Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler"

Transkript

1 KAPAKSIEM 6/22/07 11:36 AM Page 1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? Yeni yat r mlar ar tma suyu ve geri dönüflüm projelerine yönelik olmal. çme suyu için yenilikçi çözümler Sudaki zararl maddeleri yok eden müthifl teknoloji... Suyla yakalanan gelecek Yeni teknolojiler artan su ihtiyac na nas l çözüm olacak? Singapu un örnek baflar öyküsü...

2 ONKAPAKICISIEM 6/22/07 11:28 AM Page 2 2 GELECEK&TRENDLER E d i t ö r Ülkemizin gelece i için! M. Rauf Atefl Devlet Su flleri nin (DS ) rakamlar n ilerleyen sayfalarda okuyacaks n z. Gerçekten çok çarp c, bir an önce aksiyona geçmemizi gerektiren rakamlar var. Y llarca hepimiz Türkiye nin su zengini oldu u yaklafl m ile büyüdük. Üç yan m z deniz, onlarca gölümüz, çok say da nehir ve akarsuyumuz var bilgilerini okuduk. Ancak, DS nin ve önde gelen araflt rma flirketlerinin verileri bunu do rulam yor. DS ye göre, Türkiye su zengini de il. Kifli bafl na düflen 1600 metreküp su rakam da bunu do ruluyor. Güne böldü ünüzde rakam daha çarp c hale geliyor. Bir Türk vatandafl, gününü 4.3 metreküp su ile devam ettirmek zorunda. Buna içecek, yiyecek, temizlenecek, üretim için harcanacaklar da dahil. Türkiye h zl gelifliyor. Nüfus art fl h z düflse de büyüme yönünde ilerliyor. Yeni yerleflim alanlar do uyor, fabrika ve iflletmeler kuruluyor. Artan refah, daha fazla su tüketimini de beraberinde getiriyor. Oysa, ayn h zla yeni su kaynaklar yaratm yor, olanlar etkin flekilde kullanmak için çaba göstermiyoruz. D E nin verilerine göre onlarca rmak, nehir, gölü bar nd ran Türkiye de 14 milyar metreküp yeralt su kayna var. Bunlara yer üstü kaynaklar da eklendi inde 112 milyar metreküp rakam na ulafl l yor. Milyar rakam büyük gibi gelebilir. Ancak, araflt rmalar ve onlar de erlendiren uzmanlar alarm veriyor. Küresel s nman n da etkisiyle önümüzdeki y llar su konusuna daha fazla odaklanarak geçirmemiz kesin gibi görünüyor. Üstelik sadece tasarruf yapmakla da ifli çözmek mümkün de il. Yeni kaynaklar yaratmak, teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak gerekiyor. Gelecek&Trendler Dergisi nin Temmuz say s n o nedenle Su konusuna ay rd k. Siemens Türkiye deki dostlar m zla birlikte, Türkiye nin su ihtiyac n ve kaynaklar n ortaya koyan bu çal flmaya, dünyadaki uygulamalar, örnek çal flmalar ve yeni teknolojileri de ekledik. Gerçekten Gelecek&Trendler Dergisi nin Temmuz say s tam anlam yla bu alan için bafl ucu kayna haline geldi. Umar z, ifl dünyas ve okurlar m z için de yararl bir içerik oluflturmufluzdur. Bunu, sizden gelecek öneri ve elefltiriler ile görece iz. Önerileriniz, yeni say lar m z için bize fl k tutacak. Yazmay ihmal etmeyin. Sayg lar m zla...

3 03CPSIEM 6/22/07 11:27 AM Page 3 çindekiler çme suyu için yenilikçi çözümler...4 Singapur gelece e yat r m yapt, örnek bir dünya kenti yaratt...6 Türkiye nin su sorununu ar tma ve geri dönüflüm çözecek...9 GAP n dev projesi teknolojisi ile öne ç k yor...12 Türkiye su zengini de il...14 Dünya devleri çevre için yar fl yor...17 Teknoloji Mozart n evine de girdi...18 Mutlu bal k, sa l kl hastalar...20 Daha fazla enerji, daha az emisyon...22 H zl trenler geliyor...25 kna gücü...28 Ifl gören sensörler...30 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Haber Müdürü Ebru F rat Yaz iflleri Müdürü Nihal Köz Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel, Zafer ncecik, Sedef Seçkin, Mehmet Acarla Marka Müdürü Didem Alak n Ankara Temsilcisi Ahmet Erhan Çelik Tel: zmir Temsilcisi Ziynet Attila Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask APA Uniprint Bas m Sanayi ve Ticaret A.fi Ömerli Köyü Mevkii Had mköy- STANBUL Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürü Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Sat fl Temsilcileri Erhan Güven, Erman leri Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: zmir Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL c Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir. Gelecek&Trendler 3

4 04_05CPSIEM 6/25/07 10:50 AM Page 2 4 ÇEVRE Ç N TEKNOLOJ Su ar t m Siemens taraf ndan gelifltirilen yeni teknoloji ile sofra tuzu içme suyunda, endüstriyel kullan mda ya da yüzme havuzlar ndaki suyun dezenfekte edilmesinde kullan labilen sodyum hipoklorite dönüfltürülüyor. çme suyu için yenilikçi çözümler Sudaki mikroplar, afl r miktardaki besin maddeleri ve çevre kirlili ine yol açan kal c organik maddeler sa l m za ve çevreye zarar verebilir. Siemens araflt rmac lar, bu zararl maddeleri ayr flt rmak ya da yok etmek için birbirinden yenilikçi çözümler gelifltiriyor. Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Washington D.C., muazzam bir soruna karfl çal fl yor. Chesapeake Körfezi ne boflalt lan nitrojen (azot) ve fosfor miktar n 2010 itibariyle y lda 50 bin tona düflürmeye niyetliler. Çevredeki flehirlerden, tarlalardan ve kanalizasyon ar tma tesislerinden körfeze dökülen besin maddeleri, özellikle ilkbaharda yayg n yosun birikintileri yarat yor. Yosunlar öldü- ündeyse bakteriler yaln zca bunlar tüketmekle kalm yor sudaki oksijeni de tüketerek, 300 kilometre uzunlu undaki halicin büyük bir bölümünü ölü kuflaklara dönüfltürüyor. Bu duruma çözüm olarak, söz konusu 3 eyalet ile birlikte Columbia Bölgesi, at k boflaltmalar için kat s n rlar belirledi dan itibaren geçerli olmak üzere her bir litre at k suda y ll k ortalamada, sadece 3 miligram nitrojen ve 0.3 mg fosfor bulunmas na izin verilecek. Chesapeake Körfezi nde büyümüfl olan, Salt Lake City deki Siemens Su Teknolojileri nden James Scott, Biyolojik süreçler kullanarak ancak bu s n ra kadar olan nitrojeni suyun içinden ç kar p atabiliyoruz. Hatta bu s n r fosfor için yap labilenden bile düflük diyor. Bu zor duruma karfl koyabilmek için Maryland de belediyenin en büyük 66 kanalizasyon iflleme tesisinin ço unda Siemens teknolojileri kullan larak modernizasyon çal flmalar yap l yor. Su Teknolojileri nden Susan McCorvey, Tüm bu ölçümler, Maryland in k s nt hedefi yükümlülü ünün üçte birini baflarmas n sa layacak diyor. Daha modern tesisler, ilave filtrelerin eklenmesiyle durumu kurtarsalar da baz eski tesislerin sil bafltan infla edilmesi gerekecek. Scott bu durumu flöyle aç kl yor: Besin art klar n n temizlenmesi için flimdiye kadar rüfltünü ispatlam fl teknolojiler kullan lm flt ancak art k bu teknolojilerin de tekrar elden geçirilmesi gerekiyor. Nitrojen ile fosfor, yiyeceklerde, temizlik maddelerinde ve insan d flk s nda bulundu- undan la m suyuna kar fl r. Bir at k su tesisindeki biyolojik ar tmada, bunlar aerobik bakteriler kullan larak inorganik nitrata ve fosfata dönüfltürülür. Fosfat, metal tuzlar kullan larak çökeltilebilir veya biyolojik süreçler arac l yla nitratla birlikte litrede bir mg seviyesine indirgenebilir. McCorvey, Aerobik olmayan koflullarda yaflayabilen nitrat azalt c bakteri, nitrat nitrojen gaz na çevirebilir diyor. Maryland, Fruitland deki kanalizasyon ar tma tesisi, 2003 e kadar at k sudan besin art klar n bile temizleyemiyordu. Ancak eski filtresi, Siemens in OMNFILO s ral y n reaktörü ile de ifltirildi. Art k at k su, bu reaktör

5 04_05CPSIEM 6/25/07 10:50 AM Page 3 içindeki bir tankta s ras yla birtak m ar tma aflamalar ndan geçiyor. Araflt rmalar, aerobik ve aerobik olmayan aflamalardaki süreleri kullanarak azot giderme sürecinin hassas bir flekilde kontrolünü mümkün k ld n ortaya koyuyor. Sonuçta Fruitland deki bu tesiste, nitrojen içeri i yüzde 80 oran nda azalt larak litrede üç miligrama indirgendi. Yine benzer flekilde, Maryland deki Aberdeen kasabas nda da bir Astrasand filtresi kuruldu. Burada filtrelenmifl at k su, içinde yüzen maddeciklerin temizlenmesi için hareket edebilen bir kum yata boyunca ak yor ve suya kumdaki nitrat azaltan bakterinin büyümesini desteklemek için metanol kat l yor. Siemens mühendisleri, at k suyun yaflam süresini düzenleyen karmafl k bir kontrol mekanizmas n, ar tma döngülerini ve bakterileri beslemek için metanol eklenilmesini kullanarak, nitrat n yüzde 98 ini ortadan kald rmay baflard lar. McCorvey, Bu Astrasand filtresi ayn zamanda fosfat n çökeltilmesinde de kullan labilir diyor. Radikaller ifl bafl nda. Mikroplar tüm organik maddeleri parçalayamaz. Baz maddeler, aerobik bakterinin havas zl ktan bo- ulmas na neden olacak kadar çok oksijen tüketir. Ancak Erlangen deki Kurumsal Teknoloji den (CT) Dr. Manfred Waidhas ve ekibi, daha önceleri biyolojik olarak ölçeklendirilemeyen molekülleri parçalayabilen elektrokimyasal bir süreç gelifltirdiler. Böylece art k bu moleküller, bakteriler CO2 ve suya ayr flt r labiliyor. Elektroliz, suda hidroksil ra- Pilot tesis. Moleküllerin bakteriler taraf ndan ayr flt r lmas dikaller oluflturuyor. Bir hidrojen atomu ile bir oksijen atomundan ibaret olan bu radikaller oldukça da reaktifler. Bu yeni süreç, bir zar filtresinin, çok yavafl biyolojik de iflim gösteren lignin (bir çeflit polimer) içeren çözeltiden her gün 600 metreküplük bir miktar süzüp ay klad bir ka t fabrikas nda test ediliyor. Bu çözelti bugüne kadar kireç veya alüminyum tuzlar kullan larak çökeltiliyor sonra da yak l yordu. Waidhas, Ancak bu sadece problemi sudan al p karaya tafl makt r diyor ve ekliyor: Çevreyi kirleten maddelerin imha edilmesi çok daha iyi olur. Ekibinin, bakterilerin mümkün olan en az enerjiyi tüketerek, lignin moleküllerini parçalamaya çal flmakla u raflt n söyleyen Waidhas, Bizim sürecimiz, ozon katmak alternatifinden çok daha verimli diyor. Sadece tuz kat n. Yüksek oranda oksijene ihtiyaç duyan maddeler, metal bileflenleri ve boyalar için en ideali elektrokimyasal süreçleri oluflturuyor. Ancak, petrol ürünleri, böcek ilaçlar, hormonlar ve ilaç art klar da dahil olmak üzere çevreyi kirleten baz maddeler bu tip yöntemlere direnç gösteriyor. Ancak bunlar Erlangen deki CT den Dr. Werner Hartmann n alt nda çal flan mühendislerce gelifltirilen plazma süreciyle parçalanabiliyor. Bu yöntemde su, yüksek voltaj deflarj na maruz b rak l yor. Böylece çok kuvvetli ba lar bile parçalayabilecek bir güce sahip radikaller yarat l yor. Bu tarz süreçlerin bir avantaj da kimyasallar n kullan m na gerek b rakmamas. Her Siemens araflt rmac lar, sudaki zararl maddeleri ayr flt ran ve yok eden yenilikçi çözümler üzerinde çal fl yor. Astrasand filtresi. Bakteriler sayesinde elde edilen düflük nitratl su ne kadar Miami deki Siemens Su Teknolojileri nden Alberto Garimi, Su iflindeki flirketlerin gözü yasal düzenlemeler nedeniyle klor kullan m ndan fazlas yla korkmufl durumda diye düflünse de klor gaz, içme suyunun ekonomik yoldan dezenfekte edilmesi için muhtemelen daha uzun y llar bir standart olarak kalacak. Sodyum hipoklorit çözeltisi, zehirli gazlar n aç a ç kma riskini yok etti i ve klorla ayn etkiye sahip olduklar için genellikle kloru ikame etmekte kullan l yor. Garibi, Ancak sodyum klorit, klordan iki üç kat daha pahal d r diyor ve ekliyor: Yüksek konsantrasyon özelli i nedeniyle tehlikeli maddeler gibi saklan p, tafl nmas gerekir. Ayn zamanda da uzun dönemler boyunca sakland nda bozunur. Su Teknolojileri nin yeni Osec B-Pak sistemi, hipokloritin yerinde üretilebilmesine olanak sa l yor. Bu kompakt sistem, uygulamada bak m istemeyen bir özelli e sahip ve otomatik çal flmas n sa layan ak ll bir kontrol sistemiyle birlikte geliyor. Garibi, Tek ihtiyac n z olan tuz diyor. Tuzlu su, elektroliz arac l yla sodyum hipoklorite ve hidrojen gaz na dönüfltürülüyor. Hidrojenin güvenle kullan labilmesi için havayla seyreltiliyor ve atmosfere at l yor. Garibi, Bu hidrojen, bir yak t hücresinde kullan labilirdi. Ancak flu anda böyle bir geri kazan m ekonomik aç dan yeterince uygulanabilir de- il diye konufluyor. Ute Kehse Gelecek&Trendler 5

6 06_08CPSIEM 6/25/07 10:55 AM Page 2 6 ALTYAPI Singapur Singapur, küresel flirketlerle yapt tak m çal flmalar, e itim ve altyap yat r mlar yla dünyan n en dinamik flehirlerinden biri haline geldi. Di er ülkeler de Singapur un deneyimlerinden faydalanabileceklerini düflünüyorlar. Sadece 4 milyon nüfuslu küçük bir ada olan Singapur, gelece e yönelik yat r mlar ile örnek bir dünya kenti haline geldi. Siemens Su Teknolojileri taraf ndan 2002 de infla edilen Kranji bölgesindeki su ar tma tesisi, Singapur u dünyan n en dinamik ve özgün flehirlerinden biri yapan pek çok altyap projesinden sadece biri. Singapur gelece e yat r m yapt, örnek bir dünya kenti yaratt

7 06_08CPSIEM 6/25/07 10:55 AM Page 3 Geçmiflte ngiliz kraliyetinin bir kolonisi olan Singapur, ba ms zl n kazand - nda ne bir endüstrisi ne hammadde kaynaklar ne de teknik bilgi ve beceri birikimi vard. Ancak uzun vadeli bir ekonomik planlamadan sonra e itime, araflt rmaya, kamu sa l na, k rsal geliflime ve çevreye yüklü yat r mlar yapt. Bugün bu yat r mlar sayesine Singapur, Londra n n sadece yar s kadar bir yüzölçümü içinde 6 bin çokuluslu firmay ve 500 uluslararas finansal kurumu bar nd r - yor. Singapur un bir üçüncü dünya kentinden dünya kenti konumuna ulaflmas nda etkili olan 40 y ll k ilerleme plan n n mimarlar ndan Dr. Tony Tan, Sadece 4 milyon nüfusu olan küçük bir ada oldu umuz için en ileri altyap ve teknolojilere yat r m yapmak zorundayd k. Bu geliflimde, Siemens gibi önde gelen uluslararas flirketler anahtar rol oynad lar diye konufluyor. Singapur, kendini gelece in flehri olmaya götürebilecek yaklafl mlar gelifltirip uygulad. Vatandafllar trafik s k fl kl ndan ve egzoz duman ndan korumak için 1990 larda flehir merkezine tamamen otomatik bir ücretli geçifl sistemi kuruldu. Kara Ulafl m Otoritesi (LTA) Planlama ve Politika Grup Direktörü Eng Sok Yong, Londra henüz geçen y l kendi ücretli geçifl sistemini kurdu. Öncesinde yetkilileri uzun süre bizim sistemimizi incelediler diyor. Singapur da bugün, at k çöp y nlar sorunuyla bafla ç kmak için çöpün flehrin d fl na tafl nmas amac yla yayg n bir yeralt tünel sistemi infla ediliyor. Nanyang Teknoloji Üniversitesi K rsal Planlama Profesörü Ooi Giok Ling, Bu bir yüksek teknoloji çözümüdür ancak Singapur da bizim için hijyen çok önemli diyor. Telekomünikasyonda da lider olan Singapur, flehrin yüzde 95 ini kapsayan 3 telefon operatörünün a lar yla birlikte mobil iletiflimde üçüncü kufla a (3G) geçmifl durumda. fiehir ayn zamanda, örne in dünyan n herhangi bir yerindeki kargo konteynerlerinin izlenmesinde kullan labilecek RFID (Radyo Frekansl Tan mlama) sistemlerinin gelifltirilmesinin de öncülü ünü yap yor. Infocom Gelifltirme Otoritesi (IDA) K demli Direktörü ve Yönetim Kurulu Teknoloji Üyesi Dr. Tan Geok Leng, Bu flehir öylesine kompaktt r ve insanlar da telekomünikasyona o kadar gönülden ba l d r ki, yeni teknolojiler genellikle ilk Singapur da piyasaya sürülür diyor ve ekliyor: Bu da ilk sorunlarla u raflan n hep bizler olaca anlam na geliyor ancak biz bu sorunlar çözüyor olmaktan da kazançl ç k yoruz. At k suyun yeniden kazan m. Singapur un üstesinden gelmek zorunda oldu- u en önemli zorluklardan biri de su tedariki. Ya mur suyu ile yeralt sular, ihtiyac n ancak yar s n karfl layabiliyor. Kalan ise s n r komflusu Malezya dan ithal ediliyor. Siemens, yeniden kazand r lan su formunda yeni bir kaynak keflfetmesinde yard mc oluncaya kadar bu ba ml l k Singapur hükümetini çok endiflelendiriyordu. Singapur daki Siemens Su Teknolojileri Operasyonlar Direktörü Dan Powell, Elbette insanlar n ço unun, yeniden kazand r lm fl at k suyun içilebilmesi fikrine al flt r lmas gerekiyor diyor ve ekliyor: Bu nedenle bu ifle bafllad m zda çok fazla halkla iliflkiler çal flmas na ihtiyac m z oldu. Singapur da hükümet yetkilileri, bu teknolojinin vaat ettiklerini gerçeklefltirip gerçeklefltiremeyece ini bizzat kendileri görmek istediler. Günde 10 bin metre küp içme suyu üretme kapasiteli bir demo tesisinin kurulmas için 1999 da USFilter a yetki verdiler. Bu plana göre suyun kalitesini test etmek için bilimadamlar n n iki y l çal flmalar öngörülmüfltü. Ancak flehir planlamac lar ilk sonuçlardan öylesine etkilendiler ki, temel bir su ar tma tesisinin inflas na test süresinin bitiminden çok önce izin verildi. Eskiden Kranji deki bu kanalizasyon tesisinde klasik yöntemler uygulan yordu. At k su, kanallar arac l yla denize ak t lmaktayd. Bugün ise burada günde 40 bin metre küp içme suyu üretiliyor. Tüm bu sistemin nas l çal flt n ö renmek isteyen Singapurlular, bugün NEWater n ziyaretçi merkezinde a rlan yorlar. Lim, nsanlara iflin ilk aflamas ndan itibaren bilgi vermek istedik. Bu yaklafl m sayesinde onlar n benimsemelerini sa layabildik diyor. NEWater da at k su üç aflamadan geçirilerek ar t l yor. flleme tabi tutulacak su önce 0.2 mikrometre çap ndaki gözenekleri olan milyonlarca küçük kam fl türü fiberden pompalan yor. Bu süreçte suyun içinde yüzen kir ve bakteri türünden tüm parçac klar filtreleniyor. Bu mikrofiltreler her 25 dakikada bir tortular n bir hava ak m yla yerinden oynat - l p geri emilmesiyle temizleniyor. kinci ad mda, su molekülleri yüksek bas nçta ters ozmosla (RO) temizleniyor. RO zarlar o kadar küçük ki gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebilmesine izin veriyor. Tar m ilac ve tuzlar gibi çözünmüfl kirli maddeler burada ay klan yor. Üçüncü aflamada ise neredeyse tamamen ar t lm fl hale gelen su, morötesi fl nlar arac - l yla enfeksiyonlardan ar nd r l yor. Nihai ürün çok rahatl kla Dünya Sa l k Örgütünün Hem konteyner liman nda (solda) hem trafik ve çevresel korumada (yukarda), Singapur tüm umudunu yüksek teknoloji çözümlerine ba lam fl durumda. Örne in bu flehirdevleti yönetimi, trafik s k fl kl n önlemek ve egzoz duman n azaltmak amac yla tamamen otomatik çal flan ücretli yol sistemlerini kurarken, Siemens teknolojisi de at k sular içilebilir kalitede saf suya dönüfltürme çabalar nda yard mc oluyor. Gelecek&Trendler 7

8 06_08CPSIEM 6/25/07 10:55 AM Page 4 8 ALTYAPI Singapur (WHO) ve ABD Çevre Koruma Kurulu nun (EPA) standartlar n karfl layacak düzeyde oluyor. Bu suyun sadece yüzde biri flehrin içme suyu flebekesine kat l yor. Geri kalan ise yar iletkenler gibi ürünler imal eden endüstrilerin saf su ihtiyaçlar n karfl lamakta kullan l - yor. Yakalad baflar üzerine Kranji deki NE- Water su ar tma tesisinin kapasitesinin art - r lmas planlan yor itibariyle kapasitesi, alternatif sunarken, Siemens e de yeni bir pazar sunuyor. Singapur cazibesini sürdürebilmek için sürekli enformasyon, iletiflim, kimyasallar, nanoteknoloji, genetik mühendisli i ve biyomedikal gibi gelece e odaklanm fl teknolojilere milyarlarca dolar yat r m yap yor. Bu yat r mlara ise birkaç organizasyon kaynak sa l yor. Ulusal Araflt rma Vakf, bafll ca akademik çal flmalar ve uluslararas kurulufllar destekliyor. Örne in Singapur Ulusal Üniversitesi 2006 Ocak ay nda, içinde Oxford, Cambridge ve MIT gibi di er seçkin 9 üniversite Her gün 400 bin metreküp at k su, içilebilir suya dönüfltürülüyor. Nanometre büyüklü ündeki gözenekler arac l yla kirli parçac klar n tümü filtreleniyor. flehrin su gereksiniminin yüzde 20 sini karfl - layacak flekilde günde 210 bin metreküpe ç - kar lacak. Kranji de uygulanan yeniden kazand rma süreci, desalination (tuzlama) benzeri di- er su ar tma yöntemlerinden çok daha ucuz. Ayr ca maliyet avantaj na sahip oldu- u için ilave genifllemeler yap lmas da mümkün oluyor. Bu nedenle Kranji, su kaynaklar yla ilgilenen di er Asya ülkelerinden gelen delege ak n na u ruyor. Örne in hemen yan bafl ndaki Tayland, geçti imiz y llarda o kadar çok yeralt suyunu yüzeye ç kartt ki baz flehirleri suya gömülme tehlikesiyle karfl karfl ya. Çin de de kuzeydeki susuz eyaletlere su götürmek için Yangzte nehrinden kilometrelik bir kanal kaz l yor. Suyun yeniden kazand r lmas teknolojisi yeni bir Enerji tesisleri ve medikal teknoloji. Singapur da 11 ifl alan nda 2 bin çal flan bulunan Siemens Pte Ltd nin yönetici direktörü Hans-Dieter Bott, Singapur, yüksekteknolojili altyap çözümlerinin ak ll ca bir yat r m oldu unun canl bir ispat d r diyor. Siemens Pte Ltd bugüne kadar 2004 te aç lan Siemens Center n inflas na, fabrikalara ve araflt rma kurumlar na 440 milyon dolardan fazla yat r m yapt. NEWater n yan s ra pek çok altyap projelerine de teknoloji ve know-how deste i sa lad. Örne in Singapur un en modern enerji tesislerinden biri olan Senoko daki gaz türbinleri, Siemens taraf ndan imal edildi. Keza flehir hastanelerindeki üst düzey teflhis koyabilen görüntüleme cihazlar n n yar s da Siemens in. Singapur, Siemens için ayr ca, iflitme amaçl cihazlar n ve 2005 ten bu yana en yeni nesil otomatik toplama ve temizleme araçlar n n gelifltirilmesi ve üretilmesi için de çok cazip bir yerleflim birimi. Bott, Singapur da eflsiz bir çal flma ortam, mükemmel bir tedarik taban ve ingilizce konuflabilen yüksek e itimli ve motivasyonlu bir iflgücü havuzu var diyor ve ekliyor: Buras ideal bir ifl merkezi. ile birlikte ortak araflt rmalar düzenleyecek ve ö renci de iflim programlar organize edecek kapsaml bir bilimsel dernek kurdu. Bilim Teknolojileri ve Araflt rmalar Kurumu da (A*STAR) endüstriyel uygulamalar gelifltiriyor ve uluslararas flirketlerle birlikte çal flarak onlar n uygulamalar n piyasaya sürüyor. Singapur ayn zamanda uluslararas flirketlerin istedikleri zaman faydalanabilecekleri bir deneyimli bilim adamlar havuzu da oluflturmak istiyor. fiu anda A*STAR a ba l olarak çal flan 12 kurumda toplam 2 bin araflt rmac var. Singapur GSY H s n n, AB deki yüzde 1.9 ile ABD deki yüzde 2.6 l k oranlar - na karfl n yüzde 2.25 lik k sm n araflt rma ve gelifltirmeden elde ediyor ve bu oran n dikkate de er ölçüde artmas bekleniyor. Bernhard Bartsch

9 09_11CPSIEM 6/25/07 11:04 AM Page 3 SU TEKNOLOJ LER Ar tma ve Geri Kazan m Türkiye nin su sorununu ar tma ve geri dönüflüm çözecek Türkiye, bugüne kadar su ar tma ve kullan m konusunda yeterince geliflme gösteremedi. Su kaynaklar n n yönetimi, kullan - lan suyun bedelinin tahsiledil edilmesi gibi konular hayati önem tafl yor. Ancak en önemlisi ar tma ve geridönüflüm konusunda al nacak çok yol var. Su ar t m tesislerinin sanayici için bir külfet olmas, yat r mda kullan lacak yeterli ekonomik kaynaklar n bulunmamas bugüne kadar ar tma ve geridönüflüm konusunda kayda de er bir baflar yakalanamamas na sebep oldu. Ancak AB sürecinde, su ile ilgili yat r mlar ivme kazanmaya bafllad. AB uyum kriterleri bu alanda yap lmas gereken düzenlemeleri aç k biçimde ifade ediyor. Türkiye nin de bugüne kadar çok ileride olmad bu alanda yeni projeleri acilen hayata geçirmesi gerekiyor. Siemens 2005 y l nda su teknolojileri alan nda dünyada lider bir firma olan US Filter sat n ald ve bu pazara yönelik ürün ve hizmetler sunmaya bafllad. Siemens, Türkiye de de geçti imiz y l n bafl ndan bu yana proje gelifltiriyor. Siemens Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler Direktörü Mehmet Acarla, Türkiye de su kullan m nda ciddi aç klar oldu una dikkat çekiyor. Acarla, Avrupa da kifli bafl günlük su tüketimi 150 litre. Bizde ise 111 litre seviyesinde diyor ve ekliyor: Türkiye nin kifli bafl na su kullan m çok düflük de il. Ancak temiz suya ulaflma veya suyun at n temizleme konusunda ciddi bir sorun var. AB uyum kriterleri mevcut sorunlar n giderilmesinde yard mc olacak. Siemens Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler Direktörü Mehmet Acarla ile Türkiye nin su ar tma ve su temini konusundaki aç klar n, AB ye geçifl sürecinde gerekli olan yat r mlar ve Siemens in su ve su teknolojileri alan ndaki faaliyetlerini konufltuk. Siemens ne yap yor? Siemens 2005 y l nda kendi alan nda dünyada bir numara olan Amerikal su teknolojileri flirketi US Filter i sat n ald. fiirket, Amerika da çok iyi tan nan ve bünyesinde 35 ayr flirketi bar nd - ran US Filter, sat n almas n n ard ndan, su teknolojilerine yönelik çok genifl yelpazede ürün ve hizmetler pazarlamaya bafllad. Siemens bugün bir ar tma tesisinin sadece oto- Türkiye de suya ulaflmak kolay ama ar tma ve geridönüflüm konusunda al nacak çok yol var bafl ndan bu yana Türkiye de su ve su teknolojileri alan nda ürün ve hizmetler sunan Siemens, mevcut sorunlar n giderilmesine yönelik yenilikçi çözümleri ile dikkat çekiyor. 9

10 09_11CPSIEM 6/25/07 11:04 AM Page 4 10 SU TEKNOLOJ LER Ar tma ve Geri Kazan m lgi duydu umuz alanlar organize sanayi bölgeleri. Buralarda yap lan yat r mlarda verimlilik büyük önem tafl yor. Dolay s yla yenilikçi fikirleri getirmek de daha kolay oluyor. masyonu ve elektrik ifllerini de il, havaland rma tanklar ndan, içindeki ekipmanlar ve ilgili her türlü kimyasallara kadar uzanan bir yelpazede ürünler de sat yor. Su konusunda bir elektrik flirketi olmaktan ç k p, su teknolojilerinde çözüm, ürün ve sistem satan bir firma haline gelmifl durumday z. Siemens, su sektöründe lider firma olma hedefiyle, buradaki portföyünü güçlendirecek baflka sat n almalar da yapt. Dünya üzerinde yay lmak için çeflitli ülkeleri inceledi. Türkiye de önemli bir pazar olarak dikkat çekti. Siemens olarak hedefimiz bu alanda Türkiye ye yeni teknolojileri getirmek. Amerika daki çevre standartlar Avrupa dan bile a r. Dolay s yla çok uzun y llard r orada gelifltirilmifl teknolojiler var. Enerji giderlerini azaltan, verimlili i art ran, mevcut yat r mlar ek yat r m yapmadan iki kat verimli hale getiren teknolojiler gelifltirildi. Biz bugün Türkiye de, zaten herkesin bildi i çözümleri uygulamaktan ziyade, özellikle enerji ve iflletme verimlili ini ön plana ç karan, k smen yat r m bedelini düflürmeye çal flan yeni teknolojileri uygulamaya koyma hedefindeyiz. Bu teknolojiler Türkiye ye uygun mu, bedelini Türkiye ödeyebilir mi, kullanabilir, e itimi sa lanabilir mi gibi konular da ayr ca önemsiyor ve hesaba kat yoruz. Yeni teknolojiler. Siemens olarak 2006 bafl ndan itibaren çevre, kimya mühendisli i gibi konulara odakland k. Buna uygun formasyonlarda arkadafllar ifle ald k. Türkiye, su konusunda en fazla geliflme flans gördü ümüz pazarlardan biri. Türkiye de bu sektörü önemsiyoruz. fiu anda çok yeniyiz ve çok çeflitli yat r mlarda ihale aflamas nday z. Birkaç endüstriyel uygulamam z da oldu. Burada zaman alan ve ikna süreci gerektiren aflamalar söz konusu. Özellikle kamu sektörü, ihale yaparken do al olarak bildi ini istiyor. Oralara yenilikçi teknolojileri getirebilmek için önce özel sektörde birkaç uygulama yapmak gerekiyor. Dünyadaki örnekler yeterli olmuyor. Piyasan n Siemens i su firmas olarak da görmeye al flmas gerekiyor. fiu an çok olumlu yerlere do ru gidiyoruz. Bizim özellikle ilgi duydu umuz alanlar organize sanayi bölgeleri. Buralarda yap lan yat r mlarda sanayici asl nda paray veren kifli oldu u için verimlilik büyük önem tafl yor. Dolay s yla yenilikçi fikirleri getirmek de daha kolay oluyor. Bunlar dinleyen ve isteyen bir müflteri portföyümüz var. Suyun gerikazan m da önem verdi imiz bir di er konu. Do rudan giderini azaltan çözümler sa layabildi imiz için sanayiciye kendimizi daha iyi dinletiyor ve anlatabiliyoruz. Sanayici dünyada rand man kazand rm fl örnekleri gördü ü zaman, avantaj da varsa kabul ediyor. Kamusal alanda da yeni teknolojiler yavafl yavafl kullan lmaya bafllanacak. Hedefimiz ABD den know-how ve teknolojiyi almak ama ürünlerin büyük bir k sm n Türkiye de üretmek. Ar tmada aç k büyük. Kurulu ar tma tesislerinin ne kadar n n çal fl yor oldu u çok önemli bir konu. Bir sanayi tesisi aç s ndan bak nca, ar tma tesisinin buralara do rudan bir katma de erinin olmad n görüyoruz. Sanayi tesisleri suyu kirletiyor ve normal olarak gerekli kanallara at yor. Suyu ar tmak için ise kimyasal paras, elektrik paras, ifllet- AB STANDARTLARINI NASIL YAKALAYAB L R Z? 50 milyar Euro yat r m gerekiyor Çevre ve Orman Bakanl n n Türkiye nin temel çevre sorunlar n n çözülmesi, bu aç klar n kapat lmas ve AB standartlar na kavuflmam z için ne kadar yat r m yapmas gerekti ine dair bir çal flmas oldu. Sonuçta ortaya 30 milyar Euro dan bafllayan ve 80 milyar Euro ya varan bir rakam ç kt. Biz buna ortalama 50 milyar Euro diye bakabiliriz. Devam eden projeler AB nin kat at klar n giderilmesi, yeniden kullan m ya da at k suyun de erlendirilmesine yönelik projeleri var. Bunlarla ilgili çeflitli fonlar da iflliyor. Kamu ve özel sektörde AB ye uyum için gereken yat r mlara bak ld nda ortaya ciddi rakamlar ç k yor. Rakamlar ne gösteriyor? Araflt rman n y l n kapsayan bölümünde kamu sektöründe 16 milyar Euro yat r m gerekti i ve bunun 12 milyar Euro sunun do rudan suyla ilgili oldu u görülüyor. Ayn dönemde özel sektörün yapmas gereken yat r m ise 11 milyar Euro. Bunun 7 milyar Euro su da entegre kirlilik önleme ve kontrol dedi imiz gruba dahil oluyor. Tam uyumluyuz demek için ise toplamda 68 milyar Euro luk bir çevre yat r m gerekiyor ve bunun 37 milyar Euro su do rudan su ile ilgili. NÜFUSUN YÜZDE 30 U ARITILMIfi SU KULLANIYOR fiebeke var, ar tma yetersiz D E 2005 y l verilerine göre Türkiye nin yüzde 72 sinin su flebekesi, yüzde 75 inin ise kanalizasyon flebekesi var. Bu oldukça iyi bir rakam. Ancak nüfusun sadece yüzde 30 una ar t lm fl temiz su verilebiliyor. Bu veriler flebekenin oldu unu ancak ar tman n yeterli olmad n gösteriyor. At k sular n da sadece yüzde 17 si ar t l yor. Yani çok büyük bir aç k var. OSB ve turizme dikkat Türkiye de bugün 59 adet büyük ölçekli OSB var. Bunlar n 17 tanesinde at k su ar tma tesisi mevcut. 9 tanesi belediyenin at k su tesisini kullan yor. 18 tanesi için flu an inflaat devam ediyor. 15 tanesinde ise hiç yok. OSB aç s ndan bakt m zda büyük aç k oldu u görülüyor. Di er yandan turizm sektöründe 4459 tesis var. Bunlar n sadece 848 tanesinde yani yüzde19 unda at k su ar tma tesisi bulunuyor. Endüstride at k su tesisleri do rudan üretime katk da bulunmad için külfet yaratan bir durum gibi görünebilir ama turizmde bunun tam tersi söz konusu.

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Yar n n yenilikçi teknolojileri

Yar n n yenilikçi teknolojileri Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz 2009 www.siemens.com.tr Yar n n yenilikçi teknolojileri Elektrikli ulafl m vizyonundan flekerden benzin üretimine, yar n flekillendirecek

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Y ld z parlayan yeni enerjiler

Y ld z parlayan yeni enerjiler Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Kas m 2009 www.siemens.com.tr Y ld z parlayan yeni enerjiler Enerji üretiminde fosil yak tlar n a rl yavafl yavafl azal rken rüzgar, günefl

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye?

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye? Project1 8/24/11 1:14 PM Page 1 EKOIQ MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) EYLÜL-EK M 2011 SAYI:11 Organik Tar m Gezegenimizi Doyuramaz m? klim De iflikli i ve nsan Yap m AÇLIK! 2050 de:

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU?

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU? Ocak 2010 PARANIN YÖNÜ NEREYE G D YOR? ORAL ERDO AN fi RKETLER YATIRIMCILARA DO RU B LG VER YOR MU? HÜSEY N ERKAN 2001 DE KAÇAN YERL YATIRIMCI GER DÖNÜYOR GÜR ÇA DAfi 2010 DA P YASALARI NELER BEKL YOR?

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı