Dr. Mehmet KARADENĐZ MTA Genel MüdürlM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Mehmet KARADENĐZ MTA Genel MüdürlM"

Transkript

1 Dr. Mehmet KARADENĐZ MTA Genel MüdürlM rlüğü

2 Su canlı yaşam amı için in hayati, ama Sanayi devrimiyle; Bir taraftan dünya d nüfusunun n çoğalması (tıbb bbın n gelişmesi, refahın göreceli artmasıyla çocuk ölümlerinde azalma ve insan ömrünün n uzaması) ) ve belirli bölgelerde b yoğunla unlaşması (kentleşme), Diğer taraftan da, özellikle gelişmi miş ülkelerde hayat standardının yükselmesi hem kişi i başı şına, hem de katlanmış (kümülatif) su tüketimini t arttırmaktad rmaktadır. r. Su kaynakları hızla kirlenmekte Yetersizlik ve kirlilik sorunu büyüyor

3 Madencilik-su ilişkisi Madencilikte su kullanımı zorunlu Su kaynaklarından ndan su temini, yatırım m ihtiyacı Gereğinden fazla su geliri sorunu Su denkliği i kurulması Su kirliliği Teknik nitelik Mevzuat kısıtlark tları

4 Su Kaynakları; göller, barajlar, yeralt ller, barajlar, yeraltı suları, şehir şebeke suları (yerleşime yakın n yataklar için), i in), tuzu alınm nmış deniz suyu ve nadiren bizzat deniz suyu Su kıtlk tlığı; Uzaktan boru hatlarıyla su taşı şınması, Su temini için i in baraj inşaat aatı, Suyun niteliği, i, ilâve yatırım Su bolluğu; u; Aşırı su nedeniyle sorunlar

5 Aşırı su gelirine bağlı sorunlar; Yüzeye yakın n su tablası, Derin seviyelerde üretim Maden içinde; i inde; Soğuk bir bölgede b ise kuyularda donma, Çalışan ve cihaz verimliliğinde inde azalma, bakım m masraflarında artma, Elektrik kullanımında nda tehlike, Galeri duvarlarında yıkılmay Ortamda sıcak s su bulunması halinde aşırı ısınma-nemlenme, nemlenme, Ocağa a gaz taşı şınımı, Daha fazla patlayıcı tüketimi, Giriş yolları ve kanallarda daha çok adam çalıştırma sıkınts ntıları yaşanabilir. anabilir. Maden dışıd ışında; Yüzey sularının n niteliğinde inde bozulma, Yükleme-işleme işlerinde i maliyet artışı ışı, Çevre kuyulardaki sularda çekilme ve hatta tasman gelişimi, imi, Fazla su gelirine karşı şı,, suların boşalt altılması amacıyla kurulacak pompaj istasyonu ve onun işletilmesi i de ek yatırım, enerji gideri ve işletme i masrafı, Tüm m bu istenmeyen durumlar nedeniyle, üretim maliyetinde arış ve kimi çevresel sorunlar ortaya çıkabilir.

6 Aramadan kapatmaya su kullanımı; Hazırl rlık k dönemi; d Arama (sondaj vd.) Hazırl rlık k (yol, tesis inşa) Đşletme dönemi; d Üretim (Çö( Çözelti, su jeti, delik delme, toz, hidrolik ramble ) Hazırlama (Öğütme,( eleme, sınıflands flandırma) Zenginleştirme (Yaş yöntemler) Diğer (Çal( alışan ihtiyacı,, taşı şıma, soğutma, bakım, temizlik ) Kapanma dönemi; d Bitkilendirme, Diğer işleri

7 Madencilikte, genel anlamda, su kirliliği Faaliyetler esnasında nda suyun, çeşitli sıvıs ya da katı malzemelerle kaçınılmaz ilişkisi söz s z konusudur; Drenajlar Maden (ocak) sularının n boşalt altımı Proses suları Çalışmalardan fiziksel olarak etkilenmiş alanlardan akınt ntı Artık k havuzu veya kuru artık yığınlarından ndan sızınts ntı Atık k kaya ve cevher yığıy ığınlarından ndan sızıntı Akınt ntılar vasıtas tasıyla sular kirlenir.

8 Đşletmede katı ve sıvılars ların n döngd ngüsü MADEN Cevher SÜREÇ Doğal alıcı sulara boşaltma Dolgu Dolgu Katı-sıvı ayırma Maden suları Atık kaya Artıklar Kullanım Arıtma Kullanım Geri kazanım Atık yığını Drenaj Artık havuzu Doğal alıcı sulara boşaltma Çamur Artık bertarafı

9 Kirlenme süreci; s Çalışanların n kullanmasıyla Üretim esnasında nda Cevher ve yan kayaçla temas (üretim( biçimi, imi, mineralojik yapı,, suyun niteliği ) Patlayıcı kullanımı Hazırlama ve zenginleştirme Kırma-öğütme-sınıflandırma Zenginleştirme (özellikle( flotasyon ve özütlemede organik inorganik kimyasal kullanımı) Diğer (soğutma, toz kontrolu, yükleme/boy kleme/boşaltma, taşı şıma, araç yıkama vs.

10 Madencilikte su yönetimi y plânı; Su kullanımı,, suyun toplumsal, çevresel ve ekonomik önemi Su yönetim y plânı gereksinimi, Stratejik ve işletme i riskleri, Madencilikle çevre sulara verilebilecek gerçek ek ve potansiyel riskler tanımlan mlanır, risklerin olasılığı ığı ve sonuçlar ları değerlendirilir, erlendirilir, kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için in önlem ve uygulamalara yer verilir. Plân; çevre değerlerinin erlerinin ve suların n niteliğinin inin belirlenmesini, suların n kaynak ve kimyasal yapılar larının n tanımlanmas mlanmasını,, işletmede i üretilen ve kullanılan lan temiz ve kirlenmiş suların n miktarlarını tayin için i in su denkliği i ve modellemesinin yapılmas lmasını içerir. Muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi erlendirilmesi kapsama dâhil edilir. Su yönetiminin y altyapısına ait ayrınt ntılar irdelenir. Çevreye olan riskleri azaltacak su yönetim y sistemi hem kirletici kaynaklar çalışması,, hem de su denkliği i ve modeliyle tanımlan mlanır r.

11 Su yönetiminin y hiyerarşisi; isi; Su kaynaklarının n yönetimiy Su denkliği i kurulması Suyun optimizasyonu Kirliliğin in önlenmesi/azaltılması Kirli suyun arıtılmas lması/geri kazanım/geri besleme

12 Su kaynaklarının n yönetimiy Yerel halkın n su ihtiyacı, Eko-sistemlerin korunması, Madencilik dışıd ışındaki talebin süreklilis rekliliğinin inin gözetilmesi, g Su kullanımıyla ilgili kararlarda, kullanımın n ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları arasında bir denge oluşturulmas turulması, Verimli kullanımı için in mümkm mkün n olan en iyi koşullar ulların sağlanmas lanması, Tüketilen birim su miktarı başı şına en yüksek y değerin erin elde edileceği üretkenliğe e ulaşman manın n amaçlanmas lanması, Su güvenlig venliği i adına yetkili merciler, yerel toplum ve madenci arasında uyumlu bir işleyii leyiş kurulması

13 Su denkliğinin inin sağlanmas lanması; Boşaltman altmanın n sınırlands rlandırılması,, mevzuatla getirilen koşullara uyum sağlanmas lanması,, suyun miktar ve niteliğinin inin kontrol altına alınmas nması,, açılan a yüzeyler y ve kanallar gibi noktalarda erozyonun kontrol edilmesi ve işletme i için i in gerekli arıtma tesisinin, göletlerin, buharlaştırma rma havuzlarının n ve artık k barajının n tasarımı için in su denkliğinin inin modellenmesiyle sağlan lanır. Đklim verileri ve ayrıca, yerüst stü ve yeraltı sularının n debileri, akış güzergâhları,, sızma s noktaları ve miktarlarının n saptanmasını içerir. Tesisin kapasitesinden donanımına (boru hatları,, pompalar vs.) kadar suyla bağlant lantılı veriler ve zenginleştirme işlemine i tabi tutulacak malzemenin karakteristik özelliklerine dair değerlerin erlerin bilinmesi gerekir. Sıkı kontrol

14 Su Kullanımının n Optimizasyonu ve Kirliliğin in Önlenmesi Su ve diğerlerinin optimizasyonu (Fleming ve Radakovic, 2011 den uyarlanarak)

15 AMD kontrol ve arıtma algoritması Yığın Tipleri Atık Kaya Artık Yığın Liçi Yeraltı Đşletmesi Açık Đşletme Asit Oluşumunun Kontrolu Uygun değil Su Örtüsü Uygun Tasarla - Gerçekleştir Diğer Seçenekleri Değerlendir Ayrıştırma - Harmanlama Şartlandırma Bazik katkı uygulama Bakteri giderici uygulama Toprak örtü - Sızdırmazlık Uygun Tasarla - Gerçekleştir Yetersiz Drenaj Göçünün Kontrolu Seçenekleri Değerlendir Örtüler - Sızdırmazlık Yüzey sularını saptırma Yeraltı sularını engelleme Uygun Tasarla - Gerçekleştir Toplama ve Arıtma Uygun değil Aktif ya da Pasif Arıtma

16 Su örtüler Çevresel açıdan a en güvenilir g seçenek enek Suda oksijenin yayılma hızıh çok düşük d k (2*10-9 m 2 /s) Suda çözünm nmüş oksijen içerii eriği çok düşük d k (1/25 000) Tepkime hızıh daha az ve giderek düşerd Okside olmamış sülfürlü mineraller su altında tepkimeye meyilli değil Su altında artıklardan metal salımı başlang langıçta kayda değer er olsa da, zamanla ihmâl edilebilir seviyeye düşerd Malzeme zamanla doğal çökelme neticesinde gömülürg

17 Su altına depolayabilmek için; i in; Alıcı ortam açısından; a Malzemenin atmosferle ilişkisini önleyebilmeli, Kurak dönemlerde d buharlaşma sorun olmamalı, Sızıntı yaşanmamal anmamalı, Suyun başka amaçlarla (balıkçılık, k, eğlencee lence-dinlence mekânı) ) kullanımına na mani olmamalı, Depolanacak malzeme açısından; a Malzeme tane boyutu yeterli olmalı, Malzeme kolay çözünmemeli, Gerekirse malzemenin üzerinde organik katman oluşturulmal turulmalı,

18

19 Toprak örtüler Tek katlı Kil, silt türüt ince taneli malzeme, Yüksek nem içerikli, i Đklim şartlarına uygun kalınl nlık, Üç katlı Yığın üzerinde su tutma kabiliyeti yüksek, y ince taneli temel kuşak, Ortada, suya doygun bir kuşak, En üstte, erozyona dayanıkl klı,, iri taneli bazen bitkilendirmeye tabi tutulan koruyucu kuşak, Çok katlı (karmaşı şık)

20 Çok katlı toprak örtü sisteminin şematik görünümü Buharlaşma/terleme Bitki Yağış Erozyon kontrol tabakası Yanal su hareketi (taşınımı) Nem tutma kuşağı Üst drenaj katmanı Süzülme seddesi Alt kapiler sedde Bazik katman Atık/Artık yığını

21 Seçimli işlemler i ve tecrit Ayrış ıştırma Açık k ocakta depolama Yeraltına depolama Yeraltında sızds zdırmazlık k sağlama Harmanlama Tecrit (Encapsulation)

22 Tecrit ederek açık a k ocak işletmesine depolama Yeraltı su tablası Oksitli/ Tehlikesiz atık Sülfürlü/ Tehlikeli atık Su hareketleri

23 Yeraltına depolama

24 Yeraltında sızds zdırmazlık k sağlama

25 Harmanlama Oksitli/Tehlikesiz malzeme içeren atıklar Asit üretken malzeme içeren hücreler

26 Tecrit (Encapsulation)

27 Katkı maddeleri uygulama Kireçta taşı Ca-Mg oksit Fosfat kayası Kireç ve Çimento Fırın F n Tozları Çelik curufları Asit maden drenajı çamuru Kömür r yanma ürünleri Pis su (Lağı ğım) Çamurları Bakteri gidericiler

28 Arıtma Kirliliğin in tamamen önlenmesi nadiren mümkm mkündür. Tesiste kullanım, gölette/barajda g depolama (çökelme/havalandırma sağlar) çoğunlukla yalnız z başı şına uygulanamaz. Safsızl zlıklar dolayısıyla, yla, alıcı ortamlardaki canlılar lar açısından a ciddi riskler ifade ettiklerinden suların n fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal anlamda arıtılarak, mevzuatla getirilen sınırlamalara (niteliğe) e) uygun hale getirilmeleri gerekir. Arıtma çok eski bir teknoloji olup, fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlevli i çok sayıda yöntem y geliştirilmi tirilmiştir. tir.

29 Kirleticiler Fiziksel parçalanma alanma-kimyasal çözünmeyle, suya cevher ve yan kayaç malzemesinin suya geçmesi Ağır-ortam sıvılars ları Flotasyon; toplayıcı,, köpürtk rtücü,, canlandırıcı,, bastırıcı,, ph düzenleyici Özütleme kimyasalları (asitler, bazlar, siyanür r bileşikleri) ikleri) ve bakteriler Solvent ekstraksiyon reaktifleri, iyon değiştiriciler, pıhtılaştırıcılar, lar, salkımla mlaştırıcılar, lar, dağı ğıtıcılar ve diğerleri

30 Madencilik Faaliyetlerinden Etkilenen Suların Sınıflandırılması Parametre Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 ph Asidite Alkalinite Fe <1 Fe <1 Al <1 Mn <1 Ca SO H 2 CO HCO TAK TÇK TAK: Toplam askıda katı TÇK: Toplam çözünmüş katı ph hariç tüm parametreler için birim mg/l dir.

31 Madencilikten etkilenen suların n 5 potansiyel karakteri ARD Düşük ph (AMD) Yüksek türbidite Yüksek H 2 SO 4 Yüksek Fe Dışı Metal Yüksek Fe-Al Çözünmüş katılarla toprak alkaliler bunlara ilâve edilebilir.

32 Siyanürl rlü çözeltilerin arıtılmas lması

33 Tesis atık sularında rastlanan metal siyanür karmaşı şıkları (Sparrow, Woodcock) Metal siyanür karmaşığının türü Basit Bileşikler Kolay Çözünen Örnek NaCN, KCN, Ca(CN) 2, Hg(CN) 2, NH 4 CN Zor Çözünen Zn(CN) 2, CuCN, Ni(CN) 2, AgCN, AuCN, Fe 2 Fe(CN) 6, Cu 4 Fe(CN) 6 Zayıf Bileşikler Zn(CN) -2 4, Cd(CN) - 3, Cd(CN) -2 4, Zn(CN) 2 (OH) 4-2 Orta Kuvvetli Bileşikler Cu(CN) - 2, Cu(CN) -2 3, Cu(CN) -3 4, Ni(CN) -2 4, Ag(CN) , Fe(CN) 6 Kuvvetli Bileşikler Fe(CN) -4 6, Co(CN) -4 6, Au(CN) , Hg(CN) 4

34 Çözeltilerde siyanürün n parçalanmas alanması ve metallerin uzaklaştırılmas lması Oksitleyici YöntemlerY * Hava/Karbon yöntemiy * Alkali ortamda klorlama * Elektrokimyasal parçalama alama * Ozonlama * Permanganat prosesi * Hidrojen peroksit prosesi * SO2/Hava prosesi Adsorpsiyon / Đyon Değişimi imi * Reçineler * Adsorbanlar Biyolojik bozundurma Presipitasyon Asitleştirme/Buharla tirme/buharlaştırma/ rma/ Nötürleştirme (Geri kazanma) Tiyosiyanat oluşturma Đyon flotasyonu Doğal bozundurma

35 Bu yöntemlerden y bazılar ları Alkali Ortamda Klorlama: Alkali çözeltiye genellikle gaz halindeki klor, sodyum veya kalsiyum hipoklorit ilavesi yapılmak suretiyle, çözelti içindeki indeki serbest ya da karmaşı şık k siyanürlerin oksitlenmesi esasına dayanan bir yöntemdir. y SO2/Hava Siyanür r Oksitleme Prosesi: Gaz, sülfs lfür r tuzu veya çözelti halindeki SO 2, onunla birlikte oksitleyici olarak hava ve ph ın n kontrol edilmesi için i in kireç kullanılır. H 2 O 2 : Bu yöntemde, y hidrojen peroksit ile siyanür r arasındaki tepkime tek kademeli olup, serbest haldeki siyanür r ve zayıf f karmaşı şıklar oksitlenerek siyanata dönüşür. d Tiyo-Siyanat Oluşturma ve Çökt ktürme (Presipitasyon): Đlk adımda, serbest ve zayıf f karmaşı şıklar halinde bulunan siyanürler, zehirlilikleri çok düşük d olan karmaşı şıklara dönüştürülür. d r. Đkinci adımda, kuvvetli siyanür kompleksleri ve metaller çökt ktürülür. r. Son kademe, çözeltideki katılar ların çökt ktürülmesini ve ardından filtrasyonunu kapsar.

36 Bu yöntemlerden y bazılar ları Biyolojik Arıtma (Bozundurma): Çeşitli mikroorganizmalar siyanürleri bozundurmakta ve bozunma ürünlerinden azot ve/veya karbon elde etmek üzere kaynak olarak yararlanmaktadır. r. Elektrokimyasal Arıtma: Anotta siyanürlerin yükseltgenmesi y ve katotta metallerin indirgenmesi esasına dayanır. Siyanürler sınırls rlı bir oranda geri kazanılabilir. Iyon Değişimi imi (Ion-Exchange): Kurşun un kolonuna yerleştirilen iyon değişim im reçinesi ile metal siyanür r karmaşı şıklarının n adsorplanması amaçlan lanır. Yine bu kolonu takip eden ve aynı reçine ile yüklenmiy klenmiş diğer bir kolonda da serbest siyanürlerin uzaklaştırılır. r. Prusya Mavisi (Prussian Blue): Çözeltideki ferrosiyanürleri rleri çözünmeyen prusya mavisine (Fe 4 (Fe(CN) 6 ) 3 ) dönüştüren d bir metottur. Ortam ph ı 5 e ayarlanıp, sodyum sülfit s ve Fe 2 + iyonu ilave edilir. ph 5 in 5 altında kaldığı sürece, ferrous veya ferrik ferrosiyanürler rler duraylı presipitatlar olarak kalırlar.

37 Bu yöntemlerden y bazılar ları Doğal Bozundurma: Yönteminin Y uygulanabilirliği, i, tesisin bulunduğu bölgenin jeolojik ve coğrafik koşullar ullarına bağlıdır. Bölgenin yeraltı ve yerüst stü su durumu ile tektonik yapısı önemli faktörlerdir. SıcaklS caklık değerleri, erleri, bölgenin b aldığı yağış miktarı ve rüzgar r durumu gibi iklimsel etkenler bozunmada doğrudan tesirli olan faktörlerdir. Siyanürün n Geri Kazanılmas lması: Bu sistemde, önce, siyanürl rlü çözelti, hidrojen siyanür r açığa ığa çıkarmak üzere sülfs lfürik asitle muamele edilip asitleştirilir. tirilir. Sonra, berraklaştırılarak larak katı taneciklerin uzaklaştırılmas lması sağlan lanır. Berrak likör r havayla karış ıştırılıp, siyanür r gazı kazanılır. Hidrojen siyanür r gazı, kostik soda ile sodyum siyanüre çevrilir.

38 Çeşitli yöntemlerin y etkinlikleri Proses CN - /HCN Cd/Zn Cu/Ni Fe SCN Doğal Bozundurma E K K D K Alkali Ortamda Klorlama E E E D E Hidrojen Peroksit E E K D D Ozonlama E E E D E Asitleştirme/Buharlaş./Nötralizasyon E E E E K Đyon Değişimi E E E E M Elektrokimyasal Parçalama E E E D E Đyon Flotasyonu E E E D SO 2 /Hava Prosesi E E E E E Bakteriyel Bozundurma E E E : Etkin D : Değil K : Kısmen M : Mümkün

39 AMD çözeltilerin arıtılmas lması

40 Aktif ve pasif arıtma yöntemleriy Aktif arıtma; Oksitleme, NötürleN rleştirme, Đndirgeme, Đyon değiştirme, Ozon oksitleme, Ters osmoz, Buharlaştırma, rma, Elektrodiyaliz, Permanganat demir uzaklaştırma, SülfatsS lfatsızlaştırma ve Mikrobiyolojik kontrol en yaygın n aktif yöntemlerdir. y Pasif arıtma; Doğada kendiliğinden inden gelişen en süres reçlerin mühendislik m uygulamalarıyla yla suni biçimde imde oluşturulup arıtmada kullanıma sokulduğu u yöntemlerdir. y

41 Seçim Tercih edilen arıtma yönteminin; y Kabul edilebilir atık k su niteliği, i, Olabildiğince ince az çamur hacmi, Azami sistem güvenirlig venirliği, i, Kabul edilebilir yatırım m ve işletme i maliyeti gereksinimlerini karşı şılaması gerekir.

42 Aktif arıtma Aktif arıtman tmanın n geçmi mişi i 6000 yıl, y (odun kömürük kullanarak filtreleme işlemiyle i bulanıkl klığın n giderilmesi), AMD arıtımı mevzuatın n getirdiği i bir uygulama, Drenajın n temel özellikleri yüksek y asidite ve metal içerii eriği hedef ph ın n yükselmesi, y metal içerii eriğinin inin düşürülmesi, d Kimyasalla ortamın n nötürlen rleştirilmesi, metallerin oksit ya da hidroksit halinde çökt ktürülmesi

43 Nötürleştirme Suların n bir gölette g veya artık k barajında toplanmasını,, bir kimyasal yardımıyla yla nötürlen rleştirilmesini, ardından bünyesindeki kirleticilerin uzaklaştırılmas lmasını içerir. Nötürleştirme kabaca karış ıştırma, havalandırma, çökt ktürme ve çamur bertarafı adımlar mlarından oluşur. ur. Nötürleştirme geleneksel arıtma tesislerinde gerçekle ekleştirilebileceği i gibi, çökt ktürme havuzlarında, açık a işletme ocağı ğında ve doğrudan zenginleştirme hattında yapılabilir.

44 Nötürleştirme yöntemleriy Kireçle nötürlen rleştirme kabaca karış ıştırma, havalandırma, çökt ktürme ve çamur bertarafı adımlar mlarından oluşur. ur. Geleneksel arıtma, Yüksek Y yoğunluklu çamur yöntemi, y Kademeli nötürlen rleştirme, Çökt ktürme havuzları,, Açık A k işletme i ocağı ğında arıtma, Hatta arıtma ve birlikte depolama

45 Geleneksel arıtma tesisi

46 Yüksek yoğunluklu çamur yöntemiy

47 Kimyasallar Kimyasalın Adı Sönmüş kireç Sönmemiş kireç Kireçtaşı Soda külü Kostik soda Potasyum hidroksit Magnezyum oksit Magnezyum hidroksit Trapzen Amonyak Çimento fırını tozu Uçucu kül Kimyasal Formül CaO Ca(OH) 2 CaCO 3 Na 2 CO 3 NaOH KOH MgO Mg(OH) 2 CaO 2 NH 3 CaO, Ca(OH) 2 CaCO 3, Ca(OH) 2 Kimyasal Formül Moleküler Ağırlık Nötürleştirme Etkinliği Sönmüş kireç Sönmemiş kireç Kireçtaşı Soda külü Kostik soda %20 lik sıvı kostik %50 lik sıvı kostik Amonyak CaO Ca(OH) 2 CaCO 3 Na 2 CO 3 NaOH NaOH NaOH NH %90 %90 %30 %60 %100 %100 %100 %100

48 Kimyasal seçimi Parametre Kalsiyum Sodyum Çözünürlük Uygulama Sertlik Jips oluşumu Askıda katı-kil tanecikleri Kimyasal maliyeti Tesis ve bakım maliyeti Yavaş Karıştırma gerekli Yüksek Var Killer çöker Düşük Yüksek Hızlı Dağılma iyi Düşük Yok Killer dağılır askıda kalır Yüksek Düşük Bileşikler, ikler, CO 3 ve OH baz alınarak da karşı şılaştırılabilir. labilir. Karbonatlar ortamın n ph seviyesini a a kadar yükseltebilir. y Hidroksitlerle ph kolayca 12.0 ye çıkabilir. Karbonatlar nötürlen rleştirmede ve metal çökt ktürmede sınırls rlı etki yaratır. r. Hidroksitler daha etkin olmalarına karşı şın, ortam kontrolu açısından a güçg üçlük çıkarır. r. Kullanılacak kimyasalın hangisi olacağına karar vermeden önce, asidik drenajın debisinin, çözeltinin tüm parametrelerinin, arıtmada ulaşılacak ph aralığının, mevzuatın tayin ettiği sınır değerlerin ve madenin bulunduğu yerdeki imkânların (elektrik, malzemeye erişim) belirlenmesi gereklidir.

49 Havalandırma/Oksitleme Mekanik havalandırma Kimyasal oksitleme Biyolojik oksitleme Kimyasal Oksijen Ozon Potasyum Permanganat Kalsiyum klorür Sodyum klorür Demir klorür Kalsiyum hipoklorit Sodyum hipoklorit Hidrojen peroksit Trapzen Formül O 2 O 3 KMnO 4 CaCl 2 NaCl FeCl 2 Ca(ClO) 2 NaClO H 2 O 2 CaO 2

50 Çökt ktürme

51 Çökt ktürme kimyasalları Salkımlaştırıcı Kimyasallar Mineraller Aktif silika Killer Metal hidroksitler Doğallar Nişasta türevleri Polisakkaritler Sodyum alginatlar Sentetikler Anyonik elektrolit Katyonik elektrolit Poliamfolitler Formül Topaklayıcı Kimyasallar Formül NaSiO 4 Bentonit Al(OH) x, Fe(OH) Mısır nişastası Guargam C 6 H 7 O 6 Na Alum (Aluminyum sülfat) Ferus sülfat Ferrik sülfat Demir klorür Sodyum aluminat Not: Mg, Al ve Ca klorürler hem topaklayıcı, hem de oksitleyici kimyasallardır. Al 2 (SO 4 ) 3 FeSO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 FeCl 3 NaAlO 2

52 Çamur sorunu Kullanılmas lması veya bertarafı gerekir. Fiziksel (çö( çökelme davranışı ve hacim) ve kimyasal (değişken) özellikleri belirleyicidir. Bertaraf yöntemleri; y Yeraltında açılan a boşluklara depolama, havuza terk, aktif kömür r atık k sahasına depolama ve gömmeg Kullanım m imkânları; Bünyesindeki metallerin kazanılmas lması,, toprak ıslahı,, inşaat sektörü (tuğla, çimento), kömürde k patlamanın n kontrolu

53 Ancak; Kimyasal ilâvesiyle gerçekle ekleştirilen aktif arıtma, asiditenin giderilmesinde ve metallerin uzaklaştırılmas lmasında etkin olmasına karşı şın, süreklilis rekliliğin in getirdiği i yüksek y maliyet, uzun yıllara yayılan sorumluluk, devamlı bakım m ve malzeme tedariki ihtiyacı ister istemez yeni arayış ışları gerekli kılmk lmıştır.

54 Pasif arıtma Doğan anın n işlevi! i Seyrelme, Kimyasal/biyolojik süres reçlerle zehirliliğin in azalması, Yükselen ph, Çökelen katılar (doğal presipitasyon), Süreklilik durumunda düşen d etkinlik Mühendislik uygulamalarında, doğadan uyarlama Kapatılm lmış maden sahalarından kaynaklana AMD nın doğal yosun bataklıklar klarından geçti tiğinde inde iyileşti tiği saptanınca, nca, araştırmalar rmalar yoğunla unlaşır r ve 1980 sonrası pasif sistemlere ilgi artar.

55 Pasif sistemlerde mekanizmalar Bikarbonat ilâvesi, sülfat s ve üç değerlikli erlikli demir indirgemesi veya bunların n birlikte etkinliği i vasıtas tasıyla asiditenin azaltılmas lmasını ve aynı zamanda alkalinitenin artmasını sağlayan kimyasal olaylar, Hidroksit veya oksit presipitasyonu, Bitkilerce alınma (kemiozmotik mekanizma), Organik maddeler üzerine soğurulma, Sülfit presipitasyonları, Mikrobiyal faaliyetlerle veya jips presipitasyonuyla sülfatların n indirgenmesi

56 Bazı Pasif Arıtma Sistemleri içini in Su Niteliği i Koşullar ulları ve Tasarım m KıstaslarK stasları Sistem Koşullar Yapım Tasarım Etmenleri Yüzeyden akış, g Fe/m 2 /gün ASB Net bazik su Bitkilendirme g Mn/m 2 /gün AnSB Düşük debi, Net asidik su Yüzeyden ve Kompost içinden akış 3.5 g asidite/m 2 /gün SĐB Kompost içinden akış Suyun kalış süresi 24 saat AKD Net asidik su, Düşük ÇO ve M Gömülü kireçtaşı içinden akış Suyun kalış süresi 15 saat AKK Eğim>%10 Kaya ile astarlanmış kanal Asit yükü, Suyun kalış süresi DAR Net asidik su Düşey akış Suyun kalış süresi 15 saat, 20 g asidite/m 2 /gün *ASB-Aerobik Suni Bataklık, AnSB-Anaerobik Suni Bataklık, SĐB-Sülfat Đndirgen Bakteriler, AKD-Anoksik Kireçtaşı Drenleri, AKK-Açık Kireçtaşı Kanalları ve DAR- Düşey Akış Reaktörleri

57 Maden Drenajı için in Pasif Arıtma Sistem Seçimi Algoritması

58 Sonuç Öyle görünüyor g ki, 21. yüzyy zyılda insanlığı ığın önündeki ndeki en önemli gündem maddesi su sorunu olacaktır. Tüketimi T ve kirlilik artarken önlemlerdeki yetersizlikler, temiz su kıtlk tlığını adım m adım m krize götürmektedir. Madencilik faaliyetlerinde su kullanımı bir zorunluluktur. Arama döneminden başlayarak, doğaya yeniden kazandırma aşamasa amasının tamamlanmasına na kadar sürds rdürülecek bir su plânlaması gerekmektedir. Plânlamayla; kaynaklar da dikkate alınarak, suyu verimli kullanmak, kirlenmesini önlemek, olmazsa azaltmak, oluşan çözeltiyi arıtmak suretiyle taze su gereksinimini azaltırken, arıtılarak doğaya verilmesi gereken suların n mevzuatta konan sınırlamalara uygun hale getirilmesini sağlamak amaçlanmaktad lanmaktadır.

59 Sonuç Madencilik faaliyetlerinden etkilenen suların n sürekli s gelişen en yöntemlerle temizlenerek, alıcı ortamlardaki canlı yaşam amı açısından tehlikesiz, hatta içilebilir i ilebilir hale getirilmesi başar arılı bir yönetim ve maliyet meselesidir. Maliyeti belirleyen ise, madenden madene değişken olan kimyasal tüketimi t ve arıtman tmanın, n, yürürly rlükteki yönetmelikler y ve standardlarca tayin edilen derecesidir.

60 Sabrınız z için i in teşekk ekkürler

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt : XXV, Sayı : 1, 2012 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol : XXV, No: 1, 2012

Detaylı

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DOSYA: 2005/794 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL 26.03.2007 BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYA: 2005/794 İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DAVALI : DAVACILAR : T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SENİH ÖZAY, BİRSEL LEMKE, HASAN GÖKVARDAR,MURAT FATİH ÜLKÜ vekilleri

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOGAL Ğ KAYNAKLAR VE EKONOMI Ü BÜLTENI Ü 0 YIL : 2010 SAYI : 10 Temmuz - Aralık MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SAHİBİ GENEL MÜDÜR Mehmet ÜZER YAYIM VE REDAKSİYON KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ 391 MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ Doç.Dr. Deniz DÖLGEN Dr. Hasan SARPTAŞ Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN deniz.dolgen@deu.edu.tr hasan.sarptas@deu.edu.tr

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI Eren DOLAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2009 T.C. SELÇUK

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı