Yüzme Havuzlar ndan Kaynaklanan Deri nfeksiyonlar ve Dermatozlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüzme Havuzlar ndan Kaynaklanan Deri nfeksiyonlar ve Dermatozlar"

Transkript

1 Derleme Review Yüzme Havuzlar ndan Kaynaklanan Deri nfeksiyonlar ve Dermatozlar Ayfle Deniz Akkaya, Ayfle Tülin Mansur SB Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Deri Hastal klar Klini i Özet Yüzme havuzlar s cak ve nem etkisiyle baz enfeksiyonlar n yay l m n kolaylaflt r r. Bunlar n bafl nda dermatofitozlar, insan papilloma virus enfeksiyonlar ve molluskum kontagiosum gelmektedir. Ayr ca havuzlar gerekli hijyen kurallar na uyulmamas, yetersiz dezenfeksiyon, kullan c say s n n fazlal gibi nedenlerle, psödomonas ve mikobakteri gibi, daha ciddi enfeksiyonlara da kaynakl k edebilirler. Enfeksiyonlar d fl nda, yüzme havuzu suyunun özelliklerine ve uzun süre suda kalmaya ba l çeflitli dermatozlarla da karfl lafl labilir. Bu yaz da, bu tablolar n klinik özelliklerine, korunma ve tedavi yöntemlerine de inilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yüzme havuzu, yüzme, dermatoz, deri enfeksiyonu Akkaya AD, Mansur AT. Yüzme havuzlar ndan kaynaklanan deri infeksiyonlar ve dermatozlar. TÜRKDERM 2005; 39: Summary Exposure to swimming pool water, due to humidity and the warm temperature of the water, can result in the spreading of infectious diseases, such as dermatophytosis, human papilloma virus infections and molluscum contagiosum. In addition, poor sanitation, overcapacity and inadequate disinfection of pools may cause serious infections, such as pseudomonal and mycobacterial infections. Apart from infectious diseases, certain dermatoses may develop depending on the properties of the pool water and the duration of exposure to the pool water. In this article we discuss the clinical manifestations, preventive measures and the treatment of pool water related infections and dermatoses. Key Words: Swimming pool, swimming, dermatoses, cutaneous infection Akkaya AD, Mansur AT. Skin infections and dermatoses related to swimming pool water exposure. TÜRK- DERM 2005; 39: Günümüzde gerek spor gerekse e lence amaçl olarak, özellikle büyük kentlerde ve tatil yörelerinde yüzme havuzu, jakuzi, sauna gibi yerlere ilgi artmaktad r. Ülkemizde ayr ca hamam gelene i hala sürmekte ve çeflitli hastal klar n tedavisinde kapl calardan s kça yararlan lmaktad r. Toplumun ortak kullan m na aç k olan bu alanlar, esas olarak suyla temas n kolaylaflt rd baz enfeksiyon hastal klar n n ortaya ç kmas na ve yay lmas na neden olabilmektedir. Deriyi ilgilendiren enfeksiyonlar d fl nda yüzme havuzu suyuyla temas n oluflturdu u veya fliddetlendirdi i baz dermatozlar da vard r. Bu yaz da bu enfeksiyonlar ve dermatozlara, bunlar n tedavilerine ve korunma yöntemlerine de inilecektir. A) Deri nfeksiyonlar I.Bakteriyel Enfeksiyonlar: 1. Stafilokok ve streptokoklar: mpetigo, follikülit ve furonkül gibi primer piyodermilerle, ekzema, böcek s r gibi var olan bir deri lezyonun enfekte olmas yla geliflen sekonder piyodermilere neden olan bu etkenler, yüzme havuzlar ndan ve yukar da belirtti imiz di er durgun su kaynaklar ndan bulaflabilir. Özellikle suyun s s n n yüksek olmas bu durumu kolaylaflt rmaktad r. Saçlardan yüzme havuzlar na, baflta Staphylococcus aureus ve koliform bakteriler olmak üzere germ geçifli oldu u gösterilmifltir 1. K l uzunlu u ne kadar fazlaysa, dolay s yla yüzeyi ne kadar geniflse, saçlardan havuza germ geçifli o ölçüde artar. Bu duru- Al nd Tarih: Kabul Tarihi: Yaz flma Adresi: Dr. A.Tülin Mansur, Selamiçeflme, Güzel sok. no:16/15, 34730, Kad köy, stanbul Tel: , Fax: , 170

2 2005; 39: (3) mu önlemede saçlar n havuza girmeden önce flampuanlanmas yeterli olmamakta, mutlaka iyi oturan bir bone ile havuza girilmesi gerekmektedir 2. Mayo bölgesi folliküliti: S k ca yap flan, sentetik yüzme giysilerinin deriyle uzun süreli temas porlarda maserasyon ve t kanmaya yol açarak derin, bakteriyel follikülit lezyonlar na neden olur. Böyle bir temastan 3-5 gün sonra kalçalarda a r l, sert ve derin yerleflimli inflame nodüller geliflir. Tedavi edilmedi inde hastal k uzun bir seyir gösterir ve oturmay güçlefltirir. Tedavi için, soruna yol açan giysilerin en az 10 gün süreyle kullan lmamas, sistemik antibiyotikler ve aknede kullan lan klindamisin ve eritromisin solüsyonlar yararl d r. Korunmada, yerel antibiyotiklerin tedaviden sonra da uzun süre kullan m ve giysilerin en k sa sürede de ifltirilip pudra uygulamas önerilmektedir Korinebakteriler: Corynebacterium minutissimum özellikle nemli, s cak iklimlerde yaflayanlar n k vr m bölgelerinde eritrazma adl bir klinik tabloya yol açar. Eritrazma keskin s n rl, kuru, kahverengi, hafifçe skuaml plaklarla kendini gösterir. Ayn etken, di er baz anaerobik bakterilerle birlikte, ayak tabanlar nda kötü koku ve harita benzeri, delikli bir görünüm yaratan ve keratoma plantare sulkatum ad verilen bir hastal a neden olur. Bu etkenler, yüzme havuzlar gibi nemli ortamlarda bulunanlarda s kt r. Korunmada çok iyi kurulanma, tedavide ise yerel olarak klindamisin veya eritromisin solüsyonu, imidazol türevi antifungaller ve sistemik olarak eritromisin etkilidir 4,5. 3. Psödomonas aeruginoza: a)psödomonas aeruginoza folliküliti: Pseudomonas (P) aeruginosa do ada çok bol bulunan gram negatif bir basildir. Yüzme havuzlar, sauna, jakuzi ve benzeri yerlerdeki, bakteriyle kontamine suyla temastan 1-4 gün sonra kafl nt l, 2-10 mm çapl, k l folliküllerini tutan makülopapüler, veziküler veya püstüler lezyonlar geliflir. Bu lezyonlar ço unlukla gövdenin yan k s mlar, koltuk altlar, gluteal bölge, suprapubik bölge, kol ve bacaklar n üst k s mlar nda yerleflir. Lezyonlar s kl kla kafl nt l d r, bazen hassas olabilir; bazen de hiçbir yak nmaya yol açmaz. Deri belirtileri d fl nda hastalarda kulak, bo az ve bafl a r s, atefl, k r kl k, bulant, kusma, rinit, d fl kulak yolu iltihab, hassas lenfadenopatiler, konjunktivit, memelerde fliflme ve hassasiyet bulunabilir. Lezyonlarda ve havuz suyunda P. aeruginosa üretilebilir. Hastal k 7-14 gün içinde tedavisiz geriler, ancak bazen uzun süren tekrarlamalar olabilir. Nadiren meme absesi, idrar yolu enfeksiyonu ve pnömoni geliflimi bildirilmifltir. Tedavide %1 lik asetik asid kompresleri ve gümüfl sülfadiazin kremi kullan labilir. Kafl nt için antihistaminikler ve sulu pudra yararl d r. Sistemik bulgular n varl nda uygun bir antibiyotik intravenöz yolla hemen bafllanmal d r. Bu amaçla sefalosporinler, gentamisin, amikasin, azlosilin ve tikarsilin baflar yla kullan lmaktad r. Önlem olarak suyun s k de iflimi, ph derecesinin de tutulmas ve serbest klor düzeyi 1-3 mg/l olacak flekilde otomatik klorlama gereklidir b) Psödomonas s cak-ayak sendromu: Bu tablo ilk kez zemini kaba kum ile döfleli bir havuza giren çocuklarda tan mlanm flt r. Hastalarda havuza girdikten sonra yaklafl k 40 saat içinde ayak tabanlar nda a r l, eritemli nodüller ve püstüller ortaya ç km fl, gerek püstüllerden, gerekse havuz suyundan P.aeruginosa üretilmifltir. Yap lan deri biyopsisinde, follikül içermeyen ayak taban nda, damarlar ve ekrin ter bezleri çevresinde nötrofil infiltrasyonu saptanm flt r. Hastal k 14 gün içinde kendini s n rlayan bir seyir gösterir. Tedavide semptomlara yönelik bir yaklafl m yeterlidir, ancak etkene yönelik sefaleksin gibi antibiyotikler de sistemik olarak kullan labilir 11. c)yüzücü kula (eksternal otit): Suyla uzun süreli temas d fl kulak yolu epitelinin maserasyonuna ve yüzeyi sudan koruyan serumenin ortadan kalkmas na yol açar. Daha da önemlisi, suyun seyreltici etkisi, fungustatik ve bakteriyostatik bir engel oluflturan d fl kulak yolu asitlik derecesini azalt r. Kulak pamuklar yla temizlik, küçük travmalar yarat r ve baflta psödomonas türleri olmak üzere bakterileri inflame dokuya tafl r. En s k rastlanan belirtiler hafif a r ve kafl nt d r. Ciddi seyirli olgularda fliddetli a r, k r kl k ve halsizlik geliflir. Kronik seyir ve tekrarlamalar, zamanla iflitmede azalmaya yol açabilir. Korunma için yüzme sonras nda kulak kanal n n negatif bas nç yoluyla hafifçe temizlenmesi ve asidik bir solüsyonun damlat lmas uygundur. Bu amaçla propilen glikol içinde %2 asetik asid iyi bir seçimdir. Tedavide antibiyotikli damlalar (neomisin, polimiksin, kolistin) veya antibiyotik-hidrokortizon kar fl m kremler kullan l r Mikobakteriler: Mycobacterium marinum a ba l olarak geliflen yüzme havuzu granulomu klorlanmam fl yüzme havuzu, kapl ca, akvaryum ve göl gibi durgun sularla temas olanlarda geliflir. Bu enfeksiyona ngiltere, sveç ve Amerika Birleflik Devletleri nde daha s k rastlanmaktad r 13,14. Ülkemizde bu hastal k seyrek görülür ve 171

3 2005; 39: (3) TÜRKDERM yüzme havuzlar ndan çok, ev akvaryumlar ndan kaynaklan r. Akvaryumun temizli i ve bak m s ras ndaki, ço- unlukla s yr k fleklindeki bir yaralanma ve o bölgeye etkenin inokülasyonundan yaklafl k 3-6 hafta sonra a r - s z bir granulom geliflir. En çok diz ve dirsekler, bazen de burun, el ve ayak s rtlar etkilenir. Hastal k ço unlukla tek, kafl nt l, verrüköz, hiperkeratotik, eritemli bir papül, nodül veya plak fleklindedir. Nadiren sporotrikozdaki gibi çok say da nodülün yan yana dizildi i görülebilir. Bazen lenfadenopati, tenosinovit, artrit, bursit ve osteomyelit geliflebilirse de, etkenin vücuda yay lmas nadirdir. Hastal k 3-4 ay içinde kendili inden gerileyebilir. Tedavide en geçerli yöntem, e er yap labiliyorsa, cerrahi eksizyondur. Sebat eden a r veya sürekli akan bir sinusun varl da cerrahi debridman gerektirebilir. Bazen lezyonun yeri ve boyutlar buna izin vermez. Bu durumda tetrasiklin (1-2 gr/gün), doksisiklin (200 mg/gün), minosiklin (200 mg/gün), trimetoprim+sülfometoksazol (160 mg+400 mg, günde 1-2 kez), rifampisin+etambutol (600 mg/gün+15 mg/kg/gün), klaritromisin, siprofloksasin tek tek veya birlikte, en az 6 hafta süreyle, bazen aylarca kullan lmal d r. Antibiyotiklere karfl in vitro duyarl l k çal flmalar her zaman klinik cevaba paralel de ildir. Di er tedavi yöntemleri aras nda küretaj, kriyoterapi ve radyoterapi say labilir II. Viral Enfeksiyonlar 1. Human papilloma virus (HPV): Vulgar, plantar ve genital verrü varl ile havuza girme s kl aras ndaki iliflki kesin de ildir. Bir çal flmada, verrü varl ile, bu yak nmayla hekime baflvuru tarihinden önceki 1 y l boyunca yüzme havuzuna girme s kl iliflkili görülmüfltür 17. Bir di er çal flmada sadece soyunma odalar n kullanan sporcular ile ortak dufllar kullananlar plantar verrü s kl aç s ndan karfl laflt r lm fl ve ikinci gurupta anlaml ölçüde yüksek oranda verrü bulunmufltur. Bu bulgu, ç plak aya n temas etti i, topluma aç k slak yüzeylerin HPV bulaflmas nda önemli oldu unu göstermektedir 18. Kapal havuzlarda yüzenlerin aç k havuzlar kullananlara göre daha fazla verrüye sahip oldu u saptanm fl, bu durumun suyun s cakl ndan çok havuzda kalma süresinin uzamas yla iliflkili oldu u düflünülmüfltür 19. Bir baflka çal flmada ise, polimeraz zincir reaksiyonu ile, havuzlar n taban nda ve oturma alanlar nda genital lezyonlara yol açan HPV tiplerinin (tip 6, 16, 18, 31) DNA s na rastlanmam fl ve bu yolla genital verrülerin bulaflmas n n pek olas olmad düflünülmüfltür 20. Yüzme havuzunu kullananlar n verrülerin üzerini bantla kapatmalar veya koruyucu bir çorap giymeleri önerilmiflse de, bunlar n bulaflmay önleyip önlemedi i kesin de ildir 19, Molluskum kontagiosum virusu: Molluskum kontagiosum (MK) yuva ve okul çocuklar aras nda yayg nd r. Lezyonlar yuvarlak, kubbe flekilli, beyaz veya pembe, 2-5 mm çapl, göbekli, balmumsu papüllerle karakterizedir. Hastal k yak n temas ve su temas ile bulaflabilir 22. Verrülerde oldu u gibi, yüzme havuzlar n n bu enfeksiyon için ne ölçüde risk oluflturdu u aç k de ildir. Japonya da yap lan bir çal flmada yüzme havuzuna devam eden bir gurup çocukta, yüzmeyenlere oranla MK s kl n n iki kat yüksek oldu u bildirilmifltir. Bu çal flmada lezyonlar n özellikle koltuk altlar ve gö üs duvar n n yan yüzlerine yerleflti i gözlenmifltir 6. Bir di er çal flmada, genel topluma aç k havuzlar n risk yaratmad, buna karfl l k okul havuzlar nda yüzmenin ve MK oldu u bilinen bir hastan n havlu vb eflyalar n kullanman n risk faktörleri oldu u belirlenmifltir 23. Okul havuzlar na girenler aras nda epidemiler bildirilse de, lezyonlar okula devam engellemez Herpes simpleks virus (HSV): Yüzme havuzlar n n klorlu suyunun tekrarlayan herpes simpleks virus tip 1 için tetikleyici olabilece i bildirilmifltir 25. Ayr ca 10 yafl nda bir k z çocu unda, aktif herpes labialisi olan bir arkadafl yla bir saunada oturma sonras nda, hastanede yatarak intravenöz asiklovir tedavisi gerektiren ciddi seyirli bir ekzema herpetikum geliflimi bildirilmifltir 6. III. Fungal Enfeksiyonlar 1. Tinea pedis: Yetersiz dezenfeksiyon, havuzlar n uzun süre kullan ma aç k olmas, kullan c say s n n fazlal, su s cakl n n yüksek olmas gibi nedenlerle yüzme havuzlar n n taban nda fungal kontaminasyon olabilir. Bir araflt rmada havuz tabanlar ndan al nan örneklerde en çok Trichophyton (T) mentagrophytes var. interdigitale saptanm fl, bunu T. rubrum izlemifltir. Microsporum (M) canis, M.gypseum ise ancak sporadik olarak izole edilebilmifltir 26. Bir di er araflt rmada ise yüzme dersinin 1. ve 10. gününde, havuza devam eden ö rencilerin ayak parmaklar ndan ve havuz taban ndan örnekler al nm flt r. Birinci günde ö rencilerin %13.2 sinde, 10. günde ise %22.2 sinde dermatofit veya kandida izole edilmifltir. Birinci günde üreyen etkenlerin bafl nda T. rubrum gelmifl ve bunu T.mentagrophytes ve Epidermophyton floccosum izlemiflken, 172

4 2005; 39: (3) 10. günde bu s ra T. mentagrophytes, T. rubrum ve Candida albicans fleklinde de iflmifltir. Yüzme dersi öncesinde havuz taban nda mantar izole edilememifl, 10. günde ise 30 örne in 5 inde T. mentagrophytes üretilmifltir 27. Baflka bir çal flmada yüzücülerin %15 inin ayak parmak aralar ndan dermatofit üretilmifl, bu olgular n %36 s n n semptomsuz oldu u gözlenmifltir 28. Yine bir yüzme okulunda ö rencilerin %63.6 s n n tafl y - c oldu u ve %85 inden T. mentagrophytes izole edildi i bildirilmifltir 29. Bu oranlardan da anlafl ld gibi, yüzme havuzlar na devam edenler aras nda tinea pedis salg nlar görülebilir. Ülkemizde yap lan bir çal flmada ise, yüzücülerde enfektif deri lezyonu olarak, %6.4 lük bir oranla en çok tinea pedise rastlanm fl, yafl artt kça enfeksiyöz deri hastal s kl n n da anlaml ölçüde artt gözlenmifltir. Havuza devam süresiyle enfeksiyöz deri hastal s kl artmakla birlikte, bu iliflki istatistiksel olarak önemli bulunmam flt r 30. Tinea pedis tedavisinde yerel veya sistemik antifungaller 6-8 hafta süreyle kullan l r. Tedavi tamamlanana kadar havuza girmenin önlenmesi, ayaklar n nemli kalmamas için uygun çorap ve ayakkab seçimi, suyla temas n ard ndan iyi kurulama önemlidir. 2. Onikomikoz: zlanda da yap lan bir çal flmada genel toplumda ayak t rnaklar nda onikomikoz prevalans %3-8 iken, yüzücülerin %23 ünün ayak t rnaklar nda kültür ile do rulanm fl, %5 inde ise mikroskopik olarak pozitif fungal enfeksiyon saptanm flt r 31. B) Non-Enfektif Dermatozlar 1. Deri Kurulu u: Suyla temasa ba l olarak sebumun deri yüzeyinden uzaklaflmas ve yo unlu unun azalmas sonucu, özellikle k fl aylar nda deride kuruluk geliflmesine s k rastlan r. Yüzme havuzundan ç kt ktan sonra s v sabun ve s cak suyla uzun süre y kan lmas da bu durumu fliddetlendirir. Ya bazl sabunlarla k sa süreli ve l k bir dufltan hemen sonra nemlendirici ürünlerin kullan lmas tedaviyi sa lar Yüzme havuzlar nda kullan lan klor ve broma ba l irritan ve allerjik kontakt dermatit: Yüzme havuzlar n n dezenfeksiyonunda yayg n olarak kullan lan klorun irritan etkisine s k rastlanmaz. Ancak sudaki klor düzeyi veya temas süresi ve s kl artt nda kuruluk ve deskuamasyonun ön planda oldu u, klor dermatiti olarak bilinen bir tablo geliflebilir 6. Benzer bir durum broma ba l olarak da bildirilmektedir 32. Yine havuz dezenfektan olarak kullan lan 1-brom-3-klor-5,5-dimetilhidantoin içeren, klor ve bromun yavafl sal n m n sa layan tabletlere ba l olarak geliflen numuler ve asteatotik ekzemalar bildirilmifltir. Bu durum kümülatif irritan kontakt dermatit olarak de erlendirilmektedir 33. Atopik dermatitli baz hastalar da, yüzme havuzlar nda s k yüzdükten sonra kuru deriden veya deri lezyonlar n n alevlendi inden yak nmaktad rlar. Bu hastalarda havuz suyundaki rezidüel klor yo unlu u 0.5 mg/l veya daha yüksek oldu unda stratum korneumun su tutma kapasitesinin anlaml ölçüde azald gösterilmifltir. Bu durum, lezyonlardaki alevlenmeyi aç klayabilir 34. Klor ve broma ba l allerjik reaksiyonlar ve kontakt ürtiker daha nadirdir 6,35. Klora duyarl l k gelifltiren kiflilerde povidon iyot solüsyonu alternatif bir dezenfektan olarak düflünülebilir. Ancak, iyot etkili bir algisid olmad gibi, rezidüel organik maddeler için yeterli bir oksitleyici de de ildir ve bu nedenle uygun bir dezenfeksiyon için klorla birlikte kullan lmal d r. Havuzlar n dezenfeksiyonu için kullan labilecek di er sistemler iyonlaflt r c lar, m knat slar, oksijen jeneratörleri, UV gereçleri ve oksidatif kataliz sa layan maddelerdir. Bu sistemlerin etkinli i ise ya kan tlanmam flt r, ya da düflüktür. Ozon jeneratörü, etkili olmakla birlikte tek bafl na güvenli de ildir ve klorla birlikte kullan lmal d r. Klorsuz bir bileflik olan polihekzametilen biguanid (PHMB) de havuz dezenfeksiyonunda kullan labilir Yüzme s ras nda kullan lan gözlük ve bafll a ba l allerjik kontakt dermatit: Yüzme s ras nda kullan lan bu malzemelere karfl duyarl bireylerde net s - n rl eritem, veziküller ve s z nt yla kendini gösteren ve kafl nt l olabilen bir dermatit geliflir. Allerjik reaksiyon ço unlukla lasti i siyah neopren haline dönüfltürmekte kullan lan dibütiltioüre gibi kimyasallara veya benzoil peroksit gibi koruyuculara ba l d r. Siyah neoprene duyarl sporcularda polivinil kloridden veya silikondan yap lan gözlükler kullan labilir 2,3, Akuajenik ürtiker ve pruritus: Akuajenik ürtiker suyun kayna ve s s ndan ba ms z olarak yaklafl k 5-15 dakikal k su temas sonras nda geliflir. Tan konulurken, kronik ürtikerlerin %10 luk nedenini oluflturan, s cak, so uk ve günefl maruziyetine ba l geliflen di er fiziksel ürtiker nedenleri d fllanmal d r 37. Mekanizmas pek anlafl lamam fl olmas na karfl n, suyun epidermal antijenlerin tafl nmas na yol açarak akuajenik ürtikere yol açt düflünülmektedir. Ailesel olgular bildirilmifltir. Antihistaminiklerle korunma ve tedavi sa lanabilir, ancak bu ilaçlara dirençli olgular da tan mlanm flt r 38. Akuajenik pruritus herhangi bir s daki su ile temas sonras geliflir. Oluflum 173

5 2005; 39: (3) TÜRKDERM mekanizmas bilinmemekle birlikte, akuajenik prurituslu olgularda su temas sonras yap lan deri biyopsilerinde asetilkolin esteraz aktivitesinde art fl saptanmas, ekrin ter bezlerinin patogenezde rol oynayabilece i görüflünü desteklemektedir 39. Tedavide antihistaminikler ve sistemik steroidler kullan labilir Akuajenik akne: Baz yüzücülerde deride ya lanman n artmas na ba l olarak akne geliflimi gözlenir. Bu durum muhtemelen, sebumun sürekli deri yüzeyinden uzaklaflmas sonucu sebum salg s n n artmas yla geliflen bir rebound fenomenini yans t r. Ya lanman n azalt lmas amac yla afl r ölçüde kullan lan sabun ve kurutucular bir k s r döngü oluflturarak durumu daha da fliddetlendirir. Suyla doymufl stratum korneumun pilosebase aç kl klar t kayan ve sebumun d flar ak fl n engelleyen bir sünger gibi ifllev görmesi de bu lezyonlar n oluflumuna katk da bulunur. Havuz suyunda bulunan klor follikül a zlar n tahrifl ederek t kanmay kolaylaflt r yor olabilir. Lezyonlar ya lanman n en fazla oldu- u çene, nazolabial oluklar ve yanaklar n iç k sm nda yerleflir. Tedavide sebumu çözerek daha fazla salg lanmas na neden olan sert sabunlar ve kurutuculardan kaç n lmal, yumuflak temizleyiciler, yerel retinoik asid, yerel ve sistemik antibiyotikler tercih edilmelidir Yeflil saç: Bu durum sadece kozmetik öneme sahip, geri dönüflümlü bir pigmentasyon bozuklu udur. Bu tuhaf fenomen uzun süre yüzme havuzunda kalmaya ba l d r, ancak yüzücülerin hepsinde geliflmez. Özellikle aç k renkli veya beyaz saça sahip yüzücülerin saçlar nda tan mlanm flt r ve boya, perma, günefl maruziyeti, alkali flampunlar n kullan m gibi nedenlerle kutikülas hasarlanm fl saçlarda daha s k görülür. Yeflil saç n esas olarak yüzme havuzu suyundaki bak r içeri inin artmas na ba l oldu u düflünülmektedir. Yüksek bak r düzeyi havuza su sa layan kaynakta do al olarak bulunabilir, metal su borular ndan suya kar flabilir veya bak r içeren algisidlerden kaynaklanabilir. Önceden, yukar da belirtilen fiziksel veya kimyasal nedenlerle kütikulas hasarlanm fl saçlarda bak r n kortekse geçifli kolaylaflmaktad r 3,6,41,42. Japonyada yap lan bir çal flmada ise, bak rl algisidlerin kullan lmad havuzlara devam eden koyu renk saçl yüzücülerde de bu de ifliklik gözlenmifltir. Saçlar n elektron mikroskopik incelemesinde kutikül kayb, korteksteki melanozomlar n say ve çaplar nda azalma ile düzensiz flekilli melanozomlar saptanm flt r. Ayn çal flmada saç diskolorasyonu ile t rnak pla yüzey hasar aras nda paralellik gösterilmifltir. Bu gözlem suyla tekrarlayan sürtünme sonucu yüzeydeki sert keratin tabakas n n hasarland görüflünü desteklemektedir. Yüzme havuzu suyundaki hipokloröz asidin kütikül arac l yla k l korteksine ulaflt ve buradaki melanozomlara oksitledi i ileri sürülmektedir 43. Tedavide %2-3 lük hidrojen peroksitin saçta 30 dk-3 saat süreyle bekletilmesi birkaç saat içinde rengin kaybolmas n sa lar. Ayr ca flampuanlar içine flelasyon yap c ajanlar n (%2.5 D-penisilamin, edetik asit gibi) kat lmas, s cak bitkisel ya lar ve hidroksietil difosfonik asitin yerel olarak uygulanmas da etkilidir 6,43. Önlem olarak havuz suyunun ph derecesinin aras nda tutulmas önerilmektedir Juvenil palmar dermatit: Çocukluk ça n n yeni tan mlanm fl mekanik dermatozlar ndand r. Yüzme havuzu duvar na ellerin tekrarlayan temas sonucu, palmar ç k nt larda simetrik eritemli plaklar geliflir. Lezyonlar temas n sonland r lmas ile kendili inden geriler Yüzücü omuzu: Uzun süren yüzme çal flmalar s ras nda soluk alma amac yla yüzün çevrilmesi ve omuza sürtünmesi sonucu geliflen mekanik bir irritan dermatittir. Tekrarlanan sürtünmenin oldu u omuz bölgesinde geçici bir eritem geliflir. Yüzmeye ara verilmesiyle lezyon saatler içinde kaybolur Melanom riskinde artma: Günefle maruz kalmayla melanom geliflimi aras ndaki iliflki uzun süredir bilinmektedir. Melanom geliflimi aç s ndan en riskli durum 15 yafl ndan küçüklerin, aral kl ancak yo un flekilde günefle maruz kalmas d r. Danimarka ve bat Avustralya da yap lan iki çal flmada yüzmenin melanom geliflimi aç s ndan risk oluflturmad ortaya konmufltur 3. Bununla birlikte, günefl koruma faktörü en az 15 olan bir günefl koruyucunun suya girmeden dk önce sürülmesi önerilmektedir. Daha yeni bir çal flmada ise yüzülen su içindeki potansiyel karsinojen maddelerin, özellikle 15 yafl ndan önce maruz kal nd nda melanom riskini arttt rabilece i ileri sürülmektedir. Su içindeki klorun baz organik maddelerle birleflti inde karsinojenik yan ürünler oluflturdu u da baflka çal flmalarla ortaya konmufltur 45. Kaynaklar 1. Mueller RL, Volkamer U: Germ transfer into swimming pool water by head hair. Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B]. 1983;178: (abstract). 2. Mueller RL, Volkamer U: Bathing caps and germ shedding of human scalp hair. Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B]. 1984;179: (abstract). 174

6 2005; 39: (3) 3. Basler RSW, Basler GC, Palmer AH, Garcia MA: Special skin symptoms seen in swimmers. J Am Acad Dermatol 2000;43: Conklin RJ: Common cutaneous disorders in athletes. Sports Med 1990;9: Odom RB, James WD, Berger TG: In Andrews diseases of the skin. Ninth edition. Philedelphia, Saunders, 2000; Mandojana RM: Dermatoses from the aquatic environment (Aquatic Dermatology). In, Dermatology, Moshella SL, Hurley HJ. Third edition. Philadelphia, Saunders, Beckett G, Williams D, Giberson G, Gensheimer KF, et al: Pseudomonas dermatitis/folliculitis associated with pools and hot tubes-colorado and Maine, JAMA 2001;285: Zichichi L, Asta G, Noto G: Pseudomonas aeruginosa folliculitis after shower/bath exposure. Int J Dermatol 2000;39: Sausker WF, Aeling JL, Fitzpatrick JE, Judson FN: Pseudomonas folliculitis acquired from a health spa whirlpool. JA- MA 1978; Habif TP: Clinical Dermatology. A Color Guide to Clinical Diagnosis and Therapy. Second edition. St. Louis, C.V. Mosby Company, 1990; Fiorillo L, Zucker M, Sawyer D, Lin AN: The pseudomonas hot-foot syndrome. N Engl J Med 2001;345: Pharis DB, Teller C, Wolf JE Jr: Cutaneous manifestations of sports participation. J Am Acad Dermatol 1997; 36: McNally L, Al-Ansari H, Novelli V: Mycobacterial infections of the skin. In Textbook of Pediatric Dermatology. Eds. Harper J, Orange A, Prose N: First publication. Oxford, Blackwell- Science Ltd. 2002; Elstan DM: Sports dermatology.in: Dermatology in General Medicine. Eds. Freedberg IM, EisenAZ, Wollf K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB. Fifth edition. New York: Mc Graw Hill, p Braun-Falco O, Plewig G, Wollf HH, Burgdorf WHC: Dermatology. Second edition. Berlin, Springer-Verlag, 1996; Odom RB, James WD, Berger TG: In Andrews diseases of the skin. Ninth edition. Philedelphia, Saunders, 2000; Penso-Assathiany D, Flahault A, Roujeau JC: Warts, swimming pools and atopy: a case- control study conducted in a private dermatology practice. Ann Dermatol Venereol 1999;126: Johnson LW: Communal showers and the risk of plantar warts. J Fam Pract 1995; 40: (abstract). 19. Vaile L, Finlay F, Sharma S: Should verrucas be covered while swimming? Arch Dis Child 2003; 88: Puranen M, Syrjanen K, Syrjanen S: Transmission of genital human papillomavirus infections is unlikely through the floor and seats of humid dwellings in countries of high-level hygiene. Scand J Infect Dis 1996;28: (abstract). 21. Gross G: Warzen als Grund für den Ausschlub vom Schimmunterricht. Hautarzt 1997;48: Braun-Falco O, Plewig G, Wollf HH, Burgdorf WHC: Dermatology. Second edition. Berlin, Springer, 1996; Choong KY, Roberts LJ: Molluscum contagiosum, swimming and bathing: a clinical analysis. Australas J Dermatol 1999;40: Schoenlaub P, Plantin P: Warts and molluscum contagiosum:practical point of view. Arch Pediatr 2000;7: Detweiler MB, Barelli A: Reactivation of oral-lingual herpes by chlorinated swimming pool water: a case report. Cutis 1995:56: Detandt M, Nolard N: Fungal contamination of the floors of swimming pools, particularly subtropical swimming paradises. Mycoses 1995;38: (abstract). 27. Bolanos B: Dermatophyte feet infection among students enrolled in swimming courses at a university pool. Bol Asoc Med P R 1991;83: (abstract). 28. Attye A, Auer P, Joly J: Incidence of occult athlete s foot in swimmers. Eur J Epidemiol 1990;6: Kamihama T, Kimura T, Hosokawa JI, Ueji M, et al. Tinea pedis outbreak in swimming pools in Japan. Public Health 1997;11: (abstract). 30. Ertam, Ergün M, Aytimur D, Babür Y: Yüzme sporu yapanlarda deri bulgular n n havuza devam süresi ile iliflkisi. TÜRK- DERM 2003;37: Gudnadottir G, Hilmarsdottir I, Sigurgeirsson B: Onychomycosis in Iceland swimmers. Acta Derm Venereol 1999;79: Morgan JM: Dermatoses associated with brominated swimming pools. Br Med J 1983;287: Rycroft RJG, Penny PT: Dermatoses associated with brominated swimming pools. Br Med J 1983;287: Seki T, Moriamtsu S, Nagahori H, Morohashi M: Free residual chlorine in bathing water reduces the water-holding capacity of the stratum corneum in atopic skin. J Dermatol 2003;30: Sasseville D, Geoffrion G, Lowry RN: Allergic contact dermatitis from chlorinated swimming pool water. Contact Dermatitis 1999;41: Vaswani SK, Collins DD, Pass CJ: Severe allergic contact eyelid dermatitis caused by swimming googles. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;90: (abstract) 37. Barboud A: Physical urticarias. Ann Dermatol Venereol 2003;130 Spec No 1: Luong KV, Nguyen LT: Aquagenic urticaria: report of a case and review of the literature. Ann Allergy Asthma Immunol. 1998;80: (abstract). 39. Bircher AJ, Meiger-Ruge W: Aquagenic pruritus. Water induced activation of acethylcholine esterase. Arch Dermatol 1998;124: Odom RB, James WD, Berger TG: In Andrews Diseases of the Skin. Ninth edition. Philedelphia, Saunders, 2000; Blanc D, Zultac M, Rochefort A, Faivre B, et al: Green hair: clinical, chemical and epidemiological study. Apropos of a case. Ann Dermatol Venereol 1988; 115: (abstract). 42. Mascaro JM, Ferrando J, Fontarnau R, Torras H, et al: Green hair. Cutis 1995;56: Nanko H, Mutoh Y, Atsumi R, Kobayashi Y, et al: Hair-discoloration of Japanese elite swimmers. J Dermatol 2000;27: Lacour JP: Juvenil palmar dermatitis acquired at swimming pools. Ann Dermatol Venereol 1995;122: Nelemans PJ, Rampen FH, Groenendal H, Kiemeney LA, et al: Swimming and the risk of cutaneous melanoma. Melanoma Res 1994; 4: (abstract). 175

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LOCODERM %0.1 merhem Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g merhem 1 mg hidrokortizon-17-butirat içerir. Yardımcı maddeler: Plastibaz. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZALAIN 500 mg Vajinal Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZALAIN 500 mg Vajinal Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZALAIN 500 mg Vajinal Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde Her bir vajinal tablet 500 mg Sertakonazol nitrat içerir. Yardımcı Maddeler Yardımcı

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Futbolcularda Yüzeyel Mantar nfeksiyonu Sıklıının Aratırılması

Futbolcularda Yüzeyel Mantar nfeksiyonu Sıklıının Aratırılması TÜRKDERM Deri Hastalıkları ve Frengi Arivi Yıl:2001 Cilt:35 Sayı:4 Futbolcularda Yüzeyel Mantar nfeksiyonu Sıklıının Aratırılması Metin Ergün*, lgen Ertam**, Derya Aytimur**, Çetin legen*, Sezer Erboz**,

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml çözeltide; Etkin madde: Oksikonazol nitrat 11.47 mg (10 mg oksikonazole eşdeğer miktarda) Yardımcı

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METAL SAFSIZLIKLARINA İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METAL SAFSIZLIKLARINA İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METAL SAFSIZLIKLARINA İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, kozmetik ürünlerde bulunması muhtemel ağır metal safsızlıklarına ve bu safsızlıkların

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İlgili uyarılar için, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri bölümüne bakınız. Yardımcı maddeler için, bölüm 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İlgili uyarılar için, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri bölümüne bakınız. Yardımcı maddeler için, bölüm 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETODERM Krem % 2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KETODERM Krem % 2 her bir gramında 20 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: 1 gram krem;

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 008 Tasyaran 24/12/01 17:27 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Mehmet A. Taflyaran Atatürk Üniversitesi T p

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI TERBĐSĐL %1 sprey Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: 30 ml çözeltide 300 mg terbinafin hidroklorür bulunur. Yardımcı maddeler: Setomakragol 1000, propilen glikol, etanol (%96), deiyonize

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI PSODERM %0.05 Merhem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g merhem; 0.5 mg Klobetazol 17 propionat içerir. Yardımcı Madde(ler): Propilen glikol, sorbitan seskioleat, beyaz vazelin Bu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DERMATOLOJİK ENFEKSİYONLAR VE DERMATOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

DERMATOLOJİK ENFEKSİYONLAR VE DERMATOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 165 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 165-170 DERMATOLOJİK ENFEKSİYONLAR VE DERMATOLOJİDE

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. İMPETEX Krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. İMPETEX Krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI İMPETEX Krem Haricen kullanılır. Etkin madde: 1 g krem, 1,0 mg diflukortolon valerat ve 10,0 mg klorkinaldol içerir. Yardımcı madde(ler): Polioksietilen stearat, stearil alkol, sıvı parafin,

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU I. Konservasyon Nedir? Pasif konservasyon (önleyici koruma) prensipleri

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 145-151 KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI Doç. Dr. Ferhan Öz

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler /AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) /AIDS hastal sadece eriflkinleri de il, bebek, çocuk, genç, yafll demeden rk, cinsiyet,

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Dermatolojik Enfeksiyonlar ve Dermatolojide Antibiyotik Kullan m

Dermatolojik Enfeksiyonlar ve Dermatolojide Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 243-247 Dermatolojik Enfeksiyonlar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİPOKORT % 0,5 pomad

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİPOKORT % 0,5 pomad 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİPOKORT % 0,5 pomad KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 30 g pomad içerisinde: Hidrokortizon asetat 0,15 g Yardımcı maddeler: Her 30 g pomad

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı