Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sait Gürsoy la Başarıya Doğru"

Transkript

1 Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

2 İş D ünya s ı H a ng i N iteliklere Ö nc elik V eriyor?

3 İş D ünya s ı H a ng i N iteliklere Ö nc elik V eriyor?

4 Ü nivers ite S eç erken... Akademik/ P rofesyonel Kadro Burslar (OS YM / Başarı Bursları) Kent/ Kampüs Üniversitesi Yabancı Dil E ğitimi Akademik O lanaklar o Bölüm D eğiştirme o Ç ift Anadal o Yandal Uluslararası Bağlantılar (Anlaşmalı Üni./ Ç ift D iploma/ E rasmus) Kariyer O lanakları (S taj/ M ezuniyet S onrası) İş D ünyası ile Bağlantılar Kampüs Yaşamı

5 Bakış Açısı

6 Çalışma S üres i (Günlük)

7 S oru Çözüm S ayısı (Günlük)

8 Başaramama Endiş esi

9 Aileyi Hayal Kırıklığına Uğratma Endişesi

10 Motivasyonunun Giderek Azalması

11 Aşırı Heyecanlanma

12 S ınav Dışı Uğraşlarda S uçluluk Duygusu

13 S ınavın Hayata Olumsuz Etkisi

14 İki A ş a m a lı S is tem in A m a ç la rı Adayların S osyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları başarısı yerine Tarih, C oğrafya,felsefe G rubu, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi ders başarılarını ölçmek. Adaylara her dersin sorularını yanıtlamak için sınırlı bir süre vererek ders puanlarının eşit koşullarda elde edilmiş karşılaştırılabilir ölçütler olmasını sağlamak. Her sınavda adaylardan gibi çok sayıda ders yerine, birbiriyle ilişkili birkaç dersle ilgili soruları yanıtlamalarını istemek. Önceki sistemde ders grupları puanlarından hesaplanan 3 tür ÖS S puanı (S AY, S ÖZ, E A) yerine, ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleştirmenin etkinliğini arttırmak. Adayların ikinci aşama sınavlardan yalnız seçtiklerine girebilmesini sağlamak.

15 B irinc i A ş a m a : Y üks eköğ retim e G eç iş S ınavı (YG S ) Testler ve S oru S ayıları Türkçe testi 40 soru Temel Matematik Testi 40 S oru Matematik 32, Geometri 8 S osyal Bilimler Testi 40 S oru Tarih 17, Coğrafya 14, Felsefe 9 Fen Bilimleri Testi 40 S oru Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13 TOPLAM 160 S oru S ınav S üresi S oru Kitapçığı : 160 dakika : Tek S oru Kitapçığı C evap Kağıdı : Tek C evap Kağıdı

16 B irinc i A ş a m a : Y üs eköğ retim e G eç iş S ınavı (YG S ) YGS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. Birinci Aşama (YGS ) Taban Puanları ve S ağlayacağı Haklar: Taban puan (140 / NE T) Ö nlisans ve Açıköğretim P rogramlarını tercih etme hakkı. Taban Puan (180 / NE T) İlgili Puan Türünden Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı (2009-ÖS YS de S AY-1,S ÖZ-1 veya E A-1 puanlarıyla girilen programlar) Taban Puan (180 / NE T) Herhangi B ir P uan Türünden İkinci aşama sınavlara katılma hakkı. YG S Testlerinin; LYS P uanlarının oluşumunda % 40 etkisi olacaktır.

17 B irinc i A ş a m a : Y üks eköğ retim e G eç iş S ınavı (YG S ) B irinc i A ş a m a (Y G S ) P ua n Türleri Puan Türü Türkç e Tes tlerin A ğ ırlıkla rı (% ola ra k) Tem. S os. Mat. Bil. Fen Bil. YGS YGS S A Y - 1 Y erine YGS YGS YGS YGS S Ö Z - 1 Y erine E A - 1 Y erine Y G S de 4 tes tin en a z ikis inin ha m pua nı 0,5 ola c a ktır.

18 K ıs a Y olda n P ua n H es a pla m a - Y G S P U A N TÜ R Ü TA B A N P U A N Y G S TÜ R K Ç E M A T S O S Y A L FE N YG S ,000 2,175 3,380 1,235 3,210 YG S ,000 2,175 2,525 1,235 4,065 YG S ,000 4,050 1,650 3,450 0,850 YG S ,000 3,250 1,650 4,250 0,850 YG S ,000 3,950 2,750 2,450 0,850 YG S ,000 3,475 3,650 1,235 1,640

19 A ğ ırlıklı O rta öğ retim B a ş a rı P ua n A ra lıkla rı 0,8 0,15 0,12 FAR K , , , , , , , ,

20 2010 Ö S Y S P U A N TÜ R LE R İN E G Ö R E A LA N LA R A D A Ğ ILIM M F P U A N TÜ R Ü A LA N LA R A G Ö R E D A Ğ ILIM I ( A O B P X 0.15) A LA N K O D U A LA N A D I Ö Ğ R E N C İ S A Y IS I 1595 FE N-FE N BİLİMLE R İ TÜR KÇ E -MATE MATİK 624 TM PUAN TÜRÜ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI ( AOB PX0.15) A LA N K O D U A LA N A D I Ö Ğ R E N C İ S A Y IS I 3303 TÜR KÇE -MATE MATİK FE N BİLİMLE R İ

21 2010 Ö S Y S P U A N TÜ R LE R İN E G Ö R E A LA N LA R A D A Ğ ILIM TS -1 P U A N TÜ R Ü A LA N LA R A G Ö R E D A Ğ ILIM I ( A O B P X 0.15) A LA N K O D U A LA N A D I Ö Ğ R E N C İ S A Y IS I 2425 S OS YAL BİLİMLE R TÜR KÇ E -MATE MATİK

22 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavla rı (LY S ) S ınavlar, Testler ve S oru S ayıları MATE MATİK S INAVI Matematik testi 50 S oru, 75 dakika Geometri tes ti 30 S oru, 45 dakika Analitik G eometri 8 TOPLAM 80 S oru, 120 dakika 1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı S oru Kitapçıkları kullanılacaktır 2) C evap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.

23 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavla rı (LYS ) S ınavlar, Testler ve S oru S ayıları FE N BİLİMLE R İ S INAVI Fizik testi 30 S oru, 45 dakika Kimya testi 30 S oru, 45 dakika Biyoloji test TOPLAM 30 S oru, 45 dakika 90 S oru, 135 dakika 1) Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı S oru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) C evap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.

24 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavla rı (LYS ) S ınavlar, Testler ve S oru S ayıları : E DE BİYAT COĞR AFYA S INAVI Türk Dili ve E debiyatı testi Coğrafya-1 testi 56 S oru, 85 dakika 24 S oru, 35 dakika TOPLAM 80 S oru, 120 dakika 1) Türk Dili ve E debiyatı testi ile Coğrafya-1 testi için ayrı S oru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) 2) C evap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.

25 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavla rı (LYS ) S ınavlar, Testler ve S oru S ayıları S OS YAL BİLİMLE R S INAVI Tarih testi 44 S oru, 65 dakika Coğrafya-2 testi 16 S oru, 25 dakika Felsefe Grubu testi S osyoloji 10, 30 S oru, 45 dakika Psikoloji 10, Mantık 10 TOPLAM 90 S oru, 135 dakika 1) Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı S oru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) C evap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.

26 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavla rı (LYS ) S ınavlar, Testler ve S oru S ayıları YABANCI DİL S INAVI Yabancı Dil testi 80 S oru, 120 dakika Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi 20, Çeviri 12 O kuduğunu Anlama 48 1) Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır. 2) Yabancı Dil testi için tek S oru Kitapçığı ve tek Cevap Kağıdı kullanılacaktır.

27 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavı (LY S ) MF Grubu Puan Türleri Puan Türü Türkç e Tem. Mat. Tes tlerin Ağ ırlıkları (% olarak) S os. Bil. Fen Bil. Mat. Geo. Fiz. Kim. MF MF MF MF Biyo. M F-1 pua n türü M a tem etik A ğ ırlıklı Tem el B ilim prog ra m la rı M F-2 pua n türü Fen A ğ ırlıklı Tem el B ilim prog ra m la rı M F-3 pua n türü S a ğ lık B ilim leri prog ra m la rı M F-4 pua n türü is e M ühendis lik ve Teknik prog ra m la rı LY S de 5 tes tin en a z ikis inin ha m pua nı 0,5 ola c a ktır.

28 K ıs a Y olda n P ua n H es a pla m a P U A N TÜ R Ü TA B A N P U A N Y G S LY S -1 LY S -2 TÜ R K Ç E M A T S O S Y A L FE N M A T G E O FİZ İK K İM Y A B İY O LO J İ M F-1 120,500 1,125 1,375 0,625 0,875 1,975 1,615 1,110 0,625 0,675 M F-2 121,500 1,125 0,945 0,625 1,420 1,215 0,855 1,375 1,250 1,625 M F-3 120,500 1,125 0,945 0,875 1,205 0,985 0,620 1,375 1,455 2,025 M F-4 123,550 1,125 1,205 0,750 0,985 1,670 1,360 1,375 0,935 0,675

29 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavı (LY S ) TM Grubu Puan Türleri Puan Türü TM- 1 Tes tlerin Ağ ırlıkları (% olarak) Türkçe Te m. Mat. S os. Bil. Fen Bil. Mat. Geo. TD ve E db Coğ.-1 TM TM -1 pua n türü a z da ols a M a tem a tik a ğ ırlıklıdır. TM TM -2 pua n türünde M a tem a tik ile Türkç e- E debiya t eş it a ğ ırlıklıdır. TM -3 pua n türü a z da ols a Türkç e- E debiya t a ğ ırlıklıdır. LY S de 4 tes tin en a z ikis inin ha m pua nı 0,5 ola c a ktır.

30 K ıs a Y olda n P ua n H es a pla m a P U A N TÜ R Ü TA B A N P U A N Y G S LY S -1 LY S -3 TÜ R K Ç E M A T S O S Y A L FE N M A T G E O T.E D C O Ğ TM -1 88,600 1,490 1,435 0,610 0,525 1,890 1,150 1,575 1,325 TM -2 88,460 1,490 1,285 0,840 0,525 1,610 0,920 1,810 1,520 TM -3 91,230 1,575 0,875 1,200 0,525 1,275 0,750 2,010 1,790

31 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavı (LY S ) TS Grubu Puan Türleri Pua n Türü TS - 1 Türkç e Tem. Mat. Tes tlerin A ğ ırlıkla rı (% ola ra k) S os. Fen Coğ Tar. Bil. Bil. -1 TD ve E db. Coğ TS TS -1 - puan 18 türü 6 sosyal 11 programlar TS -2 puan türü dil(türkçe, Edebiyat) ve Tarih prog ramları LYS de 5 tes tin en az ikis inin ham puanı 0,5 olacaktır. Fel. Gr.

32 K ıs a Y olda n P ua n H es a pla m a P U A N TÜ R Ü TA B A N P U A N Y G S LY S -3 LY S -4 TÜ R K Ç E M A T S O S Y A L FE N T.E D C O Ğ -1 TA R İH C OĞ -2 FE LS TS -1 90,102 1,225 0,750 1,250 0,470 1,150 1,350 1,450 1,750 2,450 TS -2 91,450 1,700 0,450 1,150 0,470 1,925 0,725 1,450 1,250 1,625

33 İkinc i A ş a m a : Lis a ns Yerleş tirm e S ınavı (LY S ) Yabancı Dil Grubu Puan Türleri Puan Türü Türkçe Tem. Mat. S os. Bil. Fen Bil. Yab. Dil. DİL DİL DİL D İL- 1 pua n türü İng ilizc e, A lm a nc a ve Fra ns ızc a Y a ba nc ı D il prog ra m la rı iç in, D İL- 2 pua n türü diğ er B a tı D il prog ra m la rı iç in, D İL- 3 pua n türü is e D oğ u D il prog ra m la rı iç in öng örülm üş tür. LY S de D il tes tinin ha m pua nı 0,5 ola c a ktır.

34 Tes tlerin B a ş a rı O ra nla rı S OR U Ç ÖZ Ü M TE S TLE R S A Y IS I 0R TA LA M A S I TÜ R K Ç E 40 21,60 S O S Y A L 40 12,40 M A TE M A TİK 40 11,90 Y G S FE N 40 5,50 M A TE M A TİK 50 14,70 LY S -1 G E O M E TR İ 30 10,80 FİZ İK 30 10,10 K İM Y A 30 14,90 LY S -2 B İY O LOJİ 30 12,70 E D E B İY A T 56 27,80 LY S -3 C O Ğ R A FY A ,10 TA R İH 44 16,00 C O Ğ R A FY A ,50 LY S -4 FE LS E FE G R U B U 30 7,90 LY S -5 D İL(İN G ) 80 40,30

35 180 ve Ü zerinde LY S P ua nı A la n A da yla rın O kul Türü ve A la nla ra G öre D a ğ ılım ı LİS E ve ÖĞR E TMEN LİS E S İ Puan Türü FE N BİL TÜR -M AT S OS.BİL DİĞE R M E S LE K LİS E S İ TOP LAM M F M F M F M F TM TM TM TS TS D İL D İL D İL

36 M a tem a tik Tes ti P ua n A ra lığ ı A da y S a yıs ı ve üstü ve üstü G eom etri Tes ti 35 ve üstü P ua n A ra lığ ı A da y S a yıs ı 30 ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü dan küçük TOP LAM ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü dan küçük TO P LAM

37 Fen B ilim leri Tes ti P ua n A ra lığ ı Fizik K im ya B iyoloji ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü dan küçük TOP LAM

38 Türk D ili ve E debiya t Tes ti P ua n A ra lığ ı A da y S a yıs ı ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü dan küçük 369 TOP LAM C oğ ra fya -1 Tes ti P ua n A ra lığ ı A da y S a yıs ı ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü dan küçük TOP LAM

39 Ta rih Tes ti P ua n A ra lığ ı A da y S ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü dan küçük TOP LAM C oğ ra fya -2 Tes ti P ua n A ra lığ ı A da y S a yıs ı ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü dan küçük TOP LAM Fels efe G rubu Tes ti P ua n A ra lığ ı A da y S a yıs ı ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü dan küçük TOP LAM

40 2010 Ö S Y S G E N E L Y E R LE Ş TİR M E Başvuru: % 35,33 Ö rg ün Ö ğ retim % 1,39 Ö zel Y etenek S ına vıyla Y erleş en Y erleş em eyen % 12,75 A Ö F Y erleş en TE R C İH H A K K I O LA N A D A Y : % 97,14 TE R C İH Y A P A N A D A Y : % 71,62 TE R C İH Y A P M A Y A N A D A Y : % 28,38 TO P LA M Y E R LE Ş E N : % 49,47

41 2010 Ö S Y S G E N E L Y E R LE Ş TİR M E S O N U Ç LA R I Y erleş em eyen V a kıf Ü nivers iteleri 48,772 % 3,07 % 50,53 KKTC Üniversiteleri % 0,25 D evlet Ü nivers iteleri % 31,93 Y urtdış ı Ü nivers iteleri % 0,07 Ö S Y S Y E B A Ş V U R A N A D A Y : Ö rg ün Ö ğ retim e Y erleş en : % 35,32 A Ö F Y erleş en : % 12,75 Ö zel Y etenekle Y erleş en : % 1,39 Topla m Y erleş en : % 49,47

42 2010 Ö S Y S G E N E L Y E R LE Ş TİR M E Ö R G Ü N Ö Ğ R E TİM Ö nlis a ns % 14,68 Lis a ns % 20,65 B a ş vura n A da y : Ö rg ün Ö ğ retim e Y erleş en : % 35,32

43 2010 Ö S Y S Y E R LE Ş E N LE R İN D A Ğ ILIM I S on S ınıf Ö ğ renc is i % 47,55 Ü nivers ite Ö ğ renc is i % 41,16 Ü nivers ite M ezunu % 39,97 Ö nc eki Y ılla rda Y erleş em em iş % 55,24 Topla m Y erleş en (Ö zel Y etenek ha riç ) : Y erleş m e O ra nı : % 48

44 Y G S P ua nla rının D a ğ ılım la rı P U A N Y G S -1 Y G S -2 Y G S -3 Y G S -4 Y G S -5 Y G S P uan ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü

45 M F P ua nla rının D a ğ ılım ı P ua n A ra lığ ı M F ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü P ua n A ra lığ ı M F ve üs tü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü

46 M F P ua nla rının D a ğ ılım ı P ua n A ra lığ ı M F ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü P ua n A ra lığ ı M F ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü

47 TM P ua nla rının D a ğ ılım ı P ua n A ra lığ ı TM ve üs tü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü P ua n A ra lığ ı TM ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü P ua n A ra lığ ı TM ve üstü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü

48 TS P ua nla rının D a ğ ılım ı P ua n A ra lığ ı TS ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü P ua n A ra lığ ı TS ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü ve üs tü

49 D İL P ua nla rının D a ğ ılım ı P ua n A ra lığ ı D İL-1 P ua n A ra lığ ı D İL-2 P ua n A ra lığ ı D İL ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü

50 G izem G iriş m en Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan ilk bayan sporcusu Gizem Girişmen, Laureus S por Ödülü'ne aday. Genç okçu, Yılın E ngelli S porcusu adaylarından biri Pekin Olimpiyat Ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin yüzünü güldüren az s ayıda s porcudan biriydi. Olimpik yayda elde ettiği galibiyetle Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan ilk bayan s porcusu. 2007'den beri kendi kategorisinde dünya sıralaması lideri olan 28 yaşındaki sporcu, şimdi de prestijli Laureus S por Ödülü ne aday gösterilen ilk Türk sporcu.

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru Sait Gürsoy la Başarıya Doğru İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor? neden üniversite? üniversitenin görevleri 1-Bilim Üretmek 2-Mesleki Donanım Kazandırmak 3-Üniversite Kültürü Kazandırmak Üniversite

Detaylı

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan ve FDD Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ve ekibinin desteğiyle hazırlanmış bu bilgileri bizimle paylaşan eğitim danışmanı ve yazarı

Detaylı

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark 2009 ÖSS 2009 YDS Türkçe Tes. Mat-1 Tes. Sos. Bil.-1 Tes. Fen Bil.-1 Tes. Edb-Sos.Bil. Tes. Mat-2 Tes. Sos. Bil.-2

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ 2014-2015 ANKARA 2015 ÖSYS BİRİNCİ AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS BAŞVURU TARİHİ : OCAK 2015 SINAV TARİHİ : 15 MART

Detaylı

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Değerli Velilerimiz, Günümüzde, üniversiteye yerleşmekle meslek sahibi olmak çoğu kez eş anlamlı kabul edilmektedir. Öğrenciler, üniversiteye yerleşmeyi gelecekleri açısından bir nevi teminat ve hedeflerine

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları ba arısı yerine Tarih, Co

Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları ba arısı yerine Tarih, Co Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları başarısı yerine Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya,Edebiyat,Matematik Geometri gibi ders başarılarını ölçmek Adaylara

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2015 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

2014 YGS ve LYS MERAM MEHMET MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2014 YGS ve LYS MERAM MEHMET MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2014 YGS ve LYS 2014 YGS 23.03.2014 saat 10:00 da, 2014 LYS 14 Haziran 2014, 15 Haziran 2014, 21 Haziran 2014, 22 Haziran 2014 KATSAYI UYGULAMASI VE HESAPLANMASI-1 OBP Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer

Detaylı

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! 2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! GÜNCELLEME UYARISI Bu slayt 2 Ocak 2013 tarihinde güncellenmiştir. Güncelleme bilgileri; 2013 YGS-LYS tarihleri, ücretleri bilgisi güncellendi. 2013 yılında Sınavsız

Detaylı

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 & LYS Ocak, 2014 2014 LYS I. Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () Başvuru tarihi : Ocak 2014 Sınav tarihi : 23 Mart 2014, Pazar

Detaylı

GENEL BİLGİLER. YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER. YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. 2015 YGS ve LYS GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. 2015 YGS 15 Mart Pazar saat 10:00 da,

Detaylı

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS 23.03.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik-Geometri) 2014-LYS1 15.06.2014 Lisans Yerleştirme

Detaylı

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi 2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü Rehberlik Servisi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK -4 yıllık lisans programlarının bir kısmına, -2 yıllık önlisans bölümlerinin

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

2013 YGS ve LYS. SEMĠNERĠMĠZ HOġGELDĠNĠZ!

2013 YGS ve LYS. SEMĠNERĠMĠZ HOġGELDĠNĠZ! 2013 YGS ve LYS SEMĠNERĠMĠZ HOġGELDĠNĠZ! GENEL BĠLGĠLER YGS-LYS sistemi 2 aģamalı sınavlardan oluģan bir sistemdir. Ġlk aģama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aģama LYS 5 oturumda yapılacaktır. 2013 YGS 24

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 Öğrenci Seçme ve YerleşBrme Sınavı (ÖSYS) YükseköğreBme Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans YerleşBrme Sınavı ( LYS ) OrtaöğreBm mezunu, üniversite eğibmi

Detaylı

PINAR EĞİTİM KURUMLARI 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

PINAR EĞİTİM KURUMLARI 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ PINAR EĞİTİM KURUMLARI 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ YGS LYS GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, ikinci aşama LYS, 5 oturumda yapılacaktır.

Detaylı

HAZIRLAYANLAR YUSUF YILDIRIM Kocaeli İL M. E.M. Şube Müdürü

HAZIRLAYANLAR YUSUF YILDIRIM Kocaeli İL M. E.M. Şube Müdürü HAZIRLAYANLAR YUSUF YILDIRIM Kocaeli İL M. E.M. Şube Müdürü PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN ÜYELER NURHAYAT ALBAR İzmiṫ Teknik ve Endüstri Meslek Liṡesi NİHAL KAF İzmiṫ Körfez Fen Liṡesi OKAN BİLGİN

Detaylı

YGS-LYS 2014-2015 ÇAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

YGS-LYS 2014-2015 ÇAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ YGS-LYS 2014-2015 ÇAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ SİSTEMİN ANA HATLARI 2 aşamalı bir sistemdir. 1.aşama Mart ikinci hafta, 2.aşama Haziran 3-4. haftasında yapılmaktadır.

Detaylı

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 2013-2014 -LYS nin Genel İlkeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı iki aşamalı olacaktır. (-LYS) Adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi ders grupları başarısı yerine, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya...

Detaylı

Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -LYS SİSTEMİ DEKİ TESTLER ve KAPSAMLARI TEST TESTİN KAPSAMI SORU SAYISI Türkçe Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular 40 Sosyal Bilimler Testi Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye

Detaylı

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır.

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. YGS: Birinci aģama, her öğrencinin girmesi zorunlu olan ortak Sınavdır. (Yükseköğretime GiriĢ Sınavı ) LYS: Sınavın ikinci aģaması, beģ farklı günde,beģ

Detaylı

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır.

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. YGS ve SONRASI YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. Eski sistemde sınavın birinci bölümüne denk

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ www.aydin.edu.tr Mesleki ve teknik lise öğrencileri için geçerlidir Öğrenci sınava girmek zorunda değil

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı