Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle..."

Transkript

1 Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle... PHARMETIC Y l: 1 Say : 3 / K fl Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz.

2

3 Baflkandan Geride B rakt m z 2009 ve Gelen 2010 PHARMET C SA LIK 1 Merhabalar, Türk eczac lar olarak halk m za daha iyi hizmet sunma ad na pek çok s k nt yla mücadele etti imiz bir y l daha geride b rakt k. Yeri geldi sokaklara döküldük, yeri geldi kepenk kapatt k. Do ru bildi imiz yolda ilerlemekten ve bu u urda elimizden gelen gayreti sarf etmekten asla vazgeçmeyece imizi bir kez daha ispat ettik. Daha da önemlisi mücadelemizde gösterdi imiz kusursuz dayan flma ile herkese örnek olurken, halk m zdan ve kamuoyundan büyük destek gördük. Ekonomik krizin yükünü en a r flekilde hissetti imiz 2009 y l nda, meslek ilkelerimizden ödün vermeden yurdumuzun her köflesinde insan m za sa l k hizmeti ulaflt rmaya durmaks z n devam ettik. Bizler bu eme i sarf ederken fikirlerimiz ve s k nt lar m z gerçek manada dikkate al nmadan bizleri ilgilendiren konularda önemli kararlar al nd. Sa l k hizmetlerinden tasarruf etmek amac yla al nan bu kararlar, meslek örgütlerimizin ve bizlerin tüm karfl ç k fllar na ra men uygulamaya sokuldu. Birbirini izleyen bu geliflmelerin ard ndan Türkiye genelinde pek çok meslektafl m z ya kepenk kapatmak zorunda kald, ya da büyük borçlar n alt na girdi. Oysa bizlerin tek amac, insan m z n hak etti i sa l k hizmetini almas nda üzerimize düflen sorumlulu u lay k yla yapmam z sa layacak yollar n aç lmas ve meslek haklar m z n korunmas yd y l na gelindi inde dünya ülkeleri eczac l k hizmetlerine büyük önem vermekte, sa l k sisteminin verimli iflleyifli ad na eczac lar n desteklemektedir. Çünkü eczanelerin verdi i hizmeti olumsuz etkileyecek her türlü karar n insan sa l aç s ndan do uraca sonuçlar n fark ndad rlar. Eczac n n sa l k dan flman rolünü en iyi flekilde yerine getirmesinin ve hastalar n gerekti i gibi bilgilendirilmesinin önemini çok önceleri kavrayan geliflmifl ülkelerde, hükümetler eczanelerin s k nt lar n aflmalar na yard mc olacak imkânlar sa lamaya öncelik vermektedir. Bu aç dan bak ld nda Türk eczac lar da e itimleri boyunca fakültelerde gördükleri bilgileri ve kazan mlar meslek hayatlar nda en iyi flekilde prati e dökmek için uygun koflullar n sa lanmas n beklemekte sonuna kadar hakl d r. Meslektafllar m z her türlü engele ra men sa l k hizmetleri zincirindeki birincil öneme sahip görevlerini gece gündüz demeden flevkle yerine getirirken, dünyadaki bilimsel geliflmeleri ve sa l k alan ndaki yenilikleri yak ndan takip edip kendilerini sürekli yenilerken, onlar n kolayca çözülebilecek sorunlar na duyars z kalmak, çözüm ad na onlar n seslerine kulak vermemek, 20 binin üzerindeki eczac n n eme ini hiçe saymak olacakt r. Bizler Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ailesi olarak, 2010 y l yla birlikte dünya genelinde oldu u gibi ülkemizde de eczac l k mesle inin hak etti i konuma ulaflmas n arzu ediyoruz. Ard m zda b rakt m z 2009 y l nda oldu u gibi bundan sonra da bu do rultudaki çal flmalar m z ve mücadelemizi sürdürmeye devam edece iz. Çünkü bu ülke insan her alanda oldu u gibi sa l k alan nda da en iyi hizmeti almay hak ediyor. Elbette bu hakk n sahibine eksiksiz sunulmas için en büyük çabay gösterenlerin bafl nda yine bizler olaca z. Kar, ya mur, çamur demeden, tüm Türkiye de ihtiyac olan vatandafllar m za ilaç ulaflt rmaya aral ks z devam edece iz. Karfl m za ç kan tüm engelleri aflmak için meslektafllar m zla birlikte omuz omuza mücadele edece iz. Hatal veya eksik gördü ümüz her hareketin, her karar n üzerinde gidip, do rular n yap lmas ad na sesimizi duyuraca z. Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Baflkan y l na gelindi inde dünya ülkeleri eczac l k hizmetlerine büyük önem vermekte, sa l k sisteminin verimli iflleyifli ad na eczac lar n desteklemektedir. Çünkü eczanelerin verdi i hizmeti olumsuz etkileyecek her türlü karar n insan sa l aç s ndan do uraca sonuçlar n fark ndad rlar. Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na tüm Pharmetic Sa l k okuyucular n n, de erli meslektafllar m n ve her fleyin en iyisini hak eden Türk halk n n yeni y l n kutlarken, 2010 y l n n tüm sorunlar m z n çözüme kavufltu u, her alanda geliflim ve at l mlar n yafland günler getirmesini dilerim. Sevgi ve Sayg lar mla PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE

4

5

6 çindekiler Pharmetic Sa l k Dergisi nde yay nlanan yaz lar izin almadan yay nlanamaz, kopyalanamaz. Yay nlanan reklamlar n sorumlulu u reklamverene aittir. PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE PHARMET C SA LIK 4 1 Baflkandan Geride B rakt m z 2009 ve Gelen 2010 Ecz. Neylan Z rhl o lu Uzman n Önerileri Dikkat Eksikli i, Hiperaktivite Prof. Dr. Osman Tan k, Süreyya Öztürk Eczac ve Sa l k Eczaneler Neden Kapand? Ecz. Fulya Urganc o lu Ülkemiz ve Pharmeticler Ata m z n Huzurundayd k Ecz. Arma an Ener 6 12 Güncel Sa l k Sorunlar m z Zay flamak için Sihirli De nek Dr. Ayça Kaya Cilt Sa l Antioksidanlar Nilgün Gerçek 14 Cilt Sa l Cilt K r fl kl klar 18 Güncel Sa l k Mevsimsel Grip ve Pandemik Grip 22 Uzman Önerileri Havyar ve Cilt Do al Bir Sinerji Melike Yumlu Ecz. Adile Özda Dr. M. Ender Saraç 24 Sa l kl Saçlar Organik Saç Bak m n n Önemi 26 Eczac n z Diyor ki... Günefl, K fl n da Günefl 27 Eczac n n Önerileri Koenzim Q10 ve Sa l m z Ifl k K rg z Ecz. brahim Yavuz Ecz. Umut Eren 28 Sa l kl Güzellik K r fl kl k Tedavisine Pratik Yaklafl m 30 Ekonomi Newsweek in Yeni Kavflak Noktas Türkiye! 32 Eczac n z Diyor ki... Sa l n Göstergesi Saç Ayflegül Saltat Röp.: Ecz. Aylin Özkan Ecz. Ayflen Ünlütürk 36 Do a n n Erdemi Sa l k çin Do al Destekler 42 Botanik Bilim ve Sa l k Kokulu Gülün Sa l ktaki Yeri 50 Sa l m z ve Spor Bilinçli Sporun Olumlu Etkileri Prof. Dr. Erdem Yeflilada Prof. Dr. Ayten Alt ntafl Ecz. O. Asal Uçkunkaya Yönetim Kurulu Ecz. Neylan Z rhl o lu Ecz. Arma an Ener Ecz. Mücahit Birik Ecz. Fulya Urganc o lu Ecz. Canay Özgirey Ecz. Gaye Garip Ecz. Mehmet Ongan Baflkan Baflkan Yrd. Baflkan Yrd. Genel Sekr. Sayman Üye Üye Pharmetic Sa l k Dergisi, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i taraf ndan tüketiciyi bilgilendirmek amaçl sadece Pharmetic Eczaneleri nden ücretsiz da t lmaktad r. Sahibi : Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Sorumlu Müdür/Editör : Ecz. Mehmet Ongan Genel Yay n Yönetmeni : Ecz. Arma an Ener Reklam Koordinatörü : Ecz. Fulya Urganc o lu Yay n Dan flman : Devrim Yaman Hukuk Dan flman : Gönül Apayd n Yay n Kurulu : Neylan Z rhl o lu Türko lu, Arma an Ener, Asal Uçkunkaya, Aylin Özkan, Ayflen Ünlütürk, Fulya Urganc o lu, Mehmet Ongan, Umut Eren Yönetim Adresi : Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Sö ütlüçeflme Cad. Küçük Çarfl Pasaj No:9 K:3 Kad köy/ STANBUL T: 0(216) Yay nlayan : Maestro Reklamc l k Ltd. fiti. Akyol Sokak No: 24 Cihangir, Beyo lu stanbul T: 0(212) Bask /Cilt : Portakal Bas m Ltd. fiti. Levent/ stanbul T: 0(212) Tiraj : Adet Yay n Türü : Yayg n, Süreli Yay n Bask Tarihi : Ekim 2009 Say : 2 / Sonbahar

7 Eczac ve Sa l k Eczaneler Neden Kapand? PHARMET C SA LIK 5 4 Aral k 2009 tarihinde Türkiye genelindeki tanesi nöbetçi olmak üzere 24 bin eczanede meslektafllar m z 1 günlü üne kepenk kapatt. Ard ndan geçen süreçte pek çok kifli isteyerek ya da istemeyerek bu hakl eylemimizi yanl fl de erlendirdi. Elbette bizler için as l önemi arz eden halk m z, her zaman oldu u gibi yan m zda yer ald. Peki, eczaneler neden kapand, eczac lar n derdi neydi? Bunun sebebi bizleri as ls z flekilde itham edenlerin dedi i gibi kar peflinde koflmak de ildi. Hele de halk m z ma dur etmek veya onlar ilaçs z b rakmak gibi bir düflüncemiz asla olmad, olamaz. Bu nedenle onlar zor durumda b rakmamak için hakl eylemimiz s ras nda gerekli yerlerde nöbetçi eczanelerimiz hizmet sunmaya devam etti. Bizler ilaç fiyatlar n n düflüflüne karfl olmad m z, aksine bunun yap lma nedenini ve fleklini inand r c bulmad m z çok defa dile getirdik. Ancak Anayasaya ayk r bir flekilde hastalar m zdan yüksek muayene ücretleri al nmas na karfl oldu umuzu her f rsatta belirttik. Eczac gelirinin ilaç fiyatlar ndan ba ms z olmas gerekti ini vurgulad k. Eczac lar n bilgi sahipli inden ve dan flmanl k hizmetinden kaynaklanan meslek haklar n n verilmesini istedik. Kriz nedeniyle vatandafl n kan a lad bir dönemde, halk sa l n ilgilendiren konularda, konunun muhatab olan eczac lar n kayg lar n, fikirlerini göz ard ederek kararlar al n rken ve pek çok meslektafl m z kepenk kapatmak zorunda kal rken, bizlerin tek dile i halk m z n ma dur olmamas yd. Bu s k nt l dönemlerde bile mesle imizi icra etmekten ve halk m za sa l k hizmeti ulaflt rmaktan vazgeçmedik. Eczanelerimizi kapatt k çünkü amac m z son dönemde al nan kararlar n yanl fl oldu unu vurgulamakt ve insan m z n hakk olan hizmeti en iyi flekilde almas n sa lamak için sesimizi duyurmakt. Çünkü art k tahammülümüz yok! Krizin gölgesinde yaflam savafl veren meslektafllar m zdan 1000 e yak n, iki y lda sa l k sisteminde yap lan yanl fl de iflikliklerin ard ndan eczanelerini kapatmak zorunda kald. Düflüncelerimizi aç klad m zda, çözüm yollar n sundu umuzda ve ortak bir paydada buluflma iste imizi dile getirdi imizde ise muhatap al nmad k. Tüm bunlara gerekçe olarak kamuda sa l k harcamalar n azaltma hedefi gösterildi. Oysa kamu kurum skontolar nedeniyle zarar edenler bizler olduk. Ödemelerde yaflanan gecikmelerin yükünü omzumuzda biz tafl d k, alacaklar m z tahsil edemedik. laç pazar n n 2008 de %14 oran nda büyüdü ü bir ortamda eczac lar sadece zarar etti. Depolardan ald m z ilaçlar n bedelini 1 ay gibi k sa bir sürede ödemek zorunda b rak l rken, bizler hakk m z ancak 2 ay sonra alabilir hale getirildik. Eczanelerimizde y ll k kayb m z 45 bin liraya ulaflt. Pek ço umuz a r borçlar n, yüklü kredilerin alt na girdik. Karfl karfl ya b rak ld m z bu engellerin ortadan kalkmas ve vatandafllar m za daha iyi hizmet edebilece imiz bir ortam n sa lanmas ad na sesimiz duyurmak için bir gün de olsa eczanelerimizi kapatt k. Ancak günler geçmesine ra men çözüme iliflkin bir geliflme yaflanmad. Bunun da ötesinde hakl gerekçelerle eylem yapan eczac lar haks z yere suçland. Hatta eyleme kat lmam fl, arkadafllar m za destek vermemifl gösterilmeye çal fl ld k. Bizler Türk eczac lar olarak, toplumu ayd nlatma ad na do ru bildiklerimizi söylemeye devam edece iz. Vatandafllar m z n sa l k hizmetlerini kusursuz flekilde almalar n sa lamak için elimizden gelenin en iyisi yapaca z. Bu yolda sesimizi susturmak isteyenlere de boyun e meyece iz. Yaflamakla yaflamamak aras ndaki o ince çizgide olan bizleri, Türk halk n n anlay p, kucaklayaca na inan yoruz. Kepenk kapatma eylemi ise sadece sesimizi sizlere duyurabilmek için att m z ç l kt r. Ecz. Fulya Urganc o lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Bizler Türk eczac lar olarak, toplumu ayd nlatma ad na do ru bildiklerimizi söylemeye devam edece iz. Vatandafllar m z n sa l k hizmetlerini kusursuz flekilde almalar n sa lamak için elimizden gelenin en iyisi yapaca z. Bu yolda sesimizi susturmak isteyenlere de boyun e meyece iz. PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE

8 Güncel Sa l k Sorunlar m z PHARMET C SA LIK 6 Zay flamak çin Sihirli De nek PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Dr. Ayça Kaya Dahiliye Uzman Siz siz olun vücudunuzun bu dünyada size bir kez ba flland n unutmay n. Vücudunuza koydu unuz yak ta hem yiyecek anlam nda hem de kulland n z ürünler aç s ndan dikkat edin. Bir sihirli de nek olsa ve sadece bir dokunuflu ile bütün fazla kilolar m z alsa götürse... çinden bir dilek tut dense, belki de bir ço umuzun ilk s ralardaki isteklerinden biri bu olurdu herhalde. Her y l moda olan çeflitli sebzelerin sular (maydonoz, lahana), çeflitli otlar n kaynat lmas ile elde edilen mucizevi çaylar (kiraz sap, m s r püskülü), aç karn na içilen litrelerce greyfurt-limon sular... Hiç yan etkisi olmayan tamamen do al, bitkisel denen haplar... Bir ço umuz belki de büyük umutlarla bu yöntemleri denemiflizdir ve bir kaç kilo kayb ndan sonra a r yan midelerimiz, dökülen saçlar m z, k r lan t rnaklar m z yan m za kâr kalm flt r. K sa zamanda güç bela verdi imiz kilolar geri ald m zda yan m za kalan hayal k r kl klar da cabas olmufltur. Gerçekten yok mudur kal c olarak kilo verebilmenin yolu? Gerçekten sihirli bir de nek... E er bu konuyu sonsuza dek kapatmak istiyorsan z öncelikle akl selim olmal s n z. Y llar içinde yavafl yavafl biriken kilolardan yavafl yavafl kurtulmak en sa l kl s d r (ayda ortalama 2,5-3kg). Ayda 2,5 kg verdi inizde bunun 8 ayda 20 kg olaca n düflünün. E er ayda 6-8 kg kilo kayb vaat eden sihirli de neklere itibar ederseniz, bu sihirli yöntemlerle gerçekten vaat edildi i gibi ayda 6-8 kg kilo verirseniz ortalama kg kilo kayb ile ortadan kaybolabilirsiniz! Zay flamak istedi inizde mucizevi bir yöntem araflt rmak veya gerçekçi olmayan umutlara kap lmak do ru de ildir. Öncelikle metabolizman zda fliflmanl a neden olabilecek (tiroid bezi az çal flmas, insülin direnci, polikistik over hastal...) ve fliflmanl kla birlikte görülebilecek (hipertansiyon, diyabet, kan ya yüksekli i, kalp hastal...) hastal klar aç s ndan de erlendirilmeniz ve uygun tedavi ile birlikte ömür boyu sürecek do ru yeme ve hareket al flkanl klar n z kazanman z gerekiyor. Bununla birlikte e er kilo probleminiz ciddi boyutta ve sa l n z tehdit ediyorsa doktor kontrolünde t bbi zay flama ilac tedavisi de kullanabilirsiniz. T bbi zay flama ilac dedi imizde bunu bitkisel desteklerle kar flt rmamak laz m. T bbi zay flama ilaçlar da t pk tansiyon ve fleker, antibiyotikler gibi etkinlikleri ve güvenlilikleri araflt rmalar yap larak kan tlanm fl, Sa l k Bakanl taraf ndan onaylar al nm fl, bu ilaçlarla ilgili bütün etkiler, yan etkiler ve ilaç etkileflim mekanizmalar bilinen, do ru endikasyonla doktor kontrolünde kullan ld nda son derece yüz güldürücü etkileri olan ilaçlard r. Siz siz olun vücudunuzun bu dünyada size bir kez ba flland n unutmay n. Vücudunuza koydu unuz yak ta hem yiyecek anlam nda hem de kulland n z ürünler aç s ndan dikkat edin.

9

10 Uzman n Önerileri PHARMET C SA LIK 8 Dikkat Eksikli i, Hiperaktivite PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Prof. Dr. Osman Tan k Nöroloji Uzman Süreyya Öztürk Klinik Psikolog Dürtüselli e afl r hareketlilik atfedilmesi için alt tanenin birden efllik etmesi gerekir. Hiperaktivite k p r k p r olma, oturmada s k nt, uygunsuz koflma, t rmanma davran fl, devaml hareket halinde olma, sabit durma halinde huzursuz davran m, sessiz olunmas gereken faliyette s k nt hali, fazla konuflma, söz kesme, konuflmay dinleyememe ve s ra beklemede, s raya uyum sa lamada zorluk, s k nt hali. Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u nedir? Hastal n tan m yüzy l n içinde yap lm fl olup, hastal k hakk ndaki düflünceler ve hastal n ad tekrarlayan zaman diliminde de iflmifltir. Hastal kla ilgili dsm 4 tan kriterleri: Süre gelen dikkati verememe Dikkatin çabuk da lmas Duygusal ve davran flsal dürtüsellik Bazen afl r hareketlilik, yerinde duramama Bu belirtilerle ayn geliflimsel düzeyde olan kiflilerde normalde görülen belirtilerden anlaml olarak daha belirgin oldu u tan mlan r. Dikkatsizlik, dürtüsellik, yerinde duramama, yaflam n en az iki yerinde güçlü e yol açmal d r ve 6 ay s k nt veren davran fllar süre geliyor olmal d r. (s k nt l davran fl, yaflam n her alan nda s k nt ya yol açmaktad r). Dikkatsizlik atfetmek için kriterler: Afla daki 6 kriter ve fazlas s kl kla yaflan r. Eflyalar kaybetme, dinlemiyormufl gibi görünme, detaylara dikkat edememe basit hata yapma Bafllanan ifli bitirememe Unutkanl k Organize olmada güçlük çekme Sürekli dikkat gerektiren aktiviteden kaçma Sorumluluk hissi duymadan ifli b rakabilme Dürtüselli e afl r hareketlilik atfedilmesi için alt tanenin birden efllik etmesi gerekir. Hiperaktivite k p r k p r olma, oturmada s k nt, uygunsuz koflma, t rmanma davran fl, devaml hareket halinde olma, sabit durma halinde huzursuz davran m, sessiz olunmas gereken faliyette s k nt hali, fazla konuflma, söz kesme, konuflmay dinleyememe ve s ra beklemede, s raya uyum sa lamada zorluk, s k nt hali. Hiperaktivite (dürtüsellik) ve dikkat eksikli i semptomlar nda 6 ay ve daha uzun süredir s k nt tan mlanan durumun sürmesi gerekmektedir, ayr ca geliflim seyir sürecine göre fliddetli ve s k yaflanmas gerekmektedir. Yedi yafl ndan önce semptomlar n var olmas gerekmektedir. S k nt yaratt ortam 2 den fazla olmal d r. S k nt l davran fl okulda, yuvada evde ve sosyal ortamda var olmal d r. Dikkat eksikli i ve hiperaktivite davran fl belirtileri için gelifl flikayetleri, yafl da l m na göre flikayet flekilleri: Okul öncesi 3-5 yafl aral nda uyumsuzluk, doymak bilmez, tatmin olmaz merak, ani öfke ve sakinlik, gürültü yapma, her zaman hareket halinde olma, tehlike davran fl na yönelim, agresyon (itme, vurma) bu yafl aral ndaki flikayetlerdir. lkö retim ça 6-12 yafl aral nda ödev yapmada organizasyon bozuktur. Ödev yapma sorumlulu unun olmamas, oyun s ras nda s ra almama, dirençli davranma, görev sorumlulu u olmamas, bafllanan ifli bitirmede s k nt, basit hata yapabilme görülür. Hastal k eriflkinlik döneminde: Organize olmada ve yaflam n ileriki dönemlerine yönelik plan yapmada zorluklar olur. Devaml ifl ve arkadafl çevresi de ifltiren birey bir çok ifl bafllat r fakat çok k s tl tamamlayabilir. Duygu durumu de iflkenlik gösterir, ani sinirlilik ve öfke patlamalar olur. Yine unutkanl k eflya sorumlulu u azl mevcuttur. Vakit ile zaman s n r nda zorluk yaflar. Tan koymada afl r hareketlilik gerekmez. Dehb olan hastalarda bilinen bir fley var ki yar s ndan az hiperaktiftir. Erkek çocuklarda daha s k rastland yap lan araflt rmalarda görülmektedir. Afl r hareketlili in olmad bireyler de yerinde duramaz ve durmadan konuflabilirler, ne söylediklerini unutabilirler, k m ldama, el ayak sallama olmas ile birlikte geceleri uykuda s k nt oldu u gözlemlenir. Dehb tan s ile birlikte davran m bozuklu u, karfl gelme, karfl olma bozuklu u, ö renme güçlü ü, kayg bozukluklar, duygu durum bozukluklar, konuflma ve dil bozukluklar rastlan r. Ayr ca ayr lmas gereken durumlar mevcuttur. Bunlar, yaflla uyumlu afl r hareketlilik, zeka gerili i, troid bozukluklar, tourette sendromu, tik bozukluklar, uyku bozukluklar, psikoz asperger sendromu, madde kötüye kullan m n n ay r c tan da tan mlanmas d r. Çevresel faktörler önemlidir, duruma ba l stres, uygun okula gitmeyen yüksek zekal çocuk, kötüye kullanma ve ihmal önemlidir.

11

12 Ülkemiz ve Pharmeticler PHARMET C SA LIK 10 Ata m z n Huzurundayd k PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Arma an Ener Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Baflkan Yard mc s Mustafa Kemal i anlamak göz boyamak de il, Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz de il. Beni seviyorsan z e er ve anl yorsan z; Laboratuvarlarda sabahlay n, kahvelerde de il. Bilim a arts n saçlar n z... Kitaplar... Ancak böyle ayd nlan r o sonsuz karanl klar Atatürkçülük, hür düflünceyi temsil eder. Hürriyet ve demokrasi anlay fl d r. Kurtulufltur, ba ms zl kt r. Atatürkçülük, ça dafl uygarl k seviyesine ulaflmad r, bat l laflmad r, modernleflmedir. Atatürkçülük, modern bir toplum hayat yaflama demektir. Laik düzen kurma, müspet bilim zihniyetiyle devlet yönetmedir. Atatürkçülük, ça dafllaflma, bilimsellik ve ak lc l k, insan ve insan sevgisidir. H. Ya c o lu diyor ki; Mustafa Kemali anlamak göz boyamak de il, Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz de il. Beni seviyorsan z e er ve anl yorsan z; Laboratuvarlarda sabahlay n, kahvelerde de il. Bilim a arts n saçlar n z... Kitaplar... Ancak böyle ayd nlan r o sonsuz karanl klar Bir baflka flairimiz; D. Ergeneli de flöyle tan ml yor büyük Ata m z ; Bir sevdad r Mustafa Kemal vatana, Ifl k tutan, güç veren, yol bulan Bizler Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu üyeleri ve birer Türk Eczac s olarak Ulu Önder Atatürk ün huzurundayd k. Yo un duygular içinde tören k tas yla birlikte mozoleye çelengimizi b rak p sayg duruflunda bulunduktan sonra an defterine yazd m z sat rlarla: O nun bize gösterdi i ça dafl medeniyet yolunda, Türk eczac s olarak üzerimize düflen görevi yapmaya var gücümüzle çal flt m z ; O nu anlayarak, O nu severek huzurunda bulundu umuzu ve sayg lar m z ifade ettik. O nun ö retileri fl nda; ça dafl yaflam n bir gere i olarak, daha bilgili eczac lar n daha donan ml eczanelerde halk m za sa l k hizmeti verebilmesine olanak sa lanmas gerekti ine inan yoruz. Bu nedenle mesle imizin gerektirdi i kiflisel geliflim, ilaç, besin destekleri, dermokozmetik ve sa l k malzemeleri konular nda sürekli e itimlerle kendimizi ve çal flanlar m z yeniliyor, gelifltiriyoruz. Dan flman Eczac kimli imizle, halk m z n bizler için çok önemli olan sa l n, sevgi ve sayg s n koruma kararl l içerisinde çal flmalar m z durmaks z n sürdürüyoruz. Tüm s k nt lar m za, karfl karfl ya b rak ld m z ve bir türlü çözüme kavuflturulamayan tüm sorunlar m za ra men, inand m z do rular sonuna kadar savunmaya ve Ata m z n gösterdi i yolda yürümeye devam edece iz. Sevgi ve Sayg lar mla

13

14 Cilt Sa l PHARMET C SA LIK 12 Antioksidanlar PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Antioksidanlar = Sa l ve gençli i korunan cilt için olmazsa olmaz. Canl larda, kimyasal süreçler (özellikle oksitlenme), serbest radikallerin oluflmas na neden olur. nsanlar ve bitkiler kendilerini serbest radikallerden korumak için antioksidanlar kullan rlar. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önleyen yap lard r. Bitkiler kendi antioksidanlar n üretirken, insanlar bunu besinlerden sa layabilirler. Ansiklopedik tan m yla bafllad m z antioksidanlar; 21. yy da cilt gençli inin korunmas ve zamana karfl mücadelede temel yap tafllar olmufllard r. Dermo-kozmetikte; cilt bak m ve gençli i için yap lan araflt rmalarda; anti-aging bak m n antioksidanlar sayesinde oldu u keflfedilmifltir. ve etkinli ini kaybedebilir. Fakat en etkili antioksidan olma özelli iyle C vitaminin cilt yüzeyinden kullan m çok önemlidir. C vitamininin; formüle edilirken stabil, yüksek konsantrasyonlu, L-askorbik asit ve serum formunda olmas etkinli i için aranmas gereken özelliklerdir. Ferulik asit: Yeni nesil bitkisel antioksidan lardand r. Yap lan bilimsel araflt rmalar, C vitamininin stabilitesini art rd n, di er antioksidanlar cildin derinlerine kadar tafl y c l k görevi yapt n, DNA lar korudu unu ve ciltteki UV hasar n onard n kan tlam flt r. C + E vitaminleri ile Ferulik asit kombinasyonunu; cildin do al savunma mekanizmas n 2 kat art r r, foto-korunma sa lar ve hücre DNA lar ndaki kal c hasar önler ve korur. Nilgün Gerçek E itim Müdürü Phloretin, cildin sa l ve güzel görünmesinde; hücreleri korudu u ve cilt kanserine kadar tüm olumsuz durumlar önledi i ve düzeltti i bilimsel olarak kan tlanm fl bir aktiftir. Vücudumuz; sadece besinler yoluyla alabildi i antioksidanlar, pek çok metabolik olayda kulland için, derimizin ihtiyac n s n rl olarak karfl lar. Bundan dolay cildin antioksidan ihtiyac n, vitamin ve mineralleri yüzeyden sürerek artt rabilirsiniz. Fakat hassas ve karmafl k bileflenler olmalar nedeniyle etkili olmalar için çok teknik formüle edilmeleri gerekir. Antioksidan formulasyonlar n n; cildin kullanabilece i bir yap yla en etkili flekilde formüle edilmesi ve cildin antioksidan seviyesini artt rd n n bilimsel çal flmalarla ispatlanm fl olmas çok önemlidir. Cilt bak m için kullan mda flimdiye kadar bilinen en etkili antioksidanlar: E Vitamini (Alfa tokoferol): Vücudun en önemli ya da çözünen antioksidan d r. Yüksek oranda deride bulunur. Hücresel zarlar ve di er lipid formlar n serbest radikallere karfl korur. Cildi iyilefltirici, nemlendirici özelli i de bilinmektedir. Kan tlanm fl olan klinik çal flmalarda; E vitamininin foto-yafllanmaya engel oldu u ispatlanm flt r. C Vitamini (L-Askorbik Asit): Do ada en çok turunçgiller, domates ve yeflil yaprakl sebzelerde bulunur. Serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Foto-yafllanma ve fl a ba l hasarlar önler, kolajen üretimini tetikler. Suda çözünen bir vitamin oldu undan h zla bozulabilir Flavonoidler: Bir çok meyve ve sebzede yüksek oranlarda bulunan sar -beyaz pigmentlerdir. Bitkilerin ço unda bulunan bu antioksidan, C ve E vitamininden çok daha fazla miktarlarda bulundu u için meyve ve sebze a rl kl bir diyetle vücuda bol miktarlarda al nabilir. Phloretin: 4. nesil en yeni ve etkili Flavonoid kökenli antioksidand r. En fazla elmalarda bulunan Phloretin; elma, armut, greyfurt gibi a açlar n meyve ve köklerinden elde edilmektedir. T p alan nda, antioksidan etkisi tespit edilerek pigment düzenleyici ve yay l m güçlendirici ajan olarak kullan lmas için çal flmalar bafllam flt r. Günümüz dermo-kozmeti inde ise; ilk defa s v formülasyonu ile cilt hasarlar n önleme ve düzeltmede devrim yaratm flt r. Phloretin; genifl spektrumlu anti-oksidan molekül olarak; cilt kanseri, lekeler ve k rm z l klar gibi çok genifl bir alanda önerilmektedir... Phloretin, cildin sa l ve güzel görünmesinde; hücreleri korudu u ve cilt kanserine kadar tüm olumsuz durumlar önledi i ve düzeltti i bilimsel olarak kan tlanm fl bir aktiftir. Sonuç olarak yukar da anlatt m z detaylar günümüz dermo-kozmeti i nin slogan : Antioksidan yoksa anti-aging sa lanamaz olarak en güzel flekilde özetleyebiliriz.

15

16 Cilt Sa l PHARMET C SA LIK 14 Cilt K r fl kl klar PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Melike Yumlu E itim Dan flman Paraben ve fenoksietanol cilde zararl maddeleri içermeyen bu çok özel formül; gülhatmi tohumlar, ayn safa özü, dereotu tohumlar, kakao özü ve misk gülü ya içeri iyle derin k r fl kl klar n görünümünü azalt yor ve cildin elastikiyetini art r yor. Nuxe ten çizgiler üstünde çal flan kalem roll-on: Aroma-Vaillance Express Olgun cilt k r fl kl klar n do al özlerle doldurmaya yard mc Nuxe Aroma-Vaillance serisine yepyeni bir ürün eklendi: Aroma-Vaillance Express Çizgiler üstünde çal flan kalem roll-on özelli ini tafl yan Aroma-Vaillance Express; yafllanman n ilk belirtilerinin görüldü ü göz, al n ve dudak bölgelerinde toparlay c ve ayd nlat c etki sa l yor. Do al cilt bak m n n öncüsü Nuxe ün, toparlay c etki ile yorgunluk belirtilerinin görünümünü azaltan yeni ürünü Aroma Vaillance Express %84 do al içeri i ve h zl etkisi ile k r fl kl klar n görünümünü yumuflat yor. Aroma-Vaillance Express, özellikle göz, al n, dudak gibi bölgelere an nda etki ediyor ve mükemmel sonuç veriyor. Metal roll-on bafll k özellikle çizgilerin daha yo un oldu u kafl aras, kazaya, dudak çevresi ve mimik k r fl kl klar bölgelerine masaj ile kolay uygulamay sa l yor. Aroma-Vaillance serisi, üç yüksek bak m etkili ürünüyle olgun cilt çizgileri ile savafl yor. Çizgiler ve cilt elastikiyeti üzerine kan tlanm fl özel bitki performans yla seri k r fl kl klar hedefleyerek çizgilerin görünümünü ve cilt gerginli ini düzeltmeye yard mc oluyor. Nuxe Aroma - Vaillance Serisinin Di er Ürünleri Aroma -Vaillance Normal ve karma ciltler için emülsiyon. Bu güçlü emülsiyon derin k r fl klar hedef alarak görünümlerini azalt yor. Formülün ana aktif maddesi olan Matrixyl (genetik olarak gelifltirilmifl peptit) cildimizin temelini oluflturan kolajen ve glikoaminoglikan sentezini harekete geçiriyor. Vitaminler, bitkisel ya lar ve esansiyel ya lar cildi besliyor, onar yor ve yat flt r yor. Sonuç: Kadifemsi yumuflakl ktaki cilt ayd nlan r. Aroma - Vaillance Enrichie: Kuru ve çok kuru ciltler için besleyici bak m kremi. Paraben ve fenoksietanol cilde zararl maddeleri içermeyen bu çok özel formül; gülhatmi tohumlar, ayn safa özü, dereotu tohumlar, kakao özü ve misk gülü ya içeri iyle derin k r fl kl klar n görünümünü azalt yor ve cildin elastikiyetini art r yor. Kapsüle edilmifl Vitamin A, C, E Kompleksi kollajen ve elastin sentezini uyar rken, ayn zamanda antioksidan etki gösteriyor. Meadowfoam Ya ve Tatl Badem Ya, bariyer fonksiyonunu güçlendiriyor ve cildi besliyor. Sonuç: Cilt esnekli ini ve rahatl n geri kazan r, k r fl kl klar gözle görünür derecede azal r.

17

18 Yeni Ç kan Ürünler PHARMET C SA LIK 16 PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Salon Severely Dry Chapped Hand Remedy Kurumufl ve Çatlam fl Ellere Yo un Nemlendirici Bak m Kremi Özel formülü ile an nda etki göstererek çok kuru ellere yo un bir bak m sa layan el kremi, içeri indeki; Seramid ve Shea, Soya ve Lavanta ya lar ile elleri nemlendirmeye, Kolajen ve keratin içeren özel formülü ile ac veren, çatlam fl, kurumufl ve hasar görmüfl deriyi rahatlatmaya ve yumuflatmaya, K fl n kötü hava koflullar n n ve rüzgar n zararl etkilerinden korumaya yard mc olur. Perakende Satıfl Fiyatı: 33 TL T- Zone Pore Refining Gel - Siyah Nokta Problemine Karfl Bak m Jeli Dr. Murad n özellikle T bölgesinde yo unlaflan siyah noktalar hedef alan en yeni ürünü T- Zone Pore Refining Gel - Siyah Nokta Problemine Karfl Bak m Jeli; Patentli formülüyle siyah nokta oluflumunu engellemeyi, ya üretimini kontrol alt na alarak ciltteki parlamay önlemeyi, içeri indeki Salisik Asit ve Glikolik Asit cildi kurutmadan gözenekleri derinlemesine ar nd rmay destekler. Tüm yüze uyguland için ayr ca ciltteki ya l ve kuru bölgeleri dengelemeye yard mc olur. Cildinize sa l kl ve daha pürüzsüz bir görünüm kazand rmay destekler. Bu ürün sadece yetkili eczanelerde sat lmaktad r. Perakende Satıfl Fiyatı: 145 TL Darphin Stimulskin Plus Lift Renewal Darphin Stimulskin Plus Lift Renewal yo un anti-aging bak m kürü; ciltteki elastikiyet kayb, derin çizgilenme, k r fl kl k, kuruluk ve donukluktan flikayet edenlere mükemmel bak m sa lar. çeri indeki Asetilglikosamin, Deepsane, Tatl Badem Özü, Oligopeptit, Protein Asidi Parçac klar, Yosun Özleri, Mika ve Hametit ile hücre yenilenmesini h zland rarak, cildin daha sa l kl ve genç bir görünüme kavuflmas na yard mc olur. Perakende Satıfl Fiyatı: 440 TL CoEnz QH New Life dan yeni bir ilk! New Life, 40 yafl sonras kiflilerin kalp sa l klar n korumalar, antioksidan koruma sa lamalar ve hücresel enerji üretimi için CoEnz QH i gelifltirdi. Standart CoQ10 ürünleri, Ubiquinon formundad r ve yiyeceklerle veya besin deste i olarak al nd nda, vücut taraf ndan Ubiquinole dönüfltürülerek kullan l r. Ancak 40 l yafllardan sonra ubiquinonu ubiqunole çevirecek enzim aktiviteleri azal r. Dolay s yla, vücudun standart CoQ10 ürünlerinden ald fayda da düfler. CoEnz QH ise Koenzim Q10 in aktif formu olan ubiquinol formunda olup kullan ma haz r bir CoQ10 ürünüdür. Perakende Satıfl Fiyatı: 79 TL OPTIM-EYES K r fl kl k, torbalanma ve mor halkalara karfl Mezoterapi etkili bu yeni göz kremi, göz çevresini üçlü bir etki sayesinde yeniden yap land r r. K r fl klara karfl hyalüronik asit fibroblastlar n aktivitelerini hareketlendirir ve k r fl kl klar düzelir, doku çok daha s k lafl r. çeri indeki haloxyl, pigmentlerin oluflumunu önler ve mor halkalar n rengini açar. çeri indeki üç aktiften oluflan bir kokteyl kan dolafl m n artt rarak göz kapa fliflliklerini indirir. Perakende Satıfl Fiyatı: 105 TL BABE Dudak Onar c Krem - Lip Repairing Cream 15ml Nemlendirme ve yumuflatma özelliklerine sahip dudak kremidir. Duda n dermis tabakas ndaki nemini düzenlemeye destek olur. Transepidermik su kayb n önler. Dudaklardaki afl r kuruluktan dolay dudak ve çevresindeki minor çatlaklar, fissürleri onar r. Sa l kl dudak yap s na zarar veren d fl faktörler ve kirlili e karfl, yüzeyde ya s z film tabakas oluflturarak duda korur. Kullan m sonras nda dudaklar yumuflat r ve yat flt r r. Dudaklara elastikiyet kazand rarak duda ve çevresini çatlak, fissür oluflumlar na karfl korur. Perakende Satıfl Fiyatı: 35 TL Frizz EaseTM Hair Serum Original Formula John Frieda n n ününe ün katan ve ilk gelifltirdi i ürün olma özelli ine sahip Onar c Saç Bak m Serumu - Original Formula, her saç tipi için an nda etki sa layan bir bak m sunuyor. çeri indeki ipek proteini ve zenginlefltirilmifl özel formülü ile elektriklenmeye, kabarmaya meyilli saçlar pürüzsüzlefltirmeyi, saç uçlar nda oluflan ayr lmalar önlemeyi destekler. Ayr ca mat ve kuru saçlar an nda canland rarak saçlara fl lt l, parlak bir görünüm kazand rmaya yard mc olur. Perakende Satıfl Fiyatı: 38 TL Bella B Foaming Face Wash (Köpüren Yüz Temizleyici) Bella B, ABD de kad n hastal klar ve do um uzmanlar n n önerdi i cilt ürünüdür. Organik bir içeri e sahip olan Bella B ürünleri petrol, lanolin ve paraben içermez. Bella B Foaming Face Wash özel çay a ac ya ve organik içerikli formülü ile hamilelik dönemi ve sonras nda görülen akne problemini minimize eder ve yüzünüzü nazikçe temizler. Hamilelik döneminde kullan lmas önerilmeyen benzoil peroxide, alpha hydroxy acid ve salycitic acid içermez. 113gr tüp Perakende Satıfl Fiyatı: 58,50 TL First Defence Eczac bafl laç taraf ndan sat fla sunulan Vicks First Defence gribe neden olan virüslere karfl koruma sa l yor. First Defence do al bir maske görevi görerek virüslerin burun mukozas na yerleflmelerini engelliyor. Üçlü etki mekanizmas sayesinde First Defence virüsleri jel içine hapsederek etkisiz hale getiriyor ve do al yollarla vücuttan uzaklaflt r lmas n sa l yor. First Defence bu etkisini tüm virüslere karfl gösteriyor... Toplu tafl ma araçlar nda, ofiste, al flveriflte, bütün riskli durumlarda First Defence i burun deliklerinize 2 defa s kman z yeterli olacakt r. Vicks First Defence Eczac bafl güvencesiyle sadece eczanelerde sat lmaktad r. Perakende Satıfl Fiyatı: 20 TL

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

PHARMETIC. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun

PHARMETIC. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun PHARMETIC Y l: 2 Eczac l k Günü Özel Say s : 5 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. 14 May s Eczac l k Günü Kutlu Olsun Baflkandan 14 May s; Merhabalar, Sa l k hizmetlerinin

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul-

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul- solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Ekim 2009 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 1 TÜSAD Gelenekten Geleceğe Uzanıyor Türkiye nin en eski derneklerinden biri olan Türkiye

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni Me r s da Tabip O sin B ü lt e ni içindekiler 02 Say n Meslektafllar m Prof. Dr. Aytu At c Mersin Tabip Odas Yay n Organ ( Ücretsizdir) Sahibi Mersin Tabip Odas Ad na Dr. Aytu ATICI Editör Dr. C. Tayyar

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı