IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER"

Transkript

1 IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki kay tlar çok sa l kl de ildir. Bu hastal a yakalanm fl kifli say s n n, tan - s yla kayda geçenin çok üzerinde oldu u bilinmektedir. Hastal k tan nd kça kay tlar daha sa l kl bir hale gelmektedir. Örne in, ngiltere de y lda binin üzerinde hasta, hastane kay tlar nda yer almaktad r. Bu hastal k, Legionella bakterisi (Legionella pneumophilla) taraf ndan oluflturulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatüre hastal biçimidir. Legionella bakterisi nemli ve sulu ortamda yaflar ve ço al r. En yayg n bulaflma yolu binalardaki s hhi tesisat ve klima tesisat d r. Özellikle oteller, hastaneler, ifl merkezleri ve fabrikalar gibi büyük, bir çok tesisat n birlikte oldu u karmafl k sistemlerde karfl lafl l r. Solunabilen aerosolde (pülverize haldeki su ile hava kar fl m nda), su tanecik büyüklükleri 1 ila 5 mikron çap aral ndad r. Tanecik çap küçüldükçe tehlike riski artar. Çünkü 5 mikron ve alt ndaki su zerrecikleri akci erin en derin noktalar na kadar ulaflabilir ve bunlar tekrar kolayca d flar at lamaz. Öte yandan küçük tanecikler hava ak mlar ile çok uzak mesafelere (so- utma kulelerinden 3 km mesafelere kadar) tafl nabilir. Lejyoner hastal n n oluflabilmesi için Legionella bakterisi ile kirlenmifl suyun aerosol halinde solunmas gerekir. Böylece mikrop akci ere ulaflarak hastal oluflturabilir. Hastal k riski, solunan mikrop say s ile orant l d r. Solunan aerosol ne kadar yo un bir biçimde Legionella bakterisi ile kirlenmiflse ve bu aerosol ne kadar yo un fiekil 9.1. LEGIONELLA BAKTER S N N TAfiINMASI VE NSAN VÜCUDUNA GEÇ fi 529

2 ise, hastal a yakalanma riski de ayn oranda fazlad r. Bir di er önemli risk faktörü de temas süresidir. Dufl yaparken temas süresi dakikalar mertebesindedir. Halbuki bir terapi havuzunda veya jakuzide bu süre daha uzundur. Örne in bir so utma kulesinden kaynaklanarak kirlenmifl bir binada her gün 8-10 saat temas süresi söz konusudur. Hastanelerde veya evlerde karfl lafl - lan baz özel durumlarda ise sürekli temas mümkündür. Özetle Lejyoner hastal riski havadaki Legionella bakterisi say s, solunum h z ve solunum süresiyle artmaktad r. Hastal n geçifliyle ilgili flema fiekil 9.1 de görülmektedir. Bu flemada çevresel kaynaktan bafllayarak, klinik duruma ulafl ncaya kadar olan olaylar ve etkiyen faktörler özetlenmifltir. Legionella bakterisi do ada ve su kaynaklar nda bulunmaktad r. fiebeke suyu ne kadar iyi flartland r l rsa flartland r ls n, bu suda hastal k mikrobu bulunabilmektedir. Önemli olan bu yolla binaya ulaflan su içinde, binada bakterinin üreyip ço alabilmesi için uygun ortam n yarat lmamas d r. Hastal n geçiflindeki zincirin en önemli üç halkas ; yani ço alma, yay lma ve geçifl, mekanik tesisatta meydana gelmektedir. Buna göre hastal kla mücadelenin esas alan bina tesisat olmaktad r. Bu üç aflama, iyi mühendislik tasar m, do ru uygulama, iyi bak m ve iflletme ile önlenebilir. Hastal n bulaflabilmesi için mutlaka Legionella bakterisi ile kirlenmifl suyun pülverize hale gelmesi, daha sonra bu mikroplu aerosollerin solunmas gerekmektedir. Buna göre bu hastal kla mücadele için; Tesisatta Legionella bakterisinin üreyebilece i uygun ortam yaratmamak gereklidir. Pülverize su oluflturulmamal ve bu aerosol do rudan veya hava ile insanlara ulaflmamal d r. Üreyebilen bakteriler ise dezenfeksiyon ile yok edilmelidir. Legionella bakterisinin 40 n üzerinde çeflidi bulunmakla birlikte en tehlikelisi ve bizim aç m zdan önemli olan Lejyoner hastal n oluflturan Legionella pneumophilla cinsidir. Sonuç olarak; Legionella bir bakteridir. Suda ve nemli ortamda yaflam n sürdürür. Suyun 5-8,5 ph de erleri yaflam için uygun de erlerdir. 6,9 ph Legionella bakterisinin yaflam için en uygun ortam oluflturur C s cakl k aral yaflam için s n r de erlerdir C h zl ço alma s cakl k aral d r. 37 C su s cakl nda 2 saatte 2 kat ço al r. 48 saat sonunda say sal olarak patlama yaparak, tehdit edici boyuta ulafl r. Pülverize su içinde solunum yolu ile akci erden al n r. Hastal alma riski, solunan mikrop say s ile orant l d r. 530 Kirlenmifl pülverize su ile temas süresinin fazla olmas risk faktörünü art r r. Solunum ile al nmas n takiben 2-10 günlük kuluçka döneminden sonra ço alarak enfeksiyon yapar. Belirtileri; kuru öksürük, solunum s k nt s, halsizlik, bitkinlik, bafl a r s, kas kas lmalar, yüksek atefl vb fleklindedir. nsandan insana geçti ine dair bulgu yoktur. Türkiye de risk, ngiltere den daha fazlad r. S cak iklim riski art r r (Antalya, Adana vb). En etkili savaflma yöntemi, bakterinin ço almas - n n ve yay lmas n n önlenmesidir (hastal n insana geçmesini önlemek için). Hastal a yakalananlarda ölüm oran %15-20 mertebesindedir. Tedavi için makrolid grubu antibiyotikler (Eritromisin vb) kullan l r B REYLER N ETK LENMES Birçok insan Legionella bakterisi alm fl ve ba fl kl k sistemleri sayesinde hastal a yakalanmam fl olabilir. Normal ba fl kl olan insanlar n Legionella bakterisinden etkilenme olas l çok azd r. Lejyoner hastal ndan etkilenmeyi kolaylaflt ran faktörlerden baz lar ; Çocuklar n bu hastal ktan çok az etkilendi i görülmüfltür. Artan yaflla birlikte risk artar. Cinsiyet: Erkekler kad nlara göre 3 kat daha fazla etkilenmeye yatk nd r. Solunumla ilgili olan mevcut hastal klar akci erleri Lejyoner hastal na yatk n yapar. Kanser, fleker ve çeflitli böbrek hastal klar yla alkolizm gibi vücut yap s n etkileyen hastal klar, özellikle de afl r sigara tüketimi gibi akci er fonksiyonlar - n bozan faaliyetler ve ba fl kl k sistemini etkileyen ilaç kullan m hastal a yakalanma riskini artt r r. Ba fl kl k sistemi zay f olan insanlar n bu hastal - a yakalanma olas l daha fazlad r. Bu hastal kla ilgili istatistikler fazla sa l kl de ildir. Örne in ngiltere de y lda yaklafl k kifli Legionella bakterisi yüzünden hastaneye yatmaktad r. Ama bu say çok daha fazla olabilir. Ço u zaman hastal k zatüre olarak kaydedilmektedir. Türkiye de de Lejyoner hastal na rastlanmaktad r. Ancak say konusunda elde sa l kl bir veri bulunmamaktad r TES SATTA LEGIONELLA BAKTER S POTANS YEL OLAN YERLER Legionella bakterisinin büyümesi için: a. S cakl k 20 C nin alt ndaki s cakl klarda üreme miktar önemsizdir. En uygun s cakl k aral C aras d r.

3 En uygun s cakl k ise; 37 C olarak saptanm flt r. 37 C s cakl kta ve uygun ortamda yaklafl k 2 saat içinde iki kat na ç kar. 48 saat içinde de say sal olarak patlama yaparak tehdit edici boyuta ulafl r. 46 C s cakl kta: Üremesi durur. 50 C s cakl kta: Birkaç saat yaflayabilir. 60 C s cakl kta: Ömrü dakikalar mertebesindedir. 70 C s cakl kta: Yaflam flans s f ra yak nd r. b. Suyun ph de eri 6,9 en uygun de erdir. c. Ortamdaki demir oksit büyüme ve ço almay h zland r r. d. Hijyen Kirler ve birikintiler kuluçka için uygun ortam oluflturur. fiekil 9.2 de binalardaki mekanik tesisatta karfl lafl lan tipik tasar m s cakl klar verilmifltir. Buna göre Legionella bakterisi için en uygun büyüme ortamlar so utma kuleleri, dufllar, terapi havuzlar ve jakuzilerdir. Buralarda biyosidal flartland rma yapmak gere i vard r. Kullanma suyu veya springler gibi servisler ise ancak s cak yaz mevsiminde büyüme için uygun s - cakl k koflullar na ulaflabilirler. Buna göre tesisatta Legionella bakterisi üremesine uygun olan ve Lejyoner hastal n n ç kmas na neden olabilecek sistem ve elemanlar afla da say lm flt r. Bu sistem ve elemanlardan kaynakland belirlenen Lejyoner hastal vakalar mevcuttur. So utma kuleleri Buharlaflmal kondenserler Dufllar Terapi havuzlar, jakuziler Nemlendiriciler (özellikle sulu tip) Süs havuz ve çeflmeleri, f skiyeler Kullanma suyu ve spreyler (özellikle yaz aylar nda) Springler sistemi (yang n söndürme sistemleri) (özellikle s cak iklim bölgelerinde) Bina d fl nda bulunan su depolar (plastik, metal vb.) günefl fl ile s nd klar için potansiyel ortam olufltururlar. So utma kuleleri ve buharlaflmal kondenserlerden kaynaklanan aerosollerin uzun mesafelere tafl nabildi- i ve hastal a neden olduklar bilinmektedir. Dufl bafll klar ve musluklar da solunabilen aerosoller oluflturmaktad r ve buradan kaynaklanan hastal klar tan mlanm flt r. Is t lm fl havuzlar, terapi havuzlar, hareketlendirilmifl banyo küvetleri de bilinen hastal k kaynaklar d r. Süs havuz ve çeflmeleri f skiyelerini de bu kategoride de erlendirmek mümkündür. Sulu tip nemlendiriciler ciddi risk kayna n oluflturabilir. Kullanma so uk suyu ve yang n söndürme sistemleri ise yaz mevsiminde havalar n s nmas yla birlikte bakteri üremesi için çok uygun ortamlar haline gelir. fiekil 9.2. D ZAYN SICAKLIKLARI VE R SK OLUfiUMU 531

4 9.1.4 KULLANMA SUYU S STEMLER En iyi korunan içme suyu kaynaklar nda bile küçük miktarlarda mikrobiyolojik hayat formlar bulunabilir. Bu bakteriler flebeke ile evlere tafl n r. Ancak iyi bir flehir flebekesinde bu bakterilerin say s çok azd r ve zararl düzeyde de ildir. Ancak bina tesisat nda uygun koflullar yarat l rsa, bu bakteriler h zla ço al r ve adeta say sal olarak patlama yaparak hayat tehdit eden kirlenmelere yol açabilir. Su tanklar, kullan lmayan boru sistemi parçalar, su filtreleri ve dufl bafll klar bakteri ve virüslerin ço alma yerleridir. Legionella bakterisinin büyümesi için en uygun s cakl k aral C aras d r ve bu s cakl klar genellikle domestik su sistemlerinde söz konusu s cakl klard r. Hatal tasar m, kötü bak m ve iflletme Legionella bakterisi geliflmesi ve ço almas için uygun flartlar yaratabilir. Özellikle suyun durgun kalmas na veya çeperlerde biofilm oluflmas na imkan tan n yorsa, bu potansiyel daha fazla olacakt r. Örne in e er su l ksa ve kullan m kesintili ise, su depolar nda ve borular nda Legionella bakterisi üreyebilir. Evlerdeki su tesisat n n Legionella bakterisi potansiyeli ve Lejyoner hastal ile iliflkisi konusunda ngiltere de bir araflt rma yap lm flt r. Bu araflt rman n sonuçlar na göre, Sigara içenler bu hastal a daha yatk n (veya daha az dirençli) bulunmufltur. Boylerin 60 C ve üstünde set edilmesi halinde araflt rma kapsam ndaki evlerin %62,5 unda hiçbir Legionella bakterisine rastlanmam flt r. Sadece %25 inde pozitif Legionella bakterisi örneklerine rastlanm flt r. S cak su cihazlar nda (boyler) Legionella bakterisi bulundu unda, s cak su musluklar n n ço unda da Legionella bakterisi bulunmufltur. Cihazda Legionella bakterisi yokken musluklarda Legionella bakterisine çok az rastlanm flt r. Evlerde en büyük risk faktörü kapaks z su depolar n n bulunmas halinde geçerlidir. Kirli görünüfllü su içeren depolar veya yüzeyleri kirli görülen depolar daha fazla Legionella bakterisi riski tafl maktad r. E er so uk su sisteminde Legionella bakterisi varsa, kullanma s cak suyu sisteminde daha fazla Legionella bakterisi riski oluflmaktad r. Ancak su s - cakl çok önemli bir parametredir LEGIONELLA BAKTER S DEZENFEKS YON YÖNTEMLER Legionella yeteri kadar oksijen içeren, düflük tuz oranl ve çökelen maddeler içeren, sular tercih eder. Biofilm ve protozoa önemli bir rol oynuyor gözükmektedir. Su tanklar n n özellikle ak fl ve hareket olmayan bölgeleri çok iyi büyüme alanlar oluflturmaktad r. Boru tesisat ndaki lastik parçalar (do al kauçuk) ahflap malzeme, 532 baz plastik cinsleri ve belirli demir veya çinko alafl mlar organizmalar n geliflmesini teflvik etmektedir. Bak r antibakteriyal bir metaldir ve büyüme koflullar na negatif etkisi vard r. Fakat tek bafl na bak r borular Legionella bakterisi dezenfeksiyonu için yeterli de ildir. Legionella bakterisine karfl çeflitli dezenfeksiyon yöntemleri gelifltirilmifltir. Is tma ve y kama (heat and flush), Klorlama, Ozonlama, Yo un ultra viyole fl ile muamele etmek ve Anot oksidasyonu vb. Bu yöntemler aras nda s t ve y ka yöntemi en fizibil önlem olarak görülmüfltür. a. Yüksek s cakl kta çal flt rma; Sistem s cakl klar n 60 C ve üzerinde tutarak gerçeklefltirilmektedir. Bu tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu uygulama büyük ve eski tesisatlarda pratik olmamakta ve dufl bafll klar ndaki termostatik olmayan vanalar n de ifltirilmesini zorunlu k lmaktad r. b. Termik dezenfeksiyon metodunda; Sistem s cakl klar 30 dakika boyunca 70 C ya da daha üstüne ç kmakta ve s cak su, tesisattaki tüm aç kl klardan ak t lmaktad r. Herhangi bir Legionella bakterisi salg n n n belirtisi oldu unda su s cakl klar C s cakl klara kadar yükseltilmelidir. Günümüzde bu metod, bir çok kullanma suyu tesisatlar nda bakterileri öldürmek amac ile kullan lmaktad r. Bu bir yok etme prosesidir. Bütün bakterileri öldürmek mümkün de ildir. Önlemlerin tekrar geliflme ve ço almay önlemek üzere devam ettirilmesi gerekir. Tesisatlardaki büyük miktarlarda bio-film, temas süresini artt rmaktad r. S cakl k aral d fl nda bakterinin geliflmesini teflvik eden koflullar tam bilinmemektedir. S cakl n C aras nda olmas büyük bir risk faktörüdür. Özellikle çökelti olan, biofilm olan ve durgun su bulunan boylerler büyük risk tafl r. Optimum Legionella büyüme s cakl 37 C dir. Bu uygulaman n avantaj, fazla bir harcama yap lmamas ve h zl bir flekilde uygulanmas d r. Dezavantaj ise, kaynar su boflalt l rken büyük tesisatlarda koordinasyonun zorlu u ve hastalar n hafllanma riskinin olmas d r. Lejyonella riskinin afl r olmad bölgelerde bu sistem, en ekonomik iflletme flartlar n sa lad için tercih edilmektedir. c. Bak r - gümüfl iyonizasyon sistemi; Bak r - gümüfl elektrotlar n bulundu u bir iyonlaflma odas n n sisteme monte edilmesini gerektirir. Elektrotlara elektrik ak m gönderildi inde pozitif bak r-gümüfl iyonlar sistemdeki suda çözünecektir. Pozitif iyonlar mikroorganizmalara ba lanacak ve onlar n ölmesine neden olacakt r. Bak r - gümüfl iyonlar n n optimum konsantrasyonlar : Bak r için 400 ppb (milyarda bir) ve Gümüfl için 40 ppb(milyarda bir) dir.

5 Bu alternatifin avantajlar, ekipman n kolayca monte edilebilmesi, bak m n n kolay olmas ve kal c bir dezenfeksiyon sa lamas d r. Dezavantaj ise, bu yöntemin ilk yat r m maliyeti ve iflletme maliyetidir. Bak r-gümüfl iyonlaflma yöntemi, genelde küçük sistemler için kullan l r. Daha çok ba fl kl n önemli oldu u hasta bak m alanlar nda kullan lan domestik s cak su sistemlerinde kullan lmas tavsiye edilir. Sisteme bak r-gümüfl iyonlar ekleyerek iyonlaflma metoduna bir alternatif teflkil edecek uygulama ise, bak r-gümüfl iyonlar n n direkt olarak bir kimyasal besleme pompas yard m yla sisteme enjekte edilmesidir. Düflük dozajlarda olsa bile bak r n direkt olarak kullan m, düzgün bir flekilde yerlefltirilip korunmad taktirde, çevre yetkililerinde bir tak m flüpheler uyand racakt r. Bu sistemlerin uygulanmas aç s ndan, e itimli ve dikkatli bir personel kadrosu gerekir. d. Domestik s cak su sistemlerinde kullan labilir klordioksit gaz enjeksiyonu; Klordioksit, bio film tabakas içine girer ve bakteriyi büyüme yerinde öldürür. Bu yöntemin avantajlar : - Uzun süre çözeltide kalmas, - Düflük konsantrasyonlar n yeterli olmas ve - Klor korozyonunun minimize edilmifl olmas d r. Dezavantajlar ; - Ekipman n daha çok, küçük ve orta boyutlu uygulamalara uygun olmas, - Ekipman n pahal olmas ve - Her s cak su sistemi için bir tane klordioksit gaz jeneratörünün gerekli olmas d r. Kullanma yerleri; Daha büyük uygulamalarda birkaç enjektörün kullan labilmesi mümkündür. Klordioksit, ba fl kl n önemli oldu u hasta bak m alanlar için gerekli olan, domestik s cak su sistemlerinde kullan lmas tavsiye edilen bir yöntemdir. Dozaj aral klar 0,3-1 ppm aras nda de iflen halojenlerin (klor, brom, iyot) kullan lmas, suyun ph kontrol edildi i taktirde uygulanabilir bir seçenektir. Suyun ph düfltü ünde halojenin etkisi de düflecektir. Son olarak, önemle üzerinde durulmas gereken bir di- er husus, su kanallar na boflalt lan kanserojen halojenli bileflimlerdir. Suyun klorlanmas yla oluflan TTHM, muhtemel kanser risklerini önleyecektir. Risk küçük derecelerde ise, EPA US su sistemlerindeki TTHM konsantrasyonunu azaltmay denemektedir. Yap lan bir çal flmada Legionella ile kirlenmifl su tesisat n n klorla dezenfeksiyonu üzerinde durulmufltur. ki klorlama standard uygulanm flt r. Her ikisine bafllarken de sistem temizlenmekte, görülür bütün kirler ve birikintiler temizlenmekte ve sistem temiz su ile durulanmaktad r. BS6700 e göre tan mlanan klorlama yöntemi daha etkilidir. Fakat her iki yöntem de tamamen güvenilir de ildir. Her iki yöntem de ilk a zda Legionella konsantrasyonunu düflürmekle birlikte, sürekli bir etki konusunda güvenilir de ildir. Sistem tekrar kirlenebilmektedir. e. UV radyasyon yöntemi; Sistemde bir nokta boyunca akarak yaln zca bakteriyi öldürmede etkili bir yöntemdir. Kullanma yerleri; Yaln zca küçük uygulamalarda ve k sa boru tesisatlar nda etkilidir. Dezavantajlar ; Büyük sistemlerde etkisizdir ve sistemin di er bölgelerinde var olan kolonilerin büyümesini engelleyemez. UV nin Legionella bakterisinin tek hücreli kesecikleri üzerindeki etkisi de bilinmemektedir. f. Ozon; Ozon jeneratörünün yak nlar nda bakteriyi öldürmede etkilidir. Avantajlar ; Ozonun sistemde çabuk çözünmesi bakteriyi öldürmeye yetecek konsantrasyonlar n elde edilmesini sa lar. Dezavantajlar : - Eski tesisatlarda korozyona neden olabilir. - Büyük sistemlerde etkisiz kalmakta ve kolonilerin oluflmas n engelleyememektedir. - Pahal bir uygulamad r. - Su ar tma maliyetleri %85 azalt l r - Kimyasal depolama ve at klar n depolanmas na gerek kalmayacakt r. Bir baflka avantaj bu uygulamada TTHM nin üretilmemesidir. g. Afl r klorlama: Klor büyümeyi yavafllat r, ancak Legionella bakterisinin klora karfl direnci fazlad r. Dezenfeksiyon için yüksek klor yo unlu u gereklidir. Avantajlar ; Bakteriyi öldürmede etkili bir yöntemdir, Dezavantajlar ; Bakteriyi öldürmek için yüksek klor konsantrasyonlar gereklidir. Klor kullan lmas sonucu oluflan ürünler, potansiyel kanserojen maddelerdir. Klor, korozifdir ve boru tesisat nda bir hata say labilecek afl nmaya neden olur. Bu nedenle, özellikle bir çok hastane uygulamas nda pek tavsiye edilen bir yöntem de ildir. h. Filtreleme ve yeniden klorlama yöntemi; Yeniden klorlama sistemiyle birleflmesiyle birlikte, 5 mikronluk filtrelerin kullan m n gerektirir. Bu yöntem, sisteme filtrelenmemifl su beslemesi olmas halinde, boru tesisat içerisinde oluflacak yabanc maddeleri filtreleyip sistemi ar nd rmak amac yla kullan lmaktad r. Böylelikle, bio-filmin yay labilece i yerlerde oluflacak çökelti miktar azalt lm fl olacakt r. Tekrar klorlama, bio-film tabakas n n büyümesini engellemek amac yla kullan lan bir yöntemdir. Klor konsantrasyonlar, fazla klorlaflmay önlemek amac yla kontrol alt nda tutulmal d r.. Filtreleme yöntemine ek olarak haftada iki kere ya da daha temel olarak her gece yar s kimyasal besleme pompas yoluyla dörtlü amonyum biocide kullan labilir. 533

6 Bu bilefli in, tercihen bakterinin bu bilefli e karfl ba fl kl k kazanmas n engellemek ad na ve bir baflka bilefli in bakterinin geliflimine karfl daha farkl bir yöntemle karfl koymas ad na, farkl bir biocide ile de ifltirilmesi gerekir. yi bir biocide alternatifi olarak tiokarbonat verilebilir, ancak farkl örnekler de mevcuttur. i. Anot oksidasyonu pazarda göreceli olarak yeni bir önlemdir y l nda Almanya da yok etme ve koruma önlemi olarak kabul edilmifltir. j. Sistemin dezenfeksiyonu iyi bak m ve iflletme olmad sürece güvenilir bir ifllem de ildir SIHH TES SATTA KULLANMA SICAK SUYU VE S RKÜLASYON SICAKLI ININ YÜKSEK SEÇ LMES HAL NDEK SAKINCALAR 60 C s cakl ndaki sirkülasyon sisteminde ve bu s - cakl ktan daha yüksek olan hallerde, baz riskler mevcuttur ve dikkat edilmesi gerekir. a. Bunlardan birisi kireç oluflumudur. Kireçlenme sudaki sertlik derecesinin yan s ra belirgin bir flekilde s cakl ktan da etkilenmektedir. b. Galvaniz kapl çelik malzemede, (örne in galvaniz borular ve galvaniz kapl boylerlerde) s cakl n yükselmesiyle birlikte korozyon riski de artmaktad r. c. Hafife al nmamas gereken bir di er unsur ise, hafllanma tehlikesidir. Burada da özellikle yafll insanlar ile küçük çocuklar büyük bir tehlike alt ndad r. Çünkü bu insanlar genelde çok h zl hareket edemezler. d. S hhi tesisat borular nda s kayb artaca ndan yak t tüketimi de artar S STEMLERDE LEGIONELLA BAKTER S R SK Günefl Enerjisi ile Su Is tma Sistemlerinde Günefl enerjisinden faydalan lan kullanma s cak suyu s tma sistemleri Legionella bakterisi için yüksek kirlenme riski olan sistemlerdir. Y l n büyük k sm nda s - cakl klar C aras nda kalmaktad r. Suyu kullan m s ras nda sonradan 60 C ye kadar s t lmas, bakterileri öldürmeyecektir. Çünkü yüksek s cakl kta kalma süresi s t c boylerde dakikalar mertebesindedir. Günefl enerjisi ile su s tma sistemlerine giren suyun do ru ve hijyenik flartlarda depolanmas ve pompalanmas halinde günefl kaynakl sistemler kullan labilir. Enerji politikalar da bu kullan m teflvik etmektedir. Hollanda, Almanya baflta olmak üzere tüm dünyada, s cak su üretiminde güneflten yararlanma çok yayg nd r ve giderek de ço alacakt r S cak Sulu Is tma Sistemlerinde S cak su devrelerinde s t c radyatörlerde buhar ve kondens devrelerinde Legionella bakterisi riski yoktur (s cakl k yüksek ve kapal devre) So utma Kuleleri ve Buharlaflmal Kondenserlerde So utma kulelerini kapal devreli ve aç k devreli olarak ikiye ay rmak mümkündür. a. Kapal devre so utma kuleleri (ve buharlaflmal kondenserler) Kapal devre so utma kulelerinde, fiekil 9.3 de görüldü ü gibi, so utulmak istenen proses ak flkan (çiller devresinde dolaflan su) hava ile do rudan temasta fiekil 9.3. KAPALI DEVREL SO UTMA KULES VEYA BUHARLAfiMALI KONDENSER 534 fiekil 9.4. AÇIK DEVREL SO UTMA KULES S STEM

7 de ildir. Su borular n içindedir. Boru d fl nda borular slatan ve hava ile temasta olan sekonder devre suyu, aç k devreli so utma kulelerine göre çok daha az miktardad r. Sekonder devrede d fl borulama genellikle yoktur. Su tamamen cihaz içinde sirküle eder. b. Aç k devre so utma kuleleri fiekil 9.4 da görülen aç k tiplerde ise, so utma suyu tavalardan parçalanarak düfler veya f skiye fleklinde püskürtülür. Do rudan bu suyun üzerinden geçen hava, buharlaflmayla so urken, bir k s m suyu aerosol fleklinde sürükler. Her ne kadar su tutucu perdelerde sürüklenen suyun bir k sm tutulsa da, genellikle 5 mikron alt ndaki su zerrecikleri sürüklenerek etrafa yay l r. Damla tutucu olmadan sürüklenen su, resirküle eden suyun %1 i mertebesindedir. Kaliteli tip so- utma kulelerinde damla tutucularla bu oran %0,1 mertebelerine indirilir. Bu yüzden damla tutucular kulelerin en önemli elemanlar ndan biridir. So utma kulelerinde Legionella bakterisinin ço alaca- yer su haznesi (veya havuzu) olmaktad r. Su haznesinde tipik su s cakl 29 C ile 35 C aras ndad r. Ancak çal flma stratejisi, d fl s cakl k ve sistem s yüküne ba l olarak s cakl klar 21 C alt na inebilir veya 49 C üstüne ç kabilir. Özellikle durma s ras nda (iflyerlerinde hafta sonu ile tatil günleri gibi) ve özellikle yaz aylar nda so utma kulelerinde s cakl k Legionella bakterisinin ço almas için çok uygun de erlere ulaflabilir. Bu haznede biriken yabanc maddeler, tortu ve s geçifl yüzeylerindeki kirler ve birikintiler kuluçka için uygun bir ortam yarat r. Su so utma kuleleri kaynakl çok say da Lejyoner hastal belirlenmifltir. So utma kulelerinde Legionella bakterisi ile mücadelede anahtar tavsiye, sistemin temiz tutulmas ve biyolojik flartland rma yap lmas d r. Bu konuda su flartland rma uzman na dan fl lmas ve onun gözetiminde bir program uygulanmas çok önemlidir. So utma kulelerinin ve buharlaflmal evaporatörlerin yerlefltirmesinde afla daki konulara dikkat edilmelidir: Klima santrallar, taze hava al fl menfezlerinden ve aç labilen pencerelerden mümkün oldu u kadar uza a yerlefltirilmelidirler. So utma kulesinin klima santral n n, d fl hava emifl a zlar ndan ve pencerelerden, lokanta, kafeterya vb insanlar n yo un oldu u yerlerde en az 10 m ve daha uzak olmas, hakim rüzgar yönünde so utma kulesinin daha ileri noktaya montaj ve so utma kulesi drenaj n n hava kesicili (sifonla) drenaja ba lanmas gerekir. So utma kulesinden 3 km uza- a kadar Legionella bakterilerinin tafl nabildi i unutulmamal ve kulenin bak m, temizlik ve dezenfeksiyon ifllemleri özenle yap lmal d r. Mutfak egzost fanlar, bacalar gibi organik madde kaynaklar n n yan na ve yak n na yerlefltirilmemelidir. Hakim rüzgar yönü dikkate al nmal, d flar daki halka aç k alanlar n rüzgar yönünde yerlefltirilmemelidir. So utma kulesi yerleflimi restoran, otel odalar vb yaflam mahallerine çok yak n planlanmamal d r. So utma kulelerinde kullan lan malzeme pürüzlü olmayan, kolay temizlenebilir yüzeyli olmal d r. Metalik olmayan bileflenler örne in contalar vs. mikrobiyolojik büyümeye uygun olmamal d r. Ahflap gibi baz do al malzemeler bu aç dan sak ncal d r ve konstrüksiyonda kullan lmas tavsiye edilmez. Cihaz n genel tasar m nda dura an su bölgelerinden kaç n lmal, elemanlara kolay ulafl m, temizleme, numune alma ve drenaj imkan tan nmal d r. Komponentler kolayca ç kar labilmelidir. So utma kuleleri sistemi temiz tutulmal ve iyi bak m yap lmal d r. Gözle muayene ederek; kir, organik madde, birikinti veya çökelti olmamas na dikkat edilmelidir. Hazne zaman zaman temizlenmelidir. Mekanik filtrasyon tavsiye edilir. Tortu ay r c cihazlar bakteriyle mücadelede önemli katk ya sahiptir. Damla tutucular belirli aral klarla temizlenmeli ve eskiyenler de ifltirilmelidir. Ayn zamanda bir su flartland rma uzman taraf ndan yürütülecek kimyasal flartland rma gerekecektir. Su flartland rma bakteri ço almas n önleyecek katk lar içerdi i gibi; kireçlenmeyi, korozyonu ve çökelmeyi önleyici maddeleri de içerir. So utma kulelerinin durdurulmas ve çal flt r lmas hastal k aç s ndan en kritik ifllemlerden biridir. Üç günden uzun süreli durdurmalarda sistemin (so utma kulesi havuzu, borular, s de ifltirgeçleri vs.) tamamen drene edilmesi en uygun yoldur. E er k sa süreli durdurmalarda drenaj pratik de ilse; bu durumda sistem yeniden çal flt r lmadan önce ön flartland rma ile so utma kulesindeki su dezenfekte edilmelidir. Drene edilmifl sistem yeniden çal flt r l rken önce pislikler temizlenir, sistem su doldurulur ve bakteri öldürücü ile ön flartland rma yap l r. Fanlar bundan sonra çal flt r l r. So utma kulelerinin ve buharlaflmal evaporatörlerin konstrüksiyonunda ve iflletiminde ise özetle afla daki konulara dikkat edilmelidir: Damla tutucular bütün çal flma koflullar nda minimum sürüklenmeye imkan verecek flekilde dizayn edilmelidir. Su da t m, su minimum ölçüde pülverize olacak flekilde yap lmal d r. Enjektör prensibi ile çal flan so utma kulelerinin; su yüksek bas nçl pülverize edildi i için dezavantaj ; kule içinde dolgu malzemesi olmad ndan temizlik kolayl için de avantaj vard r. Tepsiler temizlenebilir olmal d r. Havuz direkt günefl fl klar ndan korunmal d r (Az da olsa kule verimini de art r r.). Taze su besleme h zlar ve su hacmi kule üzerine iflaretlenmelidir. Su toplama çukuru; çamuru ay racak biçimde tasarlanmal ve drenaj uygun çapl boru ile en alttan gerçeklefltirilmelidir. 535

8 Bütün drenajlarda haval klar ve süzgeçler bulunmal d r. Su flartland rma program bütün yönleri ile düflünülmeli ve su kalitesi sürekli kaydedilmelidir. Yedek pompalar normal çal flmada izole edilmeli ve zaman zaman y kanmal d r. Filtre düzenlemesi su flartland rma ile koordineli bir biçimde gerçeklefltirilmelidir. flletim ve bak m üreticinin öngördü ü biçimde sürdürülmelidir SO UTMA KULELER NDE OPERASYON VE BAKIM Sistemi operasyona alacak olan elemanlar, so utma kuleleriyle ilgili olarak e itilmifl olmal ve de bu tarz bir sistemi çal flt rmaya yatk n olmal d rlar. Sistem iflletimi s ras nda meydana ç kacak kritik de erler kaydedilmelidirler. Prosedürler normal kontrol parametrelerini ve s n rlar n belirlemelidir. Çal flanlar normal flartlar d fl nda çal flma durumlar ndan haberdar olmal d r ve su kalitesi üzerinde belli aral klarla testler yap lmal d r. Bu kontrollerin aras ndaki süre bir ay geçmemelidir ve hastane gibi bakterilere duyarl ortamlarda bu süre daha da k sa tutulmal d r. Bu durumlarda kullan lan mikrobiyolojik slaytlar faydal olsa da bunlar sadece kulenin bak m kalitesiyle ilgili bilgi verir ve su içindeki Legionella bakterisiyle do rudan alakas yoktur. Suyun elektrik iletimindeki de ifliminin belirlenmesi ise, su içindeki çözünmüfl madde miktar ndaki de iflimin ölçümünde bir yol olarak kullan labilir Bak m Basit fakat ayr nt l haz rlanm fl bir bak m flartnamesi bu tesisatlar için çok önemlidir. Bu flartnamelerde bak m aral klar, kontrol prosedürleri ve temizli in hangi yöntemlerle yap laca aç kça belirtilmelidir. Üreticinin iste i standart bak m d fl nda sistemin genel çal flmas da incelenmelidir. Otomatik kontrol ünitesinin tüm k s mlar test edilmelidir. Kondaktivite kontrol cihaz e er monte edilmiflse kalibre edilmelidir. Bu cihaz, su içinde çözünmüfl madde miktar n n de iflimini belirlenmesinden dolay çok önemlidir. Püskürtme sisteminin ve su da t m sistem kontrolünde görsel bak m yap labilir. Bu anda malzemelerin iyi durumda olup olmad ve kötüye gidip gitmedi i kontrol edilebilir. Bu sürüklenme önleyici elemanlar için de ayn flekilde önemlidir. Lejyoner hastal salg n, genelde kulelerin uzun süreli durmas ndan sonra devreye al nmas yla ortaya ç - kar. Bütün so utma kuleleri senede en az bir kere tamamen temizlenmelidir. Bu hastaneler için DHS standartlar na göre senede iki keredir. Sistemde yap lan kontrolün periyoduna, ola an kontrollerin sonucunda karar verilmelidir. E er sistem sadece yaz mevsiminde kullan l yorsa, 536 kuleyi sistem devre d fl kald ilk anda temizlemek en do rusudur. Sistemi yaz n devreye almadan önce de dezenfekte edip kontrol etmek de gereklidir. Suda, sistemin temizlenmesinden önce temizli i yapacak kiflileri korumak amac yla, 5 ppm derifliklik olacak flekilde klorlama yapmak gereklidir. Sudaki serbest klor miktar n belirlemek için en basit ve h zl yöntem Palin - PPD metodudur. Bu kalorometrik bir yöntemdir ve örnek al nan suya bir tak m kimyasal tabletler eklenerek suyun sonuç rengine bak l r. Klorlama ifllemi iki basamak halinde yap lmal d r. lk basamak sistem suyundaki serbest klor miktar n belirlemektedir. Klor organik bilefliklerle çok çabuk reaksiyona girdi inden dolay muhtemelen teorik olarak hesaplanan miktardan fazlas gerekecektir. kinci olarak da klorun veriminin ph 7 nin üzerindeki de erlerde h zla düfltü ü unutulmamal d r. Klordan en yüksek verimi alabilmek için ph de erini 7 nin üzerine ç karmayan maksimum dozaj vermek gerekir. Temizleme operasyonu klorlanm fl suyun sistemden at lmas yla sona erer. Bak m, ayr ca sürüklenme önleyiciler ve dolgu malzemesinin temizlenmesini içerir. Ayr ca bu ifllem s ras nda hasar gören parçalar da de ifltirilmelidir. Havuz, tamamen boflalt l p temizlenmeli, tüm organik maddeler ve tortulardan ar nd r lmal d r. Sistemdeki tüm süzgeçler, emme taraf da dahil olmak üzere temizlenmelidir. Sistem k fl döneminde devreden ç kar l rken, sisteme inhibitör ve antifriz eklenmelidir. Sistem tekrar devreye al nmadan önce tüm su ak t lmal, bas nçl su ile temizlenmeli ve taze suyla doldurulmal d r. Ve 15 ppm miktar nda klorla en az iki saat reaksiyona sokulmal d r. E er 5 ppm klor kullan lacaksa bu süre 6 saate ç kar lmal d r. Burada önemli olan önerilen konsantrasyonla uygun kontak zaman n bulmakt r. Bütün sene kullan lan kuleler içinse; sistem temizlenip taze suyla doldurulduktan sonra 15 ppm konsantrasyonunda tutulmal ve ph 7 yi geçmeyecek flekilde ayarlanmal d r. fllemden geçirilen su, kule de dahil olmak üzere tüm sistemde en az iki saat sirküle edilmelidir. Bu s rada efektif klor konsantrasyonu da sa lanmal d r. Klorlu su sonra boflalt lmal ve sistem taze suyla doldurulmal d r ve standart kimyasal su temizleme ifllemlerine devam edilmelidir. ç bak m ve temizleme için normal koruyucu k yafet yeterlidir. Bas nçl temizleme aerosol olufluma neden oldu u için tavsiye edilmez. E er tesisatta buna gerek duyulursa özel k yafet giyilmeli ve art bas nç maskesi bulundurulmal d r Acil Dezenfeksiyon Prosedürü 1- E er mümkünse so utma kulesi üzerindeki s yükü kald r lmal d r. 2- So utma ekipman yla ilgili fanlar kapat lmal d r.

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU GENEL KULLANIMLI YÜZME HAVUZLAR Ç N UHE TAL MATI YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU HAVUZ ENST TÜSÜ HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 1 fiubat 2008

Detaylı

Endoskopik Giriflimlerde DAS

Endoskopik Giriflimlerde DAS Endoskopik Giriflimlerde DAS Hemşire Canan KARADEN Z Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA e-posta: ckaradeniz@medicana.com.tr ç organlar n ve vücut boflluklar n n teflhis ve tedavi amac yla

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

S hhi Tesisat Teknolojisi

S hhi Tesisat Teknolojisi S hhi Tesisat Teknolojisi Ömer Kantaro lu; Mak. Müh. MBA. TTMD IV. Dönem Baflkan ÖZET S hhi tesisatta ekipman seçimi, malzeme seçimi ve tan mlanmas (Spesifikasyonlar) tasar m aflamalar içerisinde yaflamsal

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalat nda, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak ve in - san sa l n

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder.

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder. Is Pompal Sistemler Yeliz Minareci; Mak. Müh. ÖZET Tasarruf, her alanda en önemli gündem maddelerinden biridir. Enerji sarfiyat n n büyük bölümünü s tma sistemleri oluflturmaktad r. Is tma sistemlerinde

Detaylı