bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVI) Mehmet Seyitdanlıoğlu Esnaf Ceın'iyyetleri Hakkında T'alimat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVI) Mehmet Seyitdanlıoğlu Esnaf Ceın'iyyetleri Hakkında T'alimat"

Transkript

1 bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVI) Esnaf Ceın'iyyetleri Hakkında T'alimat Mehmet Seyitdanlıoğlu Osmanlı İmparatorluğu'nda esnaf, kent hayatının en önemli unsurlarından birisiydi. XIX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı şehir esnafı geleneksellonca yapısını korumaktaydı. l Bu geleneksel yapı içerisinde üretimde bulunan esnaf, Avrupa ile rekabet edebilecek bir değişim içerisine, yüzyılın başlarında henüz girememiş bulunuyordu. Lonca sistemi, klasik dönem boyunca, gerek esnafın birbiriyle ilişkilerini düzenleyen bir otokontrol sistemi olarak işlev görüyor, gerekse de esnafın devletle ilişkilerini yürüten bir kurum olarak görev yapıyordu. Her esnaf grubunun (fırıncı, kasap, demirci, debbağ, hallaç, saraç vb.) başında kethüda (ya da şeyh) denilen ve esnaf tarafından seçim yoluyla göreve getirilen temsilciler bulunmaktaydı. Esnaf kethüdaları, mensubu oldukları iş koluna göre kasapbaşı, çarıkçıbaşı, pazarbaşı, ahi baba (debbağların kethüdası) gibi farklı isimler alıyorlardı. Seçimle iş başına gelen esnaf kethüdaları, ölene kadar görevde kalır, ancak tutum ve davranışları toplum ve esnaf arasında genel kabul gören kuralların dışında olursa değiştirilirlerdi. Esnaf kethüdasının seçimi kadı huzurunda esnaf tarafından yapılır, seçim, İstanbul'da padişahın onayına sunulur ve atanma yazısı demek olan "berat" verildikten sonra göreve başlardl. l Esnaf kethüda.larının görevlerini başlıca iki grupta ele alabiliriz. Birincisi, esnaf arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlığın çözümü idi. Uyuşmazlık mahkemeye intikal ederse kethüda bilirkişi olarak görev yapardı. Ayrıca, meslek içi denetim ile kalfalık ve ustalığa yükseltilmelerde görüşü ahnırdl. Bir esnaf loncasının başı olan kethüdanın ikinci ve en önemli görevi ise esnafın hükümetle olan ilişkilerini yürütmektl Gerek merkezi hükümetin temsilcileri olan vali ve idari bürokrasi ile ve gerekse belediye yönetiminin başı olan kadı ile İlişkileri kethüda sağlardı. Örneğin satılacak maııarın fiyatlarının belirlenmesinde (narh) kadı ve yöneticilerle birlikte bulunurlardı. Belirlenen fiyatlarla satış yapılmasının denetlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi gibi son derece Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özer Ergenç, "Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri", Birinci Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Temmuz Ankara, 1980, ; Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara, 199 L s. ı Ayrıntılı bilgi için bkz. Musa Çadırcı, a.g.k., s Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 8 Sayı / Ocak /999, s

2 Bir Belge 127 önemli iktisadi görevleri üstlenmişti. Kethüda bu işleri "yiğitbaşı" denilen ve bir çeşit kolluk görevi yapan yardımcıları ile birlikte yürütmekteydi. Osmanlı şehir esnafı geleneksellonca yapısı çerçevesinde üretim yaparken, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç tüketimini karşılayabilmekteydi. Ancak, Avrupa'da meydana gelen sanayi devrimi ve gelişen endüstri ile ucuz ve bol mamul mal akışının başlaması, lonca kuralları içerisinde geleneksel üretim yapan esnaf ve zanaatkarları Avrupa rekabeti ile karşı karşıya bırakmıştır. İthal malların rekabetinden öncelikle, İstanbul ve Anadolu'nun, yabancı malların kolaylıkla girebildiği kıyı bölgeleri etkilenmiş ve bu etki giderek tüm İmparatorluk düzeyine yayılmıştır. Başta tekstil ve dokumacılık sektörü olmak üzere loncalara bağlı zanaatlar yıkılmaya başlamıştır. Özellikle ı 838' de İngiltere İle yapılan Ticaret Antlaşması'ndan sonra bu gelişme hızlanmıştıc' Öte yandan yüzyılın ortalarında (1860- ı 876) Osmanlı esnafını ve zanaatlarını Avrupa rekabetine karşı korumak için, öncelikle İstanbul'da esnafı birleştirerek şirketler oluştunnak suretiyle koruma çabaları gösterilmiş, ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. 4 Osmanlı şehrinin önemli bir unsuru olan esnaflar, bir yandan bu tür büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmışken, diğer yandan da kent yönetimi Tanzimat'ın ilanı ile (3 Kasım 1839) yeniden yapılandırılmaya başlanmış, 1826'da şehrin yönetimini üstlenmek üzere İhtisab Nezareti kurulmuş, daha sonra, önce İstanbul' da arkasından taşra yönetiminde modern belediyeler oluşturulmuştur. Böylece, idari yönden modern ve işlevsel bir kent yönetimi şekillendirilirken, diğer yandan da yol, su, kanalizasyon gibi fiziksel değişime yönelik altyapı geliştirilmiştir. 5 Esnaf ve zanaatkarların bu yeni Osmanlı şehrine uygun örgütlendirilmeleri ise ancak, II. Meşrutiyet'ten (1908) sonra mümkün olmuş görünmektedir. İmparatorluk İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin çabalarıyla anayasal ve parlamenter bir monarşiye dönüşürken, ekonomide yerli bir burjuvazi yaratmaya yönelik iktisat politikalarına yönelinmiştir. 6 Geleneksel yapısını koruyan esnaflar ise bir sivil toplum unsuru olarak "lonca" ve "kethüdalık"tan cemiyetleşmeye geçmiştir. 7 Mayıs 1911 (20 Cemaziye' I-evvel 1330) tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan Esnaf Cem'iyyetleri Hakkında T'alimat 7 ile yüzyılın başından bu yana çökmüş bulunan "loncalar" yerine "Esnaf Cemiyetleri" oluşturulmuştur. Kethüda'nın görevini ise "cemiyet re'isi" almıştır. Kuşkusuz, bu yeni esnaf örgütünün görevi de kethüdalığa paraleldir. Yani, esnafın kendi arasındaki uyuş ;i Osmanlı iktisat tarihi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul, 1975; Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı İngiliz İktisadi Münasebetleri , İstanbul, 1976; Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi, İstanbul, 1977; Stanford Shaw, Osmanh İmparatorluğu ve Modern Türkiye, 2. Cilt, İstanbul, 1983; Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi , İstanbul, ı 988; Musa Çadırcı, a.g.k. 4 Rıfat Ön soy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara Osmanlı İmparatorluğu'nda belediyelerin kurulması hakkında, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi'nde yayımlamakta olduğumuz "Yerel Yönetim Metinleri" başlıklı seriye ve dipnotlarına bkz. ii II. Meşrutiyet Dönemi ekonomi anlayışı ve gelişmeleri için bkz. Mehmet Seyitdanlıoğlu, "Türkiye'de Liberal Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi", Liberal Düşünce, Sayı 6 (Bahar 96), s i ı. Ayrıca bkz. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul, ı 987; Feroz Ahmed, İttihat ve Terakki , İstanbul, 1986; M. Şükrtl Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler. İstanbul, 1985; Abdüllatif Şenel, "İttihat ve Terakki Cemiyetinin İktisadi ve Mali Politikası ( )", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8/1 (1990), s Metnin orijinali için bkz. DüstOr, Tertib-i Sani, Cilt 4, Dersaadet, Matbaa-i Amire, 1331.

3 128 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (i) Ocak 1999 mazlıkların çözülmesi, otokontrolun sağlanması, yeni talimatmlmenin de esasını oluşturmaktadır. Esnaf grubunun devletle ilişkileri de modem merkezi yapılanmaya uygun olarak cemiyet ve cemiyet re'isi aracılığıyla yurütulecekti. Bununla birlikte yeni talimatname idari yönden merkeziyetçi bir anlayışa dayanırken, ticarette serbestlik esasını temel alan yeni ve modem bir yaklaşımı öngörmekteydi. Esnaf Cem'iyyetleri Hakkında T'alimat 20 Cemaziye'l-evvel Nisan 1328 Takvim-İ Vekayi ile neşr ve ilanı: 27 Cemaziye'l-evvel Mayıs 1328, Numero i 127 Dersaadet'de mukim esnafa mahsus t'alimatnamenin bazı mevaddınca icra kılınan tashihat (düzeltmeler) ve t'adihit vechile taşraca dahi tatbik-i ahkamına Şura-yı Devlet ve Meclis-i VUkela (bakanlar kurulu) kararlarıyla ruhsat verilmiştir. Bu irade-i seniyyenin İcrasına Dahiliye Nezareti me'murdur. 20 Cemaziye'l-evvel Nisan 1328 Madde 1: Ale'l-umum esnafkethudaları mülgajır. Madde 2: Esnafın her biri ayrı ayrı bir "cem'iyyet" te'sis edebilir. Mehmed Reşad Sadrıa'zam Tal'at Dahiliye Nazırı Sa'id Madde 3: Esnaf cem'iyyetlerinin Dersaadet'de (İstanbul) Şehremaneti'nce ve taşrada deva'ir-i belediyyece mukayyıd ve muayyen bir ictima'gahı (toplantı yeri) olacakdır. Madde 4: Esnaf cem'iyyeti esnafın kesret-i dedine (sayısının çokluğuna) göre altıdan on ikiye kadar fahri a'zadan terekküb eder. Madde 5: Cem'iyyetlerin a'zası esnaftarafından iki sene içun intihab (seçilip) olunub her sene nısfı (yarısı) tebdit edilur. Zaman-ı intihabda bir yevm (gun) ve mekan-ı muayyende esnaf ictima' ederek re'y-i hafi (gizli oy) ile a'zayı intihab iderler. Yevm-i mezkurda Dersaadet'de Şehremaneti'nden ve taşrada deva'ir-i" belediyyeden gönderilecek bir me'mur-ı mahsus esnaf cem'iyyetinin kati b i ve esnafın m'uteberanından iki kişi ile birlikde intihaba nezaret ve re'yleri t'adad ve ihraz-ı ekseriyyet idenleri t'ayın ve bunlardan vefat veya iscim idenlerin yerlerine alınmak üzere ekailiyetde (azınlıkda) kalanlardan bir o kadar esami (isim) daha tefrik iderek (ayırarak) tanzim idecekleri zabıt varakasını muştereken tahtim ile (mühürleyerek) liecli'l-kayd (kaydedilmek üzere) Dersaadet'de Şehremanetine ve taşrada deva'ir-i belediyeye i'ta t.:yleyeceklerdir. Madde 6: İntihab-ı vak'i bi't-tedkik tasdik edildikden sonra cem'iyyet a'zası içlerinden birini riyasete intihab ve bir mazbata-i müştereke ile Dersaadet'de emanete ve taşrada deva'ir-i belediyyeye ihbar ideceklerdir. Re'is ve a'zanın esamisi (isimleri)

4 Bir Belge ı 29 Dersaadet'de Şehremanetince ve taşrada deva'ir-i belediyyece bir defter-i mahsusa kayd olunur. Madde 7: Cem'iyyetin umur-ı tahrıriyye ve hesabiyyesini ve atlde beyan edilen veza'ifini ira içün bir katibi olacakdır. Esnaf Cem'iyyetlerinin Vazıfesi Madde 8: Esnaf cem'iyyetleri san'at1arının terakkisine medar olacak mütala'atı esnafa tebliğ ve anları tergıb ider (isteklendirir, yönlendirir). Esnafın hali acz ve müzayakaya (sıkıntıya) giriftar veya m'alul olanlara muavenet-i insaniyyede (insani yardım) bulunur. Esnaf arasındaki esnaflık umurundan (işlerinden) mütevellid ihtilafatı müslih (sulh eden, barıştıran) sıfatıyla hall ider. Esnafdan biri hakkında inde'l-hace (gerektiğinde) hükümetçe bir malumat alınması veya bunlardan birinin kefiliete rabt edilmesi lazım gelirse muavenet ve tebli'gat-ı kanuniyyeye ve tahsilata delalet eyler. Arabaca ve kayıkcı ve mavnacı ve hammal misüllü esnaf devletin inde'l-iktiza (gerektiğinde) taleb ideceği hidemat-ı umumiye ve teklifilt-ı miriyyeyi usul ve nizamat ve mevzua-i haliyye (yürürlükteki mevzuat) ve müstakbelenin Cayın eylediği suretde ifa ile dahi mükellefdirier. Deva'ir-i' a'idesinin bu babda vaki' olacak emir ve tebııgatının vaktiyle ve yoluyla infilz ve icrasından esnaf-ı mezkure cem'iyyetleri mes'fildür. Madde 9: Esnaf cem'iyyetleri Dersaadet'de Şehremanetinde ve taşrada deva'ir-i belediyyeden verilecek numune vechiyle esnafın esamisini ve memleketini ve sinnini (yaşını) ve icra-yı san'at eylediği dükkanın semt ve numerosunu ve dükkan sahibi değilse çalıştığı mevkii gösterir bir defter tutmağa ve bu defterde terk-i san'at ve rıhlet (ölüm, göç) veya tebdll-i mahall gibi vuku'atı yürütmege ve sıra numerosu vaz'ına ve bu esnafın maiyyetinde bulunacak müstahdemınin künyesini mufassalan (ayrıntılı olarak) yine numerolu bir diğer deftere kayd etmeğe mecburdur. Madde ıo: Cem'iyyetlerin ahval ve muamelatı Dersaadet'de Şehremanetinin ve taşrada mensub oldukları deva'ir-i belediyyenin nezareti tahtında cereyan idecekdir. Madde 11: Vazifesini ifa etmeyen veya ira-yı vazifede terahı eyleyen (geciktiren) cem'iyyeti deva' ir-i müteallikası (ilgili, bağlı olduğu) meclisinin şikayeti üzerine Dersaadet'de Meclis-i Emanet ve taşrada Meclis-i Beledi kararıyla şehremini fesh ile yeniden intihab İcra etdirir. Cem'iyyet a'zasından b'azılarının vezıfelerini sui-ist'imal eylediklerine da'ir vak'i olan şikayet üzerine bi't-tahkik kanaat hasıl olduğu halde Şehremıni bunları tebdil etdirmekle beraber haklarında t'akibat-ı kanuniyye icra etdirir. Madde 12: Cem'iyyetin ve intihab olunacak re'isin masarif-i zaruriyyesine mukabil esnaf cem'iyyetinin vereceği karar ile esnaftarafından muayyen ve cüz'ı bir meblağ i'ta edilecek ve bu meblağın mikdarı Dersaadet'de Şehremanetince ve taşrada deva'ir-i belediyyece musaddak olacakdır. Musaddak mikdardan fazla hiç bir nam ile para toplanamıyacak ve buna cür'et idenler hakkında kanun-ı ceza ahkarnı derhal tatbik edilecekdir. Madde 13: Esnaf Cem' iyyetleri teşekküllerini müteakib kendi esnafları ve rabtı muhafaza ve işbu nizamname ile cem'iyyetleri tahrnil edilen veza'ifin suver-i ifa'iyyesini t'ayın idecek suretde bir t'aıımat-ı dahiliyye tertıb idüb Dersaadetde arasında zabt

5 130 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (i) Ocak 1999 Şehremanetine ve taşrada deva'ir-i belediyyeye virecekdir. Bu t'alımat münderecatının işbu nizamname ile muayyen (belirlenmiş) esaslara muvafık ve esnafın teamül-i kadımine (eski geleneklerine) ve n İzamat-ı umgmiyye-i devlete ve serbestı-i ticarete mutabık olduğu Dersaadetde Meclis-İ Emanetce ve taşrada meclis-i belediyyecc bi'ttedkık anlaşıldığı halde tasdık ve defter-i mahsgsada kayıd ve tescil olunur. Madde 14: Esnaf cem'iyyetleri muavenet-i mütekabele esasına müstenıd teşebbüsatda bulunabilürse de evvel emirde bu babda tanzım idecekleri programı ve şera'iti Dersaadetde Şehremanetine ve taşrada deva'ir-i belediyyeye tasdık etdirmeleri lazımdır. Madde 15: Teavün (yardımlaşma) maksadıyla esnaf cem' iyyetlerinin toplayacakları paraların sgret-i cem'i ve idhar ve idare ve sarfıyyatı Dersaadetde Şehremanetinin ve taşrada deva'ir-i belediyyenin nezaret-i mutlakasına ve her halde bu yolda vuku'a gelecek teşebbüsat devletce bu babda vaz' edilecek nizamat ahkamına tabi'dir. Bilaruhsat bu yolda ve her ne nama olur ise olsun cem'iyyetin esnafdan para toplaması memng' dur. Madde 16: Esnaf cem'iyyetleri teavün maksadıyla ve evvelce hükümetce kabul ve tasdık edilecek program vechile toplayacakları mebaliğin hülasa-i hesabıyyesini her sene ibtidasında (başında) Dersaadetde Şehremanetine ve taşrada devil'ir-i belediyyeye İra'e idecek ve Dersaadetde Emanetce ve taşrada deva'ir-i belediyyece bi't-tedkık neticesi gazetelerle İlan olunacakdır. Bu yolda toplanacak mebaliğ ancak Dersaadetde Şehremanetinin ve taşrada deva'ir-i belediyyenin t'ayın edeceği Osmanlı bir mü'essesei maliyyede hıfz ve tenmiye (nemalandırma, artırma) olunabilecekdir. SGret-i aherle İsti'malİ memng'dur. Madde 17: Esnaf cem'iyyetlerinin gerek esnaf umgru hakkında ve gerekse teavün teşebbüsatına müteallik verecekleri kararlar cem'iyyet-i umgmiyye-i belediyyece tasdık olunmadıkca kesb-i kat'iyyet idemez. Madde 18: Esnaf cem'iyyeılerinin kararına Dersaadetde Şehremaneti meclisinde ve taşrada meclis-i belediyyede i'tiraz olunur. Dersaadatde Meclis-i Emanet ve taşrada meclis-i belediye karar-ı müttehizi kavanın-i umfimiyye ahkamına ve teamül-i esnafa ve adab ve adat-ı nassa ve selamet-i serbesti-i ticarete münafı gördüğü halde fesh ile mukteza-yı kangnıyyeyi t'ayın eyler. Madde 19: Cem'iyyetlerin karar ve icraatından şahsen mutazarrır olanlar mahakım-i umgmiyyede (genel mahkemelerde) badıleri (neden olanları) hakkında zarar ve ziyan ve tazmınat d'avasında muhtar olurlar. Madde 20: Cem'iyyetlerin ihtilaf-ı esnafa müteallik ve rıza-yı terefeyne mukarren olarak müs1ih sıfatıyla verdikleri kararları Dersaadetde Meclis-i Emanetce ve taşrada meclis-i belediyece tesctl etdirildiği halde mahakim nezdinde vuku' bulan müsaıahalar misüııü tarafeyn hakkında nafiz ve lazım olur. Madde 21: Esnaf cem'iyyetlerinin sulhü mutazammın verecekleri kararlar bir defter-i mahsgsa aynen kayd edilüb tarafeyn ile hazır-ı bi'l-meclis bulunan a'za ve re'is tarafından İmza veya tahtım idülür. Cem'iyyet mührüyle ve re'is ve katibin imzalarıyla musaddak birer sgreti tarafeyne i'ta olunur. Cem' iyyet sulh içün bir güne harç ve resm

6 Bir Be1xe 131 ahz idemez. Yalnız tarafeyn yeddine verdiği karar sureti kayıd sureti misüııü tamga resmine tab'idir. Madde 22: Cem'iyyetin sulh kararları bin guruşa kadar meblağ veyahud bin guruş kıymetinde mal hakkında ise Dersaadetde Meclis-i Emanet ve taşrada meclis-i belediye tarafından her hangisi tarafından ibrazını müteakib defter-i mahsusuna tesctl ederek keyfıyyet-i tesci'li kararnamenin zahirine işaret ve meclis mührüyle tasdık idüb mübrizine (gösterene, ibraz edene) i'ta eder. Kararname bin guruşdan fazla bir meblağı veyahud kıymeti mutazammın ise Dersaadetde Meclis-i Emanet ve taşrada meclis-i belediye tarafının takrirlerini İsti'ma etdikden sonra tescil ve tesctlin zırini (altını) tarafeyne tahtım etdirdikden sonra kararnameyi tasdık ve i'ta ider. Madde 23: Mevadd-ı salife ahkamına tevfikan Dersaadetde Meclis-i Emanetden ve taşrada meclis-i belediyyeden tasdık kılınmış olan sulhnameler hükmüne tarafeynden biri ittiba'dan (uymak) imtina' eylediği halde taraf-ı diğer icra da'iresine müracaat ile tenfiz etdirir. Madde 24: İcra da'iresi yirmi ikinci madde hükmüne tevfıkan bu misüllü sulhnameler ahkam ıni icra eyler, tesllmat vuku'u veya sulhun fesadı iddiası gibi hükmen halle muhtaç bir iddia dermiyan olunduğu (öne sürüldüğü) halde İcra me'muru tarafeyni mahkemeye gönderir, dermiyan olunacak i 'tiraz muhtac-ı hükm ve kaza olmadığı takdirde nazar-ı j'tibara almayub sulhname ahkamını tenfız ider. Madde 25: Başka başka sınıflara mensub iki esnaf beyninde vuku' bulacak ihtilafat esnafın merbut (bağlı) olduğu da'ire-i belediyye meclisi a'zasından birinin taht-ı riyasetinde mensub oldukları cem'iyyetlerden ikişer kişiden mürekkeb teşkll idecek bir hey' et-i hükmün ekseriyyet-i arasıyla hal ve fasi olunur, buna kanaat hasıl olmadığı halde bir hafta zarfında derece-i saniyyede olarak Dersaadet'de Meclis-i Emanetde ve taşrada meclis-i idareye müracaatla oraca bi't-tedkik verilecek karara tarafeynin tab'iyyeti meburdur. Madde 26: Esnaf cem'iyyetlerinin leh ve aleyhinde ikame olunacak daavide husumet cem'iyyetin re' İs-İ umuruna teveccüh ider. 20 Cemaziye'l-evvel Nisan 1327 (7 Mayıs 1911)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 1219 Kabul Tarihi : 11/4/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt

Detaylı

TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ

TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ Yard. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE* Osmanlı Devleti'nin kurulmasından, tanzimata kadar devletin topraklanna kattı ğı yerler arazisi ve nüfusu

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ Yakup AYDIN Sayıştay Başdenetçisi 1-Giriş Bazı görev ve yetkilerin belirli coğrafi bölgelerde kullanımını ifade eden yerel yönetim, ülkenin tüm coğrafi alanında

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 1930-05-06 Resmi Gazete Sayisi: 1489 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Kabul Tarihi : 24/4/1930 (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri

Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri ahali de provokasyona gelmeyip duyarlı davrandığı için hiçbir çatışma yaşanmamıştır. Büyük Güçler in İstanbul daki

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ. Sanem YAMAK *

MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ. Sanem YAMAK * 323 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:38 (Mart 2008) MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ Sanem YAMAK * Özet Osmanlı İmparatorluğu nda Meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 10 Temmuz (23

Detaylı

BİR MİLLİ İKTİSAT PROJESİ: İZMİR İHRACAT VE İTHALAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

BİR MİLLİ İKTİSAT PROJESİ: İZMİR İHRACAT VE İTHALAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012 BİR MİLLİ İKTİSAT PROJESİ: İZMİR İHRACAT VE İTHALAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ A

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı