PROTOKOL. : Bodrum Ticaret Odası Adres: Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Bodrum Muğla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROTOKOL. : Bodrum Ticaret Odası Adres: Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Bodrum Muğla"

Transkript

1 PROTOKOL I. TARAFLAR MADDE: 1- Bir taraftan Büyükdere Cad. No: 106 Esentepe / İstanbul adresinde mukim DENİZBANK A.Ş ("Banka" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Bodrum Muğla adresinde mukim Bodrum Ticaret Odası ("Oda" olarak anılacaktır)arasında aşağıda yazılı hükümler uyarınca ticari kredi açılması, POS, kredi kartı, işletme kart tahsisi için anlaşmaya varılmıştır. II. TANIMLAR MADDE: 2- Protokolde yer alan: ODA : Bodrum Ticaret Odası Adres: Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Bodrum Muğla ŞUBE : Denizbank Bodrum Şube TARAFLAR : Banka ve Oda ÜYE : Bodrum Ticaret Odası'na kayıtlı küçük ve orta ölçekli ticari/sınai işletmelerin tamamını ifade eder. III. AMAÇ VE KAPSAM MADDE 3- İşbu Protokolün amacı; Banka ile Oda arasında sağlanacak mutabakat uyarınca Oda Üye'lerine Banka tarafından kullandırılacak kredilere. POS, kredi kartı ve işletme kart tahsisine ilişkin genel prensiplerin hüküm altına alınmasıdır. IV. KREDİ TALEBİ MADDE 4- Üye'lerin, Odaya kredi kullandırım, POS, kredi kartı ya da işletme kart taleplerini yazılı olarak iletmeleri üzerine, Oda tarafından yapılacak çalışma sonucu, kredilendirmesini ve sözkonusu ürünlerin verilmesini uygun gördüğü Üyeleri, kayıt belgesi vererek, ilgili Şubeye yönlendirecektir. MADDE 5 - Oda tarafından Şubeye yönlendirilen Üye'ler ile ilgili olarak; Şubece yapılacak inceleme sonucunun olumlu ve Banka'nın ilgili servislerince de uygun, görülen Üye'lere aşağıda belirtilen koşullarda kredi, POS, kredi kartı ve işletme kart vb. tesisi söz konusu olacaktır. Banka / Şube Oda üyesi işletmenin kredibilitesine göre kredi kullandırıp kullandırmama ya da söz konusu POS, kredi kartı ve işletme kartını verip vermeme hakkına sahiptir. Söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesi için, Banka tarafından uygun görülen belge, sözleşme ve dokümanların Üye/ler tarafından imzalanması gerekmektedir. V. KREDİ LİMİTİ MADDE 6- Oda üyelerine açılacak kredinin üst limiti TL. (ikiyüzbin türklirası) olup, Oda'nın olumlu referansı ile işbu tutar Banka'nın da uygun görmesi halinde artırılabilecektir. Banka, Oda ile mutabakata varılan kredi limitlerini aşmamak kaydıyla, uygun bulduğu miktar üzerinden kredi kullandırabilecektir.

2 VI. NAKDİ KREDİ MADDE 7- Banka'nın ilgili servisince kredilendirilmesi uygun görülen Üye'ye, Banka tarafından belirlenen koşullarda ve Banka'nın cari mevzuat esasları doğrultusunda; Aylık Taksit Ödemeli Destek Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı Kredisi, Spot Kredi ve Borçlu Cari Hesap Kredisi, POS kredi kartı ile işletme kartı Banka'nın onayı dahilinde, tahsis edilebilecektir. Banka, hukuki ve mali mevzuattaki değişiklikler ile ülke ekonomisindeki gelişmelere göre piyasa koşullarını dikkate alarak kredi faiz oranlarını ve kredi koşullarını, kullanım şeklini değiştirebilecek, Oda bu değişiklikleri kabul ettiğini, yazılı bildirimi takip eden 2 (İki ) gün içinde Banka'ya yazılı olarak bildirmediği takdirde, işbu Protokol yazılı bir ihbara gerek kalmaksızın, Banka tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecektir. VII. KREDİNİN VADESİ MADDE 8- Banka'nın ilgili servisleri tarafından kredi verilmesi uygun görülen Üye'lere, kullandırılacak olan aylık taksit ödemeli kredilerin vadesi azami 36 (otuzaltı) ay olup, Sermayenize Destek Kredisinin vadesi ise azami 72 (yetmişiki) aydır. VIII. GAYRİNAKDİ KREDİ MADDE 9- Banka kredi sisteminde kredilendirilmesi uygun görülen Üyelere, Banka'nın ilgili servisi tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde ve Banka cari mevzuatı doğrultusunda, Şube tarafından aşağıda belirtilen konulardaki riskleri garanti etmek üzere Üye lehine gayrinakdi TL kredi kullandırılabilecektir. Teminat Mektubu konuları; Taahhüt Mal Alımı Bayilik Diğer konularda teminat mektupları Banka'ca uygun görüldüğü takdirde işleme konu edilecektir. Şube bu kapsamda kullandırılacak teminat mektuplarına yıllık %1 komisyon oranı uygulayabilecektir. IX. TEMİNAT MADDE 10 - Kullandırılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere ve fakat bunlarla. İstihbaratı olumlu en az bir gerçek kişinin müşterek ve müteselsil kefaleti,. Başka üçüncü bir tüzel kişinin müşterek ve müteselsil kefaleti,. Gayrimenkul ipoteği,. Gerçek müşteri çekleri,. Nakit, mevduat DTH blokajı,. Repo, Hazine Bonoları, Hazine kefaletine haiz bono relini,. Bankamız yatırım fonları,. Araç rehni, sınırlı olmamak kaydıyla; gibi unsurlar alınacaktır. Banka ilgili Servisi / Şube yukarıda belirtilen kredi teminatlarının herhangi birisini ya da bir kaçını Oda üyesi işletmenin kredibilitesine göre Üyelerden talep etme hakkına sahiptir. X. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU MADDE 11 - Oda, Banka'nın yazılı ön izin almadan, Banka'nın unvan ve/veya logosunu kullanarak reklam, ilan ve tanıtımlar yapamaz. Oda, Banka'nın kendi unvan ve/veya logosunu reklam, ilan ve tanıtımlarında kullanmasına peşinen muvafakat eder.

3 XI. GİZLİLİK ŞARTI MADDE 12 - Açıkça gizli olduğu bildirilsin veya bildirilmesin Oda'nın işbu Protokolün ifası sırasında veya herhangi bir surette edindiği her türlü bilgi ve belge ile işbu Protokol hükümleri "GİZLİ BÎLGİLER"olarak değerlendirilir. Oda, işbu Protokole ilişkin kendisine Banka tarafından verilen Gizli olduğu belirtilsin ya da belirtilmesin tüm Gizli Bilgilerin aktarmadan önce Üye'lerini, bu hususta uyarmak ve gereken tüm dikkat ve özeni göstererek gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Oda, öğrendiği GİZLİ BÎLGİLER'i kendi gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özenin aynısını göstererek ve aynı gizlilik derecesinde koruyacak. Banka'nın iznini almadan kesinlikle ifşa etmeyecek, yayınlamayacak, kamuya açıklamayacak ya da kendi Üye'leri dışında 3. şahıslara herhangi bir şekilde aktarmayacak, kendi Üye'leri dışında 3. şahıs veya kurumlara kullandırmayacak veya onların menfaatine kullanmayacaktır. Oda, işbu gizlilik yükümlülüğü işbu Protokol sona erse dahi devam edecektir. Oda, gizlilik yükümlülüğüne uymaması veya aykırı davranması ya da Üye'lerinin GİZLİ BÎLGİLER'i 3. kişilere aktarması nedeniyle, oluşacak Banka ve 3. kişi zararlarından herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. XII. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI MADDE 13 -Oda, Banka'dan önceden yazılı izin almaksızın işbu Protokolden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen gerçek ve/veya tüzel üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek, gerçek veya tüzel üçüncü şahısları herhangi bir sebeple işbu Protokolde ve dolayısıyla ilgili yasal düzenlemelerdeki sorumluluklarına ortak edemeyecek ve BANKA'daki hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemeyecektir. XIII. MÜCBİR SEBEPLER MADDE 14 -Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede harp hali,deprem,düşmanca hareketler, ihtilal, sel veya kasırga gibi doğal afetler, tarafların tesisi veya yakın ve direkt işbirliği bulunan tesislerdeki yangın, infilak, grev veya lokavt olması halinde hükümet veya resmi makamlarca alınacak kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki Taraf için de "mücbir sebep'" sayılacaktır. Mücbir sebepler dolayısıyla Protokolde belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek veya yerine getirmede gecikecek olan Taraf durumu, mücbir sebebin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer Tarafa bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra Protokolün uygulanmasına devam edilecektir. Ancak mücbir sebepler 1 (bir) ayı aşan bir sürede halen son bulmamışsa, Taraflar işbu Protokol'ü feshedebilecektir. XIV. HÜKÜMLERİN AYRILABİLİRLİĞİ MADDE 15 -İşbu Protokol'ün herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez. Ayrıca, işbu Protokolde yer alan koşullardan herhangi birisinin Taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, sözkonusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır. XV. DELİL SÖZLEŞMESİ

4 MADDE 16- İşbu Protokolün uygulanmasında doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, Bankanın usulünce tutulmuş defter, bilgisayar, mikrofış, faks kayıtlanılın ve yazılarının, çıktılarının HUMK'un 287. maddesi hükmü doğrultusunda bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu taraflar kabul ederler. Oda bunlara karşı her türlü itiraz ve def i haklarından ve dava halinde Bankanın defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulduğuna dair yemin teklif etme haklarından feragat ettiklerini kabul ve beyan eder. XVI. YASAL İKAMETGAH MADDE 17- Bu Protokolün 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların yasal ikametgahı olarak kabul edilecek ve bu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak taraflar her türlü tebligatı bu adreslere yapacakladır. Adres değişiklikleri bir ay önce diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. XVII. SURE, FESİH ESASLARI MADDE 18 - İşbu Protokol, yürürlük tarihiden itibaren süresiz olarak düzenlenmiştir. Banka, hiçbir sebep göstermeksizin, diğer tarafa, 1 (bir) ay önce yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, işbu Protokolü her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel ödemeksizin tek taraflı olarak fesh etme hakkını haizdir. XVIII. TADİL MADDE 19 -İşbu Protokolü değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşmanın/tadil işleminin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, sözlü anlaşmalar geçersizdir. XIX. UYGULACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME MADDE 20 -Bu Protokolün uygulanmasında doğan her türlü uyuşmazlıklarda, Türk kanunlarının ve İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler. XX. VERGİ, HARÇ VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER MADDE 21 -İşbu Protokolden doğan damga vergisi, sair vergiler ve harç ödemeleri Oda tarafından karşılanacaktır. XXI. YÜRÜRLÜK MADDE 22 -İşbu Protokol, 22 (yirmiiki) madde, 4 (dört) sayfa ve EK l'den oluşan işbu Protokol 15/04/2009 tarihinde Yokuşbaşı Malı. Kıbrıs Şehitleri Cad. Bodrum Muğla adresinde iki nüsha olarak taraflarca imza altına alınarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

5 Ek 1 DENİZBANK A.Ş BODRUM TİCARET ODASI Oda'ya kayıtlı küçük ve orta ölçekli ticari/sanai işletmeye nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırılmasına yönelik usul ve esasları düzenleyen 15/04/2009 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ile kurumunuz arasında imzalanan protokole ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir. * İmzalanması düşünülen protokülün 6. maddesinde yer alan, protokol ekinde yer alan Bodrum Ticaret Odası'na kayıtlı küçük ve orta ölçekli ticari/sınai işletmelere açılacak. Eşit Taksitli Ticari kredinin üst limiti TL vadesi ise maksimum 36 ay ve Sermayenize Destek kredisinin üst limiti TL vadesi ise maksimum 72 ay olacaktır. Daha yüksek tutarlardaki talepler firma bazında bankamızca değerlendirilecektir. * Ayrıca protokolün 7. ve 9. maddelerinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla 15/04/2009 tarihinde geçerli olan (kanuni kesintiler hariç) cari faiz ve komisyon oranları aşağıdaki gibidir. TAKSİTLİ KREDİLER; Sermayenize Destek Kredisi; Odaya kayıtlı işletmelerin sermaye ihtiyacının finanse edilmesine yönelik olarak kullanılabilecek bir kredi ürünüdür. Odanıza kayıtlı İşletmeler sermaye açığını malvarlığını elden çıkararak finanse etmek yerine G.menkulun ipoteğini Bankamıza vererek; 72 ay vadeye kadar Üyelerinize özel %1,85 faiz oranı ile 500 bin TL'ye kadar kredi alma imkanından yararlanabileceklerdir. Kredi Ürününün yanısıra ; Kullanılan kredinin % 10' u kadar, kısa vadeli kredi ihtiyacına yönelik "Kurtaran Hesap" (Kredili Mevduat Hesabı) kullanım kolaylığı bu krediyi kullanan üyelerinize sağlanacaktır.

6 Eşit Taksitli Ticari Krediler Oda Üyelerinin kısa veya orta vadeli mal ve hizmet alımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarında TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kullanabileceği eşit veya esnek taksit ödemeli kredidir. 36 aya kadar vade imkanı ve kullanım amacına göre ödemesiz dönem opsiyonu bulunmaktadır. Faiz oranı sabit %1.85'tir. BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) satışı yapıldığı takdirde %1.80'dir. 50.-TL*den az olmamak kaydıyla kullandırılan kredi tutarı üzerinden peşin komisyon tahsil edilmesi durumunda faiz oranları aşağıdaki şekilde olacaktır. Vade Komisyon Faiz Oranı % 1.33% % 1.52% % 1.59% % 1.67% % 1.49% % 1.63% % 1.68% % 1.73% % 1.64% % 1.74% % 1.76% % 1.79% KURTARAN HESAP Üyelere Kurtaran Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) şeklinde kullandırılacak nakdi kredilere uygulanan, 15/04/2009 tarihi itibarıyla geçerli cari faiz oranı ise aylık %3.95'dir. HAZIR FİLO Oda üyeleri ihtiyaçları doğrultusunda DenizBank ve Intercity Rent A Car Türkiye nin birlikte gerçekleştirdiği "Hazır Filo" ürününden yararlanabileceklerdir. Hazır Filo ürününde "Oda üyeleri araçlarını DenizBank şubelerinden kiralayabilecek, Intercity Rent-A-Car ile operasyonel kiralamanın tüm avantajlarından yararlanabilecek, İster koskoca bir filo, ister bir araç için 'Hazır Filo' anahtar teslim"' hizmetinden faydalanabileceklerdir. Hazır Filo ile; Aylık ödemeler beklenmedik giderlerle karşılaşılmaz Kira bedellerinin %100'ünü giderleştirerek vergi avantajlarından yararlanılabilir Periyodik bakım-onarım. vergi, kasko, trafik sigortası, vergi pulları, egzos muayene pulları, fenni muayene, periyodik lastik değişimi vb. gibi zorunlu giderleri için ücret ödenmez, vakit kaybedilmez..intercity tarafından halledilir Kaza sonucunda aracınızın onarım süresi boyunca; Intercity'den alacağınız aracınıza eşdeğer bir araçla işleriniz aksatmadan yürür.

7 SEKTÖREL KREDİLER Oda üyeleri sektörlerine özel kredilerden faydalanabileceklerdir. "Turizm. Kuyumculuk, İmalat, Ezcane. Kırtasiye, Nakliye, Mobilya ve Otomotiv Yan Sanayi vb gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dönemsel olarak değişen nakit akışlarına uygun ödeme opsiyonları ve vade olanakları sunulacaktır. Odaya kayıtlı Orta ölçekli ticari/sanai işletmeler'in (2008 yılı net satışları TL nin üzerinde olan tüm Oda üyeleri) nakit-gayrinakit tüm kredi ve diğer Bankacılık hizmetlerine ilişkin talepleri, en yakın Ticari Şubemiz tarafından değerlendirmeye alınacaktır. (*) Bankamızın cari mevzuatı doğrultusunda, 2008 yıl sonu itibarıyla net satışları TL nin altında olan (Bankamız yıl sonu döviz alış kuru baz alınarak hesaplanan) üyelere kullandırılacak krediler bu kapsamda değerlendirilecektir.

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ BORSASI TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ İşbu Protokol;...adresinde faaliyet gösteren.(bundan böyle Borsa olarak anılacaktır.) ile Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 02/08/2012 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1 - TARAFLAR Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul (34467) adresinde mukim ING Bank A.Ş. Genel

Detaylı

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI PROTOKOL 1-TARAFLAR İşbu protokol, bir taraftan Beştepe Söğütözü Cad. 14E Yenimahalle 06560, ANKARA adresinde mukim T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile diğer taraftan Altındağ Doğanbey

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Şube Kodu : Sıra No : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Turkland Bank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler

Detaylı

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler Çerçeve

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme bir tarafta Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No :19 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim TURK EXIMBANK A.Ş ile (Banka) diğer tarafta... adresinde

Detaylı

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Ticaret Ünvanı:... Müşteri No:... 1)TARAFLAR Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) aşağıda adı,

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ), Sözleşme sonunda belirtilen tarihte ( İmza Tarihi ) ve yine Sözleşme sonunda isim/ticari unvan ve adresleri belirtilen müşteri ( Kredi Alan

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı