SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER"

Transkript

1 SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER Sulamada kullanılan sular, gerek yüzey suları gerekse yer altı suları olsun saf değildir. Yer altı suları biriktikleri yere ulaşıncaya kadar geçen safhada veya biriktikleri aküferde temas ettikleri jeolojik yapıda bulunan eriyebilir maddeleri eriterek bünyelerine alırlar. Bunlar genellikle tuzlardır. Yüzey suları ise buna ilaveten kaynaktan çıktıktan sonra temas ettikleri yüzeyler ile akarsu yatakları boyunca ve biriktikleri yerlerde çevrenin etkisinde kalarak kirlenirler, insan, hayvan ve endüstri atıkları karışabilir. Sulama suyu içerisinde bulunan maddeler, özellikle kimyasal maddeler, sulanan bitkiyi ve toprağı etkiler. Bu etki iklim özellikleri, toprak özellikleri, bitki cinsi ve uygulanan sulama metoduna göre değişir. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde sulama sonucunda ağır bünyeli, az geçirgen topraklarda tuzlaşma ve alkalileşme olabilirken, kış yağışlarının bol olduğu geçirgen topraklarda bu tehlike yoktur veya daha azdır. Bazı bitkiler çok az tuz birikmesine hassasiyet gösterirken bazıları daha dayanıklıdır. Su kayıplarının fazla olduğu sulama metodları uygulandığında yeterli drenaj sağlanmazsa topraklar daha çabuk tuzlulaşabilir. Sulama suyu kalite yönünden değerlendirilirken üç husus göz önüne alınır: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler. Bunlardan kimyasal özellikler kurak ve yarı kurak bölgelerde biyolojik özellikler de atık suların sulamada kullanıldığı veya sulama suyuna atık suların karıştığı bölgelerde önemlidir. Sulama suyu kalitesi başlı başına ayrı bir konudur. Sulama verim arttırıcı önemli bir faktör olmakla birlikte kalitesi uygun olmayan su ile gerekli tedbirler alınmadan yapılan sulama neticesinde topraklar tuzlulaşıp çoraklaşarak tamamen elden çıkabilir. FİZİKSEL ÖZELLİKLER Sulama suyunun iki fiziksel özelliği sulama yönünden önemlidir. Suyun sıcaklığı ve suyun taşıdığı askı maddeleri.burada önemli olan suyun kaynaktaki değil, tarlaya yani bitkiye verdiği andaki sıcaklığıdır. Bitkilerin sulama suyu sıcaklığına karşı tepkileri cinslerine göre farklılık gösterir. Bazı bitkiler hassasiyet gösterirken bazıları önemli ölçüde etkilenmez. Genel olarak bitkinin sulama suyu sıcaklık istekleri şöyledir: Optimum sıcaklık: 25 0 C Maksimum sıcaklık: 35 0 C Minimum sıcaklık: 15 0 C

2 Yüksek sıcaklığa sahip sular, kaplıca vb. sıcak su kaynaklarından gelen sulardır. Suyun iletilmesi sırasında kanal ve arklarda meydana gelen buharlaşma nedeniyle çevreden aldığı buharlaşma ısısı dolayısıyla kısa sürede sıcaklığı düşer. Bu nedenle sıcak sular önemli bir sorun teşkil etmez. Düşük sıcaklıktaki sulama suları genellikle yer altı sularıdır. Kuyulardan çıkarılan sular hemen tarlaya verildiğinde veya kuyudan çıkarıldıktan sonra toprak altından borularla tarlaya iletildiğinde sorun olabilir. Açık kanallarla uzun mesafelere iletilen sular iletim sırasında normal sıcaklığına ulaşır. Baraj ya da akarsularda saptırılan sulama sularında herhangi bir sorun olmaz. Düşük sıcaklıktaki sulama suyu sıcaklığa hassas bitkilerde büyümenin yavaşlamasına neden olur. Soğuk sulama suyuna karşı hassas bitkiler, salatalık, fasulye, kavun, karpuz ve çeltiktir. Suyun ilk verildiği tavalarda vejetasyonun zayıf olması bunun açık delilidir. Sulama suyunun taşıdığı askıda maddeler yani sediment, sulama kanallarının tabanına çökerek suyun akışını olumsuz etkileyip kanal kapasitesini düşürür, bakım masraflarını arttırır, yağmurlama ve damla sulama gibi basınçlı sulama sistemlerinde tıkanmalara neden olacağı için filtre ihtiyacı doğurur. Diğer taraftan sulama suyu ile taşınan sedimentin toprağı iyileştirici rol oynaması bunun olumlu yanıtıdır. KİMYASAL ÖZELLİKLER Sulama suyunun en önemli özelliği kurak ve yarı kurak bölgelerde kimyasal özelliğidir. Bu önem su içerisinde bulunan erimiş tuzlardan kaynaklanmaktadır. Tuz ihtiva eden su ile sulanan arazilerde su, bitki tarafından tüketilerek veya toprak yüzeyinden buharlaşarak ayrıldığında suyun taşımış olduğu tuzlar çökerek birikir. Biriken tuz miktarı belirli seviyeyi aşınca hem bitki yetişmez olur hem de toprağın özelliklerini olumsuz yönde etkiler. Sonuçta topraklar tuzlulaşıp çoraklaşarak tarım dışı kalır. Sulama suyundaki tuzlar genellikle Na, K, Ca, Mg katyonları ile karbonat, bikarbonat, klor ve sülfat anyonlarının meydana getirdiği tuzlardan oluşur. Toprakta en fazla bulunan tuzlar, genellikle Sodyum klorür, Sodyum sülfat, Sodyum bikarbonat, Magnezyum klorür. Sulama suyunda bulunan katyonların en önemlisi Sodyum, anyonların ise bikarbonattır. Her ikisinin birlikte fazla oranda bulunması zamanla toprakta soda oluşumuna neden olur. Toprakta soda birikmesi değişebilir sodyum oranının artmasına ve toprağın alkalileşmesine neden olur. Bu ise toprağın fiziksel özelliğini olumsuz etkileyerek toprak strüktürünü bozar, geçirgenliğini azaltıp, havalanmasını önler.

3 Sulama suyunda önemli miktarlarda bulunan bu iyonların dışında çok az miktarda dahi bulunması bitkiye zarar veren, onları zehirleyen mikro elementler bulunabilir. Bunların en önemlisi bor elementidir. Bu hususlar göz önüne alındığında kimyasal özellik itibarıyla sulama suyunun kalitesini belirleyen unsurlardan en önemli 3 tanesi şunlardır: 1. Toplam eriyebilir tuz oranı 2. Sodyum oranı 3. Zehirli element Bor varlığı ve miktarı ERİYEBİLİR TUZ ORANI Toprakta biriken tuzlar, eriyerek kök bölgesindeki toprak suyunun konsantrasyonunu artırırlar. Toprak suyunun tuz konsantrasyonu belirli sınırı aşınca ortaya çıkan osmotik basıç nedeniyle bitkiler toprak suyunu alamayıp ölürler. Herhangi bir çözelti veya sulama suyundaki tuz miktarının gravimetrik yollarla ölçülmesi çok zaman alıcı, pahalı ve zordur. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için suyun elektriksel iletkenliğini ölçecek tuz konsantrasyonunu hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Saf su elektriği iletmez. Su içindeki iyon miktarı, yani tuz konsantrasyonu arttıkça suyun iletkenliği artar. Elektrik iletkenliği ile tuz konsantrasyonu arasında doğrusal bir bağlantı vardır. Aralarındaki ilişkini ampirik yollarla bulunan katsayısı 0,64 tür. Elektrik iletkenliği, Whetson Köprüsü prensibine göre çalışan iletkenlik ölçer (Conductivitymeter) ile ölçülür ve birimi mho veya Siemens (S) tir. Mho değeri direnç birimi olan ohm un tersidir. Pratikte EC değeri olarak da adlandırılır. 1 mho=1 S=1/ohm Rakamlar genellikle birden fazla olduğu için İngilizcedeki çoğul şekliyle mhos olarak kullanılır. Bu değer suyun iletkenliği için büyük olduğundan binde biri olan milimho (EC.10-3 ) veya milyonda biri olan micromho (EC ) birimleri kullanılır. 1 mho=1*10-3 milimho/cm= 1*10-6 milimho (µmho/cm) Elektrik iletkenlik değerinin ampirik katsayı ile çarpılmasıyla sudaki tuz miktarı ağırlık oranı olarak hesaplanabilir. EC*10-6 *0,64=ppm (milyonda bir)=miligram/litre EC*10-3 *0,64= gram/litre Örneğin elektrik iletkenliği 1000 micromhos/cm (EC*10-6 =1000) olan bir sulama suyunda 1000*0,64=640 ppm=640 mg/l=0,64 g/l tuz vardır.

4 Suyun elektrik iletkenliğinin ölçülmesi çok kolay, hızlı ve maliyeti düşüktür. Sulama sularının tuzluluk dereceleri doğrudan ölçülen EC değeri ile sınıflandırılmaktadır. Tuzluluk derecesi ile ilgili olarak farklı sınıflandırmalar getirilmiştir. Bunlardan günümüze yaygın olarak kullanılanı, ABD Tuzluluk laboratuarının geliştirdiği sınıflandırmadır: Eriyebilir tuz miktarına göre sulama suyu sınıfları Tuzluluk Tuzluluk Türkçe sembol Elektrik Eriyebilir tuz Sınıfları Derecesi iletkenlik (g/l) 1. sınıf Az tuzlu T , sınıf Orta tuzlu T ,161-0, sınıf Fazla tuzlu T ,481-1, sınıf Çok fazla tuzlu T ,441-3, Sınıf Sular Her türlü toprakta o iklim koşullarında yetişebilen her bitkinin sulanmasında endişesiz kullanılabilir. Tuz oranı çok düşük olduğu için herhangi bir tuzlaşma sorunu ortaya çıkmaz. Toprakta birikecek az miktardaki tuz, sulama suyu kayıpları ile kendiliğinden yıkanır. 2. Sınıf Sular Doğal drenajı olmayan arazilerde drenaj sağlanmadığı taktirde tuzlaşmaya neden olabilir. Geçirgenliği az olan ağır topraklarda tuzlulaşma tehlikesi daha fazladır. Bu koşullar yeterince sağlanmadığı taktirde tuza hassas bitkiler olumsuz yönde etkilenebilir. 3. Sınıf Sular Her türlü arazide drenaj sistemi olmadığı taktirde kullanılmaması gereken sulardır. Drenaj olmadığı taktirde topraklar kolayca tuzlulaşabilir. Tuzlaşmanın önlenmesi için zaman zaman toprakta yıkama tedbirleri alınmalıdır. Tuza hassas bitkiler yetiştirilmemelidir. 4. Sınıf Sular Drenajı iyi sağlanmış hafif toprakların sulanmasında yıkama tedbirleri alınmak koşuluyla ancak tuza dayanıklı bitkilerin sulanmasında kullanılabilir. Diğer koşullar sağlansa bile ağır toprakların sulanmasında kesinlikle kullanılmamalıdır. Sonuç olarak bu sular normal koşullarda sulamada kullanılmamalıdır. Sulama suyu ile gelen tuzlar toprakta birikeceği için tuz oranı yüksek sularda birikme hızlı olur ve yetişen bitkileri hemen etkiler. Bu yüzden sulama suyu tuz oranı yüksek sularla sulanacak olan arazilerde yetiştirilecek bitkiler tuza dayanıklı olmalıdır. Bitkilerin tuza karşı dayanıklılıkları farklıdır. Tarla bitkilerinin en dayanıklısı arpa, en hassas olanı fasulye, bahçe

5 bitkilerinin en dayanıklısı ıspanak, en hassası soğandır. Sebzelerin tuza karşı hassas olmaları seracılıkta sulama suyu kalitesinin önemini ön plana çıkarmıştır. Sodyum Oranı Sulama suyunda bulunan katyonlardan Na un diğerlerine göre özel bir yeri vardır. Toprakta sodyum miktarının fazla olması toprağın fiziksel özelliklerini bozmasının yanında toprak reaksiyonunu alkalileştirir. Bu yüzden sulama suyunda fazla sodyum bulunması istenmez. Sulama suyunun değerlendirilmesinde eriyebilir tuz miktarından sonra ikinci önemli kriter sodyum miktarıdır. Sudaki sodyum miktarının değerlendirilmesinde buna ölçü olarak önceleri sodyum miktarının toprak alkali katyonlar toplamına oranı kullanılmıştır. Ancak sodyum zararı bikarbonat miktarı arttıkça soda oluşumu nedeniyle daha da arttığı Ca ve Mg varlığının soda oluşumunu engelleyerek sodyumun zararını azalttığı için sodyum miktarının kalsiyum ve magnezyum miktarına oranını esas alan bir değerlendirme sistemi geliştirilmiştir. Sudaki kalsiyum ve magnezyum bikarbonatla birleşerek çökelir ve onun sodyumla birleşip soda meydana getirmesini engeller. Bugün sulama suyunda sodyum miktarının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan ölçü sodyum tutulma oranıdır (sodium adsorption rate). SAR=Na/[ (Ca+Mg)/2] Sodyumun olumsuz etkisi suyun toplam tuz konsantrasyonuna göre farklıdır. Tuz konsantrasyonu arttıkça sodyumun olumsuz etkisi de artar. Sözgelimi elektriksel iletkenliği 100 µmho/cm olan bir sudaki 10 SAR değerinin etkisi ile elektriksel iletkenliği 750 µmho/cm olan bir sudaki 6 SAR değerinin etkisi hemen hemen eşittir. Bu yüzden sodyum oranları ile ilgili kalite sınıfları arasındaki sınırlar tuzluluk sınıflarındaki gibi kesin değildir. Her sınıfın alt ve üst değerleri vardır. ABD tuzluluk laboratuarının geliştirdiği sisteme göre SAR değerini esas alan dört sodyumluk sınıfı vardır. Belirli SAR değerine sahip bir sulama suyunun sodyumluluk yönünden hangi sınıfa gireceği bu suyun tuzluluk sınıfına göre değişmektedir. Mesela sar değeri 9 olduğu zaman EC değeri 2250 µmho/cm olan bir suda sodyumluk bakımından 3. sınıfa girerken EC değeri 100 µmho/cm olduğu zaman 1. sınıfa girmektedir.

6 Sodyumluluk Sınıfı Derecesi Sembol EC Değeri (µmhos/cm) SAR DEĞERLERİ 1. SINIF Az Sodyumlu 2. SINIF Orta Sodyumlu 3. SINIF Fazla Sodyumlu 4. SINIF Çok Fazla Sodyumlu S S S S4 >26 >22 >18 >14 Sodyumluluk bakımından 1. sınıf sular her özellikteki topraklarda endişe edilmeksizin kullanılabilir. İkinci sınıf sular geçirgenliği yüksek hafif bünyeli toprakların sulanmasında sorun çıkarmaz. Ancak kil oranı yüksek orta ve ağır bünyeli katyon değişim kapasitesi yüksek toprakların sulanması için uygun değildir. Üçüncü sınıf sular drenajı sağlanmış geçirgen ve içerisinde jips bulunan toprakların sulanmasında kullanılabilir. Bunun dışındaki topraklarda kullanılmamalıdır. Kullanılması gerekirse mutlaka ıslah maddeleri ile birlikte sulama yapılmalıdır. Dördüncü sınıf sular normal koşullarda sulamada kesinlikle kullanılmamalıdır. Ancak suyun tuz oranı çok düşük ise jips gibi toprak ıslah maddeleri ile birlikte sulamada kullanılabilir. Tuzluluk ve Sodyumluk arasındaki bu ilişki göz önüne alınarak aynı kuruluş tarafından hem tuzluluk hem de sodyumluluk sınıflarını bir arada gösteren bir diyagram geliştirilmiştir. Diyagramın kullanılmasında sembollerden T tuzluluk, S sodyum oranı, T 2 S 1 tuzluluk yönünden ikinci, sodyumluk yönünden birinci sınıf sulama suyunu gösterir. Sulama suyunun tuzluluk ve sodyumluk yönünden değerlendirilmesinde karbonat ve bikarbonat anyonlarının ayrıca önemli bir yeri vardır. Karbonat ve bikarbonat ile klorit anyonlarının ayrıca önemli bir yeri vardır. Karbonat ve bikarbonat iyonları, daha önce değinildiği gibi sodyum ile birleşerek soda oluşumuna ve bunun sonucunda da toprağın alkalileşmesine yol açar. Sudaki kalsiyum ve magnezyum karbonat ve bikarbonat ile birleşerek çökeldiği ve sodyum ile birleşebilecek miktarı azatlığı için, sudaki karbonat ve bikarbonat gerçek değerleri ile değil kalsiyum ve magnezyum miktarların bundan çıkartılması sonucu kalan miktarı ile değerlendirilmelidir. Buna kalıcı sodyum karbonat denir.

7 Kalıcı sodyum karbonat miktarı 2,5 meq/l den fazla olan sular sulamada kullanılmamalıdır. Toprakta ve sulama suyunda klorid iyonlarının fazla olması meyve ağaçları başta olmak üzere bazı bitkilere zarar verebilir. Klorid miktarının 8 meq/l (yaklaşık 280 mg/l) den yüksek olması arzu edilmez. Zehirli elementler (Bor) Bazı elementler toprakta ve sulama suyunda çok az miktarda bile bulunduklarında bitkilere zehir etkisi yaparak onları öldürür veya verimlerini düşürür. Bu elementlerin başlıcaları Bor (B), arsenik (As), kurşun (Pb), çinko (Zn), civa (Hg), kadmiyum (Cd), selenyum (Se) dur. Bunlardan toprakta ve sulama suyunda doğal olarak her zaman bulunabilen bor elementidir. Çok sık rastlanmasa da bazı sulama sularında tuzluluk ve sodyumluluk sorunu bulunmadığı halde yüksek bor miktarı yüzünden bu sular sulamada kullanılmaz. Zehirli elementlerin etkisi, önce yaprak kenarları ve sonra damarlarında kendisini gösteren yaprak yanması şeklinde görülür. Bitkilerin bor miktarına göre hassasiyeti bitkiden bitkiye değişmektedir. Bu konuda bitkiler hassas, orta dayanıklı ve dayanıklı olmak üzere üç gruba ayrılır ve sulama sularının bor içeriği yönünden sınıflandırılmasında bu durum göz önünde bulundurulur. İçindeki bor miktarına göre sulama sularının sınıflandıırlması Sulama suyu bor miktarı (ppm, mg/l) Bor sınıfı Hassas Bitkiler Orta Dayanıklı bitkiler Dayanıklı Bitkiler (fasulye, elma, (Buğday, mısır, pamuk, (Şeker pancarı, enginar, kiraz, ayçiçeği, patates, yonca, bakla, havuç, kayısı, portakal, bezelye, domates, biber, marul, lahana, soğan) ceviz, dut) zeytin) 1. sınıf < 0,33 <0,67 <1,00 2. sınıf 0,33-0,67 0,67-1,33 1,00-2,00 3. sınıf 0,67-1,00 1,33-2,00 2,00-3,00 4. sınıf 1,00-1,25 2,00-2,5 3,00-3,75 5. sınıf >1,25 >2,50 3,75 Biyolojik Özellikler Suların biyolojik özelliğini içerisinde bulunan bakteri virüs gibi mikroorganizmaların miktarı belirler. Suların biyolojik özelliği sulama sularından ziyade içme ve kullanma suları

8 için önemlidir. Ancak suların biyolojik kirliliği belirli sınırları aşınca sulama yönünden de sakıncalı olabilir. Sularda organik kirlenme yüzey akışı sırasında gerçekleşir veya atık suların karışmasıyla meydana gelir. Organik maddeler suya karıştıktan sonra suyun içinde bulunduğu koşullara göre ayrışmaya ve çürümeye başlar. Çürüme ve ayrışma büyük oranda oksitlenme ve kısmen de redüksiyon olayları sonucunda gerçekleşir. Suda oksitlenme için oksijene ihtiyaç vardır. Su içerisinde ayrışmamış organik madde miktarı ne kadar fazla ise su o kadar kirlidir ve ayrışıp temizlenmesi için o kadar fazla oksijene ihtiyaç vardır. Suyun bu oksijen ihtiyacı kirliliğin bir ölçüsü kabul edilip kirlilik birimi geliştirilmiştir. Buna biyolojik oksijen ihtiyacı denir. Uygulamada 20 0 C de sıcaklık derecesindeki suda bulunan organik maddelerin oksitlenip ayrışması için 5 günde gerekli olan oksijen ihtiyacına BOI 5 denir ve birimi mg/l dir. Biyolojik özelliklerine göre su kalite sınıfları Kalite Kirlilik derecesi BOI 5 (mg/l) Mikrop sayısı Görünüşü (adet/ml) 1. sınıf Çok az kirli <3.0 <100 Mavi 2. sınıf Hafif kirli <10000 Yeşil 3. sınıf Fazla kirli < Sarı 4. sınıf Çok fazla kirli >14 > Kırmızı Suyun biyolojik özellikleri sulama suyu açısından göz önüne alındığında hijyenik özellikleri ön plana çıkar. Normal sulama sularında genellikle herhangi bir hijyenik sorun olmaz. Atık suların sulamada kullanılması durumunda ise suyun hijyenik özellikleri daha çok önem kazanır. Özellikle evsel atıksular, hastalıklara neden olabilecek mikroorganizma taşıdıkları için arıtma yapıldıktan sonra sulamada kullanılmalıdır. Tam arıtma mümkün olmadığı taktirde ön arıtma yapıldıktan sonra ancak bazı bitkilerin sulanmasında kullanılmalıdır. Ön arıtma koşuluyla sulanmasına müsaade edilen bitkiler: Şeker pancarı, yağ bitkileri, patates ve hububat, lif bitkileri, çayır, mera ve yeşil yem bitkileri. Sebzeler ve çiçek gibi bahçe kültürlerinin sulanmasında ön arıtma yapılmış atık sular kesinlikle kullanılmamalıdır. Atık sulardaki organik madde ve mikroorganizmalar iyi havalanan hafif topraklarda daha kolay ve çabuk ayrışırlar.

9 Hijyenik kriterlere göre sulama suyu sınıfları Etkenler 1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf Mikroorganizmalar <500 Önemsiz Önemsiz (adet/ml) Coliform bakteriler 0 1 Önemsiz (adet/ml) Fekolcoli bakteriler ,1 (adet/ml) Euterekok bakteriler ,0 (adet/ml) Patojen Hiç yok Hiç yok Hiç yok mikroorganizmalar (adet/ml) Patojen parazitler Hiç yok Hiç yok 10 Çürüme indeksi Sulama Suyu Sınıflandırılmasının Sınırlılıkları Sulama sularının sınıflaması için verilen ölçütler, uygulayıcılardan sert eleştiriler almaktadır. Farklı iki sulama suyu sınıfı arasındaki kesin sınırların tanımlamasını yapmanın olası olmadığı hatta doğru olmadığı tartışılmaktadır. İlk sınıflandırma ölçütü yalnızca suyun iyonik bileşimine dayandırılmıştır. Toprak özellikleri, bitki türlerinin tuza dayanımları, sulama yöntemi ve tarımsal uygulamalar dikkate alınmamıştır. Her hangi bir bölgede 3. sınıf sayılan bir sulama suyu bir diğer yörede 2., hatta 1. sınıf sayılabilmektedir. Bu nedenle şimdi uygulayıcılar arasında su niteliği ölçütlerini yalnızca bir genel rehber olarak kullanmak ve suyun en son değerlendirilmesinde bitki, toprak ve iklim koşullarını dikkate almak konusunda genel bir anlaşmaya ulaşılmıştır. Toprak Koşulları Tuz birikimi toprağın hidrolik iletkenliği ile yakından ilişkilidir. Killi, ağır bünyeli bir toprağın tuzlulaşma tehlikesi, kumlu hafif bünyeli bir topraktan daha fazladır. Yüksek düzeyde sodyum içeren (SAR>10) sulama suyunun düşük hidrolik iletkenlikteki bir toprağa uygulanması, geçirgenlikte ileri ölçüde bir azalmaya neden olabilir. Bu durumda tuzlulaşma tehlikesi artar. Bununla birlikte yüksek sodyum içeriğine sahip suların uzun müddet

10 kullanılmasına karşın, tuzluluk tehlikesinin oluşmadığını gösteren örneklere Hindistan, Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerinde rastlanmıştır. Bu durum iyi doğal drenaj ve hafif bünyeli topraklardan dolayı ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu alanlarda tuza dayanıklı özel bitkiler kullanılmaktadır.israil de 2300 mg/l kadar yüksek tuz içeriğine sahip sulama suları düzenli olarak yalnızca kumlu topraklarda ve damla sistemiyle kullanılmaktadır. İtalya nın bazı bölgelerinde örneğin Bari yöresinde kullanılan sulama suyu olağanın dışında çok yüksek mg/l tuz derişimine sahiptir. Ancak böyle kötü nitelikli suların kullanılması durumunda toprak verimlilik düzeyini korumak için özel işletim koşulları uygulanmaktadır. Örneğin sulamaya iki yılda bir izin verilmekte ve yalnızca iyi drenajlı, 2-3 m derinlikte profile sahip kumlu topraklar sulanabilmektedir. Sulama mevsiminde biriken tuz mm olan kış yağışları ile kolayca yıkanabilmektedir. Ancak sözü edilen bölgelerde yalnızca bazı özel bitkiler domates ve mısır başarıyla yetiştirilmektedir. Bitkilerin Tuza Dayanıklığı Sulama suyu niteliği bitkilerin tuza dayanıklılık özelliği açısından değerlendirilmelidir. Herhangi bir tuzluluk düzeyindeki toprakta tuzsuz toprak koşullarına göre verimdeki belirli bir azalma o bitkinin tuza dayanıklılığını saptamak için önemli bir ölçüt olarak kabul edilir. Ancak belli bir sulama suyu niteliği, bazı bitkilerde önemli verim azalmasına neden olurken bir kısım bitkilerde bunun karşıtı bir durum gözlenebilmektedir. Bir çok araştırmacı % 10, % 25, % 50 verim azalmasını bir ölçüt kabul ederek bitkilerin tuza dayanma sınırlarını bulmaya çalışmışlardır. İklim Herhangi bir yöredeki yıllık yağış, bitki kök bölgesindeki tuz dengesine önemli ölçüde etki eder. Kurak ve yarı kurak alanlarda bitki sulama suyu gereksinimini daha fazla sulama suyu uygulamasına ve bunun sonucu olarak tarım alanlarına daha fazla tuz girmesine neden olur. Yıllık yağışı yüksek alan yerlerde eğer drenaj sistemi yeterli ise sulama suyu niteliği dikkate alınmayabilir. Kuşkusuz kurak bölgelerde tuzlulaşma tehlikesi daha da artmaktadır. Su Niteliğinin Mevsimlik Değişmesi Sulama suyu niteliği tüm mevsimlerde durağan değildir. Değişme gösterir. Nehir, göl ve bir çok su biriktirme yapısında yaz mevsimi sonuna doğru tuz derişimi artabilir. Tuz derişiminin oransal değişimi su yapısının biriktirme kapasitesine bağlıdır. Tuz derişimi değişimi büyük bir su kütlesinde yalnızca % arasında meydana gelirken küçük havuzlarda göllerde ve rezervuarlarda % 100 e dek yükselmektedir. Örneğin Nil Nehri taşkın dönemlerinde düşük derişimde tuz taşımasına karşın, kurak sezonda tuz derişimi 2 kat

11 artmaktadır. Derin kuyu sularının tuz derişimleri çok az değişme gösterirken sığ kuyu suları önemli değişimlere uğrar. Bu nedenle sulama suları nitelikleri suyun tuz derişiminin mevsimlik değişimleri dikkate alarak değerlendirilmelidir. Tuzluluk ve Yaşam Tuzlulukla ilişkili çalışmalardaki ana düşünce tuzluluğun tüm canlı yaşamına olan etkisinin anlaşılmasını sağlayarak yaşamın hangi ölçüde tuzluluktan etkilendiğini ortaya koymaktır. Tuzluluk sorunu çok değişik yönlerde ele alınmaktadır. Çünkü tuzluluk ve yaşam ilişkisi oldukça karmaşıktır. Örneğin yeryüzünün % 70 ini kaplamakta olan okyanusların toplam tuzluluğu % 3.5 dolaylarındadır. Söz konusu tuz içeriğinin % 80 i NaCl den oluşmaktadır. Her ne kadar tuzluluk pek çok bitkinin gelişmesini engellemekte ise de dünyamızdaki toplam bitkisel üretimin çok büyük bir bölümü okyanuslarda gerçekleşmektedir. Okyanuslarda tek hücreli bitkiler dahil çok gelişmiş, boyu m ye varan ağaçlar (magrove) yetişebilmektedir. Okyanus tuz içeriğinin 6 katı tuz içermekte olan Ölü Deniz de bakteriler yaşayabilmektedir. Çok kurak çöl yörelerinde de tuzlu ortamda gelişebilen bitki türleri yaygındır. Atriplex ve Salicornia anılan koşullarda yetişen türler arasındadır. Bu durumda çok tuzlu ortamlarda bile yaşamın süregelmekte olduğu açıktır. Topraklarda rastlanan tuz miktarı, okyanuslara kıyasla oldukça düşüktür. Tuzlu topraklarda çamur süzüğünün kritik NaCl oranı % 0.5 dolaylarındadır. Bu oran okyanuslarda % 2.7 düzeyindedir. Toprak suyunda NaCl oranı % 0.5 in üzerine çıkmaya başladığı zaman tuzluluk sorunu ortaya çıkar. O nedenle tuzluluk sorunu pek çok bitki tür ve çeşidinin gelişmesinin etkilenmeye başladığı çevre ve büyüme ortamı sorunu olarak ele alınmaktadır. Tuzluluğun Bitki Gelişimine Etkileri Toprak tuzluluğunun bitki büyümesine etkisi, yetiştirilen bitkiye göre değişir. Sulama suyundan gelen veya doğrudan toprakta mevcut bulunan tuz çözeltisi bitki büyümesini farklı biçimlerde etkiler. 1. Tuz çözeltisi ozmotik potansiyeli artırarak su potansiyelini negatif olarak düşürür. Toprak suyunun kullanılabilirliği azalır. Bitki su alımında güçlük çeker. Beslenmesi zayıflar. Bu ozmotik etki veya daha genel ifadeyle fiziksel etki olarak tanımlanır. 2. Toprak tuzluluğu, kimi özel iyonların derişimlerini arttırabilir. Bunlar, ozmotik etkinin dışında bitki metabolizması üzerine toksik etkiye sahiptir. Buna özel iyonların toksik etkisi veya kimyasal etki denir.

12 3. Tuzluluk ve sodyumluluğun toprak üzerinde meydana getirdiği değişiklikler dolaylı olarak bitki gelişimini etkiler. Örneğin su alımı için metabolik enerjinin kullanılması ve verimde düşme meydana gelmesi gibi. Bu, dolaylı etki olarak tanımlanır. Tuzların bitkiler üzerindeki etkileri konusunda iki farklı görüş vardır. Bazı araştırmacılar tuz bileşimini dikkate almakla birlikte daha çok anyon türüne önem vermektedirler. Bu nedenle Klorür Tuzluluğu veya Sülfat Tuzluluğu gibi deyimler kullanılmaktadır. Diğer bir kısım araştırmacılar ise tuzların katyonlarının tür ve miktarına önem vermektedir. Anılan görüşe göre topraktaki tüm fiziksel ve kimyasal tepkimeler katyonlara bağlı olarak gelişmekte ve- dolayısıyla toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri katyonlara tarafından denetlenmektedir. Ozmotik Etki Genel anlamada ozmotik potansiyel, ψ s (tuzlu topraklardan suyun alınması için gerekli enerji) ve matrik potansiyel ψ m veya basınç potansiyeli ψ p (tuzsuz topraklarda doymamış veya doymuş koşullarda suyun alınması için gerekli enerji) ile ψ n (pnömatik potansiyel (toprak boşluklarındaki hava moleküllerinin taşıdığı enerji) birbirine eklenerek olağan tarla koşullarında toplam toprak su potansiyeli ψ w, belirlenir. ψ w= ψ s + ψ m + ψ n Bitki kök ortamında tuz derişiminin artmasıyla ozmotik basınç yükselir ve mutlak su içeriğinde azalma olmasına karşın, bitkiye yararlı su yavaş yavaş azalır. Bu durum ilk kez 1890 yılında tanımlanmış Fizyolojik Kuraklık diye adlandırılmıştır. Bitkiler suyu toprakta tutulandan daha büyük bir soğurma kuvveti çıkararak alırlar. Eğer bitki gerekli içsel düzenleme yapamaz ve gerektiği ölçüde kuvvet harcayamazsa yeterli su alamaz. Su gerilimi ile karşı karşıya kalır. Bu olay toprak kurduğu zaman veya tuzlu koşullarda meydana gelir. Toprak süzüğündeki tuz miktarı bitkinin harcaması gereken enerjiyi arttırır ve harcanan ek kuvvet Ozmotik Etki olarak adlandırılır. Daha basit bir anlatımla ozmotik potansiyel toprak suyundaki tuz iyonlarının taşıdığı enerji diye de tanımlanabilir. Su içerikleri aynı olan iki toprakta tuzluluk düzeyi daha düşük olandan bitki daha fazla su alabilir. Bunun nedeni tam olarak açıklanamamaktadır. Tuzların su ile yakın ilişkilerinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Tuzluluk arttıkça suyun bitkiye yararlılığında çok önemli bir azalma meydana gelir. Kuraklıkta olduğu gibi tuzluluktan bitki zararlanması, büyüme geriliği, yaprak zararlanması ve ölümü, yalnızca yüksek tuz derişimiyle karşı karşıya uzun müddet kalınması sonunda meydana gelir.

13 Sulama aralığında toprak kururken bitkiler kök bölgesinin her bir kesiminde sürekli değişen su eksikliği ve tuzluluk etkisi ile karşı karşıya kalırlar. Sulamadan hemen sonra toprak-su içeriği kök bölgesinin her derinliğinde en yüksek eriyebilir tuz derişimi ise yaklaşık en düşük düzeylerdedir. Ancak sulama aralığında toprak suyu bitkiler tarafından kullanılırken her ikisi de değişir. Toprağın ilk katmanından fazla kök yoğunluğu nedeniyle daha çok su alır ve anılan katman sık sık sulama veya yağışla yeniden doldurulur. Sözü edilen işlem sırasında etkin bir yıkama meydana gelir. Bu nedenle toprağın ilk katmanında ozmotik etki aşağı katmanlarından daha düşüktür. Bitki toprak suyunu kullanırken kök derinliğinde yukarıdan aşağıya doğru gidereke azalan bir su tüketim deseni meydana gelir. Tuzlu koşullarda değinilen tüketim deseni değişir. Katmanlar arasında farklılaşma görülür. Kök bölgesindeki su tüketim deseni sulama programlarıyla da yakından ilgilidir. Sık sulama uygulamalarında üst toprak katmanından kaldırılan su miktarı artar ve kök derinliği daha sığlaşır. Hangi sıklıkta yapılırsa yapılsın özellikle tuzluluğun suyun yararlılığını etkilediği koşullarda sulamalar zamanında ve su geriliminden bitkiyi koruyacak miktarda yapılmalıdır. Üst toprak katmanlarının zamanında ve yeterli su verilerek sulandığı durumlarda alt katmanlardaki tuzluluk çok önemli değildir. Ancak sulama aralıkları açılırsa bitki gerekli suyun bir bölümünü aşağı katmanlardan almaya çalışır. Bu durumda bitkinin daha sonraki büyüme dönemleri eğer, sıcak ve rüzgarlı günlere denk gelirse çok yüksek bir toprak suyu açığı ve ozmotik etki ortaya çıkabilir. Böylesi koşullarda suyun alımı ve köklere doğru iletimi bitki gereksinimini karşılamaya yetecek hızda olmaz ve zararlı bir su gerilimi meydana gelir. Bir çok bitkide değinilen durum bitkisel zararlanmalara ve verim düşmelerine neden olmaktadır. Bitkiler aynı tuzluluk düzeyinden eşit ölçüde etkilenmez. Bazıları diğerlerine göre tuzlu bir topraktan suyu çıkarmaya ve soğurmaya daha yeteneklidirler. Bu nedenle tuzluluğa daha dirençlidirler. Bitkiler arasında tuz direnci (rezistansı) bakımından görülen farklılığın nedenleri henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak bitki-tuzluluk ilişkileri kültür bitkilerinin tuz dirençleri arasında 8-10 kat farkın olduğunu göstermektedir. Sulanan alanlarda yıkama yoluyla tuzluluk yetiştirilen bitkinin dayanım (tolerans) sınırlarında tutulamaz ise verimde düşmeler meydana gelir. Olay tuza daha dayanıklı bir bitki ekilmediği sürece devam eder. Özel İyonların Etkileri Özel iyonlar bitkiye toksik etki yaparak gelişmeyi ve ürün verimini olumsuz yönde etkilerler. İyonların zehirleme etkileriyle ilgili sorunlar, tuzluluk sorunundan farklıdır. Anılan sorun doğrudan bitki bünyesinde meydana gelir ve oluşmasında su eksikliğinin herhangi bir

14 katkısı yoktur. İyonların toksik etkileri olağan koşullarda toprak suyu ile birlikte alınmaları ve yaprakta transpirasyon sonucu birikmeleri yüzünden bitkiye zarar vermeleri ile ortaya çıkar. Verilen zararın düzeyi zamana, iyon değişimine, bitki duyarlılığına ve su kullanımına bağlıdır. Sulama suyunda bulunan zehirleyici etkisi olan iyonlar klorit, sodyum ve bor dur. Anılan iyonlar tek tek ve birlikte zararlı olabilir. Bitkilerin beslenme gereksinimleri ve bazı özel iyonları soğurma yetenekleri ayrımlı olduğundan sözü edilen toksik iyonların etkileri de bitkilere göre farklılıklar gösterir. Örneğin toprakta fazla bulunan kalsiyum, havuç ve fasulyelerde potasyumun alınmasını güçleştirir. Buna karşı yüksek miktarda magnezyum veya sodyum bazı ürünlerde kalsiyum ve potasyum yetersizliği yaratmaktadır. Benzer şekilde fazla miktardaki bikarbonat özellikle meyve ağaçlarında demir yetersizliği ve kloroza neden olmaktadır. Ayrıca fazla nitrat bağ ve bahçe pancarlarında aşırı büyüme yaratmaktadır. Toksik etki, çoğu kez tuzluluk ve infiltrasyon sorunları ile birlikte ortaya çıkabilir. Hatta tuzluluk düşük düzeyde olsa bile anılan durum meydana gelebilir. Sodyum ve klorit iyonları yağmurlama sulama sırasında doğrudan yapraklar tarafından soğurulabilmektedir. Yaprak soğurması toksik elementin yığışımını artırır. Bu olay tipik olarak düşük toprak suyu ve yüksek atmosfer sıcaklığının olduğu koşullarda meydana gelmektedir. Toksik iyonlar içerisinde kloritin özel bir durumu vardır. Anılan iyon protoplazma tarafından soğrulmaz ve kimyasal olarak bağlanmaz. Bitkinin hücre özünde serbest olarak depo edilir. Buna karşı sülfat ve nitrat iyonları bitkiler tarafından indirgenir ve protein yapımında kullanılır. Eğer bu iyonlar fazla miktarda alınmazlarsa hücre boşluklarında serbest iyonlar olarak toplanırlar. Toksik iyonlara ek olarak bir çok iz elementin çok küçük miktarları bile bitkilere zehirleyici etki yapar. Ancak sulama sularının büyük çoğunluğu bu iz elementlerinin çok küçük derişimlerini içerirler. Her bir iz elementin izin verilebilen sınır değerleri belirlenmiştir. Bunlar bitkilerin zararlanmasını önlemek için kabul edilen sınır değerler olarak sayılmaktadır. Toksik Etki Gösteren Elementler Klorit (Cl) Atom ağırlığı olan, 1 değerlilikli elementtir. Çözeltide daha çok sodyum klorür formunda kaya tuzu olarak bulunur. En çok deniz suyu ve doğal su kaynakları anılan tuzu içerirler. Klorürlü tuzlar içerisinde en zehirli olan magnezyum klorürdür. Klor iyonları toprak kolloidleri tarafından tutulmadığı için toprak suyu ile birlikte profilde hareket edebilir. Çoğu klor tuzlarının eriyebilirliği fazla olduğu için toprak suyunda veya drenaj suyunda derişimi

15 hızla yükselir. Kökler tarafından alınarak yapraklara kadar gelebilir. Yaprak içinde birikir. Genellikle suda bulunan klor iyonlarından ileri gelen zehirlenmeler görülür. Önceleri klor derişimi sulama sularının sınıflandırılmasında çok önemli bir ölçüt sayılmıştır. Suyun çok nitelikli sayılabilmesi için az oranda klorit içermesi bir ön koşul olarak kabul edilmiştir. Aslında klorun çok az miktarı bitki gelişimi için gereklidir. Klor iyonunun bitkilerde karbonhidrat iletimini ve stomaların açılıp kapanmasını denetlediği bilinmektedir. Yapraklarda biriken kloritin derişimi, bitkinin direnç sınırını geçerse zararlanma belirtileri ortaya çıkar. Klor zehirlenmesi ilk önce yaprak uçlarında görülür. Yaprak ucu kurur. Zehirlenme arttıkça kurumalar yaprak ucundan kenara doğru gelişir. Ölü doku miktarının aşırı biçimde artması yaprağın düşmesine veya tüm yaprakların dökülmesine neden olur. Bu belirtiler duyarlı bitkilerde yaprakta biriken klor derişimi kuru ağırlığın % oranındayken ortaya çıkmaya başlar. Ancak bu bitkiler arasında klora karşı gösterilen duyarlılık değişir. Örneğin bir çok meyve ağacında % 0.3 klorit derişiminde anılan zararlar görülmeye başlar. Bitki dokularının kimyasal analizleri kullanılarak klorit zehirlenmesine karar verilmektedir. Analizde kullanılan dokular bitkilere göre değişir. Bazı bitkilerde yaprak parçaları üzüm gibi bir kısım bitkilerde ise bazen yaprak sapları daha fazla kullanılmaktadır. Sulanan alanlarda klorit alımı yalnızca su niteliğine değil, aynı zamanda yıkama suyu miktarı ile denetlenen toprak kloritine ve bitkinin klorit salgılamasına bağlıdır. Meyve çeşitlerinde klorit dayanım düzeyleri Bitki Çeşit Yaprakta Zarar Oluşturmayan İzin Verilebilir En Yüksek Klor Derişimi me/l Sulama Suyu Avokado Guatemala Meksika Narenciye Altıntop Mandalin Tatlı Portakal Bağ Salt greek Cardinal Perlette Tek Çekirdekli Meyveler Marianna 17.0

16 Üzümsüler Çilek Böğürtlen Ahududu Lassen Shasta Çizelgedeki rakamlar sulama suyunda bulunan ve me/l birimi ile tanımlanan klorit derişimini göstermektedir. Anılan değerler yerel denemelerde değiştirilmelidir. Örneğin kahve klorite karşı dirençli bir bitki olmasına rağmen eğer sulama suyundaki klor düzeyi çok az artarsa klor birikmesinin azalması kadar yapraklarında giderek artan oranda istenmeyen yanma özellikleri meydana gelmektedir. Bu özellikler kahvenin ticari değerini önemli ölçüde etkiler. Sodyum (Na) Atom ağırlığı değerliği +1 olan bir elementtir. Dünya yüzünde en fazla özellikle alkali metallerin büyük çoğunluğunda yapı taşı olarak bulunur. Sulama sularının hemen hepsinde en azından ölçülebilecek miktarda deniz suyunda ise çok miktarda vardır. Sodyum tuzlarının yaklaşık tümü suda eriyebilir özelliktedir. Sodyum da diğer katyonlar gibi sulama suyu ile toprağa uygulandığında özellikle kil mineralleri ile tepkimeye girer. Kültür bitkileri, sodyumsuz veya çok az sodyum içeren ortamlarda olağan olarak gelişirler. Eğer sodyum gerekiyorsa miktarı çok küçük düzeydedir. Yüksek düzeydeki sodyum bitkilere zehir etkisi yapar. Sodyum zehirlenmesi klorit zehirlenmesi kadar kolayca tanınmaz. Sodyum birikmesinin zehirleyici düzeye çıkmasından önce uzunca bir sürenin geçmesi gerekir. Zehirlenme belirtileri ilk önce yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. Tipik sodyum zehirlenmesi belirtileri kenarlara doğru yaprak yanması şeklinde kendini gösterir. Bu belirtiler yaprak ucunda meydana gelen klorit zehirlenmesinin tam tersi görünümündedir. Sodyum zehirlenmesine karşı duyarlı bitkiler olarak yaprağını döken meyveler, sert çekirdekliler, narenciye, avokado, fasulye sayılmaktadır. Meyve bitkilerinde yapraklarındaki sodyum derişimi % (kuru ağırlık) geçtiğinde sodyum zehirlenmesi görülür. Sodyum zehirlenmesine karar vermek ve zehirlenmeyi izlemek için genellikle yaprak dokusu kullanılmaktadır. Ancak toprak, su ve bitki dokusu analizlerinin birlikte yapılması doğru tanı olasılığını arttırır. Sodyum zehirlenmesini tanımak için yalnızca yaprak ayası kullanıldığı zaman zehirlenme gösteren çevreden sodyum zararı görmemiş bir bitkiden alınan yaprakların da birlikte analiz edilmesi önerilmektedir. Eğer toprakta yeterli miktarda kullanılabilir kalsiyum varsa sodyum zehirlenmesi genellikle azalmaktadır. Ortaya çıkan sodyum zehirlenmesi ya basit bir olaydır ya da

17 kalsiyum eksikliği olasılığı veya henüz araştırılmakta olan diğer etkileşimlerle iç içe geçmiş çok karmaşık bir olay olabilir. İlk çalışma sonuçları en azından birkaç tek yıllık bitkide sodyum zehirlenmesinden daha çok kalsiyum eksikliğinin meydana gelebildiğini göstermiştir. Bu bitkilerin kalsiyum nitrat veya alçı gibi materyallerle yapılan gübrelemeye tepki göstermeleriyle açıklama doğrulanmıştır. Potansiyel sodyum zehirlenmesi göstergesi SAR değeridir. Bazı Kültür Bitkilerinin Değişebilir Sodyuma Karşı Gösterdikleri Dirençler Duyarlı (ESP<15) Yarı Dayanıklı (15<ESP<40) Dayanıklı (ESP>40) Avokado Yap. Döken meyve Yeşil fasulye Pamuk Mısır Bezelye Altıntop Portakal Şeftali Mercimek Yer fıstığı Böğrülce Havuç Üçgül Şeker kamışı Soğan Çeltik Sorgum Ispanak Domates Buğday Yonca Arpa Şekerpancarı Çim Pamuk Çayırotu Sodyum iyonlarının neden olduğu potansiyel zehirlenmenin kestirilmesinde dikkatli olunmalıdır. Çünkü yüksek SAR değerine sahip sularla ortaya çıkan zehirlenme belirtileri kötü infiltrasyon koşulları yüzünden meydana gelebilmektedir. Sodyuma duyarlı olarak bilinen bir çok bitki, toprak yapısı iyi durumda tutulduğunda çok iyi gelişme gösterir. Genellikle bu bitkiler iyi durumda tutulabilirse daha yüksek ESP düzeylerine de dayanabilmektedir. Sodyum eksikliği bitkilerin potasyum alım ve kullanımlarını etkiler. Örneğin şekerpancarında gözlenen potasyum noksanlığı NaCl verilmesi ile giderilebilmiştir. Sodyum iyonunun toksik etkisi çoğu kez toprağa olan kötü etkisi ile dolaylı olarak oluşmaktadır. Toprakta artan değişebilir sodyum yüzdesi (ESP) nedeniyle kalsiyum alımı güçleşir ve bitkilerde kalsiyum noksanlığı ortaya çıkar. Bor (B)

18 Atom ağırlığı olan +3 değerlikli bir iyondur. Bor doğada bir çok formda bulunur. Özellikle boraks (tincal), kalsiyum borat (colemanite) veya borik asit olarak, sıcak maden sularında rastlanır. Hemen tüm sulama sularında değişik derişimlerde vardır. Asit sularda iyonize halde borik asit, olarak bulunurken ph sı 9.2 den yüksek olan alkali sularda hem borik asit hem de tetraborat iyonu halinde bulunmaktadır. ph 9.2 olduğu durumlarda yalnızca tetraborat oluşur. Sudaki metaborat formu daha çok ph nın 9.2 den yüksek olduğu alkali ortamlarda meydana gelir. Borun bir çok tuzu suda eriyebilir özelliktedir. Sodyuma hiç benzemeyen bor aslında bitki gelişmesi için temel elementlerden birisidir. Eğer sudaki miktarı gereken miktardan fazla ise bitkiye zehir etkisi yapar. Bir kısım bitkiler için 0.2 mg/l bor, gelişme için gereklidir. Ancak 1-2 mg/l ise zehirleme yapar. Yüzey suları kimi zaman toksik olacak düzeyde bor içerirler. Kuyu veya özellikle jeotermal alanlarda ve fay kırıklarına yakın yerlerdeki kaynak suları ara sıra toksik miktarda bor içerirler. Bor iyonu sulama suları ile toprağa eklendiğinde profilde dikkate değer herhangi bir etki yapmaz. Toprak parçacıkları tarafından tutulur ve sonra ard arda yapılan yıkamalarla profilden uzaklaştırılabilir. Sulama suyundan kaynaklanan bor sorunları topraktan kaynaklananlardan daha çok meydana gelir. Bor zehirlenmesi hemen tüm bitkilerde görülebilir. Fakat tuzlulukta olduğu gibi bitkiler arasında geniş bir direnç değişim aralığı vardır. Bor zehirlenmesi belirtileri öncelikle yaşlı yapraklarda sararma, beneklenme ve yaprak ucunda kenarlara doğru kurumalarla kendini gösterir. Kuruma ve sararmalar zamanla bor birikimi arttıkça damarlar arasından merkeze doğru gelişir. Tipik yaprak belirtilerini göstermeyen ancak bordan ciddi bir biçimde etkilenmiş ağaçlarda örneğin badem gibi dal ve gövdede zamklanma dikkate değerdir. Bir çok bitkide zehirlenme belirtileri, yaprak ayasındaki bor derişimi mg/kg (kuru ağırlık) düzeyini geçtikten sonra ortaya çıkar. Ancak duyarlı bitkilerin hepsi yapraklarında bor biriktirmez. Örneğin sert çekirdekli meyveler (şeftali, erik, badem), yumuşak çekirdeklilere (elma, armut vb.) göre bordan kolayca zarar görürler. Fakat güvenilebilir bir tanım amacıyla yapılacak yaprak analizleri için yeterli miktarda bor biriktirmezler. Bu bitkiler için aşırı bor zararlanması durumu toprak ve su analizleri ve ağacın gösterdiği belirtiler ile büyüme özelliklerinden anlaşılabilir. Bikarbonat Molekül ağırlığı , birleşme değeri -1 olan bir anyondur. Doğada su kaynaklarının dışında yaygın şekilde bulunmaz. Kalsiyum bikarbonat normal karbonattan

19 daha eriyebilir özelliktedir. Fakat durağan değildir. Sıcaklık ve buharlaşmanın artması sonucu karbondioksit kaybolur ve kalsiyum karbonata dönerek çöker. Sulama sularının çoğu bir miktar kalsiyum karbonat taşır. Bu nedenle toprakta kalsiyum karbonat depolanır. Anılan işlem sulu tarımda büyük öneme sahiptir ve toprakta kalsiyum miktarının artması sonucunu doğurur. Bitki kökleri ve mikroorganizmalar tarafından çıkarılan karbondioksit suda eridiği zaman bikarbonat derişimi artar. Ortamda karbondioksit karbonat ve bikarbonat iyonlarının artması suyun ph değerini yükselterek alkali özelliklerin hakim olmasını sağlar. Bunun sonucu olarak kalsiyum çöker ve sistemde sodyum kalır. Zaten bikarbonatın bitkiye zararlı etkisi ortamda sodyumun artmasına neden olduğu için dolaylı yoldandır. Bikarbonat iyonu tuzlu ortamlarda çok fazla miktarda bulunur. Bitkilerde sararma belirtilerinin oluşmasına neden olur. Anılan iyonun bitki beslemesi yönünden önemi çok küçüktür. Tarla bitkileri karbondioksiti gaz fazında doğrudan atmosferden, buna karşılık suda yaşayan bitkiler gerekli karbondioksiti bikarbonat formundan almaktadırlar. Diğer İyonlar Silikatlar Molekül ağırlığı dır. Doğada bolca kristal ve amorf formunda veya silikat mineralleri olarak bileşikler halinde bulunur. Sıcak sularda az alkali karbonatlarda daha fazla eriyebilir niteliktedir. Doğal sular ppm dolaylarında silikat içerirler. Toprakların ana elementidir. Sulama sularında az bulunur. Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi çok azdır. Silikat iyonu silikon formunda tüm bitkiler tarafından alınır. Özellikle çayır otları tarafından büyük oranlarda alınarak ve epiderm dokuda koruyucu bir katman olarak biriktirilmektedir. Florid (F) Atom ağırlığı 19.00, değerliği +1 olan elementtir. Florspar ve kriyolit olarak bulunur. Doğal sular özellikle sıcak kaynak suları, önemli miktarda flor içerir. Sulama sularında düşük miktarlarda bulunduğunda toprak ve bitki gelişimine etkisi ya yoktur ya da çok azdır. Asıl önemi insan beslemesi konusundadır. Küçük miktarları olağan diş gelişimi için gereklidir. Nitrit (NO 2 ) Molekül ağırlığı , birleşme değeri -1 dir. Olağan koşullarda sulama suyunda bulunmaz. Sudaki varlığı bazen durgun kuyu sularında olduğu gibi anaerobik koşulların meydana geldiğini gösterir. Organik nitrojenin nitrata oksidasyonunda nitritin bir ara basamak olduğu kabul edilmektedir. Böylece protein nitrojeni amonyağa sonra nitrite sonra da nitrata indirger. Nitrit tuzları suda erirler. Eğer sulama suyunda düşük derişimlerde bulunuyorsa

20 toprağa kimyasal olarak etki yapmaz. Yalnızca topraktaki mikrobiyal dağınıklığı arttırabilir. Kötü havalanan topraklar genellikle ölçülebilecek miktarda nitrit içerir. Nitrit derişiminin avakado ve narenciyeye zehir etkisi yaptığı çok önceki yıllarda gösterilmiştir. Sülfür (S) Atom ağırlığı ve +2 değerlikli iyondur. Pirit, demir, sülfit, kurşun sülfit, civa sülfit, galena, cinnebar ve diğerleri gibi minerallerin önemli bir parçasıdır. Doğal sularda genellikle hidrojen sülfit olarak bulunur ve çok az oranda bulunsa bile kokusu ile hemen tanınır. Bazı derin kuyu sularında önemli miktarda vardır. Bu sularda sülfat iyonu derişimi kalsiyum ve magnezyum miktarları düşüktür. Zira anaerobik koşullarda oksidasyonla sülfatın indirgenmesi ile sülfit ortaya çıkmaktadır. Doğal sulardaki derişimi ile hidrojen sülfürün toprak özelliklerine etkisi yoktur. Bu durumun iyi havalanan topraklarda sülfitin hızla sülfata oksidasyonu yüzünden meydana geldiği sanılmaktadır. Üreticilerin hidrojen sülfürlü sulara karşı önyargılı olmaları, böylesi suların bor ve sodyum gibi diğer toksik elementleri içerme olasılıklarının yüksek oluşuna bağlanabilir. Oksidasyonun hızlı olduğu koşullarda hidrojen sülfürlü suların bitkiye herhangi bir zararı olmaz. Hatta bir sülfür kaynağı olarak yararlı da olabilir. Fosfat (PO 4 ) Ortofosfat, molekül ağırlığı birleşme değeri -3 olan bir anyondur. Volkanik kayaların hemen tümünün yapı taşıdır. Toprakta küçük miktarlarda bulunur. Gübreleme amacıyla kullanılan fosfatın temel kaynağı yaklaşık her yerde bulunan kalsiyum fosfat toryularıdır. Kalsiyum fosfatın eriyebilirliği nötral ve hafif alkali koşullarda çok düşüktür. Bunun sonucu olarak bir çok doğal kaynakta yalnızca iz element olarak bulunur. Sulama suyu ile toprağa verilen çok küçük miktardaki fosfatın toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine önemli bir etkisi olmaz. Büyük olasılıkla trikalsiyum fosfat şeklinde çöker. Fosfat bitki beslemede önemli bir element olduğundan suda bulunması istenir. Çoğu sulanır alanlarda fosfat eksikliği görüldüğü için dışardan süper fosfat tipindeki yapay gübreler uygulanır. Suda fosfat iyonlarının fazla bulunmasının belki de elde bilgi olmadığı için bitki üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Demir (Fe) Atom ağırlığı olan +2 veya +3 değerlikli bir elementtir. Alüminyumla beraber en fazla bulunan metaldir. Minerallerin aşınması sırasında toprakta birikir. Demir bileşiklerinin hafif alkali sularda eriyikleri yoktur. Su içindeki derişimi ender hallerde birkaç ppm değerini geçer. Ancak, bazı kaynaklar eğer kullanma suyu ve endüstri amacıyla kullanılırlarsa zararlı olabilecek miktarda koloidal süspanse demir taşırlar. Koloidal demirin

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ.

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ. MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ Şebnem CANLI Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ HAZIRLAYANLAR Ahmet YÜZBAŞIOĞLU Laboratuar Şefi Mehmet DAĞLIOĞLU Kimya Mühendisi YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ 1. BİTKİ ANALİZLERİ NİÇİN YAPILIR? Eksiklik belirtilerinin teşhisi

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Biyojeokimyasal Prospeksiyon

Biyojeokimyasal Prospeksiyon Makaleler Ahmet SAĞIROĞLU*, Zeynep ÖZDEMIR** * Fırat Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ela&ğ ** Mersin Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mersin Biyojeokimyasal Prospeksiyon Giriş Biyojeokimya;

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji) Doç.Dr. Mehmet Ali ŞEVİK (Ecevit ve ark., 2002. Bitki Koruma Ders Kitabı) Bitki Koruma (Fitopatoloji) Fitopatoloji: Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı

Detaylı

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 1 SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 20-20-0+ME 15-15-15 15-15-15+ME 12-30-12 ÜRE BEYAZ İNCİ AMONYUM NİTRAT CAN AMONYUM SÜLFAT POTASYUM SÜLFAT

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ 2008 1 ATMOSFER TOPRAK KABUK LİTOSFER ASTENOSFER ÜST MANTO ALT MANTO 1. TOPRAĞIN TANIMI Toprak esas itibariyle kayaların ve organik materyallerin türlü

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Metodu. Kimyasal Olarak Su ve Suyun Önemi

Proje Tabanlı Öğrenme Metodu. Kimyasal Olarak Su ve Suyun Önemi Proje Tabanlı Öğrenme Metodu Kimyasal Olarak Su ve Suyun Önemi KİMYASAL OLARAK SU Bütün oksitlerin ve belki de bütün bileşiklerin en önemlisi sudur. H2O kimyasal formülüne sahip olan su molekülü çizgisel

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

GENEL SULAMA. Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü

GENEL SULAMA. Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü GENEL SULAMA Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü Tarsus-MERSİN Erdemli-2013 1 Sulama Nedir? Bitki gelişimi için gerekli

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı