Kimyasal Ürünlerin Yönetimi nde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimyasal Ürünlerin Yönetimi nde"

Transkript

1 Kimyasal Ürünlerin Yönetimi nde Yasal Mevzuat Kapsamındaki Uygulamalar Yapılması Gereken Bildirimler Dr. Hilal KINLI RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. 1

2 ĐÇERĐK 1. Çevre Kanunu nun Tehlikeli Maddelerle Đlgili HükümleriH 2. Kimyasalların n Envanteri ve Kontrolu Hakkında Yönetmelik Y 3. Tehlikeli Maddelerin ve MüstahzarlarM stahzarlarının n SınıflandS flandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Y 4. Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara M Đlişkin Güvenlik G Bilgi Formlarının Hazırlanmas rlanması ve Dağı ğıtılması Hakkında Yönetmelik Y 5. Büyük k Endüstriyel Kazaların n Kontrolü Hakkında YönetmelikY 6. Bazı Tehlikeli Maddelerin, MüstahzarlarM stahzarların n ve EşyalarE yaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına na Đlişkin Kısıtlamalar K Hakkında Yönetmelik 7. Ozon Tabakasını Đncelten Maddelerin Azaltılmas lmasına Đlişkin YönetmelikY 8. Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda E Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair YönetmelikY 9. Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 10. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşı şınması Hakkında Yönetmelik Y 2

3 Çevre Kanunu nun Tehlikeli Maddelerle Đlgili Hükümleri KANUN No: 2872 R.G.TARĐHĐ 16 Ağustos 1983 SAYISI DEĞĐŞĐ ĞĐŞĐKLĐK- Kanun No: 5491 R.G. TARĐHĐ 13 Mayıs 2006 SAYISI

4 Madde 13- Tehlikeli kimyasallar ve atıklar Yönetmelik hükümlerine h aykırı olarak piyasaya sürülds ldüğü tespit edilen tehlikeli kimyasallar ile bu kimyasalları içeren eşya, e bunları satış ve kullanım m amacıyla piyasaya süren kurum, kuruluş ve işletmelere i toplattırılır r ve imha ettirilir. Nakil ve imha için i in gereken masraflar ilgililerince karşı şılanır. 4

5 Madde 13- Tehlikeli kimyasallar ve atıklar Sorumlular bu Kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncüşahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 5

6 Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar (11 Mart 2010 tarih ve sayılı RG) Sigorta konusu maddeler MADDE 2- (1) Mali sorumluluk sigortasına konu maddeler şunlardır: a) Petrol ve petrol ürünleri. b) Mühimmat ve patlayıcı maddeler. c) Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar. ç) Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri). d) Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları). e) Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit. f) Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı. g) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar. ğ) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar. 6

7 Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar (11 Mart 2010 tarih ve sayılı RG) Tüp gaz sorumluluk sigortası MADDE 3- (1) Likit petrol gazını (LPG) tüpleyen firmalar (dolum tesisleri), 1 inci maddede düzenlenen sigortalara ek olarak, kusurları olsun veya olmasın, doldurdukları tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması veya yangın çıkarması sonucu üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı tüp gaz sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 7

8 Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar (11 Mart 2010 tarih ve sayılı RG) Asgari teminat tutarları, genel şartlar ile diğer usul ve esaslar MADDE 8- (1) Bu Karar kapsamındaki sigortalara ilişkin asgari teminat tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından; sigorta genel şartları ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. TEHLĐKELĐ MADDELER ĐÇĐN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SĐGORTALARINA ĐLĐŞKĐN TARĐFE VE TALĐMAT, 9 Mayıs 2010,

9 Madde 20 Đdari nitelikteki cezalar BAZI ÖRNEKLER 9

10 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA 2011 YILINDA VERĐLECEK ĐDARĐ PARA CEZALARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (25 Aralık 2010, R.G.No:27796) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyaye yayı Çevre Kanunu nda nda ve ilgili yönetmeliklerde y belirtilen usûl l ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak; üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satış ışa a sunanlara TL TL (Kurum, kuruluş ve işletmeler i için) i in)

11 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA 2011 YILINDA VERĐLECEK ĐDARĐ PARA CEZALARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (25 Aralık 2010, R.G.No:27796) Tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere TL TL 11

12 Fiillerin Tekrarı Çevre Kanununda belirtilen idarî para cezaları,, bu cezaların n verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl l içinde i inde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip m tekrarında iki kat artırılarak verilir. 12

13 KĐMYASAL ÜRÜNLERĐN N YÖNETY NETĐMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ YÖNETMELĐKLER 13

14 KĐMYASALLARIN ENVANTERĐ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĐK TARĐHĐ TARĐHĐ RESMĐ GAZETE 26 Aralık 2008 SAYISI DEĞĐŞĐKLĐK 10 Kasım 2009 SAYISI 23 Mayıs

15 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Bu Yönetmelik; Maddelere ilişkin bilgi toplanmasını, sunulmasını ve erişebilirliğini, Maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerine olabilecek muhtemel risklerinin kontrolü ilkelerini kapsar. Bu Yönetmelik, Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi maddeleri, Askeri amaçlı kullanım için üretilen veya ithal edilen maddeleri kapsamaz. 15

16 Tanımlar Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini, Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltiler 16

17 Tanımlar Üretici: Kimyasal element ve/veya bileşiklerini iklerini veya bunların n karışı ışım m ve/veya çözeltilerini kullanarak, herhangi bir yöntemle, y herhangi bir formda madde veya müstahzarm stahzarı ticari adını veya markasını vermek suretiyle hazırlayan ve/veya hazırlatan gerçek ek ve tüzel kişiler iler Đthalatçı: Kendi ihtiyacını karşı şılamak veya piyasaya arz etmek üzere madde ve/veya müstahzarm stahzarın n ithalatını gerçekle ekleştiren gerçek ek ve tüzel t kişiler iler 17

18 Madde 7: Yüksek miktarda üretilen veya ithal edilen maddelere ilişkin veri sağlanması 1/1/2010 tarihinden üç yıl öncesine kadar, maddeleri yılda bin ton veya üzerinde üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç yıllık ortalama miktarını, EK-2 de ayrıntıları verilen bilgileri 31/3/2011 tarihine kadar Bakanlığa iletir. 1/1/2010 tarihinden itibaren maddeleri ilk kez yılda bin ton veya üzerinde üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, EK-2 de ayrıntıları verilen bilgileri, maddenin yıl içerisinde ilk üretildiği veya ithal edildiği tarihten bir yıl sonrasını takip eden üç ay içerisinde Bakanlığa iletir. 18

19 Madde 8: Düşük miktarda üretilen veya ithal edilen maddelere ilişkin veri sağlanması 1/1/2010 tarihinden üç yıl öncesine kadar maddeleri yılda bir ton veya üzerinde, ancak bin tondan az olan miktarlarda üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç yıllık ortalama miktarını, EK-3 de ayrıntıları verilen bilgileri 31/3/2011 tarihine kadar Bakanlığa iletir. 1/1/2010 tarihinden itibaren maddeleri ilk kez yılda bir ton veya üzerinde, ancak bin tondan az olan miktarlarda üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, EK-3 de ayrıntıları verilen bilgileri, maddenin yıl içerisinde ilk üretildiği veya ithal edildiği tarihten bir yıl sonrasını takip eden üç ay içerisinde Bakanlığa iletir. 19

20 Madde 9: Đstisnalar EK-1 de listelenen maddeler bu koşullardan muaftırlar. (ÖRNEK: Absorbik asit, glukoz, fruktoz, karbon dioksit, argon, helyum, vb.) 20

21 Madde 10: Veri sağlama usulleri Bir maddenin birden fazla üretici tarafından üretilmesi veya ithal edilmesi durumunda, istenen bilgiler, ilgili üretici veya ithalatçıların anlaşmaları durumunda, onların adına bir üretici veya ithalatçı tarafından verilebilir. Bununla beraber diğer üretici ve ithalatçılar, EK-2 de 1.1 den 1.19 a kadar yer alan verileri verirler ve kendileri adına başvuruda bulunan üretici veya ithalatçıyı referans olarak belirtirler. Üretici veya ithalatçılar, bilgileri vermek için, Bakanlığın internet sayfasındaki özel program paketini kullanırlar. 21

22 Madde 10: Veri sağlama usulleri Kendi halinde veya müstahzar içinde maddelerin ithal edilmesi durumunda; bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülükleri, bu maddelerin ithal edildiği, yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin bir akitle belirlediği Türkiye de yerleşik temsilcileri aracılığı ile de yerine getirilebilir. 22

23 Madde 11: Verilen bilgilerin güncellenmesi Bu yönetmeliğe göre bilgi sağlayan üretici ve ithalatçılar bu maddede belirtilen durumlarla ilgili değişiklikleri, bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir. Üretici veya ithalatçı ayrıca her üç yılda bir, EK-2 veya EK-3 te belirtilen miktarlarda değişiklik olması durumunda bu yönetmeliğe göre sağlanan üretim ve ithalat miktarıyla ilgili bilgileri Bakanlığa iletir. Üretici veya ithalatçılar, adres veya unvanlarında değişiklik olması durumunda, ilgili değişiklikleri bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir. 23

24 Madde 12: Verilerin gizliliği Üretici veya ithalatçı, bu yönetmeliğe göre sağlanan bilgilerin açıklanmasının kendisine endüstriyel veya ticari olarak zarar vereceğini düşünüyorsa, bu bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmamasını yazılı olarak Bakanlıktan talep edebilir. Üretici veya ithalatçı daha önce gizli olarak kabul edilmiş bilgiyi kendisi açıklarsa, bu durumu Bakanlığa bildirir. Gizlilik başvurusunun kabulü Bakanlığın yazılı onayına tabidir 24

25 TEHLĐKELĐ MADDELERĐN, VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETĐKETLENMESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK RESMĐ GAZETE TARĐHĐ SAYISI

26 AMAÇ Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere; sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına na ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 26

27 KAPSAM DIŞI Đnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ürünler, Kozmetik ürünler, Atık niteliğindeki madde karışımları, Gıda maddeleri, Hayvan yemleri, Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, Haklarında, yürürlükteki diğer düzenlemelerde bu Yönetmelikle aynı seviyede bilgi sağlayıcı ve koruyucu hükümler bulunan, invasiv veya insan vücudu ile doğrudan fiziksel temasla kullanılan tıbbi cihazlar, 27

28 KAPSAM DIŞI Haklarında yürürlükteki diğer düzenlemelerde ilgili hükümler bulunan, patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen harp levazımatı ve askeri amaçla kullanılan patlayıcılar. Patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen sivil amaçlı patlayıcıların ambalajlanmasını ve etiketlenmesi Tehlikeli maddeler ve müstahzarların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınması, Her hangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi maddeler ve müstahzarlar. 28

29 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar Madde 5 Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlar ĐKĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 6 Genel Đlkeler Madde 7 Đlgili Kuruluş Madde 8 Kimyasallar Danışma Komisyonunun oluşumu Madde 9 Kimyasallar Danışma Komisyonunun görevleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevler ve Yükümlülükler Madde 10 Üreticilerin ve ithalatçıların yükümlülükleri Madde 11 Özel yükümlülük 29

30 ĐÇĐNDEKĐLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Madde 12 Araştırma ve öğrenme Madde 13 Sınıflandırma kuralları Madde 14 Sınıflandırma usulleri Madde 15 Test yapma Madde 16 Müstahzarların tehlike özelliklerinin saptanması Madde 17 Müstahzarların fiziko-kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerinin değerlendirilmesi Madde 18 Müstahzarların insan sağlığına olan tehlikelerinin değerlendirilmesi Madde 19 Müstahzarların çevreye olan tehlikelerinin değerlendirilmesi BEŞĐNCĐ BÖLÜM Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Ambalajlanması Madde 20 Ambalajlama şartları Madde 21 Tehlikeli maddelerin ambalajlanması Madde 22 Tehlikeli müstahzarların ambalajlanması Madde 23 Tehlikeli müstahzarları içeren kaplarda çocuk kilidinin bulunması 30

31 ĐÇĐNDEKĐLER ALTINCI BÖLÜM Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Etiketlenmesi Madde 24 Madde 25 Madde 26 Madde 27 Madde 28 Madde 29 Madde 30 Madde 31 Madde 32 Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi Tehlikeli maddelerin etiketleme koşulları Etiketleme koşullarının sağlanmış olduğu kabul edilen durumlar Tehlikeli müstahzarların etiketlenmesi Tehlikeli müstahzarlar için etiket bilgileri Küçük ambalajlarda tehlike sembollerinin kullanılması Tehlikeli müstahzarların etiketinde ve ambalajında yer alamayacak hususlar Tehlikeli müstahzarlar için etiketleme koşullarının uygulanması Etiketin dili YEDĐNCĐ BÖLÜM Ambalajlama ve Etiketleme Koşullarından Đstisnalar Madde 33 Madde 34 Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve ambalajlanmasındaki istisnalar Tehlikeli müstahzarların etiketlenmesi ve ambalajlanmasındaki istisnalar 31

32 ĐÇĐNDEKĐLER SEKĐZĐNCĐ BÖLÜM Reklam Madde 35 Tehlikeli maddeler hakkında reklam Madde 36 Tehlikeli müstahzarların mesafeli sözleşme ile satılması DOKUZUNCU BÖLÜM Kimyasal Adların Gizliliği Madde 37 Madde 38 Kimyasal adların gizliliği Koruma maddesi ONUNCU BÖLÜM Denetim ve Yaptırım Madde 39 Denetim ONBĐRĐNCĐ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Madde 40 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Madde 41 Madde 42 Yürürlük Yürütme 32

33 EKLER EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 EK-6 EK-7 EK-8 EK-9 EK-10 EK-11 Tehlikeli maddeler ve müstahzarların sınıflandırılması, etiketlenmesi için kriterler Tehlikeli maddeler listesi Test yöntemleri Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak tehlike sembol ve işaretleri Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin özel risk -R ibareleri Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik-s ibareleri Halka sunulan veya satılan madde ve müstahzarları içeren kaplara ilişkin özel hükümler Müstahzarların Đnsan Sağlığına Olan Tehlikelerinin 18 nci Maddeye Uygun Olarak Değerlendirilmesi Đçin Yöntemler Müstahzarların çevresel zararlarının madde 19 a uygun olarak değerlendirilmesi için yöntemler Belirli müstahzarların etiketlenmesine dair özel hükümler Maddenin kimyasal kimliği için gizlilik 33

34 Madde 7-Đlgili 7 Kuruluş Biyosidal ürünler ve deterjanlar için i in Sağlık k Bakanlığı ığı, Bu YönetmeliY netmeliğin in müstahzarlarm stahzarların n sınıflands flandırılması, ambalajlanması,, etiketlenmesi ile ilgili hükümleri h esas alınmak üzere, bitki koruma ürünleri ile ilgili düzenlemeler d için in Tarım m ve Köyişleri Bakanlığı ığı, Sivil amaçlı patlayıcılar lar için i in Đçişleri Bakanlığı ığı, Yukarıda sayılanlar haricindeki her türlt rlü tehlikeli madde ve müstahzarlar ile bu Yönetmelik Y hükümleri h çerçevesinde evesinde gerçekle ekleştirilecek çalışmaların n koordinasyonu için i in Çevre ve Orman Bakanlığı ığı. 34

35 Madde 10- Üreticilerin ve ithalatçılar ların yükümlülükleri Maddelerin ve müstahzarlarm stahzarların n bu Yönetmelik Y hükümlerine h uygun olarak sınıflands flandırılması için in gerekebilecek testleri yapmak veya yaptırmak Tehlikeli maddeler ve müstahzarlarm stahzarların n bu Yönetmelik Y hükümlerine göre g sınıflands flandırılması,, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını sağlamak Đlgili kuruluşun un talebi halinde müstahzarm stahzarın n bileşimi imi ve diğer özelliklerine ilişkin bilgileri ilgili kuruluşa a vermek Đlgili kuruluşun un talebi halinde yönetmelikte y yer alan bilgileri ilgili kuruluşlara lara temin etmek 35

36 Madde 11- Özel yükümlülük Bu Yönetmelik Y kapsamında sağlık üzerine etkileri ve fiziko- kimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen müstahzarları piyasaya arz eden üretici ve ithalatçılar, lar, müstahzarın n kimyasal bileşimine imine ve tehlike özelliklerine ilişkin ayrınt ntılı bilgiyi Sağlık k Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezine vermekle yükümly mlüdürler. Söz z konusu bilgilerin veriliş usul ve formatı Sağlık Bakanlığı ığınca belirlenir. Sağlık k Bakanlığı ığınca bu bilgilerin gizliliği i sağlan lanır r ve koruyucu ve iyileştirici önlemleri düzenleyerek d tıbbi t ihtiyaçlar ları karşı şılamak için i in özellikle acil durumlarda kullanılır. Sağlık k Bakanlığı ığınca alınan bilgiler söz s z konusu amacın dışında başka bir amaçla kullanılamaz. lamaz. 36

37 TEHLĐKELĐ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA ĐLĐŞKĐN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELĐK TARĐHĐ RESMĐ GAZETE SAYISI

38 KAPSAM Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve piyasaya arz edilen maddelerin ve müstahzarların güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtımı Güvenlik bilgi formlarında yer alacak bilgiler ve formun şekli Bitki koruma ürünlerine ilişkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere bitki koruma ürünlerinin Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması 38

39 KAPSAM Ayrıca, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tehlikeli kabul edilmemekle birlikte, piyasaya arz edilen haklarında özel koşul oluşturulan müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasında uyulacak usul ve esaslar 39

40 KAPSAM DIŞI Đnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ürünler Kozmetik ürünler Atık niteliğindeki madde karışımları Gıda maddeleri Hayvan yemleri Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar Tehlikeli maddeler ve müstahzarların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınması Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi maddeler ve müstahzarlar 40

41 GÜVENLĐK K BĐLGB LGĐ FORMU Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir. 41

42 Madde 5-5 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmas rlanması esasları Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı, bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına bu yönetmeliy netmeliğe e uygun şekilde hazırlanm rlanmış olan güvenlik g bilgi formu hazırlar. 42

43 Madde 5-5 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmas rlanması esasları Profesyonel kullanıcı: üretici, tehlikeli maddeleri ve müstahzarları kullanan sanayici, bilimsel araştırma rma ve geliştirme yapan ve üretim sürecinde araştırma rma ve geliştirme yapan gerçek ek veya tüzel kişiler iler 43

44 Madde 5-5 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmas rlanması esasları Güvenlik bilgi formu, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde inde, ücretsiz olarak verilir. Güvenlik bilgi formunun güncellenmesi durumunda; güncellenmiş form, güncellenme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen en sürede, tehlikeli madde veya müstahzarın verildiği kullanıcılar lar ile depolayana güncellenme tarihini takip eden üç ay içindeinde iletilir ve formda güncelleme tarihi ve kaçınc ncı güncelleme olduğu belirtilir. 44

45 Madde 5-5 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmas rlanması esasları Halka ve kullanıcılara lara satılan tehlikeli müstahzarla birlikte, insan sağlığı ığına yönelik gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini almaları içinin yeterli bilgi sağlan lanıyorsa, güvenlik bilgi formunun verilmesi gerekmez. Bununla birlikte, profesyonel kullanıcılar lar, talep ederlerse kendilerine güvenlik bilgi formu sağlan lanır. 45

46 Madde 5-5 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmas rlanması esasları Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yazılı metin halinde iletilir. Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmas rlanmasınana ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce ilerce hazırlan rlanır. Đthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce ilerce hazırlan rlanır. 46

47 Madde 5-5 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmas rlanması esasları Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığı ığına iletilir. 47

48 Madde 6-6 Güvenlik bilgi formlarının dili Güvenlik bilgi formu, Türkçe hazırlan rlanır. 48

49 Madde 7-7 Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/ irket/đş Sahibinin Tanıtımı, 2. Bileşimi/ imi/đçeriği Hakkında Bilgi, 3. Tehlikelerin Tanıtımı, 4. Đlk Yardım Tedbirleri, 5. Yangınla nla Mücadele Tedbirleri, 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler, 7. Elleçleme leme ve Depolama, 8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel isel Korunma, 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, 10. Kararlılık ve Tepkime, 11. Toksikolojik Bilgi, 12. Ekolojik Bilgi, 13. Bertaraf Bilgileri, 14. Taşı şımacılık Bilgileri, 15. Mevzuat Bilgileri, 16. Diğer Bilgiler. 49

50 Madde 7-7 Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler Bu bilgileri sağlama yükümlülüğü, tehlikeli maddeleri veya müstahzarları piyasaya arz etmekle sorumlu kişiye iye aittir. 50

51 Madde 8-8 Đlgili kuruluşlar lar Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nda ilgili kuruluşlar lar, bitki koruma ürünleri içinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ığı; biyosidal ürünler ve deterjanlar içinin Sağlık Bakanlığı yukarıda adları sayılan tehlikeli maddeler ve müstahzarlar dışındaki her türlü tehlikeli madde ve müstahzarlar ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesindeevesinde gerçekle ekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu ve Yönetmeliğinin güncellenmesi ve yayımlanmas mlanması içinin Çevre ve Orman Bakanlığı ığı dır. 51

52 Madde 9-9 Denetim Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar lar tarafından kendi mevzuatı çerçevesindeevesinde gerçekle ekleştirilir. 52

53 Madde 10- Yürürlük Yönetmelik yayımland mlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer. ( da) 53

54 BÜYÜK ENDÜSTRĐYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĐK TARĐHĐ RESMĐ GAZETE 18 Ağustos 2010 SAYISI

55 Büyük k Endüstriyel Kaza Herhangi bir kuruluşun un işletilmesi i esnasında; nda; kontrolsüz z gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde inde veya dışıd ışında çevre ve insan sağlığı için in anında nda veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen a abilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük k bir emisyon, yangın n veya patlama olayıdır. 55

56 AMAÇ Bu Yönetmelik, Y tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda larda büyük b k endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların n insanlara ve çevreye olan zararlarının n en aza indirilmesi amacıyla, yüksek y seviyede, etkili ve sürekli s korumayı sağlamak için i in alınmas nması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler. 56

57 EKLER EK 1. Bu Yönetmeliğin Uygulandığı Tehlikeli Maddeler EK 2. Güvenlik Raporu nda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler EK 3. Güvenlik Yönetim Sistemi ve Đlgili Hususlar EK 4. Acil Durum Planlarında Bulunması Gereken Hususlar EK 5. Madde 15 Uyarınca Kamuya Verilecek Bilginin Đçeriği 57

58 Madde 3. Đstisnalar Askeri kuruluş, tesis ve depolar Đyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri Rıhtımlar ve iskelelerde yapılan yükleme ve boşaltma faaliyetleri Tehlikeli maddelerin; karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınması ve bunların taşınması sırasında bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların dışında ara geçici depolanması Tehlikeli maddelerin tesis sınırları dışında kalan boru hatları ile taşınması Maden çıkartma endüstrilerinin madenlerdeki ve taş ocaklarındaki veya sondaj kuyuları vasıtasıyla minerallerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetleri 58

59 Madde 3. Đstisnalar Denizdeki maden çıkarma endüstrilerinin; hidrokarbon içeren minerallerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetler Özellikle minerallerin kimyasal ve ısıl işlemleri esnasında kullanılan, tehlikeli maddeler içeren atık havuzları ve barajları da dahil olmak üzere faaliyetteki atık tasfiye tesisleri hariç, düzenli depolama sahaları 59

60 Madde 5. Tanımlar Tehlikeli madde: Ek I, Bölüm 1, Kolon 1 de listelenen veya Ek I, Bölüm 2, Kolon 1 de listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık veya ara madde olarak mevcut olan veya bir kaza sırasında oluşması beklenen bir madde, karışım veya müstahzardır. 60

61 Madde 5. Tanımlar Đşletmeci: Bir kuruluşun veya tesisin işletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki teknik işletme hakkında karar verici herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir. Kuruluş: Aynı işletmecinin kontrolü altındaki ve sadece bir karayolu, demiryolu veya kıta içi suyolu ile ayrılmış iki veya ikiden fazla alan bir bütün olarak değerlendirilmek kaydıyla; aynı işletmecinin kontrolü altında bulunan, ortak altyapı veya faaliyetler de dahil olmak üzere, tehlikeli maddelerin bulunduğu, bir veya birden fazla tesisin bulunduğu alanı, 61

62 Tesis: Madde 5. Tanımlar Tehlikeli maddelerin üretildiği, kullanıldığı, işlendiği veya depolandığı bir kuruluş içerisindeki teknik birim bu birimin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru tesisatı, iş ekipmanları birime hizmet eden demiryolu rampa hatları, tersaneler ve doldurma boşaltma rıhtımları, platformlar, şamandıra sistemleri, yüzen veya sabit dalgakıranlar, ambarlar veya benzer yapılar 62

63 KAPSAM EK 1. Bölüm 1- Adlandırılmış Maddeler Listesi Tehlikeli Maddeler Kolon 1 Amonyum nitrat (bakınız not 1) Klor Kolon 2 (ton) Kolon 3 (ton) Alt Seviyeli Kuruluş Üst Seviyeli Kuruluş 63

64 KAPSAM EK 1. Bölüm 2- Bölüm 1 de Adlandırılmamış Madde ve Müstahzar Kategorileri Tehlikeli Madde Kategorileri Kolon 1 Çok Toksik Toksik Alt Seviyeli Kuruluş Kolon 2 (ton) 5 50 Kolon 3 (ton) Üst Seviyeli Kuruluş 64

65 Madde 7. Bildirimler Üst ve alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluşlar için, yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde, ( ) Tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artış nedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluşlar için ya da bir kuruluşun transfer, kira veya satış yoluyla el veya isim değiştirmesi durumları olması halinde; Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ise; yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde, ( ) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ise, değişiklik tarihini müteakip on iş günü içerisinde, Diğer durumlarda, kuruluşun çalışmaya başlamasından önce Çevre ve Orman Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak ikinci fıkradaki bilgileri içeren bir bildirim gönderir. 65

66 Madde 7. Bildirimler Üst ve alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluşlar için, yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde, ( ) Tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artış nedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluşlar için ya da bir kuruluşun transfer, kira veya satış yoluyla el veya isim değiştirmesi durumları olması halinde; Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ise; yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde, ( ) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ise, değişiklik tarihini müteakip on iş günü içerisinde, Diğer durumlarda, kuruluşun çalışmaya başlamasından önce Çevre ve Orman Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak ikinci fıkradaki bilgileri içeren bir bildirim gönderir. (http://cevre.cob.gov.tr/) 66

67 Alt Seviyeli Kuruluş Đşletmecisinin Yükümlülükleri Madde 8 e uygun şekilde Büyük Kaza Önleme Politikası (BÜKOP) nı hazırlar. (Faaliyette olan tesisler ye kadar, diğerleri maddede tanımlı sürelerde) Tehlikeli maddelerin niteliği veya miktarının değişimi önemli yan etkilere neden olacaksa BÜKOP u günceller. BÜKOP u uygular. 67

68 Üst Seviyeli Kuruluş Đşletmecisinin Yükümlülükleri Madde 9 a uygun şekilde ve asgari olarak Ek II nin 1 inci ve 2 nci maddesinde belirtilen bilgileri içermek kaydıyla bir Güvenlik Raporu hazırlar veya hazırlatır. Hazırladığı Güvenlik Raporu nu Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıĐş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir. (Faaliyette olan tesisler ye kadar, diğerleri maddede tanımlı sürelerde) Đlave bilgi talep edilmesi durumunda bu bilgileri sağlar. 68

69 Üst Seviyeli Kuruluş Đşletmecisinin Yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın raporu değerlendirme sonucu OLUMLU ise; bakanlık onaylanmış raporun son halini; kuruluş belediye ve mücavir alanları içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dışında ise ilgili il özel idaresine ve işletmeciye gönderir. Ayrıca, bu durumu Çevre ve Orman Bakanlığına ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bildirir. 69

70 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın raporu değerlendirme sonucu OLUMSUZ ise; Bakanlık kuruluşla ilgili gerekli yasal işlemi başlatır ve bu durumu; Çevre ve Orman Bakanlığına, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, kuruluş belediye ve mücavir alanları içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dışında ise ilgili il özel idaresine bildirir. Üst Seviyeli Kuruluş Đşletmecisinin Yükümlülükleri 70

YÖNETMELİK OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Kasım 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27052 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KATALOG : c02_1999 [ Önceki Döküman ] ARANILAN : ozon [ Arama Sonuçları ] DÖKÜMAN : 1/1 [ Sonraki Döküman ]

KATALOG : c02_1999 [ Önceki Döküman ] ARANILAN : ozon [ Arama Sonuçları ] DÖKÜMAN : 1/1 [ Sonraki Döküman ] KATALOG : c02_1999 [ Önceki Döküman ] ARANILAN : ozon [ Arama Sonuçları ] DÖKÜMAN : 1/1 [ Sonraki Döküman ] İşŞ Elektronik Resmi Gazete 25.07.1999 Pazar Sayı: 23766 (Asıl) Son Güncelleme: 01.08.1999 11:20

Detaylı

YÖNETMELİK BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĠK 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2 de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;

YÖNETMELİK. c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2 de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi; 30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN

Detaylı

www.bilgeisguvenligi.com 1 / 22

www.bilgeisguvenligi.com 1 / 22 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.2013/28867 (Mük) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2001-24379 s. R.G. Yön/2.md.)

Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2001-24379 s. R.G. Yön/2.md.) TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Çevre Bakanlığı Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 21634 20/04/2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634 TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (1) 1) Yönetmeliğin adı "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinin" iken 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ ÖNSÖZ Sanayi kimyasallarının yönetimi üzerine Bakanlığımızca hazırlanan Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği ilk kez 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler,

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27844 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKKINDA

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı