SQ 370-YA3 5SX SX SQ 370-YA40 5SX SX SQ 370-YA50 5SX SX SQ 370-YA63 5SX 3-7 5SX SQ 370-YA70 5SX SX SP SP SP SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA SQ 670-YA06 5SX SX SQ 670-YA SQ 670-YA0 5SX SX SQ 670-YA3 5SX SX SQ 670-YA6 5SX SX SQ 670-YA0 5SX SX SQ 670-YA5 5SX SX SQ 670-YA3 5SX SX SQ 670-YA40 5SX SX SQ 670-YA50 5SX SX SQ 670-YA SQ 670-YA SP SP SP /8 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/

11 >N< OTOMATLAR 5SX ve 5SP Serisi >N< Otomatlar çin Yard mc Kontak Bloklar ve Röleler YK A K ya da ya da ya da A K YK YK A K YK A K YK A K A K YK ya da ya da ya da AR 5SX YK A K YK YK YK A K F-Blok 5SP4 AR YK A K A K YK DGR YK A K A K YK Yard mc Kontaklar (YK) Kontak Adedi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SX, 5SX4, 5SX5 için: NO + NC 0.5 5SX9 00 5SP4 için: NO + NC 5ST3 00 5SX,5SX4, 5SX5 için: NO 0.5 5SX9 0 5SX,5SX4, 5SX5 için: NC 0.5 5SX9 0 Ar za hbar Kontaklar (A K) Kontak Adedi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SX,5SX4, 5SX5 için: NO + NC 0.5 5SX9 00 5SP4 için: NO + NC 5ST3 00 5SX,5SX4, 5SX5 için: NO 0.5 5SX9 0 5SX,5SX4, 5SX5 için: NC 0.5 5SX9 0 Açt rma Rölesi (AR) Çal flma Gerilimi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SX,5SX4, 5SX5 için: AC 0-45 V 5SX SP4 için: AC 0-45 V 5ST SX,5SX4, 5SP4 için: DC 4-48 V 5ST3 03 Düflük Gerilim Rölesi (DGR) Çal flma Gerilimi Genifllik Siparifl no. Kutu TE* Adedi 5SP4 için: AC 30 V 5ST SP4 için: DC 0 V 5ST3 04 5SP4 için: DC 4 V 5ST3 04 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/ /9

12 >N< OTOMATLAR N Sistem Cihazlar n n Floresan ve Akkor Flemanl Lambalarla Yüklenebilirli i Floresan Lamba Say s (kutup bafl na) Elektronik Balast SIEMENS fialt Cihazlar L 8 W L W L 58 W L W W/kutup Kompanzasyonsuz Paralel Kompanzasyonlu Kompanzasyonsuz >N< Otomat 0 A B Tipi Paralel Kompanzasyonlu Kompanzasyonsuz Paralel Kompanzasyonlu Floresan Lambal Floresan Lambal (x) Akkor Flamanl Lamba >N< Otomat 6 A B Tipi >N< Otomat 0 A B Tipi >N< Otomat 5 A B Tipi >N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialteri 6 A 5TT3/5TT TT >N< Merdiven Otomat 0 A 5TT >N< INSTA Tip Mini Kontaktör AC- = 0A 5TT A 5TT A 5TT Tablo. 7 >N< Otomatlar için Yard mc Donan mlar Cinsi ve Özellikleri Siparifl no. Kutu Adedi Müflterek bara Adet bir kutuplu >N< Otomat için 0 mm 5ST 05 4 adet 3 kutuplu >N< Otomat için 0 mm 5ST 04 rtibat klemensi 35 mm irtibat klemensi 5ST 03 Ray 000mm uzunlu unda 35x7x7.3x.0 mm 5ST 4 0 ölçülerinde çelik ray 000 mm uzunlu unda 35x7x7.3x.0 mm 5ST ölçülerinde çelik delikli ray /0

13 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can / ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Çal flma Prensibi ve Üstünlükleri / Koruma Eflik De erleri /3 Açma Süresi /3 Hata Ak m Koruma Anahtar n n Montaj nda /3 Dikkat Edilecek Noktalar Teknik Özellikler /4 K sa Devreye Kar fl Koruma ve /4 Kesme Kapasitesi Selektivite /4 Hata Ak m Koruma Anahtarlar - FI /5 (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) Yard mc Kontaklar /5 Hata Ak m Koruma Anahtarl /5 Teknik Manyetik Kesiciler Hata Ak m Koruma Anahtarl N-Otomatlar FI/LS /6 Hata Ak m Koruma Anahtarl S va Alt Priz /6 /

14 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can Ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Şekil 7: Hata Çeşitleri 5 A e kadar anma ak mlar nda üretilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, herhangi bir elektrik kaça nda hayat n z kurtar r, yang n tehlikesine karfl evinizi ve tesislerinizi korur. ç Tesisat Yönetmenli ine, EN 6008 ve EN 6009 nolu Avrupa standartlar na uyumlu Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar n n ihtiyac n za göre tek veya üç fazl tiplerinden birini kullanarak, yukar da örnekleri görülen ve günlük hayat n zda her an karfl laflabilece iniz elektrik kazalar ndan kurtulabilirsiniz. (fiekil 7) 0,5 A 0 A 0,5 A L L L3 N PE Çal flma Prensibi ve Üstünlükleri Tamamen elektromekanik* prensipte imal edilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, flebeke geriliminden ba ms z olarak çal fl rlar. Temel olarak, devredeki aktif iletkenlerin (nötr dahil) içinden geçirildi i ak m transformatörü ve açt rma mekanizmalar ndan oluflurlar. Çal flma prensibi, kutuplu (motofaze) cihazlarda, yüke do ru akan ak m n dönen ak ma eflit, 4 kutuplu (trifaze) cihazlarda ise vektörel toplamlar n n 0 olmas gerekti ini temel almaktad r. (fiekil 8) Normal çal flma flartlar nda ak m transformatörü dengededir. Ak m transformatörünün yük taraf nda bir kaçak oldu u durumda, sekonder sarg larda oluflan gerilim bu dengeyi bozar; e er sözkonusu ak m, korunma eflik de erine (I ) eflit veya fazla ise açt rma mekanizmalar maksimum 30 ms.de devreyi keser. (fiekil 9) 0,5 A *_** Elektromekanik cihazlar n üstünlükleri: 0,5 A I N Şekil 8: Kaçak akım ve takip ettiği yol a) Yard mc gerilime ihtiyaç yoktur. b) Elektronik yükselteç devresi kullan lmad ndan, gerilim de iflimlerinden etkilenmez. c) Nötr hatt n n kesilmesi halinde dahi, besledikleri faz hatt nda oluflabilecek tehlikeli toprak kaçaklar na karfl tam olarak koruma sa larlar. d) çlerinde elektronik komponent bulunmad ndan darbe gerilimlerine karfl mukavimdirler. e) EN 6008 ve EN 6009 normlar elektronik açt rma üniteli cihazlar yasaklamaktad r. 3 L LL3 N ) Ak m transformatörü kaçak ak m tesbit eder. ) Ölçülen elektriksel de er, mekanik harekete dönüfltürülür.** 3) Ana kontaklar anahtarlan r. Test butonu Şekil 9: 4 kutuplu hata akımı koruma anahtarı /

15 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI 0000 ms t ma ma Bölge : Normal olarak etkiler alg lanm yor.. Bölge : Normal olarak zararl etkiler yok. 3. Bölge : Kaslara kramp girmesi, kalp at fllar nda düzensizlik. 4. Bölge : Kalp kar nc klar nda titreme tehlikesi. l m : Gövde Ak m t : Ak m n gövdeden akt süre fiekil 0: Uluslararas Elektrotenik Komisyonu IEC nin 479 say l normunda belirtilen kaçak ak m etki bölgeleri (AC, 50/60 Hz). V Koruma Eflik De erleri l m nsan vücudunda geçen gövde ak m n n yaratt fizyolojik reaksiyonlar gözönüne al narak, etkin koruman n Koruma Geçebilen maxun= 30 Cihazlar ak m için I so P so yaratt eflik de eri can güvenli i için 30 ma olarak kabul edilmektedir. (fiekil 0) 0 A Telli Sigorta 5 A 3.kW B/C 6 A N-Otomat 30 A 4.4 kw Bu de er yang na karfl korunma için 300 ma dir. 60 ve 00 W aras ndaki s tma güçleri, birkaç milimetrekarelik bir yüzey üzerinde serbest kalmalar halinde bile yang n rizikosu yaratmakta oldu u gözönüne al narak yandaki tablo dikkate al n rsa, yang na karfl korunma için etkili yöntemin Hata Ak m Koruma Anahtarlar oldu u görülecektir. (Tablo 8) Açma Süresi Açma süresi SIEMENS hata ak m koruma anahtarlar nda 0-30ms olup, VDE 0664, EN 6008 veya IEC 008 talepleri olan 0, veya 0,3 saniye de erlerinin çok çok alt ndad r. l n = 0.3 A Fl 0.3 A 69 W l n = 30mA Fl 0.03 A 6.9 W Tablo. 8: Hata akımı koruma anahtarları ile sigortaların yangına karşı koruma açısından karşılaştırılması. Hata Ak m Koruma Anahtarlar Montaj nda Dikkat Edilecek Noktalar ) Cihazdan sonra; tesisatta nötr iletkeni ve koruma iletkeni ayr ayr olmal d r. Nötr iletkeni izole olarak çekilmeli, topraklanmamal ve hiçbir yerde (buat, priz vs.) topraklama veya koruma iletkeni ile elektiriki olarak temas etmemelidir. Topraklama korumal cihazlar n topraklamas, nötr iletkeni ile de il, sadece koruma iletkeni ile yap lmal d r. ) Cihaz, hem faz iletkenleri hem de nötr iletkeni ile irtibatlanmal d r. Birden fazla cihaz kullan ld durumlarda, yük taraf ndaki nötr hatt hiçbir flekilde di er cihaz n nötr hatt yla köprülenmemelidir. 3) Topraklanma direnci 30 ma lik cihazlarda 666 Ω u, 300 ma liklerde ise 67 Ω u aflmamal d r. 4) Cihaz n kablo girifllerinin mühürlenmesi istenen durumlarda, 5ST serisi Otomat Kutusu içerisine montaj yap labilir. Kutunun her iki yan nda mühür delikleri bulunmaktad r. (Bkz.s. 4/) 5) Cihaz, montaj yap ld ktan sonra devreye sokulur. Test butonuna bas ld nda cihaz devreyi açmal d r. Cihaz test etmek için faz ile nötr iletkeni kesinlikle k sa devre edilmemelidir. Standartlar n gere i olarak, cihaz 6 ayda bir sözkonusu butona bas larak test edilmelidir. TN-fiebeke TT-fiebeke IT-fiebeke fiekil : Topraklama çeflitlerine göre Hata Ak m Koruma Anahtarlar n n ba lant lar /3

16 HATA AKIM KORUMA ANAHTARLARI Teknik Özellikler Standartlar EN 6 008, DIN VDE 0664, IEC 6 008, EN 6 543, EN 6 009, DIN VDE 0664 Teil, IEC Kutup Say s veya 4 kutuplu Anma Gerilimi U n AC V 5 ila 30 50/60 Hz 30 ila /60 Hz /60 Hz Anma Akm l n A 6, 5, 40, 63, 80, 5 Anma Eflik Ak m l n ma 0,30,00,300,500 Test Fonksiyonu için AC V 00 (6 A- 80 A FI için) min. flletme Gerilimi 0.8x min. anma gerilimi (5 A FI için) Ortam S cakl C ( flletmede) (Depolamada) Klemensler ve Girifl ve ç k flta kafes klemensleri Kablo Kesitleri TE genifllikteki cihaz için l n = 6 A, 5A, 40 A için,0-6 mm.5 TE genifllikteki cihaz için l n = 63 A, 80 A için,5-5 mm 4 TE genifllikteki cihaz için l n = 5 A, 40 A, 63 A için.5-5 mm l n = 5 A için max. 50 mm Yard mc Kontaklar için 0, mm Fl-Blok (Fl/LS Kombinasyonlar ) için l n = 63 A için max. 5 mm l n = 80/00 A için max. 35 mm Koruma S nf IP 0 Da t m Kutusunda IP 40 Ömür Ortalama Açma - Kapama Besleme Yönü Alttan veya üstten Montaj fiekli Yatay veya Dikey Tutuflma Dayan m DIN VDE 0304 e göre S n f ll.b ye uygun Tablo. 9 K sa Devreye Karfl Koruma ve Kesme Kapasitesi DIN VDE 000 K s m 40 gere i, N-Otomat içerenler (Fl/LS ve Fl- Blok + LS Kombinasyonlar ) d fl ndaki di er Hata Ak m Koruma Anahtarlar, k sa devreye karfl bir ön sigorta ile korunmal d r. SIEMENS Hata Ak m Koruma Anahtarlar, afla daki tabloya göre, uygun bir ön sigorta ile kulland klar nda 0kA lik k sa devre kesme kapasitesine ulafl rlar. (Tablo 0) Hata Ak m Koruma Anahtar maks. K sa Devre Kesme maks. K sa Devre Sigortas Anma Ak m Kapasitesi (cos ϕ : 0,9-) Tablo. 0 Selektivite 6-40 A TE 500 A 63 A A.5 TE 500 A 00 A 5-80 A 4TE 500 A 00 A 5 A 4TE 000 A 5 A Ayn hat üzerindeki seri ba l Hata Ak m Koruma Anahtarlar aras nda selektivite yapabilmek için gecikmeli açan cihazlar n, gecikmesiz açan cihazlara göre daha önde bulunmalar gereklidir. Selektif (gecikmeli açan) Hata Ak m Koruma Anahtarlar, seçim tablosunda S ile belirtilmifltir. /4 * TE Otomat için genifllik birim olup, 8 mm dir.

17 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI Hata Ak m Koruma Anahtarlar - FI (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) U N = ( P + N) için AC 5-30 V, Hz (3 P + N) için AC V, Hz 0000 ki Kutuplu ( P+N) Dört Kutuplu (3 P+N) monofaze trifaze Eflik Anma Geniflilik Siparifl No Kutu Ak m Ak m Adedi (m A) (A) (TE)* SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM3 6-0 Dört Kutuplu / Selektif Tip S (3 P+N) (AC. ve pulzasyonlu DC kaçak ak mlar için kullan m imkan ) Yard mc Kontaklar trifaze SM Yard mc Kontak flletme flletme Geniflilik Siparifl No Kutu Adeti Gerilimi (V) Ak m (A) (TE)* Adedi NO +NC ,5 5SW3 000 NC 5SW3 00 NO 5SW3 00 Hata Ak m Koruma Anahtarl Termik Manyetik Kesiciler 5SP4 + 5SM (FI /LS Kombinasyonu) U N = (3 P+N) için ~ V, Hz Otomatik sigorta ve Fl-Blok kombinasyonlar C otomatik sigorta karakteristi i 00 A e kadar 0 ka kesme kapasitesi Uzaktan açt rma imkan Yard mc kontak takabilme imkan (bkz.s./9) DIN raya kolay montaj Eflik Anma Geniflilik Kutu Ak m Ak m Siparifl No Adedi (m A) (A) (TE)* trifaze trifaze SP SP SM SP SP SM * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/ /5

18 HATA AKIM KORUMA ANAHTARLARI Hata Ak m Koruma Anahtarl N-Otomatlar FI / LS U N = (P+N) için AC 30 V, Hz U N = (3 P+N) için AC V, Hz C otomatik sigorta karakteristi i 40 A e kadar DIN raya kolay montaj 5ST0 3.. serisi Otomat kutusu ile mühürlenebilme imkan EflikAnma Geniflilik Siparifl No Kutu Ak m Ak m Adedi (m A) (A) (TE)* ki kutuplu ( P+N) 4.5 ka kesme kapasitesi Karakteristik C Dört kutuplu (3 P+N) 4.5 ka kesme kapasitesi Karakteristik C monofaze trifaze SU3 747-OKW6 5 5SU3 747-OKW5 3 5SU3 747-OKW3 40 5SU3 747-OKW SU6 747-OKW6 5 5SU6 747-OKW5 3 5SU6 747-OKW3 40 5SU6 747-OKW SU3 647-BK SU6 647-BK3 Hata Ak m Koruma Anahtarl S va Alt Priz flletme gerilimi AC 30 V, Hz SCHUKO- priz, entegre hata ak m koruma ve çocuk emniyeti tertibat Mevcut ensantalasyonlara veya ilave koruma amac yla çocuk odas, banyo, garaj, çocuk yuvalar, okullara montaj VDE iflaretli, DIN VDE 066 ye göre fiebeke geriliminden ba ms z Toprak iletkeni izleme, fakat anahtarlamama Koruma s n f : IP 0,5 -,5 mm Cu ve Al iletken ba lanabilir ø 60 mm, her priz kutusuna s ar TN-S, TN-C ve TT sistemlere uygun Çerçeve ile birlikte EflikAnma Geniflilik Siparifl No Kutu Ak m Ak m Adedi (m A) (A) L N PE PE N L monofaze 0 6 Teknik Ölçüler 5SZ9 bkz.s. 5/3 T /6 * TE Otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/3

19 D ER N Sistem C HAZLARI >N< Anahtarlar 3/ >N< Butonlar 3/3 >N< Sinyal Lambas 3/3 >N< Toprakl Priz 3/3 >N< Zil Trafosu 3/3 >N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialterleri 3/4 >N< Zaman fialteri (Merdiven Otomat ) 3/5 >N< Enerji Tasarruf Program fialteri 3/5 >N< Ayd nlatma Program fialteri 3/6 >N< EVG - Zaman fialteri (Elektronik Balast için) 3/7 >N< Insta Tip Mini Kontaktör 3/7 >N< Digital fialt Saati 3/8 >N< Mekanik fialt Saati 3/9 >N< Loflluk fialteri 3/9 >N< Düflük Gerilim Rölesi 3/0 >N< Afl r Gerilim Rölesi 3/0 >N< Düflük Afl r Gerilim Rölesi 3/0 >N< Sigorta Denetleyicisi 3/ >N< Parafudrlar 3/ >N< Faz Varl / Gösterge Denetleme Röleleri 3/ >N< Faz Yönü / Gösterge Denetleme Röleleri 3/ >N< flletme Saat Say c lar 3/ 3 3/

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI HAA AKIMI KORUMA AAHARLARI Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can Ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Şekil : Hata Çeşitleri 5 A e kadar anma ak mlar nda üretilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, herhangi

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. Sistem Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

A. ERİYEN TELLİ SİGORTALAR

A. ERİYEN TELLİ SİGORTALAR SİGORTALAR Sigorta elektrik devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazları besleyen kabloları, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran açma elamanlarıdır. Besleme hatlarını;

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş.

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. 2017FİYAT LİSTESİ sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. DÜNYADA 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi 18 Mayıs 2015 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik Türkiye nin Bir Noktada En Büyük Güneş Santrali 7 MVA Bor/Niğde Paneller: Chint 260

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi SENTRON VL60X VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler TES S KORUMASINA YÖNEL K KOMPAKT GÜÇ fialterler 3 Kutuplu Kompakt fialterler VL 60X tipi de ifltirilebilir termik ayarl, sabit manyetik

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Tip Anma Ak m In(A) Termik Ayar Sahas IR(A) Manyetik Ayar Sahas Ii(A) Açt r c Tipi Kesme Kapasitesi (ka) 6 A den A e KADAR SENTRON 3VA & 3VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler ( ka/

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... 00A F131E / F132E / F133E 20A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi Anma Ak m (A) 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 7,30 4 3VTB-1B04 12 120 7,30 6 3VTB-1B06 12 120 6,10 10 3VTB-1B10 12 120 5,30 16 3VTB-1B16 12 120 5,30 20 3VTB-1B20

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için Debrolİft mekanizması yardımcı kontaklar İçİn konnektör kaideler Çekmeceli veya soketli tip için DPX : sabit, çekmeceli veya soketli 16-250 A termik-manyetik DIN raya veya saca montaj 3 boyut : 125, 160,

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016 Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi Mart 2016 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. Tüm çabamız daha güvenli bir dünya

Detaylı

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Kontaktör ve Kontaktör Kombinasyonları / Giriş Motorların Anahtarlanması için Kontaktörler / Genel Veriler /8 SIRIUS Kontaktörleri, 3-Kutuplu, 3... 50 kw /1 Vakum

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

KAÇAK AKIM KORUMA fialterler

KAÇAK AKIM KORUMA fialterler Kaçak Ak m Koruma fialterleri FK 5A - 0A - 6A FK 5A - 0A - 6A Ç NDEK LER Kaçak Akımın Tanımı Kaçak Akıma Karşı Önlemler Çalışma Prensibi Dikkat Edilecek Hususlar Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Kontrol

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR ALÇAK GER L M KABLOLARI YE 3 MV (N2XCY) 0,/1 kv TS IEC 21 (VDE 02) YE

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar. AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar... 4 Boyutlar... 4 Sipariş Bilgileri... 4 Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları....

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler CDBa Standart: IEC 0- Açma e risi: B ve C e rileri Kesme kapasitesi: 000A Fonksiyon CDBa serisi otomatik sigortalar afla daki fonksiyonlar yürütür: Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas K sa devrelere

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 2,45 281.12.0004.20 4 A 500 2,45 281.12.0006.20 6 A 500 2,45 281.12.0010.20

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

Colring kelepçe aksesuarlar

Colring kelepçe aksesuarlar Colring kelepçeleri tesisat için Colring kelepçe aksesuarlar 320 65 320 70 320 30-320 31-320 37-320 32-320 38-320 42 320 72 320 76 320 85 Amb. Ref. ç yüzeyi dişli kelepçeler Polyamid 6/6 renksiz Genişlik

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Alçak Gerilim fialt Ürünler

Alçak Gerilim fialt Ürünler lçak Gerilim fialt Ürünler www.viko.com.tr 09/010 LÇK GER L M filt ÜRÜNLER Otomatik Sigortalar Kaçak k m Röleleri Modüler Ürünler Kompakt fialterler Otomatik Transfer fialterleri (TS) ç k Tip Devre Kesiciler

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Ocak 2014 Fiyat Listesi Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D-Sigortalar D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 3,00 281.12.0004.20

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı