Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları Bülent GÜNDÜZ a Mersin Üniversitesi Öz Bu çalışmada, bilişsel esnekliğin yordanmasında bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtilerin katkıları incelenmiştir. Çalışma grubunu Mersin Üniversitesi nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören toplam 436 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla Bilişsel Esneklik Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde çoklu ve adımsal regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, bağımsız değişkenlerin tamamının bilişsel esnekliğin yaklaşık %41 ini açıkladığı; adımsal regresyon analizine göre ise öğrencilerin bilişsel esnekliklerinin en fazla akılcı olmayan inançlar, saplantılı bağlanma ve anksiyete değişkenleri tarafından yordandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler Bilişsel Esneklik, Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar, Psikolojik Belirtiler. Teknolojik gelişmeler ve bunun yarattığı değişimlerin bir taraftan insanın yaşam kalitesini artırırken diğer taraftan çeşitli uyum süreçlerini gerektirdiği gerçeği, psikolojik değişkenlerin ele alındığı araştırmaların ortak vurgusudur. Bu diyalektik durum, Freud un (1999) ifade ettiği gibi huzursuz uygarlığın en önemli göstergelerinden biridir. Kuşkusuz bu süreçte zihinsel uyum süreçleri hızlı olan ve kolay uyum sağlayabilenlerin daha sağlıklı oldukları söylenebilir. Başta psikoloji olmak üzere, insan merkezli bilim alanları bireylerin uyumlarını ve gelişimlerini sağlıklı kılmak adına çalışmalarını devam ettirmektedir. Araştırmada, bu genel amaca katkı sunmak adına, yeni durum ve uyarıcılara uygun tepkiler vermeyi içeren bilişsel esneklik ile bağlanma tarzları, akılcı olmayan inanaçlar ve psikolojik belirtiler ilişkisi ele alınmıştır. Belirli durumlara uyum sağlamak, bir düşünceden diğerine geçme becerisi ya da değişik problemlere çok yönlü stratejilerle bakma kapasitesi olarak değerlendirilen (Stevens, 2009) bilişsel esneklik, bireyin seçeneklerin farkında olması, yeni durumlara uyum sağlaması ve bu durumlara ilişkin olarak kendisini yetkin hissetmesidir (Bilgin, 2009b; Martin ve Rubin, 1995). Bilişsel esneklik, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerinde önemlidir. Bilişsel esnekliği yeterli düzeyde olanlar, yeni ve zor durumlarla etkili bir şekilde baş edebilir; alternatif düşünce ve fikirler üretebilirler (Altunkol, 2011; Stahl ve Pry, 2005). İçsel ve dışsal stresörlerle başaçıkma potansiyeli ile aile etkileşim ortamlarında yetişkinlerin iyi olma hâlleri üzerinde de olumlu etkisi olan (Koesten, Schrodt ve Ford, 2009) bilişsel esneklik, bireylerin sağlıklı hayat tarzı geliştirmelerine ilişkin yetkinlik inancı oluşturmalarında kilit rol oynamaktadır (Martin, Anderson ve Thweatt, 1998). Yeterince esnek olamayan çocuklar, katı bir şekilde davranarak aynı hataları tekrarlar ve yeni durumlaa Dr. Bülent GÜNDÜZ Eğitim Bilimleri alanında yardımcı doçenttir. Çalışma alanları arasında tükenmişlik, akılcı olmayan inançlar, yetkinlik ve istismar gibi konuları yer almaktadır. İletişim: Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimler Bölümü, RPD Anabilim DalıYenişehir, Mersin. Elektronik poata: Tel.:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ ra uyum sağlamakta zorlanırlar (Anderson, 2002). Çocukların otomatik tepkilerini engelleyen ve mevcut durumları bağımsızca yönetebilme kapasitesi olarak görülebilen (Ciairano, Bonino ve Miceli, 2006) bilişsel esneklik, nöropsikolojik açıdan yönetici fonksiyonlar (executive function) denilen daha geniş bir yapının alt boyutu olarak görülmektedir. Yönetici fonksiyonların diğer alt kategorileri; sezgi, hedef seçme, planlama, sınırlandırma, özdüzenleme, çalışan bellek, odaklanma ve dikkat ile geri bildirimdir (Anderson; 2002; Blair, Zelazo ve Greenberg, 2005; Hughes, 2002; Rennie, Bull ve Diamond, 2004; Stevens, 2009). Yönetici fonksiyonlar birinci yaştan itibaren gelişmeye başlamaktadır. Çocukluk ve ergenlik süresince bu gelişme devam eder ve geç yetişkinlikte azalır (Anderson, 2002; Stahl ve Pry, 2005). Çocuklar ve yaşlılar genç yetişkinlere göre yönetici fonksiyonlarda zayıf performans göstermektedirler (Zelazo, Craik ve Booth, 2004). Bu bağlamda, bireylerin yaşamlarının başlarında kurdukları ilişki biçimleri, yönetici fonksiyonları ve bilişsel esneklik ile psikolojik belirtilerini etkilemektedir denilebilir. Bebeklikten itibaren gelişmeye başlayan ve temelleri kendi ve diğerleriyle ilgili zihinsel yapılara dayanan bağlanma biçimleri psikolojik sağlığı etkilemektedir. Spann ve arkadaşlarına (2012) göre, çocuklukta fiziksel istismar ve ihmale maruz kalanların yönetici fonksiyonları olumsuz etkilenmekte ve bilişsel esneklikleri azalmaktadır. Diğer yandan, sağlıklı bağlanma stilleri iyi olma hâliyle pozitif ilişkilerinin olduğunu göstermektedir (Kart, 2002; Terzi ve Cihangir Çankaya, 2009; Towler ve Stuhlmacher, 2013). Bowlby e göre insanlar, doğuştan gelen ve bebeklikten itibaren yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak insanlarla bağ oluşturması için güdüleyen içgüdüsel-davranışsal temelli bir eğilimle dünyaya gelirler (Bretherton, 1992; Johnson, Dweck ve Chen, 2007). Bağlanma kuramı olarak adlandırılan bu yaklaşım Freud ve diğer psikanalitik çalışmaların yanı sıra; gelişim psikolojisi, sibernetik, bilgi işleme, etoloji gibi alanlardan etkilenerek Bowlby ve Ainsworth un çalışmaları sonucu geliştirilmiştir (Bretherton, 1992). Bağlanma Kuramı na göre, yaşamın ilk yıllarından itibaren ihtiyaçları yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanan bebekler ilk ilişki figürlerini oluşturmaya, kendi ve diğerleriyle ilgili yapılar geliştirmeye başlamaktadırlar. Buna göre, bakım veren kişiyle kurulan ilk ilişkilerin benliğe ve diğerlerine ait zihinsel temsilleri oluşturduğu ve bu zihinsel temsillerin daha sonraki kurulacak olan yakın ilişkilere rehberlik ettiği ifade edilmektedir (Ditommaso, Brannen-McNulty, Ross ve Burges, 2003). İçsel çalışan modeller (internal working models) denilen bu yapılar Piaget in bilişsel gelişim olarak tanımladığı süreçlerle birlikte gelişmektedir. İnsanlar yeni ilişkiler kurarken eski anıları ve deneyimlerine dayanan bu modellerden hareket ederler. İçsel çalışan modellerden başkalarıyla ilgili olanı, bakım veren kişinin bebeğe karşı şefkatli, destekleyici, güvenilir olup olmamasına benzer özelliklerini içerirken; benliğe ilişkin olanı ise, çocuğun kendisinin ilgiye, bakıma ve sevgiye değer olmasına yönelik inanç ve beklentilerinden oluşmaktadır (Fraley, 2002). Kendi ve diğerlerinin var olması hakkında oluşan içsel çalışma modelleri, güvenli veya güvensiz bağlanma ortamında tekrarlanan deneyimler tarafından şekillendirilir (Bretherton, 1992). Böylece insanlar, farklı kişiler arası deneyimlerinden yansıyan farklı bağlanma stilleri gösterirler (Pietromonaco ve Barrett, 2000). Bartholomew ve Horowitz (1991), içsel çalışan modellerini benlik ve başkaları temelinde güvenli, saplantılı, korkulu ve kayıtsız olmak üzere dörtlü bir bağlanma modeli üzerine oturtmuştur. Güvenli bağlanmada kişiler, kendi benlik ve başkaları açısından pozitiftirler. Kendilerini sevilmeye değer bulurken diğerlerini de güvenilir, destekleyici olarak algılarlar. Saplantılı bağlanma, benliği olumsuz, başkalarını olumlu görme temeline dayanır. Bu bağlanma tarzında bireyler, başkalarını sevilmeye değer bulurken kendilerini değersiz olarak algılarlar ve sürekli olarak kendilerini kanıtlamaya dönük ilişkiler kurarlar. Saplantılı bağlanmanın tersi olarak kayıtsız bağlanmada kendini değerli görürken başkalarına olumsuz bakar. Diğerlerinden zarar geleceği beklentisiyle özerkliğine aşırı önem verir. Korkulu bağlama tarzında ise hem kendine hem de başkalarına olumsuz bir tutum vardır. Kendilerini sevilmeye değer bulmazken başkalarını da değersiz görürler. Çalışmalar, bağlanma stillerinin bilişsel fonksiyonlar ve psikolojik belirtiler ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Lippe, von der Eilertsen, Hartmann ve Kille e (2010) göre, anneye özgü güvenli bağlanma ilişkileri çocukların güvenli bağlanma stilleri geliştirmelerine ve zihinsel yönetici fonksiyonlarını olumlu yönde gelişmelerine etki etmektedir. Bilişsel esneklik yetkinlik inancı ilişkisinden hareketle Cabeldue ve Boswell (2012), kaçınmalı ve kaygılı bağlanma ile yetkinlik inançlarının negatif yönde ilişkilerinin olduğunu belirtmiştir. Bağlanma konulu çalışmalar aynı zamanda bağlanmanın psikolojik belirtilerle (İmamoğlu, 2003; Kamkar, Doyle ve Markiewicz, 2012; Landen ve Wang, 2010; Liu, Nagata, Shono ve Kitamura, 2009) anlamlı ilişkilerinin olduğunu göstermektedir. 2072

3 GÜNDÜZ / Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları Çocuğun kendine ve diğerlerine yönelik oluşturduğu temsiller ya da içsel çalışan modeller, yine davranışlarımızı ve deneyimlerimizi düzenleyen bilişsel semalarla ilişkilendirilebilir. Rothbard ve Shaver (1994 ten akt., Çeri, 2009) içsel çalısan modellerin birbirleriyle baglantılı dört ögesinin oldugunu ileri sürmüstür. Bunlar; (a) otobiyografik bellek, (b) inançlar ve tutumlar, (c) amaçlar ve güdüler ve (d) davranış stratejileridir. Bilişsel kurama göre bu ögeler aynı zamanda bilişsel şema kavramının da içeriğini oluşturmaktadır. Bu yapılardan inanç ve tutumlarda görülen çarpıklık ya da akıldışılık (irrasyonilite) bireyin kendi ve diğerleriyle uyumunu ve iyi olma hâlini etkileyen önemli bir kavramdır. Şema ve zihinsel yapılar çerçevesinde düşünüldüğünde bağlanma tarzları, esneklik ve akılcı olmayan inançların birbiriyle etkileşim içinde davranışları etkilediği ön görülebilir. Güvenli bağlanma ile fonksiyonel olmayan inançlar (Doron, Moulding, Kyrios, Nedeljkovic ve Mikulincer 2009; Stackert ve Bursik, 2003); fonksiyonel olmayan inançlarla genel, sosyal ve duygusal uyum arasında negatif korelasyon bulguları (Hamamcı ve Esen-Çoban, 2010; Hamidi ve Hosseini, 2010) bu öngörüyü destekler niteliktedir. Ellis in öncülüğünü yaptığı Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi nin temel yaklaşımı, insanların akılcı ve akılcı olmayan eğilimlerle dünyaya geldiği ve bu inançların duygusal tepkilerimizin odağında yer aldığıdır. Doğuştan varolan bu eğilimler aile, okul, akran ve diğer sosyal ilişkilerle beslenir (Ellis, 1973; Nelson-Jones, 1982; Sharf, 1999). Akılcı olmayan düşünceler; mükemmeliyetçilik, insanlarla veya olaylarla ilgili gerçekçi olmayan ve mutlakiyetçi beklentiler, durumun olumsuz sonuçlarını aşırı şekilde abartma, her hangi bir sıkıntıya-huzursuzluğa dayanıksızlık ve insanların değerliliğine ilişkin toptan yargılara ulaşmayı içeren ve insanları yaptığı davranışlara göre ya değerli ya da değersiz olarak görme şekillerinde olabilmektedir (Abrams ve Ellis, 1994; Corey, 2001). Akılcı olmayan inançların yüksek oluşu bireylerin yaşamlarını zorlaştırmakta; farklı psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır (Bilge ve Arslan, 2000; Gündüz, 2006; Kılıçarslan, 2009; Lorcher, 2003; Robert ve Harnish, 2010; Sava, Maricuţoiu, Rusu, Macsinga ve Vîrgă, 2011). Burns ve Fedewa a (2005) göre irrasyonel inançlarla ilişkili olan olumsuz mükemmeliyetçilik, düşünce yapısını zayıflatmakta ve stres tepkilerinde uyumsuz davranışları ortaya çıkarmaktadır. Benzer şekilde Shafran ve Mansell e (2001) göre, mükemmeliyetçilik ile psikopatoloji arasında ilişki bulunmaktadır. Kuşkusuz bu çerçevede bilişsel süreçlerin psikolojik sağlık ve uyum üzerindeki etkisi son derece önemli gözükmektedir ve bilişsel olarak esnek olan bireylerin daha kolay uyum sağlayacakları söylenebilir. Bilişsel esneklik, psikolojik uyum çerçevesinde yeni çalışılan bir kavram olup özellikle ülkemizde söz konusu yapıyı açıklamaya dönük çok az araştırma bulunmaktadır. Altunkol (2011), algılanan stres düzeyi ile bilişsel esnekliğin negatif korelasyon gösterdiklerini ifade etmiştir. Benzer şekilde Diril (2011), sürekli öfke ile bilişsel esneklik arasında negatif, öfke kontrolü ile pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Bilgin in (2009b) yaptığı bir çalışmada bilişsel esnekliği anlamlı düzeyde yordayan değişkenlerin sosyal yetkinlik beklentisi, otoriter anne baba tutumu ve problem çözme becerisi olduğunu görülmektedir. Bilgin e göre, anne-baba bağlılık stillerinin ayrı ayrı olarak ele alınması ve bilişsel esneklik ile davranış bozuklukları arasındaki ilişkinin incelenmesi yapının açıklanmasında önemli bir katkı sunacaktır. Bu düşünceden hareketle, bilişsel esneklik kavramının daha önce birlikte incelenmeyen ancak önemli ilişkileri olduğu düşünülen bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtiler ile birlikte ele alınması yapının anlaşılması açısından alana kuramsal katkısının olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bilişsel esneklikliği yordayan değişkenlerin ortaya çıkarılması, özellikle okul temelli psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, öğrenci ve ebeveynlere hizmet veren profesyonellerin uygulamalarına destek sunacağı umulmaktadır. Diğer bir anlatımla, okullarda yapılacak bireysel ve grup çalışmalarında, koruyucu ve önleyici psikolojik danışma hizmetlerinde bilişsel esneklikle ilişkileri olan yapılara müdahale edilmesi kolaylaşabilecektir. Örneğin, uyum süreçlerini kolaylaştıran bilişsel esneklik ağırlıklı olarak bağlanma stillerince yordanıyorsa ebveyn-öğrenci odaklı müdahale stratejileri öne çıkarılabilir ya da irrasyonel inançlarla ilişkili ise bilişlere yönelik stratejiler geliştirilebilir. Bu çerçevede araştırmada şu soruya yanıt aranmıştır: Bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtiler bilişsel esnekliği anlamlı düzeyde yordamaktadır ve yordamadaki katkıları nedir? Yöntem Araştırmanın Deseni Üniversite öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerini yordamada akılcı olmayan inançları, bağlanma stilleri ve psikolojik belirtilerin katkılarının incelendiği bu çalışma, ilişkisel tarama modelinde betimsel 2073

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ bir çalışmadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni bilişsel esneklik; bağımsız değişkenleri ise akılcı olmayan ianançlar, güvenli, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma stilleri ile anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite değişkenleridir. Araştırma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen ve Mersin Üniversitesi nde okuyan 247 si kız 189 u erkek toplam 436 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Yaşları 18 ile 34 arasında değişen öğrencilerin çoğunluğu eğitim (%39,7, n=173) ve fen-edebiyat (%25,2, n=110) fakültelerinde öğrenim görmekte olup onları, teknik eğitim fakültesi (%11,7, n=51), tıp fakültesi (%10,3, n=45), beden eğitimi yüksekokulu (%8,0, n=35), sağlık yüksekokulu (%3,4, n=15) ve mühendislik fakültesi (%1,6, n=7) öğrencileri izlemiştir. Öğrencilerin %16,3 ü (n=71) birinci sınıfta, %26,1 i (n=114) ikinci sınıfta, %31,4 ü (n=137) üçüncü sınıfta ve %26,1 i (n=114) dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Veri toplama Araçları Bilişsel Esneklik Ölçeği: 19 maddeden oluşan Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ), Bilgin (2009a) tarafından geliştirilmiştir. BEÖ maddeleri sıfat çiftlerinden oluşmaktadır (Örneğin, Yaparım, Yapamam, Başarılıyım, Başarısızım ) gibi. Yanıtlayıcı hangi sıfata kendisini daha yakın hissediyorsa, o sıfata yakın seçeneklerden birini işaretlemektedir. Ölçekten elde edilen puanlar arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanlar artması, bireyin bilişsel esnekliğe daha çok yaklaştığını göstermektedir. Ondokuz maddelik BEÖ deki maddeler, toplam varyansın %51,33 ünü açıklamaktadır. Ölçeğin diğer geçerlik çalışmasında ise, ölçüt geçerliği Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği kullanılarak yapılmış ve iki ölçek arasındaki korelasyon.-44 olarak saptanmıştır. Ölçek üzerinde yapılan güvenirlik çalışmalarında, ölçeğin bütünü için bulunan Cronbach-Alpha katsayısının.92, ölçeğin maddelerinin madde-toplam korelasyonlarının ise.49 ile.63 arasında olduğu bulunmuştur. Testin tekrarı yöntemi kullanılarak bulunan korelasyon katsayısının.77, testi yarılama yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısının ise.87 olduğu saptanmıştır. Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği Kısa Formu (AOİÖ-K): Türküm (2003) tarafından geliştirilen ve 15 maddeden oluşan AOİÖ-K, bireylerin akılcı olmayan inanç eğilimlerini ölçmektedir. AOİÖ-K, yine Türküm (1999) tarafından geliştirilen 29 maddelik Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin kısa formu niteliğindedir. AOİÖ-K, hiç uygun değil (1) ile tamamen uygun (5) arasında derecelendirme şeklinde doldurulan Likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 15, en yüksek puan ise 75 tir. Ölçekten alınan yüksek puan akılcı olmayan inanç düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Geçerlik çalışması kapsamında yapılan faktör analizine göre toplam varyansın % 42,9 unu açıklayan üç faktörlü (onaylanma ihtiyacı, kişilerarsı ilişkiler ve ben) bir yapıya ulaşılmıştır. Madde-toplam korelasyonları.50 ile.52 arasında değişen ölçeğin iç tutarlılık katsayısı.75 ve testin tekrarı yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı ise.81 olarak tespit edilmiştir. Kısa Semptom Envanteri-KSE: 53 maddeden oluşan ve Likert tipi bir kendini değerlendirme ölçeği olana KSE çeşitli psikolojik belirtileri taramak için kullanılmaktadır. KSE, SCL-90-R nin (Symptom Check List) kısa formudur. SCL-90-R nin dokuz faktöre dağılmış olana 90 madde arasından, her faktörde en yüksek yükü almış toplam 53 madde seçilmiş ve benzer yapıda kısa bir ölçek elde edilmiştir. Derogatis (1992 den akt., Savaşır ve Şahin, 1997) tarafından kısaltılan KSE nin Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Şahin ve Durak (1994) tarafından yapılmış ve ölçeğin Anksiyete, Depresyon, Olumsuz Benlik, Somatizasyon ve Hostilite olmak üzere beş faktörden oluştuğu bulunmuştur Ölçeğin toplam puanlarından elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları.96 ve.95, alt ölçekler için elde edilen katsayılar ise.55 ile.86 arasında değişmektedir. Yapılan üç ayrı çalışma sonucunda envanterin alt ölçeklerinin ve üç global indeks puanlarının Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ile.16 ve.42 arasında, Strese Yatkınlık Ölçeği ile.24 ve.36 arasında, UCLA-Yalnızlık Ölçeği ile -.34 ve -.57 arasında, Beck Depresyon Envanteri ile ise.34 ve.70 arasında korelasyonlar gösterdiği belirlenmiştir. İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA): Griffin ve Bartholomew (1994 ten akt., Sümer ve Güngör, 1999) tarafından geliştirilmiş ve Sümer ve Güngör tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 30 madde ve dört alt ölçekten oluşan İAÖ güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanma stillerinden oluşan dört bağlanma stilini ölçmektedir. Ölçekte yer alan her bir madde bireylerin kendilerini ve yakın ilişkilerdeki tutumlarını ne derece tanımladıklarını gösterecek şekilde 7 basamaklı bir ölçek üzerinde işaretlenmektedir. Yapılan güvenirlik çalışmasında altölçekler arasındaki güvenirlik katsayılarıın.41 ile.71 arasında; ölçeğin test-tekrar test güvenirliğinin.54 ile.78 arasında ve iç tutarlık katsayılarının ise.27 ile.61 arasında değiştiği görülmüştür. 2074

5 GÜNDÜZ / Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları Sümer in (2006) aktardığına göre, İÖA nın kullanıldığı araştırmalar alt ölçeklerin güvenirliklerinin görece düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. Griffin ve Bartholomew, alt ölçeklerin alfa değerlerinin düşük olmasının farklı modellerin aynı stil içinde bulunmasından ve alt ölçeklerin az sayıda maddeyle ölçülmesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ancak, alt ölçeklerin güvenirliklerinin düşük olmasına karşın yapı geçerliklerinin yeterli düzeyde olduğu gösterilmiştir. Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim gördüğü fakülte/bölüm, sınıf seviyesi gibi demografik değişkenlerle ilgili veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. İşlem Yolu ve Verilerin Analizi Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının uygulanabilmesi için üniversite yönetiminden gerekli izinler alınmış olup, verilerin çoğunluğu araştırmacı tarafından toplanmıştır. Farklı fakültelerdeki uygulamalar için araştırma yapma konusunda deneyimli öğretim elemanlarından destek alınmıştır. Uygulama sonucunda veri setleri tek tek incelenerek hatalı ve eksik doldurulanlar ayıklanarak kalan veriler üzerinden analizler yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programın 17. versiyonunun kullanıldığı araştırmada değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi; bağımsız değişkenlerin her birinin tek başına bilişsel esneklik üzerindeki yordayıcı etkisini incelemek için çoklu regresyon analizi ve yordamadaki güçlerini belirlemek amacıyla adımsal regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular Korelasyon Analizi Bilişsel esneklik, akılcı olmayan inançlar, bağlanma stilleri ve psikolojik belirtiler arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de görüldüğü gibi, bilişsel esneklik ile bağımsız değişkenler arasındaki ikili korelasyonlar anlamlı düzeyde olup,.125 ile arasında değişmektedir. Bilişsel esneklik ile güvenli (r=.13) ve kayıtsız (r=.13) bağlanma arasında pozitif; akılcı olmayan inançlar (r= -. 35), korkulu (r= -. 23) ve saplantılı bağlanma (r=-.25) stilleri ile psikolojik belirtiler (anksiyete (r= -.32), depresyon (r= -.31), olumsuz benlik (r= -.33), somatizasyon (r= -.15) ve hostilite (r= -.22) arasında negatif ilişkiler olduğu görülmektedir. Regresyon Analizleri Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançları, güvenli, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma stilleri ile anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite değişkenlerinin tek tek bilişsel esneklik düzeylerini yordamadaki katkılarını ele almak için çoklu regresyon analizi uygulanmış ve Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 de görüldüğü gibi modele sokulan bağımsız değişkenlerin bilişsel esnekliği anlamlı düzeyde yordadığı anlaşılmaktadır (R=.64, R 2 =.41, p< 0.01). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde bilişsel esnekliğin yordanmasında en önemli katkının akılcı olmayan inançlardan geldiği ve bunu sırasıyla kayıtsız bağlanma, güvenli bağlanma, somatizasyon, saplantılı bağlanma, anksiyete, depresyon ve olumsuz benlik değişkenlerinden geldiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, korkulu bağlanma ve hostilite puanlarının modele olan katkısının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Tablo 1. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları Mean Std. D Bilişsel esneklik Akılcı olmayan inançlar ** 1 3-Güvenli bağlanma ** Korkulu bağlanma ** Kayıtsız bağlanma ** ** 1 6-Saplantılı bağlanma ** **.58 **.23 ** 1 7-Anksiyete ** **.13 **.36 ** 1 8-Depresyon ** **.15 **.34 **.81 ** 1 9- Olumsuz benlik ** -.11 * **.10 *.40 **.83 **.78 ** 1 10-Somatizasyon ** **.16 **.30 **.77 **.69 **.69 ** 1 11-Hostilite ** **.13 **.30 **.71 **.70 **.67 **.65 ** 1 *p<.05; **p<

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 2. Bağımsız Değişkenlerin Bilişsel Esnekliği Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordanan Değişken Yordayan Değişkenler B Standart Hata Beta t p Sabit Akılcı Olmayan İnançlar Güvenli Bağlanma Korkulu Bağlanma Kayıtsız Bağlanma Saplantılı Bağlanma Bilişsel Esneklik Kse-Anksiyete Kse-Depresyon Kse-Olumsuzbenlik Kse-Somatizasyon Kse-Hostilite Multiple R=.637 R2=.406 Adj R2 =.39 F (10, 425) = , p<.000 *p<.05; **p<.01 Bilişsel esnekliğin yordanmasında modele istatistiksel olarak katkı sunan sekiz bağımsız değişkenin tek tek yordama katkılarınının ne düzeyde olduğunu belirlemek üzere verilere adımsal regresyon analizi uygulanmıştır. Adımsal regresyon analizine değişkenler çoklu regresyon analizindeki katkılarına göre alınmış ve sonuçlar Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3 te R 2 değerleri incelendiğinde, akılcı olmayan inançlar değişkeninin toplam varyansın %12 sini açıkladığı görülmektedir [F(1,434) = 61.91; p< 0.01]. İkinci aşamada kayıtsız bağlanma alt ölçeğinin yordamaya katılması ile toplam varyans %14 e [F(2,433) = 9.35; p< 0.01]; üçüncü aşamada güvenli bağlanma alt ölçeğiyle %16 ya [F(3,432) = 9.13; p< 0.01], dördüncü aşamada somatizasyon değişkeniyle %20 ye [F(4,431) = 19.24; p< 0.01], beşinci aşamada saplantılı bağlanma değişkeniyle %30 a [F(5,430) = 64.17; p< 0.01], altıncı aşamada anksiyete değişkeniyle %38 e [F(6,429) = 57.31; p< 0.01], yedinci aşamada depresyon değişkeniyle % 39 a [F(7,428) = 7.34; p< 0.01] ve son aşamada olumsuz benlik değişkeniyle %40 a yükselmiştir [F(8,427) = 3.99; p< 0.05]. Diğer bir ifadeyle, adımsal regresyon analizi sonucunda en önemli yordama katkısının akılcı olmayan inançlar değişkeninden geldiği, bunu sırasıyla saplantılı bağlanma, anksiyete, somatizasyon, kayıtsız bağlanma, güvenli bağlanma, depresyon ve olumsuz benlik değişkenlerinin izlediği anlaşılmaktadır. Çoklu ve adımsal regresyon analizlerine birlikte bakıldığında; bilişsel esnekliğin %30 unun akılcı olmayan inançlar, saplantılı bağlanma ve anksiyete değişkenlerince açıklandığı görülmektedir. Değişkenler ile esneklik arasındaki ilişkinin yönüne göre sonuçlara bakıldığında, bu üç değişkenin fazlalılığı bilişsel esnekliğin azalmasına yol açıyor denilebilir. Tartışma Bilişsel esnekliğin bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtilerle birlikte ele alındığı bu çalışmada, her üç yapının da esneklik üzerinde önemli yordayıcı etkilerinin olduğu görülmüştür. Bulgulara göre, bağımsız değişkenlerin tamamı bilişsel esnekliğin yaklaşık %41 ini açıklamıştır. Adımsal regresyon analizi sonucunda en önemli Tablo 3. Adımsal Regresyon Analizi Sonuçları Yordanan Değişken Analiz Aşaması Yordayan Değişkenler R R 2 R 2 deki Artış Yordama Hatası F 1 Akılcı Olmayan İnançlar ** 2 Kayıtsız Bağlanma ** 3 Güvenli Bağlanma ** Bilişsel Esneklik 4 Kse-Somatizasyon ** 5 Saplantılı Bağlanma ** 6 Kse-Anksiyete ** 7 Kse-Depresyon ** 8 Kse-Olumsuzbenlik * *p<.05; **p<

7 GÜNDÜZ / Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları yordama katkısı akılcı olmayan inançlar değişkeninden gelmiş, bunu sırasıyla saplantılı bağlanma, anksiyete, somatizasyon, kayıtsız bağlanma, güvenli bağlanma, depresyon ve olumsuz benlik değişkenleri izlemiştir. Bilişsel esnekliğin açıklanma yüzdelerine farklı bir açıdan bakıldığında akılcı olmayan inançlar ve bağlanma stillerinin toplam varyansın yarısından fazlasını açıkladığı görülmüştür. Bilişsel esnekliğin, değişik problemlere çok yönlü stratejilerle bakma kapasitesi olarak değerlendirildiği (Stevens, 2009) düşünüldüğünde araştırmanın akılcı olmayan inanaçların bilişsel esnekliği yordama bulgusu Bilge ve Arslan ın (2000) akılcı olmayan inançlar ile problem çözme becerileri arasındaki negatif ilişki bulgusu ile paralellik göstermektedir. Ellis e göre, olaylar karşısındaki inançlarımız, değerlendirmelerimiz, yorumlarımız vereceğimiz tepkileri etkilemektedir (Capuzzi ve Gross, 2003). Akılcı olmayan inançların fazlalığı bireyin ilişkilerini etkilemekte, daha fazla depresif, saldırgan, kaygılı, sıkıntılı olmakta ve benzeri sorunlar yaşamaktadır (Burger, 2006; Kılıçarslan, 2009; Lorcher, 2003). Bulgulara göre, bilişsel esnekliği açıklayan önemli bir diğer değişken bağlanma stilleridir. Buna göre, bilişsel esneklik ile saplantılı bağlanma arasında negatif, güvenli ve kayıtsız bağlanma ile pozitif ilişkiler bulunmaktadır. Akılcı olmayan inançlarda olduğu gibi, bağlanma stilleri de bireyin kendi ve diğerleriyle ilgili problem çözme ve uyum süreçlerini etkilemekte; depresyon (Kamkar ve ark., 2012; Liu ve ark., 2009), öfke (İmamoğlu, 2003), stres (Kart, 2002), iyi olma hâli (Landen ve Wang, 2010) gibi çeşitli değişkenlerle ilişkisi bulunmaktadır. Doron ve arkadaşları (2009), güvensiz bağlanmanın obsesif kompulsif bozukluk belirtileri ve bu problemle ilgili bilişsel süreçlerle ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Akılcı olmayan inançlar ve bağlanma stillerinin bilişsel esnekliği yordamasına ilişkin sonuçların, giriş kısmında belirtilen kuramsal temellere uygun olduğu söylenebilir. Bilgin in (2009b) ifade ettiği gibi bilişsel esneklik kişilerarası ilişkiler için kullanılan bir kavramdır. İnsanın kişiler arası ilişkilerde kullandığı zihinsel süreçler doğumla birlikte şekillenmekte ve yaşantılarla gelişmektedir. Ellis in öncülüğünü ettiği bilişsel yaklaşıma göre akılcı ve akılcı olmayan eğilimlerle dünyaya gelen insanın bu eğilimleri başta aile olmak üzere okul, akran ve diğer sosyal ilişkilerle beslenmektedir (Nelson-Jones, 1982; Sharf, 1999). Normal şartlarda bir ailede dünyaya gelen çocuk anne-babası ya da bakıcısıyla kurduğu ve oluşturduğu ilişki biçimi zihinsel yapıların oluşmasında önemli bir etken olarak gözükmektedir. Bağlanma kuramına göre yaşamın ilk yıllarında bakıcıyla ihtiyaçların giderildiği ilişki figürleri çocuğun kendisi ve diğerleriyle ilişkisinde kullanacağı temsillerin de temellerini atmaktadır (Burger, 2006; Ditommasso ve ark., 2003). Diğer bir değişle, bizim için önemli olan, bağ kurduğumuz kişiler ihtiyaçlarımızı karşılarken temel ilişki temsillerini oluşturma sürecinde kuramsal olarak akılcı ya da akılcı olmayan inançların gelişimini de beslemektedirler denilebilir. Ellis e göre mantık dışı inançlar çocuklukta etkileşilen önemli kişilerden öğrenilmekte (Corey, 2001) ve bu öğrenilenler çerçevesinde uyum süreçleri yapılanmaktadır. Araştırma bulgularına göre, bilişsel esneklik ile saplantılı bağlanma arasında negatif, güvenli bağlanmayla pozitif ilişkinin olması beklenen bir sonuç olarak değerlendirilirken; kayıtsız bağlanma ile esneklik arasındaki pozitif ilişki düşündürücüdür. Bu bulgu, İmamoğlu nun (2003) kayıtsız bağlanma ve öfke ifadeleri arasındaki doğrusal ilişki bulguları ile Keskingöz ün (2002) kayıtsız bağlanma tarzı gösterenlerin işlevsel olmayan yeme örüntülerinin fazla olduğu bulgusuna uygun düşmemektedir. Ancak literatürde, kayıtsız bağlanmaya ilişkin bu araştırma bulgusuna paralel çalışmalar da yer almakradır. Örneğin, yetişkin bağlanması ve bunun bilişsel süreçlerle olan bağlantısını ele aldığı çalışmasında Kart (2002), güvenli ve kayıtsız bağlananların saplantılı bağlananlardan daha az stres yaşadıklarını belirtmiştir. Diehl ve arkadaşlarına (1998 den akt., Kart, 2002) göre ise, güvenli ve kayıtsız bağlanan kişilerin olumlu benlik modelleri aracılığıyla yüksek düzeyde iyimserlik, iyilik hâli ve bağımsızlık özellikleri göstermektedirler. Bağlanma Kuramı çerçevesinde kendini olumlu başkalarını olumsuz değerlendirmeyi içeren kayıtsız bağlanmada birey, diğerlerinden zarar geleceği beklentisiyle özerkliğine aşırı önem vermektedir. Araştırma bulgusuna dayanarak, olumlu benlik algısını içeren bu özerk olma hâlinin problemleri kendi başına çözme kapasitesi üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Yani, çeşitli durumlarla başaçıkma konusunda özerk olma tercihi zamanla benzer durumlara daha esnek ve farklı yaklaşma kapasitesini artırmış olabilir. Regresyon analizi sonuçlarına göre bilişsel esnekliği yordayan diğer önemli bir yapı da psikolojik belirtilerdir. Anksiyete başta olmak üzere somatizasyon, depresyon ve olumsuz benlik değişkenleri bilişsel esneklik ile negatif korelasyon göstermekte ve esnekliğin yüzde ondördünü yordamaktadır. Diğer bir değişle, psikolojik belirtilerdeki artış bilişsel esnekliği olumsuz etkilemekte ve bireyin uyumunu 2077

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ zorlaştırmaktadır denilebilir. Bilgin in (2009b) çalışmasında da sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerinin bilişsel esnekliği yordayan önemli değişkenler olduğu görülmektedir. Martin, Staggers ve Anderson a (2011) göre, bilişsel olarak daha esnek olan bireylerin anlaşmazlıkları tolere etme, atılganlık, kişiler arası iletişim yeterliği, duyarlık ve iletişimde yetkinlik inancı daha yüksek; sözel ve dolaylı saldırganlıkları daha düşüktür. Stevens a (2009) göre ise, bilişsel esnekliğin fazla olması daha az problem davranışlar segilenmesine yol açmaktadır. Araştırmadan elde edilen bu sonuca göre, bireylerin yaşadıkları psikolojik durumların zihinsel süreçler ve bilişsel esneklik üzerinde belirli oranda- etkisi olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular, bilişsel esneklik üzerinde akılcı olmayan inançlar, bağlanma stilleri ve psikolojik belirtilerin etkili olduğunu göstermektedir. Bilişsel Kuram a göre, akılcılığın yanında akılcı olmama eğilimiyle dünyaya gelen bireylerin (Ellis, 1973) temel ihtiyaçlarını giderirken bakıcısıyla kurduğu ilişkiler büyük oranda sonraki ilişki ve davranışlarını etkilemektedir. Akılcı olmayan inançlara daha az sahip olmak, güvenli bağlanma stilleri ile iletişim kurmak ve daha az psikolojik belirti gösteriyor olmak bilişsel esnekliği kolaylaştırmaktadır denilebilir. Kuşkusuz bu sonuçlar, neden-sonuç ilişkisinden ziyade yapıyı betimlemeye dönük bir çabanın ürünüdür. Diğer bir değişle, araştırmanın ortaya koyduğu bulgular bilişsel esneklik ile bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtiler arasında ilişkiler ortaya koysada, yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak bilişsel esnekliğin içsel çalışan modeller/bağlanma stilleri ve uyum süreçlerine yönelik moderatör etkisi incelenmelidir. Araştırma sınırlılıkları çerçevesinde ele alınan bu değişkenlerin yanı sıra, çocukluktaki ihmal ve istismarın esneklik ve bilişsel yapılar üzerindeki etkileri ele alınabilir. Bu çalışma, herhangi bir psikolojik ya da psikiyatrik problemi olmayan üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Benzer çalışmalar psikiyatrik belirtiler gösteren gruplarla karşılaştırmalı olarak alınabilir; ayrıca, ebeveyn ve çocukların birlikte ele alındığı çalışmalar yapılabilir. Kuramsal olarak her ne kadar çocuklukta kurulan ilişkilerle oluşan şemaların sonraki ilişkileri etkilediğine ilişkin deterministik bakış açısı olsa da Bowlby, kişinin içsel çalışan modeli üzerinde düşünme kapasitesi artırılarak, düzeltici ve terapötik ilişkiler kurularak bazı değişimlerin olabileceğini öne sürmektedir (Hazan ve Shaver, 1994). Buradan hareketle okul temelli danışma hizmetleri çerçevesinde anne-baba ve çocukların esneklik ve bağlanma stilleri odaklı bilişsel şemalarının ele alınması/fark ettirilmesi konusunda betimsel ve uygulamalı çalışmalar yapılabilir. Uygun olmayan bağlanma ve esneklik gösteren bireylere danışma hizmetleri götürülerek düzeltici ilişkiler geliştirmelerine katkı sunulabilir. Bunun yanı sıra kaygı düzeylerini artıran değişkenlerin (anne-baba tutumları, başarısızlık, akademik yetkinlik vs) ele alınması ve müdahale edilmesi uyum süreçlerini güçlendirebilir. 2078

9 Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) Educational Consultancy and Research Center DOI: /estp The Contributions of Attachment Styles, Irrational Beliefs and Psychological Symptoms to the Prediction of Cognitive Flexibility Bülent GÜNDÜZ a Mersin University Abstract In this research, the contributions of styles of attachment, irrational beliefs and psychological symptoms to the prediction of cognitive flexibility were analysed. The sample consists of 436 students studying in various departments and faculties in Mersin University. The Cognitive Flexibility Scale, Relationships Scale, Irrational Beliefs Scale and Short Symptom Inventory were applied. Multiple-regression analysis and stepwise regression analysis were used to analyse the data. According to the results of the research, it was found out that all of the independent variables explained approximately 41% per cent of the cognitive flexibility; according to the stepwise regression analysis, it was found out that the students cognitive flexibility was predicted most by the variables of irrational beliefs, obsessive attachment and anxiety. Key Words Cognitive Flexibility, Styles of Attachment, Irrational Beliefs, Psychological Symptoms. The common emphasis of the research in which the psychological variables are analysed is the fact that the technological developments and the changes resulting from these developments both increase the quality of life and require the adaptability process. As Freud (1999) indicates, this dialectical process is one of the indicators of uneasy civilizations. It can be said that the people who can adjust and whose processes of intellectual adjustment are fast are healthier. The cognitive flexibility which is defined as adjusting to specific situations, the ability to pass from one idea to another idea or the capacity to consider various problems in terms of multi-dimensions (Stevens, 2009) means the fact that the individual is aware of his options, he can adjust to new situations and he feels competent for the new situations (Bilgin, 2009b; Martin, Anderson, & Thweatt, 1998; Martin & Rubin, 1995). The people whose cognitive flexibility is at satisfactory level can deal with new and difficult situations; they can produce alternative opinion and ideas (Altunkol, 2011; Stahl & Pry, 2005). The cognitive flexibility, which has positive effects on the potential for coping with internal and external stressors and positive effect on the adults welfare in the family interaction environment (Koesten, Schrodt, & Ford, 2009) has a key role on the individuals forming competency belief related to their developing healthy life style (Martin et al., 1998). The children who are not flexible enough repeat the same mistakes by behaving rigidly and have difficulties in adjusting to new situations (Anderson, 2002). a Bülent GÜNDÜZ, Ph.D., is an assistant professor of Educational Sciences. His research interests include stress and burnout, irrational beliefs, self-efficacy and abuse. Correspondence: Assist Prof. Bülent GÜNDÜZ, Mersin University. Education Faculty, Educational Sciences Department, Yenişehir, Mersin, Turkey. Phone:

10 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE The cognitive flexibility, which hinders children automatic responses and which is seen as the capacity to manage the current situation independently (Ciairano, Bonino, & Miceli, 2006) is seen as the subdimension of a wider structure which is neuropsychologically called as executive function. Other subcategories of executive functions are intuition, choosing an aim, planning, restricting, self-organization, working memory, focusing, attention and feedback (Anderson; 2002; Blair, Zelazo, & Greenberg, 2005; Hughes, 2002; Rennie, Bull, & Diamond, 2004; Stevens, 2009). The executive functions start to develop from the first age. These developments continue developing during childhood and adolescence and they reduce in adulthood (Anderson, 2002; Stahl & Pry, 2005). The children and the old people have lower performance compared to young adults (Zelazo, Craik, & Booth, 2004). In this context, it can be said that the communication manners which the individuals form at the beginning of their lives influence executive functions, cognitive flexibility and psychological symptoms. The attachment types which start to develop at infanthood and whose bases depend on the mental structures related to themselves and others influence psychological health. According to Spann et al. (2012), the individuals whose executive functions are exposed to physical exploitation and negligence are influenced negatively and their cognitive flexibility declines. However, the individuals healthy attachment have a positive relationship with their welfare (Kart, 2002; Terzi & Cihangir Çankaya, 2009; Towler & Stuhlmacher, 2013). According to Bowlby, the human beings come to the world with an instinctive and behavioural inclination which start with the birth and help them form a bond with the people who will provide them with their vital needs from birth to death (Bretherton, 1992; Johnson, Dweck, & Chen, 2007). According to Attachment Theory, the babies whose needs are provided in a satisfactory and balanced way start to form first relationship figures and develop structures related to themselves and others. Accordingly, it is stated that the first relationships which are formed with the caring person form the mental representations related to the ego and others and these mental representations guide the close relationships which will be formed later (Ditommaso, Brannen-McNulty, Ross, & Burges, 2003). The structures called internal working models develop with the processes that Piaget names Cognitve Development. The people act according to the models depending on old memories and experiences while forming new relationships. While the internal working models related to others include features such as whether the person caring for the baby are caring, supportive and reliable, the internal models related to ego consists of the beliefs and expectations about whether he is worthy of care, attention and affection (Fraley, 2002). The internal working models about ego and others are shaped by the experiences which are repeated in secure and insecure attachment environment (Bretherton, 1992). Thus, the people make different types of attachment which are reflected from different inter-personal relationships (Pietromonaco & Barrett, 2000). Bartholomew and Horowitz (1991) base internal working models on the four-attachment models, which are secure, obsessed, afraid and negligent. The researches indicate that attachment styles are related to cognitive functions and psychological symptoms. According to Lippe, von der Eilertsen, Hartmann, and Kille (2010), the secure attachment relationships peculiar to mother influence the childrens development of secure attachment styles and mental executive functions positively. Focusing on the relationship between cognitive flexibility and belief of competency, Cabeldue and Boswell (2012), indicate that there is a negative relationship between shy and anxious attachment and beliefs of competency. The representations or internal working models, which the child form towards himself and others can be related to cognitive schemes organizing our behaviour and experiences. Rothbard and Shaver (1994 as cited in Çeri, 2009) suggest that there are four elements of working models which are connected with each other. These are (a) autobiographic memory (b) beliefs and attitude (c) aims and motives (d) behaviour strategies. According to Cognitive Theory, these elements also comprise the concept of cognitive scheme. The deviance or irrationality of the beliefs and attitudes deviated from these schemes are important concepts which influences the individual s welfare and adjustment to others. It can be predicted that attachment types, flexibility and irrational beliefs influence the behaviours interacting with others when they are considered within the framework of the schemes and metal structures. The secure attachment and functional beliefs (Doron, Moulding, Kyrios, Nedeljkovic, & Mikulincer, 2009; Stackert & Bursik, 2003); the negative correlation findings between non-functional beliefs and general, social and emotional adjuestment support this prediction (Hamamcı & Esen-Çoban, 2010; Hamidi & Hosseini, 2010). 2080

11 GÜNDÜZ / The Contributions of Attachment Styles, Irrational Beliefs and Psychological Symptoms to the Prediction of Cognitive... The basic approach of The Rational Emotive Behavior Terapy, which Ellis pioneers is that the people come to the earth with rational and irrational tendencies and these beliefs are in the centre of our emotional reactions. The tendencies which start to exist from the birth are strengthened by the relationships with family, friends, school and other social relationships (Abrams & Ellis, 1994; Corey, 2001; Ellis, 1973; Nelson-Jones, 1982; Sharf, 1999). The excess of irrational beliefs makes the people s lives difficult; it enables different psychological symptoms to come out (Bilge & Arslan, 2000; Gündüz, 2006; Kılıçarslan, 2009; Lorcher, 2003; Robert & Harnish, 2010; Sava, Maricuţoiu, Rusu, Macsinga, & Vîrgă, 2011). According to Burns and Fedewa (2005), the negative perfectionism related to irrational beliefs weakens the structure of thinking and it causes incongruous behaviours in stress reactions. Similarly, according to Shafran and Mansell (2001), there is a correlation between perfectionism and psychopathology. As the cognitive flexibility is a new term which is studied in the frame of psychological adjustment, there is only few research on this concept, especially in Turkey. Altunkol (2011) states that there is a negative correlation between stress level perceived and cognitive flexibility. Similarly, Diril (2011) finds out that there is a negative correlation between the continuous anger and cognitive flexibility and a positive correlation between control of anger and cognitive flexibility. According to the research made by Bilgin (2009b), it is determined that the variables predicting cognitive flexibility meaningfully are expectations of social competency, the attitude of authoritative father-mother and the skills of problem solving. According to Bilgin, the fact that the styles of mother-father attachment are studied separately and that the relationship between cognitive flexibility and behavioural disorder are analysed will have an important contribution to the explanation of the structure. Moreover, it is expected that the determination of variables predicting cognitive flexibility, especially in the context of school based psychological counselling services, will support the professionals applications serving student and parents. Does the styles of attachment, irrational beliefs and psychological symptoms predict the cognitive flexibility meaningfully and what are their contributions to the prediction? Method This study, which analyses the contribution of irrational beliefs, styles of attachment, and psychological symptoms to predicting cognitive flexibility is a descriptive study in a relational scanning model. The sample of the study was chosen by simple random sampling. The sample consisted of 247 female students and 189 male students studying in Mersin University. The total number of students in the sample were 436 voluntary students. The students ages were between 18 and 34. Data Gathering Instruments The Cognitve Flexibility Scale: The Cognitive Flexibility Scale, which consists of 19 items (CFS) is developed by Bilgin (2009a). CFS is composed of adjective pairs. (For example, I do, I can t do, I am successful, I am unsuccessful ) etc. The points gained from the scale change between 19 and 95. The increase of the points in the scale means that the individual comes closer to the individual s cognitive flexibility. 19 items in CFS explain 51% of the variance. Another reliability analysis study of the scale is carried out and in this study criteria validity is determined by Non-Functional Attitude Scale and the correlation between two scales are determined to be.-44. In the reliability analysis studies of the scale, it is found out that Cronbach s Alpha of the whole scale is.92, item total correlation of the items are between.49 and.63. Irrational Beliefs Scale-Short Form (IBS-S): IBS-S, which is developed by Türküm (2003) and which is composed of 15 items, measures tendencies of irrational beliefs. IBS-S, is the short form of Cognitive Distortion Scale which includes 29 items (Türküm, 1999). IBS-S is a Likert Type Scale whose intervals range from definitely inappropriate (1) to definitely appropriate (5). The lowest score that can be gained from the scale is 15, the highest score of the scale is 75. The high score gained from the scale means that irrational belief level is high. Item total correlation of the scale is between.50 and.52. The internal consistency of the scale is.75. The reliability score gained by means of reapplication of the test is.81. Brief Symptom Inventory-BSI: BSI, which has 53 items and which is a Likert Type self-evaluation scale is used to scan psychological symptoms. SSI is shortened by Deragotis (1992 as cited in Savaşır & Şahin, 1997) and its adaptation to Turkish, its reliability and validity analysis are carried out by Şahin and Durak (1994). It is found out that the scale 2081

12 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE consists of 5 factors, which are Anxiety, Depression, Negativ Ego, Somatization and Hostility. The Cronbach s Alpha internal consistency coefficients gained from total points of the scale are between.96 and.95. The coefficients gained from the subscale are between.55 and.86. Relationship Scale Survey (RSS): This scale is developed by Griffin and Bartholomew (1994 as cited in Sümer & Güngör (1999) and it is translated into Turkish by Sümer ve Güngör. RSS, which has 30 items and four subscales measure four attachment styles that are composed of the styles of secure, obsessed, negligent and afraid. Every item in the scale has seven intervals and every item enables a person to indicate the degree to which he defines himself and his attitudes in close relationships. In the reliability analysis, the reliability coefficients between the subscales are between.41 and.71; the test-rest reliability of the scale is between.54 and.78 and internal consistency coefficients are between.27 and. 61. As Sümer (2006) quotes, the researches in which RSS are used to provide the proof for the fact that the reliability of the subscales are at a relatively low level but their construct validity are at a sufficient level. The Process and Data Analysis The required permission to apply data gathering instruments of the research was obtained from the university administration. Most of the data were collected by the researcher. In the research, 17 th version of SPSS programme was used to analyse the data and multiple and stepwise regression analyses were used to analyse the predictive effect of independent variables on the cognitive flexibility. Results According to the multiple regression analysis, all of the variables except hostility and afraid attachment predict points of cognitive flexibility meaningfully. According to the findings of stepwise regression analysis, it is found out that the variables of irrational beliefs explain 12% per cent of total variance. In the second step, subscale of negligent attachment is added to prediction and total variance increases to 14%; in the third step, subscale of secure attachment is added to the prediction and total variance increases to 16%; in the fourth step, the subscale of somatization is added to the prediction and total variance increases to 20%; in the fifth step, subscale of obsessive attachment is added and total variance increases to 30%; in the sixth step subscale of anxiety is added and total variance increases to 38%; in the seventh step, subscale of depression is added and total variance increases to 39% and in the last step, subscale of negative ego is added and total variance increases to 40%. According to multiple and stepwise regression analyses, it is found out that 30% per cent of cognitive flexibility are explained by the variables of irrational beliefs, obsessed attachment and anxiety. When the results are analysed in terms of the course (direction) of the relationship between the variables and flexibility, it can be said that the excesses of these three variables cause the cognitive flexibility to decline. Discussion In this study, in which styles of cognitive flexibility, irrational beliefs and psychological symptoms are analysed, it is found out that each of the three structures has important predictive effect on flexibility. According to the findings, all of the independent variables explain approximately 41% of the cognitive flexibility. According to the result of stepwise regression analysis, the most important predictive contribution results from the variables of irrational beliefs. When the variables except the variable of irrational beliefs are categorized according to their contribution to the prediction (from the highest to lowest), they can be put into order in this way respectively: obsessed attachment, anxiety, somatization, negligent attachment, secure attachment, depression and negative ego. When the total explanation percentage of cognitive flexibility are considered from a different viewpoint, it is found out that irrational beliefs and styles of attachment explain more than half of the variance. When it is considered that cognitive flexibility is the capacity to consider (envisage) the problems with multidimensional strategies (Stevens, 2009), this study s result about the fact that irrational beliefs predict cognitive flexibility has a parallelism with Bilge and Arslan s (2000) finding that there is a negative relationship between irrational beliefs and problem solving skills. According to Ellis, our beliefs, evaluations and comments about the events influence our reactions (Capuzzi & Gross, 2003). The excesses of irrational beliefs influence the individual s relationships; the individual becomes more depressed, aggressive, anxious, bored and has similar problems (Burger, 2006; Kılıçarslan, 2009; Lorcher, 2003). According to the findings, another important variable which explains cognitive flexibility is attachment styles. Like irrational beliefs, attachment 2082

13 GÜNDÜZ / The Contributions of Attachment Styles, Irrational Beliefs and Psychological Symptoms to the Prediction of Cognitive... styles influence the individual s processes of problem solving and adjustment related to himself and others; and they also have relationship with different variables such as depression (Kamkar, Doyle, & Markiewicz, 2012; Liu, Nagata, Shono, & Kitamura, 2009), anger (İmamoğlu, 2003), stress (Kart, 2002), welfare (Landen & Wang, 2010). It can be said that the results related with the fact that irrational beliefs and attachment styles predict the cognitive flexibility are convenient and meaningfully related to the theoretical bases indicated at the introduction part of this article. As Bilgin (2009b) states, cognitive flexibility is a concept used for interpersonal relationships. The mental processes which the human beings use in interpersonal relationships are shaped with birth and they are developed with experiences. According to the cognitive approach which Ellis pioneers, the tendencies of the man who comes to the world with rational and irrational inclinations are reinforced with family, school, peers and other social relations (Nelson-Jones, 1982; Sharf, 1999). According to findings of the research, while the fact that there is a negative relationship between cognitive flexibility and obsessed attachment and positive relationship between cognitive flexibility and secure attachment is evaluated as a normal result, the fact that there is a positive relationship between negligent attachment and flexibility is thought provoking. This finding isn t compatible with İmamoglu s (2003) linear relationship findings between negligent attachment and anger and with Keskingöz s (2002) finding that the people who have negligent attachment have more non-functional eating patterns. However, in the literature, there are studies which have parallelism with this study related to negligent attachment. For example Kart (2002) in his study indicates that the people who have secure and negligent attachments have lower stress than people who have obsessed attachment. According to Attachment Theory, in negligent attachment, which is related to the fact that the individual evaluates himself positively while evaluating others negatively, the individual attach importance to his autonomy as he expects that other will give harm to him. Based on the research finding, this state of being autonomous including positive perception of ego have an effect on the capacity of solving the problems alone. In other words, the preference of being autonomous in terms of coping with different situations can enable a person to increase the capacity to deal with the similar situations more flexibly and differently. According to the results of the regression analysis, another structure which predicts cognitive flexibility is psychological symptoms. In Bilgin s study (2009b), social competency and problem solving skills are seen to be important variables which predict cognitive flexibility. According to Martin, Staggers, and Anderson (2011), the people who are more flexible have higher points and they are better in terms of tolerating conflict, boldness, interpersonal communication competence and belief of sensitivity and communication competence and their oral and indirect aggressiveness are lower. According to Stevens (2009), the higher degree of flexibility causes less problematic behaviours to be displayed. The findings indicate that irrational beliefs, attachment styles and psychological symptoms have an effect on cognitive flexibility. According to Cognitive Theory, the individuals come to the world with an inclination of rationality and irrationality (Ellis, 1973) and their relationship with the person who cares for them while they are babies influence their subsequent behaviours and relationships to a great extent. It can be said that having irrational beliefs less, communicating with secure attachment styles and having less psychological symptoms can make cognitive flexibility easier. In addition to the variables used in this research, negligence in the childhood and the effects of exploitation flexibility and cognitive structures can be studied. This study is carried out with the university students who don t have any psychological or psychiatric problems. The similar studies can be done with the participants who have psychiatric symptoms and also the participants with psychiatric symptoms can be compared with the participants who don t have any psychiatric symptoms. Moreover, the studies including parents and children can be done together. Although there is theoretically a deterministic viewpoint about the fact that the schemas which are formed by the relations in the childhood influence subsequent relationships, Bowlby suggests that the individual s intellectual capacity on inner working model can be increased, corrective and therapeutic relationships can be formed and some changes can take place in this way (Hazan & Shaver, 1994). Furthermore, descriptive and practical studies about cognitive schemas focusing on flexibility and attachment of parents and children within the context of school based counselling services. The individuals who do not have inappropriate attachment and flexibility can be provided with counselling services and they can be helped to 2083

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE develop corrective relationships. Finally, the fact that the variables increasing anxiety can be studied and intervened can strengthen adjustment processes. References/Kaynakça Abrams, M., & Ellis, A. (1994). Rational Emotive Behaviour Therapy in the treatment of stress. Journal of Guidance and Counseling, 22(1), Altunkol, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin bilişsel esneklikleri ile algılanan stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana). adresinden edinilmiştir. Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8(2), Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four- category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), Bilge, F. ve Arslan, A. (2000). Akılcı olmayan düşünce düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini değerlendirmeleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(13), Bilgin. M. (2009a). Developing a cognitive flexibility scale: Validity and reliability studies. Social Behavior and Personality, 37(3), Bilgin. M. (2009b). Bilişsel esnekliği yordayan bazı değişkenler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), Blair, C., Zelazo, P. D., & Greenberg, M. T. (2005). The measurement of executive function in early childhood. Developmental Neuropsychology, 28, Bretherton, I. (1992) The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28, Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri (Çev. İ. D. Erguvan). İstanbul: Kaktüs Yayınları. Burns, L. R., & Fedewa, B. A. (2005). Cognitive styles: Links with perfectionistic thinking. Personality and Individual Differences, 38(1), Cabeldue, M., & Boswell, S. S. (2012). Predictors of relationship self-efficacy in undergraduates. Psi Chi Journal of Psychological Research, 17(4), Capuzzi, D., & Gross, D. R. (2003). Counseling and psychotherapy: Theories and interventions. New Jersey: Pearson Education. Ciairano, S., Bonino, R., & Miceli, R. (2006). Cognitive flexibility and social competence from childhood to early adolescence. Cognition, Brain, Behavior, 10(3), Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. Çeri, Ö. (2009). Vajinismus tanısı alan kadınlar ve eşlerinde temel bilişsel şemalar ile bağlanma stillerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). adresinden edinilmiştir. Diril, A. (2011). Lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerinin sosyodemografik değişkenler ve öfke düzeyi ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişki açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana). adresinden edinilmiştir. Ditommaso, E., Brannen-McNulty, C., Ross, L., & Burges, M. (2003). Attachment styles, social skills and loneliness in young adults. Personality and Individual Differences, 35(2), Doron, G., Moulding, R., Kyrios, M., Nedeljkovic, M., & Mikulincer, M. (2009). Adult attachment insecurities are related to obsessive compulsive phenomena. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(8), Ellis, A. (1973). Rational-emotive psychotheraphy. In C. H. Patterson (Ed.), Theories of counseling and psychotherapy (pp ). New York: Harpe and Row Publishers. Fraley, R. C. (2002). Attachment stability from infancy to adulthood: Meta-analysis and dynamic modeling of developmental mechanisms. Personality and Social Psychology Review, 6(2), Freud, S. (1999). Uygarlığın huzursuzluğu (Çev. H. Barışcan). İstanbul: Metis Yayınları. Gündüz. B. (2006). Öğretmenlerde tükenmişliğin akılcı olmayan inançlar ile bazı mesleki ve kişisel değişkenlere göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), Hamamcı, Z., & Esen-Çoban, A. (2010). Dysfunctional relationship beliefs of late adolescence in adjustment to university. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, Hamidi, F., & Hosseini, Z. M. (2010). The relationship between irrational beliefs and social, emotional and educational adjustment among junior students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, Hazan, C., & Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationshps. Psychological Inquiry, 5(1), Hughes, C. (2002). Executive functions and development: Emerging themes. Infant and Child Development, 11(2), İmamoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının öfke ve öfke ifade tarzları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). tr/ adresinden edinilmiştir. Johnson, S. C., Dweck, C. S., & Chen, F. S. (2007). Evidence for infants internal working models of attachment. Psychological Science, 18(6), Kamkar, K., Doyle, A-B., & Markiewicz, D. (2012). Insecure attachment to parents and depressive symptoms in early adolescence: Mediating roles of attributions and self-esteem. International Journal of Psychological Studies, 4(2), Kart, N. M. (2002). Yetişkin bağlanma stillerinin bazı bilişsel süreçlerle bağlantısı: Sağlık personeliyle yapılan bir çalışma (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara). yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Keskingöz, B. (2002). Üniversite öğrencileri ile anoreksiya nervoza tanısı alan ve almayan bireylerde bağlanma biçimleri, kişilerarası şemalar ve yeme örüntüleri arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). adresinden edinilmiştir. 2084

15 GÜNDÜZ / The Contributions of Attachment Styles, Irrational Beliefs and Psychological Symptoms to the Prediction of Cognitive... Kılıçarslan, S. (2009). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana). yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Koesten, J., Schrodt, P., & Ford, D. J. (2009). Cognitive flexibility as a mediator of family communication environments and young adults well-being. Health Communication, 24(1), Landen, S. M., & Wang, C. D. C. (2010). Adult attachment, work cohesion, coping, and psychological well-being of firefighter. Counselling Psychology Quarterly, 23(2), Lippe, A., von der Eilertsen, D. A., Hartmann, E., & Kille, K. (2010). The role of maternal attachment in children s attachment and cognitive executive functioning: A preliminary study. Attachment & Human Development, 12(5), Liu, Q., Nagata, T., Shono, M., & Kitamura, T. (2009). The effects of adult attachment and life stress on daily depression: A sample of Japanese university students. Journal of Clinical Psychology, 65(7), Lorcher, P. S. (2003). Worry and irrational beliefs: A preliminary investigation. Individual Differences Research, 1(1), Martin, M. M., Anderson, C. M., & Thweatt, K. S. (1998). Aggressive communication traits and their relationships with the cognitive flexibility scale and the communication flexibility scale. Journal of Social Behavior ve Personality, 13(3), Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76(2), Martin, M. M., Staggers, S. M., & Anderson, C. M. (2011). The relationships between cognitive flexibility with dogmatism, intellectual flexibility, preference for consistency, and self-compassion. Communication Research Reports, 28(3), Nelson-Jones, R. (1982). Danışma psikolojisi kuramları (Ed. F. Akkoyun). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Pietromonaco, P. R., & Barrett, L. F. (2000). The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others? Review of General Psychology, 4(2), Rennie, D. A. C., Bull, R., & Diamond, A. (2004). Executive functioning in preschoolers: Reducing the inhibitory demands of the dimensional change card sort task. Developmental Neuropsychology, 26(1), Robert, B. K., & Harnish, R. J. (2010). Role of irrational beliefs in depression and anxiety: A review. Health, 2(8), Sava, F. A., Maricuţoiu, L. P., Rusu, S., Macsinga, I., & Vîrgă, D. (2011). Implicit and explicit self-esteem and irrational beliefs. Journal of Cognitive ve Behavioral Psychotherapies, 11(1), Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Shafran R., & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21(6), Sharf, R. S. (1999). Theories of psychotherapy and counseling: Conceps and cases. Belmont: Wadsworth Brooks/Cole. Spann, M. N., Mayes, L. C., Kamlar, J. H., Guiney, J., Womer, F. Y., Pittman, B.,. Blumberg, H. P. (2012). Childhood abuse and neglect and cognitive flexibility in adolescents. Child Neuropsychology, 18(2), Stackert, R. A., & Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality and Individual Differences, 34(8), Stahl, L., & Pry, R. (2005). Attentional flexibility and perseveration: Developmental aspects in young children. Child Neuropsychology, 11(2), Stevens, A. D. (2009). Social problem-solving and cognitive flexibility: Relations to social skills and problem behavior of at-risk young children (Doctoral thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No ) Sümer, N. (2006). Yetişkin bağlanma ölçeklerinin kategoriler ve boyutlar düzeyinde karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stili ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), Şahin, N. H. ve Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), Terzi, Ş. ve Cihangir Çankaya, Z. (2009). Bağlanma stillerinin öznel iyi olmayı ve stresle başa çıkma tutumlarını yordama gücü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), Towler, A. J., & Stuhlmacher, A. F. (2013). Attachment styles, relationship satisfaction, and well-being in working women. Journal of Social Psychology, 153(3), Türküm, S. (1999). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın bilişsel çarpıtmalar ve iletişim becerileri üzerindeki etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Türküm, A. S. (2003). Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği nin geliştirilmesi ve kısaltma çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(19), Zelazo, P. D., Craik, F. I. M., & Booth, L. (2004). Executive function across the life span. Acta Psychologica, 115,

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 97-113 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Karar Verme Stilleri

Detaylı

Öfke ve Öfkeyi İfade Etme Biçimlerinin, Stresle Başa Çıkma ve Kişiler Arası Problem Çözme Açısından İncelenmesi

Öfke ve Öfkeyi İfade Etme Biçimlerinin, Stresle Başa Çıkma ve Kişiler Arası Problem Çözme Açısından İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 7 Öfke ve Öfkeyi İfade Etme Biçimlerinin, Stresle Başa Çıkma ve Kişiler Arası Problem Çözme Açısından İncelenmesi

Detaylı

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 31-40 Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Burcu Oktay Kara Havacılık Okulu Ayşegül Durak Batıgün Ankara Üniversitesi

Detaylı

Ego Kimlik Süreci Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Ego Kimlik Süreci Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2043-2058 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1623

Detaylı

Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumu Yordamada Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama ve Sosyal Damgalanma

Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumu Yordamada Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama ve Sosyal Damgalanma Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 471-487 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1799

Detaylı

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 81-96 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 691 Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tayfun DOĞAN*,

Detaylı

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki Eurasian Journal of Educational Research, 22, pp, 89-99 / 2006 Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki The Relationships Between Attachment Styles with

Detaylı

Young Ebeveynlik Ölçeği - Anne Formu (YEBÖ-A) Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesi

Young Ebeveynlik Ölçeği - Anne Formu (YEBÖ-A) Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesi Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2012, 15 (30), 37-49 Young Ebeveynlik Ölçeği - Anne Formu (YEBÖ-A) Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesi Nesrin Hisli Şahin Başkent Üniversitesi

Detaylı

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı *

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1419-1430 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1520

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Ergenlerde Saldırganlık ve Sosyometrik Popülerlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Ergenlerde Saldırganlık ve Sosyometrik Popülerlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Bahar/Spring 767-780 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Hatice ŞİRİN 1 Hüseyin IZGAR 2

Hatice ŞİRİN 1 Hüseyin IZGAR 2 Elementary Education Online, 12(1), 254-266, 2013. İlköğretim Online, 12(1), 254-266, 2013. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Relationship between Undergraduates Communication Skills and Their

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme *

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 69-80 [Nisan 2014] Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri

Detaylı

Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1327 Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Temel İhtiyaçların Karşılanmasının Rolü *

Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Temel İhtiyaçların Karşılanmasının Rolü * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Güz/Autumn 2429-2446 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Atılgan ERÖZKAN * ÖZET Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışma

Detaylı

Kimlik İşlevleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Kimlik İşlevleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 571-586 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kimlik İşlevleri Ölçeği:

Detaylı

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 721 Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yaman, S. & Köksal, M.S. (2014).Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına. 119 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 3, Eylül 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 3, September

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Akademik Risk Alma Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyonla İncelenmesi

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Akademik Risk Alma Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyonla İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(1) 135-158 014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.1738/estp.014.1.1616

Detaylı

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity Elementary Education Online, 14(1), 216 229, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 216 229, 2015. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr DOI: 10.17051/io.2015.05547 Adaptation of Educational Stress Scale

Detaylı

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi

Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1683-1706 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı

Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1323 Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin

Detaylı

SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS SCALE TO TURKISH

SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS SCALE TO TURKISH Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 159-169 [2013] SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL

Detaylı

EVLİ BİREYLERDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE EVLİLİĞE DAİR İNANÇLARIN EVLİLİK DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

EVLİ BİREYLERDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE EVLİLİĞE DAİR İNANÇLARIN EVLİLİK DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EVLİ BİREYLERDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE EVLİLİĞE DAİR İNANÇLARIN EVLİLİK DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Aktan SIĞIRCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Baki DUY

Detaylı