Otobüsçünün buruk bayram

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otobüsçünün buruk bayram"

Transkript

1 UD-1 18/09/ :58 Page 1 sayfa 1 Irak Ulaflt rma Bakan Büyük stanbul Otogar ndayd Avrupa n n ve Ortado u nun en büyük ulafl m merkezi olan Büyük stanbul Otogar 18 Eylül Cuma günü Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail i a rlad. B akan smail e, Türkiye Cumhuriyeti Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Y lmaz, stanbul Ulaflt rma Bölge Müdürü Ali R za Yüceulu da ziyarete efllik etti. Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail i Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu, Genel Müdür Murat Araz, Dan flman Zeki Dönmez karfl lad. Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile yapt klar görüflmede Türkiye ve Irak aras nda karayolu yolcu tafl mac l n n gelifltirilmesine yönelik baz notlar n al nd n ifade etti. Sayfa 5 Dikkat! BBB Yöneticilerde mesleki yeterlilik belgesi aranmas na 1 Ekim 2009 tarihinde bafllan yor. Dr. Zeki Dönmez in duyurusu Sayfa 2 P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 431 Sektörün Sesi dünyas 21 Eylül 2009 Pazartesi 10 KR. Al fl lm fl heyecan ve beklentiler bu bayramda yok Otobüsçünün buruk bayram Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün en yo un, en fazla ifl yaparak kazanç elde etti i dönem yaz sezonu ile bayramlar olmas na ra men, bu Ramazan Bayram nda heyecan s n rl, beklentiler düflük. Çok de iflken taleplerin yafland sektörde y l n büyük bir bölümünde baz hatlar n kapat lmas na ve baz hatlarda ise seferlerin azalt lmas na tan k olunur. Sefere ç kan otobüslerdeki doluluk oran da düflüktür. Yaz sezonu ve bayramlarda artan taleple birlikte tüm hatlarda, tüm seferler bazen tek yönlü de olsa yüksek dolulukta gerçeklefltirilir. Fiyat rekabetinin de azalmas yla gelirler artar. Bu bayramda ise farkl ve olumsuz bir durum gözleniyor. Bu olumsuzlu- un yaflanmas ndaki etkenleri araflt rd k, otobüs iflletmelerinin yetkilileri ile görüfltük. Ortaya flöyle bir tablo ç kt : Ekonomik kriz etkisi 2008 de bafllayan küresel ekonomik kriz yaz sezonunda talep art fl n k smen de olsa engelledi. Artmaya devam eden maliyetlere de ba l olarak yaz sezonu, arzu edilen düzeyde geçmedi, yeterli kazanç sa lanamad. Ramazan ay ve k sa bayram tatili etkisi Ramazan ay nda geleneksel olarak talep düfler. Bu y l krizin de etkisiyle bu yine hissedildi. Üstelik yaz sezonunun bir k sm da Ramazan nedeniyle kaybedildi. Ard ndan kutlanmaya bafllanan Ramazan Bayram n n hafta sonuna rastlamas dolay s yla sadece dört günlük bir tatil olufltu. Bu da tatile yönelik talebin yükselmesini engelledi. Tafl t kullan m k s tlamas Yeni al nan tafl tlar, yenilenen belgelerdeki tafl tlar tek belgeye kaydediliyor. Baz tafl mac - lar mevcut belgelerindeki eski tafl tlar tek belgeye kay t ettirdi. fiimdi bunlar kay tl oldu u belge d fl nda kullan lam yor. htiyaç olan hatlarda baflkalar n n bofl bekleyen tafl t kartl tafl tlar da kullan lam yor. Otobüsler stanbul ç k fl nda belirli bir dolulu a ulafl rken dönüfllerde ciddi s k nt lar var. Yönetmelikten gelen zorluklar Tafl tlar n tek belgeye kayd, tafl mac n n biletinin kullan lmas, fazla say da hat açmak için özmal art fl, kapsam de iflen belgelerin yenilenmesi gibi kurallar n y l sonunda aranacak olmas nedeniyle özmal ve sözleflmeli otobüs ihtiyac var. Kriz ortam nda ve k - sa süre içinde bunlar n sa lanmas çok zor. Tafl mac lar nas l bafla ç kacaklar n kara kara düflünüyor. K fl geliyor Bayramdan sonra seyahat talebinin artmas söz konusu olmad gibi, tersine sonraki aylarda önemli ölçüde azalacak. Artacak maliyetlere karfl n azalacak gelirler otobüs sektörde karak fl etkisi yapabilir. Bu da çeflitli ödeme zorluklar getirebilir. Kazas z bir bayram beklentisi Bütün bu olumsuzluklar, ülkemizin yo un ve gergin gündemi ile birleflince, tafl mac larda heyecan azal p, endifle art yor. Buna yük tafl - mac lar n n sel felaketleri nedeniyle karfl laflt kay plar ve zorluklar da eklenince "tafl mac ya bayram yok" noktas na gelinebiliyor. Buna ra men moralleri yüksek tutmaya ve tafl ma güvenli inden taviz verilmemeye çal fl l yor. Bayramda tafl ma güvenli i aç s ndan olumsuzluk yaflanmamas büyük teselli olacak. Sayfa 5 MAN n üretimi bir Türk e emanet M ünür Yavuz, MAN Türkiye Afi Yürütme Kurulu Baflkan Dr. Jens Foerst in yerine CEO olarak atand. MAN Türkiye nin üretimi de böylelikle ilk defa bir Türk e teslim edilmifl oldu. IRU, Türk nakliyecisinin yan nda Sayfa 2 I RU Genel Sekreteri Martin Marmy 32 kiflinin yaflam n yitirdi i sel felaketinin ard ndan UND ye taziye ve geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Marmy, hayat n kaybeden floförlerin ailelerine maddi destek sa layacaklar n söyledi. Sayfa 4 Otobüsler ozon teknolojisi ile temizleniyor Y olcular n otobüsle seyahatlerinde en çok temizli e önem verdiklerinin anlafl lmas yla birlikte stanbul da buharla temizleme yapan Mysteam den sonra Ankara da da ozonla temizleme yapan Oxifresh isimli firma hizmet vermeye bafllad. Sayfa 4 Umut yolcular Sektörümüz yolcu tafl mac l nda Türkiye de büyük bir payla ilk s rada yer al yor. Ancak içinde bulundu umuz s - k nt l ortamda bizler yolcu haline geldik ve umuda yolculuk ediyoruz. Sektörümüzün büyüklü ünü bir düflünelim. 3-4 araçl k filoya sahip olan bir lokal firma bile asgari 2 milyon dolarl k yat r m yapmak zorunda. Dünya krizi, yaz döneminin bölünmesi, bayram n k salmas, yönetmelik sorunlar ve külfetleri denilince, böylesine önemli yat - r mlar yapan devasa bir sektör bile ciddi s k nt lar içine girip, umudunu yitirmeden ayakta kalmaya çal fl yor. Bayramlar n tad kalmad "Nerde eski bayramlar" sözü son y llarda kutlanan her bayramda söylenir oldu. fiimdilerde olgunluk yafl n aflm fl insanlar n çocukluklar ndaki bayramlara duyduklar hayranl k ve eskiye özlem, her yeni bayramda an msanmaya baflland. Oysa bence bu bayramlar da güzel ve bundan sene sonra bu bayramlar için de "Nerde eski bayramlar" denilecek. Ancak, karayolu yolcu tafl mac l sektörü için, içimizdeki tüm umuda ve iyi niyete ra men, özellikle bu bayram gerçekten tats z ve tuzsuz geçiyor Rüfltü Terzi Sayfa 7 Ahmet Yalamano lu Sayfa 6

2 UD-2 18/09/ :29 Page 1 sayfa Eylül 2009 Pazartesi SEKTÖR Hatadan er ya da geç dönülecektir Bayram geçti, bir mutluluk yafland. nsanlar sevdikleriyle kucaklaflt, bulufltu. Onlar sevdiklerine tafl yan otobüsçüler yine canla baflla çal flt, kimseyi yolda b rakmamak için bütün imkanlar seferber etti. Peki, otobüsçü bunca çaban n karfl l n alabildi mi? Kazanc giderini Hayati Uzun karfl layabildi mi? Kime sorsam genel anlamda doluluk oranlar n n k sa olan bayram günleriyle s n rl oldu unu söyledi. Ben de müflahede ettim zaten, Perflembe ve Cuma günlerinde özellikle gündüz seferleri bofl arabalarla gerçeklefltirildi. Okullar n aç lmas na denk geldi i için mi, yoksa sonbahar n karars z havas ndan dolay m, bilemem ama gerçekten bu bayram otobüsçüler aç s ndan eski bayramlar aratt. Kurban Bayram na iki ay var ve bu iki ayda otobüsçünün ifli hiç de yolunda gidecek gibi görünmüyor. Buna bir de Karayolu Tafl ma Yönetmeli- i nin de iflen flartlar eklenince, en üst düzeyde görev yapandan en altta olana kadar bu sektörü oluflturan kifliler nas l bir durumla karfl karfl ya kal nd n n karar n verebilmifl de il. Herkes bir fley diyor, herkesin dedi i bir flekilde ak lc. Ama yönetmelik neyi neden istemifl o belli de il iflte. Yönetmeli in verdi i ve sonradan uzat lan sürelerin sonuna gelindi inde her fley netleflecek. Esnaf n bugüne kadar uygulad flartlar de ifltiren kurallar ve flartlar n yeniden ele al naca na inan yorum. Otobüsçünün içinde olmad bir ekonomi batmaya mahkumdur. O zaman da devletin otobüsçüyü korumas, kollamas gerekir. Düzenli ve tarifeli tafl malar n d fl nda ar zi seferler her zaman yap l yor. Firmalar toplant için istiyor, okullar gezi için istiyor. Aileler dü- ün ya da cenaze için istiyor. Bunlar n hiçbirini engelleme imkan m z yok. O zaman kaçak, korsan tafl mac lar hem cana, hem mala hem de çevreye zarar vererek, bir de üstüne üstlük vergi kaç rarak bu aç kapatacakt r. Denetimsizlik, kontrolden geçirilmemifllik, sürücüsünün niteli i kan tlanmam fll ise bir di er felaket habercisi Devlet bunu görmez mi? Bu hatadan er ya da geç dönülecektir. Ancak gecikmenin do urdu u zarar nas l tazmin edecekler, as l problem budur. Zarara u rayan mal yerine koymak mümkün olabilir, ama giden can geri getirmek mümkün mü? 37 kaptan göz muayenesinden geçti Temsa Kaptanlar Kulübü, Medical Park iflbirli i ile üye kaptanlara yönelik ücretsiz göz muayenesi gerçeklefltirdi. Düzenlenen etkinlik kapsam nda 37 kaptan göz muayenesinden geçti. T emsa Global in otobüs sektörünün mihenk tafllar n ayn çat alt nda toplayan Kaptanlar Kulübü, kulüp üyelerine yönelik gerçeklefltirdi i e itim faaliyetlerinin yan nda kaptanlar n daha sa l kl olmalar için de ücretsiz sa l k etkinliklerini sürdürüyor. Kulübün anlaflmal firmalar aras nda yer alan Medical Park iflbirli i ile düzenlenen ücretsiz göz muayenesi etkinli- i Büyük stanbul Otogar nda Temsa Global Ofisi nde gerçekleflti. 10 Eylül tarihinde düzenlenen etkinli e 37 üye kaptan kat ld. Medical Park doktorlar taraf ndan gerçekleflen ücretsiz göz muayenesi kapsam nda göz kontrolleri yap ld. Tedavi görmesi gereken kaptanlar yüzde 15 indirimle Medical Park tan hizmet alabilecekler. Temsa Kaptanlar Kulübü ücretsiz sa l k etkinlikleri kapsam nda geçen y l da yine kulübün anlaflmal firmalar ndan olan Merter-Dent iflbirli i ile ücretsiz difl muayenesi gerçeklefltirmifl ve 74 kulüp üyesi bu muayeneden yararlanm flt. Kulübün, Medikal Park iflbirli i ile düzenledi i etkinliklere iliflkin olarak Temsa Pazarlama Yöneticisi ve Kaptanlar Kulübü Koordinatörü Ekrem Özcan kaptanlar n daha sa l kl bir hayat yaflamalar n hedeflediklerini belirtirken "Kulland - otobüsün modeli ve markas ne olursa olsun tüm kaptanlar tek çat alt nda toplayan kulübümüz, sürekli geliflen yap s ve aktifli iyle kaptanlar m z n sosyal hayat n zenginlefltirmekle beraber onlar n kiflisel geliflimlerine de katk da bulunuyor. Ancak her fleyden önce floförlerimizin sa l çok daha önemli. Onlar yolcular na ne kadar de er veriyorsa biz de en az o kadar onlara de er veriyoruz. Bu do rultuda sa l k etkinliklerimizi sürdürece iz" dedi. Medical Park Kurumsal Pazarlama Müdürü Banu Bican ise "Kaptanlar n göz sa l n n önemli oldu u yads namaz bir gerçek. Bu nedenle doktorlar m z taraf ndan gerçekleflen etkinli e kat lan tüm üyeler tam kapsaml muayene edildi. Tedaviye gerek duyulan durumlar için kaptanlara özel f rsatlarla hizmet sunaca z" dedi. Etkinlik kapsam nda muayene olan kaptanlardan 2006 Y l n Kaptan fioförü Cengiz Ayd n ise, "Temsa n n bizleri düflünerek bu tür organizasyonlar yapmas takdire ve teflekküre flayan. Meslektafllar m buluflturan Temsa Kaptanlar Kulübü ne üye olmaktan onur duyuyor; di er kaptan arkadafllar m da bu etkinliklerden faydalanmak için kulübe davet ediyorum" fleklinde konufltu. Kaptanlar Kulübü üyelerine "Bayram Trafi ine Dikkat" ça r s Temsa Kaptanlar Kulübü, Ramazan Bayram dolay s yla Eylül tarihleri aras nda yaflanabilecek trafik yo unlu u ve bu yo unlu un getirebilece i olumsuz sonuçlara iliflkin kaptanlara uyar larda bulundu. Temsa Kaptanlar Kulübü ad na; bayram trafi inde kaza ve ölümlerin, karayollar ndaki artan trafik yo unlu u nedeniyle di er günlere oranla art fl gösterdi ine iflaret eden Kulüp Koordinatörü Ekrem Özcan, "Bayramda yas de il; sevinç, mutluluk yaflan r. Bayram bu ac larla gölgelememek için normal günlerden çok daha dikkatli ve daha hassas olunmal " dedi. Trafik yo unlu unun yan s ra; çevre sürücülerin dikkatsizlik, hoflgörüsüzlük, acelecilik, kurallara uymamas ve yorgun araç kullanmas n n kazalar n artmas nda önemli etken oldu una ve bu konuda da dikkatli olunmas gerekti ini vurgulayan Özcan, kaptanlara araçlar n n teknik özelliklerine uygun bak mlar n mutlaka yapt rmalar uyar s nda da bulundu. Özcan, "Sürücüler hava, yol ve görüfl flartlar na göre h z ve fren mesafesi ayarlamal lar. Yolculuk süresince a r ve ya l yemek yememeliler. Seyahat esnas nda cep telefonu kullanmamal, bofl kaza tutanaklar n mutlaka yan nda bulundurmal lar. Kulüp ad na bu hat rlatmalar yapt ktan sonra tüm kaptanlar m z n ve sektörümüzün aileleri, sevdikleri ve sevenleri ile sa l kl, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim" dedi. Yeni dönem, yeni yaklafl m Hayat belirli dönemlerle, ama hep bir arada yaflar z. Okullar n aç lmas bir dönem bafllang c d r. Ayn tarihlerde televizyonlar yeni yay n dönemini bafllat rken otobüsçüler için de sezonun sonu gelmifl demektir. Yani hayat n içinde yer alan bütün elemanlar birbirine ba ml oldu u kadar uyumludur da. Ramazan dolay s yla yolcu tafl mac l sektörünün iyice düflen hareketlili i bay- Mevlüt lgin ram nedeniyle yükselmifl, ancak bu da yaflanmakta olan sorunlara çözüm olmam flt r. Öyle görünüyor ki yak n bir zamanda da çözüm giriflimi gelmeyecektir. Tam da bu noktada TO- FED in gereklili i, yap c çal flmalar ve giriflimleri otobüsçüye güven veriyor. Bafl ndan beri savundu um gibi otobüsçülerin sorununu ancak yapt r m gücü olan mesleki birlik çözebilir. Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün önünde bir da gibi yükselen sorunlar - na çözüm için ileri sürülen öneriler bazen ifli daha da karmafl k hale getiriyor. Kanun ve yönetmelikler tabandan gelen talepler do rultusunda oluflturulsa da, zaman ve zemin problemleri nedeniyle istenilen do rultuda olmayabiliyor. Yeniden çal flma yap l p yeniden düzenlenmesi gerekiyor. T pk yeni Karayolu Tafl - ma Yönetmeli i nde oldu u gibi. Özmal araçlar n B1 ve B2 belgesine ayn anda yaz lam yor olmas otobüs iflletmeleri için s k nt yaratt gibi nihai kullan c yolcu için de sorun do uruyor. Bürokratlar, defalarca söz verse de yetki göçerilmesi konusu çeflitli nedenlerle hayata geçirilemedi. Oysa bu ve benzeri durumlar n bir daha yaflanmamas için Ulaflt rma Bakanl n n en az ndan denetim mekanizmas n n hayata geçirilmesi için TOFED e yetki göçermesi bir zorunluluktur. Karayoluyla flehirleraras yolcu tafl mac l için k fl aylar sezon d fl olarak kabul edilir. Koflullar n da izin vermemesi dolay s yla yolcu azal r ve onca yat r m na ra men otobüsçü senedini nas l ödeyece ini kara kara düflünmeye bafllar. K fl n ortaya ç kan bu zaman bollu unu de erlendirmek, yeniden yap lanmak için çal flmak gerekir. TOFED, bu süreci iki yönlü olarak projelendirerek de erlendirmeyi planl yor. Birincisi, yukar - da da ele ald m gibi kanun ve yönetmelik düzenlenmesi. kincisi de yurtiçinde bir mesleki birlik oluflturulmas n n yan s ra uluslararas düzeyde yolcu tafl mac l sektörlerini bir araya getiren bir Uluslararas Otobüsçüler Birli i nin oluflturulmas.bu konuda tart flma zemini oluflturulmas, Karayolu Ulaflt rma Zirvesi ne kadar sonuç al nmas için görüfllerin tart flmaya aç lmas - n istiyorum. MAN n ticari flirketinden sonra üretim flirketi de art k bir Türk e emanet MAN n Türkiye de sat fl ve sat fl sonras hizmetlerini yürüten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Afi nin CEO su Kaz m Tuncay Bekiro lu ile birlikte Münür Yavuz un da MAN Türkiye Afi ye CEO olarak atanmas yla, MAN Türkiye nin iki tepe yöneticisi de Türk oldu. Münür Yavuz Münür Yavuz, MAN Türkiye Afi Yürütme Kurulu Baflkan Dr. Jens Foerst in yerine CEO olarak atand. MAN Türkiye nin üretimi de böylelikle ilk defa bir Türk e teslim edilmifl oldu. Y ll k 2 bin otobüs üretim kapasiteli Ankara daki tesislerinden 41 ülkeye ihracat yapan MAN Türkiye Afi nin Yürütme Kurulu Baflkanl görevinden terfi eden Dr. Jens Foerst ise MAN Ticari Araçlar (MAN Nutzfahrzeuge) Otobüs Grubu Üretim Direktörü oldu. Ayn zamanda MAN Türkiye Afi Yönetim Kurulu üyeli i görevini de sürdürecek olan Foerst a, Posen (Polonya), Plauen (Almanya) ve Ankara daki otobüs üretim fabrikalar ba land. Almanya d fl ndaki en önemli otobüs üretim merkezi olan MAN Türkiye Afi nin yeni CEO su Münür Yavuz, 1965 y - l nda Eskiflehir de do du y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi, makine mühendisli i bölümünden mezun olan Yavuz, otomotiv sektöründeki kariyerine 1990 y l nda Toyota da bafllad y l na kadar 10 y l boyunca çal flt Toyota da, e itim ve know-how transferi amac yla 1,5 y l süre ile Japonya da da bulunan Yavuz, burada son olarak Montaj Fabrika Müdürü görevini yürüttü. Kariyer hedefleri do rultusunda 2001 y l nda Karsan da göreve bafllayan Münür Yavuz, Üretim Grup Müdürlü ü, Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulundu y llar aras nda Karsan da COO olarak görev yapan Yavuz, 27 Temmuz 2009 tarihi itibar yla MAN Türkiye Afi ye CEO olarak atand. Mek A r Da Turizm filosuna 2 Neoplan Cercis Kotan n 27 Temmuz 2009 tarihinde kurdu u Mek A r Da firmas baflar l yat r mlar n MAN ile sürdürdü. Kotan, 8 adetlik sözleflmenin ilk iki arac n filosuna dahil etti. Cercis Kotan, MAN Türkiye fabrikas nda düzenlenen törenle 1 adet Neoplan Starliner ve 1 adet Neoplan Cityliner arac ; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Afi Otobüs Sat fl Bölge Yöneticisi Gökhan Çerio lu ndan teslim ald. Bölgelerindeki hizmet kalitesini artt rmay amaçlad klar n ve bunun için de sembol olarak kendilerine A r Da n n zirvesini seçtiklerini belirten Cercis Kotan, Neoplan araçlarla misafirlerine emniyetli ve konforlu seyahatleri bu üst seviyedeki hizmet kalitesiyle sa layacaklar n söyledi. Kotan, "Özellikle sa laml - ndan ve yak t tasarrufundan çok memnunuz y l nda ald - m Starliner araç hiç motor ar zas yapmadan 1,5 milyon kilometreye ulaflt " dedi. Yat r mlar na MAN ve Neoplan ile a rl k Tuncay Bekiro lu verece ini belirten Cercis Kotan, önümüzdeki günlerde sözleflme kapsam nda yer alan 3 adet Starliner ve 3 adet Cityliner araçlar n da teslim alacak. Sema ve Aksu Turizm Shell&TOFED kart ailesine kat ld Akaryak t zamlar yla bo uflan otobüsçüler Shell & TOFED kartla gider kalemlerini düflürmek için yo un caba harc yor. 17 Eylül Perflembe günü Sema Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Selim Karatafl ile Aksu Turizm personeli sa Kerse Shell&TOFED kartlar n Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özcan ve Hayrettin Ya z n elinden ald lar. 8 adet Shell&TOFED kart ald klar n belirten Selim Karatafl, "Bu kartlar stanbul içinde hizmet veren servis araçlar m zda kullanaca z. Yapt m z hesaba göre her servis arac m z ayda 1 depo yak t tasarruf edecektir. Bizler bilet fiyatlar m z artt ram yoruz, ancak gider kalemimizin her biriminden tasarruf etmek zorunday z. Shell&TOFED kart projesi de bizim için önemli bir tasarruf sa layacakt r. E er yapt m z hesaplar tutarsa, otobüs filomuz için de ileride kart almay düflünece iz" dedi. Tüm Tafl ma, Acente ve Terminal flletmecilerine 1. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin 43 üncü maddesinin 15 inci f kras na göre; a. B1, D1 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerine uygun en az birer üst düzey (ÜDY1 veya ÜDY2) ve birer orta düzey (ODY1 veya ODY2) Aksu Turizm e 3 kart Aksu Turizm e Shell&TOFED kartlar n Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Ya z teslim etti. Aksu Turizm 3 adet kart n ikisini serviste bir tanesini de firman n otobüsünde kullanacak. Aksu Turizm, ayr ca otobüslerinde kullan lmas için 40 adet kart müracaat yapt. Amaçlar - n n en kaliteli akaryak t güvenilir bir markadan almak oldu unu belirten Hayrettin Ya z, "Sektörümüzün en önemli gider kalemi akaryak tt r. Biz de bu nedenle akaryak t giderimizi düflürmek istiyoruz. TOFED in bu projesi sektörün giderlerini düflünmesi için çok önemlidir. Firmalar m zdan yo un bir flekilde gelen kart talebi TOFED in çok do ru bir ifl yapt n ortaya ç kartm flt r" diye konufltu. b. A, F, B2, D2 ve T2 yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerine uygun en az birer orta düzey (ODY1 veya ODY2) "Uygun mesleki yeterlilik belgesi" sahibi olmas veya bu nitelikte personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Yurtd fl faaliyette 1 s n f (ÜDY1-ODY1) belge gerekir. Yurtiçi faaliyette ise 2 s n f (ÜDY2-ODY2) belge yeterlidir ancak 1 s n f da olabilir. 2. Yönetmeli in geçici 1 inci maddesinin 9 uncu f kras nda, bu yükümlülü ün 30 Eylül 2009 tarihine kadar aranmayaca belirtilmifl olup, buna göre ad geçen yükümlülükler 1 Ekim 2009 tarihinde bafllayacakt r. 3. Yönetmeli e göre bu tarihten sonra bu kurala ayk r l k halinde 560 TL idari para cezas ve 3 uyarma cezas vard r. Ayr ca ayk r l n 1 y l içinde 3 kez tekrarlanmas halinde, iflletme faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulacakt r. 4. Belirtilen konularda titizlik gösterilmesi, muafiyetle mesleki yeterlilik belgesi baflvurusu yapanlar n ifllemlerini takip etmeleri ve varsa eksikliklerini tamamlayarak belgelerini almalar, kendileri belge sahibi olamayan iflletmecilerin mevcut personelinin belge sahipli iyle ilgilenmeleri ya da uygun belge sahibi personel temin etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize önemle sunulur.

3 UD-3 18/09/ :35 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 21 Eylül 2009 Pazartesi 3 OTOBÜSÇÜLER -IV- SA P KONUKO LU LE SÖYLEfi (1) Goodyear dan y l n f rsat Otobüsçülerle söyleflimiz sürüyor Yine bir duayenle Gaziantep ten Saip Konuko lu ile sürdürüyoruz. Bu, ayn zamanda Türkiye nin son k rk y lda geçirdi i dönemi de anlat yor Gözler önüne seriyor Latif * * * Karaali Eskiden F nd kl Toros un d fl nda baflka hangi firmalar vard? Gaziantep ve F nd kl Toros vard Bir de Çay ra as. Bu dedi im, y llar evvel. Ondan sonra Seri Emniyet kuruldu. Ondan sonra Sent Tur diye bir firma kuruldu, ama bizden sonra. 5 Mart 1972 de Seç i kurdum. Seç ismini nas l seçtin? fiimdi flirketi kuruyoruz 31 tane taksici var orada dedik ki, o lum, bize isim bulun güzel isim. Vehat olsun, Seviler olsun, epey isim ç kt ; kimisi Konuko lu dedi. Konuko lu ad n babamla a abeyimden korktu umdan koyamad m. Biz otobüsçü müyüz de Konuko lu koydun ad n derler diye. simleri seçerken bir tanesi Seç yazm fl bir tane Seç Oteli vard Gaziantep te. Kolay isim. Nas l girdin bu ifle? Bu ifle girmem tesadüf oldu. Çok merakl s da de- ildim y llar nda askerden yeni gelmifltim. O uzeli-gaziantep aras minibüs çal flt rd m. Bir ara taksi yaz hanesi kurduk 4-5 sene devam etti bu ifl. 65 in fiubat ay nda b rakt m her fleyi. Bir floför arkadafl m vard F nd kl Toros ta o zaman, Mercedes yeni ç km fl ama bir MAN araba ald k. Sene kisi ortak gruplard. Ama ilk onu bilemiyorum. Onlar ayr ld lar. Gaziantep e Hürriyet Caddesi var orada ortaklard. Oray bölüfltüler. Yaz - haneler yan yanayd Ne tür otobüsler vard? O zaman Magirus, MAN vard, Bussing vard 69 y l nda Mercedes yeni ç km flt. Ben, o arkadafl m ve F nd kl n n sahibiyle üçümüz ortak olduk. Bir araba ald k. O zamanlar 50 bin lira peflinat ben verdim, 400 bin miydi neydi O arada F nd kl Toros var m? Var. Ama zay flad. Çay ra as daha ilerledi. F nd kl da Çay ra as da Kilis ten kalkard. Bunlar dediler ki; Biz ortak olal m. Ben, bu iflte yokum, otobüs falan alamam dedim. Otobüse para ay ramam, bir tane var, F nd kl da çal fl yor, yüzde 25 benim, yüzde 25 er di er ortaklar n ki orta n biri F nd kl Toros tan m? Onlar de il. Sonra bu insanlarla geçinemedim. Allah rahmet eylesin, biri rahmetli oldu. 10 Nisan da ayr ld k. 35 gün sürdü ortakl m z. Benim dokuma iflim devam ediyor. Güya ben bu ifle kar flmayacakt m. Ayr l nca, Saip Konuko lu genç, otobüsçülü e de akl yetmez, yar n kapat r dediler. Genciz ya, bu ifli nas l baflaramam derken Avrupa dan getirtti im aslan gibi tezgahlar m satt m. A abeyin de bu ifli yap yor Hay r, a abeyim yok diyor. Babam da karfl ç kt, bütün aile karfl. Gençlik var bafl mda, zoruma gidiyor. Latif Bey inan r m s n, Çay ra as o zaman Van dan Edirne ye çok büyük firma. Biz de 5 tane otobüs ald k. Tezgâhlar ne yapt n? Tezgâhlar satt k. Her sabah en geç 7 de orada olmam laz md ve böylece yavafl yavafl Çay r da hiç araba kalmad. Tek bafl ma oldum Antep te. flimiz gayet iyiydi. Adana da da bir siz vard n z Kaliteli güvenli firma, yeni zihniyet Çok çal flt k Hemen hemen iki günde bir yola ç - kard m. Yan ma floför al rd m, kaptan al rd m. Nerelere çal flt n z? Bir yandan Suudi Arabistan a giderken Samsun a da çal flt m. Bir arkadafl m Termal e mi gidiyor, gel buraya hat aç m dedi Hemen de erlendiriyordum. Peki, Akçay a? Akçay. fiimdi bu Ünallar var, baklavac. Naci diye bir arkadafl m z vard orada, bizden 3 yafl büyük. Naci bir gün, Gel hemflerim, buraya bir hat aç dedi. Sene 77 mi 76 m, kimse yok. Olur mu, olmaz m? Olur dedik, Akçay a bir servis açt k Gaziantep ten. Akçay servisimiz bizim, özel servis oldu. Bir sene sonra da Gaziantepspor u kampa götürdüm Akçay a. O gün bu gündür, 30 y l aflk n süredir Akçay a seferimiz var. O hattan çok para kazand m. Dolu gider, dolu gelirdi her zaman. Otobüsçülü e girdik, ondan sonra ç kamad k Ne borç bitiyor, ne imza! 15 Eylül-31 Ekim tarihlerinde Goodyear lastik alanlar, ikinci lastiklerinde yüzde 50 indirim alacak. Kampanyaya kat lan Goodyear bayilerinden lastik sat n alan tüketiciler, ikinci lastiklerinde yüzde 50 indirim alacaklar. 31 Ekim 2009 tarihine kadar geçerli olan kampanya, hem binek hem de ticari lastiklerde sadece Goodyear markal ürünleri kaps yor. Yüzde 50 indirim uygulamas na ek olarak, kampanyaya kat lan bayilerde "sökme, takma ve balans hizmeti" de ücretsiz olarak sunulacak. 31 Ekim 2009 a kadar Goodyear bayilerine gelen tüketicilerin, k fla kazançl gireceklerini ifade eden Goodyear Lastikleri TAfi Pazarlama Direktörü Alper Yüksel, " kinci lastik al mlar nda yüzde 50 indirim sunan kampanyam z, her segmentte tüm Goodyear markal lastikler için geçerlidir" dedi. Son olarak Goodyear EfficientGrip yüksek performans lasti ini Türk tüketicilerle buluflturduklar n n alt n çizen Yüksel, "Goodyear EfficientGrip, Fuel- Saving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi sayesinde düflük yak t tüketimi ve yüksek kilometre performans sa lar. Böylece, tüketicilerimiz, lastik performans ndan ödün vermeden yak t tüketimlerini azaltarak kendi bütçelerinde tasarruf eder" dedi. Yüksel, Goodyear olarak her zaman yenilikçi ve üstün teknolojilere sahip lastikleri, tüketicilerin bütçelerini destekleyecek kampanyalarla sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mercedes-Benz Türk yetkili servisleri bayram süresince müflterilerinin yan nda Mercedes-Benz Türk Sat fl Sonras Hizmetleri, güvenilir ve kaliteli servis anlay fl n müflterilerine her alanda hissettiriyor. Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri, bayram tatili süresince de tüm müflterilerine, Mercedes-Benz letiflim Hatt ile " " numaras alt nda 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk Servisleri Eylül 2009 tarihleri aras nda müflterilerini yanl z b rakmayacak ve yo un bayram trafi inde toplam 37 noktada kesintisiz hizmet verecek.

4 UD-4 18/09/ :59 Page 1 sayfa Eylül 2009 Pazartesi GÜNDEM IRU, Türk nakliyecisinin yan nda Ahmet Yalamano lu Bayramlar n tad kalmad Ramazan Bayram n n ülkemizdeki, Türkçemizdeki adlar ndan biri de fieker Bayram d r. Darg nlar n bar flt bu bayramlarda, büyüklerimize fleker, çikolata, lokum götürülmesi ve onlar n da çocuklara bahflifl, daha büyüklere ise mendil, çorap gibi hediyeler vermesi adettendi. Bu adetlerin ço- u unutuldu. Ama yine de akraba ziyaretlerinin yo un olarak yafland, da- lm fl büyük ailelerin y lda bir kez dahi olsa büyük oranda bir araya geldi i fieker Bayramlar fleker tad nda kutlanmaya devam ediyordu. IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, 32 kiflinin yaflam n yitirdi i sel felaketinin ard ndan UND ye taziye ve geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Marmy, hayat n kaybeden floförlerin ailelerine maddi destek sa layacaklar n söyledi. neyse yapaca z" dedi. UND Baflkan Tamer Dinçflahin ise TOBB ve IRU ya destekleri için teflekkür ederek, "IRU nun yapaca maddi katk ne olursa olsun bizler için önemi çok büyük. Irak ta da IRU dan ayn dayan flmay görmüfltük. TOBB un çat s alt nda olan bir dernek olarak, IRU dan bu dayan flmay görmek bizi gururland rd " dedi. UND toplant s n n ard ndan heyet, sel felaketinden en çok etkiledi- i alanlardan biri olan Halkal Gümrük Müdürlü ü nde incelemelerde bulundu. stanbul Gümrük ve Muhafaza Baflmüdürü Lütfü Ekinci ve Halkal Gümrük Müdürü Hüseyin fianverdi ile görüflerek geçmifl olsun dileklerinde bulunan IRU Genel Sekreteri, dayan flma ve iflbirli i dileklerini burada da tekrarlad. Aile ziyaretleri Ancak bu y l kriz insanlar ya direkt olarak veya psikolojik anlamda fazlas yla etkiliyor olmal. Geçen y lki bayram dâhil, yolcular m z sadece tatil yörelerine de il, geleneklerimiz do rultusunda aile, akraba ziyaretlerine de gider ve tüm hatlarda otobüslerimiz yüzde 100 leri bulan doluluklara ulafl rd. Hatta ilave seferler de konulurdu. Bu y l ekonomik zorunluluklar aile, efl, dost akraba ziyaretlerinin yap lmas n bile ciddi oranda etkilemifl olmal. Otobüsler bayram öncesinde büyük merkezlerden, örne in stanbul dan eskiyi aratmayacak düzeyde yolcuyla kalkt, ama dönüflleri bofla yak nd. Bayram sonras nda bu kez ibre tarsine dönecek. Eskiden birçok merkeze konulan ek seferler bu bayramda yok; bu üzücü Kafalar meflgul Üstelik otobüsçülerin kafalar, sadece bu bayramda önceki y llara göre azalan yolcu say lar nedeniyle de il, daha birçok faktörün de etkisiyle meflgul. Örne in, en fazla yolcu tafl nan yaz sezonunda da, önceki y llardaki hareket yaflanmad. Mübarek Ramazan yaz sezonunu böldü. Krizin genel etkisi sonucu yap lan yat r mlar da sektör mensuplar m z düflündürüyor. Buna bir de yönetmelikteki de iflikliklerin getirdi i külfetler eklenince herkes ciddi s - k nt lar içerisine girdi. Önümüz k fl Önümüzdeki döneme yine kötümser olarak bakmak mümkün. "Yaz bitti, Haziran ortas na dek ne yapaca z? Üstelik bu kez Ramazan Bayram on gün daha erken bafllayacak" fleklindeki sözler ve düflünceler çok yanl fl de- il. Ama barda n bir de dolu taraf n görelim. Okullar bayram sonras nda aç lacak ve her ildeki üniversitelerimize milyonlarca gencimiz gidecek. Ard ndan asker sevk yat geliyor. Past rma yazlar n düflünüp, iki ay sonraki Kurban Bayram n da dikkate ald m zda, geçmifl y llardaki kadar bir yo- unluk olmasa bile, çok fazla ümitsizlik içine girmenin de anlam olmad - n anlar z. Zaten hangi sektörde olurlarsa olsun firmalar, bu zor dönemlere haz rl kl olmak, krizi iyi yönetmek zorundad r, diye düflünmekteyim. TOBB TIR Dairesi Baflkan Sancar Süer, UND Baflkan Tamer Dinçflahin, IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, TOBB Baflkan Yard mc s Halim Mete, IRU Türkiye Daimi Temsilcisi Haydar Özkan, UND Baflkan Yard mc s Hakan Kelefl. Uluslararas Karayolu Tafl mac - lar Birli i (IRU), sel felaketi nedeniyle Türk nakliyecisine destek veriyor. Türkiye ye gelerek, selden hasar gören baz tesisleri ve Halkal Gümrü ü nü ziyaret eden IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, Halkal Gümrü ü nün yeniden yap land r lmas ve hayat n kaybeden floförlerin ailelerinin ma duriyetinin giderilebilmesi amac yla maddi yard mda bulunacaklar n ifade etti. 17 Eylül Perflembe günü stanbul a gelen Marmy, ilk olarak UND ye ziyarette bulundu. Burada, TOBB Baflkan Yard mc s Halim Mete, UND Baflkan Tamer Dinçflahin, Baflkan Yard mc s Hakan Kelefl, cra Kurulu Baflkan Mine Kaya, IRU Türkiye Daimi Temsilcisi Haydar Özkan ve TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Baflkan Sancar Sefer Süer ile buluflan IRU Genel Sekreteri Marmy, felaketin boyutlar hakk nda ayr nt l bilgi ald. Görev nedeniyle Kazakistan da iken Türkiye deki felaketi duydu unu ifade eden Marmy, bu nedenle güzergah n de ifltirerek stanbul a gelmeye karar verdi ini ifade etti. TOBB Baflkan Yard mc s Halim Mete, Marmy ye bu zor günlerde yanlar nda oldu u için teflekkür etti. Mete, TOBB olarak kayb olan arkadafllar - m z n yan nda yer alaca z, gereken Marmy, Dinçflahin ve beraberindeki heyet, Halkal Gümrük Müdürlü ü nün ard ndan sel felaketinde zarar gören Mavi Transport, Türksped ve Mars Lojistik e ziyarette bulunarak, söz konusu firmalar n kay plar hakk nda ayr nt l bilgi edindiler. Bir de ça r Firmalar m za, meslektafllar m za, Ulaflt rma Bakanl na, Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü ne, çiflleri Bakanl na, emniyet ve jandarma ile belediyelere ve zab ta ekiplerine sadece bir sivil toplum kuruluflunun ve sektör içerisinde yer alan önemli bir iflletmenin baflkan olarak de il, ayn zamanda a abeyleri olarak ça r da bulunmak istiyorum. lk ça r m sektöre: "Bu kritik döneme yönelik projeksiyonlar m z yapal m. S k nt l günleri aflabilme stratejilerini gelifltirelim. Çal flkan, üretken personelimizi iflten ç karmak bir yana, biraz daha motive edelim. En önemlisi ise umudumuzu yitirmeyelim." kinci ça r m ise Ulaflt rma Bakanl ve çiflleri Bakanl ile tüm bürokratlara: "Sektörün zaten daralan pazar ndan pay kapmaya çal flan, yolcular - na güvenden uzak yolculuk yapt ran korsan tafl mac lara göz açt rmay n. El ele belgesiz tafl mac l önleyelim. Firmalar zor durumda b rakan, ciddi yat r m külfetlerine yol açan, sektörün tabiat na uymayan mevzuat problemini de acilen çözerek, sektöre umutlar n iyice zorlad klar bu dönemde bir müjde gibi sunman n lütfen yollar n aray n." Herkese, yolcular m za, meslektafllar m za, çal flanlar m za, bakanlar m - za ve bürokratlar m za, tüm slam âlemine kazas z belas z, iyi bayramlar diliyorum. Bakanl k, tek belgeye kay t flart, belgeleri birlefltirip, mali yükümlüklerin artt r lmas, acentelere tafl mac lar n biletini kesmesi için dayat lmas, leasingli otobüslerin özmal olarak belgeye veya belgelere ifllenmemesi karar yla ne yapmak istiyor? Bakanl k bu keyfi kararlarla neyin peflinde? Özmal ve kiral kta önceleri hiçbir Salim ALTUNHAN Tatl tatl yemenin... s k nt yoktu. Bakanl k yavafl yavafl dayatmaya bafllad. Makas her sene kapad, bu da yetmedi; üstüne bir de tüy dikerek leasingli otobüsleri özmal kategorisinden ç kararak otobüsçülerin belini hepten büktü. Bu karar ne vicdana, ne izana, ne adalete, ne de hukuka uyar! Leasingde KDV oran yüzde 8 den yüzde 18 e keyfi bir kararla ç kar ld, leasingli otobüslerin özmal olarak kabulü engellendi. Yani bakanl k ben yapt m oldu diyerek otobüsçülere bir güzel iteledi. Hukukta geri dönüfl olmaz, ma durun lehine olan karar uygulan r. Bir de müktesep hak denen bir kavram vard r. Yeni leasingli al nan otobüsleri bakanl k özmal olarak kabul etmeyebilir. Ama eskiden al nan leasingli otobüslerin özmal olarak kullan lmas gerekir. Bu hukukun emridir. Benim çok yak ndan tan d m Galip Baflkan hukuka çok önem verir; baflar l, tuttu unu koparan hukukçularla çal fl r. Bu hukukçular Galip Baflkan n baflar s nda büyük pay sahibiyken; bugün Galip Baflkan n koltuklar nda oturan Ahmet Yalamano lu ve Rüfltü Terzi, Bakanl n devaml otobüsçülerin can na ot t kamak, iflah n kesmek için aleyhine ald kararlar yarg ya tafl mak yerine ne flifl yans n ne kebap felsefesiyle hareket mi etmektedirler, bilmiyorum. Bakanl n tüm yanl dayatmalar na peki denemez. Bu iki baflkan att zaman mangalda kül b rakmamaktalar, konufltuklar nda heybetli görünmekteler. Ama art k somut bir icraatlar n görmek istiyoruz. Beyler, en rahat yast n vicdan oldu unu bilip sorumlulu unu ald n z çok büyük bir camia olan otobüs sektörünün kazan lm fl haklar n n kurda, kufla yem olmas na sebep olabilece inizin fark na var n. S rt n zdaki vebal çok büyük. Bu yerin üstü oldu u gibi bir de alt n n oldu unu unutmay n. Kul hakk n ödemenin çok zor oldu u kutsal kitab m zda da yazar. Otobüsçüler de birer kuldur. Otobüsçülerin hakk n korumayan n, kollamayan n haklar n n yenmesine vesile olanlar n da günahlar n n kefaretlerinin çok a r olaca n ; seçimle gelenin seçimle, tayinle gelenin tayinle gidece ini ve emanet ata binenin bir gün inece ini bilmeleri, idrak etmeleri gerekir. Herkes bilsin ki "Gök kubbede baki kalan hofl bir sedad r." Sultan Süleyman a kalmayan dünya, kimseye kalmaz. Tatl tatl yemenin çok ac ç karmas olur.

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

Yönetmeli e uyumda ek süre

Yönetmeli e uyumda ek süre UD-1 19/12/2009 18:01 Page 1 sayfa 1 Trafik sigortas teminatlar artt ttbbb 1 Mart 2010 den itibaren kifli bafl na 175 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 5 milyon 425 bin TL. teminat var 1 Ocak

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Gözler YAfi toplant s nda

Gözler YAfi toplant s nda GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı