Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle..."

Transkript

1 Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle... PHARMETIC Y l: 1 Say : 3 / K fl Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz.

2

3 Baflkandan Geride B rakt m z 2009 ve Gelen 2010 PHARMET C SA LIK 1 Merhabalar, Türk eczac lar olarak halk m za daha iyi hizmet sunma ad na pek çok s k nt yla mücadele etti imiz bir y l daha geride b rakt k. Yeri geldi sokaklara döküldük, yeri geldi kepenk kapatt k. Do ru bildi imiz yolda ilerlemekten ve bu u urda elimizden gelen gayreti sarf etmekten asla vazgeçmeyece imizi bir kez daha ispat ettik. Daha da önemlisi mücadelemizde gösterdi imiz kusursuz dayan flma ile herkese örnek olurken, halk m zdan ve kamuoyundan büyük destek gördük. Ekonomik krizin yükünü en a r flekilde hissetti imiz 2009 y l nda, meslek ilkelerimizden ödün vermeden yurdumuzun her köflesinde insan m za sa l k hizmeti ulaflt rmaya durmaks z n devam ettik. Bizler bu eme i sarf ederken fikirlerimiz ve s k nt lar m z gerçek manada dikkate al nmadan bizleri ilgilendiren konularda önemli kararlar al nd. Sa l k hizmetlerinden tasarruf etmek amac yla al nan bu kararlar, meslek örgütlerimizin ve bizlerin tüm karfl ç k fllar na ra men uygulamaya sokuldu. Birbirini izleyen bu geliflmelerin ard ndan Türkiye genelinde pek çok meslektafl m z ya kepenk kapatmak zorunda kald, ya da büyük borçlar n alt na girdi. Oysa bizlerin tek amac, insan m z n hak etti i sa l k hizmetini almas nda üzerimize düflen sorumlulu u lay k yla yapmam z sa layacak yollar n aç lmas ve meslek haklar m z n korunmas yd y l na gelindi inde dünya ülkeleri eczac l k hizmetlerine büyük önem vermekte, sa l k sisteminin verimli iflleyifli ad na eczac lar n desteklemektedir. Çünkü eczanelerin verdi i hizmeti olumsuz etkileyecek her türlü karar n insan sa l aç s ndan do uraca sonuçlar n fark ndad rlar. Eczac n n sa l k dan flman rolünü en iyi flekilde yerine getirmesinin ve hastalar n gerekti i gibi bilgilendirilmesinin önemini çok önceleri kavrayan geliflmifl ülkelerde, hükümetler eczanelerin s k nt lar n aflmalar na yard mc olacak imkânlar sa lamaya öncelik vermektedir. Bu aç dan bak ld nda Türk eczac lar da e itimleri boyunca fakültelerde gördükleri bilgileri ve kazan mlar meslek hayatlar nda en iyi flekilde prati e dökmek için uygun koflullar n sa lanmas n beklemekte sonuna kadar hakl d r. Meslektafllar m z her türlü engele ra men sa l k hizmetleri zincirindeki birincil öneme sahip görevlerini gece gündüz demeden flevkle yerine getirirken, dünyadaki bilimsel geliflmeleri ve sa l k alan ndaki yenilikleri yak ndan takip edip kendilerini sürekli yenilerken, onlar n kolayca çözülebilecek sorunlar na duyars z kalmak, çözüm ad na onlar n seslerine kulak vermemek, 20 binin üzerindeki eczac n n eme ini hiçe saymak olacakt r. Bizler Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ailesi olarak, 2010 y l yla birlikte dünya genelinde oldu u gibi ülkemizde de eczac l k mesle inin hak etti i konuma ulaflmas n arzu ediyoruz. Ard m zda b rakt m z 2009 y l nda oldu u gibi bundan sonra da bu do rultudaki çal flmalar m z ve mücadelemizi sürdürmeye devam edece iz. Çünkü bu ülke insan her alanda oldu u gibi sa l k alan nda da en iyi hizmeti almay hak ediyor. Elbette bu hakk n sahibine eksiksiz sunulmas için en büyük çabay gösterenlerin bafl nda yine bizler olaca z. Kar, ya mur, çamur demeden, tüm Türkiye de ihtiyac olan vatandafllar m za ilaç ulaflt rmaya aral ks z devam edece iz. Karfl m za ç kan tüm engelleri aflmak için meslektafllar m zla birlikte omuz omuza mücadele edece iz. Hatal veya eksik gördü ümüz her hareketin, her karar n üzerinde gidip, do rular n yap lmas ad na sesimizi duyuraca z. Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Baflkan y l na gelindi inde dünya ülkeleri eczac l k hizmetlerine büyük önem vermekte, sa l k sisteminin verimli iflleyifli ad na eczac lar n desteklemektedir. Çünkü eczanelerin verdi i hizmeti olumsuz etkileyecek her türlü karar n insan sa l aç s ndan do uraca sonuçlar n fark ndad rlar. Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na tüm Pharmetic Sa l k okuyucular n n, de erli meslektafllar m n ve her fleyin en iyisini hak eden Türk halk n n yeni y l n kutlarken, 2010 y l n n tüm sorunlar m z n çözüme kavufltu u, her alanda geliflim ve at l mlar n yafland günler getirmesini dilerim. Sevgi ve Sayg lar mla PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE

4

5

6 çindekiler Pharmetic Sa l k Dergisi nde yay nlanan yaz lar izin almadan yay nlanamaz, kopyalanamaz. Yay nlanan reklamlar n sorumlulu u reklamverene aittir. PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE PHARMET C SA LIK 4 1 Baflkandan Geride B rakt m z 2009 ve Gelen 2010 Ecz. Neylan Z rhl o lu Uzman n Önerileri Dikkat Eksikli i, Hiperaktivite Prof. Dr. Osman Tan k, Süreyya Öztürk Eczac ve Sa l k Eczaneler Neden Kapand? Ecz. Fulya Urganc o lu Ülkemiz ve Pharmeticler Ata m z n Huzurundayd k Ecz. Arma an Ener 6 12 Güncel Sa l k Sorunlar m z Zay flamak için Sihirli De nek Dr. Ayça Kaya Cilt Sa l Antioksidanlar Nilgün Gerçek 14 Cilt Sa l Cilt K r fl kl klar 18 Güncel Sa l k Mevsimsel Grip ve Pandemik Grip 22 Uzman Önerileri Havyar ve Cilt Do al Bir Sinerji Melike Yumlu Ecz. Adile Özda Dr. M. Ender Saraç 24 Sa l kl Saçlar Organik Saç Bak m n n Önemi 26 Eczac n z Diyor ki... Günefl, K fl n da Günefl 27 Eczac n n Önerileri Koenzim Q10 ve Sa l m z Ifl k K rg z Ecz. brahim Yavuz Ecz. Umut Eren 28 Sa l kl Güzellik K r fl kl k Tedavisine Pratik Yaklafl m 30 Ekonomi Newsweek in Yeni Kavflak Noktas Türkiye! 32 Eczac n z Diyor ki... Sa l n Göstergesi Saç Ayflegül Saltat Röp.: Ecz. Aylin Özkan Ecz. Ayflen Ünlütürk 36 Do a n n Erdemi Sa l k çin Do al Destekler 42 Botanik Bilim ve Sa l k Kokulu Gülün Sa l ktaki Yeri 50 Sa l m z ve Spor Bilinçli Sporun Olumlu Etkileri Prof. Dr. Erdem Yeflilada Prof. Dr. Ayten Alt ntafl Ecz. O. Asal Uçkunkaya Yönetim Kurulu Ecz. Neylan Z rhl o lu Ecz. Arma an Ener Ecz. Mücahit Birik Ecz. Fulya Urganc o lu Ecz. Canay Özgirey Ecz. Gaye Garip Ecz. Mehmet Ongan Baflkan Baflkan Yrd. Baflkan Yrd. Genel Sekr. Sayman Üye Üye Pharmetic Sa l k Dergisi, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i taraf ndan tüketiciyi bilgilendirmek amaçl sadece Pharmetic Eczaneleri nden ücretsiz da t lmaktad r. Sahibi : Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Sorumlu Müdür/Editör : Ecz. Mehmet Ongan Genel Yay n Yönetmeni : Ecz. Arma an Ener Reklam Koordinatörü : Ecz. Fulya Urganc o lu Yay n Dan flman : Devrim Yaman Hukuk Dan flman : Gönül Apayd n Yay n Kurulu : Neylan Z rhl o lu Türko lu, Arma an Ener, Asal Uçkunkaya, Aylin Özkan, Ayflen Ünlütürk, Fulya Urganc o lu, Mehmet Ongan, Umut Eren Yönetim Adresi : Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Sö ütlüçeflme Cad. Küçük Çarfl Pasaj No:9 K:3 Kad köy/ STANBUL T: 0(216) Yay nlayan : Maestro Reklamc l k Ltd. fiti. Akyol Sokak No: 24 Cihangir, Beyo lu stanbul T: 0(212) Bask /Cilt : Portakal Bas m Ltd. fiti. Levent/ stanbul T: 0(212) Tiraj : Adet Yay n Türü : Yayg n, Süreli Yay n Bask Tarihi : Ekim 2009 Say : 2 / Sonbahar

7 Eczac ve Sa l k Eczaneler Neden Kapand? PHARMET C SA LIK 5 4 Aral k 2009 tarihinde Türkiye genelindeki tanesi nöbetçi olmak üzere 24 bin eczanede meslektafllar m z 1 günlü üne kepenk kapatt. Ard ndan geçen süreçte pek çok kifli isteyerek ya da istemeyerek bu hakl eylemimizi yanl fl de erlendirdi. Elbette bizler için as l önemi arz eden halk m z, her zaman oldu u gibi yan m zda yer ald. Peki, eczaneler neden kapand, eczac lar n derdi neydi? Bunun sebebi bizleri as ls z flekilde itham edenlerin dedi i gibi kar peflinde koflmak de ildi. Hele de halk m z ma dur etmek veya onlar ilaçs z b rakmak gibi bir düflüncemiz asla olmad, olamaz. Bu nedenle onlar zor durumda b rakmamak için hakl eylemimiz s ras nda gerekli yerlerde nöbetçi eczanelerimiz hizmet sunmaya devam etti. Bizler ilaç fiyatlar n n düflüflüne karfl olmad m z, aksine bunun yap lma nedenini ve fleklini inand r c bulmad m z çok defa dile getirdik. Ancak Anayasaya ayk r bir flekilde hastalar m zdan yüksek muayene ücretleri al nmas na karfl oldu umuzu her f rsatta belirttik. Eczac gelirinin ilaç fiyatlar ndan ba ms z olmas gerekti ini vurgulad k. Eczac lar n bilgi sahipli inden ve dan flmanl k hizmetinden kaynaklanan meslek haklar n n verilmesini istedik. Kriz nedeniyle vatandafl n kan a lad bir dönemde, halk sa l n ilgilendiren konularda, konunun muhatab olan eczac lar n kayg lar n, fikirlerini göz ard ederek kararlar al n rken ve pek çok meslektafl m z kepenk kapatmak zorunda kal rken, bizlerin tek dile i halk m z n ma dur olmamas yd. Bu s k nt l dönemlerde bile mesle imizi icra etmekten ve halk m za sa l k hizmeti ulaflt rmaktan vazgeçmedik. Eczanelerimizi kapatt k çünkü amac m z son dönemde al nan kararlar n yanl fl oldu unu vurgulamakt ve insan m z n hakk olan hizmeti en iyi flekilde almas n sa lamak için sesimizi duyurmakt. Çünkü art k tahammülümüz yok! Krizin gölgesinde yaflam savafl veren meslektafllar m zdan 1000 e yak n, iki y lda sa l k sisteminde yap lan yanl fl de iflikliklerin ard ndan eczanelerini kapatmak zorunda kald. Düflüncelerimizi aç klad m zda, çözüm yollar n sundu umuzda ve ortak bir paydada buluflma iste imizi dile getirdi imizde ise muhatap al nmad k. Tüm bunlara gerekçe olarak kamuda sa l k harcamalar n azaltma hedefi gösterildi. Oysa kamu kurum skontolar nedeniyle zarar edenler bizler olduk. Ödemelerde yaflanan gecikmelerin yükünü omzumuzda biz tafl d k, alacaklar m z tahsil edemedik. laç pazar n n 2008 de %14 oran nda büyüdü ü bir ortamda eczac lar sadece zarar etti. Depolardan ald m z ilaçlar n bedelini 1 ay gibi k sa bir sürede ödemek zorunda b rak l rken, bizler hakk m z ancak 2 ay sonra alabilir hale getirildik. Eczanelerimizde y ll k kayb m z 45 bin liraya ulaflt. Pek ço umuz a r borçlar n, yüklü kredilerin alt na girdik. Karfl karfl ya b rak ld m z bu engellerin ortadan kalkmas ve vatandafllar m za daha iyi hizmet edebilece imiz bir ortam n sa lanmas ad na sesimiz duyurmak için bir gün de olsa eczanelerimizi kapatt k. Ancak günler geçmesine ra men çözüme iliflkin bir geliflme yaflanmad. Bunun da ötesinde hakl gerekçelerle eylem yapan eczac lar haks z yere suçland. Hatta eyleme kat lmam fl, arkadafllar m za destek vermemifl gösterilmeye çal fl ld k. Bizler Türk eczac lar olarak, toplumu ayd nlatma ad na do ru bildiklerimizi söylemeye devam edece iz. Vatandafllar m z n sa l k hizmetlerini kusursuz flekilde almalar n sa lamak için elimizden gelenin en iyisi yapaca z. Bu yolda sesimizi susturmak isteyenlere de boyun e meyece iz. Yaflamakla yaflamamak aras ndaki o ince çizgide olan bizleri, Türk halk n n anlay p, kucaklayaca na inan yoruz. Kepenk kapatma eylemi ise sadece sesimizi sizlere duyurabilmek için att m z ç l kt r. Ecz. Fulya Urganc o lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Bizler Türk eczac lar olarak, toplumu ayd nlatma ad na do ru bildiklerimizi söylemeye devam edece iz. Vatandafllar m z n sa l k hizmetlerini kusursuz flekilde almalar n sa lamak için elimizden gelenin en iyisi yapaca z. Bu yolda sesimizi susturmak isteyenlere de boyun e meyece iz. PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE

8 Güncel Sa l k Sorunlar m z PHARMET C SA LIK 6 Zay flamak çin Sihirli De nek PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Dr. Ayça Kaya Dahiliye Uzman Siz siz olun vücudunuzun bu dünyada size bir kez ba flland n unutmay n. Vücudunuza koydu unuz yak ta hem yiyecek anlam nda hem de kulland n z ürünler aç s ndan dikkat edin. Bir sihirli de nek olsa ve sadece bir dokunuflu ile bütün fazla kilolar m z alsa götürse... çinden bir dilek tut dense, belki de bir ço umuzun ilk s ralardaki isteklerinden biri bu olurdu herhalde. Her y l moda olan çeflitli sebzelerin sular (maydonoz, lahana), çeflitli otlar n kaynat lmas ile elde edilen mucizevi çaylar (kiraz sap, m s r püskülü), aç karn na içilen litrelerce greyfurt-limon sular... Hiç yan etkisi olmayan tamamen do al, bitkisel denen haplar... Bir ço umuz belki de büyük umutlarla bu yöntemleri denemiflizdir ve bir kaç kilo kayb ndan sonra a r yan midelerimiz, dökülen saçlar m z, k r lan t rnaklar m z yan m za kâr kalm flt r. K sa zamanda güç bela verdi imiz kilolar geri ald m zda yan m za kalan hayal k r kl klar da cabas olmufltur. Gerçekten yok mudur kal c olarak kilo verebilmenin yolu? Gerçekten sihirli bir de nek... E er bu konuyu sonsuza dek kapatmak istiyorsan z öncelikle akl selim olmal s n z. Y llar içinde yavafl yavafl biriken kilolardan yavafl yavafl kurtulmak en sa l kl s d r (ayda ortalama 2,5-3kg). Ayda 2,5 kg verdi inizde bunun 8 ayda 20 kg olaca n düflünün. E er ayda 6-8 kg kilo kayb vaat eden sihirli de neklere itibar ederseniz, bu sihirli yöntemlerle gerçekten vaat edildi i gibi ayda 6-8 kg kilo verirseniz ortalama kg kilo kayb ile ortadan kaybolabilirsiniz! Zay flamak istedi inizde mucizevi bir yöntem araflt rmak veya gerçekçi olmayan umutlara kap lmak do ru de ildir. Öncelikle metabolizman zda fliflmanl a neden olabilecek (tiroid bezi az çal flmas, insülin direnci, polikistik over hastal...) ve fliflmanl kla birlikte görülebilecek (hipertansiyon, diyabet, kan ya yüksekli i, kalp hastal...) hastal klar aç s ndan de erlendirilmeniz ve uygun tedavi ile birlikte ömür boyu sürecek do ru yeme ve hareket al flkanl klar n z kazanman z gerekiyor. Bununla birlikte e er kilo probleminiz ciddi boyutta ve sa l n z tehdit ediyorsa doktor kontrolünde t bbi zay flama ilac tedavisi de kullanabilirsiniz. T bbi zay flama ilac dedi imizde bunu bitkisel desteklerle kar flt rmamak laz m. T bbi zay flama ilaçlar da t pk tansiyon ve fleker, antibiyotikler gibi etkinlikleri ve güvenlilikleri araflt rmalar yap larak kan tlanm fl, Sa l k Bakanl taraf ndan onaylar al nm fl, bu ilaçlarla ilgili bütün etkiler, yan etkiler ve ilaç etkileflim mekanizmalar bilinen, do ru endikasyonla doktor kontrolünde kullan ld nda son derece yüz güldürücü etkileri olan ilaçlard r. Siz siz olun vücudunuzun bu dünyada size bir kez ba flland n unutmay n. Vücudunuza koydu unuz yak ta hem yiyecek anlam nda hem de kulland n z ürünler aç s ndan dikkat edin.

9

10 Uzman n Önerileri PHARMET C SA LIK 8 Dikkat Eksikli i, Hiperaktivite PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Prof. Dr. Osman Tan k Nöroloji Uzman Süreyya Öztürk Klinik Psikolog Dürtüselli e afl r hareketlilik atfedilmesi için alt tanenin birden efllik etmesi gerekir. Hiperaktivite k p r k p r olma, oturmada s k nt, uygunsuz koflma, t rmanma davran fl, devaml hareket halinde olma, sabit durma halinde huzursuz davran m, sessiz olunmas gereken faliyette s k nt hali, fazla konuflma, söz kesme, konuflmay dinleyememe ve s ra beklemede, s raya uyum sa lamada zorluk, s k nt hali. Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u nedir? Hastal n tan m yüzy l n içinde yap lm fl olup, hastal k hakk ndaki düflünceler ve hastal n ad tekrarlayan zaman diliminde de iflmifltir. Hastal kla ilgili dsm 4 tan kriterleri: Süre gelen dikkati verememe Dikkatin çabuk da lmas Duygusal ve davran flsal dürtüsellik Bazen afl r hareketlilik, yerinde duramama Bu belirtilerle ayn geliflimsel düzeyde olan kiflilerde normalde görülen belirtilerden anlaml olarak daha belirgin oldu u tan mlan r. Dikkatsizlik, dürtüsellik, yerinde duramama, yaflam n en az iki yerinde güçlü e yol açmal d r ve 6 ay s k nt veren davran fllar süre geliyor olmal d r. (s k nt l davran fl, yaflam n her alan nda s k nt ya yol açmaktad r). Dikkatsizlik atfetmek için kriterler: Afla daki 6 kriter ve fazlas s kl kla yaflan r. Eflyalar kaybetme, dinlemiyormufl gibi görünme, detaylara dikkat edememe basit hata yapma Bafllanan ifli bitirememe Unutkanl k Organize olmada güçlük çekme Sürekli dikkat gerektiren aktiviteden kaçma Sorumluluk hissi duymadan ifli b rakabilme Dürtüselli e afl r hareketlilik atfedilmesi için alt tanenin birden efllik etmesi gerekir. Hiperaktivite k p r k p r olma, oturmada s k nt, uygunsuz koflma, t rmanma davran fl, devaml hareket halinde olma, sabit durma halinde huzursuz davran m, sessiz olunmas gereken faliyette s k nt hali, fazla konuflma, söz kesme, konuflmay dinleyememe ve s ra beklemede, s raya uyum sa lamada zorluk, s k nt hali. Hiperaktivite (dürtüsellik) ve dikkat eksikli i semptomlar nda 6 ay ve daha uzun süredir s k nt tan mlanan durumun sürmesi gerekmektedir, ayr ca geliflim seyir sürecine göre fliddetli ve s k yaflanmas gerekmektedir. Yedi yafl ndan önce semptomlar n var olmas gerekmektedir. S k nt yaratt ortam 2 den fazla olmal d r. S k nt l davran fl okulda, yuvada evde ve sosyal ortamda var olmal d r. Dikkat eksikli i ve hiperaktivite davran fl belirtileri için gelifl flikayetleri, yafl da l m na göre flikayet flekilleri: Okul öncesi 3-5 yafl aral nda uyumsuzluk, doymak bilmez, tatmin olmaz merak, ani öfke ve sakinlik, gürültü yapma, her zaman hareket halinde olma, tehlike davran fl na yönelim, agresyon (itme, vurma) bu yafl aral ndaki flikayetlerdir. lkö retim ça 6-12 yafl aral nda ödev yapmada organizasyon bozuktur. Ödev yapma sorumlulu unun olmamas, oyun s ras nda s ra almama, dirençli davranma, görev sorumlulu u olmamas, bafllanan ifli bitirmede s k nt, basit hata yapabilme görülür. Hastal k eriflkinlik döneminde: Organize olmada ve yaflam n ileriki dönemlerine yönelik plan yapmada zorluklar olur. Devaml ifl ve arkadafl çevresi de ifltiren birey bir çok ifl bafllat r fakat çok k s tl tamamlayabilir. Duygu durumu de iflkenlik gösterir, ani sinirlilik ve öfke patlamalar olur. Yine unutkanl k eflya sorumlulu u azl mevcuttur. Vakit ile zaman s n r nda zorluk yaflar. Tan koymada afl r hareketlilik gerekmez. Dehb olan hastalarda bilinen bir fley var ki yar s ndan az hiperaktiftir. Erkek çocuklarda daha s k rastland yap lan araflt rmalarda görülmektedir. Afl r hareketlili in olmad bireyler de yerinde duramaz ve durmadan konuflabilirler, ne söylediklerini unutabilirler, k m ldama, el ayak sallama olmas ile birlikte geceleri uykuda s k nt oldu u gözlemlenir. Dehb tan s ile birlikte davran m bozuklu u, karfl gelme, karfl olma bozuklu u, ö renme güçlü ü, kayg bozukluklar, duygu durum bozukluklar, konuflma ve dil bozukluklar rastlan r. Ayr ca ayr lmas gereken durumlar mevcuttur. Bunlar, yaflla uyumlu afl r hareketlilik, zeka gerili i, troid bozukluklar, tourette sendromu, tik bozukluklar, uyku bozukluklar, psikoz asperger sendromu, madde kötüye kullan m n n ay r c tan da tan mlanmas d r. Çevresel faktörler önemlidir, duruma ba l stres, uygun okula gitmeyen yüksek zekal çocuk, kötüye kullanma ve ihmal önemlidir.

11

12 Ülkemiz ve Pharmeticler PHARMET C SA LIK 10 Ata m z n Huzurundayd k PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Arma an Ener Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Baflkan Yard mc s Mustafa Kemal i anlamak göz boyamak de il, Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz de il. Beni seviyorsan z e er ve anl yorsan z; Laboratuvarlarda sabahlay n, kahvelerde de il. Bilim a arts n saçlar n z... Kitaplar... Ancak böyle ayd nlan r o sonsuz karanl klar Atatürkçülük, hür düflünceyi temsil eder. Hürriyet ve demokrasi anlay fl d r. Kurtulufltur, ba ms zl kt r. Atatürkçülük, ça dafl uygarl k seviyesine ulaflmad r, bat l laflmad r, modernleflmedir. Atatürkçülük, modern bir toplum hayat yaflama demektir. Laik düzen kurma, müspet bilim zihniyetiyle devlet yönetmedir. Atatürkçülük, ça dafllaflma, bilimsellik ve ak lc l k, insan ve insan sevgisidir. H. Ya c o lu diyor ki; Mustafa Kemali anlamak göz boyamak de il, Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz de il. Beni seviyorsan z e er ve anl yorsan z; Laboratuvarlarda sabahlay n, kahvelerde de il. Bilim a arts n saçlar n z... Kitaplar... Ancak böyle ayd nlan r o sonsuz karanl klar Bir baflka flairimiz; D. Ergeneli de flöyle tan ml yor büyük Ata m z ; Bir sevdad r Mustafa Kemal vatana, Ifl k tutan, güç veren, yol bulan Bizler Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu üyeleri ve birer Türk Eczac s olarak Ulu Önder Atatürk ün huzurundayd k. Yo un duygular içinde tören k tas yla birlikte mozoleye çelengimizi b rak p sayg duruflunda bulunduktan sonra an defterine yazd m z sat rlarla: O nun bize gösterdi i ça dafl medeniyet yolunda, Türk eczac s olarak üzerimize düflen görevi yapmaya var gücümüzle çal flt m z ; O nu anlayarak, O nu severek huzurunda bulundu umuzu ve sayg lar m z ifade ettik. O nun ö retileri fl nda; ça dafl yaflam n bir gere i olarak, daha bilgili eczac lar n daha donan ml eczanelerde halk m za sa l k hizmeti verebilmesine olanak sa lanmas gerekti ine inan yoruz. Bu nedenle mesle imizin gerektirdi i kiflisel geliflim, ilaç, besin destekleri, dermokozmetik ve sa l k malzemeleri konular nda sürekli e itimlerle kendimizi ve çal flanlar m z yeniliyor, gelifltiriyoruz. Dan flman Eczac kimli imizle, halk m z n bizler için çok önemli olan sa l n, sevgi ve sayg s n koruma kararl l içerisinde çal flmalar m z durmaks z n sürdürüyoruz. Tüm s k nt lar m za, karfl karfl ya b rak ld m z ve bir türlü çözüme kavuflturulamayan tüm sorunlar m za ra men, inand m z do rular sonuna kadar savunmaya ve Ata m z n gösterdi i yolda yürümeye devam edece iz. Sevgi ve Sayg lar mla

13

14 Cilt Sa l PHARMET C SA LIK 12 Antioksidanlar PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Antioksidanlar = Sa l ve gençli i korunan cilt için olmazsa olmaz. Canl larda, kimyasal süreçler (özellikle oksitlenme), serbest radikallerin oluflmas na neden olur. nsanlar ve bitkiler kendilerini serbest radikallerden korumak için antioksidanlar kullan rlar. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önleyen yap lard r. Bitkiler kendi antioksidanlar n üretirken, insanlar bunu besinlerden sa layabilirler. Ansiklopedik tan m yla bafllad m z antioksidanlar; 21. yy da cilt gençli inin korunmas ve zamana karfl mücadelede temel yap tafllar olmufllard r. Dermo-kozmetikte; cilt bak m ve gençli i için yap lan araflt rmalarda; anti-aging bak m n antioksidanlar sayesinde oldu u keflfedilmifltir. ve etkinli ini kaybedebilir. Fakat en etkili antioksidan olma özelli iyle C vitaminin cilt yüzeyinden kullan m çok önemlidir. C vitamininin; formüle edilirken stabil, yüksek konsantrasyonlu, L-askorbik asit ve serum formunda olmas etkinli i için aranmas gereken özelliklerdir. Ferulik asit: Yeni nesil bitkisel antioksidan lardand r. Yap lan bilimsel araflt rmalar, C vitamininin stabilitesini art rd n, di er antioksidanlar cildin derinlerine kadar tafl y c l k görevi yapt n, DNA lar korudu unu ve ciltteki UV hasar n onard n kan tlam flt r. C + E vitaminleri ile Ferulik asit kombinasyonunu; cildin do al savunma mekanizmas n 2 kat art r r, foto-korunma sa lar ve hücre DNA lar ndaki kal c hasar önler ve korur. Nilgün Gerçek E itim Müdürü Phloretin, cildin sa l ve güzel görünmesinde; hücreleri korudu u ve cilt kanserine kadar tüm olumsuz durumlar önledi i ve düzeltti i bilimsel olarak kan tlanm fl bir aktiftir. Vücudumuz; sadece besinler yoluyla alabildi i antioksidanlar, pek çok metabolik olayda kulland için, derimizin ihtiyac n s n rl olarak karfl lar. Bundan dolay cildin antioksidan ihtiyac n, vitamin ve mineralleri yüzeyden sürerek artt rabilirsiniz. Fakat hassas ve karmafl k bileflenler olmalar nedeniyle etkili olmalar için çok teknik formüle edilmeleri gerekir. Antioksidan formulasyonlar n n; cildin kullanabilece i bir yap yla en etkili flekilde formüle edilmesi ve cildin antioksidan seviyesini artt rd n n bilimsel çal flmalarla ispatlanm fl olmas çok önemlidir. Cilt bak m için kullan mda flimdiye kadar bilinen en etkili antioksidanlar: E Vitamini (Alfa tokoferol): Vücudun en önemli ya da çözünen antioksidan d r. Yüksek oranda deride bulunur. Hücresel zarlar ve di er lipid formlar n serbest radikallere karfl korur. Cildi iyilefltirici, nemlendirici özelli i de bilinmektedir. Kan tlanm fl olan klinik çal flmalarda; E vitamininin foto-yafllanmaya engel oldu u ispatlanm flt r. C Vitamini (L-Askorbik Asit): Do ada en çok turunçgiller, domates ve yeflil yaprakl sebzelerde bulunur. Serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Foto-yafllanma ve fl a ba l hasarlar önler, kolajen üretimini tetikler. Suda çözünen bir vitamin oldu undan h zla bozulabilir Flavonoidler: Bir çok meyve ve sebzede yüksek oranlarda bulunan sar -beyaz pigmentlerdir. Bitkilerin ço unda bulunan bu antioksidan, C ve E vitamininden çok daha fazla miktarlarda bulundu u için meyve ve sebze a rl kl bir diyetle vücuda bol miktarlarda al nabilir. Phloretin: 4. nesil en yeni ve etkili Flavonoid kökenli antioksidand r. En fazla elmalarda bulunan Phloretin; elma, armut, greyfurt gibi a açlar n meyve ve köklerinden elde edilmektedir. T p alan nda, antioksidan etkisi tespit edilerek pigment düzenleyici ve yay l m güçlendirici ajan olarak kullan lmas için çal flmalar bafllam flt r. Günümüz dermo-kozmeti inde ise; ilk defa s v formülasyonu ile cilt hasarlar n önleme ve düzeltmede devrim yaratm flt r. Phloretin; genifl spektrumlu anti-oksidan molekül olarak; cilt kanseri, lekeler ve k rm z l klar gibi çok genifl bir alanda önerilmektedir... Phloretin, cildin sa l ve güzel görünmesinde; hücreleri korudu u ve cilt kanserine kadar tüm olumsuz durumlar önledi i ve düzeltti i bilimsel olarak kan tlanm fl bir aktiftir. Sonuç olarak yukar da anlatt m z detaylar günümüz dermo-kozmeti i nin slogan : Antioksidan yoksa anti-aging sa lanamaz olarak en güzel flekilde özetleyebiliriz.

15

16 Cilt Sa l PHARMET C SA LIK 14 Cilt K r fl kl klar PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Melike Yumlu E itim Dan flman Paraben ve fenoksietanol cilde zararl maddeleri içermeyen bu çok özel formül; gülhatmi tohumlar, ayn safa özü, dereotu tohumlar, kakao özü ve misk gülü ya içeri iyle derin k r fl kl klar n görünümünü azalt yor ve cildin elastikiyetini art r yor. Nuxe ten çizgiler üstünde çal flan kalem roll-on: Aroma-Vaillance Express Olgun cilt k r fl kl klar n do al özlerle doldurmaya yard mc Nuxe Aroma-Vaillance serisine yepyeni bir ürün eklendi: Aroma-Vaillance Express Çizgiler üstünde çal flan kalem roll-on özelli ini tafl yan Aroma-Vaillance Express; yafllanman n ilk belirtilerinin görüldü ü göz, al n ve dudak bölgelerinde toparlay c ve ayd nlat c etki sa l yor. Do al cilt bak m n n öncüsü Nuxe ün, toparlay c etki ile yorgunluk belirtilerinin görünümünü azaltan yeni ürünü Aroma Vaillance Express %84 do al içeri i ve h zl etkisi ile k r fl kl klar n görünümünü yumuflat yor. Aroma-Vaillance Express, özellikle göz, al n, dudak gibi bölgelere an nda etki ediyor ve mükemmel sonuç veriyor. Metal roll-on bafll k özellikle çizgilerin daha yo un oldu u kafl aras, kazaya, dudak çevresi ve mimik k r fl kl klar bölgelerine masaj ile kolay uygulamay sa l yor. Aroma-Vaillance serisi, üç yüksek bak m etkili ürünüyle olgun cilt çizgileri ile savafl yor. Çizgiler ve cilt elastikiyeti üzerine kan tlanm fl özel bitki performans yla seri k r fl kl klar hedefleyerek çizgilerin görünümünü ve cilt gerginli ini düzeltmeye yard mc oluyor. Nuxe Aroma - Vaillance Serisinin Di er Ürünleri Aroma -Vaillance Normal ve karma ciltler için emülsiyon. Bu güçlü emülsiyon derin k r fl klar hedef alarak görünümlerini azalt yor. Formülün ana aktif maddesi olan Matrixyl (genetik olarak gelifltirilmifl peptit) cildimizin temelini oluflturan kolajen ve glikoaminoglikan sentezini harekete geçiriyor. Vitaminler, bitkisel ya lar ve esansiyel ya lar cildi besliyor, onar yor ve yat flt r yor. Sonuç: Kadifemsi yumuflakl ktaki cilt ayd nlan r. Aroma - Vaillance Enrichie: Kuru ve çok kuru ciltler için besleyici bak m kremi. Paraben ve fenoksietanol cilde zararl maddeleri içermeyen bu çok özel formül; gülhatmi tohumlar, ayn safa özü, dereotu tohumlar, kakao özü ve misk gülü ya içeri iyle derin k r fl kl klar n görünümünü azalt yor ve cildin elastikiyetini art r yor. Kapsüle edilmifl Vitamin A, C, E Kompleksi kollajen ve elastin sentezini uyar rken, ayn zamanda antioksidan etki gösteriyor. Meadowfoam Ya ve Tatl Badem Ya, bariyer fonksiyonunu güçlendiriyor ve cildi besliyor. Sonuç: Cilt esnekli ini ve rahatl n geri kazan r, k r fl kl klar gözle görünür derecede azal r.

17

18 Yeni Ç kan Ürünler PHARMET C SA LIK 16 PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Salon Severely Dry Chapped Hand Remedy Kurumufl ve Çatlam fl Ellere Yo un Nemlendirici Bak m Kremi Özel formülü ile an nda etki göstererek çok kuru ellere yo un bir bak m sa layan el kremi, içeri indeki; Seramid ve Shea, Soya ve Lavanta ya lar ile elleri nemlendirmeye, Kolajen ve keratin içeren özel formülü ile ac veren, çatlam fl, kurumufl ve hasar görmüfl deriyi rahatlatmaya ve yumuflatmaya, K fl n kötü hava koflullar n n ve rüzgar n zararl etkilerinden korumaya yard mc olur. Perakende Satıfl Fiyatı: 33 TL T- Zone Pore Refining Gel - Siyah Nokta Problemine Karfl Bak m Jeli Dr. Murad n özellikle T bölgesinde yo unlaflan siyah noktalar hedef alan en yeni ürünü T- Zone Pore Refining Gel - Siyah Nokta Problemine Karfl Bak m Jeli; Patentli formülüyle siyah nokta oluflumunu engellemeyi, ya üretimini kontrol alt na alarak ciltteki parlamay önlemeyi, içeri indeki Salisik Asit ve Glikolik Asit cildi kurutmadan gözenekleri derinlemesine ar nd rmay destekler. Tüm yüze uyguland için ayr ca ciltteki ya l ve kuru bölgeleri dengelemeye yard mc olur. Cildinize sa l kl ve daha pürüzsüz bir görünüm kazand rmay destekler. Bu ürün sadece yetkili eczanelerde sat lmaktad r. Perakende Satıfl Fiyatı: 145 TL Darphin Stimulskin Plus Lift Renewal Darphin Stimulskin Plus Lift Renewal yo un anti-aging bak m kürü; ciltteki elastikiyet kayb, derin çizgilenme, k r fl kl k, kuruluk ve donukluktan flikayet edenlere mükemmel bak m sa lar. çeri indeki Asetilglikosamin, Deepsane, Tatl Badem Özü, Oligopeptit, Protein Asidi Parçac klar, Yosun Özleri, Mika ve Hametit ile hücre yenilenmesini h zland rarak, cildin daha sa l kl ve genç bir görünüme kavuflmas na yard mc olur. Perakende Satıfl Fiyatı: 440 TL CoEnz QH New Life dan yeni bir ilk! New Life, 40 yafl sonras kiflilerin kalp sa l klar n korumalar, antioksidan koruma sa lamalar ve hücresel enerji üretimi için CoEnz QH i gelifltirdi. Standart CoQ10 ürünleri, Ubiquinon formundad r ve yiyeceklerle veya besin deste i olarak al nd nda, vücut taraf ndan Ubiquinole dönüfltürülerek kullan l r. Ancak 40 l yafllardan sonra ubiquinonu ubiqunole çevirecek enzim aktiviteleri azal r. Dolay s yla, vücudun standart CoQ10 ürünlerinden ald fayda da düfler. CoEnz QH ise Koenzim Q10 in aktif formu olan ubiquinol formunda olup kullan ma haz r bir CoQ10 ürünüdür. Perakende Satıfl Fiyatı: 79 TL OPTIM-EYES K r fl kl k, torbalanma ve mor halkalara karfl Mezoterapi etkili bu yeni göz kremi, göz çevresini üçlü bir etki sayesinde yeniden yap land r r. K r fl klara karfl hyalüronik asit fibroblastlar n aktivitelerini hareketlendirir ve k r fl kl klar düzelir, doku çok daha s k lafl r. çeri indeki haloxyl, pigmentlerin oluflumunu önler ve mor halkalar n rengini açar. çeri indeki üç aktiften oluflan bir kokteyl kan dolafl m n artt rarak göz kapa fliflliklerini indirir. Perakende Satıfl Fiyatı: 105 TL BABE Dudak Onar c Krem - Lip Repairing Cream 15ml Nemlendirme ve yumuflatma özelliklerine sahip dudak kremidir. Duda n dermis tabakas ndaki nemini düzenlemeye destek olur. Transepidermik su kayb n önler. Dudaklardaki afl r kuruluktan dolay dudak ve çevresindeki minor çatlaklar, fissürleri onar r. Sa l kl dudak yap s na zarar veren d fl faktörler ve kirlili e karfl, yüzeyde ya s z film tabakas oluflturarak duda korur. Kullan m sonras nda dudaklar yumuflat r ve yat flt r r. Dudaklara elastikiyet kazand rarak duda ve çevresini çatlak, fissür oluflumlar na karfl korur. Perakende Satıfl Fiyatı: 35 TL Frizz EaseTM Hair Serum Original Formula John Frieda n n ününe ün katan ve ilk gelifltirdi i ürün olma özelli ine sahip Onar c Saç Bak m Serumu - Original Formula, her saç tipi için an nda etki sa layan bir bak m sunuyor. çeri indeki ipek proteini ve zenginlefltirilmifl özel formülü ile elektriklenmeye, kabarmaya meyilli saçlar pürüzsüzlefltirmeyi, saç uçlar nda oluflan ayr lmalar önlemeyi destekler. Ayr ca mat ve kuru saçlar an nda canland rarak saçlara fl lt l, parlak bir görünüm kazand rmaya yard mc olur. Perakende Satıfl Fiyatı: 38 TL Bella B Foaming Face Wash (Köpüren Yüz Temizleyici) Bella B, ABD de kad n hastal klar ve do um uzmanlar n n önerdi i cilt ürünüdür. Organik bir içeri e sahip olan Bella B ürünleri petrol, lanolin ve paraben içermez. Bella B Foaming Face Wash özel çay a ac ya ve organik içerikli formülü ile hamilelik dönemi ve sonras nda görülen akne problemini minimize eder ve yüzünüzü nazikçe temizler. Hamilelik döneminde kullan lmas önerilmeyen benzoil peroxide, alpha hydroxy acid ve salycitic acid içermez. 113gr tüp Perakende Satıfl Fiyatı: 58,50 TL First Defence Eczac bafl laç taraf ndan sat fla sunulan Vicks First Defence gribe neden olan virüslere karfl koruma sa l yor. First Defence do al bir maske görevi görerek virüslerin burun mukozas na yerleflmelerini engelliyor. Üçlü etki mekanizmas sayesinde First Defence virüsleri jel içine hapsederek etkisiz hale getiriyor ve do al yollarla vücuttan uzaklaflt r lmas n sa l yor. First Defence bu etkisini tüm virüslere karfl gösteriyor... Toplu tafl ma araçlar nda, ofiste, al flveriflte, bütün riskli durumlarda First Defence i burun deliklerinize 2 defa s kman z yeterli olacakt r. Vicks First Defence Eczac bafl güvencesiyle sadece eczanelerde sat lmaktad r. Perakende Satıfl Fiyatı: 20 TL

19 Yeni Ç kan Ürünler Onar c Nemlendirici Krem Repairing Moisturiser - 50ml Yüksek nemlendirme ve yumuflatma kapasitesi ile cildin dehidrasyonunu önler ve nemini dengeler. Cildin koruyucu bariyer özelli ini güçlendirerek cildi yeniden do al korunmas na kavuflturur. Cilde yumuflakl k ve elastikiyet kazand rarak ciltte gün boyunca rahatl k, esneklik sa lar. Epidermisi yeniler, cilde yap sal ve fonksiyonel içeriklerle destek olur. Fissürlerin görünümünü ve deskuamasyonunu azaltmaya yard mc olur. Yo un cilt kurulu undan dolay oluflan irritasyon ve hassasiyeti azaltmaya yard mc olur. Perakende Satıfl Fiyatı: 95 TL FORCAPIL Forcapil; saç dökülmesine karfl vitamin ve minerallerle zenginlefltirilmifl mükemmel formülü sayesinde; saç dökülmesini azalt r, saç kökünü güçlendirir, yeni saç geliflimini destekler, saç telini oluflturan ana maddelerle saç besler, t rnaklar güçlendirir. Saç dökülmesinde % 96 ya varan azalma. Saç telinde % 96 ya varan güçlendirici etki. Kullan m : Günde 2 kapsül büyük bir bardak su ile. 60 ve 180 kapsüllük iki ayr formda, sadece yetkili eczanelerde. Perakende Satıfl Fiyatı: 79 TL (60 kapsül) LIFTACTIV RETINOL HA YEN LEY C BAKIM SPF 18 Kalıcı ve derin kırıflıklıklar: 1 ay içinde dolgunlaflır. Kalıcı olmayan de iflken kırıflıklıklar: Gün içerisinde onarılır. Ortaya çıkmaya hazır yapısal kırıflıklıklar: Etkisiz hale gelir. 4. günden itibaren kırıflıklık görünümünde gözle görülür de iflim. Dermatolojide kullanılan yeni nesil RETINOL +A (yeniden pürüzsüzlefltirme) ve HYALURON K AS T (yeniden dolgunlafltırma) içerikli özel formülü ile 4. günde bafllayan etki. Perakende Satıfl Fiyatı: 86,90 TL KLORANE Shampooing traitant nutritif au beurre de mangue Cellumend Beres Drops Plus 30ml Dünyan n en yeni teknolojileriyle gelifltrilmifl selülit kremi art k Türkiye de! Cellumend ya içermez, cilt taraf ndan çabuk emilir ve h zl sonuç alabilece iniz anti selülit kremidir. Cellumend patentli Liporeductyl, Cellumend e patentli pro-lipozomal formülasyon ile selüliti tedavi eder ve ya hücrelerinin genifllemesini engeller. (125 ml) Perakende Satıfl Fiyatı: 150 TL Klorane mango ya içeren besleyici ve fl lt verici bak m flampuan, içeri indeki zengin ya asitleri ve besleyici özellikleri sayesinde saç derisini besler ve yeniden yap lanmas na yard mc olur. Saç pullar n s k laflt r p, hidrolipidik tabakan n yeniden yap lanmas na yard mc olarak nem kayb n önler. Çok kuru ve y pranm fl saçlar için besleyici bak m sa lar. Perakende Satıfl Fiyatı: 19,50 TL Meme, prostat, akci er, kan kanseri, MS, H V virüsü gibi önemli sa l k sorunlar, hastalar n ba fl kl k sistemi zay flatmakta ve bu sa l k sorunlar n n tedavilerinde (kemoterapi, radyasyon) kullan lan ilaçlar n yan etkileri sayesinde hastalar n ba fl kl k sistemi biraz daha yorulmaktad r. Kanser hücrelerinin h zl yay lmas nedeniyle hastalar n vücudu bunlara karfl koyamaz hale gelir ve maalesef hasta kaybedilir. Vücutta karfl lafl lan ba fl kl k sistemi zay fl n güçlendirip vitamin ve mineral kayb n önlemektedir. Hastalar n tedaviye daha olumlu cevap vermesi ve yaflam kalitesi bozulmadan hayata devam etmesi için önerilmektedir. Perakende Satıfl Fiyatı: 30 TL Gincosan çeri inde Ginkgo Biloba ve Panax Ginseng bulunan Gincosan, piyasada ayr ayr ürünler içerisinde yer alan etkin maddeleri, yenilikçi bir biçimde ayn kapsülde standardize olarak bir araya getiriyor. Gincosan, k sa süreli ve uzun süreli bellek gibi kognitif fonksiyonlarda iyileflme sa lanmas n ; uyan kl k, dikkat ve konsantrasyonun art r lmas n destekler. Zihnini aktif tutmak isteyen, yo un bir yaflam tarz na ve yüksek mental ifl yüküne sahip kiflilerin Gincosan kullan m önerilmektedir. Perakende Satıfl Fiyatı: 55 TL Onyster Ayak tırna ı mantarına 3 haftada a rısız çözüm getiren, içeri indeki %40 üre sayesinde t rna ın sadece mantarlı kısmının yumuflayarak 21 gün içinde kolay ve acısız bir flekilde kesilmesine olanak sa lar. Perakende Satıfl Fiyatı: 29,90 TL Vimin FER Kafl k fiurup Pediatrik vitamin pazar n n öncü firmas BERKO laç Türkiye de bir ilke imza at yor. Özel olarak tasarlanan üretim hatlar nda el de meden üretilen tek kullan ml k AÇ- Ç-AT kafl klar Tek kullan ml k kafl klar n avantajlar nelerdir? Hijyeniktir, kullan c dostudur, kolayca tafl n r ve saklan r, garantili doz içerir, bozulmadan uzun süre tad n ve kokusunu korur. çeri indeki demir, çinko ve vitaminlerle dengeli büyüme ve geliflmeyi destekleyen, ifltah art fl na yard mc olan Vimin FER kafl k fluruplar eczane raflar ndaki yerlerini ald. Perakende Satıfl Fiyatı: 19,90 TL PHARMET C SA LIK 17 PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE

20 Güncel Sa l k PHARMET C SA LIK 18 Mevsimsel Grip ve Pandemik Grip PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Adile Özda Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Piyasada oseltamivir ve zanamivir etkin maddesiyle iki farkl ilaç mevcut. Koruyucu amaçl kullan m ancak hastal k etkeniyle maruz kal nd nda etkili olabilen bu ilaçlar n, doktor tavsiyesi olmadan kullan m önerilmez. Son günlerin de iflmez gündemi Pandemik Grip. Evde, okulda, iflyerinde, hayat m z n her alan nda karfl m za ç kan Grip le ilgili, bas nda, f s lt gazetesinde do ru-yanl fl, çeliflkili birçok bilgi yer almakta. Bu bilgi karmaflas içerisinde, eczaneler ve eczac lar, do ru bilgi kayna olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Griple ilgili korunma ve tedavi yollar, al nacak takviyeler konusunu k saca hat rlatmak gerekirse; C vitamini yönünden a rl kl beslenmek. (günde 1-2 gram C vitamini almak, sigara içenlerde hem ya da hem suda çözünen, uzun etkili Ester formlar n tercih etmek.) Çinko gibi vücut direncini artt ran, C vitamini ile sinerjik etki gösteren, ayr ca lokal olarak anti-viral etkisi de olan bir destek kullanmak. Ekinezya,Beta-glucan,Astragalus gibi vücudun ba fl kl k sistemini harekete geçiren, savaflç hücrelerini uyaran takviyeler almak. Omega-3 gibi hücre direncini artt ran esansiyel ya asitlerini kullanmak. Fast-food beslenmeden kaç nmak. Bolca s v tüketmek. Ba fl kl k sisteminin en büyük düflman olan sigaray kullanmamak ve sigara içilen ortamlarda bulunmamak. Kapal alanlarda mümkün olabildi ince az vakit geçirmek. Kiflisel temastan kaç nmak, uzaktan selamlaflmak. Hasta kiflinin mümkün olabildi i sürece evinde istirahat etmesi. Pandemik Grip A gribi (H1N1) ilk olarak Meksika ve ABD de görülmüfl, daha sonra birçok ülkeye yay lm fl, bulafl c viral bir hastal k olarak bilinir y l nda Pandemik Grip geçiren kiflilerin ço unda hastal k, orta fliddette seyretmifl, gerekli tedavi yap ld takdirde, kifli istirahat ettikten sonra iyileflip, hayat na sa l kl bir flekilde devam etmifltir. Pandemik Grip te dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; korunmakt r. Korunma için ilk basamak sa l k hizmetini size en yak ndan sa layan eczac n za dan fl n z. Kapal ve toplu alanlarda, hijyen kurallar önemsenmeli, temas minimuma indirilmelidir. Ö renciler, ö retmenler, sa l k çal flanlar, hamileler, emziren anneler, fiziksel ve sosyal konum gere i riski fazla olan grup içerisinde yer almaktad r. Bu kifliler ba fl kl k sistemlerini en üst düzeyde tutulmal, mevsimsel grip dahil di er hastal klardan da korunmal d rlar. laçlar Piyasada oseltamivir ve zanamivir etkin maddesiyle iki farkl ilaç mevcut. Koruyucu amaçl kullan m ancak hastal k etkeniyle maruz kal nd nda etkili olabilen bu ilaçlar n, doktor tavsiyesi olmadan kullan m önerilmez. Oseltamivir, pediatrik dozu ile en yayg n kullan lan ilaç olmakla beraber, Dünya Sa l k Örgütü nün aç klamas na göre %12 direnç geliflimi mevcut. Zanamivir, direnç geliflimi göstermese de inhaler formda üretildi i için, solunum güçlü ü çeken hastalarda kullan m zorlu u yaflanmas olas bir sorun. Kifli için en uygun ilac ve formu doktorun teflhisi belirleyecektir. laçlar n kullan m flekli ve dozu ile ilgili bilgi için eczac n za dan fl n.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG. КРАСОТА HER YAŞTA В GÜZELLİK! ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СЕРИЮ ЛЮБИМЫХ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ CHRONOLONG Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur G İ R İ Ş %100 Doğal Hiçbir katkı maddesi içermez Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar Cildi nemlendirir Doğal nem dengesine kavuşturur Cilde taze ve duru bir görünüm

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

1. DOĞAL ve ORGANİK KOZMETİK AKTİFLERİ... 1 1.1 AKNE TEDAVİSİ İÇİN AKTİFLER... 1 1.2 KIRIŞIKLIK GİDERİCİ AKTİFLER... 1

1. DOĞAL ve ORGANİK KOZMETİK AKTİFLERİ... 1 1.1 AKNE TEDAVİSİ İÇİN AKTİFLER... 1 1.2 KIRIŞIKLIK GİDERİCİ AKTİFLER... 1 İçindekiler Tablosu 1. DOĞAL ve ORGANİK KOZMETİK AKTİFLERİ... 1 1.1 AKNE TEDAVİSİ İÇİN AKTİFLER... 1 1.2 KIRIŞIKLIK GİDERİCİ AKTİFLER... 1 1.3 GÖZ BÖLGESİ PROBLEMLERİ İÇİN AKTİFLER... 2 1.4 SELÜLİT VE

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Doğanın Gizemi Yücel Aksoy BD MAYIS 2016 Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Yıl 1920. Fransız kimyager ve ünlü parfüm üreticisi Rene-Maurice Gattefosse, kliniğinde çalışırken, ciddi şekilde elini

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir

Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir Cilt kırışıklıkları herhangi bir hastalık belirtisi değil, doğal bir süreçtir. Ciltte oluşan kırışıklıkların

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

www.efendikozmetik.com

www.efendikozmetik.com www.efendikozmetik.com HAKKIMIZDA 2005 yılında kurulan Efendi Kozmetik, kurucularının kozmetik ve perakende sektöründeki 17 yıllık deneyimini de birleştirerek, müşterilerine doğal kozmetik alanında uzun

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik İMDİ YENİLENME ZAMANI! IT'S TIME TO SLOW DOWN! EXCLUSIVE Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik ŞİMDİ YENİLENME ZAMANI! Ultra Enerji Kremi Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Cildi yenilemek için olağanüstü

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

anti-age güzelliðinizin sýrrý

anti-age güzelliðinizin sýrrý anti-age güzelliðinizin sýrrý 1 Lubex anti-age Lubex in Vizyonu 2 güzelliðinizin sýrrý 3 day light Cildinizin ideal þekilde nemlenmesini, cilt elastikiyetinin saðlanmasýný, serbest radikallere karþý korunmasýný,

Detaylı

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ YENİ NESİL MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ KOLAY KULLANIM VE ETKİLİ SONUÇ ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ BENZERSİZ FORMÜL BİYOTEKNOLOJİ İLE ÜRETİM BİTKİSEL AKTİF MOLEKÜLLER EKSTRA CİLT BAKIMI TEMİZLEME

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir, benzersiz, olağanüstü bir bitkidir. Geleneksel olarak kenevir, yelkenli gemi halatlarının imalatında kullanılır. Yakın geçmişte moda tasarımcıları,

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı Biberiye Eter Yağı Biberiye, küçük, sürekli yeşil, açık mor, mavi çiçekli Akdeniz bölgesinde yetişen bir çalılıktır. Bu bitkiyi halk tıbbında uzun yıllar boyunca kullanıyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma Gıdalar ve Güzellik Besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi cildin sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Aşağıda cilt sağlığına katkıları olan besinler ve içerdikleri vitaminler ile mineraller

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice.

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Yeni Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Cildin yaşlanması ile ilgili gerçekler Kabul edelim, kadınlar da erkekler de mümkün olduğunca uzun süre genç görünümünü korumak ister. Zamanın ilerleyişini durdurmayı,

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık GREENS GREEN MACHINE elma, salatalık, yeşil biber, marul, ıspanak, maydanoz, limon Vitamin ve mineral açısından zengin olup, sindirim sistemine ve vücudun doğal arınımına katkı sağlar. SKIN GLOW armut,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SİGARA BIRAKMA KLAVUZU Op. Dr. F.Mehmet SERİN Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Güner DALOĞLU Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sigara Ciddi Zararlara Yol Açıyor: Yapılan araştırmalara

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı