Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği"

Transkript

1 Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği Nilgün BALKAYA 1*, Müge BALKAYA 2 1 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Avcılar-İstanbul 2 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı, Maslak-İstanbul ÖZET Bu makalede, atıksu arıtma tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri ve ekipmanlar hakkında kısa bilgi verilmekte, bu konuya bir örnek olarak Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemi anlatılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı sistemleri, yapı malzemeleri, ekipmanlar. ABSTRACT In this paper, a brief literature review is presented about construction materials and equipments used for wastewater treatment plants; and Kadıköy Wastewater Treatment and Marine Disposal System is introduced as an example on this topic. Keywords: Wastewater treatment plant, marine disposal systems, construction materials, equipments. GİRİŞ Atıksu arıtma tesislerinin inşası, planlama ve tasarım ile ilgili işlerin tamamlanmasıyla başlayan önemli bir süreçtir. Yer seçimi, seçilen araziye ait zemin etütlerinin yapılması, arıtma tesislerindeki ünitelere uygun yapı malzemelerinin seçilmesi inşaat işlemi ile ilgili önemli konuları oluşturmaktadır. Arıtma tesislerinde yer alan ünitelerin inşasının tamamlanmasını

2 takiben izleme ve kontrol sistemleri, boru, vana, pompa, havalandırma ekipmanları, sıyırıcılar, karıştırıcılar, çamur susuzlaştırma ekipmanları vb. nin yerleştirilmesi ile tesis işletmeye hazır hale getirilir. Arıtma tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri, kontrol ve izleme sistemleri, tesisat ve ekipmanlar titizlikle seçilmesi gereken elemanlardır. Bu makalede, atıksu arıtma tesisleri ve deniz deşarj hatlarının inşasından, kontrol ve izleme sistemleri ile ekipmanlardan kısaca bahsedilmiş ve mevcut bilgilerin bir atıksu arıtma ve deniz deşarj tesisi ile örneklendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemi örnek tesis olarak ele alınmıştır. Arıtma tesislerinin inşası: Arıtma tesislerinin inşatı, planlama ve tasarım ile ilgili işlerin tamamlanmasından sonra başlamakla birlikte yer seçimi, seçilen araziye ait zemin etütlerinin yapılması gibi unsurlar planlama ve projelendirmeyle beraber yürütülür. Yer seçimi aşamasında arıtma tesisinin kurulacağı bölgenin sınırlarına karar verilirken atıksu toplama sisteminin son noktası ile birlikte bölgesel koşullar ve yasal uygulamalar çerçevesinde tesis için uygun yer belirlenmeye çalışılır. Kentsel kanalizasyon sisteminin yapısı bir noktada da arıtma tesisinin yerini belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle atıksu toplama sisteminin son noktası bölgenin en düşük kotlu yeri yani dere yatağı, nehir kenarı veya bataklık arazi, deniz kıyısı olan yerleşimlerde ise bir koy veya körfezdir. Zemin özelliklerinin iyi olmadığı veya yeraltısu seviyesinin yüksek olduğu bu tip batak arazilerde, zeminin taşıma gücü de oldukça zayıftır. Arıtma tesisinin inşa edileceği alan tespit edildikten sonra, arazide uygun sayıda belirlenen noktada zemin sondajı yapılarak, zemin özellikleri belirlenir böylece Zemin özelliklerinin tespiti aşamasında; zemin ıslahının gerekli olup olmadığı, zemin taşıma gücünün yeterli olup olmadığı, temel inşaatı sırasında ve ileride alınması gereken önlemler hakkında detaylı incelemeler yapılır.

3 Zemin incelemeleri tamamlandıktan sonra inşa işlemine geçilir. Zeminin kendini tutabildiği, özel iksa sistemleri gerektirmeyen zemin cinslerinde uygun şevler oluşturularak inşası yapılacak arıtma ünitlerinin temel seviyesine kadar hafriyat yapılır. Şevli kazı yapmanın olanağı olmadığı veya şevli kazının ekonomik olmadığı durumlarda geçirimsizlik perdeleri oluşturularak yeraltısuyunun kazı içerisine girmesi engellenir. Geçirimsizlik perdesi olarak uygulanan belli başlı yöntemler; palplanş, diyafram perde, kesişen fore kazık, kesişen jet-grout dur. Tesisteki arıtma ünitelerinde temel sistemleri olarak radye temeller, yardımcı ünitelerde (blower binası, idari büro, trafo vb) ise zeminin taşıma gücüne göre münferit, mütemadi ve radye temel sistemleri kullanılır. Taşıma gücü zayıf olan zeminlerde, oturma ve yüzme problemine karşı kazıklı temel sistemlerinden faydalanılır. Taşıma gücü zayıf olan zeminlerde, zemin uygun bir yöntemle iyileştirilip oturma ve stabilite açılarından sorunsuz hale getirilir ve yapı bu zeminin üzerinde de tasarlanabilir. Bu amaçla kullanılan belli başlı zemin iyileştirme yöntemleri; ön yükleme ve sürşarj, düşey direnler, derin sıkıştırma, temel enjeksiyon, zemin güçlendirilmesi, geotekstiller veya geosentetiklerdir. Arıtma tesisindeki ünitelerin planlanmasında dayanıklılık, maliyet, atıksuyun karekteristiği, hidrojen sülfür, çok yüksek ve çok düşük ph değerleri gibi korozyona neden olan faktörler dikkate alınarak uygun yapı malzemeleri seçilir. Öngerilmeli beton ve çelik, eksenel gerilmeleri almak için ekonomik bir şekilde kullanılırken, betonarme malzeme eksenel basınçlar için oldukça uygundur. Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan diğer inşaat malzemeleri ön gerilmeli beton ve demirli çimentodur (ferrocement, ferro çimento). Günümüzde, genellikle, çeliğe kıyasla ilk yatırım maliyetinin düşük ve bakımının kolay ve daha az olması gibi nedenlerden dolayı betonarme betonu veya ön gerilmeli beton kullanılmaktadır. Arıtma tesisleri için mekanik ekipmanların, enstrümanların da hassasiyetle değerlendirilerek seçilmesi büyük önem taşır. Atıksu ve çamur iletimi, drenaj ve kimyasal madde hazırlama ünitesine kullanma suyu iletimi amacı ile çeşitli boru tipleri kullanılmaktadır. Günümüzde en sık kullanım alanı bulan boru tipleri karbon çeliği, dökme demir, düktil demir,

4 cam ve teflon kaplı borulardır. Bunların yanısıra, paslanmaz çelik, öngerilmeli beton, alüminyum, plastik veya kauçuk kaplı borular da arıtma tesislerindeki çeşitli ünitelerde kullanım alanı bulmaktadır. Günümüzde, çevre teknolojisi uygulamalarında, basınç dayanımı kn/m 2 olan plastik ve PVC borular da, her tip atıksu için yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Temiz su, atıksu veya çamur taşıyan boru hatları üzerindeki çeşitli tipte vanalar kullanılır. Atıksuyun içerisindeki katı madde konsantrasyonu vana seçimini etkiler. Küresel, kelebek, çek, piston, top, diyafram tipli, bıçak kapılı vanalar, gate vanalar, teleskopik, takozlu veya tek kapılı, sıkıştırmalı vanalar arıtma tesislerinde kullanım alanı bulan vana tiplerindendir. Bu uygulamalar için kullanılan pompa tipleri ise, santrifüj, hava ile çalışan (Mammoth pompalar), öğütücülü, helezonik (Archimedean Pompa) ve pozitif yer değiştirmeli pompalardır. Aıtma tesislerinde en fazla enerji tüketen ekipmanlar havalandırıcılardır. Bu nedenle havuz geometrisi, yer ihtiyacı, gürültü, aerosol saçılması gibi faktörler de göz önünde bulundurularak en uygun işletme sarfiyatı yaratacak havalandırıcı tipinin seçilmesi gerekir. Havalandırma sistemlerinde genellikle difüzörler, jet havalandırıcılar, yüzeysel havalandırıcılar ve türbin havalandırıcılar kullanılır. Arıtma tesislerinde kontrol ve izleme sistemleri de önemli bir ihtiyaçtır. Arıtma tesislerinde en sık olarak ortaya çıkan ölçüm ve kontroller debi, seviye, sıcaklık, ph ve OR ölçümleridir. Deniz Deşarj Sistemlerinin İnşası: Deşarj sistemlerinin inşaatı; deniz tabanının özelliklerine, derinliğe, boru tipi ve çapına, gerekli zemine boru tespit derecesine bağlı olarak değişiklikler gösterir. Kullanılan yapı teknikleri inşaat mevsimine göre ve eldeki araç-gereç ile kalifiye işgücüne bağlı olarak da değişir. Su altına boru döşenmesi işlerinde kullanılan başlıca yöntemler yüzdürme yöntemi, tabandan çekme yöntemi, teker teker veya modüller halinde batırma yöntemi ve gemiden döşeme yöntemidir. Deniz deşarj hatlarının inşasında kullanılan boru cinsleri betonarme, çelik ve plastik kökenlidir. En çok kullanılan boru tipleri döküm demir boru, çelik boru, betonarme boru, PVC

5 boru, FRB (fiberglas lifli) boru ve yüksek yoğunluklu polietilen borulardır. Son zamanlarda boru malzemesi ve inşa maliyetlerini düşürmek amacıyla genellikle çelik veya plastik boruların kullanılması yoluna gidilmektedir. Çelik boru kullanılması durumunda, stabiliteyi sağlayabilmek için, boru hattına çeşitli şekillerde ek yük koymak gerekir. En çok kullanılan ve önerilen yöntem, çelik boruların dışına beton ağırlık kaplaması yapmaktır. Boru seçiminde, boru maliyetinin düşük olması yanında teknik ve işletme yönlerinden de tatminkar olması amaçlanır. Boruları teknik ve işletme yönlerinden karşılaştırmak için ise boru cidarının pürüzlülüğü ve sürtünme kayıpları, aşırı tamir ve bakıma gerek bırakmayan hizmet ömrü, aşınmaya karşı direnci, korozyona karşı direnci, mukavemet ve döşeme özellikleri, ek yeri tipi ve ek yerinin su sızdırmazlığı, ek yerlerinin kolay yapılabilirliği, kullanılan çap için boru ve özel parçaların mevcudiyeti, arazi durumuna göre tatbik edilebilecek inşaat metotları ve zemin durumu göz önünde tutulmalıdır. Deniz derinliğinin 7-10 m den az olduğu kısımlarda, yani sığ kısımlarda, boru yerleştirmek daha zordur. Sığ kısımlarda dalga hareketlerinin ve teknelerden atılan demirlerin olumsuz etkilerini önlemek için deşarj borusu kazılan çukurun tabanına yerleştirilir ve üzeri 2 m yüksekliğine kadar doldurulur. Boruların tamiri ve temizlenmesi için m aralıklarla bacalar yerleştirilir. Büyük çaplı borulara dalgıçların denizdeki bacalardan da girebilmesi gerekir. Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi: İstanbul un Asya yakasının atıksu problemini çözmek amacıyla 18 Ekim 2003 yılında faaliyete geçirilen Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi ile, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy ve Maltepe ilçelerine ait atıksular arıtılmakta ve deşarj hattı ile İstanbul Boğazı nın 51,5 m derinliğinden Karadeniz dip akıntısına verilmektedir. Arıtma tesisinin yeri, denizin doldurulması suretiyle kazanılan bir alandır. Tesiste yapılar oldukça komplike olduğu için, alt yapının oluşturulabilmesi detaylı bir etüt gerektirmiştir. Yüklenici firma tarafından geçmişte İSKİ tarafından yaptırılan zemin sondajlarına ilave olarak

6 hem denizde, hem de karada yeni sondajlar yaptırılıp zeminin alt yapısı ayrıntılı olarak incelendikten sonra yapı sistemi oluşturulmuştur. Giriş pompa istasyonu olarak adlandırılan yapının temelleri, zemin kotundan 21 m aşağıya doğru kazılarak deniz seviyesinin 19 m altına indirilmiş ve sağlam kaya üzerine oturtulmuştur. Tesisin avan projelerinde yapılar, tabanda dikdörtgen kesitli binalar olarak gösterilmekle beraber, dolgu bir zeminde ve bu kadar derine inecek yapılarda iksa sisteminin oluşturulmasında zorluk çekileceğini düşüncesiyle firma tarafından dairesel kesitli binaların yapılması önerilmiş ve öneri kabul edilmiştir. Dairesel yapıların çapı 65 m dir. İksa sisteminin teşkil edilmesi için 1 m çapında yerinde dökme kazıklar imal edilmiştir. Hafriyatın kuru alanda yapılabilmesi için su sızdırmazlığını sağlamak üzere jet grouting olarak adlandırılan bir sistemle kazıkların arasında zemine çimento şerbeti enjekte edilerek jet grout kolonları oluşturulmuştur. İkinci aşamada bu kazıkların stabilitesinin sağlanabilmesi için ring kirişlerini imal edilmiştir. Çıkış pompa istasyonu olarak adlandırılan yapıda da aynı sistem uygulanmıştır. Ancak, yapı derinliğinin farklı olması nedeniyle bu bölgede daha az derine inilmiştir. Fakat, ana kayanın daha derinde olması yüzünden yapı kazıklar üzerine oturtulmuş ve su sızdırmazlığı oldukça problemler yaşadıktan sonra sağlanabilmiştir. Arıtma tesisinin ana üniteleri, giriş tüneli, kaba ızgara ve giriş pompa istasyonu, tehlike savağı, ön arıtma tesisi, atık yağ tankı, çıkış tonozu, çıkış pompa istasyonu, debimetre haznesi, koku kontrol ünitesi, enerji satış merkezi ve trafo binası, garaj ve atölye binası, yardımcı pompa istasyonu, idare binası, bekçi binaları, tekne depolama alanıdır. Arıtılacak atıksular, tesise mm çaplarında ve m uzunluğunda kollektör ile 322 m uzunluğunda, 4 m çapında bir tünelle gelmektedir. Tünel, giriş pompa istasyonunda bulunan kaba ızgara binasına bağlanmaktadır. Kaba ızgara yapısında, zemin taban kotu deniz seviyesinin m altındadır. Izgaralarda kaba atıklar tutulduktan sonra, gelen atık su giriş pompa istasyonunun içindeki haznede toplanmakta olup, bu istasyonda 8 tane pompa bulunmaktadır. Gelen atıksu çok düşük bir kotta geldiği için su pompalarla terfi ettirilmekte ve terfi ettirilen su cazibeyle, iki kanala ayrılarak ön arıtma binasına gönderilmektedir.

7 Ön arıtma binasının içinde, aralıkları 2 cm olan ince ızgaralar, kum ve yağ tutucu havuzları bulunmaktadır. İki kanal halinde gelen atıksular, tekrar iki ayrı kanala daha ayrılarak ince ızgaralara yönlendirilmektedir. Katı atıklardan arındırılan su 4 ayrı kanal halinde havalandırılmalı kum tutucu havuzlara gelmekte ve kum çökeltilmektedir. Havuz dibine çöken bu malzemeler kum pompaları ile emilerek ayrılmakta, havuz yüzeyinde biriktirilen yağ ve köpükler ise yüzey sıyırıcı ekipmanlarla su yüzeyinden sıyrılarak uzaklaştırılmaktadır. Tüm temizleme işlemleri her havuzda ayrı ayrı bulunan gezer köprülerle yapılmaktadır. 4 havuzdan çıkan arıtılmış sular, bir toplayıcı kanalda birleşerek, çıkış pompa istasyonuna gitmekte, bu pompa istasyonuna gelen ve haznede toplanan su deniz deşarjına iletilmek üzere sekiz pompa vasıtasıyla terfi ettirilmektedir. Arıtılmış olan atıksular, önce çıkış pompa istasyonu içinde mevcut kanala, daha sonra deniz deşarjına iletilmektedir. Kaba ızgara ve giriş pompa istasyonu, ön arıtma binası, çıkış pompa istasyonu ünitelerinde oluşan gazları içeren kirli hava, ozon ünitesine aktarmak için CTP (cam elyaf takviyeli polyester) borulardan ibaret bir havalandırma sistemi yapılmıştır. Otomasyon merkezi giriş pompa istasyonu içinde yer almakta, tesisteki tüm hareketler burada mevcut olan pano ve bilgisayarlardan 24 saat süreyle devamlı izlenebilmektedir. Deşarj hattı, 21 cm kalınlığında çelik hasırlı beton kaplı 2172 mm iç çapında 31,8 mm et kalınlığında çelik borulardan, 100 m si difüzör kısmı olmak üzere, toplam 2308 m uzunluğunda dizayn edilmiştir. Atıksular, üzerindeki 13 adet 500 mm çapındaki difüzörler vasıtasıyla dip akıntısına verilmek suretiyle seyrelme sağlanmış, deşarj borusu 22 m su derinliğine kadar olan kısımlarda tarak gemisi ile; daha derin bölgelerde ise klemşelli gemilerle ve kum emici pompalarla açılan hendeğin içine yerleştirilmiştir. Deşarj hattı inşasında, tabandan çekme yöntemi kullanılmıştır. Kanal içine döşenen borular, üzerleri kum, kırma taş ve taşlarla örtülerek dış etkenlere karşı koruma altına alınmıştır. Yapılan deşarj hattıyla, atıksular; sahil kesiminden 2308 m uzaklıktaki Ahırkapı önlerinde, Marmara Denizine Akdeniz ile Ege Denizi nden gelen tuzlu suyun Karadeniz le arasında ters akıntı oluşturduğu bölgede dip akıntıya verilmektedir.

8 SONUÇ Şehirleşme ve endüstrileşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan atıksuların, hedeflenen arıtma verimini sağlayacak şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi oldukça önemli bir konudur. Atıksu arıtma ve deşarj tesislerinin kurulması; projelendirme ve tasarım aşamasından tesisisn inşasına, işletmeye hazır hale getirilmesine kadar dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir. Bu makalede belirtilen unsurlara dikkat edilerek inşaatın gerçekleştirilmesi, ekipman seçimi arıtma tesisi ve deşarj sisteminin başarısı için gereklidir. Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi, sağlam olmayan zeminlerde arıtma tesisi inşası için kazı ve temel inşatının yapılması ile deniz deşarj tesislerinin inşası konularına ışık tutar nitelikte bir örnektir. KAYNAKLAR 1. Balkaya, N. (2001) Çevre Mühendisleri İçin Yapı Teknolojisi, Doğan Ofset, Samsun. 2. Filibeli, A. (1995) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Eğitim Kursu Tebliğler Kitabı, İzmir. 3. Toprak, H. (1994) Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, Cilt II, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Yayınları No: 241, İzmir. 4. Adıgüzel, A. (2004) Atıksu Arıtma Tesislerinde İnşaat Tekniği ve Uygulamaları, Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları Kurs Notları, Editörler Alpaslan, N., İşgenç, F., Dölgen, D., Küçük, Ö., Emre Basımevi, İzmir. 5. Abut, S. (1992) Enstrümantasyon, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Atıksu İşletmeciliği Okulu, Editör İlhan Talınlı, İstanbul. 6. Akün, A., Mekanik Arıtma Sistemlerinin İşletilmesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul, 7. Anonymous (1991) Wastewater Treatment Plant Design, WFC Manual of Pratice No.8; ASCE Manual on Engineering Practice No.36, Third Printing, Lancester Press Inc., New York. 8. Erdoğan, A.O. (1997) Atıksu Arıtma Tesislerinde Proses ve Mekanik Ekipman Seçimi, TMMOB Çevre Müh. Odası İstanbul Şubesi, Atıksuların Arıtılması Seminerler Dizisi, Seminer Notları, İstanbul. 9. Muslu, Y. (1996) Atıksuların Arıtılması, Cilt I, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 10. Samsunlu, A. (1995) Deniz Kirliliği ve Kontrolü, Birinci Baskı, İTÜ Rektörlüğü Sayı:1555, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, İstanbul. 11. Öztürk, İ. (1996) Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İTÜ Rektörlüğü Sayı: 1570, İstanbul detay.asp?newsid=150 (5 Temmuz 2005) detay.asp?dergiid=39&yaziid=251 (5 Temmuz 2005) (2 Temmuz 2005) (1 Temmuz 2005) (1 Temmuz 2005). 17. Ceylan, B., Öztürk, N., Sevimlikurt, M., Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi, Arıtma Tesislerinde Yapı Teknolojileri Dersi Dönem Ödevi, 2004.

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

www.cevtekmuhendislik.com

www.cevtekmuhendislik.com www.cevtekmuhendislik.com Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Bildiriler 49 50 KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas,

Detaylı

Su ve Toprak Kaynaklarının Önemi ve Uygulanan Strateji

Su ve Toprak Kaynaklarının Önemi ve Uygulanan Strateji Su Yapıları Su ve Toprak Kaynaklarının Önemi ve Uygulanan Strateji Yılmaz Karataban Tarihin başlangıcından beri suyun kullanılmasındaki başarı, toplumun ekonomik gücünü, ve medeniyetin seviyesini belirlemiştir.

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YÜKLENİCİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YÜKLENİCİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YÜKLENİCİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI 05 Haz. 2007 NİHAİ Yüklenici Çevre Yönetim Planı 04 Kas. 2006 TASLAK Yüklenici Çevre Yönetim Planı 03 Ağu. 2006 TASLAK Yüklenici Çevre Yönetim

Detaylı

İNSAN VE HAYVAN ATIKLARI, SIVI ATIKLAR

İNSAN VE HAYVAN ATIKLARI, SIVI ATIKLAR İNSAN VE HAYVAN ATIKLARI, SIVI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-29-2 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 7 BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. BOĞAZKÖY BARAJI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ BOĞAZKÖY KÖYÜ BOĞAZKÖY BARAJI BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Fatih Sultan

Detaylı

İkinci Dereceden Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Yönetim Metodolojisi

İkinci Dereceden Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Yönetim Metodolojisi İkinci Dereceden Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Yönetim Metodolojisi Mustafa KIRMIZI 1 Halil ÖNDER 2 Özet Bu çalışmada öncelikle, ele alınan örnek iş yerindeki gerçek performans değerleri, günlük

Detaylı