OTEL REHBER LÜTFEN D KKAT!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTEL REHBER LÜTFEN D KKAT!"

Transkript

1 OTEL REHBER SEVEN STARS EXCLUSIVE HOTEL / Lara y seçti iniz için teflekkür ederiz. Elinizde tuttu unuz bu mini rehber sizelere SEVEN STARS EXCLUSIVE HOTEL / Lara n n sundu u hizmetlere k lavuz olacakt r. Sizlere her konuda yard mc olmak bizleri mutlu k lacakt r. Dan flma için lütfen 0 aray n z. SEVEN STARS EXCLUSIVE HOTEL Lara / Antalya / Türkiye Ça layan Mahallesi, 2049 Sokak, No: 16, Lara / Bar naklar / Muratpafla Antalya-Türkiye Tel: +90 (242) (pbx) Fax: +90 (242) SEVEN STARS EXCLUSIVE HOTEL / Lara, OSAY NfiAAT, TUR ZM, SANAY ve T CARET LTD. fit. iflletmesidir. LÜTFEN D KKAT! Otelimize d flar dan her türlü yiyecek ve içecek getirilmesi, odalarda her türlü alkol lü içki tüketilmesi, lobide ya da restaurant alanlar nda mayo ile dolafl lmas ya da oturulmas, odalara konaklayanlar n d fl nda kifli ya da kiflilerin ç kmas kesinlikle yasakt r. Odalar n zdaki havlular n z lütfen odan z n d fl na ç karmay n z. Odan zdan ve otel s n rlar içerisinde kaybolan eflyalar n zdan otelimiz sorumlu de ildir. Otelimize evcil hayvan kabul edilmemektedir. Odalar m zda sigara içilmemektedir. Sigara gereksinimizi odan zdaki balkonda giderebilirsiniz. Odan z sizlere emanetimizdir. Odaya verece iniz her türlü zarar ve ziyan sizlerin sorumlulu unda olup, sizlerden tahsil edilecektir.

2 ELEKTR K AKIMI Türkiye'de elektrik, volt, 50 Hz dir. Prizlerimiz, Avrupa normundad r. Otelimizde flebeke kesimlerinde, 6 saniyede devreye giren tam otomatik jeneratörle kesintisiz enerji sa lanmaktad r. AC L ÇIKIfi Acil durumlarda (yang n / deprem gibi) otelimizi, yang n merdiveninden terk ediniz. Asansörü kullanmay n z. Odan zdaki duman dedektörü her türlü olumsuzlukta an nda alarm vermektedir. Bu nedenle lütfen odan zda sigara içmeyiniz. G R fi VE ÇIKIfi Otelimize kabul ifllemleri saat 14:00'den sonrad r. Ayr l fl gününüzde odan z en geç saat 12:00'de boflaltman z gerekmektedir. Otelimizden ayr l fl n zda TV ve klima uzaktan kumandalar ile dijital kontrollü kap kart n z resepsiyona teslim ediniz. Kap kart n kaybetmeniz durumunda sizden 10 tahsil edilecektir. KAHVALTI Otelimiz, oda+kahvalt sistemiyle konuklar n a rlamaktad r. Yöresel ürünlerin de içinde yer ald aç k büfe kahvalt n z restaurant alan m zda 08:00 10:00 saatleri aras nda yapabilirsiniz. Geç kahvalt n z 10: saatleri aras nda 5 karfl l nda restaurant alan nda alabilirsiniz. ODA SERV S Her gün 07:00 24:00 saatleri aras nda oda servisimiz vard r. Oda servisimiz, so uk-s cak içecekler (alkollü içecekler hariç), tost ve kulüp sandviç çeflitlerini içermektedir. HAVUZ KULLANIMI Havalar n iyi gitmesi kayd ile May s Ekim aylar aras nda tam otomatik ilaçlama ve filitrasyon sistemli aç k havuzumuzu 07:00 20:00 saatleri aras nda kullanabilirsiniz. Misafirleriniz de havuzumuzu ücretli (yetiflkin: 5, 12 yafl alt : 3 ) olarak kullanabilir. Havuzumuz saat 20:00'de robot taraf ndan temizlenmektedir. Havuz havlunuz yoksa, günlü ü 1 'ya resepsiyondan temin edebilirsiniz. Havuz kullan m kurallar na lütfen uyunuz. Çocuklar n z n havuz kullan m ndan sizlerin sorumlu oldu unu unutmay n z. PLAJ SEV S Her gün saat 10:00'da özel plaj a ücretsiz servisimiz vard r. Plajdan ücretsiz dönüfl saati 17:00'dir. Plajdaki her türlü ihtiyacan z ücreti karfl l nda plaj iflletmesi taraf ndan karfl lanacakt r. LK YARDIM / DOKTOR Küçük sa l k sorunlar n z için resepsiyondan self medikasyon ilaçlar isteyebilirsiniz. Acil doktor ya da hastane gereksinimleriniz için resepsiyona baflvurunuz. SÜRE UZATMA / KISALTMA Otelimizde kal fl sürenizi uzatmak ya da k saltmak isterseniz, bir gün önce lütfen resepsiyona bildiriniz. Kal fl süreniz, ancak oda ve rezervasyon durumumuza göre uzat labilecektir. Tur ya da acenta arac l yla gelen konuklar m z n bu tür talepleri anlaflmalar m z nedeniyle karfl lanamamaktad r.

3 GAZETE / TAKS Otelimizde bulundu unuz sürece gazete (ücreti karfl l ) talebinizi, bir gün öncesinden lütfen resepsiyona bildiriniz. Günün her saatinde taksi talebinizi otelimizin önünde bulunan Taksi Ça r zili ile karfl layabilirsiniz. HAVAALANI TRANSFER Günün her saatinde otelimizden havaalan na transferinizi tek yön olarak 25 'ya gerçeklefltirebilirsiniz. Talebiniz için resepsiyonu aray n z. KRED KARTLARI Otelimizde her türlü ödemelerinizde yerli ya da yabanc VISA ve Master Kredi Kartlar kullanabilirsiniz. Kredi kart n zdan makul nakit ihtiyac n z, isterseniz yüzde 7 komisyonla resepsiyondan karfl layabilirsiniz. Kredi Kartlar Merkezi'nden kaynaklanan iletiflim hatalar nda bu taleplerinizi maalesef karfl layamamaktay z. DÖV Z BOZDURMA Makul miktardaki USD, EURO, GBP dövizlerinizi resepsiyonda günün her saatinde TL'ye, elinizde kalan TL'leri de dövize dönüfltürebilirsiniz. UYANDIRMA SERV S Belli bir saatte uyand r lmak isterseniz, lütfen resepsiyonu arayarak bilgi veriniz. Otomatik uaynd rma sistemi telefonunuzu istedi iniz saatte sizi uyand rmak için çalacakt r. RAHATSIZ ETME / ODAMI TEM ZLE Oda kart n z giriflteki Energy Saver e sokarak odan n tüm sistemini çal fl r hale getiriniz. Energy Saver in yan nda ve üzerinde beni rahats z etme iflareti bulunan dü meyi aktif hale getirirseniz, siz istemedi iniz sürece rahats z edilmeyeceksiniz. Odan z n temizlenmesini istiyorsan z, yine Energy Saver in yan nda ve üzerinde elektrik süpürgesi resmi bulunan dü meyi aktif hale getiriniz. NTERNET Otelimizde flifreleme sistemli ücretsiz internet vard r. nternet üzerinden yapaca n z illegal ifllemlerden siz sorumlusunuz. IP numaran z otomatik olarak sisteme ad n z, soyad n z ve vatandafll k numaran zla kaydedilmektedir. Özel flifrenizi resepsiyondan al n z. nterneti odan zdan ve di er alanlardan ücretsiz kullanabilirsiniz. TELEFON / FAX Odan zdaki telefonu flehiriçi, yurtiçi, uluslararas ve GSM (cep) aramalar n zda resepsiyon üzerinden kullanabilirsiniz. Odadan odaya aramalar n z oda numaralar ile direkt yapabilirsiniz. Fax ihtiyaçlar n z resepsiyona iletiniz. Telefon ücretleri (dakikas ): fiehiriçi: 0.50, Yurtiçi: 1, Yurtiçi GSM: 1.50, Uluslararas Avrupa / GSM: 2, Amerika / Uzakdo u / Afrika /Asya / GSM: 3, Rusya / Ortado u / GSM: 2.50 Fax ücretleri (A4 sayfas ): Yurtiçi: 1, Uluslararas : 2 FOTOKOP / B LG SAYAR ÇIKTISI Fotokopi ya da bilgisayar ç kt lar n z için resepsiyona baflvurunuz. A4 normunda bir sayfa fotokopi 0.50, bilgisayar ç kt s (siyah/beyaz) ise, 1 'dur.

4 KURU TEM ZLEME / ÜTÜLEME Kuru temizleme ve ütüleme gereksinimleriniz için resepsiyona baflvurunuz. Hafta içi saat 14:00'e kadar verilen tekstilleriniz ayn gün saat 18:00'e kadar teslim edilir. Hafta sonu verilen tekstilleriniz ise, Pazartesi günü saat 18:00'e kadar teslim edilir. Kuru temizleme ücretleri: Tak m Elbise / Mont / Kaban / Pardesü / Manto: 12 Ceket / Bluz (boncuk ifllemesiz): 7 (sadece ütüleme: 4 ) Bay, Bayan Pantolon / Etek: 6 (sadece ütüleme: 3 ) Gömlek / Tiflört: 5 (sadece ütüleme: 2.5 ) Di er tekstil ürünleriniz için resepsiyona baflvurunuz. K RALIK ARABA Her türlü kiral k araba ihtiyac n z için bir gün öncesinden resepsiyona baflvurunuz. Yaz sezonunda yo unluk nedeniyle kiral k araba ihtiyac n z karfl l yamam z durumunda, bizi anlay flla karfl laman z rica ederiz. ÇEVRE TURLARI Bölgemizde düzenlenen tüm çevre turlar n (kültürel / sanatsal), otelimiz resepsiyonundan sat n alabilirsiniz. Çevre turlarla ilgili tüm bilgileri resepsiyonumuzdan sa layabilirsiniz. HAMAM / SAUNA / MASAJ Otelimiz bünyesinde karfl layamad m z hamam, sauna ve masaj gereksinimleriniz için resepsiyonumuza baflvurunuz. Detayl bilgi ve ücret bilgileri resepsiyonumuzdad r. KL MA Konforunuz için odan zda Ozon tabakas na zarars z, çevre korumal, 410 gazl, ola anüstü sessiz (22 desibel) çal flan, uyku modlu, so uk-s cak özellikli A+ s n f enerjili, BTU'luk uzaktan kumandal, split klima bulunmaktad r. Kliman n uzaktan kumandas n resepsiyondan al n z, odan z boflaltt n zda da lütfen resepsiyona iade ediniz. ÇEVRE KORUMA Ç N B ZE DESTEK VER N Z Yaflad m z dünyay gelecek nesillerimize sa l kl b rakabilmek için çevreye duyarl olmak zorunday z. Bu nedenle daha az enerji, su ve deterjan kullanmal y z. Bize çevre konusunda destek vermek isterseniz, lütfen gerekmedikçe; LAMBALARI, TV'yi, KL MA'y ve MUSLUK'lar AÇIK BIRAKMAYINIZ! HAVLULAR' n z n, ÇARfiAFLAR' n z n, NEVRES M'lerinizin, YASTIK KILIF'lar n z n DE fit R LMES N gerekmedikçe STEMEY N Z! De iflmesini istedi iz havlular n z lütfen yata n z n üstüne b rak n z. Yata n üstüne b rak lmayan havlular de ifltirilmeyecektir. fi FREL KASA Odan zdaki gard ropun içinde bulunan flifreli kasa n z n kullan m ücretsizdir. KASANIN LK AÇILIfiI: 8866 ve A ya bas p, yuvarlak dü meyi SA A çeviriniz. Kasan z aç lacakt r. KASA fi FRES N DE fit RMEK Ç N: Kasa kap s n n arkas ndaki k rm z dü meye bir kez bas p, istedi iniz 4 rakaml (örne in 1234) flifrenizi girin ve A ya bas n, yuvarlak dü meyi SOLA çevirerek kapat n. Kasan z kapanacakt r. KASAYI AÇMAK Ç N: 4 rakaml flifrenizi girin ve A ya bas n. Sonra kasan n üzerindeki yuvarlak dü meyi SA A çeviriniz. Otelimizden ayr l rken kasan n kap s n kapal tutunuz, ancak kilitlemeyiniz.

5 ANKET FORMU Odan zdaki çal flma masas n n üzerinde bulunan dosyadaki anket formu nu doldurarak, eksiklerimizi, memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliklerinizi bize iletiniz. Böylece daha sonraki gelifllerinizde ya da sizden sonra gelecek olan konuklar m za sorunsuz hizmet etmemizi sa lamam za yard mc olunuz. Doldurdu unuz anket formu nu lütfen resepsiyona b rak n z. STED N Z HER fiey SATIN ALAB L RS N Z Odan zda be endi iniz her fleyi resepsiyondan sat n alabilirsiniz. Havlular m z, s v sabunlu umuzu, fön makinemizi, masa lambam z, yast klar m z, nevresimlerimizi, çarflaflar m z ve yatak flal m z, hatta LCD TV'mizi resepsiyondan sat n alabilirsiniz. EV YEMEKLER (SET MENÜ) 5 Sulu Ana Yemek + Pilav ya da Makarna + Salata / Turflu / Cac k / Komposto + Tatl (peynir tatl s / flekerpare / kemalpafla) ya da Mevsim Meyvesi + Ekmek ( çecekler Hariç) S Z N Ç N SEÇT KLER M Z Levrek Çupra (200 g) (patates, domates, soğan, limon, yeşillik eşliğinde) Kuzu Pirzola Kuzu fiifl (200 g) (mantar, pilav, patates, domates, soğan, biber eşliğinde) Tavuk Pirzola / Kanat Fileto / fiifl / fiinitzel (200 g) (pilav, patates, domates, biber eşliğinde) Çoban Kavurma Et Sote (200 g) 7 (mantar, sarmısak, domates, soğan, biber eşliğinde) Izgara Köfte (200 g) (pilav, patates, domates, biber eşliğinde) 6

6 APER T FLER TOSTLAR (Kaşarlı / Sucuklu / Karışık) SANDV ÇLER (Beyaz Peynirli / Kaşarlı / Salamlı) KIZARMIfi PATATES (ketçap + mayonez eşliğinde) HAMBURGER Ç ZBURGER COPYRIGHT: Seven Stars Exclusive Hotel / Lara SAHANDA YUMURTA (2 yumurtalı) SUCUKLU YUMURTA (2 yumurtalı) MEYVE TABA I (mevsim meyveleri) SO UK SICAK ÇECEKLER Cola / Fanta / Sprite / Nestea / Cappy (33 cl) 1.50 Naturel Su (50 cl) 0.50 Naturel Su (1.5 l ) 1 Soda (20 cl) 0.75 Redbull (20 cl) 2.50 Eur Çay Fincanda 1 (sallama / siyah ya da bitki) 2.50 Nescafe Fincanda 1.50 (sade ya da sütlü) Türk Kahvesi 2 (yan nda bardak su + lokum) NOT: İçecek markaları görsellerden farklılık gösterebilir.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

FACT SHEET - KONSEPT

FACT SHEET - KONSEPT FACT SHEET - KONSEPT GENEL BİLGİLER Kategori :3* Toplam Alan :3.000 m2 Plaj Uzunluğu :30 m. Kapasite :86 ODA Kat Sayısı :5 kat Kredi Kartı :Visa - Mastercard Hizmet dönemi :6 AY Konsept :Herşey Dahil Adres

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ELMADA Cumhuriyet Caddesi No: 69 Elmada / stanbul 0212 230 03 36 yurtiçi yaz Türkiye nin Turizm

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; Türkiye Tatile ç kmak için kap dan att n

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Gümrük Turist Bilgileri

Gümrük Turist Bilgileri atilaurm@yahoo.com Gümrük Gümrük S n r geçi i Ye il Alan K rm z Alan Deklare edecek hiç bir eyim yok Deklare edilecek ürünler Gümrüksüz Mallar Ma azas Bir tane daha gümrük formu alabilir miyim? Lütfen

Detaylı

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde.

Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde. Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde. Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Künye Proje Yönetmeni : Demet Kaptano lu Proje Dan flmanlar : Suna Genceren

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL Doküman Kodu YÖN.RH.07 lk Yay n Tarihi 29.07.2013 Revizyon Tarihi Revizyon No 0 Sayfa:1/12 T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL SEKRETERL KARASU DEVLET HASTANES

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı