Otobüsçünün buruk bayram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otobüsçünün buruk bayram"

Transkript

1 UD-1 18/09/ :58 Page 1 sayfa 1 Irak Ulaflt rma Bakan Büyük stanbul Otogar ndayd Avrupa n n ve Ortado u nun en büyük ulafl m merkezi olan Büyük stanbul Otogar 18 Eylül Cuma günü Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail i a rlad. B akan smail e, Türkiye Cumhuriyeti Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Y lmaz, stanbul Ulaflt rma Bölge Müdürü Ali R za Yüceulu da ziyarete efllik etti. Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail i Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu, Genel Müdür Murat Araz, Dan flman Zeki Dönmez karfl lad. Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile yapt klar görüflmede Türkiye ve Irak aras nda karayolu yolcu tafl mac l n n gelifltirilmesine yönelik baz notlar n al nd n ifade etti. Sayfa 5 Dikkat! BBB Yöneticilerde mesleki yeterlilik belgesi aranmas na 1 Ekim 2009 tarihinde bafllan yor. Dr. Zeki Dönmez in duyurusu Sayfa 2 P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 431 Sektörün Sesi dünyas 21 Eylül 2009 Pazartesi 10 KR. Al fl lm fl heyecan ve beklentiler bu bayramda yok Otobüsçünün buruk bayram Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün en yo un, en fazla ifl yaparak kazanç elde etti i dönem yaz sezonu ile bayramlar olmas na ra men, bu Ramazan Bayram nda heyecan s n rl, beklentiler düflük. Çok de iflken taleplerin yafland sektörde y l n büyük bir bölümünde baz hatlar n kapat lmas na ve baz hatlarda ise seferlerin azalt lmas na tan k olunur. Sefere ç kan otobüslerdeki doluluk oran da düflüktür. Yaz sezonu ve bayramlarda artan taleple birlikte tüm hatlarda, tüm seferler bazen tek yönlü de olsa yüksek dolulukta gerçeklefltirilir. Fiyat rekabetinin de azalmas yla gelirler artar. Bu bayramda ise farkl ve olumsuz bir durum gözleniyor. Bu olumsuzlu- un yaflanmas ndaki etkenleri araflt rd k, otobüs iflletmelerinin yetkilileri ile görüfltük. Ortaya flöyle bir tablo ç kt : Ekonomik kriz etkisi 2008 de bafllayan küresel ekonomik kriz yaz sezonunda talep art fl n k smen de olsa engelledi. Artmaya devam eden maliyetlere de ba l olarak yaz sezonu, arzu edilen düzeyde geçmedi, yeterli kazanç sa lanamad. Ramazan ay ve k sa bayram tatili etkisi Ramazan ay nda geleneksel olarak talep düfler. Bu y l krizin de etkisiyle bu yine hissedildi. Üstelik yaz sezonunun bir k sm da Ramazan nedeniyle kaybedildi. Ard ndan kutlanmaya bafllanan Ramazan Bayram n n hafta sonuna rastlamas dolay s yla sadece dört günlük bir tatil olufltu. Bu da tatile yönelik talebin yükselmesini engelledi. Tafl t kullan m k s tlamas Yeni al nan tafl tlar, yenilenen belgelerdeki tafl tlar tek belgeye kaydediliyor. Baz tafl mac - lar mevcut belgelerindeki eski tafl tlar tek belgeye kay t ettirdi. fiimdi bunlar kay tl oldu u belge d fl nda kullan lam yor. htiyaç olan hatlarda baflkalar n n bofl bekleyen tafl t kartl tafl tlar da kullan lam yor. Otobüsler stanbul ç k fl nda belirli bir dolulu a ulafl rken dönüfllerde ciddi s k nt lar var. Yönetmelikten gelen zorluklar Tafl tlar n tek belgeye kayd, tafl mac n n biletinin kullan lmas, fazla say da hat açmak için özmal art fl, kapsam de iflen belgelerin yenilenmesi gibi kurallar n y l sonunda aranacak olmas nedeniyle özmal ve sözleflmeli otobüs ihtiyac var. Kriz ortam nda ve k - sa süre içinde bunlar n sa lanmas çok zor. Tafl mac lar nas l bafla ç kacaklar n kara kara düflünüyor. K fl geliyor Bayramdan sonra seyahat talebinin artmas söz konusu olmad gibi, tersine sonraki aylarda önemli ölçüde azalacak. Artacak maliyetlere karfl n azalacak gelirler otobüs sektörde karak fl etkisi yapabilir. Bu da çeflitli ödeme zorluklar getirebilir. Kazas z bir bayram beklentisi Bütün bu olumsuzluklar, ülkemizin yo un ve gergin gündemi ile birleflince, tafl mac larda heyecan azal p, endifle art yor. Buna yük tafl - mac lar n n sel felaketleri nedeniyle karfl laflt kay plar ve zorluklar da eklenince "tafl mac ya bayram yok" noktas na gelinebiliyor. Buna ra men moralleri yüksek tutmaya ve tafl ma güvenli inden taviz verilmemeye çal fl l yor. Bayramda tafl ma güvenli i aç s ndan olumsuzluk yaflanmamas büyük teselli olacak. Sayfa 5 MAN n üretimi bir Türk e emanet M ünür Yavuz, MAN Türkiye Afi Yürütme Kurulu Baflkan Dr. Jens Foerst in yerine CEO olarak atand. MAN Türkiye nin üretimi de böylelikle ilk defa bir Türk e teslim edilmifl oldu. IRU, Türk nakliyecisinin yan nda Sayfa 2 I RU Genel Sekreteri Martin Marmy 32 kiflinin yaflam n yitirdi i sel felaketinin ard ndan UND ye taziye ve geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Marmy, hayat n kaybeden floförlerin ailelerine maddi destek sa layacaklar n söyledi. Sayfa 4 Otobüsler ozon teknolojisi ile temizleniyor Y olcular n otobüsle seyahatlerinde en çok temizli e önem verdiklerinin anlafl lmas yla birlikte stanbul da buharla temizleme yapan Mysteam den sonra Ankara da da ozonla temizleme yapan Oxifresh isimli firma hizmet vermeye bafllad. Sayfa 4 Umut yolcular Sektörümüz yolcu tafl mac l nda Türkiye de büyük bir payla ilk s rada yer al yor. Ancak içinde bulundu umuz s - k nt l ortamda bizler yolcu haline geldik ve umuda yolculuk ediyoruz. Sektörümüzün büyüklü ünü bir düflünelim. 3-4 araçl k filoya sahip olan bir lokal firma bile asgari 2 milyon dolarl k yat r m yapmak zorunda. Dünya krizi, yaz döneminin bölünmesi, bayram n k salmas, yönetmelik sorunlar ve külfetleri denilince, böylesine önemli yat - r mlar yapan devasa bir sektör bile ciddi s k nt lar içine girip, umudunu yitirmeden ayakta kalmaya çal fl yor. Bayramlar n tad kalmad "Nerde eski bayramlar" sözü son y llarda kutlanan her bayramda söylenir oldu. fiimdilerde olgunluk yafl n aflm fl insanlar n çocukluklar ndaki bayramlara duyduklar hayranl k ve eskiye özlem, her yeni bayramda an msanmaya baflland. Oysa bence bu bayramlar da güzel ve bundan sene sonra bu bayramlar için de "Nerde eski bayramlar" denilecek. Ancak, karayolu yolcu tafl mac l sektörü için, içimizdeki tüm umuda ve iyi niyete ra men, özellikle bu bayram gerçekten tats z ve tuzsuz geçiyor Rüfltü Terzi Sayfa 7 Ahmet Yalamano lu Sayfa 6

2 UD-2 18/09/ :29 Page 1 sayfa Eylül 2009 Pazartesi SEKTÖR Hatadan er ya da geç dönülecektir Bayram geçti, bir mutluluk yafland. nsanlar sevdikleriyle kucaklaflt, bulufltu. Onlar sevdiklerine tafl yan otobüsçüler yine canla baflla çal flt, kimseyi yolda b rakmamak için bütün imkanlar seferber etti. Peki, otobüsçü bunca çaban n karfl l n alabildi mi? Kazanc giderini Hayati Uzun karfl layabildi mi? Kime sorsam genel anlamda doluluk oranlar n n k sa olan bayram günleriyle s n rl oldu unu söyledi. Ben de müflahede ettim zaten, Perflembe ve Cuma günlerinde özellikle gündüz seferleri bofl arabalarla gerçeklefltirildi. Okullar n aç lmas na denk geldi i için mi, yoksa sonbahar n karars z havas ndan dolay m, bilemem ama gerçekten bu bayram otobüsçüler aç s ndan eski bayramlar aratt. Kurban Bayram na iki ay var ve bu iki ayda otobüsçünün ifli hiç de yolunda gidecek gibi görünmüyor. Buna bir de Karayolu Tafl ma Yönetmeli- i nin de iflen flartlar eklenince, en üst düzeyde görev yapandan en altta olana kadar bu sektörü oluflturan kifliler nas l bir durumla karfl karfl ya kal nd n n karar n verebilmifl de il. Herkes bir fley diyor, herkesin dedi i bir flekilde ak lc. Ama yönetmelik neyi neden istemifl o belli de il iflte. Yönetmeli in verdi i ve sonradan uzat lan sürelerin sonuna gelindi inde her fley netleflecek. Esnaf n bugüne kadar uygulad flartlar de ifltiren kurallar ve flartlar n yeniden ele al naca na inan yorum. Otobüsçünün içinde olmad bir ekonomi batmaya mahkumdur. O zaman da devletin otobüsçüyü korumas, kollamas gerekir. Düzenli ve tarifeli tafl malar n d fl nda ar zi seferler her zaman yap l yor. Firmalar toplant için istiyor, okullar gezi için istiyor. Aileler dü- ün ya da cenaze için istiyor. Bunlar n hiçbirini engelleme imkan m z yok. O zaman kaçak, korsan tafl mac lar hem cana, hem mala hem de çevreye zarar vererek, bir de üstüne üstlük vergi kaç rarak bu aç kapatacakt r. Denetimsizlik, kontrolden geçirilmemifllik, sürücüsünün niteli i kan tlanmam fll ise bir di er felaket habercisi Devlet bunu görmez mi? Bu hatadan er ya da geç dönülecektir. Ancak gecikmenin do urdu u zarar nas l tazmin edecekler, as l problem budur. Zarara u rayan mal yerine koymak mümkün olabilir, ama giden can geri getirmek mümkün mü? 37 kaptan göz muayenesinden geçti Temsa Kaptanlar Kulübü, Medical Park iflbirli i ile üye kaptanlara yönelik ücretsiz göz muayenesi gerçeklefltirdi. Düzenlenen etkinlik kapsam nda 37 kaptan göz muayenesinden geçti. T emsa Global in otobüs sektörünün mihenk tafllar n ayn çat alt nda toplayan Kaptanlar Kulübü, kulüp üyelerine yönelik gerçeklefltirdi i e itim faaliyetlerinin yan nda kaptanlar n daha sa l kl olmalar için de ücretsiz sa l k etkinliklerini sürdürüyor. Kulübün anlaflmal firmalar aras nda yer alan Medical Park iflbirli i ile düzenlenen ücretsiz göz muayenesi etkinli- i Büyük stanbul Otogar nda Temsa Global Ofisi nde gerçekleflti. 10 Eylül tarihinde düzenlenen etkinli e 37 üye kaptan kat ld. Medical Park doktorlar taraf ndan gerçekleflen ücretsiz göz muayenesi kapsam nda göz kontrolleri yap ld. Tedavi görmesi gereken kaptanlar yüzde 15 indirimle Medical Park tan hizmet alabilecekler. Temsa Kaptanlar Kulübü ücretsiz sa l k etkinlikleri kapsam nda geçen y l da yine kulübün anlaflmal firmalar ndan olan Merter-Dent iflbirli i ile ücretsiz difl muayenesi gerçeklefltirmifl ve 74 kulüp üyesi bu muayeneden yararlanm flt. Kulübün, Medikal Park iflbirli i ile düzenledi i etkinliklere iliflkin olarak Temsa Pazarlama Yöneticisi ve Kaptanlar Kulübü Koordinatörü Ekrem Özcan kaptanlar n daha sa l kl bir hayat yaflamalar n hedeflediklerini belirtirken "Kulland - otobüsün modeli ve markas ne olursa olsun tüm kaptanlar tek çat alt nda toplayan kulübümüz, sürekli geliflen yap s ve aktifli iyle kaptanlar m z n sosyal hayat n zenginlefltirmekle beraber onlar n kiflisel geliflimlerine de katk da bulunuyor. Ancak her fleyden önce floförlerimizin sa l çok daha önemli. Onlar yolcular na ne kadar de er veriyorsa biz de en az o kadar onlara de er veriyoruz. Bu do rultuda sa l k etkinliklerimizi sürdürece iz" dedi. Medical Park Kurumsal Pazarlama Müdürü Banu Bican ise "Kaptanlar n göz sa l n n önemli oldu u yads namaz bir gerçek. Bu nedenle doktorlar m z taraf ndan gerçekleflen etkinli e kat lan tüm üyeler tam kapsaml muayene edildi. Tedaviye gerek duyulan durumlar için kaptanlara özel f rsatlarla hizmet sunaca z" dedi. Etkinlik kapsam nda muayene olan kaptanlardan 2006 Y l n Kaptan fioförü Cengiz Ayd n ise, "Temsa n n bizleri düflünerek bu tür organizasyonlar yapmas takdire ve teflekküre flayan. Meslektafllar m buluflturan Temsa Kaptanlar Kulübü ne üye olmaktan onur duyuyor; di er kaptan arkadafllar m da bu etkinliklerden faydalanmak için kulübe davet ediyorum" fleklinde konufltu. Kaptanlar Kulübü üyelerine "Bayram Trafi ine Dikkat" ça r s Temsa Kaptanlar Kulübü, Ramazan Bayram dolay s yla Eylül tarihleri aras nda yaflanabilecek trafik yo unlu u ve bu yo unlu un getirebilece i olumsuz sonuçlara iliflkin kaptanlara uyar larda bulundu. Temsa Kaptanlar Kulübü ad na; bayram trafi inde kaza ve ölümlerin, karayollar ndaki artan trafik yo unlu u nedeniyle di er günlere oranla art fl gösterdi ine iflaret eden Kulüp Koordinatörü Ekrem Özcan, "Bayramda yas de il; sevinç, mutluluk yaflan r. Bayram bu ac larla gölgelememek için normal günlerden çok daha dikkatli ve daha hassas olunmal " dedi. Trafik yo unlu unun yan s ra; çevre sürücülerin dikkatsizlik, hoflgörüsüzlük, acelecilik, kurallara uymamas ve yorgun araç kullanmas n n kazalar n artmas nda önemli etken oldu una ve bu konuda da dikkatli olunmas gerekti ini vurgulayan Özcan, kaptanlara araçlar n n teknik özelliklerine uygun bak mlar n mutlaka yapt rmalar uyar s nda da bulundu. Özcan, "Sürücüler hava, yol ve görüfl flartlar na göre h z ve fren mesafesi ayarlamal lar. Yolculuk süresince a r ve ya l yemek yememeliler. Seyahat esnas nda cep telefonu kullanmamal, bofl kaza tutanaklar n mutlaka yan nda bulundurmal lar. Kulüp ad na bu hat rlatmalar yapt ktan sonra tüm kaptanlar m z n ve sektörümüzün aileleri, sevdikleri ve sevenleri ile sa l kl, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim" dedi. Yeni dönem, yeni yaklafl m Hayat belirli dönemlerle, ama hep bir arada yaflar z. Okullar n aç lmas bir dönem bafllang c d r. Ayn tarihlerde televizyonlar yeni yay n dönemini bafllat rken otobüsçüler için de sezonun sonu gelmifl demektir. Yani hayat n içinde yer alan bütün elemanlar birbirine ba ml oldu u kadar uyumludur da. Ramazan dolay s yla yolcu tafl mac l sektörünün iyice düflen hareketlili i bay- Mevlüt lgin ram nedeniyle yükselmifl, ancak bu da yaflanmakta olan sorunlara çözüm olmam flt r. Öyle görünüyor ki yak n bir zamanda da çözüm giriflimi gelmeyecektir. Tam da bu noktada TO- FED in gereklili i, yap c çal flmalar ve giriflimleri otobüsçüye güven veriyor. Bafl ndan beri savundu um gibi otobüsçülerin sorununu ancak yapt r m gücü olan mesleki birlik çözebilir. Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün önünde bir da gibi yükselen sorunlar - na çözüm için ileri sürülen öneriler bazen ifli daha da karmafl k hale getiriyor. Kanun ve yönetmelikler tabandan gelen talepler do rultusunda oluflturulsa da, zaman ve zemin problemleri nedeniyle istenilen do rultuda olmayabiliyor. Yeniden çal flma yap l p yeniden düzenlenmesi gerekiyor. T pk yeni Karayolu Tafl - ma Yönetmeli i nde oldu u gibi. Özmal araçlar n B1 ve B2 belgesine ayn anda yaz lam yor olmas otobüs iflletmeleri için s k nt yaratt gibi nihai kullan c yolcu için de sorun do uruyor. Bürokratlar, defalarca söz verse de yetki göçerilmesi konusu çeflitli nedenlerle hayata geçirilemedi. Oysa bu ve benzeri durumlar n bir daha yaflanmamas için Ulaflt rma Bakanl n n en az ndan denetim mekanizmas n n hayata geçirilmesi için TOFED e yetki göçermesi bir zorunluluktur. Karayoluyla flehirleraras yolcu tafl mac l için k fl aylar sezon d fl olarak kabul edilir. Koflullar n da izin vermemesi dolay s yla yolcu azal r ve onca yat r m na ra men otobüsçü senedini nas l ödeyece ini kara kara düflünmeye bafllar. K fl n ortaya ç kan bu zaman bollu unu de erlendirmek, yeniden yap lanmak için çal flmak gerekir. TOFED, bu süreci iki yönlü olarak projelendirerek de erlendirmeyi planl yor. Birincisi, yukar - da da ele ald m gibi kanun ve yönetmelik düzenlenmesi. kincisi de yurtiçinde bir mesleki birlik oluflturulmas n n yan s ra uluslararas düzeyde yolcu tafl mac l sektörlerini bir araya getiren bir Uluslararas Otobüsçüler Birli i nin oluflturulmas.bu konuda tart flma zemini oluflturulmas, Karayolu Ulaflt rma Zirvesi ne kadar sonuç al nmas için görüfllerin tart flmaya aç lmas - n istiyorum. MAN n ticari flirketinden sonra üretim flirketi de art k bir Türk e emanet MAN n Türkiye de sat fl ve sat fl sonras hizmetlerini yürüten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Afi nin CEO su Kaz m Tuncay Bekiro lu ile birlikte Münür Yavuz un da MAN Türkiye Afi ye CEO olarak atanmas yla, MAN Türkiye nin iki tepe yöneticisi de Türk oldu. Münür Yavuz Münür Yavuz, MAN Türkiye Afi Yürütme Kurulu Baflkan Dr. Jens Foerst in yerine CEO olarak atand. MAN Türkiye nin üretimi de böylelikle ilk defa bir Türk e teslim edilmifl oldu. Y ll k 2 bin otobüs üretim kapasiteli Ankara daki tesislerinden 41 ülkeye ihracat yapan MAN Türkiye Afi nin Yürütme Kurulu Baflkanl görevinden terfi eden Dr. Jens Foerst ise MAN Ticari Araçlar (MAN Nutzfahrzeuge) Otobüs Grubu Üretim Direktörü oldu. Ayn zamanda MAN Türkiye Afi Yönetim Kurulu üyeli i görevini de sürdürecek olan Foerst a, Posen (Polonya), Plauen (Almanya) ve Ankara daki otobüs üretim fabrikalar ba land. Almanya d fl ndaki en önemli otobüs üretim merkezi olan MAN Türkiye Afi nin yeni CEO su Münür Yavuz, 1965 y - l nda Eskiflehir de do du y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi, makine mühendisli i bölümünden mezun olan Yavuz, otomotiv sektöründeki kariyerine 1990 y l nda Toyota da bafllad y l na kadar 10 y l boyunca çal flt Toyota da, e itim ve know-how transferi amac yla 1,5 y l süre ile Japonya da da bulunan Yavuz, burada son olarak Montaj Fabrika Müdürü görevini yürüttü. Kariyer hedefleri do rultusunda 2001 y l nda Karsan da göreve bafllayan Münür Yavuz, Üretim Grup Müdürlü ü, Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulundu y llar aras nda Karsan da COO olarak görev yapan Yavuz, 27 Temmuz 2009 tarihi itibar yla MAN Türkiye Afi ye CEO olarak atand. Mek A r Da Turizm filosuna 2 Neoplan Cercis Kotan n 27 Temmuz 2009 tarihinde kurdu u Mek A r Da firmas baflar l yat r mlar n MAN ile sürdürdü. Kotan, 8 adetlik sözleflmenin ilk iki arac n filosuna dahil etti. Cercis Kotan, MAN Türkiye fabrikas nda düzenlenen törenle 1 adet Neoplan Starliner ve 1 adet Neoplan Cityliner arac ; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Afi Otobüs Sat fl Bölge Yöneticisi Gökhan Çerio lu ndan teslim ald. Bölgelerindeki hizmet kalitesini artt rmay amaçlad klar n ve bunun için de sembol olarak kendilerine A r Da n n zirvesini seçtiklerini belirten Cercis Kotan, Neoplan araçlarla misafirlerine emniyetli ve konforlu seyahatleri bu üst seviyedeki hizmet kalitesiyle sa layacaklar n söyledi. Kotan, "Özellikle sa laml - ndan ve yak t tasarrufundan çok memnunuz y l nda ald - m Starliner araç hiç motor ar zas yapmadan 1,5 milyon kilometreye ulaflt " dedi. Yat r mlar na MAN ve Neoplan ile a rl k Tuncay Bekiro lu verece ini belirten Cercis Kotan, önümüzdeki günlerde sözleflme kapsam nda yer alan 3 adet Starliner ve 3 adet Cityliner araçlar n da teslim alacak. Sema ve Aksu Turizm Shell&TOFED kart ailesine kat ld Akaryak t zamlar yla bo uflan otobüsçüler Shell & TOFED kartla gider kalemlerini düflürmek için yo un caba harc yor. 17 Eylül Perflembe günü Sema Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Selim Karatafl ile Aksu Turizm personeli sa Kerse Shell&TOFED kartlar n Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özcan ve Hayrettin Ya z n elinden ald lar. 8 adet Shell&TOFED kart ald klar n belirten Selim Karatafl, "Bu kartlar stanbul içinde hizmet veren servis araçlar m zda kullanaca z. Yapt m z hesaba göre her servis arac m z ayda 1 depo yak t tasarruf edecektir. Bizler bilet fiyatlar m z artt ram yoruz, ancak gider kalemimizin her biriminden tasarruf etmek zorunday z. Shell&TOFED kart projesi de bizim için önemli bir tasarruf sa layacakt r. E er yapt m z hesaplar tutarsa, otobüs filomuz için de ileride kart almay düflünece iz" dedi. Tüm Tafl ma, Acente ve Terminal flletmecilerine 1. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin 43 üncü maddesinin 15 inci f kras na göre; a. B1, D1 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerine uygun en az birer üst düzey (ÜDY1 veya ÜDY2) ve birer orta düzey (ODY1 veya ODY2) Aksu Turizm e 3 kart Aksu Turizm e Shell&TOFED kartlar n Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Ya z teslim etti. Aksu Turizm 3 adet kart n ikisini serviste bir tanesini de firman n otobüsünde kullanacak. Aksu Turizm, ayr ca otobüslerinde kullan lmas için 40 adet kart müracaat yapt. Amaçlar - n n en kaliteli akaryak t güvenilir bir markadan almak oldu unu belirten Hayrettin Ya z, "Sektörümüzün en önemli gider kalemi akaryak tt r. Biz de bu nedenle akaryak t giderimizi düflürmek istiyoruz. TOFED in bu projesi sektörün giderlerini düflünmesi için çok önemlidir. Firmalar m zdan yo un bir flekilde gelen kart talebi TOFED in çok do ru bir ifl yapt n ortaya ç kartm flt r" diye konufltu. b. A, F, B2, D2 ve T2 yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerine uygun en az birer orta düzey (ODY1 veya ODY2) "Uygun mesleki yeterlilik belgesi" sahibi olmas veya bu nitelikte personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Yurtd fl faaliyette 1 s n f (ÜDY1-ODY1) belge gerekir. Yurtiçi faaliyette ise 2 s n f (ÜDY2-ODY2) belge yeterlidir ancak 1 s n f da olabilir. 2. Yönetmeli in geçici 1 inci maddesinin 9 uncu f kras nda, bu yükümlülü ün 30 Eylül 2009 tarihine kadar aranmayaca belirtilmifl olup, buna göre ad geçen yükümlülükler 1 Ekim 2009 tarihinde bafllayacakt r. 3. Yönetmeli e göre bu tarihten sonra bu kurala ayk r l k halinde 560 TL idari para cezas ve 3 uyarma cezas vard r. Ayr ca ayk r l n 1 y l içinde 3 kez tekrarlanmas halinde, iflletme faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulacakt r. 4. Belirtilen konularda titizlik gösterilmesi, muafiyetle mesleki yeterlilik belgesi baflvurusu yapanlar n ifllemlerini takip etmeleri ve varsa eksikliklerini tamamlayarak belgelerini almalar, kendileri belge sahibi olamayan iflletmecilerin mevcut personelinin belge sahipli iyle ilgilenmeleri ya da uygun belge sahibi personel temin etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize önemle sunulur.

3 UD-3 18/09/ :35 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 21 Eylül 2009 Pazartesi 3 OTOBÜSÇÜLER -IV- SA P KONUKO LU LE SÖYLEfi (1) Goodyear dan y l n f rsat Otobüsçülerle söyleflimiz sürüyor Yine bir duayenle Gaziantep ten Saip Konuko lu ile sürdürüyoruz. Bu, ayn zamanda Türkiye nin son k rk y lda geçirdi i dönemi de anlat yor Gözler önüne seriyor Latif * * * Karaali Eskiden F nd kl Toros un d fl nda baflka hangi firmalar vard? Gaziantep ve F nd kl Toros vard Bir de Çay ra as. Bu dedi im, y llar evvel. Ondan sonra Seri Emniyet kuruldu. Ondan sonra Sent Tur diye bir firma kuruldu, ama bizden sonra. 5 Mart 1972 de Seç i kurdum. Seç ismini nas l seçtin? fiimdi flirketi kuruyoruz 31 tane taksici var orada dedik ki, o lum, bize isim bulun güzel isim. Vehat olsun, Seviler olsun, epey isim ç kt ; kimisi Konuko lu dedi. Konuko lu ad n babamla a abeyimden korktu umdan koyamad m. Biz otobüsçü müyüz de Konuko lu koydun ad n derler diye. simleri seçerken bir tanesi Seç yazm fl bir tane Seç Oteli vard Gaziantep te. Kolay isim. Nas l girdin bu ifle? Bu ifle girmem tesadüf oldu. Çok merakl s da de- ildim y llar nda askerden yeni gelmifltim. O uzeli-gaziantep aras minibüs çal flt rd m. Bir ara taksi yaz hanesi kurduk 4-5 sene devam etti bu ifl. 65 in fiubat ay nda b rakt m her fleyi. Bir floför arkadafl m vard F nd kl Toros ta o zaman, Mercedes yeni ç km fl ama bir MAN araba ald k. Sene kisi ortak gruplard. Ama ilk onu bilemiyorum. Onlar ayr ld lar. Gaziantep e Hürriyet Caddesi var orada ortaklard. Oray bölüfltüler. Yaz - haneler yan yanayd Ne tür otobüsler vard? O zaman Magirus, MAN vard, Bussing vard 69 y l nda Mercedes yeni ç km flt. Ben, o arkadafl m ve F nd kl n n sahibiyle üçümüz ortak olduk. Bir araba ald k. O zamanlar 50 bin lira peflinat ben verdim, 400 bin miydi neydi O arada F nd kl Toros var m? Var. Ama zay flad. Çay ra as daha ilerledi. F nd kl da Çay ra as da Kilis ten kalkard. Bunlar dediler ki; Biz ortak olal m. Ben, bu iflte yokum, otobüs falan alamam dedim. Otobüse para ay ramam, bir tane var, F nd kl da çal fl yor, yüzde 25 benim, yüzde 25 er di er ortaklar n ki orta n biri F nd kl Toros tan m? Onlar de il. Sonra bu insanlarla geçinemedim. Allah rahmet eylesin, biri rahmetli oldu. 10 Nisan da ayr ld k. 35 gün sürdü ortakl m z. Benim dokuma iflim devam ediyor. Güya ben bu ifle kar flmayacakt m. Ayr l nca, Saip Konuko lu genç, otobüsçülü e de akl yetmez, yar n kapat r dediler. Genciz ya, bu ifli nas l baflaramam derken Avrupa dan getirtti im aslan gibi tezgahlar m satt m. A abeyin de bu ifli yap yor Hay r, a abeyim yok diyor. Babam da karfl ç kt, bütün aile karfl. Gençlik var bafl mda, zoruma gidiyor. Latif Bey inan r m s n, Çay ra as o zaman Van dan Edirne ye çok büyük firma. Biz de 5 tane otobüs ald k. Tezgâhlar ne yapt n? Tezgâhlar satt k. Her sabah en geç 7 de orada olmam laz md ve böylece yavafl yavafl Çay r da hiç araba kalmad. Tek bafl ma oldum Antep te. flimiz gayet iyiydi. Adana da da bir siz vard n z Kaliteli güvenli firma, yeni zihniyet Çok çal flt k Hemen hemen iki günde bir yola ç - kard m. Yan ma floför al rd m, kaptan al rd m. Nerelere çal flt n z? Bir yandan Suudi Arabistan a giderken Samsun a da çal flt m. Bir arkadafl m Termal e mi gidiyor, gel buraya hat aç m dedi Hemen de erlendiriyordum. Peki, Akçay a? Akçay. fiimdi bu Ünallar var, baklavac. Naci diye bir arkadafl m z vard orada, bizden 3 yafl büyük. Naci bir gün, Gel hemflerim, buraya bir hat aç dedi. Sene 77 mi 76 m, kimse yok. Olur mu, olmaz m? Olur dedik, Akçay a bir servis açt k Gaziantep ten. Akçay servisimiz bizim, özel servis oldu. Bir sene sonra da Gaziantepspor u kampa götürdüm Akçay a. O gün bu gündür, 30 y l aflk n süredir Akçay a seferimiz var. O hattan çok para kazand m. Dolu gider, dolu gelirdi her zaman. Otobüsçülü e girdik, ondan sonra ç kamad k Ne borç bitiyor, ne imza! 15 Eylül-31 Ekim tarihlerinde Goodyear lastik alanlar, ikinci lastiklerinde yüzde 50 indirim alacak. Kampanyaya kat lan Goodyear bayilerinden lastik sat n alan tüketiciler, ikinci lastiklerinde yüzde 50 indirim alacaklar. 31 Ekim 2009 tarihine kadar geçerli olan kampanya, hem binek hem de ticari lastiklerde sadece Goodyear markal ürünleri kaps yor. Yüzde 50 indirim uygulamas na ek olarak, kampanyaya kat lan bayilerde "sökme, takma ve balans hizmeti" de ücretsiz olarak sunulacak. 31 Ekim 2009 a kadar Goodyear bayilerine gelen tüketicilerin, k fla kazançl gireceklerini ifade eden Goodyear Lastikleri TAfi Pazarlama Direktörü Alper Yüksel, " kinci lastik al mlar nda yüzde 50 indirim sunan kampanyam z, her segmentte tüm Goodyear markal lastikler için geçerlidir" dedi. Son olarak Goodyear EfficientGrip yüksek performans lasti ini Türk tüketicilerle buluflturduklar n n alt n çizen Yüksel, "Goodyear EfficientGrip, Fuel- Saving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi sayesinde düflük yak t tüketimi ve yüksek kilometre performans sa lar. Böylece, tüketicilerimiz, lastik performans ndan ödün vermeden yak t tüketimlerini azaltarak kendi bütçelerinde tasarruf eder" dedi. Yüksel, Goodyear olarak her zaman yenilikçi ve üstün teknolojilere sahip lastikleri, tüketicilerin bütçelerini destekleyecek kampanyalarla sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mercedes-Benz Türk yetkili servisleri bayram süresince müflterilerinin yan nda Mercedes-Benz Türk Sat fl Sonras Hizmetleri, güvenilir ve kaliteli servis anlay fl n müflterilerine her alanda hissettiriyor. Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri, bayram tatili süresince de tüm müflterilerine, Mercedes-Benz letiflim Hatt ile " " numaras alt nda 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk Servisleri Eylül 2009 tarihleri aras nda müflterilerini yanl z b rakmayacak ve yo un bayram trafi inde toplam 37 noktada kesintisiz hizmet verecek.

4 UD-4 18/09/ :59 Page 1 sayfa Eylül 2009 Pazartesi GÜNDEM IRU, Türk nakliyecisinin yan nda Ahmet Yalamano lu Bayramlar n tad kalmad Ramazan Bayram n n ülkemizdeki, Türkçemizdeki adlar ndan biri de fieker Bayram d r. Darg nlar n bar flt bu bayramlarda, büyüklerimize fleker, çikolata, lokum götürülmesi ve onlar n da çocuklara bahflifl, daha büyüklere ise mendil, çorap gibi hediyeler vermesi adettendi. Bu adetlerin ço- u unutuldu. Ama yine de akraba ziyaretlerinin yo un olarak yafland, da- lm fl büyük ailelerin y lda bir kez dahi olsa büyük oranda bir araya geldi i fieker Bayramlar fleker tad nda kutlanmaya devam ediyordu. IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, 32 kiflinin yaflam n yitirdi i sel felaketinin ard ndan UND ye taziye ve geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Marmy, hayat n kaybeden floförlerin ailelerine maddi destek sa layacaklar n söyledi. neyse yapaca z" dedi. UND Baflkan Tamer Dinçflahin ise TOBB ve IRU ya destekleri için teflekkür ederek, "IRU nun yapaca maddi katk ne olursa olsun bizler için önemi çok büyük. Irak ta da IRU dan ayn dayan flmay görmüfltük. TOBB un çat s alt nda olan bir dernek olarak, IRU dan bu dayan flmay görmek bizi gururland rd " dedi. UND toplant s n n ard ndan heyet, sel felaketinden en çok etkiledi- i alanlardan biri olan Halkal Gümrük Müdürlü ü nde incelemelerde bulundu. stanbul Gümrük ve Muhafaza Baflmüdürü Lütfü Ekinci ve Halkal Gümrük Müdürü Hüseyin fianverdi ile görüflerek geçmifl olsun dileklerinde bulunan IRU Genel Sekreteri, dayan flma ve iflbirli i dileklerini burada da tekrarlad. Aile ziyaretleri Ancak bu y l kriz insanlar ya direkt olarak veya psikolojik anlamda fazlas yla etkiliyor olmal. Geçen y lki bayram dâhil, yolcular m z sadece tatil yörelerine de il, geleneklerimiz do rultusunda aile, akraba ziyaretlerine de gider ve tüm hatlarda otobüslerimiz yüzde 100 leri bulan doluluklara ulafl rd. Hatta ilave seferler de konulurdu. Bu y l ekonomik zorunluluklar aile, efl, dost akraba ziyaretlerinin yap lmas n bile ciddi oranda etkilemifl olmal. Otobüsler bayram öncesinde büyük merkezlerden, örne in stanbul dan eskiyi aratmayacak düzeyde yolcuyla kalkt, ama dönüflleri bofla yak nd. Bayram sonras nda bu kez ibre tarsine dönecek. Eskiden birçok merkeze konulan ek seferler bu bayramda yok; bu üzücü Kafalar meflgul Üstelik otobüsçülerin kafalar, sadece bu bayramda önceki y llara göre azalan yolcu say lar nedeniyle de il, daha birçok faktörün de etkisiyle meflgul. Örne in, en fazla yolcu tafl nan yaz sezonunda da, önceki y llardaki hareket yaflanmad. Mübarek Ramazan yaz sezonunu böldü. Krizin genel etkisi sonucu yap lan yat r mlar da sektör mensuplar m z düflündürüyor. Buna bir de yönetmelikteki de iflikliklerin getirdi i külfetler eklenince herkes ciddi s - k nt lar içerisine girdi. Önümüz k fl Önümüzdeki döneme yine kötümser olarak bakmak mümkün. "Yaz bitti, Haziran ortas na dek ne yapaca z? Üstelik bu kez Ramazan Bayram on gün daha erken bafllayacak" fleklindeki sözler ve düflünceler çok yanl fl de- il. Ama barda n bir de dolu taraf n görelim. Okullar bayram sonras nda aç lacak ve her ildeki üniversitelerimize milyonlarca gencimiz gidecek. Ard ndan asker sevk yat geliyor. Past rma yazlar n düflünüp, iki ay sonraki Kurban Bayram n da dikkate ald m zda, geçmifl y llardaki kadar bir yo- unluk olmasa bile, çok fazla ümitsizlik içine girmenin de anlam olmad - n anlar z. Zaten hangi sektörde olurlarsa olsun firmalar, bu zor dönemlere haz rl kl olmak, krizi iyi yönetmek zorundad r, diye düflünmekteyim. TOBB TIR Dairesi Baflkan Sancar Süer, UND Baflkan Tamer Dinçflahin, IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, TOBB Baflkan Yard mc s Halim Mete, IRU Türkiye Daimi Temsilcisi Haydar Özkan, UND Baflkan Yard mc s Hakan Kelefl. Uluslararas Karayolu Tafl mac - lar Birli i (IRU), sel felaketi nedeniyle Türk nakliyecisine destek veriyor. Türkiye ye gelerek, selden hasar gören baz tesisleri ve Halkal Gümrü ü nü ziyaret eden IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, Halkal Gümrü ü nün yeniden yap land r lmas ve hayat n kaybeden floförlerin ailelerinin ma duriyetinin giderilebilmesi amac yla maddi yard mda bulunacaklar n ifade etti. 17 Eylül Perflembe günü stanbul a gelen Marmy, ilk olarak UND ye ziyarette bulundu. Burada, TOBB Baflkan Yard mc s Halim Mete, UND Baflkan Tamer Dinçflahin, Baflkan Yard mc s Hakan Kelefl, cra Kurulu Baflkan Mine Kaya, IRU Türkiye Daimi Temsilcisi Haydar Özkan ve TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Baflkan Sancar Sefer Süer ile buluflan IRU Genel Sekreteri Marmy, felaketin boyutlar hakk nda ayr nt l bilgi ald. Görev nedeniyle Kazakistan da iken Türkiye deki felaketi duydu unu ifade eden Marmy, bu nedenle güzergah n de ifltirerek stanbul a gelmeye karar verdi ini ifade etti. TOBB Baflkan Yard mc s Halim Mete, Marmy ye bu zor günlerde yanlar nda oldu u için teflekkür etti. Mete, TOBB olarak kayb olan arkadafllar - m z n yan nda yer alaca z, gereken Marmy, Dinçflahin ve beraberindeki heyet, Halkal Gümrük Müdürlü ü nün ard ndan sel felaketinde zarar gören Mavi Transport, Türksped ve Mars Lojistik e ziyarette bulunarak, söz konusu firmalar n kay plar hakk nda ayr nt l bilgi edindiler. Bir de ça r Firmalar m za, meslektafllar m za, Ulaflt rma Bakanl na, Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü ne, çiflleri Bakanl na, emniyet ve jandarma ile belediyelere ve zab ta ekiplerine sadece bir sivil toplum kuruluflunun ve sektör içerisinde yer alan önemli bir iflletmenin baflkan olarak de il, ayn zamanda a abeyleri olarak ça r da bulunmak istiyorum. lk ça r m sektöre: "Bu kritik döneme yönelik projeksiyonlar m z yapal m. S k nt l günleri aflabilme stratejilerini gelifltirelim. Çal flkan, üretken personelimizi iflten ç karmak bir yana, biraz daha motive edelim. En önemlisi ise umudumuzu yitirmeyelim." kinci ça r m ise Ulaflt rma Bakanl ve çiflleri Bakanl ile tüm bürokratlara: "Sektörün zaten daralan pazar ndan pay kapmaya çal flan, yolcular - na güvenden uzak yolculuk yapt ran korsan tafl mac lara göz açt rmay n. El ele belgesiz tafl mac l önleyelim. Firmalar zor durumda b rakan, ciddi yat r m külfetlerine yol açan, sektörün tabiat na uymayan mevzuat problemini de acilen çözerek, sektöre umutlar n iyice zorlad klar bu dönemde bir müjde gibi sunman n lütfen yollar n aray n." Herkese, yolcular m za, meslektafllar m za, çal flanlar m za, bakanlar m - za ve bürokratlar m za, tüm slam âlemine kazas z belas z, iyi bayramlar diliyorum. Bakanl k, tek belgeye kay t flart, belgeleri birlefltirip, mali yükümlüklerin artt r lmas, acentelere tafl mac lar n biletini kesmesi için dayat lmas, leasingli otobüslerin özmal olarak belgeye veya belgelere ifllenmemesi karar yla ne yapmak istiyor? Bakanl k bu keyfi kararlarla neyin peflinde? Özmal ve kiral kta önceleri hiçbir Salim ALTUNHAN Tatl tatl yemenin... s k nt yoktu. Bakanl k yavafl yavafl dayatmaya bafllad. Makas her sene kapad, bu da yetmedi; üstüne bir de tüy dikerek leasingli otobüsleri özmal kategorisinden ç kararak otobüsçülerin belini hepten büktü. Bu karar ne vicdana, ne izana, ne adalete, ne de hukuka uyar! Leasingde KDV oran yüzde 8 den yüzde 18 e keyfi bir kararla ç kar ld, leasingli otobüslerin özmal olarak kabulü engellendi. Yani bakanl k ben yapt m oldu diyerek otobüsçülere bir güzel iteledi. Hukukta geri dönüfl olmaz, ma durun lehine olan karar uygulan r. Bir de müktesep hak denen bir kavram vard r. Yeni leasingli al nan otobüsleri bakanl k özmal olarak kabul etmeyebilir. Ama eskiden al nan leasingli otobüslerin özmal olarak kullan lmas gerekir. Bu hukukun emridir. Benim çok yak ndan tan d m Galip Baflkan hukuka çok önem verir; baflar l, tuttu unu koparan hukukçularla çal fl r. Bu hukukçular Galip Baflkan n baflar s nda büyük pay sahibiyken; bugün Galip Baflkan n koltuklar nda oturan Ahmet Yalamano lu ve Rüfltü Terzi, Bakanl n devaml otobüsçülerin can na ot t kamak, iflah n kesmek için aleyhine ald kararlar yarg ya tafl mak yerine ne flifl yans n ne kebap felsefesiyle hareket mi etmektedirler, bilmiyorum. Bakanl n tüm yanl dayatmalar na peki denemez. Bu iki baflkan att zaman mangalda kül b rakmamaktalar, konufltuklar nda heybetli görünmekteler. Ama art k somut bir icraatlar n görmek istiyoruz. Beyler, en rahat yast n vicdan oldu unu bilip sorumlulu unu ald n z çok büyük bir camia olan otobüs sektörünün kazan lm fl haklar n n kurda, kufla yem olmas na sebep olabilece inizin fark na var n. S rt n zdaki vebal çok büyük. Bu yerin üstü oldu u gibi bir de alt n n oldu unu unutmay n. Kul hakk n ödemenin çok zor oldu u kutsal kitab m zda da yazar. Otobüsçüler de birer kuldur. Otobüsçülerin hakk n korumayan n, kollamayan n haklar n n yenmesine vesile olanlar n da günahlar n n kefaretlerinin çok a r olaca n ; seçimle gelenin seçimle, tayinle gelenin tayinle gidece ini ve emanet ata binenin bir gün inece ini bilmeleri, idrak etmeleri gerekir. Herkes bilsin ki "Gök kubbede baki kalan hofl bir sedad r." Sultan Süleyman a kalmayan dünya, kimseye kalmaz. Tatl tatl yemenin çok ac ç karmas olur.

5 UD-5 18/09/ :38 Page 1 sayfa 5 GÜNDEM Irak Ulaflt rma Bakan Büyük stanbul Otogar nda Avrupa n n ve Ortado u nun en büyük ulafl m merkezi olan Büyük stanbul Otogar, 18 Eylül Cuma günü Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail i a rlad. I rakl BakanAmer smail e, Türkiye Cumhuriyeti Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Y lmaz, stanbul Ulaflt rma Bölge Müdürü Ali R za Yüceulu da efllik etti. Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail i Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu, Genel Müdür Murat Araz ve Dan flman Zeki Dönmez karfl lad. Stratejik iflbirli i Türkiye yi ve stanbul u ziyaret etmekten büyük mutluluk duydu unu ifade eden konuk Bakan Amer smail, "Ulaflt rma Bakan Say n Binali Y ld r m ile aram zda Türkiye ve Irak aras nda stratejik iflbirliklerinin oluflturulmas için güzel bir diyalogumuz var. Türkiye ile tren vagonu al m sözleflmesi imzalayaca z. Bu arada yolcu tafl - mac l konusunda iflbirli i yap lmas gündeme geldi. Say n Y ld r m sektörü tan mam z ve bilgilenmemiz için sizlerle görüflmemi önerdi. Bizim karayolu yolcu tafl mac l konusunda Türkiye ye göre daha farkl bir yap m z var. Karayolu yolcu tafl - mac l devletin kontrolü alt ndaki bir flirket taraf ndan yap l yor. Ürdün le bu konuda anlaflma yapt k. Bayram sonras nda Ba dat-amman aras nda, ard ndan Ba dat ve Kahire aras nda yolcu tafl mac l yap - lacak. ran ve Suriye ile bu konuda görüflmelerimiz sürüyor. Ayn tür iflbirli ini Türkiye ile de yapmak istiyoruz. Bakan Y ld - r m da bu düflüncelerimizi memnuniyetle karfl lad. Bizim aç m zdan hem Türkiye- Irak aras nda, hem de Irak içinde Türk firmalar n n çal flmas bak m ndan herhangi bir s k nt yok. E er anlaflma yap l rsa gerekli kolayl klar sa lanacakt r. fioför ihtiyac, bak m ve onar m noktalar n n oluflturulmas ve tafl ma güvenli inin sa lanmas konusunda bütün çal flmalar yap lacakt r. Biz bu bünye içinde yolcu tafl mac l iflini bir firmaya verebiliriz. Özellikle Basra-Ba dat aras nda bu yönde büyük bir ihtiyaç var. Bunun yan s ra terminal iflletmecili i konusunda iflbirliklerine haz r z. Ayr ca Türk firmalar Irak üzerinden hac ve umre tafl - malar n da yapabilirler" diye konufltu. flbirli ine aç z Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu, Irak Ulaflt rma Bakan Amer smail in kendilerini ziyaret etmelerinden dolay çok memnun olduklar n belirterek, "Say n Bakan çok güzel konular gündeme getirdiler. Irak kardefl ülke olarak görüyoruz. Hükümeti de son derece baflar l buluyoruz. Karayolu yolcu tafl mac l konusunda iflbirli imiz olabilir" diyerek Büyük stanbul Otogar hakk nda bilgiler verdi: "Büyük stanbul Otogar sektör mensuplar taraf ndan infla edildi. B O Afi taraf ndan iflletiliyor. Bunun yan s ra 4 otogara daha sahibiz. Birçok belediyeye de otogar projeleri haz rl - yoruz. Suriye nin Halep kentinden otogar infla edilmesi ve iflletimi konusunda bir teklif ald k. Projeyi haz rlad k ve kendilerine sunduk. Suriye ve Türkiye aras nda vizenin de kalkm fl olmas sayesinde yolcu talebinin çok büyük olaca n düflünüyoruz" diye konufltu. Ahmet Yalamano lu, Türkiye de otobüs iflletmecili inin giderek büyüdü ünü, kurumsallaflt n ve d - fla aç ld n vurgulayarak, "Büyük ve güçlü filolara sahip otobüs iflletmeleri Türkiye s n rlar - n aflt lar. Mesela, TOFED üyesi de olan Metro Turizm den bir örnek verecek olursam, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Romanya da tafl mac l k yap yorlar. Benzer konumda olan baflka büyük ve güçlü firmalar da var. Irak ta da çal fl labilir. Bilgi ve teknoloji yard m da yapabiliriz. Önümüzdeki ay Suudi Arabistan a bir ziyaret gerçeklefltirece iz. Karayoluyla hacc gündeme getiriyoruz. Ulaflt rma Bakan Say n Binali Y ld r m çok seviyoruz. E er bizlere bu yönde bir talimat olursa Irak ile yolcu tafl mac l konusunda iflbirli ine haz r z" dedi. Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi Genel Müdürü Murat Araz da görüflmede flirketin iflletti i otogarlar hakk nda konuk bakan bilgilendirdi. Umut yolcular çinde bulundu umuz tüm s k nt lara ra men sektörümüz bu sorunlar aflacak güçtedir. S k nt lar aflmak için ise ihtiyaç duydu u kuvvet kendi dinamik yap s içerisinde zaten vard r. Unutmamak gerekir ki bu sektör, hiçbir destek, teflvik almadan kendi kendine do up büyüdü, güçlendi. O hale geldi ki, dünya devi otobüs üreticileri sektörün taleplerini karfl lamak üzere ülkemize gelerek yat r m yapt lar fabrikalar kurdular. Rantabl olmak Böylesine yoktan var olmay bilen bir sektör, mevcudiyetini de korumay bilir. Öncelikle böylesi dönemlerde gelirin düfltü ü göz önüne al narak, masraflar n azalt lmas gerekiyor. Bu nedenle iflletme masraflar n hepimizin yeniden gözden geçirmesi, sezondaki reel duruma göre seferlerin belirlenmesi, gerekirse ayn yerlere sefer yapan firmalar n belirli dönemler için bir konsensüs sa layarak toplam doluluk oranlar n yükseltmesi gerekebilir. Bu noktada, TOFED olarak sektörümüzün ufkunu açacak çal flmalar yapmay sürdürece iz. Korsan engellemek Havayollar n n pay n n yüzde 3-5 artmas sektörümüzü tedirgin ederken, belgesiz tafl mac lar n ciddi paylar almas en fazla feryat etti imiz konu oluyor. Bu sorun ancak Ulaflt rma Bakanl n n koordinasyonunda, emniyet, jandarma, yerel yönetimler ve sektörümüz bir araya gelirse köklü olarak çözülebilir. Sorunun çözümü sadece pazar pay m z büyütmekle kalmayacak, ayn zamanda yolcular m za sigorta kapsam nda, yüksek güvenlikli seyahatler sunulmas n da sa layacakt r. Yetkililer art k sesimize kulak vermeli! Zaten denetim kapsam nda olan sektör mensuplar - n n s k nt lar n artt rmak yerine, yasal olmayan bu sorunun kökten çözümü için gere i yap lmal d r. 21 Eylül 2009 Pazartesi 5 Hac ve ikinci el Ramazan Bayram ndan sonra Kurban Bayram geliyor. Çoktand r gündemimizde olan hac farizas n n yeniden karayoluyla da yap labilmesi sorunu, bu bayram öncesinde ve sonras nda yine gündemimizin ilk maddesi olacak. Hacc n karayoluyla gerçekleflmesi at l otobüsleri garajlarda yatmaktan kurtaracak, sefere konan otobüslerdeki dolulu u da art racakt r. Ayr - ca, firmalar n, bireysel otobüsçülerin elinde kalan modeli eskimifl otobüslere pazar bulunmas, bu otobüsleri alabilecek ülkelere yönelik ihracat n kolaylaflt r lmas da as lm fl suratlar m za hiç olmazsa bir tebessüm yerleflmesini sa layabilir. Görev bizim Umuda yolculu umuz devam ediyor. Umutlar canland rmak, sektörün sorunlar na çözüm üretmek de bizim görevimiz. Bunun bilincindeyiz. Bu noktada ne gerekirse yap laca n n alt n dikkat ve özenle çiziyorum. TOFED olarak üzerimize düflen sorumlulu u yerine getirmekte kararl y z. yi bayramlar Türkiye Gazetemizi bu güzel bayram günü okuyorsunuz. Bu nedenle öncelikle yolcular m z sevdiklerine ulaflt ran kaptan floförlerimizin, host ve hosteslerimizle, muavinlerimizin, tüm yolcular m z n, meslektafllar m z n bayramlar n kutluyor, kazas z belas z fleker tad nda bayramlar diliyorum. Ayr ca, yapt m z bu kamu görevinde çözüm orta m z konumunda olan Baflbakanl k, Ulaflt rma Bakanl, çiflleri Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl baflta olmak üzere Baflbakan m z n ve tüm Bakanlar m z n ve çal flanlar n n, Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü, Emniyet Genel Müdürlü ü ve di er iflbirli i içinde oldu umuz bürokratlar n da bayram n sevgi ve sayg yla kutluyorum. Rüfltü Terzi Tafl mac ya bayram yok Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün en yo un, en fazla ifl yaparak kazanç elde ettikleri dönemler yaz sezonu ile bayramlar olmas na ra men bu Ramazan Bayram nda heyecanlar s n rl, beklentiler çok düflük. Firma yetkilileri bu bayramda bize bayram yok diyorlar. Muammer Karatafl (Seray F nd kkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi): Vatandafl yaz tatilinden yeni döndü. Ayr ca okullar n henüz aç lmamas seyahatleri engelledi yaz sezonunda firmalar geçti imiz y - la oranla yüzde düflük yolcu potansiyeliyle çal flt. Bayramda normal seferlerimiz dolu. Ek sefer olarak bu y l yüzde 30 oran nda düflüfl yafl yoruz. 2009, yaflanan ekonomik krizle birlikte otobüs sektörü için zor bir y l olarak geride kalacak. Ramazan Bayram n n istenen ve beklenen yolcu talebiyle geçmemesi sektör olarak bizlerde s k nt yaratacakt r. Art k bu bayram buruk bir flekilde geride b rakt k, tüm beklentimiz Kurban Bayram n n verimli geçmesidir. Erkan Tayfle (Pamukkale Turizm stanbul flletme Sorumlusu): Geçen y l Ramazan Bayram nda 100 dolay nda ek sefer düzenleyebilirken bu y l ayn dönem için bu say 50 lere kadar geriledi. Bunun nedenleri aras nda tatilin k sa süreli olmas n n yan s ra ekonomik krizin etkileri de var. Asl nda tüm sezonun iyi geçti ini söylemek mümkün de il. 45 günlük sürede yüzde 80 leri aflan bir büyümenin ard ndan, yüzde 30 lara kadar gerileyen doluluk oranlar yaflad k. Kurban Bayram n n Ramazan Bayram na göre daha olumlu geçece ini düflünüyoruz.. Tek dezavantaj m z Kurban Bayram n n da k sa tatil olana sunmas. Bu da bekledi miz kazanc elde etmemizi engelleyecek. brahim Arslano lu (Ulusoy Marmara Bölge Müdürü): Mevsim turizm mevsimi, ancak tatilin k sa olmas, okullar n halen kapal olmas ve bir de herkesi derinden etkileyen ekonomik kriz sektörü zorluyor. Tüm bölgelerimizde seferlerimizi eksiksiz yap - yoruz. zmir, Konya, Bodrum, Çanakkale ve Karadeniz hatlar m za ek seferler koyduk. Her fleye ra men, bu bayram halk m z a rl kl olarak tatil de il aile ziyaretleri yapacak. Asl nda bu bayram, uygun bilet fiyatlar ve havalar n güzel olmas yla birlikte tam seyahat edilecek bir döneme rastlad. Ancak sürenin k sa olmas hesaplar m z altüst etti. 17 Eylül Perflembe günü bafllayan yo- unluk, 19 Eylül Cumartesi gününe kadar devam etti. Mustafa Korkmaz (Metro Turizm stanbul Anadolu Yakas Bölge Müdürü): Bu bayram hafta sonuna denk geldi i için aranan talep oluflmad. Perflembe gününden bafllayarak normal seferlerimizin yan s - ra ek seferler koyduk. Ramazan Bayram n n Eylül ay na denk gelmesi, tatilin k sa oluflu, okullar n aç k olmamas halk seyahat etmekten al koydu. Tüm bölgelere talep var ancak ilgi Karadeniz, Ege sahilleri, Ayval k, Akçay ve k sa hatlara yo unlaflt. Bayram dolay s yla daha fazla seyahat edilmesini isterdik. Kurban Bayram n n da yine hafta sonuna denk gelmesiyle k - sa tatil olana vermesi sektör mensuplar n n iki bayramdan da etkilenece ini gösteriyor. Engin Tafltemir (Asya Tur Bölgeler Sorumlusu): Geçen y lki bayram yo unlu undan çok uzaktay z. Biz geçen y l Ramazan Bayram süresince günde 15 sefer yapabilirken bugün bu seviye 10 civarlar nda seyrediyor. En büyük etkenin ekonomik kriz nedeniyle insanlar m z n seyahati daha geri plana almas oldu unu düflünüyorum. Bunun yan s ra tatilin de k sa süreli olmas seyahatleri olumsuz etkilemifl görünüyor. Otobüsçü için keyifsiz bir bayram dönemi yaflan yor. Genelde Karadeniz hatt nda yo unluk var. Ancak burada da dönüfllerde araçlar m z tamamen bofl. Talep Eylül günlerine s k flt. Biz de zarar - m z daha da büyütmemek için belki de araçlar - m z dönüfl gününe göre yatara çekebiliriz. Ancak umudumu yine de önümüzdeki dönemler için koruyorum. Otobüsçünün zararlar n n bir yerde giderilece ine inan yorum. Seyahatlerini erteleyen insan m z bunu ileride daha artan bir hareketlilikle yerine getirecektir diye düflünüyorum.

6 UD-6 18/09/ :58 Page 1 sayfa Eylül 2009 Pazartesi GÜNDEM Ethem Atefl Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Tren h zl geliyor. Karayolu tafl mac l k sektöründe çal flan herkes bugünlerde iflsizli in, yolcu azl n n, s k nt lar n nedenini olarak; ekonomik krizi, artan maliyetleri, ülkemizde yolculuk al flkanl klar ndaki de iflimi ve de devlet destekli havayollar n n olumsuz etkilerini vs. göstermektedir. Bu düflüncelerin tamam na kat lsak da, karayolu tafl mac lar n n havayolu flirketlerini gözlerinde fazla büyüttü ünü burada aç kça ifade etmek istiyoruz. Devletin verdi i büyük destekler sonucu peflin s ra kurulan, yine devletin imkanlar n kullanarak ço u zaman maliyetin alt na bile yolcu tafl yan bu flirketler, karayolu ile ulaflt rma sektöründen yolcu çalma u rafl verseler de bizim sektörümüzün rakibi de il, bize göre gelecek için de büyük bir tehlike arz etmemektedir. Y llard r bu ülkenin insan n tafl man n yan nda önemli bir sosyal görevi de üstlenen Türk Otobüsçülük sektörü için gelecekteki en büyük rakip trendir. Ankara-Eskiflehir aras nda Mart ay nda sefere bafllayan yüksek h zl trenler halkan çok büyük ilgi görmüfl olacak ki, günlük sefer say s 9 dan 15 e ç kar lm flt r. Ankara- stanbul hatt n n Eskiflehir- stanbul bölümü ile Ankara-Konya aras ndaki YHT hatlar n n yap m da h zla devam etmektedir. Ankara-Afyon- zmir, Band rma-bursa-osmaneli, Ankara-Kayseri, stanbul- Bulgaristan, Sivas-Erzincan ve Kars aras nda da yine h zl tren hatlar n n kurulmas öngörülmektedir. Fazla de il, bu hatlarda 5 bilemedik, 10 y l içinde tamamlanacakt r. Yap m devam eden veya plan aflamas nda bulunan bu hatlar n tamamlan p hizmete aç lmas yla Türkiye nin kalbi Ankara dan ç Anadolu nun önemli merkezlerine, Ege ye ve Do- u ya h zl tren hatlar döflenmifl olacakt r ki, iflte Türk otobüsçülük sektörü için as l tehlike o zaman bafllayacakt r. Kimseden gizli yap lmayan, herkes taraf ndan bilinen bu gerçekler karfl m zda dururken, bizler hakl olarak, akaryak t fiyatlar n n yükseldi inden, devletin karayolu ile yolcu sektörüne bak fl aç s ndan, uçak firmalar n n rekabetinden ve ülke insan n seyahat al flkanl ndaki de iflikliklerden yak n p günü kurtarmaya çal fl yoruz. Ama, zaman sektörümüzün aleyhine ifllemektedir. Bu nedenledir ki, art k daha makro düflünerek gelece e yönelik planlar m z yapmak zorunday z. A olmazsa B plan haz rlamal y z. Hatta alternatifli seçenekleri her zaman haz r tutmal y z. Bunlar yapmak için ise k s r döngüleri bir kenara b rak p öncelikle birlik ve beraberlik içinde hareket edip gelecek için kafa yormal y z. Biz, bunlar söyledi imiz zaman birileri ç k p hemen "TO- FED var. Biz federasyonumuza her türlü deste i veriyoruz. Bu ifli onlar yapacaklar" demektedir. Otobüsçülük sektörünün önemli kitle örgütlerinden birisinin yöneticisi olarak, TOFED in sektörün sorunlar n çözme ad na verdi i mücadeleyi biliyor ve yak ndan takip ediyoruz. Ancak, bu olay n topu sadece TOFED e yuvarlayarak çözülecek bir konu olmad n bir kez daha hat rlatmak istiyoruz. Çözüm için herkes mücadeleye gönüllü soyunmak, bildiklerini, düflündüklerini, fikirlerini anlat p, gelecek ad na yapacak çal flmalara katk sa lamak zorundad r. TOFED de 81 ilden sektör temsilcilerinden gelen fikir, düflünce ve önerilere düzenleyece i çal fltay, flura, veya genifl kat l ml toplant larla son fleklini vererek sektörün önüne en az ndan önerilerden oluflan bir yol haritas, gelece e yönelik perspektifleri ortaya koymak durumundad r. Bunlar olmad nda, bir yandan kanun ve yönetmeliklerde yap lan de iflikliklerle sürekli k skaç alt na al nan bu sektör, hiç arzu etmeyiz ama yukarda anlatmaya çal flt m z tehlikelerle karfl karfl ya kald nda adeta sudan ç km fl bal a dönecektir. Sonuçta gidenler gidecek, ayakta kalanlar (ki, bunlar da büyük firmalar olacakt r) yollar na devam edecektir zor y l Sektör iftar yemeklerinde bulufltu Otobüsçüler iftar yemeklerini sektörel buluflmaya çevirerek görüfl al flveriflinde bulundu. Hemen her flehirde her akflam verilen iftar yemeklerinin gündemini sektörel sorunlara çözüm bulma aray fl oluflturdu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baflkan Yard mc - s Metin T r fl ile Genel Sekreter Yard mc s Mustafa Özcan, 12 Eylül Cumartesi günü DP stanbul l Örgütünün iftar yeme ine kat ld. DP Genel Baflkan Hüsamettin Cindoruk, eski Meclis Baflkan smet Sezgin, Anavatan Partisi Genel Baflkan Salih Uzun, Rize Ba ms z Milletvekili Mesut Y lmaz n yer ald iftara ilgi büyüktü. Dünyada bar fl DP Genel Baflkan Hüsamettin Cindoruk, stanbul'da son günlerde yaflanan sel felaketinden ötürü yaflamlar n yitiren vatandafllar n ailelerine baflsa l dileyerek bafllad konuflmas nda kinci Dünya Savafl 'ndan bugüne dünyada birçok savafl yafland n ve binlerce terörizm olay n n meydana geldi ini kaydeden yaln zca Türkiye'de de il, dünyada da bar fla ihtiyaç duyuldu unu söyledi. DP Genel Baflkan Hüsamettin Cindoruk, iftar yeme ine kat lan TOFED yöneticilerine yönelik olarak da, kendi dinamikleriyle ekonomide köklü bir yer edinen yolcu tafl mac lar n n desteklenmesi gerekti ini belirterek yüksek akaryak t vergilerinin konuflmas nda da de indi i bar fl engelleyen bir ekten oldu unu dile getirdi. Novo STAB n iftar nda... stanbul Toplu Tafl mac lar Birli i Derne i ( STAB) üyeleri, Isuzu nun sponsorlu unda düzenlenen iftar yeme inde bir araya geldi. Yeme e personel ve okul tafl mac l yapanlar n ilgisi büyük oldu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baflkan Yard mc s Metin T r fl ile H. Fethi Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özcan, Bülent Y ld z, Adnan De- irmenci ile Musa Çakt r, Mercedes-Benz Türk Otobüs Sat fl Müdürü Ekrem Kuralo lu, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Latif Karaali ile Genel Müdür Mustafa Sar gül de yeme e kat ld lar. Latif Karaali, STAB Baflkan Levent Birant ve Anadolu Isuzu Direktörü Fatih Tamay ile... STAB Baflkan Levent Birant da krizin servis tafl mac l n büyük oranda etkiledi i için 2010 dan umutlu olmad klar n belirtti. "2010 da parlak geçmeyecek" diyen Birant, "Para kazanamad - n z müflterileri b rak n, zarar etti iniz ifllerde srarc olmay n, borçlar n ödemeyenlerle iliflkinizi kesin ve en önemlisi önünüzü göremedi iniz bu ortamda kesinlikle borçlanmay n" tavsiyelerinde bulundu ve ekonomik krizden ç k fl için flirket birleflmelerini çare olarak gösterdi. Cimri araç Novo Isuzu nun kendisiyle yar flt n söyleyen Pazarlama Müdürü Efe Yaz c, "Anadolu Isuzu AB standartlar nda üretti i Isuzu dizel motorlar Novo da kullan yor. Euro 2 motorlu eski teknoloji ürünlerini kullanman n ne verimi var ne de ekonomik olarak kazanc. Ayr ca Novo, arac m zda ilave s v maddesi kullan lmad için ek maliyet de getirmemektedir. Novo yaflam alan genifl, konforu üst düzeyde olan ve genifl bagaj hacmine sahip bir üründür. Novo için cimri diyebiliriz ve sizlerin daha fazla kazanç elde etmenize yard mc olacakt r" dedi. hracatta gururumuz olacak Her y l oldu u gibi tafl mac larla bir arada oruç açmaktan mutlu olduklar n belirten Sat fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, "Dünya da ve ülkemizde yaflanan ekonomik krize ra men Türkiye ve Avrupa pazar için yeni bir arac piyasaya sunduk. Küçük otobüs pazar nda lider olan Anadolu Isuzu, bu liderli ini daha uzun y llar devam ettirmeye kararl d r. Bu nedenle de iflletme maliyeti düflük, Avrupa n n gururu olacak ve ihracat m zda katk sa layacak Novo gururumuz olacakt r" dedi. Antalya Metro kent protokolünü a rlad Metro Turizm Akdeniz Bölge Müdürü Hamdi Öztürk, düzenledi i iftar yeme i nde kent protokolü, otobüs sahipleri ve Metro Turizm ekibini bir araya getirdi. Sibel ATASOY / ANTALYA Yat Liman ndaki Clup Arma daki yemekte Merkez Valisi smail F rat, 1. s n f Emniyet Müdürü Bülent Taflç, Emniyet Müdür Yard mc lar Hakan Ka an Tekne ve Ümit Boztepe, Ulaflt rma Bakanl Bölge Müdür Yard mc lar As m lhan ve Zeki Dadafl, Büyükflehir Ulafl m Daire Baflkan Nazif Alt np nar, Cumhuriyet savc lar, ifladamlar, otobüs sahipleri ve Metro Turizm yetkilileri bulufltu. Metro Turizm Akdeniz Bölge Müdürü Hamdi Öztürk, her y l geleneksel hale getirdikleri iftar yeme ini bu y l da düzenlediklerini belirterek "Amac m z kent protokolü ve otobüs dünyas n buluflturup kaynaflt rmak ve sohbet imkan yaratmak. Bu y l da iftar yeme imizde buluflarak birlik ve beraberlik örne i sergiledik. Bol bol sohbet etme imkan bulduk" dedi. Öztürk, iftar yeme inde davetlilerle yak ndan ilgilendi. Clup Arma da gecenin ilerleyen saatlerinde jest olarak falezlere lazerle Metro yazd rd. Metro yaz s tarihi Kaleiçi manzaras ile birleflince ortaya ç kan görüntü davetliler taraf ndan be eni ile izlendi. Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A cedes-benz Tü k A ayi Burdur Yolu, Y a e 15 Km Antalya, Telefon (8 hat) Faks Ankaral otobüsçüler de bir aradayd smail BEfiU UL / ANKARA Ankara Otobüsçüler Derne i ve Ankara Otogar flletmecileri Otobüs flletmecili i ve Servis Hizmetleri Tafl ma Kooperatifi Baflkan Ethem Atefl, Ramazan n son günlerinde Baflkent Ankara n n tan nm fl mekanlar ndan Fevzi Hoca Lokantas nda iftar yeme i verdi. Havuz bafl nda verilen iftar öncesi konuklar n Baflkan Yard mc s Orhan O uz Akkaya, Genel Muhasip Mustafa Özbak r ve Genel Sekreter Suat Garg l ile birlikte karfl layan Baflkan Atefl, masalar tek tek dolaflarak hal hat r sordu. Fas l heyeti Türk sanat müzi inin güzel eserlerini seslendirdi. 250 den fazla davetlinin kat ld yemekte yap lan duan n ard ndan kat l mc lar aras nda sohbet koyulaflt. Ankara Otobüsçüler Derne i ve Ankara Otogar flletmecileri ve Servis Hizmetleri Tafl - ma Kooperatifi Baflkan Ethem Atefl in iftar yeme- ine, Ulaflt rma Bakanl -, Büyükflehir Belediyesi, BUGSAfi Genel Müdürlü ü ve Emniyet Teflkilat ndan üst düzey bürokratlar ile sektör temsilcileri, çok say da bas n mensubu kat ld. Ankara Otobüsçüler Derne i eski Baflkan Mehmet Çelik, Metro Turizm Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Bölge Müdürü Ekrem Öztürk gibi sektör duayenleri de yemekte haz r bulundu.

7 UD-7 18/09/ :23 Page 1 sayfa 7 GÜNCEL 21 Eylül 2009 Pazartesi 7 Güler yüzlü bir ülke istiyorum Mübarek Ramazan Bayram n eda ederken gazetemiz yay mlanm fl olacak. Neden bu isim verilmifl bilmiyorum ve do ru bulmuyorum ama bu bayram n bir di- er ad da fieker Bayram Dikkat edin bence, gördü ünüz onca insandan kaç - n n yüzü bu bayram gülecek? Ben eski gülümsemelerden bu Ali Ç kkan bayram eser kalmayaca na inan yorum. Bir ülkenin böylesine mutsuz insanlar haline nas l geldik? Biz de mi, bizden önceki kuflaklar da m hata var? Yoksa hayat giderek daha da çetin, zor ve yaflanmaz hale mi geliyor da yüzlerimiz böylesine as ld? Bu sorulara cevap ar yor ama bulam - yorum. Oysa gerçek ortada Sonuçta mutsuzuz. Çok basit, pisipisine ölüyor ve öldürülüyoruz. Çok da büyütülmeyecek bir selde onlarca insan m z kaybediyoruz. Bir anl k "k skançl k sonucu!" ifllenen bir cinayetin ard ndan piflman olup, üzülmek, teslim olmak yerine, k zca z parçalara ay r p aylar boyu kaçmak bizim ülkemizde s radan olay haline geldi. Teknolojide geliflelim derken, altyap daki eksiklikler ölümüne s r t yor. Ama art k de iflmek istemeliyiz. Yüzümüz daha çok gülmeli. Çoktand r unutulan "sayg " kavram n önce kendimiz için, sonra hak eden herkes için yeniden ö renmeli ve yaflamal y z. Vefan n bozac markas, erdemin unutulmaya yüz tutmufl bir fleker ismi oldu unu bilsek bile baflka anlamlar da içerdi ini unutmamal y z. O zaman hadi hemen kalkal m. ster bayram devam ediyor olsun, ister bitmifl, çocuklar m za sar lal m Eflimizi kucaklayal m. Arkadafllar m zla gülelim Unuttu umuz büyüklerimizi ziyaret edelim, hiç olmazsa bir telefonla hat rlar n soral m Bunlar yapal m ve hay r dualar n alal m Emin olun her zamankinden çok daha fazla duaya ihtiyac m z var. Belki de dualar m z eksik etti imizden, kalpten gelen safiyane inançlar m z yitirdi imizden bu hale geldik. Mübarek Ramazan Bayram n n hay rlara vesile olmas, as lm fl yüzleri güldürmesi dileklerimle KURUCUSU: Galip ÖZTÜRK YAYIN SAH B : Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ad na Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet YALAMANO LU Genel Müdür: Murat ARAZ Genel Müdür Yard mc s Mehmet TEK N, Bafl Hukuk Müflaviri Av. Korhan fiengün Yay n Dan flman Dr. Zeki DÖNMEZ Ulaflt rma Dan flman Nur GÜLTEK N Yay n Dan flma Kurulu Baflkan: Necmi HAT PO LU Koordinatör: Mevlüt LG N ÜYELER Rüfltü TERZ Hayati UZUN Mehmet ERDO AN Ali ÇIKKAN Erdem YÜCEL Mustafa SAGUN Genel Yay n Yönetmeni Ufuk SAKA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Muammer BAfiKAN Haber Koord.: Erkan YILMAZ Haber Müdürü: Akgün ÖZA IR Editör: Korkut AKIN Grafiker: Muzaffer AYSU Da t m Cenk TOPAL TEMS LC L KLER: ANKARA: smail Beflu ul ANTALYA: Sibel Atasoy BURSA: Bülent Yörü D YARBAKIR: Ramazan Demir ED RNE: Hüseyin A rseven SAMSUN: Meriç Özdemir Bilgi fllem Ercan Kalafat Yay n türü: Yerel süreli Haftal k Gazete ISSN: YEN ULAfiTIRMA DÜNYASI Gazetesi nde, yay nlanan foto raflar n her türlü telif hakk Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ye aittir. zin al nmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Gazetemiz bas n ifl eti ine ve ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yazarlar n fikir ve düflüncelerinden kendileri sorumludur. Mertel nflaat, Altunbafllar Un, Durukanlar, Okan Cam, shako lu Nakliyat, Ça layan Plastik yat r m tercihlerini Scania araçlardan yana kulland lar. Altunbafllar Un Altunbafllar Un, kendi ürünlerinin nakliyesini gerçeklefltirmek için Scania Yetkili Sat c s Öz-Sa dan 2 adet G 420 CA4X2 HNA sat n ald. Altunbafllar Un Yetkilileri, "Arad m z özene sadece Scania uydu, bugün 2 araç ald k. Sat fl bölgemiz geniflledikçe, ayn paralel de filomuzdaki Scania say lar da artacak" aç klamas nda bulundular. Okan Cam stanbul Erçal Otomotiv den G420 CA4X2 HSA çekici alan Okan Cam Sanayi yetkilileri araçlar cam nakliyesinde kullanmay planlad klar n ve ülke geneline yay lma amac nda olduklar n aç klad. shako lu Nakliyat YÖNET M YER : Büyük stanbul Otogar Metro Binas Kat Bayrampafla / STANBUL Tel: (0212) /117 Fax: (0212) ABONEL K: 6 ayl k 50 TL- 12 ayl k 75 TL BANKA HESAP NO: fl Bankas -K z ltoprak fib.: BASILDI I YER: hlas Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna / stanbul Tel: Haz rlayan ve Sunan: Atlas Yaz l m ve Bil. Hiz. Tic. A.fi. ad na Genel Müdür: Yalç n AYTANÇ Filolar n vazgeçilmez arac Scania Mertel nflaat Müflterilerine kaliteli tafl mac l k yapabilmek amac yla stanbul Scania Yetkili Sat c s Flash Nakil Vas talar ndan 1 adet G 420 CA4X2 HNA ald. Flash Nakil Vas talar tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Mertel nflaat Yetkilileri, Do ufl Otomotiv ve Flash Nakil Vas talar temsilcileri kat ld. Ça layan Plastik Ça layan Plastik ürünlerinin nakliyesinde de kendi filosunu kullan yor. Müflterilerinin artan taleplerine zaman nda cevap verebilmek ve kalitesini koruyabilmek amac yla Konya A r Vas ta dan sat n ald 2 adet R420 CA4X2 HSA çekici ile sat fl a n geniflletiyor. shako lu Nakliyat, müflterilerine daha h zl hizmet sunmak amac yla filosunu Scania Yetkili Sat c ve servisi Konya A r Vas ta dan sat n ald 3 adet G420 CA4X2 HNA çekici ile geniflletti. Otobüsler ozon teknolojisi ile temizleniyor Ankara merkezli Oxifresh adl flirket, Metro Turizm otobüslerinin s cak su sistemi ve depolar n ozon gaz ile dezenfekte ederken, olas yosun ve bakterileri de tamamen yok edebilmek için depodan s t c ya su tafl yan boru ve eklem parçalar n da yeniliyor. Durukanlar G da Nakliyat Durukanlar G da da kendi ürünlerini tafl mak için filo kuran kurulufllar aras nda yer al - yor. Durukanlar G da Scania Yetkili Sat c ve servisi Ankara Çal flkan Otomotiv den ald 5 adet R420 CA4X2 HSA çekici ile h zl bir girifl yapt. Ankara Çal flkan Otomotiv de gerçeklefltirilen teslimat törenine Durukanlar G da, Do ufl Otomotiv Scania ve Çal flkan Otomotiv temsilcileri kat ld lar. Metro Turizm, güvenilir ve rahat bir seyahatin yan s ra, insan sa l na verdi i önemin bir sonucu olarak en son model otobüslerinin bile s cak su sistemi ve su depolar - n ça dafl bir dezenfekte yöntemi olan ozon teknolojisi ile temizlettiriyor. Rahat, konforlu, güvenilir bir yolculuk kadar insan sa l da vazgeçilmez öncelikleri aras nda yer alan Metro Turizm, en son model otobüslerinin bile s cak su depo ve sistemleri sürekli bak m ve kontrolden geçiyor. Otobüslerdeki temiz su deposu ve s cak su elde edilen sistemin olas yosun ve bakterilerden basit temizlik yöntemleriyle ar nd r lamamas nedeniyle bu ifllem dünyada en etkili yöntem olarak kabul edilen ozon gaz yla dezenfekte edilerek gerçeklefltiriliyor. Metro Turizm otobüslerinin s cak su depolar ve s cak su sistemleri de Oxifresh taraf ndan dezenfekte edilip en hijyenik hale getiriliyor. fiirketin AfiT de kurdu u serviste otobüslerin s cak sistemlerini tamamen sökerek 40 dakika gibi bir sürede depodan bafllay p su s t lan bölüme kadar tüm sistemi k sa yeniden elden geçirip tam dezenfekte sa l yor. Bayram Yeme, içme ve Allah zikir günleridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bayram "yeme, içme ve Allah zikir günleri" olarak tarif etmifltir. (T rmizi 59) Bayram günlerinde e lence ve sevince, meflru ol- fieyhmus Balgün mas kofluluyla cevaz verilmifltir. Bayram n yeme, içme günü olmas ; tabiî ki helal dairesinde olmas ile s n rl d r. Bayramda yap lmas gerekenler: Bayramlara önceden haz rlan lmas, gusledilmesi, güzel kokular sürülmesi, ihtiyaç sahiplerinin bayrama sevinçli girmelerini temin için fitrenin namazdan önce verilmesi ve namaza giderken Tekbir getirilmesi, giyilmesi mubah olan elbisenin en güzelinin giyilmesi, müminlerle karfl laflt - zaman güler yüz gösterilmesi, elinden geldi ince çokça sadaka verilmesi laz md r. Bu güzel günlerde, güzel davran fllarda bulunmak gerekir. Dostlar n z ve k rg n oldu unuz kiflileri ziyaret etmek, anne-baba ve akrabalar ziyaret veya aramak suretiyle hay r duas n almak, kimsenin ziyaretine gitmedi ini düflündü ünüz kiflilerin yan na giderek onlar n gönlünü almak, hay r kurumlar na yard m etmek, Allah zikretmek; bayramda yap labilecek en iyi fleyler aras ndad r. Elvanl Efe Hazretleri bayram için der ki; "Mevla bizi affede, bayram, o bayram ola, Cürmü hatalar fide, bayram ola, Bayram odur, canan ile can m beraber can ola, Zevk-i tevhit ile can n bir taze civan ola, fiah- Veli, mam- Ali (k.v) nin buyurduklar n kaleme alarak, bayram hediyesi olsun diledik. Yedi fleyde hay r yoktur; huflu olmayan namazda, lüzumsuz fleylerden kaç n lmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden, acele ile okunan Kur an da günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan dua da. (Hz. Ali). Okuyucular m z n bayram n tebrik ederiz. Hûda yar ve yard mc m z ola niyaz yla Karayoluyla uzaya da giderim Ü nlü Türkücü Mustafa Topalo lu baba memleketi Hopa da akraba ziyaretlerinde bulundu. TOFED Artvin temsilcisi rfan Topalo lu nun biricik o lu Özgür ile Birgül ün dü ününde sahne almak için Hopa ya gelen Topalo lu dü üne kat lan davetlilere akrabalar m diye hitap etti. Dü ün sonras baba vatan nda kendi köyünü gezen Topalo lu, "Buralarda zor koflullarda yafl yorsunuz. Sizler baflar l ve cefakar insanlars n z dedi. Topalo lu, TOFED Artvin temsilcisi rfan Topalo lu nu Hopa daki yerinde ziyaret etti. Hopa Belediyesi fiehirleraras Otobüs Terminali personelinden yo un ilgi gören Topalo lu, objektifler karfl s nda sevenleriyle birlikte poz verdi. Mustafa Topalo lu, "Otobüsçüler çok ama çok önemli bir hizmet sunuyorlar. Allah size kolayl k versin. Ben karayolu tafl mac - l n n önemini iyi bilirim. Ben bu önemi bilmeyenler için flunu söyleyebilirim: Gerekirse uzaya bile karayoluyla giderim. Son y llarda otobüs tafl mac l oldukça geliflti. Teknolojik araçlar sektörde yer ald. Yüksek teknolojiye sahip bu otobüslerle de il flehirleraras, uzaya bile rahat ve konforlu yolculuk yap - labilir" dedi. KAYIP LANLARI Nüfus ka d m kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Erkan Pekuysal Ö renci belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sefa Arda Tani Nüfus ka d m kaybettim. Hükümsüzdür. Osman Ayd ner Büyük stanbul Otogar kotu A-1 kulesi K DSK,08 nolu iflyerimin tahsis belgesi kaybolmufltur. Hükümsüzdür.

8 UD-8 18/09/ :58 Page 1 sayfa 8 yeni

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı