8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR."

Transkript

1 8. ÜN TE 8. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR. 3. YER KABU UNDA BOL SU BULUNUR 4. YER KABU UNUN HAR KALARI; DO AL ANITLAR

2 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? Yerküre Yerküre kutuplardan hafifçe bas k bir küre biçimindedir. Yerkürenin ekseni etraf nda sürekli dönmesi, kutuplardan bas k bir küre fleklini almas na neden olmufltur. Yerkürenin Katmanlar Yerkürenin yap s nda bulunan çeflitli maddeler öz kütlelerine göre dizilmifltir. En yo un maddeler yerin merkezinde, en az yo un maddeler ise en d flta bulunur. Ayn zamanda d fltan yerin merkezine do ru gidildikçe s cakl k artar. Bunu flu olaylar kan tlar: 1. Volkanlardan ç kan lavlar n s cak olmas 2. Derinlere inildikçe s cakl n artmas (s cakl k ortalama her 33 metrede 1 C artar.) 3. S cak su kaynaklar n n oluflu Yerküre d fl ndan merkeze do ru, iç içe geçmifl küreler biçiminde befl katmandan oluflmufltur. 1. Hava küre (Atmosfer) 2. Su küre (Hidrosfer) 3. Tafl küre (Litosfer) 4. Atefl küre (Pirosfer) 5. A r küre (Barisfer) tafl küre (Litosfer) hava küre (atmosfer) a r küre (Barisfer) 2000 C 3000 C 4000 C 5000 C 6000 C atefl küre (Pirosfer) su küre (hidrosfer) Yer Kabu unu Oluflturan Kayaçlar Yer kabu u, (külte) kayaç ad verilen tafl ve kayalardan oluflmufltur. Kayaçlar, do ada sürekli olarak birbirlerine dönüflürler. Dönüflüm uzun y llar sürdü ü için biz farkedemeyiz. Çeflitli kimyasal maddelerden oluflan bu kayaçlar n tümüne mineral denir. Canl lar n d fl ndaki kimyasal maddeler mineraldir. 1. C va ve petrol d fl ndaki tüm mineraller kat hâldedir. 2. Belli bir kimyasal yap lar ve kristal flekilleri vard r. 3. Baz minerallere element ad verilir (alt n, krom, nikel, demir, alüminyum gibi.). Püskürük kayaçlar (Magmatik kayaçlar) 4. Baz mineraller de elementlerin oluflturdu u bilefliklerden oluflur. Örne in, kaya tuzu, sodyum ve klor elementlerinden, kuvars ise silisyum ve oksijen elementlerinden oluflan bilefliklerdir. Ekonomik de eri olan ve endüstride kullan lan minerallere cevher (maden) denir. Yer kabu unu oluflturan kayaçlar olufl flekillerine göre 3 gruba ayr l r. Yer kabu unu oluflturan kayaçlar Tortul kayaçlar Baflkalafl m kayaçlar (Metamorfik kayaçlar) Mekanik Kimyasal Organik kayaçlar kayaçlar kayaçlar 1) Püskürük (Magmatik) Kayaçlar Magman n, tafl küre içindeki çatlaklarda ya da yüzeye ç karak so uyup kat - laflmas yla oluflur. 189

3 Magma tafl kürenin çatlaklar nda so uyup kat lafl rsa derinlik kayaçlar oluflur. Derinlik kayaçlar yavafl so udu u için kat laflt nda iri kristalli olurlar. Örne- in, granit bir derinlik kayac d r. Bazen magma tafl kürenin herhangi bir yerinden yeryüzüne ç karak birdenbire so ur. Cam gibi flekilsiz kayalar oluflur. Örne in, volkan cam (obsidiyen) böyle oluflur. Bazen de magma yeryüzüne ç karken biraz so ur. Yeryüzüne ç k nca da birdenbire so uyarak kat lafl r. Bu durumda bazalt ve trakit gibi hem flekilsiz cams yap, hem de kristal yap içerir. Püskürük Kayaçlar n Özellikleri Genellikle kristallidirler (Cams yap da olan da vard r.). Magman n so umas yla oluflurlar. Büyük y naklar hâlinde bulunurlar. çlerinde canl izlerine (fosil) rastlanmaz. 2) Tortul Kayaçlar Yeryüzündeki tüm kayaçlar, hava, su gibi d fl etkilerle parçalan p, rüzgâr ve sularla sürüklenerek çukurlarda birikip çökelirler. Bu çökelmeler tortul kayaçlar oluflturur. Tortul kayaçlar olufl flekillerine göre üç gruba ayr l rlar: a) Fiziksel (Mekanik) Tortul Kayaçlar Da n k tafl parçac klar n n birikmesi ve bas nç alt nda birbirine yap flmas ile oluflurlar. Akarsular, rüzgârlar ve buzullar n öteki kayalardan kopard klar parçac klar çökelip birikirler. Fiziksel tortul kayaçlar, elemanlar n n ortalama boyutlar na göre s n fland r l rlar. Her bir grup çimentolu veya gevflek olufluna göre de iflik isimler al r. Kil boyutundaki çok küçük parçac klar n çökelmesi ile kil tafllar ; kum boyutundaki maddelerin çökelmesi ile kum tafllar ; çak llar n çökelmesi ile de kanglomera ad verilen tortul kayaçlar medyana gelir. b) Kimyasal Tortul Kayaçlar Genellikle suda erimifl olan madensel tuzlar n, su buharlaflt kça tortulaflmas ndan meydana gelen tortul kayaçlara kimyasal tortul kayaçlar denir. Zaman m zda da oluflan bu kayaçlar n bafll calar kalker tüfü, travertenler, sark t ve dikitler, de irmen ve çakmak tafllar, kalsit, gayzerit, kaya tuzu ve jips gibi tuzlard r. Karbon dioksitli sular n içinde erimifl bulunan kireç, karbon dioksidin uçmas ile çökelir ve traverten denilen kayalar meydana gelir (Pamukkale ve Antalya travertenleri gibi). 190

4 Çok tuzlu göllerde ve körfezlerde meydana gelen buharlaflma sonucu bunlar n diplerinde kaya tuzu ve jips tortulafl r. Kapal havza niteli indeki bu sahalarda artan tuz hacmi, fliddetli buharlaflman n etkisiyle de göl diplerinde depolan r ( ç Anadolu Bölgesindeki Tuz Gölü gibi). Jips ise sular n etkisiyle kolayca eriyebilen bir özelli e sahiptir. c) Organik Tortul Kayaçlar (külteler) Çeflitli büyüklükteki organizmalar n kal nt lar n n birikmesi ve sert tabakalaflmalar sonucu oluflurlar. Bitkisel ve hayvansal canl art klar ndan oluflan kültelerdir. Kalker kabuklu hayvan art klar n n deniz diplerinde birikmesinden kalkerli kayalar oluflur. Teflebir kalkeri bu gruptand r. Tebeflir, karbonatl organik tortul bir kayaçt r. Çok ince tanelerden meydana gelmifltir. Bu taneleri mikroskobik canl - lar n kabuk ve kal nt lar ile baz kalker k r nt lar ile baz kalker k r nt lar teflkil eder. S cak ve az derin denizlerde oluflan resifler, mercan iskeletinin birikimi ile oluflurlar. Maden kömürü ve linyit ise bitkinin, hava ile temas etmeden baz mikroskobik canl lar n da yard m yla kömürleflmesi sonucunda oluflmufllard r. Yani kömürler ve petrol de organik kültelerden say lmaktad r. Kömür ve petrol nas l oluflur? Araflt r n z. Tortul Kayaçlar n Özellikleri Çökelmeler belli zaman aral klar yla olufltu u için tabakal yap ya sahiptirler. Çok çeflitli mineraller içerirler. Olufltuklar devre ait hayvan ve bitki kal nt s (fosil) içerirler. 3) Baflkalafl m (Metamorfik) Kayaçlar Püskürük ve tortul kayaçlar n (kültelerin), bas nç, s cakl k ve su buhar etkisiyle de iflikli e u ramas ndan oluflan kayaçlard r. Magma yeryüzüne ç karken geçti i yerlerdeki di er tafllar s cakl k etkisiyle de iflikli e u rat r. Tafl kürenin alt katmanlar n oluflturan kayaçlar, yüksek bas nç ve s cakl k etkisiyle de iflikli e u rarlar. De iflikli e u ram fl olan bu kayaçlara baflkalafl m kayaçlar denir. Bu tür kayaçlar n içinde fosil bulunmaz. Çünkü baflkalafl m kayaçlar n n temeli, fosil içermeyen kat lafl m kayalar d r. Tortul kayaçlar n içindeki fosillerin izleri baflkalafl m olay esnas nda silinerek ortadan kaybolmufltur. Baflkalafl m kayaçlar n n yap s kristallidir. çlerinde silikatl mineraller bol olarak bulunur. Bafll - ca örneklerini mermer, flist, gnays teflkil eder. Kalkerin baflkalaflmas yla mermer oluflur. fiistler kayalar n bas nç alt nda yapraklanm fl bir görünüm almas sonucunda meydana gelirler. Gnays ise püskürük bir kaya olan granitin baflkalaflmas yla oluflmufltur. 191

5 Fen Bilgisi Yer Kabu u Nelerden Oluflur? Baflkalafl m Kayaçlar n Özellikleri Tortul kayaçlar gibi tabakal Püskürük kayaçlar gibi kristalli olurlar. GEÇM fi HAKKINDA B ZE REHBERL K EDEN FOS LLER Afla daki sorular tart flarak cevaplamaya çal fl n. 1. Yerkürenin oluflumu ile yer kabu u üzerinde canl lar n yaflamaya bafllamas aras nda zaman bak m ndan fark var m d r? 2. Yeryüzünde yüzlerce y l önce canl lar n yaflam fl oldu unu nas l anlars n z? 3. Zaman m zda yaflayan canl larla yüzlerce y l önce yaflayanlar aras nda farkl l klar var m d r? 4. Çok eskiden yaflayan omurgal hayvanlar bugün yaflayanlara göre nas ld r? 5. Fosil deyince ne anl yorsunuz? Hiç merak ettiniz mi? Eskiden yaflam fl canl kal nt ve izlerine fosil denir. Tortul kayaçlar aras na s k flan canl lar n kemik, difl, kabuk gibi sert k s mlar çeflitli minerallerle kaplanarak fosilleri oluflturur. Fosilleflme en güzel deniz diplerinde, batakl klarda ve buzullarda oluflur. Fosilleri inceleyen bilim dal na paleontoloji ad verilir. Fosil, Latince yerden ç kart lan anlam na gelmektedir. Tortul kültelerden söz ederken, bu külteler içinde canl lara ait kal nt lar oldu unu söylemifltik. Canl lar öldükten sonra, deri, et gibi yumuflak k s mlar çürüyerek yok olur. Kemik, kabuk, difl gibi sert yap lar tortul tabakalar aras nda gömülerek üstleri minerallerle kaplan r. Yani tafllaflarak fosil hâline geçerler. Fosiller, içinde gömülü olduklar kültelerle ayn yafltad rlar. Bir hayvan iskeleti kal nt s fosilleflti i gibi canl lar n killi külteler üzerinde b rakt klar izler de fosilleflir. Bilim insanlar n n yapt klar araflt rmalar, en iyi fosilleflmenin denizlerde oldu unu göstermektedir. Karalarda, buzullar ve batakl klarda da fosilleflme olmaktad r. Fosiller batakl k, okyanus, göl, akarslar n tabanlar nda buzul, kumul ve a açlar n özsuyu gibi yerlerde oluflur. Fosil, eski canl lar n jeolojik birikinti ve tortulanma yerleri içinde, havas zl k, s, bas nç gibi etkilerle tafllaflm fl flekilleri veya izleridir. Deniz hayvanlar n n fosilleri daha çok kireç tafl nda, kara hayvanlar n n fosilleri ise kumtafl nda bulunur. Fosiller sayesinde çok eski devirlerde yaflam fl bitki ve hayvanlar hakk nda bilgi sahibi oldu umuz gibi, onlar n yaflay fllar n, yaflad klar bölgeleri de ö renebilmekteyiz. Fosil araflt rmalar yap l rken, topra n en derin tabakas nda rastlanan fosiller çok eski zamanlarda yaflam fl canl lar ; daha yüksek tabakalar nda rastlananlar ise yak n zamanlarda yaflam fl olanlar gösterir. Fosiller, ayn za192 Ünite 8

6 manda üst üste y lm fl toprak tabakalar nda bulundu undan, s rayla bunlar n incelenmesi, bitki ve hayvanlar n zamanla ne gibi geliflmeler geçirdi ini de aç kça gösterir. Fosiller, canl lar n geliflmeleri, evrimleri hakk nda bilgi edinmemizi sa lar. Fosiller sayesinde o yerin geçmiflteki yeryüzü flekli ve iklimi hakk nda da bilgi sahibi oluruz. Yine geçmiflte yaflayan canl lar n günümüze kadar bir soyunun gelip gelmedi ini, gelmiflse ne gibi de iflmelere u rad n fosiller sayesinde ö reniriz. Bilim insanlar, kal p hâlindeki izleri inceleyerek Dünya m z n (yerkürenin) yafl n hesaplam fllard r. Demek ki fosiller, Dünya n n yafl hakk nda da bilgi verirler. Fosillerin incelenmesiyle, Dünya da bir milyar y ldan beri hayat n var oldu u anlafl lm flt r. Bu aç klamalardan sonra fosili flöyle tarif mümkündür: Dünya m z n tarihi boyunca, yaflam fl olan varl klar n toprak alt nda kalarak et ve deri gibi yumuflak olan k s mlar n n çürüyerek yok olmas yla, geriye kalan kemik, difl ve t rnak gibi k s mlar n n tafllaflarak günümüze kadar gelmifl hâline fosil denir. Fosiller üzerinde yap lan incelemeler, ilk bitkilerin bundan 350 milyon y l önce yaflamaya bafllad n göstermektedir. Dev e relti otu ormanlar n n jeolojik ça lar boyunca toprak alt nda kalmas, bugünkü maden kömürü yataklar n meydana getirmifltir. Kömür, do al gaz ve petrol gibi fosil yak tlar fosilleflmenin özel bir hâlidir. Kömür, afla yukar milyon y l öncesinin s cak nemli iklimlerinde yetiflen büyük orman bitkilerinin fosillerinden meydana gelmifltir. Bu bitkiler, ölerek çürümüfl ve zamanla, karalar kaplayan, denizlerin biriktirdi i tortular alt na gömülüp kat laflm flt r. Petrol, milyonlarca sene evvel toprak alt nda kalan bitki ve hayvanlar n organik maddelerinden meydana gelmifltir. Kömür, petrol ve do al gaz gibi yak tlara fosil yak t ad verilir. Fosillerin Yararlar Fosiller içinde bulunduklar tortul kayaçlar n hangi ça a ait oldu unu anlamam z sa lar. Fosiller o yerin geçmiflteki yeryüzü flekli ve iklimi hakk nda bilgi verir. Bugün yaflamayan soylar tükenmifl canl lar tan mam z sa lar. Canl lar n geliflimleri ve evrimleri hakk nda bilgi edinmemizi sa lar. 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR nsan karada yaflayan bir canl d r. Bar nacak bir yeri, bir topra bulunmal - d r. Bu toprak onu beslemeli, uygarl n n gerektirdi i ihtiyaçlar n karfl laflmak için bir kazanç ve zenginlik kayna olmal d r. Yedi imiz ekmek, meyve ve sebzeleri toprakta yetifltirdi imiz bitkilerden elde ederiz. Et, süt, peynir gibi hayvansal ürünlerin de kayna toprakt r. ne in süt vermesi, kümes hayvanlar n n yumurtlamas için gerekli ot ve yem topraktan elde edilir. Bilim insanlar n n araflt rmalar na göre, do an n 1 cm kal nl ndaki tar m topra n yapabilmesi için y l geçmesi gerekmektedir. Topra n miktar n 193

7 art ramay z. Bu nedenle, bu kadar güç oluflan bereketli topraklar korunmazsa bir anda yok olabilir. Yapaca m z tek fley, topra n afl nmas n engellemek, ak ll ca kullanmak ve verimini modern tar m metotlar ile art rmakt r. Acaba toprak nedir? Nas l oluflur? Topra n içinde neler vard r? Bunlar biliyor muyuz? Toprak çeflitli kayalar n binlerce y l içinde parçalan p da lmas ndan, yuvarlanarak birbirine sürtünmesinden meydana gelir. Kayalar n parçalanmas nda ya mur, rüzgâr, günefl, suyun donmas, buzun erimesi, gece gündüz aras ndaki s cakl k fark gibi etkenler rol oynar. Bu etkenlerle kayalar n ufalan p toprak hâline gelmesi çok uzun zaman ister. nsanlar da toprak oluflumuna yard m ederler. Çeflitli araçlarla kayalar ufalarlar. Topra n çinde Neler Var? Çevremizdeki topra a dikkatle bakarsak her yerde ayn olmad n görürüz. Bunan sebebi, topraklar n yap lar n n farkl olufludur. Toprak, ana maddesine göre çeflitlere ayr l r. Hemen hemen bütün topraklarda kum, kil, kireç ve humus ad verilen dört ana madde çeflidi bulunur. Bir toprakta bu dört ana maddeden hangisi daha belirgin ise toprak ona göre adland r l r; kumlu toprak, killi toprak, kireçli toprak, humuslu toprak... gibi. Kumlu toprak; sert ve iri tanelidir. Suyu tutamaz, hemen geçirir. Bu nedenle içinde besin maddesi çok azd r. Tar m için elveriflli de ildir. Gübrelenirse tar m topra olur. Killi toprak; toz gibi çok ince tanelidir. Hacminin yar s ndan fazla su emer. Bunun için, alt k s mlar na havay ve suyu geçirmez. Bitki kökleri, killi toprakta iyi geliflemez. Bundan dolay afl r killi toprak, tar ma elveriflli de ildir. Kil, dokunuldu u zaman sabuna dokunmufl gibi bir his verir. Killi toprak çanak ve çömlek yap m nda kullan l r. Kireçli toprak; beyaz veya aç k renkli, kireç maddesi fazla olan topraklard r. Kireç, topraktaki bitki ve hayvan art klar n n çürüyüp parçalanmas n kolaylaflt r r. Böyle kireçli topraklara kum ve kil kar flt r l rsa, tar ma elveriflli hâle getirilir. Humuslu toprak; bitki ve hayvan art klar n n çürümesiyle oluflan, siyah veya kahverengi renkli küf kokan topraklard r. Humuslu topraklar, tar m için en uygun ve verimli olan topraklard r. Çak llar: Akarsu ve dalgalarla k y lardan kopar lan, parçalanan irili ufakl tafllara çak l ad verilir. Çak llar bafllang çta köfleli olurlarsa da sonra akarsu ve dalgalar n etkisiyle yuvarlak veya yass çak llar hâline gelirler. Çak llar iri taneli olduklar ndan suyu hemen geçirirler. Erozyon Topraklar Bitirir Su ve rüzgâr gibi do al etkiler nedeniyle topra n afl narak sürüklenip kaybolmas olay na erozyon denir. Verimli topraklar n kayb n azaltmak için her fleyden önce topra n su ile sürüklenip gitmesi önlenmelidir. Ya mur ve akarsular bereketli tar m topra n devaml olarak sürükleyip götürür. Topra a fliddetle çarpan 194

8 ya mur damlalar, toprakta küçük yar klar hâlinde sel çukurlar açar. Yine ya murun etkisiyle, toprak tanecikleri bu çukurlara sürüklenir. Çukurlarda çamur hâline gelen toprak, e imin etkisiyle derelere, derelerden nehirlere, nehirlerden de denizlere akarak kaybolur. Tüm canl lar n besin kayna olan bu toprak katman, ne yaz k ki Dünya n n her yerinde toprak erozyonu nedeniyle giderek incelmekterdir. Afl r otlatma, yetersiz ya da fazla sulama, yo un tar m ve a aç kesimi gibi nedenlerle topra n verimli üst katman, rüzgâr ve ya murun afl nd r c etkilerine karfl korumas z kalmaktad r. Böylece yeryüzündeki verimli topraklar n büyük bölümü yok olup gitmektedir. Türkiye topraklar n n % 73 ü su ve rüzgâr erozyonunun etkisi alt ndad r. Her y l 1 cm kal nl nda ve K br s Adas büyüklü ünde topra m z erozyonla yok olmaktad r. Y ll k toprak kayb n n 1 milyar 400 milyon ton oldu u tahmin edilmektedir. Önlem al nmazsa 2050 y l nda ülkemizin % 73 ü çöl olacakt r. Sonuçta tar m alanlar azalacak, g da maddeleri pahal laflacakt r. Erozyonla mücadele etmenin asla ertelenmeyecek bir görev oldu u bilincinde olmal y z. Al flt rma Erozyonun su kaynaklar m z üzerindeki etkisini araflt r n z. 3. YER KABU UNDA BOL SU BULUNUR Yeryüzüne ya an ya mur ve eriyen kar sular n n hemen hemen 1/3 ü su geçirici tabakalar taraf ndan emilir. Ya fl miktar, yüzeyin e imi, bitki örtüsü, tafllar n geçirimlilik derecesi yer alt sular n n oluflumunu etkiler. Alüvyonlu ve karstik arazilerde taban suyu zengindir. Sular kayaçlar n çatlak ve yar klar ndan, kum, kum tafl, delikli bazalt, volkan tüfleri ve sünger tafl gibi geçirimli tafllardan yer alt na s zarlar. Yer alt na s zan sular, kil, flist, granit, linyit gibi su geçirmez tabakaya var ncaya kadar yol al r. Geçirimsiz tafllar n ve tabakalar n üzerinde birikerek taban sular n olufltururlar. Taban sular n n bulundu u yerlerde kuyular aç larak sulardan yararlan l r. Yer alt na s zarak, çeflitli derinliklerde ve belirli flekillerde bulunan bu sulara yer alt sular, yer alt sular n n topland yata a da yer alt su yata ad verilir. Yer alt sular n n vadilerin yamaçlar ndan, da lar n eteklerinden yeryüzüne ç kt yerlere kaynak, böyle sulara da kaynak sular ad verilir. Yer alt, sular (taban sular ) su yata n n meyline ba l olarak genifl bir yüzey hâlinde yavafl yavafl akar. Ço u zaman vadilerin yamaçlar ndan ve da lar n eteklerinden yeryüzüne ç karlar. E er yer alt su yata az meyilli veya düz olursa kaynak görülmez. Yer alt göl veya dereleri meydana gelir. Böyle hâllerde kuyular açmak suretiyle yer alt sular d flar ç kar labilir. Yer alt su yata ndan ayn seviyede birçok kaynak meydana gelebilir. Kaynaklar özelliklerine göre üç ayr l rlar. 1. Gerçek kaynaklar: Sular, kum ve greben gibi su geçirici topraklar aras ndan gelen kaynaklara gerçek kaynak ad verilir. Bu kaynaklar n sular sürekli kurakl klar hariç, hemen hemen hiç azalmaz. Bu sular temiz oldu undan içmeye en elveriflli sulard r. 195

9 2. Yalanc kaynaklar: Kalkerlerin yar k, çatlak ve oyuklar ndan giren sular n teflkil etti i kaynaklara yalanc kaynak (voklüz) ad verilir. Bu kaynaklar sular, genellikle ya mur mevsimlerinde bol ise de, az ya murlu veya kurak mevsimlerde azal r ve hatta kurur. Burada gerçek kaynaklarda oldu u gibi sular tabakalar n aras dan s zma ile de il kalkerlerin yar k, çatlak ve oyuklar ndan afla lara do ru adeta akar ve kaynak hâlinde d flar ç karlar. Kalkerli olan yerlerde ya mur ve sel sular kalkerlerin çatlaklar ndan, oyuklar ndan afla lara do ru inerken bitkisel, hayvansal art klar, mikroplar da beraberinde sürükledi inden bu kaynaklar n sular genellikle kirli olur, içme e elveriflli de ildir. 3. S cak su kaynaklar : Sular y ll k ortalama s cakl k derecesinden yüksek olan sulara s cak su kaynaklar veya kapl ca ad verilir. Kapl ca sular n n s cakl C ye kadar ç kabilir. Sular n s cakl, s zd klar tabakalar n jeotermik s - cakl ndan ileri gelir. Bunun içindir ki bir kapl ca suyu ne kadar derinden geliyorsa o kadar s cak olur. Bununla beraber s cak su kaynaklar n n hepsini, sular afla dan gelen kaynaklardan kabul etmek do ru de ildir. Sular yukar dan gelen kaynaklar da kapl ca hâlinde ç kabilirler. Bunun için, yukar dan s zan sular n, derinli e do ru durmadan s cakl artan tabakalardan geçmesi gerekir. S cak su kaynaklar her yerde ve her yükseklikte bulunur. Kapl ca en çok sönmüfl veya sönmemifl volkanlar civar nda bulunur. Kaynak sular n n önemli olan özelliklerinden biri de tabakalar aras nda süzülürken baz maden tuzlar n eritmifl olmalar d r. Memleketimizin her taraf nda kapl calar bulunur. Jeotermal Enerji Yerkürenin katmanlar ndan yer kabu u alt nda kalan atefl küre, yüksek s - cakl k sebebiyle s v halde bulunur. Yer kabu unun derinlerine inildikçe s cakl n her 33 metrede 1 C artmas n n nedeni budur. Yer kabu unu oluflturan kayaçlar aras ndaki yer alt sular bu s cakl ktan dolay s n r. Is nan bu sular n s cakl yaklafl k 30 C ile 300 C aras nda de iflir. Yer alt nda gayzerler veya s cak su kaynaklar fleklinde yeryüzüne ç kan bu sulara jeotermal kaynak (sular) denir. Jeotermal sular yer kabu unun yaklafl k 2000 metre derinliklerinden ç kmaktad r. Sular n s cakl klar na göre farkl gruplara ayr l r. S cakl C olanlara yüksek enerjili jeotermi, s cakl C olanlara orta enerjili jeotermi, s cakl C olanlara ise düflük enerjili jeotermi kayna denir. Jeotermal sular n çok derinlerden ç kar lmas, sular n tafl d mineraller nedeniyle son derece afl nd r c olmas, günümüzde yayg n olarak kullan lmas n engellemektedir. Ancak kulland m z enerji kaynaklar n n gittikçe azalmas jeotermal enerjiye yönlenmemize neden olmaktad r. S cakl C aras nda olan kaynaklardan yararlanarak elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Günümüzde talya da California da, Japonya da ve Yeni Zelanda da baz gayzerlerin yak nlar nda kurulan santrallerde elektrik enerjisi üretimi yap labilmektedir. 196

10 S cakl C aras nda s cak su kaynaklar ndan konutlar n s t lmas nda yararlan lmaktad r. Bugün Macaristan ve Fransa da bu flekilde s t lan yerleflim merkezleri bulunmaktad r. Jeotermal enerji temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür. Jeotermal enerjiden, konutlar n s t lmas nda, serac l kta, s cak su gereksiniminin karfl lanmas nda ve elektrik enerjisi elde edilmesinde yararlan l r. Ayr ca jeotermal bölgelerdeki kapl - calar ülke turizmine katk da bulunur. Jeotermal enerji di er enerjilerle k yasland - nda en ucuz ve temiz olan d r. Yurdumuz jeotermal kaynaklar bak m ndan Dünya n n zengin ülkeleri aras ndad r. Ancak bu kaynaklar m zdan yeterince yararlan ld söylenemez. Yurdumuzda elektrik üretilen ilk jeotermik santral, Ayd n n Buharkent ilçesinde 1984 y - l nda kurulmufltur. Konutlar n s t lmas nda ve s cak su gereksiniminin karfl lanmas nda da kullan lmaktad r. Kütahya - Simav ilçesinde de konutlar jeotermal enerji ile s t lmaktad r. Bunlar n d fl nda Ayd n - Germencik, Denizli - Sarayköy, zmir - Seferihisar, Ankara - K z lcahamam, Afyon, Çanakkale, Bal kesir, Van - Zilan gibi bölgelerde de jeotermal enerjiden yararlan lmakt r. Türkiye deki bafll ca jeotermik alanlar flunlard r; a. K z ldere Denizli Jeotermik Alan : Büyük Menderes havzas nda bulunan ve elektrik üretimine uygun jeotermik aland r. lk elektrik üreten jeotermik santral burada kurulmufltur. b. Germencik Ayd n Jeotermik Alan K z ldere jeotermik alan gibi Büyük Menderes havzas nda yer al r. S cakl C aras ndad r. Elektrik üretiminde yararlan l r. c. Tuzla - Çanakkale Jeotermik Alan Çanakkale nin güneyinde, Ege Denizine yak n bir alanda bulunur. S cakl C aras ndad r. Bunlar n d fl nda zmir Seferihisar da, Nemrut, Süphan ve Tendürek Da çevrelerinde, Nevflehir Ac göl de jeotermik alanlar yer al r. Kuyular Kaynaklar n bulunmad yerlerde kuyular açmak suretiyle yer alt sular ndan faydalan l r. Su geçirici tabakalar n içinde aç lan geniflçe çukurlara kuyu ad verilir. Adi kuyalar ve artezyen kuyular olmak üzere iki çeflit kuyu vard r. 197

11 Adi kuyular: Adi kuyularda yer alt su yata na kadar inildikten sonra su geçirmez tabakay biraz kazmak, bu yolla suyun birikmesini temin etmek gerekir. Kuyu sular n n temiz olmas için kuyu çevresinin kirlenmemesi, köy ve flehirlerden biraz d flarda aç lmas önemlidir. Kaynak ve kuyu sular n n birikim sahalar nda yerleflim alan kurmak baz yönlerden çok sak ncal d r. Bu sahalar göçme depremlerin çok yo un oldu u alanlard r. Yer alt nda sular n eriterek oluflturdu u büyük boflluklar çökebilir. Büyük can ve mal kayb na neden olur, evler y k labilir. Artezyenler Ya mur ve eriyen kar sular geçirimli tabakalardan s zarak yerin derinliklerinde geçirimsiz tabakalar aras nda birikirler. Bas nçl sular üstlerindeki tabaka delindi- inde bileflik kaplar sistemine göre yükselerek tazyikli bir flekilde f flk r r. Bu flekildeki sulara artezyen kuyusu veya kayna denir. Artezyen kuyular dard r. Bu tür kuyular daha çok kuru, kurak topraklarda aç - l r. Örne in, geçen yüzy l n ikinci yar s ndan sonra Büyük Sahra da say s z artezyen kuyusu aç lm fl, bu sayede o zamana kadar hiç su yüzü görmemifl bölgeler suya kavuflmufltur. fiehir Sular n n Ar t lmas çin Yap lan fllemler Her su içilir mi? Her su ile yemek piflirilir, temizlik yap l r m? çilecek ve kullan lacak sular n temiz olmas gerekir. Kalabal k ve büyük flehirlere temiz su sa lamak önemli bir sorundur. Büyük flehirlerde herhangi bir su, temizlenerek içilir ve kullan l r hâle getirilir. Bunun için, akarsular, göl ve nehir suyu ya barajlarda ya da do al göllerde toplan r. Toplanan bu su evinize gelip hizmete sunulmadan önce baz ifllemlerden geçirilerek temizlenir. Bu temizleme iflleminin safhalar flunlard r: a) Dinlendirme: Önce su, büyük depolara dinlendirme havuzlar na al narak bir süre bekletilir. Buna dinlendirme denir. Dinlendirme s ras nda suyun içindeki as l kalm fl iri taneli maddeler ve tortular, çökerek sudan ayr l r. Bu maddeler çökerken baz mikroplar da birlikte çökeltir. Barajlar ve göller bir çeflit dinlendirme havuzudur. b) Havaland rma: Dinlendirme havuzlar ndaki su ya flelâle gibi bir setten ak t l r ya da f skiye fleklinde havaya püskürtülerek, havaland r l r. Bu suretle su, hava ve günefl fl ile daha çok karfl lafl r. Gerek günefl fl gerek havan n oksijeni, sudaki mikroplar n bir k sm n öldürür. Bu arada suyun içinde bulunarak koku veren gazlar da giderilir. Baraj görenleriniz var m d r? Baraj n üst kapaklar ndan afla do ru flelâle gibi su ak t l r. Akan su, böylece havaland r lm fl olur. 198

12 c) Çöktürme: Dinlenme havuzundan gelen, havaland r lm fl su çöktürme havuzuna al n r. Burada suya flap vb. gibi kimyasal maddeler at l r. Bu maddeler su içindeki çok küçük parçac klar da alarak k sa zamanda çökmesini sa lar. Böylece ço u yabanc maddelerden temizlenmifl olan su, süzgeçlere gelir. d) Süzme: Su, üst üste s ralanm fl çak l, kum, ince kum katmanlar ndan geçirilerek süzülür. Bu yolla, suyun bulan kl da giderilir. Fakat henüz mikroplardan ar nd r lm fl de ildir. Suyun içilecek hâle gelebilmesi için mikroplardan da ar - t lmal d r. e) Mikroplardan ar tma (klorlama): Süzülmüfl suya belli oranda klor kat l r. Klor çok zehirli bir gazd r. Çok az klor, sudaki mikroplar öldürür. Sonradan suya giren mikroplar da klorlanm fl suda yaflayamaz. Klorun fazlas suyun tad n bozar. Bunu önlemek için baz flehirlerde klor yerine ozon kullan l r. Ozon gaz n n fazlas oksijene dönüflür. Su Kaynaklar Azal r ve Kurur Ormanl k alanlara daha çok ya mur ya d n ve bunun sonucunda ormanl k alanlarda yer alt kaynak sular n n olufltu unu biliriz. Ormanlar n; bilinçsizce yap lan a aç kesimi, yang nlar ve asit ya murlar n n etkisi ile azalt lmas ya da yok edilmesi, bu alanlara yeterince ya mur ya mas n engeller. Dolay s yla do- adaki su döngüsünü de bozar. Düzenli ya fl almayan yerlerde su havzalar beslenemez. Dolay s yla su kaynaklar oluflmaz. Dereler, nehirler ve göller kurur. Toprak susuzluktan çatlar ve çölleflir. çme suyu s k nt s bafllar. nsanlar n bozduklar en önemli madde devri; hayat n temellerinden biri olan suyun devridir. Günümüzde; sanayi art klar, kanalizasyon ve tar m ilâçlar akarsu kaynaklar m z kirletmektedir. Deterjanlar, plastik fabrikalar n n, deri fabrikalar n n ve daha birçok sanayi kuruluflunun att zehirli at klar (c va ve kurflun gibi a r metaller) göl ve denizlerimize tafl nmaktad r. Petro kimya tesislerinin ve petrol tankerlerinin at klar ; özellikle son 30 y ld r sular m z afl r derecede kirletmifltir. Sonuç olarak kullan labilecek temiz su kayna s k nt s art k kendini göstermektedir. Çünkü yer alt sular nda bile zehirli maddelere rastlanmaya bafllanm flt r. Deniz ve göllerdeki afl r kirlenmeye ba l olarak a r metaller, bal k gibi deniz ürünlerinde biriktikten sonra besin zinciri yoluyla da insan dahil bütün canl - larda birikerek yo unlaflmaktad r. Bunun sonucu olarak da birçok hastal klar (kanser gibi) son y llarda daha fazla görülmektedir. Ayr ca kirli sularda canl türü gittikçe azalmakta hatta yok olmaktad r. ALIfiTIRMA Göçlerin do a ile ilgili olan nedenlerini araflt r n z. 199

13 4. YER KABU UNUN HAR KALARI; DO AL ANITLAR Yer Kabu unun Hareketleri Yer kabu unun de iflimi devam eden bir süreçtir. Yer kabu unda görülen hareketler iki bölümde incelenir. 1. Birdenbire ve fliddetli olan hareketler, 2. Yavafl sürekli olan hareketler. Birdenbire ve fliddetli olan yer kabu u hareketlerine deprem ya da yer sars nt s denir. Depremler k sa sürerler; fakat fliddetli olduklar ndan mal ve can kayb na neden olurlar. Volkan püskürmeleri de yer sars nt s yapar. Yer kabu unun yavafl ve sürekli olan hareketleri; alçalma, yükselme ve k vr lma hareketleridir. Yeryüzünün baz yerlerinde, özellikle denizlerle karalar n birleflti i yerlerde görülen baz olaylar ilginçtir. Bu olaylar n sonucunda neler oldu- unu, k vr lma ve k r lmalarla da lar n nas l olufltu unu, volkanik püskürmelerin nelere etki etti ini, depremlerin nas l meydana geldi ini ve depremlerin zararlar ndan korunma yollar n araflt r n z. Sark t ve Dikitler Yer alt nda ve bilhassa kalkerli tabakalar aras nda ço unlukla geniflçe oyuklar, yani do al ma aralar bulunur. Ya mur sular, topra a s zarken kalkeri eriterek s v bir hamur hâline dönüfltürür. Sonra bu sular yer alt ma aras na ulafl r. Ma aralar n tavan ndan s zan ve kalsiyum karbonat içeren yer alt sular damlalar hâlinde tavandan düflerken, damlalar n karbon dioksidi uçar. Damlalardaki bir k s m kalsiyum karbonat oldu- u yerde tortulafl r. Yani kalker kat laflarak sertleflir. Su damlas da bu noktadan yere düfler. Düflen damlan n karbon dioksidi uçmaya devam etti inden bir k s m kalsiyum karbonat da yerde tortulafl r. Bu olay birbiri ard na devam eder. Sonunda yukar dan afla ve afla dan yukar do ru uzanan bir tak m sütunlar meydana gelir. Bu sütunlardan yukar dan afla do ru olanlara (ma aran n tavan ndan sarkan sütün) sark t, afla dan yukar do ru olanlara da (yerden yükselen) dikit ad verilir. Bazen sark t ve dikitler birbirleriyle birleflerek ma aran n tavan ndan taban na kadar uzanan gerçek sütunlar da meydana getirirler. Sark t ve dikitler yer alt dünyas do al mimarisinin en güzel örnekleridir; ma- ara bilimine bir peri masal çekicili i kazand r rlar. Ma aralar gezenler; bazen yerden tavana kadar birleflen yer yer sar veya k rm z (toprak killi ise) renkli flekillerle karfl lafl rlar. Bazen de tek beyaz bir sütun (saf kalker) meydana getiren bu de iflik biçimlerin garip manzaras na hayran kal rlar. Bu tür sark t ve dikit ma- aralar çok say da turist çeker. Yurdumuzdaki bafll ca örneklerine Antalya Karain, Alanya Damlatafl, Burdur nsu ma alar nda rastlan r. Travertenler Kalsiyum bikarbonatl beyaz yer alt sular, kaynak hâlinde d flar ç karlar. çinde bulunan karbon dioksit, uçar. Karbon dioksidin uçmas yla geride b rakt klar kalsiyum karbonattan oluflan çökeleklere kalker tüfü ad verilir. Kalker tüfleri sünger gibi delikli, hafif, dayan kl kültelerdir. Kalker tüflerinin daha yo unlar na 200

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi

Detaylı

Her derde deva hazinemiz

Her derde deva hazinemiz Her derde deva hazinemiz bor ESK fieh R in Seyitgazi ilçesinden K rka buca na do ru ilerliyoruz. Amac m z Bat Anadolu daki bu dünyan n en büyük boraks cevherini yak ndan görmek ve iflletme tesislerini

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96 www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (312) 212 6 96 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : 26687 GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme

Detaylı

fiahin Sedir M N ANS KLOPED

fiahin Sedir M N ANS KLOPED fiahin Sedir 25 Kadar türü olan y rt c bir kuflum. Di er y rt c kufllardan, genifl kanatlar m ve yanlara do ru aç lan yuvarlak kuyruklar mla ay rt edilebilirim. A r kanat darbeleriyle uçar ve havada as

Detaylı

fibroblast ya hücresi

fibroblast ya hücresi insan hücreleri böbreküstü bezlerindeki salg hücreleri akyuvar (lökosit) goblet hücresi alyuvar (eritrosit) fibroblast olgunlaflmam fl kemik hücresi (osteoblast) kalp kas hücresi sinir hücresi (nöron)

Detaylı

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg deep space 1 galileo hubble uzay teleskopu uluslararas uzay istasyonu magellan mariner 2 2001 mars odyssey sojourner yüzey arac pioneer uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 FGIHRUEATKLYQJVCZSBfgkyl Editör den.. Merhaba Sevgili Çocuklar, Bu say m zda sizlere Türkiye yi yeflillendirme projesinden bahsedece im.

Detaylı

BÖLÜM 14. DIfi KUVVETLER. DIfi KUVVETLER. 5- Tundra : So uk nemli Tundra iklim bölgelerinin yar donmufl verimsiz topraklar d r. Ülkemizde görülmez.

BÖLÜM 14. DIfi KUVVETLER. DIfi KUVVETLER. 5- Tundra : So uk nemli Tundra iklim bölgelerinin yar donmufl verimsiz topraklar d r. Ülkemizde görülmez. BÖLÜM 14 DIfi KUVVETLER DIfi KUVVETLER 1- F Z KSEL (MEKAN K) PARÇALANMA : Günlük ve y ll k s cakl k fark n n fazla oldu u bölgelerde kayalar n ufalanmas d r. Çöllerde, yüksek da larda ve karasal iklim

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

NEne VARvar NEne YOKyok

NEne VARvar NEne YOKyok NEne VARvar NEne YOKyok Ak ll Saat Sabahlar uyanmakta güçlük çekenlere bir müjdemiz var! MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Laboratuvarlar nda üretilen Clocky adl saat sayesinde art k okula ya da

Detaylı