: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR"

Transkript

1 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU 2008 YILI JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ : 28 NİSAN HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASI BAŞVURU İNTERNET ADRESİ : internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet erişimi imkânı olmayanlar İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarından temin edecekleri Optik Başvurma Belgesi ile başvuru yapacaklardır. YAZILI SINAV SEÇME SINAVLARI MERKEZİ : Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR : JANDARMA EĞİTİM / OKULLAR K.LIĞI BEYTEPE ANKARA SEÇME SINAVI TARİHLERİ : 26 TEMMUZ 03 AĞUSTOS 2008 TARİHLERİ ARASINDA HER ADAY İÇİN AYRI AYRI BELİRLENECEKTİR. BİR ADAYIN ÖN SAĞLIK MUAYENE, FİZİKİ KONTROL BEDENİ YETENEK VE MÜLAKAT SINAVLARI İKİ GÜN DE TAMAMLANACAKTIR. 1. GENEL KOŞULLAR : Jandarma Astsubay Meslek Yüksek okuluna başvuracak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak, c) Kendisinin; annesi, babası, velisi ve kardeşlerinden herhangi birisinin; (I) Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak, (II) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, (III) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmış ve halen çalışmakta olmamak, (IV) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat - 1 -

2 karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250 nci Maddesine Giren Suçlar, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar, Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap; Üçüncü Kısım 7 nci Bölümdeki Genel Ahlaka Karşı Suçlar, 8 nci Bölümdeki Aile Düzenine Karşı Suçlar, Dördüncü Kısım 3 ncü Bölümündeki Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, 4 ncü Bölümündeki Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, 5 inci Bölümündeki Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, 6 ncı Bölümdeki Milli Savunmaya Karşı Suçlar, 7 nci Bölümdeki Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına Aykırı Davranışta Bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmamak. (V) Yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak, (VI) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmamak veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmamak, (VII) Aile şeref ve haysiyetini ihlal edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, zatî menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair haklarında bilgi ve belge olmamak, (VIII) Tarikat, dergâh, yasadışı faaliyet gösteren; örgüt, dernek, öğretim kurumu vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belge olmamak, ç) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, d) Herhangi bir siyasî partiye üye olmamak veya siyasî partinin organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak, e) Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senetlerde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek, f) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, başvuru, seçme sınavları (Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları) ile kesin kayıt işlemleri sırasında (28 Nisan 31 Ağustos 2008 tarihleri arasında) silâh altında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınacak olmamak, g) Yapılacak Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarında başarılı olarak, 2008 ÖSS puanına göre oluşturulacak başarı sıralamasından sonra belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, ğ) Başvuru, Seçme Sınavları ve Kayıt Kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Sağlık ile İlgili Koşullar: a) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü askeri hastaneden Askeri Öğrenci Olur kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak, b) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde; (I) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, (II) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, yanık izi, leke, kellik bulunmamak, - 2 -

3 (III) Ağır zührevî hastalık geçirmemiş olmak, (IV) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak, (V) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmiş olmamak, (VI) Spina-Bifida rahatsızlığı bulunmamak (Hiçbir klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik belkemiği ve myelografi olarak saptanan bir tek vertabradaki Spina-Bifida sağlam kabul edilir), (VII) Güvercin veya kundura göğüs, düz tabanlık gibi fizyolojik kusurları bulunmamak, (VIII) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, c) Türkçe yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak, DİKKAT! Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, askerî hastanelerin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar : a) En fazla 21 yaşında (1987 doğumlu) olmak, (Adayların yaşının hesaplanması; gün ve aya bakılmaksızın 2008 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları esas alınır.) Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar başvurularını Optik Başvurma Belgesi ile yapacaklar ve Optik Başvurma Belgesi ile birlikte Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 06 Haziran 2008 tarihine kadar J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi BEYTEPE/ANKARA adresine şahsen veya posta ile ulaştıracaklardır. b) Herhangi bir hastalığa bağlı olmamak koşuluyla Tablo-1 de belirtilen yaşının gerektirdiği Yaş- Boy-Kilo ölçülerinin alt ve üst sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, çıplak vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. ) Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar : a) Tablo 2 de kaynak olarak belirtilecek olan lise veya dengi okullardan veya Eğitim Öğretim döneminde mezun olmak ya da en geç Eğitim Öğretim Yılının HAZİRAN döneminde mezun olabilecek durumda olmak, (2006 Yılından önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.) b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2008 yılında yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ye katılmış olmak, c) Askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, Yukarıdaki koşullardan herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, tüm sınavları kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamazlar. DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde giriş koşulları, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları üzerinde istediği değişiklikleri yapabilir. Adaylar bu değişiklikler ve kılavuzda yer alan bütün şartları kabul etmiş sayılırlar

4 2. BAŞVURU İŞLEMLERİ : Başvuru işlemleri; internet ortamında veya Optik Başvurma Belgesi ile olmak üzere iki ayrı şekilde yapılabilecektir. Öğrencilerin 2008 yılı ÖSS başvurusunda Jandarma Astsubay MYO na Girmek İstiyorum. alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmasına bakılmaksızın bu kılavuzda belirtilen usullerle (www.tsk.mil.tr internet adresinden internet ortamında veya Optik Başvurma Belgesi ile) başvurmaları zorunludur. Optik Başvurma Belgesinin posta ile gönderilme işlemi esnasında kırışması, yıpranması veya posta ve kargodaki muhtemel gecikmeler nedeniyle adayların başvurularını internet ortamında yapmaları yararlarına olacaktır. Aynı anda hem internet hem de Optik Başvurma Belgesi ile başvuru yapanların başvurusu mükerrer sayılarak her iki başvuru işlemi de iptal edilecektir. Bu nedenle ya internet ortamında ya da optik form doldurarak bir defa başvuru işlemi yapılması gerekmektedir. İNTERNETTEN BAŞVURMA YÖNTEMİ : Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurular, 28 Nisan- 06 Haziran 2008 tarihleri arasında internet adresindeki (İnsan Kaynakları / Askeri Okullara Başvurular / konu ile ilgili alanlara gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde yapılacaktır. İnternet ortamında yapılacak başvurularda, adaylara yol göstermesi açısından örnek bir başvuru işlemi hazırlanmış olup konu ile ilgili işlem basamaklarını gösteren örnek dosya internet adresinde, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okul Başvuru işlemleri bölümünde İnternetten başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek için tıklayınız başlığı altında açıklanmıştır. Adayların başvuru işlemine başlamadan önce bu dosyayı okumaları yararına olacaktır. (Bu dosya başvuruların başladığı tarihten itibaren kullanıma açılacaktır.) İnternetten başvuru işleminin yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuru işleminin tamamlanmasından sonra adaylar; kullanıcı parolası, kimlik bilgileri, öğrenim durumu ve adres bilgilerinin de bulunduğu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav dönemine kadar muhafaza edeceklerdir. Adaylar başvuru süresi içerisinde sisteme tekrar girmek istediklerinde; kendisine ilk başvuruda verilen bu kullanıcı parolası ile kendi bilgilerini kontrol edebilecek ve 06 Haziran 2008 tarihine kadar gerektiğinde (adres, telefon ve ÖSS puan türü tercih değişikliği) değişiklikler yapabileceklerdir. Adayların yapmış oldukları en son değişiklikler sistem tarafından değerlendirmeye esas alınacaktır. İnternet ortamından yapılan başvurularda sisteme girilen şahsi bilgilerin başkaları tarafından görüntülenerek değiştirilememesi için başvuru sonucu verilen kullanıcı parolasının aday tarafından gizli tutulması gerekmektedir. İnternet başvurusu sonucunda kullanıcı parolası alınamaması durumunda başvurunun tekrarlanması gerekmektedir.. Bu durumda başvuru için tekrar işlem yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzun kabul edilip edilmediğiyle ilgili kesin sonuçlar 27 Haziran 2008 tarihinden itibaren internet adresinden yapılacak duyuru ile ilan edilecektir. İnternet ortamında yapılacak başvurular 06 Haziran 2008 günü saat 17:00 de sona erecektir. DİKKAT! 06 Haziran 2008 tarihinden sonra yapılacak itirazlar ile düzeltme/değişiklik talepleri konusu ne olursa olsun dikkate alınmayacaktır

5 DİKKAT! İnternet ortamında başvuru yapabilmek için 2008 yılı Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) başvurmak zorunlu olup, doğum tarihi veya TABLO 2 de yazılı kaynak lise türleri uygun olmayan, ya da lise mezuniyet yılı uygun olmayan adaylar internet ortamında sisteme giriş yapamayacaklarından dolayı başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki adaylar Optik Başvurma Belgesi ile başvuru yapsa dahi belge inceleme sonucunda başvuruları kabul edilmeyecektir. Giriş koşullarını taşımayan adayların gereksiz yere başvuru yapmamaları kendi yararlarınadır. Yaş düzeltmesi yaptıran adayların dikkatine! Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; başvurularını İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarından temin edecekleri optik Başvurma Belgesi ile yapacaklardır. Bu durumdaki adaylar, Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve kesinleşen mahkeme kararlarını Başvurma Belgesi ile başvuru süresi içinde (28 Nisan 06 Haziran 2008 tarihleri arası ) J.Okll.K.lığına şahsen veya posta/kargo ile ulaştıracaklardır. Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında yapılacak belge kontrolünde ortaya çıktığında bütün işlemleri iptal edilecektir. İnternet üzerinden aşırı başvuru yoğunluğu ve teknik herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adayların; başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri gerekmektedir. Tekrar denemelerine rağmen sisteme giremeyen adaylar, J.Okll.K.lığının mesai saatleri içinde numaralı telefonlarını arayarak yardım alabilirler. OPTİK BAŞVURMA BELGESİ İLE BAŞVURU YÖNTEMİ : İnternet erişimi imkanı bulamayan adaylar; başvuru için gerekli olan Optik Başvurma Belgesini, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarından 26 Mayıs 2008 tarihine kadar şahsen ücretsiz olarak temin edip, doldurduktan sonra posta/kargo veya elden J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe /ANKARA adresine en geç 06 Haziran 2008 tarihine kadar ulaştırmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Başvurma Belgesi doldurulduktan sonra postada veya kargoda kırılıp buruşmaması için iki karton arasına konularak muhafazası sağlanmalıdır. Başvurma Belgesinin sağlam olarak J.Okll.K.lığına ulaştırılmasından aday sorumludur. 06 Haziran 2008 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Optik Başvurma Belgesinin J.Okll.K.lığına ulaştığından emin olmak için iadeli taahhütlü posta ya da kargo şirketi ile göndermek adayların menfaatine olacaktır. Aksi takdirde Optik Başvurma Belgesinin ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi almanız mümkün olmayacaktır. Optik Başvurma Belgesi fotokopi ile çoğaltılamaz, fotokopi çekilip doldurulan Optik Başvurma Belgesi kabul edilmeyecektir Başvuru koşullarını taşıyan adayların, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna aday kayıt işlemleri yapılacak ve başvuru sonuçlarına ait isim listesi 27 Haziran 2008 tarihinden itibaren internet adresinde yayınlanacaktır. Gerek internet ortamında, gerek optik başvurma belgesi ile başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir. Tüm adayların adresinde yayınlanan / yayınlanacak olan duyuruları takip etmesi zorunludur

6 3. GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR : Eğitim-Öğretim yılında Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna 2008 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylardan 2008 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) na katılarak, 2008 ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek puan türlerinde (ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-Y.DİL) ilân edilecek taban puan ve üzerinde puan almış olanlar Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına (Seçme Sınavları) çağırılacaktır. DİKKAT! Adaylar başvuru esnasında puan tercihi yaparken, kendileri için avantaj sağlayacak puan türünü tercih etmeleri menfaatlerine olacaktır. Taban puanlar belirlenirken ortaöğretim başarı puanı dahil edilmeyecektir ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip seçme sınavlarına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri ve taban puanları, 21 Temmuz 2008 tarihinden itibaren internet adresinde yayınlanacaktır. Şehit, muharip gazi ve malûl gazi çocuklarına, (Özel Durumlu Adaylar) alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden % 5 kontenjan ayrılacaktır. JAMYO na başvuran adaylar içerisinden 2008 ÖSS den, Jandarma Okullar Komutanlığınca belirlenen baraj puanını geçen en son adayın almış olduğu puanın % 90 ını alan şehit, muharip gazi ve malûl gazi çocukları başarılı sayılarak Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına çağırılacaktır. Başvurusu kabul edilen tüm adayların isim listesi 27 Haziran 2008 tarihinden itibaren internet adresinde yayınlanacak bu adaylardan 2008 ÖSS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, ÖSS puan türlerinde ilan edilecek olan taban puan ve üzerinde puan almış olan adaylar 26 Temmuz - 03 Ağustos 2008 tarihleri arasında Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına alınacaktır yılı ÖSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra belirlenen taban puan ve üzerinde puan alarak ismi internet adresinde yayınlanan adaylar, İnternette ilan edilen gün ve saatte Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavlarına katılmak üzere Jandarma Eğitim Komutanlığı/Jandarma Okullar Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyesi (Oran Kavşağı-İncek Köyü istikametinde) Beytepe / Ankara adresinde hazır bulunacaklardır. Lise ve dengi okullardan öğretim yılında mezun olabilecek durumda bulunmaları nedeniyle başvuruları kabul edilerek aday kayıt işlemleri yapılan ancak 2008 yılı HAZİRAN döneminde mezun olamayan adaylar Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavlarına alınmayacaklardır. İlk başvuruda tercih ettikleri puan türünden, Jandarma Okullar Komutanlığının belirleyeceği taban puan ve üzerinde puan alamayan adaylar Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat sınavlarına alınmayacaklardır. Bu nedenle, adayların sınavlara gelmeden önce, Temmuz 2008 tarihleri arasında internet adresinden Seçme Sınavlarına çağrılıp çağrılmadıklarını ve sınava girecekleri gün ve saati öğrenmeleri gerekmektedir

7 4. İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI : J.Gn.K.lığınca belirlenecek olan baraj puanı aşan adaylar, sınavın 2. aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2.Aşama Sınavlarına çağrılan adaylar Ankara-Beytepe de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığınca 26 Temmuz-03 Ağustos 2008 tarihleri arasında aşağıda yer alan aşamalardan geçeceklerdir: a. Belge İnceleme: Adaylardan istenen belgeler incelenecektir. Başvuru ve Giriş koşullarını taşımayan adaylar sınavın ikinci aşamasına alınmayacaktır. b. Ön Sağlık Muayenesi: Kurulacak komisyonlar tarafından adayların fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, ön sağlık muayeneleri yapılmakta yetersiz bulunan adaylar sınavın diğer aşamalarına alınmayacaktır. c. Bedeni Yetenek Testleri: Adaylara çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. ç. Mülakat: Adayın kendisi ile yapılacak görüşmede özgeçmişi ve öğrenim yaşantısına ilişkin sorularla; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. bilgiler komisyonlarca değerlendirilecektir. d. Sağlık Raporu Muayeneleri: Mülakatta başarılı olan adaylar asker hastanelerine sağlık muayenesi için sevk edileceklerdir. Adayların sağlık muayeneleri sonucunda Askeri Öğrenci Olur kararlı sağlık kurulu raporu almaları zorunludur. 5. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İHTİYAÇ DUYULACAK KONULARDA BİLGİ ALINABİLECEK ADRES VE TELEFONLAR : JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI Adres: Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/Ankara Telefon :(0312) (Mesai Saatleri İçinde) İnternet Adresi:

8 TABLO 1 YAŞ BOY KİLO TABLOSU DOĞUM YILI YAŞ BOY EN AZ (CM) AĞIRLIK EN AZ (KG) AĞIRLIK EN FAZLA (KG) 1992 (*) (*) (*) AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR * 19 yaşından küçük olup boyu 168 cm.den büyük olanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen standartlar uygulanacaktır. BOY KİLO TABLOSU ( Doğumlular İçin) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA(KG.) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) DİKKAT! Boy çıplak ayak ile, ağırlık ise yalnızca şort ile yapılan ölçüm değerleri olacaktır. Boy - Kilo ölçüleriniz bu değerler dışında ise müracaat etmeyiniz

9 TABLO - 2 JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA BAŞVURACAK ADAYLARIN MEZUN OLMASI GEREKLİ LİSE VEYA DENGİ OKUL TÜRÜ VE KODLARI TABLOSU KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ LİSELER ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) Endüstri Meslek Lisesi Özel Lise Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Resmi Liseler) Gemi Yapı Meslek Lisesi Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise Kimya Meslek Lisesi Fen Lisesi Matbaa Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Motor Meslek Lisesi Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Prog.Uyg.Liseler) Yapı Meslek Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Spor Lisesi Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi ÇOK PROGRAMLI LİSELER Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi Lise Programı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Programı Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Programı KIZ MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Programı Meslek Lisesi (Kız Teknik) Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meslek Lisesi Programı Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Kız Teknik) Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Sağlık Meslek Lisesi Programı Sağlık Meslek Lisesi GÜZEL SANATLAR LİSESİ Özel Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çevre Sağlığı Meslek Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi ÖĞRETMEN LİSELERİ Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L Öğretmen Lisesi Laborant Meslek Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi TİCARET MESLEK LİSELERİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Ticaret Meslek Lisesi Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi TEKNİK LİSELER DİĞER MESLEK LİSELERİ Teknik Lise (Erkek Teknik) Adalet Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Gazetecilik Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi İnşaat Teknik Lisesi Maliye Meslek Lisesi Kimya Teknik Lisesi Spor Meslek Lisesi Meteoroloji Teknik Lisesi Tapu Kadastro Meslek Lisesi Motor Teknik Lisesi Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi Teknik Lise (Kız Teknik) Mahalli İdareler Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi Ziraat Teknik Lisesi Meteoroloji Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu İletişim Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Anadolu Tarım Meslek Lisesi - 9 -

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2013 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2015 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2013 YILI 3. DÖNEM MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

2015-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1.

2015-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir.

Detaylı

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir.

Detaylı

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014 30 Mart 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2015 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2 BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR. DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ

Detaylı

EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2015 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı