Yüzme Havuzlar ndan Kaynaklanan Deri nfeksiyonlar ve Dermatozlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüzme Havuzlar ndan Kaynaklanan Deri nfeksiyonlar ve Dermatozlar"

Transkript

1 Derleme Review Yüzme Havuzlar ndan Kaynaklanan Deri nfeksiyonlar ve Dermatozlar Ayfle Deniz Akkaya, Ayfle Tülin Mansur SB Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Deri Hastal klar Klini i Özet Yüzme havuzlar s cak ve nem etkisiyle baz enfeksiyonlar n yay l m n kolaylaflt r r. Bunlar n bafl nda dermatofitozlar, insan papilloma virus enfeksiyonlar ve molluskum kontagiosum gelmektedir. Ayr ca havuzlar gerekli hijyen kurallar na uyulmamas, yetersiz dezenfeksiyon, kullan c say s n n fazlal gibi nedenlerle, psödomonas ve mikobakteri gibi, daha ciddi enfeksiyonlara da kaynakl k edebilirler. Enfeksiyonlar d fl nda, yüzme havuzu suyunun özelliklerine ve uzun süre suda kalmaya ba l çeflitli dermatozlarla da karfl lafl labilir. Bu yaz da, bu tablolar n klinik özelliklerine, korunma ve tedavi yöntemlerine de inilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yüzme havuzu, yüzme, dermatoz, deri enfeksiyonu Akkaya AD, Mansur AT. Yüzme havuzlar ndan kaynaklanan deri infeksiyonlar ve dermatozlar. TÜRKDERM 2005; 39: Summary Exposure to swimming pool water, due to humidity and the warm temperature of the water, can result in the spreading of infectious diseases, such as dermatophytosis, human papilloma virus infections and molluscum contagiosum. In addition, poor sanitation, overcapacity and inadequate disinfection of pools may cause serious infections, such as pseudomonal and mycobacterial infections. Apart from infectious diseases, certain dermatoses may develop depending on the properties of the pool water and the duration of exposure to the pool water. In this article we discuss the clinical manifestations, preventive measures and the treatment of pool water related infections and dermatoses. Key Words: Swimming pool, swimming, dermatoses, cutaneous infection Akkaya AD, Mansur AT. Skin infections and dermatoses related to swimming pool water exposure. TÜRK- DERM 2005; 39: Günümüzde gerek spor gerekse e lence amaçl olarak, özellikle büyük kentlerde ve tatil yörelerinde yüzme havuzu, jakuzi, sauna gibi yerlere ilgi artmaktad r. Ülkemizde ayr ca hamam gelene i hala sürmekte ve çeflitli hastal klar n tedavisinde kapl calardan s kça yararlan lmaktad r. Toplumun ortak kullan m na aç k olan bu alanlar, esas olarak suyla temas n kolaylaflt rd baz enfeksiyon hastal klar n n ortaya ç kmas na ve yay lmas na neden olabilmektedir. Deriyi ilgilendiren enfeksiyonlar d fl nda yüzme havuzu suyuyla temas n oluflturdu u veya fliddetlendirdi i baz dermatozlar da vard r. Bu yaz da bu enfeksiyonlar ve dermatozlara, bunlar n tedavilerine ve korunma yöntemlerine de inilecektir. A) Deri nfeksiyonlar I.Bakteriyel Enfeksiyonlar: 1. Stafilokok ve streptokoklar: mpetigo, follikülit ve furonkül gibi primer piyodermilerle, ekzema, böcek s r gibi var olan bir deri lezyonun enfekte olmas yla geliflen sekonder piyodermilere neden olan bu etkenler, yüzme havuzlar ndan ve yukar da belirtti imiz di er durgun su kaynaklar ndan bulaflabilir. Özellikle suyun s s n n yüksek olmas bu durumu kolaylaflt rmaktad r. Saçlardan yüzme havuzlar na, baflta Staphylococcus aureus ve koliform bakteriler olmak üzere germ geçifli oldu u gösterilmifltir 1. K l uzunlu u ne kadar fazlaysa, dolay s yla yüzeyi ne kadar geniflse, saçlardan havuza germ geçifli o ölçüde artar. Bu duru- Al nd Tarih: Kabul Tarihi: Yaz flma Adresi: Dr. A.Tülin Mansur, Selamiçeflme, Güzel sok. no:16/15, 34730, Kad köy, stanbul Tel: , Fax: , 170

2 2005; 39: (3) mu önlemede saçlar n havuza girmeden önce flampuanlanmas yeterli olmamakta, mutlaka iyi oturan bir bone ile havuza girilmesi gerekmektedir 2. Mayo bölgesi folliküliti: S k ca yap flan, sentetik yüzme giysilerinin deriyle uzun süreli temas porlarda maserasyon ve t kanmaya yol açarak derin, bakteriyel follikülit lezyonlar na neden olur. Böyle bir temastan 3-5 gün sonra kalçalarda a r l, sert ve derin yerleflimli inflame nodüller geliflir. Tedavi edilmedi inde hastal k uzun bir seyir gösterir ve oturmay güçlefltirir. Tedavi için, soruna yol açan giysilerin en az 10 gün süreyle kullan lmamas, sistemik antibiyotikler ve aknede kullan lan klindamisin ve eritromisin solüsyonlar yararl d r. Korunmada, yerel antibiyotiklerin tedaviden sonra da uzun süre kullan m ve giysilerin en k sa sürede de ifltirilip pudra uygulamas önerilmektedir Korinebakteriler: Corynebacterium minutissimum özellikle nemli, s cak iklimlerde yaflayanlar n k vr m bölgelerinde eritrazma adl bir klinik tabloya yol açar. Eritrazma keskin s n rl, kuru, kahverengi, hafifçe skuaml plaklarla kendini gösterir. Ayn etken, di er baz anaerobik bakterilerle birlikte, ayak tabanlar nda kötü koku ve harita benzeri, delikli bir görünüm yaratan ve keratoma plantare sulkatum ad verilen bir hastal a neden olur. Bu etkenler, yüzme havuzlar gibi nemli ortamlarda bulunanlarda s kt r. Korunmada çok iyi kurulanma, tedavide ise yerel olarak klindamisin veya eritromisin solüsyonu, imidazol türevi antifungaller ve sistemik olarak eritromisin etkilidir 4,5. 3. Psödomonas aeruginoza: a)psödomonas aeruginoza folliküliti: Pseudomonas (P) aeruginosa do ada çok bol bulunan gram negatif bir basildir. Yüzme havuzlar, sauna, jakuzi ve benzeri yerlerdeki, bakteriyle kontamine suyla temastan 1-4 gün sonra kafl nt l, 2-10 mm çapl, k l folliküllerini tutan makülopapüler, veziküler veya püstüler lezyonlar geliflir. Bu lezyonlar ço unlukla gövdenin yan k s mlar, koltuk altlar, gluteal bölge, suprapubik bölge, kol ve bacaklar n üst k s mlar nda yerleflir. Lezyonlar s kl kla kafl nt l d r, bazen hassas olabilir; bazen de hiçbir yak nmaya yol açmaz. Deri belirtileri d fl nda hastalarda kulak, bo az ve bafl a r s, atefl, k r kl k, bulant, kusma, rinit, d fl kulak yolu iltihab, hassas lenfadenopatiler, konjunktivit, memelerde fliflme ve hassasiyet bulunabilir. Lezyonlarda ve havuz suyunda P. aeruginosa üretilebilir. Hastal k 7-14 gün içinde tedavisiz geriler, ancak bazen uzun süren tekrarlamalar olabilir. Nadiren meme absesi, idrar yolu enfeksiyonu ve pnömoni geliflimi bildirilmifltir. Tedavide %1 lik asetik asid kompresleri ve gümüfl sülfadiazin kremi kullan labilir. Kafl nt için antihistaminikler ve sulu pudra yararl d r. Sistemik bulgular n varl nda uygun bir antibiyotik intravenöz yolla hemen bafllanmal d r. Bu amaçla sefalosporinler, gentamisin, amikasin, azlosilin ve tikarsilin baflar yla kullan lmaktad r. Önlem olarak suyun s k de iflimi, ph derecesinin de tutulmas ve serbest klor düzeyi 1-3 mg/l olacak flekilde otomatik klorlama gereklidir b) Psödomonas s cak-ayak sendromu: Bu tablo ilk kez zemini kaba kum ile döfleli bir havuza giren çocuklarda tan mlanm flt r. Hastalarda havuza girdikten sonra yaklafl k 40 saat içinde ayak tabanlar nda a r l, eritemli nodüller ve püstüller ortaya ç km fl, gerek püstüllerden, gerekse havuz suyundan P.aeruginosa üretilmifltir. Yap lan deri biyopsisinde, follikül içermeyen ayak taban nda, damarlar ve ekrin ter bezleri çevresinde nötrofil infiltrasyonu saptanm flt r. Hastal k 14 gün içinde kendini s n rlayan bir seyir gösterir. Tedavide semptomlara yönelik bir yaklafl m yeterlidir, ancak etkene yönelik sefaleksin gibi antibiyotikler de sistemik olarak kullan labilir 11. c)yüzücü kula (eksternal otit): Suyla uzun süreli temas d fl kulak yolu epitelinin maserasyonuna ve yüzeyi sudan koruyan serumenin ortadan kalkmas na yol açar. Daha da önemlisi, suyun seyreltici etkisi, fungustatik ve bakteriyostatik bir engel oluflturan d fl kulak yolu asitlik derecesini azalt r. Kulak pamuklar yla temizlik, küçük travmalar yarat r ve baflta psödomonas türleri olmak üzere bakterileri inflame dokuya tafl r. En s k rastlanan belirtiler hafif a r ve kafl nt d r. Ciddi seyirli olgularda fliddetli a r, k r kl k ve halsizlik geliflir. Kronik seyir ve tekrarlamalar, zamanla iflitmede azalmaya yol açabilir. Korunma için yüzme sonras nda kulak kanal n n negatif bas nç yoluyla hafifçe temizlenmesi ve asidik bir solüsyonun damlat lmas uygundur. Bu amaçla propilen glikol içinde %2 asetik asid iyi bir seçimdir. Tedavide antibiyotikli damlalar (neomisin, polimiksin, kolistin) veya antibiyotik-hidrokortizon kar fl m kremler kullan l r Mikobakteriler: Mycobacterium marinum a ba l olarak geliflen yüzme havuzu granulomu klorlanmam fl yüzme havuzu, kapl ca, akvaryum ve göl gibi durgun sularla temas olanlarda geliflir. Bu enfeksiyona ngiltere, sveç ve Amerika Birleflik Devletleri nde daha s k rastlanmaktad r 13,14. Ülkemizde bu hastal k seyrek görülür ve 171

3 2005; 39: (3) TÜRKDERM yüzme havuzlar ndan çok, ev akvaryumlar ndan kaynaklan r. Akvaryumun temizli i ve bak m s ras ndaki, ço- unlukla s yr k fleklindeki bir yaralanma ve o bölgeye etkenin inokülasyonundan yaklafl k 3-6 hafta sonra a r - s z bir granulom geliflir. En çok diz ve dirsekler, bazen de burun, el ve ayak s rtlar etkilenir. Hastal k ço unlukla tek, kafl nt l, verrüköz, hiperkeratotik, eritemli bir papül, nodül veya plak fleklindedir. Nadiren sporotrikozdaki gibi çok say da nodülün yan yana dizildi i görülebilir. Bazen lenfadenopati, tenosinovit, artrit, bursit ve osteomyelit geliflebilirse de, etkenin vücuda yay lmas nadirdir. Hastal k 3-4 ay içinde kendili inden gerileyebilir. Tedavide en geçerli yöntem, e er yap labiliyorsa, cerrahi eksizyondur. Sebat eden a r veya sürekli akan bir sinusun varl da cerrahi debridman gerektirebilir. Bazen lezyonun yeri ve boyutlar buna izin vermez. Bu durumda tetrasiklin (1-2 gr/gün), doksisiklin (200 mg/gün), minosiklin (200 mg/gün), trimetoprim+sülfometoksazol (160 mg+400 mg, günde 1-2 kez), rifampisin+etambutol (600 mg/gün+15 mg/kg/gün), klaritromisin, siprofloksasin tek tek veya birlikte, en az 6 hafta süreyle, bazen aylarca kullan lmal d r. Antibiyotiklere karfl in vitro duyarl l k çal flmalar her zaman klinik cevaba paralel de ildir. Di er tedavi yöntemleri aras nda küretaj, kriyoterapi ve radyoterapi say labilir II. Viral Enfeksiyonlar 1. Human papilloma virus (HPV): Vulgar, plantar ve genital verrü varl ile havuza girme s kl aras ndaki iliflki kesin de ildir. Bir çal flmada, verrü varl ile, bu yak nmayla hekime baflvuru tarihinden önceki 1 y l boyunca yüzme havuzuna girme s kl iliflkili görülmüfltür 17. Bir di er çal flmada sadece soyunma odalar n kullanan sporcular ile ortak dufllar kullananlar plantar verrü s kl aç s ndan karfl laflt r lm fl ve ikinci gurupta anlaml ölçüde yüksek oranda verrü bulunmufltur. Bu bulgu, ç plak aya n temas etti i, topluma aç k slak yüzeylerin HPV bulaflmas nda önemli oldu unu göstermektedir 18. Kapal havuzlarda yüzenlerin aç k havuzlar kullananlara göre daha fazla verrüye sahip oldu u saptanm fl, bu durumun suyun s cakl ndan çok havuzda kalma süresinin uzamas yla iliflkili oldu u düflünülmüfltür 19. Bir baflka çal flmada ise, polimeraz zincir reaksiyonu ile, havuzlar n taban nda ve oturma alanlar nda genital lezyonlara yol açan HPV tiplerinin (tip 6, 16, 18, 31) DNA s na rastlanmam fl ve bu yolla genital verrülerin bulaflmas n n pek olas olmad düflünülmüfltür 20. Yüzme havuzunu kullananlar n verrülerin üzerini bantla kapatmalar veya koruyucu bir çorap giymeleri önerilmiflse de, bunlar n bulaflmay önleyip önlemedi i kesin de ildir 19, Molluskum kontagiosum virusu: Molluskum kontagiosum (MK) yuva ve okul çocuklar aras nda yayg nd r. Lezyonlar yuvarlak, kubbe flekilli, beyaz veya pembe, 2-5 mm çapl, göbekli, balmumsu papüllerle karakterizedir. Hastal k yak n temas ve su temas ile bulaflabilir 22. Verrülerde oldu u gibi, yüzme havuzlar n n bu enfeksiyon için ne ölçüde risk oluflturdu u aç k de ildir. Japonya da yap lan bir çal flmada yüzme havuzuna devam eden bir gurup çocukta, yüzmeyenlere oranla MK s kl n n iki kat yüksek oldu u bildirilmifltir. Bu çal flmada lezyonlar n özellikle koltuk altlar ve gö üs duvar n n yan yüzlerine yerleflti i gözlenmifltir 6. Bir di er çal flmada, genel topluma aç k havuzlar n risk yaratmad, buna karfl l k okul havuzlar nda yüzmenin ve MK oldu u bilinen bir hastan n havlu vb eflyalar n kullanman n risk faktörleri oldu u belirlenmifltir 23. Okul havuzlar na girenler aras nda epidemiler bildirilse de, lezyonlar okula devam engellemez Herpes simpleks virus (HSV): Yüzme havuzlar n n klorlu suyunun tekrarlayan herpes simpleks virus tip 1 için tetikleyici olabilece i bildirilmifltir 25. Ayr ca 10 yafl nda bir k z çocu unda, aktif herpes labialisi olan bir arkadafl yla bir saunada oturma sonras nda, hastanede yatarak intravenöz asiklovir tedavisi gerektiren ciddi seyirli bir ekzema herpetikum geliflimi bildirilmifltir 6. III. Fungal Enfeksiyonlar 1. Tinea pedis: Yetersiz dezenfeksiyon, havuzlar n uzun süre kullan ma aç k olmas, kullan c say s n n fazlal, su s cakl n n yüksek olmas gibi nedenlerle yüzme havuzlar n n taban nda fungal kontaminasyon olabilir. Bir araflt rmada havuz tabanlar ndan al nan örneklerde en çok Trichophyton (T) mentagrophytes var. interdigitale saptanm fl, bunu T. rubrum izlemifltir. Microsporum (M) canis, M.gypseum ise ancak sporadik olarak izole edilebilmifltir 26. Bir di er araflt rmada ise yüzme dersinin 1. ve 10. gününde, havuza devam eden ö rencilerin ayak parmaklar ndan ve havuz taban ndan örnekler al nm flt r. Birinci günde ö rencilerin %13.2 sinde, 10. günde ise %22.2 sinde dermatofit veya kandida izole edilmifltir. Birinci günde üreyen etkenlerin bafl nda T. rubrum gelmifl ve bunu T.mentagrophytes ve Epidermophyton floccosum izlemiflken, 172

4 2005; 39: (3) 10. günde bu s ra T. mentagrophytes, T. rubrum ve Candida albicans fleklinde de iflmifltir. Yüzme dersi öncesinde havuz taban nda mantar izole edilememifl, 10. günde ise 30 örne in 5 inde T. mentagrophytes üretilmifltir 27. Baflka bir çal flmada yüzücülerin %15 inin ayak parmak aralar ndan dermatofit üretilmifl, bu olgular n %36 s n n semptomsuz oldu u gözlenmifltir 28. Yine bir yüzme okulunda ö rencilerin %63.6 s n n tafl y - c oldu u ve %85 inden T. mentagrophytes izole edildi i bildirilmifltir 29. Bu oranlardan da anlafl ld gibi, yüzme havuzlar na devam edenler aras nda tinea pedis salg nlar görülebilir. Ülkemizde yap lan bir çal flmada ise, yüzücülerde enfektif deri lezyonu olarak, %6.4 lük bir oranla en çok tinea pedise rastlanm fl, yafl artt kça enfeksiyöz deri hastal s kl n n da anlaml ölçüde artt gözlenmifltir. Havuza devam süresiyle enfeksiyöz deri hastal s kl artmakla birlikte, bu iliflki istatistiksel olarak önemli bulunmam flt r 30. Tinea pedis tedavisinde yerel veya sistemik antifungaller 6-8 hafta süreyle kullan l r. Tedavi tamamlanana kadar havuza girmenin önlenmesi, ayaklar n nemli kalmamas için uygun çorap ve ayakkab seçimi, suyla temas n ard ndan iyi kurulama önemlidir. 2. Onikomikoz: zlanda da yap lan bir çal flmada genel toplumda ayak t rnaklar nda onikomikoz prevalans %3-8 iken, yüzücülerin %23 ünün ayak t rnaklar nda kültür ile do rulanm fl, %5 inde ise mikroskopik olarak pozitif fungal enfeksiyon saptanm flt r 31. B) Non-Enfektif Dermatozlar 1. Deri Kurulu u: Suyla temasa ba l olarak sebumun deri yüzeyinden uzaklaflmas ve yo unlu unun azalmas sonucu, özellikle k fl aylar nda deride kuruluk geliflmesine s k rastlan r. Yüzme havuzundan ç kt ktan sonra s v sabun ve s cak suyla uzun süre y kan lmas da bu durumu fliddetlendirir. Ya bazl sabunlarla k sa süreli ve l k bir dufltan hemen sonra nemlendirici ürünlerin kullan lmas tedaviyi sa lar Yüzme havuzlar nda kullan lan klor ve broma ba l irritan ve allerjik kontakt dermatit: Yüzme havuzlar n n dezenfeksiyonunda yayg n olarak kullan lan klorun irritan etkisine s k rastlanmaz. Ancak sudaki klor düzeyi veya temas süresi ve s kl artt nda kuruluk ve deskuamasyonun ön planda oldu u, klor dermatiti olarak bilinen bir tablo geliflebilir 6. Benzer bir durum broma ba l olarak da bildirilmektedir 32. Yine havuz dezenfektan olarak kullan lan 1-brom-3-klor-5,5-dimetilhidantoin içeren, klor ve bromun yavafl sal n m n sa layan tabletlere ba l olarak geliflen numuler ve asteatotik ekzemalar bildirilmifltir. Bu durum kümülatif irritan kontakt dermatit olarak de erlendirilmektedir 33. Atopik dermatitli baz hastalar da, yüzme havuzlar nda s k yüzdükten sonra kuru deriden veya deri lezyonlar n n alevlendi inden yak nmaktad rlar. Bu hastalarda havuz suyundaki rezidüel klor yo unlu u 0.5 mg/l veya daha yüksek oldu unda stratum korneumun su tutma kapasitesinin anlaml ölçüde azald gösterilmifltir. Bu durum, lezyonlardaki alevlenmeyi aç klayabilir 34. Klor ve broma ba l allerjik reaksiyonlar ve kontakt ürtiker daha nadirdir 6,35. Klora duyarl l k gelifltiren kiflilerde povidon iyot solüsyonu alternatif bir dezenfektan olarak düflünülebilir. Ancak, iyot etkili bir algisid olmad gibi, rezidüel organik maddeler için yeterli bir oksitleyici de de ildir ve bu nedenle uygun bir dezenfeksiyon için klorla birlikte kullan lmal d r. Havuzlar n dezenfeksiyonu için kullan labilecek di er sistemler iyonlaflt r c lar, m knat slar, oksijen jeneratörleri, UV gereçleri ve oksidatif kataliz sa layan maddelerdir. Bu sistemlerin etkinli i ise ya kan tlanmam flt r, ya da düflüktür. Ozon jeneratörü, etkili olmakla birlikte tek bafl na güvenli de ildir ve klorla birlikte kullan lmal d r. Klorsuz bir bileflik olan polihekzametilen biguanid (PHMB) de havuz dezenfeksiyonunda kullan labilir Yüzme s ras nda kullan lan gözlük ve bafll a ba l allerjik kontakt dermatit: Yüzme s ras nda kullan lan bu malzemelere karfl duyarl bireylerde net s - n rl eritem, veziküller ve s z nt yla kendini gösteren ve kafl nt l olabilen bir dermatit geliflir. Allerjik reaksiyon ço unlukla lasti i siyah neopren haline dönüfltürmekte kullan lan dibütiltioüre gibi kimyasallara veya benzoil peroksit gibi koruyuculara ba l d r. Siyah neoprene duyarl sporcularda polivinil kloridden veya silikondan yap lan gözlükler kullan labilir 2,3, Akuajenik ürtiker ve pruritus: Akuajenik ürtiker suyun kayna ve s s ndan ba ms z olarak yaklafl k 5-15 dakikal k su temas sonras nda geliflir. Tan konulurken, kronik ürtikerlerin %10 luk nedenini oluflturan, s cak, so uk ve günefl maruziyetine ba l geliflen di er fiziksel ürtiker nedenleri d fllanmal d r 37. Mekanizmas pek anlafl lamam fl olmas na karfl n, suyun epidermal antijenlerin tafl nmas na yol açarak akuajenik ürtikere yol açt düflünülmektedir. Ailesel olgular bildirilmifltir. Antihistaminiklerle korunma ve tedavi sa lanabilir, ancak bu ilaçlara dirençli olgular da tan mlanm flt r 38. Akuajenik pruritus herhangi bir s daki su ile temas sonras geliflir. Oluflum 173

5 2005; 39: (3) TÜRKDERM mekanizmas bilinmemekle birlikte, akuajenik prurituslu olgularda su temas sonras yap lan deri biyopsilerinde asetilkolin esteraz aktivitesinde art fl saptanmas, ekrin ter bezlerinin patogenezde rol oynayabilece i görüflünü desteklemektedir 39. Tedavide antihistaminikler ve sistemik steroidler kullan labilir Akuajenik akne: Baz yüzücülerde deride ya lanman n artmas na ba l olarak akne geliflimi gözlenir. Bu durum muhtemelen, sebumun sürekli deri yüzeyinden uzaklaflmas sonucu sebum salg s n n artmas yla geliflen bir rebound fenomenini yans t r. Ya lanman n azalt lmas amac yla afl r ölçüde kullan lan sabun ve kurutucular bir k s r döngü oluflturarak durumu daha da fliddetlendirir. Suyla doymufl stratum korneumun pilosebase aç kl klar t kayan ve sebumun d flar ak fl n engelleyen bir sünger gibi ifllev görmesi de bu lezyonlar n oluflumuna katk da bulunur. Havuz suyunda bulunan klor follikül a zlar n tahrifl ederek t kanmay kolaylaflt r yor olabilir. Lezyonlar ya lanman n en fazla oldu- u çene, nazolabial oluklar ve yanaklar n iç k sm nda yerleflir. Tedavide sebumu çözerek daha fazla salg lanmas na neden olan sert sabunlar ve kurutuculardan kaç n lmal, yumuflak temizleyiciler, yerel retinoik asid, yerel ve sistemik antibiyotikler tercih edilmelidir Yeflil saç: Bu durum sadece kozmetik öneme sahip, geri dönüflümlü bir pigmentasyon bozuklu udur. Bu tuhaf fenomen uzun süre yüzme havuzunda kalmaya ba l d r, ancak yüzücülerin hepsinde geliflmez. Özellikle aç k renkli veya beyaz saça sahip yüzücülerin saçlar nda tan mlanm flt r ve boya, perma, günefl maruziyeti, alkali flampunlar n kullan m gibi nedenlerle kutikülas hasarlanm fl saçlarda daha s k görülür. Yeflil saç n esas olarak yüzme havuzu suyundaki bak r içeri inin artmas na ba l oldu u düflünülmektedir. Yüksek bak r düzeyi havuza su sa layan kaynakta do al olarak bulunabilir, metal su borular ndan suya kar flabilir veya bak r içeren algisidlerden kaynaklanabilir. Önceden, yukar da belirtilen fiziksel veya kimyasal nedenlerle kütikulas hasarlanm fl saçlarda bak r n kortekse geçifli kolaylaflmaktad r 3,6,41,42. Japonyada yap lan bir çal flmada ise, bak rl algisidlerin kullan lmad havuzlara devam eden koyu renk saçl yüzücülerde de bu de ifliklik gözlenmifltir. Saçlar n elektron mikroskopik incelemesinde kutikül kayb, korteksteki melanozomlar n say ve çaplar nda azalma ile düzensiz flekilli melanozomlar saptanm flt r. Ayn çal flmada saç diskolorasyonu ile t rnak pla yüzey hasar aras nda paralellik gösterilmifltir. Bu gözlem suyla tekrarlayan sürtünme sonucu yüzeydeki sert keratin tabakas n n hasarland görüflünü desteklemektedir. Yüzme havuzu suyundaki hipokloröz asidin kütikül arac l yla k l korteksine ulaflt ve buradaki melanozomlara oksitledi i ileri sürülmektedir 43. Tedavide %2-3 lük hidrojen peroksitin saçta 30 dk-3 saat süreyle bekletilmesi birkaç saat içinde rengin kaybolmas n sa lar. Ayr ca flampuanlar içine flelasyon yap c ajanlar n (%2.5 D-penisilamin, edetik asit gibi) kat lmas, s cak bitkisel ya lar ve hidroksietil difosfonik asitin yerel olarak uygulanmas da etkilidir 6,43. Önlem olarak havuz suyunun ph derecesinin aras nda tutulmas önerilmektedir Juvenil palmar dermatit: Çocukluk ça n n yeni tan mlanm fl mekanik dermatozlar ndand r. Yüzme havuzu duvar na ellerin tekrarlayan temas sonucu, palmar ç k nt larda simetrik eritemli plaklar geliflir. Lezyonlar temas n sonland r lmas ile kendili inden geriler Yüzücü omuzu: Uzun süren yüzme çal flmalar s ras nda soluk alma amac yla yüzün çevrilmesi ve omuza sürtünmesi sonucu geliflen mekanik bir irritan dermatittir. Tekrarlanan sürtünmenin oldu u omuz bölgesinde geçici bir eritem geliflir. Yüzmeye ara verilmesiyle lezyon saatler içinde kaybolur Melanom riskinde artma: Günefle maruz kalmayla melanom geliflimi aras ndaki iliflki uzun süredir bilinmektedir. Melanom geliflimi aç s ndan en riskli durum 15 yafl ndan küçüklerin, aral kl ancak yo un flekilde günefle maruz kalmas d r. Danimarka ve bat Avustralya da yap lan iki çal flmada yüzmenin melanom geliflimi aç s ndan risk oluflturmad ortaya konmufltur 3. Bununla birlikte, günefl koruma faktörü en az 15 olan bir günefl koruyucunun suya girmeden dk önce sürülmesi önerilmektedir. Daha yeni bir çal flmada ise yüzülen su içindeki potansiyel karsinojen maddelerin, özellikle 15 yafl ndan önce maruz kal nd nda melanom riskini arttt rabilece i ileri sürülmektedir. Su içindeki klorun baz organik maddelerle birleflti inde karsinojenik yan ürünler oluflturdu u da baflka çal flmalarla ortaya konmufltur 45. Kaynaklar 1. Mueller RL, Volkamer U: Germ transfer into swimming pool water by head hair. Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B]. 1983;178: (abstract). 2. Mueller RL, Volkamer U: Bathing caps and germ shedding of human scalp hair. Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B]. 1984;179: (abstract). 174

6 2005; 39: (3) 3. Basler RSW, Basler GC, Palmer AH, Garcia MA: Special skin symptoms seen in swimmers. J Am Acad Dermatol 2000;43: Conklin RJ: Common cutaneous disorders in athletes. Sports Med 1990;9: Odom RB, James WD, Berger TG: In Andrews diseases of the skin. Ninth edition. Philedelphia, Saunders, 2000; Mandojana RM: Dermatoses from the aquatic environment (Aquatic Dermatology). In, Dermatology, Moshella SL, Hurley HJ. Third edition. Philadelphia, Saunders, Beckett G, Williams D, Giberson G, Gensheimer KF, et al: Pseudomonas dermatitis/folliculitis associated with pools and hot tubes-colorado and Maine, JAMA 2001;285: Zichichi L, Asta G, Noto G: Pseudomonas aeruginosa folliculitis after shower/bath exposure. Int J Dermatol 2000;39: Sausker WF, Aeling JL, Fitzpatrick JE, Judson FN: Pseudomonas folliculitis acquired from a health spa whirlpool. JA- MA 1978; Habif TP: Clinical Dermatology. A Color Guide to Clinical Diagnosis and Therapy. Second edition. St. Louis, C.V. Mosby Company, 1990; Fiorillo L, Zucker M, Sawyer D, Lin AN: The pseudomonas hot-foot syndrome. N Engl J Med 2001;345: Pharis DB, Teller C, Wolf JE Jr: Cutaneous manifestations of sports participation. J Am Acad Dermatol 1997; 36: McNally L, Al-Ansari H, Novelli V: Mycobacterial infections of the skin. In Textbook of Pediatric Dermatology. Eds. Harper J, Orange A, Prose N: First publication. Oxford, Blackwell- Science Ltd. 2002; Elstan DM: Sports dermatology.in: Dermatology in General Medicine. Eds. Freedberg IM, EisenAZ, Wollf K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB. Fifth edition. New York: Mc Graw Hill, p Braun-Falco O, Plewig G, Wollf HH, Burgdorf WHC: Dermatology. Second edition. Berlin, Springer-Verlag, 1996; Odom RB, James WD, Berger TG: In Andrews diseases of the skin. Ninth edition. Philedelphia, Saunders, 2000; Penso-Assathiany D, Flahault A, Roujeau JC: Warts, swimming pools and atopy: a case- control study conducted in a private dermatology practice. Ann Dermatol Venereol 1999;126: Johnson LW: Communal showers and the risk of plantar warts. J Fam Pract 1995; 40: (abstract). 19. Vaile L, Finlay F, Sharma S: Should verrucas be covered while swimming? Arch Dis Child 2003; 88: Puranen M, Syrjanen K, Syrjanen S: Transmission of genital human papillomavirus infections is unlikely through the floor and seats of humid dwellings in countries of high-level hygiene. Scand J Infect Dis 1996;28: (abstract). 21. Gross G: Warzen als Grund für den Ausschlub vom Schimmunterricht. Hautarzt 1997;48: Braun-Falco O, Plewig G, Wollf HH, Burgdorf WHC: Dermatology. Second edition. Berlin, Springer, 1996; Choong KY, Roberts LJ: Molluscum contagiosum, swimming and bathing: a clinical analysis. Australas J Dermatol 1999;40: Schoenlaub P, Plantin P: Warts and molluscum contagiosum:practical point of view. Arch Pediatr 2000;7: Detweiler MB, Barelli A: Reactivation of oral-lingual herpes by chlorinated swimming pool water: a case report. Cutis 1995:56: Detandt M, Nolard N: Fungal contamination of the floors of swimming pools, particularly subtropical swimming paradises. Mycoses 1995;38: (abstract). 27. Bolanos B: Dermatophyte feet infection among students enrolled in swimming courses at a university pool. Bol Asoc Med P R 1991;83: (abstract). 28. Attye A, Auer P, Joly J: Incidence of occult athlete s foot in swimmers. Eur J Epidemiol 1990;6: Kamihama T, Kimura T, Hosokawa JI, Ueji M, et al. Tinea pedis outbreak in swimming pools in Japan. Public Health 1997;11: (abstract). 30. Ertam, Ergün M, Aytimur D, Babür Y: Yüzme sporu yapanlarda deri bulgular n n havuza devam süresi ile iliflkisi. TÜRK- DERM 2003;37: Gudnadottir G, Hilmarsdottir I, Sigurgeirsson B: Onychomycosis in Iceland swimmers. Acta Derm Venereol 1999;79: Morgan JM: Dermatoses associated with brominated swimming pools. Br Med J 1983;287: Rycroft RJG, Penny PT: Dermatoses associated with brominated swimming pools. Br Med J 1983;287: Seki T, Moriamtsu S, Nagahori H, Morohashi M: Free residual chlorine in bathing water reduces the water-holding capacity of the stratum corneum in atopic skin. J Dermatol 2003;30: Sasseville D, Geoffrion G, Lowry RN: Allergic contact dermatitis from chlorinated swimming pool water. Contact Dermatitis 1999;41: Vaswani SK, Collins DD, Pass CJ: Severe allergic contact eyelid dermatitis caused by swimming googles. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;90: (abstract) 37. Barboud A: Physical urticarias. Ann Dermatol Venereol 2003;130 Spec No 1: Luong KV, Nguyen LT: Aquagenic urticaria: report of a case and review of the literature. Ann Allergy Asthma Immunol. 1998;80: (abstract). 39. Bircher AJ, Meiger-Ruge W: Aquagenic pruritus. Water induced activation of acethylcholine esterase. Arch Dermatol 1998;124: Odom RB, James WD, Berger TG: In Andrews Diseases of the Skin. Ninth edition. Philedelphia, Saunders, 2000; Blanc D, Zultac M, Rochefort A, Faivre B, et al: Green hair: clinical, chemical and epidemiological study. Apropos of a case. Ann Dermatol Venereol 1988; 115: (abstract). 42. Mascaro JM, Ferrando J, Fontarnau R, Torras H, et al: Green hair. Cutis 1995;56: Nanko H, Mutoh Y, Atsumi R, Kobayashi Y, et al: Hair-discoloration of Japanese elite swimmers. J Dermatol 2000;27: Lacour JP: Juvenil palmar dermatitis acquired at swimming pools. Ann Dermatol Venereol 1995;122: Nelemans PJ, Rampen FH, Groenendal H, Kiemeney LA, et al: Swimming and the risk of cutaneous melanoma. Melanoma Res 1994; 4: (abstract). 175

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Endoskopik Giriflimlerde DAS

Endoskopik Giriflimlerde DAS Endoskopik Giriflimlerde DAS Hemşire Canan KARADEN Z Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA e-posta: ckaradeniz@medicana.com.tr ç organlar n ve vücut boflluklar n n teflhis ve tedavi amac yla

Detaylı

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL*

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* Anahtar kelimeler: sa l k çal flanlar, mesleksel, infeksiyon, risk Keywords: health care workers, occupational, infection, risk

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan birçok

Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan birçok DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Solunum Yolu ile Bulaflan nfeksiyonlar Spread of Airborne Infections in Dentistry Dr. Hakan AKINCIBAY 1 1 Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, Periodontoloji

Detaylı

Ayn Fakültenin Farkl Bölümlerinde Okuyan K z Ö rencilerde Kozmetik Ürün Kullan m

Ayn Fakültenin Farkl Bölümlerinde Okuyan K z Ö rencilerde Kozmetik Ürün Kullan m 38 Orijinal Araflt rma / Original Article Ayn Fakültenin Farkl Bölümlerinde Okuyan K z Ö rencilerde Kozmetik Ürün Kullan m Usage of Cosmetics in Female Students Training in Different Departments of the

Detaylı

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Review / Derleme 117 Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Biological Features of Ticks, Tick Borne Diseases and Epidemiological Data in Turkey

Detaylı

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00 Sedef Hastal BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı rtibat : 0212 453 17 00 Önsöz Girifl Sedef hastal bafll ca belirtilerini deride gösteren bir

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(5):609-614 Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları [Dermatologic Diseases of Foot That are Commonly Seen in

Detaylı

Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar

Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar Klimik Dergisi Cilt 21, Say :3 2008, s:79-86 79 Biyofilmler ve Yabanc Cisim nfeksiyonlar fierife Barç n Öztürk 1, Serhan Sakarya 2, Serkan Öncü 2, M. Bülent Ertu rul 2 Özet: nfeksiyon oluflmas için öncelikle

Detaylı

Sevgili Kan Bankac lar,

Sevgili Kan Bankac lar, YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Türk Kan Vakfı Kan ve Kan Komponentlerinin Bakteriyel Kontaminasyonu (BK) Dr. S. Haldun Bal Kan ve Kan Komponentlerinin Kalite Garantisi: yi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2006 Cilt : 10 Ek : 2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

Tan ve tedaviye yönelik endoskopi, sa lad. Endoskopi ile liflkili nfeksiyonlar ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - II

Tan ve tedaviye yönelik endoskopi, sa lad. Endoskopi ile liflkili nfeksiyonlar ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 34-41 Hastane İnfeksiyonları ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - II Dr. ffet PALABIYIKO LU* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bn-i Sina Hastanesi, Merkez Bakteriyoloji

Detaylı