sayr :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sayr : 96393232-77219573 2611212014"

Transkript

1 TASNjF DIU T.C. AVRUPA niru,ici gnkanlrgr Efitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhfr sayr : Konu : Avrupa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr NECMETTiITI NNNAKAN UNiVNNSiTOSI REKTORLTJGUNN Avrupa Birlifi Bakanhlr tarafindan yiirtiti.rlen ve ozel sektcir ve sivil toplum kuruluqlanmrzrn sa[ladr$r burs destekleri ile stirdiir0len "Avrupa Koleji Yi.iksek Lisans Burs Programl" bu sene altrncr yrlma girmektedir. Program kapsamrnda burs almaya hak kazanan kigiler Avrupa Kolejinde (College of Europe / Coliege d'europe) 1 senelik yiiksek lisans efitimi alma imkimna sahip olmaktadrlar. Avrupa Koleji, 1949 yrlnda Belgika'run Brugge gehrinde Avrupa biittinleqme gabalanna akademik destek vermek ve Avrupa Birlili kurumlan igin btirokrat yetigtirmek amactyla kurulmugtur. ingilizce ve Fransrzca dillerinde egitimin zorunlu oldulu Koiej, Avrupa galgmalarralanrnda en etkili ve saygrn kurumlardan biridir. Kolej mezunlan, AB kurumlannda ve flye devletlerin kamu kurumlannda tist diizey gorevlerin yam sra ozel sektor ve sivil toplum kuruluqlarrnda da cinemli g<irev ve sorumluluklar iistlenmektedir. Bugiine defin bu saygtn okuldan 164 Ttirk ofrenci mezun olmugtur. Bakanlrfrmv taraftndan akademik agrdan baganh ve Avrupa Birlifi alarunda yiiksek lisans yup*uk i*teyen ofrencilere akademik yrh igin Avrupa Koleji'nde burs imkam sagianacaktrr. Burs bagvurularr igin gerekli qartlar ekte sunulan burs duyurusund,a yer almakta olup, son bagvuru tarihi 31 Ocak 2015 olarak belirlenmiptir. Burs programma iligkin duyuru ve ayrmtrh bilgi Bakanhlrmrz intemet sitesinde (www.ab.gov.tr) yer almaktadrr. Programa baqwracak adaylann hukuk, ekonomi, sosyal bilimler, iletiqim gibi ilgili alanlarda iiniversite mezunu olmalarr ve ingilizce ve Franszca dillerine program gereklilikleri olgiisiinde hakim olmalan beklenmektedir. Bagvuru siirecinin tamamlanmaslrun ardtndan Avrupa Koleji tarafindan bagvuru dosyalarrnrn incelenmesi yoluyla bir tin eleme listesi hazrlanmakta, bursiyerler, bu listeye giren adaylar arasmdan miilakat usuliiyle segilmektedir. Universitenizde e$itim gormekte olan 4. srmf o$rencilerinin mezun olmalanrun ardrndan bu imkdndan faydalanmasmr saflamak amacryla, <irnefi iligikte yer alan burs duyurusunun kendilerine iletilmesinin faydah olacafr mtitalaa edilmektedir. Duyurunun yabanct dilde efitim vermekte olan (Frans:u:callngilizce) briltimler bagta olmak izere Uluslararasr iligkiler, Avrupa Qalrqmalari, Ekonomi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, iletiqim ve ingilizce I Fransrzca Dil Bilimleri gibi bdliimlere yaprlmasr yoluyla burs programma iligkin bilgi onemli bir hedef kitleye ulaqacaktrr. Ote yandan sdz konusu duyurunun web sitenizde yayrnlanmasl programln daha geniq dlrenci gevrelerine duyurulmasr agtsmdan faydal olacaktrr. Bu belgeo 5070 saph Elektronik imza Kanununa gdre giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtlr. Belge bilgisine htp,ll1'12.16.l 83/cms.signer.eu/cms.signer.application?verification=true&signerAddressld=6538 erisebilirsiniz. Mustafa Kemal Mah. 6.Cad. No: Bilkent/Qankaya ANI(ARA Aynnhh bilgi igin irtibat:q.koqturk Avrupa Birlifi iqled Uzman Yardtmctst Telefon: Faks: E-Posta:ckoctulk(Dab. gov.tr Elektronik Ag: TASNII:lI$I adresinden

2 ]JLSJITI]JS] T.C. AVRUPA girl,ici n,q.kanlrgr E$itim ve Kurumsal Yaprlanma Baqkanlt[t Anrlan nedenlerle ekte yer alan burs duyurusunun ilgili boliim ve birimlennize iletilmesi hususunda gerefiini saygrlanml a rica ederim. Rauf Engin SOYSAL Biiytikelgi Bakan a. Mtisteqar Ek: Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Frogramt Duyurusu " ----r ' BELG slln ASLI (4 savra) *ifito,%'ff*oan Bel Bu belge, 5070 sayrh Elektronik Imza Kanununa giire giivenli elektronik imza ile imzalanmlgtlr. Belge bilgisine httptll172.l6.l 83/cms.signer.eu/cms.signer.application?verification:true&signerAddressld=6538 eri$jlilirsiniz. " _ Mustafa Kemal Mah. 6.Cad. No: Bilkent/Qankaya ANKARA Ayrrntrh bilgi igin iftibat:q.koqturk Avrupa Birlili igleri ljzman Yardtmcrsr Telefon: I Faks: E-Posta;ckocturk(!ab. gov.tr Elektronik A[: JASN]r-D]S] adresinden

3 I t,i}( i\.r, ( Lry$ (:RiYltTi i \,]irti,,.\ l, ilrllci $AriANLt c J g7 *i r la v BruSge College of Europe Colldge d'europe o ll E II *L' TURKiYE CUMHURiYETi AVRUPA NiNT-iCi BAKANLIGI AVRUPA KOLEJI YUKSEK LiSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU Ankarao 12 Kasrm 2014 Avrupa Birlifi Bakanh[r tarafindan, akademik agrdan baqarrh olan ve Avrupa Birli$i alarunda yiiksek lisans yapmak isteyen dfrencilere akademik yrh igin Avrupa Koleji'nde (College of Europe / Colldge d'europe) burs imkdnr saflanacaktrr akademik yrhnda altrncr ya$ma girecek olan Avrupa Koleji Ytiksek Lisans Burs Frogramr'run amacr, Avrupa Birligine tam iiyelik hedefi dofrultusunda iilkemizin ihtiyag duydu[u donanrmh AB uzmanlannr ve gelece[in Ttirk Avrokratlanm yetiqtirmektir. Avrupa Birlifi Bakanhfr koordinasyonunda yiirtitiilen burs programt kapsamrnda, sivil toplum kuruluglan ve ozel sektdrtin destefiyle, akademik yrh igin 14, akademik yrlr igin 19, akademik yrh iein 22, akademik yrhnda ise 20 adet burs saflanmrqtrr. iginde bulundu[umuz akademik yrhnda 13 baqarrh dfrencimiz bu saygrn okulda ytiksek lisans efitimi alma imkdnrna kavuqmuqtur. Program kapsamrnda burs verilecek d[renciler, akademik yrhnda Avrupa Koleji'nde bir yrllrk yriksek lisans egitimi gdrmeye hakkazanacaktr. Bursiyerlerin, Kolejin Bruges veya Natolin kampiislerinde, Avrupa Disiplinlerarasr Qahpmalarr, AB Uluslararasr iliqkiler ve Diplomasi Qahqmalan, Avrupa Kamu Ycinetimi ve Siyaset Bilimi Qahqmalan, Avrupa Ekonomik Qahqmalarr ve Avrupa Hukuku Qahqmalan programlanndan birinde cl[renim gdrmeleri sa[lanacaktrr. Burslar e$itim, kayrt, harg, yemek, konaklama ve okul gezisi giderlerini kapsamaktadrr. Burs baqvurularr igin gerekli qartlar a$aerda sunulmuq olup, son bapvuru tarihi 31 Ocak 2015 olarak belirlenmiqtir. Son baqvuru tarihinde herhangi bir uzatma yaprlmayacaktrr. Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafindan belirlenecek olan on eleme listesine girebilmiq adaylar arasmdan, Avrupa Birli$i Bakanh[r ve Avrupa Koleji temsilcilerinden olugan Avrupa Koleji Tiirkiye Ulusal Segici Kurulu tarafindan yaprlacak olan miilakatlar yoluyla belirlenecektir. Miilakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi rin eleme listesine giren adaylara daha sonra iletilecektir. 3l Oc,ak20I5 tarihinden soffa yaprlacak olan baqvurular kesinlikle dikkate almmayacaktrr. Kamuoyuna saygryla duyurulur.

4 L Baqvuru yolu: L Adaylartn, oncelikle segtikleri yiiksek lisans programr igin Avrupa Koleji intemet sitesine online bagvuru yapmalarr gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, sistemde kigisel hesap oluqturmalanrun ardtndan bagwru formunu doldurmalan ve sistem tarafindan talep edilen ek evraklart bahsi gegen sisteme elektronik olarak ytiklemeleri beklenmektedir. Bakanhfrmrza burs bagvurusunda bulunacak adaylann, baqwru formunun ilgili alarunda bu hususu belirtmeleri gerekmektedir. 2. Online bagvuru siirecinin tamamlanmasmrn ardrndan, Avrupa Koleji elektronik sisteminde oluqturulan baqvuru formu, sisteme yiiklenen ti.im belgelerin grktrlarr ve aga[rda sayrlan ek evraklar bir dosya haline getirilerek gahsen ya da posta yoluyla Avrupa Birlifi Bakanh[rna gcinderilrnelidir. il. Burs programl baqvuru gartlarr: * T.C. vatandagr olmak r Ba$vuru tarihinde 35 yaqrndan giin almamrg olmak. ilgili alanda tiniversite mezunu yadason srnrf ofrencisi olmak o ingilizce ve Fransrzca dillerinin her ikisini de segilecek programrn dil kriterine uygun duzeyde konuqup y azabihy or olmak ili. Burs haqvurusu igin gerekli belgeler: o.a.b Bakanhffr burs baqvuru forrnu (doldurulmuq ve imzah olarak) (Aqafrda ve goy.tr adresinde elektronik o larak sunulmaktadrr. ) r Avrupa Koleji intemet sitesinde online olarak doldurulmuq baqvuru formunun grktrsr * dkademik gahqmalan ve di$er baqarrlarr dzetleyen, Europass formatrnda diizenlenmiq, ingitizce ya da Franszca iizgeqmiq ' o Akademik transkript ve ingilizce ya da Franszca gevirisi o 2 adet fotofraf r Son srnrf <ifrencileri igin iiniversitelerinin 6$renci iqleri biriminden alacaklan iifrenci belgesi. Kamu kurum ve kuruluqlarrnda gahqan adaylann, bapwru belgelerine ilaveten, kurumlanndan alacaklan, "Koleje kabul edildikleri ve burs sa[landr[r takdirde yiiksek lisans programl siiresince Avrupa Koleji'ne gonderilmek iizere izinli sayrlacaklannf' belirten bir yanyr da Avrupa Birli$i Bakanhfr' na baqvuru esnasmda teslim etmeleri zorunludur. Sahip olunan diplomalar ve ingilizce ya da Fransruca gevirileri IV. Baqvuru igin temas noktasr ve adres: Avrupa Birligi Bakanh[r E$itim ve Kurumsal Yaprlanma Baqkanhgr Mustafa Kemal Mah.2082.Cad. No: Bilkent /ANKARA Telefon: I

5 Onemli Bilsi l) Avrupa Koleji yiiksek lisans programlartna basvuru Sartlarmtn ayrmtilarma hjld/wwtt,.coleurope.eu/ adresinden ulasmak miimlcilndilr. Baqvurulan programm ilgili internet sitesinde agtklan&fu Sekliyle tiim gartlarmm sa{lanmast zorunludur. 2) Avrupa Koleji e{itim dili ingilizce ve Fransuca olup, her iki dili de segilecek prograrntn dil lil iterine uygun dtlzeyde konusup yazabiliyor olmak zorunludur. 3) Avrupa Koleji'nin yiilrsek lisans programt imkdm sa{layan iki kamptisil bulunmaktadr. Eelgika'run Bruges qehrinde hulunan kampiiste, AB (Jluslararas iliqktler ve Diplomasi Qalrymalan, Avrupa Kamu Ydnetimi ve Sbtaset Bilimi Qalrymalan, Avrupa Ekonomik Qalrymalart ve Avrupa Hukuku Qalrymalart programlan yr.iriittilmektedir. Polonya'da bulunan Natolin kampfisiinde ise Avrupa Disiplinlerarax Qalrymalart programt kapsammda e{itim verilmektedir. 4) Bruges kampiisiinde siirdi.iriilen yiiksek lisans programlan iqin ekonomi, hukuk, siyaset bilimi ve uluslararax iliskiler, Avrupa galrymalan, tarih balumlerinden mezun olma; VarSova'daki Natolin kampiisiinde silrdiirillen prog'am igin ise hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, tarih, sosyal bilirnler ve.felsefe, cofuafya, dil bilimleri ve gazetecilik bc;ltimlerinden mezun olma Sartt aranmaktadt. 5) Avrupa Koleji TArkiye Ulusal Segici Kurulu, verilecek burslarm belirlenmesi amacryla 2A15 Mayts dymda toplanacak ve on eleme listesine giren adaylar mtilakata tabi tutulacakttr. Tr.irkiye Ulusal Segici Kurulu'nun adaylarla yapaca{t miilakat smavtntn yeri ve tarihi aynca duyurulacaktr. 6) akademik yilt igin Avrupa Koleji'ne son basvuru tarihi 3I Ocak 2015'dir. Adaylarm, yukandaki belgeleri tamamlayarak, en gec 3I Ocak 2015 tarihine kadar Avrupa Birli{i Bakanlr{t'na $ahsen veva posta yolu,vla basvuruda bulunmalart gerekrnektedir. Postadaki ge c ilvn e I e r d en Av rup a B ir I i {i B akanl $t s or uml u olm ay a c akt tr.

6 1'UR( )',I t t][{lj URlr'[1 l nvrtipa Bililici $.,rk/lnllsl aelu,rr-tc t)f?uillity irrnlst tll JjoR ui it]:,ii*$ AVRUPA niru,igi nax,q.nlrgi AVRUpA rolp.ri yuxsnr Lis.q,Ns BURS programi zots-20t6 AKADEMiT yu,i BURS BA$VURU FORMU 1. Adl ve soyadl: 2. Dofum tarihi ve yeri: 3. itetigim bitgileri: Tel: GSM: E-posta: Adres: 4. Mezun oldu$u iiniversite: 5. Mezun oldusu biiltim ve mezuniyet notu: 5. Mevcut pozisyonu (iifrenci, iqo mezun vb.): 7. Ingilizce dil diizeyi: (KPDS, TOEFL, IELTS...) E. Fransrzca dil diizeyi: FotoIraf (KPDS, DELF, DALF...) 9, Baqka bir burs programl igin baqvurdunuz mu? Ltitfen burs programmrn adrnr belirtiniz. 10. Avrupa Koleji egitiminden sonra kariyer hedefiniz: (100 kelimeyi geqmeyecek qekilde anlatrnrz) Tarih: imzaz

Sayr z 96393232-77219573

Sayr z 96393232-77219573 Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-65 TASNiF DISI T.C. AvRUPA niru,igi nlx.tnltgt Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r Sayr z 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programr

Detaylı

Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Kolejinde hangi yüksek lisans programları yürütülmektedir?

Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Kolejinde hangi yüksek lisans programları yürütülmektedir? TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir? Avrupa Koleji (College of Europe

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BD6032640411* Sayı : 77517973-770-

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı

CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI. Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı

CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI. Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI 1 Chevening Nedir? İngiltere de öğrenim görmek isteyen uluslararası lisansüstü öğrencilere finansman sağlayan prestijli bir ödül programı. Dışişleri ve Commonwealth Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU Continuation of the Jean Monnet Scholarship Programme AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU 2011-2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ, MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ, AVRUPA KOMĠSYONU TÜRKĠYE DELEGASYONU

AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ, MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ, AVRUPA KOMĠSYONU TÜRKĠYE DELEGASYONU Continuation of the Jean Monnet Scholarship Programme AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ, MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ, AVRUPA KOMĠSYONU TÜRKĠYE DELEGASYONU 2011-2012 AKADEMĠK YILI JEAN MONNET BURSLARI

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU TR2011/0136.17

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 27 Ağustos 2010 13 Eylül 2010 tarihleri saat: 08.30 16.30 (Haftasonu ve resmi tatil günleri hariç)

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 27 Ağustos 2010 13 Eylül 2010 tarihleri saat: 08.30 16.30 (Haftasonu ve resmi tatil günleri hariç) ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARA) PERSONEL ALIM İLANI Ankara Kalkınma Ajansı na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI JEAN MONNET BURS PROGRAMI Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 1 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Jean Monnet Kimdir? II. Jean Monnet Burs Programı Nedir? III. JM Bursunun Kapsamı

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012 olacak şekilde, 2 Ağustos 2012 tarihinde Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için yayınlanan Duyuru nun dikkatli bir şekilde

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri Polis Bilimleri Dergisi Cilt:4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 4 (3-4) niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri The New Member of The World of Sciences: Police Sciences Murat YILDIZ*.,\hrir'trngt

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR 2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR Jean Monnet Burs Programı 2012-2013 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı kapsamında 100 kişiye burs verilmesi öngörülmektedir. Kontenjana

Detaylı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgi sınavı ve genel yetenek testinden

Detaylı

% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA % ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı Konu : 76600635-200 a rt + " ^ : 2015 Yılı Proj e Teklif Çağrısı Mali Destek Programları Değerlendirme Komitesi Üyeliği Hk. 91

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya,Tunceli) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı na (FKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı