Tekstil Terbiye İşlemlerinde Ultrason Kullanımı. Use of Ultrasound in Textile Finishing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil Terbiye İşlemlerinde Ultrason Kullanımı. Use of Ultrasound in Textile Finishing"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2010 (30-38) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 3, 2010 (30-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Burcu ERİŞMİŞ *, Hüseyin Aksel EREN * * Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa/TÜRKİYE Özet Bu çal ışmada yeni ve geli şmekte olan teknolojilerden ultrason kullan ımının tekstil terbiye uygulanmalar ında kullanımı araştırılmıştır. Bilim ve teknolojide ultrason teknolojisi uzun zamand ır kullanılmaktadır ve ultrasonik uygulamaların kullanım alanları giderek artmaktadır. Tekstil sanayinde kullanımı yönünde ise çalışmalar yenidir ve hala uygulamaya yans ımış değildir. Literatürde anlat ılan deneysel çal ışmalarda tekstil terbiye i şlemlerinde ultrason kullanımının birçok avantaj sağladığı rapor edilmiştir. Ultrason tekstil endüstrisinde yıkamalarda tekstil materyali üzerindeki yabancı maddelerin daha etkin uzakla ştırılmasını sağlamaktadır ve böylece yıkama verimi artmaktadır. Ayr ıca ultrason enzimlerle kombine edilerek enzimlerin etkinliklerini art ırmak için de kullanılabilmektedir. Enzimlerin büyük moleküllü olmas ı nedeniyle hareket kabiliyetleri dü şüktür. Ultrason bu dezavantajlarını gidererek enzimden istenilen etkiyi gerçekle ştirmesinde yard ımcı olmaktadır. Örne ğin tekstil atık sularının enzimler yardımı ile arıtılmasında ve pamuklu kumaşların enzimatik işlemi (haşıl sökme) sırasında ultrason kullanımının işlem verimliliğini önemli ölçüde arttırdığı rapor edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ultrason, Tekstil terbiyesi, Ozon, Enzim Abstract Use of Ultrasound in Textile Finishing In this study, the use of ultrasound, which is a new and emerging technology, in textile wet processing is investigated. The field of ultrasonic is still making strides towards perfection, but already many applications of ultrasonic energy have been found in science and technology. Ultrasonic is the science of sound waves above the limits of human audibility. The ultrasound in textile industry is a new method. It can be used for removing undesirable materials on textiles and improving effectiveness of enzyme molecules. In experimental studies mentioned in the literature use of ultrasound in textile treatment was reported to provide several advantages. Ultrasound in the textile wet processing increase washing efficiency by removing impurities on textile material more effectively. Besides, ultrasound combined with enzyme can be used to increase th enzyme activity. Enzymes mobility is low becouse of the large molecules ultrasound eliminate these disadvantages and help enzyme to achieve the disired effect. For example, with the help of enzymes in textile waste water treatment and enzymatic prozessing of cotton fabrics, the use of ultrasound increse process efficiency significantly. Keywords : Ultrasound, Textile Finishing, Ozone, Enzyme Bu makaleye atıf yapmak için Eren,H.A., Erişmiş,B., Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Dergisi 2010, 4(3) How to cite this article Eren, H.A., Erişmiş,B., Use of Ultrasound in Textile Finishing Electronic Journal of Textile Technologies, 2010, 4(3) 30-38

2 Erişmiş, B., Eren, H.A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) GİRİŞ Ultrason teknolojisi bilim ve teknolojide uzun zamand ır kullan ılmaktadır ve ultrasonik uygulamalar ın kullanım alanlar ı giderek artmaktad ır. Ultrasonun endüstrideki en yayg ın kullan ım amac ı, ultrasonik kavitasyondan yararlan ılarak yap ılan temizlik i şlemidir. Tekstil sanayinde kullan ımı yönünde ise çalışmalar yenidir ve hala pratik uygulamaya yansımış değildir [1]. Ultrason teknolojisi endüstrinin farkl ı alanlar ında çe şitli fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarda uzun yıllardan beri kullanılmakta ise de yaş terbiye işlemlerinin geliştirilmesinde kullanımı oldukça yenidir. Aynı zamanda ultrason boyama işlemleri yanı sıra tekstil atık sularının enzimler yardımı ile arıtılmasında da önemli role sahip olmaktadır. Pamuklu kumaşların enzimatik işlemi sırasında ultrason kullanımı, işlem verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Ultrason tekstil endüstrisinde, gerek tekstil materyali üzerinde yabanc ı maddelerin iyi bir şekilde uzaklaştırılmasında kullan ılabilecek ayr ıca enzimlerle kombine edilerek, enzimlerin büyük moleküllü olması nedeniyle hareket kabiliyetlerinin dü şük olmas ı dezavantajlar ını gidererek enzimden istenilen etkiyi gerçekleştirmesinde ona destek olacaktır [2]. 2. ULTRASON Ultrason insan kula ğının i şitebildiği limitten daha yüksek frekansa sahip sese denir. Bu limit insandan insana de ğişmektedir. Bu de ğer sa ğlıklı bir gençte yakla şık 20 khz' dir. Frekans ı insanlar ın duyma sınırının üzerinde bulunan mekanik titre şimlerden meydana gelmiş bir enerji çeşidi olan ultrason enerjisi, dalgalar şeklinde ortamda yayılır [3]. Ses dalgaları Şekil 1 de de belirtildiği gibi üç gruba ayrılırlar; Ses Ötesi (Infrasound) frekansı 20 hertz veya altındaki sestir. İşitilebilir ses frekansı hertz arasında olan sestir. Ultrason 20 khz ile 10 MHz arasında değişen sonik spekturum aralığına sahip işitilemeyen sestir. Şekil 1: Ses dalgalarının yaklaşık frekansları ve genel uygulama alanları [3] 2.1. Ultrason Dalgalarının Elde Edilmesi Ultrasonik dalgalar, güç jeneratörleri taraf ından üretilen yüksek frekans ın; transducerlar (ultrason titreştiricileri) vasıtasıyla mekanik basınç dalgalarına çevrilmiş halidir. Transducerlar çekirde ği uygulanan elektrik veya manyetik alana tepkinin boyutlar ını değiştiren piezoelektrik veya magnetostriktiv elementten oluşmuş kompozit malzemelerdir. Transducer ın di ğer parçalar ı ise, enerji transferini geli ştirecek şekilde metalik folyolardan mamul malzemelerdir [4]. 31

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) Ultrases dalgalar ı s ıkışıp - seyrelmeler şeklinde maddesel ortamlarda yay ılır. Ultrases dalgalar ının bu sıkışıp seyrelme şeklindeki belirgin özelliği ultrasesle temizlemeye neden olan kavitasyon için önemlidir. Kavitasyon kavramı altında bir sıvının içinde boşlukların oluşumu ve bunu takiben de patlamas ı anlaşılır. Yüksek ultrasonik dalga ile içinde gaz çözülmüş olan bir sıvı işleme tabi tutulduğunda akustik kavitasyon olarak bilinen çok say ıda küçük baloncuklar meydana gelmektedir. Ultrasonik bas ınç dalgalanmas ına bağlı olarak baloncuklar tekrarl ı olarak genle şmeye ve büzülmeye ba şlarlar [5]. Baloncuklar içinde sıcaklık 5000 K ve bas ınç 300 atm' ye hatta daha güçlü sönmeler sonras ında daha yüksek s ıcaklık ve basınç olu şmaktadır. Bu enerji, kabarc ıkların bulundu ğu bölgeyi ısıtıp, kimyasal reaksiyonlara neden olmaktadır. Baloncukların içindeki bu yüksek bas ınç ve s ıcaklık ile baloncuk içindeki buhar çözülmekte ve OH', O', H' radikalleri, H molekülleri ve 0 3 molekülleri baloncuklar içinde olu şmaktadır. Bu kimyasal ürünler baloncuklar içinde da ğılmaktadır. İşte ultrasonun temel prensibi de aç ığa ç ıkan bu yüksek ısı ve enerjinin kullanılabilirliği üzerinedir [6]. 3. ULTRASON TEKNOLOJİSİNİN TEKSTİL TERBİYESİNDE KULLANIMI 3.1. Yıkama ve Durulama İşlemlerinde Ultrason Teknolojisinin Kullanımı Yıkama, boyama, durulama, ha şıl sökme, hidrofille ştirme ve a ğartma gibi ya ş tekstil i şlemlerinin iki büyük dezavantaj ı mevcuttur. Bunlar; çok yüksek miktarda enerji ve su tüketmeleri ile uzun i şlem sürelerine ihtiyaç duymalarıdır [1]. Yapılan bir çal ışmada ultrasonik enerji, reaktif boyarmaddelerle boyama sonras ı yap ılan y ıkama işleminde kullan ılmıştır. Ultrasonik y ıkamada su tüketiminin yar ı yar ıya azald ığı, i şlem süresinin kısaldığı ve enerji tasarrufu sağladığı belirtilmektedir [7]. Literatürde yer alan ba şka bir örnekte; pamuk lifinin dispers boyarmadde lekelenmesi sonras ı yap ılan yıkamalarda kuma şın ultrasonik i şlem s ırasında gösterdi ği de ğişmeler izlenmi ş, periyodik olarak boyarmaddeleri içeren kavitasyon baloncuklar ı olu ştuğu, bunlar ın büyüdü ğü ve bir süre sonra kuma ş üzerinden s ıvı ortama yöneldi ği gözlenmi ştir. Bu çal ışmada dispers boyarmadde pamuklu kuma şa herhangi bir kimyasal ba ğ ile ba ğlanmadığı için, ultrasonik etkiyi daha iyi gözlemlemek için seçilmi ştir [8]. Şekil 2: Ultrasonik i şlem s ırasında ultrasonik ba şlık üzerindeki boyarmaddelerde kavitasyon ile sağlanan yönelmeler (görüntüler arası geçen zaman 500 mili san.) [8] Şekil 2 den de görülebilece ği gibi periyodik olarak boyarmaddeleri içeren kavitasyon baloncuklar ı oluşmakta, bunlar büyümekte ve bir süre sonra kumaş üzerinden sıvı ortama yönelmektedirler [7] Haşıl Sökme, Pişirme ve Ağartma İşlemlerinde Ultrason Teknolojisinin Kullanımı 32

4 Erişmiş, B., Eren, H.A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) Ultrasonik haşıl sökme ile ni şasta haşılının parçalanmasında konvansiyonel ha şıl sökme yöntemine göre enerji tasarrufu sa ğlanmıştır. Ayr ıca, kimyasal maddelerin tasarrufu da söz konusu olmu ştur. İşlemlerin sonucunda elyaf degradasyonu da azalm ıştır. Ula şılan beyazl ık ve kuma şın ıslanma özelliği, ultrasonik metodun uygulanmadığı metodlarla karşılaştırıldığında aynıdır [1]. Yapılan diğer bir çalışmada yünün sulu ortamda klorlanarak çekmezlik özelli ği kazandırılması ultrasonik ortamda gerçekle ştirilmiştir. Ultrason varl ığında aktif klor miktar ının veya ph dü şüş miktar ının ultrasonun olmad ığı ortamla ayn ı oldu ğu bulunmu ştur ayr ıca ultrason varl ığında ortamda olu şabilecek hidrojen peroksidin hem aktif klor miktar ının kontrolünün sa ğlanmasında hem de klor art ıklarının uzaklaştırılmasında etkili olabilece ği öne sürülmü ştür. Yünün pulcuk yap ısına ise ultrasonik klorlama işlemi ile daha etkili ve homojen bir etkinin sa ğlandığı ve lifin ana gövdesine zarar verilmedi ği bildirilmiştir [9]. Pamuklu kumaşlarda H 2 O 2 ağartması için 20 khz'lik bir frekans kullan ıldığında, ağartma hızının arttığı, işlem süresinin de azald ığı görülmüştür. Kumaşın beyazlığının konvansiyonel yöntemle yap ılan ağartma işleminden daha iyi olduğu da belirtilmiştir [7,10] Boyama İşlemlerinde Ultrason Teknolojisinin Kullanımı Boyarmadde molekülleri çözeltide agregat olu şturma e ğilimindedir ve bu e ğilim boyarmaddenin moleküler kütlesinin göreceli olarak art ışıyla yükselir. Fakat yüksek s ıcaklıklar agregatlar ın parçalanmasına neden olur. Ultrasonik enerjinin çözeltideki boya agregatlar ın parçalanmas ına neden olduğu ve böylece boyarmaddelerin moleküler halde kalmasını sağladığı çok iyi bilinmektedir [11]. Ultrasonun boyama proseslerinde de kullanılabilirliği üzerine çalışmalar da bulunmaktadır. Ultrasonun polietilen teraftalat (PET) liflerinin dispers boyarmaddelerle boyanmas ına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada C.I. Dispers Red 60 (DR60) ve C.I. Disperse Blue 56 (DB56), boyarmaddeleri kullanılmıştır. Denemeler sonrasında DB 56 boyarmaddesi ile boyamada ultrason varl ığının boya al ımına ve boyanma hızına etkisinin olmad ığı görülürken DR60 için hem boya al ımının hem de boyama h ızının arttığı tespit edilmiştir. DR 60 ile bu etkinin görülmesi di ğer boyarmaddeye göre daha kristalin olan bu boyan ın ultrason yard ımıyla daha küçük parçalara ayr ılmasına ba ğlanmıştır. Öte yandan lifin moleküler üstü yapısının da ultrason ile de ğişmediği de tespit edilmi ştir [12]. Db 56 n ın ultrasonlu ve ultrasonsuz boyama kineti ği kar şılaştırıldığında ultrasonla boya al ımı ve boyanma h ızında anlaml ı bir art ış görülmemiştir. PET lifleri ultrasonla DB56 ile boyand ığında patikül boyutunda ve boyama davran ışında hiçbir de ğişiklik olmad ığı görülmü ştür. PET liflerinin boyanmas ındaki etkinin büyük k ısmı boya partiküllerinin boyutuna bağlı olduğu sonucuna varılmıştır [12]. 80C üzerindeki s ıcaklıklarda boya al ımı ve boyanma h ızı oldukça artm ıştır. Boya al ımındaki art ış lifin camlaşma geçi ş s ıcaklığında gerçekle şmektedir. S ıcaklık artt ığında zincir segmentlerinin hareketinin artmasından dolayıdır. PET liflerinin boyanmasındaki etkinin büyük kısmı boya partiküllerinin boyutuna bağlı olduğu sonucuna varılmıştır [12]. İpek düşük sıcaklık (45 C ve 50 C) ve kısa sürede (15 dk.)ultrasonik ortamda boyandığında, 85 C'de 60 dk'lık konvansiyonel boyamaya göre daha fazla boya almaktad ır. Bundan ba şka kavitasyonun neden olduğu görünür bir lif zararı yoktur [13]. 33

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) Ultrasonik enerji kullan ılarak reaktif boyarmaddelerle yap ılan boyamalara ait bir çal ışmada, boyama sonrasında yapılan yıkama işlemlerinde yıkama flottelerine transfer edilen toplam boyarmadde miktar ını düşürdüğü ve haslık özelliklerini etkilemediği ifade edilmektedir [1]. (a) Şekil 3: a)db56 nın ultrason varlığında ve yokluğunda boya alımı b)dr60 ın ultrason varlığında ve yokluğunda boya alımı [12] (b) Pamuklu kuma şların direkt boyarmaddelerle ultrasonik enerji kullan ılarak boyanmas ında boyama kinetiğinin incelendi ği ba şka bir kaynakta, ultrasonik kavitasyonun boyama h ızını artt ırdığı ve kuma ş üzerine adsorblanan boyarmadde miktar ının daha fazla oldu ğu belirtilmektedir. İki farkl ı direkt boyarmaddenin kinetik değişkenlerine bağlı olarak ultrasonik ve konvansiyonel yöntemlere göre yap ılan boyamalara ait difüzyon katsay ılarının incelendi ği di ğer bir ara ştırmada, ultrasonik yöntemde, kavitasyona bağlı olarak difüzyon katsayısının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir [1]. Literatürde yün liflerinin ultrasonik ortamda boyanmas ına ilişkin çalışmalardan bir tanesinde ultrasonun, yün liflerinin do ğal lak boyarmaddesi ile boyanabilirli ğini artt ırdığı belirtilmi ştir. Ultrason; boya flottesindeki büyük moleküllü boyarmadde agregratlar ını parçalayarak banyoda homojen bir dispersiyon dağılımı sa ğlamaktadır. Bunun yan ında banyodaki çözünmemi ş gazlar ın ve lifler aras ında bulunan havanın uzakla ştırılmasına yard ımcı oldu ğuna dolay ısıyla lif/boyarmadde etkile şiminin artt ığına, boyarmaddenin lif içerisine difüzyonunun arttığına değinilmektedir [14]. Naylon 6,6 n ın ultrasonik ortamda reaktif boyarmadde ile boyanmas ına ili şkin bir çal ışmada, Naylon 6,6 nın konvansiyonel yönteme göre ultrasonik ortamda daha verimli bir şekilde boyandığı belirtilmiştir. Boyama, boyarmaddenin lif yüzeyine adsorbsiyonu ve oradan da lif içerisine difüzyonu olmak üzere iki adımdan oluşmaktadır. Yapılan denemeler neticesinde naylon 6,6 n ın boyanmasında, boyamanın ilk 20 dakikasında ultrasonik ve konvansiyonel boyama aras ında bir fark görülmez iken, ultrasonun difüzyon adımında fark yaratt ığı belirlenmi ştir. Hatta ilk 20 dakikada boyarmadde al ımı aç ısından ultrasonik boyamanın daha kötü olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni olarak; ilk dakikalarda ultrasonun ortamdaki gazı uzaklaştırmaya çalışması, boyarmadde agregratlarını parçalamaya çalışması düşünülmüştür [15]. Literatürde PA/Lycra kar ışımı kumaşların boyanmas ına ilişkin bir çal ışmada, boyamalar konvansiyonel ve ultrasonik olarak iki farkl ı şekilde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar ultrasonun boya al ımına olumlu etkisi olduğunu, yıkamalarda ise ultrasonik olarak boyanm ış kumaştan banyoya daha fazla boyarmadde geçti ği gözlemlenmiştir. Ayrıca haslıklara da hiçbir olumsuz etkisi olmadığı görülmüştür [16] Tekstil Terbiyesinde Ultrason + Ozon Kombinasyonu Kullanımı 34

6 Erişmiş, B., Eren, H.A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) Ozon (O 3 ) oksijenin üç atomlu bir allotropudur ve 2.07 V oksidasyon potansiyeline sahiptir. Bu de ğer tekstil sektöründe en yayg ın kullan ılan oksidasyon maddelerinden hidrojen peroksitin 1.77 V olan oksidasyon potansiyelinden daha yüksektir. Endüstriyel olarak ozon eldesi için ba şlıca iki metot 185 nm de UV kullan ımı ve Corona Discharge olarak bilinen dielektrik metottur. Ozonun yar ı ömrü suda 20 0 C da 20 dakika, havada ise 3 gündür. Ozonun sudaki çözünürlü ğü gaz faz ındaki ozonun konsantrasyonu ve sıcaklık ile doğru orantılı olarak değişmektedir [17]. Ozon; ka ğıt endüstrisinde odun hamurunun a ğartılması, at ık sular ın temizlenmesi ve toksik at ıkların giderilmesi, gıda sanayisi sularının dezenfeksiyonu ve otel odalar ı, gemiler, arabalar ve yang ın dumanına maruz kalm ış yap ılarda hava temizli ği ve koku giderimi amac ıyla kullan ılmaktadır. Ozon havuzlar ın dezenfeksiyonunda da kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe ozon denim yıkamasında endüstriyel kullanım bulmuştur [18]. Dekolorizasyon çalışmaları için önerilen ba şlıca metotlar aktif kömür kullan ımı, flokulasyon, klorlama, ozonlama, H 2 O 2 kullan ımı, membran kullan ımı şeklindedir [19]. Bunlar aras ından özellikle ozonlama ümit verici bir metot olup üzerinde son y ıllarda oldukça yoğun çalışmalar yapılmıştır. Ozonlama ile renk gideriminde etkili olan ba şlıca faktörler: ph, temperatür, mekanik ajitasyon, çözelti bile şimi ve ozon dozajı olarak sayılabilir. Ozonlama ile renk giderimi konusunda oldukça başarılı sonuçlar rapor edilmiştir, bununla birlikte KO İ de ğerlerindeki azalma renkteki kadar h ızlı olmamaktad ır. Ara ştırmacılar baz ı durumlarda renk tamamen giderildikten sonra ozonlamaya devam ederek KO İ gideriminde daha yüksek oranlara ulaşmaya çalışmışlardır [20]. Yapılan bir çal ışmada, dü şük ve yüksek ph larda nötr ortama göre daha yüksek verim al ındığı [21], mekanik ajitasyonun kütle transferini art ırarak verimi yükseltti ği [22] ve temperatürün artmas ıyla ozon çözünürlüğünün azalmas ına kar şın reaksiyon h ızının artt ığı verimin çok fazla de ğişmediği görülmüştür [23]. Bunun yan ında banyoda bulunabilecek di ğer maddelerin, boyama yard ımcı kimyasallar ı ve di ğer atık sularla kar ışma sonucu gelen maddeler, ozonu tüketerek ozonlama verimini dü şürdüğü görülmüştür [20]. Özellikle boyama banyosunda bulunabilecek di ğer kimyasal maddelerin ozonlama verimine ve mineralizasyona etkisi konusunda daha fazla çal ışmaya gereksinim oldu ğu görülmü ştür. Oksidasyon reaksiyonlarını moleküler ozon ya da ozonun reaksiyonlar ıyla olu şan radikal türleri verdi ğinden ozon dozajı ya da ozonlama süresi arttıkça ozonlama etkinliğinin artacağı açıktır [23-28]. Endüstriyel kaynakl ı boyar madde içeren at ıksuların ar ıtımı zordur ve ileri ar ıtma tekni ği gerektirir. Tekstil at ık sular ı yüksek KO İ, ph, s ıcaklık ve toksik kat ı madde içeren endüstriyel kirli at ıksuların başında gelmekte ve toksik özelliklerinden dolay ı önemli bir çevresel problem olu şturmaktadır. Bu tip atıksuların ar ıtımı, boyar maddelerin yüksek konsantrasyonlarda organik boyar maddeler, surfaktantlar, komplex yapıda organik bile şikler içeren zor ayr ışabilen karmaşık kimyasal yap ılara sahip olmalar ından dolayı zor ve problemlidir [29]. Atıksuların içeriğindeki organik madde, ask ıda kat ı madde, nutrient madde ve toksik maddelerin çe şitli arıtma yöntemleriyle istenen düzeye indirgenme gereklili ği son derece önemlidir. İleri oksidasyon prosesleri (İOP), organiklerin oksidatif olarak parçalanmas ı için hidroksil radikallerinin (OH) üretilmesi prensibine dayanan, ortam s ıcaklığı ve bas ınçlı su ar ıtma i şlemleri olarak ifade edilmektedir. Hidroksil radikali (OH), ozon ve hidrojen peroksitten daha h ızlı reaksiyona girerek, büyük ölçüde ar ıtma maliyetlerini ve sistem boyutunu azalt ır. Ayr ıca OH. radikali güçlü, seçici olmayan bir kimyasal oksidanttır. Baz ı buhar fazl ı ileri oksidasyon prosesleri, tek oksijenli veya O(1D) olarak adland ırılan baskın oksidasyon türlerine sahiptir. Pek çok ileri oksidasyon prosesinde temel oksidasyon radikali olarak kullanılan hidroksil (OH) radikali, yüksek termodinamik oksidasyon potansiyeline sahiptir. Sonokimyasal oksidasyon (Ultrasound/H2O2, Ultrasound/O3 ) gibi kombine ileri oksidasyon proseslerinin yüksek oksidasyon kapasitesine sahip radikal üretimi yapan prosesler olduğu belirtilmektedir. Ozon ve ultrasonun kombine kullanımı ileri oksidatif yöntemler aras ında ümit verici yöntemlerdendir. Yaln ız ultrason veya 35

7 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) ozon ile karşılaştırıldığında daha etkili olduğu ve daha az enerji kullan ıldığı görülmektedir. Ayrıca ikincil kirliliğe yol açmama ve kalıcı kirliliklerin giderilmesinde etkili olma avantajlarına sahiptir [30] Tekstil Terbiyesinde Ultrason + Enzim Kombinasyonu Kullanımı Ultrason ile sıvı içindeki yüksek frekanslı ses dalgaları kavitasyona yol açmaktadır. Kumaş enzimatik bir çözelti içinde oldu ğunda oldukça büyük olan enzim molekülleri lif yüzeyine tutunacaklard ır. Biyolojik taşlama, kaynatma gibi enzimatik reaksiyonlar, enzim kat ı ve s ıvının birle ştiği s ıvı/katı ara yüzeyine ulaştığında ba şlayacaktır. Ancak bu olay enzimlerin büyük molekül yap ısından dolay ı biraz zaman almaktadır. Bu hacimli moleküller h ızlı bir şekilde bu ara yüzeye ula şamamaktadırlar ve lif içine penetrasyonları da zorla şmaktadır. Enzimlerin bu s ıvı engelini a şarak ulaşımlarını hızlandırmanın en iyi yolu da sıvıya bir hareket, sirkülasyon kazandırmaktır. Ultrason bu amaç için kullan ılabilir. Ultrason sıvı içinde kavitasyon baloncuklar ı olu şturur ve bu baloncuklar ın patlamas ıyla k ısa fakat şiddetli, şok dalgaları oluşur ve bu şok dalgaları da mükemmel bir harekete geçirme mekanizmas ı olarak görülmektedir. Ultrasonik enerji ile enzimlerin büyük, kararsız molekül yapılarının parçalanmaması için ultrason enerjisi uniform bir şekilde ve dü şük enzim konsantrasyonlar ında uygulanmal ıdır. Enzimatik i şlemlerin ultrasonik enerji ile desteklenmesi sonucu k ısa i şlem süreleri, pahal ı enzimlerin daha az miktarlarda kullanımı, daha az lif zararı ve daha uniform prosesler sağlanmıştır [4]. Yapılan bir çalışmada enzimatik işlemlerde amilaz ve pektinaz ile i şlem görmüş kumaşın ultrasona bağlı haşıl sökme ve kuma ş ıslanabilirliği değerleri ölçülmüştür. Ultrason varl ığında haşıl sökme derecesi ve kumaş ıslanabilirliği ultrasonsuz proseslerden aç ıkça daha yüksek oldu ğu belirtilmi ştir. Bu büyük moleküllü enzimleri harekete geçirmek için ultrason mekanizmas ının kullan ılmasıyla sa ğlanmıştır. Ultrason aynı banyoda uyguland ığında elde edilen iyi sonuçlar özellikle önemlidir çünkü böylece ba şka proseslere ihtiyaç duymaks ızın ayn ı banyo ile devam etmek mümkündür. Böylece dü şük su, zaman ve enerji tüketilir ve daha az at ık üretilir. Sonuç olarak ayn ı banyodaki prosesler ekonomik olarak daha önemli olmaya başlamıştır. 4.SONUÇ Mevcut tekstil yaş işlemlerinin iki büyük sakıncası vardır: uzun işlem süresi ve düşük enerji verimliliği. Ultrason daha k ısa i şlem süresi, daha ucuz kimyasal madde ve daha az sert fiziksel ko şullar gibi avantajlar sunar. Bu avantajlar da daha az maliyet ve belki de daha küçük alan ihtiyac ına neden olur. Tekstil ya ş i şlemleri içerisinde ultrason destekli boyaman ın en gelecek vaat eden alan oldu ğuna inanılmaktadır. Son zamanlarda tekstil boyama ve bitim işlemlerinin neden olduğu çevre sorunlarını çözmek için pek çok araştırma yapılmaktadır. Çeşitli yeni işlemler tanıtılmakta olup, ultrason da çevre sorunlar ının çözümüne bir alternatif olarak çal ışılmaktadır. Bu i şlem serbest radikal üreterek i şler ve ard ından biyolojik olarak işlem görebilen daha küçük zincirli ve daha az zararl ı bile şiklere dönüştürme ya da kirletici maddeleri mineralize etme amac ıyla kirletici moleküllere sald ırır. Bu da bu teknolojinin özellikle tekstil sektörü açısından nedenli önemli olduğunu göstermektedir. Ultrasonun ozonla kombine edilerek tekstil terbiyesinde kullan ılması yeni bir teknolojidir. Ultrason desteği ile ozonun ve enzimlerin mevcut kullan ımlarından daha geni ş alanlarda tekstil terbiyesinde faydalı k ılınmasıyla sağlanabilecek kazan ımlar enerji tasarrufu, kimyasal madde tasarrufu, çevre dostu üretim, su tasarrufu ve at ık yükünde azalmad ır. Bütün bu kazan ımlar günümüz çevre dostu yakla şımıyla paralellik göstermektedir. AÇIKLAMA Bu araştırma TUBİTAK 110M300 no lu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 36

8 Erişmiş, B., Eren, H.A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) KAYNAKLAR 1. Duran,K., Perincek, S., Körlü, A. E., Bahtiyari, M. İ.,2007, Ultrason Teknolojisinin Tekstilde Kullanın Olanakları,Tekstil ve Konfeksiyon 2. Duran,K., Bahtiyari, M. İ., Körlü, A. E., Perincek, S., Özdemir, D., 2006, Ultrason Teknolojisi, Tekstil ve Konfeksiyon Duran,K.,Karabo ğa, C., Körlü, A. E.,2003, Ultrasonun Tekstil Ön Terbiyesinde Kullan ılabilirliği, Tekstil ve Konfeksiyon 5. Kozuka, T., Hatanaka, S., Yasui, K., Tuziuti,T., Mitome, H., 2002, Jpn.J. Appl. Phys., Part Yasui, K., Tuziuti, T., Iida, Y., 2005, Dependence of the Characteristics of Bubbles on Types of Sonochemical Reactors, Ultrasonics Sonochemistry 7. Koçak, D., Merdan, N., 2002, Sonokimya ve Ultrasonik Enerjinin Tekstil Sektöründe Kullan ımı, Kimya Teknolojileri, Sayı: Moholkar, V.S., 2002, Intensification of Textile Treatments; Sonoprocess Engineering, PhD Thesis, Universty of Twente 9. Khajavi,R., Azari, P., 2007, Effects of Ultrasound Irradiation on Wet Wool Chlorination Treatment, Pakistan Journal of Biological Sciences,10, Perincek, S.D., 2006, Ozon, UV, Ultrason Teknolojileri ve Kombinasyonlar ının Ön Terbiye İşlemlerinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi (9) 11. Vajnhandl,S., Le Marechal, A. M., Fakin,D., Volmajer,J.V, Tekstil Sektörü ve Ultrason,University of Meribor,Slovenya 12. Lee, K. W., Chung, Y. S., Kim, J. P., 2003, Characteristics of Ultrasonic Dyeing on Poly(ethlene Terephthalat), Textile Research Journal 13. Shukla,S.R., Manisha, R. Mathur, Low-temperature ultrasonic dyeing of silk Volume 111 Issue 11, Pages Kamel, M. M., El- Shishtawy, R. M., Yussef, B. M., Mashaly, H., 2005, Ultrasonic Assisted Dyeing III. Dyeing of Wool with Lac as a Naturel Dye, Dyes and Pigments 15. El-Shishtawy, R.M., Kamel, M.M., Hanna, H.L., Ahmed, N.SE, 2003, Ultrasonic assisted dyeing: Ultrasonic-assisted dyeing: I. Nylon dyeability with reactive dyes, Polymer International, 52: Merdan, N., Akal ın, M., Koçak, D., Usta, I., 2004, Effects of ultrasonic energy on dyeing of polyamide (microfibre)/lycra blends, Ultrasonics, Volume42, Issues

9 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (3) Ani ş, P ve Eren,H.A., 1998, Boyahane At ıksularından Rengin Uzakla ştırılmasında Uygun Teknolojilerin Gözden Geçirilmesi, Tekstil Terbiye & Teknik, 3(31), Arslan, I. ve Balcioglu, A., 2000, Effect Of Common Reactive Dye Auxiliaries on The Ozonation of Dyehouse Effluents Containing Vinylsulphone and Aminochlorotriazine Ring, Desalination, 130, Muthukumar, M. and Selvakumar, N., 2004, Studies on The Effect Of İnorganic Salts on Decolouration of Acid Dye Effluents by Ozonation, Dyes And Pigments, 62, Lin, C.C. and Liu, W.T., 2003, Ozone Oxidation in a Rotating Packed Bed, J.Chem.Technol Biotechnol, 78: Wu, J. and Wang, T., 2001, Ozonation of Aqueous Azo Dye in A Semi-Batch Reactor, Wat.Res., 35(4), Sevimli, M.F. ve Sar ıkaya, H.Z., 2002, Ozone Treatment of Textile Effluents and Dyes: Effect of Applied Ozone Dose, ph and Dye Concentration, J.Chem.Technolog. Biotechnol, 77: O ğuz, E., Keskinler, B. and Çelik Z.,2005, Ozonation of Aqueous Bomaplex Red Cr-L Dye in a Semi-Batch Reactor, Dyes 26. Koch, M., Yediler, A., Lienert, D., Insel, G. and Kettrup, A., 2002, Ozonation Of Hydrolysed Azo Reactive Yellow 84, Chemosphere, 46, Konsowa, A.H., 2003, Decolorisation of Wastewater Containing Direct Dye by Ozonation in a Batch Bubble Column Reactor, Desalination, 158, Ciardelli, G. and Ranieri, N., 2001, The Treatment and Reuse of Wastewater in The Textile Industry by Means of Ozonation And Electroflocculation, Wat.Res., 35(2), Şayan,E.,2005, Ultrases Kullanarak Reaktif Tekstil Boyarmaddesinin Renk ve KO İ Gideriminin Modellenmesi ve Optimizasyonu, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul 30. Zhao,L.,Mab,J., Xuedong Zhai,2009,Enhanced mechanism of catalytic ozonation by ultrasound with orthogonal dual frequencies for the degradation of nitrobenzene in aqueous solution 31. Karaboğa, C., Körlü, A.E., Duran, K., Bahtiyari, M.İ., 2007, Use of Ultrasonic Technology in Enzymatic Pretreatment Processes of Cotton Fabrics, Fibres & Textiles, Vol. 15, No. 4 (63) 38

Ultrason Teknolojisinden Faydalanılarak Yün Lifinin Boyanabilirliği Üzerine Yapılan Çalışmalar

Ultrason Teknolojisinden Faydalanılarak Yün Lifinin Boyanabilirliği Üzerine Yapılan Çalışmalar Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2012 (40-46) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 6, No: 1, 2012 (40-46) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1339-3991

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

BOYAMADA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN REAKTİF BOYAMA ATIK SULARININ OZONLANMASINA ETKİLERİ

BOYAMADA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN REAKTİF BOYAMA ATIK SULARININ OZONLANMASINA ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2007 BOYAMADA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN REAKTİF BOYAMA ATIK SULARININ OZONLANMASINA ETKİLERİ Hüseyin Aksel EREN

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

TEKSTİL BOYAMA ATIKSULARININ OZONLAMA İLE RENK GİDERİMİ

TEKSTİL BOYAMA ATIKSULARININ OZONLAMA İLE RENK GİDERİMİ Uludağ Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2006 TEKSTİL BOYAMA ATIKSULARININ OZONLAMA İLE RENK GİDERİMİ Hüseyin Aksel EREN Pervin ANİŞ Özet: Tekstil boyahanelerinde oluşan

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ Pınar GANİ 1, Selvi DALĞIÇ 2, Cihan İMRE 3, Özlem Esen KARTAL 4* 1,2,3,4 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar.

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar. 1. Dispersiyon Boyar Maddeleriyle Polyesterin Boyanması Dispers boyar maddenin polyester liflerine karşı afinitesi oldukça yüksektir. Fakat elyaf içine difüzyonu oldukça yavaştır. Dispers boyar maddelerin

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 212, Koç Üniversitesi, İstanbul TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA BULUNAN REAKTİF KIRMIZI 2 AZO BOYAR MADDESİNİN AKTİF KARBON KULLANILARAK KATALİTİK

Detaylı

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 41-48, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

DOKUMA ÖN TERBİYESİNDE INNOVASYON; BY PASS

DOKUMA ÖN TERBİYESİNDE INNOVASYON; BY PASS DOKUMA ÖN TERBİYESİNDE INNOVASYON; BY PASS Selen Eser, Hakan Kurt Safir Endüstriyel Kimyasallar, Türkiye seleneser@safirkimyasallar.com Ön terbiye prosesleri, son aşamada elde edilecek kumaş kalitesi için,

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Hazırlayan: Kübra TOP 20534284 Deneyin Adı: OKSiJENiN SABUN KÖPÜĞÜNÜ ARTTIRMASI Deneyin Amacı: Hidrojen peroksitin parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

Sonokatalitik Oksidasyon ile Direct Blue 71 Azo Boyasının Renk Giderimi. Decolorization of Direct Blue 71 Azo Dye with Sonocatalytic Oxidation

Sonokatalitik Oksidasyon ile Direct Blue 71 Azo Boyasının Renk Giderimi. Decolorization of Direct Blue 71 Azo Dye with Sonocatalytic Oxidation Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 55-60, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI

TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI Dilek ÖZTÜRK * Hüseyin Aksel EREN * Özet: Tekstil terbiyesinin bir çok uygulamasında yükseltgen ve indirgen maddelerin kullanımı yaygındır. En yaygın kullanılan yükseltgen

Detaylı

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ HAZIRLAYAN: DEMET KÜÇÜK-17320906156 DERS: SEM 770-SEMİNER DERSİ DANIŞMAN: DOÇ. DR. ONUR BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Presentation June 11th, 2013

Presentation June 11th, 2013 1 Presentation June 11th, 2013 Textiller & Su kullanımı ( Standard Sipariş) Kumaş Polyester Toplam uzunluk +/- 700.000 yards Renk Standard Siyah Toplam ağırlık +/- 164.000 kg Textiller & Su kullanımı (

Detaylı

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (24-29) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (24-29) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI

TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 1-12 TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI Nigar MERDAN*, Kamil ACAR ** Geliş: 18.03.2009 Kabul: 23.12.2009 ÖZET Tekstiller

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

Tekstil Boyama Proseslerinde Ultrasonik Teknolojinin Kullanımı. Using Ultrasonic Techonology in Textile Dyeing Process

Tekstil Boyama Proseslerinde Ultrasonik Teknolojinin Kullanımı. Using Ultrasonic Techonology in Textile Dyeing Process Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (62-73) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (62-73) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması *

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Dyeing Of Natural And Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* Kübra KAYA Kimya Anabilim Dalı Bilgehan GÜZEL

Detaylı

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (23-36) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (23-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI

REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI Degradation of Reactive Red 195 Azo Dye by Advanced Oxidation Processes Gülhan KÜNİ Kimya Anabilim Dalı Şermin GÜL Kimya

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007).

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007). Doç. Dr. Necala YAMAN TURAN Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bir Eylül Kampüsü UŞAK Telefon: 0276 221 21 21-2735 Faks: E-Posta: yaman.necla@mail.com A) Kısa Özgeçmiş

Detaylı

PAMUĞUN AĞARTILMASINDA LAKKAZ, OZON VE HİDROJEN PEROKSİTİN KOMBİNE KULLANIMI

PAMUĞUN AĞARTILMASINDA LAKKAZ, OZON VE HİDROJEN PEROKSİTİN KOMBİNE KULLANIMI (REFEREED RESEARCH) PAMUĞUN AĞARTILMASINDA LAKKAZ, OZON VE HİDROJEN PEROKSİTİN KOMBİNE KULLANIMI COMBINED USE OF LACCASE, OZONE AND HYDROGEN PEROXIDE FOR COTTON BLEACHING Hüseyin Aksel EREN e-mail: aksel@uludag.edu.tr

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kimyasal Yapısı Kopolimer karışımı Đyonik

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu ile Renk Giderimi. Yağmur UYSAL 1 *, Derviş YILANCIOĞLU 2 1. GİRİŞ

Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu ile Renk Giderimi. Yağmur UYSAL 1 *, Derviş YILANCIOĞLU 2 1. GİRİŞ KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 2016 129 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 2016 Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu ile Renk Giderimi Yağmur UYSAL 1 *, Derviş YILANCIOĞLU

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI EGE ÜN VERS TES, MÜHEND SL K FAKÜLTES TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI. Yar l. Yar l Kodu: Dersin Ad : Dersin Dersin Ad 6 8 9 7 8 Türk Dili I Ata. lk. nk. Tar. I Matematik I Fizik I

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 12, Koç Üniversitesi, İstanbul SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Özlem TEPE a, *, Arzu

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ

MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s.31-43 MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ Nigar MERDAN *, Yusuf İNANICI** Geliş: 04/06/2010 Kabul: 04/08/2010

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERİN SÖKÜM VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERİN SÖKÜM VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ REAKTİF BOYARMADDELERİN SÖKÜM VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ STATISTICAL INVESTIGATION OF FACTORS EFFECTING DISCOLORING EFFICIENCY OF REACTIVE DYES Arş. Gör. Onur BALCI

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s. 1-9 Mayıs 2006 TOKSİK KİRLETİCİLERİN İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLE ARITIMI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s. 1-9 Mayıs 2006 TOKSİK KİRLETİCİLERİN İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLE ARITIMI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s. 1-9 Mayıs 2006 TOKSİK KİRLETİCİLERİN İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLE ARITIMI (TREATMENT OF TOXIC POLLUTANTS BY ADVANCED OXIDATION

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİ SIRASINDA ULTRASON CİHAZI İLE ÇALIŞMADA İŞLEM VERİMLİLİĞİNE ETKİ EDEBİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİ SIRASINDA ULTRASON CİHAZI İLE ÇALIŞMADA İŞLEM VERİMLİLİĞİNE ETKİ EDEBİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİ SIRASINDA ULTRASON CİHAZI İLE ÇALIŞMADA İŞLEM VERİMLİLİĞİNE ETKİ EDEBİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF PARAMETRES THAT MIGHT EFFECT ON PROCESS

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GİRİŞ Kumaş boyası Su bazlı ve toz şeklinde bulunabilen tekstil boyalarıdır. Su bazlı olanı

Detaylı

ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU

ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU Öznur SARIKCI, Ayla ÖZER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 33343, Mersin oznursarikci@gmail.com,

Detaylı

Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı

Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2009 (11-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 1, 2009 (11-23) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ULTRAVİYOLE TEKNOLOJİSİ

ULTRAVİYOLE TEKNOLOJİSİ ULTRAVİYOLE TEKNOLOJİSİ ULTRAVIOLET TECHNOLOGY Arş. Gör. Seher D. PERINCEK Prof. Dr. Kerim DURAN Yrd. Doç. Dr. Ayşegül E. KÖRLÜ Arş. Gör. M. İbrahim BAHTİYARİ ÖZET Ultraviyole teknolojisi tekstil sektörü

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (1-5) Electronic Journal of TextileTechnologies Vol: 7, No: 1, 2013 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

Detaylı

Her uygulama için optimum bir çözüm

Her uygulama için optimum bir çözüm Technical Textiles Benninger Technical Textiles Proses iş akışı Her uygulama için optimum bir çözüm Yağ sökme Ön yıkama Hazırlık yıkaması Elastanın serbest bırakılması Yağ kalıntılarının miktarını azaltır

Detaylı

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Kimyasal Temel İşlemler Adsorpsiyon Adsorbsiyon, malzeme(lerin) derişiminin ara yüzeyde (katı yüzeyinde) yığın derişimine göre artışı şeklinde tanımlanabilir. Adsorpsiyon yüzeyde tutunma olarak

Detaylı

FENOL ÜN FOTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE PARÇALANMASI VE MİNERALİZASYONU. Kaynaklar Kampüsü, Tınaztepe, Buca/İZMİR SİVAS

FENOL ÜN FOTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE PARÇALANMASI VE MİNERALİZASYONU. Kaynaklar Kampüsü, Tınaztepe, Buca/İZMİR SİVAS ARAŞTIRMA SKKD Cilt 14 Sayı 3 sh. 31-41, 2004 FENOL ÜN FOTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE PARÇALANMASI VE MİNERALİZASYONU Ebru Ç. Çatalkaya 1, Ulusoy Bali 2 ve Füsun Şengül 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI Naime Özdemir, Melek Bağrıaçık, Melek Yılgın, Ayşe Biçer, Filiz Kar* *Fırat Üniversitesi, Müh. Fak., Kimya Müh. Bölümü,

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

1. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ,

1. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ, Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ, ENDOKRİN BOZUCU DİMETİL FİTALATIN ELEKTROKOAGÜLASYON VE ELEKTROKOAGÜLASYON/FENTON PROSESLERİ İLE ARITIMI Burçin Coşkun, Tuğba ÖlmezHancı, Işık Kabdaşlı ve Olcay Tünay

Detaylı

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (59-64) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI Prof. Dr. Mehmet KANIK Tekstil Müh. Ali RÜZGAR Avrupa Birliği Girişimcilik Teşvik Ödüllerinde National Winner 2014 NATIONAL WINNER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet KILIÇ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 20.12.1971 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY Telefon : 0 555 777 2417

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali RÜZGAR-BUTEKOM BUTEKOM HAKKINDA TEKSTİL ve ÇEVRE METOD: YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME: PES ve PES-KETEN KUMAŞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj & Dezavantajları 22.11.2016 / BİOSİDAL KONGRESİ - ANTALYA Paketli Satın Almak 1 yada birden çok hazır kimyasalı paketlenmiş

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI. Mustafa Cüneyt Gezen (MEng, CIH) İSG Avrasya, Tüyap, İstanbul 28-30 Nisan 2016

TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI. Mustafa Cüneyt Gezen (MEng, CIH) İSG Avrasya, Tüyap, İstanbul 28-30 Nisan 2016 TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Mustafa Cüneyt Gezen (MEng, CIH) İSG Avrasya, Tüyap, İstanbul 28-30 Nisan 2016 GENEL BAKIŞ Tekstil tarihi, insanlık tarihiyle birlikte başlar. İnsanların

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ATIĞININ ALTERNATİF ADSORBAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ATIĞININ ALTERNATİF ADSORBAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ATIĞININ ALTERNATİF ADSORBAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Kılıç a, Gamzenur Özsin a, Ersan Pütün b, Ayşe E. Pütün a, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) OZON, UV, ULTRASON TEKNOLOJİLERİ VE KOMBİNASYONLARININ ÖN TERBİYE İŞLEMLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Seher Dereli PERİNCEK Tekstil

Detaylı

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR (REFEREED RESEARCH) POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR NEW APPROACHES FOR REDUCTIVE WASHING OF POLYESTER KNITTED FABRICS Onur BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik.

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik. Reaktif boyalar için boyama işlemlerinden sonra nötralizasyon işlemini kaldıran ve geleneksel yıkamalara göre proses kısaltan özel bir sabundur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DISPERS SARI 119 VE DISPERS KIRMIZI 167 İÇEREN ATIKSULARIN FENTON OKSİDASYON PROSESİ İLE RENK VE KOI GİDERİMLERİNİN İNCELENMESİ

DISPERS SARI 119 VE DISPERS KIRMIZI 167 İÇEREN ATIKSULARIN FENTON OKSİDASYON PROSESİ İLE RENK VE KOI GİDERİMLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ Cilt 25, No 1, 49-55, 2010 Vol 25, No 1, 49-55, 2010 DISPERS SARI 119 VE DISPERS KIRMIZI 167 İÇEREN ATIKSULARIN FENTON OKSİDASYON PROSESİ İLE

Detaylı

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu Atiye ATGÜDEN a, Feridun DEMİR b a Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, 63000 atiyeatguden@gmail.com b Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur BALCI Doğum Tarihi: 05 Nisan 1980 / SAMSUN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Bölümü Çukurova Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) 1 Mürekkebin suda yayılması veya kolonyanın havada yayılması difüzyona örnektir. En hızlı difüzyon gazlarda görülür. Katılarda atom hareketleri daha yavaş olduğu için katılarda

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(), 6 7 KSU. Journal of Engineering Sciences, 9(), 6 Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi Mehmet Reşat

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi. Color Removal from Textile Waste Water with Chemical Method

Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi. Color Removal from Textile Waste Water with Chemical Method Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2011 (48-53) Electronic Journal of Textile Technologies Vol:5, No: 1, 2011 (48-53) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Atmosfer Kimyası Neden Önemli?

Atmosfer Kimyası Neden Önemli? ÇEV 715 Atmosfer Kimyası Özgür ZEYDAN (PhD.) http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Atmosfer Kimyası Neden Önemli? Atmosfere salınan antropojenik ve doğal emisyonların atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısını

Detaylı

Metallerde Döküm ve Katılaşma

Metallerde Döküm ve Katılaşma 2015-2016 Güz Yarıyılı Metalurji Laboratuarı I Metallerde Döküm ve Katılaşma Döküm:Metallerin ısı etkisiyle sıvı hale getirilip uygun şekilli kalıplar içerisinde katılaştırılması işlemidir Döküm Yöntemi

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı